Rammeavtale. Anropstyrt transport Hamar-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeavtale. Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Versjon 1.0 05.07.2011. Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ..."

Transkript

1 for Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon

2 INNHOLD 1. PARTER I RAMMEAVTALEN DEFINISJONER AVTALEDOKUMENTER - TOLKNINGSREGLER RAMMEAVTALENS VARIGHET ORGANISERING OG UTFØRELSEN AV OPPDRAGET OPPSTARTSFORBEREDELSER OFFENTLIG LOVER, FORSKRIFTER OG AVTALEVERK KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OG KRAV OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ANSVAR OG FORSIKRING KRAV TIL ØKONOMISK STILLING UNDERLEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE OVERDRAGELSE AV KONTRAKT ENDRING AV OPPDRAGET AVTALEFORHOLD TIL ANDRE MISLIGHOLD GEBYRER OG DAGBØTER FORCE MAJEURE TVISTER TAUSHETSPLIKT SIGNERING Side 2 av 13

3 bestemmelser 1 Parter i n 1.1 Med Oppdragsgiver forstås Hedmark Trafikk FKF, som vil være avtalepart for Transportør. Navn.Hedmark Trafikk FKF Org.nr Postadresse... Disenstrandvegen 4, 2321 Hamar Fakturaadresse... Fakturamottak, Postboks 4183, 2307 Hamar Telefon E-post Med Transportør forstås den som tildeles i forbindelse med Anropstyrt transport Hamar-regionen Navn.. Org.nr Postadresse.... Fakturaadresse... Telefon... E-post Transportør skal varsle Oppdragsgiver om alle forhold som har med endring av eierskap og juridisk stilling å gjøre. Herunder også transaksjoner av aksjer eller andeler. 1.4 Dersom Transportør er et samarbeidende selskap (Joint Venture, eller lignende), er hvert av de samarbeidende selskaper solidarisk ansvarlig for ns oppfyllelse og alle dens forpliktelser. De samarbeidende parter har da medundertegnet signatursiden i denne. 1.5 Hver av partene skal etter inngåelse av n skriftlig utveksle oppnevnelse av en representant, med kontor i Norge, som skal ha fullmakt til å signere kontraktmessige endringer og tillegg, og derigjennom inngå bindende avtaleendringer. Dersom dette fullmaktsforholdet endres, skal vedkommende representant sende skriftlig signert brev til den annen part. Avtalemessige endringer som måtte bli avtalt mellom partene, representert ved andre personer enn de som har blitt oppnevnt med slik fullmakt, har ikke avtalemessige gyldighet og vil ikke være grunnlag for endret godtgjørelse. 1.6 Transportør kan ikke under noen omstendigheter forplikte Oppdragsgiver. 1.7 Muntlig og skriftlig kommunikasjon og korrespondanse mellom partene skal foregå på norsk. Side 3 av 13

4 2 Definisjoner I denne menes med: Anbudsområde/ trafikkområde: Anropstyrt persontransport: Materiellkategori: Avtaleinngåelsen: Oppdrag: Oppdragstyper: Oppdragsgiver: Geografisk avgrenset område. I hovedsak hver kommune med visse grensejusteringer. Bestillingstransport som administreres av et kjørkontor hvor turene tildeles fra dag til dag, som faste og tilfeldige oppdrag. Gruppering av biler i forhold til setekapasitet og utstyrskrav. Dato for signering av. Enkeltstående eller en serie sammenkoblede transportbehov. Et Oppdrag kan inngå i en del av et vognløp. Beskriver oppdragenes funksjon og egenart. Eks. Skoletransport, TT-kjøring, Bestillingsruter osv. Hedmark Trafikk FKF vil være avtalepart for den/de Transportører som tildeles. Oppstartsdato: Dato for når kjøringen begynner er Priselementer: Spesialtransport: SUTI: Tjenesteområder: Tilbud: Tilbyder: Forskjellige typer enhetspriser som benyttes for å prissette Transportørs godtgjørelse. Spesialtransport omfatter alle rekvirerte transportoppdrag hvor passasjeren har behov for helt individuelt tilrettelagte transportopplegg. Passasjerene er ofte sterkt forflytningshemmede. Det kan være behov for bruk av spesielt transportutstyr eller hjelpemannskap. Det kan stilles spesielle krav til transportør og sjåfør. Standard grensesnitt, som bl.a. brukes til overføring av datainformasjon fra Oppdragsgivers IKT-system til Transportørens IKT-system. Se Oppdragstyper. Tilbud fra Operatøren i konkurranse om Anropstyrt transport Hamar-regionen De selskap som er deltager i konkurransen om om utførelse av Anropstyrt transport Side 4 av 13

5 Hamar-regionen Interessentene omtales som Tilbyder inntil partene har gjort bindende Transportør: Undertransportør: Vognløp: De selskap som inngår om utførelse i Hedmark Trafikks konkurranse om Anropstyrt transport Hamar-regionen Et selskap som Transportør benytter for å utføre deler av n. En sammensatt rekke av Oppdrag. Hvert Oppdrag kan ha flere hente-/leveringssteder og oppdragstyper. 3 Avtaledokumenter - tolkningsregler 3.1 n består av følgende avtaledokumenter: Avtalebestemmelser Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 3 Transportørs Tilbud 3.2 Endringer og tillegg, som Oppdragsgiver har gitt som avklaringer, svar på spørsmål fra tilbydere, og avklaringer, møtereferat, protokoller, presiseringer, etc., i perioden frem til Avtaleinngåelse, er rettet opp i forhold til formuleringene i konkurransegrunnlaget, og er innarbeidet i avtaledokumentene. Transportørs Tilbud er innarbeidet som Vedlegg I tilfelle motstrid mellom bestemmelser i avtaledokumentene, skal avtalebestemmelsene gjelde foran kommersielle betingelser, og kommersielle betingelser skal gjelde foran de andre vedleggene. Vedleggene har prioritet i angitt rekkefølge. 3.4 Prosedyrereglene inngår ikke i n, og har således ingen avtalemessig status. Eventuelle motstridende opplysninger mellom prosedyrereglene og avtaledokumentene skal derfor ikke kunne påberopes av partene ved en avtalefortolkning. 3.5 Generell informasjon som fremkommer i avtaledokumentene om veinettet og infrastruktur er gitt som bakgrunnsinformasjon, og Oppdragsgiver garanterer ikke for eventuelle feilaktige opplysninger. Transportør er oppfordret til å kontakte fylkeskommune, kommuner, Statens vegvesen og andre aktuelle instanser for innhenting av relevant informasjon. 4 ns varighet 4.1 n gjelder for 3 (tre) år, fra 1.juli 2012 t.o.m. 30. juni For perioden etter 30. juni 2015 kan n forlenges av Oppdragsgiver med uendrede betingelser for inntil 1 (ett) år. Opsjonen vil varsles senest 30. juni Side 5 av 13

6 4.3 n(e) er uoppsigelig for begge parter i avtaleperioden og i en eventuell opsjonsperiode. 5 Organisering og utførelsen av Oppdraget 5.1 Oppdragsgiver har et verdigrunnlag der man skal framstå som en åpen og ansvarlig organisasjon. Oppdragsgiver, Transportør og samarbeidende virksomheter skal ha ledere og medarbeidere som tar ansvar for verdiene kvalitet, trygghet og respekt i sitt daglige arbeid. Varsling av kritikkverdige, ulovlige, uetiske forhold skal skje uten ugrunnet opphold. Oppdragsgiver er i ferd med å opprette en varslingskanal for å gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige, uetiske eller ulovlige forhold i virksomheten. 5.2 Transportør skal utføre Oppdraget på en fagmessig og aktsom måte, i henhold til denne og legge vekt på sikkerheten slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade, på person, eiendom eller Oppdragsgivers renommé. 5.3 Transportør er ansvarlig for at kjøringen skjer i samsvar med Oppdraget. Ved driftsstans, sykdom eller lignende, skal Transportør sørge for å sette inn reservemateriell og reservesjåfører, eller gjøre avtale med annen Transportør, slik at avtalt leveranse kan utføres og kunden holdes skadefri. 5.4 Oppdragsgiver betaler godtgjørelse kun for utført kjøring. 5.5 Transportøren er ansvarlig for at leveransen skjer i samsvar med de anvisninger som gis av Oppdragsgivers kjørekontor. Det forutsettes at Transportøren, ved utførelsen av det enkelte transportoppdrag, innretter seg slik at Oppdragsgiver påføres lavest mulig kostnader. Kjørekontoret vil ha et trafikkstyringssystem (datasystem) for organisering og samordning av trafikken og tjenestene, slik at ressursene kan utnyttes på best mulig måte. Oppdragsgiver kan ikke garantere at trafikkstyringssystemet er operativt til enhver tid. Transportøren må til enhver tid forholde seg til det system som Oppdragsgiver velger å benytte, for å bestille og avvikle trafikken og tjenestene på, herunder også eventuelle manuelle systemer. 5.6 Oppdragsgiver har rett til å endre ansvars- og myndighetsområde for kjørekontoret i løpet av avtaleperioden. Kjørekontorenes virksomhet er under kontinuerlig utvikling. Dette vil fortsette gjennom avtaleperioden. Transportøren forplikter seg til å innordne seg i forhold til dette, og vise nødvendig tilpasningsvilje med hensyn til endrede rutiner, teknologi og arbeidsfordeling. 5.7 Transportøren skal ha prioritet på oppdrag iht. denne. Krav til reaksjonstid/hentetid / frister for ulike typer bestillinger fremgår av vedlegg 1 Kommersielle betingelser. Side 6 av 13

7 5.8 Oppdragsgiver har rett til, basert på vurderinger om totaløkonomi og ressursutnyttelse, å tildele enkeltoppdrag til transportør som står i annet avtaleforhold med Oppdragsgiver. 6 Oppstartsforberedelser 6.1 I perioden fra inngåelse av n og frem til Oppstartsdato, skal Transportør utføre de forberedelser til oppstart som er nødvendig for å utføre Oppdraget, i henhold til de krav som følger av n. 6.2 Oppdragsgiver har rett til innsyn i Transportørs planer og kan kreve dokumentert rapportering, for å kunne kontrollere at Transportør vil være operativ med ansatte og materiell, fra ns oppstartstidspunkt. 7 Offentlig lover, forskrifter og avtaleverk 7.1 Transportør skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende relevante lover, forskrifter og enkeltvedtak som gjelder for Transportørens virksomhet. Dette omfatter blant annet: a) Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) med tilhørende forskrifter. b) Vegtrafikkloven, Yrkestransportloven, Lov om offentlige anskaffelser og Lov om konkurranse i ervervsvirksomhet. c) Tilgjengelighetsloven, Opplæringsloven, Pasientrettighetsloven, forskrift om transportordning for forflytningshemmede i Hedmark, m.fl. 7.2 Transportør skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for utførelsen av Oppdraget. 7.3 Dersom Transportør ikke lenger innehar nødvendige tillatelser, løyver, forsikringer, sertifikater eller bankgaranti har Oppdragsgiver rett til å heve n. 8 Kontroll og opplysningsplikt 8.1 Transportør er underlagt de regler som gjelder for kontroll og opplysningsplikt i henhold til yrkestransportloven med forskrifter. 8.2 På forespørsel fra Oppdragsgiver skal Transportør vederlagsfritt utlevere statistikk og informasjon om økonomiske forhold, operativ drift og ethvert annet forhold som Oppdragsgiver vurderer som nødvendige for å kontrollere utførelsen av leveransen, eller som Oppdragsgiver vurderer som nødvendig i forbindelse med avtalefortolkning. 8.3 Kontrollkravet omfatter også alle opplysninger som fylkeskommunen og/eller andre offentlige instanser etterspør til forsknings- og utredningsformål. Slike opplysninger vil være unntatt offentlighet i henhold til Lov om offentlighet i forvaltningen. Oppdragsgiver kan likevel benytte disse opplysningene for forsknings- og utredningsformål, i samarbeid med andre fylkeskommuner. Side 7 av 13

8 8.4 På forespørsel fra Oppdragsgiver, skal Transportør i avtaleperioden og uten kostnad for Oppdragsgiver, utlevere informasjon som Oppdragsgiver anser som relevant for å kunne utarbeide spesifikasjoner og innkjøpsgrunnlag ved framtidige innkjøp/anbudskonkurranser. Informasjonskravet omfatter også opplysninger om forretningsmessig virksomhet i direkte tilknytning til virksomheten, som omfattes av denne Kontrakt og som har utgått fra denne. 8.5 Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å kontrollere om utførelsen av Oppdraget er i henhold til n. Kontroller kan gjennomføres enten av personer fra Oppdragsgiver eller andre personer/selskaper utpekt av Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan etter eget skjønn iverksette kontroller på bilene og/eller andre kontrolltiltak hos Transportør, for å kunne kontrollere at vilkårene i n etterleves, arbeidets utførelse og tilstanden på Transportørens biler. Oppdragsgiver har rett til å foreta uanmeldt kontroll. Slik kontroll kan være kontroll på vognmateriellet med tilhørende utstyr og andre forhold hos Transportøren. Oppdragsgiver kan gjennomføre en revisjon og kontroll av Transportørens rutiner, prosedyrer og øvrig driftsopplegg. 8.6 Dersom opplysninger som etterspørres av Oppdragsgiver, som følger av dette pkt. 8 uteblir, eller er mangelfulle, har Oppdragsgiver rett til å ilegge dagbøter og/eller holde igjen betalingen for den angjeldende måned, inntil forholdene er rettet opp. 9 Lønns- og arbeidsvilkår og krav om virksomhetsoverdragelse 9.1 Transportør skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle avtalen. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne regelen blir etterlevd. a) Alle avtaler som Transportør inngår som innebærer utførelse av arbeid under denne n skal inneholde tilsvarende bestemmelser. b) Dersom Transportør ikke etterlever klausulen, har Oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av fakturert beløp inntil det er dokumentert at forholdet er i orden. 9.2 Transportør skal følge Yrkestransportlovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer at arbeidstakere tilsatt hos de transportører som har oppdraget i de aktuelle anbudsområder, har lovfestet rett til overføring av sitt ansettelsesforhold ved skifte av Transportør. Loven gjelder både operativt og administrativt personell. 9.3 Oppdragsgiver er ikke part i forholdet mellom tidligere Transportør og ny Transportør og deres ansatte i spørsmålene omkring en eventuell virksomhetsoverdragelse. Side 8 av 13

9 9.4 Av hensyn til mulig bruk av reglene om virksomhetsoverdragelse i forbindelse med inngåelse av framtidige avtaler, skal Transportør i god tid før ns utløp, slik Oppdragsgiver spesifiserer, levere Oppdragsgiver fullstendige opplysninger til bruk for neste anbudsrunde. 10 Ansvar og forsikring 10.1 Transportør er ansvarlig og bærer risikoen for alt tap og skade på materiell, herunder materiell utlånt fra Oppdragsgiver, samt skade på personell og passasjerer ved utførelsen av Oppdraget. Transportør skal ha nødvendig forsikring. Oppdragsgiver er ikke under noen omstendighet ansvarlig for skader på Transportørs materiell Medfører utførelsen av Oppdraget skade på tredjemanns person eller eiendom, herunder forurensning eller annen skade på miljøet, bærer Transportøren det fulle ansvar for dette, og skal holde Oppdragsgiver skadesløs for eventuelle tap og kostnader påført Oppdragsgiver i denne forbindelse Oppdragsgiver kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for tredjeparts forhold, manglende infrastruktur, vegvedlikehold eller lignende lokale rammevilkår Medfører utførelsen av leveransen skade på Oppdragsgivers ansatte eller ting som ikke omfattes av Oppdraget, er Transportøren erstatningsansvarlig overfor Oppdragsgiver, i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler Transportør skal holde Oppdragsgiver skadesløs for ethvert krav som knytter seg til Transportørs egne eller indirekte tap som måtte oppstå, i forbindelse med utførelsen av Oppdraget Transportøren skal ha gyldig og tilstrekkelig forsikring for det ansvar som følger av dette pkt Krav til økonomisk stilling 11.1 Transportør skal til enhver tid ha en egenkapital, finansiell stilling og økonomiske ressurser, som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av n og som er tilstrekkelig til at Transportør kan oppfylle avtaleforpliktelsene. Manglende oppfyllelse av dette kravet kan bli å anse som vesentlig mislighold. 12 Underleverandører og samarbeidspartnere 12.1 Transportør kan ikke benytte Underleverandører for deler av Oppdraget uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig godkjennelse Transportør er ansvarlig for ns oppfyllelse, selv om Oppdragsgiver har godkjent at Transportør kan benytte underleverandører. Side 9 av 13

10 12.3 Transportør er ansvarlig for at Underleverandører tilfredsstiller alle krav som er stilt til Transportør Oppdragsgiver betaler for utførte oppdrag kun til transportøren, se punkt 1.2, og iht betingelser i denne rammeavtalen. 13 Overdragelse av Kontrakt 13.1 Transportør kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter n eller deler av den, uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt sitt skriftlige samtykke Oppdragsgiver har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter n til et annet rettsubjekt. Bl.a. kan endringer i offentlig organisering og ansvarsforhold, innenfor samferdsel og kollektivtrafikk, medføre at et annet selskap eller organisasjon trer inn i Oppdragsgivers rolle, som part i denne. En slik endring gir ingen rett for Transportør til å kreve forhandlinger om ns vilkår. 14 Endring av Oppdraget 14.1 Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å gi pålegg om endring av Oppdraget Oppdragsgivers pålegg om endring skal gis ved utstedelse av en skriftlig endringsordre. Det skal klart fremgå at pålegget gjelder en endring, og hva endringen består i. Endringsordren skal utstedes i så god tid som mulig før endringen skal iverksettes av Transportøren. Endringer skal ikke iverksettes før Transportøren har mottatt en skriftlig endringsordre vedrørende endringen fra Oppdragsgiver Dersom Oppdragsgiver krever utført en endring, som etter Transportørs oppfatning er en vesentlig endring av n, skal han skriftlig kreve at Oppdragsgiver ikke utfører endringen. Et slikt krav må fremmes uten ugrunnet opphold, senest en (1) uke etter at Oppdragsgiver har krevet slik endring. Dersom Transportør ikke fremsetter et slikt krav anses endringen akseptert. Transportør kan da ikke senere påberope seg at det foreligger en vesentlig endring Transportør skal, uten ugrunnet opphold, iverksette endringen på det tidspunktet Oppdragsgiver fastsetter. Dette gjelder selv om virkningene av endringen i henhold til pkt ikke er endelig avklart Ved endring av Oppdraget skal godtgjørelsen justeres, i forhold til den reelle forholdsmessige konsekvens som endringen medfører. Beregning av den reelle forholdsmessige konsekvens skal dokumenteres av Transportør Transportør kan foreslå endring av Oppdraget som antas å innebære økonomiske, markedsmessige og/eller tekniske fordeler. Slike forslag skal fremmes skriftlig overfor Oppdragsgiver. Dersom Oppdragsgiver ønsker Side 10 av 13

11 endringen, utsteder Oppdragsgiver et pålegg om endring til Transportøren i form av en endringsordre. 15 Avtaleforhold til andre 15.1 Det står Oppdragsgiver fritt å inngå kontrakter med andre enn Transportør, også der hvor slike kontrakter har direkte trafikkmessige berøringspunkter med den avtalefestede leveranse. Transportør har i slike tilfeller ingen rett til endret godtgjørelse, eller til å kunne påberope seg andre avtalemessige konsekvenser. 16 Mislighold Gebyrer og dagbøter 16.1 Avvik i forhold til de forpliktelser Transportør har i henhold til denne anses som mislighold, og Oppdragsgiver kan sanksjonere gjennom gebyrer, dagbøter eller heving av n Ved mindre vesentlig mislighold har Oppdragsgiver anledning til å gi skriftlig advarsel og krav om tiltak for å rette feil og/eller ilegge gebyr, som beskrevet i Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Ved vesentlig mislighold har Oppdragsgiver anledning til å ilegge dagbøter eller heve n med øyeblikkelig virkning. Gjentagende og vedvarende avvik i de forpliktelser Transportør har anses også som vesentlig mislighold. Ved mislighold skal Oppdragsgiver varsle Transportør skriftlig, og Transportør skal innen 14 dager etter mottatt varsel presentere tiltak for å rette på forholdene. Deretter vil Oppdragsgiver gi Transportør en frist for å iverksette tiltakene Dersom Transportør ikke lenger innehar nødvendige godkjennelser, tillatelser, forsikringer eller sertifikater, er dette alltid å anse som vesentlig mislighold. Dette gjelder også om Transportør er insolvent eller ute av stand til å gjøre opp sine løpende forpliktelser Dagbøter løper fra varsling og fram til forholdet er rettet. Størrelsen på dagbøter fastsettes av Oppdragsgiver på bakgrunn av misligholdets alvorlighetsgrad og kan utgjøre inntil 0,5 prosent daglig (eks.mva) av det forventede årlige oppgjøret, dog minimum kr ,- daglig pr kalenderdag. 17 Force Majeure 17.1 Ved force majeure fritas begge parter for ansvaret for manglende oppfyllelse av n fram til situasjonen opphører. Force majeure er oppfyllelseshindring grunnet omstendigheter som vedkommende part ikke råder over og ikke med rimelighet kan forutse eller unngå konsekvensene av. Side 11 av 13

12 Manglende oppfyllelse av n fra en underleverandør, som ikke skyldes force majeure, er ikke force majeure for Transportør. Forsinkelser grunnet trafikksituasjon er ikke force majeure, med mindre det kan påvises en konkret force majeure hendelse, som har resultert i en ekstraordinær situasjon. Ved force majeure skal den berørte parten umiddelbart og skriftlig varsle den annen part om: Omfang og antatt varighet Årsak til oppfyllelseshindringen Tiltak for å bøte på konsekvensene 17.2 Transportøren plikter til å sette i verk avhjelpende tiltak for å begrense skadevirkninger av force majeure hendelser Oppdragsgiver betaler ikke for leveranser som ikke utføres Oppdragsgiveren har rett til heving av n dersom en ikke uvesentlig del av leveransen hindres eller forsinkes grunnet force majeure i mer enn 6 måneder. Slik heving kan skje helt eller delvis. 18 Tvister 18.1 Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne, skal tvisten først forsøkes løst ved forhandlinger Fører slike forhandlinger ikke frem, innen 30 dager etter at forhandlingene skriftlig er krevet av en part, skal tvisten bli avgjort ved søksmål, med mindre partene avtaler noe annet. Søksmålet skal i tilfelle reises ved Hedmarken tingrett, Hamar Dersom begge parter er enige, kan tvisten alternativt avgjøres med endelig virkning, ved voldgift i Norge. Voldgiftsretten skal i så fall bestå av 3 medlemmer, hvorav partene oppnevner hver sin voldgiftsmann. I samarbeid oppnevner partene rettens leder. Dersom partene ikke blir enige, innen 15 dager etter at partene skriftlig har avtalt bruk av voldgift, oppnevnes rettens leder av Hedmarken tingrett, Hamar Tvist mellom partene, om tolkning eller rettsvirkningene av denne, gir ikke Transportør rett til å endre sin leveranse med mindre en slik endring er skriftlig akseptert av Oppdragsgiver, eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Manglende leveranse i en slik situasjon er å anse som mislighold av n. 19 Taushetsplikt 19.1 Partene forplikter seg, både under ns varighet og senere, ikke å avsløre informasjon for utenforstående om partenes forretningsmessige forhold og andre ikke-offentlige opplysninger om den annen part, som mottas i forbindelse med gjennomføringen av n. Partene forplikter seg også, både under ns varighet og senere, til å Side 12 av 13

13 iverksette rimelige tiltak, for å forhindre at slike opplysninger avsløres av utenforstående av ansatte, aksjonærer eller andre personer med tilknytning til parten eller aksjonærene Oppdragsgiver kan kreve at det skal inngås en databehandleravtale mellom Transportør og Oppdragsgiver for behandling av personopplysninger Transportør har taushetsplikt om innholdet i denne n. Transportør må innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Oppdragsgiver dersom Transportør ønsker å gi andre informasjon om innholdet i n og/eller Oppdraget ut over å oppgi Oppdraget som generell referanse. 20 Signering n er utarbeidet i 2 eksemplarer hvor hver av partene beholder hvert sitt. Sted/Dato: Sted/Dato: For Oppdragsgiver For Transportør Hedmark Trafikk FKF.. [Navn] [Navn] [Blokkbokstaver] [Stilling] [Blokkbokstaver] [Stilling] Side 13 av 13

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD KAP. 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 2.0 07.02.2012 INNHOLD 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014 21.mars 2014 Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 6 1 Generell informasjon...

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx Avtale om kjøp av foliering og montering Avtale om Leveranse av folie og montering er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As Org nr: 991 609 407 Dronningens gate

Detaljer

Vedlegg 3: Standardvilkår for innleie til vintervedlikehold

Vedlegg 3: Standardvilkår for innleie til vintervedlikehold Vedlegg 3: Standardvilkår for innleie til Side 1 av 6 1 Utførelse av oppdraget 1.1 Underentreprenøren garanterer at Oppdraget vil bli fagmessig utført i samsvar med avtalen og i henhold til gjeldende bransjestandard.

Detaljer

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser

Detaljer

AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE. ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653

AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE. ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653 AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653 OG UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI) (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Tilgangskjøper AS. Telenor Norge AS. Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: heretter kalt. [Tilgangskjøper]

Tilgangskjøper AS. Telenor Norge AS. Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: heretter kalt. [Tilgangskjøper] Telenor Norge AS Tilgangskjøper AS Original nr. 1 av 2 Avtalenummer: Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: STANDARDAVTALE FOR MVNO-TILGANG I TELENOR NORGES NETT heretter kalt Tilgangskjøper

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester 3 1. Utførelse av tjenesten 3 2. Kvalitetssikring 4 3. Rettigheter til

Detaljer