Rammeavtale. Anropstyrt transport Hamar-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeavtale. Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Versjon 1.0 05.07.2011. Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ..."

Transkript

1 for Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon

2 INNHOLD 1. PARTER I RAMMEAVTALEN DEFINISJONER AVTALEDOKUMENTER - TOLKNINGSREGLER RAMMEAVTALENS VARIGHET ORGANISERING OG UTFØRELSEN AV OPPDRAGET OPPSTARTSFORBEREDELSER OFFENTLIG LOVER, FORSKRIFTER OG AVTALEVERK KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OG KRAV OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ANSVAR OG FORSIKRING KRAV TIL ØKONOMISK STILLING UNDERLEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE OVERDRAGELSE AV KONTRAKT ENDRING AV OPPDRAGET AVTALEFORHOLD TIL ANDRE MISLIGHOLD GEBYRER OG DAGBØTER FORCE MAJEURE TVISTER TAUSHETSPLIKT SIGNERING Side 2 av 13

3 bestemmelser 1 Parter i n 1.1 Med Oppdragsgiver forstås Hedmark Trafikk FKF, som vil være avtalepart for Transportør. Navn.Hedmark Trafikk FKF Org.nr Postadresse... Disenstrandvegen 4, 2321 Hamar Fakturaadresse... Fakturamottak, Postboks 4183, 2307 Hamar Telefon E-post Med Transportør forstås den som tildeles i forbindelse med Anropstyrt transport Hamar-regionen Navn.. Org.nr Postadresse.... Fakturaadresse... Telefon... E-post Transportør skal varsle Oppdragsgiver om alle forhold som har med endring av eierskap og juridisk stilling å gjøre. Herunder også transaksjoner av aksjer eller andeler. 1.4 Dersom Transportør er et samarbeidende selskap (Joint Venture, eller lignende), er hvert av de samarbeidende selskaper solidarisk ansvarlig for ns oppfyllelse og alle dens forpliktelser. De samarbeidende parter har da medundertegnet signatursiden i denne. 1.5 Hver av partene skal etter inngåelse av n skriftlig utveksle oppnevnelse av en representant, med kontor i Norge, som skal ha fullmakt til å signere kontraktmessige endringer og tillegg, og derigjennom inngå bindende avtaleendringer. Dersom dette fullmaktsforholdet endres, skal vedkommende representant sende skriftlig signert brev til den annen part. Avtalemessige endringer som måtte bli avtalt mellom partene, representert ved andre personer enn de som har blitt oppnevnt med slik fullmakt, har ikke avtalemessige gyldighet og vil ikke være grunnlag for endret godtgjørelse. 1.6 Transportør kan ikke under noen omstendigheter forplikte Oppdragsgiver. 1.7 Muntlig og skriftlig kommunikasjon og korrespondanse mellom partene skal foregå på norsk. Side 3 av 13

4 2 Definisjoner I denne menes med: Anbudsområde/ trafikkområde: Anropstyrt persontransport: Materiellkategori: Avtaleinngåelsen: Oppdrag: Oppdragstyper: Oppdragsgiver: Geografisk avgrenset område. I hovedsak hver kommune med visse grensejusteringer. Bestillingstransport som administreres av et kjørkontor hvor turene tildeles fra dag til dag, som faste og tilfeldige oppdrag. Gruppering av biler i forhold til setekapasitet og utstyrskrav. Dato for signering av. Enkeltstående eller en serie sammenkoblede transportbehov. Et Oppdrag kan inngå i en del av et vognløp. Beskriver oppdragenes funksjon og egenart. Eks. Skoletransport, TT-kjøring, Bestillingsruter osv. Hedmark Trafikk FKF vil være avtalepart for den/de Transportører som tildeles. Oppstartsdato: Dato for når kjøringen begynner er Priselementer: Spesialtransport: SUTI: Tjenesteområder: Tilbud: Tilbyder: Forskjellige typer enhetspriser som benyttes for å prissette Transportørs godtgjørelse. Spesialtransport omfatter alle rekvirerte transportoppdrag hvor passasjeren har behov for helt individuelt tilrettelagte transportopplegg. Passasjerene er ofte sterkt forflytningshemmede. Det kan være behov for bruk av spesielt transportutstyr eller hjelpemannskap. Det kan stilles spesielle krav til transportør og sjåfør. Standard grensesnitt, som bl.a. brukes til overføring av datainformasjon fra Oppdragsgivers IKT-system til Transportørens IKT-system. Se Oppdragstyper. Tilbud fra Operatøren i konkurranse om Anropstyrt transport Hamar-regionen De selskap som er deltager i konkurransen om om utførelse av Anropstyrt transport Side 4 av 13

5 Hamar-regionen Interessentene omtales som Tilbyder inntil partene har gjort bindende Transportør: Undertransportør: Vognløp: De selskap som inngår om utførelse i Hedmark Trafikks konkurranse om Anropstyrt transport Hamar-regionen Et selskap som Transportør benytter for å utføre deler av n. En sammensatt rekke av Oppdrag. Hvert Oppdrag kan ha flere hente-/leveringssteder og oppdragstyper. 3 Avtaledokumenter - tolkningsregler 3.1 n består av følgende avtaledokumenter: Avtalebestemmelser Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 3 Transportørs Tilbud 3.2 Endringer og tillegg, som Oppdragsgiver har gitt som avklaringer, svar på spørsmål fra tilbydere, og avklaringer, møtereferat, protokoller, presiseringer, etc., i perioden frem til Avtaleinngåelse, er rettet opp i forhold til formuleringene i konkurransegrunnlaget, og er innarbeidet i avtaledokumentene. Transportørs Tilbud er innarbeidet som Vedlegg I tilfelle motstrid mellom bestemmelser i avtaledokumentene, skal avtalebestemmelsene gjelde foran kommersielle betingelser, og kommersielle betingelser skal gjelde foran de andre vedleggene. Vedleggene har prioritet i angitt rekkefølge. 3.4 Prosedyrereglene inngår ikke i n, og har således ingen avtalemessig status. Eventuelle motstridende opplysninger mellom prosedyrereglene og avtaledokumentene skal derfor ikke kunne påberopes av partene ved en avtalefortolkning. 3.5 Generell informasjon som fremkommer i avtaledokumentene om veinettet og infrastruktur er gitt som bakgrunnsinformasjon, og Oppdragsgiver garanterer ikke for eventuelle feilaktige opplysninger. Transportør er oppfordret til å kontakte fylkeskommune, kommuner, Statens vegvesen og andre aktuelle instanser for innhenting av relevant informasjon. 4 ns varighet 4.1 n gjelder for 3 (tre) år, fra 1.juli 2012 t.o.m. 30. juni For perioden etter 30. juni 2015 kan n forlenges av Oppdragsgiver med uendrede betingelser for inntil 1 (ett) år. Opsjonen vil varsles senest 30. juni Side 5 av 13

6 4.3 n(e) er uoppsigelig for begge parter i avtaleperioden og i en eventuell opsjonsperiode. 5 Organisering og utførelsen av Oppdraget 5.1 Oppdragsgiver har et verdigrunnlag der man skal framstå som en åpen og ansvarlig organisasjon. Oppdragsgiver, Transportør og samarbeidende virksomheter skal ha ledere og medarbeidere som tar ansvar for verdiene kvalitet, trygghet og respekt i sitt daglige arbeid. Varsling av kritikkverdige, ulovlige, uetiske forhold skal skje uten ugrunnet opphold. Oppdragsgiver er i ferd med å opprette en varslingskanal for å gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige, uetiske eller ulovlige forhold i virksomheten. 5.2 Transportør skal utføre Oppdraget på en fagmessig og aktsom måte, i henhold til denne og legge vekt på sikkerheten slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade, på person, eiendom eller Oppdragsgivers renommé. 5.3 Transportør er ansvarlig for at kjøringen skjer i samsvar med Oppdraget. Ved driftsstans, sykdom eller lignende, skal Transportør sørge for å sette inn reservemateriell og reservesjåfører, eller gjøre avtale med annen Transportør, slik at avtalt leveranse kan utføres og kunden holdes skadefri. 5.4 Oppdragsgiver betaler godtgjørelse kun for utført kjøring. 5.5 Transportøren er ansvarlig for at leveransen skjer i samsvar med de anvisninger som gis av Oppdragsgivers kjørekontor. Det forutsettes at Transportøren, ved utførelsen av det enkelte transportoppdrag, innretter seg slik at Oppdragsgiver påføres lavest mulig kostnader. Kjørekontoret vil ha et trafikkstyringssystem (datasystem) for organisering og samordning av trafikken og tjenestene, slik at ressursene kan utnyttes på best mulig måte. Oppdragsgiver kan ikke garantere at trafikkstyringssystemet er operativt til enhver tid. Transportøren må til enhver tid forholde seg til det system som Oppdragsgiver velger å benytte, for å bestille og avvikle trafikken og tjenestene på, herunder også eventuelle manuelle systemer. 5.6 Oppdragsgiver har rett til å endre ansvars- og myndighetsområde for kjørekontoret i løpet av avtaleperioden. Kjørekontorenes virksomhet er under kontinuerlig utvikling. Dette vil fortsette gjennom avtaleperioden. Transportøren forplikter seg til å innordne seg i forhold til dette, og vise nødvendig tilpasningsvilje med hensyn til endrede rutiner, teknologi og arbeidsfordeling. 5.7 Transportøren skal ha prioritet på oppdrag iht. denne. Krav til reaksjonstid/hentetid / frister for ulike typer bestillinger fremgår av vedlegg 1 Kommersielle betingelser. Side 6 av 13

7 5.8 Oppdragsgiver har rett til, basert på vurderinger om totaløkonomi og ressursutnyttelse, å tildele enkeltoppdrag til transportør som står i annet avtaleforhold med Oppdragsgiver. 6 Oppstartsforberedelser 6.1 I perioden fra inngåelse av n og frem til Oppstartsdato, skal Transportør utføre de forberedelser til oppstart som er nødvendig for å utføre Oppdraget, i henhold til de krav som følger av n. 6.2 Oppdragsgiver har rett til innsyn i Transportørs planer og kan kreve dokumentert rapportering, for å kunne kontrollere at Transportør vil være operativ med ansatte og materiell, fra ns oppstartstidspunkt. 7 Offentlig lover, forskrifter og avtaleverk 7.1 Transportør skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende relevante lover, forskrifter og enkeltvedtak som gjelder for Transportørens virksomhet. Dette omfatter blant annet: a) Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) med tilhørende forskrifter. b) Vegtrafikkloven, Yrkestransportloven, Lov om offentlige anskaffelser og Lov om konkurranse i ervervsvirksomhet. c) Tilgjengelighetsloven, Opplæringsloven, Pasientrettighetsloven, forskrift om transportordning for forflytningshemmede i Hedmark, m.fl. 7.2 Transportør skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for utførelsen av Oppdraget. 7.3 Dersom Transportør ikke lenger innehar nødvendige tillatelser, løyver, forsikringer, sertifikater eller bankgaranti har Oppdragsgiver rett til å heve n. 8 Kontroll og opplysningsplikt 8.1 Transportør er underlagt de regler som gjelder for kontroll og opplysningsplikt i henhold til yrkestransportloven med forskrifter. 8.2 På forespørsel fra Oppdragsgiver skal Transportør vederlagsfritt utlevere statistikk og informasjon om økonomiske forhold, operativ drift og ethvert annet forhold som Oppdragsgiver vurderer som nødvendige for å kontrollere utførelsen av leveransen, eller som Oppdragsgiver vurderer som nødvendig i forbindelse med avtalefortolkning. 8.3 Kontrollkravet omfatter også alle opplysninger som fylkeskommunen og/eller andre offentlige instanser etterspør til forsknings- og utredningsformål. Slike opplysninger vil være unntatt offentlighet i henhold til Lov om offentlighet i forvaltningen. Oppdragsgiver kan likevel benytte disse opplysningene for forsknings- og utredningsformål, i samarbeid med andre fylkeskommuner. Side 7 av 13

8 8.4 På forespørsel fra Oppdragsgiver, skal Transportør i avtaleperioden og uten kostnad for Oppdragsgiver, utlevere informasjon som Oppdragsgiver anser som relevant for å kunne utarbeide spesifikasjoner og innkjøpsgrunnlag ved framtidige innkjøp/anbudskonkurranser. Informasjonskravet omfatter også opplysninger om forretningsmessig virksomhet i direkte tilknytning til virksomheten, som omfattes av denne Kontrakt og som har utgått fra denne. 8.5 Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å kontrollere om utførelsen av Oppdraget er i henhold til n. Kontroller kan gjennomføres enten av personer fra Oppdragsgiver eller andre personer/selskaper utpekt av Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan etter eget skjønn iverksette kontroller på bilene og/eller andre kontrolltiltak hos Transportør, for å kunne kontrollere at vilkårene i n etterleves, arbeidets utførelse og tilstanden på Transportørens biler. Oppdragsgiver har rett til å foreta uanmeldt kontroll. Slik kontroll kan være kontroll på vognmateriellet med tilhørende utstyr og andre forhold hos Transportøren. Oppdragsgiver kan gjennomføre en revisjon og kontroll av Transportørens rutiner, prosedyrer og øvrig driftsopplegg. 8.6 Dersom opplysninger som etterspørres av Oppdragsgiver, som følger av dette pkt. 8 uteblir, eller er mangelfulle, har Oppdragsgiver rett til å ilegge dagbøter og/eller holde igjen betalingen for den angjeldende måned, inntil forholdene er rettet opp. 9 Lønns- og arbeidsvilkår og krav om virksomhetsoverdragelse 9.1 Transportør skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle avtalen. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne regelen blir etterlevd. a) Alle avtaler som Transportør inngår som innebærer utførelse av arbeid under denne n skal inneholde tilsvarende bestemmelser. b) Dersom Transportør ikke etterlever klausulen, har Oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av fakturert beløp inntil det er dokumentert at forholdet er i orden. 9.2 Transportør skal følge Yrkestransportlovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer at arbeidstakere tilsatt hos de transportører som har oppdraget i de aktuelle anbudsområder, har lovfestet rett til overføring av sitt ansettelsesforhold ved skifte av Transportør. Loven gjelder både operativt og administrativt personell. 9.3 Oppdragsgiver er ikke part i forholdet mellom tidligere Transportør og ny Transportør og deres ansatte i spørsmålene omkring en eventuell virksomhetsoverdragelse. Side 8 av 13

9 9.4 Av hensyn til mulig bruk av reglene om virksomhetsoverdragelse i forbindelse med inngåelse av framtidige avtaler, skal Transportør i god tid før ns utløp, slik Oppdragsgiver spesifiserer, levere Oppdragsgiver fullstendige opplysninger til bruk for neste anbudsrunde. 10 Ansvar og forsikring 10.1 Transportør er ansvarlig og bærer risikoen for alt tap og skade på materiell, herunder materiell utlånt fra Oppdragsgiver, samt skade på personell og passasjerer ved utførelsen av Oppdraget. Transportør skal ha nødvendig forsikring. Oppdragsgiver er ikke under noen omstendighet ansvarlig for skader på Transportørs materiell Medfører utførelsen av Oppdraget skade på tredjemanns person eller eiendom, herunder forurensning eller annen skade på miljøet, bærer Transportøren det fulle ansvar for dette, og skal holde Oppdragsgiver skadesløs for eventuelle tap og kostnader påført Oppdragsgiver i denne forbindelse Oppdragsgiver kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for tredjeparts forhold, manglende infrastruktur, vegvedlikehold eller lignende lokale rammevilkår Medfører utførelsen av leveransen skade på Oppdragsgivers ansatte eller ting som ikke omfattes av Oppdraget, er Transportøren erstatningsansvarlig overfor Oppdragsgiver, i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler Transportør skal holde Oppdragsgiver skadesløs for ethvert krav som knytter seg til Transportørs egne eller indirekte tap som måtte oppstå, i forbindelse med utførelsen av Oppdraget Transportøren skal ha gyldig og tilstrekkelig forsikring for det ansvar som følger av dette pkt Krav til økonomisk stilling 11.1 Transportør skal til enhver tid ha en egenkapital, finansiell stilling og økonomiske ressurser, som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av n og som er tilstrekkelig til at Transportør kan oppfylle avtaleforpliktelsene. Manglende oppfyllelse av dette kravet kan bli å anse som vesentlig mislighold. 12 Underleverandører og samarbeidspartnere 12.1 Transportør kan ikke benytte Underleverandører for deler av Oppdraget uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig godkjennelse Transportør er ansvarlig for ns oppfyllelse, selv om Oppdragsgiver har godkjent at Transportør kan benytte underleverandører. Side 9 av 13

10 12.3 Transportør er ansvarlig for at Underleverandører tilfredsstiller alle krav som er stilt til Transportør Oppdragsgiver betaler for utførte oppdrag kun til transportøren, se punkt 1.2, og iht betingelser i denne rammeavtalen. 13 Overdragelse av Kontrakt 13.1 Transportør kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter n eller deler av den, uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt sitt skriftlige samtykke Oppdragsgiver har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter n til et annet rettsubjekt. Bl.a. kan endringer i offentlig organisering og ansvarsforhold, innenfor samferdsel og kollektivtrafikk, medføre at et annet selskap eller organisasjon trer inn i Oppdragsgivers rolle, som part i denne. En slik endring gir ingen rett for Transportør til å kreve forhandlinger om ns vilkår. 14 Endring av Oppdraget 14.1 Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å gi pålegg om endring av Oppdraget Oppdragsgivers pålegg om endring skal gis ved utstedelse av en skriftlig endringsordre. Det skal klart fremgå at pålegget gjelder en endring, og hva endringen består i. Endringsordren skal utstedes i så god tid som mulig før endringen skal iverksettes av Transportøren. Endringer skal ikke iverksettes før Transportøren har mottatt en skriftlig endringsordre vedrørende endringen fra Oppdragsgiver Dersom Oppdragsgiver krever utført en endring, som etter Transportørs oppfatning er en vesentlig endring av n, skal han skriftlig kreve at Oppdragsgiver ikke utfører endringen. Et slikt krav må fremmes uten ugrunnet opphold, senest en (1) uke etter at Oppdragsgiver har krevet slik endring. Dersom Transportør ikke fremsetter et slikt krav anses endringen akseptert. Transportør kan da ikke senere påberope seg at det foreligger en vesentlig endring Transportør skal, uten ugrunnet opphold, iverksette endringen på det tidspunktet Oppdragsgiver fastsetter. Dette gjelder selv om virkningene av endringen i henhold til pkt ikke er endelig avklart Ved endring av Oppdraget skal godtgjørelsen justeres, i forhold til den reelle forholdsmessige konsekvens som endringen medfører. Beregning av den reelle forholdsmessige konsekvens skal dokumenteres av Transportør Transportør kan foreslå endring av Oppdraget som antas å innebære økonomiske, markedsmessige og/eller tekniske fordeler. Slike forslag skal fremmes skriftlig overfor Oppdragsgiver. Dersom Oppdragsgiver ønsker Side 10 av 13

11 endringen, utsteder Oppdragsgiver et pålegg om endring til Transportøren i form av en endringsordre. 15 Avtaleforhold til andre 15.1 Det står Oppdragsgiver fritt å inngå kontrakter med andre enn Transportør, også der hvor slike kontrakter har direkte trafikkmessige berøringspunkter med den avtalefestede leveranse. Transportør har i slike tilfeller ingen rett til endret godtgjørelse, eller til å kunne påberope seg andre avtalemessige konsekvenser. 16 Mislighold Gebyrer og dagbøter 16.1 Avvik i forhold til de forpliktelser Transportør har i henhold til denne anses som mislighold, og Oppdragsgiver kan sanksjonere gjennom gebyrer, dagbøter eller heving av n Ved mindre vesentlig mislighold har Oppdragsgiver anledning til å gi skriftlig advarsel og krav om tiltak for å rette feil og/eller ilegge gebyr, som beskrevet i Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Ved vesentlig mislighold har Oppdragsgiver anledning til å ilegge dagbøter eller heve n med øyeblikkelig virkning. Gjentagende og vedvarende avvik i de forpliktelser Transportør har anses også som vesentlig mislighold. Ved mislighold skal Oppdragsgiver varsle Transportør skriftlig, og Transportør skal innen 14 dager etter mottatt varsel presentere tiltak for å rette på forholdene. Deretter vil Oppdragsgiver gi Transportør en frist for å iverksette tiltakene Dersom Transportør ikke lenger innehar nødvendige godkjennelser, tillatelser, forsikringer eller sertifikater, er dette alltid å anse som vesentlig mislighold. Dette gjelder også om Transportør er insolvent eller ute av stand til å gjøre opp sine løpende forpliktelser Dagbøter løper fra varsling og fram til forholdet er rettet. Størrelsen på dagbøter fastsettes av Oppdragsgiver på bakgrunn av misligholdets alvorlighetsgrad og kan utgjøre inntil 0,5 prosent daglig (eks.mva) av det forventede årlige oppgjøret, dog minimum kr ,- daglig pr kalenderdag. 17 Force Majeure 17.1 Ved force majeure fritas begge parter for ansvaret for manglende oppfyllelse av n fram til situasjonen opphører. Force majeure er oppfyllelseshindring grunnet omstendigheter som vedkommende part ikke råder over og ikke med rimelighet kan forutse eller unngå konsekvensene av. Side 11 av 13

12 Manglende oppfyllelse av n fra en underleverandør, som ikke skyldes force majeure, er ikke force majeure for Transportør. Forsinkelser grunnet trafikksituasjon er ikke force majeure, med mindre det kan påvises en konkret force majeure hendelse, som har resultert i en ekstraordinær situasjon. Ved force majeure skal den berørte parten umiddelbart og skriftlig varsle den annen part om: Omfang og antatt varighet Årsak til oppfyllelseshindringen Tiltak for å bøte på konsekvensene 17.2 Transportøren plikter til å sette i verk avhjelpende tiltak for å begrense skadevirkninger av force majeure hendelser Oppdragsgiver betaler ikke for leveranser som ikke utføres Oppdragsgiveren har rett til heving av n dersom en ikke uvesentlig del av leveransen hindres eller forsinkes grunnet force majeure i mer enn 6 måneder. Slik heving kan skje helt eller delvis. 18 Tvister 18.1 Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne, skal tvisten først forsøkes løst ved forhandlinger Fører slike forhandlinger ikke frem, innen 30 dager etter at forhandlingene skriftlig er krevet av en part, skal tvisten bli avgjort ved søksmål, med mindre partene avtaler noe annet. Søksmålet skal i tilfelle reises ved Hedmarken tingrett, Hamar Dersom begge parter er enige, kan tvisten alternativt avgjøres med endelig virkning, ved voldgift i Norge. Voldgiftsretten skal i så fall bestå av 3 medlemmer, hvorav partene oppnevner hver sin voldgiftsmann. I samarbeid oppnevner partene rettens leder. Dersom partene ikke blir enige, innen 15 dager etter at partene skriftlig har avtalt bruk av voldgift, oppnevnes rettens leder av Hedmarken tingrett, Hamar Tvist mellom partene, om tolkning eller rettsvirkningene av denne, gir ikke Transportør rett til å endre sin leveranse med mindre en slik endring er skriftlig akseptert av Oppdragsgiver, eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Manglende leveranse i en slik situasjon er å anse som mislighold av n. 19 Taushetsplikt 19.1 Partene forplikter seg, både under ns varighet og senere, ikke å avsløre informasjon for utenforstående om partenes forretningsmessige forhold og andre ikke-offentlige opplysninger om den annen part, som mottas i forbindelse med gjennomføringen av n. Partene forplikter seg også, både under ns varighet og senere, til å Side 12 av 13

13 iverksette rimelige tiltak, for å forhindre at slike opplysninger avsløres av utenforstående av ansatte, aksjonærer eller andre personer med tilknytning til parten eller aksjonærene Oppdragsgiver kan kreve at det skal inngås en databehandleravtale mellom Transportør og Oppdragsgiver for behandling av personopplysninger Transportør har taushetsplikt om innholdet i denne n. Transportør må innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Oppdragsgiver dersom Transportør ønsker å gi andre informasjon om innholdet i n og/eller Oppdraget ut over å oppgi Oppdraget som generell referanse. 20 Signering n er utarbeidet i 2 eksemplarer hvor hver av partene beholder hvert sitt. Sted/Dato: Sted/Dato: For Oppdragsgiver For Transportør Hedmark Trafikk FKF.. [Navn] [Navn] [Blokkbokstaver] [Stilling] [Blokkbokstaver] [Stilling] Side 13 av 13

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Kontraktsbestemmelser. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 17 08.07.2010 Innhold : 1. Parter i kontrakten 2. Kontraktsdokumenter tolkningsregler 3. Utførelse av leveransen 4. Kontraktens

Detaljer

Kontraktsbestemmelser

Kontraktsbestemmelser Avtale mellom Vestviken Kollektivtrafikk AS og selskap Lokal rutetransport og skoleskyss i geografisk område Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 16 21.10.2010 Innhold : 1. Formål og grunnlag for avtalen

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister... 3 5 Ansatte

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 17 06.02.2015 Innhold: 1. Parter i kontrakten 2. Kontraktsdokumenter tolkningsregler 3. Utførelse av leveransen 4. Kontraktens varighet

Detaljer

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: Kontrakten består av dette Avtaledokumentet

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom for lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr:

Detaljer

Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag

Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag for Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør)

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom

Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom Kontrakt for mellom Atb AS Kongens gate 34, Postboks 4308, 7417 Trondheim (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: xxxxxxxxx

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012. Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold

KONKURRANSEGRUNNLAG. Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012. Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012 Saksnr 2011/13782 KONKURRANSEGRUNNLAG Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Tilbudsfrist: 7. juni 2012 Versjon 1.0 26.

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater mellom og Buypass AS Dokumentversjon 1.3 1 Avtaleparter Denne avtalen er inngått mellom , heretter kalt

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

AVTALE PÅ KJØP AV KJØKKENVOGNER TIL KJØKKENET VED ULLEVÅL SYKEHUS

AVTALE PÅ KJØP AV KJØKKENVOGNER TIL KJØKKENET VED ULLEVÅL SYKEHUS AVTALE PÅ KJØP AV KJØKKENVOGNER TIL KJØKKENET VED ULLEVÅL SYKEHUS INNGÅTT MELLOM OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - (HERETTER KALT OPPDRAGSGIVER) 993 467 049... (ORGANISASJONSNR/FORETAKSNUMMER) OG (HERETTER

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Barnehageplasser Avtalenummer: Avtalens tidsrom: 27.01.2016-01.07.2018 ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom: Org.nr.

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør Vedlegg 3 RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Og Leverandør AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått avtale om levering

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Bistand e-læring Avtalenummer: Avtalens tidsrom: ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom:

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og..

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. Vedlegg 3 Untatt i henhold til Off.lovens 23 Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. AS Org nr (senere

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter)

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter) Unntatt offentlighet, jf offentlighetsloven 23 Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom Vestre Viken HF Org.nr.: 894 166 762 (senere kalt Oppdragsgiver) og. Org.nr: (senere kalt Tjenesteyter)

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

UTKAST Rammeavtale. Konsulentbistand IKT-tjenester

UTKAST Rammeavtale. Konsulentbistand IKT-tjenester UTKAST Rammeavtale om kjøp av Konsulentbistand IKT-tjenester mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Standard avtalebetingelser for kjøp av varer 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE OG XXX KOMMUNE 1 PARTENE Denne samarbeidsavtalen (Avtalen) er inngått mellom følgende parter: 1. Ålesund kommune, organisasjonsnummer: 942 953 119 2. xxx kommune,

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

KONTRAKTSFORSLAG. Eigendomsmeklartenester for Kvam bustad og tomteselskap AS. Del 3

KONTRAKTSFORSLAG. Eigendomsmeklartenester for Kvam bustad og tomteselskap AS. Del 3 KONTRAKTSFORSLAG Eigendomsmeklartenester for Del 3 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV EIGENDOMSMELKARTENESTER mellom (heretter referert til som KBTS) (heretter referert til som Leverandør) For KBTS (Dato, signatur,

Detaljer

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER 1. FORMÅL Rammeavtalens formål er å sikre at kommunenes behov for advokattjenester blir dekket når kapasiteten og kompetansen til egne

Detaljer

og Staples Norway AS (heretter kalt Leverandør) Papir, plast og rengjøringsprodukter

og Staples Norway AS (heretter kalt Leverandør) Papir, plast og rengjøringsprodukter Kontrakt mellom Sør-Varanger kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og Staples Norway AS (heretter kalt Leverandør) Denne avtalen gjelder kjøp av Papir, plast og rengjøringsprodukter for perioden 01. september

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester. Avtalenummer: Avtalens tidsrom:

Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester. Avtalenummer: Avtalens tidsrom: Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester Avtalenummer: Avtalens tidsrom: RAMMEAVTALE OM KJØP AV IT- KONSULENTTJENESTER Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS.

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Disse vilkårene gjelder for Reconsult Dataredning AS (heretter Reconsult) sin tjeneste Datarekonstruksjon bestående av Analyse og Rekonstruksjon.

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse]

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse] [Kort beskrivelse

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland (heretter kalt Avtalen) mellom. Firmanavn:

Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland (heretter kalt Avtalen) mellom. Firmanavn: Ambita AS Henrik Ibsens gate 100 Postboks 2923 Solli 0230 Oslo +47 24 13 35 00 info@ambita.com ambita.com NO 945811714 MVA Avtale Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland

Detaljer

LEVERINGSAVTALE MELLOM. Trønderkraft AS 976 530 330 heretter kalt TK. Handi-Norge AS 940 072 913 heretter kalt HN. Om levering av Bilinnredninger

LEVERINGSAVTALE MELLOM. Trønderkraft AS 976 530 330 heretter kalt TK. Handi-Norge AS 940 072 913 heretter kalt HN. Om levering av Bilinnredninger LEVERINGSAVTALE MELLOM AS 976 530 330 heretter kalt TK OG Handi-Norge AS 940 072 913 heretter kalt HN Om levering av Bilinnredninger I tidsrommet 01.06.2009 31.05.2010 AVTALENS INNHOLD: 1. Administrativ

Detaljer

Staples Norway AS. Papir, plast og rengjøringsartikler

Staples Norway AS. Papir, plast og rengjøringsartikler Kontrakt mellom Salangen kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og Staples Norway AS (heretter kalt Leverandør) Denne avtalen gjelder kjøp av Papir, plast og rengjøringsartikler for perioden 1.5.2016 1.5.2019

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS

RAMMEAVTALE MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS RAMMEAVTALE MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OG VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS Avtalen fastsetter rammebetingelser og retningslinjer for samarbeidet mellom partene i forbindelse med kjøp av definerte oppgaver

Detaljer

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om bedriftshelsetjenester Kontrakt - Bedriftshelsetjenester Side 2 av 9 Kontrakt om bedriftshelsetjenester er inngått mellom:

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Versjon-2 1 av 8 Kjøper Denne abonnementsavtale med vedlegg ( Abonnementsavtalen ) er i dag, , inngått mellom: IBX Norge AS, Postboks

Detaljer

RAMMEAVTALE INTERIØRAKRITEKT-, LANDSKAPSARKITEKT- OG ARKITEKTTJENESTER Avtalenummer 2015-(00000)

RAMMEAVTALE INTERIØRAKRITEKT-, LANDSKAPSARKITEKT- OG ARKITEKTTJENESTER Avtalenummer 2015-(00000) RAMMEAVTALE INTERIØRAKRITEKT-, LANDSKAPSARKITEKT- OG ARKITEKTTJENESTER Avtalenummer 2015-(00000) 1 Partene og deres representanter Oppdragsgiver Organisasjonsnr: Stortingets administrasjon 971 524 960

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om rammeavtale om for tilstandsrapport

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Vedlegg 1. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 1. Oppdragsbeskrivelse Anropsstyrt transport Solør-regionen 2013 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.0 29.01.2013 I N N H O L D OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1 Tjenesteområder... 3 2 Trafikkområder... 3 3 Bilkategorier...

Detaljer

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING Side 1 av 9 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Oppdraget... 3 2. Partenes representanter... 3 3. Varsler... 3 4. Personell for utføring

Detaljer