Rammeavtale. Anropstyrt transport Hamar-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeavtale. Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Versjon 1.0 05.07.2011. Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ..."

Transkript

1 for Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon

2 INNHOLD 1. PARTER I RAMMEAVTALEN DEFINISJONER AVTALEDOKUMENTER - TOLKNINGSREGLER RAMMEAVTALENS VARIGHET ORGANISERING OG UTFØRELSEN AV OPPDRAGET OPPSTARTSFORBEREDELSER OFFENTLIG LOVER, FORSKRIFTER OG AVTALEVERK KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OG KRAV OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ANSVAR OG FORSIKRING KRAV TIL ØKONOMISK STILLING UNDERLEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE OVERDRAGELSE AV KONTRAKT ENDRING AV OPPDRAGET AVTALEFORHOLD TIL ANDRE MISLIGHOLD GEBYRER OG DAGBØTER FORCE MAJEURE TVISTER TAUSHETSPLIKT SIGNERING Side 2 av 13

3 bestemmelser 1 Parter i n 1.1 Med Oppdragsgiver forstås Hedmark Trafikk FKF, som vil være avtalepart for Transportør. Navn.Hedmark Trafikk FKF Org.nr Postadresse... Disenstrandvegen 4, 2321 Hamar Fakturaadresse... Fakturamottak, Postboks 4183, 2307 Hamar Telefon E-post Med Transportør forstås den som tildeles i forbindelse med Anropstyrt transport Hamar-regionen Navn.. Org.nr Postadresse.... Fakturaadresse... Telefon... E-post Transportør skal varsle Oppdragsgiver om alle forhold som har med endring av eierskap og juridisk stilling å gjøre. Herunder også transaksjoner av aksjer eller andeler. 1.4 Dersom Transportør er et samarbeidende selskap (Joint Venture, eller lignende), er hvert av de samarbeidende selskaper solidarisk ansvarlig for ns oppfyllelse og alle dens forpliktelser. De samarbeidende parter har da medundertegnet signatursiden i denne. 1.5 Hver av partene skal etter inngåelse av n skriftlig utveksle oppnevnelse av en representant, med kontor i Norge, som skal ha fullmakt til å signere kontraktmessige endringer og tillegg, og derigjennom inngå bindende avtaleendringer. Dersom dette fullmaktsforholdet endres, skal vedkommende representant sende skriftlig signert brev til den annen part. Avtalemessige endringer som måtte bli avtalt mellom partene, representert ved andre personer enn de som har blitt oppnevnt med slik fullmakt, har ikke avtalemessige gyldighet og vil ikke være grunnlag for endret godtgjørelse. 1.6 Transportør kan ikke under noen omstendigheter forplikte Oppdragsgiver. 1.7 Muntlig og skriftlig kommunikasjon og korrespondanse mellom partene skal foregå på norsk. Side 3 av 13

4 2 Definisjoner I denne menes med: Anbudsområde/ trafikkområde: Anropstyrt persontransport: Materiellkategori: Avtaleinngåelsen: Oppdrag: Oppdragstyper: Oppdragsgiver: Geografisk avgrenset område. I hovedsak hver kommune med visse grensejusteringer. Bestillingstransport som administreres av et kjørkontor hvor turene tildeles fra dag til dag, som faste og tilfeldige oppdrag. Gruppering av biler i forhold til setekapasitet og utstyrskrav. Dato for signering av. Enkeltstående eller en serie sammenkoblede transportbehov. Et Oppdrag kan inngå i en del av et vognløp. Beskriver oppdragenes funksjon og egenart. Eks. Skoletransport, TT-kjøring, Bestillingsruter osv. Hedmark Trafikk FKF vil være avtalepart for den/de Transportører som tildeles. Oppstartsdato: Dato for når kjøringen begynner er Priselementer: Spesialtransport: SUTI: Tjenesteområder: Tilbud: Tilbyder: Forskjellige typer enhetspriser som benyttes for å prissette Transportørs godtgjørelse. Spesialtransport omfatter alle rekvirerte transportoppdrag hvor passasjeren har behov for helt individuelt tilrettelagte transportopplegg. Passasjerene er ofte sterkt forflytningshemmede. Det kan være behov for bruk av spesielt transportutstyr eller hjelpemannskap. Det kan stilles spesielle krav til transportør og sjåfør. Standard grensesnitt, som bl.a. brukes til overføring av datainformasjon fra Oppdragsgivers IKT-system til Transportørens IKT-system. Se Oppdragstyper. Tilbud fra Operatøren i konkurranse om Anropstyrt transport Hamar-regionen De selskap som er deltager i konkurransen om om utførelse av Anropstyrt transport Side 4 av 13

5 Hamar-regionen Interessentene omtales som Tilbyder inntil partene har gjort bindende Transportør: Undertransportør: Vognløp: De selskap som inngår om utførelse i Hedmark Trafikks konkurranse om Anropstyrt transport Hamar-regionen Et selskap som Transportør benytter for å utføre deler av n. En sammensatt rekke av Oppdrag. Hvert Oppdrag kan ha flere hente-/leveringssteder og oppdragstyper. 3 Avtaledokumenter - tolkningsregler 3.1 n består av følgende avtaledokumenter: Avtalebestemmelser Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 3 Transportørs Tilbud 3.2 Endringer og tillegg, som Oppdragsgiver har gitt som avklaringer, svar på spørsmål fra tilbydere, og avklaringer, møtereferat, protokoller, presiseringer, etc., i perioden frem til Avtaleinngåelse, er rettet opp i forhold til formuleringene i konkurransegrunnlaget, og er innarbeidet i avtaledokumentene. Transportørs Tilbud er innarbeidet som Vedlegg I tilfelle motstrid mellom bestemmelser i avtaledokumentene, skal avtalebestemmelsene gjelde foran kommersielle betingelser, og kommersielle betingelser skal gjelde foran de andre vedleggene. Vedleggene har prioritet i angitt rekkefølge. 3.4 Prosedyrereglene inngår ikke i n, og har således ingen avtalemessig status. Eventuelle motstridende opplysninger mellom prosedyrereglene og avtaledokumentene skal derfor ikke kunne påberopes av partene ved en avtalefortolkning. 3.5 Generell informasjon som fremkommer i avtaledokumentene om veinettet og infrastruktur er gitt som bakgrunnsinformasjon, og Oppdragsgiver garanterer ikke for eventuelle feilaktige opplysninger. Transportør er oppfordret til å kontakte fylkeskommune, kommuner, Statens vegvesen og andre aktuelle instanser for innhenting av relevant informasjon. 4 ns varighet 4.1 n gjelder for 3 (tre) år, fra 1.juli 2012 t.o.m. 30. juni For perioden etter 30. juni 2015 kan n forlenges av Oppdragsgiver med uendrede betingelser for inntil 1 (ett) år. Opsjonen vil varsles senest 30. juni Side 5 av 13

6 4.3 n(e) er uoppsigelig for begge parter i avtaleperioden og i en eventuell opsjonsperiode. 5 Organisering og utførelsen av Oppdraget 5.1 Oppdragsgiver har et verdigrunnlag der man skal framstå som en åpen og ansvarlig organisasjon. Oppdragsgiver, Transportør og samarbeidende virksomheter skal ha ledere og medarbeidere som tar ansvar for verdiene kvalitet, trygghet og respekt i sitt daglige arbeid. Varsling av kritikkverdige, ulovlige, uetiske forhold skal skje uten ugrunnet opphold. Oppdragsgiver er i ferd med å opprette en varslingskanal for å gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige, uetiske eller ulovlige forhold i virksomheten. 5.2 Transportør skal utføre Oppdraget på en fagmessig og aktsom måte, i henhold til denne og legge vekt på sikkerheten slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade, på person, eiendom eller Oppdragsgivers renommé. 5.3 Transportør er ansvarlig for at kjøringen skjer i samsvar med Oppdraget. Ved driftsstans, sykdom eller lignende, skal Transportør sørge for å sette inn reservemateriell og reservesjåfører, eller gjøre avtale med annen Transportør, slik at avtalt leveranse kan utføres og kunden holdes skadefri. 5.4 Oppdragsgiver betaler godtgjørelse kun for utført kjøring. 5.5 Transportøren er ansvarlig for at leveransen skjer i samsvar med de anvisninger som gis av Oppdragsgivers kjørekontor. Det forutsettes at Transportøren, ved utførelsen av det enkelte transportoppdrag, innretter seg slik at Oppdragsgiver påføres lavest mulig kostnader. Kjørekontoret vil ha et trafikkstyringssystem (datasystem) for organisering og samordning av trafikken og tjenestene, slik at ressursene kan utnyttes på best mulig måte. Oppdragsgiver kan ikke garantere at trafikkstyringssystemet er operativt til enhver tid. Transportøren må til enhver tid forholde seg til det system som Oppdragsgiver velger å benytte, for å bestille og avvikle trafikken og tjenestene på, herunder også eventuelle manuelle systemer. 5.6 Oppdragsgiver har rett til å endre ansvars- og myndighetsområde for kjørekontoret i løpet av avtaleperioden. Kjørekontorenes virksomhet er under kontinuerlig utvikling. Dette vil fortsette gjennom avtaleperioden. Transportøren forplikter seg til å innordne seg i forhold til dette, og vise nødvendig tilpasningsvilje med hensyn til endrede rutiner, teknologi og arbeidsfordeling. 5.7 Transportøren skal ha prioritet på oppdrag iht. denne. Krav til reaksjonstid/hentetid / frister for ulike typer bestillinger fremgår av vedlegg 1 Kommersielle betingelser. Side 6 av 13

7 5.8 Oppdragsgiver har rett til, basert på vurderinger om totaløkonomi og ressursutnyttelse, å tildele enkeltoppdrag til transportør som står i annet avtaleforhold med Oppdragsgiver. 6 Oppstartsforberedelser 6.1 I perioden fra inngåelse av n og frem til Oppstartsdato, skal Transportør utføre de forberedelser til oppstart som er nødvendig for å utføre Oppdraget, i henhold til de krav som følger av n. 6.2 Oppdragsgiver har rett til innsyn i Transportørs planer og kan kreve dokumentert rapportering, for å kunne kontrollere at Transportør vil være operativ med ansatte og materiell, fra ns oppstartstidspunkt. 7 Offentlig lover, forskrifter og avtaleverk 7.1 Transportør skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende relevante lover, forskrifter og enkeltvedtak som gjelder for Transportørens virksomhet. Dette omfatter blant annet: a) Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) med tilhørende forskrifter. b) Vegtrafikkloven, Yrkestransportloven, Lov om offentlige anskaffelser og Lov om konkurranse i ervervsvirksomhet. c) Tilgjengelighetsloven, Opplæringsloven, Pasientrettighetsloven, forskrift om transportordning for forflytningshemmede i Hedmark, m.fl. 7.2 Transportør skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for utførelsen av Oppdraget. 7.3 Dersom Transportør ikke lenger innehar nødvendige tillatelser, løyver, forsikringer, sertifikater eller bankgaranti har Oppdragsgiver rett til å heve n. 8 Kontroll og opplysningsplikt 8.1 Transportør er underlagt de regler som gjelder for kontroll og opplysningsplikt i henhold til yrkestransportloven med forskrifter. 8.2 På forespørsel fra Oppdragsgiver skal Transportør vederlagsfritt utlevere statistikk og informasjon om økonomiske forhold, operativ drift og ethvert annet forhold som Oppdragsgiver vurderer som nødvendige for å kontrollere utførelsen av leveransen, eller som Oppdragsgiver vurderer som nødvendig i forbindelse med avtalefortolkning. 8.3 Kontrollkravet omfatter også alle opplysninger som fylkeskommunen og/eller andre offentlige instanser etterspør til forsknings- og utredningsformål. Slike opplysninger vil være unntatt offentlighet i henhold til Lov om offentlighet i forvaltningen. Oppdragsgiver kan likevel benytte disse opplysningene for forsknings- og utredningsformål, i samarbeid med andre fylkeskommuner. Side 7 av 13

8 8.4 På forespørsel fra Oppdragsgiver, skal Transportør i avtaleperioden og uten kostnad for Oppdragsgiver, utlevere informasjon som Oppdragsgiver anser som relevant for å kunne utarbeide spesifikasjoner og innkjøpsgrunnlag ved framtidige innkjøp/anbudskonkurranser. Informasjonskravet omfatter også opplysninger om forretningsmessig virksomhet i direkte tilknytning til virksomheten, som omfattes av denne Kontrakt og som har utgått fra denne. 8.5 Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å kontrollere om utførelsen av Oppdraget er i henhold til n. Kontroller kan gjennomføres enten av personer fra Oppdragsgiver eller andre personer/selskaper utpekt av Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan etter eget skjønn iverksette kontroller på bilene og/eller andre kontrolltiltak hos Transportør, for å kunne kontrollere at vilkårene i n etterleves, arbeidets utførelse og tilstanden på Transportørens biler. Oppdragsgiver har rett til å foreta uanmeldt kontroll. Slik kontroll kan være kontroll på vognmateriellet med tilhørende utstyr og andre forhold hos Transportøren. Oppdragsgiver kan gjennomføre en revisjon og kontroll av Transportørens rutiner, prosedyrer og øvrig driftsopplegg. 8.6 Dersom opplysninger som etterspørres av Oppdragsgiver, som følger av dette pkt. 8 uteblir, eller er mangelfulle, har Oppdragsgiver rett til å ilegge dagbøter og/eller holde igjen betalingen for den angjeldende måned, inntil forholdene er rettet opp. 9 Lønns- og arbeidsvilkår og krav om virksomhetsoverdragelse 9.1 Transportør skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle avtalen. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne regelen blir etterlevd. a) Alle avtaler som Transportør inngår som innebærer utførelse av arbeid under denne n skal inneholde tilsvarende bestemmelser. b) Dersom Transportør ikke etterlever klausulen, har Oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av fakturert beløp inntil det er dokumentert at forholdet er i orden. 9.2 Transportør skal følge Yrkestransportlovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer at arbeidstakere tilsatt hos de transportører som har oppdraget i de aktuelle anbudsområder, har lovfestet rett til overføring av sitt ansettelsesforhold ved skifte av Transportør. Loven gjelder både operativt og administrativt personell. 9.3 Oppdragsgiver er ikke part i forholdet mellom tidligere Transportør og ny Transportør og deres ansatte i spørsmålene omkring en eventuell virksomhetsoverdragelse. Side 8 av 13

9 9.4 Av hensyn til mulig bruk av reglene om virksomhetsoverdragelse i forbindelse med inngåelse av framtidige avtaler, skal Transportør i god tid før ns utløp, slik Oppdragsgiver spesifiserer, levere Oppdragsgiver fullstendige opplysninger til bruk for neste anbudsrunde. 10 Ansvar og forsikring 10.1 Transportør er ansvarlig og bærer risikoen for alt tap og skade på materiell, herunder materiell utlånt fra Oppdragsgiver, samt skade på personell og passasjerer ved utførelsen av Oppdraget. Transportør skal ha nødvendig forsikring. Oppdragsgiver er ikke under noen omstendighet ansvarlig for skader på Transportørs materiell Medfører utførelsen av Oppdraget skade på tredjemanns person eller eiendom, herunder forurensning eller annen skade på miljøet, bærer Transportøren det fulle ansvar for dette, og skal holde Oppdragsgiver skadesløs for eventuelle tap og kostnader påført Oppdragsgiver i denne forbindelse Oppdragsgiver kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for tredjeparts forhold, manglende infrastruktur, vegvedlikehold eller lignende lokale rammevilkår Medfører utførelsen av leveransen skade på Oppdragsgivers ansatte eller ting som ikke omfattes av Oppdraget, er Transportøren erstatningsansvarlig overfor Oppdragsgiver, i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler Transportør skal holde Oppdragsgiver skadesløs for ethvert krav som knytter seg til Transportørs egne eller indirekte tap som måtte oppstå, i forbindelse med utførelsen av Oppdraget Transportøren skal ha gyldig og tilstrekkelig forsikring for det ansvar som følger av dette pkt Krav til økonomisk stilling 11.1 Transportør skal til enhver tid ha en egenkapital, finansiell stilling og økonomiske ressurser, som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av n og som er tilstrekkelig til at Transportør kan oppfylle avtaleforpliktelsene. Manglende oppfyllelse av dette kravet kan bli å anse som vesentlig mislighold. 12 Underleverandører og samarbeidspartnere 12.1 Transportør kan ikke benytte Underleverandører for deler av Oppdraget uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig godkjennelse Transportør er ansvarlig for ns oppfyllelse, selv om Oppdragsgiver har godkjent at Transportør kan benytte underleverandører. Side 9 av 13

10 12.3 Transportør er ansvarlig for at Underleverandører tilfredsstiller alle krav som er stilt til Transportør Oppdragsgiver betaler for utførte oppdrag kun til transportøren, se punkt 1.2, og iht betingelser i denne rammeavtalen. 13 Overdragelse av Kontrakt 13.1 Transportør kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter n eller deler av den, uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt sitt skriftlige samtykke Oppdragsgiver har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter n til et annet rettsubjekt. Bl.a. kan endringer i offentlig organisering og ansvarsforhold, innenfor samferdsel og kollektivtrafikk, medføre at et annet selskap eller organisasjon trer inn i Oppdragsgivers rolle, som part i denne. En slik endring gir ingen rett for Transportør til å kreve forhandlinger om ns vilkår. 14 Endring av Oppdraget 14.1 Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å gi pålegg om endring av Oppdraget Oppdragsgivers pålegg om endring skal gis ved utstedelse av en skriftlig endringsordre. Det skal klart fremgå at pålegget gjelder en endring, og hva endringen består i. Endringsordren skal utstedes i så god tid som mulig før endringen skal iverksettes av Transportøren. Endringer skal ikke iverksettes før Transportøren har mottatt en skriftlig endringsordre vedrørende endringen fra Oppdragsgiver Dersom Oppdragsgiver krever utført en endring, som etter Transportørs oppfatning er en vesentlig endring av n, skal han skriftlig kreve at Oppdragsgiver ikke utfører endringen. Et slikt krav må fremmes uten ugrunnet opphold, senest en (1) uke etter at Oppdragsgiver har krevet slik endring. Dersom Transportør ikke fremsetter et slikt krav anses endringen akseptert. Transportør kan da ikke senere påberope seg at det foreligger en vesentlig endring Transportør skal, uten ugrunnet opphold, iverksette endringen på det tidspunktet Oppdragsgiver fastsetter. Dette gjelder selv om virkningene av endringen i henhold til pkt ikke er endelig avklart Ved endring av Oppdraget skal godtgjørelsen justeres, i forhold til den reelle forholdsmessige konsekvens som endringen medfører. Beregning av den reelle forholdsmessige konsekvens skal dokumenteres av Transportør Transportør kan foreslå endring av Oppdraget som antas å innebære økonomiske, markedsmessige og/eller tekniske fordeler. Slike forslag skal fremmes skriftlig overfor Oppdragsgiver. Dersom Oppdragsgiver ønsker Side 10 av 13

11 endringen, utsteder Oppdragsgiver et pålegg om endring til Transportøren i form av en endringsordre. 15 Avtaleforhold til andre 15.1 Det står Oppdragsgiver fritt å inngå kontrakter med andre enn Transportør, også der hvor slike kontrakter har direkte trafikkmessige berøringspunkter med den avtalefestede leveranse. Transportør har i slike tilfeller ingen rett til endret godtgjørelse, eller til å kunne påberope seg andre avtalemessige konsekvenser. 16 Mislighold Gebyrer og dagbøter 16.1 Avvik i forhold til de forpliktelser Transportør har i henhold til denne anses som mislighold, og Oppdragsgiver kan sanksjonere gjennom gebyrer, dagbøter eller heving av n Ved mindre vesentlig mislighold har Oppdragsgiver anledning til å gi skriftlig advarsel og krav om tiltak for å rette feil og/eller ilegge gebyr, som beskrevet i Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Ved vesentlig mislighold har Oppdragsgiver anledning til å ilegge dagbøter eller heve n med øyeblikkelig virkning. Gjentagende og vedvarende avvik i de forpliktelser Transportør har anses også som vesentlig mislighold. Ved mislighold skal Oppdragsgiver varsle Transportør skriftlig, og Transportør skal innen 14 dager etter mottatt varsel presentere tiltak for å rette på forholdene. Deretter vil Oppdragsgiver gi Transportør en frist for å iverksette tiltakene Dersom Transportør ikke lenger innehar nødvendige godkjennelser, tillatelser, forsikringer eller sertifikater, er dette alltid å anse som vesentlig mislighold. Dette gjelder også om Transportør er insolvent eller ute av stand til å gjøre opp sine løpende forpliktelser Dagbøter løper fra varsling og fram til forholdet er rettet. Størrelsen på dagbøter fastsettes av Oppdragsgiver på bakgrunn av misligholdets alvorlighetsgrad og kan utgjøre inntil 0,5 prosent daglig (eks.mva) av det forventede årlige oppgjøret, dog minimum kr ,- daglig pr kalenderdag. 17 Force Majeure 17.1 Ved force majeure fritas begge parter for ansvaret for manglende oppfyllelse av n fram til situasjonen opphører. Force majeure er oppfyllelseshindring grunnet omstendigheter som vedkommende part ikke råder over og ikke med rimelighet kan forutse eller unngå konsekvensene av. Side 11 av 13

12 Manglende oppfyllelse av n fra en underleverandør, som ikke skyldes force majeure, er ikke force majeure for Transportør. Forsinkelser grunnet trafikksituasjon er ikke force majeure, med mindre det kan påvises en konkret force majeure hendelse, som har resultert i en ekstraordinær situasjon. Ved force majeure skal den berørte parten umiddelbart og skriftlig varsle den annen part om: Omfang og antatt varighet Årsak til oppfyllelseshindringen Tiltak for å bøte på konsekvensene 17.2 Transportøren plikter til å sette i verk avhjelpende tiltak for å begrense skadevirkninger av force majeure hendelser Oppdragsgiver betaler ikke for leveranser som ikke utføres Oppdragsgiveren har rett til heving av n dersom en ikke uvesentlig del av leveransen hindres eller forsinkes grunnet force majeure i mer enn 6 måneder. Slik heving kan skje helt eller delvis. 18 Tvister 18.1 Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne, skal tvisten først forsøkes løst ved forhandlinger Fører slike forhandlinger ikke frem, innen 30 dager etter at forhandlingene skriftlig er krevet av en part, skal tvisten bli avgjort ved søksmål, med mindre partene avtaler noe annet. Søksmålet skal i tilfelle reises ved Hedmarken tingrett, Hamar Dersom begge parter er enige, kan tvisten alternativt avgjøres med endelig virkning, ved voldgift i Norge. Voldgiftsretten skal i så fall bestå av 3 medlemmer, hvorav partene oppnevner hver sin voldgiftsmann. I samarbeid oppnevner partene rettens leder. Dersom partene ikke blir enige, innen 15 dager etter at partene skriftlig har avtalt bruk av voldgift, oppnevnes rettens leder av Hedmarken tingrett, Hamar Tvist mellom partene, om tolkning eller rettsvirkningene av denne, gir ikke Transportør rett til å endre sin leveranse med mindre en slik endring er skriftlig akseptert av Oppdragsgiver, eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Manglende leveranse i en slik situasjon er å anse som mislighold av n. 19 Taushetsplikt 19.1 Partene forplikter seg, både under ns varighet og senere, ikke å avsløre informasjon for utenforstående om partenes forretningsmessige forhold og andre ikke-offentlige opplysninger om den annen part, som mottas i forbindelse med gjennomføringen av n. Partene forplikter seg også, både under ns varighet og senere, til å Side 12 av 13

13 iverksette rimelige tiltak, for å forhindre at slike opplysninger avsløres av utenforstående av ansatte, aksjonærer eller andre personer med tilknytning til parten eller aksjonærene Oppdragsgiver kan kreve at det skal inngås en databehandleravtale mellom Transportør og Oppdragsgiver for behandling av personopplysninger Transportør har taushetsplikt om innholdet i denne n. Transportør må innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Oppdragsgiver dersom Transportør ønsker å gi andre informasjon om innholdet i n og/eller Oppdraget ut over å oppgi Oppdraget som generell referanse. 20 Signering n er utarbeidet i 2 eksemplarer hvor hver av partene beholder hvert sitt. Sted/Dato: Sted/Dato: For Oppdragsgiver For Transportør Hedmark Trafikk FKF.. [Navn] [Navn] [Blokkbokstaver] [Stilling] [Blokkbokstaver] [Stilling] Side 13 av 13

Rammeavtale. Anropsstyrt transport Solør-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Rammeavtale. Anropsstyrt transport Solør-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ... for Anropsstyrt transport Solør-regionen 2013 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon 1.0 29.01.2013 I N N H O L D 1. PARTER I RAMMEAVTALEN... 3 2 DEFINISJONER... 4 3 AVTALEDOKUMENTER - TOLKNINGSREGLER...

Detaljer

Rammeavtale. Anropsstyrt transport Østerdalen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Rammeavtale. Anropsstyrt transport Østerdalen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ... for Anropsstyrt transport Østerdalen 2015 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon 22.12.2014 I N N H O L D 1 PARTER I RAMMEAVTALEN... 3 2 DEFINISJONER... 4 3 AVTALEDOKUMENTER - TOLKNINGSREGLER... 4 4

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale om transporttjenester. mellom

Kontrakt. Rammeavtale om transporttjenester. mellom Kontrakt Rammeavtale om transporttjenester mellom Østfold kollektivtrafikk Oscar Pedersensvei 39, Postboks 220, 1702 Sarpsborg (heretter kalt oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 582 021 og Selskapsnavn

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust Agder som omfatter. kommune mellom Aust-Agder fylkeskommune org.nr. 943 039 046 og Agder Kollektivtrafikk AS org.nr. 991 776 524 og org.nr. Operatør

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Kontraktsbestemmelser. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 17 08.07.2010 Innhold : 1. Parter i kontrakten 2. Kontraktsdokumenter tolkningsregler 3. Utførelse av leveransen 4. Kontraktens

Detaljer

1.1 Med utøver forstås de(t) transportselskap som tildeles kontrakt for rutetransport i forbindelse med Anbud 2010 Telemark.

1.1 Med utøver forstås de(t) transportselskap som tildeles kontrakt for rutetransport i forbindelse med Anbud 2010 Telemark. Del B Art.1 Parter i kontrakten 1.1 Med utøver forstås de(t) transportselskap som tildeles kontrakt for rutetransport i forbindelse med Anbud 2010 Telemark. 1.2 Med oppdragsgiver forstås Vestviken Kollektivtrafikk

Detaljer

Kontrakt. Rutetransport Hamar-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Kontrakt. Rutetransport Hamar-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ... for Rutetransport Hamar-regionen 2012 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon 1.0 20.06.2011 INNHOLD 1. Parter i en... 3 2. Definisjoner... 3 3. sdokumenter tolkningsregler... 5 4. ens varighet... 5 5.

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Kontraktsbestemmelser

Kontraktsbestemmelser Avtale mellom Vestviken Kollektivtrafikk AS og selskap Lokal rutetransport og skoleskyss i geografisk område Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 16 21.10.2010 Innhold : 1. Formål og grunnlag for avtalen

Detaljer

GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Saksnummer: 09/1450 VEDLEGG B GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR oppdatert versjon 9.11 etter endringer hittil i anbudsperioden. Endringer er i røde bokstaver/ tall 15.9.2009 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister... 3 5 Ansatte

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 17 06.02.2015 Innhold: 1. Parter i kontrakten 2. Kontraktsdokumenter tolkningsregler 3. Utførelse av leveransen 4. Kontraktens varighet

Detaljer

Del B: Kontrakt med vedlegg

Del B: Kontrakt med vedlegg Konkurransegrunnlag trinn 2 (tilbudsfasen) del B: _ Konkurransegrunnlag trinn 2: tilbudsfasen Del B: med vedlegg Rutetransport Østerdalen 2015 14.03.2014 Side 1 av 17. _ for Rutetransport Østerdalen 2015

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: Kontrakten består av dette Avtaledokumentet

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år. Vedlegg 4 RAMMEAVTALE 12/014 vedr elektroarbeid mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

Vedlegg 2 Spesielle avtalevilkår

Vedlegg 2 Spesielle avtalevilkår Vedlegg 2 Spesielle avtalevilkår 1 Avtalens parter 1.1 Avtalens parter fremgår av avtalen forside og benevnes heretter som henholdsvis Kjøper og Selger. 1.2 Dersom det i avtaleperioden skjer omstrukturering

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom for lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr:

Detaljer

RAMMEAVTALE. Vedlegg 2. Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

RAMMEAVTALE. Vedlegg 2. Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. Vedlegg 2 RAMMEAVTALE Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: 12-006 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter

Detaljer

Kontrakt om busstjenester linje 142

Kontrakt om busstjenester linje 142 Kontrakt om busstjenester linje 142 mellom Ruter As Dronningens gate 40, 0154 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: Versjon 1.0 15-03-2010

Detaljer

Prisavtale. mellom. Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.

Prisavtale. mellom. Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr. Prisavtale mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og xxxx xxxx Organisasjonsnr: xxxxx (heretter kalt Operatør)

Detaljer

Del B: Kontrakt med vedlegg

Del B: Kontrakt med vedlegg Beskrivende dokumenter trinn 2 (dialog- og tilbudsfasen) del B: Beskrivende dokumenter trinn 2: dialog- og tilbudsfasen Del B: med vedlegg Rutetransport Glåmdalen 2016 04.06.2015 Side 1 av 17. UTKAST TIL

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr Rammeavtale om kjøp av arbeidstøy og verneutstyr mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og. Foretaksnr.: heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag

Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag for Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør)

Detaljer

KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE

KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 087 691 og XX (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr.: xx Kontrakten består

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

Anbudsinnbydelse. Tilrettelagt skoleskyss. Skoleåret 2016/2017

Anbudsinnbydelse. Tilrettelagt skoleskyss. Skoleåret 2016/2017 Anbudsinnbydelse Tilrettelagt skoleskyss Skoleåret 2016/2017 Bodø 14.06.2016 Innhold Innledning... 1 Kvalifikasjonskriterier... 2 Valg av tilbyder... 3 Oppdrag... 3 Oppgjør og statistikk... 3 Reguleringsklausul...

Detaljer

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: as Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR)

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om Byggeleder(e) til

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKTSBESTEMMELSER Vintervedlikehold ved eiendommen, Eidsvoll 1814 Side 1 av 5 1. Oppdraget Oppdraget omfatter tjenestene som er angitt i oppdragsbeskrivelsen. Under utførelsen av oppdraget skal leverandøren

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester Kontrakt: 2016/33 mellom Valgdirektoratet Postboks 2080, 3103 Tønsberg, org. nr.: 916 132 727 og [Leverandør] [Adr], org. nr.: [ ] dokument Valgdirektoratet Sted/dato: xxx Sted/dato: Signatur: Signatur:

Detaljer

RAMMEAVTALE 12/027. Vedlegg 3. vedr transport av Klorparafinerte glassruter. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.

RAMMEAVTALE 12/027. Vedlegg 3. vedr transport av Klorparafinerte glassruter. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org. Vedlegg 3 RAMMEAVTALE 12/027 vedr transport av Klorparafinerte glassruter mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter

Detaljer

Avtale. Konsulentbistand

Avtale. Konsulentbistand Avtale om kjøp av Konsulentbistand mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og xxx Organisasjonsnr.:

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

KONTRAKT. Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) Som en

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom

Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom Kontrakt for mellom Atb AS Kongens gate 34, Postboks 4308, 7417 Trondheim (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: xxxxxxxxx

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR

RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR UTKAST TIL RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR Innhold: Mal for rammeavtale Avtalemalen er kun ment som en orientering til tilbyderne, og skal således ikke fylles ut i forbindelse med tilbudsinnleveringen.

Detaljer

Rammeavtale for vektertjenester

Rammeavtale for vektertjenester Rammeavtale for vektertjenester mellom [leverandørens navn] (heretter kalt leverandøren) og Norges Handelshøyskole (heretter kalt oppdragsgiveren) sted og dato sted og dato for oppdragsgiveren for leverandøren

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer

KONTRAKT. 15/0090 Innsamling og utsettelse av beholdere i Aurskog Høland og Rømskog. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. 15/0090 Innsamling og utsettelse av beholdere i Aurskog Høland og Rømskog. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT 15/0090 Innsamling og utsettelse av beholdere i Aurskog Høland og Rømskog mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM RETURKRAFT AS. xxxxxxxx. Side 1 av 7

RAMMEAVTALE MELLOM RETURKRAFT AS. xxxxxxxx. Side 1 av 7 Dette utkastet er kun et forslag og ikke bindende for partene, men danner grunnlaget for å vise hvilke retningslinjer som legges til grunn for leveransen og det forretningsmessige samarbeidet. Kontrakten

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

mellom Firmanavn: AS Org.nr: for perioden f.o.m t.o.m

mellom Firmanavn: AS Org.nr: for perioden f.o.m t.o.m KONTRAKT Rammeavtale serviceavtale transportbånd Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) mellom og Firmanavn: AS Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012. Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold

KONKURRANSEGRUNNLAG. Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012. Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012 Saksnr 2011/13782 KONKURRANSEGRUNNLAG Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Tilbudsfrist: 7. juni 2012 Versjon 1.0 26.

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester RAMMEAVTALE OM LEVERING AV FoU-tjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS mellom ( Leverandør ) og Statens

Detaljer

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

KONTRAKT Rammeavtale vikartjenester. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr:

KONTRAKT Rammeavtale vikartjenester. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: KONTRAKT 14-00 233 Rammeavtale vikartjenester mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: X Annet: Saksnummer: 2016/109135 Tittel: Redaksjonelle tjenester Leverandør: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen

Detaljer

Kontrakt om busstjenester i Ruteområde 2 i Akershus vest - Miljø

Kontrakt om busstjenester i Ruteområde 2 i Akershus vest - Miljø om busstjenester i Ruteområde 2 i Akershus vest - Miljø mellom Ruter As Dronningens gate 40, 0154 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr:

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren)

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren) KONTRAKT NR.: Side 1 av 8 VEDLEGG 5 RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr. 974 760 746 (Kunden) og org.nr. (Leverandøren) Sted og dato: [Kundens navn her] [Leverandørens

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy mellom Leverandør og Oppdragsgiver Dokumentets dato: 07.02.2012

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Oppdragstaker) Bybanen Utbygging, org. nr (heretter omtalt som Oppdragsgiver)

Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Oppdragstaker) Bybanen Utbygging, org. nr (heretter omtalt som Oppdragsgiver) BILAG 1 KONTRAKT Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Oppdragstaker) og Bybanen Utbygging, org. nr (heretter omtalt som Oppdragsgiver) For Oppdragsgiver: (Sted/Dato) (Navn) (Tittel)

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer