Kontraktsbestemmelser. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontraktsbestemmelser. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011"

Transkript

1 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av

2 Innhold : 1. Parter i kontrakten 2. Kontraktsdokumenter tolkningsregler 3. Utførelse av leveransen 4. Kontraktens varighet 5. Offentlig lover, forskrifter og avtaleverk 6. Kontroll og opplysningsplikt 7. Organisasjon og kompetanse 8. Lønns- og arbeidsvilkår og krav om virksomhetsoverdragelse 9. Ansvar og forsikring 10. Bankgaranti og krav til økonomisk stilling 11. Underleverandører og samarbeidspartnere 12. Overdragelse av kontrakt 13. Endring av oppdraget 14. Endring av ruteproduksjonen 15. Kontraktsforhold til andre 16. Mislighold 17. Kvalitetssikrings- og HMS (helse - miljø - sikkerhet) system 18. Force Majeure 19. Tvister 20. Taushetsplikt 21. Forberedelse til oppstart 22. Signering Bilag 1 Bekreftelse selvskyldnergaranti (bankgaranti) Bilag 2 Bekreftelse på forsikringsdekning Bilag 3 Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 2 av

3 1 Parter i kontrakten 1.1 Med utøver forstås de(t) transportselskap som tildeles kontrakt for rutetransport i forbindelse med anbud 2011 Vestfold. 1.2 Med oppdragsgiver forstås Vestviken Kollektivtrafikk AS 1.3 Hver av partene skal, etter inngåelse av kontrakten, oppnevne en representant med kontor i Norge som skal ha fullmakt til å signere kontraktmessige endringer og tillegg, og derigjennom inngå bindende kontraktsendringer. Dersom dette fullmaktsforholdet endres, skal vedkommende representant sende skriftlig signert brev til den annen part. 1.4 Utøver kan ikke under noen omstendigheter forplikte oppdragsgiver. 1.5 Muntlig og skriftlig kommunikasjon og korrespondanse mellom partene skal foregå på norsk. 2 Kontraktsdokumenter - tolkningsregler 2.1 Kontraktsdokumentene består av følgende: Bilag 1 Selvskyldnergaranti (bankgaranti) Bilag 2 Bekreftelse på forsikringsdekning Bilag 3 HMS egenerklæring Kommersielle forhold Beskrivelse av leveransen: Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vedlegg 4 Elektronisk billettering Vedlegg 5 Profilprogram Vedlegg 6 Reisegaranti Vedlegg 7 Inntekts- og passasjerstatistikk Vedlegg 8 Anonymiserte opplysninger om personell hos dagens operatør 2.2 Endringer og tillegg, som oppdragsgiver har gitt som avklaringer eller som svar på spørsmål fra tilbydere frem til kontraktsinngåelse, er rettet opp i forhold til formuleringene i konkurransegrunnlaget, og er innarbeidet i kontraktsdokumentene. All nødvendig informasjon fra tilbyders svarbilag er innarbeidet i kontraktsdokumentene. 2.3 Enhver annen dokumentasjon, i form av forklaringer, presiseringer, forståelser, m.m., enn det som er innarbeidet i kontraktsdokumentene, herunder utøvers tilbud, tilbudsbrev, tilbyders svarbilag og annen informasjon eller presiseringer fra oppdragsgiver eller utøver, kan ikke påberopes av partene ved en kontraktsfortolkning. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 3 av

4 2.4 I tilfelle motstrid mellom bestemmelser i kontraktsdokumentene, skal kontraktsbestemmelsene gjelde foran kommersielle forhold, og kommersielle forhold skal gjelde foran beskrivelse av leveransen (vedleggene). Vedleggene har prioritet i angitt rekkefølge. 2.5 Konkurransebetingelsene inngår ikke i kontraktsdokumentene, og har således ingen kontraktsmessig status. Eventuelle motstridende opplysninger mellom konkurransebetingelsene og kontraktsdokumentene skal derfor ikke kunne påberopes av partene ved en kontraktsfortolkning. 2.6 Generell informasjon i innledning i vedlegg 3 Rutebeskrivelse er gitt som bakgrunnsinformasjon, og oppdragsgiver garanterer ikke for evt. feil i opplysningene. Utøver oppfordres til å kontakte fylkeskommuner, kommuner, Statens vegvesen og andre aktuelle instanser for innhenting av relevant informasjon. 3 Utførelsen av leveransen 3.1 Utøver skal utføre leveransen på en fagmessig og aktsom måte i henhold til denne kontrakt og legge vekt på sikkerheten slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade, på person, eiendom eller oppdragsgivers renommé. 3.2 Utøver er ansvarlig for at kjøringen skjer i samsvar med ruteplanen. Ved driftsstans, sykdom eller lignende, skal utøver sørge for å sette inn reservemateriell og reservesjåfører eller gjøre avtale med annen utøver, slik at avtalt leveranse kan utføres og kunden holdes skadefri. 3.3 Oppdragsgiver har innført reisegaranti i det aktuelle området som omfattes av kontrakten. Se vedlegg. Utøver skal legge til rette for gjennomføring av reisegarantien i de ruter som omfattes av leveransen. Reisegarantiordningen vil fungere slik at oppdragsgiver administrerer og godtgjør de passasjerene som er berettiget til erstatning for forsinkede eller innstilte busser. Oppdragsgiver kan kreve utøver, slik dette er regulert i kontraktsdokumentene, for de mislighold eller forseelser som er årsak til den berettigede erstatning. 4 Kontraktens varighet 4.1 Kontrakten gjelder for perioden 1.juli 2011 t.o.m. 30. juni Kontrakten er uoppsigelig for begge parter, også i perioden(e) nevnt i pkt Oppdragsgiver har en ensidig opsjon på å forlenge kontrakten for perioden etter 30. juni 2017 med inntil to (2) år. Om oppdragsgiver ønsker å benytte retten til forlengelse, skal dette varsles skriftlig senest 12 måneder før utløpet av den gjeldende kontraktsperioden. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 4 av

5 5 Offentlig lover, forskrifter og avtaleverk 5.1 Utøver skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende relevante lover, forskrifter og enkeltvedtak som gjelder for utøverens virksomhet. Dette omfatter blant annet: a) Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) med tilhørende forskrifter. b) Alle øvrige krav og pålegg fastsatt av offentlig myndigheter. 5.2 Utøver skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for utførelsen av leveransen. 5.3 Enhver kostnad forbundet med krav fastsatt i dette pkt. 5 er utøvers ansvar, med mindre annet er spesielt avtalt i kontrakten. 5.4 Dersom utøver ikke lenger innehar nødvendige tillatelser, forsikringer eller sertifikater, har oppdragsgiver rett til å heve kontrakten. 6 Kontroll og opplysningsplikt 6.1 Utøver er underlagt de regler som gjelder for kontroll og opplysningsplikt i henhold til yrkestransportloven med forskrifter. 6.2 På forespørsel fra oppdragsgiver skal utøver vederlagsfritt utlevere statistikk og informasjon om økonomiske forhold, operativ drift og ethvert annet forhold som oppdragsgiver vurderer som nødvendige for å kontrollere utførelsen av leveransen, eller som oppdragsgiver vurderer som nødvendig i forbindelse med kontraktsfortolkning. Kontrollkravet omfatter også rett til innsyn i utøvers vogndisponeringsplan og skift- og turnusplan. Utøver skal benytte de skjemaer / format som oppdragsgiver fastsetter. 6.3 Kontrollkravet omfatter også alle opplysninger som oppdragsgiver, fylkeskommunen og/eller andre offentlige instanser etterspør til forsknings- og utredningsformål, herunder statistikk om drivstofforbruk og miljøpåvirkning. Slike opplysninger vil være unntatt offentlighet i henhold til Lov om offentlighet i forvaltningen. Oppdragsgiver kan likevel benytte disse opplysningene for forsknings- og utredningsformål i samarbeid med andre fylkeskommuner. 6.4 På forespørsel fra oppdragsgiver, skal utøver i kontraktsperioden og uten kostnad for oppdragsgiver, utlevere informasjon som oppdragsgiver anser som relevant for å kunne utarbeide spesifikasjoner og innkjøpsgrunnlag ved framtidige innkjøp/tilbudskonkurranser. Informasjonskravet omfatter også opplysninger om forretningsmessig virksomhet i direkte tilknytning til virksomheten som omfattes av denne kontrakt eller som har utgått fra denne. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 5 av

6 6.5 Av hensyn til bruk av virksomhetsoverdragelse i forbindelse med inngåelse av framtidige kontrakter, skal utøver i hele kontraktsperioden, innenfor de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, gi opplysninger om alle sine ansatte som er helt eller delvis involvert i gjennomføringen av leveransen som omfattes av denne kontrakt og som oppdragsgiver anser kan ha relevans ved utarbeidelse av innkjøpsgrunnlag ved framtidige innkjøp. Oppdragsgiver plikter å behandle alle opplysninger iht. lover og forskrifter om personvern. 6.6 Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å kontrollere om utførelsen av oppdraget er i henhold til kontrakten. Oppdragsgiver kan etter eget skjønn iverksette kontroller på bussene og/eller andre kontrolltiltak hos utøver, for å kunne kontrollere at vilkårene i kontrakten etterleves. 6.7 Utøver skal etter kontraktsinngåelse kunne legge fram planer for sine forberedelser til oppstart som er nødvendige for utføre oppdraget. Oppdragsgiver har rett til innsyn i utøvers planer og kan kreve dokumentert rapportering for å kunne kontrollere at utøver vil være operativ med ansatte og materiell fra kontraktens oppstartstidspunkt. 6.8 Dersom opplysninger som etterspørres av oppdragsgiver som følger av dette pkt. 6 uteblir eller er mangelfulle, har oppdragsgiver rett til å ilegge dagbøter og/eller holde igjen betalingen for den angjeldende måned inntil forholdene er rettet opp. 7 Organisasjon og kompetanse 7.1 Informasjons- og opplæringsansvar. Utøver har ansvaret for at eget personell rekrutteres, opplæres og videreutdannes slik at den enkelte medarbeider til enhver tid har kompetanse og forutsetninger for å møte kontraktens forutsetninger om en trafikksikker og kundeorientert virksomhet. Oppdragsgiver vil fortløpende vurdere informasjons- og opplæringstiltak for utøvers personell ved å arrangere kurs eller lignende. Kursopplegg og andre tiltak vil gjennomføres i samarbeid med utøver. Utøver skal uten kostnad for oppdragsgiver stille alle sine sjåfører og trafikkledelse (gruppevis) til disposisjon for inntil en kursdag pr. år på et kurssted fastsatt av oppdragsgiver. (inntil 7,5 timers effektiv kurstid mellom kl. 07:00 og kl. 22:00). 7.2 Lærlingordninger Oppdragsgiver stiller krav om at utøver etablerer lærlingordninger, med det formål å øke rekrutteringen av sjåfører. Det overlates til utøver hvordan utøver organiserer og gjennomfører ordningen, men oppdragsgiver skal holdes informert om ordningen og resultatene. Det settes krav til at utøver etablerer minimum en lærlingplass ved oppstart av hver to millioner kjørte rutekilometer. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 6 av

7 Dette forstås slik at utøver i en kontrakt som omfatter en produksjon på eksempelvis en million rutekilometer pr. år skal etablere minimum en ny lærlingplass ved kontraktsoppstart og deretter ved årsskiftet hvert annet år. 8 Lønns- og arbeidsvilkår og krav om virksomhetsoverdragelse 8.1 Utøver skal tilby sitt operative personell lønns- og arbeidsvilkår som minst svarer til de vilkår som fremgår av en av de landsomfattende tariffavtalene i Norge. 8.2 Utøver skal følge den vedtatte endringen i Yrkestransportloven (av 4.juni 2009, med ikrafttreden 1.september 2009). Lovendringen innebærer at arbeidstakere tilsatt hos de som driver de aktuelle rutene som blir konkurranseutsatt, har lovfestet rett til overføring av sitt ansettelsesforhold ved skifte av utøver. Loven gjelder både operativt og administrativt personell. 8.3 Oppdragsgiver har innhentet anonymiserte opplysninger om personell hos utøver som omfattes av denne lovendringen, og er vedlagt kontrakten som vedlegg 8. Oppdragsgiver har ikke ansvar for at denne oversikten er fullstendig og korrekt. 8.4 Oppdragsgiver er ikke part i forholdet mellom tidligere utøver og ny utøver og deres ansatte. 9 Ansvar og forsikring 9.1 Utøver er ansvarlig, og bærer risikoen, for alt tap og skade på materiell, herunder materiell utlånt fra oppdragsgiver, samt skade på personell og passasjerer ved utøvelsen av leveransen. Oppdragsgiver er ikke under noen omstendighet ansvarlig for skader på utøvers materiell. 9.2 Medfører utførelsen av oppdraget skade på tredjemanns person eller eiendom, herunder forurensning eller annen skade på miljøet, bærer utøveren det fulle ansvar for dette, og skal holde oppdragsgiver skadesløs for eventuelle tap og kostnader påført oppdragsgiver i denne forbindelse. 9.3 Oppdragsgiver kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for tredjeparts forhold, manglende infrastruktur, vegvedlikehold eller lignende lokale rammevilkår. 9.4 Medfører utførelsen av leveransen skade på oppdragsgivers ansatte eller ting som ikke omfattes av oppdraget, er utøveren erstatningsansvarlig overfor oppdragsgiver i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler. 9.5 Utøver skal holde oppdragsgiver skadesløs for ethvert krav som knytter seg til utøvers egne eller indirekte tap som måtte oppstå i forbindelse med leveransen. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 7 av

8 9.6 Utøveren skal ha gyldig og tilstrekkelig forsikring for det ansvar som følger av dette pkt. 9. Utøver har i tilbudet oversendt kopi eller annen bekreftelse på at slik forsikring er tegnet og gyldig fra oppstartsdato. Denne er vedlagt kontraktsbestemmelsene som bilag 2 og skal ikke endres uten oppdragsgivers skriftlige forhåndsgodkjennelse. 10 Bankgaranti og krav til økonomisk stilling 10.1 Utøver skal for egen regning stille sikkerhet (bankgaranti) overfor oppdragsgiver for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser, herunder evt. misligholdssanksjoner, forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Sikkerheten skal stilles som påkravsgaranti fra norsk bank eller annen norsk kredittinstitusjon og skal tilsvare 20 % av den årlige kontraktsfestede godtgjørelse ved kontraktsinngåelse Garantien skal gjelde fra kontraktsinngåelse til 6 måneder etter avtalt utløpsdato for kontrakten. Ved eventuelle forlengelser av kontrakten, skal ny garanti foreligge senest 1 måned før forlengelsesperiodens oppstart. Oppdragsgiver skal ha mottatt selve garantidokumentet senest 5 virkedager før inngåelse av kontrakt, og dette dokumentet er vedlagt kontraktsbestemmelsene som bilag Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser Utøver skal til enhver tid ha en egenkapital, finansiell stilling og økonomiske ressurser, som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av kontrakten og som er tilstrekkelig til at utøver kan oppfylle kontraktsforpliktelsene. Manglende oppfyllelse av dette kravet kan bli å anse som vesentlig mislighold. 11 Underleverandører og samarbeidspartnere 11.1 Utøver kan ikke benytte underleverandører for deler av leveransen uten at oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig godkjennelse Utøver er ansvarlig for kontraktens oppfyllelse, selv om oppdragsgiver har godkjent at utøver kan benytte underleverandører Utøver er ansvarlig for at underleverandører tilfredsstiller alle krav som er stilt til utøver Dersom utøver inngår i et samarbeidsforetak (joint venture e.l.) med andre parter, skal det framlegges for oppdragsgivers godkjennelse en bindende avtale mellom samarbeidspartene som angir partenes roller, ansvar og forpliktelser i samarbeidsforetaket i forhold til oppfyllelse av vilkårene i kontrakten mellom utøver og oppdragsgiver. Avtalen skal vedlegges kontrakten og kan ikke endres uten at oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig godkjennelse Dersom utøver inngår i et samarbeidsforetak (joint venture e.l.) med andre parter, skal partene ha solidarisk ansvar i forhold til oppfyllelse av vilkårene i kontrakten mellom utøver og oppdragsgiver. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 8 av

9 12 Overdragelse av kontrakt 12.1 Utøver kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter kontrakten eller deler av den, uten at oppdragsgiver på forhånd har gitt sitt skriftlige samtykke Oppdragsgiver har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter kontrakten til et annet rettsubjekt. Bl.a. kan endringer i offentlig organisering og ansvarsforhold innenfor samferdsel og kollektivtrafikk medføre at et annet selskap eller organisasjon trer inn i oppdragsgivers rolle som part i denne kontrakt. En slik endring gir ingen rett for utøver til å kreve forhandlinger om kontraktens vilkår. 13 Endring av oppdraget 13.1 Endring av ruteproduksjon er regulert i pkt. 14 og omfattes ikke av bestemmelsene i dette pkt Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å gi pålegg om endring av oppdraget Utøver skal foreslå endringer av oppdraget som kan bidra til kvalitetsmessige, markedsmessige, økonomiske, miljømessige, tekniske eller andre forbedringer. Utøver oppfordres spesielt til å foreslå endringer som kan bidra til flere passasjerer, kostnadseffektivisering og reduksjon av skadelig påvirkning på miljøet. Enkeltforslag med begrunnelse kan fortløpende legges fram for oppdragsgiver, men minimum en gang i året skal utøver legge fram en totalvurdering av oppdraget med forslag til forbedringer og endringer. Om ikke annet avtales, skal dette gjøres innen 30. september hvert år. Endringsforslag fra utøver behandles av oppdragsgiver som avgjør iverksettelse eller ikke. Oppdragsgiver plikter å gi utøver en skriftlig begrunnet tilbakemelding Ved endring av oppdraget skal godtgjørelsen justeres i forhold til den reelle forholdsmessige konsekvens som endringen medfører. Beregning av den reelle forholdsmessige konsekvens skal dokumenteres av den part som initierer endringen. 14 Endring av ruteproduksjonen 14.1 Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å gi pålegg om endring av ruteproduksjonen. Ruteendringer kan medføre økning eller reduksjon av ruteproduksjonen, tilpasning av rutetraseer, opprettelse/innstilling av ruter og kan medføre endring i antall og type materiell, sjåførbehov, hastighet og andre innsatsfaktorer, herunder posisjonskjøring. Oppdragsgiver garanterer likevel i 1. avtaleår en minste godtgjørelse som svarer til produksjon av 85 % av opprinnelig avtalt ruteproduksjon, i 2. avtaleår en produksjon som svarer til 75 % - og i 3. avtaleår til 65 % av opprinnelig avtalt ruteproduksjon. Deretter garanterer oppdragsgiver en minste godtgjørelse som svarer til 50 % av opprinnelig avtalt ruteproduksjon. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 9 av

10 Oppdragsgiver garanterer videre at produksjonen i 1. avtaleår ikke økes ut over 15 % over opprinnelig avtalt ruteproduksjon, i 2. avtaleår at produksjonen ikke økes ut over 25 % - og i 3. avtaleår at produksjonen ikke økes ut over 35 % over opprinnelig avtalt ruteproduksjon. Deretter garanterer oppdragsgiver at samlede endringer ikke økes ut over 50 % over opprinnelig avtalt ruteproduksjon Utøver skal foreslå endringer av ruteproduksjonen som kan bidra til kvalitetsmessige, markedsmessige, økonomiske, miljømessige, tekniske eller andre forbedringer. Utøver oppfordres spesielt til å foreslå endringer som kan bidra til flere passasjerer, kostnadseffektivisering og reduksjon av skadelig påvirkning på miljøet. Enkeltforslag med begrunnelse kan fortløpende legges fram for oppdragsgiver, men minimum en gang i året skal utøver legge fram en totalvurdering av ruteproduksjonen med forslag til forbedringer og endringer. Om ikke annet avtales, skal dette gjøres innen 30. september hvert år. Endringsforslag fra utøver behandles av oppdragsgiver som avgjør iverksettelse eller ikke. Oppdragsgiver plikter å gi utøver en skriftlig begrunnet tilbakemelding Utøver skal gjennomføre endring av ruteproduksjonen uten ugrunnet opphold, og til den tid oppdragsgiver fastsetter. Utøver er uansett pliktig til å iverksette enhver slik endring, økning eller reduksjon, senest en (1) måned etter oppdragsgivers pålegg. Endring av ruteproduksjonen som medfører innsett av flere busser og/eller medfører bruk av flere sjåfører, skal iverksettes senest to (2) måneder etter oppdragsgivers pålegg. Ved pålegg om endring, kan oppdragsgiver i enkelttilfeller tillate reduserte krav til bussmateriell i en overgangsperiode og/eller gi lengre tidsfrister Ved pålegg om endring av produksjonen, som medfører økning eller reduksjon av ruteproduksjonen utover terskelverdiene, reguleres godtgjørelsen i henhold til de enhetspriser for endringer i leveransen slik disse er beskrevet i Kommersielle betingelser. Terskelverdiene er definert i kommersielle forhold. Det gis ingen ytterligere kompensasjon ut over endringsprisene ved økning eller reduksjon av ruteproduksjonen, da alle forhold som kan påvirke utøvers innsatsfaktorer i produksjonen er innkalkulert og uttømmende regulert i endringsprisene. Innstilte avganger gir grunnlag for reduksjon av godtgjørelsen etter de enhetspriser for endringer i leveransen slik disse er beskrevet i Kommersielle betingelser. Slik reduksjon av godtgjørelsen endrer ikke oppdragsgivers rett til bruk av gebyrer slik dette er fastsatt i Kommersielle forhold. 15 Kontraktsforhold til andre 15.1 Det står oppdragsgiver fritt å inngå kontrakter med andre enn utøver, også der hvor slike kontrakter har direkte trafikkmessige berøringspunkter med den kontraktsfestede leveranse. Utøver har i slike tilfeller ingen rett til endret godtgjørelse eller til å kunne påberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser Om stat og/eller fylker gir tillatelse til eller oppretter/endrer ruter som har trafikkmessige berøringspunkter og følger for utøver, gir dette ikke grunnlag for endret godtgjørelse eller andre kontraktsmessige konsekvenser. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 10 av

11 15.3 Oppdragsgiver kan pålegge utøver samarbeid med andre operatører om kjøring av ruter som har berøringspunkter med den kontraktsfestede leveranse Oppdragsgiver har rettighetene til reklame i og på bussene, og kan overføre eller selge rettighetene til administrering og håndtering av reklame og reklameinntekter til utøver eller tredjepart. 16 Mislighold 16.1 Dersom en part misligholder sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt, skal den annen part sende et skriftlig varsel om dette uten ugrunnet opphold. I varselet skal det angis en tidsfrist på 1 14 dager for å rette misligholdet. Den annen part skal rette misligholdet innen rimelig tid og senest innen tidsfristen. Dersom utøveren misligholder sine forpliktelser, og ikke retter forholdet innen utløpet av den frist som er satt, har oppdragsgiver rett til, selv eller ved tredjepart, å foreta retting for utøvers regning og risiko. Slik retting kan bestå i å utføre den relevante del av oppdraget Ved mindre mislighold som ikke rettes etter skriftlig varsel, kan oppdragsgiver ilegge utøver dagbøter. Dagbøter løper fra varsling og fram til forholdet er rettet. Størrelsen på dagbøter fastsettes av oppdragsgiver på bakgrunn av misligholdets alvorlighetsgrad og kan utgjøre inntil 0,1 promille av den årlige kontraktsfestede godtgjørelsen ved kontraktsinngåelse. Ved særskilt angitte forseelser som beskrevet i Kommersielle forhold, har oppdragsgiver rett til å kreve de gebyr per registrerte tilfelle slik som det der fremgår. Dersom oppdragsgiver velger å benytte gebyrer kan det ikke samtidig ilegges dagbøter for de samme forhold I stedet for dagsbøter eller gebyrer kan oppdragsgiver kreve erstattet sitt økonomiske tap, herunder ekstra kostnader til avhjelp, som med rimelighet kan tilbakeføres til misligholdet Ved gjentatte tilfeller av alvorlig karakter som ikke er rettet etter fristene i pkt.16.1, eller ikke kan rettes, har den annen part rett til å heve kontrakten eller deler av denne med øyeblikkelig virkning, samt kreve erstatning. Det samme gjelder dersom det er klart at vesentlig mislighold vil inntreffe Dersom utøver ikke lenger innehar nødvendige godkjennelser, tillatelser, forsikringer, bankgaranti eller sertifikater, er dette alltid å anse som vesentlig mislighold. Dette gjelder også om utøver er insolvent eller ute av stand til å gjøre opp sine løpende forpliktelser Ved vesentlig mislighold, eller der det er klart at vesentlig mislighold vil inntreffe, har den annen part rett til å heve kontrakten eller deler av denne med øyeblikkelig virkning, samt kreve erstatning. Det samme gjelder dersom det er klart at vesentlig mislighold vil inntreffe. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 11 av

12 16.7 Utøver er erstatningspliktig for tap som følge av hevingen, selv om aktuelt mislighold før heving har medført ileggelse av gebyrer og/eller dagsbøter. Erstatningen skal ikke være lavere enn 20 % av den årlige kontraktsfestede godtgjørelse ved kontraktsinngåelse Ved grov uaktsomhet fra utøver kan oppdragsgiver i stedet for gebyr kreve erstattet sitt økonomiske tap, herunder ekstrakostnader til avhjelp. 17 Kvalitetssikrings- og HMS (helse-miljø-sikkerhet) system 17.1 Utøver skal ha et dokumentert kvalitetssikrings- og HMS (helse miljø og sikkerhet) system som omfatter leveransen Utøver skal framlegge egenerklæring om at utøveren oppfyller lovbestemte krav når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, og denne er vedlagt kontraktsbestemmelsene som bilag Oppdragsgiver eller oppdragsgivers representant har rett til å foreta kvalitetsrevisjon og verifikasjon av utøvers og evt. underleverandørers HMSog kvalitetssikringssystem. Dersom oppdragsgiver avdekker avvik, plikter utøver å utbedre forholdene for egen regning uten ugrunnet opphold. 18 Force Majeure 18.1 Ved force majeure fritas begge parter for ansvaret for manglende oppfyllelse av kontrakten fram til situasjonen opphører. Force majeure er oppfyllelseshindring grunnet omstendigheter som vedkommende part ikke råder over og ikke med rimelighet kan forutse eller unngå konsekvensene av. Manglende oppfyllelse av kontrakten fra en underleverandør som ikke skyldes force majeure, er ikke force majeure for utøver. Forsinkelser grunnet trafikksituasjon er ikke force majeure, med mindre det kan påvises en konkret force majeure hendelse som har resultert i en ekstraordinær situasjon. Ved force majeure skal den berørte parten umiddelbart og skriftlig varsle den annen part om: Omfang og antatt varighet Årsak til oppfyllelseshindringen Tiltak for å bøte på konsekvensene 18.2 Begge parter plikter å medvirke til å begrense virkningen av force majeure hendelsen. Oppdragsgiver kan i tilfeller av force majeure pålegge utøver å iversette tiltak for å begrense skadevirkningene av force majeure hendelsen. Pålegg om iverksetting av slike avhjelpende tiltak gir utøver rett til å kreve forhandling om økonomisk kompensasjon for evt. ekstra kostnader knyttet til gjennomføring av tiltakene Oppdragsgiver betaler ikke for leveranser som ikke utføres Force majeure hendelser gir ikke grunnlag for krav om forhandling om endret beregning i avtalte insentivordninger. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 12 av

13 18.5 En part har rett til heving av kontrakten dersom den annen parts oppfyllelse av en ikke uvesentlig del av leveransen hindres eller forsinkes grunnet force majeure i mer enn 6 måneder. Slik heving kan skje helt eller delvis. Ved delvis hevning justeres godtgjørelsen i henhold til de enhetspriser for endringer i leveransen slik disse er beskrevet i Kommersielle betingelser. 19 Tvister 19.1 Denne kontrakt er undergitt norsk rett Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne kontrakt, skal tvisten først forsøkes løst ved forhandlinger Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager etter at forhandlingene skriftlig er krevet av en part, skal tvisten bli avgjort ved søksmål med mindre partene avtaler noe annet. Søksmålet skal i tilfelle reises ved Tønsberg Tingrett Dersom begge parter er enige, kan tvisten alternativt avgjøres med endelig virkning ved voldgift i Norge. Voldgiftsretten skal i så fall bestå av 3 medlemmer, hvorav partene oppnevner hver sin voldgiftsmann. I samarbeid oppnevner partene rettens leder. Dersom partene ikke blir enige innen 15 dager etter at partene skriftlig har avtalt bruk av voldgift, oppnevnes rettens leder av Tønsberg Tingrett Tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne kontrakt gir ikke utøver rett til å endre sin leveranse med mindre en slik endring er skriftlig akseptert av oppdragsgiver eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Manglende leveranse i en slik situasjon er å anse som mislighold av kontrakten. 20 Taushetsplikt 20.1 Partene forplikter seg, både under kontraktens varighet og senere, ikke å avsløre informasjon for utenforstående om partenes forretningsmessige forhold og andre ikke-offentlige opplysninger om den annen part som mottas i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten. Partene forplikter seg også, både under kontraktens varighet og senere, å iverksette rimelige tiltak for å forhindre at slike opplysninger avsløres av utenforstående, ansatte, aksjonærer eller andre personer med tilknytning til parten eller aksjonærene Oppdragsgiver kan kreve at det skal inngås en databehandleravtale mellom utøver og oppdragsgiver for behandling av personopplysninger Utøver har taushetsplikt om innholdet i denne kontrakt. Utøver må innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra oppdragsgiver dersom utøver ønsker å gi andre informasjon om innholdet i kontrakten og/eller oppdraget ut over å oppgi oppdraget som generell referanse. 21 Forberedelse til oppstart 21.1 I perioden fra kontraktsinngåelse og frem til oppstart, skal utøver utføre de forberedelser til oppstart som er nødvendig for å utføre oppdraget i henhold til de krav som følger av kontrakten. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 13 av

14 Utøver skal identifisere og dokumentere kontroll med alle aktuelle forhold og oppdragsgiver kan kreve innsyn i disse opplysningene Utøver skal uten ugrunnet opphold ta opp med oppdragsgiver alle forhold som kan medføre problemer eller mangler i leveransen fra oppstartstidspunkt Utøver har ansvar for at det er etablert en egen beredskap for å kunne håndtere driftsavvik og alle henvendelser fra kunder og andre i forbindelse med oppstart. Det er utøvers ansvar at det er tilstrekkelige ressurser for å kunne håndtere situasjoner som kan oppstå ved oppstart og det er utøvers ansvar at denne beredskapen er tilgjengelig så lenge det er behov Dersom utøver misligholder sine forpliktelser om forberedelse til oppstart, kan oppdragsgiver etter at kontrakt er inngått ilegge dagbøter. 22 SIGNERING Kontrakten er utarbeidet i 2 eksemplarer hvor hver av partene beholder hvert sitt. Sted/Dato: Sted/Dato: For oppdragsgiver For utøver Vestviken Kollektivtrafikk AS.. [Navn] [Navn] [Blokkbokstaver] [Blokkbokstaver] [Stilling] [Stilling] Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 14 av

15 BILAG 1 Bilag 1 Bekreftelse selvskyldnergaranti (bankgaranti) Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 15 av

16 BILAG 2 Bilag 2 Bekreftelse på forsikringsdekning Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 16 av

17 Bilag 3 Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Organisasjonsnr BILAG 3 Virksomhetens navn Adresse Land *) Postnummer Poststed Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dato Daglig leder Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dato Representant fra de ansatte *) For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at Oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 17 av

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 17 06.02.2015 Innhold: 1. Parter i kontrakten 2. Kontraktsdokumenter tolkningsregler 3. Utførelse av leveransen 4. Kontraktens varighet

Detaljer

Kontraktsbestemmelser

Kontraktsbestemmelser Avtale mellom Vestviken Kollektivtrafikk AS og selskap Lokal rutetransport og skoleskyss i geografisk område Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 16 21.10.2010 Innhold : 1. Formål og grunnlag for avtalen

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister... 3 5 Ansatte

Detaljer

1.1 Med utøver forstås de(t) transportselskap som tildeles kontrakt for rutetransport i forbindelse med Anbud 2010 Telemark.

1.1 Med utøver forstås de(t) transportselskap som tildeles kontrakt for rutetransport i forbindelse med Anbud 2010 Telemark. Del B Art.1 Parter i kontrakten 1.1 Med utøver forstås de(t) transportselskap som tildeles kontrakt for rutetransport i forbindelse med Anbud 2010 Telemark. 1.2 Med oppdragsgiver forstås Vestviken Kollektivtrafikk

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Kontrakt. Rutetransport Hamar-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Kontrakt. Rutetransport Hamar-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ... for Rutetransport Hamar-regionen 2012 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon 1.0 20.06.2011 INNHOLD 1. Parter i en... 3 2. Definisjoner... 3 3. sdokumenter tolkningsregler... 5 4. ens varighet... 5 5.

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012. Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold

KONKURRANSEGRUNNLAG. Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012. Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012 Saksnr 2011/13782 KONKURRANSEGRUNNLAG Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Tilbudsfrist: 7. juni 2012 Versjon 1.0 26.

Detaljer

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: Kontrakten består av dette Avtaledokumentet

Detaljer

GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Saksnummer: 09/1450 VEDLEGG B GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR oppdatert versjon 9.11 etter endringer hittil i anbudsperioden. Endringer er i røde bokstaver/ tall 15.9.2009 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Del B: Kontrakt med vedlegg

Del B: Kontrakt med vedlegg Konkurransegrunnlag trinn 2 (tilbudsfasen) del B: _ Konkurransegrunnlag trinn 2: tilbudsfasen Del B: med vedlegg Rutetransport Østerdalen 2015 14.03.2014 Side 1 av 17. _ for Rutetransport Østerdalen 2015

Detaljer

Rammeavtale. Anropsstyrt transport Østerdalen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Rammeavtale. Anropsstyrt transport Østerdalen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ... for Anropsstyrt transport Østerdalen 2015 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon 22.12.2014 I N N H O L D 1 PARTER I RAMMEAVTALEN... 3 2 DEFINISJONER... 4 3 AVTALEDOKUMENTER - TOLKNINGSREGLER... 4 4

Detaljer

Rammeavtale. Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Versjon 1.0 05.07.2011. Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Rammeavtale. Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Versjon 1.0 05.07.2011. Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ... for Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD 1. PARTER I RAMMEAVTALEN... 3 2 DEFINISJONER... 4 3 AVTALEDOKUMENTER - TOLKNINGSREGLER... 5

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale om transporttjenester. mellom

Kontrakt. Rammeavtale om transporttjenester. mellom Kontrakt Rammeavtale om transporttjenester mellom Østfold kollektivtrafikk Oscar Pedersensvei 39, Postboks 220, 1702 Sarpsborg (heretter kalt oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 582 021 og Selskapsnavn

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom for lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr:

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag

Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag for Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør)

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom

Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom Kontrakt for mellom Atb AS Kongens gate 34, Postboks 4308, 7417 Trondheim (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: xxxxxxxxx

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust Agder som omfatter. kommune mellom Aust-Agder fylkeskommune org.nr. 943 039 046 og Agder Kollektivtrafikk AS org.nr. 991 776 524 og org.nr. Operatør

Detaljer

Kontrakt om busstjenester linje 142

Kontrakt om busstjenester linje 142 Kontrakt om busstjenester linje 142 mellom Ruter As Dronningens gate 40, 0154 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: Versjon 1.0 15-03-2010

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

Rammeavtale. Anropsstyrt transport Solør-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Rammeavtale. Anropsstyrt transport Solør-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ... for Anropsstyrt transport Solør-regionen 2013 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon 1.0 29.01.2013 I N N H O L D 1. PARTER I RAMMEAVTALEN... 3 2 DEFINISJONER... 4 3 AVTALEDOKUMENTER - TOLKNINGSREGLER...

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Del B: Kontrakt med vedlegg

Del B: Kontrakt med vedlegg Beskrivende dokumenter trinn 2 (dialog- og tilbudsfasen) del B: Beskrivende dokumenter trinn 2: dialog- og tilbudsfasen Del B: med vedlegg Rutetransport Glåmdalen 2016 04.06.2015 Side 1 av 17. UTKAST TIL

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Kontrakt om busstjenester i Ruteområde 2 i Akershus vest - Miljø

Kontrakt om busstjenester i Ruteområde 2 i Akershus vest - Miljø om busstjenester i Ruteområde 2 i Akershus vest - Miljø mellom Ruter As Dronningens gate 40, 0154 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr:

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Prisavtale. mellom. Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.

Prisavtale. mellom. Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr. Prisavtale mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og xxxx xxxx Organisasjonsnr: xxxxx (heretter kalt Operatør)

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om bedriftshelsetjenester Kontrakt - Bedriftshelsetjenester Side 2 av 9 Kontrakt om bedriftshelsetjenester er inngått mellom:

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Kontrakt om Busstjenester Indre by 2017

Kontrakt om Busstjenester Indre by 2017 om Busstjenester Indre by 2017 mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og xxxxxx (heretter kalt Operatør) Versjon

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE

KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 087 691 og XX (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr.: xx Kontrakten består

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Barnehageplasser Avtalenummer: Avtalens tidsrom: 27.01.2016-01.07.2018 ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom: Org.nr.

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og..

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. Vedlegg 3 Untatt i henhold til Off.lovens 23 Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. AS Org nr (senere

Detaljer

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG BILAG D VEDLEGG Innhold D.1 Vedlegg... 3 D.1.1 HMS-egenerklæring... 3 D.1.2 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter... 4 D.1.3 Forpliktelseserklæring... 5 Side 2 av 5 D.1 VEDLEGG

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater mellom og Buypass AS Dokumentversjon 1.3 1 Avtaleparter Denne avtalen er inngått mellom , heretter kalt

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Bistand e-læring Avtalenummer: Avtalens tidsrom: ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom:

Detaljer

KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER

KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER TIL BEBOERE PÅ SØRUM SYKEHJEM» er inngått mellom: xxxxxxxxxxxxxxx (heretter kalt Leverandøren) og Sørum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Saksnr 2009/4507 8. januar 2010 KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Innhold 1 Innledning... 2 2 Generelle betingelser... 3 3 Kvalifikasjonskrav... 5 4 Kravspesifikasjon... 7 5 Avtalebetingelser...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Grue kommune. Tilbudsforespørsel. vedrørende. Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst. Grue kommuneskoger 2011

Grue kommune. Tilbudsforespørsel. vedrørende. Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst. Grue kommuneskoger 2011 Tilbudsforespørsel vedrørende Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst i Grue kommuneskoger 2011 1 1. Omfang Grue Kommuneskoger forvalter ca. 42.250 dekar produktivt skogareal. Eiendommen består av

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Kommersielle forhold

Kommersielle forhold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 21.10.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i oppdraget 4. Kompensasjon for pris- og kostnadsutvikling 5. Trafikkinntekter

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Standard avtalebetingelser for kjøp av varer 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR ANSKAFFELSESNR.: K-00185 Post- og budtjenester til NSB Side 1 av 12 DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR ANSKAFFELSESNR.: K-00185 Post- og budtjenester til NSB Side 2 av 12 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om Byggeleder(e) til

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 Innhold 1 ENDRING PUNKT 4.1 KONTRAKTSDOKUMENTER... 2 2 JUSTERING PUNKT 4.2 TOLKNINGSREGLER... 2 3 JUSTERING PUNKT 4.3 KONTRAKTSTID... 2 4 JUSTERING

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen [fyll inn enhet] Oppdragsgiver Dokumentets dato:

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter)

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter) Unntatt offentlighet, jf offentlighetsloven 23 Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom Vestre Viken HF Org.nr.: 894 166 762 (senere kalt Oppdragsgiver) og. Org.nr: (senere kalt Tjenesteyter)

Detaljer