Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom"

Transkript

1 Kontrakt for mellom Atb AS Kongens gate 34, Postboks 4308, 7417 Trondheim (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: xxxxxxxxx Versjon 2.5

2 INNHOLD 1 DEFINISJONER KONTRAKTENS VEDLEGG RANGORDNING VED MOTSTRID TJENESTEN OG VARIGHET Oppstartsforberedelser Utførelse av Oppdraget GODTGJØRELSE OPPDRAGSGIVERS RETT TIL JUSTERING INNENFOR KONTRAKT ENDRING AV KONTRAKTEN Oppdragsgiver rett til endring Operatørs rett til å foreslå endringer Iverksettelse av endringsordre Virkningene av endring av Kontrakt Uenighet om det foreligger en vesentlig endring LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER ANSATTES RETTIGHETER SIKKERHETSSTILLELSE ANSVAR OG FORSIKRING KVALITETSSIKRING OVERDRAGELSE BRUK AV UNDEROPERATØR KONTRAKTSFORHOLD TIL ANDRE KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT KONFIDENSIALITET MISLIGHOLD, HEVING OG ERSTATNING Gebyr eller erstatning fra Operatør til Oppdragsgiver Partenes varslingsplikt ved mislighold Heving ved vesentlig mislighold av Kontrakt FORCE MAJEURE TVISTER SIGNERING Side 2 av 11

3 1 DEFINISJONER I denne Kontrakt menes med: Bilag Bussanlegg Endring Godtgjørelse Justering KGL Et dokument/skjema som legges ved et av dokumentene (Vedleggene) i KGL Bussgarasje, vaskehall, garderobefasiliteter, oppholdsrom, kontorer mv. samt tilhørende utearealer for oppstilling av busser og privatbiler. Oppdragsgivers ensidige rett til endring av Kontrakt ihht Kontraktens pkt 6. Avtalt godtgjørelse i henhold til Vedlegg 5 og eventuelle endringer som en følge av justering, endring og/eller regulering. Oppdragsgivers ensidige rett til justeringer av Ruteproduksjon innenfor kontrakten i henhold til pkt 5 Konkurransegrunnlaget dvs., Prosedyrereglene, Kontrakten med tilhørende Vedlegg Kontrakten Denne kontrakten med vedlegg som angitt i pkt. 2. Kontraktsinngåelsen: Dato for signering av Kontrakten og vedlegg ihht pkt 2. Oppdrag Oppdragsgiver: Operativt personale: Operatører: Den ytelse som leveres av en Operatør i henhold til KGL. AtB AS forkortet til AtB. AtB vil være kontraktspart for Operatør som tildeles Kontrakt om oppdrag i AtBs Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik. Bussførere Det selskap som inngår Kontrakt om utførelse av Oppdraget ihht Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen. Oppstartsdato eller Ruteområde Rutekm: Ruteproduksjon Tilbyder Underoperatør: Ruteområder fremgår av Rutebeskrivelsen. Summen av den avstand som bussene kjører etter rutetabell. Ved assistanse-/dubleringsbuss, regnes produksjon i rute fra den holdeplass kjøringen starter til den holdeplass kjøringen avsluttes. Ved skolebusser regnes fra første elev kommer på bussen til siste elev går av ved skolen og omvendt ved retur. Det samlede antall km som kjøres årlig i rute i henhold til Kontrakten. Et selskap som deltar i konkurransen om å komme i betraktning som Operatør Et selskap som Operatør benytter for å utføre deler av Oppdraget. Side 3 av 11

4 2 KONTRAKTENS VEDLEGG RANGORDNING VED MOTSTRID Følgende Vedlegg er en del av denne Kontrakt:: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Vedlegg 9 Oppdragsbeskrivelse Materiellbeskrivelse Rutebeskrivelse Anleggsbeskrivelse Godtgjørelse Incitamentsbeskrivelse Oppstartsforberedelser Garanti (selvskyldnergaranti) Databehandleravtale I tilfelle motstrid mellom bestemmelsene i Kontrakten og Vedleggene, skal Kontraktens ordlyd gå foran ordlyden i Vedleggene I tilfelle motstrid mellom Vedleggene skal Vedleggene ha prioritet og overstyre underliggende Vedlegg i overstående rekkefølge (lavest nummer har høyest rang) 3 TJENESTEN OG VARIGHET Oppdraget har en varighet fra xx til yy med mulig for forlengelse etter ensidig krav fra Oppdragsgiver med 1 år av gangen i til sammen 2 år. Dersom Oppdragsgiver ønsker å benytte retten til forlengelse som angitt ovenfor, skal dette varsles skriftlig senest 6 måneder før utløpet av den gjeldende periode. 3.1 Oppstartsforberedelser I perioden etter Kontraktsinngåelsen og frem til Oppstartsdato skal Operatøren utføre de forberedelser til oppstart som er pålagt av Oppdragsgiver. Operatør skal uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiver om mulige forsinkelser i angitt fremdrift i oppstartsforberedelsene eller av Oppstartsdato for Oppdraget. Oppdragsgiver kan kreve skriftlig statusrapport for oppstartsforberedelsene fra Operatør frem til Oppstartsdato. Se også Kontraktens Vedlegg 7 Oppdragsbeskrivelsen pkt 7 Reglene om kontroll og opplysningsplikt i Kontrakten her pkt. 15 gjelder tilsvarende på forberedelsesstadiet. 3.2 Utførelse av Oppdraget Operatør skal utføre Oppdraget på en god fagmessig og aktsom måte, og i henhold til de krav som følger av denne Kontrakt. Operatøren skal ved utførelsen legge særlig vekt på sikkerhet, og gå frem slik at slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade, på person, eiendom eller Oppdragsgivers renommé. Krav til Operatørens ytelse fremgår forøvrig av Kontraktens Vedlegg 4 GODTGJØRELSE Ref. Vedlegg 5 5 OPPDRAGSGIVERS RETT TIL JUSTERING AV RUTEPRODUKSJONEN Oppdragsgiver har rett til å justere Ruteproduksjonen med inntil -30 % og +30 % i Kontraktsperioden. Partene kan, etter avtale, gjøre reduksjoner i rutetilbudet utover 30 %. Ved vesentlige endringer i overføringer fra det offentlige til oppdragsgiver, kan Oppdragsgiver kreve justeringer utover en reduksjon på 30 %. Side 4 av 11

5 Ruteproduksjonens 0-punkt er Ruteproduksjonen slik den er beskrevet i Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen. Justering av Ruteproduksjon skjer skriftlig fra Oppdragsgiver, uten at dette er å anse som en endringsordre. Operatøren skal gjennomføre justeringen til den tid Oppdragsgiver fastsetter uten ugrunnet opphold. Ved justering av Ruteproduksjonen reguleres godtgjørelsen i henhold til Kontrakten, Vedlegg 5 Godtgjørelse punkt ENDRING AV KONTRAKTEN 6.1 Oppdragsgiver rett til endring Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å gi pålegg om endring av Oppdraget som ikke er vesentlig. Oppdragsgivers pålegg om endring skal gis ved utstedelse av en skriftlig endringsordre. Det skal klart fremgå at pålegget gjelder en endring, og hva endringen består i. Endringsordren skal utstedes i så god tid som mulig før endringen skal iverksettes av Operatøren. 6.2 Operatørs rett til å foreslå endringer Operatør kan foreslå endring av Oppdraget som antas å innebære økonomiske, markedsmessige og/eller tekniske fordeler. Slike forslag skal fremmes skriftlig overfor Oppdragsgiver. Dersom Oppdragsgiver ønsker endringen, utsteder Oppdragsgiver et pålegg om endring til Operatøren (en endringsordre). 6.3 Iverksettelse av endringsordre Endringer skal ikke iverksettes før Operatøren har mottatt en skriftlig endringsordre vedrørende endringen fra Oppdragsgiver. Når Operatøren har mottatt endringsordre, er han forpliktet til å iverksette slik endring i henhold til Oppdragsgivers pålegg. Med mindre annet er avtalt skal Operatøren uten ugrunnet opphold iverksette endringen på det tidspunktet Oppdragsgiver fastsetter. Dette gjelder selv om virkningene av endringen i henhold til pkt 6.4 ikke endelig er avklart. 6.4 Virkningene av endring av Kontrakt Partene har krav på endring av Godtgjørelse som endringen medfører. Kravet skal dokumenteres. Ved behov kan en av Partene kreve at spørsmålet skal være gjenstand for særskilte forhandlinger mellom Partene. Forhandlingene skal i tilfelle gjennomføres senest innen 14 dager etter at Oppdragsiver har utstedt endringsordre. Dersom Oppdragsiver etter endte forhandlinger likevel ikke ønsker endringen kan han innen 14 dager etter at forhandlingene er avsluttet skriftlig annuellere endringsordren. 6.5 Uenighet om det foreligger en vesentlig endring Dersom Oppdragsgiver krever utført en endring som etter Operatørens oppfatning er en vesentlig endring av Kontrakten, skal han skriftlig kreve at Oppdragsgiver ikke utfører endringen. Et slikt krav må fremmes uten ugrunnet opphold senest en uke etter at Oppdragsgiver har krevet slik endring. Dersom Operatøren ikke fremsetter et slikt krav anses endringen akseptert. Operatøren kan da ikke senere påberope seg at det forligge en vesentlig endring. Dersom Operatøren avslår et krav om endring fra Oppdragsgiver, skal spørsmålet avgjøres etter bestemmelsene i pkt 19 Tvister. Tvist om det foreligger en vesentlig endring av Kontrakten og om virkningene av en endring, løses på tilsvarende måte. Oppdragsgiver skal foreta en skjønnsmessig og foreløpig justering av Godtgjørelsen fra endringen iverksettes til tvisten er avgjort. En parts eventuelle krav på etterbetaling følger de opprinnelige Side 5 av 11

6 avtalte betalingsterminer, og renter etter lov om forsinkelsesrenter kan betales for perioden fra endringen iverksettes til betaling finner sted. 7 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK Operatøren skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende relevante lover, forskrifter og enkeltvedtak. Dette innebærer blant annet følgende: Operatøren skal oppfylle alle relevante bestemmelser i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) med tilhørende forskrifter. Operatøren skal oppfylle alle øvrige krav og pålegg fastsatt av offentlige myndigheter i lov, forskrift, enkeltvedtak eller lignende. Operatøren skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for utførelsen av Oppdraget Enhver kostnad forbundet med dette pkt. skal dekkes av Operatør, med mindre annet er spesielt avtalt i Kontrakten. 8 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Oppdragsgiver og Operatør skal behandle personopplysninger i samsvar med kravene i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift 15. desember 2000 nr (personopplysningsforskriften). Oppdragsgiver og Operatør skal inngå avtale som regulerer Operatørens (databehandlerens) bruk av personopplysninger på vegne av Oppdragsgiver (den behandlingsansvarlige), herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse basert på Datatilsynets mal for slik avtale, jf. vedlegg ANSATTES RETTIGHETER Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at reglene i arbeidsmiljøloven 16-2 til 16-7 om arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av virksomhet gjelder tilsvarende ved tildeling av kontrakt etter anbudskonkurransen her, jf. yrkestransportloven 8. Med hensyn til pensjonsordninger vises det til Oppdragsbeskrivelsen pkt. 11. Oppdragsgiver har fra nåværende operatører innhentet informasjon om hvor mange ansatte virksomheten nåværende operatører har knyttet til de ruter konkurransen gjelder. Oppdragsgiver har også innhentet informasjon om deres alder, ansiennitet og lønns- og arbeidsvilkår. Informasjonen er lagt som bilag 1.2 til Oppdragsbeskrivelsen. Operatøren forplikter seg til å sikre at ansatte som direkte arbeider med å oppfylle kontrakten, får lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Operatøren har en tilsvarende plikt i forhold til Underleverandører. 10 SIKKERHETSSTILLELSE Operatør skal for egen regning stille sikkerhet i form av en selvskyldnergaranti (heretter kalt Garantien ) fra bank eller annen norsk kredittinstitusjon (heretter kalt Garantisten ) overfor Oppdragsgiver for oppfyllelse av sine forpliktelser under Kontrakten, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Garantien skal bl.a. dekke eventuelle skader på og/eller tap av utstyr utlånt fra Oppdragsgiver. Garantiens økonomiske ramme skal tilsvare 10% av Kontraktens årlige verdi til enhver tid. Garantisten skal være bank eller annen norsk kredittinstitusjon med rating angitt av et høyt anerkjent internasjonalt kredittratingbyrå. Garantisten skal være forhåndsgodkjent av Oppdragsgiver. Garantien skal gjelde fra Kontraktsinngåelsen til det siste av følgende tidspunk inntreffer: (i) 6 måneder etter avtalt utløpsdato for Kontrakten Side 6 av 11

7 (ii) den dato Oppdragsgiver har mottatt alle utbetalinger under Garantien iht. krav fremsatt pga. forhold som er oppstått i Kontraktens løpetid og som er dekket under Garantien, herunder kravet fremsatt av Oppdragsgiver inntil 6 kalendermåneder etter at Kontraktperioden utløp eller Kontrakten ble hevet grunnet mislighold. Oppdragsgiver skal motta Garantien fra Garantisten senest 5 kalenderdager før Kontraktsinngåelsen. Garantien blir effektiv først når Kontrakten er undertegnet av begge Parter. Garantien skal være utformet som angitt i Kontraktens Vedlegg Standardformular for selvskyldnergaranti. Oppdragsgiver skal ikke stille garanti eller annen sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser. 11 ANSVAR OG FORSIKRING Operatør er ved oppfyllelse av Kontrakten ansvarlig for, og bærer den fulle risiko for økonomisk tap, erstatning mv. som oppstår som følge av skade på personell, passasjerer, eget og innlånt løsøre og materiell, herunder løsøre og materiell innlånt fra Oppdragsgiver. Oppdragsgiver er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skader på Operatørens materiell. Medfører oppfyllelsen av Kontrakten skade på tredjemanns person, løsøre, materiell eller eiendom, herunder forurensning eller annen skade på miljøet, bærer Operatøren det fulle ansvar for dette, og skal holde Oppdragsgiver skadesløs for eventuelle kostnader påført Oppdragsgiver i denne forbindelse, herunder økonomisk tap påført som følge av søksmål og dom mot oppdragsgiver. Medfører oppfyllelsen av Kontrakten skade på Oppdragsgivers ansatte eller ting som ikke omfattes av Kontrakten, er Operatøren erstatningsansvarlig overfor Oppdragsgiver i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsrettslige regler. Operatør skal ha gyldig og tilstrekkelig forsikring for det ansvar som følger av denne bestemmelse. Oppdragsgiver skal motta kopi eller annen bekreftelse på at slik forsikring blir tegnet og er gyldig i Operatørens Tilbud. Ved Kontraktsinngåelsen skal Oppdragsgiver motta en advokatbekreftet kopi av forsikringspolisen fra Operatørens forsikringsselskap med skriftlig bekreftelse fra den samme om at forsikringen dekker det som er avtalt i denne bestemmelse. 12 KVALITETSSIKRING Operatør skal senest ved Kontraktsinngåelsen ha iverksatt og godkjent et system for kvalitetssikring av tjenester som skal utføres under Kontrakten. Oppdragsgivers representant og personer med bemyndigelse fra Oppdragsgiver skal ha rett til å foreta kvalitetsrevisjon og verifikasjon av Operatørs og underleverandørers kvalitetssikringssystem som fremgår av Operatørens oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. 13 OVERDRAGELSE Operatøren har ikke rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Kontrakten uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig samtykke. Oppdragsgiver har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Kontrakten ved fusjon eller fisjon. Denne retten omfatter også overdragelse som følger av endringer i det offentliges organisering og ansvarsforhold innenfor samferdsel og kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag og tilliggende fylker som medfører at et annet selskap eller organisasjon trer inn i Oppdragsgivers rolle som part i denne Kontrakt. 14 BRUK AV UNDEROPERATØR Operatøren har ikke rett til å la deler av Oppdraget bli utført av andre Underoperatører enn de som er nevnt i Operatørens Tilbud, uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig godkjennelse. Side 7 av 11

8 Operatør har ansvar for at Underoperatør tilfredsstiller alle krav som er stilt til Operatør, herunder at Underoperatører følger lønns- og arbeidsvilkår for ansatt, operativt personell som minst svarer til en av de landsomfattende tariffavtalene jf. yrkestransportloven og forskrift om anbud i lokal rutetransport. Hvis Operatøren vil basere sin drift på ressurser (økonomiske evner, faglige kunnskaper etc.) stilt til disposisjon av en underleverandør, jf. forsyningsforskriften 7-11 (3), skal det fremlegges forpliktelseserklæringer fra underleverandørene som sier at hovedleverandør rår over disse ressursene i de relevante etablerings- og driftsfaser. 15 KONTRAKTSFORHOLD TIL ANDRE Oppdragsgiver har rettighetene til reklame på bussene, og kan overføre rettighetene til administrering av reklame og reklameinntekter til tredjepart. Oppdragsgiver står fritt til å inngå kontrakter med andre enn Operatør, også der hvor slike kontrakter har direkte trafikkmessige berøringspunkter med Operatørens Oppdrag. Operatør har ingen rett til endret Godtgjørelse eller til å kunne påberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser grunnet transporttjenester som andre utfører for Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan pålegge forskjellige operatører å samarbeide om å kjøre busslinjer som har berøringspunkter med hverandre. Operatøren plikter da å delta iht Oppdragsgivers pålegg i slikt samarbeide. Dersom staten og/eller nabofylker til Sør-Trøndelag inngår kontrakter eller oppretter/endrer ruter som har trafikkmessige berøringspunkter og konsekvenser for Operatør, har Operatør ingen rett til endret Godtgjørelsen eller til å påberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser. 16 KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT For Operatører med kontrakt for rutetrafikk etter konkurranse gjelder yrkestransportlova med forskrifter som har bestemmelser om kontroll og opplysningsplikt. Operatøren er underlagt de samme opplysnings- og rapporterings -rutiner som gjelder for slik trafikk. Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å kontrollere om utførelsen av Oppdraget er i henhold til Kontrakten. På forespørsel fra Oppdragsgiver skal Operatør utlevere statistikk og enhver annen informasjon om økonomiske forhold og den operative driften som Oppdragsgiver vurderer som nødvendig, for å kontrollere utførelsen av Oppdraget og for å legge til rette for driften, samordningen og planleggingen av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag fylkeskommune. 17 KONFIDENSIALITET Partene forplikter seg til både under Kontraktens varighet og senere, ikke å viderebringe /meddele til tredjemann informasjon om Partenes forretningsmessige forhold og andre opplysninger om den annen Part som mottas i forbindelse med oppfyllelsen av Kontrakten. Partene plikter å iverksette rimelige tiltak for å forhindre at slike opplysninger kommer til tredjemanns kunnskap gjennom Partenes ansatte, ledelse, styre, innleide konsulenter og lignende, underoperatører eller andre personer med tilknytning til Partene. Operatøren må inngå en nødvendig databehandleravtale med Oppdragsgiver for behandling av personopplysninger. Databehandleravtalen skal følge norsk rett og godkjennes av Oppdragsgiver som behandlingsansvarlig. Datatilsynets mal for databehandleravtale legges til grunn. Dette reglementet følger som Vedlegg MISLIGHOLD, HEVING OG ERSTATNING Dersom en Part ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til Kontrakten er det å anse som mislighold og følgende regler gjelder: Side 8 av 11

9 18.1 Gebyr eller erstatning fra Operatør til Oppdragsgiver Ved Operatørens mislighold kan Oppdragsgiver, som angitt i Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelsen, kreve at Operatøren innbetaler de gebyr som er avtalt per registrert misligholdstilfelle. Dersom Oppdragsgiver velger å benytte seg av denne retten, kan Oppdragsgiver ikke kreve erstatning i tillegg til gebyr med mindre annet er avtalt i denne Kontrakten Oppdragsgiver kan i stedet for å kreve gebyr etter Incitamentsbeskrivelsen iht. pkt kreve dekket det dokumenterte økonomiske tapet misligholdet har påført Oppdragsgiver, og/eller kreve prisavslag iht. gjeldende rett. Operatør plikter å innbetale erstatningskravet til Oppdragsgiver innen 14 dager regnet fra den dato Oppdragsgiver har fremsatt kravet skriftlig til Operatør Krav om erstatning eller kompensasjon som Oppdragsgiver mottar direkte fra kunder i forbindelse med Operatørens oppfyllelse av Kontrakten, herunder krav som følge av Oppdragsgivers til enhver tid gjeldende reisegaranti, jfr. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen pkt. 10, skal dekkes av Operatøren innen 14 dager fra Oppdragsgiver har fremsatt kravet skriftlig vedlagt dokumentasjon Ved manglende rapportering som fastsatt i Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen pkt. 8 og ved mislighold av kontroll- og opplysningsplikten etter Kontrakten her pkt. 14 og 3.1 og i Vedleggene for øvrig, kan i tillegg til de andre beføyelsene i punktet her og pkt. 18.3, månedlig godtgjørelse holdes tilbake inntil rapportene eller opplysningene blir avgitt til Oppdragsgiver Partenes varslingsplikt ved mislighold Ved mislighold av Kontrakten skal den Part som påberoper seg misligholdet, varsle den annen Part uten ugrunnet opphold og gi vedkommende en tidsfrist på 1 til 14 dager for å rette misligholdet. Den annen Part skal rette misligholdet umiddelbart og senest innen tidsfristens utløp. Dersom Operatøren ikke retter misligholdet innen utløpet av tidsfristen, har Oppdragsgiver rett til, selv eller ved tredjeparts bistand, å oppfylle Kontrakten /utføre Oppdraget for Operatørens regning og risiko. Ved Oppdragsgivers mislighold av betalingsforpliktelsen iht. Kontrakten kan Operatøren kreve renter etter lov om forsinkelsesrenter fra forfall til betaling finner sted, samt iverksette inndrivning av kravet i henhold til gjeldende rett Heving ved vesentlig mislighold av Kontrakt Ved vesentlig mislighold, eller dersom det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, har den annen Part rett til å heve Kontrakten eller deler av denne med umiddelbar virkning, kreve erstatning av den misligholdende Part etter gjeldende rett. Oppdragsgiver kan ved heving også kreve erstatning for tap som følge av misligholdet selv om det aktuelle mislighold før hevning har medført utbetalinger av gebyrer iht. Incitamentsbeskrivelsen jf. denne Kontraktens pkt Som vesentlig mislighold regnes: Operatøren i tre påfølgende kalendermåneder belastes med gebyrer iht Incitamentsavtalen, som utgjør mer enn 5 % av det månedlige Godtgjørelsesbeløpet fra Oppdragsgiver. Dersom Operatøren ikke lenger har gyldige tillatelser, Forsikringer eller Garanti og ikke har reparert forholdet innen 14 dager fra Oppdragsgiver skriftlig erklærte at han vil gjøre gjeldende slikt mislighold, eller Dersom Operatøren er insolvent eller illikvid og ikke har reparert forholdet innen 14 dager regnet fra den dato det oppstod. 19 FORCE MAJEURE Ved force majeure fritas begge Parter fra sine oppfyllelsesforpliktelser etter Kontrakten frem til situasjonen opphører. Side 9 av 11

10 Som force majeure anses en oppfyllelseshindring grunnet omstendigheter som vedkommende Part ikke råder over og ikke med rimelighet kan forutse, unngå og avhjelpe med rimelige midler og kostnader. Operatøren er kun ansvarsfri dersom force majeure også rammer hans Underoperatør. Ved force majeure skal den berørte Parten umiddelbart og skriftlig underrette den annen Part om: Antatt varighet og omfang Årsaken til oppfyllelseshindringen Tiltak for å bøte på konsekvensene Hver av partene dekker sine kostnader forbundet med force majeure-situasjonen. Partene skal i tilfelle av force majeure iverksette tiltak for å begrense virkningen av oppfyllelseshindringen, f.eks. besørge alternativ transport etter ruteplan. Oppdragsgiver skal forhåndsgodkjenne slike tiltak. Operatøren har rett til godtgjørelse for slike tiltak, fratrukket den besparelse tiltaket medfører for Operatøren. En Part har rett til heving av Kontrakten dersom den annen Parts oppfyllelse av hele Kontrakten eller en ikke uvesentlig del av Kontrakten hindres eller forsinkes i mer enn 6 måneder. Reglene ovenfor gjelder tilsvarende når en del av Kontrakten rammes av en force majeurebegivenhet som medfører at Kontrakten bare delvis kan oppfylles. Den delen av Kontrakten som er rammet av force majeure og som heves, skal medføre en forholdsmessig reduksjon i Godtgjørelsen til Operatøren. Den reduserte Godtgjørelsen beregnes iht. bestemmelsene i Kontraktens Vedlegg 5 punkt 3.1 for den del av Kontrakten som ikke omfattes av force majeure-hendelsen og skal oppfylles iht. Kontrakt. 20 TVISTER Denne Kontrakt skal være undergitt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Enhver tvist mellom Partene skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører til en løsning innen 30 dager etter at forhandlingene skriftlig er krevet av en Part, skal tvisten med bindende virkning løses ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå av 3 medlemmer som oppnevnes slik, jf. voldgiftsloven 13: - Partene skal så vidt mulig oppnevne voldgiftsretten i fellesskap. - Dersom partene ikke blir enige om sammensetningen av voldgiftsretten, oppnevner hver part ett medlem. Fristen for oppnevning er én måned etter at parten mottok anmodning om oppnevning. De partsoppnevnte medlemmene av voldgiftsretten oppnevner i fellesskap voldgiftsrettens leder innen én måned. - Hvis voldgiftsretten ikke lar seg etablere i henhold til avtale eller etter fremgangsmåten beskrevet ovenfor i punktet her, kan hver av partene kreve at Sør- Trøndelag tingrett oppnevner den eller de voldgiftsdommere som mangler. Oppnevningen kan ikke ankes. Senest en måned etter at voldgiftsretten er oppnevnt, skal stevning være avsendt til voldgiftsretten. Saksforberedelsen skal være skriftlig med to innlegg fra hver av Partene, dersom ikke voldgiftsretten beslutter noe annet. Partene skal medvirke til at hovedforhandlingen skal kunne berammes snarest mulig etter at tilsvar foreligger, og slik at rettens avgjørelse kan foreligge innen 5 måneder etter at stevningen er sendt. For øvrig vises det til lov 14. mai 2005 nr. 25 om voldgift 21 SIGNERING Kontrakten er utarbeidet i 2 eksemplarer hvor hver av Partene beholder hvert sitt. Side 10 av 11

11 Sted/Dato: For Oppdragsgiver Sted/Dato: For Operatør Ada Myhren Adm. Direktør xxxxxxx Adm. Direktør Side 11 av 11

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Busstjenester Bærum Øst

Busstjenester Bærum Øst Busstjenester Bærum Øst Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 6 1.4

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx Avtale om kjøp av foliering og montering Avtale om Leveranse av folie og montering er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As Org nr: 991 609 407 Dronningens gate

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og AS Oslo Sporveier Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og. vedrørende drift av busslinjer 1. Kontraktsparter...2 2. Gyldighet...2 2.1 Ordinær kontraktsperiode...2 2.2 Opsjon

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Del II - Generelle kontraktsbestemmelser DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 1.0 Dato oppdatert : 13.02.2006 Kunde: Leverandør: Driftavtale nr.: FS-08-173-2

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.0 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 5 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester 3 1. Utførelse av tjenesten 3 2. Kvalitetssikring 4 3. Rettigheter til

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Tilgangskjøper AS. Telenor Norge AS. Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: heretter kalt. [Tilgangskjøper]

Tilgangskjøper AS. Telenor Norge AS. Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: heretter kalt. [Tilgangskjøper] Telenor Norge AS Tilgangskjøper AS Original nr. 1 av 2 Avtalenummer: Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: STANDARDAVTALE FOR MVNO-TILGANG I TELENOR NORGES NETT heretter kalt Tilgangskjøper

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1 Busstjenester på Romerike 2008 versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Fremdriftsplan... 3 1.2 Oppdragets omfang... 4 1.3 Romerike... 5 2 GENERELT... 6 2.1 Definisjoner... 6 2.2 Om Oppdragsgiver... 7

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer