Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet"

Transkript

1 Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1

2 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt Konsulenten) og Riksrevisjonen org. nr.: Sted og dato: Riksrevisjonen Konsulenten Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part. Henvendelser Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til: Hos Riksrevisjonen: Navn Stilling Telefon e-post Hos Konsulenten: Navn Stilling Telefon e-post 2

3 Innhold 3 1 Konsulentenbistanden/konsulentoppdraget Oppdragets innhold a Konsulentbistand: b Konsulentoppdrag: Personer Varighet a Konsulentbistand: b Konsulentoppdrag: Gjennomføring av konsulenttjenesten Orientering og rapportering Vederlag og fakturering Vederlag Fakturering Risiko og ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon Opphavs- og eiendomsrett mv Taushetsplikt Forsinkelse fra konsulentens side Forsinkelse Dagbot Heving ved forsinkelse Mangel fra konsulentens side Mangel Avhjelp - prisavslag Heving ved vesentlig mangel Erstatning Force majeure Mislighold fra Riksrevisjonens side Endringer/tillegg til avtalen Avbestilling Revisors tilgang til informasjon hos konsulenten Lovvalg og tvisteløsning

4 1 KONSULENTENBISTANDEN/KONSULENTOPPDRAGET 1.1 OPPDRAGETS INNHOLD 1.1.a Konsulentbistand: Konsulenten skal yte faglig bistand i forbindelse med: Beskrivelse av prosjektet (kan evt vedlegges avtalen) Konsulentbistanden skal omfatte følgende aktiviteter: Definer konsulentens oppgaver og mål I den utstrekning Riksrevisjonen ønsker det skal konsulenten også delta i andre aktiviteter som inngår i prosjektet. 1.1.b Konsulentoppdrag: Som del av dette konsulentoppdraget inngår: Alle rubrikker skal være krysset av: Bilag 1: Oppdragets art og innhold Bilag 2: Fremdriftsplan med milepæler og leveringsdag(er) Bilag 3: Taushetserklæring JA NEI Riksrevisjonen skal i bilag 1 sørge for at oppdragets art og innhold er tydelig beskrevet. Dersom bestemte standarder/metoder skal benyttes, skal disse angis. Tilbud og konkurransegrunnlag kan inntas som en del av kontrakten. 1.2 PERSONER Bistanden skal utføres av følgende person(er): (Alle nøkkelpersoner og underleverandører som benyttes i gjennomføringen av prosjektet skal navngis (navn, virksomhet, oppgave)) Bruk av nøkkelpersoner eller underleverandør fritar ikke Konsulenten for ansvar og forpliktelser i henhold til denne avtalen. Skifte av nøkkelpersonell og underleverandører kan bare skje etter avtale med Riksrevisjonen. Samtykke til skifte kan ikke nektes uten saklig grunn. Eventuell opplæring som er nødvendig for at bemanningsendring ikke skal innebære kvalitetsforringelse eller forsinkelse, bekostes av Konsulenten. Riksrevisjonen kan fritt engasjere tredjepart til å bistå seg ved behov. Konsulenten skal varsles om engasjementet. 4

5 1.3 VARIGHET OG OMFANG 1.3.a Konsulentbistand: Arbeidet påbegynnes og skal være avsluttet innen. Tjenestens omfang anslås til timer/dager/årsverk. 1.3.b Konsulentoppdrag: Konsulenten skal levere i samsvar med fremdriftsplanen i bilag 2. Tjenestens omfang anslås til timer/dager/årsverk. Dersom ikke annet fremkommer av avtalen settes dato for konsulentoppdragets slutt til avtalt leveringsdag. Dersom konsulentoppdraget omfatter flere del-leveranser skal det også angis leveringsdag for den enkelte leveranse. 1.4 GJENNOMFØRING AV KONSULENTTJENESTEN Konsulenttjenesten skal gjennomføres i samsvar med avtalen. Arbeidet skal utføres profesjonelt, effektivt og med høy faglig standard og integritet. Konsulenten skal lojalt samarbeide med Riksrevisjonen og ivareta Riksrevisjonens interesser. Henvendelser fra Riksrevisjonen skal besvares uten ugrunnet opphold. Konsulenten skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold Konsulenten forstår eller bør forstå kan få betydning for tjenestens gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser. Metodiske veivalg eller forhold av vesentlighet for prosjektets fremdrift skal varsles uten ugrunnet opphold. Dersom det i bilag 1 er angitt at bestemte standarder/metoder skal benyttes, skal Riksrevisjonen løpende gis mulighet til å kontrollere og etterprøve Konsulentens arbeid, samt se at oppgitte standarder/metoder følges. 1.5 ORIENTERING OG RAPPORTERING Konsulenten skal orientere Riksrevisjonen om fremdrift og eventuelle funn, samt andre forhold av betydning for konsulenttjenesten eller prosjektet. Dersom ikke annet er avtalt skal orienteringen skal skje skriftlig en gang per måned. Konsulenten skal uten ugrunnet opphold varsle Riksrevisjonen om metodiske veivalg og andre forhold av vesentlig betydning for tjenestens gjennomføring og fremdrift i tråd med avtalens punkt

6 2 VEDERLAG OG FAKTURERING 2.1 VEDERLAG a. Konsulentbistand/oppdrag i henhold til denne avtalen utføres for en timesats på kroner inkludert merverdiavgift. Konsulenten skal i sin månedlige orientering i henhold til avtalens punkt 1.5 holde Riksrevisjonen informert om timeforbruk. eller b. Konsulentbistand/oppdrag i henhold til denne avtalen forutsettes gjennomført innenfor en økonomisk ramme på kroner inklusive merverdiavgift. Pådratte kostnader utover Konsulentens vederlag, men innenfor den økonomiske rammen, dekkes av Riksrevisjonen. Andre kostnader Konsulentens dokumenterte kostnader (utlegg) til reise og opphold må forhåndsgodkjennes av Riksrevisjonen, og dekkes etter Statens til enhver tid gjeldende satser. Konsulentens reise til og fra arbeid/riksrevisjonens lokaler dekkes ikke. Eventuelle andre kostnader dekkes bare dersom de er forhåndsgodkjent av Riksrevisjonen. Dersom ikke annet er avtalt kan prisene kun endres i den utstrekning det skjer endringer i offentlige skatter og avgifter av direkte betydning Konsulentens vederlag eller kostnader. 2.2 FAKTURERING Fakturering skjer etterskuddsvis for en måned av gangen, dersom ikke annet er avtalt. Konsulentens faktura skal spesifiseres og dokumenteres slik at den kan kontrolleres av Riksrevisjonen. Utlegg og andre utgifter skal angis særskilt. Merverdi avgiften skal være spesifisert på fakturaen. Betaling skjer i henhold til faktura per 30 dager. Ved forsinket betaling svares vanlig morarente, jf lov om renter ved forsinket betaling m.m. 3 RISIKO OG ANSVAR FOR KOMMUNIKASJON OG DOKUMENTASJON Begge parter skal sørge for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring, og sikkerhetskopiering av dokumenter og annet materiale av betydning for prosjektet og konsulenttjenesten. Kravet til forsvarlighet gjelder uansett form, herunder e-post og annet elektronisk lagret materiale. Konsulenten har risiko og ansvar for alt materiale som skades eller ødelegges mens det befinner seg under konsulentens kontroll. 6

7 Konsulenten plikter å behandle informasjon i samsvar med instruks for informasjonssikkerhet i Riksrevisjonen og utfyllende rutiner for informasjonssikkerhet. Disse skal Riksrevisjonen gjøre tilgjengelig for konsulenten. Konsulenten plikter å gjøre seg kjent med innholdet. Dersom konsulenten skal behandle personopplysninger skal vedkommende også forplikte seg til å følge sikkerhetskrav i personopplysningsloven, sikkerhetsloven og instruks for informasjonssikkerhet i Riksrevisjonen vedrørende dette. Riksrevisjonen kan ved behov kreve dokumentasjon på at konsulenten utøver tilfredsstillende informasjonssikkerhet. 4 OPPHAVS- OG EIENDOMSRETT MV. Opphavsrett, eiendomsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til resultat(er) av konsulenttjenesten tilfaller Riksrevisjonen, med de begrensninger som eventuelt følger av denne avtale eller i lov. Rettighetene omfatter også rett til endring og videre overdragelse (jf åndsverksloven 39b). Fremgår ikke annet av avtalen beholder konsulenten rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Slikt materiale kan ikke utnyttes i strid med avtalens bestemmelser om lojalitet og taushetsplikt, jf. pkt 1.4 og 5. I den utstrekning det ikke strider mot avtalens bestemmelser om lojalitet og taushetsplikt kan hver part fritt utnytte kunnskap (know-how) som partene er tilført i forbindelse med konsulenttjenesten. 5 TAUSHETSPLIKT Taushetspliktbestemmelsene i Riksrevisjonsloven 15 og instruks for informasjonssikkerhet i Riksrevisjonen pkt. 3.2 gjelder for konsulenten og øvrige personer konsulenten benytter. Disse skal Riksrevisjonen gjøre tilgjengelig for konsulenten. Konsulenten plikter å gjøre seg kjent med innholdet. Konsulenten og andre som gis tilgang til informasjon fra konsulenten og/eller Riksrevisjonen skal undertegne taushetserklæring. 7

8 6 FORSINKELSE FRA KONSULENTENS SIDE 6.1 FORSINKELSE Dersom konsulenten ikke leverer til avtalt tid og dette ikke skyldes forhold på Riksrevisjonens side eller force majeure, foreligger forsinkelse fra konsulentens side. Partene kan avtale utsettelse av avtalte frister (tilleggsfrister). Forventende eller forutsette forsinkelser som kan medføre at konsulenten ikke leverer til avtalt tid, skal varsles Riksrevisjonen uten ugrunnet opphold. Dersom Riksrevisjonen vil ta imot levering til tross for at konsulenttjenesten er eller vil bli forsinket, skal konsulenten opplyse om når tjenesten kan forventes levert. Svarer ikke Riksrevisjonen innen 14 dager, legges den opplyste tilleggsfrist til grunn som ny leveringsdato. 6.2 DAGBOT Ved forsinkelse etter pkt 6.1 påløper automatisk dagbot med 0,15 % av avtalt vederlag for hver kalenderdag forsinkelsen varer, oppad begrenset til 15 % av totalt vederlag. Partene kan avtale annet grunnlag for beregning av dagbøter. Omfatter konsulenttjenesten flere leveranser påløper dagboten for hver enkelt levering som er forsinket. Det samlede tidsrom dagbøter påløper utgjør dagbotperioden. 6.3 HEVING VED FORSINKELSE Riksrevisjonen kan heve avtalen ved vesentlig forsinkelse. Er levering ikke skjedd innen utløpet av dagbotperioden eller innen en avtalt tilleggsfrist for ferdigstillelse av oppdraget, er forsinkelsen under enhver omstendighet å anse som vesentlig. 7 MANGEL FRA KONSULENTENS SIDE 7.1 MANGEL Dersom konsulenten leverer et produkt som ikke er i henhold til avtalens pkt 1 og dette ikke skyldes forhold på Riksrevisjonens side eller force majeure, foreligger mangel fra konsulentens side. 8

9 7.2 AVHJELP - PRISAVSLAG Riksrevisjonen kan kreve mangelen rettet eller omlevert for konsulentens regning. Slik avhjelp kan bare kreves dersom den ikke er til urimelig kostnad eller ulempe for konsulenten. Riksrevisjonen kan sette en rimelig frist for avhjelpen. Riksrevisjonen kan kreve forholdsmessig prisavslag i den utstrekning mangelen ikke blir rettet. Selv om Riksrevisjonen ikke krever det har konsulenten rett til for egen regning å rette mangel eller foreta omlevering. Slik avhjelp kan bare kreves foretatt dersom den ikke er til urimelig kostnad eller ulempe for Riksrevisjonen. 7.3 HEVING VED VESENTLIG MANGEL Riksrevisjonen kan heve avtalen ved vesentlig mangel. 8 ERSTATNING Riksrevisjonen kan kreve erstatning for det tap Riksrevisjonen lider som følge av forsinkelse eller mangel fra konsulentens side. Dette gjelder likevel ikke så langt konsulenten godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes hindring utenfor hans kontroll. Erstatningen inkluderer også tap ved merarbeid og andre kostnader eller utlegg Riksrevisjonen påføres som følge av misligholdet. Riksrevisjonen kan kun kreve erstatning for indirekte tap dersom konsulenten har unnlatt å varsle om forventet mislighold eller tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra konsulentens side. 9 FORCE MAJEURE Skulle det inntreffe en ekstraordinær hindring som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen (force majeure), skal kontraktsparten varsles om dette så snart som mulig. Kontraktsparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer eller antas å ville vare i mer enn 30 dager, regnet fra det tidspunkt situasjonen oppstår, og da bare med 10 dagers varsel. I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. 9

10 10 MISLIGHOLD FRA RIKSREVISJONENS SIDE Har Riksrevisjonen ikke betalt i tide eller på annen måte unnlatt å medvirke til konsulenttjenestens utførelse slik det følger av avtalen, og det ikke skyldes konsulentens forhold eller force majeure, foreligger mislighold fra Riksrevisjonens side. Ved forsinket betaling kan konsulenten kreve morarente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling mv. med den til enhver tid gjeldende rentesats. Konsulenten kan heve avtalen ved vesentlig betalingsforsinkelse. Konsulenten skal i så fall fastsette en rimelig frist for betaling og varsle Riksrevisjonen om både tilleggsfrist og hevingsgrunn. Er betaling ikke skjedd innen fristens utløp er misligholdet å anse som vesentlig og konsulenten kan heve avtalen. Tap konsulenten er påført som følge av mislighold fra Riksrevisjonens side kan bare kreves erstattet i den utstrekning det skyldes uaktsomhet fra Riksrevisjonens side. Betalte morarenter kommer til fradrag i erstatningen. 11 ENDRINGER/TILLEGG TIL AVTALEN Endringer av eller tillegg til avtalen - herunder konsulenttjenestens innhold eller omfang - skal avtales skriftlig i enighet mellom partene. Hvis konsulenten mener konsulenttjenestens innhold eller omfang må endres underveis, skal han uten ugrunnet opphold meddele dette skriftlig til Riksrevisjonen. Unnlater konsulenten en slik meddelelse skal konsulenttjenesten gjennomføres til avtalt tid og pris. 12 AVBESTILLING Riksrevisjonen kan si opp avtalen med 1 (en) måneds skriftlig varsel, dersom ikke annet er avtalt mellom partene. Ved avbestilling før konsulentoppdraget er fullført skal Riksrevisjonen betale: 1. Det beløp konsulenten har til gode for allerede utført arbeid 2. Konsulentens dokumenterte kostnader knyttet til omdisponering av personell 3. Andre direkte kostnader som konsulenten påføres som følge av avbestillingen. 4. Et gebyr på 4 % av den økonomiske rammen for avtalen, jf. pkt

11 13 REVISORS TILGANG TIL INFORMASJON HOS KONSULENTEN Konsulenten skal gi Riksrevisjonen og Riksrevisjonens revisor tilgang til relevante dokumenter, underlagsdokumentasjon og informasjon vedrørende inngåelsen og gjennomføringen av denne avtale. 14 KONSULENTENS LØNNS OG ARBEIDSVILKÅR Konsulenten og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til oppfyllelse av kontrakten skal ha lønns og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet. Konsulenten og eventuelle underleverandører plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til de av sine ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Dersom Konsulenten eller underleverandør ikke oppfyller vilkårene i første eller andre avsnitt, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen. Beløpet skal minimum tilsvare et beløp på 2 ganger den anslått besparelse for leverandør eller underleverandør. 15 LOVVALG OG TVISTELØSNING Inngåelse og oppfyllelse av denne avtalen, alle bilag og andre avtaler i sammenheng med denne, reguleres av norsk rett. Partene skal søke eventuelle tvister løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører til enighet skal Riksrevisjonens verneting vedtas som verneting. * * * 11

12 Bilag 1: Oppdragets art og innhold Beskrivelse av prosjektet (sammendrag av foranalyseplan): Bistandens innhold/konsulentens oppgaver (jf. punkt 1.1): Navn på konsulenten og andre nøkkelpersoner (jf. punkt 1.2): Metoder/standarder som skal benyttes (jf. punkt 1.4): Rutiner for rapport og oppfølging (jf. punkt 1.5):

13 Bilag 2: Fremdriftsplan Leveranse/milepæler Ansvarlig: Frist:

14 Bilag 3: Taushetserklæring Undertegnede har gjort seg kjent med at taushetspliktbestemmelsene i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen 15 og instruks for informasjonssikkerhet i Riksrevisjonen pkt. 3.2 og at disse kommer til anvendelse på vedkommendes oppdrag i Riksrevisjonen. Undertegnede er inneforstått med at brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar. Navn (BLOKKBOKSTAVER): Fødselsnr (11 SIFFER): Navn på virksomhet hvor vedkommende er ansatt: Sted Dato Underskrift

15 Lov 7. mai 2004 nr 21 om Riksrevisjonen. 15. Taushetsplikt Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Riksrevisjonen, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om forhold av personlig karakter eller opplysninger om drifts- eller forretningshemmeligheter. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han eller hun kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i første ledd i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. For øvrig gjelder bestemmelsene i forvaltningsloven 13 a til 13 f så langt de passer. Uten hinder av bestemmelsen i første ledd kan Riksrevisjonens tjenestemenn, etter beslutning av Riksrevisjonens leder, avgi forklaring og legge fram dokumentasjon vedrørende revisjonsoppdrag til politiet når det er åpnet etterforskning i straffesak. Riksrevisjonen kan videre underrette politiet dersom det i forbindelse med revisjonen kommer fram forhold som gir grunn til mistanke om at det er foretatt en straffbar handling. Riksrevisjonen kan også samarbeide med andre offentlige kontrollmyndigheter dersom det er aktuelt. Underretning kan gis selv om revisjonen ikke er avsluttet og uten at forholdet er meddelt revidert virksomhet eller overordnet departement. Ved anvendelse av bestemmelsene i tvistemålsloven 204 nr. 2 og straffeprosessloven 118 gis samtykke av Riksrevisjonens leder. Instruks for informasjonssikkerhet i Riksrevisjonen 3.2 Taushetsplikt Riksrevisjonens tilsatte og eksterne som utfører arbeid for Riksrevisjonen har taushetsplikt om forhold de blir kjent med i forbindelse med arbeidet. Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor øvrige ansatte eller andre som utfører tjeneste for Riksrevisjonen såfremt det ikke foreligger et tjenestelig behov. Taushetsplikten kommer i tillegg til den som følger av riksrevisjonslovens 15. Bestemmelsen er gitt for å sikre tillit til Riksrevisjonens informasjonsbehandling. Det gjelder egne bestemmelser for uttalelse til media.

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt Grimstad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: KONTRAKTSFORSIDE... 4 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER... 5

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING Side 1 av 9 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Oppdraget... 3 2. Partenes representanter... 3 3. Varsler... 3 4. Personell for utføring

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS

Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS 1. Praktiske forhold 1. Bruksområde for vilkårene. Disse alminnelige vilkårene gjelder ved enhver leveranse fra RT AS, med mindre annet

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer