Konsulentoppdragsavtalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsulentoppdragsavtalen"

Transkript

1 STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk versjon revidert januar 2003 På nettsidene til Statens standardavtaler for IT-anskaffelser er det en oversikt over de endringer som er gjort i revidert utgave.

2 STATENS STANDARDAVTALE OM KONSULENTOPPDRAG AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver mellom: Unified Consulting AS / Objectnet AS (heretter kalt Konsulenten) og Kongsberg kommune (heretter kalt Kunden) Oslo, 7/ Sted og dato: Kunden Konsulenten Denne avtale er undertegnet i 2 to eksemplarer, hvorav hver part beholder 1 ett eksemplar. Henvendelser Alle skriftlige henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til: Hos Kunden Hos Konsulenten Lars Ivar Næss Som del av denne avtale følger: Alle rubrikker skal være krysset av: JA NEI Bilag 1: Spesifikasjon av oppdraget X Bilag 2: Fremdriftsplan med milepæler X SIDE 2

3 STATENS STANDARDAVTALE OM KONSULENTOPPDRAG 1 OPPDRAGET 1.1 INNHOLD Konsulenten skal utføre konsulentbistand og gjennomføre et oppdrag i forbindelse med Kurs/Kompetanseportal for kommunene i Kongsbergregionen. Oppdraget er spesifisert i bilag 1 til denne avtalen. 1.2 VARIGHET Oppdraget har en varighet på 150 timeverk. Oppdraget påbegynner 5/ og skal være utført innen 9/ Fremdriften skal være i overensstemmelse med avtalt fremdriftsplan, jfr. bilag GJENNOMFØRING Oppdraget utføres av Christian Egeberg, Henrik Rouyer-Johnsen, Jan Henrik Gundelsby, Klaus Stafto, Lars Ivar Næss. Skifte av person kan bare skje ved sykdom og etter avtale med Kunden. Nødvendig opplæring av ny person som kreves for at skiftet ikke skal innebære kvalitetsforringelse av konsulenttjenesten eller forsinkelse iht. fremdriftsplan, bekostes av Konsulenten. 1.4 OPPDRAGET SKAL UTFØRES Alternativ A: Under ledelse av Kunden Alternativ B: Som et prosjekt organisert med: styringsgruppe prosjektleder prosjektsekretariat referansegrupper I denne avtalen gjelder alternativ A: X B: Oppdraget utføres i Konsulentens lokaler. 2 PRIS OG BETALING 2.1 ØKONOMISK RAMME Oppdraget skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på kr ,- eks. mva PRIS Oppdraget utføres etter en timesats på kr 1000,- eks.mva.. SIDE 3

4 STATENS STANDARDAVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Timesatsen inkluderer alle utgifter til reise mellom Kunden og Konsulenten. Utgifter i forbindelse med andre reiser pålagt eller godkjent av Kunden i forbindelse med dette oppdraget, dekkes etter statens satser. Kontorrekvisita og ressurser til maskinskriving og kopiering holdes av Kunden. Andre kostnader i forbindelse med oppdraget enn de som er nevnt ovenfor, dekkes av Kunden dersom de er godkjent av denne før de påløper. 2.3 BETALING Betaling skjer i henhold til faktura pr. 30 dager. Fakturert beløp skal gjelde den tid som er medgått til gjennomføring av oppdraget fram til faktureringstidspunktet. Ved forskudds-, termin- og fremdriftsbetaling vil Konsulenten stille selvskyldnergaranti utstedt av norsk bank eller annen godkjent kredittinstitusjon tilsvarende betalingens størrelse. Garantien gjelder inntil oppdraget er utført, men kan reduseres pro rata i takt med Kundens godkjennelse av gjennomførte deloppdrag e.l. 2.4 PRISENDRING Timesatser angitt under pkt. 2.2 kan heves: a. Dersom endrede regler fører til at offentlige avgifter eller skatter påløper slike tjenester som er avtalt. b. Pr hvert år innenfor de rammer som prisforskriftene til enhver tid gir og begrenset til den økning som har funnet sted i konsumprisindeksen i perioden siden prisen sist ble fastsatt. 3 RISIKO Konsulenten har risiko for alle dokumenter, beskrivelser og instrukser dersom disse skades eller ødelegges ved en tilfeldig begivenhet mens de befinner seg i hans varetekt og utenfor Kundens lokaler. 4 RETTIGHETENE TIL RESULTATENE M.M. 4.1 OPPHAVS- OG EIENDOMSRETT Kunden har full opphavs- og eiendomsrett til alt grunnlagsmaterialet og ethvert resultat av arbeid utført i henhold til denne avtalen. 4.2 RETT TIL NYE OPPDRAG Konsulenten kan ikke uten skriftlig samtykke fra Kunden påta seg nye oppdrag for annen arbeidsgiver dersom de nye oppgavene direkte bygger på denne avtalens resultater. SIDE 4

5 5 TAUSHETSPLIKT STATENS STANDARDAVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Forvaltningslovens (10. februar 1967) taushetspliktbestemmelser kommer til anvendelse for Konsulentens personale. Konsulenten skal følge de samme regler som gjelder for Kundens personale i forbindelse med sikring av konfidensiell informasjon. 6 FORCE MAJEURE Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som force majeure, anses denne avtalen ikke som misligholdt så lenge force majeure-situasjonen vedvarer. Dersom force majeure-situasjonen varer eller antas å ville vare mer enn 30 dager, kan hver av partene si opp avtalen med 30 dagers varsel. 7 MISLIGHOLD 7.1 KONSULENTENS ANSVAR Konsulenten skal gjennomføre oppdraget spesifisert i bilag 1 innenfor angitte tids- og ressursrammer, se bilag 2, og slik at forutsatt resultat av oppdraget faktisk fremkommer. Konsulenten har ansvar for kvaliteten på resultatet av oppdraget i henhold til de krav det var rimelig å stille på grunnlag av forutsatt faglig dyktighet hos den konsulenten som har utført oppdraget. Konsulenten er ansvarlig for overskridelser av tids- og ressursrammer som følge av uaktsomhet og forsett hos ham eller hans folk. Se også pkt. 1.3 første avsnitt. Dersom forsinkelse påløper slik at forventet ytelse ikke kan skje før utløpet av dagbotperioden (se pkt. 8 første avsnitt), kan Konsulenten skriftlig spørre Kunden om han likevel ønsker oppdraget utført til tross for forsinkelsen (som ellers vil kunne resultere i heving i henhold til pkt. 8 annet avsnitt). Konsulenten skal da opplyse om når ytelsen kan forventes gjennomført. Velger Kunden å få oppdraget gjennomført, har Konsulenten frist fram til det tidspunkt han har opplyst at oppdraget kan gjennomføres (tilleggsfrist). 7.2 KUNDENS ANSVAR Ved betalingsforsinkelse i henhold til avtalens pkt. 2.3 kan Konsulenten kreve rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 19.desember 1976 nr Ved forespørsel om tilleggsfrist, jf. pkt. 7.1 fjerde avsnitt, må Kunden gi sitt svar skriftlig. Dersom Kunden ikke gir sitt svar innen ti virkedager fra mottak av varsel om forsinkelse, anses tilleggsfristen for akseptert. SIDE 5

6 8 SANKSJONER STATENS STANDARDAVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Ved forsinkelse av ytelsen, jf. bilag 1 og 2, som ikke skyldes Kundens forhold eller forhold som er nevnt under pkt. 6, begynner en dagbot å løpe automatisk. Dagboten utgjør 0,15 pst. av den totale kostnadsramme for avtalen pr. kalenderdag forsinkelsen varer. Dagbøtene kan ikke overstige 15 pst. av kostnads- rammen for denne avtalen. Når dagbotperioden er utløpt, anses forsinkelsen som vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold av forhold som ligger innenfor Konsulentens ansvarsområder (jfr. pkt. 7.1 første til tredje avsnitt) kan Kunden heve avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve erstatning. Erstatningen skal eventuelt ikke overstige den totale kostnadsramme for denne avtalen (jf. pkt. 2.1). Ved betalingsmislighold utover 30 dager kan Konsulenten heve avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve erstatning innenfor samme begrensninger som angitt under pkt. 8 annet avsnitt. Dersom Kunden på uaktsom eller forsettlig måte forsinker oppdragets gjennomføring, og derved påfører Konsulenten et dokumentert økonomisk tap, kan dette kreves erstattet innenfor samme beløpsbegrensning som under pkt. 8 annet avsnitt. 9 VARIGHET/OPPSIGELSE Avtalen gjelder til oppdraget er fullført, men kan skriftlig sies opp av Kunden med 30 dagers varsel. Konsulenten kan, dersom Kunden endrer oppdragets innhold eller omfang vesentlig, si opp avtalen med tre måneders varsel med plikt til å fullføre påbegynt arbeid. 10 ENDRINGER/TILLEGG TIL AVTALEN Endringer i oppdragets innhold eller omfang må avtales særskilt. Som tillegg til denne avtalen kan partene bli enige om nye oppdrag. Rammetall for tid og kostnader avtales i hvert tilfelle, dog slik at pkt. 2.4 kommer til anvendelse. 11 LOVVALG Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. SIDE 6

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft 1. Kontraktsdokumentene Ved motstrid mellom de ulike dokumentene har dokumentene forrang i følgende rekkefølgen: 1) Ordrebekreftelsen fra Utleier

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, april 1994 Side 1 NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Entreprenøren påtar seg på grunnlag av sitt anbud

Detaljer

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt Grimstad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: KONTRAKTSFORSIDE... 4 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER... 5

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer