Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde"

Transkript

1 Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: Kontrakten består av dette Avtaledokumentet samt følgende kontraktsdokumenter: Konkurransegrunnlaget (KGL) som består av Tilbudsinnbydelsen med bilag Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Vedlegg 5 Godtgjørelse Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse Vedlegg 7 Standardformular for bankgaranti Tilbudet (T) dvs. tilbudsbrev, dokumentasjon for kvalifikasjonskrav og følgende tilhørende vedlegg: Tilbudsbrevet Vedlegg T1 Operatørs svar på Oppdragsbeskrivelsen Vedlegg T2 Operatørs svar på Materiellbeskrivelsen Vedlegg T3 Operatørs svar på Rutebeskrivelsen Vedlegg T4 Operatørs svar på Anleggsbeskrivelsen Vedlegg T5 Operatørs utfylte tabell for godtgjørelsen Vedlegg T7 Bekreftelse av garantistillelse Kontrakten er utarbeidet i 2 eksemplarer hvor hver av partene beholder ett hver: Sted/Dato: For Oppdragsgiver Sted/Dato: For Operatør [Navn] [Stilling] [Navn] [Stilling]

2 Versjon 1.1 Side 2 av 13

3 INNHOLD 1 DEFINISJONER OMFANG OG VARIGHET TOLKINGSREGLER LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OPPSTARTSFORBEREDELSER UTFØRELSE AV OPPDRAGET ENDRING AV OPPDRAGET Rett til å pålegge endringer innenfor kontrakten Utstedelse av endringsordre Iverksettelse av endringsordre Virkningene av endring av Oppdraget Uenighet om det foreligger en endring JUSTERING AV RUTEPRODUKSJONEN SIKKERHETSSTILLELSE ANSVAR OG FORSIKRING KVALITETSSIKRING MISLIGHOLD OG ERSTATNING Heving av kontrakt FORCE MAJEURE OVERDRAGELSE BRUK AV UNDEROPERATØR KONTRAKTSFORHOLD TIL ANDRE TVISTER KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT KONFIDENSIALITET Side 3 av 13

4 1 DEFINISJONER I denne kontrakt menes med: Alternativt tilbud Et tilbud som er utarbeidet etter oppdragsgivers alternative krav til miljømessig bedre ytelse enn standardtilbudet. Bussanlegg KGL Bussgarasje, vaskehall, garderobefasiliteter, oppholdsrom, kontorer mv. samt tilhørende utearealer for oppstilling av busser og privatbiler. Konkurransegrunnlaget dvs. tilbudsinnbydelse, generelle kontraktsvilkår og tilhørende vedlegg Kontraktsinngåelsen: Dato for signering av Avtaledokumentet Oppdrag Oppdragsgiver: Operatører: Den ytelse som leveres av en Operatør i henhold til kontraktens bestemmelser Ruter AS forkortet til Ruter. Ruter vil være kontraktspart for den/de operatører som tildeles kontrakter om oppdrag i Ruters konkurranse om Busstjenester på Romerike 2008 De selskap som inngår kontrakt om utførelse av Oppdrag i Ruters konkurranse om Busstjenester på Romerike 2008 Oppstartsdato Ruteområde Rutekm: Ruteproduksjon Inndeling av ruteområder fremgår av Rutebeskrivelsen. Hvert ruteområde er inndelt i pakker. Ved inndelingen av ruteområder er det tatt utgangspunkt i busslinjer som naturlig hører til et og samme bussanlegg. Summen av den avstand som bussene kjører etter rutetabell. Ved assistanse-/dubleringsbuss, regnes produksjon i rute fra den holdeplass kjøringen starter til den holdeplass kjøringen avsluttes. Ved skolebusser regnes fra første elev kommer på bussen til siste elev går av ved skolen og omvendt ved retur. Det samlede antall km som kjøres i rute under kontrakten. Tilbyder Underoperatør: Et selskap som deltar i konkurransen om å komme i betraktning som operatør, dvs. at selskapet er prekvalifisert som deltager i konkurransen om Busstjenester på Romerike Et selskap som Operatør benytter for å utføre deler av Oppdraget Side 4 av 13

5 Bilag Et dokument/skjema som legges ved et av dokumentene (vedleggene) i konkurransegrunnlaget Operativt personale: Bussførere Pakke Standard tilbud T Hvert ruteområde er oppdelt i flere pakker (for eksempel splittet på rute- og skolekjøring) Et tilbud som vektes i henhold til tabell I i punkt 4.1 (uten alternative miljøkrav) Endelig tilbud fra operatøren, eventuelt justert etter forhandlinger i Ruters konkurranse om Busstjenester på Romerike 2 OMFANG OG VARIGHET Oppdraget omfatter det/de ruteområde(t)(r) som angitt i T og har en varighet på 7 år, med mulig for forlengelse etter krav fra Oppdragsgiver med 1 år av gangen i ytterligere 3 år, til sammen inntil 10 år. Dersom Oppdragsgiver ønsker å benytte retten til forlengelse som angitt ovenfor, skal dette varsles skriftlig senest 6 måneder før utløpet av den gjeldende periode. Operatør skal starte rutekjøringen fra og med Oppstartsdato, TOLKINGSREGLER Kontrakten består av de dokumenter som er listet opp i Avtaledokumentet (underskrevet forside). Inneholder dokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i følgende prioritetsrekkefølge: 1) KGL, uten vedlegg 1-7 dvs. og Tilbudsinnbydelsen 2) T, vedlegg T 1-T 7 3) KGLs vedlegg LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK Operatøren skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende relevante lover, forskrifter og enkeltvedtak. Dette innebærer blant annet følgende: Operatøren skal oppfylle alle relevante bestemmelser i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) med tilhørende forskrifter. Operatøren skal oppfylle alle øvrige krav og pålegg fastsatt av offentlige myndigheter i lov, forskrift, enkeltvedtak eller lignende. Operatøren skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for utførelsen av Oppdraget Enhver kostnad forbundet med dette pkt. skal dekkes av Operatør, med mindre annet er spesielt avtalt i kontrakten. Side 5 av 13

6 5 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Operatøren skal tilby sitt operative personell lønns- og arbeidsvilkår som minst svarer til de vilkår som fremgår av en av de landsomfattende tariffavtalene i Norge. Operatør skal, ved nyansettelse av operativt personell frem til Oppstartsdato, gi fortrinnsrett til ansettelse for operativt personale som har mottatt oppsigelse fra sine stillinger i det selskap som tidligere utførte det tilsvarende eller lignende oppdrag for Oppdragsgiver. Operativt personale over 55 år skal prioriteres ved slik nyansettelse. 6 OPPSTARTSFORBEREDELSER I perioden etter Kontraktsinngåelsen og frem til Oppstartsdato skal Operatøren oppfylle de krav som fremgår av KGL, særlig tilbudsinnbydelsen punkt 5, samt forøvrig utføre de forberedelser som er nødvendig for å utføre Oppdraget som avtalt fra Oppstartsdato. Operatør skal uten opphold varsle oppdragsgiver om mulige forsinkelser i angitt fremdrift i oppstartsforberedelsene eller i oppstarten av transportoppdraget. Oppdragsgiver kan kreve skriftlig statusrapport for oppstartsforberedelsene fra Operatør frem til Oppstartsdato. 7 UTFØRELSE AV OPPDRAGET Operatør skal utføre Oppdraget på en god fagmessig og aktsom måte, og i henhold til de krav som følger av denne kontrakt. Operatøren skal ved utførelsen legge særlig vekt på sikkerhet, og gå frem slik at slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade, på person, eiendom eller Oppdragsgivers renommé. Krav til Operatørens ytelse fremgår forøvrig av KGLs vedlegg. 8 ENDRING AV OPPDRAGET 8.1 Rett til å pålegge endringer innenfor kontrakten Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å gi pålegg om endring av Oppdraget. Økning eller reduksjon i ruteproduksjonen omtales i det følgende som justering, og følger reglene i kapittel 9. Andre endringer av Oppdraget skal skje ved en endringsordre, og omtales i det følgende som endring. Operatør kan foreslå endring av Oppdraget dersom slike endringer antas å innebære økonomiske, markedsmessige og/eller tekniske fordeler. Slike forslag skal fremmes skriftlig overfor Oppdragsgiver. Dersom Oppdragsgiver ønsker endringen, utsteder Oppdragsgiver et pålegg om endring jfr. bilag 1 Endringsordre. Side 6 av 13

7 8.2 Utstedelse av endringsordre Oppdragsgivers pålegg om endring skal gis ved utstedelse av en skriftlig endringsordre. Det skal klart fremgå at pålegget gjelder en endring, og hva endringen består i. Endringsordren skal utstedes i så god tid som mulig før endringen skal iverksettes av Operatøren. 8.3 Iverksettelse av endringsordre Når Operatøren har mottatt endringsordre, er han forpliktet til å iverksette slik endring i henhold til Oppdragsgivers pålegg. Endringer skal ikke iverksettes før det foreligger en skriftlig endringsordre vedrørende endringen. Med mindre annet er angitt skal Operatøren iverksette endringen uten ugrunnet opphold etter at endringsordre er mottatt. Dette gjelder selv om virkningene av endringen i henhold til pkt 8.4 ikke endelig er fastsatt. 8.4 Virkningene av endring av Oppdraget Partene har krav på den endring av godtgjørelsen som endringen medfører. Kravet skal dokumenteres Ved behov kan en av partene kreve at spørsmålet skal være gjenstand for særskilte forhandlinger mellom partene. Forhandlingene skal i tilfelle gjennomføres senest innen 14 dager etter at oppdragsiver har utstedt endringsordre. Dersom oppdragsiver etter endte forhandlinger likevel ikke ønsker endringen kan han innen 14 dager etter at forhandlingene er avsluttet skriftlig annuellere endringsordren. 8.5 Uenighet om det foreligger en endring Dersom Oppdragsgiver krever utført en ytelse som etter Operatørens oppfatning ikke er en del av hans plikt etter kontrakten, skal han skriftlig kreve at Oppdragsgiver utformer kravet som en endringsordre etter pkt 8.2. Et slikt krav må fremmes uten ugrunnet opphold etter at Oppdragsgiver har krevet slik ytelse. Dersom Operatøren ikke fremsetter et slikt krav anses ytelsen å gå inn i det opprinnelig avtalte oppdraget. Operatøren kan da ikke lenger påberope seg at det forligge en endring. Dersom Oppdragsgiver avslår et krav om endring fra Operatøren, skal spørsmålet avgjøres etter bestemmelsene i pkt 19 Tvister. Ved tvist om det foreligger en endring i Oppdraget, skal Operatøren likevel utføre det som kreves utført. Uenighet om virkningene av en endring løses på tilsvarende måte. Oppdragsgiver skal foreta en skjønnsmessig og foreløpig justering av vederlaget fra endringen iverksettes til tvisten er avgjort. En parts eventuelle krav på etterbetaling følger de opprinnelige avtalte betalingsterminer, renter etter Lov om forsinkelsesrenter kan beregnes. Side 7 av 13

8 9 JUSTERING AV RUTEPRODUKSJONEN Oppdragsgiver har rett til å justere ruteproduksjonen med inntil -20 % og +30 % i kontraktsperioden. Ruteproduksjon er det samlede antall km som kjøres i rute under kontrakten. Ruteproduksjonens 0 punkt er ruteproduksjonen slik den er beskrevet i KGL og T Justering av skal skje skriftlig av Oppdragsgiver, uten at dette er å anse som en endringsordre. Operatøren skal gjennomføre justeringen uten ugrunnet opphold, men må forøvrig gjennomføre justeringen til den tid Oppdragsgiver fastsetter Ved justering av ruteproduksjonen, reguleres godtgjørelsen i henhold til KGL, Vedlegg 5 Godtgjørelse punkt 3.1. Hvis justeringen av ruteproduksjon er av en slik art at vognbehovet endres, skal partene bli enige om hvor mange vogner som eventuelt skal settes inn eller tas ut. Godtgjørelsen for disse vognene vil følge tabell i Vedlegg 5 Godtgjørelse. 10 SIKKERHETSSTILLELSE Operatør skal for egen regning stille sikkerhet overfor Oppdragsgiver for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Denne selvskyldnergarantien skal dekke 10 % av kontraktens årlige verdi. Sikkerheten skal stilles som påkravsgaranti fra norsk bank eller annen norsk kredittinstitusjon. Garantien kan også nyttes til å dekke eventuelle skader på og/eller tap av utstyr utlånt fra Oppdragsgiver. Bankgarantien skal gjelde fra Oppstartsdato til 3 måneder etter avtalt utløpsdato for kontrakten, inklusive eventuelle forlengelser i henhold til pkt 2. Oppdragsgiver skal ha mottatt garantien senest 20 kalenderdager etter Kontraktsinngåelsen. Garantien skal være utformet som angitt i KGL, Vedlegg 7 Standard formular for garanti. Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser. 11 ANSVAR OG FORSIKRING Operatør er ansvarlig, og bærer risikoen, for alt tap og skade på materiell, herunder materiell utlånt fra Oppdragsgiver, samt skade på personell og passasjerer ved utøvelsen av Oppdraget. Oppdragsgiver er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skader på Operatørens materiell. Side 8 av 13

9 Medfører utførelsen av Oppdraget skade på tredjemanns person eller eiendom, herunder forurensning eller annen skade på miljøet, bærer Operatøren det fulle ansvar for dette, og skal holde Oppdragsgiver skadesløs for eventuelle kostnader påført Oppdragsgiver i denne forbindelse. Medfører utførelsen av Oppdraget skade på Oppdragsgivers ansatte eller ting som ikke omfattes av Oppdraget, er Operatøren erstatningsansvarlig overfor Oppdragsgiver i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler. Operatør skal ha gyldig og tilstrekkelig forsikring for det ansvar som følger av denne bestemmelse. Oppdragsgiver kan kreve kopi eller annen bekreftelse på at slik forsikring er tegnet og er gyldig. 12 KVALITETSSIKRING Operatør skal ha et iverksatt og dokumentert system for kvalitetssikring og HMS senest ved kontraktsinngåelsen, se KGL. Vedlegg 1. Dokumentasjon for dette skal fremlegges senest 30 dager etter Kontraktsinngåelsen. Oppdragsgivers representant og personer med bemyndigelse fra Oppdragsgiver skal ha rett til å foreta kvalitetsrevisjon og verifikasjon av Operatørs og underleverandørers kvalitetssikringssystem. 13 MISLIGHOLD OG ERSTATNING Avvik i oppfyllelsen fra kontraktens bestemmelser anses som mislighold. Ved mislighold som er angitt i KGL, Vedlegg 6 Incitamentsavtalen punkt 6, har Oppdragsgiver rett til å kreve de beløp per registrerte tilfelle som fremgår av vedlegget. Dersom Oppdragsgiver velger å benytte seg av denne retten, kan Oppdragsgiver ikke kreve erstatning for forhold som er gebyrlagt i henhold til incitamentsavtalen. Ved grov uaktsomhet fra Operatøren kan oppdragsgiver i tillegg til gebyr kreve økonomisk tap. Oppdragsgiver kan i stedet for å kreve gebyr etter incitamentsavtalen velge å kreve dekket det faktiske tap misligholdet har påført Oppdragsgiver, og/eller prisavslag. Krav om kompensasjon som Oppdragsgiver mottar fra sine kunder, vedrørende Operatørens utførelse av oppdraget, herunder krav som følge av Oppdragsgivers til enhver tid gjeldende reisegaranti, jfr. KGL. Vedlegg 1 pkt. 5, skal dekkes av Operatøren. Ved mislighold av kontrakten skal den part som påberoper seg misligholdet, varsle den annen part uten ugrunnet opphold. Den annen part skal rette misligholdet umiddelbart og senest innen 14 dager. Dersom Operatøren ikke retter misligholdet innen utløpet av fristen, har Oppdragsgiver rett til, selv eller ved tredjepart, å utføre oppdraget for Operatørens regning. Ved mislighold av betalingsforpliktelsen kan Operatøren kreve rente etter lov om forsinkelsesrenter, samt iverksette inndrivning av kravet i henhold til gjeldende lover. Side 9 av 13

10 13.1 Heving av kontrakt Ved vesentlig mislighold, eller dersom det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, har den annen part rett til å heve kontrakten eller deler av denne med umiddelbar virkning. Som vesentlig mislighold. Den annen part kan også kreve erstatning for tap som følge av misligholdet uavhengig av om den aktuelle typen mislighold, før hevningen, har vært belagt med kvalitetsgebyrer anses blant annet at: Operatøren i tre påfølgende kalendermåneder belastes med kvalitetsgebyrer, som utgjør mer enn 5 % av det månedlige godtgjørelsesbeløpet. Operatøren ikke er miljøsertifisert etter ISO standarden innen Dersom Operatøren ikke lenger har nødvendige tillatelser, forsikringer eller garanti. Dersom Operatøren er insolvent eller illikvid. 14 FORCE MAJEURE Ved force majeure fritas begge parter fra sine kontraktsforpliktelser frem til situasjonen opphører. Force majeure er en oppfyllelseshindring grunnet omstendigheter som vedkommende part ikke råder over og ikke med rimelighet kan forutse eller unngå. Operatøren er kun ansvarsfri dersom hindringen også rammer hans underoperatør. Ved force majeure skal den berørte parten umiddelbart og skriftlig underrette den annen part om: Antatt varighet og omfang Årsaken til oppfyllelseshindringen Tiltak for å bøte på konsekvensene Hver av partene dekker sine kostnader forbundet med force majeure hendelsen. Partene skal i tilfelle av force majeure medvirke til tiltak for å begrense virkningen av hindringen, f.eks. alternativ transport. Oppdragsgiver må godkjenne slike tiltak. Operatøren har rett til godtgjørelse for slike tiltak, fratrukket den besparelse tiltaket medfører for Operatøren. En part har, uavhengig av punkt 13, også rett til heving av avtalen dersom den annen parts oppfyllelse av en ikke uvesentlig del av ytelsen hindres eller forsinkes i mer enn 6 måneder. Slik hevning kan skje helt eller delvis. Reglene ovenfor gjelder tilsvarende ved en force majeure begivenhet som medfører at partene delvis kan oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten. For beregning av reduksjonen i godtgjørelsen til Operatøren se Vedlegg 5 punkt 3.2 Side 10 av 13

11 15 OVERDRAGELSE Operatøren har ikke rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter kontrakten uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig samtykke. Oppdragsgiver har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter kontrakten. Blant annet kan endringer i det offentliges organisering og ansvarsforhold innenfor samferdsel og kollektivtrafikk i Østlandsområdet medføre at et annet selskap eller organisasjon trer inn i Oppdragsgivers rolle som part i denne kontrakt. 16 BRUK AV UNDEROPERATØR Operatøren har ikke rett til å la deler av Oppdraget bli utført av andre underoperatører enn de som er nevnt i denne kontraktens T vedlegg 1, uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig godkjennelse. Operatør har ansvar for at underoperatør tilfredsstiller alle krav som er stilt til Operatør, herunder at underoperatører følger lønns- og arbeidsvilkår for ansatt, operativt personell som minst svarer til en av de landsomfattende tariffavtalene jfr. Yrkestransportloven og forskrift om anbud i lokal rutetransport. Operatøren er ansvarlig for kontraktens oppfyllelse, selv om Oppdragsgiver har godkjent at Operatør kan benytte underoperatører. 17 KONTRAKTSFORHOLD TIL ANDRE Oppdragsgiver har rettighetene til reklame på bussene, og kan overføre rettighetene til administrering av reklame og reklameinntekter til tredjepart. Oppdragsgiver står fritt til å inngå kontrakter med andre enn Operatør, også der hvor slike kontrakter har direkte trafikkmessige berøringspunkter med oppdraget. Operatør har ingen rett til endret godtgjørelse eller til å kunne påberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser grunnet transport som andre utfører for Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan pålegge forskjellige Operatører å samarbeide om å kjøre linjer som har berøringspunkter med hverandre. Dersom staten og/eller nabofylker til Akershus inngår kontrakter eller oppretter/endrer ruter som har trafikkmessige berøringspunkter og konsekvenser for Operatør, har Operatør ingen rett til endret godtgjørelse eller til å kunne påberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser. Side 11 av 13

12 18 TVISTER Denne kontrakt skal være undergitt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Enhver tvist mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører til en løsning innen 30 dager etter at forhandlingene skriftlig er krevet av en part, skal tvisten med bindende virkning løses ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå av 3 medlemmer som oppnevnes slik: - Innen 15 dager etter at en av partene skriftlig har krevd voldgiftsrett oppnevnt skal partene i felleskap ha oppnevnt rettens formann. Dersom enighet ikke er oppnådd innen fristen, oppnevnes rettens formann av Borgarting Lagmannsrett etter henvendelse fra en av partene - Innen en måned etter at kravet om oppnevnelse av voldgiftsrett er fremsatt skal partene ha oppnevnt hvert sitt medlem til voldgiftsretten. Dersom fristen oversittes, oppnevnes medlemmet av rettens formann innen 15 dager. - Innsigelse mot en voldgiftsdommer skal begrunnes og fremsettes skriftlig overfor voldgiftsretten innen 15 dager etter at parten fikk kjennskap til oppnevningen av dommeren og de omstendigheter innsigelsen bygger på, se for øvrig Lov om Voldgift Saksforberedelsene skal være skriftlige med to innlegg fra hver av partene. Senest en måned etter at voldgiftsretten er oppnevnt skal stevningen være avsendt til voldgiftsretten. Senest en måned deretter skal tilsvar være avsendt. Hovedforhandlingen skal berammes snarest mulig etter at tilsvar foreligger, slik at rettens avgjørelse kan foreligge innen 5 måneder etter at stevningen er sendt. For øvrig vises det til lov nr 25: Lov om voldgift 19 KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT For Operatører med kontrakt for rutetrafikk etter konkurranse gjelder Yrkestransportloven med forskrifter har bestemmelser om kontroll og opplysningsplikt. Operatøren er underlagt de samme opplysnings- og rapporterings - rutiner som gjelder for slik trafikk. Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å kontrollere om utførelsen av Oppdraget er i tråd med kontrakten. På forespørsel fra Oppdragsgiver skal Operatør utlevere statistikk og enhver annen informasjon om økonomiske forhold og den operative driften som Oppdragsgiver vurderer som nødvendige for å kontrollere utførelsen av Oppdraget. Side 12 av 13

13 20 KONFIDENSIALITET Partene forplikter seg til, både under kontraktens varighet og senere, ikke å avsløre informasjon for utenforstående om partenes forretningsmessige forhold og andre opplysninger om den annen part som mottas i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten, samt å iverksette rimelige tiltak for å forhindre at slike opplysninger avsløres for utenforstående av ansatte, aksjonærer eller andre personer med tilknytning til parten eller aksjonærene. Operatøren må inngå en nødvendig databehandleravtale med Oppdragsgiver for behandling av personopplysninger. Side 13 av 13

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1 Busstjenester på Romerike 2008 versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Fremdriftsplan... 3 1.2 Oppdragets omfang... 4 1.3 Romerike... 5 2 GENERELT... 6 2.1 Definisjoner... 6 2.2 Om Oppdragsgiver... 7

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Busstjenester Bærum Øst

Busstjenester Bærum Øst Busstjenester Bærum Øst Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 6 1.4

Detaljer

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og AS Oslo Sporveier Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og. vedrørende drift av busslinjer 1. Kontraktsparter...2 2. Gyldighet...2 2.1 Ordinær kontraktsperiode...2 2.2 Opsjon

Detaljer

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.0 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 5 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo syd 2010"

Invitasjon til prekvalifikasjon - Busstjenester Oslo syd 2010 Ruter As Side 1 av 13 Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo syd 2010" Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Tidsfrister... 3 4. Om oppdragsgiver... 3 5. Omfang

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx Avtale om kjøp av foliering og montering Avtale om Leveranse av folie og montering er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As Org nr: 991 609 407 Dronningens gate

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: prns 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester Høringsfrist: 2015-08-10 General conditions of contract

Detaljer

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Del II - Generelle kontraktsbestemmelser DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 1.0 Dato oppdatert : 13.02.2006 Kunde: Leverandør: Driftavtale nr.: FS-08-173-2

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011"

Invitasjon til prekvalifikasjon - Busstjenester Oslo vest 2011 Ruter As Side 1 av 14 Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011" Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Tidsfrister... 3 4. Om oppdragsgiver... 3 5. Omfang

Detaljer

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Høringsfrist:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer