Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom"

Transkript

1 for lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: xxxxxxxxx Versjon 1.0 Side 1 av 12

2 INNHOLD 1 DEFINISJONER KONTRAKTSBESTEMMELSER MED VEDLEGG RANGORDNING VED MOTSTRID PARTENES REPRESENTANTER KONTRAKTENS VARIGHET OPPSTARTSFORBEREDELSER UTFØRELSE AV OPPDARGET GODTGJØRELSE LOVER OG FORSKRIFTER OPPDRAGSGIVERS RETT TIL ENDRING AV RUTEPRODUKSJONEN ENDRING AV OPPDRAGET... 6 a. Oppdragsgiver rett til å pålegge endring av Oppdraget... 6 b. Endringsanmodning... 6 c. Endringsordre... 6 d. Virkningene av endring av Oppdraget LØNNS- OG ARBEDISVILKÅR VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE KOMPENSASJON FOR EKSTRA KOSTNADER KNYTTET TIL PENSJON OG SÆRAVTALER FOR ANSATTE SOM ER OVERFØRT FRA TIDLIGERE ARBEIDSGIVER SIKKERHETSSTILLELSE ANSVAR OG FORSIKRING KVALITETSSIKRING OVERDRAGELSE BRUK AV UNDERLEVERANDØRER KONTRAKTSFORHOLD TIL ANDRE KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT MISLIGHOLD, HEVING OG ERSTATNING a. Gebyrer b. Erstatning c. Sanksjoner ved Oppdragsgivers mislighold FORCE MAJEURE TVISTER SIGNERING Side 2 av 12

3 1 DEFINISJONER I denne Kontrakt menes med: Kontrakt: De generelle kontraktbestemmelser med de vedlegg som angitt i pkt. 2. Kontraktsinngåelsen: Oppdraget: Oppdragsgiver: Operatør: Dato for signering av Kontrakten Den ytelse som leveres av Operatør i henhold til Kontrakten, regnet fra kontraktsinngåelse. AtB AS forkortet til AtB. AtB vil være kontraktspart for Operatør som tildeles Kontrakt. Det selskap som inngår Kontrakt om utførelse av Oppdraget. Oppstartsdato: 19. august Rutekilometer: Underoperatør: Summen av den avstand som bussene kjører etter arbeidskjøreplan. Antall rutekilometer regnes fra den holdeplass kjøringen starter og til den holdeplass kjøringen avsluttes. En transportør som Operatør benytter for å utføre deler av Oppdraget. 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER MED VEDLEGG RANGORDNING VED MOTSTRID Kontrakten består av de generelle kontrakts bestemmelser (dette dokumentet) med følgende vedlegg: Vedlegg 1: Oppdragsbeskrivelsen Bilag 1: Driftsavtale for elektronisk billetteringsutstyr Bilag 2: Oppdragsgivers Reisegaranti Bilag 3: Oppdragsgivers Transportvedtekter Bilag 4: Modell for beregning av merutgifter pensjoner Vedlegg 2: Materiellbeskrivelse Bilag 1a: Opplysningsskjema for kjøretøy kategori 1 som skal benyttes Bilag 1b: Opplysningsskjema for kjøretøy kategori 2 som skal benyttes Bilag 1c: Opplysningsskjema for kjøretøy kategori 3 som skal benyttes Bilag 2: Oppdragsgivers design og profilprogram Bilag 3: Installasjonsprosedyrer for montering av EBIT Vedlegg 3: Rutebeskrivelse Bilag 1: Arbeidskjøreplaner for lokalruter i ruteområde 1 Bilag 2: Arbeidskjøreplaner for lokalruter i ruteområde 2 Bilag 3: Arbeidskjøreplaner for lokalruter i ruteområde 3 Bilag 4: Arbeidskjøreplaner for skoleruter i ruteområde 1 Bilag 5: Arbeidskjøreplaner for skoleruter i ruteområde 2 Bilag 6: Arbeidskjøreplaner for skoleruter i ruteområde 3 Vedlegg 4: Anleggsbeskrivelsen Vedlegg 5: Godtgjørelsen Bilag 1: Gebyrer Vedlegg 6: Ikke i bruk Side 3 av 12

4 Vedlegg 7: Oppstarts forberedelser Vedlegg 8: Vedlegg 9: Vedlegg 10: Vedlegg 11: Signerte møtereferat fra avklarings- og forhandlingsmøter Operatørens endelige tilbud datert. Garantierklæring HMS egenerklæring Endringer og tillegg som oppdragsgiver har gitt som avklaringer eller som svar på spørsmål fra tilbydere frem til kontraktsinngåelse, er innarbeidet i Kontrakten. I tilfelle motstrid mellom kontrakts bestemmelser og vedleggene, skal ordlyden i kontraktbestemmelser gå foran ordlyden i vedleggene. I tilfelle motstrid mellom vedleggene skal vedleggene ha prioritet i overstående rekkefølge (lavest nummer har høyest rang). Prosedyrereglene inngår ikke i Kontrakten. Eventuelle motstridende opplysninger mellom prosedyrereglene og Kontrakten, kan derfor ikke påberopes av partene ved en kontrakts fortolkning. 3 PARTENES REPRESENTANTER Hver av partene, representert ved de personer som har signert denne Kontrakt, skal etter inngåelse av Kontrakten oppnevne en representant med kontor i Norge som skal ha fullmakt til å signere kontraktmessige endringer og tillegg, og derigjennom inngå bindende kontraktendringer. Dersom dette fullmaktsforholdet endres, skal vedkommende representant sende skriftlig signert brev til den annen part. Kontraktsmessige endringer som måtte bli avtalt mellom partene representert ved andre personer enn de som har blitt oppnevnt med slik fullmakt, har ikke kontraktsmessig gyldighet og vil ikke være grunnlag for endret godtgjørelse. Hvis Operatør skifter daglig leder, eller personer med spesielle kvalitetsansvar, skal Oppdragsgiver også orienteres skriftlig om dette. 4 KONTRAKTENS VARIGHET Kontrakten har en varighet fra kontraktsignering og frem til oppstart høst-ruter Oppdragsgiver har en ensidig opsjon på å forlenge kontrakten med inntil to år (1+1) frem til oppstart av høst-ruter Operatør skal starte rutekjøringen fra og med Oppstartdato, nærmere bestemt ved dagrutenes begynnelse. 5 OPPSTARTSFORBEREDELSER I perioden etter Kontraktsinngåelsen og frem til Oppstartdato skal Operatøren utføre de forberedelser til oppstart som følger av Kontrakten. Operatør skal uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiver om mulige forsinkelser i angitt fremdrift i oppstarts-forberedelsene. Oppdragsgiver kan kreve skriftlig statusrapport for oppstartsforberedelsene fra Operatør frem til Oppstartdato, jfr. vedlegg 7 Oppstartsforberedelser. Reglene om kontroll og opplysningsplikt etter pkt. 20 og kvalitetssikring etter pkt. 16 gjelder tilsvarende i oppstartsperioden. I tillegg kan Oppdragsgiver kreve innsyn i alle aktuelle forhold som er relevant for sin oppfølging av Operatørs oppstarts forberedelser. Side 4 av 12

5 6 UTFØRELSE AV OPPDARGET Operatør skal utføre oppdraget i samsvar med gjeldende regelverk og Kontrakten, og bærer alle kostnadene forbundet med dette, med mindre noe annet er særskilt avtalt. Operatør påtar seg ansvaret for at hans ytelser på en helhetlig måte dekker de formål og spesifikasjoner som er gitt i Kontrakten, og Oppdraget omfatter derfor alle aktiviteter som er nødvendige for oppfylling av Kontraktens krav, selv om de ikke er uttrykkelig nevnt i Kontrakten. Operatør skal utføre oppdraget på en fagmessig god måte, og legge særlig vekt på sikkerhet, slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade, på person, eiendom eller Oppdragsgivers renommé. Operatør forplikter seg gjennom hele kontraktsperioden, til å utvise samarbeidsvilje og lojalitet til Oppdragsgiver. Operatør er ansvarlig for at kjøringen skjer i samsvar med ruteplanen. Ved driftsstans, sykdom eller lignende, skal Operatør så langt det er mulig sette inn reservemateriell og reservesjåfører eller gjøre avtale med annen utøver, slik at avtalt leveranse kan utføres. Oppdragsgivers transportvedtekter og reisegaranti skal legges til grunn for oppdraget, jfr vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen pkt. 8. Det står Oppdragsgiver fritt å inngå kontrakter med andre enn Operatør, også der hvor slike kontrakter har direkte trafikkmessige berøringspunkter med den kontraktsfestede leveranse. Operatør har i slike tilfeller ingen rett til endret godtgjørelse eller til å kunne påberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser. 7 GODTGJØRELSE Operatør blir godtgjort for Oppdraget i samsvar med bestemmelsene i vedlegg 5 Godtgjørelsen. Alle kostnader Operatør har i forbindelse med utførelsen av Oppdraget er inkludert i godtgjørelsen. Operatør har kun krav på godtgjørelse for utført ruteproduksjon. Godtgjørelsen reduseres for innstilte og ikke kjørte avganger, etter de endringspriser som fremkommer av vedlegg 5 Godtgjørelsen pkt. 4 En reduksjon av godtgjørelsen for innstilte og ikke kjørte avganger endrer ikke Oppdragsgivers rett til å ilegge gebyrer i henhold til Kontrakten. 8 LOVER OG FORSKRIFTER Operatør skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende relevante lover og forskrifter. Dette innebærer blant annet følgende: Operatør skal oppfylle alle relevante bestemmelser i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) med tilhørende forskrifter Operatør skal oppfylle alle øvrige krav og pålegg fastsatt av offentlige myndigheter i lov, forskrift, enkeltvedtak eller lignende Operatør skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for oppfyllelse av Kontrakten 9 OPPDRAGSGIVERS RETT TIL ENDRING AV RUTEPRODUKSJONEN Oppdragsgiver kan til enhver tid gi pålegg om endringer av ruteproduksjonen. Endringen i ruteproduksjonen kan innebære endringer i alle forhold knyttet til ruteproduksjonen, herunder bla økning eller reduksjon av rutekilometer, tilpasning av rutetraseer, opprettelse/innstilling av ruter, endring i materiell som er omfattet av Kontrakten, sjåførbehov, kjøretid, reguleringstid eller andre innsatsfaktorer. Oppdragsgiver har også rett til å endre ruter fra å være åpne for alle, til lukket skoleskyss og omvendt. Side 5 av 12

6 Hvis endringen av ruteproduksjonen medfører endring i antall rutekilometer eller endringer i vognbehovet, skal godtgjørelsen justeres, i henhold til de endringspriser som er oppgitt i vedlegg 5 Godtgjørelsen, pkt. 4. Operatør har ikke krav på endret godtgjørelse for endringer i ruteproduksjonen som ikke medfører endringer i antall rutekilometer eller endret vognbehov. Midlertidige endringer av ruteproduksjonen på grunn av omkjøringer, veiarbeid og lignende, gir ikke rett til endret godtgjørelse, med mindre endringen innarbeides som endring i rutedata. Endringer av ruteproduksjonen som er forårsaket av forhold Operatør har ansvar for, skal ikke medføre noen endring av godtgjørelsen. Oppdragsgiver vil ved behov for endring av ruteproduksjonen utstede en endringsordre, der eventuelle endringer i antall rutekilometer eller vognbehov er opplyst. Hvis Operatør har innsigelser til Oppdragsgivers beregninger, så skal Operatør melde tilbake til Oppdragsgiver innen en frist som Oppdragsgiver fastsetter. Oppdragsgiver og Operatør skal deretter komme frem til en omforent beregning av antall rutekilometer og vognbehov. Med mindre annet er avtalt skal Operatør uten ugrunnet opphold iverksette endringen på det tidspunktet Oppdragsgiver fastsetter. Dette gjelder selv om det ikke er oppnådd enighet om endringen i antall rutekilometer eller godtgjørelsen. 10 ENDRING AV OPPDRAGET a. Oppdragsgiver rett til å pålegge endring av Oppdraget Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å gi pålegg om endringer av Oppdraget. Endringen må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig annen art enn det opprinnelig avtalte oppdraget. Endringer som faller inn under pkt. 9, omfattes ikke av denne bestemmelsen b. Endringsanmodning Oppdragsgiver vil ved behov for endring av Oppdraget utstede en endringsanmodning med en svarfrist for Operatøren. Operatør skal besvare endringsanmodningen innen den fastsatte fristen, og skal i sin tilbakemelding belyse alle konsekvenser av endringen. Dersom endringsanmodningen etter Operatørs oppfatning ikke omfattes av Oppdragsgivers rett til å kreve endring av Oppdraget, skal han skriftlig kreve at Oppdragsgiver ikke utfører endringen. Et slikt krav må fremmes uten ugrunnet opphold, senest en (1) uke etter at Oppdragsgiver har krevd slik endring. Dersom Operatør ikke fremsetter et slikt krav anses endringsanmodningen som akseptert. c. Endringsordre Hvis Oppdragsgiver ønsker å gjennomføre endringen etter å ha mottatt Operatørs tilbakemelding, utsteder Oppdragsgiver en endringsordre. Endringer skal ikke iverksettes før Operatør har mottatt en skriftlig endringsordre vedrørende endringen fra Oppdragsgiver. Når Operatør har mottatt endringsordre, er han forpliktet til å iverksette slik endring i henhold til Oppdragsgivers pålegg. Med mindre annet er avtalt skal Operatør uten ugrunnet opphold iverksette endringen på det tidspunktet Oppdragsgiver fastsetter. Dette gjelder selv om virkningene av endringen i henhold til pkt. d ikke endelig er avklart. d. Virkningene av endring av Oppdraget Ved endring av Oppdraget skal godtgjørelsen justeres, i forhold til den reelle forholdsmessige konsekvens som endringen medfører. Beregning av den reelle forholdsmessige konsekvens skal dokumenteres av Operatør, etter Oppdragsgivers spesifikasjoner. Side 6 av 12

7 Dersom det oppstår tvist om Oppdragsgivers rett til å kreve endringen eller virkningen av endringen på godtgjørelsen, skal Operatøren likevel utføre endringen. Oppdragsgiver skal foreta en skjønnsmessig og midlertidig justering av godtgjørelsen fra endringen ble iverksatt og til tvisten er avgjort. Renter etter Lov om forsinkelsesrenter kan beregnes. 11 LØNNS- OG ARBEDISVILKÅR Operatør skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underoperatører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen, jfr. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 5. Med lønns- og arbeidsforhold menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Kravet gjelder for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av transportørens forpliktelser under avtalen. På områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lønns- og arbeidsvilkår være i samsvar med gjeldende forskrifter. Operatør skal på forespørsel fra Oppdragsgiver fremlegge dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte som medvirker til å oppfylle Kontrakten, både hos Operatør og hos eventuelle Underoperatører. Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til å holde tilbake betaling for utførte tjenester inntil det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Summen som kan tilbakeholdes skal minimum tilsvare 2 ganger besparelsen Operatør og/eller Underoperatør oppnår ved bruddet. 12 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Operatør skal sørge for at yrkestransportlovens 8 om ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse i samsvar med arbeidsmiljølovens 16-2 til 16-7 blir fulgt. I god tid før Kontraktens utløp, og slik Oppdragsgiver spesifiserer, skal Operatør levere Oppdragsgiver fullstendige opplysninger om sine ansatte som er helt eller delvis involvert i gjennomføringen av Oppdraget, til bruk for neste anbudsrunde. Dersom Operatør leverer mangelfulle, uriktige eller forsinkede opplysninger har Oppdragsgiver rett til å kreve erstatning av Operatør dersom ny operatør krever dette av Oppdragsgiver. 13 KOMPENSASJON FOR EKSTRA KOSTNADER KNYTTET TIL PENSJON OG SÆRAVTALER FOR ANSATTE SOM ER OVERFØRT FRA TIDLIGERE ARBEIDSGIVER Operatør forplikter seg til å videreføre eksisterende pensjonsordninger hos tidligere operatør som lukkede ordninger for ansatte som virksomhets overdras til ny operatør så langt det lar seg gjøre. Operatøren forplikter seg til å tilslutte seg Overføringsavtalen og Sikringsordningen i den grad det er nødvendig for å videreføre ordningene. Operatør kompenseres for eventuelle ekstra premier knyttet til pensjon som følge av videreføring av tidligere ordninger. Dersom tidligere operatørs pensjonsordninger ikke kan videreføres, skal den enkelte arbeidstaker kompenseres for endret pensjonsordning. Denne kompensasjonen dekkes av Oppdragsgiver. Kompensasjonen betales som særskilte beløp, og ikke gjennom en regulering av godtgjørelsen pr rute-km. Beregningen av eventuelle økte premier foretas av aktuar på Oppdragsgivers regning. Beregningene foretas etter en fast modell basert på de faktiske premieinnbetalinger fra Operatør. Modellen er nærmere beskrevet i bilag 4 til Vedlegg1 Oppdragsbeskrivelsen. Eventuelle særavtaler som går utover Bussbransjeavtalen og som videreføres hos Operatør vil bli kompensert av Oppdragsgiver for perioden frem til utløpet av særavtalen, eventuelt til nærmeste tidspunkt en oppsigelse av særavtalen vil ha virkning. Operatør vil ikke bli kompensert for videreførte særavtaler utover dette. Side 7 av 12

8 Oppdragsgiver ikke vil kompensere Operatør for videreføring av pensjonsordninger eller særavtaler der det ikke skjer en virksomhetsoverdragelse. 14 SIKKERHETSSTILLELSE Operatør skal for egen regning stille sikkerhet (bankgaranti) overfor Oppdragsgiver for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser, herunder evt. misligholds sanksjoner, forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold, samt merkostnader for Oppdragsgiver ved Operatørens insolvens/gjeldsforhandlinger/konkurs. Sikkerheten skal stilles som påkravsgaranti (on demand) fra norsk bank eller annen norsk kredittinstitusjon og skal tilsvare 10 % av den årlige kontraktsfestede godtgjørelse ved kontraktsinngåelse. Garantien skal gjelde fra Kontraktsinngåelsen til det siste av følgende tidspunkt inntreffer: (i) 6 måneder etter utløpet av Kontrakten (ii) den dato Oppdragsgiver har mottatt alle utbetalinger under Garantien iht. krav fremsatt pga. forhold som er oppstått i Kontraktens løpetid og som er dekket under Garantien, herunder kravet fremsatt av Oppdragsgiver inntil 6 kalendermåneder etter at Kontraktsperiodens utløp eller Kontrakten ble hevet grunnet vesentlig mislighold. Oppdragsgiver skal motta garantien fra garantisten senest 5 virkedager før Kontraktsinngåelsen. Garantien blir effektiv først når Kontrakten er undertegnet av begge parter. Garantien skal være utformet som angitt i vedlagte standardformular for påkravsgaranti. Kopi av garantien følger Kontrakten som vedlegg 10. Oppdragsgiver stiller ikke garanti eller annen sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser. 15 ANSVAR OG FORSIKRING Operatør er ved oppfyllelse av Kontrakten ansvarlig for, og bærer den fulle risiko for økonomisk tap, erstatning mv. som oppstår som følge av skade på personell, passasjerer, eget og innlånt løsøre og materiell, herunder løsøre og materiell innlånt fra Oppdragsgiver. Oppdragsgiver er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skader på Operatørs materiell. Medfører oppfyllelsen av Kontrakten skade på tredjemanns person, løsøre, materiell eller eiendom, herunder forurensning eller annen skade på miljøet, bærer Operatør det fulle ansvar for dette, og skal holde Oppdragsgiver skadesløs for eventuelle kostnader påført Oppdragsgiver i denne forbindelse. Medfører oppfyllelsen av Kontrakten skade på Oppdragsgivers ansatte eller ting som ikke omfattes av Kontrakten, er Operatør erstatningsansvarlig overfor Oppdragsgiver i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsrettslige regler. Operatør skal ha gyldig og tilstrekkelig forsikring for det ansvar som følger av denne bestemmelse og Kontrakten forøvrig. Operatøren skal ved forespørsel kunne dokumentere forsikringsdekningen. Oppdragsgiver kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for tredjeparts forhold, manglende infrastruktur, vegvedlikehold eller lignende lokale rammevilkår. Operatør skal holde oppdragsgiver skadesløs for ethvert krav som knytter seg til Operatørs egne eller indirekte tap som måtte oppstå i forbindelse med Oppdraget. 16 KVALITETSSIKRING Operatør skal senest 3 måneder før Oppstart ha utarbeidet og iverksatt en lokal tilpasning av sitt kvalitetssikringssystem. Oppdragsgivers representant og personer med bemyndigelse fra Oppdragsgiver skal ha rett til å foreta kvalitetsrevisjon og verifikasjon av Operatørs og underleverandørers kvalitetssikringssystem som fremgår av Operatørens oppfyllelse av Side 8 av 12

9 kvalifikasjonskravene. Dersom Oppdragsgiver avdekker avvik i Operatørs plikter etter Kontrakten skal Operatør utbedre forholdene for egen regning uten ugrunnet opphold. Operatørs egenerklæring om at Operatør oppfyller lovbestemte krav når det gjelder HMS er vedlagt Kontrakten som Vedlegg OVERDRAGELSE Operatør har ikke rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Kontrakten uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig forhåndsgodkjennelse. Ved vesentlige endringer i Operatørs eierstruktur, skal Oppdragsgiver orienteres skriftlig om dette. Oppdragsgiver har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Kontrakten ved fusjon eller fisjon. Denne retten omfatter også overdragelse som følger av endringer i det offentliges organisering og ansvarsforhold innenfor samferdsel og kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag og tilliggende fylker som medfører at et annet selskap eller organisasjon trer inn i Oppdragsgivers rolle som part i denne Kontrakt. En slik endring gir ingen rett for Operatør til å kreve forhandlinger om Kontraktens vilkår. 18 BRUK AV UNDERLEVERANDØRER Operatør har ikke rett til å la deler av Oppdraget bli utført av andre Underoperatører enn de som er nevnt i Operatørs Tilbud, uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig godkjennelse. Maksimalt 50 % av oppdraget kan utføres av Underoperatører. Operatør er ansvarlig for oppfyllelse av Kontrakten uavhengig av bruk av Underoperatør. Oppdragsgivers godkjenning av Underoperatør fritar ikke Operatør for oppfylling av krav i Kontrakten. Operatør har ansvar for at Underoperatør oppfyller alle de krav som er stilt til Operatør. 19 KONTRAKTSFORHOLD TIL ANDRE Oppdragsgiver står fritt til å inngå kontrakter med andre enn Operatør, også der hvor slike kontrakter har direkte trafikkmessige berøringspunkter med Operatørs Oppdrag. Operatør har ikke enerett til kontrakts kjøring innenfor ruteområdet, og Operatør har ingen rett til endret Godtgjørelse eller til å kunne påberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser grunnet transporttjenester som andre utfører for Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan pålegge forskjellige operatører å samarbeide med annen rutetransport og annen kollektivtrafikk som har berøringspunkter med hverandre. Operatør plikter da å delta i.h.t Oppdragsgivers pålegg i slikt samarbeide. 20 KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT Operatør er underlagt de regler som gjelder for kontroll og opplysningsplikt i henhold til yrkestransportloven med forskrifter. Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å kontrollere om utførelsen av Oppdraget er i henhold til Kontrakten. På forespørsel fra Oppdragsgiver skal Operatør utlevere statistikk og enhver annen informasjon om økonomiske forhold og den operative driften som Oppdragsgiver vurderer som nødvendig, for å kontrollere utførelsen av Oppdraget og for å legge til rette for driften, samordningen og planleggingen av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag fylkeskommune. På forespørsel fra Oppdragsgiver skal Operatør under Kontraktens varighet også utlevere informasjon som Oppdragsgiver anser som relevant for å kunne utarbeide spesifikasjoner og innkjøpsgrunnlag ved framtidig anbudskonkurranser. Informasjonskravet omfatter også opplysninger Side 9 av 12

10 om forretningsmessig virksomhet i direkte tilknytning til virksomheten som omfattes av denne Kontrakt og som har utgått fra denne. Oppdragsgiver skal varsles hvis det fremsettes konkursbegjæring mot Operatør. Varslet skal gis av operatør innen to virkedager etter at konkursbegjæringen er mottatt av Operatør. 21 MISLIGHOLD, HEVING OG ERSTATNING Dersom Operatør ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til Kontrakten er det å anse som mislighold og følgende regler gjelder: a. Gebyrer Ved Operatørs mislighold kan Oppdragsgiver, som angitt i Vedlegg 5 Godtgjørelsen, kreve at Operatør innbetaler de gebyr som er avtalt per registrert misligholdstilfelle. Dersom Oppdragsgiver velger å benytte seg av denne retten, kan Oppdragsgiver ikke kreve erstatning i tillegg til gebyr med mindre annet er avtalt i denne Kontrakten. b. Erstatning Oppdragsgiver kreve erstatning for det økonomiske tapet Operatørens mislighold har påført Oppdragsgiver. Operatør er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tap, med mindre dette er særskilt avtalt eller slikt tap skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Tap som skyldes merarbeid og andre kostnader eller utlegg Oppdragsgiver er påført ved misligholdet, regnes som direkte tap. Som vesentlig mislighold regnes bl.a: Dersom Operatør i tre påfølgende kalendermåneder belastes med gebyrer iht. Vedlegg 5 Godtgjørelsen, som hver av månedene utgjør mer enn 3 % av det månedlige godtgjørelsesbeløpet fra Oppdragsgiver Dersom Operatør ikke lenger har nødvendige løyver, forsikringer eller garanti og ikke har reparert forholdet innen 14 dager fra Oppdragsgiver skriftlig erklærte at han vil gjøre gjeldende slikt vesentlig mislighold Operatør går konkurs, eller det blir åpnet frivillig eller offentlig gjeldsforhandling hos Operatør, eller hvis Operatør beviselig blir eller erkjenner å være insolvent Vesentlige brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, jfr pkt. 11 Når heving skjer skal: a) Operatør avslutte Oppdragets utførelse på det tidspunkt Oppdragsgiver bestemmer b) Oppdragsgiver godtgjøre Operatør for det som er utført i følge kontrakten. Av denne godtgjørelsen kan Oppdragsgiver holde tilbake det som er nødvendig for å dekke krav iht. pkt. c. c) Operatør betale erstatning for det tap Oppdragsgiver påføres. Gebyrer og/eller dagbøter som det aktuelle mislighold har medført før hevingen, kommer ikke til fradrag i erstatningen. Uavhengig av tapets størrelse skal erstatningen skal ikke være lavere enn 20 % av den årlige kontraktsfestede godtgjørelse ved kontraktsinngåelse. c. Sanksjoner ved Oppdragsgivers mislighold Hvis Oppdragsgivers misligholder av sin betalingsforpliktelse, kan Operatør kreve renter etter Lov om forsinkelsesrenter fra forfall og til betaling finner sted, samt iverksette inndriving av kravet etter gjeldende rett. Ved vesentlig mislighold av Oppdragsgivers betalingsforpliktelse, har Operatøren rett til å heve kontrakten eller deler av denne, samt kreve erstatning. 22 FORCE MAJEURE Ved force majeure fritas begge parter fra sine oppfyllelsesforpliktelser etter Kontrakten frem til situasjonen opphører. Side 10 av 12

11 Som force majeure anses en oppfyllelseshindring grunnet omstendigheter som vedkommende part ikke råder over og ikke med rimelighet kan forutse, unngå og avhjelpe med rimelige midler og kostnader. Operatøren er kun ansvarsfri dersom force majeure også rammer hans Underoperatør. Ved force majeure skal den berørte parten umiddelbart og skriftlig underrette den annen part om: Antatt varighet og omfang Årsaken til oppfyllelseshindringen Tiltak for å bøte på konsekvensene Hver av partene dekker sine kostnader forbundet med force majeure-situasjonen. Partene skal i tilfelle av force majeure iverksette tiltak for å begrense virkningen av oppfyllelseshindringen, f.eks. besørge alternativ transport etter ruteplan. Oppdragsgiver skal forhånds godkjenne slike tiltak. Operatøren har rett til godtgjørelse for slike tiltak, fratrukket den besparelse tiltaket medfører for Operatøren. En part har rett til heving av Kontrakten dersom den annen parts oppfyllelse av hele Kontrakten eller en ikke uvesentlig del av Kontrakten hindres eller forsinkes i mer enn 6 måneder. Reglene ovenfor gjelder tilsvarende når en del av Kontrakten rammes av en force majeure-begivenhet som medfører at Kontrakten bare delvis kan oppfylles. Den delen av Kontrakten som er rammet av force majeure og som heves, skal medføre en forholdsmessig reduksjon i Godtgjørelsen til Operatøren. Den reduserte Godtgjørelsen beregnes iht. bestemmelsene i Kontraktens Vedlegg 5 for den del av Kontrakten som ikke omfattes av force majeure-hendelsen og skal oppfylles iht. Kontrakt. 23 TVISTER Denne Kontrakt er undergitt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne Kontrakt, skal tvisten først forsøkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager etter at forhandlingene skriftlig er krevet av en part, skal tvisten bli avgjort ved søksmål med mindre partene avtaler noe annet. Søksmålet skal i tilfelle reises ved Sør-Trøndelag tingrett. Dersom begge parter er enige, kan tvisten alternativt avgjøres med endelig virkning ved voldgift i Norge. Voldgiftsretten skal i så fall bestå av 3 medlemmer, hvorav partene oppnevner hver sin voldgiftsmann. I samarbeid oppnevner partene rettens leder. Dersom partene ikke blir enige innen 15 dager etter at partene skriftlig har avtalt bruk av voldgift, oppnevnes rettens leder av Sør- Trøndelag Tingrett. Tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne kontrakt gir ikke Operatør rett til å endre Oppdraget, med mindre en slik endring er skriftlig akseptert av Oppdragsgiver eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Manglende leveranse i en slik situasjon er å anse som vesentlig mislighold av Kontrakten. 24 SIGNERING Kontrakten er utarbeidet i 2 eksemplarer hvor hver av partene beholder hvert sitt. Sted/Dato: Sted/Dato: For Oppdragsgiver For Operatør Side 11 av 12

12 Side 12 av 12

Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag

Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag for Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør)

Detaljer

Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom

Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom Kontrakt for mellom Atb AS Kongens gate 34, Postboks 4308, 7417 Trondheim (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: xxxxxxxxx

Detaljer

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: Kontrakten består av dette Avtaledokumentet

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Kontraktsbestemmelser. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 17 08.07.2010 Innhold : 1. Parter i kontrakten 2. Kontraktsdokumenter tolkningsregler 3. Utførelse av leveransen 4. Kontraktens

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 17 06.02.2015 Innhold: 1. Parter i kontrakten 2. Kontraktsdokumenter tolkningsregler 3. Utførelse av leveransen 4. Kontraktens varighet

Detaljer

Kontraktsbestemmelser

Kontraktsbestemmelser Avtale mellom Vestviken Kollektivtrafikk AS og selskap Lokal rutetransport og skoleskyss i geografisk område Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 16 21.10.2010 Innhold : 1. Formål og grunnlag for avtalen

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister... 3 5 Ansatte

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3

Detaljer

Versjon 1Versjon 1.1 23.09.2015. Kontrakt. Busstjenester Nittedal 2015

Versjon 1Versjon 1.1 23.09.2015. Kontrakt. Busstjenester Nittedal 2015 Versjon 1Versjon 1.1 23.09.2015 Busstjenester Nittedal 2015 om busstjenester Nittedal 2015 mellom Ruter As Dronningensgate 40, Pb. 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og XXX (Heretter

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse]

Detaljer

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse] [Kort beskrivelse

Detaljer

Kontrakt om Busstjenester Indre by 2017

Kontrakt om Busstjenester Indre by 2017 om Busstjenester Indre by 2017 mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og xxxxxx (heretter kalt Operatør) Versjon

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Bærum Øst 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE VED

Detaljer

Rammeavtale. Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Versjon 1.0 05.07.2011. Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Rammeavtale. Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Versjon 1.0 05.07.2011. Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ... for Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD 1. PARTER I RAMMEAVTALEN... 3 2 DEFINISJONER... 4 3 AVTALEDOKUMENTER - TOLKNINGSREGLER... 5

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012. Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold

KONKURRANSEGRUNNLAG. Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012. Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012 Saksnr 2011/13782 KONKURRANSEGRUNNLAG Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Tilbudsfrist: 7. juni 2012 Versjon 1.0 26.

Detaljer

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og AS Oslo Sporveier Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og. vedrørende drift av busslinjer 1. Kontraktsparter...2 2. Gyldighet...2 2.1 Ordinær kontraktsperiode...2 2.2 Opsjon

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Barnehageplasser Avtalenummer: Avtalens tidsrom: 27.01.2016-01.07.2018 ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom: Org.nr.

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter)

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter) Unntatt offentlighet, jf offentlighetsloven 23 Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom Vestre Viken HF Org.nr.: 894 166 762 (senere kalt Oppdragsgiver) og. Org.nr: (senere kalt Tjenesteyter)

Detaljer

KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER

KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER TIL BEBOERE PÅ SØRUM SYKEHJEM» er inngått mellom: xxxxxxxxxxxxxxx (heretter kalt Leverandøren) og Sørum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Staples Norway AS. Papir, plast og rengjøringsartikler

Staples Norway AS. Papir, plast og rengjøringsartikler Kontrakt mellom Salangen kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og Staples Norway AS (heretter kalt Leverandør) Denne avtalen gjelder kjøp av Papir, plast og rengjøringsartikler for perioden 1.5.2016 1.5.2019

Detaljer

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og..

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. Vedlegg 3 Untatt i henhold til Off.lovens 23 Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. AS Org nr (senere

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om bedriftshelsetjenester Kontrakt - Bedriftshelsetjenester Side 2 av 9 Kontrakt om bedriftshelsetjenester er inngått mellom:

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør Vedlegg 3 RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Og Leverandør AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått avtale om levering

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Bistand e-læring Avtalenummer: Avtalens tidsrom: ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom:

Detaljer

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver)

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) VEDLEGG 2: AVTALEDOKUMENT Avtale om Kjøp av to elbiler er inngått mellom... (leverandør) og Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) Akershus fylkeskommune Navn: Knut Sletta Tittel: Fylkesdirektør administrasjon

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE STANDARD STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE 1. OM STANDARD KONTRAKTVILKÅR Standard Kontraktsvilkår for Stavanger kommune er del av den kontrakt som er inngått med Leverandøren om kjøp av varer

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder Normalvilkår for kontrakt om sekretariat Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder Kontrakts nr: 1 Mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og XX 1

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Standard avtalebetingelser for kjøp av varer 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader

Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader Konkurransegrunnlaget I henhold til Sør-Trøndelags fylkeskommunes vedtak 21. juni 2010 i sak 51/2010 pkt 5 gir Oppdragsbeskrivelsen pkt. 9.3, jf. kontrakts-bestemmelsene

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater mellom og Buypass AS Dokumentversjon 1.3 1 Avtaleparter Denne avtalen er inngått mellom , heretter kalt

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 10 KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG 2 AV 10 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

og Staples Norway AS (heretter kalt Leverandør) Papir, plast og rengjøringsprodukter

og Staples Norway AS (heretter kalt Leverandør) Papir, plast og rengjøringsprodukter Kontrakt mellom Sør-Varanger kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og Staples Norway AS (heretter kalt Leverandør) Denne avtalen gjelder kjøp av Papir, plast og rengjøringsprodukter for perioden 01. september

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Arbeidstilsynet gitt ansvar for å føre tilsyn med forskriften

Detaljer