Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom"

Transkript

1 for lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: xxxxxxxxx Versjon 1.0 Side 1 av 12

2 INNHOLD 1 DEFINISJONER KONTRAKTSBESTEMMELSER MED VEDLEGG RANGORDNING VED MOTSTRID PARTENES REPRESENTANTER KONTRAKTENS VARIGHET OPPSTARTSFORBEREDELSER UTFØRELSE AV OPPDARGET GODTGJØRELSE LOVER OG FORSKRIFTER OPPDRAGSGIVERS RETT TIL ENDRING AV RUTEPRODUKSJONEN ENDRING AV OPPDRAGET... 6 a. Oppdragsgiver rett til å pålegge endring av Oppdraget... 6 b. Endringsanmodning... 6 c. Endringsordre... 6 d. Virkningene av endring av Oppdraget LØNNS- OG ARBEDISVILKÅR VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE KOMPENSASJON FOR EKSTRA KOSTNADER KNYTTET TIL PENSJON OG SÆRAVTALER FOR ANSATTE SOM ER OVERFØRT FRA TIDLIGERE ARBEIDSGIVER SIKKERHETSSTILLELSE ANSVAR OG FORSIKRING KVALITETSSIKRING OVERDRAGELSE BRUK AV UNDERLEVERANDØRER KONTRAKTSFORHOLD TIL ANDRE KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT MISLIGHOLD, HEVING OG ERSTATNING a. Gebyrer b. Erstatning c. Sanksjoner ved Oppdragsgivers mislighold FORCE MAJEURE TVISTER SIGNERING Side 2 av 12

3 1 DEFINISJONER I denne Kontrakt menes med: Kontrakt: De generelle kontraktbestemmelser med de vedlegg som angitt i pkt. 2. Kontraktsinngåelsen: Oppdraget: Oppdragsgiver: Operatør: Dato for signering av Kontrakten Den ytelse som leveres av Operatør i henhold til Kontrakten, regnet fra kontraktsinngåelse. AtB AS forkortet til AtB. AtB vil være kontraktspart for Operatør som tildeles Kontrakt. Det selskap som inngår Kontrakt om utførelse av Oppdraget. Oppstartsdato: 19. august Rutekilometer: Underoperatør: Summen av den avstand som bussene kjører etter arbeidskjøreplan. Antall rutekilometer regnes fra den holdeplass kjøringen starter og til den holdeplass kjøringen avsluttes. En transportør som Operatør benytter for å utføre deler av Oppdraget. 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER MED VEDLEGG RANGORDNING VED MOTSTRID Kontrakten består av de generelle kontrakts bestemmelser (dette dokumentet) med følgende vedlegg: Vedlegg 1: Oppdragsbeskrivelsen Bilag 1: Driftsavtale for elektronisk billetteringsutstyr Bilag 2: Oppdragsgivers Reisegaranti Bilag 3: Oppdragsgivers Transportvedtekter Bilag 4: Modell for beregning av merutgifter pensjoner Vedlegg 2: Materiellbeskrivelse Bilag 1a: Opplysningsskjema for kjøretøy kategori 1 som skal benyttes Bilag 1b: Opplysningsskjema for kjøretøy kategori 2 som skal benyttes Bilag 1c: Opplysningsskjema for kjøretøy kategori 3 som skal benyttes Bilag 2: Oppdragsgivers design og profilprogram Bilag 3: Installasjonsprosedyrer for montering av EBIT Vedlegg 3: Rutebeskrivelse Bilag 1: Arbeidskjøreplaner for lokalruter i ruteområde 1 Bilag 2: Arbeidskjøreplaner for lokalruter i ruteområde 2 Bilag 3: Arbeidskjøreplaner for lokalruter i ruteområde 3 Bilag 4: Arbeidskjøreplaner for skoleruter i ruteområde 1 Bilag 5: Arbeidskjøreplaner for skoleruter i ruteområde 2 Bilag 6: Arbeidskjøreplaner for skoleruter i ruteområde 3 Vedlegg 4: Anleggsbeskrivelsen Vedlegg 5: Godtgjørelsen Bilag 1: Gebyrer Vedlegg 6: Ikke i bruk Side 3 av 12

4 Vedlegg 7: Oppstarts forberedelser Vedlegg 8: Vedlegg 9: Vedlegg 10: Vedlegg 11: Signerte møtereferat fra avklarings- og forhandlingsmøter Operatørens endelige tilbud datert. Garantierklæring HMS egenerklæring Endringer og tillegg som oppdragsgiver har gitt som avklaringer eller som svar på spørsmål fra tilbydere frem til kontraktsinngåelse, er innarbeidet i Kontrakten. I tilfelle motstrid mellom kontrakts bestemmelser og vedleggene, skal ordlyden i kontraktbestemmelser gå foran ordlyden i vedleggene. I tilfelle motstrid mellom vedleggene skal vedleggene ha prioritet i overstående rekkefølge (lavest nummer har høyest rang). Prosedyrereglene inngår ikke i Kontrakten. Eventuelle motstridende opplysninger mellom prosedyrereglene og Kontrakten, kan derfor ikke påberopes av partene ved en kontrakts fortolkning. 3 PARTENES REPRESENTANTER Hver av partene, representert ved de personer som har signert denne Kontrakt, skal etter inngåelse av Kontrakten oppnevne en representant med kontor i Norge som skal ha fullmakt til å signere kontraktmessige endringer og tillegg, og derigjennom inngå bindende kontraktendringer. Dersom dette fullmaktsforholdet endres, skal vedkommende representant sende skriftlig signert brev til den annen part. Kontraktsmessige endringer som måtte bli avtalt mellom partene representert ved andre personer enn de som har blitt oppnevnt med slik fullmakt, har ikke kontraktsmessig gyldighet og vil ikke være grunnlag for endret godtgjørelse. Hvis Operatør skifter daglig leder, eller personer med spesielle kvalitetsansvar, skal Oppdragsgiver også orienteres skriftlig om dette. 4 KONTRAKTENS VARIGHET Kontrakten har en varighet fra kontraktsignering og frem til oppstart høst-ruter Oppdragsgiver har en ensidig opsjon på å forlenge kontrakten med inntil to år (1+1) frem til oppstart av høst-ruter Operatør skal starte rutekjøringen fra og med Oppstartdato, nærmere bestemt ved dagrutenes begynnelse. 5 OPPSTARTSFORBEREDELSER I perioden etter Kontraktsinngåelsen og frem til Oppstartdato skal Operatøren utføre de forberedelser til oppstart som følger av Kontrakten. Operatør skal uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiver om mulige forsinkelser i angitt fremdrift i oppstarts-forberedelsene. Oppdragsgiver kan kreve skriftlig statusrapport for oppstartsforberedelsene fra Operatør frem til Oppstartdato, jfr. vedlegg 7 Oppstartsforberedelser. Reglene om kontroll og opplysningsplikt etter pkt. 20 og kvalitetssikring etter pkt. 16 gjelder tilsvarende i oppstartsperioden. I tillegg kan Oppdragsgiver kreve innsyn i alle aktuelle forhold som er relevant for sin oppfølging av Operatørs oppstarts forberedelser. Side 4 av 12

5 6 UTFØRELSE AV OPPDARGET Operatør skal utføre oppdraget i samsvar med gjeldende regelverk og Kontrakten, og bærer alle kostnadene forbundet med dette, med mindre noe annet er særskilt avtalt. Operatør påtar seg ansvaret for at hans ytelser på en helhetlig måte dekker de formål og spesifikasjoner som er gitt i Kontrakten, og Oppdraget omfatter derfor alle aktiviteter som er nødvendige for oppfylling av Kontraktens krav, selv om de ikke er uttrykkelig nevnt i Kontrakten. Operatør skal utføre oppdraget på en fagmessig god måte, og legge særlig vekt på sikkerhet, slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade, på person, eiendom eller Oppdragsgivers renommé. Operatør forplikter seg gjennom hele kontraktsperioden, til å utvise samarbeidsvilje og lojalitet til Oppdragsgiver. Operatør er ansvarlig for at kjøringen skjer i samsvar med ruteplanen. Ved driftsstans, sykdom eller lignende, skal Operatør så langt det er mulig sette inn reservemateriell og reservesjåfører eller gjøre avtale med annen utøver, slik at avtalt leveranse kan utføres. Oppdragsgivers transportvedtekter og reisegaranti skal legges til grunn for oppdraget, jfr vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen pkt. 8. Det står Oppdragsgiver fritt å inngå kontrakter med andre enn Operatør, også der hvor slike kontrakter har direkte trafikkmessige berøringspunkter med den kontraktsfestede leveranse. Operatør har i slike tilfeller ingen rett til endret godtgjørelse eller til å kunne påberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser. 7 GODTGJØRELSE Operatør blir godtgjort for Oppdraget i samsvar med bestemmelsene i vedlegg 5 Godtgjørelsen. Alle kostnader Operatør har i forbindelse med utførelsen av Oppdraget er inkludert i godtgjørelsen. Operatør har kun krav på godtgjørelse for utført ruteproduksjon. Godtgjørelsen reduseres for innstilte og ikke kjørte avganger, etter de endringspriser som fremkommer av vedlegg 5 Godtgjørelsen pkt. 4 En reduksjon av godtgjørelsen for innstilte og ikke kjørte avganger endrer ikke Oppdragsgivers rett til å ilegge gebyrer i henhold til Kontrakten. 8 LOVER OG FORSKRIFTER Operatør skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende relevante lover og forskrifter. Dette innebærer blant annet følgende: Operatør skal oppfylle alle relevante bestemmelser i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) med tilhørende forskrifter Operatør skal oppfylle alle øvrige krav og pålegg fastsatt av offentlige myndigheter i lov, forskrift, enkeltvedtak eller lignende Operatør skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for oppfyllelse av Kontrakten 9 OPPDRAGSGIVERS RETT TIL ENDRING AV RUTEPRODUKSJONEN Oppdragsgiver kan til enhver tid gi pålegg om endringer av ruteproduksjonen. Endringen i ruteproduksjonen kan innebære endringer i alle forhold knyttet til ruteproduksjonen, herunder bla økning eller reduksjon av rutekilometer, tilpasning av rutetraseer, opprettelse/innstilling av ruter, endring i materiell som er omfattet av Kontrakten, sjåførbehov, kjøretid, reguleringstid eller andre innsatsfaktorer. Oppdragsgiver har også rett til å endre ruter fra å være åpne for alle, til lukket skoleskyss og omvendt. Side 5 av 12

6 Hvis endringen av ruteproduksjonen medfører endring i antall rutekilometer eller endringer i vognbehovet, skal godtgjørelsen justeres, i henhold til de endringspriser som er oppgitt i vedlegg 5 Godtgjørelsen, pkt. 4. Operatør har ikke krav på endret godtgjørelse for endringer i ruteproduksjonen som ikke medfører endringer i antall rutekilometer eller endret vognbehov. Midlertidige endringer av ruteproduksjonen på grunn av omkjøringer, veiarbeid og lignende, gir ikke rett til endret godtgjørelse, med mindre endringen innarbeides som endring i rutedata. Endringer av ruteproduksjonen som er forårsaket av forhold Operatør har ansvar for, skal ikke medføre noen endring av godtgjørelsen. Oppdragsgiver vil ved behov for endring av ruteproduksjonen utstede en endringsordre, der eventuelle endringer i antall rutekilometer eller vognbehov er opplyst. Hvis Operatør har innsigelser til Oppdragsgivers beregninger, så skal Operatør melde tilbake til Oppdragsgiver innen en frist som Oppdragsgiver fastsetter. Oppdragsgiver og Operatør skal deretter komme frem til en omforent beregning av antall rutekilometer og vognbehov. Med mindre annet er avtalt skal Operatør uten ugrunnet opphold iverksette endringen på det tidspunktet Oppdragsgiver fastsetter. Dette gjelder selv om det ikke er oppnådd enighet om endringen i antall rutekilometer eller godtgjørelsen. 10 ENDRING AV OPPDRAGET a. Oppdragsgiver rett til å pålegge endring av Oppdraget Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å gi pålegg om endringer av Oppdraget. Endringen må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig annen art enn det opprinnelig avtalte oppdraget. Endringer som faller inn under pkt. 9, omfattes ikke av denne bestemmelsen b. Endringsanmodning Oppdragsgiver vil ved behov for endring av Oppdraget utstede en endringsanmodning med en svarfrist for Operatøren. Operatør skal besvare endringsanmodningen innen den fastsatte fristen, og skal i sin tilbakemelding belyse alle konsekvenser av endringen. Dersom endringsanmodningen etter Operatørs oppfatning ikke omfattes av Oppdragsgivers rett til å kreve endring av Oppdraget, skal han skriftlig kreve at Oppdragsgiver ikke utfører endringen. Et slikt krav må fremmes uten ugrunnet opphold, senest en (1) uke etter at Oppdragsgiver har krevd slik endring. Dersom Operatør ikke fremsetter et slikt krav anses endringsanmodningen som akseptert. c. Endringsordre Hvis Oppdragsgiver ønsker å gjennomføre endringen etter å ha mottatt Operatørs tilbakemelding, utsteder Oppdragsgiver en endringsordre. Endringer skal ikke iverksettes før Operatør har mottatt en skriftlig endringsordre vedrørende endringen fra Oppdragsgiver. Når Operatør har mottatt endringsordre, er han forpliktet til å iverksette slik endring i henhold til Oppdragsgivers pålegg. Med mindre annet er avtalt skal Operatør uten ugrunnet opphold iverksette endringen på det tidspunktet Oppdragsgiver fastsetter. Dette gjelder selv om virkningene av endringen i henhold til pkt. d ikke endelig er avklart. d. Virkningene av endring av Oppdraget Ved endring av Oppdraget skal godtgjørelsen justeres, i forhold til den reelle forholdsmessige konsekvens som endringen medfører. Beregning av den reelle forholdsmessige konsekvens skal dokumenteres av Operatør, etter Oppdragsgivers spesifikasjoner. Side 6 av 12

7 Dersom det oppstår tvist om Oppdragsgivers rett til å kreve endringen eller virkningen av endringen på godtgjørelsen, skal Operatøren likevel utføre endringen. Oppdragsgiver skal foreta en skjønnsmessig og midlertidig justering av godtgjørelsen fra endringen ble iverksatt og til tvisten er avgjort. Renter etter Lov om forsinkelsesrenter kan beregnes. 11 LØNNS- OG ARBEDISVILKÅR Operatør skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underoperatører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen, jfr. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 5. Med lønns- og arbeidsforhold menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Kravet gjelder for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av transportørens forpliktelser under avtalen. På områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lønns- og arbeidsvilkår være i samsvar med gjeldende forskrifter. Operatør skal på forespørsel fra Oppdragsgiver fremlegge dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte som medvirker til å oppfylle Kontrakten, både hos Operatør og hos eventuelle Underoperatører. Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til å holde tilbake betaling for utførte tjenester inntil det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Summen som kan tilbakeholdes skal minimum tilsvare 2 ganger besparelsen Operatør og/eller Underoperatør oppnår ved bruddet. 12 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Operatør skal sørge for at yrkestransportlovens 8 om ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse i samsvar med arbeidsmiljølovens 16-2 til 16-7 blir fulgt. I god tid før Kontraktens utløp, og slik Oppdragsgiver spesifiserer, skal Operatør levere Oppdragsgiver fullstendige opplysninger om sine ansatte som er helt eller delvis involvert i gjennomføringen av Oppdraget, til bruk for neste anbudsrunde. Dersom Operatør leverer mangelfulle, uriktige eller forsinkede opplysninger har Oppdragsgiver rett til å kreve erstatning av Operatør dersom ny operatør krever dette av Oppdragsgiver. 13 KOMPENSASJON FOR EKSTRA KOSTNADER KNYTTET TIL PENSJON OG SÆRAVTALER FOR ANSATTE SOM ER OVERFØRT FRA TIDLIGERE ARBEIDSGIVER Operatør forplikter seg til å videreføre eksisterende pensjonsordninger hos tidligere operatør som lukkede ordninger for ansatte som virksomhets overdras til ny operatør så langt det lar seg gjøre. Operatøren forplikter seg til å tilslutte seg Overføringsavtalen og Sikringsordningen i den grad det er nødvendig for å videreføre ordningene. Operatør kompenseres for eventuelle ekstra premier knyttet til pensjon som følge av videreføring av tidligere ordninger. Dersom tidligere operatørs pensjonsordninger ikke kan videreføres, skal den enkelte arbeidstaker kompenseres for endret pensjonsordning. Denne kompensasjonen dekkes av Oppdragsgiver. Kompensasjonen betales som særskilte beløp, og ikke gjennom en regulering av godtgjørelsen pr rute-km. Beregningen av eventuelle økte premier foretas av aktuar på Oppdragsgivers regning. Beregningene foretas etter en fast modell basert på de faktiske premieinnbetalinger fra Operatør. Modellen er nærmere beskrevet i bilag 4 til Vedlegg1 Oppdragsbeskrivelsen. Eventuelle særavtaler som går utover Bussbransjeavtalen og som videreføres hos Operatør vil bli kompensert av Oppdragsgiver for perioden frem til utløpet av særavtalen, eventuelt til nærmeste tidspunkt en oppsigelse av særavtalen vil ha virkning. Operatør vil ikke bli kompensert for videreførte særavtaler utover dette. Side 7 av 12

8 Oppdragsgiver ikke vil kompensere Operatør for videreføring av pensjonsordninger eller særavtaler der det ikke skjer en virksomhetsoverdragelse. 14 SIKKERHETSSTILLELSE Operatør skal for egen regning stille sikkerhet (bankgaranti) overfor Oppdragsgiver for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser, herunder evt. misligholds sanksjoner, forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold, samt merkostnader for Oppdragsgiver ved Operatørens insolvens/gjeldsforhandlinger/konkurs. Sikkerheten skal stilles som påkravsgaranti (on demand) fra norsk bank eller annen norsk kredittinstitusjon og skal tilsvare 10 % av den årlige kontraktsfestede godtgjørelse ved kontraktsinngåelse. Garantien skal gjelde fra Kontraktsinngåelsen til det siste av følgende tidspunkt inntreffer: (i) 6 måneder etter utløpet av Kontrakten (ii) den dato Oppdragsgiver har mottatt alle utbetalinger under Garantien iht. krav fremsatt pga. forhold som er oppstått i Kontraktens løpetid og som er dekket under Garantien, herunder kravet fremsatt av Oppdragsgiver inntil 6 kalendermåneder etter at Kontraktsperiodens utløp eller Kontrakten ble hevet grunnet vesentlig mislighold. Oppdragsgiver skal motta garantien fra garantisten senest 5 virkedager før Kontraktsinngåelsen. Garantien blir effektiv først når Kontrakten er undertegnet av begge parter. Garantien skal være utformet som angitt i vedlagte standardformular for påkravsgaranti. Kopi av garantien følger Kontrakten som vedlegg 10. Oppdragsgiver stiller ikke garanti eller annen sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser. 15 ANSVAR OG FORSIKRING Operatør er ved oppfyllelse av Kontrakten ansvarlig for, og bærer den fulle risiko for økonomisk tap, erstatning mv. som oppstår som følge av skade på personell, passasjerer, eget og innlånt løsøre og materiell, herunder løsøre og materiell innlånt fra Oppdragsgiver. Oppdragsgiver er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skader på Operatørs materiell. Medfører oppfyllelsen av Kontrakten skade på tredjemanns person, løsøre, materiell eller eiendom, herunder forurensning eller annen skade på miljøet, bærer Operatør det fulle ansvar for dette, og skal holde Oppdragsgiver skadesløs for eventuelle kostnader påført Oppdragsgiver i denne forbindelse. Medfører oppfyllelsen av Kontrakten skade på Oppdragsgivers ansatte eller ting som ikke omfattes av Kontrakten, er Operatør erstatningsansvarlig overfor Oppdragsgiver i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsrettslige regler. Operatør skal ha gyldig og tilstrekkelig forsikring for det ansvar som følger av denne bestemmelse og Kontrakten forøvrig. Operatøren skal ved forespørsel kunne dokumentere forsikringsdekningen. Oppdragsgiver kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for tredjeparts forhold, manglende infrastruktur, vegvedlikehold eller lignende lokale rammevilkår. Operatør skal holde oppdragsgiver skadesløs for ethvert krav som knytter seg til Operatørs egne eller indirekte tap som måtte oppstå i forbindelse med Oppdraget. 16 KVALITETSSIKRING Operatør skal senest 3 måneder før Oppstart ha utarbeidet og iverksatt en lokal tilpasning av sitt kvalitetssikringssystem. Oppdragsgivers representant og personer med bemyndigelse fra Oppdragsgiver skal ha rett til å foreta kvalitetsrevisjon og verifikasjon av Operatørs og underleverandørers kvalitetssikringssystem som fremgår av Operatørens oppfyllelse av Side 8 av 12

9 kvalifikasjonskravene. Dersom Oppdragsgiver avdekker avvik i Operatørs plikter etter Kontrakten skal Operatør utbedre forholdene for egen regning uten ugrunnet opphold. Operatørs egenerklæring om at Operatør oppfyller lovbestemte krav når det gjelder HMS er vedlagt Kontrakten som Vedlegg OVERDRAGELSE Operatør har ikke rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Kontrakten uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig forhåndsgodkjennelse. Ved vesentlige endringer i Operatørs eierstruktur, skal Oppdragsgiver orienteres skriftlig om dette. Oppdragsgiver har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Kontrakten ved fusjon eller fisjon. Denne retten omfatter også overdragelse som følger av endringer i det offentliges organisering og ansvarsforhold innenfor samferdsel og kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag og tilliggende fylker som medfører at et annet selskap eller organisasjon trer inn i Oppdragsgivers rolle som part i denne Kontrakt. En slik endring gir ingen rett for Operatør til å kreve forhandlinger om Kontraktens vilkår. 18 BRUK AV UNDERLEVERANDØRER Operatør har ikke rett til å la deler av Oppdraget bli utført av andre Underoperatører enn de som er nevnt i Operatørs Tilbud, uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig godkjennelse. Maksimalt 50 % av oppdraget kan utføres av Underoperatører. Operatør er ansvarlig for oppfyllelse av Kontrakten uavhengig av bruk av Underoperatør. Oppdragsgivers godkjenning av Underoperatør fritar ikke Operatør for oppfylling av krav i Kontrakten. Operatør har ansvar for at Underoperatør oppfyller alle de krav som er stilt til Operatør. 19 KONTRAKTSFORHOLD TIL ANDRE Oppdragsgiver står fritt til å inngå kontrakter med andre enn Operatør, også der hvor slike kontrakter har direkte trafikkmessige berøringspunkter med Operatørs Oppdrag. Operatør har ikke enerett til kontrakts kjøring innenfor ruteområdet, og Operatør har ingen rett til endret Godtgjørelse eller til å kunne påberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser grunnet transporttjenester som andre utfører for Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan pålegge forskjellige operatører å samarbeide med annen rutetransport og annen kollektivtrafikk som har berøringspunkter med hverandre. Operatør plikter da å delta i.h.t Oppdragsgivers pålegg i slikt samarbeide. 20 KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT Operatør er underlagt de regler som gjelder for kontroll og opplysningsplikt i henhold til yrkestransportloven med forskrifter. Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å kontrollere om utførelsen av Oppdraget er i henhold til Kontrakten. På forespørsel fra Oppdragsgiver skal Operatør utlevere statistikk og enhver annen informasjon om økonomiske forhold og den operative driften som Oppdragsgiver vurderer som nødvendig, for å kontrollere utførelsen av Oppdraget og for å legge til rette for driften, samordningen og planleggingen av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag fylkeskommune. På forespørsel fra Oppdragsgiver skal Operatør under Kontraktens varighet også utlevere informasjon som Oppdragsgiver anser som relevant for å kunne utarbeide spesifikasjoner og innkjøpsgrunnlag ved framtidig anbudskonkurranser. Informasjonskravet omfatter også opplysninger Side 9 av 12

10 om forretningsmessig virksomhet i direkte tilknytning til virksomheten som omfattes av denne Kontrakt og som har utgått fra denne. Oppdragsgiver skal varsles hvis det fremsettes konkursbegjæring mot Operatør. Varslet skal gis av operatør innen to virkedager etter at konkursbegjæringen er mottatt av Operatør. 21 MISLIGHOLD, HEVING OG ERSTATNING Dersom Operatør ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til Kontrakten er det å anse som mislighold og følgende regler gjelder: a. Gebyrer Ved Operatørs mislighold kan Oppdragsgiver, som angitt i Vedlegg 5 Godtgjørelsen, kreve at Operatør innbetaler de gebyr som er avtalt per registrert misligholdstilfelle. Dersom Oppdragsgiver velger å benytte seg av denne retten, kan Oppdragsgiver ikke kreve erstatning i tillegg til gebyr med mindre annet er avtalt i denne Kontrakten. b. Erstatning Oppdragsgiver kreve erstatning for det økonomiske tapet Operatørens mislighold har påført Oppdragsgiver. Operatør er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tap, med mindre dette er særskilt avtalt eller slikt tap skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Tap som skyldes merarbeid og andre kostnader eller utlegg Oppdragsgiver er påført ved misligholdet, regnes som direkte tap. Som vesentlig mislighold regnes bl.a: Dersom Operatør i tre påfølgende kalendermåneder belastes med gebyrer iht. Vedlegg 5 Godtgjørelsen, som hver av månedene utgjør mer enn 3 % av det månedlige godtgjørelsesbeløpet fra Oppdragsgiver Dersom Operatør ikke lenger har nødvendige løyver, forsikringer eller garanti og ikke har reparert forholdet innen 14 dager fra Oppdragsgiver skriftlig erklærte at han vil gjøre gjeldende slikt vesentlig mislighold Operatør går konkurs, eller det blir åpnet frivillig eller offentlig gjeldsforhandling hos Operatør, eller hvis Operatør beviselig blir eller erkjenner å være insolvent Vesentlige brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, jfr pkt. 11 Når heving skjer skal: a) Operatør avslutte Oppdragets utførelse på det tidspunkt Oppdragsgiver bestemmer b) Oppdragsgiver godtgjøre Operatør for det som er utført i følge kontrakten. Av denne godtgjørelsen kan Oppdragsgiver holde tilbake det som er nødvendig for å dekke krav iht. pkt. c. c) Operatør betale erstatning for det tap Oppdragsgiver påføres. Gebyrer og/eller dagbøter som det aktuelle mislighold har medført før hevingen, kommer ikke til fradrag i erstatningen. Uavhengig av tapets størrelse skal erstatningen skal ikke være lavere enn 20 % av den årlige kontraktsfestede godtgjørelse ved kontraktsinngåelse. c. Sanksjoner ved Oppdragsgivers mislighold Hvis Oppdragsgivers misligholder av sin betalingsforpliktelse, kan Operatør kreve renter etter Lov om forsinkelsesrenter fra forfall og til betaling finner sted, samt iverksette inndriving av kravet etter gjeldende rett. Ved vesentlig mislighold av Oppdragsgivers betalingsforpliktelse, har Operatøren rett til å heve kontrakten eller deler av denne, samt kreve erstatning. 22 FORCE MAJEURE Ved force majeure fritas begge parter fra sine oppfyllelsesforpliktelser etter Kontrakten frem til situasjonen opphører. Side 10 av 12

11 Som force majeure anses en oppfyllelseshindring grunnet omstendigheter som vedkommende part ikke råder over og ikke med rimelighet kan forutse, unngå og avhjelpe med rimelige midler og kostnader. Operatøren er kun ansvarsfri dersom force majeure også rammer hans Underoperatør. Ved force majeure skal den berørte parten umiddelbart og skriftlig underrette den annen part om: Antatt varighet og omfang Årsaken til oppfyllelseshindringen Tiltak for å bøte på konsekvensene Hver av partene dekker sine kostnader forbundet med force majeure-situasjonen. Partene skal i tilfelle av force majeure iverksette tiltak for å begrense virkningen av oppfyllelseshindringen, f.eks. besørge alternativ transport etter ruteplan. Oppdragsgiver skal forhånds godkjenne slike tiltak. Operatøren har rett til godtgjørelse for slike tiltak, fratrukket den besparelse tiltaket medfører for Operatøren. En part har rett til heving av Kontrakten dersom den annen parts oppfyllelse av hele Kontrakten eller en ikke uvesentlig del av Kontrakten hindres eller forsinkes i mer enn 6 måneder. Reglene ovenfor gjelder tilsvarende når en del av Kontrakten rammes av en force majeure-begivenhet som medfører at Kontrakten bare delvis kan oppfylles. Den delen av Kontrakten som er rammet av force majeure og som heves, skal medføre en forholdsmessig reduksjon i Godtgjørelsen til Operatøren. Den reduserte Godtgjørelsen beregnes iht. bestemmelsene i Kontraktens Vedlegg 5 for den del av Kontrakten som ikke omfattes av force majeure-hendelsen og skal oppfylles iht. Kontrakt. 23 TVISTER Denne Kontrakt er undergitt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne Kontrakt, skal tvisten først forsøkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager etter at forhandlingene skriftlig er krevet av en part, skal tvisten bli avgjort ved søksmål med mindre partene avtaler noe annet. Søksmålet skal i tilfelle reises ved Sør-Trøndelag tingrett. Dersom begge parter er enige, kan tvisten alternativt avgjøres med endelig virkning ved voldgift i Norge. Voldgiftsretten skal i så fall bestå av 3 medlemmer, hvorav partene oppnevner hver sin voldgiftsmann. I samarbeid oppnevner partene rettens leder. Dersom partene ikke blir enige innen 15 dager etter at partene skriftlig har avtalt bruk av voldgift, oppnevnes rettens leder av Sør- Trøndelag Tingrett. Tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne kontrakt gir ikke Operatør rett til å endre Oppdraget, med mindre en slik endring er skriftlig akseptert av Oppdragsgiver eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Manglende leveranse i en slik situasjon er å anse som vesentlig mislighold av Kontrakten. 24 SIGNERING Kontrakten er utarbeidet i 2 eksemplarer hvor hver av partene beholder hvert sitt. Sted/Dato: Sted/Dato: For Oppdragsgiver For Operatør Side 11 av 12

12 Side 12 av 12

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx Avtale om kjøp av foliering og montering Avtale om Leveranse av folie og montering er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As Org nr: 991 609 407 Dronningens gate

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Del II - Generelle kontraktsbestemmelser DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 1.0 Dato oppdatert : 13.02.2006 Kunde: Leverandør: Driftavtale nr.: FS-08-173-2

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne)

Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) VEDLEGG 2 KONTRAKT FOR KJØP AV Vannbåren energi mellom Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) Organisasjonsnummer 944 383 565 883 971 752 og Norsk Bioenergi AS (heretter

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: prns 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester Høringsfrist: 2015-08-10 General conditions of contract

Detaljer

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og AS Oslo Sporveier Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og. vedrørende drift av busslinjer 1. Kontraktsparter...2 2. Gyldighet...2 2.1 Ordinær kontraktsperiode...2 2.2 Opsjon

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405 Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Garantierklæring o Garantierklæring for

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer