Kontrakt om busstjenester Vestre Aker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrakt om busstjenester Vestre Aker"

Transkript

1 om busstjenester Vestre Aker mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: Og xxxxx xxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: xxxx Versjon 1.0

2 INNHOLD 1 DEFINISJONER KONTRAKTENS VEDLEGG RANGORDNING VED MOTSTRID TJENESTEN OG VARIGHET Andre Operatører i Ruteområdet Oppstartsforberedelser Utførelse av Oppdraget ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET Godtgjørelse Regulering av Godtgjørelsen Ekstraordinær regulering Bonus/malus og gebyr Avregnings- og oppgjørsrutiner ENDRING AV KONTRAKT Rettslige begrensninger for Endringer i ens løpetid Endringer og Endringsprosedyrer Oppdragsgiver rett til Endring av en - Ruteproduksjon Operatørs rett til å foreslå Endringer Uenighet om Endringens konsekvenser Iverksettelse av Endringsordre Virkningene av Endring av Uenighet om det foreligger en vesentlig Endring LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK SIKKERHETSSTILLELSE ANSVAR OG FORSIKRING KVALITETSSIKRING OVERDRAGELSE BRUK AV UNDEROPERATØR KONTRAKTSFORHOLD TIL ANDRE KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT KONFIDENSIALITET MISLIGHOLD, HEVING OG ERSTATNING Gebyr eller erstatning fra Operatør til Oppdragsgiver Partenes varslingsplikt ved mislighold Heving ved vesentlig mislighold av FORCE MAJEURE TVISTER SIGNERING Side 2

3 1 DEFINISJONER I denne menes med: Bussanlegg Endring Godtgjørelse Bussgarasje, vaskehall, anlegg for drivstoffpåfylling, garderobefasiliteter, oppholdsrom, verksted, kontorer mv. samt tilhørende utearealer for oppstilling av busser og privatbiler. Bussanlegget skal utgjøre en base for bussførere, driftsledelse, trafikkledelse og verkstedansatte. Oppdragsgivers ensidige rett til Endring av ihht ens pkt 5.2. Avtalt Godtgjørelse i form av pris pr Rutekilometer, Rutetime og kapitalkostnad pr buss i Rute en Denne en med vedlegg som angitt i 2 Nullpunkt Oppdrag Oppdragsgiver: Antall Rutetimer pr år ihht tabell i Tilbudsskjema, Vedlegg 5 Den ytelse som leveres av en Operatør i henhold til en Ruter AS forkortet til Ruter. Ruter vil være spart for den/de Operatører som tildeles er om Oppdrag i Ruters konkurranse om Busstjenester Vestre Aker 2012 Oppstartdato Rute Rutekilometer: Rutetimer Vogntime: Ruteproduksjon Kjørte turer i Rute uten tomkjøring i henhold til Tidtabell og eventuelle ekstraavganger som er angitt, Rutekilometer er sum kilometerdistanse av alle kjørte avganger i Rute i henhold til Tidtabell, samt eventuelle ekstraavganger som er angitt. Tomkjøring inngår ikke i Rutekilometertallet. Rutetimer defineres som sum tid som medgår til å kjøre alle avganger i henhold til Tidtabell. Reguleringstid inngår ikke i Rutetimetallet. Oppgitt Rutetimetall tilsvarer kjøreopplegget for den enkelte linje i forslag til Tidtabeller samt eventuelle ekstraavganger som står angitt. Tomkjøring og reguleringstid inngår ikke i Rutetimetallet. Tid bussen er tilgjengelig for oppdragsgiver uten fast oppsatt kjøring. Regnes fra bussen kjører fra garasjeanlegget til den er tilbake igjen etter endt oppdrag. Det samlede antall Rutetimer som kjøres årlig i Rute i henhold til en. Side 3

4 Tidtabell Bilag Er den Ruteplan som tilbys og opplyses til kundene av Ruter i ferdig trykte Ruteplaner og ved ekstraordinære Ruteavganger på annen måte Et dokument/skjema som legges ved et av dokumentene (Vedleggene) i KGL KGL Konkurransegrunnlaget dvs, Prosedyrebeskrivelsen, en og tilhørende Vedlegg Operativt personale: Bussførere Oppstartsdato Ruteområde Tilbyder Operatør: Underoperatør: Ruteområdet fremgår av Rutebeskrivelsen. Ved inndelingen av ruteområder er det tatt utgangspunkt i busslinjer som naturlig hører til ett og samme bussanlegg. Et selskap som deltar i konkurransen om å komme i betraktning som Operatør Det selskap som inngår om utførelse av Oppdraget ihht Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen. Et selskap som Operatør benytter for å utføre deler av Oppdraget 2 KONTRAKTENS VEDLEGG RANGORDNING VED MOTSTRID Følgende Vedlegg er en del av denne : Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Vedlegg 9 Vedlegg 10 Vedlegg 11 Oppdragsbeskrivelse Materiellbeskrivelse Rutebeskrivelse Anleggsbeskrivelse Tilbudsskjema og Endringsskjema Incitamentsbeskrivelse Garanti (påkravsgaranti) Databehandleravtale Reglement for behandling av person og virksomhetskritiske opplysninger i Ruter Operatørens tilbud datert xxxxx Endringer ev leveransen etter avtaleinngåelsen I tilfelle motstrid mellom bestemmelsene i en og Vedleggene, skal ens ordlyd gå foran ordlyden i Vedleggene. I tilfelle motstrid mellom Vedleggene skal Vedleggene ha prioritet og overstyre underliggende Vedlegg i overstående rekkefølge (lavest nummer har høyest rang). Side 4

5 3 TJENESTEN OG VARIGHET Oppdraget har en varighet fra til 30, juni 2019 med mulig for forlengelse etter ensidig krav fra Oppdragsgiver med inntil 2 år, Dersom Oppdragsgiver ønsker å benytte retten til forlengelse som angitt ovenfor, skal dette varsles skriftlig senest 6 måneder før utløpet av den gjeldende periode. 3.1 Andre Operatører i Ruteområdet Denne en for Ruteområdet Vestre Aker gir ikke Operatøren enerett til kontraktskjøring for Oppdragsgiver i Ruteområdet. 3.2 Oppstartsforberedelser I perioden etter sinngåelsen og frem til Oppstartsdato skal Operatøren utføre de forberedelser til oppstart som er pålagt av Oppdragsgiver. Operatør skal uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiver om mulige forsinkelser i angitt fremdrift i oppstartsforberedelsene eller av Oppstartsdato for Oppdraget. Oppdragsgiver kan kreve skriftlig statusrapport for oppstartsforberedelsene fra Operatør frem til Oppstartsdato. Se også ens Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Utførelse av Oppdraget Operatør skal utføre Oppdraget på en god fagmessig og aktsom måte, og i henhold til de krav som følger av denne. Operatøren skal ved utførelsen legge særlig vekt på sikkerhet, og gå frem slik at slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade, på person, eiendom eller Oppdragsgivers renommé. Krav til Operatørens ytelse fremgår forøvrig av ens Vedlegg 4 ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET en mellom Oppdragsgiver og Operatør er basert på hovedprinsippene i en bruttokontrakt, der billettinntekter, reklameinntekter og eventuelle andre inntekter tilfaller Oppdragsgiver. Godtgjørelse oppgis i NOK eks mva i priser pr og gjelder frem til første prisregulering Reguleringen skal skje iht. punkt 4.2. med virkning fra dato for oppstart av Oppdraget iht. punkt Godtgjørelse Operatør godtgjøres hvert kalenderår etter Rutekilometer, Rutetimer og avtalt kapitalkostnad pr buss i Rute som medgår for å kjøre Oppdraget. Kostnader, knyttet til blant annet vedlikehold og drift av bussanlegg, SIS, vedlikehold og drivstoffavgifter, skal inkluderes i Godtgjørelsen for Rutekilometer iht. tabell Side 5

6 Operatørens lønnskostnader blant annet til fører, trafikkledelse og administrasjonen skal inkluderes i Godtgjørelsen for Rutetimer iht. tabell I tillegg skal Operatøren oppgi en pris pr Rutetime for ekstraordinær kjøring ved arrangementer etc. Disse beregnes til å utgjøre ca 200 timer av årsproduksjon. Det vises til tabell Tabellene for Rutekilometer, for Rutetimer og for kapitalkostnad pr buss i Rute samt for ekstraordinær kjøring er Vedlegg nr. 5 til denne en. Innstilte avganger vil gi reduksjon etter gjeldende pris pr. Rutekilometer og Rutetime med basis i tabell og 5.1.2, uavhengig av årsaken til innstillingen. Betaling for avtalt oppkjøring av Rutetraséer, assistansebusser mv. gis etter den pris som gjelder for ordinær kjøring med basis tabell og Regulering av Godtgjørelsen Prisene reguleres to ganger pr kalenderår, hver og 01.07, basert på indekser-/ grunnlagselementer henholdsvis fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Norges Bank. Første regulering iht. denne en skal skje med virkning fra med basis i ovennevnte indekselementer og grunnlagselementer pr Pris pr Rutekilometer reguleres på følgende måte: 0,65*K+0,35*D, der K=prosentvis Endring av Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, (Tabell 03013), Totalindeks. Basis for første regulering er gjennomsnittlig indeks 2. halvår 2012 i forhold til gjennomsnittlig indeks 1.halvår Deretter den reguleres prisene med gjennomsnittlig indeks 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før. D=prosentvis Endring av Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, (Tabell 03013), Delindeks", varer og varegrupper, Autodiesel2. Basis for første regulering er gjennomsnittlig indeks 2. halvår 2012 i forhold til gjennomsnittlig indeks 1. halvår Deretter den reguleres prisene med gjennomsnittlig indeks 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før. Pris pr Rutetime reguleres på følgende måte: Prosentvis Endring i Statistisk Sentralbyrås Lønnsindeks, tabell 1 Indeks for gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte, der indeks for samferdsel benyttes. Basis for første regulering er indeks pr. 3. kvartal 2012 i forhold til indeks 1. kvartal Deretter den reguleres prisene med indeksen 1. kvartal i forhold til indeksen 3. kvartal året før. Kapitalkostnad pr buss i Rute reguleres på følgende måte: Side 6

7 20 % av Kapitalkostnaden pr. buss i Rute reguleres i henhold til prosentvis Endring i 3 måneders NIBOR-rente. Basis for første regulering er gjennomsnittlig rente for 2. halvår 2012 i forhold til gjennomsnittlig rente 1. halvår Deretter den reguleres prisene med gjennomsnittlig 3- måneders NIBOR-rente 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig NIBOR-rente 2. halvår året før. 80 % av kapitalkostnaden pr. buss i Rute reguleres ikke i hele kontraktsperioden. Oppdragsgiver skal hvert halvår, når indeksene for prisregulering foreligger, legge disse ut på Ekstraordinær regulering Hvis regulering av offentlige avgifter, lover eller forskrifter har konsekvenser for den faktiske kostnad for utførelsen av Oppdraget som er vesentlig høyere enn det som kompenseres ved den ordinære prisreguleringen i 4.2 ovenfor, kan begge parter kreve ekstraordinær prisregulering. Med vesentlig forstås en kostnadsregulering pr år som overstiger 1 % av den totale årlige Godtgjørelse til Operatør, i året før reguleringen inntrådte, i henhold til denne en. Hver kostnadsregulering skal vurderes individuelt. Flere kostnadsreguleringer innenfor hvert kalenderår skal ikke summeres og legges til grunn for én årlig Ekstraordinær prisregulering. Krav om ekstraordinær prisregulering skal fremsettes skriftlig og være dokumentert. Aksepterer ikke den annen part kravet helt eller delvis, skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger snarest. Oppdragsgiver har rett til innsyn i relevante forhold, herunder dokumenter og regnskapsoversikter mv hos Operatøren. Oppnås ikke enighet etter slike forhandlinger kan hver av Partene kreve saken avgjort ved voldgift i henhold til ens punkt 18 nedenfor 4.4 Bonus/malus og gebyr Bonus/malus Incitamentsavtalen, vedlegg 6 til denne en, har bestemmelser om bonusutbetalinger eller malus, dersom vilkårene med basis i incitamentsavtalen er tilstede. Bonus/malus reguleres etter bestemmelser i Incitamentsavtalen, Vedlegg Gebyr Side 7

8 Oppdragsbeskrivelsen, vedlegg 1 til denne en, har i punkt 12 bestemmelser om ileggelse av gebyrer for mislighold av avtalt kvalitet, dersom vilkårene i Oppdragsbeskrivelsen er tilstede. Gebyr reguleres ikke i kontraktsperioden. 4.5 Avregnings- og oppgjørsrutiner Operatør skal innen den 10 tiende - i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på Godtgjørelse, med forfall siste virkedag i måneden. Denne faktura skal inneholde en oversikt over kjørte Rutekilometer og Rutetimer pr dag og måned pr linje. I tillegg skal det legges ved en spesifisert oversikt over tilleggskjøring og ikkekjørte avganger. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Månedlig Godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Rutekilometer og Rutetimer i måneden multiplisert med hhv pris pr Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad pr buss i Rute utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall busser multiplisert med pris pr buss. Oppdragsgiver sender en gang pr måned, innen den 10 tiende - i påfølgende måned, faktura til Operatør på billettinntekter basert på innkjørte billettinntekter fra Ruters elektroniske billettsystem. Forfall for billettinntekter er siste virkedag i samme måned. Avregning av bonus/malus gjøres hvert kvartal i henhold til Vedlegg 6. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen. 5 ENDRING AV KONTRAKT 5.1 Rettslige begrensninger for Endringer i ens løpetid Denne en utgjør en anskaffelse som er underlagt reglene i Lov om offentlige anskaffelser og Forsyningsforskriften. en er inngått etter konkurranse gjennomført i henhold til nevnte regelverk. Oppdragsgiver har på denne bakgrunn ikke anledning til å foreta vesentlige Endringer i de avtalte ytelser. Vesentlige Endringer vil eventuelt måtte gjennomføres ved at det avholdes ny konkurranse. Dette gjelder endringer både i tjenestetype, volum, pris og andre vilkår. Hvilke endringer som anses vesentlige, bestemmes av lov, forskrift og rettspraksis i Norge og EU. Partene har en gjensidig forpliktelse til å påse at det ikke skjer Endringer i strid med lovregler og rettspraksis. Dersom en Endring etter at den er avtalt, ikke kan gjennomføres fordi den viser seg å være i strid med gjeldende rettsregler, kan den skadelidende part ikke kreve erstatning av den annen part. Side 8

9 5.2 Endringer og Endringsprosedyrer Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å gjennomføre Endringer av en som ikke er vesentlige. Det skal klart fremgå hva Endringen omfatter og eventuelle konsekvenser Endringen vil kunne medføre. Eksempler på Endringer kan blant annet være endring av Rutekilometer, antall Rutetimer, indekser eller endring av Godtgjørelsesprosenten i forbindelse med Rutekilometer og kapitalkostnad, eller endring av vognbehovet. Alle Endringer skal skje skriftlig fra Oppdragsgiver, i form av en Endringsordre med begrunnelse, tabell 5.2 i vedlegg 5B. Alle Endringsordrer skal signeres av begge parter Oppdragsgivers rett til Endring av Ruteproduksjon Oppdragsgiver har i ens løpetid rett til å endre Ruteproduksjonen begrenset til -30 % og +30 % gjennom hele kontraktsperioden, sett i forhold til Nullpunktet. Prosentvis Endring per år kan variere, men Endringen skal ikke være større enn 15 % per kalenderår. Nullpunktet er Ruteproduksjonen slik den er avtalt da en ble undertegnet, og slik den er beskrevet i Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen. Nullpunktet ligger fast i hele ens løpetid. Endring av Ruteproduksjon endrer ikke hvordan Godtgjørelsen reguleres i henhold til ens punkt 4.1. Hvis Endringen av Ruteproduksjon er av en slik art at vognbehovet endres, skal partene søke å bli enige om hvor mange vogner som eventuelt skal settes inn eller tas ut. Godtgjørelsen for disse vognene skal følge tabellene i ens Vedlegg 5 tilbudsskjema tabell og beregnes ut fra når vognene blir satt inn på kontrakt eller tatt ut. Partene kan, etter avtale, gjøre frivillige reduksjoner eller økninger i Rutetilbudet utover 30 %. Ved større Endringer i økonomiske overføringer fra det offentlige til Oppdragsgiver og/eller stor passasjervekst kan Oppdragsgiver kreve Endringer utover en økning eller reduksjon på 30 %, så lenge det ikke er å anse som en vesentlig Endring Operatørs rett til å foreslå Endringer Operatør kan foreslå Endring av Oppdraget som antas å innebære økonomiske, markedsmessige og/eller tekniske fordeler. Slike forslag skal fremmes skriftlig overfor Oppdragsgiver i form av Endringsordre. Dersom Oppdragsgiver aksepterer forslaget, utsteder Oppdragsgiver en Endringsordre som beskriver Endringen og eventuelle konsekvenser. Det kan blant annet være Endring av Rutekilometer/Rutetimer, Endring av indekser eller Endring av vognbehov. Side 9

10 5.2.3 Uenighet om Endringens konsekvenser Dersom Operatøren ikke aksepterer begrunnelsen som Oppdragsgiver har redegjort for i Endringsordren, skal Operatøren uten ugrunnet opphold sende en skriftlig tilbakemelding til Oppdragsgiver i skjemaet for Endringsordre som han har mottatt, med forklaring og forslag til korrigering. Hvis partene ikke kommer til enighet innen 14 fjorten - dager, kan hver av partene be om et møte for å finne en løsning. Dersom enighet ikke oppnås innen ytterlige 14 fjorten dager, kan hver av partene kreve uenigheten løst i henhold til punkt 18 Tvister i en Iverksettelse av Endringsordre Når Operatøren har mottatt Endringsordre, er han forpliktet til å iverksette Endringen i henhold til Oppdragsgivers pålegg uten ugrunnet opphold, med mindre det oppstår uenighet som skal løses i henhold til punkt ovenfor. 5.3 Virkningene av Endring av Dersom en Endring pålagt av Oppdragsgiver medfører en økonomisk belastning som ikke kan godtgjøres iht punkt i denne kontrakt, skal Operatøren dokumentere kravet. Den operatøren/ skadelidende part kan kreve at spørsmålet skal være gjenstand for særskilte forhandlinger. Forhandlingene skal i tilfelle gjennomføres senest innen 14 - fjorten -dager etter at Oppdragsiver har utstedt Endringsordre. Dersom Oppdragsiver etter endte forhandlinger likevel ikke ønsker Endringen, kan han innen fjorten dager etter at forhandlingene er avsluttet, skriftlig annuellere Endringsordren. Dersom Oppdragsgiver fastholder Endringen og partene ikke kommer til enighet, skal tvisten løses iht punkt 18 Tvister i denne kontrakt. 5.4 Uenighet om det foreligger en vesentlig Endring Dersom Oppdragsgiver krever utført en Endring som etter Operatørens oppfatning er en vesentlig Endring av en, skal han skriftlig kreve at Oppdragsgiver ikke utfører Endringen. Et slikt krav må fremmes uten ugrunnet opphold senest 14 - fjorten - dager etter at Operatøren har mottatt en slik Endringsordre. Dersom Operatøren ikke fremsetter et slikt krav anses Endringen akseptert. Dersom en Endring etter aksept fra Operatør og/eller iverksettelse av Endringen viser seg å være vesentlig og dermed lovstridig, kan ingen av partene kreve erstatning for konsekvensene av endringen fra den annen part. Hver part bærer sine kostnader og/eller utgifter Endringen måtte påføre parten, herunder offentlig ilagte gebyrer og lignende. Side 10

11 5.4.2 Dersom Operatøren avslår et krav om Endring fra Oppdragsgiver, skal spørsmålet avgjøres etter bestemmelsene i pkt 18 Tvister. Tvist om hvorvidt det foreligger en vesentlig Endring av en eller om virkningene av en Endring, løses på tilsvarende måte. Oppdragsgiver skal mens tvistesaken pågår foreta en skjønnsmessig og foreløpig Endring av vederlaget fra Endringen iverksettes til tvisten er avgjort. En parts eventuelle krav på etterbetaling følger de opprinnelige avtalte betalingsterminer. Renter etter Lov om forsinkelsesrenter kan betales for perioden fra Endringen iverksettes til betaling finner sted. 6 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK Operatøren skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende relevante lover, forskrifter og enkeltvedtak. Dette innebærer blant annet følgende: Operatøren skal oppfylle alle relevante bestemmelser i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) med tilhørende forskrifter. Operatøren skal oppfylle alle øvrige krav og pålegg fastsatt av offentlige myndigheter i lov, forskrift, enkeltvedtak eller lignende. Operatøren skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for utførelsen av Oppdraget Enhver kostnad forbundet med dette pkt. skal dekkes av Operatør, med mindre annet er spesielt avtalt i en. 7 SIKKERHETSSTILLELSE Operatør skal for egen regning stille sikkerhet i form av en påkravsgaranti (heretter kalt Garantien ) fra bank eller annen norsk kredittinstitusjon (heretter kalt Garantisten ) overfor Oppdragsgiver for oppfyllelse av sine forpliktelser under en, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Garantien skal bl.a. dekke eventuelle skader på og/eller tap av utstyr utlånt fra Oppdragsgiver. Garantiens økonomiske ramme skal tilsvare 10 % av ens årlige verdi til enhver tid. Garantisten skal være bank eller annen norsk kredittinstitusjon med rating angitt av et høyt anerkjent internasjonalt kredittratingbyrå. Garantisten skal være forhåndsgodkjent av Oppdragsgiver. Garantien skal gjelde fra sinngåelsen til det siste av følgende tidspunk inntreffer: (i) 6 måneder etter avtalt utløpsdato for en (ii) den dato Oppdragsgiver har mottatt alle utbetalinger under Garantien iht. krav fremsatt pga. forhold som er oppstått i ens løpetid og som er dekket under Garantien, herunder kravet fremsatt av Oppdragsgiver inntil 6 kalendermåneder etter at perioden utløp eller en ble hevet grunnet mislighold. Side 11

12 Oppdragsgiver skal motta Garantien fra Garantisten senest 5 fem - kalender dager før sinngåelsen. Garantien blir effektiv først når en er undertegnet av begge Parter. Garantien skal være utformet som angitt i ens Vedlegg 7Standardformular for påkravsgaranti. Oppdragsgiver skal ikke stille garanti eller annen sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser. 8 ANSVAR OG FORSIKRING Operatør er ved oppfyllelse av en ansvarlig for, og bærer den fulle risiko for økonomisk tap, erstatning mv. som oppstår som følge av skade på personell, passasjerer, eget og innlånt løsøre og materiell, herunder løsøre og materiell innlånt fra Oppdragsgiver. Oppdragsgiver er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skader på Operatørens materiell. Medfører oppfyllelsen av en skade på tredjemanns person, løsøre, materiell eller eiendom, herunder forurensning eller annen skade på miljøet, bærer Operatøren det fulle ansvar for dette, og skal holde Oppdragsgiver skadesløs for eventuelle kostnader påført Oppdragsgiver i denne forbindelse, her under økonomiske tap påført som følge av søksmål og/eller dom mot Oppdragsgiver. Medfører oppfyllelsen av en skade på Oppdragsgivers ansatte eller ting som ikke omfattes av en, er Operatøren erstatningsansvarlig overfor Oppdragsgiver i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsrettslige regler og rettspraksis. Operatør skal ha gyldig og tilstrekkelig forsikring for det ansvar som følger av denne bestemmelse. Oppdragsgiver skal motta kopi eller annen bekreftelse på at slik forsikring blir tegnet og er gyldig. 9 KVALITETSSIKRING Operatør skal senest ved sinngåelsen ha iverksatt og godkjent et system for kvalitetssikring av tjenester som skal utføres under en. Oppdragsgivers representant og personer med bemyndigelse fra Oppdragsgiver skal ha rett til å foreta kvalitetsrevisjon og verifikasjon av Operatørs og underleverandørers kvalitetssikringssystem som fremgår av Operatørens oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. 10 OVERDRAGELSE Operatøren har ikke rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter en uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig samtykke. Oppdragsgiver har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter en ved fusjon eller fisjon. Denne retten omfatter også overdragelse som følger av endringer i det offentliges organisering og ansvarsforhold innenfor samferdsel og kollektivtrafikk i Østlandsområdet som medfører at et annet selskap eller organisasjon trer inn i Oppdragsgivers rolle som part i denne. Side 12

13 11 BRUK AV UNDEROPERATØR Operatør har ikke anledning til å benytte underoperatør under eller i forbindelse med utførelsen av Oppdraget. 12 KONTRAKTSFORHOLD TIL ANDRE Oppdragsgiver har rettighetene til reklame på bussene, og kan overføre rettighetene til administrering av reklame og reklameinntekter til tredjepart. Oppdragsgiver står fritt til å inngå kontrakter med andre enn Operatøren, også der hvor slike kontrakter har direkte trafikkmessige berøringspunkter med Operatørens Oppdrag. Operatøren har ingen rett til endret Godtgjørelse eller til å kunne påberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser grunnet transporttjenester som andre utfører for Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan pålegge forskjellige Operatører å samarbeide om å kjøre busslinjer som har berøringspunkter med hverandre. Operatøren plikter da å delta ihht Oppdragsgivers pålegg i slikt samarbeide. Dersom staten og/eller nabofylker til Akershus inngår kontrakter eller oppretter/endrer Ruter som har trafikkmessige berøringspunkter og konsekvenser for Operatør, har Operatør ingen rett til endret Godtgjørelsen eller til å påberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser. 13 KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT For Operatører med kontrakt for Rutetrafikk etter konkurranse gjelder Yrkestransportloven med forskrifter som har bestemmelser om kontroll og opplysningsplikt. Operatøren er underlagt de samme opplysnings- og rapporterings - rutiner som gjelder for slik trafikk. Hvis Operatøren er uenig i de Rutemessige (inkl. Endring i tidsforbruk og Rutekilometer) og økonomiske konsekvensene Oppdragsgiver beskriver, skal Operatøren uten ugrunnet opphold sende en skriftlig tilbakemelding i skjemaet for Endringsordre som han har mottatt, med forklaring og forslag til korrigering. Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å kontrollere om utførelsen av Oppdraget er i henhold til en. På forespørsel fra Oppdragsgiver skal Operatøren utlevere statistikk og enhver annen informasjon om økonomiske forhold og den operative driften som Oppdragsgiver vurderer som nødvendige, for å kontrollere utførelsen av Oppdraget. 14 KONFIDENSIALITET Partene forplikter seg til både under ens varighet og senere, ikke å viderebringe /meddele til tredjemann informasjon om Partenes forretningsmessige forhold og andre opplysninger om den annen Part som mottas i forbindelse med oppfyllelsen av en. Partene plikter å iverksette rimelige tiltak for å forhindre Side 13

14 at slike opplysninger kommer til tredjemanns kunnskap gjennom Partenes ansatte, ledelse, styre, innleide konsulenter eller andre personer eller virksomheter med tilknytning til Partene. Operatøren skal inngå databehandleravtale med Oppdragsgiver for behandling av personopplysninger. Databehandleravtalen skal følge norsk rett og godkjennes av Oppdragsgiver som behandlingsansvarlig, se Vedlegg 8. Det henvises i Databehandleravtalen til Reglement for behandling av person- og virksomhetskritiske opplysninger i Ruter. Dette reglementet følger som Vedlegg MISLIGHOLD, HEVING OG ERSTATNING Dersom en Part ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til en er dette å anse som mislighold, og følgende regler gjelder: 15.1 Gebyr eller erstatning fra Operatør til Oppdragsgiver Ved Operatørens mislighold kan Oppdragsgiver, som angitt i Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen punkt 12, med 14 dagers betalingsfrist kreve at Operatøren innbetaler de gebyr som er avtalt per registrert misligholdstilfelle. Dersom Oppdragsgiver velger å benytte seg av denne retten, kan Oppdragsgiver ikke kreve erstatning i tillegg til gebyr med mindre annet er avtalt i en Oppdragsgiver kan i stedet for å kreve gebyr etter Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen punkt 12, kreve dekket det dokumenterte økonomiske tapet misligholdet har påført Oppdragsgiver, og/eller kreve prisavslag iht. gjeldende rett. Operatør plikter å innbetale erstatningskravet til Oppdragsgiver innen 14 dager regnet fra den dato Oppdragsgiver har fremsatt kravet skriftlig til Operatør Krav om erstatning eller kompensasjon som Oppdragsgiver mottar direkte fra kunder i forbindelse med Operatørens oppfyllelse av en, herunder krav som følge av Oppdragsgivers til enhver tid gjeldende Reisegaranti, jfr. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen pkt. 9, skal dekkes av Operatøren innen 14 dager fra Oppdragsgiver har fremsatt kravet skriftlig vedlagt dokumentasjon Partenes varslingsplikt ved mislighold Ved mislighold av en skal den Part som påberoper seg misligholdet, varsle den annen Part uten ugrunnet opphold og gi vedkommende en tidsfrist på 1-14 dager for å reparere misligholdet. Den annen Part skal rette misligholdet umiddelbart og senest innen tidsfristen utløp. Dersom Operatøren ikke retter misligholdet innen utløpet av tidsfristen, har Oppdragsgiver rett til, selv eller ved tredjepartsbistand, å oppfylle en /utføre Oppdraget for Operatørens regning og risiko. Ved Oppdragsgivers mislighold av betalingsforpliktelsen ihht en kan Operatøren kreve renter etter lov om forsinkelsesrenter fra forfall til betaling finner sted, samt iverksette inndrivning av kravet i henhold til gjeldende rett Heving ved vesentlig mislighold av Side 14

15 Ved vesentlig mislighold, eller dersom det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, har hver av partene rett til å heve en eller deler av denne med umiddelbar virkning, samt kreve erstatning av den misligholdende Part etter gjeldende rett. Oppdragsgiver kan kreve erstatning for tap som følge av hevingen selv om det aktuelle mislighold før hevning har medført utbetalinger av gebyrer ihht Incitamentsbeskrivelsen jfr. denne ens Som vesentlig mislighold regnes: At Operatøren i tre påfølgende kalendermåneder belastes med gebyrer ihht Oppdragsbeskrivelsen, som utgjør mer enn 5 % av det månedlige Godtgjørelsesbeløpet fra Oppdragsgiver. At Operatøren ikke lenger har gyldige tillatelser, Forsikringer eller Garanti og ikke har reparert forholdet innen 14 dager fra Oppdragsgiver skriftlig erklærte at slikt mislighold ville bli gjort gjeldende, eller At Operatøren er insolvent eller illikvid og ikke har reparert forholdet innen 14 dager regnet fra den dato det oppstod. 17 FORCE MAJEURE Ved force majeure fritas begge Parter fra sine oppfyllelsesforpliktelser etter en frem til situasjonen opphører. Som force majeure anses en oppfyllelseshindring grunnet omstendigheter som vedkommende Part ikke råder over og ikke med rimelighet kan forutse, unngå og avhjelpe med rimelige midler og kostnader. Operatøren er kun ansvarsfri dersom force majeure også rammer hans Underoperatør. Ved force majeure skal den berørte Parten umiddelbart og skriftlig underrette den annen Part om: Antatt varighet og omfang Årsaken til oppfyllelseshindringen Tiltak for å bøte på konsekvensene Hver av partene dekker sine kostnader forbundet med force majeure situasjonen. Partene skal i tilfelle av force majeure iverksette tiltak for å begrense virkningen av oppfyllelseshindringen, f.eks. besørge alternativ transport etter Ruteplan. Oppdragsgiver skal forhåndsgodkjenne slike tiltak. Operatøren har rett til Godtgjørelse for slike tiltak, fratrukket den besparelse tiltaket medfører for Operatøren. En Part har rett til heving av en dersom den annen Parts oppfyllelse av hele en eller en ikke uvesentlig del av en hindres eller forsinkes i mer enn 6 måneder. Reglene ovenfor gjelder tilsvarende når en del av en rammes av en force majeure begivenhet som medfører at en bare delvis kan oppfylles. Den delen av en som er rammet av force majeure og som heves, skal medføre en forholdsmessig reduksjon i Godtgjørelsen til Operatøren. Den reduserte Godtgjørelsen beregnes iht. bestemmelsene i ens 4,1 for den del av en som ikke omfattes av force majeurehendelsen og skal oppfylles iht.. Side 15

16 Ved force majeure reduseres Godtgjørelsen med antall ikke kjørte Rutekm og Rutetimer multiplisert med hhv pris pr Rutekm og Rutetime oppgitt i tabell og Den månedlige Godtgjørelsen for kapitalkostnad pr. buss i Rute vil bli redusert med 1/30 for hvert påbegynte døgn med force majeure. 18 TVISTER Denne skal være undergitt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Enhver tvist mellom Partene skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører til en løsning innen 30 dager etter at forhandlingene skriftlig er krevet av en Part, skal tvisten med bindende virkning løses ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå av 3 medlemmer som oppnevnes slik: - Innen 15 dager etter at en av Partene skriftlig har krevd voldgiftsrett oppnevnt skal Partene i felleskap ha oppnevnt rettens formann. Dersom enighet ikke er oppnådd innen fristen, oppnevnes rettens formann av Borgarting Lagmannsrett etter henvendelse fra en av Partene - Innen en måned etter at kravet om oppnevnelse av voldgiftsrett er fremsatt skal Partene ha oppnevnt hvert sitt medlem til voldgiftsretten. Dersom fristen oversittes, oppnevnes medlemmet av rettens formann innen 15 dager. - Innsigelse mot en voldgiftsdom skal begrunnes og fremsettes skriftlig overfor voldgiftsretten innen 15 dager etter at Parten fikk kjennskap til oppnevningen av dommeren og de omstendigheter innsigelsen bygger på, se for øvrig Lov om Voldgift Saksforberedelsene skal være skriftlige med to innlegg fra hver av Partene. Senest en måned etter at voldgiftsretten er oppnevnt skal stevningen være avsendt til voldgiftsretten. Norsk lov om voldgift gjelder. Partene skal medvirke til at hovedforhandlingen skal kunne berammes snarest mulig etter at tilsvar foreligger, og slik at rettens avgjørelse kan foreligge innen 5 måneder etter at stevningen er sendt. For øvrig vises det til lov nr 25: Lov om voldgift 19 SIGNERING en er utarbeidet i 2 eksemplarer hvor hver av Partene beholder hvert sitt. Sted/Dato: For Oppdragsgiver Sted/Dato: For Operatør Bernt Reitan Jenssen Adm. Direktør Side 16 xxxx xxxx

Kontrakt om busstjenester linje 142

Kontrakt om busstjenester linje 142 Kontrakt om busstjenester linje 142 mellom Ruter As Dronningens gate 40, 0154 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: Versjon 1.0 15-03-2010

Detaljer

Kontrakt om busstjenester i Ruteområde 2 i Akershus vest - Miljø

Kontrakt om busstjenester i Ruteområde 2 i Akershus vest - Miljø om busstjenester i Ruteområde 2 i Akershus vest - Miljø mellom Ruter As Dronningens gate 40, 0154 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr:

Detaljer

Kontrakt om Busstjenester Oslo nord-øst 2013

Kontrakt om Busstjenester Oslo nord-øst 2013 om Busstjenester Oslo nord-øst 2013 mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og Norgesbuss AS Rosenholmveien 40,

Detaljer

Kontrakt. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold. mellom

Kontrakt. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold. mellom Kontrakt Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold mellom Østfold kollektivtrafikk Oscar Pedersensvei 39, Postboks 220, 1702 Sarpsborg (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 582 021 og

Detaljer

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: Kontrakten består av dette Avtaledokumentet

Detaljer

Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom

Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom Kontrakt for mellom Atb AS Kongens gate 34, Postboks 4308, 7417 Trondheim (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: xxxxxxxxx

Detaljer

Versjon 1Versjon 1.1 23.09.2015. Kontrakt. Busstjenester Nittedal 2015

Versjon 1Versjon 1.1 23.09.2015. Kontrakt. Busstjenester Nittedal 2015 Versjon 1Versjon 1.1 23.09.2015 Busstjenester Nittedal 2015 om busstjenester Nittedal 2015 mellom Ruter As Dronningensgate 40, Pb. 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og XXX (Heretter

Detaljer

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE

Detaljer

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Bærum Øst 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE VED

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale om transporttjenester. mellom

Kontrakt. Rammeavtale om transporttjenester. mellom Kontrakt Rammeavtale om transporttjenester mellom Østfold kollektivtrafikk Oscar Pedersensvei 39, Postboks 220, 1702 Sarpsborg (heretter kalt oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 582 021 og Selskapsnavn

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

Kontrakt om Busstjenester Indre by 2017

Kontrakt om Busstjenester Indre by 2017 om Busstjenester Indre by 2017 mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og xxxxxx (heretter kalt Operatør) Versjon

Detaljer

Busstjenester på Romerike Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.3

Busstjenester på Romerike Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.3 Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.3 INNHOLD 1 GNRLT... 3 2 GODTGJØRLS FOR OPPDRAGT... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRLS VD JUSTRING

Detaljer

Versjon Kontrakt. Busstjenester Indre by 2017

Versjon Kontrakt. Busstjenester Indre by 2017 Versjon 1.2 06.07.2016 Busstjenester Indre by 2017 06.07.2016 Side 1 av 22 om busstjenester Indre by 2017 mellom Ruter As Dronningensgate 40, Pb. 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Vedlegg 4: Godtgjørelse

Vedlegg 4: Godtgjørelse Lokalruter i Lillehammerregionen Vedlegg 4: Versjon 1.0 Persontransport i rute 2011 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1... 3 3 GODTGJØRELSE VED ENDRING AV RUTE-... 3 PRODUKSJON...

Detaljer

Prisavtale. mellom. Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.

Prisavtale. mellom. Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr. Prisavtale mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og xxxx xxxx Organisasjonsnr: xxxxx (heretter kalt Operatør)

Detaljer

5.4.1 Overordnet om standardisert gebyr Gebyr ved for sen, for tidlig eller innstilt avgang... 5

5.4.1 Overordnet om standardisert gebyr Gebyr ved for sen, for tidlig eller innstilt avgang... 5 Innhold 5 Godtgjørelse for oppdraget... 2 5.1 Godtgjørelse... 2 5.2 Regulering av godtgjørelse... 2 5.2.1 Regulering av godtgjørelse... 2 5.2.2 Vederlag for opsjon... 3 5.2.3 Gebyrer og avgifter... 4 5.2.4

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse pr. ruteområde... 3 2.2 Opsjoner... 3 2.3 Ordinær regulering

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom for lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr:

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3

Detaljer

Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag

Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag for Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør)

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Rammeavtale Busstjenester avvikstransport

Rammeavtale Busstjenester avvikstransport Rammeavtale avvikstransport Rammeavtale Busstjenester avvikstransport mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og

Detaljer

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for Oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg Vedlegg 5 5 Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust Agder som omfatter. kommune mellom Aust-Agder fylkeskommune org.nr. 943 039 046 og Agder Kollektivtrafikk AS org.nr. 991 776 524 og org.nr. Operatør

Detaljer

Versjon 0.3. Kontrakt. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Versjon 0.3. Kontrakt. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Versjon 0.3 Busstjenester Romerike 2019 UTKAST om busstjenester Romerike 2019 mellom Ruter As Dronningensgate 40, Pb. 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og XX AS Org.nr.: 000 000 000

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Saksnummer: 09/1450 VEDLEGG B GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR oppdatert versjon 9.11 etter endringer hittil i anbudsperioden. Endringer er i røde bokstaver/ tall 15.9.2009 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og AS Oslo Sporveier Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og. vedrørende drift av busslinjer 1. Kontraktsparter...2 2. Gyldighet...2 2.1 Ordinær kontraktsperiode...2 2.2 Opsjon

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Konkurranse om minibusstjenester. Romerike Kontrakt

Konkurranse om minibusstjenester. Romerike Kontrakt Versjon 1.10 Minibuss Follo 2015 14.6.2016 0428.076.2016 Konkurranse om minibusstjenester Romerike 2016 1 om Minibuss Romerike 2016 Delområde Nnnnnn mellom Ruter og operatør Nnnn Versjon 1.1 2 INNHOLD

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE

KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 087 691 og XX (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr.: xx Kontrakten består

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Kontraktsbestemmelser. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 17 08.07.2010 Innhold : 1. Parter i kontrakten 2. Kontraktsdokumenter tolkningsregler 3. Utførelse av leveransen 4. Kontraktens

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

Versjon Rammeavtale. Busstjenester avvikstransport. «operatørnavn»

Versjon Rammeavtale. Busstjenester avvikstransport. «operatørnavn» Versjon 1.3 07.07.2016 Rammeavtale «operatørnavn» 07.07.2016 Side 1 av 15 Rammeavtale Busstjenester Avvikstransport mellom Ruter As Dronningensgate 40, Pb. 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 3 Økonomiske betingelser 14.03.2014 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Del B: Kontrakt med vedlegg

Del B: Kontrakt med vedlegg Konkurransegrunnlag trinn 2 (tilbudsfasen) del B: _ Konkurransegrunnlag trinn 2: tilbudsfasen Del B: med vedlegg Rutetransport Østerdalen 2015 14.03.2014 Side 1 av 17. _ for Rutetransport Østerdalen 2015

Detaljer

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.0 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 5 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Vedlegg 0 Kontrakt for. Busstjenester i Stor-Trondheim

Vedlegg 0 Kontrakt for. Busstjenester i Stor-Trondheim Vedlegg 0 for Busstjenester i Stor-Trondheim mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og [ ] AS (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: [ ] INNHOLD 1. DEFINISJONER...

Detaljer

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Versjon 1.1 23.08.2011 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Antall rutekilometer... 3

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 17 06.02.2015 Innhold: 1. Parter i kontrakten 2. Kontraktsdokumenter tolkningsregler 3. Utførelse av leveransen 4. Kontraktens varighet

Detaljer

Kommersielle forhold

Kommersielle forhold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 21.10.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i oppdraget 4. Kompensasjon for pris- og kostnadsutvikling 5. Trafikkinntekter

Detaljer

Kontrakt. Rutetransport Hamar-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Kontrakt. Rutetransport Hamar-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ... for Rutetransport Hamar-regionen 2012 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon 1.0 20.06.2011 INNHOLD 1. Parter i en... 3 2. Definisjoner... 3 3. sdokumenter tolkningsregler... 5 4. ens varighet... 5 5.

Detaljer

Kontraktsbestemmelser

Kontraktsbestemmelser Avtale mellom Vestviken Kollektivtrafikk AS og selskap Lokal rutetransport og skoleskyss i geografisk område Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 16 21.10.2010 Innhold : 1. Formål og grunnlag for avtalen

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Del B: Kontrakt med vedlegg

Del B: Kontrakt med vedlegg Beskrivende dokumenter trinn 2 (dialog- og tilbudsfasen) del B: Beskrivende dokumenter trinn 2: dialog- og tilbudsfasen Del B: med vedlegg Rutetransport Glåmdalen 2016 04.06.2015 Side 1 av 17. UTKAST TIL

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister... 3 5 Ansatte

Detaljer

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 08.07.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i en 4. Kompensasjon for pris- og

Detaljer

Busstjenester Oslo nord-øst Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.3

Busstjenester Oslo nord-øst Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.3 Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.3 Side 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 Parallelle tilbud... 4 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.3 Om Ruter...

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Rammeavtale - reklamebyra

Rammeavtale - reklamebyra Rammeavtale - reklamebyra Kontrakt nr. 14/13417 Rammeavtale reklamebyrå Nr. 14/13417 Rammeavtale - reklamebyrå mellom Rogaland Kollektivtrafikk FKF (heretter kalt kunde) Organisasjonsnr: 984087691 og XX

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Vedlegg 2 Økonomiske betingelser

Vedlegg 2 Økonomiske betingelser Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 2 Økonomiske betingelser 08.05.2015 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

1.1 Med utøver forstås de(t) transportselskap som tildeles kontrakt for rutetransport i forbindelse med Anbud 2010 Telemark.

1.1 Med utøver forstås de(t) transportselskap som tildeles kontrakt for rutetransport i forbindelse med Anbud 2010 Telemark. Del B Art.1 Parter i kontrakten 1.1 Med utøver forstås de(t) transportselskap som tildeles kontrakt for rutetransport i forbindelse med Anbud 2010 Telemark. 1.2 Med oppdragsgiver forstås Vestviken Kollektivtrafikk

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 11.06.2013 Innhold: 1. GENERELT 2. GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET 3. GODTGJØRELSE VED ENDRINGER I RUTEPRODUKSJONEN 4. KOMPENSASJON

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse Konkurransegrunnlag Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke 2015 ref 13/10117 Kontrakt Del C Godtgjørelse Vedlegg 1: Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTRAKTSPRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE... 3 1. TILBUDSGRUNNLAG...

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer

Rammeavtale. Anropsstyrt transport Østerdalen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Rammeavtale. Anropsstyrt transport Østerdalen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ... for Anropsstyrt transport Østerdalen 2015 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon 22.12.2014 I N N H O L D 1 PARTER I RAMMEAVTALEN... 3 2 DEFINISJONER... 4 3 AVTALEDOKUMENTER - TOLKNINGSREGLER... 4 4

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Kontrakt for busstjenester. Stjørdal-Meråker

Kontrakt for busstjenester. Stjørdal-Meråker for busstjenester Stjørdal-Meråker 2018-2021 mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr: 938 967 091 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: INNHOLD 1 DEFINISJONER

Detaljer

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Nøtterøy kommune Med vind i seilene Kontrakt Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Oppdragstager: Nøtterøy kommune 31.07.2013

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012. Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold

KONKURRANSEGRUNNLAG. Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012. Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012 Saksnr 2011/13782 KONKURRANSEGRUNNLAG Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Tilbudsfrist: 7. juni 2012 Versjon 1.0 26.

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR Vedlegg 4 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR RAMMEAVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende materiell rør 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

Avtale. Konsulentbistand

Avtale. Konsulentbistand Avtale om kjøp av Konsulentbistand mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og xxx Organisasjonsnr.:

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Innhold 1 Generelt... 3 2 Variabel godtgjørelse... 3 3 Fast godtgjørelse... 4 4 Prisskjema... 4 5 Andre godtgjørelser... 4 6 Godtgjørelse ved endringer... 5 7

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer