Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08."

Transkript

1 Prosedyreregler for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert

2 1 Innledning Kunngjøring/bakgrunn Fremdriftsplan Oppdragets omfang Sør-Trøndelag fylke og Trondheim kommune Generelt Definisjoner Om Oppdragsgiver Andre operatører i Ruteområdene: Kontraktenes varighet Oppbygging av KGL Tilbudets innhold og organisering Generelt Tilbudsbrev Oppdragsbeskrivelse (vedlegg 1) Materiellbeskrivelse (vedlegg 2) Rutebeskrivelsen (vedlegg 3) Anleggsbeskrivelse (vedlegg 4) Godtgjørelse (vedlegg 5) Incitamentsbeskrivelse (vedlegg 6) Oppstartsforberedelser (vedlegg 7) Garanti (selvskyldnergaranti) (vedlegg 8) Kontraktsdokument (vedlegg 9) Databehandleravtale (vedlegg 10) Referanseliste (vedlegg 11): Forsikring (vedlegg 12) Gjennomføring av konkurransen konkurranseregler Spørsmål, svar, rettelser, supplering eller endring av KGL Befaring Tilbudet Tilbudsåpning Avvik og forbehold Avvisning Behandling av tilbudet Alternative tilbud Opsjoner Kontraktsinndeling og inngåelse Tildelingskriterier Vekting av tildelingskriterier Kontraktsinngåelse Bilag...13

3 1 Innledning 1.1 Kunngjøring/bakgrunn Disse prosedyrereglene utgjør sammen med vedleggene spesifikasjonene for den utlyste konkurransen med forhandling om Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Invitasjon til prekvalifisering ble kunngjort i Doffin 23. mars 2010 (mar ), nettadresse og TED (Tenders Electronic Daily) referanse nummer (2010/S ), nettadresse ted.europa.eu. Konkurransen gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 med Forsyningsforskriften av 7. april 2006 nr Oppdragsgiver benytter anskaffelsesprosedyren konkurranse med forhandling, jf. forsyningsforskriften 5-1, jf. 4-2 bokstav c. Avgjørelse om hvem som er prekvalifisert ble meddelt søkerne 6. mai 2010 per e-post. Det er kun prekvalifiserte søkere som kan delta i den videre konkurransen. 1.2 Fremdriftsplan Oppdragsgiver har satt opp følgende tentative fremdriftsplan fram til oppstart av rutekjøring: Befaring Midlertidig og Permanent depot Siste frist for Tilbyderne til å stille spørsmål til KGL Siste dag Oppdragsgiver kunngjør svar på Tilbydernes spørsmål Siste frist for endringer i KGL, publiseres på Oppdragsgivers nettside Frist for innlevering av tilbud kl Lukket tilbudsåpning kl Avklaringsmøter til Forhandlinger til Valg av Operatør(er) meddeles alle som har deltatt i konkurransen Primo desember 2010 Kontraktsinngåelse Medio januar 2011 Vedståelsesfrist Oppstart rutekjøring for Ruteområde 1, (rute 46), 2 og 3 i Trondheim Oppstart rutekjøring for Ruteområde 1, Klæbu Oppstart rutekjøring for Ruteområde 4, Malvik Oppdragsgiver tar forbehold om at denne fremdriftsplanen kan bli justert underveis. 1.3 Oppdragets omfang Den totale ruteproduksjon som nå anbudsutsettes utgjør i overkant av 7,0 millioner Rutekilometer og er inndelt i fire ruteområder.

4 Tilbydere kan inngi tilbud på to, tre eller fire ruteområder. Det er ikke anledning til å gi et tilbud på kun ett ruteområde, eller deler av et ruteområde, for eksempel en spesiell rute. Ruteområde 1 Klæbu med depot lokalisert på Tiller. Ruteområdet omfatter rute 46 i Trondheim, tre lokale ruter i Klæbu (254, 255 og 9925), samt en forstadsrute mellom Klæbu og Trondheim (rute 47). Årlig ruteproduksjon utgjør ca Rutekilometer. Ruteområde 2 Ranheim, med depot lokalisert på Ranheim. Ruteområdet omfatter 16 lokale byruter og skolekjøring med buss i Trondheim, rute 2, 10,11,20,36, 52, 55, 60, 63, 66, 67, 80, 93, 94, 95, 97, 99, 992 og 993. I tillegg konkurranseutsettes matekjøring og på Jonsvatnet/Bratsberg. Årlig ruteproduksjonen utgjør ca Rutekilometer. Ruteområde 3 Tiller, med depot lokalisert på Tiller. Ruteområdet omfatter 19 lokale byruter i Trondheim; rute 3,8,19,40,43,44,54,71,73,75,76,81,82,88,89,90,91,92,96,999. I tillegg konkurranseutsettes skolekjøring med buss på Byneset i Trondheim, rute og rute Årlig ruteproduksjonen utgjør ca Rutekilometer. Ruteområde 4 Malvik Ruteområdet omfatter bl.a. rute 16 fra Melhus Trondheim Vikhammer og enkelte avganger til Stjørdal og Hommelvik, samt tilbringertransport på Melhus. Fra Melhus etableres ny direkterute til Lade via omkjøringsvegen. Videre rute Trondheim Vikhammer Vikhammeråsen i høytrafikkperioden med materute Vikhammeråsen Vikhammer Vikelveien i lavtrafikkperioden. Ruteområdet omfatter også skoleturer i Malvik kommune utført med buss Operatør som vinner Ruteområde 4 må selv sørge for depot. Årlig ruteproduksjonen utgjør ca Rutekilometer. Ruteområder Rutekilometer % av totale Rutekilometer Ant. passasjerer Ruteområde ,% Ruteområde ,9 % Ruteområde ,3 % Ruteområde ,8% Totalt Sør-Trøndelag fylke og Trondheim kommune Sør-Trøndelag fylke grenser i nord mot Nord Trøndelag fylke, i sør mot Hedmark og Oppland, i vest mot Møre og Romsdal og i øst til Jämtlands län i Sverige. Administrasjonssenter og største by er Trondheim. Fylket består av 25 kommuner og har et samlet areal på km². Det bor i underkant av mennesker i fylket hvorav 55 % av fylkets innbyggere bor i Trondheim kommune. Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag, og tredje største byen i Norge med sine innbyggere. Kommunen fikk sin nåværende utstrekning i 1964 da Trondheim ble slått sammen med nabokommunene Byneset, Strinda, Tiller og Leinstrand. Bysenteret (Midtbyen) ligger der Nidelva renner ut i Trondheimsfjorden. Kommunen grenser i øst mot Malvik og i sør mot Selbu, Klæbu og Melhus.

5 Byen har et rikt studietilbud på forskjellige nivåer, noe som gjør at folketallet øker hver høst når studentene ankommer i et stort antall til byen. I dag er om lag hver sjette innbygger i Trondheim student, noe som fører til at det faktiske folketallet er betydelig høyere, anslagsvis Området nært byen har et bymessig preg med skoler og universitet, butikker og kontorer. Trekker en mer ut av bykjernen er det boligområder som preger omgivelsene. I tillegg til boliger vil en finne kjøpesentra i de forskjellige bydelene rundt byen. På østsiden av byen er det etablert boligområder sammen med noe tradisjonell industri som fabrikker og landbruk. Drar en videre østover passerer en Malvik kommune som grenser til Trondheim kommune. Området preges av industrivirksomhet, landbruk og boligfelt. Sør for byen på Tiller- og Heimdalsområdet er det boliger og kjøpesentra som preger omgivelsene. På Heggstadmoen og Sandmoen, er det etablert områder for industri og området vil i tiden framover utvikles til industri formål. Vest for Trondheim, på Byåsen, preges området av villa og blokkbebyggelse samt skoler. Området er et av de store boligområdene i Trondheim og her finnes i mindre grad industri i omgivelsene. Reiser en langs E6 sørover gjennom Melhus og Støren kommer en til Oppdal. Dette området preges av tradisjonell industri samt landbruk. Tilbydere som deltar i konkurransen må gjøre seg godt kjent i de Ruteområder som konkurranseutsettes. Sør Trøndelag fylkeskommune ønsker å være et foregangsfylke hva satsing på miljø- og kollektivtrafikk angår. Det ble i 2009 gjennomført en konkurranse med forhandling som gav Trondheims kollektivtilbud en tydelig miljøprofil med 10 hybridbusser og 42 gassbusser. Oppdragsgiver ønsker i denne konkurransen å legge til rette for fylkeskommunens satsing på miljøvennlig kollektivtrafikk. Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har administrativt behandlet muligheten for å etablere et biogassanlegg i Trondheim. Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger noen endelig avklaring på dette forholdet. 2 Generelt 2.1 Definisjoner I dette dokumentet med vedlegg menes: Alternativt tilbud: Et tilbud hvor drivstoff etter Oppdragsgivers nærmere spesifikasjoner kan avvike fra Standardtilbud, jf. vedlegg 2 pkt. 4. Bilag: Et dokument/skjema eller tilsvarende som legges ved enten prosedyrereglene eller et vedlegg til prosedyrereglene. EBIT: Elektronisk billettering i Trøndelag. Endring: Oppdragsgivers ensidige rett til endring av Oppdraget, jf. vedlegg 9 pkt. 6 Godtgjørelse: Avtalt godtgjørelse for utførelsen av Oppdraget slik det til enhver tid skal utføres, jf. vedlegg 5.

6 Justering: Oppdragsgivers ensidige rett til justering av Oppdraget, jf. vedlegg 9 pkt 5. KGL: Konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget består av prosedyreregler med vedlegg. Kontraktsinngåelse: Den dag hvor begge parter har signert kontrakten. Midlertidig depot: En oppstillingsplass for busser og med enkel brakkerigg for trafikkledelse og sjåførfasiliteter. Anlegget avvikles når Permanent depot ferdigstilles. MIS: Markedsinformasjonssystem. Kundetilfredshetsundersøkelse som vil bli gjennomført jevnlig for å kartlegge passasjerenes oppfattelse av tilbudet. Oppdrag: Den ytelse som leveres av en Operatør i henhold til kontraktens bestemmelser. Oppdragsgiver: AtB AS. Oppdragsgiver vil være kontraktsmotpart for de(n) Operatør(er) er som tildeles kontrakter om oppdrag i konkurranse om Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Operativt personale: Bussførere Operatør: Det eller de selskap som tildeles kontrakt om utførelse av ett eller flere Ruteområder i Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Oppstartsdato: Oppstart av kjøring i Ruteområdene, jf. prosedyrereglene pkt. 1.2 og 2.3. Permanent depot: Bussoppstillingsanlegg, drivstoffanlegg for bussmateriell, haller for vask og enkelt vedlikehold av busser, garderobefasiliteter, oppholdsrom, kontorer samt utearealer for oppstilling av privatbiler. Rutekilometer: Summen av den avstand som bussene kjører etter rutetabell. Ved assistanse-/dubleringsbuss, regnes produksjon i rute fra den holdeplass kjøringen starter til den holdeplass kjøringen avsluttes. Ruteområde: Den inndeling av ruteområder som fremgår av vedlegg 3 Rutebeskrivelsen.. Ruteproduksjon: Det samlede antall kilometer som kjøres i rute under kontrakten. SISST: Sanntidsinformasjon og signalprioriteringssystem i Trondheim. Standardtilbud: Et tilbud hvor drivstoff skal være biodiesel, jf. vedlegg 2, pkt. 4. Tilbyder: Et selskap som deltar i konkurransen om å komme i betraktning som Operatør, dvs. at selskapet er prekvalifisert som deltager i konkurransen om Kollektivtrafikk i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Underoperatør: Et selskap som Operatør benytter for å utføre deler av Oppdraget.

7 Vognløp: Beskriver bussens planlagte kjøring i driftsdøgnet. 2.2 Om Oppdragsgiver AtB AS er et aksjeselskap med ansvar for planlegging, koordinering og markedsføring av rutegående kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag. Selskapet er 100 % eid av Sør-Trøndelag fylkeskommune. I tillegg til ordinær rutekjøring har Oppdragsgiver ansvaret for skolekjøring i Sør-Trøndelag fylke. Tilskudd til driften av AtB AS ytes av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Oppdragsgiveren er ikke selv et operatørselskap, men skal kjøpe transporttjenester av flere buss- og båtselskaper som utfører den daglige driften. Billettpriser/takster fastsettes av Sør-Trøndelag fylkeskommune. 2.3 Andre operatører i Ruteområdene: Team Trafikk AS opererer i dag rutenettet i Trondheim. Selskapet ble også tildelt den første anbudskontrakten og starter kjøring 23. august på rutene 4, 5, 6, 7, 9, 13, 43 og 777. Team Trafikk har konsesjon på kjøringen i Klæbu. Ruteområde 4 betjenes av Nettbuss Trøndelag. 2.4 Kontraktenes varighet Oppstart av kjøring for Ruteområde 1 og 4 er 1. januar 2012, med en varighet frem til oppstart av vinterruter i Unntak fra dette er rute 46 som starter 22. august 2011 med en varighet frem til oppstart av vinterruter i Oppstart av kjøring på Ruteområde 2 og 3 er 22. august 2011, med en varighet frem til oppstart av vinterruter i Oppdragsgiver har en ensidig opsjon på 1+1 års forlengelse. 2.5 Oppbygging av KGL KGL består av to deler: 1. Prosedyrereglene (dette dokumentet) som inneholder informasjon om konkurransen og rettledning i fasen frem til oppstart av rutekjøringen. 2. En nærmere beskrivelse av Oppdraget og kontraktsforholdet mellom Oppdragsgiver og Operatør: Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Vedlegg 5 Godtgjørelse Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse Vedlegg 7 Oppstartforberedelser Vedlegg 8 Garanti (selvskyldnergaranti) Vedlegg 9 Kontraktsdokument Vedlegg 10 Databehandleravtale 3 Tilbudets innhold og organisering 3.1 Generelt Tilbydere kan inngi Standardtilbud på to, tre eller fire Ruteområder. Det er ikke anledning til å gi et tilbud på kun ett Ruteområde, eller deler av et Ruteområde, for eksempel en spesiell rute.

8 I tillegg til Standardtilbudet, kan Tilbyder, for de Ruteområder hvor Oppdragsgiver aksepterer det, inngi Alternativt tilbud. Det skal inngis et separat Standardtilbud for hvert Ruteområde Tilbyder ønsker å delta i konkurransen om. Dersom Tilbyder velger å inngi ett eller flere Alternative tilbud skal også slike tilbud utformes separat. Tilbud skal organiseres etter følgende modell og slik det er beskrevet nedenfor: Tilbudsbrev, inkludert beskrivelser og eventuelle forbehold knyttet til følgende dokumenter: Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Vedlegg 5 Godtgjørelse Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse Vedlegg 7 Oppstartsforberedelser Vedlegg 8 Garanti (selvskyldnergaranti) Vedlegg 9 Kontrakt Vedlegg 10 Databehandleravtale Vedlegg 11 Referanser Vedlegg 12 Bekreftelse fra forsikringsselskap Minimumsinformasjon som skal følge de enkelte delene er beskrevet nedenfor 3.2 Tilbudsbrev Tilbudet skal følges av tilbudsbrev signert av bemyndiget person hos tilbyder. Brevet skal som minimum angi: Oversikt over dokumentene i tilbudet samt en kort beskrivelse av innholdet. En bekreftelse på at tilbudet gis basert på de vilkår som fremgår av kontraktsvilkårene. En bekreftelse på at tilbudet gis basert på krav og betingelser angitt i vedlegg 5 Godtgjørelse. En bekreftelse på at tilbudet gis basert på de vilkår som fremgår av vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse. En uttømmende oversikt over eventuelle forbehold skal angis, og tilfredsstille kravene i prosedyrereglenes pkt Bekreftelse på tilbudets vedståelsesfrist, jf. prosedyrereglene pkt Tilbyders kontaktperson, med tlf. og e-postadresse. 3.3 Oppdragsbeskrivelse (vedlegg 1) Tilbyder skal bekrefte at tilbudet gis basert på krav og betingelser angitt i Oppdragsbeskrivelsen. En uttømmende oversikt over eventuelle forbehold skal angis, og tilfredsstille kravene i prosedyrereglenes pkt Tilbyder skal besvare krav og betingelser angitt i Oppdragsbeskrivelsen etter samme inndelig/overskrifter som der angitt, dette innebærer en beskrivelse av: Hvordan driften vil bli ivaretatt med hensyn til transport, administrasjon og evt. bruk av underoperatører. Opplegg for den daglige drift, herunder trafikkledelse, elektronisk avvikshåndtering og forbedringsarbeid. Kommunikasjonsrutiner internt, mellom trafikkledere, sjåfører og undertransportører. Prosedyrer for å ivareta regularitet samt opplegg for å håndtere alle typer driftsavvik (forsinkelser, innstilte avganger, driftsstans, havari, ran, mv.) Opplæringsplan for de ansatte og underoperatører. Rutiner for kundebehandling, herunder informasjonsrutiner. Prosjekt-/fremdriftsplan frem til 31. desember 2011 for oppstart av Ruteområde 1 (rute 46), 2 og 3. Prosjekt-/fremdriftsplan frem til 1. april 2012 for oppstart av Ruteområde 1 og 4. Operatørens drift og vedlikeholdsrutiner for EBIT og SISST. Operatørens rutiner vedrørende renhold og vedlikehold av busser. Operatørens rutiner for rapportering mot underoperatører og Oppdragsgiver. Eventuelle kvalitets- og/eller funksjonalitetselementer utover Oppdragsgivers krav og betingelser angitt i Oppdragsbeskrivelsen skal tydelig fremgå.

9 Dokumentasjon på eventuelle undertransportører vedlegges og skal minimum omfatte skatteattest for merverdiavgift (Skjema RF 1244), skatteattest for skatt (Skjema RF 1244) og HMS egenerklæring (bilag 1 til prosedyrereglene). Dette bestilles hos Skattemyndighetene. 3.4 Materiellbeskrivelse (vedlegg 2) Tilbyder skal bekrefte at tilbudet gis basert på krav og betingelser angitt i Materiellbeskrivelsen. En uttømmende oversikt over eventuelle forbehold skal angis, og tilfredsstille kravene i prosedyrereglenes pkt Tilbudet skal inneholde en beskrivelse av hvordan Oppdragsgivers funksjonelle krav imøtekommes, dette innebærer å beskrive/vedlegge: Utfylt busskjema jf. bilag til vedlegg 2 for alle tilbudte busser. Utskiftingsplan for bussmateriellet. Eventuelle kvalitets- og/eller funksjonalitetselementer utover Oppdragsgivers krav og betingelser angitt i Materiellbeskrivelsen skal tydelig fremgå. 3.5 Rutebeskrivelsen (vedlegg 3) Tilbyder skal bekrefte at tilbudet gis basert på krav og betingelser angitt i Rutebeskrivelsen. En uttømmende oversikt over eventuelle forbehold skal angis, og tilfredsstille kravene i prosedyrereglenes pkt Tilbudet skal inneholde oppsatte vognløp for alle turer. 3.6 Anleggsbeskrivelse (vedlegg 4) Tilbyder skal bekrefte at tilbudet gis basert på bruk av Permanent og Midlertidig depot i henhold til beskrivelser i vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse. Tilbyder skal beskrive de anlegg som skal benyttes og som ikke tilrettelegges av Oppdragsgiver En uttømmende oversikt over eventuelle forbehold skal angis, og tilfredsstille kravene i prosedyrereglenes pkt Godtgjørelse (vedlegg 5) Tilbyder priser det enkelte Ruteområde i bilag til vedlegg 5 Godtgjørelse. Tilbyder fyller inn pris for Standardtilbud, eventuelle Alternative tilbud og opsjoner. Kjøring utført av undertransportør skal prises separat i bilag Incitamentsbeskrivelse (vedlegg 6) Tilbyder skal bekrefte at tilbudet gis basert på den incitamentsordningen som beskrives i vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse. 3.9 Oppstartsforberedelser (vedlegg 7) Tilbyder skal bekrefte at tilbudet gis basert på de oppstartsforberedelser som er nevnt i vedlegg 7 Oppstartsforberedelser. En uttømmende oversikt over eventuelle forbehold skal angis, og tilfredsstille kravene i prosedyrereglenes pkt Oppdragsgiver krever som minimum: En detaljert prosjekt-/fremdriftsplan for forhold med avgjørende betydning for å nå tidsfristen for oppstart av rutekjøring. En risikovurdering som vurderer sannsynlighet for at uheldige omstendigheter inntreffer med tilhørende konsekvens og med Tilbyders planlagte tiltak for å redusere risikoen. Plan for rekruttering av ansatte til egen ruteproduksjon og eventuelt undertransportører og hvordan opplæring av de samme skal gjennomføres Garanti (selvskyldnergaranti) (vedlegg 8) Tilbyder skal fremlegge en bekreftelse fra norsk bank eller finansinstitusjon på at de vil stille garanti slik det fremgår av vedlegg Kontraktsdokument (vedlegg 9) Tilbyder skal bekrefte at Oppdragsgivers Kontraktsdokument aksepteres som nevnt i vedlegg 9. En uttømmende oversikt over eventuelle forbehold skal angis, og tilfredsstille kravene i prosedyrereglenes pkt. 4.5.

10 3.12 Databehandleravtale (vedlegg 10) Tilbyder skal bekrefte at den fremlagte databehandleravtalen aksepteres som beskrevet i vedlegg Referanseliste (vedlegg 11): Som ledd i evaluering av tildelingskriteriet Fremdrift og gjennomføring av oppdraget ønsker Oppdragsgiver at Tilbyder angir to referanser (oppdragsgivere) fra liknende oppdrag. Oppdragsgiver vil i evalueringsfasen kontakte de oppgitte referanser for å få verifisert hvorvidt Tilbyders utførelse av tidligere eller pågående oppdrag gir grunnlag for å anta at Tilbyder vil utføre Oppdraget i tråd med tilbudet. Referansene vil få spørsmål knyttet til Tilbyders driftsevne, evne til samarbeid med oppdragsgivere og andre operatører og erfaringer med Tilbyders evne til endrings- og forbedringsarbeid fra kontraktsinngåelse til avsluttet oppdrag Forsikring (vedlegg 12) Tilbyder skal fremlegge bekreftelse fra forsikringsselskap på at de vil stille forsikring slik det fremgår av vedlegg 9, pkt Gjennomføring av konkurransen konkurranseregler 4.1 Spørsmål, svar, rettelser, supplering eller endring av KGL Alle spørsmål vedrørende konkurransen skal inngis elektronisk via Oppdragsgiver vil publisere svar på spørsmål samme sted hver tirsdag og torsdag. Siste frist for Tilbyderne til å stille spørsmål til KGL er 27. august 2010, og siste dag Oppdragsgiver vil publisere svar på spørsmål er 3. september Spørsmål vil bli publisert fortløpende etter hvert som de blir inngitt. Svar vil bli publisert når spørsmålene er behandlet. Tilbyderne skal formulere spørsmålene slik at de kan publiseres på uten at Oppdragsgiver skal behøve å foreta ytterligere redigering eller anonymisering av spørsmålet. Ved å inngi spørsmål, samtykker følgelig Tilbyder i at spørsmålet kan publiseres uredigert. I perioden frem til tilbudsfristens utløp, har Oppdragsgiver anledning til å foreta rettelser, suppleringer, eller endringer av KGL. Informasjon om dette vil bli lagt ut på ovennevnte nettadresse. Oppdragsgiver kan forlenge tilbudsfristen. 4.2 Befaring Oppdragsgiver inviterer til befaring av Midlertidig og Permanent depot. Befaring av områdene vil bli gjennomført Oppmøtested med tidspunkt vil bli lagt ut på nettsiden. Tilbydere oppfordres til å sette seg nøye inn i KGL og på forhånd sende inn spørsmål som vil bli besvart under befaringen. Det vil være mulig å stille tilleggsspørsmål på befaringen. Oppdragsgiver vil ta referat og gjøre dette tilgjengelig for Tilbydere. 4.3 Tilbudet Tilbudene skal utarbeides på norsk og leveres i anonymisert lukket konvolutt, merket Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus til: AtB AS Besøksadresse: Kongensgt. 34, 7012 Trondheim Postadresse: Postboks 4308, 7417 Trondheim Tilbud må være Oppdragsgiver i hende senest 17. september 2010 kl Tilbyder har selv risikoen for at tilbudet er Oppdragsgiver i hende på dette tidspunktet. Tilbud etter dette vil bli avvist. Det skal leveres fullstendige tilbud, jf. pkt. 3 over. Ved mottak av tilbud skal Oppdragsgiver påføre dato og klokkeslett på forsendelsen. Tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet blir betraktet som nytt tilbud.

11 Tilbyderen skal innlevere etterspurt beskrivelse og informasjon i henhold til pkt. 3 og tilhørende vedlegg. Det påhviler Tilbyderen å dokumentere sitt tilbud tilstrekkelig. Mangelfullt tilbud kan føre til avvisning. Tilbudet skal undertegnes av en person som har fullmakt til å forplikte Tilbyderen, og det skal legges ved nødvendig dokumentasjon som bekrefter dette. Tilbyder skal oppgi en person som Oppdragsgiver kan kontakte for avklaring av uklarheter osv i tilbudet og som vil være deltager i eventuelle forhandlinger. Tilbud skal være bindende for Tilbyder til vedståelsesfristens utløp - 1. februar 2011 kl Tilbudet skal leveres i papirversjon. Sammen med tilbudet skal Tilbyder levere en CD/minnepinne som inneholder en kopi av tilbudet i pdf-format, kopi av tilbudet i elektronisk redigerbart format og Tilbyders forslag til offentlig versjon av tilbudet. I de elektroniske versjonene skal hvert vedlegg være lagret som separate dokumenter. Enhver kostnad for Tilbyder ved utarbeidelse, innlevering og avklaring av tilbudet samt gjennomføring av eventuell forhandlinger skal dekkes av tilbyder. Oppdragsgiver vil ikke returnere tilbud til Tilbydere som ikke blir valgt. 4.4 Tilbudsåpning Oppdragsgiver holder lukket tilbudsåpning 17. september 2010 kl Avvik og forbehold Dersom tilbudet er ment å avvike fra KGL, herunder om det er tatt forbehold, skal dette fremgå av tilbudsbrevet på eget ark. Det skal vedlegges en oversikt som uttømmende angir alle avvik/forbehold. Oversikten skal inneholde en henvisning til hvor i tilbudet et forbehold er nærmere beskrevet. Alle forbehold skal være beskrevet presist og entydig, og skal være prissatt. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til selv å vurdere og fastsette priskonsekvensen av alle forbehold. Det er ikke anledning til å ta forbehold som er vesentlige. Tilbud som etter Oppdragsgivers vurdering inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsforholdene, vil bli avvist. Oppdragsgiver har imidlertid forut for konkurransen tatt stilling til følgende forhold og vil ikke tillate at det tas forbehold knyttet til: Oppstartstidspunkt Bruk av Permanente og Midlertidige depot beskrevet i vedlegg 4 Valutasvingninger For Standardtilbud: Krav beskrevet i vedlegg Avvisning Et tilbud kan avvises når det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller liknende kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de andre tilbudene. 4.7 Behandling av tilbudet Alle innkomne tilbud vil bli registrert med dato og tidspunkt for innlevering, og det vil bli skrevet kvittering på avlevert dokument. Tilbyder kan, innenfor de grenser som følger av regelverket, bli bedt om tilleggsopplysninger dersom dette ansees nødvendig Oppdragsgivers eventuelle behov for avklaringer av tilbudet vil bli meddelt skriftlig pr. e-post eller tatt opp direkte i avklaringsmøter. Tilbyder må påregne at det vil være nødvendig med avklarings- og forhandlingsmøter i Trondheim, og skal i så fall, for egen kostnad, stille med personer som kjenner og kan avklare innholdet i tilbudet.. Dersom det blir inngitt flere enn tre tilbud for hvert Ruteområde, forbeholder Oppdragsgiver seg retten til å begrense antallet Tilbydere som blir invitert til å delta i forhandlingene til tre. En slik begrensning i antallet deltakere vil skje med bakgrunn i tildelingskriteriene jf. prosedyrereglene pkt. 5.1.

12 Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til å trinnvis redusere antall Tilbydere gjennom forhandlingsfasen. En slik reduksjon i antallet deltakere vil skje med bakgrunn i tildelingskriteriene jf. prosedyrereglene pkt Oppdragsgiver kan forhandle om endringer eller suppleringer av alle sider ved tilbudene, så som eksempelvis miljøløsninger, forretningsmessige vilkår, pris og tekniske spesifikasjoner. Dersom forhandlingene fører til endring av tilbudet, skal endringene dokumenteres skriftlig i et revidert tilbud fra Tilbyder. Alle tilbud skal være bindende til vedståelsesfristens utløp, med mindre tilbudet skriftlig blir uttrykkelig avvist av Oppdragsgiver. 4.8 Alternative tilbud I sitt Standardtilbud skal Tilbyder tilby busser med drivstofftypen biodiesel, slik dette er spesifisert i vedlegg 2 pkt I tillegg inviterer Oppdragsgiver hver av Tilbyderne til å fremsette inntil to Alternative tilbud for hvert av Ruteområdene 1, 2 og 3. For Ruteområde 4 aksepteres ikke Alternative tilbud. Alternative tilbud skal være basert på alternative drivstofftyper, i henhold til de krav og presiseringer som fremgår nedenfor. For Ruteområde 1, 2 og 3 kan det inngis Alternative tilbud hvor drivstofftypen er gass. For Ruteområde 2 kan det i tillegg inngis Alternativt tilbud hvor drivstofftypen er hybrid. Alternative tilbud kan gjelde hele eller deler av bussparken for det aktuelle Ruteområde. Det betyr at Tilbyder kan utforme et Alternativt tilbud enten slik at hele bussparken er basert på den aktuelle drivstofftype (gass og/eller hybrid, avhengig av Ruteområde), eller slik at det Alternative tilbudet er basert på en kombinasjon av drivstofftypene diesel og gass (Ruteområde 1 og 3) eller en kombinasjon av biodiesel, gass og/eller hybrid (Ruteområde 2). Et Alternativt tilbud vil ikke bli vurdert dersom Tilbyder ikke har inngitt Standardtilbud på det samme Ruteområdet. De Tilbydere som tilbyr naturgass forplikter seg til å benytte biogass dersom/når det foreligger anlegg for fylling av biogass i Ruteområdet. For Alternative tilbud tillates det at de busser som tilbys har mindre avvik fra vedlegg 2. Dette gjelder tilfeller hvor bruk av gass og/eller hybrid medfører at det ikke er mulig å tilby busser som oppfyller kravene i vedlegg 2. Tilbyder skal i så fall tilstrebe å utforme bussene så tett opp mot kravene i vedlegg 2 som mulig. Alle avvik skal dokumenteres og begrunnes som beskrevet i dette dokuments pkt 4.5. Oppdragsgiver vil kunne avvise Alternative tilbud som avviker fra vedlegg 2 i større grad enn det som følger av foranstående. 4.9 Opsjoner Standardtilbud og eventuelle Alternative tilbud skal inkludere følgende opsjon(er): a. For Ruteområde 1-3: 10 minutters frekvens på utvalgte ruter i tiden som beskrevet i vedlegg 3 Rutebeskrivelsen. b. Nattbuss for strekningene Melhus Trondheim, Stjørdal Malvik Trondheim, Trondheim Klæbu, Trondheim - Orkanger samt for Trondheim som beskrevet i vedlegg 3 Rutebeskrivelsen. c. Automatisk passasjertellesystem for inntil 2 busser per Ruteområde. Oppdragsgiver trenger passasjerstatistikk for samordning og utvikling av rutetilbudet. Opsjoner prises i bilagene til vedlegg 5. 5 Kontraktsinndeling og inngåelse 5.1 Tildelingskriterier Oppdragsgiver vil inngå kontrakt per Ruteområde med den Tilbyder som har det totalt sett økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Oppdragsgiver velger fritt om konkurransen skal avgjøres mellom Standardtilbud eller mellom de Alternative tilbudene.

13 Vurderingen vil bli basert på følgende tildelingskriterier: 1. Godtgjørelse: Med godtgjørelse menes de priser som fremkommer av prisskjema (vedlegg 5, bilag ), inkl. priser for opsjoner, justert for eventuelle forbehold, jf. prosedyrereglene pkt Minste miljøbelastning fra bussene og driften: Se bl.a. vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen vedrørende opplæring i miljøvennlig drift/kjørestil, renhold og vedlikehold av bussene, vedlegg 2 Materialbeskrivelsen vedrørende utslipp, drivstoffalternativer og støy samt vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen. Vedleggene beskriver oppdragsgivers minimumskrav i forhold til minste miljøbelastning. Tilbud som tilbyr ytterligere tiltak som reduserer miljøbelastningen vil vurderes som bedre enn tilbud som kun oppfyller minimumskravene. 3. Framdrift og gjennomføring av oppdraget: Basert på tilbudet med vedlegg og informasjon fra referanser vil Oppdragsgiver vurdere Operatørens dokumenterte evne til å gjennomføre og tilrettelegge Oppdraget i henhold til tilbudet med den angitte kvalitet fra kontraktssignering. Oppdragsgiver vil i den forbindelse vurdere Tilbyders driftsevne, evne til samarbeid med oppdragsgivere og andre operatører samt Tilbyders evne til endrings- og forbedringsarbeid fra kontraktsinngåelse til avsluttet oppdrag. Oppdragsgiver vil ved evalueringen anvende en evalueringsmodell hvor tilbudene blir evaluert etter en poengskala fra 1 til 10, hvor 10 er best. Når det gjelder kriteriet godtgjørelse vil pristilbud som er mer enn 30 % høyere enn beste pristilbud få 1 poeng. Laveste pris vil få 10 poeng. 5.2 Vekting av tildelingskriterier Oppdragsgiver har oppstilt følgende maksimale utslag for vektingen av de ulike tildelingskriteriene slik: Tildelingskriterier Vekting av kriterium m/intervall Pris % Miljøbelastning fra bussene og driften % Framdrift og gjennomføring av oppdraget % 5.3 Kontraktsinngåelse Prekvalifiserte Tilbydere som har inngitt et tilbud vil motta en begrunnet meddelelse om hvilket tilbud som er valgt for det aktuelle Ruteområde. Det vil bli gitt en klagefrist på 20 virkedager. Kontrakter vil bli inngått etter utløpet av klagefristen. Bindende avtale er inngått først når kontrakt er underskrevet av begge parter. 6 Bilag Bilag 1 HMS egenerklæring

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og Telemark 06.01.2012 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 06.01.2012 Del 1: Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur

Detaljer

Busstjenester Oslo Syd. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.1

Busstjenester Oslo Syd. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.1 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.1 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 4 1.3 Oppdragets omfang... 4 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Bankterminaler. versjon 1.0

Prosedyrebeskrivelse Bankterminaler. versjon 1.0 Bankterminaler versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hensikt... 3 Ruter skal anskaffe nye bankterminaler til elektonisk billettsystem i oslo og Akershus... 3 1.2 Om... 3 1.3 Definisjoner av begrepene

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Kollektivtrafikk i Trondheim Klæbu Malvik Invitasjon til prekvalifisering Kollektivtrafikk i Trondheim Klæbu Malvik

Kollektivtrafikk i Trondheim Klæbu Malvik Invitasjon til prekvalifisering Kollektivtrafikk i Trondheim Klæbu Malvik Invitasjon til prekvalifisering Kollektivtrafikk i Trondheim Klæbu Malvik 22.03.2010 Prekvalifiseringsdokument Side 1 av 13 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 3. Tidsplan... 4 4. Om oppdragsgiver...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner Prosedyrebeskrivelse Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Om Ruter As... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1 Busstjenester på Romerike 2008 versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Fremdriftsplan... 3 1.2 Oppdragets omfang... 4 1.3 Romerike... 5 2 GENERELT... 6 2.1 Definisjoner... 6 2.2 Om Oppdragsgiver... 7

Detaljer

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.0 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 5 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12 Konsulentbistand IKT V1.12 1 INNLEDNING... 3 2 OM OPPDRAGSGIVER... 3 3 OPPDRAGETS OMFANG... 3 4 LOVANVENDELSE... 4 5 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING... 4 6 KONTRAKTENS VARIGHET... 4 7 FRISTER FOR ANBUDSGJENNOMFØRING...

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Prosedyreregler PROSEDYREREGLER

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Prosedyreregler PROSEDYREREGLER PROSEDYREREGLER Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen FSP FMA IKT 2016-017 Anskaffelse av antennematriser DEL 1 Regler for konkurransen Innholdsfortegnelse 1.1 Bakgrunn og formål... 4 2 GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN - KONKURRANSEREGLER... 4 2.1 Lovgrunnlag

Detaljer

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER,

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, Åsnes Kommune Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, For vedlikeholdstiltak, mindre ombygginger og installasjoner, samt middels store oppdrag i Åsnes

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009

Busstjenester Akershus vest 2009 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 4 1.3 Oppdragets omfang... 5 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Målselv kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Tilbud nr

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012 Prosedyrebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Tilbudsfrist 10.09.12 kl 1200 Saksnr 2011/13786 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE prosjekteringsledelse 2010-2012 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Rammeavtale om

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 2435038 Bergenhus Festning Entreprise 5,

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse om kjøp av bistand til saksbehandling og utredning ved avdeling for skoleanlegg 18-UDE-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Busstjenester Bærum Øst

Busstjenester Bærum Øst Busstjenester Bærum Øst Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 6 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Vågå kommune Konkurransegrunnlag Låneopptak Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 3 2 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkenes og Froland. Konkurransegrunnlag

Konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkenes og Froland. Konkurransegrunnlag Konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkenes og Froland Konkurransegrunnlag Invitasjon til åpen anbudskonkurranse "Busstjenester i Ruteområdet vest kommunene Arendal,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4

Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4 Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 2. Avtaleforhold 1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo KONKURRANSEGRUNNLAG 1. Innledning 1.1 Generelt, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr med dette til deltagelse i åpen anbudskonkurranse, med sikte på å inngå to avtaler for ordning og avlevering av eldre

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III Avtale Kolonialvarer og juice sak 15/5022 For Larvik kommune (Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 KORT OM

Detaljer

Oppdal kommune TILBYGG HØGMO BARNEHAGE Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage

Oppdal kommune TILBYGG HØGMO BARNEHAGE Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage 1 Innhold 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Anskaffelsen gjelder...

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER Åpen anbudskonkurranse Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 (LOA) og forskrift

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger

Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger For levering til ref: Side 1 av 7 2 av 7 INNHOLD 1 Oppdraget og administrative bestemmelser... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA.

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA. TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER 500 000 EKSKL. MVA. Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten inviterer til deltagelse i konkurranse om anskaffelse av: 168/2013 Biokontor med serviceavtale.

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Markedsinformasjonssystemet. Versjon 1.0

Prosedyrebeskrivelse. Markedsinformasjonssystemet. Versjon 1.0 Prosedyrebeskrivelse Markedsinformasjonssystemet Versjon 1.0 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1.1 INVITASJON... 3 1.2 OPPBYGGING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1.2.1 Bilag til oppdragsbeskrivelsen...

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. INTRODUKSJON Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved avdeling for teknologi (AFT) inviterer til konkurranse om levering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE KJØP AV TJENESTER VED OPPGRADERING AV TOGSETT 69D ANSKAFFELSESNR. A-92979 sak nr. 14/2991 FRA Mantena AS (Oppdragsgiver) UTSTEDELSESDATO: 15.12.2014 ANSKAFFELSESNR.:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. 2/ Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352

Konkurransegrunnlag. 2/ Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352 Konkurransegrunnlag 2/2017 - Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL NR. K103. FRA Grilstad Marina AS OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL NR. K103. FRA Grilstad Marina AS OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL NR. K103 FRA Grilstad Marina AS OM LEVERING AV Geoteknisk bistand for gjennomføring av K101Fyllings og plastringsarbeider og K102 Byggeledelse av K101

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612 Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av medieovervåkningstjenester til Difi Anskaffelsesnummer: 13/00612 Tilbudsfrist: 29. april kl. 12.00 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I KONSULENTTJENESTER MEDGÅTT TID INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I KONSULENTTJENESTER MEDGÅTT TID INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I KONSULENTTJENESTER MEDGÅTT TID INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer