Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08."

Transkript

1 Prosedyreregler for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert

2 1 Innledning Kunngjøring/bakgrunn Fremdriftsplan Oppdragets omfang Sør-Trøndelag fylke og Trondheim kommune Generelt Definisjoner Om Oppdragsgiver Andre operatører i Ruteområdene: Kontraktenes varighet Oppbygging av KGL Tilbudets innhold og organisering Generelt Tilbudsbrev Oppdragsbeskrivelse (vedlegg 1) Materiellbeskrivelse (vedlegg 2) Rutebeskrivelsen (vedlegg 3) Anleggsbeskrivelse (vedlegg 4) Godtgjørelse (vedlegg 5) Incitamentsbeskrivelse (vedlegg 6) Oppstartsforberedelser (vedlegg 7) Garanti (selvskyldnergaranti) (vedlegg 8) Kontraktsdokument (vedlegg 9) Databehandleravtale (vedlegg 10) Referanseliste (vedlegg 11): Forsikring (vedlegg 12) Gjennomføring av konkurransen konkurranseregler Spørsmål, svar, rettelser, supplering eller endring av KGL Befaring Tilbudet Tilbudsåpning Avvik og forbehold Avvisning Behandling av tilbudet Alternative tilbud Opsjoner Kontraktsinndeling og inngåelse Tildelingskriterier Vekting av tildelingskriterier Kontraktsinngåelse Bilag...13

3 1 Innledning 1.1 Kunngjøring/bakgrunn Disse prosedyrereglene utgjør sammen med vedleggene spesifikasjonene for den utlyste konkurransen med forhandling om Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Invitasjon til prekvalifisering ble kunngjort i Doffin 23. mars 2010 (mar ), nettadresse og TED (Tenders Electronic Daily) referanse nummer (2010/S ), nettadresse ted.europa.eu. Konkurransen gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 med Forsyningsforskriften av 7. april 2006 nr Oppdragsgiver benytter anskaffelsesprosedyren konkurranse med forhandling, jf. forsyningsforskriften 5-1, jf. 4-2 bokstav c. Avgjørelse om hvem som er prekvalifisert ble meddelt søkerne 6. mai 2010 per e-post. Det er kun prekvalifiserte søkere som kan delta i den videre konkurransen. 1.2 Fremdriftsplan Oppdragsgiver har satt opp følgende tentative fremdriftsplan fram til oppstart av rutekjøring: Befaring Midlertidig og Permanent depot Siste frist for Tilbyderne til å stille spørsmål til KGL Siste dag Oppdragsgiver kunngjør svar på Tilbydernes spørsmål Siste frist for endringer i KGL, publiseres på Oppdragsgivers nettside Frist for innlevering av tilbud kl Lukket tilbudsåpning kl Avklaringsmøter til Forhandlinger til Valg av Operatør(er) meddeles alle som har deltatt i konkurransen Primo desember 2010 Kontraktsinngåelse Medio januar 2011 Vedståelsesfrist Oppstart rutekjøring for Ruteområde 1, (rute 46), 2 og 3 i Trondheim Oppstart rutekjøring for Ruteområde 1, Klæbu Oppstart rutekjøring for Ruteområde 4, Malvik Oppdragsgiver tar forbehold om at denne fremdriftsplanen kan bli justert underveis. 1.3 Oppdragets omfang Den totale ruteproduksjon som nå anbudsutsettes utgjør i overkant av 7,0 millioner Rutekilometer og er inndelt i fire ruteområder.

4 Tilbydere kan inngi tilbud på to, tre eller fire ruteområder. Det er ikke anledning til å gi et tilbud på kun ett ruteområde, eller deler av et ruteområde, for eksempel en spesiell rute. Ruteområde 1 Klæbu med depot lokalisert på Tiller. Ruteområdet omfatter rute 46 i Trondheim, tre lokale ruter i Klæbu (254, 255 og 9925), samt en forstadsrute mellom Klæbu og Trondheim (rute 47). Årlig ruteproduksjon utgjør ca Rutekilometer. Ruteområde 2 Ranheim, med depot lokalisert på Ranheim. Ruteområdet omfatter 16 lokale byruter og skolekjøring med buss i Trondheim, rute 2, 10,11,20,36, 52, 55, 60, 63, 66, 67, 80, 93, 94, 95, 97, 99, 992 og 993. I tillegg konkurranseutsettes matekjøring og på Jonsvatnet/Bratsberg. Årlig ruteproduksjonen utgjør ca Rutekilometer. Ruteområde 3 Tiller, med depot lokalisert på Tiller. Ruteområdet omfatter 19 lokale byruter i Trondheim; rute 3,8,19,40,43,44,54,71,73,75,76,81,82,88,89,90,91,92,96,999. I tillegg konkurranseutsettes skolekjøring med buss på Byneset i Trondheim, rute og rute Årlig ruteproduksjonen utgjør ca Rutekilometer. Ruteområde 4 Malvik Ruteområdet omfatter bl.a. rute 16 fra Melhus Trondheim Vikhammer og enkelte avganger til Stjørdal og Hommelvik, samt tilbringertransport på Melhus. Fra Melhus etableres ny direkterute til Lade via omkjøringsvegen. Videre rute Trondheim Vikhammer Vikhammeråsen i høytrafikkperioden med materute Vikhammeråsen Vikhammer Vikelveien i lavtrafikkperioden. Ruteområdet omfatter også skoleturer i Malvik kommune utført med buss Operatør som vinner Ruteområde 4 må selv sørge for depot. Årlig ruteproduksjonen utgjør ca Rutekilometer. Ruteområder Rutekilometer % av totale Rutekilometer Ant. passasjerer Ruteområde ,% Ruteområde ,9 % Ruteområde ,3 % Ruteområde ,8% Totalt Sør-Trøndelag fylke og Trondheim kommune Sør-Trøndelag fylke grenser i nord mot Nord Trøndelag fylke, i sør mot Hedmark og Oppland, i vest mot Møre og Romsdal og i øst til Jämtlands län i Sverige. Administrasjonssenter og største by er Trondheim. Fylket består av 25 kommuner og har et samlet areal på km². Det bor i underkant av mennesker i fylket hvorav 55 % av fylkets innbyggere bor i Trondheim kommune. Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag, og tredje største byen i Norge med sine innbyggere. Kommunen fikk sin nåværende utstrekning i 1964 da Trondheim ble slått sammen med nabokommunene Byneset, Strinda, Tiller og Leinstrand. Bysenteret (Midtbyen) ligger der Nidelva renner ut i Trondheimsfjorden. Kommunen grenser i øst mot Malvik og i sør mot Selbu, Klæbu og Melhus.

5 Byen har et rikt studietilbud på forskjellige nivåer, noe som gjør at folketallet øker hver høst når studentene ankommer i et stort antall til byen. I dag er om lag hver sjette innbygger i Trondheim student, noe som fører til at det faktiske folketallet er betydelig høyere, anslagsvis Området nært byen har et bymessig preg med skoler og universitet, butikker og kontorer. Trekker en mer ut av bykjernen er det boligområder som preger omgivelsene. I tillegg til boliger vil en finne kjøpesentra i de forskjellige bydelene rundt byen. På østsiden av byen er det etablert boligområder sammen med noe tradisjonell industri som fabrikker og landbruk. Drar en videre østover passerer en Malvik kommune som grenser til Trondheim kommune. Området preges av industrivirksomhet, landbruk og boligfelt. Sør for byen på Tiller- og Heimdalsområdet er det boliger og kjøpesentra som preger omgivelsene. På Heggstadmoen og Sandmoen, er det etablert områder for industri og området vil i tiden framover utvikles til industri formål. Vest for Trondheim, på Byåsen, preges området av villa og blokkbebyggelse samt skoler. Området er et av de store boligområdene i Trondheim og her finnes i mindre grad industri i omgivelsene. Reiser en langs E6 sørover gjennom Melhus og Støren kommer en til Oppdal. Dette området preges av tradisjonell industri samt landbruk. Tilbydere som deltar i konkurransen må gjøre seg godt kjent i de Ruteområder som konkurranseutsettes. Sør Trøndelag fylkeskommune ønsker å være et foregangsfylke hva satsing på miljø- og kollektivtrafikk angår. Det ble i 2009 gjennomført en konkurranse med forhandling som gav Trondheims kollektivtilbud en tydelig miljøprofil med 10 hybridbusser og 42 gassbusser. Oppdragsgiver ønsker i denne konkurransen å legge til rette for fylkeskommunens satsing på miljøvennlig kollektivtrafikk. Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har administrativt behandlet muligheten for å etablere et biogassanlegg i Trondheim. Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger noen endelig avklaring på dette forholdet. 2 Generelt 2.1 Definisjoner I dette dokumentet med vedlegg menes: Alternativt tilbud: Et tilbud hvor drivstoff etter Oppdragsgivers nærmere spesifikasjoner kan avvike fra Standardtilbud, jf. vedlegg 2 pkt. 4. Bilag: Et dokument/skjema eller tilsvarende som legges ved enten prosedyrereglene eller et vedlegg til prosedyrereglene. EBIT: Elektronisk billettering i Trøndelag. Endring: Oppdragsgivers ensidige rett til endring av Oppdraget, jf. vedlegg 9 pkt. 6 Godtgjørelse: Avtalt godtgjørelse for utførelsen av Oppdraget slik det til enhver tid skal utføres, jf. vedlegg 5.

6 Justering: Oppdragsgivers ensidige rett til justering av Oppdraget, jf. vedlegg 9 pkt 5. KGL: Konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget består av prosedyreregler med vedlegg. Kontraktsinngåelse: Den dag hvor begge parter har signert kontrakten. Midlertidig depot: En oppstillingsplass for busser og med enkel brakkerigg for trafikkledelse og sjåførfasiliteter. Anlegget avvikles når Permanent depot ferdigstilles. MIS: Markedsinformasjonssystem. Kundetilfredshetsundersøkelse som vil bli gjennomført jevnlig for å kartlegge passasjerenes oppfattelse av tilbudet. Oppdrag: Den ytelse som leveres av en Operatør i henhold til kontraktens bestemmelser. Oppdragsgiver: AtB AS. Oppdragsgiver vil være kontraktsmotpart for de(n) Operatør(er) er som tildeles kontrakter om oppdrag i konkurranse om Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Operativt personale: Bussførere Operatør: Det eller de selskap som tildeles kontrakt om utførelse av ett eller flere Ruteområder i Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Oppstartsdato: Oppstart av kjøring i Ruteområdene, jf. prosedyrereglene pkt. 1.2 og 2.3. Permanent depot: Bussoppstillingsanlegg, drivstoffanlegg for bussmateriell, haller for vask og enkelt vedlikehold av busser, garderobefasiliteter, oppholdsrom, kontorer samt utearealer for oppstilling av privatbiler. Rutekilometer: Summen av den avstand som bussene kjører etter rutetabell. Ved assistanse-/dubleringsbuss, regnes produksjon i rute fra den holdeplass kjøringen starter til den holdeplass kjøringen avsluttes. Ruteområde: Den inndeling av ruteområder som fremgår av vedlegg 3 Rutebeskrivelsen.. Ruteproduksjon: Det samlede antall kilometer som kjøres i rute under kontrakten. SISST: Sanntidsinformasjon og signalprioriteringssystem i Trondheim. Standardtilbud: Et tilbud hvor drivstoff skal være biodiesel, jf. vedlegg 2, pkt. 4. Tilbyder: Et selskap som deltar i konkurransen om å komme i betraktning som Operatør, dvs. at selskapet er prekvalifisert som deltager i konkurransen om Kollektivtrafikk i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Underoperatør: Et selskap som Operatør benytter for å utføre deler av Oppdraget.

7 Vognløp: Beskriver bussens planlagte kjøring i driftsdøgnet. 2.2 Om Oppdragsgiver AtB AS er et aksjeselskap med ansvar for planlegging, koordinering og markedsføring av rutegående kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag. Selskapet er 100 % eid av Sør-Trøndelag fylkeskommune. I tillegg til ordinær rutekjøring har Oppdragsgiver ansvaret for skolekjøring i Sør-Trøndelag fylke. Tilskudd til driften av AtB AS ytes av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Oppdragsgiveren er ikke selv et operatørselskap, men skal kjøpe transporttjenester av flere buss- og båtselskaper som utfører den daglige driften. Billettpriser/takster fastsettes av Sør-Trøndelag fylkeskommune. 2.3 Andre operatører i Ruteområdene: Team Trafikk AS opererer i dag rutenettet i Trondheim. Selskapet ble også tildelt den første anbudskontrakten og starter kjøring 23. august på rutene 4, 5, 6, 7, 9, 13, 43 og 777. Team Trafikk har konsesjon på kjøringen i Klæbu. Ruteområde 4 betjenes av Nettbuss Trøndelag. 2.4 Kontraktenes varighet Oppstart av kjøring for Ruteområde 1 og 4 er 1. januar 2012, med en varighet frem til oppstart av vinterruter i Unntak fra dette er rute 46 som starter 22. august 2011 med en varighet frem til oppstart av vinterruter i Oppstart av kjøring på Ruteområde 2 og 3 er 22. august 2011, med en varighet frem til oppstart av vinterruter i Oppdragsgiver har en ensidig opsjon på 1+1 års forlengelse. 2.5 Oppbygging av KGL KGL består av to deler: 1. Prosedyrereglene (dette dokumentet) som inneholder informasjon om konkurransen og rettledning i fasen frem til oppstart av rutekjøringen. 2. En nærmere beskrivelse av Oppdraget og kontraktsforholdet mellom Oppdragsgiver og Operatør: Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Vedlegg 5 Godtgjørelse Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse Vedlegg 7 Oppstartforberedelser Vedlegg 8 Garanti (selvskyldnergaranti) Vedlegg 9 Kontraktsdokument Vedlegg 10 Databehandleravtale 3 Tilbudets innhold og organisering 3.1 Generelt Tilbydere kan inngi Standardtilbud på to, tre eller fire Ruteområder. Det er ikke anledning til å gi et tilbud på kun ett Ruteområde, eller deler av et Ruteområde, for eksempel en spesiell rute.

8 I tillegg til Standardtilbudet, kan Tilbyder, for de Ruteområder hvor Oppdragsgiver aksepterer det, inngi Alternativt tilbud. Det skal inngis et separat Standardtilbud for hvert Ruteområde Tilbyder ønsker å delta i konkurransen om. Dersom Tilbyder velger å inngi ett eller flere Alternative tilbud skal også slike tilbud utformes separat. Tilbud skal organiseres etter følgende modell og slik det er beskrevet nedenfor: Tilbudsbrev, inkludert beskrivelser og eventuelle forbehold knyttet til følgende dokumenter: Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Vedlegg 5 Godtgjørelse Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse Vedlegg 7 Oppstartsforberedelser Vedlegg 8 Garanti (selvskyldnergaranti) Vedlegg 9 Kontrakt Vedlegg 10 Databehandleravtale Vedlegg 11 Referanser Vedlegg 12 Bekreftelse fra forsikringsselskap Minimumsinformasjon som skal følge de enkelte delene er beskrevet nedenfor 3.2 Tilbudsbrev Tilbudet skal følges av tilbudsbrev signert av bemyndiget person hos tilbyder. Brevet skal som minimum angi: Oversikt over dokumentene i tilbudet samt en kort beskrivelse av innholdet. En bekreftelse på at tilbudet gis basert på de vilkår som fremgår av kontraktsvilkårene. En bekreftelse på at tilbudet gis basert på krav og betingelser angitt i vedlegg 5 Godtgjørelse. En bekreftelse på at tilbudet gis basert på de vilkår som fremgår av vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse. En uttømmende oversikt over eventuelle forbehold skal angis, og tilfredsstille kravene i prosedyrereglenes pkt Bekreftelse på tilbudets vedståelsesfrist, jf. prosedyrereglene pkt Tilbyders kontaktperson, med tlf. og e-postadresse. 3.3 Oppdragsbeskrivelse (vedlegg 1) Tilbyder skal bekrefte at tilbudet gis basert på krav og betingelser angitt i Oppdragsbeskrivelsen. En uttømmende oversikt over eventuelle forbehold skal angis, og tilfredsstille kravene i prosedyrereglenes pkt Tilbyder skal besvare krav og betingelser angitt i Oppdragsbeskrivelsen etter samme inndelig/overskrifter som der angitt, dette innebærer en beskrivelse av: Hvordan driften vil bli ivaretatt med hensyn til transport, administrasjon og evt. bruk av underoperatører. Opplegg for den daglige drift, herunder trafikkledelse, elektronisk avvikshåndtering og forbedringsarbeid. Kommunikasjonsrutiner internt, mellom trafikkledere, sjåfører og undertransportører. Prosedyrer for å ivareta regularitet samt opplegg for å håndtere alle typer driftsavvik (forsinkelser, innstilte avganger, driftsstans, havari, ran, mv.) Opplæringsplan for de ansatte og underoperatører. Rutiner for kundebehandling, herunder informasjonsrutiner. Prosjekt-/fremdriftsplan frem til 31. desember 2011 for oppstart av Ruteområde 1 (rute 46), 2 og 3. Prosjekt-/fremdriftsplan frem til 1. april 2012 for oppstart av Ruteområde 1 og 4. Operatørens drift og vedlikeholdsrutiner for EBIT og SISST. Operatørens rutiner vedrørende renhold og vedlikehold av busser. Operatørens rutiner for rapportering mot underoperatører og Oppdragsgiver. Eventuelle kvalitets- og/eller funksjonalitetselementer utover Oppdragsgivers krav og betingelser angitt i Oppdragsbeskrivelsen skal tydelig fremgå.

9 Dokumentasjon på eventuelle undertransportører vedlegges og skal minimum omfatte skatteattest for merverdiavgift (Skjema RF 1244), skatteattest for skatt (Skjema RF 1244) og HMS egenerklæring (bilag 1 til prosedyrereglene). Dette bestilles hos Skattemyndighetene. 3.4 Materiellbeskrivelse (vedlegg 2) Tilbyder skal bekrefte at tilbudet gis basert på krav og betingelser angitt i Materiellbeskrivelsen. En uttømmende oversikt over eventuelle forbehold skal angis, og tilfredsstille kravene i prosedyrereglenes pkt Tilbudet skal inneholde en beskrivelse av hvordan Oppdragsgivers funksjonelle krav imøtekommes, dette innebærer å beskrive/vedlegge: Utfylt busskjema jf. bilag til vedlegg 2 for alle tilbudte busser. Utskiftingsplan for bussmateriellet. Eventuelle kvalitets- og/eller funksjonalitetselementer utover Oppdragsgivers krav og betingelser angitt i Materiellbeskrivelsen skal tydelig fremgå. 3.5 Rutebeskrivelsen (vedlegg 3) Tilbyder skal bekrefte at tilbudet gis basert på krav og betingelser angitt i Rutebeskrivelsen. En uttømmende oversikt over eventuelle forbehold skal angis, og tilfredsstille kravene i prosedyrereglenes pkt Tilbudet skal inneholde oppsatte vognløp for alle turer. 3.6 Anleggsbeskrivelse (vedlegg 4) Tilbyder skal bekrefte at tilbudet gis basert på bruk av Permanent og Midlertidig depot i henhold til beskrivelser i vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse. Tilbyder skal beskrive de anlegg som skal benyttes og som ikke tilrettelegges av Oppdragsgiver En uttømmende oversikt over eventuelle forbehold skal angis, og tilfredsstille kravene i prosedyrereglenes pkt Godtgjørelse (vedlegg 5) Tilbyder priser det enkelte Ruteområde i bilag til vedlegg 5 Godtgjørelse. Tilbyder fyller inn pris for Standardtilbud, eventuelle Alternative tilbud og opsjoner. Kjøring utført av undertransportør skal prises separat i bilag Incitamentsbeskrivelse (vedlegg 6) Tilbyder skal bekrefte at tilbudet gis basert på den incitamentsordningen som beskrives i vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse. 3.9 Oppstartsforberedelser (vedlegg 7) Tilbyder skal bekrefte at tilbudet gis basert på de oppstartsforberedelser som er nevnt i vedlegg 7 Oppstartsforberedelser. En uttømmende oversikt over eventuelle forbehold skal angis, og tilfredsstille kravene i prosedyrereglenes pkt Oppdragsgiver krever som minimum: En detaljert prosjekt-/fremdriftsplan for forhold med avgjørende betydning for å nå tidsfristen for oppstart av rutekjøring. En risikovurdering som vurderer sannsynlighet for at uheldige omstendigheter inntreffer med tilhørende konsekvens og med Tilbyders planlagte tiltak for å redusere risikoen. Plan for rekruttering av ansatte til egen ruteproduksjon og eventuelt undertransportører og hvordan opplæring av de samme skal gjennomføres Garanti (selvskyldnergaranti) (vedlegg 8) Tilbyder skal fremlegge en bekreftelse fra norsk bank eller finansinstitusjon på at de vil stille garanti slik det fremgår av vedlegg Kontraktsdokument (vedlegg 9) Tilbyder skal bekrefte at Oppdragsgivers Kontraktsdokument aksepteres som nevnt i vedlegg 9. En uttømmende oversikt over eventuelle forbehold skal angis, og tilfredsstille kravene i prosedyrereglenes pkt. 4.5.

10 3.12 Databehandleravtale (vedlegg 10) Tilbyder skal bekrefte at den fremlagte databehandleravtalen aksepteres som beskrevet i vedlegg Referanseliste (vedlegg 11): Som ledd i evaluering av tildelingskriteriet Fremdrift og gjennomføring av oppdraget ønsker Oppdragsgiver at Tilbyder angir to referanser (oppdragsgivere) fra liknende oppdrag. Oppdragsgiver vil i evalueringsfasen kontakte de oppgitte referanser for å få verifisert hvorvidt Tilbyders utførelse av tidligere eller pågående oppdrag gir grunnlag for å anta at Tilbyder vil utføre Oppdraget i tråd med tilbudet. Referansene vil få spørsmål knyttet til Tilbyders driftsevne, evne til samarbeid med oppdragsgivere og andre operatører og erfaringer med Tilbyders evne til endrings- og forbedringsarbeid fra kontraktsinngåelse til avsluttet oppdrag Forsikring (vedlegg 12) Tilbyder skal fremlegge bekreftelse fra forsikringsselskap på at de vil stille forsikring slik det fremgår av vedlegg 9, pkt Gjennomføring av konkurransen konkurranseregler 4.1 Spørsmål, svar, rettelser, supplering eller endring av KGL Alle spørsmål vedrørende konkurransen skal inngis elektronisk via Oppdragsgiver vil publisere svar på spørsmål samme sted hver tirsdag og torsdag. Siste frist for Tilbyderne til å stille spørsmål til KGL er 27. august 2010, og siste dag Oppdragsgiver vil publisere svar på spørsmål er 3. september Spørsmål vil bli publisert fortløpende etter hvert som de blir inngitt. Svar vil bli publisert når spørsmålene er behandlet. Tilbyderne skal formulere spørsmålene slik at de kan publiseres på uten at Oppdragsgiver skal behøve å foreta ytterligere redigering eller anonymisering av spørsmålet. Ved å inngi spørsmål, samtykker følgelig Tilbyder i at spørsmålet kan publiseres uredigert. I perioden frem til tilbudsfristens utløp, har Oppdragsgiver anledning til å foreta rettelser, suppleringer, eller endringer av KGL. Informasjon om dette vil bli lagt ut på ovennevnte nettadresse. Oppdragsgiver kan forlenge tilbudsfristen. 4.2 Befaring Oppdragsgiver inviterer til befaring av Midlertidig og Permanent depot. Befaring av områdene vil bli gjennomført Oppmøtested med tidspunkt vil bli lagt ut på nettsiden. Tilbydere oppfordres til å sette seg nøye inn i KGL og på forhånd sende inn spørsmål som vil bli besvart under befaringen. Det vil være mulig å stille tilleggsspørsmål på befaringen. Oppdragsgiver vil ta referat og gjøre dette tilgjengelig for Tilbydere. 4.3 Tilbudet Tilbudene skal utarbeides på norsk og leveres i anonymisert lukket konvolutt, merket Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus til: AtB AS Besøksadresse: Kongensgt. 34, 7012 Trondheim Postadresse: Postboks 4308, 7417 Trondheim Tilbud må være Oppdragsgiver i hende senest 17. september 2010 kl Tilbyder har selv risikoen for at tilbudet er Oppdragsgiver i hende på dette tidspunktet. Tilbud etter dette vil bli avvist. Det skal leveres fullstendige tilbud, jf. pkt. 3 over. Ved mottak av tilbud skal Oppdragsgiver påføre dato og klokkeslett på forsendelsen. Tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet blir betraktet som nytt tilbud.

11 Tilbyderen skal innlevere etterspurt beskrivelse og informasjon i henhold til pkt. 3 og tilhørende vedlegg. Det påhviler Tilbyderen å dokumentere sitt tilbud tilstrekkelig. Mangelfullt tilbud kan føre til avvisning. Tilbudet skal undertegnes av en person som har fullmakt til å forplikte Tilbyderen, og det skal legges ved nødvendig dokumentasjon som bekrefter dette. Tilbyder skal oppgi en person som Oppdragsgiver kan kontakte for avklaring av uklarheter osv i tilbudet og som vil være deltager i eventuelle forhandlinger. Tilbud skal være bindende for Tilbyder til vedståelsesfristens utløp - 1. februar 2011 kl Tilbudet skal leveres i papirversjon. Sammen med tilbudet skal Tilbyder levere en CD/minnepinne som inneholder en kopi av tilbudet i pdf-format, kopi av tilbudet i elektronisk redigerbart format og Tilbyders forslag til offentlig versjon av tilbudet. I de elektroniske versjonene skal hvert vedlegg være lagret som separate dokumenter. Enhver kostnad for Tilbyder ved utarbeidelse, innlevering og avklaring av tilbudet samt gjennomføring av eventuell forhandlinger skal dekkes av tilbyder. Oppdragsgiver vil ikke returnere tilbud til Tilbydere som ikke blir valgt. 4.4 Tilbudsåpning Oppdragsgiver holder lukket tilbudsåpning 17. september 2010 kl Avvik og forbehold Dersom tilbudet er ment å avvike fra KGL, herunder om det er tatt forbehold, skal dette fremgå av tilbudsbrevet på eget ark. Det skal vedlegges en oversikt som uttømmende angir alle avvik/forbehold. Oversikten skal inneholde en henvisning til hvor i tilbudet et forbehold er nærmere beskrevet. Alle forbehold skal være beskrevet presist og entydig, og skal være prissatt. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til selv å vurdere og fastsette priskonsekvensen av alle forbehold. Det er ikke anledning til å ta forbehold som er vesentlige. Tilbud som etter Oppdragsgivers vurdering inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsforholdene, vil bli avvist. Oppdragsgiver har imidlertid forut for konkurransen tatt stilling til følgende forhold og vil ikke tillate at det tas forbehold knyttet til: Oppstartstidspunkt Bruk av Permanente og Midlertidige depot beskrevet i vedlegg 4 Valutasvingninger For Standardtilbud: Krav beskrevet i vedlegg Avvisning Et tilbud kan avvises når det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller liknende kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de andre tilbudene. 4.7 Behandling av tilbudet Alle innkomne tilbud vil bli registrert med dato og tidspunkt for innlevering, og det vil bli skrevet kvittering på avlevert dokument. Tilbyder kan, innenfor de grenser som følger av regelverket, bli bedt om tilleggsopplysninger dersom dette ansees nødvendig Oppdragsgivers eventuelle behov for avklaringer av tilbudet vil bli meddelt skriftlig pr. e-post eller tatt opp direkte i avklaringsmøter. Tilbyder må påregne at det vil være nødvendig med avklarings- og forhandlingsmøter i Trondheim, og skal i så fall, for egen kostnad, stille med personer som kjenner og kan avklare innholdet i tilbudet.. Dersom det blir inngitt flere enn tre tilbud for hvert Ruteområde, forbeholder Oppdragsgiver seg retten til å begrense antallet Tilbydere som blir invitert til å delta i forhandlingene til tre. En slik begrensning i antallet deltakere vil skje med bakgrunn i tildelingskriteriene jf. prosedyrereglene pkt. 5.1.

12 Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til å trinnvis redusere antall Tilbydere gjennom forhandlingsfasen. En slik reduksjon i antallet deltakere vil skje med bakgrunn i tildelingskriteriene jf. prosedyrereglene pkt Oppdragsgiver kan forhandle om endringer eller suppleringer av alle sider ved tilbudene, så som eksempelvis miljøløsninger, forretningsmessige vilkår, pris og tekniske spesifikasjoner. Dersom forhandlingene fører til endring av tilbudet, skal endringene dokumenteres skriftlig i et revidert tilbud fra Tilbyder. Alle tilbud skal være bindende til vedståelsesfristens utløp, med mindre tilbudet skriftlig blir uttrykkelig avvist av Oppdragsgiver. 4.8 Alternative tilbud I sitt Standardtilbud skal Tilbyder tilby busser med drivstofftypen biodiesel, slik dette er spesifisert i vedlegg 2 pkt I tillegg inviterer Oppdragsgiver hver av Tilbyderne til å fremsette inntil to Alternative tilbud for hvert av Ruteområdene 1, 2 og 3. For Ruteområde 4 aksepteres ikke Alternative tilbud. Alternative tilbud skal være basert på alternative drivstofftyper, i henhold til de krav og presiseringer som fremgår nedenfor. For Ruteområde 1, 2 og 3 kan det inngis Alternative tilbud hvor drivstofftypen er gass. For Ruteområde 2 kan det i tillegg inngis Alternativt tilbud hvor drivstofftypen er hybrid. Alternative tilbud kan gjelde hele eller deler av bussparken for det aktuelle Ruteområde. Det betyr at Tilbyder kan utforme et Alternativt tilbud enten slik at hele bussparken er basert på den aktuelle drivstofftype (gass og/eller hybrid, avhengig av Ruteområde), eller slik at det Alternative tilbudet er basert på en kombinasjon av drivstofftypene diesel og gass (Ruteområde 1 og 3) eller en kombinasjon av biodiesel, gass og/eller hybrid (Ruteområde 2). Et Alternativt tilbud vil ikke bli vurdert dersom Tilbyder ikke har inngitt Standardtilbud på det samme Ruteområdet. De Tilbydere som tilbyr naturgass forplikter seg til å benytte biogass dersom/når det foreligger anlegg for fylling av biogass i Ruteområdet. For Alternative tilbud tillates det at de busser som tilbys har mindre avvik fra vedlegg 2. Dette gjelder tilfeller hvor bruk av gass og/eller hybrid medfører at det ikke er mulig å tilby busser som oppfyller kravene i vedlegg 2. Tilbyder skal i så fall tilstrebe å utforme bussene så tett opp mot kravene i vedlegg 2 som mulig. Alle avvik skal dokumenteres og begrunnes som beskrevet i dette dokuments pkt 4.5. Oppdragsgiver vil kunne avvise Alternative tilbud som avviker fra vedlegg 2 i større grad enn det som følger av foranstående. 4.9 Opsjoner Standardtilbud og eventuelle Alternative tilbud skal inkludere følgende opsjon(er): a. For Ruteområde 1-3: 10 minutters frekvens på utvalgte ruter i tiden som beskrevet i vedlegg 3 Rutebeskrivelsen. b. Nattbuss for strekningene Melhus Trondheim, Stjørdal Malvik Trondheim, Trondheim Klæbu, Trondheim - Orkanger samt for Trondheim som beskrevet i vedlegg 3 Rutebeskrivelsen. c. Automatisk passasjertellesystem for inntil 2 busser per Ruteområde. Oppdragsgiver trenger passasjerstatistikk for samordning og utvikling av rutetilbudet. Opsjoner prises i bilagene til vedlegg 5. 5 Kontraktsinndeling og inngåelse 5.1 Tildelingskriterier Oppdragsgiver vil inngå kontrakt per Ruteområde med den Tilbyder som har det totalt sett økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Oppdragsgiver velger fritt om konkurransen skal avgjøres mellom Standardtilbud eller mellom de Alternative tilbudene.

13 Vurderingen vil bli basert på følgende tildelingskriterier: 1. Godtgjørelse: Med godtgjørelse menes de priser som fremkommer av prisskjema (vedlegg 5, bilag ), inkl. priser for opsjoner, justert for eventuelle forbehold, jf. prosedyrereglene pkt Minste miljøbelastning fra bussene og driften: Se bl.a. vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen vedrørende opplæring i miljøvennlig drift/kjørestil, renhold og vedlikehold av bussene, vedlegg 2 Materialbeskrivelsen vedrørende utslipp, drivstoffalternativer og støy samt vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen. Vedleggene beskriver oppdragsgivers minimumskrav i forhold til minste miljøbelastning. Tilbud som tilbyr ytterligere tiltak som reduserer miljøbelastningen vil vurderes som bedre enn tilbud som kun oppfyller minimumskravene. 3. Framdrift og gjennomføring av oppdraget: Basert på tilbudet med vedlegg og informasjon fra referanser vil Oppdragsgiver vurdere Operatørens dokumenterte evne til å gjennomføre og tilrettelegge Oppdraget i henhold til tilbudet med den angitte kvalitet fra kontraktssignering. Oppdragsgiver vil i den forbindelse vurdere Tilbyders driftsevne, evne til samarbeid med oppdragsgivere og andre operatører samt Tilbyders evne til endrings- og forbedringsarbeid fra kontraktsinngåelse til avsluttet oppdrag. Oppdragsgiver vil ved evalueringen anvende en evalueringsmodell hvor tilbudene blir evaluert etter en poengskala fra 1 til 10, hvor 10 er best. Når det gjelder kriteriet godtgjørelse vil pristilbud som er mer enn 30 % høyere enn beste pristilbud få 1 poeng. Laveste pris vil få 10 poeng. 5.2 Vekting av tildelingskriterier Oppdragsgiver har oppstilt følgende maksimale utslag for vektingen av de ulike tildelingskriteriene slik: Tildelingskriterier Vekting av kriterium m/intervall Pris % Miljøbelastning fra bussene og driften % Framdrift og gjennomføring av oppdraget % 5.3 Kontraktsinngåelse Prekvalifiserte Tilbydere som har inngitt et tilbud vil motta en begrunnet meddelelse om hvilket tilbud som er valgt for det aktuelle Ruteområde. Det vil bli gitt en klagefrist på 20 virkedager. Kontrakter vil bli inngått etter utløpet av klagefristen. Bindende avtale er inngått først når kontrakt er underskrevet av begge parter. 6 Bilag Bilag 1 HMS egenerklæring

Busstjenester Oslo Syd. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.1

Busstjenester Oslo Syd. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.1 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.1 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 4 1.3 Oppdragets omfang... 4 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Bankterminaler. versjon 1.0

Prosedyrebeskrivelse Bankterminaler. versjon 1.0 Bankterminaler versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hensikt... 3 Ruter skal anskaffe nye bankterminaler til elektonisk billettsystem i oslo og Akershus... 3 1.2 Om... 3 1.3 Definisjoner av begrepene

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Kollektivtrafikk i Trondheim Klæbu Malvik Invitasjon til prekvalifisering Kollektivtrafikk i Trondheim Klæbu Malvik

Kollektivtrafikk i Trondheim Klæbu Malvik Invitasjon til prekvalifisering Kollektivtrafikk i Trondheim Klæbu Malvik Invitasjon til prekvalifisering Kollektivtrafikk i Trondheim Klæbu Malvik 22.03.2010 Prekvalifiseringsdokument Side 1 av 13 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 3. Tidsplan... 4 4. Om oppdragsgiver...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12 Konsulentbistand IKT V1.12 1 INNLEDNING... 3 2 OM OPPDRAGSGIVER... 3 3 OPPDRAGETS OMFANG... 3 4 LOVANVENDELSE... 4 5 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING... 4 6 KONTRAKTENS VARIGHET... 4 7 FRISTER FOR ANBUDSGJENNOMFØRING...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner Prosedyrebeskrivelse Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Om Ruter As... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1 Busstjenester på Romerike 2008 versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Fremdriftsplan... 3 1.2 Oppdragets omfang... 4 1.3 Romerike... 5 2 GENERELT... 6 2.1 Definisjoner... 6 2.2 Om Oppdragsgiver... 7

Detaljer

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.0 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 5 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Prosedyreregler PROSEDYREREGLER

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Prosedyreregler PROSEDYREREGLER PROSEDYREREGLER Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012 Prosedyrebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Tilbudsfrist 10.09.12 kl 1200 Saksnr 2011/13786 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009

Busstjenester Akershus vest 2009 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 4 1.3 Oppdragets omfang... 5 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Busstjenester Bærum Øst

Busstjenester Bærum Øst Busstjenester Bærum Øst Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 6 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4

Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4 Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 2. Avtaleforhold 1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkenes og Froland. Konkurransegrunnlag

Konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkenes og Froland. Konkurransegrunnlag Konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkenes og Froland Konkurransegrunnlag Invitasjon til åpen anbudskonkurranse "Busstjenester i Ruteområdet vest kommunene Arendal,

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppdal kommune TILBYGG HØGMO BARNEHAGE Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage

Oppdal kommune TILBYGG HØGMO BARNEHAGE Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage 1 Innhold 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Anskaffelsen gjelder...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Markedsinformasjonssystemet. Versjon 1.0

Prosedyrebeskrivelse. Markedsinformasjonssystemet. Versjon 1.0 Prosedyrebeskrivelse Markedsinformasjonssystemet Versjon 1.0 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1.1 INVITASJON... 3 1.2 OPPBYGGING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1.2.1 Bilag til oppdragsbeskrivelsen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om levering av reklametjenester

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om levering av reklametjenester Konkurransegrunnlag Rammeavtale om levering av reklametjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER 4 2.1 Kommunikasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 Tilbud merkes Tilbud snurrevadfartøy OVT og sendes til Fiskeridirektoratet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokat Richard Koester Postboks 442 Nesttun 5853 BERGEN Deres ref.:richard Koester Vår ref.: 2015/0067-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 09.09.2015 Avvisning

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. vedrørende. Rammeavtale gravetjenester linjebygging og kabelanlegg. Eidsiva Anlegg AS

Kvalifikasjonsgrunnlag. vedrørende. Rammeavtale gravetjenester linjebygging og kabelanlegg. Eidsiva Anlegg AS Kvalifikasjonsgrunnlag nr. AVT-00059 vedrørende Rammeavtale gravetjenester linjebygging og kabelanlegg (heretter Eidsiva) Mars 2012 Prekvalifisering Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE AV REGIONALT BADEANLEGG, RINGERIKSBADET AS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFRIST 30. MAI 2008 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 13.07.2011 13:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 1-1: TILLEGGSINFORMASJON -VOGNLISTE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly Konkurransegrunnlag Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober 2007 Tokt nr: 2007 805 fly Tilbudsfrist 10. august 2007 kl. 1430 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering om oppdragsgiver:

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011"

Invitasjon til prekvalifikasjon - Busstjenester Oslo vest 2011 Ruter As Side 1 av 14 Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011" Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Tidsfrister... 3 4. Om oppdragsgiver... 3 5. Omfang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling i to trinn for anskaffelse av rammeavtale for rehabilitering av betongdekker på Bergen lufthavn Flesland. Klagers

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av. Statusrapport for ekspressbussmarkedet

Konkurransegrunnlag for kjøp av. Statusrapport for ekspressbussmarkedet Konkurransegrunnlag for kjøp av Statusrapport for ekspressbussmarkedet Saksnummer: 10/2100 Anskaffelse etter FOA s del I 09.02.2011 2 Innhold 1. OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. konkurranse med forhandling. totalentreprise for bygging av Servicebygg Rønvika Havn og Marina. Generell del

KONKURRANSEGRUNNLAG. konkurranse med forhandling. totalentreprise for bygging av Servicebygg Rønvika Havn og Marina. Generell del KONKURRANSEGRUNNLAG konkurranse med forhandling totalentreprise for bygging av Servicebygg Rønvika Havn og Marina Generell del INNHOLD INNHOLD... 2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF

LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF KONKURRANSEGRUNNLAG LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF Larvik Havn KF Havnegata 5, 3263 Larvik Postboks 246, 3251 Larvik Telefon: 33 16 57 50 post@larvik.havn.no www.larvik.havn.no Org. nr 942 139 241 1 INNLEDNING

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 12/470 04.05.2012 Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA [2006] Del II) Sak (12/470)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale for IT-utstyr Saksnr.1406126 Tilbudsfrist : 17.02.2015kl. 12.00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746 KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET Saksnummer 13/03746 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON

Detaljer

Forespørsel om deltakelse

Forespørsel om deltakelse Forespørsel om deltakelse Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av elektronisk spørreskjemaverktøy for Politidirektoratet Søknadsfrist: 4. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse til å delta i anbudskonkurranse...

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Kjøp av Massasjetjenester

Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Massasjetjenester Side 1 av 13 Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 20.11.2012 kl 1200 Postboks 4065, 2306 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks 62 54 37 02 e-post: post@hias.no

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune. Saksnr. 16/2651

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune. Saksnr. 16/2651 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune Saksnr. 16/2651 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INFORMASJON OG REGLER FOR ANSKAFFELSEN... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo syd 2010"

Invitasjon til prekvalifikasjon - Busstjenester Oslo syd 2010 Ruter As Side 1 av 13 Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo syd 2010" Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Tidsfrister... 3 4. Om oppdragsgiver... 3 5. Omfang

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG Advokattjenester til barneverntjenesten i Melhus kommune ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tilbudsfrist: 11.03.2013 1 Melhus kommune INNLEDNING 1.1 OPPDRAGSGIVER 4 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer