Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12"

Transkript

1 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Versjon 3.0 Ajour per

2 Innhold 1. PLANLEGGING AV OPPDRAGET Ruteplanlegging Vognløpsplaner Ledelse Infrastruktur og fremkommelighetstiltak Markedsføring Trafikantinformasjon Kundeinformasjon på stoppesteder og knutepunkt BILLETTERINGSSYSTEM Generelt Service, vedlikehold og support Første linjes vedlikehold Andre og tredje linjes vedlikehold Sentralsystem Billetteringsmaskiner Opplæring av personell Billettruller og elektroniske reisekort Fri reise og reisebevis for ansatte Rapportering fra Operatør Avviksrapportering ved feil på elektroniske reisebevis UTFØRELSE AV OPPDRAGET Kvalitetssikringssystem Trafikkavvikling Punktlighet Innstilte avganger Varslingsplikt Kompetansekrav Kundeinformasjon under reisen Håndtering av avvikssituasjoner Kapasitetsendringer Sikkerhet og krisehåndtering Tomgangskjøring Røyking Kundehenvendelser og klagebehandling Behandling av hittegods Pauserom og toalett for operativt personale Håndtering av gods og post Disponering av materiellet på annen kjøring PRESSE- OG MEDIAHÅNDTERING KRAV TIL RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV BUSSER Generelle krav Daglige krav til renhold og vedlikehold Periodiske renholdskrav REKLAMERETTIGHETER TRANSPORTVEDTEKTER OG REISEGARANTI ANSATTES RETTIGHETER 9.1 Virksomhetsoverdragelse Lønns- og arbeidsvilkår Politiske vedtak RAPPORTERING MØTER BILAG Side 2 av 14

3 OPPDRAGET OMFATTER Oppdraget omfatter rutegående kollektivtrafikk og skoleskyss med rutebuss i kommunene utenfor Trondheimsregionen i Sør-Trøndelag. Skoleskyss med drosje, mini/midibuss inngår ikke i Oppdraget. Kollektivtrafikken i Trondheim ble konkurranseutsatt i 2010 og 2011 og hoveddelen av den rutegående kollektivtrafikken i Melhus og Malvik kommuner ble konkurranseutsatt med kontrakter som startet 22. august 2011, og inngår ikke i Oppdraget. Konkurransen omfatter tre ruteområder som alle har oppstartdato 19. august 2013: Ruteområde 1 (RO1): Rutegående kollektivtrafikk sør for Trondheim og øst for Orkanger i følgende kommuner: Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu, Meldal og Oppdal. Samlet rutekilometer: km. Ruteområde 2 (RO2): Rutegående kollektivtrafikk øst-vest i fylket, gjennom Trondheim i følgende kommuner: Hitra, Frøya, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Skaun, Selbu, Tydal, samt rutegående kollektivtrafikk kryssende fylkesgrensen til Møre og Romsdal til Aure. Samlet rutekilometer: km. Ruteområde 3 (RO3): Rutegående kollektivtrafikk nord for Trondheimsfjorden i følgende kommuner: Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan, Osen, samt rutegående kollektivtrafikk kryssende fylkesgrensen til Nord-Trøndelag fylke til Osen -Sjøåsen. Samlet rutekilometer: km. Kart: Se oversiktskart side 4 Anlegg og stasjoneringssteder: Bussoppstillingsplass for busser er Operatørens ansvar, se vedlegg 4, Anleggsbeskrivelsen. Miljø: Oppdragsgiver viderefører miljøsatsingen innen kollektivtrafikken i fylket ved å kreve at kvalifiserte Operatører har et miljøstyringssystem som søker å redusere miljøbelastning fra busser og driften i størst mulig grad. Oppdragsgiver vil i kontraktsperioden kreve at bussmateriellet som benyttes i Oppdraget har motorteknologi som imøtekommer myndighetenes minimumskrav til miljøutslipp av lokale og globale miljø- og klimagasser. Operatøren skal i kontraktsperioden ha kontinuerlig fokus på forbedringstiltak som reduserer utslippene av klima- og miljøgasser og bidrar til at kollektivtrafikkens belastning på miljøet begrenses i størst mulig grad. Informasjon om trafikkvekst: Det har de siste to årene vært en betydelig trafikkvekst (mellom 20 og 30%) på enkelte av rutene som omfattes av ruteområde 1 og ruteområde 2. Det er en målsetting i Sør-Trøndelag fylke at andelen som reiser kollektivt i Trondheimsregionen (fra nabokommunene til Trondheim og omvendt, samt i og mellom nabokommunene) skal øke fra 6 til 7 % innen Oppdragsgiver jobber kontinuerlig for å utarbeide et markedstilpasset kollektivtilbud, og vil i tillegg sørge for god markedsføring og informasjon om kollektivtilbudet. Det kan forventes en passasjervekst på inntil 10% på ruteområde 2 og inntil 5% på ruteområde 1 i kontraktsperioden. Side 3 av 14

4 1. PLANLEGGING AV OPPDRAGET 2.1 Ruteplanlegging For å sikre passasjerene et best mulig rutetilbud, legges det til grunn et samarbeid og arbeidsdeling mellom Oppdragsgiver og Operatør som beskrevet nedenfor. Oppdragsgivers rolle: Oppdragsgiver har overordnet ansvar for rutetilbudet. Oppdragsgiver har ansvaret for ruteplanleggingen. Herunder rutetraséer, holdeplasser, avgangstider, frekvens, transportstandard og andre krav til rutetilbudet. Alle ruteendringer skjer på datoer som fastsettes av Oppdragsgiver. Oppdragsgiver er ansvarlig for at gjeldende rutedata og vognløpsplaner, utarbeidet av Operatør, blir vedlikeholdt i baksystemet for ruteopplysning og sanntidsinformasjon. (jfr. Pkt. 2.2) Side 4 av 14

5 Operatørs rolle: Operatør har ansvar for driftsplanlegging, og for at tilstrekkelig antall busser og personell alltid er tilgjengelig for å gjennomføre den produksjonen som omfattes av Kontrakten. Operatør er ansvarlig for å sette inn reservebusser (ekstra busser) ved kortvarig passasjerøkning (messer/arrangementer), driftsstans, forsinkelser og lignende, etter Oppdragsgivers godkjennelse. Operatør skal medvirke aktivt i ruteplanleggingen, følge utviklingen i reisebehov og trafikkmønster og foreslå endringer/tilpasninger i rutenettet. Operatør kan legge frem endringer som kan bidra til bl.a. markedsmessige forbedringer og endringer i den eksisterende eller planlagte ruteplanen. 2.2 Vognløpsplaner Operatør utarbeider vognløpsplanene og oversender disse til Oppdragsgiver: Vognløpsplaner for oppstart : minst 8 uker før. Vognløpsplaner for høstrutene: medio april. Vognløpsplaner for sommerrutene: primo april. Vognløpsplaner endret gjennom driftsåret, utløst av justering eller endring: senest 2 uker før. 2.3 Ledelse Driftsledelse: Operatør skal etablere og ivareta lokal driftsledelse der hvor Operatør finner det formålstjenlig i Sør- Trøndelag fylke. Sted for dette er etter Operatørs valg. Driftsledelsen skal ivareta daglig planmessig drift. Dette skal også være forankret i Operatørs til enhver tid gjeldende håndbøker for drift, personell og kvalitet. Organiseringen av driftsledelsen skal være kjent for Oppdragsgiver før oppstart av oppdraget. Rutiner for drift, varsling og beredskap skal være utprøvd og godkjent av Oppdragsgiver før oppstart kan skje. Operatør plikter å informere Oppdragsgiver om åpningstider for driftskontor og trafikkledersentral samt hvordan Oppdragsgiver kan kommunisere med disse. Oppdragsgiver skal kunne nå en ansvarlig ledelsesrepresentant for Operatør via Operatørs trafikkledersentral i hele driftsdøgnet. Trafikkledelse: Operatør skal ivareta trafikkledelse i Ruteområdene. Trafikkledelsen skal ivareta daglig operativ drift og har ansvar for oppfølging og kommunikasjon mot underleverandør. Trafikkledelsen skal være betjent i den avtalte åpningstid, med tillegg av døgnkontinuerlig beredskap for ivaretakelse av uforutsette hendelser. Operatørs og eventuelle underoperatørers busser skal kunne kommunisere med egen trafikkledersentral. Videre påligger det Operatør å etablere kommunikasjon med operatører av korresponderende ruter. Mobiltelefoner skal benyttes som kommunikasjonsutstyr, men sjåførenes kommunikasjon skal alltid skje hands-free når bussen er i fart. Anskaffelse, drift og vedlikehold av dette utstyret bekostes av Operatør. Operatør skal i den daglige driften holde Oppdragsgiver løpende orientert om driftsavvik og kunderelaterte forhold via elektronisk driftsportal. Administrativ ledelse: Operatørs administrative ledelse kan være lokalisert utenfor Sør-Trøndelag fylke. Det forutsettes at Operatørs administrative ledelse er tilgjengelig for Oppdragsgiver gjennom elektroniske medier. Side 5 av 14

6 2.4 Infrastruktur og fremkommelighetstiltak Oppdragsgiver ivaretar kollektivtrafikkens interesser i forhold til offentlige myndigheter. Oppdragsgiver vil ivareta kollektivtrafikkens interesser i plansammenheng vis a vis offentlige myndigheter med hensyn på reguleringsplaner, fremkommelighetstiltak, veistandard, terminaler, knutepunkter, stoppesteder og informasjonssystemer. Oppdragsgiver vil gjennom kontakt med Statens Vegvesen og Sør-Trøndelag Fylkeskommune holde seg orientert om utbyggingsprosjekter langs riksog fylkesveinettet som sammenfaller med ruteproduksjonen under kontrakten. Operatør skal ivareta egen trafikks interesser når det gjelder forhold som påvirker den daglige drift, så som veivedlikehold, asfaltering, snøbrøyting, gravearbeider og midlertidige trasèomlegginger. Operatør er pliktig til å stille med personer med operativ lederrolle for deltagelse i fremkommelighetsmøter og lignende som skjer i regi av Oppdragsgiver. Slike møter avholdes regelmessig og det gis ikke økonomisk godtgjørelse for slik deltagelse. Operatør skal holde Oppdragsgiver informert om avviklingsproblemer langs bussenes traseer og skal ta opp forhold med Oppdragsgiver som kan påvirke rutetilbudet i eget ruteområde. 2.5 Markedsføring Oppdragsgiver forvalter kollektivtrafikken som produkt og forestår planlegging og gjennomføring av markedsføringskampanjer og profilering av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag. Oppdragsgiver står ansvarlig for utforming av markedskommunikasjon mot kunder og andre som kan være naturlig å kommunisere med. Operatør og Oppdragsgiver skal gjensidig informere hverandre om relevante markedsforhold, samt utveksle og drøfte markedskunnskap/-data seg imellom, for sammen å utvikle et best mulig kollektivtilbud overfor publikum innen gitte økonomiske rammer. Operatør plikter å delta i lokale markedsføringstiltak sammen med Oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil etter behov utføre jevnlige markedsundersøkelser. 2.6 Trafikantinformasjon Oppdragsgiver er ansvarlig for å definere innhold, design og produsere rutehefter og informasjon. Oppdragsgiver er ansvarlig for, og produserer destinasjonsbeskrivelse til bussenes skiltkasser. Operatør er ansvarlig for nødvendig publikumsinformasjon ved ikke planlagte trafikkomlegginger/trafikkforstyrrelser. Slik informasjon/opplysning skal gis på vegne av Oppdragsgiver. Oppdragsgiver har ansvaret for en felles ruteopplysningstjeneste for kollektivtrafikken samt dialog via sosiale medier, og må derfor også varsles ved slike hendelser for å kunne gi oppdatert informasjon til kundene. Takst informasjon, rutehefter og reisegarantifoldere skal alltid være tilgjengelig på anviste steder i bussene. Operatør er ansvarlig for at Oppdragsgivers plakater med informasjon om bl.a. nye rutetilbud, omlegginger/-endringer og annen publikumsinformasjon henges opp og tas ned etter anvisning fra Oppdragsgiver. 2.7 Kundeinformasjon på stoppesteder og knutepunkt Veiholder og/eller annen offentlig myndighet er ansvarlig for etablering, vedlikehold og renhold av stoppesteder, leskur, informasjonssøyler, stoppestedsskilt og informasjonstavler. Oppdragsgiver har ansvaret for koordinering av kjøp og plassering av kassetter for ruteinformasjon. Operatør er ansvarlig for å oppdatere rute- og trafikantinformasjon ved stoppesteder og knutepunkt iht. Oppdragsgivers retningslinjer. Når det gjelde romfang, så er dagens omfang beskrevet i bilag 4, men dette kan endres ut i fra endringer i rutetilbudet. Oppdateringen skal skje to ganger per år (vår/høst) samt ved løpende behov i kontraktsperioden. Første gang er før oppstart av kjøringen i august Oppdragsgiver har ansvar for ruteinformasjon i kommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Klæbu. Side 6 av 14

7 3 BILLETTERINGSSYSTEM 3.1 Generelt Oppdragsgiver er eier av billetteringssystemet. Anskaffelse, drift og vedlikehold av billettveske, myntapparat og vekslepenger er Operatørs ansvar og kostnad. Drift av elektronisk billettsystem omtales her i Vedlegg 1. Operatørs ansvar for fremføring av kabler og annet til Oppdragsgivers utstyr omtales i Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. Operatør skal på vegne av Oppdragsgiver forestå billettering på bussene de har i drift som beskrevet i kontrakten samt de tillegg som til enhver tid gjelder. Billetteringssystemet er under kontinuerlig utvikling. Det utvikles løpende metoder og systemer for billettering, herunder kontanthåndtering og utstyr for dette og utvikling av rapporter for overvåkning av avvik, inntekter og passasjerstatistikk. Oppdragsgiver vil aktivt søke sikrere og mer effektive løsninger for dette i kontraktsperioden, og Operatør må påregne deltagelse i dette utviklingsarbeidet. Det vil ikke opprettes egne AtB kundesenter i de angitte ruteområdene. Oppdragsgiver vil inngå avtaler med eksterne distribusjonskanaler som selger t:kort på vegne av AtB. Kundene vil også kunne bestille og kjøpe t:kort via 3.2 Service, vedlikehold og support Oppdragsgiver er, med unntak fra første linjes vedlikehold, ansvarlig for installasjon, service, vedlikehold, reservedeler og nødvendig support av billetteringssystemet. Operatør er ansvarlig for å melde fra til Oppdragsgiver dersom det oppstår behov for vedlikehold, service og reparasjoner ut over første linjes vedlikehold ref Feil med billetteringsutstyret meldes umiddelbart til Oppdragsgiver. Operatør skal ikke starte en ny tur med defekt billetteringsutstyr, dersom dette ikke på forhånd er avtalt med Oppdragsgiver. Operatør skal behandle billetteringsutstyret med forsiktighet, og er ansvarlig for alle skader utover ordinær slitasje. Slike feil- og mangler vil bli fakturert Operatør. 3.3 Første linjes vedlikehold Operatør er ansvarlig for første linjes vedlikehold som beskrevet i bilag 1. Operatør vil få utlevert reserve billetteringsutstyr etter nærmere avtale fordeles på Operatørs anleggsog stasjoneringssteder. 3.4 Andre og tredje linjes vedlikehold Oppdragsgiver er ansvarlig for øvrig vedlikehold og service på billetteringsutstyret. 3.5 Sentralsystem Oppdragsgiver er ansvarlig for sentralsystemet og oppdaterer dette i henhold til egne rutiner. Systemoppdateringer vil bli varslet Operatør i god tid slik at Operatør besørger tilgjengelighet og drift på det utstyr som er plassert hos Operatøren. Oppdragsgiver dekker kostnadene til programvare for installasjon av en stk lisens på PC hos Operatør. Oppdragsgiver dekker også kostnadene for årlige leie av programvare for tilgang til sentralsystemet. Operatør er ansvarlig for kostnader ved kommunikasjon mellom Operatørens PCer og sentralsystem. Operatør skal og vil få nødvendig opplæring av Oppdragsgiver på billettsystemets sjåfør- og rapportmodul. Operatør må selv dekke egne kostnader i forbindelse med slik opplæring, samt PC kostnader for installasjon av programvare. Operatør er ansvarlig for utstedelse av operatørkort for pålogging av billettsystemet. Oppdragsgiver vil bistå Operatør med utstedelse av operatørkort før oppstart første driftsår, men for resterende kontraktsperiode skal operatør administrere utstedelse av nye og erstatte tapte kort. Side 7 av 14

8 3.6 Billetteringsmaskiner Operatør er ansvarlig for å påse at bussene til enhver tid har nødvendig billetteringsmaskiner tilgjengelig. Oppdragsgiver bekoster selve utstyret, mens Operatør har ansvaret for montering i henhold til monteringsanvisning og alle kostnadene i forbindelse med monteringen. Dersom Operatør skal bytte en billetteringsmaskin fra en buss til en annen, så skal dette avtales med Oppdragsgiver. Operatør skal rapportere serienummer på den enkelte billettmaskin og bussens internnummer hvor denne er hhv. ut- og innmontert. Dette rapporteres Oppdragsgiver etter nærmere avtale. Feil og mangler ved billetteringsmaskinene meldes Oppdragsgiver. Ved kontraktens utløp er Operatør ansvarlig for ut montering av alt billetteringsutstyr i bussene tilhørende Oppdragsgiver, samt kostnadene forbundet med dette. 3.7 Opplæring av personell Operatør skal oppnevne minst to -2- superbrukere på billetteringssystemet. Superbrukerne skal være ressurspersoner som skal besvare spørsmål fra sjåfører vedrørende billetteringssystemet. I regi av Oppdragsgiver vil det, før oppstart bli gjennomført superbrukerkurs. Oppdragsgiver vil, der det vurderes formålstjeneslig, stille opplæringsmaskiner til disposisjon for Operatør i hele kontraktsperioden. Support og hjelp fra Oppdragsgiver i forhold til opplæring av sjåfører vil bli gitt til superbrukere. Kostnader knyttet til opplæring av sjåfører, superbrukere og andre i forhold til billetteringssystemet er Operatørs ansvar. Operatør skal skriftlig rapportere nyansatte sjåfører til Oppdragsgiver senest 14 dager før første tjenestedag slik at Oppdragsgiver kan registrerer sjåførene i baksystemet. Det skal rapporteres på fastsatt skjema. Dersom sjåfører slutter skal dette rapporteres skriftlig til Oppdragsgiver innen syv dager på fastsatt skjema. Operatør er ansvarlig for at alle sjåfører har gjennomgått obligatorisk opplæring i bruk av billetteringssystemet. 3.8 Billettruller og elektroniske reisekort Operatør skal ha tilstrekkelig antall billettruller i bussene, samt bufferlager som dekker behovene i den daglige drift. Billettruller skal bestilles i tråd med Oppdragsgivers spesifikasjon. Kostnader for bestilling og innkjøp av billettruller dekkes av Operatør. Billetter selges ved ombordstigning og Operatør er ansvarlig for å ha tilstrekkelig antall elektroniske reisekort i egen beholdning og i bussene. Kort skal bestilles gjennom Oppdragsgiver og Oppdragsgiver dekker innkjøpskostnaden ved elektroniske reisekort. 3.9 Fri reise og reisebevis for ansatte. Personell i uniform fra Operatører på oppdrag for Oppdragsgiver reiser fritt i jobbsammenheng, herunder til/fra jobb i hele fylket. Operatør kan kjøpe reisebevis til sine ansatte til enhver tid gjeldende takst Rapportering fra Operatør. Billettsystemets rapportmodul vil i kontraktsperioden være under kontinuerlig utvikling og forbedring. Operatør er pliktig til å ta aktivt del i dette utviklingsarbeidet (jfr. Pkt. 3.1), innen: - kapasitetsutnyttelse av bussmateriellet. - månedlig samsvars- og avviksrapportering av sjåføroppgjør og økonomirapporter Avviksrapportering ved feil på elektroniske reisebevis Oppdragsgiver vil i samarbeid med Operatør utarbeide rutine for hvordan sjåførene skal håndtere feil på elektronisk reisebevis. Side 8 av 14

9 4 UTFØRELSE AV OPPDRAGET 4.1 Kvalitetssikringssystem Operatør forplikter seg til å utføre Oppdraget med den kvalitet som fremgår av Kontrakten med vedlegg. Operatør skal ha kvalitetssikringssystem som ivaretar krav til utførelse av Oppdraget og den daglige operative tjenesten, og som ivaretar regularitet gjennom elektronisk registrering av driftsavvik og kontinuerlig forbedringsarbeid. Kvalitetssystemet skal være lokalt tilpasset for Oppdraget, jfr. kontraktbestemmelsene pkt. 16, senest 3 måneder før oppstart av rutekjøringen. Oppdragsgiver har rett til å foreta kvalitetsrevisjoner som ledd i kontraktsoppfølgingen, hvor Operatør stiller nødvendig personell til fri disposisjon for revisjonsteamet. Administrativt personell stilles til disposisjon vederlagsfritt mens personell som arbeider etter tjenesteliste stilles vederlagsfritt til disposisjon inntil 20 timer pr år. Oppdragsgiver kan til enhver tid gjennomføre undersøkelser, målinger og registreringer av kvaliteten på gjennomføringen av Oppdraget på Operatørs busser. 4.2 Trafikkavvikling Kjøringen skal gjennomføres i henhold til Oppdragsgivers gjeldende rutehefte og Transportvedtekter. Operatør kan ikke endre kjøretidene i forhold til gjeldende ruteplan uten at dette er forhåndsgodkjent av Oppdragsgiver. Operatør skal sørge for at kvaliteten er slik at den tilfredsstiller de reisendes behov for en sikker og behagelig reiseopplevelse. Forsinkelser, frakjøring og innstilte avganger skal rapporteres til Oppdragsgiver via driftsportal uten ugrunnet opphold. 4.3 Punktlighet Operatør er ansvarlig for at driftsplanene blir laget på en slik måte at kjøringen skjer i samsvar med ruteplanen for egne ruter. Ingen busser skal forlate holdeplasser tidligere enn det rutetabellen sier. For korresponderende ruter skal det ventes i inntil fem minutter på innkommende forsinkede ruter. Det vil ikke bli ilagt gebyrer grunnet forsinkede korrespondanser. Operatør skal ha tilstrekkelig kunnskap om trafikkmønsteret til at sjåførbytter planlegges på en slik måte at forsinkelser i ruteopplegget unngås. Operatør skal ikke foreta sjåførbytter i rushtidsperioder, dersom det er potensiell risiko for at sjåførbyttene da vil føre til, eller forsterke, forsinkelser i ruteopplegget. Ved forsinkelse eller driftsstans, skal Operatør foreta tiltak, slik at avtalt transport kan utføres. 4.4 Innstilte avganger Alle avganger kunngjort i den til enhver tid gjeldende rutetabell skal kjøres. En avgang defineres som innstilt/ikke kjørt ved minimum ett av kriteriene: Når avgangen ikke er kjørt fra startholdeplass eller fra korresponderende knutepunkt innen 10 min etter oppsatt avgangstid Når avgangen ikke er kjørt innen neste avgang Når mindre enn 50 % av turen, målt i planlagt kjøretid og/eller kjørestrekning (rutekm) for turen, ikke er kjørt Når avgangen ikke er korrekt pålogget i det elektroniske billetteringssystemet Innstilte/ikke kjørte avganger innebærer avviksgebyr og reduksjon i godtgjørelse for ikke kjørt produksjon, iht. Vedlegg 5 Godtgjørelse. Side 9 av 14

10 For å fastslå om en avgang er å anse som innstilt/ikke kjørt, benyttes bl.a. data fra Oppdragsgivers elektroniske billetteringssystem og/eller sanntidsinformasjonssystem om bord i bussen, og/eller rapporter om avvik fra Operatør, og/eller observasjoner som er meldt til Oppdragsgiver. 4.5 Varslingsplikt Innstilte avganger skal varsles uten ugrunnet opphold. Frakjøring skal varsles og Operatør har ansvar for at alternativt transportopplegg organiseres og besørges. Oppdragsgiver vil avsette en fast sum for det enkelte ruteområde for å dekke kostnader ved alternativ transport knyttet til frakjøring. Vedvarende kapasitetsproblem skal tas opp med Oppdragsgiver i statusmøter. Operatør skal omgående informere Oppdragsgiver om uhell, ulykker eller andre hendelser som det kan forventes at politi, presse eller publikum kan kontakte Oppdragsgiver om. Dette skal gjøres ut i fra faste varslingsrutiner, og knyttes opp mot omforent mediestrategi mellom Operatør og Oppdragsgiver. 4.6 Kompetansekrav Operatør skal til enhver tid ha tilstrekkelig antall kvalifiserte sjåfører, inkludert reservesjåfører, for å kunne utføre Oppdraget. Personalet skal ha høy kompetanse, positiv serviceinnstilling og god kundeopptreden. Sjåførene skal: Kunne kommunisere på norsk språk Være serviceinnstilt, og ha kunnskap om rutetilbudet og mulighet for korresponderende kollektivtrafikk, slik at vedkommende kan veilede kundene. Ha kunnskap om Oppdragsgivers transportvedtekter og reisegaranti. Ha en kjørestil som gjør at de reisende føler seg trygge, og får en behagelig reiseopplevelse og som samsvarer på en økonomisk kjørestil, men minst mulig belastning for miljøet. Operatør har ansvaret for at alle sjåfører til enhver tid har gyldig førerkort og kompetanse (kjøreseddel) jf. forskrift 16. april 2008 nr. 362 om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften), som gjennomfører direktiv 2003/59/EF. Sjåførene bør være spesielt oppmerksomme og hjelpe barn som reiser alene, reisende med barnevogner og forflytningshemmede ved på- og avstigning. Sjåførens kompetanse ved uhell/ulykker: Rutiner for sjåførenes håndtering av uhell/ulykke skal fremkomme av Operatørs valitetssikringssystem og være en viktig del av sjåføropplæringen. Sjåførene skal være kjent med og følge faste varslingsrutiner og beredskapstiltak ved større ulykker og brann. Sjåførene skal kunne elementær førstehjelp og brannvern. Kostnader knyttet til grunnopplæring og all etterutdanning av sjåfører dekkes av Operatør. Operatør skal som en del av kvalitetssikringssystemet ha en opplæringsplan for sjåførene. All kompetanse skal være elektronisk registrert og oppdatert i Operatørens personellarkiv. Operatør skal kunne stille sjåførene kostnadsfritt til disposisjon for Oppdragsgiver inntil 2 dager hvert kalenderår for å gjennomgå opplæring innen de områder Oppdragsgiver finner nødvendig. Uniformsplikt gjelder for all personell med kundekontakt. Operatør dekker uniformkostnadene 4.7 Kundeinformasjon under reisen Under reisen holdes passasjerene informert av sjåfør, og av SISST på utvalgte ruter. Sjåføren skal i god tid over høyttaleranlegg annonsere viktig informasjon som knutepunkter og utvalgte holdeplasser, og overgangsmuligheter mot korresponderende trafikk. Operatør er ansvarlig for oppdatering av styringsenheten for skiltkassene og er ansvarlig for at alle busser er korrekt skiltet i skiltkassene. Oppdragsgiver er ansvarlig for produksjon av ruteinformasjon til terminaler, holdeplasser, knutepunkt og utvalgte institusjoner. Operatør skal fortløpende rapportere til Oppdragsgiver feil og mangler med holdeplassutstyr langs de traseer som ruteområdet omfatter. Side 10 av 14

11 Oppdragsgiver skal forestå annonsering av trafikktilbudet, samt utgi nødvendig informasjon om endringer i trafikkavviklingen som følge av planlagte avvik. 4.8 Håndtering av avvikssituasjoner Hvis ruteendringer og lignende får konsekvenser for skyss til grunn- og videregående skoler, påligger det Operatør å varsle Oppdragsgiver om dette omgående. Hvis passasjerer i tilfelle driftsstans ikke kommer frem, skal Operatør for egen kostnad snarest mulig besørge alternativ transport. 4.9 Kapasitetsendringer Tilleggskapasitet skal om nødvendig innsettes ved større, varslede reisebehov (for eksempel arrangementer, messer og lignende). Dette skal være en del av den rutinemessige planleggingen av Oppdraget. Planlagt ekstrakapasitet skal avklares med Oppdragsgiver på forhånd. Denne type kjøring godtgjøres etter endringsprisene i vedlegg 5 Godtgjørelsen Sikkerhet og krisehåndtering Operatør er pliktig til å ha rutiner (sikkerhetshåndbok og beredskapsplan) for håndtering av brann, ran, ulykker, terror og annen krisehåndtering i forbindelse med utførelse av oppdraget. Beredskapsplan skal samordnes og koordineres med Oppdragsgiver Tomgangskjøring Som et ledd i å begrense støy og utslipp av skadelige klimagasser fra bussdriften pålegges Operatør å begrense tomgangskjøring av busser. Tomgangskjøring på holdeplasser i sentrumsområder, knutepunkt, og terminaler skal ikke overskride 1 minutt Røyking Det er ikke tillatt med røyking inne i, eller i umiddelbar nærhet av bussene som benyttes i kjøring for Oppdragsgiver. Forbudet gjelder uansett om bussen er parkert, er i rutekjøring, posisjonskjøring eller benyttes til annen type oppdrag Kundehenvendelser og klagebehandling Operatør plikter å håndtere enhver kundehenvendelse som kommer til Operatør, slik som spørsmål om rutetilbudet, hittegods, klager og lignende på en servicemessig tilfredsstillende måte. Henvendelser vedørende klager skal nedtegnes, registreres, besvares og saksbehandles i Oppdragsgivers avviksoppfølgingssystem. Brukeropplæring for driftspersonell besørges av Oppdragsgiver. Operatør skal besvare klager og skriftlige kundehenvendelser innen 3 virkedager. Muntlige henvendelser skal besvares umiddelbart. Oppdragsgiver kan kreve tilbakemelding om hvordan alle saker er fulgt opp. Kundehenvendelser, klager og lignende som kommer direkte til Oppdragsgiver, og som gjelder forhold som er Operatørs ansvar, blir oversendt Operatør for videre håndtering og oppfølging. Ved gjentatte klager på sjåfør vil Oppdragsgiver drøfte sjåførens egnethet med Operatør Behandling av hittegods Bussene skal etterses for gjenglemte gjenstander ved avslutning av hver tur. Hittegods skal håndteres og tas vare på i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Operatør skal ha egen hittegodsservice som muliggjør utlevering av hittegods, og et fast telefonnummer/kontaktpunkt som kan formidles til kundene gjennom Oppdragsgivers informasjonskanaler. Ved innlevering av hittegods skal hver enkelt gjenstand være merket med tydelig og nøyaktig utfylt hittegodslapp hvor det fremgår dato, klokkeslett, funn sted/linjenummer og hvem som har funnet gjenstanden Pauserom og toalett for operativt personale Se vedlegg 4 anleggsbeskrivelsen 4.16 Håndtering av gods og post Kunder skal kunne sende post og gods med buss mellom holdeplasser, knutepunkt og terminaler. Arbeid med og inntekter av denne tjenesten tilfaller Operatør. Takster og praktiske løsninger skal forelegges og godkjennes av Oppdragsgiver. Side 11 av 14

12 4.17 Disponering av materiellet på annen kjøring. Oppdragsgiver aksepterer at materiellet disponeres på annen kjøring gitt at behovet for reservekapasitet ivaretas. Videre skal Oppdragsgiver motta informasjon om når, hvor og hvilken kjøring materiellet disponeres på Omstigning Oppdragsgiver tillater ikke omstigning i planlagte rutetabeller. 5 PRESSE- OG MEDIAHÅNDTERING Oppdragsgiver og Operatør skal samarbeide om kontakt med media og informasjon til myndigheter og organisasjoner som er aktører i kollektivtrafikken. Oppdragsgivers mediestrategi skal sikre at Oppdragsgiver og Operatør skal framstå med en samordnet holdning og profil. Operatør skal utarbeide mediestrategi som skal forelegges Oppdragsgiver. Mediestrategien skal inneholde oversikt over hvem som har ansvar og er kontaktpunkt mot media og Oppdragsgiver i mediesituasjoner. Det skal årlig gjennomføres medietrening hvor både Oppdragsgiver og Operatør deltar, for å sikre kvaliteten på kommunikasjon. 6 KRAV TIL RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV BUSSER 6.1 Generelle krav Bussene skal til enhver tid fremstå som rene utvendig og innvendig. Operatør skal ha en periodisk vedlikeholdsplan for bussene som skal inneholde logg for når bussen er vasket (daglig/periodisk/årlig) og for når bytte av filter for kupeventilasjon er skiftet. Oppdragsgiver har rett til innsyn og kontroll. Bussene skal holde en behagelig temperatur for kunden. Det skal ikke være sjenerende lukt i bussen. Alle busser skal ha allergifilter som filtrerer all friskluft som blåses inn i bussen. Filterskift skal skje i henhold til leverandørens anbefaling. Rengjøringsmidler som inneholder forurensende og helseskadelige stoffer skal ikke benyttes dersom det finnes alternative miljøvennlige rengjøringsmidler på markedet med samme effekt. Ved innkjøp av rengjøringsmidler skal det foreligge produktdatablad på norsk. Rutinene innarbeides i internkontroll og kvalitetssikringssystemet. 6.2 Daglige krav til renhold og vedlikehold Ved daglig oppstart: Bussene skal være rengjort innvendig. Med rengjøring menes at alle seter, gulvflater og vegger skal være rengjort og uten synlig smuss. Alle flater skal være rengjort, fri for tyggegummi, tagging og lignende. Utvendig skal bussen fremstå ren. I trafikk: Sjåførene skal på endeholdeplass gå igjennom og inspisere bussen og plukke søppel. Busser i trafikk skal fremstå uten synlige skader på lakk, karosseri eller innredning. Punkterte vinduer skal ikke forekomme. Vinduer med riss-skader skal skiftes. 6.3 Periodiske renholdskrav Samtlige vinduer vaskes innvendig minimum 2 gang pr. mnd. eller ved behov. Innvendig rundvask, herunder rens av setetrekk, utføres minimum 2 ganger pr. år. Side 12 av 14

13 7 REKLAMERETTIGHETER Oppdragsgiver har alle rettigheter til eventuell reklame i og på bussene, inkludert skiltkasser. Alle former for reklameinntekter tilfaller Oppdragsgiver. Dersom Oppdragsgiver skal benytte bussene til reklame, skal Operatør stille bussene til disposisjon for påføring/nedtaking av utvendig reklame/informasjon. Operatør skal da på forhånd ha vasket bussene og om nødvendig stille garasjeplass til disposisjon for montering. Slik montering skal foregå på tidspunkter det ikke er nødvendig å bruke bussene i trafikk. Med mindre det på forhånd er skriftlig godkjent eller ønsket av Oppdragsgiver skal det ikke selges annet enn billettprodukter i bussene, eller gjennomføres andre aktiviteter i reklame-, opplysnings- eller underholdningsformål. 8 TRANSPORTVEDTEKTER OG REISEGARANTI Operatør forplikter seg til å følge Oppdragsgivers til enhver tid gjeldende Reisegaranti og Transportvedtekter, jfr. Bilag nr 2 og 3. 9 ANSATTES RETTIGHETER 9.1 Virksomhetsoverdragelse Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at reglene i arbeidsmiljøloven 16-2 til 16-7 om arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av virksomhet kan komme til anvendelse ved tildeling av kontrakt etter anbudskonkurransen her, jf. yrkestransportloven Lønns- og arbeidsvilkår Operatøren forplikter seg til å sikre at ansatte som direkte arbeider med å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for bransjen. Operatøren har en tilsvarende plikt i forhold til Underleverandører, jfr. kontraktbestemmelsene pkt Politiske vedtak Etter Sør-Trøndelag fylkeskommunes vedtak 21. juni 2010 i sak 51/2010 pkt. 5 skal følgende gjelde for sikring av pensjonsrettigheter hos eksisterende operatører: Man skal også ivareta opptjente rettigheter for arbeidstakere som står under en annen pensjonsordning enn i overtakende selskap. Særavtaler som den enkelte ansatte/lokale fagforening måtte ha i forhold til lønn og pensjon som går ut over den nye bransjeavtalen skal kunne overføres. Ansatte skal ikke få svekket sin pensjonsordning. Vedtaket innebærer at ny operatør forplikter seg til å videreføre eksisterende pensjonsordninger hos tidligere operatør som lukkede ordninger for ansatte som virksomhetsoverdragelse til ny operatør så langt det lar seg gjøre. Ny operatør forplikter seg til å tilslutte seg Overføringsavtalen og Sikringsordningen i den grad det er nødvendig for å videreføre ordningene. For å sikre forutberegnelighet, åpenhet, forretningsmessighet og ikke-diskriminering ved tilbudsutformingen skal beregningen av eventuelle ekstra premier knyttet til pensjon som følge av operatørskifte, foretas etter tildeling av kontrakt. Beregningen av eventuelle økte premier foretas av aktuar på Oppdragsgivers regning basert på videreføring av pensjonsordningene som oppebæres hos nåværende operatører som går utover de eksisterende pensjonsordninger den nye operatøren tilbyr sine ansatte. Beregningene foretas etter en fast modell basert på de faktiske premieinnbetalinger fra Operatør. Modellen fremgår av bilag 5. Informasjon om nåværende operatørers pensjonsordninger vil bli publisert på Dersom tidligere operatørs pensjonsordninger ikke kan videreføres, skal den enkelte arbeidstaker kompenseres for endret pensjonsordning. I tilbudet prises pensjonskostnader på bakgrunn av operatørenes nåværende pensjonsordninger. Dersom ny operatør ved inngivelsen av tilbudet ikke har ansatte, så prises pensjonskostnader etter ordningene i gjeldende Bussbransjeavtale. Eventuelle særavtaler som går utover bussbransjeavtalen og som videreføres hos ny operatør vil bli kompensert av Oppdragsgiver for perioden frem til utløpet av særavtalen, eventuelt til nærmeste Side 13 av 14

14 tidspunkt en oppsigelse av særavtalen vil ha virkning. Operatøren vil ikke bli kompensert for videreførte særavtaler utover dette. Det presiseres at Oppdragsgiver ikke vil kompensere Operatør for videreføring av pensjonsordninger eller særavtaler der det ikke skjer en virksomhetsoverdragelse. 10 RAPPORTERING Operatør skal rapportere til Oppdragsgiver på følgende forhold: - Økonomi - Materiell - Driftsrapportering - Ulykker og hendelser - Miljø Operatør og Oppdragsgiver skal som del av oppstartforberedelsene avtale omfang og innhold i rapporteringen. 11. MØTER Det skal fra kontraktsignering gjennomføres jevnlige møter mellom partene. Vedlegg 7 beskriver møteaktivitet frem til oppstart. I driftsfasen skal det gjennomføres statusmøter med særskilt fokus på forbedringer. Det skal være på konkrete tiltak som forbedrer kvaliteten på tjenesteutførelsen og kostnadsnivået. Det skal i løpet av perioden legges ansvar på alle parter for å utføre et kontinuerlig arbeid med forbedringer. Det skal minimum to ganger i året avholdes møter mellom Oppdragsgiver, Operatør og ansattrepresentanter. På disse møtene skal det diskuteres hvordan selskapene sammen kan forbedre kvaliteten i tjenesten. Dette for å dra nytte av alle parters erfaringer og kompetanse i dette arbeidet. Endringer i infrastruktur pågående byggearbeider eller andre forhold som påvirker Oppdraget skal behandles i statusmøtene og tiltak rundt disse. Det skal også være en gjennomgang av arrangementer og andre hendelser som krever endringer i omfang eller andre forhold i ruteproduksjonen. 11 BILAG Bilag 1: Ansvarsavklaring og beskrivelse av 1. linjes vedlikehold på billettutstyr. Bilag 2: Oppdragsgivers Reisegaranti Bilag 3: Oppdragsgivers Transportvedtekter Bilag 4: Oversikt over de holdeplasser, knutepunkt, terminaler og institusjoner som Operatør skal holde oppdatert ruteinformasjon oppdatert på vegne av Oppdragsgiver. Bilag 5: Modell for beregning av merutgifter pensjoner Side 14 av 14

Lokal kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Oppdragsbeskrivelsen Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag

Lokal kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Oppdragsbeskrivelsen Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Lokal kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Oppdragsbeskrivelsen Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 1.0 Innhold 1. OPPDRAGET OMFATTER... 3 2.

Detaljer

Vedlegg 1 : Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 1 : Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 10 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELT 1.1 Om Oppdraget 2 KRAV TIL PLANLEGGING AV KJØRINGEN 2.1 Oppstartsforberedelser 2.2 Ruteplanlegging 2.3 Trafikkledelse

Detaljer

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse. Anbudskonkurranse Vestfold 2014

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse. Anbudskonkurranse Vestfold 2014 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Anbudskonkurranse Vestfold 2014 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 11.06.2013 Anbudskonkurranse Vestfold 2014 INNHOLD 1 GENERELT 1.1

Detaljer

VEDLEGG 5. Elektronisk billettering

VEDLEGG 5. Elektronisk billettering VEDLEGG 5 Elektronisk billettering Innhold 1. Generelt... 3 2. Montering av billetteringssystem... 3 2.1 Før oppstart... 3 2.2 Endring i driftsperioden... 3 3. Service, vedlikehold og support... 4 3.1

Detaljer

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Oppdragsbeskrivelsen Lokal kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 1.0 17.03.2012 Vedlegg 1 side 1 av 16 Innhold

Detaljer

Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Oppdragsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Oppdragsbeskrivelsen Versjon 2.6 Sist oppdatert 22.07.10 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og

Detaljer

Busstjenester Bærum øst 2010. Vedlegg 1. Oppdragsbeskrivelse

Busstjenester Bærum øst 2010. Vedlegg 1. Oppdragsbeskrivelse Busstjenester Bærum øst 2010-1 - Ruter AS Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.0 Side 1 av 17 21.03.2005 Busstjenester Bærum øst 2010 Ruter As INNHOLD 1 KRAV TIL PLANLEGGING

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 GENERELT 1.1 Om oppdraget 2 KRAV TIL PLANLEGGING

Detaljer

Tilbudskonkurranse Vestfold Vedlegg 1. Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse Vestfold Vedlegg 1. Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLD 1 GENERELT 1.1 Om Oppdraget 2 KRAV TIL PLANLEGGING AV KJØRINGEN 2.1 Oppstartsforberedelser 2.2 Ruteplanlegging 2.3 Trafikkledelse 2.4 Infrastruktur og fremkommelighetstiltak

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse VERSJON 1.1 02.09.2011 INNHOLD 1. ANSKAFFELSENS OMFANG... 3 1.1. Beskrivelse av oppdraget... 3 2 KRAV TIL PLANLEGGING AV KJØRINGEN... 3 2.1.

Detaljer

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 4 Ajour per 24.02.11 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE...

Detaljer

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 5.0 Ajour per 29.03.12 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE...

Detaljer

2.1. TRASÉ Operatør skal beskrive linjens trasé. Alle forhold som Ruter kan ha interesse av å ha kjennskap til, skal beskrives i trasébeskrivelsen.

2.1. TRASÉ Operatør skal beskrive linjens trasé. Alle forhold som Ruter kan ha interesse av å ha kjennskap til, skal beskrives i trasébeskrivelsen. 1. INNLEDNING Prisavtalene vil være et supplement for til Ruters øvrige kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Samarbeidet skal i tillegg til Ruters øvrige tilbud og samarbeid med annen kollektivtrafikk (for

Detaljer

Busstjenester på Romerike Vedlegg 1. Oppdragsbeskrivelse

Busstjenester på Romerike Vedlegg 1. Oppdragsbeskrivelse Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.0 Ruter As INNHOLD 1 KRAV TIL PLANLEGGING AV KJØRINGEN...3 1.1 Ruteplanlegging...3 1.2 Trafikkledelse...3 1.3 Planlegging av infrastruktur

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.0 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 1.3 Forsikring 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av

Detaljer

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for Oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse

Detaljer

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 2 Oppdragskrav

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 2 Oppdragskrav Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure Del 2 Oppdragskrav Innholdsfortegnelse 1 ANSVARSDELING MELLOM OPPDRAGSGIVER OG OPERATØR... 4 1.1 OVERSIKT OVER ANSVARSDELING... 4 1.1.1 Trafikk-

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering Vedlegg 4 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 8 21.10.2010 INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av billettmaskin 2.2

Detaljer

Busstjenester i kommunene Molde og Gjemnes. Del 6 Billetteringssystem

Busstjenester i kommunene Molde og Gjemnes. Del 6 Billetteringssystem Busstjenester i kommunene Molde og Gjemnes Del 6 Billetteringssystem Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 INSTALLASJON AV TERMINAL MOT BAKSYSTEM... 3 3 INSTALLASJON AV TERMINAL I BUSS... 3 4 DRIFT...

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Linje 25

Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 10 Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3

Detaljer

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Syd 2010 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

Busslinjer - Oppdragsbeskrivelse Side 1 av 14. Oppdragsbeskrivelse. Vedlegg 1

Busslinjer - Oppdragsbeskrivelse Side 1 av 14. Oppdragsbeskrivelse. Vedlegg 1 Busslinjer - Oppdragsbeskrivelse Side 1 av 14 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1 Innholdsfortegnelse 1 Definisjoner --------------------------------------------------------------------------------------- 2

Detaljer

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 1. Oppdragsbeskrivelse

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 1. Oppdragsbeskrivelse Busstjenester Oslo vest 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.10 INNHOLD 1 KRAV TIL PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV KJØRINGEN.. 3 1.1 Ruteplanlegging... 3 1.2 Rutedata og vognløpsplaner... 3 1.3

Detaljer

Busstjenester i Ruteområde vest kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 1. Oppdragsbeskrivelse

Busstjenester i Ruteområde vest kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 1. Oppdragsbeskrivelse kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Busstjenester i ruteområdet vest INNHOLD 1 GENERELT... 4 1.1 Om Oppdraget... 4 1.2 Møter... 4 2 KRAV TIL PLANLEGGING

Detaljer

Busstjenester i kommunene Molde og Gjemnes. Del 2 Oppdragskrav

Busstjenester i kommunene Molde og Gjemnes. Del 2 Oppdragskrav Busstjenester i kommunene Molde og Gjemnes Del 2 Oppdragskrav Innholdsfortegnelse 1 ANSVARSDELING MELLOM OPPDRAGSGIVER OG OPERATØR... 4 1.1 OVERSIKT OVER ANSVARSDELING... 4 1.1.1 Trafikk- og driftsledelse...

Detaljer

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 13/8683 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG... 4 2.1.

Detaljer

Oppdragsbeskrivelsen

Oppdragsbeskrivelsen Vedlegg 1 Versjon 1.2 23.09.2015 Oppdragsbeskrivelsen Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 4 2 KRAV TIL PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET... 5 2.1 RUTEPLANLEGGING...

Detaljer

Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem

Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem Lokal- og regionruter i Gjøvik og omegn og langrute Hønefoss Gjøvik - Lillehammer Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem Versjon 1.0 Persontransport i rute 2012 AVTALE OM DRIFT AV BILLETTERINGSSYSTEM

Detaljer

Vedlegg 1. Versjon 1.1 29.02.2016. Oppdragsbeskrivelsen. Busstjenester Indre by 2017

Vedlegg 1. Versjon 1.1 29.02.2016. Oppdragsbeskrivelsen. Busstjenester Indre by 2017 Vedlegg 1 Versjon 1.1 29.02.2016 Oppdragsbeskrivelsen Busstjenester Indre by 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 INNLEDNING... 3 1 MARKEDSPERSPEKTIV... 3 1.1 BEFOLKNING... 3 1.2 AREALBRUK... 3 1.3 PÅLITELIGHET OG

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg Vedlegg 5 5 Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Rutebeskrivelsen. Rutebeskrivelsen. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag. Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen Versjon 2.0 Oppdatert 19.10.

Rutebeskrivelsen. Rutebeskrivelsen. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag. Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen Versjon 2.0 Oppdatert 19.10. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 2.0 Oppdatert 19.10.12 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTEPRODUKSJONSDATA... 7 2.1 Oversikt årsproduksjon

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Sentrum

Incitamentsbeskrivelse Sentrum Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 11 Incitamentsbeskrivelse Sentrum Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjon Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Formål med anskaffelsen... 2 2 Oppdragets omfang... 2 2.1 Varighet... 2 2.2 Geografiske områder... 2 2.3 Tidspunkt for kontrollene... 2 2.3.1 Fordeling

Detaljer

Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag

Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag for Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør)

Detaljer

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Prosedyreregler PROSEDYREREGLER

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Prosedyreregler PROSEDYREREGLER PROSEDYREREGLER Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse pr. ruteområde... 3 2.2 Opsjoner... 3 2.3 Ordinær regulering

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom for lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr:

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i fartøy Fartøyene skal forberedes

Detaljer

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 6 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1. BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 3 3. NATTBUSSER... 4 4. KJØRING PÅ

Detaljer

Drift av båtforbindelse. Vedlegg 1. Oppdragsbeskrivelse. Versjon 1.0 1

Drift av båtforbindelse. Vedlegg 1. Oppdragsbeskrivelse. Versjon 1.0 1 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Drift av båtforbindelse Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.0 1 INNHOLD Drift av båtforbindelse 1 PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET... 4 1.1 Ruteplanlegging...

Detaljer

Prisavtale. mellom. Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.

Prisavtale. mellom. Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr. Prisavtale mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og xxxx xxxx Organisasjonsnr: xxxxx (heretter kalt Operatør)

Detaljer

Vedlegg 1. Versjon 1.1 20.10.2014. Oppdragsbeskrivelsen. Busstjenester Nittedal 2015

Vedlegg 1. Versjon 1.1 20.10.2014. Oppdragsbeskrivelsen. Busstjenester Nittedal 2015 Vedlegg 1 Versjon 1.1 20.10.2014 Oppdragsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 INNHOLD INNHOLD... 1 INNLEDNING... 3 1 KRAV TIL PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET... 4 1.1 RUTEPLANLEGGING... 4

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL OG HENSIKT... 3 1.2 GENERERELE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 1.3 LOVER, FORSKRIFTER OG

Detaljer

Vedlegg 4: Godtgjørelse

Vedlegg 4: Godtgjørelse Lokalruter i Lillehammerregionen Vedlegg 4: Versjon 1.0 Persontransport i rute 2011 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1... 3 3 GODTGJØRELSE VED ENDRING AV RUTE-... 3 PRODUKSJON...

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Innledning-------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Versjon 1.0 20.06.2011 INNHOLD 1. EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Ansvar... 3 1.2. Eierskap... 3 1.3.

Detaljer

Kommersielle forhold

Kommersielle forhold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 21.10.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i oppdraget 4. Kompensasjon for pris- og kostnadsutvikling 5. Trafikkinntekter

Detaljer

Busstjenester i Setesdal og Vennesla nord. Vedlegg 1. Oppdragsbeskrivelse

Busstjenester i Setesdal og Vennesla nord. Vedlegg 1. Oppdragsbeskrivelse Busstjenester i Setesdal og Vennesla nord Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse _ INNHOLD 1 GENERELT... 4 1.1 Om Oppdraget... 4 2 KRAV TIL PLANLEGGING AV KJØRINGEN... 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Oppstartsforberedelser...

Detaljer

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Versjon 1.1 23.08.2011 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Antall rutekilometer... 3

Detaljer

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 08.07.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i en 4. Kompensasjon for pris- og

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1.2 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING...

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stjørdal-Meråker

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stjørdal-Meråker Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stjørdal-Meråker 2018-2021 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Oppkjøring av rutetraséer... 3 2.3 Nattbuss... 3

Detaljer

Vedlegg 6. Incitamentsordning. Vedlegg 6. Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 6. Incitamentsordning. Vedlegg 6. Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 6 Incitamentsordning Vedlegg 6 Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav... 3 2. Økonomisk

Detaljer

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Bærum Øst 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE VED

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT... 3 2. SKYSSKATEGORIER... 3 2.1. Kategori 1- Individuelt tilrettelagt skoleskyss (spesialskyss)... 3 2.2. Kategori 2 Ordinær skoleskyss...

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss

Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet RuterBy 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i bussene Bussene skal

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING... 2

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse

Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse 12.06.2015 Innhold 1 Eierskap, ansvar og forsikring -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Definisjoner

Detaljer

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring Versjon 2.1 Kristiansand, 17.7.2009 Innholdsfortegnelse. 1 Innledning...3 2 Fellesdel...3 3 Definisjoner...3 3.1 Pasientreiser...3

Detaljer

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE

Detaljer

Busstjenester Oslo nord-øst Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Oslo nord-øst Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 3 Økonomiske betingelser 14.03.2014 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 6 Enebakk

Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 6 Enebakk Vedlegg 6 Versjon 1 03.11.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 SÆRLIG OM ÅRLIG SATSNINGSOMRÅDE...

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSEN. Vedlegg 1

OPPDRAGSBESKRIVELSEN. Vedlegg 1 Vedlegg 1 OPPDRAGSBESKRIVELSEN Innhold 1 Generelt... 2 2 Billetteringssystem... 4 3 Krav til utførelse av kjøring... 6 4 Krav til renhold og vedlikehold av busser... 9 5 Oppstartsforberedelser... 10 6

Detaljer

Operatørkontroll Kvalitetsmanual Buss. Kvalitetsmanual Buss. Versjon 8.0 Februar 2011 1

Operatørkontroll Kvalitetsmanual Buss. Kvalitetsmanual Buss. Versjon 8.0 Februar 2011 1 Kvalitetsmanual Buss Versjon 8.0 Februar 2011 1 Q1Dato Dato for gjennomføring av kontrollen registreres. Q 2 Intervjer ID Intervju ID registreres. (inntil 3 siffer) Q3 Transportmiddel Transportmiddelet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sør-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 4 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 5 4. FAKTURERING... 5 Side 2 av 6 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse. Kontrakt nr 13/86 Haugesundsruta. Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse. Kontrakt nr 13/86 Haugesundsruta. Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr 13/86 Haugesundsruta Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 1 1. RUTEPRODUKSJON... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Ruten...

Detaljer

Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4

Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4 Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 2. Avtaleforhold 1.

Detaljer

Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom

Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom Kontrakt for mellom Atb AS Kongens gate 34, Postboks 4308, 7417 Trondheim (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: xxxxxxxxx

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 11.06.2013 Innhold: 1. GENERELT 2. GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET 3. GODTGJØRELSE VED ENDRINGER I RUTEPRODUKSJONEN 4. KOMPENSASJON

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

UTKAST. Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019

UTKAST. Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Vedlegg 6 Versjon 0.4 23.08.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde Eidsvoll/Nes Nannestad/Gjerdrum Bjørkelangen Enebakk Nittedal/Lørenskog UTKAST Innhold INNHOLD...

Detaljer

Busstjenester på Romerike Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.3

Busstjenester på Romerike Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.3 Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.3 INNHOLD 1 GNRLT... 3 2 GODTGJØRLS FOR OPPDRAGT... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRLS VD JUSTRING

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 3 Versjon 0.85 18.08.2017 Rutebeskrivelse Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER, SÆRSKILTE HVERDAGER OG NATTBUSS... 2 3

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Grenland Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Telemark fylkeskommune Side 1 av 8 01.06.2015 INNHOLD KAP 1 BUSSMATERIELLET 1.0 Oversikt hovedspesifikasjoner KAP 2 GENERELLE KRAV FOR ALLE

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 06.02.2015 Innhold: 1. GENERELT 2. GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET 3. GODTGJØRELSE VED ENDRINGER I RUTEPRODUKSJONEN 4. KOMPENSASJON

Detaljer

Kontrakt nr. 17/137. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 17/137. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 17/137 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG...

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN Att: Vår referanse Deres referanse Dato 201514622-1 09.11.2015 Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

BILAG 1 - Ansvarsavklaring mellom Oppdragsgiver og Operatører

BILAG 1 - Ansvarsavklaring mellom Oppdragsgiver og Operatører BILAG 1 - Ansvarsavklaring mellom Oppdragsgiver og Operatører Operatørenes ansvar når det gjelder 1. linjes vedlikehold av billettutstyr og feilsøkingsprosedyrer Oppdragsgiver er eier av det installerte

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg 6 Versjon 1.1 11.03.2016 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Linje 25 2017 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 BEREGNING AV BONUS... 2 2.3 FAKTURERING...

Detaljer