Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato Tid 13:00 Program s.2

2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 18/13 Forslag til handlingsplan 2014 for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19/13 samferdselsplan, del II Handlingsprogram Orienteringer i forbindelse med møtet: Sunniva Pallin, NAV orienterer om Oppfølgingsplan arbeid og psykisk helse. Kjersti Hovden: Oppsummering av Delta-konferansen i Kirkenes. Program: Frammøte kl i Galleriet Befaring til NoraSonde, Industriveien 14, Skedsmokorset Omvisning, orientering og julelunsj. Avreise fra Skedsmokorset tilbake til Galleriet kl

4 Sakertilbehandling

5 Sakertilbehandling

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /935-2 Saksnr Utvalg Møtedato 18/13 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag til handlingsplan 2014 for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innstilling Forslag til Handlingsplan 2014 for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtas. Sammendrag Vedlagte forslag til Handlingsplan 2014 for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar utgangspunkt i virksomhetsplanen for som ble vedtatt Handlingsplanen er utarbeidet med fokus på de fylkeskommunale ansvarsområdene som er relevante for Rådets arbeid. Bakgrunn og saksopplysninger Politisk møteplan for Akershus fylkeskommune 2014 ble behandlet i fylkestinget 23. september, og innebærer 8 møter for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg planlegges det også befaringer/besøk på steder som har relevans for Rådets virksomhet. Rådets møter starter kl og legges normalt til Galleriets møtelokaler av hensyn til saksbehandlere og andre i administrasjonen som skal orientere om saker. Eventuelle befaringer legges til formiddagen i forkant av møtet. Det er planlagt følgende møte- og befarings/konferanseaktivitet i 2014: 27. januar: Møte i Galleriet 3. mars: Møte i Galleriet (evt. befaring på formiddagen) 7. april: Dagskonferanse for de kommunale rådene på Hotel Thon Opera 28. april: Møte i Galleriet 2. juni: Møte og heldagsbesøk på Oscarsborg august: Landskonferanse for de fylkeskommunale rådene i Kristiansand 8. september: Møte i Galleriet 6. oktober: Møte og heldagsbesøk Eidsvollsbygningen 3. november: Møte i Galleriet

7 1. desember: Juleavslutningsmøte Budsjett for Rådet 2014: Dagskonferanse for de kommunale rådene kr ,- «Akershus for alle»: Konsulenthonorar kr ,- Deltakelse på konferanser/kurs/seminarer kr ,- Div. ekskursjoner/transport/leie av lokaler/bevertning kr ,- Estimert årlig budsjett kr ,- Politisk sekretariat beregner ca. kr ,- til dekning av møtehonorarer, bevertning, reiseutgifter etc. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen anbefaler at forslag til Handlingsplan 2014 vedtas. Oslo, 19. november 2013 Tron Ole Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Kjersti Hovden Vedlegg 1 Forslag til handlingsplan 2014 for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

8 AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Handlingsplan 2014

9 INNHOLD Mandat for det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Medlemssammensetning i det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Handlingsplan 2014

10 Mandat for det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Akershus fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er oppnevnt av fylkestinget, - første gang i Rådet var lenge en frivillig ordning for fylkeskommunen, men ble gjennom Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne pålagt f.o.m. 10. september Med utgangspunkt i denne loven vedtok fylkestinget 1. november 2007 et eget mandat for Akershus fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I henhold til dette mandatet skal Akershus fylkeskommune gjennom det fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal: medvirke til at samfunnsskapte barrierer fjernes bl.a. gjennom informasjon og påvirkning for størst mulig grad av universell utforming medvirke til at direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet medvirke til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til de tjenester som er nødvendige for å kunne delta i samfunnet bidra til drøftinger mellom rådets medlemmer og representanter for offentlige instanser og institusjoner om spørsmål av betydning for mennesker med nedsatt funksjonsevne Det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være sammensatt av :

11 3 politikere 3 brukerrepresentanter (2 fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Akershus - 1 fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner Akershus) 1 representant for Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1 representant for NAV Akershus 1 representant for fylkeskommunens administrasjon (observatør uten stemmerett) Rådets sekretariat er lagt til avdeling for folkehelse, kultur og frivillighet. Rådets medlemmer 2014: Medlemmer: Katrine Behsert (leder) Inge Solli Ruth Solveig Birkeland Jørn Pettersen Arild Engen Tove-Britt Henriksen (nestleder) funksjonshemmedes organisasjoner Sunniva Pallin Elisabeth Wang Kristin Felde Fremskrittspartiet Venstre Sosialistisk Venstreparti Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Samarbeidsforum for NAV Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Akershus fylkeskommune Varamedlemmer Vibeke Limi Camilla Hille Kjell Maartmann-Moe Gunnar Johansen Geir Eriksen organisasjoner Ann-Karin Pettersen organisasjoner Tanja Koritzinsky Søren Rysstad Christian Hinze Holm Fremskrittspartiet Venstre Arbeiderpartiet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Samarbeidsforum for funksjonshemmedes Samarbeidsforum for funksjonshemmedes NAV Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Akershus fylkeskommune Rådets sekretariat er lagt til avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse. Spesialrådgiver Kjersti Hovden er rådets fagsekretær.

12 Handlingsplan 2014 GENERELT I 2014 vil det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: aktivt samarbeide med fylkeskommunens administrasjon for å sikre at saker som berører funksjonshemmede blir lagt fram til behandling i rådet aktivt samarbeide med fylkeskommunens administrasjon om forståelsen av universell utforming og likestilling av funksjonshemmede gjennom kontaktmøter og utveksling av informasjon bidra til å styrke det faglige nivået til de kommunale rådene gjennom råd og veiledning ved behov.. INFORMASJON I 2014 vil det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne : holde sin egen internettside oppdatert med møteprotokoller, pressemeldinger, uttalelser m.m. opprette ny nettavis «Akershus for alle» som overtar for den tidligere «Akershusbulletinen».Nettavisen skal inneholde informasjon rettet primært mot kommunale råd for funksjonshemmede i fylket avholde en dagskonferansen for medlemmer og sekretærer i kommunale råd for funksjonshemmede. SAMFERDSEL I 2014 vil det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ha fokus på : Samferdselsplan for Akershus og Ruters arbeid med kollektivtrafikken i Akershus arbeidet med universell utforming i kollektivtransporten og i de nye båtlinjene i Indre Oslofjord. aktivt samarbeide med fylkeskommunens administrasjon i arbeidet med TT-ordningen og bestillingstransport-ordningen i Akershus, slik at ordningen utvikles til et best mulig tilbud for alle som

13 på grunn av manglende tilrettelegging stenges ute fra øvrige kollektivtilbud UTDANNING I 2014 vil det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ha fokus på arbeidet med: sosial og faglig inkludering av elever med ulike funksjonshemminger i de videregående skolene bidra til at det ved nybygg og rehabilitering av skolebygg tas hensyn til universell utforming bidra til at undervisningsmateriell er universelt utformet med hensyn til lærebøker og læringsplattformer ARBEID I 2014vil det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne : holde seg oppdatert om NAVs tilbud og oppfølging av mennesker med nedsatt funksjonsevne i fylket aktivt følge opp fylkeskommunens ansvar for universell utforming og inkludering med særlig vekt på fylkeskommunens egen praktisering av universell utforming og fylkeskommunen som oppdragsgiver, IAbedrift og arbeidsgiver KULTUR I 2014 vil det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne : i samarbeid med organisasjoner og offentlige instanser bidra aktivt med veiledning, informasjon o.l. om universell utforming av idrettsanlegg og kulturbygninger FOLKEHELSE I 2014 vil det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Sette fokus på folkehelse og betydningen av psykisk og fysisk helse for funksjonshemmede generelt.

14 Delta i fylkeskommunens arbeid med å gjøre idrett- og friluftsliv tilgjengelig for funksjonshemmede og tilrettelegging av turstier og kyststier i samarbeid med bl.a. Oslofjordens Friluftsliv. REGIONAL- OG AREALPLANLEGGING I 2014 vil det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Følge opp regjeringens handlingsplan for universell utforming, ny plan og bygningslov og lov om likestilling og inkludering bl.a.gjennom innspill til det regionale plansamarbeidet. Følge arbeidet med tettstedsutvikling i Akershus,bl.a. gjennom Grønn Urban i Akershus (tettstedsutvikling). KONFERANSER OG BEFARINGER I 2014 vil det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Arrangere en dagskonferanse for de kommunale rådene for funksjonshemmede i Akershus. Dato og sted blir 7. april 2014 på Hotel Thon Opera. Delta på landskonferansen for de fylkeskommunale rådene Delta på 3-4 befaringer/turer som har tilknytning til de saksområder som det fylkeskommunale rådet skal prioritere og innenfor det budsjett rådet har til rådighet Det planlegges konkret en befaring i juni til Oscarsborg. Det er også planlagt en befaring til Eidsvollsbygningen i løpet av Delta på relevante kurs og konferanser innenfor det budsjett rådet har til rådighet

15

16 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for samferdsel Fylkesting /13 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fylkesutvalg samferdselsplan, del II Handlingsprogram Innstilling Fylkestinget vedtar handlingsprogram for samferdsel , i henhold til vedtatte rammer i Økonomiplan Sammendrag Samferdselsplan ble vedtatt av fylkestinget høsten Del 1 i Samferdselsplanen forblir uendret og vil ikke fremlegges for nytt vedtak, mens del 2 Handlingsprogram skal rulleres årlig. Handlingsprogrammet omfatter investering og drift innenfor samferdselssektoren i Akershus, og angir nærmere disponering av rammene til samferdsel i rådmannens budsjettforslag, og disponering av rammen for Oslopakke 3-midler. Rammene for neste fireårsperiode er prioritert etter mål og strategier for Akershus fylkeskommune, Samferdselsplanens del 1 og relaterte vedtak i fylkestinget. I likhet med resten av fylkeskommunen har også samferdselsbudsjettet fått et kutt i rammen på omkring 1 prosent, dette utgjør for samferdselsbudsjettet om lag 12 mill. kr. Det er i økonomiplanperioden lagt vekt på å oppnå de mål som er satt for fylkeskommunen på best mulig måte innenfor tildelt ramme. Det er lagt vekt på at kollektivtransporten skal være i stand til å ta økningen i motorisert transport, til rette legge for overgang til sykkel og gange samt innhenting av etterslep på fylkesvegnettet. Handlingsprogrammet er rådmannens forslag til strategier og tiltak for å nå fylkeskommunens overordnede mål.

17 Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger I rådmannens forslag til handlingsprogram for kommende fireårsperiode er det lagt vekt på strategier som støtter opp om målene som ble vedtatt i samferdselsplan I tillegg kommer de prioriteringer som er gjort gjennom vedtak i fylkestinget i 2012 og Budsjettet for samferdsel dekker drift, vedlikehold og investeringer for fylkesveger, drift og investeringer for kollektiv, TT-transport og kollektivterminaler. Handlingsprogrammet angir detaljert forslag for disponering av rammene til samferdsel i rådmannens budsjettforslag, og av vedtatt ramme for Oslopakke 3-midler. Hovedstørrelser drift og investering, Programområde 7 Driftsbudsjettet for samferdsel og transport utgjør til sammen 1,3 mrd. kr i 2014 for fylkeskommunale midler, og 325 mill. kr i driftsmidler fra Oslopakke 3 (tabell 1, side 9 Handlingsprogrammet). Investeringsbudsjettet for samferdsel i 2014 utgjør til sammen 171,6 mill. kr i fylkeskommunale midler og 624,0 mill. kr Oslopakke 3-midler (tabell 2, side 10 Handlingsprogrammet). I tillegg er det i Solberg-regjeringen forslag til revidert statsbudsjett lagt til grunn en økning i midler til drift og vedlikehold av fylkesveg på totalt 17,3 mill. kr (se omtale av fylkesveg drift under). Hovedmål for perioden hvor samferdsel spesielt bidrar i måloppnåelsen - Fremkommelighet og sikkerhet for alle trafikantgrupper. - Vekst i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter. - Være et foregangsfylke innen klima og miljø. - Fylkeskommunen skal ha en helsefremmende politikk. Hovedutfordringen for fylkeskommunen fremover er å møte forventet befolkningsvekst med god infrastruktur og transportløsninger som er klimavennlige, helsebringende, trygge og ikke minst kostnadseffektive. Fylkeskommunen skal sikre fremkommelighet og sikkerhet for alle trafikantgrupper. Dette omfatter både å sikre et godt kollektivtilbud og å trygge alle trafikantgrupper på vegnettet. Kollektiv drift Drift og vedlikehold kollektiv omfatter driftstilskudd til Ruter As, kjøp av tjenester av Vaterland Bussterminal As og kjøp av tjenester av Akershus Kollektivterminaler FKF. Fylkesrådmannen foreslår å bevilge 883,4 mill. kr i 2014 til dette formålet. Driftstilskuddet til Ruter As er den største posten inne dette programområdet, og utgjør 751,9 mill. kr av driftsbudsjettet. Ruter har også en økning i driftstilskuddet fra Oslopakke 3 midler på 25 mill. kr i tillegg har Ruter fått bevilget midler over belønningsordningen som i 2014 utgjør 27 mill. kr knyttet til drift av kollektivtransport i Akershus. Dette gir en total realøkning av Ruters ramme på totalt 45 mill. kr i Fylkeskommunen kjøper skolekort for elever i videregående skole med rett til skyss. I opprinnelig forslag til økonomiplan for og rådmannens forslag til handlingsprogram for er det budsjettert med en utgift på 89,5 mill. kr til dette i Ruter har gjennomført nye beregninger i etterkant av dette som viser en total utgift i 2014 på 93,3 mill. kr, dvs. 3,8 mill. kr høyere enn anslått i opprinnelig forslag til ØP Det er nye anslag på

18 elever som gjør at det beregnes høyere utgifter. I tilleggssak til ØP er det foreslått å finansiere denne økningen av fylkeskommunens økte inntekter i revidert statsbudsjett for Fylkeskommunen betaler Ruter pr elev som får skoleskyss, slik at dette er utgifter som uansett påløper for fylkeskommunen. Fylkesveg drift og vedlikehold Fylkesrådmannen foreslår en samlet ramme til drift og vedlikehold av fylkesveg på 390,6 mill. kr, fordelt på 155,6 mill. kr til vedlikehold og 235,1 mill. kr til drift. Budsjettforslaget innebærer en realøkning på 23,8 mill. kr i I tillegg har Kommunal- og regionaldepartementet sendt brev til fylkeskommunene om at det er lagt inn en uriktig fordeling i statsbudsjettet som regjeringen Stoltenberg la fram. Det er midlene i rammetilskuddet knyttet til i fylkesveier som nå er korrigert. For Akershus fylkeskommune utgjør dette 11,3 mill. kr i økt rammetilskudd. Regjeringen Solberg foreslår økte 280 mill. kr knyttet til opprusting og fornying av fylkesveier (innhenting av vedlikeholdsetterslep). Midlene fordeles mellom fylkeskommunene etter fylkeskommunenes andel av totalt vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene. For Akershus fylkeskommune utgjør dette 6 mill. kr. Summen av de bevilgede beløpene på 11,3 mill. kr og 6 mill. kr til drift og vedlikehold av fylkesvei med gir en økning i rammen på totalt 17,3 mill. kr. Statens vegvesen gis fullmakt i leveranseavtalen for 2014 til å fordele midlene administrativt mellom drift og vedlikehold. Rådmannens forslag til handlingsprogram legger vekt på å opprettholde standarden på fylkesvegnettet. Økningen i budsjettrammen vil bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Akershus utover rådmannens forslag. Det bevilges også midler til innhenting av vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet over investeringsbudsjettet under posten mindre utbedringer forsterkningsprogram. Med rådmannens forslag beregnes det at Akershus vil ha tatt igjen omtrent 9% av etterslepet ved utgangen av 2014, beregnet fra overtakelsen av tidligere riksveger i Dette er god progresjon sammenlignet med mange andre fylker, men ikke tilstrekkelig til å innhente vedlikeholdsetterslepet etter 15 årsplanen. Statens vegvesen vil komme tilbake med nærmere status på vedlikeholdsetterslepet i løpet av Fylkesveg investeringer Det foreslås et investeringsnivå til lokale vegtiltak på 2,1 mrd. kr i perioden Av dette er mill. kr fylkeskommunale midler. I tillegg kommer bompenger fra Oslopakke 3 til lokalevegtiltak og planlegging på 854 mill. kr i perioden Kollektivbetjening Fornebu I rådmannens forslag til handlingsprogram stod det i linje 2 i tabellen «Bane og fremkommelighet Fornebu» en budsjettramme av bompengemidler på 34 mill. kr i 2014,11 mill. kr i 2015 og 10 mill. kr i 2016 (kolonnen BOM). Det ble da lagt til grunn at Akershus fylkeskommune disponerer alle midlene til dette tiltaket. Det viser seg at midlene var ment å fordeles mellom Oslo og Akershus. Tiltakene knyttet til kollektivbetjening til Fornebu som er omtalt på side 21 i handlingsprogrammet er imidlertid fullfinansiert ved tidligere bevilgninger, så dette har ingen konsekvenser for de tiltak som er planlagt på Fornebu.

19 Problemstillinger og alternativer Samferdselssektoren er kostnadskrevende. De rammer som er gitt krever med dette en streng prioritering, selv med økt ramme til fylkesvegene og økning av Ruters tilskudd. Prioriterte områder er fortsatt kollektivtransport, utbygging av gang- og sykkelveger, utbygging av innfartsparkering og innhenting av etterslep på fylkesvegnettet. Tilskuddet til Ruter vil være tilstrekkelig til å øke kapasiteten slik at det er mulig å møte den forventede veksten i motorisert transport med kollektiv. Samlet er rådmannens forslag til drift og vedlikehold av fylkesveg økt med 17,3 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjettforslag. Dette bidrar til ytterligere innhenting av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Vegvesenet har fullmakt til å fordele midlene mellom postene under drift og vedlikehold. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen anbefaler at fremlagte forslag til handlingsprogram for vedtas, i henhold til vedtatte rammer i Økonomiplan Oslo, 15. november 2013 Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Liv Maren Bjørnstad Vedlegg: Utrykte vedlegg: Vedlegg 1 samferdselsplan, del II Handlingsprogram

20 SAMFERDSELSPLAN Del II Handlingsprogram Sak til fylkestinget 16. desember 2013 Forsidefoto: Kimm Saatvedt

21

22 INNHOLD DEL II HANDLINGSPROGRAM 1 HANDLINGSPROGRAM FOR HOVEDSTØRRELSER DRIFT OG INVESTERING DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOLLEKTIV DRIFTSTILSKUDD RUTER AS Trafikkvekst i Akershus fra og målsatt trafikkvekst i perioden Rutetilbudet i Akershus i FORVALTNING DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOLLEKTIVTRANSPORT I AKERSHUS ANDRE TILSKUDDSORDNINGER Belønningsordningen Tilgjengelighetsmidler KID (kollektivtransport i distriktene) OSLOPAKKE 3 BOMPENGEINNTEKTER TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOLLEKTIVTRAFIKK VATERLAND BUSSTERMINAL AS AKERSHUS KOLLEKTIV TERMINALER FKF (AKT) SKOLESKYSS TRANSPORTLØYVER OG BEREDSKAP TRANSPORT FOR FUNKSJONSHEMMEDE INVESTERINGSPROSJEKTER KOLLEKTIV KOLLEKTIVBETJENING FORNEBU KOLSÅSBANEN KOLLEKTIVBETJENING AHUS MINDRE INVESTERINGER OG DRIFTSTILTAK AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AFK) DRIFT OG VEDLIKEHOLD VEG RAMMER OG FØRINGER INNHENTING AV VEDLIKEHOLDSETTERSLEP PÅ FYLKESVEGENE BUDSJETTFORSLAG INVESTERINGSPROSJEKTER VEG ØKONOMISKE RAMMER OG FØRINGER PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING NYE VEGER (STREKNINGSVISE INVESTERINGER) Prosjekter som videreføres i Prosjekter med vedtatt forskottering Forslag til prioritering av nye prosjekter i 2014 og Aktuelle tiltak etter 2017 ( marginallista ) MINDRE UTBEDRINGER Nye prosjekter i GANG- OG SYKKELVEGER Gående og syklende Prosjekter som videreføres i Prosjekter med vedtatt forskottering Nye prosjekter i 2014 og Aktuelle prosjekter i 2015 og senere (marginallisten) TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK Prosjekter som videreføres i Nye prosjekter i Aktuelle prosjekter i 2017 eller senere («marginallisten») MILJØ OG SERVICETILTAK SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

23 6.7.1 Nye prosjekter i KOLLEKTIVTILTAK Prosjekter som videreføres i Nye prosjekter i INNFARTSPARKERING Arbeid med felles Strategi for Innfartsparkering i Akershus Prosjekter som gjennomføres i perioden REGIONSVISE INVESTERINGER PLANLEGGING PLANLEGGING OG UTVIKLING VEDLEGG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR OG MYNDIGHET INNEN SAMFERDSEL VEDTATTE PRINSIPPER FOR FORSKOTTERING UTVALGTE TABELLER HANDLINGSPROGRAMMET FOR HOVEDTABELL DRIFTSBUDSJETT HOVEDTABELL INVESTERINGSBUDSJETT INNSATSOMRÅDER OG TILTAK VEIER I REGI AV SVV INNSATSOMRÅDER OG TILTAK VEIER I REGI AV SVV , FORDELING FYLKESKOMMUNALE MIDLER OG OSLOPAKKE OVERSIKT OVER FORSKUDD OG REFUSJONER NYE VEGPROSJEKT (STREKNINGSVISE TILTAK) MINDRE UTBEDRINGER GANG- OG SYKKELVEIER MARGINALLISTE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK MILJØ- OG SERVICETILTAK KOLLEKTIVTILTAK SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

24 SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

25 6 SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

26 1 HANDLINGSPROGRAM FOR Økt fremkommelighet og sikkerhet for alle trafikantgrupper er et overordnet mål for Akershus fylkeskommune. Samtidig har fylkeskommunen som mål å være et foregangsfylke innen klima og miljø samt ha en helsefremmende politikk. Målene er en prioritering for ØP perioden innen de mål som er trukket opp i Samferdselsplanen Del I Som del av samferdselsplanen skal det utarbeides et forslag til årlig handlingsprogram som legges frem samtidig med rådmannens budsjettforslag. Handlingsprogrammet er fylkeskommunens oppfølging i Akershus har opplevd en sterk befolkningsvekst de siste ti år. Det er ikke forventet at denne trenden vil avta i årene som kommer. Den forventede veksten frem mot 2030 er på 30 prosent fra dagens nivå. Dette fører følgelig til økt belastning for kollektivtransporten og infrastrukturen. Dersom fylkeskommunen skal nå sine mål om økt fremkommelighet for alle trafikantgrupper vil det kreve økt tilbud i kollektivtransporten og bedre tilrettelegging for sykkel og gange. Dersom en får til en overgang i personreiser fra bil til kollektiv vil dette også føre til bedret fremkommelighet for næringstransporten. I de senere år har Ruter oppnådd gode resultater med hensyn til passasjervekst. Dette er en utvikling som fylkeskommunen ønsker skal fortsette å øke i årene fremover. Målet er at all økning i behovet for motorisert transport skal tas kollektivt. Dette krever at kollektivtransporten er så god at det oppfattes som et naturlig alternativ til personbil i de daglige reiser. Ruter får i dette handlingsprogrammet tildelt tilstrekkelig med midler til at det muliggjør en trafikkvekst på omtrent 5 prosent. Dette er ifølge Ruters beregninger den veksten som kreves for å være i stand til å ta veksten i motorisert transport med kollektiv. I økningen ligger også belønningsmidler til kollektivtransport fra staten som i kommende år brukes til samhandling med NSB omkring overgang til tog og en satsning på busstilbudet i Nedre Romerike. I tillegg til et bedret kollektivtilbud som er i stand til å ta veksten i motorisert transport skal andelen som sykler og går også øke i årene som kommer. I handlingsprogrammet er det lagt inn økte midler til tiltak for å øke sykkel og gang andelen gjennom prioritering av planlegging og bygging av gang- og sykkelveger, da særlig i tilknytning til skolene i Akershus. At barn tidlig tillegger seg gode reisevaner som å sykle og gå til skolen vil være et grep som kan bidra til den generelle folkehelse i tillegg til redusert privatbilbruk. Det skal også oppleves trygt og enkelt å ferdes på og langs fylkesvegnettet. Økt utbygging og planlegging av gang- og sykkelveger, samt prioritering av innhenting av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet, er her nøkkelfaktorer for å lykkes i å nå dette målet. Dagens standard på fylkesvegnettet skal opprettholdes og forbedres. Det gjøres investeringer i nye gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak og strekningsvise utbedringer. Den langsiktige målsettingen til fylkeskommunen er at vedlikeholdsetterslepet skal innhentes over de neste 15 år, det imidlertid ikke nok midler til å følge opp dette innenfor eksisterende ramme. Lykkes fylkeskommunene med sine målsettinger om at trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange vil dette bidra til lavere CO2 utslipp og mindre luftforurensning. Veitrafikk står for ca. 60 prosent av klimagassutslippene og det er en fortsatt økning i veitrafikken. At flere reiser kollektivt løser ikke dette problemet alene. En fortsatt utvikling av nye knutepunkter og tilrettelegging for at flere kan sykle og gå i sine daglige reiser er også viktig for å nå målet om reduserte utslipp. SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

27 Det er i gjeldende handlingsprogram også denne gang lagt vekt på å legge minst mulig føringer på fylkeskommunens investeringer utover økonomiplanperioden, og siste år av handlingsprogrammet. Dette fordi Samferdselsplanen skal revideres som en oppfølgning av vedtatt felles areal- og transport plan for Oslo og Akershus (Plansamarbeidet). Den reviderte Samferdselsplanen vil kunne gi justerte og /eller nye føringer og prioriteringer for samferdselspolitikken i Akershus fylkeskommune. Det er da viktig å ha økonomisk mulighet til å prioritere tiltak som er nødvendige for å nå planens prioriterte mål. Når en avventer Plansamarbeidet med å revidere Samferdselsplanen er det for å kunne legge helhetsperspektivet i areal- og transportplanen til grunn når en skal utmeisle samferdselspolitikken i Akershus fylkeskommune. 8 SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

28 2 HOVEDSTØRRELSER DRIFT OG INVESTERING Driftsbudsjettet for samferdsel og transport utgjør til sammen mill. kr i 2014 for fylkeskommunale midler, og 325 mill. kr i driftsmidler fra Oslopakke 3. I tillegg er Akershus fylkeskommune tildelt midler gjennom belønningsordningen. Driftsbudsjettet omfatter: Driftstilskudd til kollektivtransport og skoleskyss gjennom Ruter As Drift og vedlikehold av 1816 km fylkesveger Tilskudd til drift av kollektivterminaler Transport for funksjonshemmede Utøvelse av løyvemyndighet i henhold til yrkestransportloven Samarbeid om kollektivtrafikken på Østlandet Tabell 1. Driftsbudsjett fra økonomiplan, AFK-midler. Investeringsbudsjettet for samferdsel i 2014 utgjør til sammen 171,6 mill. kr for fylkeskommunale midler, og 624,0 mill. kr Oslopakke 3-midler. Investeringsbudsjettet omfatter: Store kollektivtiltak Lokale vegtiltak Småinvesteringer i Oslopakke 3 Investering i kollektivterminaler Tabell 2. Investeringsbudsjett fra økonomiplan SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

29 PO7 SAMFERDSEL OG TRANSPORT (tall i mill. kr) ØKONOMIPLAN AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Kolsåsbanen 0,0 425,0 425,0 0,0 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bane og bussfremkommelighet Fornebu 0,0 34,0 34,0 0,0 11,0 11,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Bane til Ahus * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Store kollektivtiltak 0,0 459,0 459,0 0,0 59,0 59,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Strekningsvise tiltak 14,3 0,0 14,3 53,0 2,0 55,0 9,0 71,0 80,0 10,0 92,0 102,0 Mindre utbedringer 41,5 0,0 41,5 80,0 0,0 80,0 85,0 0,0 85,0 60,0 0,0 60,0 Gang- og sykkelveier 44,4 80,5 124,9 205,2 52,0 257,2 122,0 82,0 204,0 0,0 60,0 60,0 Trafikksikkerhetstiltak 60,0 0,0 60,0 76,0 0,0 76,0 54,0 0,0 54,0 44,0 0,0 44,0 Miljø- og servicetiltak 10,0 0,0 10,0 33,0 0,0 33,0 16,0 0,0 16,0 8,0 0,0 8,0 Kollektivtiltak 0,0 53,0 53,0 45,5 79,5 125,0 0,0 77,5 77,5 0,0 78,5 78,5 Planlegging 0,0 31,5 31,5 0,0 31,5 31,5 0,0 31,5 31,5 0,0 31,5 31,5 Udisponert ramme 0,0 0,0 0,0 29,3 0,0 29,3 53,8 0,0 53,8 109,4 0,0 109,4 Sum lokale vegtiltak 170,2 165,0 335,2 522,0 165,0 687,0 339,8 262,0 601,8 231,4 262,0 493,4 Effekt av endret mva-sats ** -14,0-14,0 Drift Oslopakke 3 0,0 325,0 325,0 0,0 328,0 328,0 0,0 367,0 367,0 0,0 294,0 294,0 Småinvesteringer Oslopakke 3 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 Drift og småinvesteringer O3 0,0 325,0 325,0 0,0 348,0 348,0 0,0 367,0 367,0 0,0 314,0 314,0 Sum Oslopakke 3 og lokale vegtiltak 170,2 949, ,2 522,0 572, ,0 339,8 639,0 978,8 231,4 576,0 807,4 AKT: Investeringer i kollektivterminaler 1,4-1, SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING AV VEDTATTE PROSJEKTER 171,6 949, ,6 522,0 572, ,0 339,8 639,0 978,8 231,4 576,0 807,4 Rebevilgninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift Oslopakke 3 0,0-325,0-325,0 0,0-328,0-328,0 0,0-367,0-367,0 0,0-294,0-294,0 SUM INVESTERINGER 171,6 624,0 795,6 522,0 244,0 766,0 339,8 272,0 611,8 231,4 282,0 513,4 * Ordinære plansleggingsmidler vil brukes til videre arbeid med Ahusbanen i ** Merverdiavgiftsfritaket for vei og bane ble opphevet fra 1. januar 2013, jf. nærmere omtale i Prop. 1 LS ( ). Skatter, avgifter og toll Investeringsnivået til lokale veitiltak ble oppjustert i ØP , men oppjusteringen var for høy. Reduksjonen i beregnet mva utgjør 14,0 mill. kr i 2014, både for statsandel og bompengeandel. 10 SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 Program 10.15 Avreise fra Sonja Henies

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.2014 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møtested: Schweigaardsgt. 4, fylkestingssalen Møtedato: 21.10.2013 Tid: 11:00 Saksliste 88/13 Rapport 2. tertial 2013 89/13 Framtidig organisering

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 2005 05 Utkast til rapport Asplan Viak H2001-026 Oktober 2001 KOLLEKTIVBETJENINGPLAN

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.06.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato 08.10.2014 Tid 14:00 Program for hovedutvalg

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.2013 Tid: 15:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Årsrapport 2007 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus

Årsrapport 2007 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Årsrapport 2007 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Ruters årsrapport for den samlede virksomheten Styrenes årsberetninger og regnskaper for AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s 4 Innhold

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg:

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg: file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447331_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 08:46:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo Prosjektplan Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo 30/04/2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 2.1

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer