Samferdsel og transport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samferdsel og transport"

Transkript

1 Årsrapport

2 Årsrapport 2013 Samferdsel og transport Kollektivtrafikken i Akershus hadde god passasjervekst og en stabil markedsandel på 21 prosent av motorisert trafikk i Antall kollektivreiser i Akershus og mellom Akershus og Oslo økte med tre prosent fra I 2013 har vi arbeidet videre med planlegging av flere gang- og sykkelveiprosjekter. Det har i tillegg vært omfattende drift og vedlikehold av fylkesveier, og tiltak er satt i gang for å minske etterslepet på dette området.

3 Årsrapport 2013 Fordeling av utgifter 27,3% Fylkesveier 67,3% Kollektivtransport 5,2% Løyver, TT-transport og bane 0,1% Planlegging og utvikling Områdets andel av totale driftsutgifter i 2013: 25,0% Måloppnåelse Framkommelighet og sikkerhet for alle trafikantgrupper 168 km fylkesveier er reasfaltert, og 19 km er forsterket. 2,1 km gangvei/fortau ble bygget. Det pågår planlegging av 21 nye gangog sykkelveiprosjekter. Kolsåsbanen (T-bane) åpnet frem til Haslum og Avløs i desember Bussterminalen på Løken ble ferdig i august. Alle nye stasjoner på Kolsåsbanen er universelt utformet. 10 personer omkom i trafikkulykker i Akershus, dette er to færre enn i Antall kollektivreiser mellom Akershus og Oslo og i Akershus økte med tre prosent fra Det ble foretatt 48 millioner reiser med regionbuss. 200 nye innfartsparkeringsplasser ble ferdigstilt ved kollektivknutepunkt. Akershus skal være et foregangsfylke innen klima og miljø Ruter stiller miljøkrav til operatørselskapene i anbudskonkurransene for busser og båter. Kontraktene i 2013 krevde økt bruk av biogass som drivstoff. For T-bane forhandles årlige kontrakter om strøm med opprinnelsesgaranti for å sikre bruk av 100 prosent fornybar energi. Vekst i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter Fra desember 2013 kjører Ruter AS flere busspassasjerer på tvers i Akershus til og fra regionale knutepunkter. Dette styrker rollen til regionale knutepunkt. Et felles handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden ble vedtatt. Akershus skal være et foregangsfylke innen klima og miljø Ruters brukerundersøkelse viser at gange utgjør 19 prosent og sykkel 4 prosent av antall totale reiser i Akershus i Dette er en oppgang fra Målestasjonen ved Strand i Bærum ble etablert våren Arbeid med etablering av nye målestasjoner for luftkvalitet pågår.

4 Årsrapport 2013 NØKKELTALL SAMFERDSEL Trafikkvekst i Akershus (%) 1) 0.8 2,1 1,8 Trafikkvekst på landsbasis (%) 1,2 1,7 1,5 Biler gjennom bompengeringen pr. døgn Antall omkomne i trafikken i Akershus Antall skadde fotgjengere og syklister Fylkesveier (km) 1 816, , Gang og sykkelveier langs fylkesvei (km) 226,0 220,4 210,6 Riksveier (km) 413,0 415,8 415,7 Gang og sykkelveier langs europaveier og riksveier (km) 68,0 67,0 65,0 Påstigende passasjerer regionbuss (mill.) Millioner rutekilometer for bussruter 31,8 30,0 28,7 Antall TT-brukere ) Trafikkveksten er økningen i årsdøgnstrafikk, dvs. antall kjøretøy som gjennomsnittlig hvert døgn passerer tellepunkter i løpet av et år på riks- og fylkesveier. GODE SAMFERDSELSLØSNINGER TAR TID Akershus er en region i vekst og forventet befolkningsvekst tilsier et økt transportbehov i fremtiden. Fylkeskommunen arbeider for å finne løsninger som minimerer behovet for personbil i befolkningens daglige reiser. Målet er at det økte transportbehovet skal løses med økt gange-, sykkel- og kollektivandel. Både vegnettet og kollektivtrafikken skal oppleves trygt og tilgjengelig for alle trafikantgrupper. Fylkestinget fastsetter samferdselsplanens handlingsprogram og økonomiske rammer for fylkesveier og kollektivtransport. Akershus har som andre fylker utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet. I 2013 har det vært fokus på økt dekkelegging for å redusere etterslepet. Vegvesenet har også utarbeidet en modell for å beregne innhenting av etterslep. Ruter As, i samarbeid med Statens vegvesen Region øst, har igangsatt arbeid med fremkommelighetsstrategi for buss. Strategien vil fremlegges for politisk behandling høsten Det er ikke bygget ferdig så mange kilometer gangsykkelveg i tilknytning til skolene i 2013 som man hadde planlagt, men det er gjort et omfattende arbeid for å fremskynde planlegging og igangsetting av aktuelle prosjekter i Akershus. INNFARTSPARKERING SOM EN DEL AV HELE REISEN Arbeid med en tverretatlig felles strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus pågikk i hele Strategien skal avklare prinsipper for videre utvikling av tilbudet, og en tydelig ansvarsdeling mellom Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Jernbaneverket, Ruter og Statens vegvesen. I 2013 ble det ferdigstilt 200 nye parkeringsplasser for innfartsparkering på Gjønnes stasjon langs Kolsåsbanen i Bærum, og utarbeidet byggeplaner for nye parkeringsanlegg ved jernbanestasjonene på Årnes og Rosenholm. HANDLINGSPROGRAM FOR OSLOPAKKE 3 Akershus fylkesting og Oslo bystyre har i 2013 sluttet seg til et felles handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden Realisering av samferdselstiltak krever statlig medfinansiering, samt et tett samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket om planlegging. Stortinget har vedtatt budsjett for Oslopakke 3 for I handlingsprogrammet for Oslopakke 3 for perioden forventer man at netto bompengeinntekter blir på ca. 2,7 milliarder kr pr. år. En drøy fjerdedel av dette er øremerket drift av kollektivtransport i Oslo og Akershus. I gjennomsnitt overføres om lag 210 mill. kr pr. år i Oslopakke 3-midler til handlingsprogram for fylkesveier i Akershus, og brukes til lokale vei- og kollektivtiltak

5 Årsrapport NYE T-BANER Utbygging av Kolsåsbanen finansieres av Oslopakke 3 midler og er det største investeringstiltaket i Oslopakke 3 i Akershus. I desember 2013 åpnet stasjonene Haslum og Avløs på Kolsåsbanen. Reguleringsarbeidet for en banetrasè fra Fornebu til Majorstua via Lysaker og Skøyen ble påbegynt i Planarbeidet i Akershus og Bærum nærmer seg en avslutning og forventes å bli ferdigstilt i En politisk styringsgruppe arbeider nå med finansieringsløsninger for Fornebubanen i Akershus. Reguleringsarbeidet for banetrasèen i Oslo er også påbegynt. I september 2013 behandlet hovedutvalg for samferdsel i Akershus forslag til fremdriftsplan for Ahusbanen, og Ruter fikk høsten 2013 i oppdrag å utarbeide en KVU (konseptvalgutredning) for prosjektet. DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FYLKESVEIER Akershus fylkeskommune har ansvar for planlegging, forvaltning, utbygging, drift og vedlikehold av totalt 1816 km fylkesvei. Utførelsen er delegert til Statens vegvesen Region øst. Aktiviteten i 2013 har vært lavere enn vedtatt i investeringsbudsjettet. Dette skyldes i hovedsak at prosjektene kommer i gang senere enn det er lagt opp til. Årsaker til dette er at planavklaringer (byggeplan) og arbeid med grunnerverv tar lenger tid enn forventet, samt utfordringer knyttet til byggherrekapasitet i Statens vegvesen. Det rutinemessige drifts- og vedlikeholdsarbeidet i Akershus er konkurranseutsatt og gjennomføres ved drifts- og vedlikeholdskontrakter med private entreprenører. Entreprenøren har et helhetlig ansvar for beslutning, planlegging, prosjektering, utførelse, kvalitetssikring, oppfølging og dokumentasjon av tiltak som er nødvendig for å overholde kontraktens krav, samt å dokumentere resultatene. Av totalt 241 mill. kr i budsjetterte driftsmidler gikk om lag 178 mill. kr til driftskontrakter. Dekkelegging tar mye av vedlikeholdsbudsjettet. I Samferdselsplanen del II Handlingsprogram omtales beregning av innhenting av etterslep på fylkesveiene. Det er vanskelig å skille mellom ordinært vedlikehold og investeringer som også bidrar til etterslepsinnhenting. Nye økonomiske modeller som er utarbeidet av Statens vegvesen vil i årene fremover vise framdrift i innhenting av etterslepet. Dette vil gi fylkeskommunen et godt redskap for fremtidig beregning og fordeling av tilskudd. KM DEKKEFORNYELSE Asfaltert km fylkesvei 168,0 229,5 320,5 Asfaltert km gangvei 12,5 11,0 9,1 TILRETTELEGGING FOR GÅENDE OG SY- KLENDE I AKERSHUS Flere gang- og sykkelveiprosjekter ble startet i 2013, med fullføring i 2014 eller ,2 km gang- og sykkelvei ble bygget ferdig langs fylkesveiene på Romerike i 2013, 0,7 km langs fylkesvei 169 miljøgate Løken, 1,3 km miljøgate i Bjørkelangen og 0,1 km knyttet til undergangen ved Årnes stasjon. Det er nå sammenhengende gang- og sykkelvei fra Lillestrøm via Frogner langs fylkesvei 171 til Sørumsand. Strekningen inngår i nasjonal sykkelrute nr. 7 fra Oslo til Hamar. Det ble reasfaltert 12,5 km gang- og sykkelvei. i Akershus. Utbygging av gang- og sykkelveier i tilknytning til skolene i Akershus er et av tiltakene som benyttes for å oppnå bedre sikkerhet og fremkommelighet for skoleelevene. Rapporten Trygging av skoleveg 2012 viser at det er omfattende behov for bygging av gang- og sykkelveier langs fylkesveinettet. Rapporten skal oppdateres i 2014, og det skal det utarbeides en 10-årsplan for videre utbygging av gang- og sykkelveinettet i Akershus. TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK Det ble gjennomført trafikksikkerhetstiltak i 2013 knyttet til holdningsskapende arbeid blant ungdom, følgesvenn for førsteklassinger, sikring av sideterrenget, sikring av gangfelt, vegetasjonsrydding (vilttiltak), tiltak på ulykkespunkt og redusert fartsgrense på ulykkesutsatte strekninger. Fylkeskommunen gir i tillegg tilskudd til kommunene gjennom ordningen «Aksjon skoleveg». Disse tiltakene gjennomføres av kommunene, og går til trafikksikkerhetstiltak der barn ferdes. Det gjennomføres også arbeid i samarbeid med politiet for å gjennomføre målrettede trafikkontroller. 10 personer omkom i veitrafikken i Akershus i 2013, av disse omkom sju personer på fylkesvei. Det var ingen fotgjengere blant de omkomne.

6 Årsrapport 2013 VEKSTEN I KOLLEKTIVTRAFIKKEN FORTSETTER Økt transportbehov har gjort at en må utnytte alle innfartsårer fra Akershus til Oslo effektivt. Målet er å få flere til å la bilen stå, og at de i stedet vil gå, sykle eller reise kollektivt. Det har vært mest ledig kapasitet på tog og T-bane. Ruter As endret derfor sine bussruter i desember 2013 slik at flere busser kjører passasjerer til tog eller T-bane for å ta siste stykket derfra inn mot Oslo. Dette resulterte i økt kapasitet og flere avganger på flere regionale busslinjer, samt forsterkning av regionale knutepunkt. Områdene dette gjelder har fått økt antall reisende og flere tilfredse passasjerer. Det ble i 2013 foretatt totalt 48 millioner reiser med regionbuss, 3,4 millioner reiser med båt, 26 millioner reiser med tog og 6,5 millioner reiser med flytog. Antall passasjerer i kollektivtransport i Akershus og mellom Oslo og Akershus har økt totalt med 48 prosentpoeng siden Figuren illustrerer en relativ utvikling i befolkning, biltrafikk, passasjerer kollektivtransport (regionbuss, båt, tog og flytog) samt vognkilometer fra 2000 til Vognkilometer er sum antall km kjørt i rute. TRAFIKKUTVIKLING AKERSHUS Indeks Befolkning Biltrafikk Passasjerer kollektivtransport Vognkm Kilde: Ruter AS Indeks i Akershus, år 2007 = 100. Grunnen til at kurve for passasjerer kollektivtransport er stiplet mellom år er at NSB har endret sin metode for beregning av trafikktall. NSB har lagt til grunn ny metode for år 2012 og Historiske tall vil ikke bli justert. Rapporterte trafikktall for 2012 for NSB er nå justert fra 22 millioner til 24 millioner påstigninger. Kollektivtrafikkens markedsandel av den motoriserte trafikken i Oslo og Akershus samlet var på 33 prosent i I Oslo var andelen 46 prosent, mens den i Akershus var 21 prosent. Lavest markedsandel for kollektivtrafikken var på Øvre Romerike. KOLLEKTIVTRAFIKKENS MARKEDSANDEL (%) Oslo og Akershus Oslo Akershus Follo Asker/Bærum Nedre Romerike Øvre Romerike Kilde: Ruter AS

7 Årsrapport 2013 RUTERS BILLETT-APP EN SUKSESS Siden lanseringen i 2012 har Ruters billett-app blitt svært populært. Nærmere har lastet ned appen og mer enn 5,6 millioner billetter har blitt solgt i Oslo og Akershus, og gitt over 300 mill. kr i omsetning. Hver 5. enkeltbillett og hver 6. periodebillett selges nå på appen. Kundene har selv vært med på å utvikle appen og den er godt likt blant brukerne. Appen ble kåret til årets app av magasinet PC World i ca Har lastet ned RuterBillett-appen 5,6 millioner Biletter har blitt solgt i Oslo og Akershus 300 mill. kr. I omsetning. 5 / 6 Hver 5. enkeltbillett og hver 6. periodebillett selges nå på appen KUNDENE ER TILFREDSE MED KOLLEKTIVTILBUDET Ruter måler tilfredsheten blant de reisende. I Akershus var kundetilfredsheten om bord 97 prosent i Dette var en økning på ett prosentpoeng fra Båtkundene var mest fornøyde, med en kundetilfredshet på 99 prosent i Også Ruters omdømme blant innbyggerne i Oslo og Akershus kartlegges jevnlig. 80 prosent av innbyggerne i Akershus har et positivt inntrykk av Ruter. 58 prosent av innbyggerne i Akershus var fornøyd eller meget fornøyd med kollektivtilbudet i Ruter gjennomførte en vellykket omlegging av prisog sonestrukturen i 2011 for Oslo og Akershus. Ruter har i samarbeid med NSB gjennomført en evaluering av første års erfaring. Omleggingen har kun gitt marginale endringer i kundenes samlede tilfredshet med kollektivtilbudet. KOLLEKTIVTRANSPORTEN BIDRAR TIL KLIMA- OG MILJØFORBEDRINGER Et godt kollektivtilbud er viktig for å begrense biltrafikken. Ruter bidrar også til å redusere klimautslippene ved å bruke lavutslippskjøretøy. Kolsåsbanen benytter strøm med opprinnelsesgaranti for å sikre at man bruker fornybar energi. Det stilles strenge krav til utslipp fra operatørenes busser og båter i Akershus. Ruter har egne strenge mål for miljø, og arbeider med en ny miljøstrategi som vil bli sluttført i SKOLESKYSS Akershus fylkeskommune har skyssansvar for ca grunnskoleelever og elever i videregående skole. Skoleskyss og spesialtransport administreres av Ruter. Akershus er det fylket i landet med flest skyssberettigede elever og den totale kostnaden til skoleskyss utgjorde i 2013 i overkant av 300 mill. kr. Spesialskyss omfatter både skyss av elever med funksjonsnedsettelse og elever som mangler et ordinært kollektivtilbud. Det har vært arbeidet med effektivisering av den administrative organiseringen av skoleskyssen i BESTILLINGSTRANSPORT Akershus fylkeskommune og Ruter har siden 2011 hatt et forsøk med bestillingstransport i Eidsvoll og Hurdal. I tillegg ble fylkeskommunen tildelt statlige tilskuddsmidler fra ordningen Kollektivtransport i distriktene (KID) for å opprette bestillingstransport i Aurskog-Høland, Sørum og Fet. Bestillingstransport er et universelt utformet transporttilbud. Det benyttes minibusser som har lavt gulv eller heis slik at det skal være lett for alle å komme om bord. Bussene bestilles dagen i forveien, henter passasjerene hjemme og kjører de til kommunesenteret. TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONS- HEMMEDE (TT-ORDNINGEN) Formålet med TT-ordningen er at personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan benytte offentlige kommunikasjonsmidler, skal ha et tilbud om transport til fritidsreiser. TT-ordningen er et ledd i fylkeskommunens arbeid med å bedre fremkommeligheten og sikkerheten for alle trafikantgrupper. Ordningen hadde pr. desember brukere, med en totalkostnad på 45 mill. kr. Ordningen er en drosjebasert individuell dør- tildør tjeneste og er en del av kollektivtilbudet i fylket. Brukerne er en sammensatt gruppe med forskjellige funksjonsnedsettelser og ulike behov for transport. 63 prosent av TT-brukerne i Akershus er 75 år eller eldre. Behovet for TT-transport påvirkes derfor av vekst i eldrebefolkningen.

8 Årsrapport 2013 DROSJETILBUDET I Akershus var det i 2013 totalt 627 drosjeløyver og 147 reserveløyver. Samtlige har tilknytningsplikt til en av fylkets åtte drosjesentraler. Drosjeløyver er behovsprøvd, og fylkeskommunen fastsetter antallet drosjeløyver i fylket. Oslo og Akershus er et felles kjøreområde, det vil si at drosjene kan ta turer i hele området. Det forutsettes imidlertid at drosjene returnerer til stasjoneringsstedet etter turer i andre deler av kjøreområdet. KOSTRA-TALL FOR SAMFERDSEL Fylkeskommunenes netto driftsutgifter til samferdsel omfatter netto driftsutgifter til fylkesveier, bil-, sporveis- og båtruter, fylkesveiferger og TT-transport. Tallene omfatter også særbedriftene innenfor samferdsel for å gi bedre sammenlignbarhet mellom fylkene (konserntall). For Akershus innebærer dette at det fylkeskommunale foretaket Akershus KollektivTerminaler inngår i beregningsgrunnlaget. Netto driftsutgifter til samferdselsformål viser at Akershus ligger blant de fylkene på Østlandet med lavest utgifter pr. innbygger til dette formålet. NETTO DRIFTSUTGIFTER I KR PR. INNBYGGER, SAMFERDSEL Kroner pr. innbygger Østfold Akershus Oslo Buskerud Landet Det skal utarbeides en 10-årsplan for videre utbygging av gang- og sykkelveinett i Akershus. Utbygging er både tid- og ressurskrevende.

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 26/13 Godkjenning av

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 Program 10.15 Avreise fra Sonja Henies

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 Program s.2 Saksliste

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

Foto: Håvard Vikheim. Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016 2019. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus

Foto: Håvard Vikheim. Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016 2019. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus Foto: Håvard Vikheim Oslopakke 3 Handlingsprogram 2016 2019 Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus Forord Styringsgruppen for Oslopakke 3 legger med dette

Detaljer

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune Foto: Olav Fosli Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Handlingsprogram 2013 2016 Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3 29. juni 2012 Oslo kommune Forord Styringsgruppen

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.2015 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Ruterrapport 2012:11. Versjon 1.0 Oktober 2012. Halvårsrapport 2012 01.01-30.06 2012. Ruter#

Ruterrapport 2012:11. Versjon 1.0 Oktober 2012. Halvårsrapport 2012 01.01-30.06 2012. Ruter# Ruterrapport 2012:11 Versjon 1.0 Oktober 2012 Halvårsrapport 2012 01.01-30.06 2012 Ruter# Innhold 1 Sammendrag...5 2 Trafikk- og markedsutvikling...6 2.1 Trafikkutvikling...6 2.2 Andelkontrollertepassasjerermedgyldigbillett...6

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

årsrapport 2010 fylkesrådmannens rapport til fylkestinget

årsrapport 2010 fylkesrådmannens rapport til fylkestinget årsrapport 2010 fylkesrådmannens rapport til fylkestinget INNHOLD AKERSHUS FYLKESKOMMUNES VISJON, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL... 3 Oversikt og nøkkeltall...4 Hendelser i 2010...6 Fylkesrådmannens forord...

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FYLKESRÅDMANNENS RAPPORT TIL FYLKESTINGET

ÅRSRAPPORT 2012 FYLKESRÅDMANNENS RAPPORT TIL FYLKESTINGET ÅRSRAPPORT 2012 FYLKESRÅDMANNENS RAPPORT TIL FYLKESTINGET innledning Tilbake til innhold 2 3 innhold 4 6 8 10 11 12 14 18 22 25 32 33 36 36 38 39 39 40 42 50 53 58 60 61 62 65 68 69 72 75 79 84 96 98 106

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Anders Finckenhagen Produksjonsdirektør. Rune Pedersen Økonomidirektør. Tore Kåss Plandirektør Marit Leite Kvalitetsdirektør

Anders Finckenhagen Produksjonsdirektør. Rune Pedersen Økonomidirektør. Tore Kåss Plandirektør Marit Leite Kvalitetsdirektør Årsrapport 2012 Innhold 1. Ruter As 3 2. Sammendrag med sentrale nøkkeltall 7 3. Årskavalkade 14 4. Kraftfulle fremkommelighetstiltak 17 5. Billettrevolusjonen fortsetter 21 6. Effektivitet og kontraktsstyring

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Årsrapport 2007 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus

Årsrapport 2007 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Årsrapport 2007 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Ruters årsrapport for den samlede virksomheten Styrenes årsberetninger og regnskaper for AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s 4 Innhold

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018 Innhold Forord 5 1 Innledning 7 1.1 Oppbygging av trafikksikkerhetsarbeidet 7 1.2 Aktører 8 1.3 Akershus, et fylke i vekst 8 2 Visjon og mål 10

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 2005 05 Utkast til rapport Asplan Viak H2001-026 Oktober 2001 KOLLEKTIVBETJENINGPLAN

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Vi tar dæ me fra A te B

Vi tar dæ me fra A te B 1 Årsrapport Vi tar dæ me fra A te B 2 Innledning / s. 4 AtB AS / s. 6 Trafikk og markedsutvikling / s. 8 Rutetilbudet, kontrakter og anbud / s. 10 Trafikk og markedsutvikling / s. 12 Markedsføring og

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan 1

Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan 1 Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan Kollektivtransportplan Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan Buskerud Utvikling mot 030 Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan 3 Innhold Forord

Detaljer

Årsrapport 2013 OMSLAGSSIDE 1

Årsrapport 2013 OMSLAGSSIDE 1 Årsrapport 2013 OMSLAGSSIDE 1 1 OMSLAGSSIDE 2 2 Den oransje omslagsfargen på årsrapporten for 2013 skal reflektere den betydelige utviklingen av T-banen på vei mot en moderne, oppgradert metro. Vi åpnet

Detaljer