Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato Tid 13:00

2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 4/15 Årsmelding 2014 for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 5/15 Innfartsparkering i Akershus 6/15 Felles billettsystem for kollektivtrafikk i hele landet - oppfølging av interpellasjon Orienteringer Dagskonferansen 22. april Representasjon fra rådet i tilknytning til Akershus kollektivterminalers utbygging av fergeterminal på Nesoddtangen og Aker brygge. Utkast til brev til organisasjoner og institusjoner i forbindelse med valg av nytt råd til høsten (dette brevet sendes dere pr epost uke 10)

4 Sakertilbehandling

5 Sakertilbehandling

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 4/15 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Fylkesting Årsmelding 2014 for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innstilling Årsmelding 2014 for Akershus fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjennes. Oslo, 23. februar 2015 Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Kjersti Hovden Vedlegg 1 Årsmelding 2014 for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

7

8 ÅRSMELDING 2014 Akershus fylkesråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

9

10 ÅRSMELDING 2014 Akershus fylkesråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fylkesrådet hadde et sterkt engasjement i å sikre universell utforming ved fornyelsen av fylkeskommunens resepsjon i Galleriet. Ved en befaring deltok rådsmedlemmer og brukermedvirkere: Rådssekretær Kjersti Hovden (t.v.), Ruth Solveig Birkeland (SV), Tover Britt Henriksen (SAFO), Elisabeth Wang (Fylkesmannen), Inge Hallgeir Solli (V), Gunnar Johansen, Arild Engen (FFO), Katrine Behsert (Frp) og Geir Eriksen. Retningslinjer / Mandat Akershus fylkeskommunale råd for funksjonshemmede er oppnevnt av fylkestinget - første gang i Fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede var fram til 10. september 2007 ikke lovpålagt, og grunnlaget for rådets oppnevning og arbeid var lagt i Sosialdepartementets veiledende retningslinjer for kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede fra På grunnlag av disse vedtok fylkestinget høsten 2003 egne retningslinjer for Akershus fylkeskommunale råd for funksjonshemmede. 10. september 2007 trådte Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne i kraft. Med utgangspunkt i denne loven endret fylkestinget 1. november 2007 navn på rådet og vedtok samtidig et eget mandat for Akershus fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I henhold til dette mandatet skal Akershus fylkeskommune gjennom det fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

11 Rådet skal: medvirke til at samfunnsskapte barrierer fjernes bl.a. gjennom informasjon og påvirkning for størst mulig grad av universell utforming medvirke til at direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet medvirke til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til de tjenester som er nødvendige for å kunne delta i samfunnet bidra til drøftinger mellom rådets medlemmer og representanter for offentlige instanser og institusjoner om spørsmål av betydning for mennesker med nedsatt funksjonsevne Sammensetning Det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er sammensatt av: 3 fylkestingspolitikere 3 brukerrepresentanter (2 fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Akershus - 1 fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner Akershus) 1 representant for NAV Akershus 1 representant for Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1 observatør fra fylkeskommunens administrasjon (uten stemmerett, men med talerett) Valgperioden Høsten 2011 var det kommune og fylkesvalg, og det ble valgt nye representanter til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden Det nye Rådet hadde sitt første møte og konstituerte seg I 2014 har rådet hatt følgende medlemmer og varamedlemmer : Medlemmer: Katrine Behsert (leder) Inge Solli Ruth Solveig Birkeland Jørn Pettersen Arild Engen Fremskrittspartiet Venstre Sosialistisk Venstreparti Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Tove-Britt Henriksen (nestleder) Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner Berit Paulsrud NAV Akershus Elisabeth Wang Fylkesmannen i Oslo og Akershus Ole Kjendlie Akershus fylkeskommune Rådsleder Katrine Behsert Varamedlemmer: Vibeke Limi Fremskrittspartiet

12 Camilla Hille Kjell Maartmann-Moe Gunnar Johansen Geir Eriksen Ann-Karin Pettersen Tanja Koritzinsky Søren Rysstad Venstre Arbeiderpartiet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner NAV Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rådets sekretariat er lagt til avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse. Spesialrådgiver Kjersti Hovden er rådets fagsekretær. Virksomhetsplan Rådet har vedtatt en egen virksomhetsplan for sitt arbeid i perioden , og på grunnlag av denne utarbeides årlige handlingsplaner. Hovedtemaer i virksomhetsplanen er: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Samferdsel Utdanning Kultur Arbeid Folkehelse Boligpolitikk og arealplanlegging Møtevirksomhet 2014 Rådet har i 2014 avholdt 8 møter, og behandlet 33 saker i tillegg til orienteringer og drøfting av en rekke temaer og referatsaker. Rådet har hatt fokus på og behandlet saker om bl.a.: Handlingsplan for trafikksikkerhet Organisering av institusjonsundervisning Samferdselsplan for Akershus Regional plan for areal og transport By- og tettstedssatsingen Vedr. kultur hadde rådet i juni 2014 en befaring på Oscarsborg bl.a. for å bli kjent med stedets tilgjengelighet. Her får rådet en orientering om begivenhetene i 1940

13 Folkehelse Regional plan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Samordning av infrastrukturen for buss- og fergedrift i Oslo og Akershus Årsbudsjett og Økonomiplan Statistikk Folketall og demografi i Akershus Tilgjengelig friluftsliv Rådet har i tillegg hatt et hovedfokus på fylkeskommunens oppfølging av lov om Universell utforming. Rådet er et rådgivende organ, ikke et beslutnings- og vedtaksorgan, og har derfor som hovedfokus å sjekke og være pådriver for at fylkeskommunens ledelse og fagavdelinger følger opp lov om universell utforming. Befaringer i 2014: Rådet var på en befaring på Oscarsborg 2. juni med orientering og omvisning. Befaringen på Oscarsborg viste at stedet har en del utfordringer knyttet til tilgjengelighet Annen representasjon/deltakelse i 2014: Landskonferansen for fylkeskommunale råd ble avholdt august 2014 i Kristiansand. Akershus fylkesråd deltok med 3 representanter. Fylkesrådets egen dagskonferanse for de kommunale rådene i Akershus ble avholdt 7. april 2014 på Thon Hotel Opera i Oslo. Leder Katrine Behsert deltok på fylkesmannens helsekonferanse 11. november Rådet har også deltatt i ombyggingen av fylkeskommunens resepsjon i Galleriet. Dagskonferansen for de kommunale rådene for funksjonshemmede i Akershus 7. april 2014 arrangerte Rådet en dagskonferanse for de kommunale rådene på Thon Hotel Opera i Oslo. Hovedforedrag var Universell utforming i et etisk perspektiv ved Inger Marie Lid, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I tillegg bidro Sara Malling fra Ruter A/S, Sunniva Pallin fra NAV og Anders Eriksen fra Delta-senteret. Oppslutningen fra kommunene var god med nærmere 70 deltakere. Tilbakemeldinger fra de kommunale rådene var positive, og konferansen blir ansett som en viktig anledning til faglig påfyll og kontakt.

14 «Akershus for alle» Akershusbulletinen er nå historie. I 2013 bestemte Rådet at papirutgaven skulle opphøre, og erstattes med nettavisen «Akershus for alle.» Den siste papirutgaven ble trykket og distribuert i september «Akershus for alle» ligger på nettet og vil bli oppdatert med nyhetsbrev og informasjon mer jevnlig. Man kan finne den på via hjemmesidene til Akershus fylkeskommune, omtalen av rådet eller søke på Rådet nye nettavis

15 Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo Schweigaards gate 4, 0185 Oslo Sentralbord: Bilder: Fra Akershusbulletinen/Åsmund Kilde Omslag og print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune, fylkesadministrasjonen februar 2015

16 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Fylkesutvalg /15 Hovedutvalg for samferdsel Eldrerådet /15 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innfartsparkering i Akershus Innstilling 1. Fylkestinget tar til etterretning at andre aktører kan innføre brukerbetaling som kapasitetsregulerende virkemiddel på egne p-anlegg for innfartsparkering, i henhold til egen strategi på dette området. 2. Fylkestinget tar til etterretning at andre aktører kan benytte administrasjonsgebyr på sykkelparkering til inndekning av kostnader til administrasjon, drift og service. Et slikt tilbud skal være et tillegg til et tilbud om gratis sykkelparkering mill. kr til sykkelhotell ved Asker stasjon finansieres i 2015 ved bruk av bevilgede midler på programområde 7 Kollektivtrafikktiltak (ansvar ). Sammendrag Denne saken er ment å belyse og avklare hvordan Akershus fylkeskommune skal forholde seg til Jernbaneverkets posisjon, hvor de i henhold til egen strategi for innfartsparkering fortsatt vil benytte brukerbetaling som kapasitetsregulerende virkemiddel og administrasjonsgebyr til å dekke kostnader (drift, service, vakthold og sikkerhet) til sykkelhotell- og parkering. Fylkesrådmannen foreslår å finansiere sykkelhotell ved Asker stasjon ved bruk av 4 mill. kr fra fylkestingets tilleggsbevilgning til innfartsparkering. Sykkelhotellet er ferdig planlagt og klargjort for gjennomføring i Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus

17 Fylkestinget behandlet den sak 73/14 «Strategi for innfartsparkering i Akershus», og fattet følgende vedtak: 1. Mål: Fylkestinget støtter overordnet mål og strategi for innfartsparkering. Innfartsparkering skal; - kompensere for dårlig flatedekning for kollektivtransport i spredtbygde områder. - bidra til å gjøre det kollektive transportsystemet tilgjengelig for flest mulig. 2. Finansiering: Drift og utbygging av innfartsparkering skal finansieres gjennom ordinære budsjetter hos staten og fylkeskommunen. Tidligere vedtak sier at Akershus fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene og andre aktører for å få fortgang i prosessen. Dette vil kunne gi positive innspill til plassering, omfang og ev. kommunalt bidrag og komme i tillegg til inntekter fra brukerbetaling. Brukerbetalingen skal kun benyttes til å dekke driftsutgifter. 3. Akershus fylke påtar seg det overordnede koordineringsansvaret for videre utbygging av innfartsparkeringsplassene i vårt fylke. Innenfor dette har hver etat ansvar for egne anlegg. 4. Innfartsparkering innarbeides som et eget arbeidsfelt i fylkeskommunens årlige og langsiktige plan- og budsjettdokumenter. Konkrete handlingsplaner for utbyggingen skal baseres på kost/nytte for trafikantene. 5. Hovedutvalgets prinsippvedtak 3. mai 2011 videreføres med mål om å sikre en årlig vekst på minst 500 plasser, frem til det totale antall plasser er kommet opp i plasser. 6. Utbyggingen av innfartsparkering, inkl. sykkelparkering, må sørge for bedre tilrettelegging mot buss og bane. Dette gjelder særlig for innbyggere i fylkets spredtbygde områder. 7. Sykkelparkering skal være gratis, og skal tilbys i nødvendig omfang ved alle stasjoner og holdeplasser. 8. Ruter gis i oppgave å utvikle og forvalte et felles informasjonssystem om innfartsparkeringstilbudet. 9. Enkelte områder vil utpeke seg som midlertidige innfartsparkeringsplasser. Disse må enkelt kunne ta i bruk, inntil de senere omreguleres til senter- og næringsformål. 10. Fylkets handlingsplan for innfartsparkering innarbeides i Samferdselsdepartementets belønningsordning. 11. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp tidligere økonomiplanvedtak og gå i dialog med private som har tilgjengelige dagplasser i nærhet av kollektivknutepunkter. Det er behov for gunstige langsiktig leieavtaler. Forslaget til «Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus», som ble lagt frem for fylkestinget til behandling i sak 73/14, var utarbeidet i fellesskap av Ruter AS, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Fylkestingets vedtak i pkt. 2 avvek fra fellesskapets omforente forslag ved at brukerbetaling

18 kun skal benyttes til å dekke driftsutgifter. Implisitt i dette er at brukerbetaling ikke kan benyttes som et kapasitetsregulerende virkemiddel. Strategidokumentet ble ferdigstilt den med nødvendige endringer og tilpasninger som følge av fylkestingets vedtak, og oversendt til partene den med anmodning om en formell tilslutning til «Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus». Foreløpig har vi kun mottatt tilbakemelding fra Jernbaneverket som slutter seg til hovedinnholdet i «Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus», men som har innvendinger i to punkter som følger: - Jernbaneverket er uenig i at brukerbetaling ikke skal kunne brukes som kapasitetsregulerende virkemiddel, og viser i den forbindelse til at dette er nedfelt i Jernbaneverkets egen parkeringsstrategi. - Jernbaneverket ønsker mulighet til å benytte administrasjonsgebyr for sykkelparkering. Status og fremdrift i prosjekter og implementering av strategi for innfartsparkering Fylkestinget behandlet den sak 111/14 «Årsbudsjett 2015 og ØP » og fattet i vedtakspunkt 12 blant annet vedtak om engangsmidler til innfartsparkering på 12 mill. kr. for budsjettåret Fylkestinget behandlet den sak 112/15 «Samferdselsplan del II Handlingsprogram » og fattet blant annet følgende vedtak: 1. Vedtatte rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for programområde 7 Samferdsel og transport i årsbudsjett 2015 og økonomiplan legges til grunn for Samferdselsplan Del II Handlingsprogram Prosjektportefølje i handlingsprogrammet vedtas slik det fremgår av vedlegg 2. I henhold til vedtakspunkt 3 i FT-sak 73/14, «Akershus fylke påtar seg det overordnede koordineringsansvaret for videre utbygging av innfartsparkeringsplassene i vårt fylke. Innenfor dette har hver etat ansvar for egneanlegg.», er fylkesrådmannen nå i gang med å implementere innfartsparkeringsstrategien. I første omgang dreier dette seg om oppfølging av vedtatte prosjekter i Handlingsprogram , kartlegging av aktuelle tiltak for perioden , samt tiltak som kan forseres i Parallelt med gjennomføring, kartlegging og planlegging, er det igangsatt arbeid med prosesser, systemer og rutiner for identifisering av nye tiltak og prioritering av tiltak i henhold til kriteriene som er nedfelt i strategi for innfartsparkering. Problemstillinger og alternativer Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus Jernbaneverket har i brev av til Akershus fylkeskommune forutsatt at de kan innføre brukerbetaling som kapasitetsregulerende virkemiddel på egne p-anlegg langs jernbanestrekninger. Formelt viser de til at dette er i henhold til et mandat gitt av Samferdselsdepartementet og nedfelt i Jernbaneverkets egen parkeringsstrategi.

19 Jernbaneverket har i samme brev av argumentert for muligheten til å benytte et administrasjonsgebyr som bidrag til dekke driften av sykkelhoteller med tilhørende servicefunksjoner. De viser konkret til blant annet kostnader for vakthold og sikkerhet, samt administrative kostnader for å knytte tilgangen til sykkelhotell og sykkelparkering opp mot periodebilletten. Med denne saken ønskes en avklaring av at Oslopakke 3-midler, prioritert av Akershus fylkeskommune, kan tildeles Jernbaneverket, selv om de har en annen praksis for brukerbetaling. Det vises her til den ansvarsfordelingen mellom partene som er nedfelt i Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo, og pkt. 3 i fylkestingets vedtak i FT-sak 73/14, hvor det står at hver etat har ansvaret for egne anlegg. Til dette hører også med at tilskudd fra Oslopakke 3 ofte vil være et deltilskudd til etatenes ordinære bevilgning (egenfinansiering). Tildeling til Jernbaneverket for 2015 er avventet i påvente av politisk behandling av denne saken. Status og fremdrift i prosjekter og implementering av strategi for innfartsparkering Flere prosjekter, f.eks. i regi av Jernbaneverket, er egenregiprosjekter. Dvs. at Jernbaneverket bygger innfartsparkering, sykkelhotell og sykkelparkering på egen grunn. Dette er prosjekter hvor investeringen aktiveres i Jernbaneverkets balanse. Gjennomføring av vedtatte innfartsparkeringsprosjekter og planlegging av nye prosjekter vil i stor grad omfatte prosjekter som andre parter eier. Akershus fylkeskommune kan ikke finansiere helt eller delvis denne typen prosjekter med egne investeringsmidler eller midler fra Oslopakke 3, avsatt som investeringsmidler i ØP. Akershus fylkeskommune kan imidlertid gi tilskudd til denne typen prosjekter med midler fra driftsbudsjettet. Fylkesrådmannen vil derfor foreslå en budsjetteknisk endring i 1. tertialrapport 2015, der vedtatte investeringsmidler til innfartsparkering blir budsjettregulert til fylkeskommunens driftsbudsjett for å sikre at finansieringen er i henhold til Kommunelovens forskrifter om finansiering av tiltak som fylkeskommunen selv ikke eier. Dette endrer ikke fylkestingets vedtatte formål med bruken av midlene (dvs. finansiering av innfartsparkeringsplasser). Endringen sikrer bare at midlene er budsjettert på riktig sted i vedtatt budsjett for 2015 i henhold til Kommunelovens forskrifter om budsjettering. I Samferdselsplan, Del II Handlingsprogram , er sykkelhotell ved Asker stasjon omtalt ved at det skal søkes gjennomført i 2015 med midler fra sykkelbyordningen. I forbindelse med forslag til tiltak i Handlingsprogrammet ble finansiering av sykkelhotell ved Lillestrøm stasjon prioritert foran sykkelhotell ved Asker stasjon. Årsaken til dette var hensynet til en balansert fordeling av Oslopakke 3-midler mellom regionene i fylket. Sykkelhotellet er imidlertid ferdig prosjektert og klart for gjennomføring forutsatt finansiering. I forbindelse med fylkestingets behandling av ØP ble det vedtatt å tilleggsbevilge 12 mill. kr. for 2015 til forsert gjennomføring av tiltak som er planlagt senere i perioden, noe som gjør det mulig å bygge sykkelhotell både i Lillestrøm og Asker i løpet av Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen viser til at strategien for innfartsparkering i Akershus og Oslo regulerer den enkelte aktørs helhetlige ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, planlegging, finansiering og utbygging av egne anlegg, samt intensjonen om en felles og omforent strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo. Akershus fylkeskommune skal bidra med finansiering fra

20 Oslopakke 3. Det er vedtatt ambisiøse mål på dette området, og etter fylkesrådmannens syn er både finansieringsbidrag fra Oslopakke 3 og en felles og omforent strategi viktige forutsetninger for en god måloppnåelse. Av hensyn til behovet for å iverksette gjennomføring av vedtatte prosjekter og videre planlegging, finner imidlertid fylkesrådmannen det nødvendig å anbefale at brukerbetaling som kapasitetsregulerende virkemiddel kan innføres på aktørenes egne innfartsparkeringsplasser i henhold til aktørenes egen strategi på dette området. Fylkesrådmannen har forståelse for at det kan være nødvendig å regulere tilgangen til p-anlegg for sykkel, og at attraktiviteten til slike anlegg er avhengig av sikkerheten ved anlegget. En kvalitetsheving av tilbudet om sykkelparkering må imidlertid ikke erstatte et tilbud om gratis sykkelparkering, men tilbys som supplement til gratis sykkelparkering. Gitt denne forutsetningen anbefaler fylkesrådmannen at det i Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo gis anledning til å innføre et administrasjonsgebyr for sykkelparkering til inndekning av kostnader til administrasjon, drift og service. I 1. tertialrapport vil fylkesrådmannen foreslå en budsjetteknisk endring knyttet til midlene for innfartsparkering, der vedtatte investeringsmidler til innfartsparkering blir budsjettregulert til Fylkeskommunens driftsbudsjett for å sikre at finansieringen er i henhold til Kommunelovens forskrifter om finansiering av tiltak som fylkeskommunen selv ikke eier. Endringen er av budsjetteknisk karakter, og har ingen konsekvenser for prioriteringer eller gjennomføring av tidligere omtalte tiltak. Fylkesrådmannen anbefaler at nytt sykkelhotell ved Asker stasjon finansieres av tilleggsbevilgning for 2015 vedtatt i ØP Utgiftene er anslått til 4 mill. kr, jfr. omtale i Handlingsprogrammet for Eventuelle midler fra sykkelbyordningen for 2015 (opprinnelig planlagt benyttet til sykkelhotell i Asker) benyttes til andre sykkelprosjekter. Oslo Tron Bamrud Fylkesrådmann Saksbehandler: Tom Kristian Hansen

21 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting /15 Hovedutvalg for samferdsel Eldrerådet /15 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Felles billettsystem for kollektivtrafikk i hele landet - oppfølging av interpellasjon Innstilling Informasjonen tas til orientering Bakgrunn og saksopplysninger Oversendelsesforslag fra Solveig Schytz (V) om å samordne kollektivsystemet i hele landet. Ref. interpellasjon 15/14 fra fylkestinget Ruter bes utarbeide et 1-siders notat, som gir en status for arbeidet med nasjonal billettering i Norge samt Ruters samarbeid med andre kollektivaktører i Norge inkludert flyplasstransport og flytoget. Notatet sendes fylkeskommunen innen utgangen av 20. januar. Saksutredning Se vedlagte rapport fra Ruter Fylkesrådmannens anbefalinger Saken tas til orientering Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann

22 Saksbehandler: Olav Tunold Vedlegg 1 Rapport fra Ruter

23 Ruter# Statusrapport Til Akershus Fylkeskommune Fra Ruter Dato Arbeidet med nasjonal Sentraladministrasjonen billettering i Norge og Ruters rolle i dette Den overordnede målsetningen for nasjonal billettering i Norge, er at kundene skal kunne reise nasjonalt med samme billetteringsløsning. Dette har blitt vedtatt av Stortinget ved flere anledninger, senest i juni For å kunne ivareta en nasjonal Interoperabilitetstjenester billettering med inntektsoppgjør mellom NSB og daværende Oslo Sporveier da de to sistnevnte selskaper ble fusjonert. Vegvesen aktørene, er selskapet og Stor-Oslo Lokaltrafikk, og mellom NSB og Ruter los ansvarsområde har senere blitt utvidet til å favne nasjonalt, og alle fylker, bortsett fra Trøndelagsfylkene, Statens mellom AS (IO) etablert. Dette selskapet ble etablert for å ivareta oppgjør Vegdirektoratet (SW) har i samarbeid er nå inne på eiersiden i IO. med Ruter etablert prosjektet Nasjonal reiseplanlegger, som skal være en konkurransenøytral reiseplanleggingstjeneste for hele landet. Det er naturlig å inkludere billettering i denne tjenesten, da billettering naturlig følger som en ønsket tjeneste etter at en reise er planlagt. disposisjon prosjektleder og kompetanse. I dette arbeidet stiller Ruter til Ruter er også en aktiv pådriver i prosjektet «Sømløst i sør», der det arbeides for å oppnå en sømløs reiseopplevelse på tvers av operatører NSB og alle fylkesvise kollektivselskap og administrative grenser. i Norge, med unntak av Finnmark, benytter elektroniske reisekort som billettbærer. Samme teknologi ligger til grunn, noe som er sikret ved at de nasjonale standarder som er utarbeidet er etterlevet. I tillegg til elektroniske reisekort, er det flere aktører som tilbyr billettering med smarttelefon som billettbærer. Her er imidlertid løsningene basert på ulike standarder, og eri liten grad interoperable. en viss grad NSB som i dag benytter seg av de tjenester Det er kun Ruter, og til som IO tilbyr på dette området. Østlandssamarbeidet, hvor alle administrasjonsselskapene på Østlandet, samt NSB, er representert, fattet vedtak om å gjennomføre et forprosjekt sammen med SW. Dette vedtaket ble fattet med bakgrunn i vedtak i kontaktutvalget : Stortingets vedtak 17. juni 2014, om gjennomgående viktig for de kol/ektivreisende på Østlandet- billettering på nasjonalt nivå, er spesielt det er der de fleste grensekryssende ko/lektivreiser foregår. Kontaktutvalget gir sin tilslutning til at det i samarbeid med Vegdirektoratet settes i gang et forprosjekt for å konkretisere muligheter og konsekvenser av gjennomgående billettering i fylkene på Østlandet. Side 1 av 2 - Statusrapport nasjonal billettering

24 Forprosjektet o o skal Iegge til grunn en samordning som bygger på følgende: Hvert fylke/kollektivselskap fastsetter sine egne takster. Samordning av definisjoner og aldersgrenser for barn, ungdom, rabatterte kundegrupper der dette forenkler et grensekryssende honnør og andre tilbud for kundene. Ruter er representert i dette arbeidet, som skal sluttføres i løpet av januar Det er naturlig å koble dette forprosjektet mot det nasjonale billetteringsprosjektet. Nasjonalt prosjekt rapporterer til departementet. Billettsamarbeid med andre kollektivselskaper: Fylkeskommuner: Ruter har gjennom flere år hatt prissamarbeid med andre fylkeskommuner, kollektivselskaper og kommersielle transportører for å gi et best mulig tilbud til områder der Ruters linjer ikke dekker hele behovet, og/eller hvor Ruter i dag ikke har et eget tilbud. Vi har i dag avtaler med Oppland, Buskerud og Østfold fylkeskommuner slik at passasjerene kan reise på samme periodebillett over fylkesgrensene. Dette samarbeidet er under utvikling slik at dette på sikt skal omfatte alle typer billett og billettkategorier. Kommersielle aktører: Av kommersielle transportører har Ruter i dag prissamarbeidsavtaler med TimeEkspressens linjer fra Oppland, Buskerud og Hedmark samt linjen OSL/Gardermoen-Årnes i Akershus. På alle disse linjene gjelder Ruter sine billetter og priser på reiser til/fra Akershus-Oslo. Flyplasstransport: SAS Flybussen: For SAS Flybussen ble billettsamarbeidsavtalen utvidet med at sone 4N ble likestilt med sone 1 etter ruteomleggingen 14. desember i Enkeltbillett fra SAS Flybussen til sone 1 og 4N gir nå overgang til alle linjer i sone 1 og 4N. Tilsvarende gir Ruterbillett som er gyldig i sone 1 og 4N fradrag for grunnpris (for tiden kr 30/15) på SAS Flybussen. Ruters 7-, 30- og 365dagersbilletter som dekker hele bussens reisestrekning, aksepteres på SAS Flybussen. Flytoget: Flytoget har et annet billettsystem enn det fylkesselskapene benytter seg av. Dette gjør det vanskelig med en integrering mellom deres passasjerer og Ruter sine linjer. Samarbeidet med Flytoget i dag er ved driftsawik, hvor Flytogpassasjerene får utdelt reisebevis for å kunne benytte seg av T-banen, trikk og buss gjennom Oslo. Innledende diskusjoner om billettsamarbeid er avholdt med ledelsen foreligger konkret fremdriftsplan på det nåværende tidspunkt. Side 2 av 2 - Statusrapport nasjonal billettering i Flytoget uten at det

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 4/15 Godkjenning av

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 Program 10.15 Avreise fra Sonja Henies

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato 08.10.2014 Tid 14:00 Program for hovedutvalg

Detaljer

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470971_fix.html Side 1 av 1 13.03.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 09.03.2015 11:07:44 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.2013 Tid: 15:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 12.05.14 Tid 11:00

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.06.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.12.2008 kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Fylkestinget innkalling til møte Dato: 14.02.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201300621-1 Arkivkode: Gruppemøter starter kl. 0800. Vedlagt

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15.55 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer