Samferdselsplan for Akershus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samferdselsplan for Akershus"

Transkript

1 Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun

2

3 SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM

4

5 INNHOLD DEL II HANDLINGSPROGRAM 1 HANDLINGSPROGRAM FOR HOVEDSTØRRELSER DRIFT OG INVESTERING DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOLLEKTIV DRIFTSTILSKUDD TIL RUTER AS Erfaringer med ny pris og sonestruktur Effektivisering Ruters arbeid med mål og resultatkrav Forventet trafikkvekst Rutetilbudet for perioden FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOLLEKTIVTRANSPORT I AKERSHUS Forvaltning, drift og vedlikehold Ansvar for infrastruktur og rullende og flytende materiell i Akershus Finansieringskilder DIMENSJONERINGSPLIKTEN ANDRE TILSKUDDSORDNINGER OSLOPAKKE 3 - BOMPENGEINNTEKTER TIL DRIFT AV KOLLEKTIVTRAFIKK VATERLAND BUSSTERMINAL AS AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) SKOLESKYSS TRANSPORTLØYVER OG BEREDSKAP TRANSPORT FOR FUNKSJONSHEMMEDE INVESTERINGSPROSJEKTER KOLLEKTIV KOLSÅSBANEN KOLLEKTIVBETJENING FORNEBU KOLLEKTIVBETJENING AHUS MINDRE INVESTERINGER OG DRIFTSTILTAK Forvaltning, drift og vedlikehold AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF DRIFT OG VEDLIKEHOLD VEG STRATEGI FOR INNHENTING AV VEDLIKEHOLDSETTERSLEP PÅ FYLKESVEGENE Nærmere om behovet knyttet til de ulike vegelementene Forslag til framdrift og prioritering av tiltak for innhenting av etterslep BUDSJETTFORSLAG INVESTERINGSPROSJEKTER VEG ØKONOMISKE RAMMER OG FØRINGER PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING NYE VEGER (STREKNINGSVISE INVESTERINGER) Omtale av prosjekter som videreføres i Omtale av prosjekter med vedtatt forskottering Omtale av nye prosjekter i Aktuelle tiltak etter 2016 ( marginallista ) MINDRE UTBEDRINGER Omtale av prosjekter som videreføres i Omtale av nye prosjekter GANG- OG SYKKELVEGER gående og syklende Omtale av prosjekter som videreføres i

6 6.5.3 Omtale av prosjekter med vedtatt forskottering Forslag til prioritering av nye prosjekter i 2014 og Forslag til prioritering av nye prosjekter i Aktuelle tiltak i 2014 og senere ( marginallista ) TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK Omtale av prosjekter som videreføres i Omtale av nye prosjekter aktuelle prosjekter (marginalliste) MILJØ- OG SERVICETILTAK Omtale av prosjekter som videreføres i Omtale av nye prosjekter Aktuelle prosjekter (Marginalliste) KOLLEKTIVTILTAK OMTALE AV PROSJEKTER SOM VIDEREFØRES I OMTALE AV NYE PROSJEKTER I INNFARTSPARKERING Arbeid med felles Strategi for Innfartsparkering i Akershus Oversikt over prosjekter som gjennomføres i perioden prosjekter som videreføres i Omtale av nye prosjekter i Prosjekter aktuelle i PLANLEGGING REGIONVISE INVESTERINGER VEDLEGG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR OG MYNDIGHET INNEN SAMFERDSEL VEDTATTE PRINSIPPER FOR FORSKOTTERING UTVALGTE TABELLER HANDLINGSPROGRAMMET FOR

7

8

9 1 HANDLINGSPROGRAM FOR Økt fremkommelighet for alle trafikantgrupper er et overordnet mål for Akershus fylkeskommune. Det er forventet en befolkningsvekst på 30 prosent frem til 2030 i Akershus, noe som betyr en utfordring for flere områder innen samferdsel. Det medfører økt belastning på eksisterende infrastruktur og økte krav til tilrettelegging av kollektivtransport, veg og for sykkel og gange. Målene er vedtatt i Samferdselsplanen del 1. Handlingsprogrammet er fylkeskommunens oppfølging i I inneværende økonomiplanperiode vil fylkeskommunen videreføre handlingsprogrammet for Dette innebærer et fortsatt fokus på økt tilskudd til kollektivtrafikken og å opprettholde standarden på infrastrukturen innen veg og kollektivtransport, samt et fortsatt fokus på fremkommelighet for syklende og gående. For å nå målet om økt fremkommelighet for alle trafikantgrupper legges det til grunn en strategi for økt bruk av kollektivsystemet, spesielt inn mot Oslo i rushtiden. For 2013 har NSB innført ny rutemodell og nytt togmateriell. Dette øker frekvens, kapasitet og kvalitet på togtilbudet i Akershus. Ruter gjennomfører samtidig en endring av busstilbudet i Akershus for å utnytte denne kapasiteten best mulig. Det betyr at der det er hensiktsmessig legges det opp til økt mating til tog, og samtidig at der det frigjøres kapasitet benyttes dette til økt pendling på tvers i regionene. Fylkeskommunen har et mål om å øke andelen syklister både innen ekspressykling og fritidstransport. Det arbeides med en gang- og sykkelstrategi. Denne vil bl.a. omfatte både tilrettelegging av infrastruktur og hvordan en skal få til økt bruk. Den vil også omhandle hvordan det tilrettelegges for økt kollektivbruk for de som bor nær kollektivtilbud. For befolkningen lenger unna eller de som er avhengig av bil inni mellom arbeides det med å tilrettelegge innfartsparkeringsplasser. Begge temaene er viktige bidrag for å øke kollektivandelen. Det er stort fokus på gang-sykkelveger i tilknytning til skoler for å trygge skolevegene. Å øke gå- og sykkelandelen krever både investeringer og holdningsskapende arbeid og tilrettelegging gjennom sammenhengende sykkelvegnett og rekreasjonstraseer. Vedlagt handlingsprogrammet følger rapport om trygging av skoleveger fra Statens vegvesen. Rapporten «Trygging av skoleveger» er i første rekke en kartlegging/registrering av manglende gang- og sykkelvegtilbud langs fylkesveger i Akershus. Rapporten har også vurdert tiltakene ut i fra kriterier som trafikkmengde, ulykkeantall, fartsgrense, skoleavstand, befolkningsgrunnlag, skolevegbruk, fritidssykkelbruk, reguleringsstatus, strekningslengde og kostnadsoverslag. Prioriteringene blitt foretatt både i henhold til et poengsystem etter de ovenfor angitte kriteriene og i samarbeid med enkeltkommunene(sett i sammenheng med eksisterende trafikksikkerhetsplaner) og etter en enkeltstrekningsvis vurdering. Rapporten er et godt utgangspunkt for å utarbeide en strategi som grunnlag for prioriteringer. Behovene som er avdekket er stort så det er nødvendig å gjennomgå rapporten grundig for å kunne avveie, f.eks. mellom steder det i dag finnes et gang- og sykkelvegtilbud, men hvor det er mange elever og er rapportert flere mindre ulykker, opp mot steder der det ikke finnes tilbud i dag, men det er færre elever som vil bli berørt. Det må også vurderes om det er fornuftig å vurdere å utvide skoleskysstilbudet på enkeltstrekninger, isteden for å bygge en lang gang- og sykkelveg som vil bli lite brukt. Det er også planlagt å se på standarden på gang- og sykkelveger, samt se på muligheten for grunneierbidrag/utbyggingsbidrag, samt offentlig-privat samarbeid (OPS-løsning) for SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

10 enkelte av prosjektene. Det er planlagt å få frem en sak til politisk behandling våren Det vil i 2013 rettes spesielt fokus på å øke kapasiteten på planleggingssiden for å ha godkjente regulerings- og byggeplaner, for dermed kunne øke utbyggingen av prioriterte tiltak. Innfartsparkering er en del av strategien for å få flere reisene over på kollektive transportmidler i fylket. Akershus fylkeskommune i samarbeid med Oslo kommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS har satt i gang et arbeid for å utarbeide en omforent strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus. Strategien skal bidra til en tydeligere ansvarsdeling, felles målsettinger og prinsipper for utvikling og drift av parkeringstilbudet for biler og sykler, og bruk av Oslopakke 3-midler til dette formålet. Arbeidet med strategien skal etter planen være ferdig i løpet av 2013, og legges frem til politisk behandling våren Fylkesvegnettet kommer kollektivtransporten, næringstransport og privatbilister til gode. Fylkesvegnettet i Akershus er på 1816 km og driftes og vedlikeholdes av Statens vegvesen. Fylkesvegnettet skal driftes og sikres slik at infrastrukturens verdi opprettholdes og trafikksikkerheten ivaretas. Statens vegvesen har i 2012 utarbeidet en plan over 15 år for å ta igjen etterslepet på vegnettet. Dette er en krevende oppgave innenfor de økonomiske rammene i økonomiplanperioden og en utfordring for vegvesenet når det gjelder kapasitet. Dette ble løst ved bruk av disposisjonsfond i 2011 og I 2013 foreslås det ingen bruk av midler fra disposisjonsfondet til innhenting av etterslep på fylkesveg. På investeringssiden er det kun innfartsparkering ved Årnes som er finansiert av midler fra disposisjonsfond. Dette utgjør 20 mill. kr i Innen driftsbudsjettet i 2013 prioriteres det å opprettholde standarden på det eksisterende vegnettet, samt planlegging for å oppnå bedret fremkommelighet for gående og syklende. Areal- og transportplan for Oslo og Akershus vil bli ferdigstilt i Planen vil legge føringer for den videre prioriteringen innen samferdselssektoren. Det vises også til at planarbeidet skal utarbeide skisse for forpliktende avtaler mellom kommunene og fylkeskommunen for utvikling av infrastruktur/kollektivtrafikk og arealutvikling. Det er derfor i økonomiplanperioden lagt vekt på og ikke legge for mye bindinger på midler i 2016 for å åpne for prioriteringer i tråd med planen når den foreligger. Ved utarbeidelse av ny Samferdselsplan for perioden legges det opp til en større rullering av handlingsprogrammet. Da vil man basere seg på den forestående rullering av Oslopakke 3, felles areal og transportplan for Oslo og Akershus og nytt forslag til Nasjonal transportplan Kapitel 7 Drift og vedlikehold er basert på forslag til økonomiplan Kapittel 8 Investeringsprosjekter kollektiv er basert på handlingsplan for Oslopakke , mens kapitel 9 drift og vedlikehold veg og kapitel 10 Investeringsprosjekter veg er basert på en enkel rullering av handlingsprogram og økonomiplan SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

11 2 HOVEDSTØRRELSER DRIFT OG INVESTERING Driftsbudsjett for samferdsel og transport utgjør til sammen 1, 3 mrd. kr i 2013 for fylkeskommunale midler, og 284 mill. kr i driftsmidler fra Oslopakke 3. Driftsbudsjettet omfatter: Driftstilskudd til kollektivtrafikk og skoleskyss, gjennom Ruter As Drift og vedlikehold av 1816 km fylkesveger Tilskudd til drift av kollektivterminaler Transport for funksjonshemmede Administrasjon av transportløyver i henhold til yrkestransportloven Samarbeid om kollektivtrafikken på Østlandet Tabell 1. Driftsbudsjett fra økonomiplanen Samferdsel og transport Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Løyver, TT-transport og bane Utg Innt Netto B - Planlegging og utvikling Utg Innt Netto C - Kollektivtransport Utg Innt Netto E - Fylkesveier Utg Innt Netto Sum Programområde 7 Utg Innt Netto Investeringsbudsjettet for samferdsel i 2013 utgjør til sammen 220 mill. kr for fylkeskommunale midler, og 887 mill. kr Oslopakke 3 midler. Investeringsbudsjettet omfatter: Store kollektivtiltak Lokale vegtiltak Småinvesteringer i Oslopakke 3 Investering i kollektivterminaler (AKT) SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

12 Tabell 2. Investeringsbudsjett fra økonomiplanen PO7 SAMFERDSEL OG ØKONOMIPLAN TRANSPORT (tall i mill. kr) AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Kolsåsbanen 0,0 627,0 627,0 0,0 453,0 453,0 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Kollektivbetjening Fornebu 0,0 53,0 53,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bane til Ahus* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Store kollektivtiltak 0,0 680,0 680,0 0,0 463,0 463,0 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Strekningsvise tiltak 62,0 10,0 72,0 18,0 0,0 18,0 10,0 0,0 10,0 41,0 49,0 90,0 Mindre utbedringer 24,0 0,0 24,0 30,0 0,0 30,0 61,0 0,0 61,0 50,0 0,0 50,0 Gang- og sykkelveger 39,6 15,0 54,6 43,7 33,0 76,7 3,5 128,0 131,5 0,0 92,0 92,0 Trafikksikkerhetstiltak 23,5 12,0 35,5 49,9 0,0 49,9 56,5 0,0 56,5 42,0 0,0 42,0 Miljø- og servicetiltak 17,8 4,1 21,9 11,7 0,0 11,7 6,5 0,0 6,5 7,8 0,0 7,8 Kollektivtiltak 47,0 127,9 174,9 23,0 136,0 159,0 13,5 41,0 54,5 0,0 86,0 86,0 Planlegging 0,0 29,0 29,0 0,0 29,0 29,0 0,0 29,0 29,0 0,0 29,0 29,0 Udisponert ramme 5,0 0,0 5,0 15,0 0,0 15,0 25,0 0,0 25,0 30,0 0,0 30,0 Sum lokale vegtiltak 218,9 198,0 416,9 191,3 198,0 389,3 176,0 198,0 374,0 170,8 256,0 426,8 Effekt av endret mva-sats** 66,3 66,3 Drift Oslopakke 3 0,0 284,0 284,0 0,0 308,0 308,0 0,0 334,0 334,0 0,0 350,0 350,0 Småinvesteringer Oslopakke 3 0,0 9,0 9,0 0,0 10,0 10,0 0,0 7,0 7,0 0,0 9,0 9,0 Drift og småinvesteringer O3 0,0 293,0 293,0 0,0 318,0 318,0 0,0 341,0 341,0 0,0 359,0 359,0 Sum Oslopakke 3 og lokale vegtiltak 218, , ,9 191,3 979, ,3 176,0 582,0 758,0 170,8 615,0 785,8 AKT: Investeringer i kollektivterminaler 0,8-0, SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING AV VEDTATTE PROSJEKTER 219, , ,7 191,3 979, ,3 176,0 582,0 758,0 170,8 615,0 785,8 Rebevilgninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift Oslopakke 3 0,0-284,0-284,0 0,0-308,0-308,0 0,0-334,0-334,0 0,0-350,0-350,0 SUM INVESTERINGER 219,7 887, ,7 191,3 671,0 862,3 176,0 248,0 424,0 170,8 265,0 435,8 * I 2013 vil det brukes av ordinære planleggingsmidler til videre arbeid med Ahusbanen. ** I statsbudsjettet for 2013 er det foreslått å oppheve merverdiavgiftsfritaket for veg og bane fra 1. januar 2013, jf. nærmere omtale i Prop. 1 LS ( ) Skatter, avgifter og toll 2013 og Prop. 1 S. ( ) for Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Forslaget antas å gi en samlet økning i kostnadene til lokale vegtiltak på 66,3 mill. kroner, både for statsandel og bompengeandel. I tillegg kommer økonomisk virkning av økt mva på investeringer i Bane. Økning i kostnadene til baner er ikke lagt inn i tabellen. 4 SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

13 3 DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOLLEKTIV Det foreslås en realøkning til Ruter på 36 mill. kr i 2013 for å finansiere den forventede passasjerveksten. Fylkestingets mål innen samferdsel og transport er imidlertid ambisiøse, og det trengs en ytterligere tilførsel av økte ressurser til både kollektivtrafikk og fylkesveger dersom alle målene skal oppnås. Det er nødvendig med streng prioritering innenfor sektoren i økonomiplanperioden. Fylkesrådmannen foreslår å bevilge 851 mill. kr i 2013 til kollektivtransport, dvs. en realvekst på 38 mill. kr fra Midlene omfatter: Driftstilskudd til Ruter As Kjøp av tjenester av Vaterland Bussterminal As Kjøp av tjenester av Akershus KollektivTerminaler FKF 3.1 DRIFTSTILSKUDD TIL RUTER AS Det foreslås 810 mill. kr i driftstilskudd til Ruter As for Dette er en realvekst på 36 mill. kr fra Til grunn for rammen ligger er en videreføring av reelt 2011-tilskuddsnivå, med tillegg for: Kapasitetsøkning forventet vekst 14 mill. kr Kompensasjon for økte kostnader til skoleskyss (grunnskole) 8 mill. kr Rammeøkning til skoleskysskort til elever i videregående skole 7 mill. kr Innføring av setebelter i skolebusser 7 mill. kr Driftstilskuddet og Ruter AS ordinære billettinntekter skal finansiere utgifter knyttet til: bussruter båtruter tilskudd til drift av baner grunnskoleskyss skyss videregående skole (utover den månedskortprisen som belastes opplæringsbudsjettet) spesialskyss for elever i grunnskole spesialskyss for elever i videregående skole ERFARINGER MED NY PRIS- OG SONESTRUKTUR Det ble innført en ny pris- og sonestruktur i Oslo og Akershus den 2. oktober I denne «kollektive revolusjonen» ble: Antallet soner sterkt redusert billettslagene ble færre og de samme i Oslo og Akershus prisene per sone ble de samme nesten alt billettsalg ble elektronisk Billettinntektene fra innføringen av ny pris- og sonestruktur i oktober 2011 til og med januar 2012 har vært tilnærmet lik budsjett, og Ruter traff derfor bra mot de beregningene som ble gjort før innføringen. For februar og mars 2012 har derimot Ruter hatt et større negativt avvik på billettinntektene på til sammen 32,4 mill. kr. Den billettkategorien som avviker er enkeltreiser, som inneholder billettslagene smartbillett og kupongkort. Dette avviket er SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

14 foruroligende, og Ruter vil fremover se på ulike tiltak for å minske avviket. Det er for eksempel satt i gang et inntektssikringsprosjekt som har som mål å redusere inntektslekkasje ved å få etablert et faktaunderlag for de feil/mangler som til enhver tid finnes i det elektroniske billettsystemet, samt identifisere mulig inntektssikringstiltak. Prognosen for regnskap 2012 er fortsatt som budsjettert, men ytterligere inntektssvikt kan medføre endringer i denne EFFEKTIVISERING For buss, båt og spesialskyss er det kostnadspress ved inngåelse av nye kontrakter, indeksreguleringer i eksisterende kontrakter, eller ved behov for endringer i produksjonsvolum ved tidligere inngåtte kontrakter. Eksempler på slike kostnadsdrivere er: Bransjeavtalen for bussførere Miljødrivstoff Universell utforming Bedre komfort og kvalitet Dimensjoneringsplikten for skoleskyss (fra 2014). For delvis å motvirke ellers negative effekter av kostnadsøkninger, er det de senere årene gjennomført optimalisering av ruteplanene. Hovedgrepet har vært å gjennomføre en forsiktig markedsretting av tilbudet i den hensikt å øke frekvensen på hovedlinjene gjennom trafikktunge områder i Akershus. Her har kollektivtrafikken best forutsetninger for å ta markedsandeler og AFK får mest igjen for sin satsing på kollektivtrafikk. Når jernbanen får bedre rutetider og gradvis mer kapasitet, er det samlet sett best ressursutnyttelse at bussene i større grad enn i dag mater passasjerer til stasjonene, mot at kapasiteten som frigjøres benyttes til å tilby økt (gjerne dobbel) frekvens på det lokale rutetilbudet i Akershus. Dette gir flere reisemuligheter innenfor konkurransedyktig reisetid, men innebærer samtidig omstigning i knutepunkter. I grisgrendte strøk, hvor kollektivtilbudet er mobilitetsbegrunnet, tilbys normalt åpne skolebusser, bestillingstrafikk og regionbusser i timesrute dersom tilskuddsandelen er mindre enn 80 %. Resultatet av de seneste årenes satsing er at veksten i antall kunder på regionbussene er større enn produksjonsøkningen. Gjennomsnittlig passasjerbelegg («kabinfaktor») har vist følgende utvikling (RuterRegion): 2007: 36 % 2008: 37 % 2009: 40 % 2010: 43 % 2011: 46 % Markedstilpasningen og forenkling av kollektivtilbudet vil fortsette. Bl a gjenstår et viktig arbeid for å forenkle tilbudet ved fylkesgrensen mellom Lørenskog og Groruddalen, som Ruter legges fram løsninger for gjennom trafikkplan nordøst i løpet av Rollefordelingen mellom grønne regionbusser og røde bybusser bør også belyses med hensyn til potensial for forenkling og optimalisering RUTERS ARBEID MED MÅL- OG RESULTATKRAV Høsten 2011 startet Ruter arbeidet med å utarbeide et nytt målstyringssystem, herunder kritiske suksessfaktorer for overordnede mål. Arbeidet avsluttes våren 2013 og Ruter vil 6 SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

15 rapportere til AFK på nye resultatindikatorer til 2. tertial Resultatindikatorene som Ruter utarbeider vil innarbeides i Inntektsrammer og strategier for Dette er i tråd med de signaler som Ruter har fått av fylkeskommunen og ses i sammenheng med tilsvarende arbeid med mål og resultatkrav i Oslopakke FORVENTET TRAFIKKVEKST 2013 Ruter legger til grunn en forventet trafikkvekst for 2013 på ca 2,4 % for Oslo og Akershus samlet og 5,1 % i Akershus. Trafikkvekstanslagene er løpende under vurdering påvirket av prognosen for 2012, samt fastsettelse av nivå på prisendringen fra 1. februar Figur 1. Forventet trafikkutvikling og befolkningsvekst RUTETILBUDET FOR PERIODEN For å sikre at en større andel transport skjer med kollektive transportmidler økes produksjonen i 2013 utover 2012-nivå, for å tilpasse tilbudet til trafikkveksten som ventes. Dette er dels finansiert ved ordinært tilskudd, Oslopakke 3 driftsmidler og ved effektivisering av produksjonen. Sentralt i arbeidet står kapasitetsøkning, forenkling, bedre utnyttelse av ressursene og økt frekvens på hovedlinjene i Akershus (f eks 143, , 501, 541, 855, 905, 906). Kollektivtilbudet skal prioriteres og styrkes i de delene av fylket hvor kollektivtrafikken har gode forutsetninger for å lykkes. Arbeidet med tilpasning og effektivisering av tilbudet videreføres således, basert på kunnskap om hvor godt dagens tilbud møter markedet, samt tilbakemeldinger fra kunder, operatører og eiere. Ruter gjennomfører en større ruteomlegging den i forbindelse med ny rutemodell for jernbanen. Denne ruteendringen legger premissene for produksjonsveksten i for så vel tog som øvrig kollektivtrafikk. Ruteomleggingen er NSBs største noensinne, og innebærer bl.a. stiv 10-minutters grunnrute på strekningen Lillestrøm-Asker, stiv 15- minutters rute på fullstoppende lokaltog Lillestrøm-Skøyen, og gradvis økt kapasitet gjennom innfasing av nye togsett. Regionbussene utvikles i tråd med overordnede mål for kollektivtrafikken. Bussens primære roller er å gi flatedekning lokalt, mate til knutepunkter der toget har kapasitet og omstigning ikke medfører vesentlig kundeulempe, samt å gi tilbud til Oslo i korridorer som ikke har SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

16 skinnegående trafikk. Fra desember 2012 får alle regionbusslinjene nye rutetider, fordi disse er basert på å gi korrespondansemuligheter til tog. Enkelte grep gjennomføres for å gi bedre utnyttelse av ressursene og forsterke rutetilbudet lokalt på Romerike og i Vest. Busstilbudet i Follo utvikles i tråd med Trafikkplan Follo. Arbeid med strategiske trafikkplaner for nordøst er i pågående, i samarbeid med berørte kommuner, og arbeidet skal konkludere høsten Tilsvarende arbeid med en trafikkplan for vestområdet er under planlegging. Noen bybusslinjer betjener viktige områder i Akershus. Fra høsten 2012 kjøres det i gang nytt busstilbud i Oslo vest inkludert Fornebu, med nye leddbusser og en ny linje. Alle rutetider for bussene i Oslo vest planlegges med hensyn til toget, primært ved Lysaker, bl.a. for å tilby effektive overganger på interne Akershusreiser. På T-banen til Østerås dobles frekvensen til 8 avganger pr time mellom 7-19 på hverdager fra som ledd i introduksjon av ny rutemodell for T-banen. Dette er et vesentlig kapasitets- og kvalitetsløft for t-banetrafikken i Bærum, og er finansiert med Oslopakke 3 driftsmidler. Trikken trafikkerer igjen Ringstadbekk og Bekkestua fra 2014, gjennom forlengelse av annenhver avgang på linje 13 til Jar o/ Skøyen. Dette gir 20-minutters frekvens fra Bekkestua over hele driftsdøgnet. MÅLSETNINGER FOR PERIODEN PRIORITERINGER FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I prioriteringen av oppgavene vil det kunne bli nødvendig å prioritere internt mellom forskjellige tiltak som alle i utgangspunktet har en høy prioritering. Ruter ønsker å prioritere verdibevarende vedlikehold og modernisering foran tilbudsøkning og nyinvesteringer, noe som er nødvendig fora sikre et mer pålitelig trafikktilbud. Ruter anser målene «kollektivtrafikken skal ta det vesentlige av veksten i motorisert trafikk» og «all infrastruktur skal driftes, vedlikeholdes og utvikles slik at verdiene ivaretas» for å være de overordnede målene for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. De øvrige målene vil, i Ruters målstyringssystem, være tiltak for å nå de overordnede målene. Tiltakene vil, i den videre prosessen, kunne deles inn i en eller flere indikatorer som kan brukes som grunnlag for å vurdere virkningen av det enkelte tiltak. 3.2 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOLLEKTIVTRANSPORT I AKERSHUS Kollektiv infrastruktur og rullende og flytende materiell kan kategoriseres slik som det er vist i tabell 1 under. Tabellen viser de ulike kategoriene for infrastruktur og rullende og flytende materiell for kollektivtransporten i Akershus. Kategoriene er nærmere beskrevet under tabellen. 8 SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

17 Tabell 3. Drift, vedlikehold og investering ved endt levetid for infrastruktur og rullende og flytende materiell for kollektivtrafikken i Akershus, kategorier og eksempler på elementer i disse. Infrastruktur for bane (skinner) Drifts, vedlikehold og investering kategorier for kollektivtrafikken i Akershus Infrastruktur for buss (vei) Rullende materiell bane (skinner) Rullende og flytende materiell buss og båt Ulike elementer i kategoriene, eksempler Holdeplasser og Terminaler T-baneskinner, skinnenes fundament, kjøreledninger, lyssignaler m.m. Vei, veigrunn, kollektivfelt, lysregulering m.m. T-banevogner Busser og båter Bussterminaler, båtterminaler, holdeplasser langs vei, mindre brygger KOLLEKTIV INFRASTRUKTUR Infrastruktur for kollektivtransport i Akershus kan deles inn i to hovedkategorier. (1) infrastruktur for bane (skinner), (2) infrastruktur for buss (vei). Videre behandles holdeplassene og terminaler for bane og buss som en egen del av infrastrukturen. RULLENDE OG FLYTENDE MATERIELL Materiellet som går oppå skinnene (t-banen på Kolsåsbanen), oppå veien (bussene) og på vannet (båter) behandles som en egen kategori FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BANESTREKNINGER I AKERSHUS I Akershus er baneinfrastrukturen i dag begrenset til Kolsåsbanen og deler av Røabanen. Imidlertid er det en målsetning for fylkeskommunen å utvide antallet banestrekninger i Akershus til blant annet Fornebu og A-hus. I forbindelse med oppgraderingen av Kolsåsbanen ble det av Ruter fastsatt det prinsipp at det i driftsbudsjettene skal settes av tilstrekkelig med midler til vedlikehold av baneinfrastrukturen og t-banevogner. Videre ble det fastsatt av Ruter det prinsipp at det i driftsbudsjettene skal settes av tilstrekkelige midler til å investere i ny infrastruktur (skinner) og nytt materiell (t-banevogner) når disse har nådd sin forventende levetid. Drift av Kolsåsbanen finansieres av Oslopakke 3 midlene til mindre investeringer og driftstiltak for kollektivtransporten i Akershus. Imidlertid kan ikke Oslopakke 3 midler settes av på et fond, grunnet de regnskapsmessige regler fylkeskommunen er bundet av. Dette er løst ved at midlene til vedlikehold og investering av infrastruktur (skinner) og rullende materiell (t-banevogner) er satt av mot slutten av Oslopakke 3 perioden frem mot Tidlig i perioden er midlene anvendt til midlertidige omdisponeringer til Oslo kommune. Dette gjør at Oslo kommune kan gjennomføre mer av den nødvendige oppgraderingen av infrastruktur til trikk og t-bane. Dette oppleves som fornuftig ut fra en samlet vurdering av kollektivtransportsystemet i Oslo og Akershus. Om dette ikke gir en direkte effekt for kollektivreisende i Akershus, gir det et mer funksjonsdyktig transportsystem ved økt punktlighet og færre innstilte avganger for Akershusbeboere som benytter kollektivtilbudet i Oslo. Videre vil dette sikre midler til vedlikehold av skinner og t-banevogner på Kolsåsbanen når dette oppstår. SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

18 BUSS I AKERSHUS Bussdriften i Akershus er satt ut på anbud. Det er i driftskontraktene satt ut til transportørene å forvalte, drifte, vedlikeholde og investere i rullende materiell (busser). Bussenes infrastruktur er veier; kommunale-, fylkeskommunale- og riksveier. Forvaltning, drift, vedlikehold og investering i bussens infrastruktur gjøres over veibudsjettene. Dette utelates derfor fra denne saken. BÅT I AKERSHUS Båtenes infrastruktur er vannveien i Akershus og må derfor ikke forvaltes på samme måte som annen infrastruktur. Det flytende materiellet er båter som forvaltes, driftes, vedlikeholdes og investeres ved driftskontraktene på lik linje med buss. HOLDEPLASSER I AKERSHUS Holdeplasser er en den del av infrastrukturen. For buss er holdeplassene i all hovedsak plassert langs fylkesvegene, men med noen unntak av der holdeplassene er plassert langs kommunal- og riksveg. Holdeplassene forvaltes, driftes, vedlikeholds og investeres over vegbudsjettene. Holdeplassene langs banestrekninger ligger under den respektive banestrekning. Det finnes også i mindre grad private og kommunale brygger for hurtigbåtforbindelser. Disse utelates i denne sak. TERMINALER I AKERSHUS Terminaler er en del av infrastrukturen for buss, båt og bane. Disse terminalene forvaltes, driftes, vedlikeholdes og investeres i av fylkeskommunen. Antall reisende er det viktigste skillet mellom terminaler og holdeplasser, foruten hvordan ansvaret for disse organiseres ANSVAR FOR INFRASTRUKTUR OG RULLENDE OG FLYTENDE MATERIELL I AKERSHUS Forvaltning, drift, vedlikehold og investering av infrastruktur og rullende materiell er videredelegert av fylkesrådmannen til Statens vegvesen vegavdeling Akershus (SVV), Ruter As og Akershus kollektivterminaler FKF (AKT). SVV er delegert ansvaret for holdeplasser langs fylkesvegene i Akershus. Ruter er delegert ansvaret for infrastruktur for bane, rullende og flytende materiell for bane og buss og båt samt holdeplasser for bane. AKT er delegert ansvaret for terminalene i Akershus FINANSIERINGSKILDER I dag fullfinansierer Oslopakke 3 midler til forvaltning, drift, vedlikehold og investering av Kolsåsbanen. Videre er rullende og flytende materiell (buss og båt) fullfinansiert av Oslopakke 3 og fylkeskommunale midler. Det er derfor et behov for å sikre finansiering til vedlikehold og investering for terminaler og fremtidige banestrekninger i Akershus. Fylkestinget har opprettet to infrastrukturfond som skal bidra til at verdiene av infrastruktur og rullende materiell i kollektivtrafikken ivaretas; Infrastrukturfondet for vedlikehold bygges opp av inntektene fra et prispåslag på kollektivtrafikkbillettene, samt renteinntektene fra et utlån til Oslo Vognselskap As. Utlånet på 240 mill. kr er gitt til innkjøp av vogner som skal benyttes på T-banen i Akershus, Røa- og Kolsåsbanen. Billettpåslaget er budsjettert til 32,4 mill. kr i 2013, mens renteinntektene er 10 SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

19 budsjettert til 5,6 mill. kr, dvs. totalt 38 mill. kr. Midlene avsettes til infrastrukturfond for vedlikehold. Infrastrukturfondet for investeringer bygges opp av mottatte avdrag fra utlånet til Oslo vognselskap. 8 mill. kr i årlig mottatte avdrag i inntektsføres på programområde 9 og avsettes til i infrastrukturfond for investeringer. 3.3 DIMENSJONERINGSPLIKTEN I statsbudsjettet for 2013 foreslås det at forskrift om krav til sikring av skoleelever i buss trer i kraft fra 1. juli For å kompensere fylkeskommunene for utgifter som følge av krav i forskriften, økes rammetilskuddet til fylkeskommunene med 20 mill. kr i 2013, jf. omtale i statsbudsjettet, Samferdselsdepartementets Prop. 1 S ( ). Av dette får AFK ca. 2 mill. kr i kompensasjon i Ruter anslår foreløpig at halvårsvirkningen av kravene i forskriften innebærer økte kostnader på 10 mill. kr, med helårsvirkning på 20 mill. kr. Det er knyttet usikkerhet til Ruters foreløpige anslag. Det foreslås at Akershus fylkeskommune kompenserer Ruter med 7 mill. kr i 2013 som følge av økte kostnader 3.4 ANDRE TILSKUDDSORDNINGER BELØNNINGSORDNINGEN Belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder ble etablert med virkning fra 2004 for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Ordningen finansieres over Samferdselsdepartementets budsjett, og Oslo kommune søker på vegne av Oslo og Akershus. I 2012 ble ikke lagt opp til ordinær søknadsprosess grunnet reell usikkerhet rundt tilgjengelige midler i ordningen etter inngåelse av langsiktige avtaler med fire storbyområder (ikke inkludert Oslo). Til tross for dette valgte Oslo å søke departementet om belønningsmidler, primært om 4-årig samarbeidsavtale for , sekundært om ettårig tildeling for I søknaden ble det fokusert på tiltak innenfor tre områder som utgangspunkt for de forhandlinger man håper å føre med departementet: Tiltakspakke 1: Økt konkurransekraft gjennom styrking av tilbudet Herunder økt nattbusstilbud, harmonisering av buss- og togfrekvens etter ny rutemodell for jernbanen fra , styrking av bybussnett i Ski og Jessheim, styrking av båttilbudet, og forsert satsing på miljøteknologi, herunder hydrogen. Tiltakspakke 2: Bedre pålitelighet, økt reisehastighet og bedre tilrettelegging ved oppgradert infrastruktur Primært trikk og T-banetiltak i Oslo men med stor betydning for Akershustrafikantene. Tiltakspakke 3: Flere kunder gjennom økte salgs- og markedsaktiviteter Bedre trafikantinformasjon, bedriftskonsept, rekrutteringsaktiviteter, «myke tiltak» Pr 09/12 er søknaden fortsatt til behandling. For budsjettåret 2013 kan det fortsatt legges til grunn at det meste av pakken er disponert gjennom allerede inngåtte avtaler, og at nivået på tilgjengelige midler for 2013 er beskjedent. SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

20 TILGJENGELIGHETSMIDLER Samferdselsdepartementet har også tilskuddsordning for økt tilgjengelighet for kollektivtransporten i kommuner og fylkeskommuner (universell utforming). Fylkeskommunen er involvert i søknadsprosessen fra mange kommuner i Akershus. Oslo kommune prioriterer også i 2013 å søke midler til tiltak for bedre tilgjengelighet til T-bane og trikkenettet, som også er til fordel for Akershustrafikantene. Akershus fylke søker om midler fra tilskuddsordningen KID (Kollektivtransport i distriktene). For 2013 planlegges det søkt om tiltak og beløp i tråd med tidligere års tildeling. I 2012 mottok fylkeskommunen 2,1 mill kr til fire ulike tiltak (krav om minimum 50 % egenandel, som dekkes gjennom Ruter): Fylkesgrensekryssende rushtidslinjer fra Eidskog, Aurskog-Høland og Rømskog (videreføring) Informasjon og design Mobil billettering for distriktene Utvidet bestillingstransport også på kveldstid i Eidsvoll. 3.5 OSLOPAKKE 3 - BOMPENGEINNTEKTER TIL DRIFT AV KOLLEKTIVTRAFIKK Oslopakke 3-midlene til drift og småinvesteringer i kollektivtrafikk kommer som tillegg til fylkestingets vedtatte tilskuddsrammer til Ruter. Midlene disponeres gjennom Samferdselsplanen. I handlingsplan for Oslopakke 3 legges det til grunn at tilskuddet trappes opp og vil utgjøre om lag 35 % av bompengeinntektene i For økonomiplanperioden tilsvarer dette følgende årlige inntekter for Ruter. Tabell 4. Oslopakke 3-midler til drift og mindre investeringer kollektiv Disponibel ramme Akershus Herav drift Herav småinvesteringer Tabellen viser Ruters tildelte rammer til drift og småinvesteringer fra Oslopakke 3, tilsvarende nivået i handlingsprogrammet til Oslopakke Prioritering mellom drift og småinvesteringer er foretatt av Ruter. Tilskuddet til Ruter vil i 2013 øke med 14 mill. kr. og 39 mill. kr. i 2014, 62 mill. kr. i 2015 og 80 mill. kr. i I forbindelse med fylkestingets behandling av sak vedrørende inntektsrammer, hovedutfordringer og prioriteringer for det videre arbeid med årsbudsjett 2013 og økonomiplan for perioden 2013 til 2016 ble det lagt til grunn at realverdien av fylkeskommunens tilskudd til Ruter øker tilsvarende befolkningsveksten på 2 %. Dette tilsvarende en reell tilskuddsøkning på 14 mill. kr til kapasitetsøkning i Ruter har beregnet at veksten i motorisert trafikk er om lag tre ganger befolkningsveksten. Dersom kollektivtrafikken skal ta det vesentligste av veksten i motorisert trafikk har Ruter beregnet at tilskuddet må øke med 5 % årlig. I forbindelse med budsjettarbeidet har Ruter 12 SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS

SAMFERDSELSPLAN. Del II Handlingsprogram 2014-2017. Sak til fylkestinget 16. desember 2013. Forsidefoto: Kimm Saatvedt

SAMFERDSELSPLAN. Del II Handlingsprogram 2014-2017. Sak til fylkestinget 16. desember 2013. Forsidefoto: Kimm Saatvedt SAMFERDSELSPLAN Del II Handlingsprogram 2014-2017 Sak til fylkestinget 16. desember 2013 Forsidefoto: Kimm Saatvedt INNHOLD DEL II HANDLINGSPROGRAM 1 HANDLINGSPROGRAM FOR 2014-17... 7 2 HOVEDSTØRRELSER

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 26/13 Godkjenning av

Detaljer

Sak til fylkestinget 15. desember 2014. Fylkesrådmannens forslag til SAMFERDSELSPLAN. Del II Handlingsprogram 2015-2018

Sak til fylkestinget 15. desember 2014. Fylkesrådmannens forslag til SAMFERDSELSPLAN. Del II Handlingsprogram 2015-2018 Sak til fylkestinget 15. desember 2014 Fylkesrådmannens forslag til SAMFERDSELSPLAN Del II Handlingsprogram 2015-2018 SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2015-18 2 SAMFERDSELSPLAN FOR

Detaljer

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013 Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag 23. oktober 2013 Stø kurs Økningen i persontransport skal tas med økt kollektivtilbud Standarden på fylkesveinettet opprettholdes, samt at vedlikeholdsetterslepet

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.12.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 Program s.2 Saksliste

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 Program 10.15 Avreise fra Sonja Henies

Detaljer

Status Oslopakke 3 Hva skjer?

Status Oslopakke 3 Hva skjer? Status Oslopakke 3 Hva skjer? Olav Fosli fung. leder Oslopakke 3-sekretariatet 1. nov 2011 03.11.2011 1 Innhold Handlingsprogram 2012-15 Budsjett 2012 Status på tiltak Mål- og resultatstyring Utfordringer

Detaljer

Samferdsel og transport

Samferdsel og transport Årsrapport 2013 36 37 Årsrapport 2013 Samferdsel og transport 36 37 Kollektivtrafikken i Akershus hadde god passasjervekst og en stabil markedsandel på 21 prosent av motorisert trafikk i 2013. Antall kollektivreiser

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sømløst i sør Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sør Oslo syd Follo i Akershus Østfold Ca. 470 000 innbyggere Ca. 50 millioner kollektivtrafikkreiser årlig Kostnad ca. 2,5 milliarder kroner

Detaljer

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 315 Ruters på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele trafikkområde i 2013 2 av side 114 Det skal

Detaljer

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015 Sømløst i sør Strategiforum 26.2.2015 Presentasjon av Sømløst i sør 23.1.2015 foreløpig medierespons Sømløshet innebærer Kundene skal ikke møte organisatoriske eller praktiske problemer som følge av at

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As

Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As Ruters transporter Eies av Oslo kommune 60 % og Akershus fylkeskommune 40 % Takstsamarbeid

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.11.2015

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.11.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.11.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Mobilitet 2011 Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Utviklingsdirektør 1 Tore Kåss, Ruter AS 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering

Detaljer

Ruters metode. Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør

Ruters metode. Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Ruters metode Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Markedssuksess er utgangspunktet og målet Marked Markedsmål Driftsopplegg Infrastruktur

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange («nullvekstmålet»),

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde Kurs i kollektivtrafikk Statens vegvesen 27. - 28. Januar 2015 ; Eksempler fra Kristiansund og Molde Sivilingeniør Jørgen Rødseth Disposisjon Bakgrunn, mål og strategier Dagens situasjon Kommuneplan og

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

Sømløst i Sør - samarbeid om gjennomgående trafikktilbud, informasjon og billettering

Sømløst i Sør - samarbeid om gjennomgående trafikktilbud, informasjon og billettering Saksnr.: 2013/3283 Løpenr.: 31895/2015 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 15.04.2015 Fylkesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO

HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO Nannestad kommunes uttalelse Nannestad kommune støtter konklusjonene i forslaget til strategi for innfartsparkering i

Detaljer

Alternativ 1: Lokal løsning. Automatbane på bro i dagen på hele strekningen mellom Fornebu og Lysaker.

Alternativ 1: Lokal løsning. Automatbane på bro i dagen på hele strekningen mellom Fornebu og Lysaker. 2. Sammendrag Denne utredningen er en videreføring av arbeidet med Bane til Fornebu. Hovedmålet har vært å finne frem til en regional løsning som er innenfor rammene av fylkestingets vedtak av 19.06.2002,

Detaljer

T-bane buss og trikk i Oslo

T-bane buss og trikk i Oslo T-bane buss og trikk i Oslo Hvilken rollefordeling i fremtiden? Kollektivtransportforums årskonferanse 2015 Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Infrastruktur virkemiddel/ rammebetingelse Fra Kolsåsbanens

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Innspill til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Innspill til Oslo kommunes søknad Belønningsordningen 2013-2016 Innspill til Oslo kommunes søknad 6.12.2012 Plandirektør Tore Kåss Dobbel oppfordring til søknad 2 25 % økt kollektivtrafikk, 2 % redusert biltrafikk 130 125 Indeksutvikling

Detaljer

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Jernbaneforum Kongsvingerbanen Mai 2011 1 Bakgrunn Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble formelt konstituert i februar 2011. Skedsmo,

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Forord. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med de årlige budsjettene i perioden 2002-2005.

Forord. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med de årlige budsjettene i perioden 2002-2005. Forord Oslopakke 2 er en plan for forsert utbygging av infrastruktur og innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo- og Akershusregionen. En av idéene bak Oslopakke 2 er at utfordringene knyttet

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

K2012 Ruters strategiplan 2012-2060

K2012 Ruters strategiplan 2012-2060 K2012 Ruters strategiplan 2012-2060 Hanne Bertnes Norli, Strategidirektør 17.11.2011 Bestillingen 1. Hvordan skal Oslo og Akershusregionen utvide T-bane og trikkenettet? 2. På hvilken måte skal de prioriterte

Detaljer

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange 1 Bernt Reitan Jenssen, Ruter Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013.

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013. Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato 15.6.2010 Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Noen data fra Oslo Kollektivtransporten i millioner reisende 2010 2013 2020 2025 Trikk 45 51 66 77 Totalt

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Bymiljøavtalen for Bergen. Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014

Bymiljøavtalen for Bergen. Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014 Bymiljøavtalen for Bergen Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014 1 1 Innhold Oslopakke 3 organisering og beslutningsprosesser Hovedutfordringer - fremtidsløsninger i Oslo

Detaljer

Fornebubanen og sammenhenger i nettutviklingen. Adm. direktør r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 3.3.2010

Fornebubanen og sammenhenger i nettutviklingen. Adm. direktør r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 3.3.2010 Fornebubanen og sammenhenger i nettutviklingen Adm. direktør r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 3.3.2010 Kollektivtrafikken øker og tar markedsandeler 45 40 36 37 41 42 Andel (%) av motorisert trafikk 35

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Kundevekst med nye ruter i Bergen Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Agenda 1. Om Skyss 2. Bakgrunn for innføring av nye ruter 3. Ny rutestruktur, tilbud og gjennomføring 4. Hvordan

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Miljøpakken for transport i Trondheim Mål Resultat så langt Hva skjer framover Organisering September 2014 Tore Langmyhr Miljøpakken: Både politiske forpliktelser og investeringsprogram Politiske virkemidler:

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING GODKJENNING AV PROSJEKT OG KOMMUNAL EGENANDEL

UNIVERSELL UTFORMING GODKJENNING AV PROSJEKT OG KOMMUNAL EGENANDEL SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200502595 : E: 233 : Ståle Strøm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.12.2008 68/08 UNIVERSELL UTFORMING GODKJENNING

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 239/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 29.10.2012 ORIENTERING OM INNFARTSPARKERING OG INNFØRING AV PARKERINGSOBLAT I ULLENSAKER

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom Kommunevegplan Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom ved Sidsel Bryne, Steinkjer kommune Kommunevegdagene 2007 1 Kommunevegplan 2007-2010

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15.30 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Høystandard kollektivtransport i Trondheim

Høystandard kollektivtransport i Trondheim Høystandard kollektivtransport i Trondheim Innlegg på Tekna s konferanse om høystandard kollektivtransport i norske byområder Bergen, 10.02.-11.02 2009 Fylkesordfører Tore O. Sandvik Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Spikkestadkorridoren

Spikkestadkorridoren En sentral transportåre i Asker og Røyken - i periferien av to fylker, - i periferien av to veiregioner, - i periferien av jernbanesystemet. Spikkestadkorridoren omfatter: Spikkestadlinjen (tog) Røykenveien

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 11.09.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 11.09.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 11.09.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssal Vest Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Møtetid: 06.04.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Fornyelse av fylkesvegene i Region øst

Fornyelse av fylkesvegene i Region øst Kartlegging av forfall og vedlikeholdsbehov for fylkesvegene i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland Statens vegvesens rapporter Nr. 65 Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Etterslep og årlig kapitalbehov Trikk- og T-banenettet i Oslo og Akershus

Etterslep og årlig kapitalbehov Trikk- og T-banenettet i Oslo og Akershus Etterslep og årlig kapitalbehov Trikk- og T-banenettet i Oslo og Akershus 17. november 2011 Eierstruktur kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Akershus Fylkeskommune 40 % av Ruter Oslo kommune* 100% av

Detaljer

Handlingsplan for kollektivtransport. Plandirektør Tore Kåss, 4.12.2014

Handlingsplan for kollektivtransport. Plandirektør Tore Kåss, 4.12.2014 Handlingsplan for kollektivtransport Plandirektør Tore Kåss, 4.12.2014 2 Kapittel 2: Organisering av kollektivtransporten 2.1 Vurdere å overføre ansvar for kollektivtransport frå fylkeskommunane til kommunane

Detaljer

Kollektivtrafikkløsning til Fornebu. Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As

Kollektivtrafikkløsning til Fornebu. Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As Kollektivtrafikkløsning til Fornebu Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As Oppgave og rammer Fra Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune i mai 2008: Ruter skal frembringe beslutningsgrunnlag for en bybaneløsning

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem?

Hvordan få bussen raskere frem? Hvordan få bussen raskere frem? Kan vi øke farten på bussen uten å miste passasjerene? Innlegg på Kollektivtransportforums arbeidsseminar, 21. mai 2014 Øystein Otto Grov, fagsjef metro og trikk, Ruter

Detaljer

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by Bård Norheim Utfordringer Hvorfor er det så få kollektiv- og sykkeltiltak som virker? Er det mulig å ta bedre hensyn til komfortelementer i analysene?

Detaljer

Handlingsprogram for Oslopakke 3 2010-2013. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3

Handlingsprogram for Oslopakke 3 2010-2013. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3 Handlingsprogram for Oslopakke 3 2010-2013 for Oslopakke 3 21. september 2009 Forord En politisk styringsgruppe med representanter fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune la i 2006 frem et forslag til

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:00 1 Faste

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars. Berit Brendskag Lied regionvegsjef

Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars. Berit Brendskag Lied regionvegsjef Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars Berit Brendskag Lied regionvegsjef Globalisering Utviklingen i verdenshandelen 1965-2010 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

Ruters tilbud på fjorden. 20.9.2012 Plandirektør Tore Kåss

Ruters tilbud på fjorden. 20.9.2012 Plandirektør Tore Kåss Ruters tilbud på fjorden 20.9.2012 Plandirektør Tore Kåss Et sammensatt båttilbud Ca. 4,5 millioner reiser, hvorav 2,5 millioner på nesoddsambandet. Spiss sommertopp i trafikken med øyfergene. Tilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Klimarettet by. by og kollektivtrafikkutvikling K2010. Adm. direktør direkt r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As

Klimarettet by. by og kollektivtrafikkutvikling K2010. Adm. direktør direkt r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As Klimarettet by by og kollektivtrafikkutvikling K2010 Adm. direktør direkt r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As Ruter Oslo, 6.10.2009 Om Ruter Ruter er hovedstadsregionens kollektivtrafikkselskap, og de to

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer