Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum tlf Vedtakssaker. 8/15 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum tlf SAKSKART Side Vedtakssaker 8/15 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste /15 14/ Godkjenning av protoll frå møte /15 14/ Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF /15 14/ AMU - innhald og arbeidsform 16 12/15 14/ Orienteringssaker amu møtet 28. mai /15 14/ Sjukefråvær i HiSF pr. 1. kvartal 2015 legemeldt og eigenmeldt Orienteringssaker Inger Auestad Leiar 1

2 8/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent 9/2015 Godkjenning av protoll frå møte Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 2 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Møteprotokoll frå møte vert godkjent. MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: kl. 14: Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg Vikesland (hovudverneombod), Wenche Fjørtoft (arbeidsgjevar) og Unni Uren Aasen (arbeidsgjevar) Forfall: Andre: Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) Anders Otto Plassen, Bedriftshelse1 2

3 Sekretær: Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side Vedtakssaker 1/ / Godkjenning av innkalling og sakliste 3 2/ / Godkjenning av referat frå AMU-møte / / Sjukefråværstal for HiSF / / Trening i arbeidstida 4 5/ / Handlingsplan for samarbeidet med bedriftshelse / / IA aktivitetsplan for HiSF / / Orienteringssaker 6 Sogndal, Inger Auestad møteleiar 1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste til amu-møtet vert godkjent. Vedtak Innkalling og sakliste til amu-møtet vert godkjent. Samrøystes 2/2015 Godkjenning av referat frå AMU-møte Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Referat frå amu-møte vart godkjent. 3

4 Vedtak Referat frå amu-møte vart godkjent. Samrøystes 3/2015 Sjukefråværstal for HiSF 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Arbeidsmiljøutvalet tek sjukefråværstala for HiSF 2014 til vitande. Vedtak Arbeidsmiljøutvalet (AMU) tek sjukefråværstala for HiSF 2014 til vitande. AMU ser at det er avdelingar som har høgt sjukefråvær, og understrekar at det må setjast inn tiltak der det er behov. AMU ber om ei tilbakemelding frå informasjons- og drøftingsmøta (ID møta) på kva som vert gjort for å nå målsettinga om lægre sjukmeldingsprosent og kva tiltak som vert sett i gang på dei avdelingane som har høgt sjukefråvær. AMU ser positivt på at det vert lyst ut stilling som reinhaldsleiar med personansvar. AMU støttar forslaget om at Bedriftshelse1 følgjer opp treningstilbodet reinhaldarane har på idrettssenteret, og deltek i vernerunden for drift og reinhald, jf. handlingsplan for samarbeidet med Bedriftshelse1 sak 5/15. AMU noterer seg sjukefråværstala for AHF, og ynskjer å spele på lag, også med den nye leiinga, i arbeidet med oppfølging av sjukefråværet på avdelinga. Samrøystes 4/2015 Trening i arbeidstida Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Framlegg til vedtak vert lagt fram i møte Vedtak 4

5 AMU rår til at rektor vedtek følgjande: A) Alle tilsette i HiSF har høve til å trene i arbeidstida. Følgjande vilkår gjeld: 1. Alle tilsette som arbeider 50 % stilling eller meir kan trene inntil ein time i veka i arbeidstida. 2. Treninga skal førast i ESS og merkast i kommentarfeltet. 3. Treninga må leggjast utanom obligatoriske møter og liknande. 4. Trening i arbeidstida går ikkje til fråtrekk i arbeidsplanen eller frå andre arbeidsoppgåver. 5. Treningstimen brukast i den enkelte veke, og kan ikkje sparast opp. 6. Treninga reknast i forhold til yrkesskadedekning og forsikring som fritid, og går såleis på eige ansvar. 7. Med trening meiner ein fysisk aktivitet av eit eller anna slag. Det er til dømes greitt å nytte timen til å gå til eller frå arbeidsplassen. Aktivitetane tilpassast den enkelte. 8. Det er ope for både individuell og felles trening. Felles trening vert sett på som arbeidsmiljøfremjande og det vert oppmuntra til det. Dette tilbodet gjeld for dei som ikkje går inn under andre tiltak, som til dømes seniortiltaket om trening i arbeidstida. B) AMU rår og til at rektor tek opp i leiargruppa at ein prøver ut og innfører ordningar med vandrande møte og at ein går medarbeidarsamtalen. Samrøystes 5/2015 Handlingsplan for samarbeidet med Bedriftshelse Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Bedriftshelse1 har sendt følgjande forslag til handlingsplan for samarbeidet med HiSF for 2015: 2015 Delta i AMU-møter Etter innkalling Delta på vernerunde 2015 Delta i ei samling for HiSF sine verneombod ein gong pr år. Etter invitasjon Kontorergonomi for nytilsette og andre med behov 2015 (t.d. etter vernerunde) Halde oppfriskingskurs hjertestartar og førstehjelpskurs 2015 BHT-personell vere til ein fast dag pr. mnd/annakvar mnd. ved Etter nærare HiSF i Førde avtale Møte med innkjøpsansvarleg av kontormøblement og IT-utstyr årleg 5

6 Vedtak AMU tek handlingsplanen for samarbeid med Bedriftshelse1, med dei innspela som kom fram i møte, til vitande. Innspel som kom fram i møte, og som skal takast inn i handlingsplanen: Bedriftshelse1 deltek på vernerunde for reinhaldarane i HiSF i mai 2015 Oppfølging av reinhaldarane sitt treningstilbod på idrettssenteret Treningstilbod for tilsette AHF Bistand i arbeid med førebygging og oppfølging av sjukefråvær Bistand i arbeid med førebygging og oppfølging av personalsaker Bedriftshelse1 sender oppdatert handlingsplan til HiSF. Samrøystes 6/2015 IA aktivitetsplan for HiSF Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Det vert nedsett ei arbeidsgruppe som utarbeider ein aktivitetsplan for IA arbeidet i HiSF Arbeidsgruppa vert sett saman av representant for tillitsvald, hovudverneombodet og representant frå arbeidsgjevar. Aktivitetsplanen skal vere ferdig innan utgangen av april Vedtak Det vert nedsett ei arbeidsgruppe som utarbeider ein aktivitetsplan for IA arbeidet i HiSF Arbeidsgruppa vert sett saman av representant for tillitsvald, hovudverneombodet og representant frå arbeidsgjevar. Aktivitetsplanen skal vere ferdig innan utgangen av april Representant frå tillitsvald: Tone Skjerdal Hovudverneombod Ingebjørg Vikesland Representant frå arbeidsgjevar: Unni Uren Aasen Sekretær for arbeidet: Liv Synnøve Bøyum, og som kallar inn til møtet. 6

7 7/2015 Orienteringssaker Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Møtebehandling Orienteringssaker: 1. Informasjon frå hovudverneombodet (HVO) ved Ingebjørg Vikesland; Saman med verneomboda i HiSF held HVO på med å utarbeide ein questback for å kartlegge om tilsette i HiSF er interessert i ha felles aktivitet med kollegar ein dag i veka, og dersom ja, kva type aktivitet. 2. Informasjon frå leiinga ved Wenche Fjørtoft: Statsbygg har teke initiativ til eit Campus-prosjekt der ein vil utarbeide ein overordna plan for campusutviklinga fram i tid (20-30 år). Det er nedsett ei arbeidsgruppe der alle aktørane på Fosshaugane Campus er representert. Frå HiSF deltek rektor, viserektor for utdanning, økonomidirektør og personaldirektør. 3. Om abeidsmiljøutvalet: Korleis kan og bør AMU jobbe? ved Inger Auestad. På neste AMU møte kjem dette opp som eiga sak. Vi jobbar med å hente inn erfaring frå andre verksemder korleis dei driv sitt AMU arbeid. 4. Treningstilbod for HiSF tilsette onsdag etter jobb. I Sogndal har det i perioden 25. feb. 25. mars 2015, vore tilbod om trening for HiSF tilsette onsdagar etter jobb kl i Campussalen. Maria Kolnes, som er tilsett på ALI/Idrett, er instruktør og treninga vil halde fram ute etter påske og fram til midten av mai Dette tilbodet er oppfølging av AMU-sak 23/14 Trening og treningstilbod ved HiSF. I samarbeid med verneomboda vert det gjort eit arbeid med å få til ein forme for aktivitet for tilsette i HiSF kvar onsdag framover. 5. Vernerundar i HiSF 2014; Alle vernerundane er ikkje gjennomført. Endeleg oversikt over vernerundar kjem opp på neste AMU-møte i juni Ny arbeidsmiljølova (aml); Endringa i AML som omhandlar aldersgrense og mellombels tilsetjingar vil ikkje ha verknad for HiSF. Staten har eiga lov for aldersgrense i staten og når det gjeld tilsetjingsforhold er det framleis tenestemannslova som gjeld. Endringar i AML som påverkar HiSF er bestemmelsane om arbeidstid og overtidsgrense. 7. Personalfest for HiSF-tilsette som AMU har ansvar for vart arrangert i forlenging av fagdagen 23. januar Festen vart arrangert i kantina i Høgskulebygget. 7

8 10/2015 Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 10 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: AMU godkjenner aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF Saksvedlegg: Skriv inn vedlegg her Saksframstilling AMU gjorde i sak 6/2015 (møte i følgjande vedtak : Vedtak Det vert nedsett ei arbeidsgruppe som utarbeider ein aktivitetsplan for IA arbeidet i HiSF Arbeidsgruppa vert sett saman av representant for tillitsvald, hovudverneombodet og representant frå arbeidsgjevar. Aktivitetsplanen skal vere ferdig innan utgangen av april Representant frå tillitsvald: Tone Skjerdal Hovudverneombod Ingebjørg Vikesland Representant frå arbeidsgjevar: Unni Uren Aasen Sekretær for arbeidet: Liv Synnøve Bøyum, og som kallar inn til møte. Arbeidsgruppa har hatt to møte 11. april og 5. mai På bakgrunn av innspel og diskusjon i arbeidsgruppa vert det no lagt fram framlegg til aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF. 8

9 Aktivitetsplan for IA -arbeidet ved HiSF (godkjend av AMU. ) Innhald i planen: 1. Innleiing 2. Oversikt over aktivitetar og tiltak som er etablert i HiSF og som inngår som del av IA-arbeidet 3. Mål for det generelle IA arbeidet i HiSF 4. Delmål 1 Redusere sjukefråværet 5. Delmål 2 Hindre fråfall og auke sysselsettinga av personar med nedsett arbeidsevne 6. Delmål 3 Auke den gjennomsnittlege avgangsalderen 7. Planar / retningslinjer/ rutinar/ velferdsgode som er innarbeidd i HiSF organisasjonen og som kan bidra til å skape eit godt arbeidsmiljø, inkluderande arbeidsliv og helsefremjande arbeidsplass 1. Innleiing HiSF har vore IA (inkluderande arbeidsliv)- verksemd sidan Vi har signert ny «Samarbeidsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv», som byggjer «Intensjonsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv 4. mars desember 2018 (IA-avtalen). Det overordna målet for IA-avtalen er å betre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, førebygge og redusere sjukefråværet og hindre utstøyting og fråfall frå arbeidslivet. IA-avtalen har tre delmål på nasjonalt nivå: 1. Reduksjon i sjukefråværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal i Dette inneber at sjukefråværet på nasjonalt nivå ikkje skal overstige 5,6 prosent. 2. Hindre fråfall og auke sysselsetting av personar med nedsett funksjonsevne. 3. Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år skal forlengjast med seks månader. Med det er det meint ein auke samanlikna med 2009 i gjennomsnittleg periode med yrkesaktivitet (for personar over 50 år). Samarbeidsavtalen for erstattar tidlegare samarbeidsavtalar. HiSF skal på grunnlag av dei nasjonale delmåla fastsetje eigne mål for IA-arbeidet. Desse måla skal arbeidsgjevar, tillitsvalde og verneombod utarbeide i fellesskap. 9

10 Arbeidsmiljøutvalet (AMU) har i møte godkjent aktivitetsplan for IA arbeidet i HiSF. Aktivitetsplanen skal evaluerast i siste AMU-møte

11 2. Oversikt over aktivitetar og tiltak som er etablert i HiSF og som inngår som del av IA-arbeidet Aktivitetar med mål om å skape eit godt arbeidsmiljø: Aktivitet/tiltak Målgruppe Ansvar Frist / tidsrom Vernerunde 1 Alle tilsette Leiar, verneombod Årleg, vårsemester Ergonomikartlegging / Nytilsette / alle 2 arbeidsplassvurdering tilsette Bedriftshelse1 Kontinuerleg 3 Helsekonsultasjonar - helse og arbeidsmiljø Alle tilsette Bedriftshelse1 Kvart 3. år 4 5 Medarbeidarsamtale/ utviklingssamtale Alle tilsette Leiar med personalansvar Årleg 6 Mottak av nytilsette i tråd med retningslinjer for mottak av nytilsette Nytilsette Leiar med personalansvar Når nye tilsette tek til i HiSF Møteplassar for medbestemmelse, dialog og samarbeid: Aktivitet /tiltak Målgruppe Ansvar Frist/tidsrom 1 IDF (informasjon, drøfting og forhandling) -møte Tillitsvalde og leiarar jf. tilpasningsavtalen for HiSF Leiing, tillitsvalde Ein gong i månaden 2 Personalmøte Alle tilsette Leiinga på avdelingane / seksjonane To-tre gonger pr semester 3 Verneombod, AMU, HMS-grunnkurs (40 timar) leiarar, Bedriftshelse1 4 Leiaropplæring, opplæring tillitsvalde, verneombod Leiarane Rektor Ved behov / oppstart av nye åremålsperiodar I tråd med oppsett møteplan 11

12 3. Mål for det generelle IA arbeidet i HiSF Aktivitet/tiltak Målgruppe Ansvar Frist 1 Årleg arrangere to møte der IA er tema. Leiarforum (alle leiarar som har Rektor, seksjon for personal, NAV- Haust og personalansvar) Arbeidslivssenter vår 2 Informasjon om IA arbeid på avdelingsvise personalmøte. Tilsette på avdelingane Avdelingane v/leiar i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og Seksjon for personal 3 Oppdatert og tilgjengeleg informasjon om IA-arbeidet på HiSF sine nettsider Alle tilsette Seksjon for personal Kontinuerleg 4 ARK Arbeidsmiljø- og klimaundersøking verktøy som er utvikla for universitetsog høgskulesektoren Alle tilsette Rektor Seksjon for personal Oppstart

13 4. Delmål 1 Redusere sjukefråværet Målsetjing for 2015: Det samla sjukefråværet for HiSF skal ikkje overstige 4,2 %, jf. Rapport og planar Aktivitet/tiltak Målgruppe Ansvar Frist Seksjon for personal Leiarar med NAVarbeidslivssenter personalansvar 1 Opplæring om tilrettelegging og oppfølging av sjukmelde Levere sjukefråværsstatistikk til 2 avdelingane pr. kvartal. Sjukefråværstala er tema på avdelingsvise ID (informasjons og drøftings) møta. Dersom sjukefråværet er over 4,2 %, går avdelinga gjennom og analyserer fråværet. HMS som fast sak på møta for leiargruppa og dei avdelingsvise leiarmøta 4 Treningsopplegg for grupper og eller personar med høgt sjukefråvær 5 Trening i samarbeid med idrettsstudentar i Avdelingane Alle tilsette på avdelingane Utvalde grupper Tilsette som står i fare for å bli sjukmelde vert prioritert, elles; alle tilsette Seksjon for personal Leiar med personalansvar og plasstillitsvalde Rektor Dekan Viserektor direktør Leiar i samarbeid med seksjon for personal Tilbod om trening vert sendt ut frå institutt for idrett Når nye leiarar tek til i HiSF Kvart kvartal Kontinuerleg Kvar haust 6 Utarbeide brosjyre om kven gjer kva når arbeidstakar vert sjukmeld Alle tilsette Seksjon for personal Haust Utarbeide tilbod om trivsels- og Hovudverneombodet helsefremjande tiltak. Alle tilsett Seksjon for personal Haust Personaldirektøren i samarbeid med AMU E-post til alle tilsette, med t.d. hms råd Alle tilsette Første veka i januar - kvart år 13

14 5. Delmål 2 Hindre fråfall og auke sysselsettinga av personar med nedsett arbeidsevne Aktivitet/tiltak Målgruppe Ansvar Frist 1. Informerer om AKAN og ta i bruk AKAN verktøya (som t.d. Balance og dialogverkstad) Alle tilsette Leiarar med personalansvar Årleg 2. Utarbeide og konkretisere arbeidsområde som høver for utprøving av arbeidsevne Seksjon for personal i samarbeid med NAV 3. Utarbeide oversikt over tilsette med redusert funksjonsevne som vert lagt fram for AMU 4. Tett oppfølging av tilsette som er sjukmelde utover eitt år, jf. retningslinjer for oppfølging 5. Leggje tilrette for at personar som ynskjer utprøving av arbeidsevne kan gjere det innanfor aktuelle arbeidsområde i HiSF Seksjon for personal AMU Leiar med personalansvar, Seksjon for personal Seksjon for personal i samarbeid med NAV Kvartår pr. 1. okt. kontinuerl eg 6. Delmål 3 Auke den gjennomsnittlege avgangsalderen Aktivitet/tiltak Målgruppe Ansvar Frist 1. Aldersframskriving: Utarbeide alderssamansetting i HiSF om 5 og 10 år og deretter fastsetje ev. tiltak. Seksjon for personal 1.okt Planar / retningslinjer/ rutinar/ velferdsgode som er innarbeidd i HiSF og som kan bidra til å skape eit godt arbeidsmiljø, inkluderande arbeidsliv og helsefremjande arbeidsplass Rutinar for oppfølging av sjukmeld arbeidstakar Akan retningslinjer Retningslinjer for konflikthandtering Seniorpolitisk plan Etiske retningslinjer Fleksibel arbeidstid Permisjonsreglement Tilpasninsavtalen Seniorpolitiske tiltak; - trening i arbeidstida for tilsette over 60 år 14

15 - 8 dagar tenestefri m lønn til tilsette over 62 år Seniorstipend for tilsette iver 60 år Medlemskap i bedriftshelseteneste. 15

16 11/2015 AMU - innhald og arbeidsform Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak Saksvedlegg: Skriv inn vedlegg her Saksframstilling Skriv inn saksframstilling her. I førre AMU møte vart det under orienteringssaker lagt fram at AMU til dette møte ville få ei sak om korleis AMU kan og bør jobbe. Litt om lovverket som seier noko om AMU: Arbeidsmiljølova kapittel 7 omhandlar arbeidsmiljøutvalet. I 7-2 går det fram kva oppgåver arbeidsmiljøutvalet har. AMU si oppgåve m.a. er å sikre gjennomføring av eit fullt ut forsvarleg arbeidsmiljø i verksemda. Vidare har vi Forskrift om organisering, leiing og medverknad som seier noko om korleis arbeid vert organisert og tilrettelagt slik at arbeidstakarane sikrast eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø. I 2-3 heiter det: «Foruten de oppgaver som er spesielt nevnt i arbeidsmiljøloven 7-2, skal a) utvalget delta i å utarbeide en handlingsplan for verne- og miljøarbeidet i virksomheten, b) utvalget eller representanter for utvalget foreta befaringer i virksomheten for å kartlegge og vurdere behovet for verne- og miljøtiltak. Verneombud og arbeidsledere for de enkelte områder i virksomheten bør delta under befaringen av områder som de er verneombud eller arbeidsleder for, c) utvalget gi råd om prioritering av virksomhetens planer i arbeidsmiljøspørsmål og selv ta opp spørsmål om nye tiltak, d) utvalget fastsette retningslinjer for introduksjon av nye tilsatte arbeidstakere om det som gjelder verne- og miljøarbeidet i virksomheten og se til at arbeidsgiveren sørger for opplæring av nye tilsatte så snart som mulig etter tilsettingen, e) utvalget også arbeide for at de tilsatte i virksomheten får innsikt i arbeidsmiljøproblemer og søke deres medvirkning i verne- og miljøarbeidet. f) utvalget behandle arbeidsinstruks som skal utarbeides ved samtidig arbeid med cytostatika og ioniserende stråling, jf. forskrift om utførelse av arbeid I slike tilfelle som nevnt i arbeidsmiljøloven 7-2 (4), skal utvalget i alminnelighet ha adgang til Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumenter. Arbeidstilsynet eller politiet avgjør i 16

17 hvilken utstrekning dokumenter skal framlegges. Opplysninger utvalget får fra Arbeidstilsynet eller politiet, skal utelukkende benyttes så langt det er nødvendig for å klarlegge årsaken til en arbeidsulykke.» Sjølv om arbeidsoppgåvene til AMU går fram av lovverket, kan det vere tenleg at vi inn i mellom stoppar opp og stiller spørsmål om korleis kan og bør AMU jobbe. For å kunne samanlikne vårt arbeid i AMU med andre, har vi henta inn informasjon om AMUarbeidet i andre verksemder i regionen. Vi har stilt verksemdene spørsmål om 1. Kor ofte er det AMU møte 2. Kva saker handsamar AMU 3. Oppfølging av AMU sakene Vi har fått inn svar frå 8 verksemder, i all hovudsak offentlege verksemder. Nedanfor følgjer oversikt over svara vi fekk. Vurdering Skriv inn vurdering her. Når ein ser på kva saker AMU i andre verksemder handsamar, ser vi at det er mykje i tråd med sakene som AMU ved HiSF handsamar. Saker som går att er sjukefråværstal, HMS saker, IA arbeid, vernerundar, årsrapportar med meir. Det som vi kan ha litt å lære av andre går meir på oppfølging av AMU-sakene. I nokre verksemder går det fram av møtereferatet kven som har ansvar for oppfølging av sakene, og at i nokre saker er det AMU-medlemmane som får tildelt dette ansvaret. Ved HiSF har det stort sett vore sekretær for AMU som har ansvar for oppfølging av sakene. Det er naturleg at sekretæren følgjer opp sakene, men ved å fordele oppfølginga kan ein sjå føre seg at sekretæren får meir større og at der på den måten vert støre gjennomslag for sakene AMU handsamar. I utøving av HMS arbeidet og i førebuing av saker til AMU, kan ein og sjå føre seg at samarbeidet med verneomboda vert meir formalisert og systematisert. Ein kan med fordel dra nytte av kjennskape dei ulike verneombod har til sitt arbeidsmiljø på dei ulike verneområde. Det vert i møte lagt opp til diskusjon og innspel til korleis AMU kan og bør jobbe i HiSF. Basert på diskusjonen i møtet kan sitjande AMU komme med forslag til korleis neste AMU kan gjere og løyse sine arbeidsoppgåver. 17

18 Nedanfor følgjer oversikt over AMU-aktivitet i utvalde verksemder i regionen. Verksemd Tal AMU-møte Kva saker handsamar AMU Oppfølging av AMU sakene 1. SiSoF (Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane) 4 møte pr år AMU har fast sakliste: 1. Godkjenning av møtereferat frå førre møte 2. Sjukefråvere 3. Skadar 4. Tilsette slutta starta 5. Akan 6. Status stoffkartotek (vi har mykje rundt bustad og kantine) 7. Faste vernerundar (alle avd 1 gong pr år) 8. HMS arbeid-dokumentasjon 9. Kurs 10. Andre saker som arbeidsmiljø og innmeldte saker 11. Ymse. kjem ofte opp saker under ymse Vi føl opp sakene frå førre møte og vi set alltid ansvarlege personar for sakene og ofte tidsfristar. Sakene blir jobba med i heile organisasjonen, men forankring i leiing er utruleg viktig for at dei skal bli følgt opp. Vi samarbeider godt med bedriftshelsetenesta i vernerundar, kurs og anna. AMU fungerer godt hjå oss no, sjølv om vi har brukt nokre år for å få ei god form på det. Det er viktig at leiaren av AMU forstår at dette arbeidet er viktig for verksemda. Leiarvervet er to år frå dei tilsette og to år frå leiing. 2. DiFi AMU behandler det meste av saker som har med arbeidsmiljøet å gjøre. Til dømes har det vært medarbeiderundersøkelse som har vært på tapetet i det siste. Ellers har Opplever at det som blir bestemt i AMU tas på alvor i organisasjonen, samt at AMU er lydhøre overfor de ansatte. 18

19 det jo vært vernerunde. AMU tar jo også stilling til handlingsplan og informeres om sykefravær. Ellers er arbeidslokaler med tilhørende lys luft og varme problematikk en klassiker. 3. Sogn og Fjordane fylkeskommune 4 møte pr år. februar, mai, september november. Sjukefråvær Innsamling av resultat frå arbeidsmiljøkartleggingar Årsrapporten -frist 1. mars Årsplan for HMT-arbeidet: - Mål, kartlegging, risikovurdering, prioritering av tiltak - Opplæringsbehov? Nyhende frå HMTheimesida/Portalen Nytt om IA-avtalen Verneombodet har ordet Elevane har ordet Oppfølging av tiltaksplanar Revidert internkontrollsystem Oppfølging av årsplan Innspel til årsbudsjett Nyval av VO og LAMU medlemmar/vara medlemmar Nye utfordringar? (I skulen; nye elevar, nytilsette) I Sogn og Fjordane fylkeskommune (konsernmodelen) har vi eitt overordna kombinert hovudarbeidsmiljøutval og eitt administrasjonsutval. Utvalet kallar vi hovudsamarbeidsutvalet (HSU). Som konsernmodell har einingar over 50 tilsette oppretta eige arbeidsmiljøutval som vi kallar lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU). Vi har pr. no 15 ulike LAMU, eitt ved kvar vidaregåande skule, eitt for tannhelsetenesta, eitt for det vi kallar ytre kultursektor (fylkesbibliotek, fylkesarkiv, fylkesmusikkarar) og eitt for sentraladministrasjonen. Sentraladm. inkluderer fylkeshuset på Leikanger og kulturavdelinga med div satellitt kontor ved Storehagen amfi i Førde. Kvar av desse utvala handsamar saker etter tilrådd årssyklus som modellen under viser. 19

20 Møteplan Følgjande oppgåver er lagt til LAMU, jf AML 7-2: spørsmål som vedkjem bedriftshelseteneste og den interne vernetenesta spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsverksemd i verksemda, som betyr noko for arbeidsmiljøet planer som krev Arbeidstilsynets samtykke i høve til 18-9 andre planer som betyr mykje for arbeidsmiljøet, slik som planar om byggearbeid, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosessar, og førebyggande vernetiltak etablering og vedlikehald av verksemda sitt systematiske helse-, miljø- og tryggleiksarbeid, jf. 3-1 helse- og velferdsmessige spørsmål som er knytt til arbeidstidsordningar Fylkesrådmann hevdar at det er viktig at verneombodet (VO) få ein fast post på LAMU sine møter. Verneombodet kan her informere utvalet om sine opplevingar om utfordringar innan sitt verneområde. Det kan også tenkast at teknisk personale (Driftsteama) kunne sende kvartalsvise tilbakemeldingar til einingsleiar/lamu om tilstanden på tekniske/fysiske innretningar som verkar inn på arbeidsmiljøet. Det kunne også vere naturleg at teknisk personale informerer verneombodet om slike tilhøve/status som ei fast kvartalsvis ordning. Det er ei utfordring å få nok innsikt i arbeidsmiljøutfordringar ved einingar med fleire åtskilde avdelingar, gjerne med store avstandar mellom kvar. Om kvar avdeling (verneombodet/tillitsvald og avdelingsleiar) leverar eit kvartalsvis notat om status kunne dette inngå som melding til LAMU sine møter. Utvalet tek opp spørsmål på eige initiativ eller etter oppmoding frå eit verneombod. Ein kvar arbeidstakar kan også vende seg til utvalet med eit arbeidsmiljøproblem. Det er særs 20

21 viktig at utvalet har ein dedikert sakshandsamar som alle kjenner og at fristane for å melde saker som skal greiast ut er opplyste for alle. LAMU ved dei vidaregåande skulane skal leggje til rette for elevdeltaking i samsvar med intensjonane i Opplæringslova 9a. Her deltek elevane på saker som har felles interesse og vert permitterte frå møtet når andre saker skal handsamast. Systemrevisjon I tillegg til den jamlege oppfølginga med kartleggingar og tiltak, må verksemda minst ein gang i året gå igjennom sjølve systemet som er bygd opp og vurdera om det har fungert i praksis eller bør endrast. Denne årlege systemrevisjonen har heimel i arbeidsmiljølova 3-1h. Det har synt seg at vi har potensiale for å bli betre her og at bedriftshelsetenesta vil kunne bistå ved systemgjennomgang/revisjon. Om eininga har to eller fleire Verneombod (VO)skal ein veljast/peikast ut som Hovudverneombod (HVO). VO eller der det er HVO, skal vere fast medlem i LAMU på arbeidstakarsida. 21

22 4. Leikanger kommune Vi legg opp møteplan med 4 møte i året. Det skal seiast at vi ikkje alltid har saker å fylle inn i 4 AMUmøte i året, og det hender møta vert avlyst og at vi heller «samlar opp» saker til neste møte. 6 faste medlemar i AMU. Dvs.: 3 repr. frå arbeidsgivarsida (rådmann + 2 kommunalsjefar) og 3 repr. frå arb.takarsida (inkl. hovudverneombod). I tillegg deltek BHT og sekretær for AMU. Saker/tema i AMU-møte er; Skriv og meldingar som sjukefråværsstatistikk, ulukker/- nestenulukker, avvik, arbeidsmiljøkartleggingar, vernerunderapportar, orienteringar/årsmelding frå BHT, orienteringar frå kommunasjef/rådmann om prosjekt på gang. Andre saker: IA/HMS-plan for kvart år Handlingsplan for BHT Treningsopplegg for tilsette i kommunen, Handlingsplanar etter vernerundar. Val av møteleiar. Møta blir lagt ute på dei ulike einingane (verneområda). Eks. skule, barnehage, legekontor, sjukeheim, teknisk uteseksjon, tinghus osv. I desse møta er alltid verneombodet og leiaren for eininga invitert til å orientere om arbeidsplassen/-miljøet og det vert høve til synfaring/runde rundt på bygget/arbeidsplassen. Dette vert opplevd som særs positivt då einingsleiaren/verneombodet får god muligheit til å «marknadsføre arbeidsplassen» ved å få fram både positive og negative sider som er viktig at AMU blir merksame på og tek med seg i det vidare arbeidet (t.d. i budsjettarbeidet). Personalsjef er sakshandsamar og sekretær for AMU. Hovudansvaret å jobbe med AMUsaker ligg hjå personalsjefen og opplever vel helst lite engasjement frå andre i høve dette arbeidet (lite innspel). 5. Statens Vegvesen 4 møter kvart år. 6 medlemmar i AMU, 3 repr. frå leiinga og 3 repr. frå arbeidstakarsida. Sakene skal meldast til leiar i AMU (og sekretæren) innan 2 veker før møtetidspunkt. Saksframstillinga skal følgje gjeldande mal som AMUmedlemmene er kjende med. Kvart AMU-referat har ein oppfølgingsplan, med namngitte ansvarspersonar (medlemmar i AMU) som skal følgje opp og presentere status i neste AMU-møte. AMU-referata blir lagt på vårt intranett og 22

23 6. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane HMS-rådgjevar stiller som sakshandsamar/framleggar og fagperson utan stemmerett. Bedriftshelsetenesta stiller som regel også i alle møter Leiarvervet går på omgang mellom leiarsida og tilsetterepr. Før 2013 var det «fysiske» møter, med muligheit til å stille med max 1 vara for kvar av partane, ev. må vi utsette møte ved uventa stort fråfall. Møtestad veksla mellom Bergen og regionvegkontoret på Leikanger. Frå 2014 har vi lagt til rette for videodeltaking, og det har stort sett fungert bra. I praksis er vi grunna avgrensa tilgang på videorom ofte samla i «to leirar», ein i Bergen og ein på Leikanger 4 faste AMU møte i løpet av året. Faste saker; sjukefråværstal, rapportering på uønskte hendingar og status/rapport frå bedriftshelsetenesta. Døme på saker som blir behandla i AMU: Sykkelparkering i samband med nybygga Ergonomi i nye bygg Stoffkartotek HMS-prosessane og implementering Førstehjelpskurs og hjertestartar Verneombod Bergen, Førde, Lærdal og Ryfast Verneombodssamling på Sola Rutinar for brannberedskap Arbeidsmiljø ved kontrollstasjonar Ombygging av Stavanger trafikkstasjon Faste tema er sjukefråvær og avviksmeldingar. tilgjengeleg for alle tilsette. Har erfaring med at dette fungerer bra hjå oss. Skulle eg ønskt noko annleis, måtte det vere noko større engasjement frå vernetenesta utover i organisasjonen. Vi har nok ei utfordring med å nå ut med bodskapen. Det skal noko til og skape engasjement via intranett for 23

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 03/2003 MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER 2003 Tid: Kl 13.00 16.00 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Ingvar Elgesem Signe Valsø Til stades frå

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal.

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksframlegg Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksnr Utvalsnamn Møtedato 24/2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 26.03.2014 Saksbehandlar:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga November 2013 Innhald Samandrag... 4 1. Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Sist oppdatert 01.10.13 Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s.

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader - Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 721014 2011 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag... iv 1 Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn

Detaljer