Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum tlf Vedtakssaker. 8/15 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum tlf SAKSKART Side Vedtakssaker 8/15 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste /15 14/ Godkjenning av protoll frå møte /15 14/ Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF /15 14/ AMU - innhald og arbeidsform 16 12/15 14/ Orienteringssaker amu møtet 28. mai /15 14/ Sjukefråvær i HiSF pr. 1. kvartal 2015 legemeldt og eigenmeldt Orienteringssaker Inger Auestad Leiar 1

2 8/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent 9/2015 Godkjenning av protoll frå møte Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 2 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Møteprotokoll frå møte vert godkjent. MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: kl. 14: Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg Vikesland (hovudverneombod), Wenche Fjørtoft (arbeidsgjevar) og Unni Uren Aasen (arbeidsgjevar) Forfall: Andre: Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) Anders Otto Plassen, Bedriftshelse1 2

3 Sekretær: Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side Vedtakssaker 1/ / Godkjenning av innkalling og sakliste 3 2/ / Godkjenning av referat frå AMU-møte / / Sjukefråværstal for HiSF / / Trening i arbeidstida 4 5/ / Handlingsplan for samarbeidet med bedriftshelse / / IA aktivitetsplan for HiSF / / Orienteringssaker 6 Sogndal, Inger Auestad møteleiar 1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste til amu-møtet vert godkjent. Vedtak Innkalling og sakliste til amu-møtet vert godkjent. Samrøystes 2/2015 Godkjenning av referat frå AMU-møte Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Referat frå amu-møte vart godkjent. 3

4 Vedtak Referat frå amu-møte vart godkjent. Samrøystes 3/2015 Sjukefråværstal for HiSF 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Arbeidsmiljøutvalet tek sjukefråværstala for HiSF 2014 til vitande. Vedtak Arbeidsmiljøutvalet (AMU) tek sjukefråværstala for HiSF 2014 til vitande. AMU ser at det er avdelingar som har høgt sjukefråvær, og understrekar at det må setjast inn tiltak der det er behov. AMU ber om ei tilbakemelding frå informasjons- og drøftingsmøta (ID møta) på kva som vert gjort for å nå målsettinga om lægre sjukmeldingsprosent og kva tiltak som vert sett i gang på dei avdelingane som har høgt sjukefråvær. AMU ser positivt på at det vert lyst ut stilling som reinhaldsleiar med personansvar. AMU støttar forslaget om at Bedriftshelse1 følgjer opp treningstilbodet reinhaldarane har på idrettssenteret, og deltek i vernerunden for drift og reinhald, jf. handlingsplan for samarbeidet med Bedriftshelse1 sak 5/15. AMU noterer seg sjukefråværstala for AHF, og ynskjer å spele på lag, også med den nye leiinga, i arbeidet med oppfølging av sjukefråværet på avdelinga. Samrøystes 4/2015 Trening i arbeidstida Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Framlegg til vedtak vert lagt fram i møte Vedtak 4

5 AMU rår til at rektor vedtek følgjande: A) Alle tilsette i HiSF har høve til å trene i arbeidstida. Følgjande vilkår gjeld: 1. Alle tilsette som arbeider 50 % stilling eller meir kan trene inntil ein time i veka i arbeidstida. 2. Treninga skal førast i ESS og merkast i kommentarfeltet. 3. Treninga må leggjast utanom obligatoriske møter og liknande. 4. Trening i arbeidstida går ikkje til fråtrekk i arbeidsplanen eller frå andre arbeidsoppgåver. 5. Treningstimen brukast i den enkelte veke, og kan ikkje sparast opp. 6. Treninga reknast i forhold til yrkesskadedekning og forsikring som fritid, og går såleis på eige ansvar. 7. Med trening meiner ein fysisk aktivitet av eit eller anna slag. Det er til dømes greitt å nytte timen til å gå til eller frå arbeidsplassen. Aktivitetane tilpassast den enkelte. 8. Det er ope for både individuell og felles trening. Felles trening vert sett på som arbeidsmiljøfremjande og det vert oppmuntra til det. Dette tilbodet gjeld for dei som ikkje går inn under andre tiltak, som til dømes seniortiltaket om trening i arbeidstida. B) AMU rår og til at rektor tek opp i leiargruppa at ein prøver ut og innfører ordningar med vandrande møte og at ein går medarbeidarsamtalen. Samrøystes 5/2015 Handlingsplan for samarbeidet med Bedriftshelse Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Bedriftshelse1 har sendt følgjande forslag til handlingsplan for samarbeidet med HiSF for 2015: 2015 Delta i AMU-møter Etter innkalling Delta på vernerunde 2015 Delta i ei samling for HiSF sine verneombod ein gong pr år. Etter invitasjon Kontorergonomi for nytilsette og andre med behov 2015 (t.d. etter vernerunde) Halde oppfriskingskurs hjertestartar og førstehjelpskurs 2015 BHT-personell vere til ein fast dag pr. mnd/annakvar mnd. ved Etter nærare HiSF i Førde avtale Møte med innkjøpsansvarleg av kontormøblement og IT-utstyr årleg 5

6 Vedtak AMU tek handlingsplanen for samarbeid med Bedriftshelse1, med dei innspela som kom fram i møte, til vitande. Innspel som kom fram i møte, og som skal takast inn i handlingsplanen: Bedriftshelse1 deltek på vernerunde for reinhaldarane i HiSF i mai 2015 Oppfølging av reinhaldarane sitt treningstilbod på idrettssenteret Treningstilbod for tilsette AHF Bistand i arbeid med førebygging og oppfølging av sjukefråvær Bistand i arbeid med førebygging og oppfølging av personalsaker Bedriftshelse1 sender oppdatert handlingsplan til HiSF. Samrøystes 6/2015 IA aktivitetsplan for HiSF Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Det vert nedsett ei arbeidsgruppe som utarbeider ein aktivitetsplan for IA arbeidet i HiSF Arbeidsgruppa vert sett saman av representant for tillitsvald, hovudverneombodet og representant frå arbeidsgjevar. Aktivitetsplanen skal vere ferdig innan utgangen av april Vedtak Det vert nedsett ei arbeidsgruppe som utarbeider ein aktivitetsplan for IA arbeidet i HiSF Arbeidsgruppa vert sett saman av representant for tillitsvald, hovudverneombodet og representant frå arbeidsgjevar. Aktivitetsplanen skal vere ferdig innan utgangen av april Representant frå tillitsvald: Tone Skjerdal Hovudverneombod Ingebjørg Vikesland Representant frå arbeidsgjevar: Unni Uren Aasen Sekretær for arbeidet: Liv Synnøve Bøyum, og som kallar inn til møtet. 6

7 7/2015 Orienteringssaker Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Møtebehandling Orienteringssaker: 1. Informasjon frå hovudverneombodet (HVO) ved Ingebjørg Vikesland; Saman med verneomboda i HiSF held HVO på med å utarbeide ein questback for å kartlegge om tilsette i HiSF er interessert i ha felles aktivitet med kollegar ein dag i veka, og dersom ja, kva type aktivitet. 2. Informasjon frå leiinga ved Wenche Fjørtoft: Statsbygg har teke initiativ til eit Campus-prosjekt der ein vil utarbeide ein overordna plan for campusutviklinga fram i tid (20-30 år). Det er nedsett ei arbeidsgruppe der alle aktørane på Fosshaugane Campus er representert. Frå HiSF deltek rektor, viserektor for utdanning, økonomidirektør og personaldirektør. 3. Om abeidsmiljøutvalet: Korleis kan og bør AMU jobbe? ved Inger Auestad. På neste AMU møte kjem dette opp som eiga sak. Vi jobbar med å hente inn erfaring frå andre verksemder korleis dei driv sitt AMU arbeid. 4. Treningstilbod for HiSF tilsette onsdag etter jobb. I Sogndal har det i perioden 25. feb. 25. mars 2015, vore tilbod om trening for HiSF tilsette onsdagar etter jobb kl i Campussalen. Maria Kolnes, som er tilsett på ALI/Idrett, er instruktør og treninga vil halde fram ute etter påske og fram til midten av mai Dette tilbodet er oppfølging av AMU-sak 23/14 Trening og treningstilbod ved HiSF. I samarbeid med verneomboda vert det gjort eit arbeid med å få til ein forme for aktivitet for tilsette i HiSF kvar onsdag framover. 5. Vernerundar i HiSF 2014; Alle vernerundane er ikkje gjennomført. Endeleg oversikt over vernerundar kjem opp på neste AMU-møte i juni Ny arbeidsmiljølova (aml); Endringa i AML som omhandlar aldersgrense og mellombels tilsetjingar vil ikkje ha verknad for HiSF. Staten har eiga lov for aldersgrense i staten og når det gjeld tilsetjingsforhold er det framleis tenestemannslova som gjeld. Endringar i AML som påverkar HiSF er bestemmelsane om arbeidstid og overtidsgrense. 7. Personalfest for HiSF-tilsette som AMU har ansvar for vart arrangert i forlenging av fagdagen 23. januar Festen vart arrangert i kantina i Høgskulebygget. 7

8 10/2015 Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 10 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: AMU godkjenner aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF Saksvedlegg: Skriv inn vedlegg her Saksframstilling AMU gjorde i sak 6/2015 (møte i følgjande vedtak : Vedtak Det vert nedsett ei arbeidsgruppe som utarbeider ein aktivitetsplan for IA arbeidet i HiSF Arbeidsgruppa vert sett saman av representant for tillitsvald, hovudverneombodet og representant frå arbeidsgjevar. Aktivitetsplanen skal vere ferdig innan utgangen av april Representant frå tillitsvald: Tone Skjerdal Hovudverneombod Ingebjørg Vikesland Representant frå arbeidsgjevar: Unni Uren Aasen Sekretær for arbeidet: Liv Synnøve Bøyum, og som kallar inn til møte. Arbeidsgruppa har hatt to møte 11. april og 5. mai På bakgrunn av innspel og diskusjon i arbeidsgruppa vert det no lagt fram framlegg til aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF. 8

9 Aktivitetsplan for IA -arbeidet ved HiSF (godkjend av AMU. ) Innhald i planen: 1. Innleiing 2. Oversikt over aktivitetar og tiltak som er etablert i HiSF og som inngår som del av IA-arbeidet 3. Mål for det generelle IA arbeidet i HiSF 4. Delmål 1 Redusere sjukefråværet 5. Delmål 2 Hindre fråfall og auke sysselsettinga av personar med nedsett arbeidsevne 6. Delmål 3 Auke den gjennomsnittlege avgangsalderen 7. Planar / retningslinjer/ rutinar/ velferdsgode som er innarbeidd i HiSF organisasjonen og som kan bidra til å skape eit godt arbeidsmiljø, inkluderande arbeidsliv og helsefremjande arbeidsplass 1. Innleiing HiSF har vore IA (inkluderande arbeidsliv)- verksemd sidan Vi har signert ny «Samarbeidsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv», som byggjer «Intensjonsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv 4. mars desember 2018 (IA-avtalen). Det overordna målet for IA-avtalen er å betre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, førebygge og redusere sjukefråværet og hindre utstøyting og fråfall frå arbeidslivet. IA-avtalen har tre delmål på nasjonalt nivå: 1. Reduksjon i sjukefråværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal i Dette inneber at sjukefråværet på nasjonalt nivå ikkje skal overstige 5,6 prosent. 2. Hindre fråfall og auke sysselsetting av personar med nedsett funksjonsevne. 3. Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år skal forlengjast med seks månader. Med det er det meint ein auke samanlikna med 2009 i gjennomsnittleg periode med yrkesaktivitet (for personar over 50 år). Samarbeidsavtalen for erstattar tidlegare samarbeidsavtalar. HiSF skal på grunnlag av dei nasjonale delmåla fastsetje eigne mål for IA-arbeidet. Desse måla skal arbeidsgjevar, tillitsvalde og verneombod utarbeide i fellesskap. 9

10 Arbeidsmiljøutvalet (AMU) har i møte godkjent aktivitetsplan for IA arbeidet i HiSF. Aktivitetsplanen skal evaluerast i siste AMU-møte

11 2. Oversikt over aktivitetar og tiltak som er etablert i HiSF og som inngår som del av IA-arbeidet Aktivitetar med mål om å skape eit godt arbeidsmiljø: Aktivitet/tiltak Målgruppe Ansvar Frist / tidsrom Vernerunde 1 Alle tilsette Leiar, verneombod Årleg, vårsemester Ergonomikartlegging / Nytilsette / alle 2 arbeidsplassvurdering tilsette Bedriftshelse1 Kontinuerleg 3 Helsekonsultasjonar - helse og arbeidsmiljø Alle tilsette Bedriftshelse1 Kvart 3. år 4 5 Medarbeidarsamtale/ utviklingssamtale Alle tilsette Leiar med personalansvar Årleg 6 Mottak av nytilsette i tråd med retningslinjer for mottak av nytilsette Nytilsette Leiar med personalansvar Når nye tilsette tek til i HiSF Møteplassar for medbestemmelse, dialog og samarbeid: Aktivitet /tiltak Målgruppe Ansvar Frist/tidsrom 1 IDF (informasjon, drøfting og forhandling) -møte Tillitsvalde og leiarar jf. tilpasningsavtalen for HiSF Leiing, tillitsvalde Ein gong i månaden 2 Personalmøte Alle tilsette Leiinga på avdelingane / seksjonane To-tre gonger pr semester 3 Verneombod, AMU, HMS-grunnkurs (40 timar) leiarar, Bedriftshelse1 4 Leiaropplæring, opplæring tillitsvalde, verneombod Leiarane Rektor Ved behov / oppstart av nye åremålsperiodar I tråd med oppsett møteplan 11

12 3. Mål for det generelle IA arbeidet i HiSF Aktivitet/tiltak Målgruppe Ansvar Frist 1 Årleg arrangere to møte der IA er tema. Leiarforum (alle leiarar som har Rektor, seksjon for personal, NAV- Haust og personalansvar) Arbeidslivssenter vår 2 Informasjon om IA arbeid på avdelingsvise personalmøte. Tilsette på avdelingane Avdelingane v/leiar i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og Seksjon for personal 3 Oppdatert og tilgjengeleg informasjon om IA-arbeidet på HiSF sine nettsider Alle tilsette Seksjon for personal Kontinuerleg 4 ARK Arbeidsmiljø- og klimaundersøking verktøy som er utvikla for universitetsog høgskulesektoren Alle tilsette Rektor Seksjon for personal Oppstart

13 4. Delmål 1 Redusere sjukefråværet Målsetjing for 2015: Det samla sjukefråværet for HiSF skal ikkje overstige 4,2 %, jf. Rapport og planar Aktivitet/tiltak Målgruppe Ansvar Frist Seksjon for personal Leiarar med NAVarbeidslivssenter personalansvar 1 Opplæring om tilrettelegging og oppfølging av sjukmelde Levere sjukefråværsstatistikk til 2 avdelingane pr. kvartal. Sjukefråværstala er tema på avdelingsvise ID (informasjons og drøftings) møta. Dersom sjukefråværet er over 4,2 %, går avdelinga gjennom og analyserer fråværet. HMS som fast sak på møta for leiargruppa og dei avdelingsvise leiarmøta 4 Treningsopplegg for grupper og eller personar med høgt sjukefråvær 5 Trening i samarbeid med idrettsstudentar i Avdelingane Alle tilsette på avdelingane Utvalde grupper Tilsette som står i fare for å bli sjukmelde vert prioritert, elles; alle tilsette Seksjon for personal Leiar med personalansvar og plasstillitsvalde Rektor Dekan Viserektor direktør Leiar i samarbeid med seksjon for personal Tilbod om trening vert sendt ut frå institutt for idrett Når nye leiarar tek til i HiSF Kvart kvartal Kontinuerleg Kvar haust 6 Utarbeide brosjyre om kven gjer kva når arbeidstakar vert sjukmeld Alle tilsette Seksjon for personal Haust Utarbeide tilbod om trivsels- og Hovudverneombodet helsefremjande tiltak. Alle tilsett Seksjon for personal Haust Personaldirektøren i samarbeid med AMU E-post til alle tilsette, med t.d. hms råd Alle tilsette Første veka i januar - kvart år 13

14 5. Delmål 2 Hindre fråfall og auke sysselsettinga av personar med nedsett arbeidsevne Aktivitet/tiltak Målgruppe Ansvar Frist 1. Informerer om AKAN og ta i bruk AKAN verktøya (som t.d. Balance og dialogverkstad) Alle tilsette Leiarar med personalansvar Årleg 2. Utarbeide og konkretisere arbeidsområde som høver for utprøving av arbeidsevne Seksjon for personal i samarbeid med NAV 3. Utarbeide oversikt over tilsette med redusert funksjonsevne som vert lagt fram for AMU 4. Tett oppfølging av tilsette som er sjukmelde utover eitt år, jf. retningslinjer for oppfølging 5. Leggje tilrette for at personar som ynskjer utprøving av arbeidsevne kan gjere det innanfor aktuelle arbeidsområde i HiSF Seksjon for personal AMU Leiar med personalansvar, Seksjon for personal Seksjon for personal i samarbeid med NAV Kvartår pr. 1. okt. kontinuerl eg 6. Delmål 3 Auke den gjennomsnittlege avgangsalderen Aktivitet/tiltak Målgruppe Ansvar Frist 1. Aldersframskriving: Utarbeide alderssamansetting i HiSF om 5 og 10 år og deretter fastsetje ev. tiltak. Seksjon for personal 1.okt Planar / retningslinjer/ rutinar/ velferdsgode som er innarbeidd i HiSF og som kan bidra til å skape eit godt arbeidsmiljø, inkluderande arbeidsliv og helsefremjande arbeidsplass Rutinar for oppfølging av sjukmeld arbeidstakar Akan retningslinjer Retningslinjer for konflikthandtering Seniorpolitisk plan Etiske retningslinjer Fleksibel arbeidstid Permisjonsreglement Tilpasninsavtalen Seniorpolitiske tiltak; - trening i arbeidstida for tilsette over 60 år 14

15 - 8 dagar tenestefri m lønn til tilsette over 62 år Seniorstipend for tilsette iver 60 år Medlemskap i bedriftshelseteneste. 15

16 11/2015 AMU - innhald og arbeidsform Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak Saksvedlegg: Skriv inn vedlegg her Saksframstilling Skriv inn saksframstilling her. I førre AMU møte vart det under orienteringssaker lagt fram at AMU til dette møte ville få ei sak om korleis AMU kan og bør jobbe. Litt om lovverket som seier noko om AMU: Arbeidsmiljølova kapittel 7 omhandlar arbeidsmiljøutvalet. I 7-2 går det fram kva oppgåver arbeidsmiljøutvalet har. AMU si oppgåve m.a. er å sikre gjennomføring av eit fullt ut forsvarleg arbeidsmiljø i verksemda. Vidare har vi Forskrift om organisering, leiing og medverknad som seier noko om korleis arbeid vert organisert og tilrettelagt slik at arbeidstakarane sikrast eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø. I 2-3 heiter det: «Foruten de oppgaver som er spesielt nevnt i arbeidsmiljøloven 7-2, skal a) utvalget delta i å utarbeide en handlingsplan for verne- og miljøarbeidet i virksomheten, b) utvalget eller representanter for utvalget foreta befaringer i virksomheten for å kartlegge og vurdere behovet for verne- og miljøtiltak. Verneombud og arbeidsledere for de enkelte områder i virksomheten bør delta under befaringen av områder som de er verneombud eller arbeidsleder for, c) utvalget gi råd om prioritering av virksomhetens planer i arbeidsmiljøspørsmål og selv ta opp spørsmål om nye tiltak, d) utvalget fastsette retningslinjer for introduksjon av nye tilsatte arbeidstakere om det som gjelder verne- og miljøarbeidet i virksomheten og se til at arbeidsgiveren sørger for opplæring av nye tilsatte så snart som mulig etter tilsettingen, e) utvalget også arbeide for at de tilsatte i virksomheten får innsikt i arbeidsmiljøproblemer og søke deres medvirkning i verne- og miljøarbeidet. f) utvalget behandle arbeidsinstruks som skal utarbeides ved samtidig arbeid med cytostatika og ioniserende stråling, jf. forskrift om utførelse av arbeid I slike tilfelle som nevnt i arbeidsmiljøloven 7-2 (4), skal utvalget i alminnelighet ha adgang til Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumenter. Arbeidstilsynet eller politiet avgjør i 16

17 hvilken utstrekning dokumenter skal framlegges. Opplysninger utvalget får fra Arbeidstilsynet eller politiet, skal utelukkende benyttes så langt det er nødvendig for å klarlegge årsaken til en arbeidsulykke.» Sjølv om arbeidsoppgåvene til AMU går fram av lovverket, kan det vere tenleg at vi inn i mellom stoppar opp og stiller spørsmål om korleis kan og bør AMU jobbe. For å kunne samanlikne vårt arbeid i AMU med andre, har vi henta inn informasjon om AMUarbeidet i andre verksemder i regionen. Vi har stilt verksemdene spørsmål om 1. Kor ofte er det AMU møte 2. Kva saker handsamar AMU 3. Oppfølging av AMU sakene Vi har fått inn svar frå 8 verksemder, i all hovudsak offentlege verksemder. Nedanfor følgjer oversikt over svara vi fekk. Vurdering Skriv inn vurdering her. Når ein ser på kva saker AMU i andre verksemder handsamar, ser vi at det er mykje i tråd med sakene som AMU ved HiSF handsamar. Saker som går att er sjukefråværstal, HMS saker, IA arbeid, vernerundar, årsrapportar med meir. Det som vi kan ha litt å lære av andre går meir på oppfølging av AMU-sakene. I nokre verksemder går det fram av møtereferatet kven som har ansvar for oppfølging av sakene, og at i nokre saker er det AMU-medlemmane som får tildelt dette ansvaret. Ved HiSF har det stort sett vore sekretær for AMU som har ansvar for oppfølging av sakene. Det er naturleg at sekretæren følgjer opp sakene, men ved å fordele oppfølginga kan ein sjå føre seg at sekretæren får meir større og at der på den måten vert støre gjennomslag for sakene AMU handsamar. I utøving av HMS arbeidet og i førebuing av saker til AMU, kan ein og sjå føre seg at samarbeidet med verneomboda vert meir formalisert og systematisert. Ein kan med fordel dra nytte av kjennskape dei ulike verneombod har til sitt arbeidsmiljø på dei ulike verneområde. Det vert i møte lagt opp til diskusjon og innspel til korleis AMU kan og bør jobbe i HiSF. Basert på diskusjonen i møtet kan sitjande AMU komme med forslag til korleis neste AMU kan gjere og løyse sine arbeidsoppgåver. 17

18 Nedanfor følgjer oversikt over AMU-aktivitet i utvalde verksemder i regionen. Verksemd Tal AMU-møte Kva saker handsamar AMU Oppfølging av AMU sakene 1. SiSoF (Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane) 4 møte pr år AMU har fast sakliste: 1. Godkjenning av møtereferat frå førre møte 2. Sjukefråvere 3. Skadar 4. Tilsette slutta starta 5. Akan 6. Status stoffkartotek (vi har mykje rundt bustad og kantine) 7. Faste vernerundar (alle avd 1 gong pr år) 8. HMS arbeid-dokumentasjon 9. Kurs 10. Andre saker som arbeidsmiljø og innmeldte saker 11. Ymse. kjem ofte opp saker under ymse Vi føl opp sakene frå førre møte og vi set alltid ansvarlege personar for sakene og ofte tidsfristar. Sakene blir jobba med i heile organisasjonen, men forankring i leiing er utruleg viktig for at dei skal bli følgt opp. Vi samarbeider godt med bedriftshelsetenesta i vernerundar, kurs og anna. AMU fungerer godt hjå oss no, sjølv om vi har brukt nokre år for å få ei god form på det. Det er viktig at leiaren av AMU forstår at dette arbeidet er viktig for verksemda. Leiarvervet er to år frå dei tilsette og to år frå leiing. 2. DiFi AMU behandler det meste av saker som har med arbeidsmiljøet å gjøre. Til dømes har det vært medarbeiderundersøkelse som har vært på tapetet i det siste. Ellers har Opplever at det som blir bestemt i AMU tas på alvor i organisasjonen, samt at AMU er lydhøre overfor de ansatte. 18

19 det jo vært vernerunde. AMU tar jo også stilling til handlingsplan og informeres om sykefravær. Ellers er arbeidslokaler med tilhørende lys luft og varme problematikk en klassiker. 3. Sogn og Fjordane fylkeskommune 4 møte pr år. februar, mai, september november. Sjukefråvær Innsamling av resultat frå arbeidsmiljøkartleggingar Årsrapporten -frist 1. mars Årsplan for HMT-arbeidet: - Mål, kartlegging, risikovurdering, prioritering av tiltak - Opplæringsbehov? Nyhende frå HMTheimesida/Portalen Nytt om IA-avtalen Verneombodet har ordet Elevane har ordet Oppfølging av tiltaksplanar Revidert internkontrollsystem Oppfølging av årsplan Innspel til årsbudsjett Nyval av VO og LAMU medlemmar/vara medlemmar Nye utfordringar? (I skulen; nye elevar, nytilsette) I Sogn og Fjordane fylkeskommune (konsernmodelen) har vi eitt overordna kombinert hovudarbeidsmiljøutval og eitt administrasjonsutval. Utvalet kallar vi hovudsamarbeidsutvalet (HSU). Som konsernmodell har einingar over 50 tilsette oppretta eige arbeidsmiljøutval som vi kallar lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU). Vi har pr. no 15 ulike LAMU, eitt ved kvar vidaregåande skule, eitt for tannhelsetenesta, eitt for det vi kallar ytre kultursektor (fylkesbibliotek, fylkesarkiv, fylkesmusikkarar) og eitt for sentraladministrasjonen. Sentraladm. inkluderer fylkeshuset på Leikanger og kulturavdelinga med div satellitt kontor ved Storehagen amfi i Førde. Kvar av desse utvala handsamar saker etter tilrådd årssyklus som modellen under viser. 19

20 Møteplan Følgjande oppgåver er lagt til LAMU, jf AML 7-2: spørsmål som vedkjem bedriftshelseteneste og den interne vernetenesta spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsverksemd i verksemda, som betyr noko for arbeidsmiljøet planer som krev Arbeidstilsynets samtykke i høve til 18-9 andre planer som betyr mykje for arbeidsmiljøet, slik som planar om byggearbeid, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosessar, og førebyggande vernetiltak etablering og vedlikehald av verksemda sitt systematiske helse-, miljø- og tryggleiksarbeid, jf. 3-1 helse- og velferdsmessige spørsmål som er knytt til arbeidstidsordningar Fylkesrådmann hevdar at det er viktig at verneombodet (VO) få ein fast post på LAMU sine møter. Verneombodet kan her informere utvalet om sine opplevingar om utfordringar innan sitt verneområde. Det kan også tenkast at teknisk personale (Driftsteama) kunne sende kvartalsvise tilbakemeldingar til einingsleiar/lamu om tilstanden på tekniske/fysiske innretningar som verkar inn på arbeidsmiljøet. Det kunne også vere naturleg at teknisk personale informerer verneombodet om slike tilhøve/status som ei fast kvartalsvis ordning. Det er ei utfordring å få nok innsikt i arbeidsmiljøutfordringar ved einingar med fleire åtskilde avdelingar, gjerne med store avstandar mellom kvar. Om kvar avdeling (verneombodet/tillitsvald og avdelingsleiar) leverar eit kvartalsvis notat om status kunne dette inngå som melding til LAMU sine møter. Utvalet tek opp spørsmål på eige initiativ eller etter oppmoding frå eit verneombod. Ein kvar arbeidstakar kan også vende seg til utvalet med eit arbeidsmiljøproblem. Det er særs 20

21 viktig at utvalet har ein dedikert sakshandsamar som alle kjenner og at fristane for å melde saker som skal greiast ut er opplyste for alle. LAMU ved dei vidaregåande skulane skal leggje til rette for elevdeltaking i samsvar med intensjonane i Opplæringslova 9a. Her deltek elevane på saker som har felles interesse og vert permitterte frå møtet når andre saker skal handsamast. Systemrevisjon I tillegg til den jamlege oppfølginga med kartleggingar og tiltak, må verksemda minst ein gang i året gå igjennom sjølve systemet som er bygd opp og vurdera om det har fungert i praksis eller bør endrast. Denne årlege systemrevisjonen har heimel i arbeidsmiljølova 3-1h. Det har synt seg at vi har potensiale for å bli betre her og at bedriftshelsetenesta vil kunne bistå ved systemgjennomgang/revisjon. Om eininga har to eller fleire Verneombod (VO)skal ein veljast/peikast ut som Hovudverneombod (HVO). VO eller der det er HVO, skal vere fast medlem i LAMU på arbeidstakarsida. 21

22 4. Leikanger kommune Vi legg opp møteplan med 4 møte i året. Det skal seiast at vi ikkje alltid har saker å fylle inn i 4 AMUmøte i året, og det hender møta vert avlyst og at vi heller «samlar opp» saker til neste møte. 6 faste medlemar i AMU. Dvs.: 3 repr. frå arbeidsgivarsida (rådmann + 2 kommunalsjefar) og 3 repr. frå arb.takarsida (inkl. hovudverneombod). I tillegg deltek BHT og sekretær for AMU. Saker/tema i AMU-møte er; Skriv og meldingar som sjukefråværsstatistikk, ulukker/- nestenulukker, avvik, arbeidsmiljøkartleggingar, vernerunderapportar, orienteringar/årsmelding frå BHT, orienteringar frå kommunasjef/rådmann om prosjekt på gang. Andre saker: IA/HMS-plan for kvart år Handlingsplan for BHT Treningsopplegg for tilsette i kommunen, Handlingsplanar etter vernerundar. Val av møteleiar. Møta blir lagt ute på dei ulike einingane (verneområda). Eks. skule, barnehage, legekontor, sjukeheim, teknisk uteseksjon, tinghus osv. I desse møta er alltid verneombodet og leiaren for eininga invitert til å orientere om arbeidsplassen/-miljøet og det vert høve til synfaring/runde rundt på bygget/arbeidsplassen. Dette vert opplevd som særs positivt då einingsleiaren/verneombodet får god muligheit til å «marknadsføre arbeidsplassen» ved å få fram både positive og negative sider som er viktig at AMU blir merksame på og tek med seg i det vidare arbeidet (t.d. i budsjettarbeidet). Personalsjef er sakshandsamar og sekretær for AMU. Hovudansvaret å jobbe med AMUsaker ligg hjå personalsjefen og opplever vel helst lite engasjement frå andre i høve dette arbeidet (lite innspel). 5. Statens Vegvesen 4 møter kvart år. 6 medlemmar i AMU, 3 repr. frå leiinga og 3 repr. frå arbeidstakarsida. Sakene skal meldast til leiar i AMU (og sekretæren) innan 2 veker før møtetidspunkt. Saksframstillinga skal følgje gjeldande mal som AMUmedlemmene er kjende med. Kvart AMU-referat har ein oppfølgingsplan, med namngitte ansvarspersonar (medlemmar i AMU) som skal følgje opp og presentere status i neste AMU-møte. AMU-referata blir lagt på vårt intranett og 22

23 6. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane HMS-rådgjevar stiller som sakshandsamar/framleggar og fagperson utan stemmerett. Bedriftshelsetenesta stiller som regel også i alle møter Leiarvervet går på omgang mellom leiarsida og tilsetterepr. Før 2013 var det «fysiske» møter, med muligheit til å stille med max 1 vara for kvar av partane, ev. må vi utsette møte ved uventa stort fråfall. Møtestad veksla mellom Bergen og regionvegkontoret på Leikanger. Frå 2014 har vi lagt til rette for videodeltaking, og det har stort sett fungert bra. I praksis er vi grunna avgrensa tilgang på videorom ofte samla i «to leirar», ein i Bergen og ein på Leikanger 4 faste AMU møte i løpet av året. Faste saker; sjukefråværstal, rapportering på uønskte hendingar og status/rapport frå bedriftshelsetenesta. Døme på saker som blir behandla i AMU: Sykkelparkering i samband med nybygga Ergonomi i nye bygg Stoffkartotek HMS-prosessane og implementering Førstehjelpskurs og hjertestartar Verneombod Bergen, Førde, Lærdal og Ryfast Verneombodssamling på Sola Rutinar for brannberedskap Arbeidsmiljø ved kontrollstasjonar Ombygging av Stavanger trafikkstasjon Faste tema er sjukefråvær og avviksmeldingar. tilgjengeleg for alle tilsette. Har erfaring med at dette fungerer bra hjå oss. Skulle eg ønskt noko annleis, måtte det vere noko større engasjement frå vernetenesta utover i organisasjonen. Vi har nok ei utfordring med å nå ut med bodskapen. Det skal noko til og skape engasjement via intranett for 23

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30-10:30 Stad: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Desse møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Andre: Sekretær: Inger Auestad, Wenche

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19

MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19 Dato: 17.09.2015 kl. 10:00 Sted: Veten (H-3085) Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no / 57676124

Detaljer

Vedtakssaker. 1/15 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 2/15 14/01734-4 Godkjenning av referat frå AMU-møte 27.11.

Vedtakssaker. 1/15 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 2/15 14/01734-4 Godkjenning av referat frå AMU-møte 27.11. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00 Sted: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side Vedtakssaker

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet vert halde i det store møterommet i Fossbygget.

Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet vert halde i det store møterommet i Fossbygget. Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Vedtakssaker. 19/14 14/01734-2 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 20/14 14/01734-1 Godkjenning av referat frå amu-møte 23.10.

Vedtakssaker. 19/14 14/01734-2 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 20/14 14/01734-1 Godkjenning av referat frå amu-møte 23.10. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 27.11.2014 kl. 10:00 Sted: Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Møterom H-3085, Høgskulebygget, Sogndal Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side Vedtakssaker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID:

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: Skolen skal på grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen fastsette eigne mål for IAarbeidet tilpassa skolen sine utfordringar. Dei ulike delmåla må sjåast i samanheng

Detaljer

MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013

MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013 MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013 Vedtatt i føretaksleiinga 15.11.11, drøftingsmøte 5.12.11, AMU møte 14.12.11 sak 97/11 Bakgrunn Helse Fonna resignerte IA-avtalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Vedtakssaker. 14/14 14/00822-3 Val av leiar for AMU 2014-15 4. Sjukefråvær i HiSF pr. 3. kvartal 2014 - legemeldt og eigenmeldt

Vedtakssaker. 14/14 14/00822-3 Val av leiar for AMU 2014-15 4. Sjukefråvær i HiSF pr. 3. kvartal 2014 - legemeldt og eigenmeldt MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 23.10.2014 kl. 10:00 Sted: Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Møterom H-3085, Høgskulebygget, Sogndal Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 14/14

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Vedtakssaker. 25/14 14/01518-5 AMU-samansetning 2015-2016, opplæring 3 26/14 14/01518-6 AKAN 4. Sjukefråvær 5. Status vernerundar 6.

Vedtakssaker. 25/14 14/01518-5 AMU-samansetning 2015-2016, opplæring 3 26/14 14/01518-6 AKAN 4. Sjukefråvær 5. Status vernerundar 6. Møteinnkalling Utval: Dato: Arbeidsmiljøutvalet AMU 25.11.2014 kl. 12:00 Møtested: BK 220 Arkivsak: 14/00616 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Kjartan Bjorøy, Utdanningsforbundet (varamedlem) Hovudverneombod Rune Mo. HMS-Consult Ørsta Volda AS: Bedriftsjukepleiar Odd-Jonny Telseth

Kjartan Bjorøy, Utdanningsforbundet (varamedlem) Hovudverneombod Rune Mo. HMS-Consult Ørsta Volda AS: Bedriftsjukepleiar Odd-Jonny Telseth Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 02/2006 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 16. MAI 2006 Tid: Kl 14.00 15.15 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

Innkalling Ordinær innkalling og saksdokument var sende ut i brev 4. mai 2005. Tenesteplan for HVO 2005, frå HMS-Consult Ørsta Volda AS

Innkalling Ordinær innkalling og saksdokument var sende ut i brev 4. mai 2005. Tenesteplan for HVO 2005, frå HMS-Consult Ørsta Volda AS Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 02/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 10. MAI 2005 Tid: Kl 14.00 15.15 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 21.10.2014 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 08:00 Politisk dag. Møterom vert gjort tilgjengeleg for partia Merknad: Det var ikkje saker til administrasjonsutvalet

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013

Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013 Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013 Nav Arbeidslivssenter Hordaland Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Tirsdag 1. februar 2011 NAV Arbeidslivssenter Hordaland Ressurs- og kompetansesenter

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv

Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv Rica Seilet Hotel, Molde 28. og 29. april 2011 Leiarsamling i tannhelsetenesta dag 2 Kva handlar HMS-arbeidet

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 16.09.2014 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.01.2015 Tid: 12:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.01.2015 Tid: 12:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.01. Tid: 12:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKLISTE

Detaljer

Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan.

Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan. Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan. 5 årig prosjekt MED EIN HEILSKAPLEG INNSATS FOR EIT BETRE ARBEIDSMILJØ. Gjennom systematisk arbeid skal vi: Redusere det sjukemelde fråværet til under

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

REFERAT 03/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 21. SEPTEMBER 2004

REFERAT 03/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 21. SEPTEMBER 2004 Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 03/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 21. SEPTEMBER 2004 Tid: Kl 13.00 14.40 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

HMS-RAPPORTERING 2014

HMS-RAPPORTERING 2014 HMS-RAPPORTERING 2014 Driftseining (skole, område, avdeling) Volda vidaregåande skule 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA - sektor Navn: Rektor/Leiar: HMS-koordinator Hovudverneombod Verneombod (namn på alle

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Meland kommune Møtedato: 30.09.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Innkalling til Administrasjonsutvalet Medlemene i Administrasjonsutvalet vert med dette kalla inn til møte. Den som har lovleg

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MØTEBOK - Høgskulestyret

MØTEBOK - Høgskulestyret MØTEBOK - Høgskulestyret Dato: 12.05.2016 kl 10:00 15:30 Sted: Møterom Stad, 2.etasje i Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar)

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

1 :-) Attraktive Bømlo. Foto: Jan Rabben. Tittel Fagforbundet 05. og 12.02.13

1 :-) Attraktive Bømlo. Foto: Jan Rabben. Tittel Fagforbundet 05. og 12.02.13 1 :-) Attraktive Bømlo Foto: Jan Rabben Tittel Fagforbundet 05. og 12.02.13 2 :-) Bømlo ein landfast kommune med 1000 øyar - mellom Haugesund / Stavanger og Bergen 3 :-) Her finn du oss Bergen Bømlo Stavanger

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Helse Fonna HF Dato: 03.09.14 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Helse Fonna HF Dato: 03.09.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 03.09.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Sjukefråvær i Helse Fonna. Utvikling og tiltak. Arkivsak 63/12 O Styresak 68/14

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Livsfasegruppa Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 450 07/1506 8741/07 06.09.2007 LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK Seniordel Arbeidsgruppa har hatt 2 samlingar. I tillegg

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal.

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksframlegg Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksnr Utvalsnamn Møtedato 24/2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 26.03.2014 Saksbehandlar:

Detaljer

Prosjektplan prosjekt nærvær

Prosjektplan prosjekt nærvær Prosjektplan prosjekt nærvær Kommune: Vaksdal kommune Prosjektnamn: Planlagt startdato: 01.01.09 Planlagt sluttdato: 31.12.09 Forklaring: I 2006 hadde kommunen eit samla fråvær på 11,5%. Over lenger tid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEIN N KALLIN G SAKLISTE. 5 / 16 16 / 3479 Hovudsamarbeidsutvalet - Skriv og meldingar 25. mai 2016

MØTEIN N KALLIN G SAKLISTE. 5 / 16 16 / 3479 Hovudsamarbeidsutvalet - Skriv og meldingar 25. mai 2016 Side 1 av 1 MØTEIN N KALLIN G Organ: H OVUDSAM ARBEIDSUTVAL ET Møtestad: Fylkeshuset, Åskora Møtedato: 25.05.2016 Tid: 10:00 Medlemene blir med dette kalla inn til møte t. Ev entuelt forfall må meldast

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Sjukefråvær i den vidaregåande skulen - framlegg til handlingsplan for å førebyggje og redusere

Sjukefråvær i den vidaregåande skulen - framlegg til handlingsplan for å førebyggje og redusere Sjukefråvær i den vidaregåande skulen - framlegg til handlingsplan for å førebyggje og redusere Dette dokumentet er utvikla av arbeidsgruppa i prosjektet Sjukefråvær i den vidaregåande skulen korleis blir

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent)

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent) MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 24.09.2015 kl. 11:00-14:45 Stad: Walaker Hotel, Solvorn Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Trond Ueland (styreleiar) Hans Johan Breidablik Åse Neraas

Detaljer

REFERAT 01/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 25. JANUAR 2005

REFERAT 01/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 25. JANUAR 2005 Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 01/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 25. JANUAR 2005 Tid: Kl 14.00 15.55 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

HMS-rapportering 2012

HMS-rapportering 2012 HMS-rapportering 212 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Surnadal vidaregåande skole anders.talgo@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

Hmt- handbok for. Sotra vgs.

Hmt- handbok for. Sotra vgs. for Sotra vgs. September 2009 Side 2 av 15 Innhold 1 Distribusjon av hmt- dokument... 3 2 HMT- system etter Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter... 3 2.1 Prosedyrar

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Kjartan Bjorøy, Utdanningsforbundet (varamedlem) Alfhild Øye, Parat (varamedlem) Hovudverneombod Rune Mo

Kjartan Bjorøy, Utdanningsforbundet (varamedlem) Alfhild Øye, Parat (varamedlem) Hovudverneombod Rune Mo Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 01/2006 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 7. MARS 2006 Tid: Kl 14.00 15.40 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13

Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13 Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13 Tilstades: Åsel Løkeland, Terje Bjelle, Erik Kyrkjebø, Sara Osland, Wenche Fjørtoft (ref). Forfall: Eva Marie Halvorsen, Helge Hustveit 1. HMS Gunnar: ASF planlegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 19.01.2016 Møtetid: 13:00-14:55 Møtestad: Kommunehuset Av 8 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer