Vedtakssaker. 1/15 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 2/15 14/ Godkjenning av referat frå AMU-møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtakssaker. 1/15 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 2/15 14/01734-4 Godkjenning av referat frå AMU-møte 27.11."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: kl. 14:00 Sted: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 2 2/15 14/ Godkjenning av referat frå AMU-møte /15 14/ Sjukefråværstal for HiSF /15 14/ Trening i arbeidstida 9 5/15 14/ Handlingsplan for samarbeidet med bedriftshelse /15 14/ IA aktivitetsplan for HiSF /15 14/ Orienteringssaker 17 Orienteringssaker Inger Auestad Leiar AMU 1

2 1/2015Godkjenning av innkalling og sakliste Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent 2/2015Godkjenning av referat frå AMU-møte Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Fremlegg til vedtak: Møtereferat frå møte i arbeidsmiljøutvalet vert godkjent MØTEREFERAT Arbeidsmiljøutvalet Dato: kl. 10: Sted: Møterom H-3085, Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 14/

3 Tilstade: Møtande varamedlemmar: Inger Auestad, Tone Skjerdal, Wenche Fjørtoft, Unni Margrethe Uren Aasen Agnes Fotland (vara for hovudverneombod Ingebjørg Vikesland) Forfall: Eva Marie Halvorsen, Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara), Ingebjørg Vikesland, Lillian Pedersen (1. vara for hovudverneombod Ingebjørg Vikesland) Andre: Protokollførar: Birte Barsnes, Bedriftshelse1 Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side Vedtakssaker 19/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 4 20/14 14/ Godkjenning av referat frå AMU-møte /14 14/ IA (inkluderande arbeidsliv) i HiSF samarbeidsavtale 4 22/14 14/ Snusing i HiSF 5 23/14 14/ Trening og treningstilbod ved HiSF 5 24/14 14/ Sjekkliste for medverknad 6 Sogndal, Inger Auestad møteleiar 19/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Behandla av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Framlegg til vedtak: Amu godkjenner innkalling og sakliste Møtebehandling 3

4 Sak 22/14 Snusing i HiSF vart utsett til neste amu-møte Inger Auestad forslo at sak 24/14 Sjekkliste for medverknad vart handsama saman med sak 21/14 IA i HiSF , ettersom aktivitetsplanen for IA arbeid i HiSF inneheld fleire av dei etterspurde tiltaka for sjekkliste. Vedtak Innkalling vart godkjent. Sakliste med endringar som kom fram i møte vart godkjend slik; Sak 19/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 20/14 Godkjenning av referat frå amu-møte Sak 21/14 IA (inkluderande arbeidsliv) i HiSF samarbeidsavtale Sak 22/14 Snusing i HiSF utsett til neste amu-møte Sak 23/14 Trening og treningstilbod ved HiSF Sak 24/14 Sjekkliste for medverknad 20/14 Godkjenning av referat frå amu-møte Behandla av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Framlegg til vedtak: Referat frå amu-møte vart godkjent. Vedtak Referat frå amu-møte vart godkjent. 21/14 IA (inkluderande arbeidsliv) i HiSF samarbeidsavtale Behandla av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 HiSF sin rådgjevar på NAV arbeidslivssenter i Sogn og Fjordane, Katrine Gudevang, deltok under sak 21/14. Gudevang var invitert for å orientere om IA arbeid og avtalen, og om IA arbeid i HiSF og korleis høgskulen kan arbeide meir og betre med IA. Gudevang orienterte om IA avtalen og kva som ligg i denne. Arbeidslivssenteret tilbyr ulike kurs innanfor tema IA-arbeid, og kan halde kurs som er tilpasse for HiSF sine ynskje og behov. Vedtak HiSF held fram som IA-verksemd og signerer samarbeidsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv for perioden

5 Med bakrunn i diskusjon i møte meiner AMU at HiSF må arbeide med følgjande punkt: Prioritere førebyggjande og helsefremjande tiltak i det vidare IA arbeidet. Definere kva oppgåver som skal utførast på institusjonsnivå, avdelingsnivå og individnivå. Gjere ei vurdering om dei ulike nivåa er tilstrekkeleg utrusta for å utføre oppgåvene, med tanke på både tidsressurs og kompetanse. Vurdere om HiSF skal bestille NAV arbeidslivssenter til å halde kurs i aktuelle tema og for aktuelle grupper. Til neste amu-møte: Leggje fram status for tiltaka i aktivitetsplan for IA arbeidet i HiSF. Med utgangspunkt i status for tiltak vert det utarbeidd ein ny aktivitetsplan for IA arbeidet i HiSF. 22/14 Snusing i HiSF Behandla av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Vedtak Saka vert utsett til neste amu-møte 23/14Trening og treningstilbod ved HiSF Behandla av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Vedtak Trening i arbeidstida: AMU viser til Retningslinjer for trening i arbeidstida ved Avdeling for helsefag, som avdelinga har iverksett frå I desse retningslinjene går det m.a. fram at tilsette som jobbar meir enn 50 % kan trene inntil 1 time i veka i arbeidstida, og at treninga skal førast som arbeidstid i ESS og merkast i kommentarfeltet. Amu ber Avdeling for helsefag evaluere tilbodet om trening i arbeidstida etter 6 månader, der det m.a. vert kartlagt kor mange som har nytta seg av tilbodet, kva type aktivitet, og kor nøgde tilsette er med tilbodet. AMU meiner tilbod om trening i arbeidstida må vere likt for alle tilsette i HiSF. Praksis i HiSF er at tilsette kan trene i arbeidstida, og at ein avspasserer tida ein trenar. 5

6 Med bakgrunn i evalueringa av treningstilbodet ved AHF, vil AMU vurdere kva slags treningstilbod alle tilsette i HiSF skal få. Bedriftsidrettslag: AMU rår til at det vert oppretta eit bedriftsidrettslag. Det vert sett av 50 arbeidstimar og kr ,- i driftsmidlar. Hovudverneombodet og vernetenesta vert utfordra til å dra i gang eit bedriftsidrettslag. 24/14 Sjekkliste for medverknad Behandla av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Vedtak AMU forslår at sjekkliste for medverknad vert sett i samanheng med kartlegging av status for tiltaka i aktivitetsplan for IA arbeid i HiSF, jf. AMU-sak 21/14 IA (Inkluderande arbeidsliv) i HiSF , og at innspel knytt til sjekkliste or medverknad vert innarbeidd i aktivitetsplanen. 6

7 3/2015 Sjukefråværstal for HiSF 2014 Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Arbeidsmiljøutvalet tek sjukefråværstala for HiSF 2014 til vitande. Saksvedlegg: Skriv inn vedlegg her Saksframstilling Nedanfor følgjer sjukefråværstala for HiSF pr Oversikt sjukefråvær HiSF avdelingsvis pr år (lege- og eigenmeldt) - tal i % År Avdeling: AHF 6,39 7,63 4,39 7,20 6,26 6,92 3,1 5,56 ASF (inkl AØR frå 2011) 4,80 3,40 4,88 4,61 5,57 5,34 4,39 3,93 AØR 1,03 2,92 2,98 2,75 ALI 3,06 2,76 3,06 4,24 4,74 5,87 4,75 2,38 AIN 5,28 4,01 0,82 0,77 0,62 0,60 2,46 1,27 FADM 3,20 4,67 7,95 4,87 6,24 8,11 7,71 7,08 HiSF totalt 3,75 4,24 4,37 4,15 5,40 5,92 4,73 4,33 7

8 Aksetittel 9,00 Sjukefråvær i HiSF eigen- og legemeldt 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 AHF ASF (inkl AØR frå 2011) ALI AIN FADM HiSF totalt 1,00 0, Oversikt sjukefråvær HiSF totalt pr. kvartal pr. år. (lege- og eigenmeldt) - tal i % År Kvartal: kvartal 4,93 4,31 3,68 5,02 5,69 6,72 5,37 4,68 2. kvartal 3,93 3,57 3,77 3,99 4,64 5,21 4,72 4,21 3. kvartal 3,15 4,83 4,75 3,38 4,67 5,71 4,57 3,39 4. kvartal 2,98 4,23 5,24 4,06 6,60 5,89 4,29 4,75 Totalt 3,75 4,24 4,36 4,11 5,40 5,92 4,73 4,33 Vurdering Det samla talet for sjukefråværet i HiSF viser ein nedgang. Frå 2013 til 2014 er sjukefråværsprosenten redusert frå 4,73 til 4,33 %. I den øvste tabellen, som viser oversikt over sjukefråværet avdelingsvis, går det fram at det er forholdsvis store ulikskapar avdelingsvis når det gjeld sjukefråværstala. Fellesadministrasjonen (som inkluderer seksjon for utdanning, seksjon for økonomi, seksjon for personal og seksjon for fou) har det høgste sjukefråværet med 7,08 %. Sjølv om talet er høgt, er det positivt at viser ein liten nedgang dei to siste åra. Alle fagavdelingane, en unntak av AHF, har hatt ein reduksjon i fråværet frå 2013 til

9 Til diskusjon i AMU: Det er innarbeidd rutinar for oppfølging av sjukfråvær i HiSF. Rutinar for oppfølging av tilsette som vert sjukmeld er utarbeidd i tråd med NAV sine retningslinjer og stoppunkt. Sjukefråværsstatistikk skal det siste året vert oppført som fast sak på dei avdelingsvise informasjons- og drøftingsmøta (ID-møta). Avdelingane får tilsendt sjukefråværsstatistikkar pr. kvartal som grunnlag. Vidare har leiarmøta eit punkt om HMS på kvart møte. Som oppfølging av saka, kan det vere greitt at AMU tek ein runde på korleis HiSF bør og kan arbeide med førebygging og oppfølging av sjukefråvær? Denne saka bør og sjåast i samanheng med sak 6/15 IA aktivitetsplan for HiSF /2015 Trening i arbeidstida Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Skriv inn forslag til vedtak Saksvedlegg: Skriv inn vedlegg her Saksframstilling Skriv inn saksframstilling her. AMU har ved fleire høve handsama spørsmålet om HiSF skal leggje opp til trening i arbeidstida. Ved tidlegare handsaming i AMU har slutta seg til retningslinjer som tilseier at tilsette kan trene i arbeidstida, så framt arbeidssituasjonen tillet det, og at tilsette nyttar avspassering av fleksitid (jf. ordninga med fleksibel arbeidstid). I nokre tilfelle der tilsette har behov for tilrettelegging eller står i fare for å bli sjukmeld, kan tilsette få fri med lønn for å trene i arbeidstida. Ei slik ordning skal avtalast individuelt mellom tilsett og leiar. I seniorplanen for HiSF er det sagt at tilsette over 62 år kan trene inntil to timar pr. veke for tilsette i 100 % stilling. Denne treninga inngår i arbeidstida, og for fagtilsette vert timar til trening trekt frå i arbeidsplanen. Den einskilde tilsette må avtale at han/ho vil gjere seg nytte av tilbodet med nærmaste overordna. Hausten 2014 vart praksis for trening i arbeidstida endra då Avdeling for helsefag (AHF) vedtok retningslinjer for trening i arbeidstida. Retningslinjene for AHF er utforma slik: 9

10 Retningslinjer for trening i arbeidstida ved Avdeling for helsefag. Alle tilsette ved avdeling for helsefag har anledning til å trene i arbeidstida. Følgjande vilkår gjeld: 1. Alle tilsette som arbeider 50 % stilling eller meir kan trene inntil ein time i veka i arbeidstida. 2. Treninga skal førast i ESS og merkast i kommentarfeltet. 3. Treninga må vere umiddelbar før eller etter arbeid innanfor normal arbeidstida. 4. Treninga må leggjast utanom obligatoriske møter og liknande. 5. Treningstimen brukast i den enkelte veke, og kan ikkje sparast opp. 6. Treninga reknast i forhold til yrkesskadedekning og forsikring som fritid, og går såleis på eige ansvar. 7. Med trening meinast fysisk aktivitet av eit eller anna slag. Det er for eksempel greitt å nytte timen til å gå til eller frå arbeidsplassen. Aktivitetane tilpassast den enkelte. 8. Det er opent for både individuell og felles trening. Felles trening vert sett på som arbeidsmiljøfremmande og det vert oppmuntra til det. Dette gjeld for dei som ikkje går inn under andre tiltak, for eksempel seniortiltak. Ordninga vil bli evaluert etter ei tid. Førde, 1. oktober 2014 Vurdering Skriv inn vurdering her. I og med at AHF har vedteke retningslinjer som opna for trening i arbeidstida, og som kan førast i ESS utan fråtrekk av fleksitid, tok AMU på nytt opp saka om trening i arbeidstida på møt i november AMU meiner at tilbod om trening i arbeidstida må vere likt for alle tilsette i HiSF, og at det ikkje er ulike ordningar for einskilde avdelingar. På bakgrunn av diskusjonen i møte november 2014 gjorde AMU følgjande vedtak; Amu ber Avdeling for helsefag evaluere tilbodet om trening i arbeidstida etter 6 månader, der det m.a. vert kartlagt kor mange som har nytta seg av tilbodet, kva type aktivitet, og kor nøgde tilsette er med tilbodet. AMU meiner tilbod om trening i arbeidstida må vere likt for alle tilsette i HiSF. Praksis i HiSF er at tilsette kan trene i arbeidstida, og at ein avspasserer tida ein trenar. Det er sendt førespurnad til AHF om dei har evaluert treningstilbodet og kva erfaringar dei sit att med. Vi har ikkje fått skriftleg svar frå avdelinga endå, men vil leggje fram ein staus i amu-møte. 10

11 Med bakgrunn i erfaringane som AHF har, bør AMU vurder om dette tilbodet skal iverksetjast for alle tilsette i HiSF. 5/2015 Handlingsplan for samarbeidet med bedriftshelse Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Skriv inn forslag til vedtak Saksvedlegg: Skriv inn vedlegg her Saksframstilling Skriv inn saksframstilling her. Bedriftshelse1 har sendt følgjande forslag til handlingsplan for samarbeidet med HiSF for 2015: 2015 Delta i AMU-møter Etter innkalling Delta på vernerunde 2015 Delta i ei samling for HiSF sine verneombod årleg Etter invitasjon Kontorergonomi for nytilsette og andre med behov 2015 (t.d. etter vernerunde) Halde oppfriskingskurs hjertestartar / førstehjelp 2015 BHT-personell vere til ein fast dag pr. mnd/annkvar mnd. ved HiSF i Etter nærare Førde avtale Møte med innkjøpsansvarleg av kontormøblement og IT-utstyr årleg Bht spør og om det er ønskeleg at dei skal tilby treningsrettleiing for AHF sidan dei har innført ein ordning med trening i arbeidstida. Og om det framleis er aktuelt at bht har fast kontordag i Førde. Følgjande punkt bør vurderast takast inn i planen; Bistand i førebygging og oppfølging av sjukefråvær Bistand førebygging / oppfølging av personalsaker Trening / fysisk aktivitet for tilsette 11

12 Amu vert og invitert til å komme med innspel på om det er andre område vi kan nytte BHT. 6/2015 IA aktivitetsplan for HiSF Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Det vert nedsett ei arbeidsgruppe som utarbeider ein aktivitetsplan for IA arbeidet i HiSF Arbeidsgruppa vert sett saman av representant for tillitsvald, hovudverneombodet og representant frå arbeidsgjevar. Aktivitetsplanen skal vere ferdig innan utgangen av april Saksvedlegg: Skriv inn vedlegg her Saksframstilling Regjeringa og hovudorganisasjonane i arbeidslivet skreiv 4. mars 2014, under ein ny intensjonsavtale for eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtalen). IA- avtalen er inngått for perioden 4. mars 2104 til 31. desember Den første IA avtalen mellom partane vart på nasjonalt hald signert i HiSF har vore IA verksemd sidan 2002 og skreiv sist haust under ny samarbeidsavtale for perioden Det overordna målet med IA-avtalen er å betre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, førebyggje og redusere sjukefråværet og hindre utstøyting og fråfall frå arbeidslivet. IA avtalen skal bidra til å redusere sjukefråværet, rekruttere og behalde fleire med nedsett funksjonsevne og forlenga yrkesaktiviteten blant seniorar. Den nye avtalen legg opp til auka og betre bruk av graderte sjukmeldingar. Innsatsen for personar med nedsett funksjonsevne skal forsterkast, særleg med fokus på unge. IA-avtalen har tre delmål: 1. Reduksjon i sjukefråværet med 20 % i forhold til nivået i andre kvartal i Det inneber at sjukefråværet på nasjonalt nivå ikkje skal overstige 5,6%. 2. Hindre fråfall og auke sysselsettinga av personar med redusert funksjonsevne. 3. Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år forlengast med 12 månader. Med dette meiner ein ein auke samanlikna med 2009 i gjennomsnittleg periode med yrkesaktivitet (for personar over 50 år). 12

13 På grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen skal HiSF fastsetje eigne mål for IA arbeidet. Desse måla skal arbeidsgjevar, tillitsvalde, verneombodet og dei tilsette elles utarbeide innan tolv veker etter at samarbeidsavtalen vart inngått. I HiSF har aktivitetsplanen vorte handsama i AMU då dette er eit partssamansett utval. I samarbeidsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv går det mellom anna fram at verksemda skal så langt det er tenleg setje mål på alle dei tre delmåla. Delmål 1: Sjukefråvær: Verksemda skal utarbeide aktivitetsmål for sjukefråværsarbeidet og setje resultatmål for sjukefråværsutviklinga Delmål 2 : Personar med nedsett funksjonsevne: Her skal verksemda a) setje aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor eigne arbeidstakarar med nedsett arbeidsevne for å hindre fråfall frå arbeidslivet b) setje aktivitetsmål for korleis verksemda skal opne for personar som NAV har avklart, og som har behov for å prøvd ut arbeids- og funksjonsevna si i det ordinære arbeidslivet. Delmål 3: Avgangsalder: Her skal verksemda a) setje aktivitetsmål for korleis verksemda kan stimulere eldre arbeidstakarar til å stå lenger i arbeid b) ha eit livsfaseperspektiv som ska gå inn som ein del av personalpolitikken til verksemda og som del av det systematiske førebyggande arbeidet Nedanfor følgjer aktivitetsplan for IA i HiSF som vart godkjend i AMU i I kollonna til høgre som heiter «gj.ført» er det kommentert om aktiviteten / tiltaket er gjennomført. Aktivitetsplan for IA arbeidet i HiSF: Aktivitet/tiltak Målgruppe Ansvar Frist Gj. ført Opplæring IA-arbeid / HMS arbeid, m.a: nye reglar for oppfølging av sjukefråvær, konflikthandtering, Leiarforum Avdelingar Rektor /seksjon for personal og økonomi (SPØ) og NAV Arbeidslivssenter nov 11 JA Informasjon om IA avtalen og nye reglar for oppfølging av sjukmelde på avdelingsvise personalmøte. Alle tilsette Avdelingane v /leiar i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og SPØ Februar 2012 DELVIS HiSF skal arrangere møte med IA som tema to gonger årleg. Leiarforum Amu Rektor / SPØ nov 11 nov 12 JA Oppdatert og tilgjengeleg informasjon om IA arbeidet på HiSF sine nettsider Alle tilsette i Hisf SPØ Kontinuerleg Alle tilsette i Hisf skal ha medarbeidarsamtale ein gong i året. Alle tilsette Leiar med personalansvar Årleg Arbeidsmiljøkartlegging Alle tilsette SPØ JA Ikkje fullstendig oversikt Vert etterspurt i vernerunden Førebu sak til AMU siste halvdel 2012 DELVIS 13

14 Delmål 1 redusere sjukefråværet Resultatmål: Sjukefråværet for HiSF skal ikkje overstige 4,5 % (sjukefråværet i 2014 er 4,33) Aktivitet/tiltak Målgrupp e Ansvar Frist Setje i gang treningsopplegg for grupper og eller personar med høgt sjukefråvær Alle tilsette Leiar i samarbeid med SPØ Haust 2011 Gj. ført JA, reinhal d Utarbeide brosjyre om kven gjer kva når arbeidstakar vert sjukmeld Alle tilsette SPØ Nytilsette spesielt, men også alle Ergonomikartlegging / arbeidsplassvurdering tilsette Sogn bht / leiar Januar 2012 Nei Nytilsette : innan 1 mnd etter tilsetting JA Sende sjukefråværsstatistikk til avdelingane pr kvartal. Dersom sjukefråvær over 4,5%, går avdelinga gjennom og analyserer fråværet. Arrangere kurs i bruk av hurtigtastar på pctastaturet Prøveprosjekt; Yogakurs 2x 15 min pr arbeidsdag vårsemester 2012 Avdelingane SPØ Leiar med personalansvar SPØ i samarbeid med IT og Sogn bht Kvart kvartal Ein gong pr. semester Alle tilsette NEI Tilsette ved Avdeling for helsefag SPØ Juni 2012 NEI JA Delmål 2 auka sysselsetting av personar med redusert arbeidsevne Aktivitet/tiltak Målgruppe Ansvar Frist Gj. ført Utarbeide og konkretisere arbeidsområde som høver for utprøving av arbeidsevne SPØ i samarbeid med NAV JA Mars 2012 Utarbeide oversikt over tilsette med redusert funksjonsevne og på grunnlag av det fastsetje måltal SPØ førebu sak til AMU JA Tettare oppfølging av tilsette som er sjukmelde utover eitt år dvs dei som har gradert og heil uførepensjon. SPØ JA I samarbeid med NAV leggje tirette for personar som ynskjer utrøving av arbeidsevne kan gjere det innanfor aktuelle arbeidsområde i HiSF SPØ i samarbeid med NAV JA Delmål 3 Auke den gjennomsnittlege avgangsalderen Aktivitet/tiltak Målgruppe Ansvar Frist Gj. ført Aldersframskriving: Utarbeide alderssamansetting i HiSF om 5 og 10 år og deretter fastsetje ev. tiltak. SPØ Sak til AMU mars 2012 NEI 14

15 Oversikt over aktivitetar / tiltak som er etablert i HiSF og er del av IA-arbeidet: Aktivitet/tiltak Målgruppe Ansvar Frist Gj. ført Delmål Kartlegging med mål om å skape eit godt arbeidsmiljø Vernerunde Alle tilsette Leiar, verneombod Årleg/anna kvart år x x x Ergonomikartlegging / arbeidsplassvurdering Nytilsette / alle tilsette Sogn bht x x x Helsekonsultasjonar - helse og arbeidsmiljø Alle tilsette Sogn bht Kvart 3. år x x x Trening i samarbeid med idrettsstudentar i Medarbeidarsamtale Tilsette som står i fare for å bli sjukmelde vert prioritert, utover desse; alle tilsette x x x Alle tilsette Møteplassar for medbestemmelse, dialog og samarbeid Møte mellom leiinga og tillitsvalde, faste drøftingsmøte Leiing, tillitsvalde x x x Personalmøte / kontormøte Alle tilsette x x x Opplæring HMS-grunnkurs (40 timar) Verneombod, amu, leiarar, Sogn bht x x x Leiaropplæring x x x Planar / retningslinjer/ rutinar/ velferdsgoder som er innarbeidd i HiSF organisasjonen og som kan bidra til å skape eit godt arbeidsmiljø, inkluderande arbeidsliv og helsefremjande arbeidsplass Rutinar for oppfølging av sjukmeld arbeidstakar x x x Akan retningslinjer x x Retningslinjer for konflikthandtering x x x Seniorpolitisk plan x x Etiske retningslinjer x x x Fleksibel arbeidstid x x x Permisjonsreglement x x x Seniorpolitiske tiltak - trening i arbeidstida for tilsette over 60 år, - 8 dagar tenestefri m lønn til tilsette over 62 år x x Seniorstipend for tilsette iver 60 år x x Medlemskap i bedriftshelseteneste x x x 15

16 Vurdering Skriv inn vurdering her. Som kjent og tidlegare nemnt har HiSF vore IA verksemd sidan HiSF har hatt mest fokus på delmål 1 i IA avtalen, reduksjon av sjukefråværet, i form av oppfølging av sjukmelde. Det har vorte jobba mest med tiltak på individnivå. HiSF har godt etablerte arenaer der ein kan ta opp og arbeide med IA saker, døme på slike arenaer er tillitsvaldssystemet og faste ID(F)-møte, vernetenesta, personalmøte, leiarmøte m.m. Spørsmål som kan stillast er om IA arbeidet vert prioritert i tilstrekkeleg grad, og om det er behov for tydlegare prioritering av IA-arbeidet på institusjonsnivå. I møte i november 2014, sak 21/14 om IA i HiSF, sa AMU m.a. at HiSF må arbeide med følgjande punkt: Prioritere førebyggjande og helsefremjande tiltak i det vidare IA arbeidet. Definere kva oppgåver som skal utførast på institusjonsnivå, avdelingsnivå og individnivå. Gjere ei vurdering om dei ulike nivåa er tilstrekkeleg utrusta for å utføre oppgåvene, med tanke på både tidsressurs og kompetanse. For at mål og tiltak i ein aktivitetsplan for IA arbeidet skal vere godt forankra i organisasjonen, vert det foreslått at det vert nedsett ei arbeidsgruppe som utarbeider endeleg aktivitetsplan for IA arbeidet i HiSF. Arbeidsgruppa vert sett saman av; representant for tillitsvalde, hovudverneombodet og representant frå arbeidsgjevar. Aktivitetsplanen skal vere ferdig innan utgangen av april I følgje samarbeidsavtalen for eit meir inkluderande arbeidsliv er der sett følgjande krav til kva aktivitetsplanen skal innehalde: Delmål 1: Sjukefråvær HiSF skal utarbeide aktivitetsmål for sjukefråværsarbeidet og setje resultatmål for sjukefråværsutviklinga Aktivitetsmål: Resultatmål for sjukefråværsutviklinga 2015: 4,2 % (jf. plandelen i Rapport og planar) Delmål 2 : Personar med nedsett funksjonsevne: Aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor eigne arbeidstakarar med nedsett arbeidsevne for å hindre fråfall frå arbeidslivet Mål: Tiltak: Aktivitetsmål for korleis HiSF skal opne for personar som NAV har avklart, og som har behov for å prøvd ut arbeids- og funksjonsevna si i det ordinære arbeidslivet. 16

17 Mål: Tiltak: Delmål 3: Avgangsalder Aktivitetsmål for korleis HiSF kan stimulere eldre arbeidstakarar til å stå lenger i arbeid Livsfaseperspektiv som ska gå inn som ein del av personalpolitikken til verksemda og som del av det systematiske førebyggande arbeidet Mål: Tiltak: 7/2015 Orienteringssaker Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /15 Framlegg til vedtak: Skriv inn forslag til vedtak Orienteringssaker: 1. Informasjon frå hovudverneombodet 2. Informasjon frå leiinga om aktuelle saker 3. Arbeidsmiljøutvalet: Korleis kan og bør AMU jobbe? Introduksjon av sak som kjem på neste AMU møte. 4. Treningstilbod for HiSF tilsette onsdag etter jobb. 5. Vernerundar i HiSF status 6. Arbeidsmiljølova - endringar 17

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30-10:30 Stad: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Desse møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Andre: Sekretær: Inger Auestad, Wenche

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet vert halde i det store møterommet i Fossbygget.

Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet vert halde i det store møterommet i Fossbygget. Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19

MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19 Dato: 17.09.2015 kl. 10:00 Sted: Veten (H-3085) Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no / 57676124

Detaljer

Vedtakssaker. 19/14 14/01734-2 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 20/14 14/01734-1 Godkjenning av referat frå amu-møte 23.10.

Vedtakssaker. 19/14 14/01734-2 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 20/14 14/01734-1 Godkjenning av referat frå amu-møte 23.10. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 27.11.2014 kl. 10:00 Sted: Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Møterom H-3085, Høgskulebygget, Sogndal Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side Vedtakssaker

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID:

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: Skolen skal på grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen fastsette eigne mål for IAarbeidet tilpassa skolen sine utfordringar. Dei ulike delmåla må sjåast i samanheng

Detaljer

MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013

MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013 MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013 Vedtatt i føretaksleiinga 15.11.11, drøftingsmøte 5.12.11, AMU møte 14.12.11 sak 97/11 Bakgrunn Helse Fonna resignerte IA-avtalen

Detaljer

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Med ønske om å skape eit arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, er det mellom

Detaljer

Vedtakssaker. 14/14 14/00822-3 Val av leiar for AMU 2014-15 4. Sjukefråvær i HiSF pr. 3. kvartal 2014 - legemeldt og eigenmeldt

Vedtakssaker. 14/14 14/00822-3 Val av leiar for AMU 2014-15 4. Sjukefråvær i HiSF pr. 3. kvartal 2014 - legemeldt og eigenmeldt MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 23.10.2014 kl. 10:00 Sted: Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Møterom H-3085, Høgskulebygget, Sogndal Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 14/14

Detaljer

Vedtakssaker. 11/14 14/ AMU-opplæring 4. 12/14 14/ AMU distribusjon av referat og oppfølging av vedtak 5

Vedtakssaker. 11/14 14/ AMU-opplæring 4. 12/14 14/ AMU distribusjon av referat og oppfølging av vedtak 5 Møteinnkalling Utval: Dato: Arbeidsmiljøutvalet AMU 06.05.2014 kl. 12:00 Møtested: Møterom 287 Bibliotek Arkivsak: 14/00616 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast, Solbjorg.Nossen.Leite@hivolda.no

Detaljer

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i Sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i Sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i Sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Med ønske om å skape eit arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, er det

Detaljer

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19 Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune 2015-2018 Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16 E-phorte: Sak 2015/580-19 1 1. Innleiing Samarbeidsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv.

Detaljer

Vedtakssaker. 19/14 14/ HMS-dag /14 14/ AMU- samansetning, roller, ansvar og opplæring 5 21/14 14/ AKAN 7

Vedtakssaker. 19/14 14/ HMS-dag /14 14/ AMU- samansetning, roller, ansvar og opplæring 5 21/14 14/ AKAN 7 Møteinnkalling Utval: Arbeidsmiljøutvalet AMU Dato: 30.09.2014 kl. 12:00 Møtested: BK 287, møterom bibliotek Arkivsak: 14/00616 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Vedtakssaker. Val av leiar for AMU /15 14/ AMU-samansetning Møteplan AKAN 7

Vedtakssaker. Val av leiar for AMU /15 14/ AMU-samansetning Møteplan AKAN 7 Møteinnkalling Utval: Arbeidsmiljøutvalet AMU Dato: 10.02.2015 kl. 12:00 Møtested: BK 287, møterom bibliotek Arkivsak: 15/00145 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013

Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013 Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013 Nav Arbeidslivssenter Hordaland Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Tirsdag 1. februar 2011 NAV Arbeidslivssenter Hordaland Ressurs- og kompetansesenter

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 2012/1565 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 25.10.2013 Permisjon ved langtidsfråver Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Vedtakssaker. 25/14 14/01518-5 AMU-samansetning 2015-2016, opplæring 3 26/14 14/01518-6 AKAN 4. Sjukefråvær 5. Status vernerundar 6.

Vedtakssaker. 25/14 14/01518-5 AMU-samansetning 2015-2016, opplæring 3 26/14 14/01518-6 AKAN 4. Sjukefråvær 5. Status vernerundar 6. Møteinnkalling Utval: Dato: Arbeidsmiljøutvalet AMU 25.11.2014 kl. 12:00 Møtested: BK 220 Arkivsak: 14/00616 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U Møted ato: 29.09.2015 kl. 12:00 Møtes t a d: BK 220 Arkivsak: 15/00145 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter nærare

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 24. Mai 2017 v/henny Oxholm

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 24. Mai 2017 v/henny Oxholm IA-webinar Systematisk arbeidsmiljøarbeid NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane 24. Mai 2017 v/henny Oxholm Innhald Systematisk arbeidsmiljøarbeid Kva er målet? Viktige prinsipp for alt arbeidsmiljøarbeid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U Møtedato: 24.05.2016 kl. 12:00-13.20 Møtestad: BK 220 Arkivsak: 15/00145 Møtt : Øyvind Hagen ( møteleiar i dette møtet) Henriette Hafsaas Tsakos, vara for Aud Folkestad

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

TANNHELSESEKTORENS SAMARBEIDSAVTALE MED NAV ARBEIDSLIVSSENTER OM EIT MEIR INKLUDERANDE ARBEIDSLIV

TANNHELSESEKTORENS SAMARBEIDSAVTALE MED NAV ARBEIDSLIVSSENTER OM EIT MEIR INKLUDERANDE ARBEIDSLIV SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.6.2011 Morten Larsen Saksnr Utval Møtedato 10/11 Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet i tannhelsesektoren 30.6.2011 TANNHELSESEKTORENS SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Innkalling Ordinær innkalling og saksdokument var sende ut i brev 4. mai 2005. Tenesteplan for HVO 2005, frå HMS-Consult Ørsta Volda AS

Innkalling Ordinær innkalling og saksdokument var sende ut i brev 4. mai 2005. Tenesteplan for HVO 2005, frå HMS-Consult Ørsta Volda AS Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 02/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 10. MAI 2005 Tid: Kl 14.00 15.15 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 14:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 14:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: 03.09.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall kan meldast til regine.bruteig@skodje.kommune.no Varamedlem møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U Møted ato: 16.02.2016 kl. 12:00 Møtes t a d: Møterom BK 220 Arkivsak: 15/00145 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

11/14 14/ AMU-opplæring 3. 12/14 14/ AMU distribusjon av referat og oppfølging av vedtak 4. 13/14 14/ HMS-dag

11/14 14/ AMU-opplæring 3. 12/14 14/ AMU distribusjon av referat og oppfølging av vedtak 4. 13/14 14/ HMS-dag Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet AMU Dato: 06.05.2014 kl. 12:00 Møtested: Møterom 287 Bibliotek Arkivsak: 14/00616 Møtt: Namn Bente Gunn Lien, Aud Folkestad, Kjell Einar Dagfinrud, Elin Øye Halkjelsvik,

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

REFERAT 03/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 21. SEPTEMBER 2004

REFERAT 03/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 21. SEPTEMBER 2004 Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 03/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 21. SEPTEMBER 2004 Tid: Kl 13.00 14.40 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

Bente Gunn Lien, Aud Folkestad, Per Arne Brandal, Elin Øye Halkjelsvik, Marit Holstad Aarsæther, Øyvind Hagen, Nina Cathrin Garshol, Oddhild Kalvatn

Bente Gunn Lien, Aud Folkestad, Per Arne Brandal, Elin Øye Halkjelsvik, Marit Holstad Aarsæther, Øyvind Hagen, Nina Cathrin Garshol, Oddhild Kalvatn Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet AMU Dato: 30.09.2014 kl. 12:00 Møtes ted: BK 287, møterom bibliotek Arkivsak: 14/ 00616 Møtt : Bente Gunn Lien, Aud Folkestad, Per Arne Brandal, Elin Øye Halkjelsvik,

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 21.10.2014 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 08:00 Politisk dag. Møterom vert gjort tilgjengeleg for partia Merknad: Det var ikkje saker til administrasjonsutvalet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 01.10.2015 Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset Av 6 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan.

Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan. Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan. 5 årig prosjekt MED EIN HEILSKAPLEG INNSATS FOR EIT BETRE ARBEIDSMILJØ. Gjennom systematisk arbeid skal vi: Redusere det sjukemelde fråværet til under

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U Møtedato: 16.02.2016 kl. 12:00 Møtestad: Møterom BK 220 Arkivsak: 15/00145 Møtt : Reidulf Ottar Botn Aud Folkestad Stig Flåskjær, vara Marit Holstad Aarsæther Øyvind

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Livsfasegruppa Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 450 07/1506 8741/07 06.09.2007 LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK Seniordel Arbeidsgruppa har hatt 2 samlingar. I tillegg

Detaljer

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent)

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent) MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 24.09.2015 kl. 11:00-14:45 Stad: Walaker Hotel, Solvorn Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Trond Ueland (styreleiar) Hans Johan Breidablik Åse Neraas

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Kjartan Bjorøy, Utdanningsforbundet (varamedlem) Hovudverneombod Rune Mo. HMS-Consult Ørsta Volda AS: Bedriftsjukepleiar Odd-Jonny Telseth

Kjartan Bjorøy, Utdanningsforbundet (varamedlem) Hovudverneombod Rune Mo. HMS-Consult Ørsta Volda AS: Bedriftsjukepleiar Odd-Jonny Telseth Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 02/2006 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 16. MAI 2006 Tid: Kl 14.00 15.15 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 04.02.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/16-007/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Tone Morken Kristin Sælen Kåre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE KVAM HERAD VEDLEGG 1 KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE INNHALDSLISTE 1.1 GENERELT... 3 1.2 NÆRMARE OM DEI FAGLEGE KVALIFIKASJONANE... 4 1.2.1 Godkjenning... 4 1.2.2 Krav til kontorstad... 4 1.2.3

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13

Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13 Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13 Tilstades: Åsel Løkeland, Terje Bjelle, Erik Kyrkjebø, Sara Osland, Wenche Fjørtoft (ref). Forfall: Eva Marie Halvorsen, Helge Hustveit 1. HMS Gunnar: ASF planlegg

Detaljer

Eit heilskapleg IA-system for forbetring av arbeidsmiljøet i Bømlo Kommune

Eit heilskapleg IA-system for forbetring av arbeidsmiljøet i Bømlo Kommune Eit heilskapleg IA-system for forbetring av arbeidsmiljøet i Bømlo Kommune 1 BØMLO KOMMUNE SITT ARBEID MED INKLUDERANDE ARBEIDSLIV. Eit heilskapleg system for forbetring. IA-arbeid handlar om langsiktig

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Trond Ueland, Åse Neraas, Inger Auestad, Jan Olav Fretland, Ole Tormod Kleiven, Skage Schei, Kari Kjenndalen, Ingrid Moe Albrigtsen

Trond Ueland, Åse Neraas, Inger Auestad, Jan Olav Fretland, Ole Tormod Kleiven, Skage Schei, Kari Kjenndalen, Ingrid Moe Albrigtsen MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Dato: 1.1.016 kl. 14:00-17:30 Stad: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde Arkivsak: 1/0101 Til stades: Møtande varamedlemmer: Forfall: Andre: Referent: Trond Ueland, Åse Neraas,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 12:00 12:55 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/16-013/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Kristin Sælen Tone

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Korleis sette mål og utarbeide aktivitetar/tiltak

Korleis sette mål og utarbeide aktivitetar/tiltak webinar Delmål 3 - Seniorpolitikk Korleis sette mål og utarbeide aktivitetar/tiltak NAV Arbeidslivssenter v/henny Oxholm, 5. oktober 2016 Innhald Innleiing Korleis sette mål - døme Korleis sette aktivitetsmål

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Oppfølging av sjukmelde

Oppfølging av sjukmelde Oppfølging av sjukmelde "RASKERE TILBAKE" Attføringsbedriftene i Sogn og Fjordane er fylkesdekkande på helse - og rehabiliteringstenester for sj u kmelde a rbeidsta ka ra r. ORIGOD AS er hovudleverandør.

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U Møted ato: 24.11.2015 kl. 12:00 Møtes t a d: Møterom BK 220 Arkivsak: 15/00145 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Handlingsplan for inkluderande. arbeidsliv i Hornindal kommune

HORNINDAL KOMMUNE. Handlingsplan for inkluderande. arbeidsliv i Hornindal kommune HORNINDAL KOMMUNE Handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Hornindal kommune 2017 Intensjonsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv og lokal samarbeidsavtale mellom Hornindal kommune og NAV Hornindal.

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEBOK - Høgskulestyret

MØTEBOK - Høgskulestyret MØTEBOK - Høgskulestyret Dato: 12.05.2016 kl 10:00 15:30 Sted: Møterom Stad, 2.etasje i Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar)

Detaljer

Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv

Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv Rica Seilet Hotel, Molde 28. og 29. april 2011 Leiarsamling i tannhelsetenesta dag 2 Kva handlar HMS-arbeidet

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Sjukefråvær i den vidaregåande skulen - framlegg til handlingsplan for å førebyggje og redusere

Sjukefråvær i den vidaregåande skulen - framlegg til handlingsplan for å førebyggje og redusere Sjukefråvær i den vidaregåande skulen - framlegg til handlingsplan for å førebyggje og redusere Dette dokumentet er utvikla av arbeidsgruppa i prosjektet Sjukefråvær i den vidaregåande skulen korleis blir

Detaljer

SJUKEFRÅVÆRSRAPORT 1. KVARTAL

SJUKEFRÅVÆRSRAPORT 1. KVARTAL MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.06.2014 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/427 SJUKEFRÅVÆRSRAPORT

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016 SENIORPOLITISK PLAN 2016-2019 MAI 2016 1. Innleiing og mål Lindås kommune ønskjer å stå fram som ein god og attraktiv arbeidsplass for alle tilsette. Det er viktig å ha god kompetanse i alle ledd i organisasjonen,

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

Vi kallar med dette inn til møte i Arbeidsmiljøutvalet.

Vi kallar med dette inn til møte i Arbeidsmiljøutvalet. Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalet Utval: Møtestad: 220 Dato: 11.06.2013 Tid: 12:00-14:00 Vi kallar med dette inn til møte i Arbeidsmiljøutvalet. Forfall må meldast til HMS-koordinator Solbjørg Leite på

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Vedteken 22.11.2012 i kommunestyresak 121/12 Innleiing. Norddal kommune produserer tenester som Norddalssamfunnet er avhengige av kvar einaste dag gjennom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 8. Mars 2017 v/henny Oxholm

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 8. Mars 2017 v/henny Oxholm IA-webinar Systematisk arbeidsmiljøarbeid NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane 8. Mars 2017 v/henny Oxholm Innhald Systematisk arbeidsmiljøarbeid Kva er målet? Viktige prinsipp for alt arbeidsmiljøarbeid

Detaljer