Vedtakssaker. 19/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 20/14 14/ Godkjenning av referat frå amu-møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtakssaker. 19/14 14/01734-2 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 20/14 14/01734-1 Godkjenning av referat frå amu-møte 23.10."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: kl. 10:00 Sted: Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Møterom H-3085, Høgskulebygget, Sogndal Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side Vedtakssaker 19/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 2 20/14 14/ Godkjenning av referat frå amu-møte /14 14/ IA (inkluderande arbeidsliv) i HiSF samarbeidsavtale 8 22/14 14/ Snusing i HiSF 11 23/14 14/ Trening og treningstilbod ved HiSF 13 24/14 14/ Sjekkliste for medverknad 16 Orienteringssaker Inger Auestad Leiar 1

2 19/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Fremlegg til vedtak: Sakliste og innkalling vert godkjent 20/14 Godkjenning av referat frå amu-møte Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Fremlegg til vedtak: Referat frå amu-møte vert godkjent Saksvedlegg: Referat frå amu-møte MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: kl. 10:00 Sted: Møterom H-3085, Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 14/00822 Tilstede: Wenche Fjørtoft, Eva Marie Halvorsen, Ingebjørg Vikesland, 2

3 Tone Skjerdal og Inger Auestad Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Unni Margrethe Uren Aasen (arbeidsgjevarsida), Åse Løkeland (første vara for arbeidsgjevarsida) Geir Ove Sva, Bedriftshelse1 Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side Vedtakssaker 12/14 Godkjenning av innkalling og sakliste 12/14 Godkjenning av referat frå førre møte 14/14 14/ Val av leiar for AMU /14 14/ Sjukefråvær i HiSF pr. 3. kvartal legemeldt og eigenmeldt 16/14 14/ Personalfest HiSF januar /14 14/ AKAN i Høgskulen i Sogn og Fjordane - køyrereglar Orienteringssaker 18/14 Orienteringssaker Sogndal, Møteleiar 12/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart godkjent. Følgjande saker vart meldt pr. e-post rett før møte og i møte; Ingebjørg Vikesland: Vara for hovudverneombod (HVO) i AMU manglar kan gruppa hovudverneombod og verneomboda velje vara når HVO ikkje kan møte i AMU? 3

4 Tone Skjerdal/ Ingebjørg Vikesland: Trening i arbeidstida, etterspør orientering om retningslinjer for trening i arbeidstida ved Avdeling for helsefag. Geir Ove Sva: Informasjon frå Bedriftshelse1 Desse sakene vert teke opp under sak 18/14 Orienteringssaker 13/14 Godkjenning av referat frå førre møte Referat frå førre møte vart godkjent. 14/14 Val av leiar for AMU Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Vedtak I perioden har arbeidstakarsida leiarvervet i Amu. Inger Auestad vert valt til leiar. 15/14 Sjukefråvær i HiSF pr. 3. kvartal legemeldt og eigenmeldt Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Tabell 1. Oversikt sjukefråvær HiSF totalt pr. kvartal pr. år (lege- og eigenmeldt) - tal i % År Kvartal: kvartal 4,93 4,31 3,68 5,02 5,69 6,72 5,37 4,68 2. kvartal 3,93 3,57 3,77 3,99 4,64 5,21 4,72 4,21 3. kvartal 3,15 4,83 4,75 3,38 4,67 5,71 4,57 3,39 4. kvartal 2,98 4,23 5,24 4,06 6,60 5,89 4,29 Totalt 3,75 4,24 4,36 4,11 5,40 5,92 4,73 4,12*) *) pr. 3 kvartal 4

5 Aksetittel Tabell 2.: Oversikt sjukefråvær HiSF avdelingsvis (lege- og eigenmeldt) - tal i % År Avdeling: **) AHF 6,39 7,63 4,39 7,20 6,26 6,92 3,1 5,56 ASF (inkl AØR frå 2011) 4,80 3,40 4,88 4,61 5,57 5,34 4,39 3,93 AØR 1,03 2,92 2,98 2,75 ALI 3,06 2,76 3,06 4,24 4,74 5,87 4,75 2,38 AIN 5,28 4,01 0,82 0,77 0,62 0,60 2,46 1,27 FADM 3,20 4,67 7,95 4,87 6,24 8,11 7,71 7,08 HiSF totalt 3,75 4,24 4,37 4,15 5,40 5,92 4,73 4,12 **) tal pr. 3 kvartal 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Framlegg 0,00 til vedtak: Sjukefråvær i HiSF eigen- og legemeldt grafisk framstilling avdelingsvis *) AHF ASF (inkl AØR frå 2011) AØR ALI AIN FADM HiSF totalt Vedtak Amu tek sjukefråværstala for HiSF pr. 3. kvartal 2014 til orientering. AMU peikar på at HiSF må halde fram og utvikle abeidet med førebygging og oppfølging av sjukefråværet både på individ-, avdelings- og institusjonsnivå. Amu forslår følgjande punkt for vidare arbeid med oppfølging av sjukefråværsarbeidet i HiSF: Sjukefråværstala for HiSF sendast ut til leiarar med personalansvar pr. kvartal. Sjukefråværstala for HiSF blir sett opp som fast sak i informasjons- og drøftings (ID) møta på avdelingane og i fellesadministrasjonen. Halde informasjonsmøte om IA og sjukefråværsoppfølging på avdelingane og seksjonane. Seksjonar /avdelingar som ikkje har hatt informasjonsmøte og har 5

6 høgt sjukefråvær må prioriterer dette arbeidet. Informasjonsmøta blir arrangert i samarbeid med NAV Arbeidslivssenteret eller lokalt NAV kontor. Førebygging og oppfølging av sjukefråvær vert innarbeidd som eige punkt i leiaropplæringa ved HiSF. 16/14Personalfest HiSF januar 2015 Behandla av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Vedtak Arbeidsgruppa som får i oppgåve å arrangere personalfesten i HiSF 23. januar 2015 er; Tone Skjerdal Eva Marie Halvorsen Ingebjørg Vikesland Liv Synnøve Bøyum er med som sekretær, og kallar inn til første møte. 17/14 AKAN i Høgskulen i Sogn og Fjordane køyrereglar Behandla av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Vedtak AMU er positive til og støttar at førebygging og haldningsskapande arbeid knytt opp mot rusmiddelbruk og pengespel /akan arbeid vert teke opp som sak i HiSF. Amu sluttar seg til følgjande punkt; 1. AKAN arbeid er tema på HiSF sin opplæringsdag for leiarforum og tillitsvalde 18. desember Det vert nytta personar frå Akan-kompetansesenter for å halde opplæringa, der det vert teke utgangspunkt i verktøyet dialogverkstad. Dialogverkstaden er eit verktøy for å gjennomføre ein diskusjon om alkoholkulturen i verksemda, der kulturen vert vurdert i eit helse-, miljø-, sikkerheit- og omdømme perspektiv. 6

7 2. Ei veke før opplæringdagen sender sekretær for AMU sender ut e-post til deltakarane med lenke verktøyet «Balance». 3. Sekretær for AMU sender ut e-post til alle tilsette med lenke verktøyet «Balance», etter opplæringsdagen. «Balance» er eit internettbasert, helsefremjande tilbod til dei som vil sjekke, og eventuelt justerer sine alkoholvanar 4. Køyrereglar /policy for rusmiddelbruk og pengespel i HiSF vert utarbeidd etter opplæringsdagen 18. desember 14 18/14 Orienteringssaker 1. AMU var orientert om endra røykereglar frå , røyk som m.a. omhandlar at røykeplassar skal ikkje vere i nærleiken av inngangsparti 2. Tone Skjerdal: Etterspør status for sak om tak over sykkelstativa ved HiSF i Sogndal. Arbeid med bestilling av tak over sykkelstativ i Sogndal er sett i gang. AMU ber HiSF ta opp med Sogndal fotball at dei følgjer opp med tak over sykkelstativa utanfor Stadionbygg. 3. Tone Skjerdal: Kan vi utarbeide sjekkliste på om vi gjennomfører medverknad slik arbeidsmiljølova og hovudavtalen legg opp til? På den måten kan ein lettare gå inn på dei områda det er avvik, og gjera noko med dei, i staden for å etterspørje heile tida. Sjekkliste for medbestemmelse vert teke opp som eiga sak i neste møte. 4. Tone Skjerdal/ Ingebjørg Vikesland: Ber om ei orientering om retningslinjer for trening i arbeidstida ved Avdeling for helsefag. Trening i arbeidstida og treningstilbod vert lagt fram som eiga sak i neste amumøte. 5. Ingebjørg Vikesland: Vara for hovudverneombod (HVO) i AMU manglar kan gruppa hovudverneombod og verneomboda velje vara når HVO ikkje kan møte i AMU? Medlemmar frå arbeidstakarsida i AMU har personlege vara. Dette gjeld også for hovudverneombodet. HiSF har ikkje valt vara-hovudverneombod, men denne møter ikkje i AMU. 6. Geir Ove Sva: Informasjon frå Bedriftshelse1 7

8 Bedriftshelse1 har inngått avtale med treningssenteret SognFitness i Sogndal. Tilsette i verksemder som er medlem i Bedriftshelse1 får rabbat pr. månad. Bedriftshelse1 arbeider med å få til tilsvarande tilbod i Førde. 21/14 IA (inkluderande arbeidsliv) i HiSF samarbeidsavtale Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Fremlegg til vedtak: HiSF held fram som IA-verksemd og signerer avtalen for perioden Med bakrunn i diskusjon i møte meiner AMU at HiSF må arbeide med følgjande punkt: Saksvedlegg: Skriv inn vedlegg her Saksframstilling Skriv inn saksframstilling her. Regjeringa og hovudorganisasjonane i arbeidslivet skreiv 4. mars 2014, under ein ny intensjonsavtale for eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtalen). IA- avtalen er inngått for perioden 4. mars 2104 til 31. desember Den første IA avtalen mellom partane vart på nasjonalt hald signert i Det overordna målet med IA-avtalen er å betre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, førebyggje og redusere sjukefråværet og hindre utstøyting og fråfall frå arbeidslivet. IA avtalen skal bidra til å redusere sjukefråværet, rekruttere og behalde fleire med nedsett funksjonsevne og forlenga yrkesaktiviteten blant seniorar. Den nye avtalen legg opp til auka og betre bruk av graderte sjukmeldingar. Innsatsen for personar med nedsett funksjonsevne skal forsterkast, særleg med fokus på unge. I-avtalen har tre delmål: 1. Reduksjon i sjukefråværet med 20 % i forhold til nivået i andre kvartal i Det inneber at sjukefråværet på nasjonalt nivå ikkje skal overstige 5,6%. 2. Hindre fråfall og auke sysselsettinga av personar med redusert funksjonsevne. 8

9 3. Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år forlengast med 12 månader. Med dette meiner ein ein auke samanlikna med 2009 i gjennomsnittleg periode med yrkesaktivitet (for personar over 50 år). IA-avtalen er meint å vere eit viktig verkemiddel for å oppnå nasjonale mål i arbeidsog sosialpolitikken. IA arbeidet skal bidra til at fleire kjem inn i arbeidslivet og hindre at dei som er utanfor fell ut. I den nye avtalen er partane samde om tydlegare innsats for å inkludere personar med nedsett funksjonsevne i arbeidslivet. Endringar i reglane for oppfølging av sjukmelde, som tredde i kraft frå og med , er meint å forenkle sjukefråværsarbeidet. Målet er frigjere tid til arbeidsgjevar for å bruke tid til praktisk sjukefråværsarbeid på arbeidsplassen og følgje opp den einskilde arbeidstakar. I tillegg fastset arbeidsmiljølova og folketrygda nokre møtearena og tidfristar for førebygging og oppfølging av sjukefråvær. Hensikta er å unngå unødig langvarig sjukefråvær. Dei viktigaste endringane er; Rapportertings- og sanksjonering vert oppheva. Hovudfokus skal vere på samhandlinga mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar på den enkelte arbeidsplass, og ikkje på skjema og sanksjonar. Kravet om obligatorisk dialogmøte når arbeidstakar er gradert sjukmeld vert oppheva. I slike tilfelle skal møte kun haldast når partane meiner det er behov for det. Kravet om at sjukmeldar og bedriftshelseteneste alltid skal delta i dialogmøte vert oppheva. Møte skal vere ein arena for arbeidsgjevar og arbeidstakarar, og andre aktørar som t.d. lege skal berre delta dersom partane har behov for det. Ideen bak desse endringane er at arbeidstakar kan konsentrere seg om å bli frisk og komme tilbake til jobb. NAV-tilsette kan følgje opp den enkelte for å få vedkommande tilbake til arbeidslivet framfor å bruke tida på skjema og dokumenter. Det er og sagt at innsatsen skal rettast mot unge, som er viktig vert inkludert i arbeidslivet. Vurdering Skriv inn vurdering her. Høgskulen har fått den nye samarbeidsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv frå Sogn og fjordane arbeidslivssenter, men har ikkje signert denne endå. Det er naturleg at dette vert gjort i etterkant av dette AMU-møte. Til dette AMU-møte (27. november) har vi invitert HiSF sin kontaktperson på arbeidslivssenteret i Sogn og Fjordane, Katrine Gudevang. Ho er invitert inn til AMU for å seie noko om IA generelt og kva som er nytt i den nye IA avtalen, og IA-arbeid i HiSF; gode tips og korleis vi kan jobbe meir og betre med IA. Høgskulen i Sogn og Fjordane har vore IA-verksemd sidan 2003, og har signert dei intensjonsavtalane som partane i arbeidslivet har vorte samde om i tida etter. 9

10 I HiSF kan det seiast at det er delmål 1 i IA avtalen; Reduksjon i sjukefråværet med 20 % i forhold til nivået i andre kvartal i Det inneber at sjukefråværet på nasjonalt nivå ikkje skal overstige 5,6%. som det er jobba mest med. Datagrunnlaget for sjukefråværet i HiSF har endra seg sidan Fram til 2007 nytta vi tal for legemeldt sjukefråvær registrert av NAV og etter 2007 har vi nytta eigen tal for sjukefråværet som inkludere både eigen og legemeldt. For HiSF vert det derfor litt vankeleg å samanlikne sjukefråværstalet pr 3. kvartal i 2001 opp mot dagens sjukefråvær. Det samla sjukefråværet i HiSF har sidan 2007 lege frå 4% til underkant av 6%, men det skal også seiaat at det er større skilnader dersom vi bryt tala ned på avdelingsnivå. Når det gjeld delmål 2, Hindre fråfall og auke sysselsettinga av personar med redusert funksjonsevne, seier NAV at HiSF (og resten av universitets- og høgskulesektoren) har forholdsvis stor bruk av gradert sjukmelding. HiSF er også i sitt arbeid med oppfølging av sjukmelde tydlege på å leggje til rette for graderte stillingar dersom helsemessige forhold tilseier det. Delmår 3 i IA avtalen Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år forlengast med 12 månader. Med dette meiner ein ein auke samanlikna med 2009 i gjennomsnittleg periode med yrkesaktivitet (for personar over 50 år) Dei fleste stillingane i HiSF har aldersgrense 70 år. Stillingsgruppa reinhaldarar og tilsette der kroppsøving utgjer hovuddelsen av stillinga, har særaldersgrense på 65 år. HiSF har seniorpolitiske tiltak som skal bidra til at tilsette står lenger i jobb som høve til trening i arbeidstida, i tillegg til nasjonale tiltaka som seniordagar og ei ekstra ferieveke. I 2011då den førre IA avtalen vart signert vart det utarbeidd aktivitetsplan for IA arbeid i HiSF. Denne vart godkjend i AMU møte i desember 2011 (sak 14/2011) og følgjer vedlagt. I AMU-møte: AMU bør, med bakgrunn i presentasjonen frå Arbeidslivssenteret, innhaldet i samarbeidsavtalen om ei meir inkluderande arbeidsliv (følgjer vedlagt) og HiSF sin aktivitetsplan frå 2011 diskuterer kva område det HiSF skal arbeid med i inneverande IA-periode. Vedlegg til sak 10

11 22/14 Snusing i HiSF Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Fremlegg til vedtak: Amu rår til - - Saksvedlegg: Skriv inn vedlegg her Saksframstilling Skriv inn saksframstilling her. AMU-medlem Eva Marie Halvorsen har bedd om at snusing blant tilsette og studentar i HiSF vere teke opp som sak i AMU. Iflg. Folkehelseinstituttet sin rapporten «Helserisiko ved bruk av snus» som kom ut november 2014, har bruken av snus tredobla seg dei fem siste åra. På Folkehelseinstituttet sine nettsider er det lagt ut følgjande informasjon om norske snusbrukarar; «Litt om norske snusbrukere Tall for 2013 viser at 19 prosent menn og 7 prosent kvinner snuser daglig eller av og til I aldersgruppen år er tallene 33 prosent for menn og 23 prosent for kvinner Særlig for menn i aldersgruppen år kan man snakke om en snusepidemi. Bruken har økt mer enn fem ganger i løpet av de siste årene. Omkring 20 prosent av kvinner som snuser ser ut til å fortsette å snuse etter at de er blitt gravide. Men dette er basert på tall før 2009, da snusing blant unge kvinner ennå ikke hadde tatt av. Den sterkt økende bruken blant unge kvinner øker risikoen for at flere gravide vil bruke snus i årene som kommer. Det er ingen opplagt sammenheng mellom nedgang i røyking og økende snusbruk. For eksempel er det vist en tilsvarende nedgang i røyking også i land der snus ikke er tillatt omsatt. Det er ingen forskjell i utdanningsnivå blant voksne snusbrukere. 11

12 Vurdering Skriv inn vurdering her. Det er naturleg at AMU diskuterer og klargjer kva rolle utvalet skal ha med om syn til snusing. Det er ikkje sikkert at AMU skal ha ei sentral rolle i det vidare arbeidet, men heller sende vidare til rektor kva problemstillingar knytt til snusing som er viktig å jobbe med. I oppfølging av dette arbeidet vil det vere svært viktig å at studentane er med, og at t.d. læringsmiljøutvalet vert involvert. Med bakgrunn i tidlegar diskusjonar i AMU har følgjande problemstillingar knytt til snusing komme opp; Snusing sett i lys av det fysiske miljøet / uteområde rundt høgskulen sine lokale som vert forsøpla med snusposar Helsemessige konsekvensar Avvenningsprogram/ anti-snusing kampanjar skal vi tilby noko i av dette slaget for tilsette / studentar? Studentane sin bruk av snusing i undervisning og praksis. Kva holdning skal HiSF ha i forhold til snusing? 12

13 23/14 Trening og treningstilbod ved HiSF Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Fremlegg til vedtak: AMU rår til. Saksvedlegg: Skriv inn vedlegg her Saksframstilling Skriv inn saksframstilling her. AMU har handsama flerie saker om 1. trening i arbeidstida og 2. tilbod om treningstilbod. Når det gjeld trening i arbeidstida er retningslinjene i HiSF at tilsette kan trene i arbeidstida, så framt arbeidssituasjonen tillet det, og at tilsette då må nytte avspassering. I nokre tilfelle der tilsette har behov for tilrettelegging eller står i fare for å bli sjukmeld, kan tilsette få fri med lønn for å trene i arbeidstida. Ei slik ordning skal avtalast individuelt mellom tilsett og leiar. Når det gjeld treningstilbod for tilsette som HiSF har teke initiativ til, har det tilbod om ulike former for trening/fysisk aktivitet. Nokre av desse tilboda har inngått i arbeidstida, medan nokre tilbod har vore i arbeidstida der tilsette nytta avspassering og etter arbeidstid. Desse vert omtala seinare i saka. Bakgrunn for at denne saka kjem opp no er m.a. at Avdeling for helsefag har vedteke retningslinjer for trening i arbeidstida. Retningslinjene er utforma slik: Retningslinjer for trening i arbeidstida ved Avdeling for helsefag. Alle tilsette ved avdeling for helsefag har anledning til å trene i arbeidstida. Følgjande vilkår gjeld: 1. Alle tilsette som arbeider 50 % stilling eller meir kan trene inntil ein time i veka i arbeidstida. 2. Treninga skal førast i ESS og merkast i kommentarfeltet. 13

14 3. Treninga må vere umiddelbar før eller etter arbeid innanfor normal arbeidstida. 4. Treninga må leggjast utanom obligatoriske møter og liknande. 5. Treningstimen brukast i den enkelte veke, og kan ikkje sparast opp. 6. Treninga reknast i forhold til yrkesskadedekning og forsikring som fritid, og går såleis på eige ansvar. 7. Med trening meinast fysisk aktivitet av eit eller anna slag. Det er for eksempel greitt å nytte timen til å gå til eller frå arbeidsplassen. Aktivitetane tilpassast den enkelte. 8. Det er opent for både individuell og felles trening. Felles trening vert sett på som arbeidsmiljøfremmande og det vert oppmuntra til det. Dette gjeld for dei som ikkje går inn under andre tiltak, for eksempel seniortiltak. Ordninga vil bli evaluert etter ei tid. Førde, 1. oktober 2014 Vurdering Skriv inn vurdering her. Trening i arbeidstida: Spørsmålet om trening kan inngå som del av arbeidstida er eit tilbakevendande spørsmål. Dersom HiSF skal opne for at trening i arbeidstida, har eit av argumenta vore at arbeidsgjevar må sikre seg at det vil bidra til helsemessig gevinst, spesielt for dei som har vore eller står i fare for å bli sjukmeld. I HiSF er retningslinjene at tilsette kan trene i arbeidstida, så framt arbeidssituasjonen tillet det, og at tilsette då må nytte avspassering. I nokre tilfelle, der tilsette har behov for tilrettelegging eller står i fare for å bli sjukmeld, kan tilsette få fri med lønn for å trene i arbeidstida. Ei slik ordning skal avtalast individuelt mellom tilsett og leiar. Vi har sidan 2011 hatt ei ordning for reinhaldspersonale vårt, der dei har trena i lag på idrettsseneret ein gong i veka i arbeidstida. Tiltaket kom i gang for å for å førebygge sjukefråvær og at det var noko reinhaldarane kunne gjere i lag. Treningsavgifta vert fordelt mellom den enkelte tilsette, HiSF og idrettssenteret. Vi ser at fleire av reinhaldarane har slutta med treninga og at det no kun er nokre fåe att. Vidare er det i seniorplanen for HiSF sagt at tilsette over 62 år kan trene inntil to timar pr. veke for tilsette i 100 % stilling. Denne treninga inngår i arbeidstida, og for fagtilsette vert timar til trening trekt frå i arbeidsplanen. Den einskilde tilsette må avtale at han/ho vil gjere seg nytt av tilbodet med nærmaste overordna. Treningstilbod. HiSF har som nemnt hatt ulike tilbod om ulike former for trening/fysisk aktivitet for tilsette. Nokre av tilboda har inngått i arbeidstida, medan nokre tilbod har vore i arbeidstida, der tilsette nytta avspassering, og etter arbeidstid. 14

15 Basal kroppskjensle i regi av bedriftshelsetenesta Omfang: Vår 2006 (4 gonger à 1,5 timar) og haust 2007 (7 gonger à 1,5 timar) Målgruppe: Tilsette ved HiSF i Sogndal, som har vore plaga med t.d. stramme musklar og eller smerte i muskel/skjelett på grunn av jobbsituasjonen sin. Tidspunkt: I arbeidstida Trening i regi av idrettssenteret spinning og styrke Omfang: vår 2010 (10 gonger à 1 time), vår 2011 (10 gonger à 1,5 t), vår 2013 (10 gonger med ulike tilbod) Tidspunkt: Etter arbeidstid Målgruppe: Alle tilsette Trening med personleg trenar studentar 3. året idrett Omfang: Haust - 10 gonger à ca 1 time, tilbodet har gått fleire gonger Målgruppe: Tilbodet har gått ut til alle tilsette i HiSF der påmeldinga er første mann til mølla prinsippet. Tilbodet er organisert i regi av institutt for idrett. Tidspunkt: Treningstidspunkt vert avtalt individuelt, dersom trening i arbeidstida skal avspassering nyttast. Kan og avtale trening etter arbeidstid. Treningstilbod nemnt ovanfor vart tilbydd i Sogndal. I Førde har det ikkje vore same typen organiserte opplegg. Tilsette i Førde har sjølvsagt hatt høve til å delta på opplegg i Sogndal, men av praktiske årsaker har det ikkje vore like lett å få det til. Tilbod for tilsette i Sogndal og Førde: Trening for tilsette over 62 år (seniortiltak) Omfang: Inntil to timar pr. veke for tilsette i 100 % stilling Tidspunkt: I arbeidstida og fri med lønn Pausegymnastikk Det er kjøpt inn cd plater med pausegymnastikk som varer ca. 10 minutt. Cd-platene er delt ut til alle avdelingane. Bruken av slik pausegymnastikk vert såleis litt opp til kvar enkel avdeling. Treningssenter: Tilsette ved HiSF har tilbod medlemskap ved to idrettssenter i Sogndal til redusert pris. I Førde /Vie er det kjøpt inn utstyr til treningsrom for tilsette. AMU vert invitert til å diskutere; Skal det innførast ordning med trening i arbeidstida for alle HiSF-tilsette? Viss ja, skal det setjast vilkår som t.d. registrering i ESS, skal det visast att i arbeidsplanen. Korleis handtere tilsette som har meir fast arbeidstid som t.d. dei i studenttorget? Skal HiSF tilby treningstilbod for tilsette? I tilfelle ja, kva tilbod og kven skal arrangere? Kan der vere aktuelt å gjenopprette bedriftsidrettslaget? 15

16 24/14 Sjekkliste for medverknad Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Fremlegg til vedtak: Amu rår til.. Saksvedlegg: Notat: Orientering; Medverknad ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i praksis Saksframstilling Skriv inn saksframstilling her. I forkant av førre amu-møte ( ) kom det innspel frå amu-medlem og hovudtillitsvald for NTL Tone Skjerdal om det er aktuelt å ha ei sjekkliste for om medverknad i HiSF vert gjennomført slik arbeidsmiljølova og hovudavtalen legg opp til. AMU bestemde at saka skulle takast opp som eiga sak i neste møte. Bakgrunn for saka er at hovudtillitsvald og amu-medlem tenkjer at medverknad er grunnleggjande tema både i arbeidsmiljøutvalet og drøftingsmøta, både dei lokale ID møte og sentrale IDF møta. Spørsmålet er om høgskulen kan innføra ei årleg sjekkliste på om vi gjennomfører medverknad slik arbeidsmiljølova og hovudavtalen legg opp til? Ein kan på den måten lettare gå inn på dei områda det er avvik, og gjera noko med dei, i staden for å etterspørje heile tida. Framlegg til skjema: Medverknad i HiSF Skjema for avsjekk av gjennomførte tiltak 2014 Skriv inn tal gjennomførte møte (formelt innkalte og referatførte) Medarbeidarsamtalar Personalmøte ID(F)-møte Institutt/seksjon Avdeling Institusjon Som grunnlagsmateriale for diskusjon i amu har eg lagt ved notat om medverknad ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i praksis, datert , som vart lagt fram for HiSF-styret i junimøte

17 Vedlegg til sak 17

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30-10:30 Stad: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Desse møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Andre: Sekretær: Inger Auestad, Wenche

Detaljer

Vedtakssaker. 1/15 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 2/15 14/01734-4 Godkjenning av referat frå AMU-møte 27.11.

Vedtakssaker. 1/15 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 2/15 14/01734-4 Godkjenning av referat frå AMU-møte 27.11. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00 Sted: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side Vedtakssaker

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19

MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19 Dato: 17.09.2015 kl. 10:00 Sted: Veten (H-3085) Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no / 57676124

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet vert halde i det store møterommet i Fossbygget.

Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet vert halde i det store møterommet i Fossbygget. Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet

Detaljer

Vedtakssaker. 14/14 14/00822-3 Val av leiar for AMU 2014-15 4. Sjukefråvær i HiSF pr. 3. kvartal 2014 - legemeldt og eigenmeldt

Vedtakssaker. 14/14 14/00822-3 Val av leiar for AMU 2014-15 4. Sjukefråvær i HiSF pr. 3. kvartal 2014 - legemeldt og eigenmeldt MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 23.10.2014 kl. 10:00 Sted: Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Møterom H-3085, Høgskulebygget, Sogndal Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 14/14

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Vedtakssaker. 11/14 14/ AMU-opplæring 4. 12/14 14/ AMU distribusjon av referat og oppfølging av vedtak 5

Vedtakssaker. 11/14 14/ AMU-opplæring 4. 12/14 14/ AMU distribusjon av referat og oppfølging av vedtak 5 Møteinnkalling Utval: Dato: Arbeidsmiljøutvalet AMU 06.05.2014 kl. 12:00 Møtested: Møterom 287 Bibliotek Arkivsak: 14/00616 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast, Solbjorg.Nossen.Leite@hivolda.no

Detaljer

Vedtakssaker. Val av leiar for AMU /15 14/ AMU-samansetning Møteplan AKAN 7

Vedtakssaker. Val av leiar for AMU /15 14/ AMU-samansetning Møteplan AKAN 7 Møteinnkalling Utval: Arbeidsmiljøutvalet AMU Dato: 10.02.2015 kl. 12:00 Møtested: BK 287, møterom bibliotek Arkivsak: 15/00145 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Vedtakssaker. 19/14 14/ HMS-dag /14 14/ AMU- samansetning, roller, ansvar og opplæring 5 21/14 14/ AKAN 7

Vedtakssaker. 19/14 14/ HMS-dag /14 14/ AMU- samansetning, roller, ansvar og opplæring 5 21/14 14/ AKAN 7 Møteinnkalling Utval: Arbeidsmiljøutvalet AMU Dato: 30.09.2014 kl. 12:00 Møtested: BK 287, møterom bibliotek Arkivsak: 14/00616 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Vedtakssaker. 25/14 14/01518-5 AMU-samansetning 2015-2016, opplæring 3 26/14 14/01518-6 AKAN 4. Sjukefråvær 5. Status vernerundar 6.

Vedtakssaker. 25/14 14/01518-5 AMU-samansetning 2015-2016, opplæring 3 26/14 14/01518-6 AKAN 4. Sjukefråvær 5. Status vernerundar 6. Møteinnkalling Utval: Dato: Arbeidsmiljøutvalet AMU 25.11.2014 kl. 12:00 Møtested: BK 220 Arkivsak: 14/00616 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Med ønske om å skape eit arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, er det mellom

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID:

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: Skolen skal på grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen fastsette eigne mål for IAarbeidet tilpassa skolen sine utfordringar. Dei ulike delmåla må sjåast i samanheng

Detaljer

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U Møted ato: 16.02.2016 kl. 12:00 Møtes t a d: Møterom BK 220 Arkivsak: 15/00145 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

REFERAT 03/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 21. SEPTEMBER 2004

REFERAT 03/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 21. SEPTEMBER 2004 Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 03/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 21. SEPTEMBER 2004 Tid: Kl 13.00 14.40 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 01.10.2015 Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset Av 6 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Bente Gunn Lien, Aud Folkestad, Per Arne Brandal, Elin Øye Halkjelsvik, Marit Holstad Aarsæther, Øyvind Hagen, Nina Cathrin Garshol, Oddhild Kalvatn

Bente Gunn Lien, Aud Folkestad, Per Arne Brandal, Elin Øye Halkjelsvik, Marit Holstad Aarsæther, Øyvind Hagen, Nina Cathrin Garshol, Oddhild Kalvatn Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet AMU Dato: 30.09.2014 kl. 12:00 Møtes ted: BK 287, møterom bibliotek Arkivsak: 14/ 00616 Møtt : Bente Gunn Lien, Aud Folkestad, Per Arne Brandal, Elin Øye Halkjelsvik,

Detaljer

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i Sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i Sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i Sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Med ønske om å skape eit arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, er det

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19 Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune 2015-2018 Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16 E-phorte: Sak 2015/580-19 1 1. Innleiing Samarbeidsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv.

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013

Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013 Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013 Nav Arbeidslivssenter Hordaland Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Tirsdag 1. februar 2011 NAV Arbeidslivssenter Hordaland Ressurs- og kompetansesenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

Kjartan Bjorøy, Utdanningsforbundet (varamedlem) Hovudverneombod Rune Mo. HMS-Consult Ørsta Volda AS: Bedriftsjukepleiar Odd-Jonny Telseth

Kjartan Bjorøy, Utdanningsforbundet (varamedlem) Hovudverneombod Rune Mo. HMS-Consult Ørsta Volda AS: Bedriftsjukepleiar Odd-Jonny Telseth Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 02/2006 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 16. MAI 2006 Tid: Kl 14.00 15.15 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

Innkalling Ordinær innkalling og saksdokument var sende ut i brev 4. mai 2005. Tenesteplan for HVO 2005, frå HMS-Consult Ørsta Volda AS

Innkalling Ordinær innkalling og saksdokument var sende ut i brev 4. mai 2005. Tenesteplan for HVO 2005, frå HMS-Consult Ørsta Volda AS Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 02/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 10. MAI 2005 Tid: Kl 14.00 15.15 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 21.10.2014 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 08:00 Politisk dag. Møterom vert gjort tilgjengeleg for partia Merknad: Det var ikkje saker til administrasjonsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U Møtedato: 24.05.2016 kl. 12:00-13.20 Møtestad: BK 220 Arkivsak: 15/00145 Møtt : Øyvind Hagen ( møteleiar i dette møtet) Henriette Hafsaas Tsakos, vara for Aud Folkestad

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 04.02.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/16-007/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Tone Morken Kristin Sælen Kåre

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013

MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013 MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013 Vedtatt i føretaksleiinga 15.11.11, drøftingsmøte 5.12.11, AMU møte 14.12.11 sak 97/11 Bakgrunn Helse Fonna resignerte IA-avtalen

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar

Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar Kva reglar gjeld ved skade knytt til undervisning, praksis, ekskursjonar og feltarbeid? Utdanningsforum 17.09.12 Terje Bjelle Hovudprinsippet: Staten

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 17.02.2016 Arkivsak: 2014/12154-13 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 02.03.2017 Arkivsak: 2014/12154-17 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

11/14 14/ AMU-opplæring 3. 12/14 14/ AMU distribusjon av referat og oppfølging av vedtak 4. 13/14 14/ HMS-dag

11/14 14/ AMU-opplæring 3. 12/14 14/ AMU distribusjon av referat og oppfølging av vedtak 4. 13/14 14/ HMS-dag Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet AMU Dato: 06.05.2014 kl. 12:00 Møtested: Møterom 287 Bibliotek Arkivsak: 14/00616 Møtt: Namn Bente Gunn Lien, Aud Folkestad, Kjell Einar Dagfinrud, Elin Øye Halkjelsvik,

Detaljer

Trond Ueland, Åse Neraas, Inger Auestad, Jan Olav Fretland, Ole Tormod Kleiven, Skage Schei, Kari Kjenndalen, Ingrid Moe Albrigtsen

Trond Ueland, Åse Neraas, Inger Auestad, Jan Olav Fretland, Ole Tormod Kleiven, Skage Schei, Kari Kjenndalen, Ingrid Moe Albrigtsen MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Dato: 1.1.016 kl. 14:00-17:30 Stad: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde Arkivsak: 1/0101 Til stades: Møtande varamedlemmer: Forfall: Andre: Referent: Trond Ueland, Åse Neraas,

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

REFERAT 01/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 25. JANUAR 2005

REFERAT 01/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 25. JANUAR 2005 Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 01/2005 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 25. JANUAR 2005 Tid: Kl 14.00 15.55 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U Møtedato: 16.02.2016 kl. 12:00 Møtestad: Møterom BK 220 Arkivsak: 15/00145 Møtt : Reidulf Ottar Botn Aud Folkestad Stig Flåskjær, vara Marit Holstad Aarsæther Øyvind

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.12.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:40 Møtestad: På Søreide Saksnr.: 019/16-024/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Tone-Kristin Morken

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 12:00 12:55 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/16-013/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Kristin Sælen Tone

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

TANNHELSESEKTORENS SAMARBEIDSAVTALE MED NAV ARBEIDSLIVSSENTER OM EIT MEIR INKLUDERANDE ARBEIDSLIV

TANNHELSESEKTORENS SAMARBEIDSAVTALE MED NAV ARBEIDSLIVSSENTER OM EIT MEIR INKLUDERANDE ARBEIDSLIV SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.6.2011 Morten Larsen Saksnr Utval Møtedato 10/11 Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet i tannhelsesektoren 30.6.2011 TANNHELSESEKTORENS SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar.

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar. Offentleg Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: møterom v/studenttorget Fossvegen 6, Sogndal (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Dato: 17.12.2009 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Kjartan Bjorøy, Utdanningsforbundet (varamedlem) Alfhild Øye, Parat (varamedlem) Hovudverneombod Rune Mo

Kjartan Bjorøy, Utdanningsforbundet (varamedlem) Alfhild Øye, Parat (varamedlem) Hovudverneombod Rune Mo Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 01/2006 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 7. MARS 2006 Tid: Kl 14.00 15.40 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U Møted ato: 29.09.2015 kl. 12:00 Møtes t a d: BK 220 Arkivsak: 15/00145 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter nærare

Detaljer

Dato: kl. 9:00 11:45 Rom H-2020 Keiserinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012

Dato: kl. 9:00 11:45 Rom H-2020 Keiserinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Dato: 29.09.2016 kl. 9:00 11:45 Stad: Rom H-2020 Keiserinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 Tilstades: Møtande varamedlemmer: Forfall: Frå administrasjonen: Referent:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 03/2003 MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER 2003 Tid: Kl 13.00 16.00 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Ingvar Elgesem Signe Valsø Til stades frå

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 24. Mai 2017 v/henny Oxholm

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 24. Mai 2017 v/henny Oxholm IA-webinar Systematisk arbeidsmiljøarbeid NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane 24. Mai 2017 v/henny Oxholm Innhald Systematisk arbeidsmiljøarbeid Kva er målet? Viktige prinsipp for alt arbeidsmiljøarbeid

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd

ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd Notat Dato: 23.02.2015 Arkivsak: 2014/12154-8 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Prosjektplan prosjekt nærvær

Prosjektplan prosjekt nærvær Prosjektplan prosjekt nærvær Kommune: Vaksdal kommune Prosjektnamn: Planlagt startdato: 01.01.09 Planlagt sluttdato: 31.12.09 Forklaring: I 2006 hadde kommunen eit samla fråvær på 11,5%. Over lenger tid

Detaljer

Konflikthandtering og arbeid med personalsaker

Konflikthandtering og arbeid med personalsaker Konflikthandtering og arbeid med personalsaker Oppbygging av presentasjonen Oppsummering Tilretteleggjing Retningsliner i Utdanningsforbundet Rolleavklaring Lov og avtaleverk Grunnleggjande om konflikt

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer