Vedtakssaker. 19/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 20/14 14/ Godkjenning av referat frå amu-møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtakssaker. 19/14 14/01734-2 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 20/14 14/01734-1 Godkjenning av referat frå amu-møte 23.10."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: kl. 10:00 Sted: Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Møterom H-3085, Høgskulebygget, Sogndal Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side Vedtakssaker 19/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 2 20/14 14/ Godkjenning av referat frå amu-møte /14 14/ IA (inkluderande arbeidsliv) i HiSF samarbeidsavtale 8 22/14 14/ Snusing i HiSF 11 23/14 14/ Trening og treningstilbod ved HiSF 13 24/14 14/ Sjekkliste for medverknad 16 Orienteringssaker Inger Auestad Leiar 1

2 19/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Fremlegg til vedtak: Sakliste og innkalling vert godkjent 20/14 Godkjenning av referat frå amu-møte Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Fremlegg til vedtak: Referat frå amu-møte vert godkjent Saksvedlegg: Referat frå amu-møte MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: kl. 10:00 Sted: Møterom H-3085, Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 14/00822 Tilstede: Wenche Fjørtoft, Eva Marie Halvorsen, Ingebjørg Vikesland, 2

3 Tone Skjerdal og Inger Auestad Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Unni Margrethe Uren Aasen (arbeidsgjevarsida), Åse Løkeland (første vara for arbeidsgjevarsida) Geir Ove Sva, Bedriftshelse1 Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side Vedtakssaker 12/14 Godkjenning av innkalling og sakliste 12/14 Godkjenning av referat frå førre møte 14/14 14/ Val av leiar for AMU /14 14/ Sjukefråvær i HiSF pr. 3. kvartal legemeldt og eigenmeldt 16/14 14/ Personalfest HiSF januar /14 14/ AKAN i Høgskulen i Sogn og Fjordane - køyrereglar Orienteringssaker 18/14 Orienteringssaker Sogndal, Møteleiar 12/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart godkjent. Følgjande saker vart meldt pr. e-post rett før møte og i møte; Ingebjørg Vikesland: Vara for hovudverneombod (HVO) i AMU manglar kan gruppa hovudverneombod og verneomboda velje vara når HVO ikkje kan møte i AMU? 3

4 Tone Skjerdal/ Ingebjørg Vikesland: Trening i arbeidstida, etterspør orientering om retningslinjer for trening i arbeidstida ved Avdeling for helsefag. Geir Ove Sva: Informasjon frå Bedriftshelse1 Desse sakene vert teke opp under sak 18/14 Orienteringssaker 13/14 Godkjenning av referat frå førre møte Referat frå førre møte vart godkjent. 14/14 Val av leiar for AMU Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Vedtak I perioden har arbeidstakarsida leiarvervet i Amu. Inger Auestad vert valt til leiar. 15/14 Sjukefråvær i HiSF pr. 3. kvartal legemeldt og eigenmeldt Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Tabell 1. Oversikt sjukefråvær HiSF totalt pr. kvartal pr. år (lege- og eigenmeldt) - tal i % År Kvartal: kvartal 4,93 4,31 3,68 5,02 5,69 6,72 5,37 4,68 2. kvartal 3,93 3,57 3,77 3,99 4,64 5,21 4,72 4,21 3. kvartal 3,15 4,83 4,75 3,38 4,67 5,71 4,57 3,39 4. kvartal 2,98 4,23 5,24 4,06 6,60 5,89 4,29 Totalt 3,75 4,24 4,36 4,11 5,40 5,92 4,73 4,12*) *) pr. 3 kvartal 4

5 Aksetittel Tabell 2.: Oversikt sjukefråvær HiSF avdelingsvis (lege- og eigenmeldt) - tal i % År Avdeling: **) AHF 6,39 7,63 4,39 7,20 6,26 6,92 3,1 5,56 ASF (inkl AØR frå 2011) 4,80 3,40 4,88 4,61 5,57 5,34 4,39 3,93 AØR 1,03 2,92 2,98 2,75 ALI 3,06 2,76 3,06 4,24 4,74 5,87 4,75 2,38 AIN 5,28 4,01 0,82 0,77 0,62 0,60 2,46 1,27 FADM 3,20 4,67 7,95 4,87 6,24 8,11 7,71 7,08 HiSF totalt 3,75 4,24 4,37 4,15 5,40 5,92 4,73 4,12 **) tal pr. 3 kvartal 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Framlegg 0,00 til vedtak: Sjukefråvær i HiSF eigen- og legemeldt grafisk framstilling avdelingsvis *) AHF ASF (inkl AØR frå 2011) AØR ALI AIN FADM HiSF totalt Vedtak Amu tek sjukefråværstala for HiSF pr. 3. kvartal 2014 til orientering. AMU peikar på at HiSF må halde fram og utvikle abeidet med førebygging og oppfølging av sjukefråværet både på individ-, avdelings- og institusjonsnivå. Amu forslår følgjande punkt for vidare arbeid med oppfølging av sjukefråværsarbeidet i HiSF: Sjukefråværstala for HiSF sendast ut til leiarar med personalansvar pr. kvartal. Sjukefråværstala for HiSF blir sett opp som fast sak i informasjons- og drøftings (ID) møta på avdelingane og i fellesadministrasjonen. Halde informasjonsmøte om IA og sjukefråværsoppfølging på avdelingane og seksjonane. Seksjonar /avdelingar som ikkje har hatt informasjonsmøte og har 5

6 høgt sjukefråvær må prioriterer dette arbeidet. Informasjonsmøta blir arrangert i samarbeid med NAV Arbeidslivssenteret eller lokalt NAV kontor. Førebygging og oppfølging av sjukefråvær vert innarbeidd som eige punkt i leiaropplæringa ved HiSF. 16/14Personalfest HiSF januar 2015 Behandla av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Vedtak Arbeidsgruppa som får i oppgåve å arrangere personalfesten i HiSF 23. januar 2015 er; Tone Skjerdal Eva Marie Halvorsen Ingebjørg Vikesland Liv Synnøve Bøyum er med som sekretær, og kallar inn til første møte. 17/14 AKAN i Høgskulen i Sogn og Fjordane køyrereglar Behandla av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Vedtak AMU er positive til og støttar at førebygging og haldningsskapande arbeid knytt opp mot rusmiddelbruk og pengespel /akan arbeid vert teke opp som sak i HiSF. Amu sluttar seg til følgjande punkt; 1. AKAN arbeid er tema på HiSF sin opplæringsdag for leiarforum og tillitsvalde 18. desember Det vert nytta personar frå Akan-kompetansesenter for å halde opplæringa, der det vert teke utgangspunkt i verktøyet dialogverkstad. Dialogverkstaden er eit verktøy for å gjennomføre ein diskusjon om alkoholkulturen i verksemda, der kulturen vert vurdert i eit helse-, miljø-, sikkerheit- og omdømme perspektiv. 6

7 2. Ei veke før opplæringdagen sender sekretær for AMU sender ut e-post til deltakarane med lenke verktøyet «Balance». 3. Sekretær for AMU sender ut e-post til alle tilsette med lenke verktøyet «Balance», etter opplæringsdagen. «Balance» er eit internettbasert, helsefremjande tilbod til dei som vil sjekke, og eventuelt justerer sine alkoholvanar 4. Køyrereglar /policy for rusmiddelbruk og pengespel i HiSF vert utarbeidd etter opplæringsdagen 18. desember 14 18/14 Orienteringssaker 1. AMU var orientert om endra røykereglar frå , røyk som m.a. omhandlar at røykeplassar skal ikkje vere i nærleiken av inngangsparti 2. Tone Skjerdal: Etterspør status for sak om tak over sykkelstativa ved HiSF i Sogndal. Arbeid med bestilling av tak over sykkelstativ i Sogndal er sett i gang. AMU ber HiSF ta opp med Sogndal fotball at dei følgjer opp med tak over sykkelstativa utanfor Stadionbygg. 3. Tone Skjerdal: Kan vi utarbeide sjekkliste på om vi gjennomfører medverknad slik arbeidsmiljølova og hovudavtalen legg opp til? På den måten kan ein lettare gå inn på dei områda det er avvik, og gjera noko med dei, i staden for å etterspørje heile tida. Sjekkliste for medbestemmelse vert teke opp som eiga sak i neste møte. 4. Tone Skjerdal/ Ingebjørg Vikesland: Ber om ei orientering om retningslinjer for trening i arbeidstida ved Avdeling for helsefag. Trening i arbeidstida og treningstilbod vert lagt fram som eiga sak i neste amumøte. 5. Ingebjørg Vikesland: Vara for hovudverneombod (HVO) i AMU manglar kan gruppa hovudverneombod og verneomboda velje vara når HVO ikkje kan møte i AMU? Medlemmar frå arbeidstakarsida i AMU har personlege vara. Dette gjeld også for hovudverneombodet. HiSF har ikkje valt vara-hovudverneombod, men denne møter ikkje i AMU. 6. Geir Ove Sva: Informasjon frå Bedriftshelse1 7

8 Bedriftshelse1 har inngått avtale med treningssenteret SognFitness i Sogndal. Tilsette i verksemder som er medlem i Bedriftshelse1 får rabbat pr. månad. Bedriftshelse1 arbeider med å få til tilsvarande tilbod i Førde. 21/14 IA (inkluderande arbeidsliv) i HiSF samarbeidsavtale Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Fremlegg til vedtak: HiSF held fram som IA-verksemd og signerer avtalen for perioden Med bakrunn i diskusjon i møte meiner AMU at HiSF må arbeide med følgjande punkt: Saksvedlegg: Skriv inn vedlegg her Saksframstilling Skriv inn saksframstilling her. Regjeringa og hovudorganisasjonane i arbeidslivet skreiv 4. mars 2014, under ein ny intensjonsavtale for eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtalen). IA- avtalen er inngått for perioden 4. mars 2104 til 31. desember Den første IA avtalen mellom partane vart på nasjonalt hald signert i Det overordna målet med IA-avtalen er å betre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, førebyggje og redusere sjukefråværet og hindre utstøyting og fråfall frå arbeidslivet. IA avtalen skal bidra til å redusere sjukefråværet, rekruttere og behalde fleire med nedsett funksjonsevne og forlenga yrkesaktiviteten blant seniorar. Den nye avtalen legg opp til auka og betre bruk av graderte sjukmeldingar. Innsatsen for personar med nedsett funksjonsevne skal forsterkast, særleg med fokus på unge. I-avtalen har tre delmål: 1. Reduksjon i sjukefråværet med 20 % i forhold til nivået i andre kvartal i Det inneber at sjukefråværet på nasjonalt nivå ikkje skal overstige 5,6%. 2. Hindre fråfall og auke sysselsettinga av personar med redusert funksjonsevne. 8

9 3. Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år forlengast med 12 månader. Med dette meiner ein ein auke samanlikna med 2009 i gjennomsnittleg periode med yrkesaktivitet (for personar over 50 år). IA-avtalen er meint å vere eit viktig verkemiddel for å oppnå nasjonale mål i arbeidsog sosialpolitikken. IA arbeidet skal bidra til at fleire kjem inn i arbeidslivet og hindre at dei som er utanfor fell ut. I den nye avtalen er partane samde om tydlegare innsats for å inkludere personar med nedsett funksjonsevne i arbeidslivet. Endringar i reglane for oppfølging av sjukmelde, som tredde i kraft frå og med , er meint å forenkle sjukefråværsarbeidet. Målet er frigjere tid til arbeidsgjevar for å bruke tid til praktisk sjukefråværsarbeid på arbeidsplassen og følgje opp den einskilde arbeidstakar. I tillegg fastset arbeidsmiljølova og folketrygda nokre møtearena og tidfristar for førebygging og oppfølging av sjukefråvær. Hensikta er å unngå unødig langvarig sjukefråvær. Dei viktigaste endringane er; Rapportertings- og sanksjonering vert oppheva. Hovudfokus skal vere på samhandlinga mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar på den enkelte arbeidsplass, og ikkje på skjema og sanksjonar. Kravet om obligatorisk dialogmøte når arbeidstakar er gradert sjukmeld vert oppheva. I slike tilfelle skal møte kun haldast når partane meiner det er behov for det. Kravet om at sjukmeldar og bedriftshelseteneste alltid skal delta i dialogmøte vert oppheva. Møte skal vere ein arena for arbeidsgjevar og arbeidstakarar, og andre aktørar som t.d. lege skal berre delta dersom partane har behov for det. Ideen bak desse endringane er at arbeidstakar kan konsentrere seg om å bli frisk og komme tilbake til jobb. NAV-tilsette kan følgje opp den enkelte for å få vedkommande tilbake til arbeidslivet framfor å bruke tida på skjema og dokumenter. Det er og sagt at innsatsen skal rettast mot unge, som er viktig vert inkludert i arbeidslivet. Vurdering Skriv inn vurdering her. Høgskulen har fått den nye samarbeidsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv frå Sogn og fjordane arbeidslivssenter, men har ikkje signert denne endå. Det er naturleg at dette vert gjort i etterkant av dette AMU-møte. Til dette AMU-møte (27. november) har vi invitert HiSF sin kontaktperson på arbeidslivssenteret i Sogn og Fjordane, Katrine Gudevang. Ho er invitert inn til AMU for å seie noko om IA generelt og kva som er nytt i den nye IA avtalen, og IA-arbeid i HiSF; gode tips og korleis vi kan jobbe meir og betre med IA. Høgskulen i Sogn og Fjordane har vore IA-verksemd sidan 2003, og har signert dei intensjonsavtalane som partane i arbeidslivet har vorte samde om i tida etter. 9

10 I HiSF kan det seiast at det er delmål 1 i IA avtalen; Reduksjon i sjukefråværet med 20 % i forhold til nivået i andre kvartal i Det inneber at sjukefråværet på nasjonalt nivå ikkje skal overstige 5,6%. som det er jobba mest med. Datagrunnlaget for sjukefråværet i HiSF har endra seg sidan Fram til 2007 nytta vi tal for legemeldt sjukefråvær registrert av NAV og etter 2007 har vi nytta eigen tal for sjukefråværet som inkludere både eigen og legemeldt. For HiSF vert det derfor litt vankeleg å samanlikne sjukefråværstalet pr 3. kvartal i 2001 opp mot dagens sjukefråvær. Det samla sjukefråværet i HiSF har sidan 2007 lege frå 4% til underkant av 6%, men det skal også seiaat at det er større skilnader dersom vi bryt tala ned på avdelingsnivå. Når det gjeld delmål 2, Hindre fråfall og auke sysselsettinga av personar med redusert funksjonsevne, seier NAV at HiSF (og resten av universitets- og høgskulesektoren) har forholdsvis stor bruk av gradert sjukmelding. HiSF er også i sitt arbeid med oppfølging av sjukmelde tydlege på å leggje til rette for graderte stillingar dersom helsemessige forhold tilseier det. Delmår 3 i IA avtalen Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år forlengast med 12 månader. Med dette meiner ein ein auke samanlikna med 2009 i gjennomsnittleg periode med yrkesaktivitet (for personar over 50 år) Dei fleste stillingane i HiSF har aldersgrense 70 år. Stillingsgruppa reinhaldarar og tilsette der kroppsøving utgjer hovuddelsen av stillinga, har særaldersgrense på 65 år. HiSF har seniorpolitiske tiltak som skal bidra til at tilsette står lenger i jobb som høve til trening i arbeidstida, i tillegg til nasjonale tiltaka som seniordagar og ei ekstra ferieveke. I 2011då den førre IA avtalen vart signert vart det utarbeidd aktivitetsplan for IA arbeid i HiSF. Denne vart godkjend i AMU møte i desember 2011 (sak 14/2011) og følgjer vedlagt. I AMU-møte: AMU bør, med bakgrunn i presentasjonen frå Arbeidslivssenteret, innhaldet i samarbeidsavtalen om ei meir inkluderande arbeidsliv (følgjer vedlagt) og HiSF sin aktivitetsplan frå 2011 diskuterer kva område det HiSF skal arbeid med i inneverande IA-periode. Vedlegg til sak 10

11 22/14 Snusing i HiSF Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Fremlegg til vedtak: Amu rår til - - Saksvedlegg: Skriv inn vedlegg her Saksframstilling Skriv inn saksframstilling her. AMU-medlem Eva Marie Halvorsen har bedd om at snusing blant tilsette og studentar i HiSF vere teke opp som sak i AMU. Iflg. Folkehelseinstituttet sin rapporten «Helserisiko ved bruk av snus» som kom ut november 2014, har bruken av snus tredobla seg dei fem siste åra. På Folkehelseinstituttet sine nettsider er det lagt ut følgjande informasjon om norske snusbrukarar; «Litt om norske snusbrukere Tall for 2013 viser at 19 prosent menn og 7 prosent kvinner snuser daglig eller av og til I aldersgruppen år er tallene 33 prosent for menn og 23 prosent for kvinner Særlig for menn i aldersgruppen år kan man snakke om en snusepidemi. Bruken har økt mer enn fem ganger i løpet av de siste årene. Omkring 20 prosent av kvinner som snuser ser ut til å fortsette å snuse etter at de er blitt gravide. Men dette er basert på tall før 2009, da snusing blant unge kvinner ennå ikke hadde tatt av. Den sterkt økende bruken blant unge kvinner øker risikoen for at flere gravide vil bruke snus i årene som kommer. Det er ingen opplagt sammenheng mellom nedgang i røyking og økende snusbruk. For eksempel er det vist en tilsvarende nedgang i røyking også i land der snus ikke er tillatt omsatt. Det er ingen forskjell i utdanningsnivå blant voksne snusbrukere. 11

12 Vurdering Skriv inn vurdering her. Det er naturleg at AMU diskuterer og klargjer kva rolle utvalet skal ha med om syn til snusing. Det er ikkje sikkert at AMU skal ha ei sentral rolle i det vidare arbeidet, men heller sende vidare til rektor kva problemstillingar knytt til snusing som er viktig å jobbe med. I oppfølging av dette arbeidet vil det vere svært viktig å at studentane er med, og at t.d. læringsmiljøutvalet vert involvert. Med bakgrunn i tidlegar diskusjonar i AMU har følgjande problemstillingar knytt til snusing komme opp; Snusing sett i lys av det fysiske miljøet / uteområde rundt høgskulen sine lokale som vert forsøpla med snusposar Helsemessige konsekvensar Avvenningsprogram/ anti-snusing kampanjar skal vi tilby noko i av dette slaget for tilsette / studentar? Studentane sin bruk av snusing i undervisning og praksis. Kva holdning skal HiSF ha i forhold til snusing? 12

13 23/14 Trening og treningstilbod ved HiSF Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Fremlegg til vedtak: AMU rår til. Saksvedlegg: Skriv inn vedlegg her Saksframstilling Skriv inn saksframstilling her. AMU har handsama flerie saker om 1. trening i arbeidstida og 2. tilbod om treningstilbod. Når det gjeld trening i arbeidstida er retningslinjene i HiSF at tilsette kan trene i arbeidstida, så framt arbeidssituasjonen tillet det, og at tilsette då må nytte avspassering. I nokre tilfelle der tilsette har behov for tilrettelegging eller står i fare for å bli sjukmeld, kan tilsette få fri med lønn for å trene i arbeidstida. Ei slik ordning skal avtalast individuelt mellom tilsett og leiar. Når det gjeld treningstilbod for tilsette som HiSF har teke initiativ til, har det tilbod om ulike former for trening/fysisk aktivitet. Nokre av desse tilboda har inngått i arbeidstida, medan nokre tilbod har vore i arbeidstida der tilsette nytta avspassering og etter arbeidstid. Desse vert omtala seinare i saka. Bakgrunn for at denne saka kjem opp no er m.a. at Avdeling for helsefag har vedteke retningslinjer for trening i arbeidstida. Retningslinjene er utforma slik: Retningslinjer for trening i arbeidstida ved Avdeling for helsefag. Alle tilsette ved avdeling for helsefag har anledning til å trene i arbeidstida. Følgjande vilkår gjeld: 1. Alle tilsette som arbeider 50 % stilling eller meir kan trene inntil ein time i veka i arbeidstida. 2. Treninga skal førast i ESS og merkast i kommentarfeltet. 13

14 3. Treninga må vere umiddelbar før eller etter arbeid innanfor normal arbeidstida. 4. Treninga må leggjast utanom obligatoriske møter og liknande. 5. Treningstimen brukast i den enkelte veke, og kan ikkje sparast opp. 6. Treninga reknast i forhold til yrkesskadedekning og forsikring som fritid, og går såleis på eige ansvar. 7. Med trening meinast fysisk aktivitet av eit eller anna slag. Det er for eksempel greitt å nytte timen til å gå til eller frå arbeidsplassen. Aktivitetane tilpassast den enkelte. 8. Det er opent for både individuell og felles trening. Felles trening vert sett på som arbeidsmiljøfremmande og det vert oppmuntra til det. Dette gjeld for dei som ikkje går inn under andre tiltak, for eksempel seniortiltak. Ordninga vil bli evaluert etter ei tid. Førde, 1. oktober 2014 Vurdering Skriv inn vurdering her. Trening i arbeidstida: Spørsmålet om trening kan inngå som del av arbeidstida er eit tilbakevendande spørsmål. Dersom HiSF skal opne for at trening i arbeidstida, har eit av argumenta vore at arbeidsgjevar må sikre seg at det vil bidra til helsemessig gevinst, spesielt for dei som har vore eller står i fare for å bli sjukmeld. I HiSF er retningslinjene at tilsette kan trene i arbeidstida, så framt arbeidssituasjonen tillet det, og at tilsette då må nytte avspassering. I nokre tilfelle, der tilsette har behov for tilrettelegging eller står i fare for å bli sjukmeld, kan tilsette få fri med lønn for å trene i arbeidstida. Ei slik ordning skal avtalast individuelt mellom tilsett og leiar. Vi har sidan 2011 hatt ei ordning for reinhaldspersonale vårt, der dei har trena i lag på idrettsseneret ein gong i veka i arbeidstida. Tiltaket kom i gang for å for å førebygge sjukefråvær og at det var noko reinhaldarane kunne gjere i lag. Treningsavgifta vert fordelt mellom den enkelte tilsette, HiSF og idrettssenteret. Vi ser at fleire av reinhaldarane har slutta med treninga og at det no kun er nokre fåe att. Vidare er det i seniorplanen for HiSF sagt at tilsette over 62 år kan trene inntil to timar pr. veke for tilsette i 100 % stilling. Denne treninga inngår i arbeidstida, og for fagtilsette vert timar til trening trekt frå i arbeidsplanen. Den einskilde tilsette må avtale at han/ho vil gjere seg nytt av tilbodet med nærmaste overordna. Treningstilbod. HiSF har som nemnt hatt ulike tilbod om ulike former for trening/fysisk aktivitet for tilsette. Nokre av tilboda har inngått i arbeidstida, medan nokre tilbod har vore i arbeidstida, der tilsette nytta avspassering, og etter arbeidstid. 14

15 Basal kroppskjensle i regi av bedriftshelsetenesta Omfang: Vår 2006 (4 gonger à 1,5 timar) og haust 2007 (7 gonger à 1,5 timar) Målgruppe: Tilsette ved HiSF i Sogndal, som har vore plaga med t.d. stramme musklar og eller smerte i muskel/skjelett på grunn av jobbsituasjonen sin. Tidspunkt: I arbeidstida Trening i regi av idrettssenteret spinning og styrke Omfang: vår 2010 (10 gonger à 1 time), vår 2011 (10 gonger à 1,5 t), vår 2013 (10 gonger med ulike tilbod) Tidspunkt: Etter arbeidstid Målgruppe: Alle tilsette Trening med personleg trenar studentar 3. året idrett Omfang: Haust - 10 gonger à ca 1 time, tilbodet har gått fleire gonger Målgruppe: Tilbodet har gått ut til alle tilsette i HiSF der påmeldinga er første mann til mølla prinsippet. Tilbodet er organisert i regi av institutt for idrett. Tidspunkt: Treningstidspunkt vert avtalt individuelt, dersom trening i arbeidstida skal avspassering nyttast. Kan og avtale trening etter arbeidstid. Treningstilbod nemnt ovanfor vart tilbydd i Sogndal. I Førde har det ikkje vore same typen organiserte opplegg. Tilsette i Førde har sjølvsagt hatt høve til å delta på opplegg i Sogndal, men av praktiske årsaker har det ikkje vore like lett å få det til. Tilbod for tilsette i Sogndal og Førde: Trening for tilsette over 62 år (seniortiltak) Omfang: Inntil to timar pr. veke for tilsette i 100 % stilling Tidspunkt: I arbeidstida og fri med lønn Pausegymnastikk Det er kjøpt inn cd plater med pausegymnastikk som varer ca. 10 minutt. Cd-platene er delt ut til alle avdelingane. Bruken av slik pausegymnastikk vert såleis litt opp til kvar enkel avdeling. Treningssenter: Tilsette ved HiSF har tilbod medlemskap ved to idrettssenter i Sogndal til redusert pris. I Førde /Vie er det kjøpt inn utstyr til treningsrom for tilsette. AMU vert invitert til å diskutere; Skal det innførast ordning med trening i arbeidstida for alle HiSF-tilsette? Viss ja, skal det setjast vilkår som t.d. registrering i ESS, skal det visast att i arbeidsplanen. Korleis handtere tilsette som har meir fast arbeidstid som t.d. dei i studenttorget? Skal HiSF tilby treningstilbod for tilsette? I tilfelle ja, kva tilbod og kven skal arrangere? Kan der vere aktuelt å gjenopprette bedriftsidrettslaget? 15

16 24/14 Sjekkliste for medverknad Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Liv Synnøve Bøyum Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /14 Fremlegg til vedtak: Amu rår til.. Saksvedlegg: Notat: Orientering; Medverknad ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i praksis Saksframstilling Skriv inn saksframstilling her. I forkant av førre amu-møte ( ) kom det innspel frå amu-medlem og hovudtillitsvald for NTL Tone Skjerdal om det er aktuelt å ha ei sjekkliste for om medverknad i HiSF vert gjennomført slik arbeidsmiljølova og hovudavtalen legg opp til. AMU bestemde at saka skulle takast opp som eiga sak i neste møte. Bakgrunn for saka er at hovudtillitsvald og amu-medlem tenkjer at medverknad er grunnleggjande tema både i arbeidsmiljøutvalet og drøftingsmøta, både dei lokale ID møte og sentrale IDF møta. Spørsmålet er om høgskulen kan innføra ei årleg sjekkliste på om vi gjennomfører medverknad slik arbeidsmiljølova og hovudavtalen legg opp til? Ein kan på den måten lettare gå inn på dei områda det er avvik, og gjera noko med dei, i staden for å etterspørje heile tida. Framlegg til skjema: Medverknad i HiSF Skjema for avsjekk av gjennomførte tiltak 2014 Skriv inn tal gjennomførte møte (formelt innkalte og referatførte) Medarbeidarsamtalar Personalmøte ID(F)-møte Institutt/seksjon Avdeling Institusjon Som grunnlagsmateriale for diskusjon i amu har eg lagt ved notat om medverknad ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i praksis, datert , som vart lagt fram for HiSF-styret i junimøte

17 Vedlegg til sak 17

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 03/2003 MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER 2003 Tid: Kl 13.00 16.00 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Ingvar Elgesem Signe Valsø Til stades frå

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Prosjektet er leia frå Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS (RKHR)

Detaljer