NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE"

Transkript

1 HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Emnekode og navn/namn : BSM3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære og farmakologi Utdanning : Sykepleie / Sjukepleie Kull : GRS10 Dato : 9. desember 2011 Fagansvarlig/fagansvarleg : Fred Ivan Kvam Antall sider/ antal sider : 5 (inkludert denne) Nynorsk tekst følgjer etter bokmålsteksten. Eksamenstid : 3 timer/timar Tillatte hjelpemidler/ Tillatte hjelpemiddel : Ingen Merknader: Bokmål: Merknadar: Nynorsk: Alle oppgavene skal besvares. Faglærer kommer ikke rundt i eksamenslokalene. Eventuelle spørsmål i forbindelse med uklarheter knyttet til oppgaveteksten formidles til faglærer via eksamensvaktene. Alle oppgåvene skal svarast på. Faglæraren kjem ikkje rundt i eksamenslokala. Eventuelle spørsmål knytta til uklarheiter i høve til oppgåveteksten må formidlast til faglæraren via eksamensvaktene.

2 EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPLIGE EMNER, del 3. SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Bokmål Del I. Svar utdypende på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Oppgave 1. Kvinnesykdommer (gynekologi) a) 3 p Forklar hva endometriose er. Hvilke symptomer er vanlige? Hvordan behandles endometriose? b) 4 p Hva er den hyppigste årsaken til uregelmessige menstruasjoner? Forklar følgende: i) amenoré ii) menorragi iii) metrorragi c) 5 p Gjør kort rede for forekomst og disponerende faktorer ved cancer mammae. Hvilke symptomer er vanlige? Hvordan stilles diagnosen? Oppgave 2 Barnesykdommer (pediatri) a) 5 p Tre barnesykdommer som det i dag vaksineres mot i Norge er meslinger, røde hunder og kusma. Forklar hvilke symptomer som er vanlige ved hver enkelt av disse sykdommene. Forklar også hvorfor det vaksineres mot hver enkelt av disse sykdommene. b) 5 p Forklar hvilke parametere du er opptatt av når du skal observere og vurdere hydreringsgraden hos et sykt barn. c) 1 p Hva betyr det når barnet ligger under 2,5 percentilen? d) 1 p Nevn 5 mulige årsaker til at barnet er kortvokst. Oppgave 3. Ortopedi / Traumatologi a) 5 p Det har skjedd en ulykke og en person er skadet. Vurderingene som gjøres når førstehjelp gis er oppsummert med bokstavene A E. Hva står bokstavene for? Forklar hva som bør gjøres under hvert punkt. Pasienten har fått hjernerystelse (commotio cerebri). Nevn symptomene og forklar observasjonene som gjøres de første timene etter ulykken. b) 3 p Beskriv sikre og usikre symptomer / tegn ved brudd. c) 4 p Hva er generelt målsetningen når man behandler et brudd? Gjør rede for ulike måter å behandle brudd på. Del II. Svar kort på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Hver oppgave teller 1 poeng. Oppgave 4. Hvilken blodprøve kan brukes for å skille mellom virus og bakterie infeksjon? 5. Hva vil denne blodprøven vise dersom det mest sannsynlig er en virusinfeksjon? 6. Det blir hos en pasient målt høye verdier av ALAT (Alaninaminotransferase). Nevn en mulig årsak. 7. Forklar hva HbA 1c gir informasjon om. 8. Hva menes med krise SAG ( katastrofeblod )? 9. Nevn symptomer, tegn og komplikasjoner ved akutt hemolytisk transfusjonsreaksjon. 10. Nevn eksempler på sykdommer der en kan se metabolsk acidose? 11. Forklar hvordan kroppen kompenserer for metabolsk acidose ved hjelp av respirasjonen. 2

3 12. Hvilke 3 kreftsykdommer ses hyppigst hos menn i Norge? 13. Nevn vanlige bivirkninger ved bruk av Cisplatin. 14. Nevn 5 viktige bivirkninger ved bruk av cytostatika. 15. Nevn 2 årsaker til hyperkalemi. 16. Nevn 3 symptomer/tegn på hypokalemi. 17. Hva er INR? Når måler en INR? 3

4 EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITSKAPLEGE EMNER, del 3. SJUKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Nynorsk Del I. Svar utdjupande på følgjande spørsmål. Alle oppgåvene skal svarast på. Oppgåve 1. Kvinnesjukdommar (gynekologi) a) 3 p Forklar kva endometriose er. Kva symptom er vanlege? Korleis vert endometriose behandla? b) 4 p Kva er den vanlegaste årsaka til uregelmessige menstruasjonar? Forklar følgjande: i) amenoré ii) menorragi iii) metrorragi c) 5 p Gjer kort greie for forekomst og faktorar som disponerer for cancer mammae. Kva symptom er vanlege? Korleis vert diagnosen stilt? Oppgåve 2. Barnesjukdommar (pediatri) a) 5 p Tre barnesjukdommar som det i dag vert vaksinert mot i Noreg er meslingar, raude hundar og kusma. Forklar kva symptom som er vanlege ved kvar einskild av desse sjukdommane. Forklar óg kvifor det vert vaksinert mot kvar einskild av desse sjukdommane. b) 5 p Forklar kva parametere du er oppteken av når du skal observera og vurdera hydreringsgraden hjå eit sjukt barn. c) 1 p Hva tyder det at barnet ligg under 2,5 percentilen? d) 1 p Nemn 5 mogelege årsaker til at barnet er kortvokst. Oppgåve 3. Ortopedi / Traumatologi: a) 5 p Det har skjedd ei ulykke og ein person er skadd. Vurderingane som vert gjort når ein gir førstehjelp er oppsummert med bokstavane A E. Kva står bokstavane for? Forklar kva som bør verta gjort under kvart punkt. Pasienten har fått hjernerystelse (commotio cerebri). Nemn symptoma og forklar observasjonene som vert gjort dei første timane etter ulykka. b) 3 p Beskriv sikre og usikre symptom / teikn ved brot. c) 4 p Kva er generelt målsetjinga når ein behandlar eit brot? Gjer greie for ulike måtar å behandla brot på. Del II. Svar kort på følgjande spørsmål. Alle oppgåvene skal svarast på. Kvar oppgåve tel 1 poeng. Oppgåve 4. Kva blodprøve kan brukast for å skilja mellom virus og bakterie infeksjon? 5. Kva vil denne blodprøven visa dersom det mest sannsynleg er ein virusinfeksjon? 6. Det vert hjå ein pasient målt høge verdiar av ALAT (Alaninaminotransferase). Nemn ein mogeleg årsak. 7. Forklar kva HbA 1c gir informasjon om. 8. Kva forstår ein med krise SAG ( katastrofeblod )? 9. Nemn symptom, teikn og komplikasjonar ved akutt hemolytisk transfusjonsreaksjon. 10. Gje døme på sjukdommar der ein kan sjå metabolsk acidose? 11. Forklar korleis kroppen kompenserer for metabolsk acidose ved hjelp av respirasjonen. 12. Kva 3 kreftsjukdommar er dei vanlegaste hjå menn i Noreg? 4

5 13. Nemn vanlege sideverkander ved bruk av Cisplatin. 14. Nemn 5 viktige sideverknader ved bruk av cytostatika. 15. Nemn 2 årsaker til hyperkalemi. 16. Nemn 3 symptom/teikn på hypokalemi. 17. Kva er INR? Når måler ein INR? 5

6 SENSORVEILEDNING EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPLIGE EMNER 3. SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Pensum til denne eksamen er følgende: Enten Henriksson, O. & Lennermark, I. (2004) Verdt å vite om væskebalansen: vann, elektrolytt og syre base balansen, 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Nordeng, H. M. E. & Spigset, O. (red.) (2007) Legemidler og bruken av dem, Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 10, 21, 25, 29, 30. Stokke, O. & Hagve, T. A. (red.) (2010) Undersøkelser ved sykdom, Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 1, 2. Wyller, V. B., Brodal, P. A. & Toverud, K. C. (2005) Det friske (DFM) og det syke mennesket (DSM): cellebiologi, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin, 6 bind, Oslo, Akribe. DSM, bind I s DSM, bind II s DSM bind IV s , s , s , s , s. 258, s DSM, bind V kap. 20. DSM, bind VI kap. 22. Eller Grønseth, R. & Markestad, T. (2011) Pediatri og pediatrisk sykepleie, 3. utg. Bergen, Fagbokforlaget. Kap. 2, Henriksson, O. & Lennermark, I. (2004) Verdt å vite om væskebalansen: vann, elektrolytt og syre base balansen, 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Nordeng, H. M. E. & Spigset, O. (red.) (2007) Legemidler og bruken av dem, Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 10, 21, 25, 29, 30. Jacobsen, D., Kjeldsen, S. E., Ingvaldsen, B., Buanes, T. & Røise, O. (2009) Sykdomslære: indremedisin, kirurgi og anestesi, 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Innledning s , kap. 5, 9, 14, 16 og 22. Schulze, S. & Schroeder, T. V. (red.) (2010) Basisbog i sygdomslære, 2. utg. København, Munksgaard. Kap. 13 s Stokke, O. & Hagve, T. A. (red.) (2010) Undersøkelser ved sykdom, Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 1, 2. Sensurering: De kvalitative målene som er anbefalt er følgende: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene For å lette sensureringen foreslår jeg allikevel at vi også bruker kvantitative mål. Innen naturvitenskaplige felt tror jeg dette må være en riktig tilnærming. Oppgavene i denne eksamen er poengsatt og utgjør til sammen 50 poeng (100 %). Dersom vi tar utgangspunkt i en skala der 40 % av meningsinnholdet må være med for at kandidaten skal bestå, kan vi prøve følgende skala: Symbol % poeng 50 poeng skala A B ½ 39 C ½ 32 D ½ 26 E ½ 20 F ½ 0 Det er mulig at dette systemet gjør det svært vanskelig å oppnå toppkarakterer på kvantitativt grunnlag. Det er da viktig å huske at poenger og prosenter er veiledende det er helhetsinntrykket som viktigst! 6

7 EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPLIGE EMNER, del 3. SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Del I. Svar utdypende på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Oppgave 1. Kvinnesykdommer (gynekologi) a) 3 p Forklar hva endometriose er. Forekomst av endometrielignende vev utenfor uterus. Hvilke symptomer er vanlige? Dysmenoré Dyspareuni (smerter ved samleie) Kroniske underlivssmerter Infertilitet Endret avføringsmønster Hydronefrose Hvordan behandles endometriose? NSAID`s i lette tilfeller P piller Kontinuerlig gestagen GnRH preparater Kirurgisk fjerning av endometrievev, i alvorlige tilfeller fjerning av uterus, ovarier og eggledere. b) 4 p Hva er den hyppigste årsaken til uregelmessige menstruasjoner? Anovulasjon (manglende eggløsning) Forklar følgende: i) amenoré: Ingen menstruasjon ii) iii) menorragi: Økt mengde menstruasjonsblødning metrorragi: Uregelmessige menstruasjonsblødninger Her blir det spurt om forklaring. Forventningene til svaret går derfor ut over de rene definisjonene. c) 5 p Gjør kort rede for forekomst og disponerende faktorer for cancer mammae. Forekomst: Disponerende faktorer: Kjønn: Alder: Arv: Østrogenpåvirkning: 1 av 12 kvinner i Norge får brystkreft. Kvinner Risiko øker med alderen Betydelig genetisk disposisjon, særlig hos yngre (BRCA1 og BRCA). Moderat økning i risiko etter bruk av østrogenholdige P piller og substitusjonsterapi i menopausen. Økt risiko ved tidlig menarche eller sen menopause. 7

8 Fertilitetshistorie: Livsstilsfaktorer: Det å føde mange barn i ung alder beskytter. Økt risiko for utvikling av brystkreft ved overvekt og samtidig høyt inntak av fett og alkohol. Økt risiko ved røyking. Redusert risiko ved fysisk aktivitet. Hvilke symptomer er vanlige? Kul i brystet Hud eller papilleinntrekning Blodig sekret fra papillen. Lokalt ødem (peau d`orange) Sårdannelse. Hoven lymfeknuter Hvordan stilles diagnosen? Klinisk undersøkelse Mammografi og ultralyd Finnålsbiopsi Grovnålsbiopsi Oppgave 2 Barnesykdommer (pediatri) a) 5 p Tre barnesykdommer som det i dag vaksineres mot i Norge er meslinger, røde hunder og kusma. Forklar hvilke symptomer som er vanlige ved hver enkelt av disse sykdommene. Forklar også hvorfor det vaksineres mot hver enkelt av disse sykdommene. Sykdom Symptomer / tegn Hvorfor vaksinering? Meslinger (morbilli) Forkjølelsessymptomer Varierende feber Nesetetthet Hoste Utbredte rød lilla makler Kopliske flekker (små røde flekker med blå hvitt belegg i munnslimhinnen) De fleste blir spontant friske etter en uke, men noen får encefalitt, og her er dødeligheten 10 %. Viral lungebetennelse som senere kompliseres med bakteriell infeksjon forekommer. Røde hunder (rubella) Kusma (parotitt) Forkjølelsessymptomer Hovne lymfeknuter på halsen Utbredt utslett med små, bleke, erythematøse makler (forsvinner etter et par dager) Innledningsvis feber og hodepine. Hevelse, oftest i begge ørespyttkjertlene. Opptil 10 % får virusmeningitt. Dersom gravide infiseres i første halvdel av svangerskapet kan fosteret invaderes via placenta. Resultatet kan bli alvorlige misdannelser som hjertefeil, døvhet, blindhet, psykisk utviklingshemning. Betennelse i testiklene (orkitt) kan føre til sterilitet b) 5 p Forklar hvilke parametere du er opptatt av når du skal observere og vurdere hydreringsgraden hos et sykt barn. Symptomer på dehydrering Slapphet Tørste Tisser lite (oliguri) Innsunkne (halonerte) øyne, evt. innsunken fontanelle Redusert elastisitet i huden 8

9 Ved å følge med på vektutviklingen, kan man beregne direkte % væsketap hos barnet. Godt råd å veie barn med gastroenteritt tidlig i forløpet. > 10 % væsketap sjokkfare! c) 1 p Hva betyr det når barnet ligger under 2,5 percentilen? At bare 2,5 % av friske barn på en bestemt alder har så lav høyde, vekt eller hodeomkrets. Er et signal om at helsevesenet bør følge med og se om det er rimelige grunner for dette. d) 1 p Nevn 5 mulige årsaker til at barnet er kortvokst. Lave foreldre, underernæring, dårlig trivsel (kronisk sykdom, psykososial belastning), hormonsykdommer (sviktende produksjon av veksthormon eller hypotyreose). Lav fødselsvekt, akondroplasi, og flere kromosomsykdommer. Oppgave 3. Ortopedi / Traumatologi a) 5 p Det har skjedd en ulykke og en person er skadet. Vurderingene som gjøres når førstehjelp gis er oppsummert med bokstavene A E. Hva står bokstavene for? Forklar hva som bør gjøres under hvert punkt. ATLS prinsippene (Advanced Trauma Life Support) A Airway B Breathing C Circulation D Disability E Exposure Sikre frie luftveier. Gi O 2. Intubere? Nakkekrage ved den minste mistanke om fractur. Respirasjonsvurdering (overflatisk, anstrengt, rask, sen). Behov for ventilering? Hypovolemi? Stanse blødninger. Gi væske ved behov. Bevissthet. Vurdere pas. funksjon (resp. anstrengelse, blodtrykk, perifer sirkulasjon) Full avkledning for å få oversikt over alle skader. Forebygge hypotermi ved å starte tidlige tiltak mot varmetap. Pasienten har fått hjernerystelse (commotio cerebri). Nevn symptomene og forklar observasjonene som gjøres de første timene etter ulykken. Symptomer: Kortvarig bevisstløshet og amnesi. Hodepine, kvalme, brekninger. Noen ganger nevrologiske utfall som forsvinner i løpet av et par dager % kan slite med hodepine, svimmelhet og synsforstyrrelse over tid. Observasjoner: Pasienten overvåkes for å oppdage en eventuell blødning med påfølgende trykkøkning. Sengeleie. Bevissthet blir pasienten sløvere, trett, mister bevissthet. Blir pasienten kvalm, får brekninger tegn på økt intrakranielt trykk. Pupillenes størrelse og reaksjon på lys utvikles sideforskjell med hensyn til størrelse og lysreaksjon? b) 3 p Beskriv sikre og usikre symptomer / tegn ved brudd. Sikre bruddtegn: Synlig akseknekk Abnorm bevegelighet Krepitasjon Indirekte smerte 9

10 Usikre bruddtegn: Smerte Ømhet Funksjonsforstyrrelse Hevelse Bloduttredelse c) 4 p Hva er generelt målsetningen når man behandler et brudd? Reponering og smertestilling Fiksering slik at bruddflatene ligger stabilt mot hverandre. Gjør rede for ulike måter å behandle brudd på. Reponering Lukket brudd Gipsbandasje Ortose Strekk Åpent brudd Intern fiksering (osteosyntese) Skruer Plater Margnagler Proteser hemi eller total Ekstern fiksering Del II. Svar kort på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Hver oppgave teller 1 poeng. Oppgave 4. Hvilken blodprøve kan brukes for å skille mellom virus og bakterie infeksjon? CRP (C reaktivt protein). Akuttfaseprotein som øker ved infeksjoner. 5. Hva vil denne blodprøven vise dersom det mest sannsynlig er en virusinfeksjon? Ved virusinfeksjoner oftest under 50 mg/l. Ved bakterielle infeksjoner ofte 100 mg/l eller også mye mer ved alvorlige infeksjoner. 6. Det blir hos en pasient målt høye verdier av ALAT (Alaninaminotransferase). Nevn en mulig årsak. Leverskade. Moderat økt ved hjertesvikt pga. leverstuvning. 7. Forklar hva HbA 1c gir informasjon om. HbA 1c er glykosylert hemoglobin A i blodets erytrocytter. Gir et inntrykk av gjennomsnittlig glukosenivå i blodet de siste 2 6 ukene. Gir en pekepinn på hvor godt glukosenivået er regulert ved behandling av diabetes. 10

11 8. Hva menes med krise SAG ( katastrofeblod )? Blodtype 0 Rh(D) Kell. Blod som kan gis til pasienter med store blødninger uten at det er gjort blodtyping og antistoffscreening 9. Nevn symptomer, tegn og komplikasjoner ved akutt hemolytisk transfusjonsreaksjon. Frysninger, feber, hodepine, kvalme Takykardi Brystsmerter, lendesmerter Dyspné Blodtrykksfall, sjokk Hemoglobinemi, hemoglobinuri, nyresvikt Disseminert intravaskulaer koagulasjon (DIC) 10. Nevn eksempler på sykdommer der en kan se metabolsk acidose? Hovedårsaken er overskudd av ikke flyktige syrer eller tap av bikarbonat. Diabetisk ketoacidose (ketonlegemer), nyresvikt med uremi (svovelsyre, fosforsyre), melkesyreacidose på grunn av vevshypoksi, eller forgiftning med etylenglykol (glykolsyre), metanol (maursyre), acetylsalisylsyre (organiske syrer). Diaré eller tarmfistel. 11. Forklar hvordan kroppen kompenserer for metabolsk acidose ved hjelp av respirasjonen. Ved metabolsk acidose (for eksempel ved nyresvikt eller diabetisk hyperglycemi) vil ph per definisjon være lav og H + konsentrasjonen høy. Det er et konstant forhold mellom de tre leddene i ligningen under. H 2 O + CO 2 H 2 CO 3 H + + HCO 3 Dersom pasientens puster litt hurtigere og dypere, så vil mer CO 2 bli luftet ut. Når leddet med CO 2 i ligningen over reduseres, så vil også de to andre leddene reduseres. Dette gjelder også det siste leddet der H + er med. Mindre H + gir økning (muligens normalisering) av ph. 12. Hvilke 3 kreftsykdommer ses hyppigst hos menn i Norge? Prostata Colon og rectum Luftveier og lunger 13. Nevn vanlige bivirkninger ved bruk av Cisplatin. Kvalme Nyreskade (akutt og kronisk) Nerveskader (parestesier) Hørselstap Du bivirkninger gir fullt hus. 11

12 14. Nevn 5 viktige bivirkninger ved bruk av cytostatika. Blod: Aplastisk anemi Leukopeni (medfører nedsatt infeksjonsforsvar Trombocyttopeni (medfører blødningstendens) Mage tarm kanalen Anoreksi Kvalme Blødninger Diaré Urinveier: Blødninger Kjønnsorganer: Manglende eggløsning Manglende spermiedannelse Nervesystemet: Polynevropati Andre organer: Karsinogenese Teratogen effekt Håravfall 15. Nevn 2 årsaker til hyperkalemi. Akutt eller kronisk nyresvikt, diabetik ketoacidose, dehydrering, sjokk, overdosering av kaliumholdige infusjonsvæsker, kaliumsparende diuretika, ACE hemmere og AII receptor antagonister. (Addisons sykdom, hemolytisk krise med utstrømming av kalium fra erytrocyttene). 16. Nevn 3 symptomer/tegn på hypokalemi. Slapp, trett, irritabilitet, redusert konsentrasjonsevne, nedsatt muskelstyrke. Ved K + < 2,0 mmol: Brekninger, kramper, muskelpareser, apati, mulig redusert bevissthet og koma. Hjertearytmier takykardi 17. Hva er INR? Når måler en INR? INE = International Normalized Ratio. En undersøkelse av koagulasjonsintensiteten i plasma. Vitamin K er nødvendig for å lage flere av koagulasjonsfaktorene. Antikoagulasjonsmiddelet warfarin (Marevan) virker ved å hemme denne effekten av vitamin K. INR brukes for å måle effekten av warfarin (Marevan) behandling. Dess høyere verdi for INR dess bedre effekt av wqaefarin. INR kan også brukes for å vurdere leverfunksjonen og vil også øke ved mangel på vit. K som ved malabsorbsjon 12

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS10. Ny/utsatt prøve. Emnekode og namn/namn

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Generell patologi, sykdomslære og farmakologi

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS11 Emnekode og namn/namn : BSM2A Medisinske

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå?

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Grafisk design og layout: Ingegerd Tveit Foto: Ingegerd Tveit og Ann Karin Presterud Trykkeri: Trykksakleverandøren

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03 Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Diabetes mellitus ========================================================= Kronisk stoffskiftesykdom som rammer 2-3 % av den norske

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse a l l m e n n t i l s ta n d 91 Allmenntilstand og helse Hva er allmenntilstand Med allmenntilstand mener vi en persons generelle helsetilstand uten forbigående sykdom eller helsesvikt. Det omfatter både

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Oppgave 2 Totalt 15% A 2 % Leukemi inndeles i 2 hovedformer. Nevn hvilke. B 13 % Velg en av de to hovedformene. Beskriv symptomer og tegn.

Oppgave 2 Totalt 15% A 2 % Leukemi inndeles i 2 hovedformer. Nevn hvilke. B 13 % Velg en av de to hovedformene. Beskriv symptomer og tegn. P-eksamen Oppgave 1 Totalt 17% A 5 % Beskriv forskjellen på åpent og lukket brudd. B 12 % Gjør rede for symptomer på brudd. Oppgave 2 Totalt 15% A 2 % Leukemi inndeles i 2 hovedformer. Nevn hvilke. B 13

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning: Kull: Bachelorutdanning i sykepleie GRS10 Emnekode og navn/namn: BSS1B - Introduksjon til sykepleiens funksjon

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Med sensorveiledning EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Sykepleie/ sjukepleie : S07B Emnekode og navn/namn : BS5B-06 Eksamensform : Skriftlig/skriftleg eksamen

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Orfiril long 500 mg depotgranulat, endosebeholder. Orfiril long 1000 mg depotgranulat, endosebeholder

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Orfiril long 500 mg depotgranulat, endosebeholder. Orfiril long 1000 mg depotgranulat, endosebeholder Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Orfiril long 500 mg depotgranulat, endosebeholder Orfiril long 1000 mg depotgranulat, endosebeholder Natriumvalproat Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

HAE Hereditært angioødem

HAE Hereditært angioødem HAE Hereditært angioødem (Hereditary angioedema) mange ansikter en familie Innhold Innledning... side 3 Sykdomsbilde og diagnose... side 4 Behandling og forebygging... side 8 Å leve med HAE... side 12

Detaljer