EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE"

Transkript

1 HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære og farmakologi Utdanning : Sykepleie / Sjukepleie Kull : GRS08 Ny og utsatt prøve Dato : 8. januar 2010 Fagansvarlig/fagansvarleg : Fred Ivan Kvam Antall sider/ antal sider : 3 (inkludert denne) Nynorsk tekst følgjer etter bokmålsteksten. Eksamenstid : 3 timer/timar Tillatte hjelpemidler/ Tillatte hjelpemiddel : Ingen Merknader: Bokmål: Merknadar: Nynorsk: Alle oppgavene skal besvares. Faglærer kommer ikke rundt i eksamenslokalene. Eventuelle spørsmål i forbindelse med uklarheter knyttet til oppgaveteksten formidles til faglærer via eksamensvaktene. Alle oppgåvene skal svarast på. Faglæraren kjem ikkje rundt i eksamenslokala. Eventuelle spørsmål knytta til uklarheiter i høve til oppgåveteksten må formidlast til faglæraren via eksamensvaktene.

2 EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPLIGE EMNER, del 3. SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Bokmål Del I. Svar utdypende på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Oppgave 1. Kvinnesykdommer (gynekologi) a) 2 p Polycystisk ovarialsyndrom (PCO) er en relativt vanlig lidelse. Forklar om mulige årsaker, symptomer og behandling. b) 3 p Hva menes med Pearl indeks? Hva er virkningsmekanismen for minipiller? Hvilke bivirkninger er vanlige ved bruk av minipiller? c) 5 p Gjør kort rede for årsak, forebygging, symptomer, behandling og prognose ved cancer cervisis uteri. Oppgave 2 Barnesykdommer (pediatri) a) 4 p Tre barnesykdommer som det i dag vaksineres mot i Norge er meslinger, røde hunder og kusma. Forklar hvilke symptomer som er vanlige ved hver enkelt av disse sykdommene. Forklar også hvorfor det vaksineres mot hver enkelt av disse sykdommene. b) 4 p Forklar hvilke parametere du er opptatt av når du skal observere og vurdere hydreringsgraden hos et sykt barn. c) 4 p Forklar hva som menes med atopi. Forklar om utløsende årsaker, symptomer og behandling av astma hos et barn. Oppgave 3. Ortopedi / Traumatologi a) 3 p Hvilke problemer kan oppstå ved gipsbehandling? Hvordan kan disse forebygges? b) 5 p Gjør kort rede for årsaker, symptomer og behandling ved distal radiusfraktur. c) 5 p Det har skjedd en ulykke og en person er skadet. Vurderingene som gjøres når førstehjelp gis er oppsummert med bokstavene A D. Hva står bokstavene for? Forklar hva som bør gjøres under hvert punkt. I hvilken prioritert rekkefølge gis akuttmedisinsk behandling? Del II. Svar kort på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Hver oppgave teller 1 poeng. Oppgave 4. I forbindelse med vurdering av blodprøveresultater brukes begrepene spesifisitet og sensitivitet. Forklar disse begrepene. 5. Hvilke blodprøver inngår i betegnelsen leverfunksjonsprøver? 6. Hvorfor er mange pasienter med leversvikt ikteriske? Hva er årsaken til gulfargen? 7. Hva er SAGMAN erytrocytter? 8. Nevn 3 årsaker til hypokalemi. 9. Nevn 4 symptomer/tegn på hyperkalemi. 10. Hvordan kan blodprøver skille mellom en akutt og en kronisk respiratorisk acidose? 11. Gi 5 eksempler på årsaker til utvikling av kreftsykdom. 12. Forklar hvorfor de viktigste bivirkningene ved bruk av cytostatika oppstår. 13. Nevn 5 viktige bivirkninger ved bruk av cytostatika. 14. Hvilke to hovedgrupper med kvalmestillende medikamenter brukes mest? 15. Hva er årsaken til en vanlig neseblødning? Hvordan behandles neseblødning? 16. Hva er tracheotomi? Nevn årsaker til at det lages tracheotomi. 17. Hva skjer ved et kompartment syndrom? 18. Hva kan årsaken til et kompartment syndrom være? 2

3 EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITSKAPLEGE EMNER, del 3. SJUKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Nynorsk Del I. Svar utdjupande på følgjande spørsmål. Alle oppgåvene skal svarast på. Oppgåve 1. Kvinnesjukdommar (gynekologi) a) 2 p Polycystisk ovarialsyndrom (PCO) er ei relativt vanleg liding. Forklar om mogelege årsaker, symptom og behandling. b) 3 p Kva forstår ein med Pearl indeks? Kva er verknadsmekanismen for minipiller? Kva sideverknader er vanlege ved bruk av minipiller? c) 5 p Gjer kort greie for årsak, førebygging, symptom, behandling og prognose ved cancer cervisis uteri. Oppgåve 2. Barnesjukdommar (pediatri) a) 4 p Tre barnesjukdommar som det i dag vert vaksinert mot i Noreg er meslingar, raude hundar og kusma. Forklar kva symptom som er vanlege ved kvar einskild av desse sjukdommane. Forklar óg kvifor det vert vaksinert mot kvar einskild av desse sjukdommane. b) 4 p Forklar kva parametere du er oppteken av når du skal observera og vurdera hydreringsgraden hjå eit sjukt barn. c) 4 p Forklar kva ein forstår med atopi. Forklar om utløysande årsaker, symptom og behandling av astma hjå eit barn. Oppgåve 3. Ortopedi / Traumatologi: a) 3 p Kva problem kan ein sjå ved gipsbehandling? Korleis kan desse problema førebyggjast? b) 5 p Gjer kort greie for årsaker, symptom og behandling ved distal radiusfraktur. c) 5 p Det har skjedd ei ulykke og ein person er skadd. Vurderingane som vert gjort når ein gir førstehjelp er oppsummert med bokstavane A D. Kva står bokstavane for? Forklar kva som bør verta gjort under kvart punkt. I kva prioritert rekkefølgje vert akuttmedisinsk behandling gitt? Del II. Svar kort på følgjande spørsmål. Alle oppgåvene skal svarast på. Kvar oppgåve tel 1 poeng. Oppgåve 4. I samanheng med vurdering av blodprøverresultat vert omgrepa spesifisitet og sensitivitet brukte. Forklar desse omgrepa. 5. Kva blodprøver høyrer med når ein snakkar om leverfunksjonsprøver? 6. Kvifor er mange pasientar med leversvikt ikteriske? Kva er årsaken til gulfargen? 7. Kva er SAGMAN erytrocyttar? 8. Nemn 3 årsaker til hypokalemi. 9. Nemn 4 symptom/teikn på hyperkalemi. 10. Korleis kan blodprøver skilja mellom ein akutt og ein kronisk respiratorisk acidose? 11. Gje 5 døme på årsaker til utvikling av kreftsjukdom. 12. Forklar kvifor dei viktigste sideverknadane ved bruk av cytostatika oppstår. 13. Nemn 5 viktige sideverknader ved bruk av cytostatika. 14. Kva to hovedgrupper med kvalmestillande medikament vert mest brukt? 15. Kva er årsaken til ein vanleg naseblødning? Korleis vert naseblødning behandla? 16. Kva er tracheotomi? Nemn årsaker til at det vert laga tracheotomi. 17. Kva skjer ved eit kompartment syndrom? 18. Kva kan årsaken til eit kompartment syndrom vera? 3

4 SENSORVEILEDNING EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPLIGE EMNER 3. SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Pensum til denne eksamen er følgende: Enten Fahmy, P. & Bygum Knudsen, T. (2009) Blodprøver, Fagbokforlaget. Henriksson, O. & Lennermark, I. (2004) Verdt å vite om væskebalansen: vann, elektrolytt og syre basebalansen, 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Nordeng, H. M. E. & Spigset, O. (red.) (2008) Legemidler og bruken av dem, Oslo, Gyldendal akademisk. Wyller, V. B., Brodal, P. A. & Toverud, K. C. (2005) Det friske og det syke mennesket: cellebiologi, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin, 6 bind, Oslo, Akribe. Eller Fahmy, P. & Bygum Knudsen, T. (2009) Blodprøver, Fagbokforlaget. Grønseth, R. & Markestad, T. (2005) Pediatri og pediatrisk sykepleie, 2. utg. Bergen, Fagbokforlaget. Henriksson, O. & Lennermark, I. (2004) Verdt å vite om væskebalansen: vann, elektrolytt og syre basebalansen, 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Nordeng, H. M. E. & Spigset, O. (red.) (2008) Legemidler og bruken av dem, Oslo, Gyldendal akademisk. Schroeder, T. V. & Schulze, S. (red.) (2005) Basisbog i sygdomslære, København, Munksgaard. Eller (på engelsk) Simonsen, T. (2006) Illustrated pharmacology for nurses, London, Hodder Arnold. Lim, E. K. S., Loke, Y. K. & Thompson, A. M. (red.) (2007) Medicine & surgery: an integrated textbook, Edinburgh, Churchill Livingstone Elsevier. Sensurering: De kvalitative målene som er anbefalt er følgende: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene For å lette sensureringen foreslår jeg allikevel at vi også bruker kvantitative mål. Innen naturvitenskaplige felt tror jeg dette må være en riktig tilnærming. Oppgavene i denne eksamen er poengsatt og utgjør til sammen 50 poeng (100 %). Dersom vi tar utgangspunkt i en skala der 40 % av meningsinnholdet må være med for at kandidaten skal bestå, kan vi prøve følgende skala: Symbol % poeng 50 poeng skala A B ½ 39 C ½ 32 D ½ 26 E ½ 20 F ½ 0 Det er mulig at dette systemet gjør det svært vanskelig å oppnå toppkarakterer på kvantitativt grunnlag. Det er da viktig å huske at poenger og prosenter er veiledende det er helhetsinntrykket som viktigst! 4

5 EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPLIGE EMNER, del 3. SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Del I. Svar utdypende på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Oppgave 1. Kvinnesykdommer (gynekologi) a) 2 p Polycystisk ovarialsyndrom (PCO) er en relativt vanlig lidelse. Forklar om mulige årsaker, symptomer og behandling. Mulige årsaker: Ukjent. Men en ser små cyster i en eller begge eggstokker, og manglende evne til å få eggløsning. Symptomer: Behandling: Infertilitet (manglende evne til å bli gravid) p.g.a. manglende eggløsning. Amenoré (manglende menstruasjon) eller oligomenoré (unormalt sjelden menstruasjon) p.g.a. nedsatt dannelse av progesteron og østrogen. Virilisering (utvikling av maskulint utseende) p.g.a produksjon av testosteron i eggstokkene. Pasientene kan få kviser, mannlig kroppsbehåring og øke i vekt. Økt risiko for å få type II diabetes. P piller gir menstruasjonsblødninger. Infertilitetsbehandling med klomifen (Pergotime) normaliserer eggløsningen. Kirurgisk fjerning av en del av eggstokken kan av ukjent grunn normalisere funksjonen. b) 3 p Hva menes med Pearl indeks? Et mål på hvor effektiv en prevensjonsmetode er. Pearl indeks oppgis i prosent og viser hvor mange som blir gravide med bruka av den aktuelle prevensjonsmetoden per år. Hva er virkningsmekanismen for minipiller? Gjør slimet i cervikalkanalen seigt slik at sædceller ikke kan passere. Hvilke bivirkninger er vanlige ved bruk av minipiller? Få bivirkninger. Blødningsforstyrrelser, hodepine, kvalme, vektøkning og nedsatt stemningsleie. c) 5 p Gjør kort rede for årsak, forebygging, symptomer, behandling og prognose ved cancer cervisis uteri. Årsak: Forebygging: Symptom: Behandling: Prognose: Infeksjon med Humant Papillomvirus (HPV). Mange seksualpartnere øker risikoen, kondom beskytter. Røyking øker risikoen. Vaksine mot HPV. Kondom og sen seksuell debut. Nasjonalt screeningprogram. Blødning, utflod og sårdannelser. Smerter er sent symptom. Ved CIN (Carcinoma In Situ) konisering. Kirurgisk fjerning av livmor og avt. annet vev. Strålebehandling. Cytostatikabehandling. Ved CIN blir alle friske. Prognosen er ellers avhengig av størrelsen på svulsten og grad av innvekst i vevet. 5

6 Oppgave 2 Barnesykdommer (pediatri) a) 4 p Tre barnesykdommer som det i dag vaksineres mot i Norge er meslinger, røde hunder og kusma. Forklar hvilke symptomer som er vanlige ved hver enkelt av disse sykdommene. Symptomer ved meslinger: Symptomer ved røde hunder: Symptomer ved kusma: Typisk sammenflytende utslett Hoste Konjunktivitt Lett feber Blekrødt, ukarakteristisk utslett Varighet 3 4 dager Betennelse og hevelse i ørespyttkjertelen (glandula parotis) Feber Varighet 7 10 dager Komplikasjoner som pankreatitt og meningoencephalitt (ofte mildt) Forklar også hvorfor det vaksineres mot hver enkelt av disse sykdommene. Vaksine mot meslinger: Fare for komplikasjoner som encephalitt med til dels betydelig sekvele Bakterielle superinfeksjoner På grunn av vaksinen er meslinger i dag sjelden i Norge, men årsak til betydelig dødelighet i u land Vaksine mot røde hunder: Gravide som får røde hunder risikerer å få en alvorlig skade av fosteret. Vaksine mot kusma: Komplikasjoner som orchitt (testikkelbetennelse) hos gutter, særlig etter pubertet. Kan medføre sterilitet b) 4 p Forklar hvilke parametere du er opptatt av når du skal observere og vurdere hydreringsgraden hos et sykt barn. Symptomer på dehydrering Slapphet Tørste Tisser lite Innsunkne øyne, evt. innsunken fontanelle Redusert hudturgor Rask puls og respirasjon Kjølig hud og tørre slimhinner Vektutvikling Regne ut % væsketap. > 10 % væsketap sjokkfare! Husk at kandidaten skal forklare symptomer og tegn. 5 symptomer/tegn bør holde til fullt hus. c) 4 p Forklar hva som menes med atopi. Ikke en sykdom, mer en immunforsvarstype. Tendens til å produsere antistoffer av typen IgE. Assosiert med astma, eksem, rhinokonjunktivitt, allergiske lidelser Forklar om utløsende årsaker, symptomer og behandling av astma hos et barn. Utløsende årsaker: Symptomer: Behandling: Allergener Virusinfeksjoner Irritanter som sigarettrøyk og kald luft Tung pust ekspiratorisk obstruksjon Piping fra bryst Kronisk hoste særlig nattehoste To prinsipper Forebygging Dempe betennelse med kortikosteroider Behandle symptomer Utvidelse av luftveier med β 2 agonister Det vanligste er inhalasjonsbehandling. Barn under skolealder Spray og kolbe 6

7 Oppgave 3. Ortopedi / Traumatologi a) 3 p Hvilke problemer kan oppstå ved gipsbehandling? Hvordan kan disse forebygges? Problem med gipsen For trang sterke smerter Problemer med å bevege kalde, følelsessløse, blekt cyanotiske fingre/tær Trykksår Stive ledd Muskelatrofi Hudproblemer Forebygging Ta med i beregningen at det alltid blir en hevelse etter skaden Hevet ekstremitet og bruk av muskelpumpen Polstring Langvarig opptrening, fysioterapi etter fjerning av gipsen Bruk av muskelpumpen. Langvarig opptrening, fysioterapi etter fjerning av gipsen b) 5 p Gjør kort rede for årsaker, symptomer og behandling ved distal radiusfraktur. Årsak: Fall, der en tar seg for med strak, flektert hånd. Oftest hos middelaldrende og eldre. Symptomer: Det ytterste bruddstykket trekkes vanligvis oppover (dorsalt). Dette gir en feilstilling der underarmen får form som en gaffel der fingrene er tennene på gaffelen. Feilstillingen i underarmen beskrives av og til som å ha bajonettform. Dette kalles fraktura radii typica (Colles fraktur). Dersom det ytterste bruddstykket er forskjøvet nedover (volart), kalles bruddet Smiths fraktur. Smerter. Klarer ikke å bevege håndleddet. Kraftig hevelse og karakteristisk feilstilling. Ved skade av årer, nerver eller sener ses nedsatt funksjon av hånd og fingre. Behandling: Colles fraktur kan som oftest reponeres og gipses. Av og til operasjon med intern fiksasjon. c) 5 p Det har skjedd en ulykke og en person er skadet. Vurderingene som gjøres når førstehjelp gis er oppsummert med bokstavene A D. Hva står bokstavene for? Forklar hva som bør gjøres under hvert punkt. I hvilken prioritert rekkefølge gis akuttmedisinsk behandling? A: Airway Sikre frie luftveier, gi oksygen, intubere. (Nakkekrage ved mistanke om fractur) B: Breathing Respirasjonsvurdering (overfladisk/anstrengt/rask/sen). Ventilering? C: Circulation Hypovolemi, stanse blødninger. Gi væske ved behov. D: Disability Vurderte pasientens funksjon (respiratorisk anstrengelse, systolisk trykk, perifer sirkulasjon bevissthet) E: Exposure Få oversikt over hele pasienten kle av ham. 7

8 Del II. Svar kort på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Hver oppgave teller 1 poeng. Oppgave 4. I forbindelse med vurdering av blodprøveresultater brukes begrepene spesifisitet og sensitivitet. Forklar disse begrepene. Sensitiviteten viser hvor mange prosent av dem som er syke, testen er i stand til å identifisere korrekt. Spesifisiteten viser hvor mange prosent av dem som ikke er syke testen er i stand til å identifisere korrekt. 5. Hvilke blodprøver inngår i betegnelsen leverfunksjonsprøver? ALAT (ALaninAminoTransferase) ASAT (ASpartAtaminoTransferase) Bilirubin ALP (ALkalisk Phosfatase) INR (International Normalised Ratio Albumin γ GT (Gamma GlutamylTransferase) Foreslår at kandidaten får fullt hus på 5 eller flere rette. 6. Hvorfor er mange pasienter med leversvikt ikteriske? Hva er årsaken til gulfargen? Bilirubin er et gult avfallsstoff som dannes ved nedbrytning av hemoglobin. For at bilirubin skal kunne skilles ut, må leveren konjungere dette slik at det blir vannløselig. Ved leversvikt er leverens evne til å konjungere bilirubin nedsatt, og mengden ukonjungert bilirubin i blodbanene øker. Den gule fargen vil først vise på sklera, senere i huden. 7. Hva er SAGMAN erytrocytter? Fra fullblod fjernes trombocytter og plasma. Leukocytter filtreres i hovedsak bort. Erytrocyttene blandes med en væske bestående av Salt, Adenin, Glukose og MANnitol (SAGMAN) 8. Nevn 3 årsaker til hypokalemi. Økt utskillelse, for eksempel bruk av diuretika, steroider og Cushings syndrom Alkalose, for eksempel langvarg oppkast eller lakrismisbruk Direkte tap, for eksempelkronisk diaré eller intestinal fistel Magnesiummangel 9. Nevn 4 symptomer/tegn på hyperkalemi. Tretthet Nedsatt muskelkraft Forvirring evt koma EKG forandringer med ulike typer blokke hjertestans 10. Hvordan kan blodprøver skille mellom en akutt og en kronisk respiratorisk acidose? Ved akutt respiratorisk acidose er pco 2 høy; Base Excess (BE) og bikarbonat (HCO 3 ) er normale. Når nyrene har fått tid til å kompensere for den høye pco 2 mengden (og lave ph), så vil BE og bikarbonat være høye. 8

9 11. Gi 5 eksempler på årsaker til utvikling av kreftsykdom. Generell oversikt (godkjennes): Kosthold Tobakksrøyk Infeksjoner Seksuelle forhold Alkohol Ulike former for straaling Arbeidsmiljø Forurensing Tilsettningsstoffer Spesifikke årsaker: Ioniserende stråling/røntgen Ultrafiolett lys Aromatiske aminer (benzedin) Asbest Benzen Krom Nikkel Tobakk Vinylklorid Leukemi Malignt melanom Blære /lever kreft Mesoteliom (pleura) og bronkialkreft Leukemi Lungekreft Bihulekreft / lungekreft Lungekreft, blærekreft og andre Hemangiosarkom (lever) 12. Forklar hvorfor de viktigste bivirkningene ved bruk av cytostatika oppstår. Cytostatika virker på celler som holder på å dele seg. Bivirkningene kommer fra celletyper som deler seg hurtig. Epitelceller i tarmen, cellene i den røde beinmargen som danner erytrocytter, trombocytter og leukocytter, cellene i hårfolliklene. 13. Nevn 5 viktige bivirkninger ved bruk av cytostatika. Blod: Aplastisk anemi Leukopeni (medfører nedsatt infeksjonsforsvar) Trombocyttopeni (medfører blødningstendens) Mage tarm kanalen Anoreksi Kvalme Blødninger Diaré Urinveier: Blødninger Kjønnsorganer: Manglende eggløsning Manglende spermiedannelse Nervesystemet: Polynevropati Andre organer: Karsinogenese Teratogen effekt Håravfall 14. Hvilke to hovedgrupper med kvalmestillende medikamenter brukes mest? I spørsmålet er upresist siden det ikke presiseres hvilken type kvalme det siktes til, og det er derfor flere riktige svar. Tanken bak spørsmålet var Dopamin D 2 antagonister og 9

10 Serotonin 5 HT 3 antagonister. Kvalme ved cytostatikabehandling og kirurgiske inngrep: Dopamin D 2 antagonister Primperan, Afipran (metoklopramid) Serotonin 5 HT 3 antagonister Zofran (ondansetron) Glukokortikoider Prednisolon (prednisolon) Reisesyke: Antihistaminer Peremesin, Postafen (meklozin) Antikolinerge midler Scopoderm (skopolamin) 15. Hva er årsaken til en vanlig neseblødning? Hvordan behandles neseblødning? Årsaker: Lokale traume, skorper som løsner, tumor Generelle blodfortynnende, hemofili, leukemi, hypertensjon Behandling: Klemme sammen neseåpningene i 5 10 minutter. Tampong framre/bakre, is, «brenning» Forebygge ikke pirke, myk, kald mat, ikke bruke bukpresse 16. Hva er tracheotomi? Nevn årsaker til at det lages tracheotomi. Tracheotomi er en kunstig pustevei med kanyle i trakea nedenfor strupen. Indikasjoner: Langvarig respiratorbehov Øvre luftveisobstruksjon Medfødt (Pierre Robin, stenoser, web, laryngomalaci) Traumer eksterne: ansikt/hals, larynx/trakealskader interne: etseskader, intubasjon Infeksjon/Inflammasjon akutt laryngitt? Tumores Lammelse av begge stemmebånd Listen med indikasjoner/årsaker er tatt fra forelesningene. For fullt hus bør kandidaten ha med 3 eksempler. 17. Hva skjer ved et kompartment syndrom? Fasciene rundt muskelbukene er lite ettergivelige. Dersom trykket inne i muskelbuken øker, vil dette kunne gi avklemming av nerver og blodkar. 18. Hva kan årsaken til et kompartment syndrom være? Betennelsestilstander på grunn av kraftig slag/spark mot muskelbuk i arm eller fot (sportsskade), ved brudd eller etter ischemi. Kronisk kompartmentsyndrom ses ved kraftig økt muskelvolum etter trening. 10

NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Emnekode og navn/namn : BSM3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære og farmakologi

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Generell patologi, sykdomslære og farmakologi

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS10. Ny/utsatt prøve. Emnekode og namn/namn

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS11 Emnekode og namn/namn : BSM2A Medisinske

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning: Kull: Bachelorutdanning i sykepleie GRS10 Emnekode og navn/namn: BSS1B - Introduksjon til sykepleiens funksjon

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

Kreft i munnen. Informasjon fra Kreftforeningen

Kreft i munnen. Informasjon fra Kreftforeningen Kreft i munnen Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av kreft i munnen. Betegnelsen munnkreft

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Bokmål Hvorfor er det viktig å vaksinere? Kombinasjonsvaksiner Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Akutte pustevansker hos barn på legevakt

Akutte pustevansker hos barn på legevakt Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i legevaktsykepleie Akutte pustevansker hos barn på legevakt Acute respiratory distress in children at the emergency department Kandidatnummer: 310 Kull:

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie.

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Tillatte hjelpemidler Norsk legemiddelhåndbok og/eller Felleskatalogen Varighet 2 timer. Instruksjoner Oppgavene består

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

Sikkerhet og førstehjelp

Sikkerhet og førstehjelp Sikkerhet og førstehjelp av Sverre Mørk innhold Under hvert tema finner du symptomer og hvilke vurderinger og tiltak du må gjøre for å tilfredsstille disse. Forsidefoto: Caroline Neteland Gautland Krav

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer