NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE"

Transkript

1 HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Emnekode og navn/namn : BSM3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære og farmakologi Utdanning : Sykepleie / Sjukepleie Kull : GRS10 Dato : 9. september 2011 Fagansvarlig/fagansvarleg : Fred Ivan Kvam Antall sider/ antal sider : 3 (inkludert denne) Nynorsk tekst følgjer etter bokmålsteksten. Eksamenstid : 3 timer/timar Tillatte hjelpemidler/ Tillatte hjelpemiddel : Ingen Merknader: Bokmål: Merknadar: Nynorsk: Alle oppgavene skal besvares. Faglærer kommer ikke rundt i eksamenslokalene. Eventuelle spørsmål i forbindelse med uklarheter knyttet til oppgaveteksten formidles til faglærer via eksamensvaktene. Alle oppgåvene skal svarast på. Faglæraren kjem ikkje rundt i eksamenslokala. Eventuelle spørsmål knytta til uklarheiter i høve til oppgåveteksten må formidlast til faglæraren via eksamensvaktene.

2 EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPLIGE EMNER, del 3. SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Bokmål Del I. Svar utdypende på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Oppgave 1. Kvinnesykdommer (gynekologi) a) 4 p Hva menes med menopause, og hva er årsaken? Nevn symptomer kvinnen kan få i klimakteriet, og forklar hvordan disse kan behandles. b) 3 p Hva er virkningsmekanismen for P piller (prevensjonsmidler som inneholder både østrogen og gestagen)? Forklar hvorfor bruk av P piller er kontraindisert for en del kvinner. c) 5 p Gjør kort rede for forekomst, symptomer, behandling og prognose ved cancer corporis uteri. Oppgave 2 Barnesykdommer (pediatri) a) 5 p For å følge utviklingen av barnet de første leveårene, brukes ofte percentilskjema. Hvilke 3 parametere måles? Hva menes med en percentilkanal? Hva betyr det når percentikanalen krysses? Hva betyr det når barnet ligger <2,5 percentilen. b) 2 p Hva er feberkramper? Hvordan kan disse behandles? c) 5 p Astma er en vanlig sykdom hos barn. Hva er astma? Gjør kort rede for årsaker, symptomer og behandling/forbygging. Oppgave 3. Ortopedi / Traumatologi a) 6 p Det har skjedd en ulykke og en person er skadet. Vurderingene som gjøres når førstehjelp gis er oppsummert med bokstavene A E. Hva står bokstavene for? Forklar hva som bør gjøres under hvert punkt. Pasienten har fått hjernerystelse (commotio cerebri). Nevn symptomene og forklar observasjonene som gjøres de første timene etter ulykken. b) 6 p Brudd i proksimale del av femur er blant våre vanligste brudd og rammer spesielt eldre. Gjør rede for årsaker, symptomer og behandling av fractura colli femoris. Hvordan behandles en pertrokantær femurfraktur? Hvilke komplikasjoner er man redd for ved operasjoner på grunn av proksimal femurfraktur? Del II. Svar kort på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Hver oppgave teller 1 poeng. Oppgave 4. Forklar hva som menes med et falskt positivt prøvesvar. 5. Hvilke blodprøver bekrefter diagnosen hjerteinfarkt? 6. Hva menes med blodprøvenes referanseområde? 7. Hvorfor gis det stort sett leukocyttfiltrert blod? 8. Nevn symptomer, tegn og komplikasjoner ved akutt hemolytisk transfusjonsreaksjon. 9. Nevn eksempler på sykdommer der en kan se metabolsk acidose? 10. Hvordan kan blodprøver skille mellom en akutt og en kronisk respiratorisk acidose? 11. Gi 5 eksempler på årsaker til utvikling av kreftsykdom. 12. Forklar hvorfor de viktigste bivirkningene ved bruk av cytostatika oppstår. 13. Nevn 3 årsaker til hyponatremi. Nevn også 2 symptomer på hyponatremi. 14. Hvilke 3 kreftsykdommer ses hyppigst hos kvinner i Norge? 15. Hva er INR? 16. Når måler en INR? 17. Hva er senkningsreaksjonen (SR). En pasient har betydelig forhøyet SR. Hva kan dette tyde på? 2

3 EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITSKAPLEGE EMNER, del 3. SJUKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Nynorsk Del I. Svar utdjupande på følgjande spørsmål. Alle oppgåvene skal svarast på. Oppgåve 1. Kvinnesjukdommar (gynekologi) a) 4 p Kva forstår ein med menopause, og kva er årsaka? Nemn symptom kvinna kan få i klimakteriet, og forklar korleis desse kan behandlast. b) 3 p Kva er verknadsmekanismen for P piller (prevensjonsmiddel som inneheld både østrogen og gestagen)? Forklar kvifor bruk av P piller er kontraindisert for ein del kvinner. c) 5 p Gjer kort greie for førekomst, symptom, behandling og prognose ved cancer corporis uteri. Oppgåve 2. Barnesjukdommar (pediatri) a) 5 p For å følgja utviklinga til barnet dei første leveåra vert det ofte brukt percentilskjema. Kva 3 parametere vert målt? Kva forstår ein med percentilkanal? Kva tyder det når percentikanalen vert kryssa? Kva tyder det når barnet ligg <2,5 percentilen. b) 2 p Kva er feberkramper? Korleis kan desse behandlast? c) 5 p Astma er ein vanleg sjukdom hos barn. Kva er astma? Gjer kort greie for årsaker, symptom og behandling/førebygging. Oppgåve 3. Ortopedi / Traumatologi: a) 6 p Det har skjedd ei ulykke og ein person er skadd. Vurderingane som vert gjort når ein gir førstehjelp er oppsummert med bokstavane A E. Kva står bokstavane for? Forklar kva som bør verta gjort under kvart punkt. Pasienten har fått hjernerystelse (commotio cerebri). Nemn symptoma og forklar observasjonene som vert gjort dei første timane etter ulykka. b) 6 p Brot i proksimale del av femur er mellom våre vanlegaste brot, og rammar spesielt eldre. Gjer greie for årsaker, symptom og behandling av fractura colli femoris. Korleis vert ein pertrokantær femurfraktur behandla? Kva komplikasjonar er ein redd for ved operasjonar på grunn av proksimal femurfraktur? Del II. Svar kort på følgjande spørsmål. Alle oppgåvene skal svarast på. Kvar oppgåve tel 1 poeng. Oppgåve 4. Forklar kva ein meiner med eit falskt positivtprøvesvar. 5. Kva blodprøver kan bekrefta diagnosen hjerteinfarkt? 6. Hva mener ein med blodprøven sitt referanseområde? 7. Kvifor vert det stort sett brukt leukocyttfiltrert blod? 8. Nemn symptom, teikn og komplikasjonar ved akutt hemolytisk transfusjonsreaksjon. 9. Nemn døme på sjukdommar der ein kan sjå metabolsk acidose? 10. Korleis kan blodprøver skilja mellom ein akutt og ein kronisk respiratorisk acidose? 11. Gje 5 døme på årsaker til utvikling av kreftsjukdom. 12. Forklar kvifor dei viktigste sideverknadane ved bruk av cytostatika oppstår. 13. Nemn 3 årsaker til hyponatremi. Nemn óg 2 symptom på hyponatremi. 14. Kva 3 kreftsjukdommar er vanlegast hjå kvinner i Norge? 15. Kva er INR? 16. Når måler ein INR? 17. Kva er senkningsreaksjonen (SR)? Ein pasient har betydelig auka SR. Kva kan dette tyde på? 3

4 SENSORVEILEDNING EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPLIGE EMNER 3. SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Pensum til denne eksamen er følgende: Enten Henriksson, O. & Lennermark, I. (2004) Verdt å vite om væskebalansen: vann, elektrolytt og syre base balansen, 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Nordeng, H. M. E. & Spigset, O. (red.) (2007) Legemidler og bruken av dem, Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 10, 21, 25, 29, 30. Stokke, O. & Hagve, T. A. (red.) (2010) Undersøkelser ved sykdom, Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 1, 2. Wyller, V. B., Brodal, P. A. & Toverud, K. C. (2005) Det friske (DFM) og det syke mennesket (DSM): cellebiologi, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin, 6 bind, Oslo, Akribe. DSM, bind I s DSM, bind II s DSM bind IV s , s , s , s , s. 258, s DSM, bind V kap. 20. DSM, bind VI kap. 22. Eller Grønseth, R. & Markestad, T. (2011) Pediatri og pediatrisk sykepleie, 3. utg. Bergen, Fagbokforlaget. Kap. 2, Henriksson, O. & Lennermark, I. (2004) Verdt å vite om væskebalansen: vann, elektrolytt og syre base balansen, 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Nordeng, H. M. E. & Spigset, O. (red.) (2007) Legemidler og bruken av dem, Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 10, 21, 25, 29, 30. Jacobsen, D., Kjeldsen, S. E., Ingvaldsen, B., Buanes, T. & Røise, O. (2009) Sykdomslære: indremedisin, kirurgi og anestesi, 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Innledning s , kap. 5, 9, 14, 16 og 22. Schulze, S. & Schroeder, T. V. (red.) (2010) Basisbog i sygdomslære, 2. utg. København, Munksgaard. Kap. 13 s Stokke, O. & Hagve, T. A. (red.) (2010) Undersøkelser ved sykdom, Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 1, 2. Sensurering: De kvalitative målene som er anbefalt er følgende: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene For å lette sensureringen foreslår jeg allikevel at vi også bruker kvantitative mål. Innen naturvitenskaplige felt tror jeg dette må være en riktig tilnærming. Oppgavene i denne eksamen er poengsatt og utgjør til sammen 50 poeng (100 %). Dersom vi tar utgangspunkt i en skala der 40 % av meningsinnholdet må være med for at kandidaten skal bestå, kan vi prøve følgende skala: Symbol % poeng 50 poeng skala A B ½ 39 C ½ 32 D ½ 26 E ½ 20 F ½ 0 Det er mulig at dette systemet gjør det svært vanskelig å oppnå toppkarakterer på kvantitativt grunnlag. Det er da viktig å huske at poenger og prosenter er veiledende det er helhetsinntrykket som viktigst! 4

5 EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPLIGE EMNER, del 3. SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Del I. Svar utdypende på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Oppgave 1. Kvinnesykdommer (gynekologi) a) 4 p Hva menes med menopause, og hva er årsaken? Menopausen er den siste menstruasjonsblødningen. Eggfolliklene i ovariene lar seg ikke lengre stimulere av FSH og østrogenproduksjonen faller. Nevn symptomer kvinnen kan få i klimakteriet, og forklar hvordan disse kan behandles. Symptomer: Klimakteriet (overgangsalderen) er årene før og rett etter menopausen. Menopausealder i Norge er rett over 50 år. 85 % av alle kvinner har plager i forbindelse med klimakteriet. Hetetokter (eksplosivt innsettende varmefølelse) evt. med svetting, hjertebank, søvnproblemer, irritasjonstendens, hodepine, kvalme og av og til angst. Blødningsforstyrrelser fram til menopausen (manglende eggløsning). Tynnere slimhinne (atrofi) i skjeden gi rtørrhet og mulig smerter ved samleie, småblødninger og utflod. Atrofi av slimhinnen i urinrør/blære kan føre til hyppige urinveisinfeksjoner og stressinkontinens. Økt risiko for hjerte og karsykdommer. Økt risiko for osteoporose. Søvnproblemer og leddsmerter. Humørsvingninger (depresjon, gråt, aggressivitet, konsentrasjonsvansker) Behandling: Hormonbehandling i hovedsak for å bedre livskvaliteten. Bruk av østrogen/gestagen over 5 år øker risiko for brystkreft og dyp venetrombose. Østrogen i monoterapi øker risiko for cancer corporis uteri. Hormonbehandling ser ut til å beskytte mot kolorektal kreft. Ulike kombinasjoner av østrogen (alene) eller i kombinasjon med gestagen. Ved kombinasjonsbehandling innlagt blødningsuker eller uten. Administreres som tabletter, plaster, gel og nesespray. Lokalbehandling i skjeden med østrogen har god effekt dersom det er slimhinnene i skjede eller urinveier som er hoverdproblemet. b) 3 p Hva er virkningsmekanismen for P piller (prevensjonsmidler som inneholder både østrogen og gestagen)? Etyløstradiol og gestagener i kombinasjon er ovulasjonshemmere (eggløsningshemmere) Hemmer ovulasjonen ved å hemme GnRH utskillelsen i fra hypothalamus Reduserer modningen av endometriet Cervixsekretet blir seigere/tykkere og mindre gjennomtrengelig for spermier Forklar hvorfor bruk av P piller er kontraindisert for en del kvinner. Det viktigste her er der kvinnen har kjent økt risiko for blodpropp tidligere dyp venetrombose, tidligere infarkt og røykere over 35 år. Det er i læreboken listet opp følgende kontraindikasjoner for bruk av p piller: 5

6 c) 5 p Gjør kort rede for forekomst, symptomer, behandling og prognose ved cancer corporis uteri. Kreft utgående fra endometriet/slimhinnen i livmoren Forekomst: Ca 500 nye tilfeller per år, hyppigste gynekologiske cancerform, oftest kvinner 60+ Symptomer: Postmenopausal blødning, menometroragi, økt utflod, tyngdefornemmelse, dyspareuni Behandling: Operasjon med fjerning av uterus og adnex (eggledere og eggstokker) Strålebehandling. Prognose: Total overlevelse etter 5 år: ca % God prognose på grunn av tidlig diagnose. Oppgave 2 Barnesykdommer (pediatri) a) 5 p For å følge utviklingen av barnet de første leveårene, brukes ofte percentilskjema. Hvilke 3 parametere måles? Lengde, vekt, hodeomkrets. Hva menes med en percentilkanal? Hva betyr det når percentikanalen krysses? Barnet finner percentilkanal i løpet av de første 6 12 levemåneder. Det forventes at barnet da følger sin kanal. Det er grunn til varsko dersom barnet krysser 2 percentilkanaler (opp eller ned) i løpet av noen uker til 1 år. Hva betyr det når barnet ligger <2,5 percentilen. Barnet er blant de 2,5 % korteste, letteste eller med minst hodeomkrets. Grunn til å følge opp og undersøke nærmere. b) 2 p Hva er feberkramper? Hvordan kan disse behandles? Gjelder rundt 3 % av alle barn, vanligst i alderen ½ 6 år. Opptrer under feber, kortvarige (oftest mindre enn 5 minutter), har karakter av GTK (Generalisert Tonisk Klonisk) anfall. Behandling er å kjøle ned barnet kle av, væt huden med klut med lunkent vann c) 5 p Astma er en vanlig sykdom hos barn. Hva er astma? Den vanligste kroniske sykdommen hos barn. Rammer ca 10 %. 6

7 Kronisk betennelse med økt reaktivitet i bronkiolene. Dette gir ødem i slimhinnen, økt sekretproduksjon fra kjertlene i slimhinnen og sammentrekning av den glatte muskulaturen i bronkiolene. Gjør kort rede for årsaker, symptomer og behandling/forbygging. Årsaker: Symptom: Overfølsomhet som er spesifikk (allergi) eller uspesifikk (hyperreaktivitet). Allergisk reaksjon på tre eller gresspollen, dyrehår, husstøvmidd (vanligst), muggsopper, egg, melk, fisk, skalldyr, nøtter eller ulike legemidler Hyperreaktivitet overfor sigarettrøyk, malingslukt, kald luft, forurenset luft, virusinfeksjoner, fysisk aktivitet. Forsnevrning i bronkiolene gir pustevansker med ekspiratorisk obstruksjon og forlenget ekspirasjonsfase. Rask pust, inspiratoriske inndragninger og hoste. Av og til moderat feber. Langvarig hoste (spesielt natthoste) er av og til eneste symptom. Blir raskere trøtte og uopplagte enn andre barn. Noe hemmet i lek, fysisk aktivitet, skolearbeid, sosial aktivitet. Av og til redusert appetitt som gir underernæring og redusert lengdevekst. Behandling/forebygging: Barn/foreldre lærer sykdommen godt å kjenne (astmaskole) slik at de er trygge og kan ta ansvar for å styre behandlingen innen for rammer som er avtalt med helsepersonell (behandlingsplan). Forebygging med å fjerne allergener fra miljøet (husdyr, husstøvmidd) eller uspesifikke irritanter (støvsamlende tepper, sigarettrøyk).. Medikamenter oftest til inhalasjon beta 2 stimulatorer (Ventoline, Bricanyl) og/eller steroider (Flutide, Pulmicort). Behandling av anfall med beta 2 stimulator evt. racemisk adrenalin eller adrenalin som inhalasjon. Teofyllin per os eller rektalt. Oppgave 3. Ortopedi / Traumatologi a) 6 p Det har skjedd en ulykke og en person er skadet. Vurderingene som gjøres når førstehjelp gis er oppsummert med bokstavene A E. Hva står bokstavene for? Forklar hva som bør gjøres under hvert punkt. ATLS prinsippene (Advanced Trauma Life Support) A Airway B Breathing C Circulation D Disability E Exposure Sikre frie luftveier. Gi O 2. Intubere? Nakkekrage ved den minste mistanke om fractur. Respirasjonsvurdering (overflatisk, anstrengt, rask, sen). Behov for ventilering? Hypovolemi? Stanse blødninger. Gi væske ved behov. Bevissthet. Vurdere pas. funksjon (resp. anstrengelse, blodtrykk, perifer sirkulasjon) Full avkledning for å få oversikt over alle skader. Forebygge hypotermi ved å starte tidlige tiltak mot varmetap. Pasienten har fått hjernerystelse (commotio cerebri). Nevn symptomene og forklar observasjonene som gjøres de første timene etter ulykken. Symptomer: Kortvarig bevisstløshet og amnesi. Hodepine, kvalme, brekninger. Noen ganger nevrologiske utfall som forsvinner i løpet av et par dager. 7

8 10 15 % kan slite med hodepine, svimmelhet og synsforstyrrelse over tid. Observasjoner: Pasienten overvåkes for å oppdage en eventuell blødning med påfølgende trykkøkning. Sengeleie. Bevissthet blir pasienten sløvere, trett, mister bevissthet. Blir pasienten kvalm, får brekninger tegn på økt intrakranielt trykk. Pupillenes størrelse og reaksjon på lys utvikles sideforskjell med hensyn til størrelse og lysreaksjon? b) 6 p Brudd i proksimale del av femur er blant våre vanligste brudd og rammer spesielt eldre. Gjør rede for årsaker, symptomer og behandling av fractura colli femoris. Årsaker: Symptomer/tegn: Behandling: Personer i årene med osteoporose. Gang, syns eller balanseproblemer og bruk av en rekke medikamenter øker fare for fall. Faller hjemme direkte mot hofte. Pasienten klarer ikke å reise seg (med mindre bruddet er innkilt), og kan heller ikke løfte benet fra underlaget. Benet er utadrotert og opptrukket. Trykkøm over trochanter major. Reponering. Skruer. Hemiprotese. Totalprotese. Kirurgisk behandling muliggjør hurtig mobilisering dette forebygger komplikasjoner. Forebyggende behandling med antibiotika og lavmolekylært heparin. Hvordan behandles en pertrokantær femurfraktur? Glideskrue Hvilke komplikasjoner er man redd for ved operasjoner på grunn av proksimal femurfraktur? Gjennomsnittsalderen til pasienten er rundt 80 år, og allmenntilstanden relativt dårlig. Fare for generelle postoperative komplikasjoner som trombose (dyp venetrombose og lungeemboli), pneumoni og decubitus. Caputnekrose hos ca 1/3 av pasientene med collum femoris fractur. Del II. Svar kort på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Hver oppgave teller 1 poeng. Oppgave 4. Forklar hva som menes med et falskt positivt prøvesvar. Falsk positivt resultat er når en klassifiserer friske personer som syke. Falsk negativt resultat er når en klassifiserer syke personer som friske. 5. Hvilke blodprøver bekrefter diagnosen hjerteinfarkt? s Troponin er absolutt hjertespesifikt s CK MB brukes også 6. Hva menes med blodprøvenes referanseområde? Verdier fra klinisk friske personer (der de 2,5 % høysete og laveste verdiene er tatt bort) 8

9 7. Hvorfor gis det stort sett leukocyttfiltrert blod? For å redusere risikoen for immunologiske reaksjoner 9. Nevn symptomer, tegn og komplikasjoner ved akutt hemolytisk transfusjonsreaksjon. Frysninger, feber, hodepine, kvalme Takykardi Brystsmerter, lendesmerter Dyspné Blodtrykksfall, sjokk Hemoglobinemi, hemoglobinuri, nyresvikt Disseminert intravaskulaer koagulasjon (DIC) 9. Nevn eksempler på sykdommer der en kan se metabolsk acidose? Hovedårsaken er overskudd av ikke flyktige syrer eller tap av bikarbonat. Diabetisk ketoacidose (ketonlegemer), nyresvikt med uremi (svovelsyre, fosforsyre), melkesyreacidose på grunn av vevshypoksi, eller forgiftning med etylenglykol (glykolsyre), metanol (maursyre), acetylsalisylsyre (organiske syrer). Diaré eller tarmfistel. 10. Hvordan kan blodprøver skille mellom en akutt og en kronisk respiratorisk acidose? Ved akutt respiratorisk acidose er pco 2 høy, men Base Excess (BE) og bikarbonat (HCO 3 ) er normale. Når nyrene har fått tid til å kompensere for den høye pco 2 mengden (og lave ph), så vil BE og bikarbonat være høye. 11. Gi 5 eksempler på årsaker til utvikling av kreftsykdom. Generell oversikt (godkjennes): Kosthold Tobakksrøyk Infeksjoner Seksuelle forhold Alkohol Ulike former for straaling Arbeidsmiljø Forurensing Tilsettningsstoffer Spesifikke årsaker: Ioniserende stråling/røntgen Ultrafiolett lys Aromatiske aminer (benzedin) Asbest Benzen Krom Nikkel Tobakk Vinylklorid Leukemi Malignt melanom Blaere /lever kreft Mesoteliom (pleura) og bronkialkreft Leukemi Lungekreft Bihulekreft / lungekreft Lungekreft, blaerekreft og andre Hemangiosarkom (lever) 12. Forklar hvorfor de viktigste bivirkningene ved bruk av cytostatika oppstår. 9

10 Cytostatika virker på celler som holder på å dele seg. Bivirkningene kommer fra celletyper som deler seg hurtig. Epitelceller i tarmen, cellene i den røde beinmargen som danner erytrocytter, trombocytter og leukocytter, cellene i hårfolliklene. 13. Nevn 3 årsaker til hyponatremi. Nevn også 2 symptomer på hyponatremi. Årsaker: Symptomer: Hjertesvikt, Levercirrhose, Nefrotisk syndrom. Langtkommen nyresvikt, Overdrevet vanninntak hos psykisk syke og ved et syndrom der det er for stor sekresjon av ADH. Stort tap av natrium via urin eller tarm. Kronisk pyelonefritt, cystenyrer, langvarig behandling med furosemid/tiazider, Addisons sykdom. Slapphet og lette allmennsymptomer Dersom utvikles hurtig: Fare for hjerneødem og coma Nevromuskulær irritabilitet med muskelrykninger, kramper, hodepine, kvalme, brekninger, nedsatt bevissthet. 14. Hvilke 3 kreftsykdommer ses hyppigst hos kvinner i Norge? 1) Ca. mammae, 2) Ca. coli rectum, 3) Ca. pulm. I pensumboken er dette uttrykt med større samlebetegnelserog dermed med litt annenrekkefølge: 1) Brystkreft, 2) Mage tarm kreft, 3) Kvinnelige kjønnsorganer, 4) Føflekk og hudkreft, 5) Lunge og luftveier. 15. Hva er INR? INE = International Normalized Ratio. En undersøkelse av koagulasjonsintensiteten i plasma. 16. Når måler en INR? Vitamin K er nødvendig for å lage flere av koagulasjonsfaktorene. Antikoagulasjonsmiddelet warfarin (Marevan) virker ved å hemme denne effekten av vitamin K. INR brukes for å måle effekten av warfarin (Marevan) behandling. Dess høyere verdi for INR dess bedre effekt av wqaefarin. INR kan også brukes for å vurdere leverfunksjonen og vil også øke ved mangel på vit. K som ved malabsorbsjon 17. Hva er senkningsreaksjonen (SR). En pasient har betydelig forhøyet SR. Hva kan dette tyde på? Senkningsreaksjonen er et mål på hvor raskt erytrocyttene synker i en loddrett søyle med blod (som er fortynnet med citrat). SR øker med akuttfaseproteinet fibrinogen. Betydelig forhøyet SR kan tyde på infeksjon eller en annen betennelsesprosess. 10

NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Emnekode og navn/namn : BSM3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære og farmakologi

Detaljer

NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Emnekode og navn/namn : BSM3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære og farmakologi

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Generell patologi, sykdomslære og farmakologi

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS10. Ny/utsatt prøve. Emnekode og namn/namn

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS10 Emnekode og namn/namn : BSM2A Medisinske

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS11 Emnekode og namn/namn : BSM2A Medisinske

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Generell patologi, sykdomslære og farmakologi

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning: Kull: Emnekode og navn/namn: Eksamensform: Sykepleie / Sjukepleie GRSD09 - utsatt prøve BSD3A. Anatomi, fysiologi, mikrobiologi,

Detaljer

Akutte pustevansker hos barn på legevakt

Akutte pustevansker hos barn på legevakt Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i legevaktsykepleie Akutte pustevansker hos barn på legevakt Acute respiratory distress in children at the emergency department Kandidatnummer: 310 Kull:

Detaljer

OSCE 9. semester Olav Kristianslund, Eirik Kristianslund, Tom-Ole Løvås

OSCE 9. semester Olav Kristianslund, Eirik Kristianslund, Tom-Ole Løvås OSCE 9. semester Olav Kristianslund, Eirik Kristianslund, Tom-Ole Løvås FERDIGHETER UNDERSØKELSER OG ANAMNESE... 3 GYNEKOLOGI... 3 Gynekologisk undersøkelse... 3 Gynekologisk anamnese... 4 Abortveiledning...

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

Temahefte FØRSTEHJELP VED SKADER OG SYKDOM HOS ELDRE. Fagfordypning i vanlige skader og sykdommer hos eldre

Temahefte FØRSTEHJELP VED SKADER OG SYKDOM HOS ELDRE. Fagfordypning i vanlige skader og sykdommer hos eldre Temahefte FØRSTEHJELP VED SKADER OG SYKDOM HOS ELDRE Fagfordypning i vanlige skader og sykdommer hos eldre Eldrebølgen Som en følge av økt levestandard og bedre behandlingsmuligheter ved skader og sykdom

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie. «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10. Innlevering 26.10.

NORDLAND UNIVERSITETET I SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie. «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10. Innlevering 26.10. UNIVERSITETET I NORDLAND SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10 Innlevering 26.10.12 WWW.Uln.no Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i 1.0 INNLEDNING...

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie.

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Tillatte hjelpemidler Norsk legemiddelhåndbok og/eller Felleskatalogen Varighet 2 timer. Instruksjoner Oppgavene består

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

ANAFYLAKTISK SJOKK ER EN LIVSTRUENDE TILSTAND.

ANAFYLAKTISK SJOKK ER EN LIVSTRUENDE TILSTAND. BACHELOROPPGAVE: ANAFYLAKTISK SJOKK ER EN LIVSTRUENDE TILSTAND. HVORDAN UTVIKLES DETTE, OG HVILKE TILTAK KAN SYKEPLEIEREN I HJEMMESYKEPLEIEN IVERKSETTE I PÅVENTE AV MEDISINSK HJELP? FORFATTERE: Hanne-Beate

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

Til deg som bruker antidepressiva

Til deg som bruker antidepressiva Til deg som bruker antidepressiva Myter og fakta om antidepressive legemidler ved behandling av angst og depresjon Lars Tanum, overlege dr. med. Desember 2003 Om heftet Depresjon og angst er blant de hyppigste

Detaljer

HAE Hereditært angioødem

HAE Hereditært angioødem HAE Hereditært angioødem (Hereditary angioedema) mange ansikter en familie Innhold Innledning... side 3 Sykdomsbilde og diagnose... side 4 Behandling og forebygging... side 8 Å leve med HAE... side 12

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer