TUNET AS. - et skritt videre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TUNET AS. - et skritt videre"

Transkript

1 TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012

2 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger Organisasjonskart pr Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12 Statistikk for attføringsfaglig arbeid 14 Kvalitetsforbedringer 16 Innovativt arbeid 26 Samarbeid og utadrettet virksomhet 28 Ansatte, kompetanse og rekruttering 31 HMS 36 Måloppnåelse 39 Mål for

3 SAMMENDRAG Tunet har igjen hatt et år preget av omstilling, nye prosjekter og satsingsområder, og mye god læring for ledelse og ansatte. Vi jobber kontinuerlig for å opprettholde og forbedre kvaliteten på de tjenester vi tilbyr. Økonomien er fortsatt sterk og solid, og gir muligheter for å investere i kompetanse og nye prosjekter. Tidligere har vi vært organisert i avdelinger etter hvilket tiltak vi jobber med, Arbeid med bistand, Varig tilrettelagt arbeid, Pøbelprosjektet osv. I år har vi endret dette, og i stedet laget avdelinger med spesialiserte funksjoner etter type arbeidsoppgaver. Dette gir oss bedre mulighet til å kvalitetssikre arbeidet, og gi bedre opplæring og oppfølging av våre ansatte yrkesveiledere, noe vi mener kommer våre arbeidssøkere til gode. I forbindelse med gjennomføring av Pøbelprosjektet for Glomdalsregionen har vi etablert et kontor med kurslokale og nødvendig datautstyr på Kongsvinger. Kontoret ligger i sentrum av byen med kort veg til det meste, Kontoret har en ansatt i tillegg til at kontoret også bemannes noe med ansatte i Elverum. Det er oppnådd et meget godt samarbeid med NAV i regionen, og mange ungdommer har hatt nytte av tilbudet, noe medieoppslag i lokalavisa har bekreftet. Vi har utarbeidet en kompetanseplan, for i enda større grad å kunne planlegge en målrettet kompetansebygging i bedriften. Vi ønsker nå å oppmuntre til videreutdanning og kompetansebygging, spesielt i det faglige arbeidet på arbeidsstasjonene, for en ytterligere profesjonalisering av driften. Dette skal gi bedre fagopplæring for våre arbeidssøkere, og bedre varer og tjenester for våre kunder. I 2012, som i tidligere år, er det gjennomført videreutdanning og mange kurs, som gjør at vi stadig hever bedriftens kompetanse. VIP 24 er et karriereveiledningsverktøy vi har valgt å satse på, og som vi har store forventninger til. Verktøyet er regnet som det beste i sitt slag, og baserer seg på friskfaktorer og hvordan vi best kan utnytte våre sterke sider for best mulig trivsel og mestring i arbeidslivet. VIP 24 egner seg i veiledningsarbeid, teamutvikling, som verktøy for ressursutnyttelse og ved rekruttering av nye medarbeidere. Salg og markedsføring er viktig, både for å sikre en god økonomi, men ikke minst for å sikre gode arbeidsoppgaver og reell kvalifisering for arbeidssøkere som har arbeidspraksis på en av våre arbeidsstasjoner. I 2012 har markedsføringen blitt mer web-basert. Vi har fått ny hjemmeside, vi er aktive på facebook, og vi selger varer på Dette arbeidet skal videreutvikles i Vår nye salg- og markedsføringsplan skal gjøre oss mer profesjonelle i vårt markedsføringsarbeid. 3

4 Tunet AS har tatt nye skritt i 2012, og vi skal fortsette å utvikle oss. Vi har et kollegium som er endringsvillig og omstillingsdyktig. Tunet AS har mange gode samarbeidspartnere som er med på å drive vårt arbeid framover, noe vi setter stor pris på. Vi gleder oss til nye utfordringer i

5 MÅLSETTINGER Formålsparagraf: Selskapets formål er å drive opplæring og kvalifisering av arbeidstakere og arbeidssøkere gjennom målretta og metodisk veiledning, produksjon og tjenesteyting. Videre er selskapets formål gjennom metodisk arbeid å bistå arbeidssøkere i å få seg arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Visjon: Et skritt videre Overordna mål: Å være den foretrukne leverandør av arbeids- og velferdsrettede tjenester for NAV og andre aktuelle kunder i regionen. Målsettinger: Tunet skal fortsette å utvikle seg, og leve opp til formål, visjon og hovedmål. Systematisk arbeid med kvalitetsforbedringer og måloppnåelse i 2011 danner grunnlaget for målene for ATTFØRINGSRELATERTE MÅL: Hovedmål 1: Arbeidssøkere skal oppleve arbeidsglede når de er i intern arbeidspraksis. Dette måles gjennom brukerundersøkelse og oppmøteprosent, og kommer også til uttrykk gjennom en positiv arbeidshverdag. Delmål: Ha fokus på arbeidsglede på arbeidsstasjoner internt. Tiltak: o Humor og inkludering skal være daglige virkemidler i en profesjonell utførelse av yrkesveilederrollen. o Kartlegge opplevelse av arbeidsglede i brukerundersøkelse. Øke deltakelse i eksisterende treningstilbud på huset og i treningsstudio. Tiltak: o Informere om tilbudet i velkomstmappe, fellesrom, kurs og samtaler. o Bruke og videreutvikle en funksjonsvurdering rettet mot spesifikke lidelser som muskel/skjelett- og nevrologiske lidelser. o Gi veiledning i sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse. o Gi veiledning og forklare smertemekanisme ved uspesifikke muskelsmerter/sensitisering, og hvordan trening påvirker disse mekanismene. 5

6 Hovedmål 2: Øke arbeidssøkers opplevelse av å oppfylle egne drømmer. Delmål: Øke arbeidssøkers eierforhold til eget attføringsløp. Tiltak: o Jevnlige samtaler om drømmer og muligheter individuelt og i grupper - med fokus på arbeidssøkers ressurser og muligheter. o Bruke krav og forventninger, samt avslutning av arbeidssøkere som et virkemiddel for å tydeliggjøre målet med tiltaket. o Vurdere nytteverdi og investering av VIP-24 som kartleggingsverktøy med tanke på omfang og bruksområder. Hovedmål 3: Omdømmebygging; Vi vil styrke vår posisjon ytterligere som ledende arbeidsmarkedsbedrift i vår region. Delmål: Jobbe strategisk med markedsføring og kommunikasjon. Tiltak: o Utarbeide en langsiktig strategi og målsetting for markedsføring og kommunikasjon. o Vurdere hvilken arbeidsgiverorganisasjon som best støtter opp om vår faglige utvikling. Sertifisering i Equass Excellence innen desember Tiltak: o Gjennomføre Forsknings- og utviklingsprosjekter i bedriften. o Kartlegge og igangsette nødvendige tiltak for kvalitetsheving. Hovedmål 4: Tilfredsstille NAVs forventninger gjennom å oppfylle målsettinger fra samarbeidsavtalen med NAV. Et utdrag av målene følger: Mål for kvalitet i attføringsarbeidet: NAV lokalt skal øke kvaliteten på innsøking ved bruk av innsøkingsskjema, grundig arbeidsevnevurdering og tilleggsskjema (gjeldende for fylke) og vedlagt all nødvendig dokumentasjon. Ved uklar/manglende bestilling returneres bestilling til innsøkende NAV-kontor og regional controller orienteres. Tiltaksarrangør skal være bevisst på at deltaker skal være i tiltaket i nødvendig tid (dvs avsluttes når målsettingen er nådd). Sikre optimal utnyttelse av alle tiltaksplasser, gjennom avtalte jevnlige oppfølgingsmøter. Spesielt for Avklaring og APS: Det skal arbeides for å definere behov, begrensninger og muligheter i samarbeid med den enkelte deltaker. Deltakers involvering i egen prosess/planlegging forsterkes gjennom bruk av egenevaluering og fokus på målsettingen i bestillingen. 6

7 Planmessig bidra til at tiltaksdeltakeren setter seg nye mål for videre aktivitet etter denne tiltaksgjennomføringen. Spesielt for AB: Det avholdes trekantsamtale forut for oppstart i tiltaket. Godt samarbeid og kommunikasjon mellom saksbehandler på NAV og tilrettelegger, preget av felles mål for deltaker. Spesielt for VTA: Opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom spesifikt tilrettelagt arbeid med høy grad av individuell fleksibilitet. Lage aktivitetsplan som legger til grunn utvikling for den enkelte deltaker. Resultatkrav: Avklaring: Utført avklaring, dokumentert gjennom rapport: 100% APS: Andel APS-deltakere overført til aktive løsninger: 70%. Ved tiltak utover 6-8 mnd må 5 dagers uke vurderes som et krav. AB: 55% videreføres til arbeid/lønnstilskudd og/eller kombinasjonsløsninger. 10% videreføres til skole/videre utdanning eller andre aktive løsninger. Arrangør skal tilstrebe seg på å holde deltaker i aktivitet frem til deltaker er i ekstern praksis/arbeid. VTA: Alle deltakere skal årlig vurderes ift overføring til VTA ordinær. PERSONALPOLITISKE MÅL: Hovedmål 5: Alle yrkesveiledere skal ha en god utvikling av sine lederegenskaper. Dette dokumenteres gjennom heving av formell kompetanse, og gjennom måling av attføringsfaglige resultater hos hver enkelt ansatt. Tiltak: o Fremskaffe system for måling av resultater for hver enkelt ansatt i stab. o Utarbeide en kompetanseplan for å sikre ønsket kompetanseutvikling i stab. o Øke ansattes kunnskap om gruppedynamikk som metode gjennom intern kursing. Hovedmål 6: Sikre god utnyttelse av personalressurser Tiltak: o Vurdere VIP-24 som kartleggingsverktøy med tanke på å avdekke og utnytte den enkeltes ressurser og sterke sider på best mulig måte. Hovedmål 7: Sikre gode rutiner for lønnsforhandlinger og en tydelig og kjent personalpolitikk. Tiltak: o Etablere/utarbeide en kjent og tydelig personalpolitikk. o Utarbeide retningslinjer for valg av tillitsvalgt. o Utarbeide et system for lønnsforhandlinger som er tilnærmet likt en tariffavtale. 7

8 8

9 TILTAK OG TILTAKSPLASSER I 2012 har Tunet hatt følgende tiltaksplasser: Varig tilrettelagt arbeid VTA tilbyr individuell oppfølging og opplæring i variert produksjon av varer og tjenester for personer som mottar uførepensjon. Avdelingen fikk fra 1.oktober 5 nye plasser, og har nå 25 godkjente tiltaksplasser. 6 yrkesveiledere er ansatt i totalt 6 årsverk. 1 av disse jobber i 70% stilling i Oppstartsavdelingen, øvrige stillinger er knyttet til Kvalifisering 3 med følgende arbeidsstasjoner: Rammeverksted med arbeidsoppgaver som; innramming, kundeveiledning og ordrebehandling. Makuleringsverksted hvor sikkerhetsmakulering av konfidensielle dokumenter blir utført profesjonelt og med sikkerhetsklarering. Kafé og catering med produksjon av enkle varme og kalde retter samt kundebehandling. Andre arbeidsstasjoner er; sømverksted, samt alle arbeidsstasjoner drevet av APS (se nedenfor). Arbeid med Bistand AB tilbyr arbeidssøkere veiledning i jobbsøk og arbeidspraksis i en ekstern bedrift. Arbeidssøkernes mål er å få og beholde et fast, ordinært arbeid under tiltakstiden (maks 3 år). Yrkesveileder gir tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen. Avdelingen er godkjent for 36 tiltaksplasser og har tre yrkesveiledere i 3 hele årsverk, hvorav alle er ansatt i Formidlingsavdelingen. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS tilbyr opplæring, arbeidstrening, avklaring, individuell oppfølging og gruppedeltakelse i kurs. De fleste arbeidssøkerne i tiltaket mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV. Avdelingen er godkjent for 40 tiltaksplasser, og har 12 yrkesveiledere ansatt i totalt 10,2 årsverk. 1 stilling er knyttet til Formidlingsavdelingen, 2,7 stillinger i Oppstartsavdelingen, og 6,5 stillinger i Kvalifiseringsavdelingene med følgende arbeidsstasjoner: Gjenbruksbutikken med arbeidsoppgaver som kundebehandling, salg/markedsføring og klargjøring av varer. Kopisentral med oppgaver som kundebehandling, databehandling, kopiering, div. innbinding og forsendelsesarbeid. Verksted Trebearbeiding, i hovedsak reparasjoner men også noe produksjon og lakkerings-/malingsarbeid. Transport Varetransport og budtjeneste. Eksterne og interne oppdrag med lastebil (inntil 7,5 tonn) og budtjeneste med varebiler. Resepsjon/sentralbord for Tunet AS. Service ovenfor kunder, utarbeide turnuslister, kontroll av oppmøtelister og forefallende kontorarbeid. 9

10 Renhold kunnskap om renholdsrutiner og renholdsprodukter, PLS-systemet og HMSarbeid. Arbeidsoppgaver består av renhold i produksjons- og butikklokaler, kontorer og kursrom. Arbeidspraksis i sykkelverkstedet Leiret, reparasjon av sykler, sparker, oppussing av møbler, vedlikehold av søppelkasser i Elverum sentrum m.m. Andre arbeidsstasjoner drevet av VTA (se ovenfor). Avklaring i skjermet virksomhet AVKL tilbyr opplæring, arbeidstrening, avklaring, individuell oppfølging og gruppedeltakelse i kurs. Avdelingen er godkjent for 5 tiltaksplasser, og har en yrkesveileder ansatt i 1 årsverk knyttet til Oppstartsavdelingen. Arbeidssøkerne får tilbud om arbeidspraksis i arbeidsstasjoner drevet av APS og VTA. De kan også velge å ha praksis i ordinær bedrift. Det er arbeidssøkers ønsker og forutsetninger som avgjør hva slags arbeidspraksis som velges. Pøbelprosjektet Hedmark APS Pøbelprosjektet Hedmark, med totalt 31 plasser fordelt på Sør-Østerdal og Glomdal ble startet opp i 2011, og er fortsatt i drift som midlertidige plasser. Tiltaket er for ungdom i alderen 16-25, og tilbyr 6 ukers motivasjonskurs med påfølgende oppfølging ut mot ordinær arbeidspraksis. Pøbelprosjektet AS er underleverandør og leverer gjennomføring av 6-ukers-kursene, samt opplæring av våre yrkesveiledere i avdelingen vedrørende oppfølging og samhandling med bedrifter. Tiltaket er et APStiltak med inntil 1 års varighet for den enkelte arbeidssøker. Pr har avdelingen 3 ansatte i totalt 2,75 årsverk i Formidlingsavdelingen. I tillegg blir 6- ukers-kursene levert av Pøbelprosjektet AS og deres dyktige instruktører. Kurs og annet som tilbys alle tiltaksdeltakere i institusjonelle tiltak i TUNET AS: Kickoffkurs, som i hovedsak inneholder tema vedrørende jobbsøk; finne ledige stillinger, utarbeide egen CV og jobbsøknad, jobbintervju m.m. I tillegg kommer opplæring i data, kommunikasjon og samarbeid, rettigheter og plikter i arbeidslivet, HMS og førstehjelp, kosthold, ergonomi, psykisk helse, problemløsing, å sette seg mål, læringsstrategier, selvbilde og nettverk, og personlig økonomi. Deltakere fra alle tiltak kan delta på de dagene de ønsker/har behov for ut fra hvilke tema som gjennomgås i henhold til hva den enkelte har nedfelt i sin individuelle aktivitetsplan. Jobbklubb: Hver mandag er det felles jobbklubb, der arbeidssøkere kan samles på datarommet til eget jobbsøkerarbeid. Funksjonsvurdering er et viktig verktøy sammen med kartlegging gjennom arbeidspraksis - for å gi en grundig og systematisk kartlegging av fysisk og psykisk helse sett i forhold til fungering i arbeidslivet. Gjennom funksjonsvurdering gis det også treningstips. Trening: Tunet AS har eget trimrom med et stort utvalg apparater, og det legges til rette for tilrettelagt trening i arbeidstida. En gang i uka arrangeres det felles trening i treningsstudio. AMO-kurs og prosjektansvarlig Avdelingen har pr utviklingsleder ansatt i 1 årsverk, som i tillegg til AMO-kurs og nye prosjekter har ansvar for kvalitetssikring av bedriften som helhet. 10

11 STYRET OG STYRETS ARBEID Generalforsamling: Elverum kommune er eneaksjonær i Tunet AS. Formannskapet utgjør selskapets generalforsamling. Styret har fram til generalforsamling bestått av: Styreleder: Britt Weium Nestleder: Stein Suren Styremedlem: Leif Terje Solbakken Ansattes representant: Hilde Austeng Andreassen 1.varamedlem: 2.varamedlem: 3.varamedlem: Ansattes varamedlem: Aasmund Hagen Anne Mone Spangen Kari Øverseth Hege Eek Styre har f.o.m. generalforsamling bestått av: Styreleder: Britt Weium Nestleder: Leif Terje Solbakken Styremedlem: Ole Jo Kristoffersen Ansattes representant: Hilde Austeng Andreassen 1.varamedlem: 2.varamedlem: 3.varamedlem: Ansattes varamedlem: Torill Johnstad Venåsen Dag Martin Bakken Kari Øverseth Hege Eek Styrets arbeid: Styret har i 2012 avholdt 5 styremøter, og har behandlet 43 saker. Styret behandler saker som strategi, årsplaner, rapporter, budsjett, regnskap, lønnsforhandlinger m.m. De blir orientert om HMS-rapport, brukerundersøkelse og utviklingen i det attføringsfaglige arbeidet. Styret evaluerer årlig styrets arbeid og kompetanse. Andre saker styret har behandlet: Investering i personalets kompetanse gjennom sertifisering av 10 personer i karriereveiledningsverktøyet VIP 24, samt lisenskjøp av verktøyet. Investering i trappeheis mellom 1. og 2.etg i Gamle Trysilveg 3. 11

12 ØKONOMI Aksjekapitalen i Tunet AS består av 2 aksjer à kr som eies av Elverum kommune. Tidligere overskudd har gitt Tunet en god egenkapital. Vedtektenes 5 sier: Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den fremtidige drift. Tunet AS har også i 2012 gått med overskudd. Dette skyldes inntekter fra Pøbelprosjektet samt at våre gode salgstall fra tidligere år totalt sett er opprettholdt. Resultat: Resultat 2011 Budsjett 2012 Resultat 2012 Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat av finansposter Resultat Egenkapital Omsetning på arbeidsstasjonene: (Tallene er oppgitt i hele 1000 kr.) Avdeling Omsetning 2011 Budsjett 2012 Omsetning 2012 Endring i % i forhold til 2011 Rammeverksted ,8 % Kafé ,8 % Makulering ,2 % Butikk ,1 % Kopisentral ,7 % Transport ,2 % Søm Ingen endring Sykkel/Ute/Candy ,4 % Totalt ,2 % Tunet AS har en god økonomistyring som gjør at vi tåler en viss risiko og kan satse på nye prosjekter. I 2008, da Tunet ble samlokalisert i Gamle Trysilveg, utgjorde attføringsfaglige tjenester 68 % av den totale omsetningen. I 2012 utgjorde attføringsfaglige tjenester 76 % av den totale omsetningen. Vi ser altså at salg av attføringsfaglige tjenester utgjør en større og større andel av bedriftens inntekter. I 2012 er det investert i lokaler og en fast stilling på Kongsvinger. I tillegg er det opprettet en ny stilling i Formidlingsavdelingen. Det er investert i kompetanse, personell og verktøy for VIP 24, noe som kan gi bedriften et ekstra bein å stå på, i tillegg til at det øker kvaliteten på vårt attføringsfaglige arbeid. I forbindelse med at vi fikk 5 nye VTA-plasser vil det bli opprettet en ny stilling på kopisentralen vinteren 2012/2013, samtidig som det også investeres i nytt utstyr her. Dette vil være med på å løfte kopisentralens 12

13 kapasitet og tjenester ytterligere. Den økonomiske utviklingen i kafeen forsvarer ikke en ekstra halv stilling som ble opprettet i 2011, og denne er derfor tatt bort i løpet av Ressursen brukes annet sted i bedriften, og ingen er oppsagt som følge av denne endringen. Sykkelverkstedet/Candy/utetilbudet, det som før utgjorde lavterskeltiltaket, har økt omsetningen med nesten 40 %. Dette er et resultat av et betydelig arbeid for å tilby nye tjenester og øke effektiviteten. Kopisentralen som fra før hadde en god omsetning har fortsatt å øke, og omsetter nå for mer enn 1,2 millioner pr år. Dette gir grunnlag for nye investeringer. Også makulering og transport har hatt en god økning i omsetning på om lag 20 %. Andre avdelinger trenger å gjøre grep for å opprettholde og øke omsetningen. 13

14 STATISTIKK Nedenfor vises statistikk for det attføringsfaglige arbeidet i Denne skal synliggjøre hvor mange deltakere som har deltatt, kjønn, aldersgrupper og resultater. PPE = Pøbelprosjektet Elverum, PPK = Pøbelprosjektet Kongsvinger, APS K = Deltakere i Kongsvinger tatt inn på ledige Pøbelplasser, men som ikke har gått Pøbelkurs. Deltakere (antall) Samlet VTA AB APS AVKL PPE PPK APS K Godkjente plasser (01.01 og ) 132/137 20/ Deltakere pr Begynt Sluttet Deltakere pr (40pl) Totalt i gjennom året Kjønnsfordeling Samlet VTA AB APS AVKL PPE PPK APS K Kvinner Menn Alder Samlet VTA AB APS AVKL PPE PPK APS K Under 40 år Over 40 år Vi ser at flere kvinner henvises til tiltak enn tidligere, på tross av at Pøbelprosjektet drar opp gjennomsnittet for menn. Vi ser også at flere unge under 40 henvises. I 2012 er 2 av 3 arbeidssøkere under 40 år. Mange av de som henvises har sammensatte utfordringer som gjør at veien til ordinært arbeid kan være lang, og krever tverrfaglig samarbeid på tvers av flere instanser. Dette kommer fram i aktivitetsplaner, og i formidlingsresultater. Oversikten under viser resultatet av det attføringsfaglige arbeidet; hva deltakerne gikk videre til etter avslutning: De som sluttet i TUNET AS gikk videre til: Samlet 2012 VTA AB APS AVKL PPE PPK APS K Lønnet arbeid* 18 % - 54 % 9 % 8 % 12 % 23 % 33 % Arbeidsmarkedstilt. 36 % - 18 % 34 % 57 % 47 % 32 % 33 % Utdanning 4 % - 3 % 4,5 % - 12 % 4 % - Annet ** 20 % - 11 % 28 % 13 % 24 % 18 % 17 % Flyttet 6 % 50 % 3 % 4,5 % % - Passive tiltak 16 % 50 % 11 % 20 % 22 % 5 % 9 % 17 % Totalt ant. avsluttet *Lønnet arbeid = heltids- eller deltidsjobb, evt i kombinasjon med stønad. **Annet = fødsel, behandling, soning. 14

15 tiltaket i 2011 ble avsluttet i AB har økt formidling til ordinært arbeid fra 44 % i 2011 til 54 % i Formidling til andre arbeidsmarkedstiltak har gått noe ned i samme periode. APS formidler færre til lønnet arbeid, fra 15% i 2011 til 9% i Formidling til andre arbeidsmarkedstiltak er stabilt. Avklaringstiltaket har økt formidling til lønnet arbeid fra 3 % i 2011 til 8 % i Selv om færre er formidlet til arbeidsmarkedstiltak, er totalt sett flere i aktivitet. For Pøbelprosjektet har vi ikke sammenlignbare tall for 2011, da de fleste som startet opp i dette 15

16 KVALITETSFORBEDRINGER BAKGRUNN: Som utgangspunkt for arbeid med kvalitetsforbedringer har vi sett på: Målsettinger for bedriften Klager fra deltakere Endrede behov hos arbeidssøkere/interesseparter Kartlegging av måloppnåelse ut fra arbeidssøkernes aktivitetsplaner Brukerundersøkelser Brukerundersøkelsen En referansegruppe bestående av arbeidssøkere fra alle avdelinger deltok i arbeidet med å utforme spørsmål til undersøkelsen. Det foreligger eget referat fra møtene med referansegruppa. Spørreskjema ble delt ut eller sendt ut pr post til alle som er i tiltak i Tunet pr % av tiltaksdeltakerne svarte på undersøkelsen, noe som anses som en grei svarprosent. I forskningssammenheng anses alt over 50% som tilfredsstillende. 8 av de som har svart har ikke oppgitt hvilket tiltak de tilhører. En svakhet med undersøkelsen kan være at de som er aktive og har godt oppmøte er overrepresentert i svarene i forhold til de som dropper ut av tiltaket. Men alle har hatt muligheten og blitt oppfordret til å svare. Positive resultater av undersøkelsen: Det går fram av undersøkelsen at arbeidssøkerne er fornøyde med tjenesten de har mottatt. 92 % sier at de er fornøyd med tjenesten. Dette er det beste resultatet siden målingene startet i 2009, vi har tidligere oppnådd % fornøyde deltakere. Spørsmål om samarbeidet med egen yrkesveileder har fått en gjennomsnittlig skår på 5,25 (på en skala fra 1 til 6). Dette er også det beste resultatet siden målingene startet, vi har tidligere hatt 5,12 og 5,05 på dette spørsmålet. Alle tiltak har en gjennomsnittsskår på over 5 på dette spørsmålet. 87% svarer at Tunet har bidratt til å heve livskvaliteten deres, noe som må ansees som veldig positivt. På spørsmål om deltakerne opplever arbeidsglede på arbeidsplassen får vi en gjennomsnittlig skår på 4,96. Dette er en 16

17 nedgang fra 2011 da vi fikk en skår på 5,2. Vi opplever at 4,96 er et godt resultat, men ser at vi må jobbe for å holde arbeidsgleden oppe. Vi går også noe ned når det gjelder brukermedvirkning, opplæring, og det å se positive sider ved seg selv, men opplever likevel at vi fortsatt har et godt resultat. Utfordringer: Når det gjelder kurs er arbeidssøkerne mindre fornøyde enn tidligere. Pøbelprosjektet trekker gjennomsnittet opp, mens VTA trekker snittet ned. Dette har sannsynligvis sammenheng med at det ikke har vært kurs rettet spesielt mot VTA i av 3 sier at de ikke vet hvordan de skal klage. Dette må vi gjøre noe med. 22% svarer at de ikke kjenner sine rettigheter og plikter. Referansegruppa påpeker at det er mange ord i velkomstmappa, hvor rettigheter, plikter og klageadgang beskrives, og at den bør gjøres mer lettlest. Tilbakemeldinger fra referansegruppa Referansegruppa ga tilbakemeldinger undervegs i prosessen, og etter en analyse av resultatene. Her følger et utdrag: Positive erfaringer fra Tunet: Kommer inn i rutiner og får bruke tid på å komme ut av gamle spor. Det er sosialt, og vi møter andre i lignende situasjon. Føler oss ivaretatt og får hjelp når vi trenger det. I tillegg blir vi hørt når vi kommer med forslag. Får utvikle meg som arbeidstaker, bra med kartlegging, tid til å prøve ulike arbeidsoppgaver. Forslag til endringer fra medlemmer i referansegruppa: Vi trenger handicap-heis mellom første og andre etasje. Det er viktig at yrkesveiledere raskt tar tak i utfordringer for den enkelte arbeidssøker, og for samarbeid og samhandling på arbeidsstasjoner. Skal det være lov til å røyke i bakgården hvor kunder kommer med varer? Her var det ulike meninger. Det kom også forslag om røykeavvenningskurs. Ønsker bedre informasjon om kurstilbud og muligheter for å ta fagbrev. Ønske om bedre informasjon om mulig oppstart mens man står på venteliste. Etter å ha fått resultatene av undersøkelsen mente referansegruppa: Vi bør bli bedre på kurstilbud. Spesielt er VTA misfornøyde med det. Det er ikke så rart siden vi ikke har hatt noe kurstilbud rettet mot denne gruppa i Vi må bli bedre på å informere om klageadgang. Velkomstmappa bør gjøres enklere, det er veldig mye ord der, og kan være vanskelig å lese for de som har lese- og skrivevansker. 92% fornøyde arbeidssøkere er bra, men vi bør tilstrebe å få denne opp mot

18 De som dropper ut kan være vanskelig å få svar fra. Det er uansett viktig å unngå at folk dropper ut. Kartlegging av mål i individuelle aktivitetsplaner: 181 aktivitetsplaner ble samlet inn og kartlagt i august Målet med denne kartleggingen er tredelt: Kartlegge måloppnåelsen Kartlegge hva vi har fokus på i veiledningen. Kvalitetssikre at aktivitetsplanene gjenspeiler reelt veiledningsarbeid. Gjennom en opptelling av alle mål i individuelle aktivitetsplaner har vi fått en oversikt over måloppnåelse og hva slags mål det blir jobbet med. Måloppnåelsen av delmålene i individuelle aktivitetsplaner holder seg jevnt på 75%. Måloppnåelse når det gjelder hovedmål er ikke målt, da de sjelden blir oppfylt før ved/etter avslutning av tiltak. 56% av våre arbeidssøkere har lønnet arbeid som hovedmål. 15% har det å være i aktivitet som hovedmål, de fleste her tilhører VTA. 5% har som hovedmål å få avklart arbeidsevne. Øvrige 24% fordeler seg på: læring/utvikling, finne yrkesønske, utdanning, økt livskvalitet, bedre helse, og private forhold, eller de har ikke oppgitt noe hovedmål. Delmålene fordeler seg slik på de ulike kategoriene: 18

19 Arbeidslivets krav var i 2011 den mest anvendte målkategorien, i 2010 den nest mest anvendte. Bruken av denne kategorien har nå gått drastisk ned, og det er nå Arbeidsoppgaver og Helse/trening som er de mest anvendte kategoriene. Bruken av de mest arbeidsrettede kategoriene (lære jobbsøk, yrkesinteresser, få ekstern praksis og ordinært arbeid) går ned: høsten 2010 hadde disse 33% av delmålene, våren %, og nå i %. Dette kan muligens forklares med andelen av arbeidssøkere med lang veg til arbeidslivet har økt. Målsettinger som angår helse/trening, private forhold(bolig, rus osv) og gjennomføring av veilednings- og samarbeidssamtaler øker. Klager Det har kommet et brev der arbeidssøkere ba om å få beholde Candy Bouquet som arbeidsstasjon. Candy ble likevel lagt ned, men arbeidssøkerne fikk brev med forklaring på hvorfor denne beslutningen ble tatt. Det har ikke kommet inn andre skriftlige klager. Det opplyses om klageadgang i velkomstmappa, likevel oppgir 1 av 3 arbeidssøkere at de ikke vet hvordan de skal klage. Observerte hindringer for helhetlige og sammenhengende tjenester Ledergruppa har gjort en vurdering av hvilke hindringer vi ser for å kunne gi en helhetlig og sammenhengende tjeneste: Vi ser behov for en ytterligere spesialisering av arbeidsoppgaver for yrkesveiledere. Mange oppgaver gir en uoversiktlig og stressende arbeidshverdag, noe som kan slå negativt ut for våre arbeidssøkere. Mer spesialiserte oppgaver samordnet i team gir bedre mulighet til god opplæring og oppfølging av våre ansatte. Det er lange ventelister på DPS. Dette kan gi hindringer i utvikling for arbeidssøkere med psykiske lidelser. Vi bruker samtaletjenesten for å ivareta behovet. Overføring til nytt tiltak kan ta noe tid. Færre tiltak ville gjøre dette lettere. Vi er i dialog med NAV om sammenslåing av tiltakene APS, Avklaring og AB. Private forhold som bolig, økonomi og rusproblemer hindrer gode resultater. Vi samarbeider tett med ruskonsulent, gjeldsrådgiver, boligkontor, samtaletjeneste og andre for at arbeidssøkerne skal få alt på plass som er nødvendig for å kunne få og stå i arbeid. Lavt nærvær er til hinder for gode resultater. Fokuset på dette økes gjennom at hver yrkesveileder kontinuerlig måler nærvær for arbeidssøkere vedkommende følger opp. Det er viktig å snakke om ansattes muligheter til å påvirke nærværet. På tross av disse hindringene mener vi at vi leverer en helhetlig og sammenhengende tjeneste. 19

20 TILTAK OG RESULTATER: Ut fra tilbakemeldinger og med utgangspunkt i målsettinger for bedriften, ovenstående resultater fra brukerundersøkelse og kartlegging av aktivitetsplaner har vi i 2012 valgt å gjennomføre følgende kvalitetsforbedringsprosjekter: Omorganisering med nye avdelinger: Oppstart, Formidling, Kvalifisering og AMO/Prosjekt. Bruk av karriereveiledningsverktøyet VIP 24. Utarbeidet ny felles kravspesifikasjon for alle tiltak, herunder ny forenklet velkomstmappe. Måling av resultater for den enkelte yrkesveileder, herunder nærvær for de arbeidssøkere vedkommende følger opp. Økt bruk av ekstern praksis for VTA. Utarbeidet kompetanseplan Gjennomført resertifisering i Equass Assurance et kvalitetssikringssystem for velferdstjenester. Hvert område er nærmere beskrevet under. Omorganisering Avdelinger i Tunet har fram til 2012 fulgt tiltaksstrukturen i NAV. Vi har levert tiltakene VTA, APS, Avklaring, AB og Pøbelprosjektet, og også organisert de ansatte i tilsvarende avdelinger. Etter hvert som Tunet har fått flere avdelinger, og innholdet i de ulike tiltakene har blitt mer og mer likt, har vi erfart at dette måtte endres. Vi så for eksempel at når alle avdelinger har arbeidssøkere i ordinære bedrifter, er det vanskelig å holde oversikt over samarbeidspartnere i næringslivet, og kvalitetssikre oppfølgingen av dem. I tillegg så vi at det var krevende for de ansatte å holde fokus og kvalitet på både praktisk og attføringsfaglig arbeid, samt at det er krevende å opprettholde høy kompetanse når arbeidsoppgavene er mangfoldige. Økte krav til kompetanse, samt behov for å begrense ansvarsområder, gjorde at vi så behovet for mer spesialisering i arbeidsoppgaver. Vi har gått over til en mer funksjonsbasert organisasjon. De som driver opplæring på arbeidsstasjoner er organisert i to avdelinger, på hver sin side av Gamle Trysilveg. Disse to avdelingene har felles teammøter. Kompetansekravene i avdelingene er fagbrev eller erfaring på sitt arbeidsfelt. Det er også ønskelig med ledererfaring. 13 ansatte jobber i disse to avdelingene. Den nye Formidlingsavdelingen følger opp alle som er i ekstern arbeidspraksis. Dette er hovedsaklig arbeidssøkere fra AB og Pøbelprosjektet. Men også arbeidssøkere fra de andre tiltakene (APS, Avklaring og VTA) kan få ekstern praksis når det er hensiktsmessig, og får da en veileder i Formidlingsavdelingen. Avdelingen har 7 ansatte som jobber i Elverum og Kongsvinger. Kompetansekravene er relevant høgskoleutdanning, og kompetanse innen veiledning, næringsliv og personalforvaltning. Oppstartsavdelingen tar imot alle nye arbeidssøkere som henvises til Tunet, og har all attføringsfaglig oppfølging med de som har arbeidspraksis internt i Tunet. Kompetansekravene er høgskoleutdanning innen helse-/sosialfag eller pedagogikk, veiledningskompetanse og kjennskap til NAV-systemet. Denne avdelingen har ansvar for kick-off-kurs og VIP 24-testing, funksjonsvurdering og trening for arbeidssøkerne i alle faste tiltak. 5 ansatte arbeider i denne avdelingen. 20

21 Endringer som er gjort undervegs Da vi startet denne omorganiseringen, ble det først bestemt at ansatte i VTA fortsatt skulle gjøre attføringsfaglig oppfølging for sine arbeidssøkere som før. Vi så etter hvert at den prosessen vi hadde startet måtte følges fullt ut. Oppfølging av arbeidssøkere i VTA ble derfor overført til Oppstartsavdelingen. Samtidig ble personalressursen i denne avdelingen økt. De ansatte i oppstartsavdelingen følger opp arbeidssøkere med intern praksis. Dette krever et tett og godt samarbeid med ansatte i kvalifiseringsavdelingen. De ansatte i oppstartsavdelingen har delt arbeisstasjonene mellom seg slik at en følger opp alle på kjøkken og i butikk, mens en annen følger opp alle på kopisentralen, for å nevne et par eksempler. Dermed har ansatte i Kvalifisering kun en person i oppstartsavdelingen som de samarbeider med. Dette gjør at det ligger godt til rette for et konstruktivt samarbeid. Resultater Omorganiseringen har gitt økt spesialisering av den enkeltes arbeidsoppgaver. Dette gir følgende gevinster: Bedre rolleavklaring. Ansatte i Oppstart og Formidling har en veielderrolle, mens ansatte i Kvalifiseringsavdelingen, i likhet med våre samarbeidspartnere i næringslivet, har rollen som arbeidsgiver for våre arbeidssøkere. Dette gir en mer realistisk tilnærming til medarbeiderrollen. Mer målrettet kompetanseheving. Det er nå enklere å drive målrettet kompetanseheving på riktig fagområde. Den konkrete effekten er først og fremst at vi nå satser mer på fagkompetanse på den enkelte arbeidsstasjon, for å kunne gi bedre opplæring og kvalifisering mot lønnet arbeid. Mindre stress. De ansatte får jobbe mer konsentrert på et smalere fagfelt. Vi unngår tidstap når de ansatte må forflytte seg, både mentalt og fysisk, mellom ulike fagfelt. Dette fører til en bedre arbeidssituasjon for alle. Økt kvalitet. Mer spesialisering gjør at det er letter å drive kvalitetssikring. Hver hovedfunksjon er samlet i en avdeling, hvor avdelingsleder følger opp og sikrer at kravspesifikasjon etterleves og kvalitet og service ivaretas. Bruk av karriereveiledningsverktøyet VIP 24. I 2011 ble vi kjent med karriereveiledningsverktøyet VIP 24 (tidligere Sollan), og så fort at dette var et verktøy vi kunne ha nytte av. Et av målene for bedriften i 2012 var derfor å vurdere å kjøpe sertifisering og lisenser for VIP ansatte har gått kurs, avlagt prøve, og er nå godkjent for å bruke verktøyet. Tunet har i løpet av 2012 brukt verktøyet: 21

22 I veiledning av arbeidssøkere, med tanke på å gi god og riktig veiledning, og for å bevisstgjøre den enkelte i sine styrker, muligheter og friskfaktorer. I medarbeidersamtaler med ansatte, med tanke på bevisstgjøring av styrker og friskfaktorer, og best mulig utnyttelse av ansattes ressurser. I gruppeprosesser i teamene, med tanke på å skape forståelse for hverandres egenskaper og ressurser, og å skape aksept for ulikheter. Ved rekruttering av nye medarbeidere, for å unngå feilansettelser, og for å utvikle team der de ansatte utfyller hverandre. Endringer som er gjort undervegs Verktøyet ble tatt i bruk samtidig som vi hadde en omorganisering av bedriften. I den forbindelse ble det bestemt at Oppstartsavdelingen har ansvar for VIP 24-testing for arbeidssøkere som en del av kartleggingen før de overføres til ekstern praksis eller avsluttes. Formidlingsavdelingen gjør VIP 24- testing for eksterne samarbeidspartnere i skole og næringsliv. Resultater Verktøyet har vist seg å være svært nyttig i sykefraværsoppfølgingen. Verktøyets fokus på friskfaktorer har gjort det lettere å sette ord på viktige emner, og finne virkemidler som fører til positive endringer. De ansatte som har prøvd VIP 24 melder at de føler at de blir sett, at de får bekreftet sine ressurser, samt en økt bevissthet om ting de selv kan ta tak i for å få en bedre arbeidshverdag. De som har deltatt i VIP 24-samtaler i team sier at de får økt forståelse for hverandres ulikheter. Resultatet av dette er bedre samarbeid og økt ressursutnyttelse. Arbeidssøkere som har gjennomført VIP24-testen, sier at de har fått en god bekreftelse på seg selv, og at det gir inspirasjon til videre utvikling. De blir mer bevisst på egne styrker, og får svar på mange spørsmål om ting som tidligere ikke har fungert. En arbeidssøker fortalte at VIP 24 var det som skulle til for at hun så egen tilværelse i et nytt lys, og tok steget ut i arbeidslivet. Hun er nå ansatt i 50 % stilling. Hun sa at hun fikk en bekreftelse på mye av det hun selv gikk rundt å tenkte på og at dette ga henne større guts til å ta tak i situasjonen og prøve seg selv. For yrkesveilederne gir arbeidssøkernes resultater i VIP24-testene en viktig pekepinn på valg av praksisplass/arbeidsstasjon, og gode innspill for videre veiledning og rapportering. Det er nå lettere å gi riktige råd, både i forhold til valg av arbeidsstasjon/praksisbedrift, og med hensyn til helse, utdanning, og andre forhold som er tema i veiledningssamtaler. VIP 24 gir yrkesveileder og arbeidssøker et felles begrepsapparat, slik at det er lettere å ta tak i vanskelige problemstillinger. 22

23 Utarbeidet ny felles kravspesifikasjon for alle tiltak, herunder ny forenklet velkomstmappe. Det har tradisjonelt vært en kravspesifikasjon for hvert tiltak som inneholder prosedyrer, rutiner og kvalitetsstandarder for våre tjenester. Med ny organisasjonsmodell jobber flere av våre ansatte nå med flere tiltak. Som eksempel kan nevnes at Formidlingsavdelingen gir veiledning til alle i ekstern praksis, fra tiltakene: Avklaring, APS, AB, VTA og Pøbelprosjektet. Etter omorganiseringen fikk de fem kravspesifikasjoner å forholde seg til. I 2012 har vi utarbeidet en ny felles kravspesifikasjon. Nå er rutiner, prosedyrer og kvalitetsstandarder like uavhengig av hvilket tiltak arbeidssøker står i. Tjenesten tilrettelegges alltid individuelt innenfor disse rammene. I sammenheng med dette arbeidet ble det også utarbeidet en ny velkomstmappe som er felles for alle arbeidssøkere uavhengig av tiltak og tjeneste. Som referansegruppa ba om er informasjonen forenklet, slik at det blir lettere å få med seg det som er viktig informasjon. Velkomstmappa inneholder generell informasjon om Tunet, våre avdelinger og hvilke tjenester de kan benytte seg av. Videre står det noe om rettigheter og plikter, herunder klageadgang, HMS og arbeidsreglement. Til slutt er det en temaside om arbeidsglede og livskvalitet. Måling av resultater for den enkelte yrkesveileder, herunder nærvær. Måling av resultater for den enkelte yrkesveileder har stått som et av målene i årsplanen for Vi er stolte av at våre ansatte er positive til slike målinger. Målet er å bevisstgjøre den enkelte ansatte på egne resultater, og hva som gjøres for å forbedre dem, og på den måten få et økt fokus på målbare resultater. Det er planer om å måle: Nærvær blant arbeidssøkere. Dette skal gjøres for å bevisstgjøre den enkelte yrkesveileder om nærvær/oppmøte for de arbeidssøkere han/hun gir veiledning, og hva som kan gjøres for å motivere til økt oppmøte. Denne målingen gjelder alle yrkesveiledere. Formidling til arbeid eller andre aktive løsninger. Dette gjøres for å bevisstgjøre den enkelte yrkesveileder på kvaliteten på oppfølgingen de gir arbeidssøkerne, hvordan kvaliteten kan heves, og hvordan kvalitet kan gi utslag i kvantitative resultater. Denne målingen gjelder ansatte i oppstarts- og formidlingsavdelingen. Budsjettoppnåelse. Alle yrkesveiledere som driver arbeidsstasjoner blir målt i forhold til økonomiske resultater. God økonomi gir muligheter for bedriften, men også flere arbeidsoppgaver og reell kvalifisering og arbeidstrening for arbeidssøkere. Budsjettoppnåelse har blitt målt så lenge Tunet har eksistert. Ansatte i kvalifiseringsavdelingen har fra sommeren 2012 startet målinger av nærvær/oppmøte blant arbeidssøkere på deres avdeling. Oppstarts- og formidlingsavdelingen har opprettet systemer for sine målinger, og vil være fullt operative på dette fra 1.januar Resultater av arbeidet vil vi se først mot slutten av året. 23

24 Økt bruk av ekstern praksis for VTA. Våre VTA-deltakere, som har en innvilget uføretrygd, har tradisjonelt hatt sitt daglige arbeid i Tunet, på en av våre arbeidsstasjoner. Det er et ønske fra NAV om at det årlig vurderes hvorvidt ekstern praksis er aktuelt også for disse. I 2012 har to av våre VTA-deltakere hatt ekstern praksis. Motivasjonen for å prøve dette har kommet fram gjennom medarbeidersamtaler, der det har blitt fokusert på drømmer og muligheter. Mange i denne målgruppa opplever Tunet som et trygt og godt arbeidssted og ønsker å fortsette her. Men vi tror at flere vil kunne ha glede av å prøve andre arbeidsplasser, dersom dette blir gjort godt kjent og gjennomføres innenfor trygge og forutsigbare rammer. Det er mulig å velge en kombinert løsning, med noen ukedager i Tunet, og noen ukedager i ekstern bedrift. Dette anbefales også i en overgangsperiode. En utprøving eksternt kan føre til en varig tilrettelagt arbeidsplass i ordinær virksomhet, eller til ordinært lønnet arbeid. Utarbeidet kompetanseplan Tunet har i flere år hatt gode ordninger for kompetanseutvikling for de ansatte. Vi har ordninger med permisjon og refusjon av utgifter til høgskoleutdanning, og videreutdanning premieres gjennom lønnssystemet. Det har også vært stor åpenhet for å melde seg på andre relevante kurs innenfor attføringsfaglig arbeid, og bedriften har brukt betydelige ressurser på dette. I 2012 har ledergruppa i Tunet gjennomført en analyse av den kompetanse vi har, og framtidig kompetansebehov. Arbeidet munnet ut i en kompetanseplan for høsten, og en dreining i satsingsområder. Vi ser at vi har god attføringsfaglig kompetanse. Vi har også god kompetanse på flere av våre arbeidsstasjoner, samtidig som vi ser at andre arbeidsstasjoner kan bli mer profesjonaliserte. Derfor lager vi nå et lønnssystem som også premierer kompetanseheving innenfor arbeidsstasjonenes fagområder, som f.eks salg og service, mekaniske fag, grafiske fag m.m. Vi har også utarbeidet en kompetanseplan der vi definerer hva slags kompetanse vi skal rekruttere eller på andre måter tilegne oss for hver enkelt avdeling. Tunet AS ble i 2012 godkjent som lærebedrift i salgsfaget. Fra før er vi godkjent i glassfaget. Tunet planlegger å bli godkjent i flere fag for å kunne kvalifisere arbeidssøkere mot ordinært arbeid, samt øke vår egen kompetanse i fagene. Det ble utarbeidet to kompetanseplaner, en for høsten 2012 som er realisert, og en for Begge finnes på side 35 i denne rapporten. Gjennomført resertifisering i Equass Assurance Tunet AS ble sertifisert i Equass Assurance i desember Dette er et Europeisk kvalitetssikringssystem for velferdstjenester som nå brukes i vekst- og attføringsbedrifter over hele Norge. Gjennom den første sertifiseringen opplevde vi spesielt å bli bedre på dokumentasjon, 24

25 informasjon og årsplanlegging for bedriften. Sertifiseringen gjelder i to år. I januar 2012 ble vi resertifisert i samme system. Dette dokumenterer at vi har klart å opprettholde de kravene vi stilte til oss selv, de rutinene vi innførte, og de målene vi satte oss gjennom den første sertifiseringen. 25

26 INNOVATIVT ARBEID Tunet AS ønsker å være i forkant slik at vi til enhver tid kan tilby de tjenester som markedet etterspør innenfor vår bransje. Som grunnlag for innovativt arbeid bruker vi tilbakemeldinger fra NAV som kommer fram i samtaler mellom daglig leder i Tunet AS og leder for NAV lokal, utlyste anbud fra NAV Hedmark, samt retningslinjer og satsingsområder som kommer fra sentralt hold gjennom statsbudsjett og gjennom vår arbeidsgiverforening ASVL. Vi utnytter de muligheter vi ser lokalt for å utvikle våre arbeidsstasjoner, slik at vi hele tiden kan tilby våre arbeidssøkere arbeidsoppgaver som svarer til det markedet lokalt etterspør, og som er oppdatert i forhold til dagens teknologi. Anbud Tunet AS har i 2012 levert tilbud på følgende AMO-kurs utlyst på anbud: Jobbklubb; 4 ukers jobbsøkerkurs med emnene Arbeidsliv, Jobbsøk, Data og Egenutvikling. 16 plasser på hvert enkeltkurs. Rammeavtale i 2 år med forlengelse år. Hverdagslivet; et kurs i to moduler på henholdsvis 20 og 16 uker i hver modul deltakere i hvert enkeltkurs. Emner: Egenutvikling, Arbeidsliv, Helse og fritid, Bolig og økonomi, Dataopplæring og Arbeidspraksis. Rammeavtale på 2 år med forlengelse år. Innvandrerkvinners kompetanse; et 26 ukers kurs med Arbeidspraksis og emnene Arbeidsliv, Jobbsøk, Data, Helse og kosthold, Personlig økonomi, Temabasert språkutvikling og Egenutvikling og prosjekter.12 plasser på hvert enkeltkurs. Alle tilbud er levert i samarbeid med Meskano AS på Tynset for å kunne dekke alle fire regioner i Hedmark. Vi vant ingen av anbudsrundene. Tilslaget gikk til bedrifter som jobber i større geografiske områder. VIP 24 VIP 24 er et verktøy som er nyttig ikke bare innenfor attføring, men også for ungdom som søker jobb og utdanning, for sykmeldte, for bedrifter og virksomheter som vil jobbe med arbeidsmiljø, og ved rekrutteringsprosesser. Vi er i en prosess der VIP 24 skal markedsføres til nye brukergrupper. Vi har blant annet tilbudt testing av inntil 15 elever totalt på Elverum ungdomsskole, Elverum videregående skole og Oppfølgingstjenesten. Bemanningen er økt i formidlingsavdelingen med tanke på å kunne selge VIP 24 på det private markedet. Pøbelprosjektet Pøbelprosjektet Hedmark ble startet opp i 2011 med kurs for ungdom i Sør-Østerdal og Glomdalen. Dette førte til at Tunet AS opprettet et eget kontor med kurslokale i Kongsvinger i januar Totalt 31 plasser er videreført med nye deltakere dette året. I 2012 har vi også hatt to arbeidssøkere fra Hedemarken. Vi er i dialog med blant andre NAV Ringsaker for å kunne starte opp egne kurs i denne delen av Hedmark. 26

27 Vår daglig leder, Kersti Grindalen, ble i 2012 utnevnt til Årets pøbel. Hun fikk prisen for sin evne til å selge tilbudet, skape oppmerksomhet, og få tiltaket raskt opp og stå. Hun har vært en viktig samarbeidspartner for Pøbelprosjektet AS i Stavanger. Galleri Midthun Galleri Midthun, en lokal bedrift som selger produkter med nissemotiver malt av en lokal kunstner, har startet nettbutikk. Vi i Tunet har påtatt oss å stå for pakking og utsending av bestilte varer. Dette gir oss en ny type arbeidsstasjon med oppgaver som kan utføres sittende, for eksempel i rullestol. Oppgavene er også rutinepregede, noe vi ser behov for hos mange av våre arbeidssøkere. Vi har planer om på sikt å bygge opp en pakkeavdeling som tar slike og lignende oppdrag for flere oppdragsgivere. Plan for markedsføring Tunet har i mange år drevet aktiv markedsføring, og har opplevd å få redaksjonell omtale i lokale aviser. I år har vi valgt å lage en salgs- og markedsføringsplan for å jobbe mer målrettet og strategisk med dette. Salgs- og markedsføringsplanen skal bidra til at vi får markert et bredt spekter av attføringsfaglige tilbud og resultater gjennom gode suksesshistorier, samt at alle arbeidsstasjoner blir markedsført utad i løpet av året. Planen er tatt i bruk høsten Vi forventer å se resultater i løpet av I 2012 har markedsføringen blitt mer web-basert. Vi har fått ny hjemmeside, vi er aktive på facebook, og vi selger varer på Spesielt kafeen har vært flinke til å bruke facebook i markedsføringen av dagens tilbud på menyen. Tunets hjemmeside har endret profil. Den er nå mer målrettet mot salg av tjenester fra arbeidsstasjoner. Stoffet er organisert på en måte som gjør at det er lettere å finne fram. Hver arbeidsstasjon har fått sin egen logo som brukes på hjemmesida, plakater og annen markedsføring. 27

28 SAMARBEID OG UTADRETTET VIRKSOMHET Næringsliv lokalt og regionalt Tunet AS har i 2012 samarbeidet med 60 ulike bedrifter. Mange av disse har tatt imot flere arbeidssøkere i praksis. Elverum kommune er en av disse, og har tilbudt praksis i skoler, barnehager, verksteder m.m. Arbeidspraksis i disse bedriftene gir kvalifisering til arbeidsliv, viktig arbeidserfaringer, samt muligheter på arbeidsmarkedet for våre arbeidssøkere. Bildet under er fra Maxbo Elverum hvor en av våre arbeidssøkere fikk fast lønnet arbeid. Arbeidsgiverorganisasjonen ASVL: ASVL som organisasjon og deres medlemsbedrifter benytter Tunets kompetanse og erfaringer i sitt eget strategiarbeid. Daglig leder har holdt foredrag for ledere og ansatte i tre vekstbedrifter som har kommet på besøk til Tunet ved ulike anledninger. Utviklingsleder har vært foredragsholder på et kurs om anbud arrangert av og for Vekstbedrifter i Sør-Trøndelag. Utviklingsleder har holdt foredrag på et kurs arrangert av ASVL om kvalitetssikring av attføringsfaglig arbeid i VTA-tiltaket, herunder aktivitetsplaner, medarbeidersamtaler, opplæringsplaner og etiske tilnærminger i arbeidet med målgruppa. Foredrag lokalt: Daglig leder har holdt foredrag om Tunet for Råd for funksjonshemmede. Det er holdt foredrag om Pøbelprosjektet og VTA på en fagdag for folk som jobber med ungdom som faller utenfor arbeidslivet. Fagdagen ble arrangert av NAV hjelpemiddelsentralen. Daglig leder har tatt imot og holdt foredrag for ansatte i Trysil kommune. Daglig leder har tatt imot og holdt foredrag for ansatte ved Hernes institutt. 28

29 Foredrag for andre samarbeidspartnere: Leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Robert Eriksson, var på besøk i Tunet. Han fikk omvisning, orientering om Tunet og en samtale med arbeidssøkere. Disse benyttet anledningen til å komme med innspill i arbeidsmarkedspolitikken. Vi har hatt besøk av direktør for NAV Hedmark som har fått omvisning og orientering om Tunets arbeid. Daglig leder har ved to anledninger holdt foredrag om Pøbelprosjektet for ledelse og ansatte i NAV Hedmark. Daglig leder for Kjør for livet har vært på besøk i Tunet. Dette er et ideelt selskap som driver fritidstilbud og dagtilbud for ungdom på oppdrag fra barnevern, grunnskoler og NAV i Sør-Trøndelag. Kjør for livet får, i likhet med Pøbelprosjektet, støtte fra Kronprinsparets humanitære fond. Vi har drøftet mulig samarbeid både i Hedmark og i Sør-Trøndelag. Samarbeid med utdanningssektoren: Selskapet har en samarbeidsavtale med Elverum videregående skole, der vi tilbyr arbeidspraksis for elever som trenger særskilt tilrettelegging. 5 elever benyttet seg av dette tilbudet i vårsemesteret, 3 i høstsemesteret. Vi har tilbudt VIP 24 til inntil 15 elever ved Elverum ungdomsskole, videregående skole og oppfølgingstjenesten som et prøveprosjekt. Så langt har 2 elever og 3 lærere tatt testen. Selskapet har en lærling i glassfaget, et tiltak som gjennomføres i samarbeid med NAV. Opplæringen gis i samarbeid med Kongsberg videregående skole og bedriftene Pilkington og Elverum Glass og Vindu. Lærlingen planlegger å ta fagbrev i februar Vi har i samarbeid med MjøsAnker AS på Hamar vært i dialog med Hedmark fylke angående opplæring i bedrift for lærekandidater. Det planlegges oppstart av et opplæringskontor for lærekandidater i Alle vekst- og attføringsbedrifter i Hedmark som er interessert kan gå inn på eiersiden i Opplæringskontoret. Gjennomføring av tiltak: Pøbelprosjektet AS er en viktig samarbeidspartner i vårt arbeid for ungdom. Pøbelprosjektet har levert et 6-ukers kurs for ungdom i Kongsvinger, og et 6-ukers kurs i Elverum som underleverandør til TUNET AS. 29

30 Andre samarbeidspartnere: I forbindelse med veiledning i alle våre tiltak samarbeider selskapets yrkesveiledere med det offentlige hjelpeapparatet i den utstrekning det er tjenlig for våre arbeidssøkere. All kontakt skjer i samarbeid med den arbeidssøker det gjelder. Aktuelle samarbeidspartnere er: NAV lokalt Fastleger Neuropsykolog DPS Kommunal samtaletjeneste Sanderud sykehus Kriminalomsorg i frihet og fengsler. Politi Gjeldsrådgiver Ruskonsulenttjeneste Boveiledere Oppfølgingstjeneste for videregående opplæring Fagopplæringskontor Flyktningetjeneste Voksenopplæring Hjelpemiddelsentral Systemkoordinator for Individuell plan Boligkontoret Barnevern PPT M.m. Samfunnsbaserte aktiviteter: Fagdag for ansatte og arbeidssøkere: 3 yrkesveiledere og 4 arbeidssøkere fra kopisentralen besøkte bedriften Allkopi på Hamar. I tillegg besøkte de Mjøsankers kopisentral, samt VTA-avdelingen for øvrig. Sorenskriverklubben arbeidstakere i VTA arrangerer fest for venner og kjente en fredag hver måned i Tunet kafé. Tunet AS er samarbeidspartner med Elverum håndballs herrelag i eliteserien. Salgs- og markedsansvarlig, samt avdelingsleder for Formidlingsavdelingen deltar på sponsormøter for å knytte kontakter med næringslivet. Alle som jobber på kjøkkenet i Tunet fikk besøk av ansatte og arbeidssøkere som jobber på kantiner og kjøkken drevet av vekstbedriften Aktør i Kongsvinger. Trivselstur for hele VTA-avdelingen til Vekstbedriften Aktør på Kongsvinger, samt shopping i Charlottenberg. 30

31 ANSATTE, KOMPETANSE OG REKRUTTERING Ved inngangen til året 2012 hadde vi følgende kompetanse blant våre ansatte: Kompetanse: Fagbrev Møbelsnekker Fagbrev kokk Vernepleier Hjelpepleie i Vernepleie Ergoterapeut Fysioterapeut Psykiatrisk hjelpepleie med fordypning i kriminalomsorg og rettspsykiatri Yrkesrettet rehabilitering, høgskolestudium Pedagoger med videreutdanning i sosialpedagogikk og spesialpedagogikk Faglærer idrett Politi Bedriftsøkonomi mellomfag Bachelor i informasjon og samfunnskontakt med organisasjonskommunikasjon Salg og markedslære, Høskolestudium Økonomi og administrasjon, informasjon og ledelse, høgskolestudium Div. grafiske kurs Offentlig forvaltning, høgskolestudium Medier og informasjon, høgskolestudium Areal og utmarksplanlegging, høgskolestudium Teknisk fagskole Høgskolekandidat i skogbruk Befalsskole Handel og kontor, fagbrev Fagbrev maler Vaktmesterskole Grunnkurs tømrer Postskolen Tidligere arbeidserfaring (før ansettelse i Tunet AS): Tilrettelegger AB Boveileder/miljøterapeut Kommune-ergoteraput Fysioterapeut Lærer Personlig trener Kroppsøvingslærer og trener i turn på høyt nivå Kursinstruktør Pedagogisk leder leirskole Spesialhjelpepleier, psykiatrisk hjelpepleier 31

32 Daglig leder og avdelingsledere, styreleder Selvstendig næringsdrivende Kokk, kjøkkensjef Arbeidsleder møbelproduksjon og modellsnekker Fotograf/trykker, fototekniker, publikasjonskoordinator, selgere butikk og bensinstasjon Gullsmed Vekter Mekaniker, vaktmester, byggearbeid Regnskapsfører Sekretær/kontorfunksjoner Hotell/restaurant/uteliv Jord- og skogkartlegging, skogsdrift Markedskonsulent Leder postkontor, postmann Guide og aktivitetsleder museum Renhold Assistent i SFO, skole og barnehage Maler Miljøterapeut for mennesker med utviklingshemming og mennesker med rus/adferdsproblemer Rekruttering Vi ønsker å ha god bredde i personalgruppa når det gjelder kjønn, alder og faglig kompetanse. Tunet AS har en inkluderende holdning i forhold til livssyn, seksuell legning og etnisk bakgrunn. Det viktigste ved en ansettelse er at den vi ansetter har de personlige egenskaper vi ser etter som f.eks humanistisk menneskesyn, evne til å lede og inspirere andre, og være trygg på seg selv i møte med andre. I 2012 har vi fått to nye medarbeidere i Formidlingsavdelingen, hvorav en er ansatt som avdelingsleder. I forbindelse med at to av våre medarbeidere har sagt opp sin stilling, har vi rekruttert to nye som starter sitt arbeid i Tunet fra 1.januar 2013, henholdsvis ved sykkelverksted og kjøkken. Ved rekruttering har bedriften fått tilført følgende kompetanse: Utdanning: Næringsmiddelteknolog Høgskoleutdanning i administrasjon, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring. Teknisk fagskole s Kokk Mekaniker 32

33 Erfaring: Arbeidserfaring fra AB og AMO-kurs i andre tiltaksbedrifter. Erfaring fra prosjektledelse. Ledererfaring Erfaring som elevassistent. Erfaring med salg og markedsføring Høy kjennskap til og kontaktnett i privat næringsliv. Erfaring som kokk ved ulike typer kjøkken. Erfaring som selvstendig næringsdrivende innen sportsutstyr, bensinstasjon, fotograf. Antall årsverk totalt i selskapet : 11,15 årsverk fordelt på 12 personer benyttes til spesialisert attføringsfaglig arbeid, evt i kombinasjon med undervisning, herav 2 avdelingsledere. 4,4 årsverk er knyttet til Oppstartsavdelingen, 6,75 til Formidlingsavdelingen. 11,8 årsverk fordelt på 14 ansatte benyttes til arbeidsledelse, produksjon og observasjon i våre arbeidsstasjoner i Kvalifiseringsavdelingene, herav to avdelingsledere. 1 årsverk benyttes til prosjekt, utviklings- eller anbudsarbeid, herav 1 avdelingsleder. Administrasjon består av daglig leder og økonomiansvarlig, totalt 2 årsverk. Dette utgjør totalt 25,95 årsverk fordelt på 28 personer. Alle er fast ansatt. En deltidsansatt ønsker full stilling, de andre jobber deltid ut fra egen helse og livssituasjon. En ansatt jobber i en delt stilling mellom Oppstart og Kvalifisering I tillegg har det vært innleid personell til å holde 2 x 6-ukers kurs i forbindelse med Pøbelprosjektet. Kurs og videreutdanning: TUNET AS er i stadig utvikling. I år er følgende studier fullført eller påbegynt: En ansatt har fullført 30 stp i Karriereveiledning. En ansatt har fullført 30 stp i Serviceledelse. En ansatt har fullført 6stp i Arbeidspsykologi. To ansatte har fullført 6 stp i Arbeidsrett. Følgende studier er påbegynt, men ikke fullført: o 2 x 6stp i Organisasjon og ledelse o 30 stp i Voksenpedagogikk o 30 stp i Motiverende Intervju Ansatte ved Tunet AS har i 2012 deltatt på følgende seminarer/kurs: Sertifiseringskurs VIP ansatte, 7 dager. Seminar om gruppedynamikk. 25 ansatte, 1 dag. Studiering om Motiverende samtale; 4 timer, 4 ansatte. Innføringskurs i Motiverende samtale; lytteteknikk, kommunikasjonsferdigheter, endringsfokusert rådgivning. En ansatt, to dager. Kurs om tilrettelegging, teknikker, verktøy og rettigheter for blinde og svaksynte. En ansatt, 5 dager. 33

34 Kognitiv rehabiliteringsterapi, kommunikasjon og fysisk trening som smertebehandling. En ansatt. 4 dager. Tegn og symptomer på bruk av narkotika. En ansatt. To dager Brannvernlederkurs. En ansatt, en dag. ASVL-konferanse om ekstern praksis for VTA. En ansatt, to dager. Kurs om seksuelle overgrep mot utviklingshemmede, symptomer og hvordan tolke signaler. En dag, to ansatte. AB-konferanse. 6 ansatte, to dager. Temaer var: Supported employment, markedsføring og kommunikasjon, suksesskriterier i AB, rekruttering i flerkulturelle samfunn, og Aspergers syndrom. ASVL s høstkonferanse. To dager. To ansatte. Attføringsbedriftenes konferanse. Tre dager. To ansatte. Pøbelkonferanse. En dag. 5 ansatte. Kompetansegivende fagseminar i regi av ASVL, Karde AS og NAV: Utviklingshemming, arbeidsliv og bruk av nettbrett. En dag, en ansatt. Totalt er ca 165 dagsverk brukt på disse kursene, herav 91 brukt til VIp24-sertifisering. Evaluering av bedriftens kompetanse: I forbindelse med evaluering av bedriften gjorde ledelsen følgende vurdering i forhold til bedriftens kompetanse: Har bedriften den nødvendige kompetanse for å gi dagens brukergruppe en god tjeneste i henhold til kravspesifikasjoner og bedriftens strategi? Ja, vi mener vi har høy kompetanse på det attføringsfaglige feltet. Vi ønsker nå en satsing på fagene på våre arbeidsstasjoner, og en profesjonalisering, både i vare- og tjenestetilbudet, og på opplæringen av våre arbeidssøkere. Har bedriften den nødvendige kompetanse og ferdigheter med henblikk på å understøtte den enkelte arbeidssøkeres evne til å øke sin livskvalitet og arbeidsglede? Ja. 87% oppgir i brukerundersøkelsen at deltakelse i Tunets tiltak har bidratt til å øke deres livskvalitet. Det gis som tidligere nevnt høy skår på arbeidsglede. Er det annen kompetanse bedriften må knytte til seg eller opparbeide seg for å møte framtidas behov? Vi ønsker å styrke fagkompetansen på arbeidsstasjoner, og ser spesielt behov for dette i butikk og på verksted. Vi mener dette er nødvendig for å sikre rett kvalifisering av arbeidssøkere, samt øke omsetningen på disse avdelingene. Har tiltak for kompetanseheving gitt de ønskede resultater? De som har tatt utdanning oppgir å ha hatt nytte av dette. Utdanning innen personalledelse gir kunnskap og trygghet i arbeidet ledelsen skal gjøre. Kompetanseplan: Et av målene for 2012 var å utarbeide en kompetanseplan, slik at vi i større grad kan jobbe planmessig og målrettet med kompetanseutviklingen i bedriften. Det er lagt større vekt på 34

35 fagkunnskap på arbeidsstasjoner, samt kunnskap om næringsliv og personalforvaltning i Formidlingsavdelingen. Følgende kompetanseplaner er utarbeidet: 35

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA) Innledning

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

ASVO Bjørkelangen AS

ASVO Bjørkelangen AS Eiermøte i Aurskog-Høland kommunestyre 10. februar 2014 ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen Vår organisasjon 10 ordinært ansatte 25 personer sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 24 personer

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard Foto: ricardofoto.no Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard INNLEDNING Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

Årsrapport Gjør hverandre gode

Årsrapport Gjør hverandre gode Årsrapport 200 - Gjør hverandre gode Selbu - Trykk startet opp i 974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Klagebehandling Innhold

Klagebehandling Innhold Klagebehandling Innhold 1. Forebygging av klager...2 2. Klager eller tilbakemeldinger...2 3. Tilbakemeldinger eller klager fra medarbeider...2 3.1.Tilbakemeldinger...2 3.2. Klage...3 Hvem retter medarbeider

Detaljer

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f)

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Sluttrapport TRØ TE (2012-1-613)(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Prosjektleder Monika Nerheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Bakgrunn for prosjektet/målsetting... 3 3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Økt etterspørsel etter arbeidskraft Antall registrerte ledige og tilgangen av ledige stillinger i media. Sesongjusterte tall.

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle Strategi 2015-2017 ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Visjon:

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Hedmark Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter?

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Bodil Løkken Bendiksen Adm direktør Hvem er vi? Norasonde AS etablert i 1960 Har i dag 105

Detaljer

VINN. en døråpner til arbeidslivet. Regionrådet, 5/ Lisbeth F. Skølt daglig leder

VINN. en døråpner til arbeidslivet. Regionrådet, 5/ Lisbeth F. Skølt daglig leder VINN en døråpner til arbeidslivet Regionrådet, 5/9-2017 Lisbeth F. Skølt daglig leder VINN Hallingdal -kommunene sin egen bedrift Generalforsamling og styre Generalforsamling er ordførerne i Hallingdal.

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Eierforhold Saltdal kommune 51,02% Nordland Fylkeskommune 18,45% Nord Norges Diakonistiftelse

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Bakteppe hvor er NAV? Vi leverer bedre tjenester til brukerne våre men fortsatt rom for forbedring Øke overgang

Detaljer

Unge voksne. vi skaper ringvirkninger

Unge voksne. vi skaper ringvirkninger Unge voksne vi skaper ringvirkninger Tepas Personal as Attføringsbedrift eid av Hedmark Fylkeskommune, Trysil kommune og Engerdal kommune. Vi er etablert i Hamar, Elverum og Trysil 45 ansatte 17 personalkonsulenter

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Brukerutvalget 28.januar Mål og disponeringsbrev 2016

Brukerutvalget 28.januar Mål og disponeringsbrev 2016 Brukerutvalget 28.januar 2016 Mål og disponeringsbrev 2016 MÅL OG DISPONERINGSBREV Hovedprioriteringer. -Flere i arbeid -Bedre brukermøter -Økt kompetanse NAV, 11.02.2016 Side 2 FLERE I ARBEID Rekruttering

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Intensjonsavtale mellom ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Innledning Formålet med denne intensjonsavtalen er å etablere et grunnlag for samarbeid mellom attføringsbedriftene i Vestfold.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer 25.10.2016 // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten NAV Horten fakta: 27.100 innbyggere 80 ansatte ved kontoret Enhetlig ledelse Bosetting,

Detaljer

D I N J O B B E R V Å R J O B B!

D I N J O B B E R V Å R J O B B! VEKST og UTVIKLING for enkeltpersoner og bedrifter Individuell veiledning/oppfølging Kurs /gruppeveiledning Trening m/veiledning individuelt eller i gruppe Inspirasjonsforedrag /prosessveiledning for grupper

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER?

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I 2013. HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? Av Gro Askeland, Jostein Ellingsen og Ola Thune Sammendrag NAV benytter et bredt spekter av arbeidsrettede tiltak for

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid)

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 9.1 Kravspesifikasjoner fra NAV Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 1.1 Innledning Kravspesifikasjonen er et vedlegg til Avtalen mellom NAV

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer