TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport"

Transkript

1 TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater 15 Måloppnåelse 18 Kvalitetsforbedringer 22 Ansatte, kompetanse og rekruttering 27 HMS 32 Økonomi 35 Styret og styrets arbeid 37 Mål for

3 ÅRET 2013 Året 2013 har tilsynelatende ikke vært preget av de store endringene. Det har likevel skjedd mye utviklingsarbeid i bedriften. Endringer fra 2012 har fått tid til å sette seg. Videre har vi satt i gang prosesser som videreføres i Effektivitet og kvalitetssikring har stått i høysetet. Våren 2013 fikk vi beskjed om at Pøbelprosjektet i Elverum ikke ville bli videreført etter 30.juni Dette medførte en nedbemanning i bedriften. Dette setter naturlig nok sitt preg på arbeidsmiljøet en periode. Samtidig er Tunet AS fortsatt en bedrift med blikket festet framover, som er offensiv i forhold til egen utvikling, og i forhold til å møte samfunnets behov. I 2012 etablerte vi et nytt kontor på Kongsvinger med tilhørende kurslokaler. Vi har fått et meget godt samarbeid med alle NAV-kontorene i Glomdalen etter dette, og opplever å ha fått godt fotfeste der. Kontoret leverer gode resultater. Bemanningen på kontoret er utvidet med en halv stilling i I 2013 har vi hatt fokus på målte resultater og statistikk. Hver avdeling og veileder har fulgt med på oppmøte og formidlingstall for sine arbeidssøkere. Videre har vi ført statistikk på andel arbeidssøkere som er i ekstern praksis, hvor lang tid det tar før vi har en slik praksis på plass, og mye mer. Vi har også innført rutiner for internrevisjon av attføringsfaglig dokumentasjon. Målet er at dette skal sikre mer enhetlig veiledningsarbeid og kvalitet. Kvalifiseringsavdelingen har gjennomført kurs i arbeidsledelse, og har fokus på det å være gode ledere for arbeidssøkerne i det daglige arbeidet. Arbeidsglede er et sentralt begrep i så måte. Dette året har vi også satt i gang prosesser som skal videreføres i Vi er i dialog med flyktningetjenesten om et mulig fremtidig samarbeid i arbeidsrettede tiltak for flyktninger. Videre er vi i dialog med Hedmark fylkeskommune om en tilrettelagt fagopplæring i Tunet og andre vekst- og attføringsbedrifter i Hedmark. 9 slike bedrifter har gått sammen og stiftet et nytt aksjeselskap: HOLK AS Hedmark opplæringskontor for lærekandidater. 3

4 Bedre bedriftsoppfølging har vært fokus i formidlingsavdelingen. I den forbindelse kåret vi i juni Årets samarbeidspartner. Intersport gikk av med seieren. De har gitt mennesker mulighet til å gå over i lønnet arbeid. De har vist positivitet og raushet, og de har vært en meget god samarbeidspartner for oss. I 2014 skal vi fortsette med flere tiltak innen bedriftsoppfølging, og selvfølgelig også kåre Årets samarbeidspartner. Vi har mange gode bedrifter å velge blant. Tunet AS har mange gode samarbeidspartnere lokalt og regionalt. I tillegg til NAV og bedrifts- og virksomhetsledere, samarbeider vi med både behandlere, skoler, foreninger og enkeltpersoner av mange slag. En ny samarbeidspartner for oss i 2013 er Terningen nettverk. Her vil vi bidra med å fokusere på arbeid som en viktig del av folkehelsa. Tunet AS gir veileding til mer enn 120 personer til enhver tid. Omtrent halvparten av disse har arbeidspraksis i andre bedrifter, de andre får tilbud om arbeid hos oss, i gjenbruksbutikk, rammeverksted, kafé, kopisentral m.m. 25 ansatte tilbyr veileding, driver våre arbeidsstasjoner og leder bedriften. Dette er et arbeid vi tar på stort alvor. Vi kan tydeliggjøre den enkeltes ressurser, klargjøre muligheter og bistå den enkelte i å nå sine mål. 4

5

6 VÅRE TJENESTER Tunet AS tilbyr tiltaksplasser for totalt 122 mennesker til enhver tid. Målet er å kvalifisere for arbeid og at hver enkelt finner sin plass i arbeidslivet. Kvalifiseringsavdelingen tilbyr arbeidspraksis i en av Tunets interne arbeidsstasjoner i Elverum. Her finnes ledere som har ansvar for opplæring og praktisk tilrettelegging av arbeidsdagen. I tillegg har de ansvar for å drifte arbeidsstasjonen som en ordinær bedrift. Her kan arbeidssøkere få opplæring i et yrke og komme i gang med en god rytme i hverdagen, før de søker arbeid i andre bedrifter. Kvalifiseringsavdelingen er delt inn i Kvalifisering 3 (Gamle Trysilveg 3) og Kvalifisering 4 (Gamle Trysilveg 4). Kvalifiseringsavdelingen har følgende arbeidsstasjoner: Rammeverksted med arbeidsoppgaver som; innramming, kundeveiledning og ordrebehandling. Makuleringsverksted hvor sikkerhetsmakulering av konfidensielle dokumenter blir utført profesjonelt og med sikkerhetsklarering. Kafé og catering med produksjon av enkle varme og kalde retter samt kundebehandling. Andre arbeidsstasjoner er; sømverksted, samt alle arbeidsstasjoner drevet av APS (se nedenfor). Gjenbruksbutikken med arbeidsoppgaver som kundebehandling, salg/markedsføring og klargjøring av varer. Kopisentral med oppgaver som kundebehandling, databehandling, kopiering, div. innbinding og forsendelsesarbeid. Verksted Trebearbeiding, i hovedsak reparasjoner men også noe produksjon og lakkerings- /malingsarbeid. Transport Varetransport og budtjeneste. Eksterne og interne oppdrag med lastebil (inntil 7,5 tonn) og budtjeneste med varebiler. Resepsjon/sentralbord for Tunet AS. Service ovenfor kunder, utarbeide turnuslister, kontroll av oppmøtelister og forefallende kontorarbeid.

7 Arbeidspraksis i sykkelverkstedet Leiret, reparasjon av sykler, sparker, oppussing av møbler, vedlikehold av søppelkasser i Elverum sentrum m.m. Renhold kunnskap om renholdsrutiner og renholdsprodukter, PLS-systemet og HMSarbeid. Arbeidsoppgaver består av renhold i produksjons- og butikklokaler, kontorer og kursrom. Oppstartsavdelingen tilbyr veiledning til alle som får plass hos oss, og så lenge de i hovedsak har sin arbeidspraksis i vår kvalifiseringsavdeling. De ansatte i avdelingen samarbeider tett med NAV, fastleger og andre behandlere, og bidrar til at den enkelte får lagt sin egen plan for veien videre. Avdelingen gjennomfører funksjonsvurderinger for å kartlegge fysisk helse. Videre er de spesialister på bruk av karriereveiledningsverktøyet VIP 24 som kartlegger yrkesinteresser og personlige preferanser. Oppstartsavdelingen har en koordinerende rolle Formidlingsavdelingen tilbyr arbeidspraksis i bedrifter i Sør-Østerdal og Glomdal. De oppretter samarbeid med aktuelle bedrifter etter arbeidssøkers ønsker og forutsetninger. Avdelingen samarbeider med bedrifter, og bistår på denne måten bedriftene i rekrutteringsarbeidet. I tillegg samarbeider avdelingen med fastleger, andre behandlere ut fra den enkeltes aktivitetsplan. Pøbelprosjektet Hedmark har 16 plasser i Gomdal, og har kontor i Kongsvinger. De ansatte her er en del av formidlingsavdelingen. Tiltaket er for ungdom i alderen 16-25, og tilbyr 6 ukers motivasjonskurs med påfølgende oppfølging ut mot ordinær arbeidspraksis. Pøbelprosjektet AS er underleverandør og leverer gjennomføring av 6-ukers-kursene. Kurs og annet som tilbys alle tiltaksdeltakere i institusjonelle tiltak i TUNET AS: Jobbklubb, som i hovedsak inneholder tema vedrørende jobbsøk; finne ledige stillinger, utarbeide egen CV og jobbsøknad, jobbintervju m.m. I tillegg kommer opplæring i data, kommunikasjon og samarbeid, rettigheter og plikter i arbeidslivet, HMS og førstehjelp, kosthold, ergonomi, psykisk helse, problemløsing, å sette seg mål, læringsstrategier, selvbilde og nettverk, og personlig økonomi. Deltakere fra alle tiltak kan delta på de dagene de har behov for ut fra hvilke tema som gjennomgås, ihht egen aktivitetsplan. Funksjonsvurdering er et viktig verktøy sammen med kartlegging gjennom arbeidspraksis - for å gi en grundig og systematisk kartlegging av fysisk og psykisk helse sett i forhold til fungering i arbeidslivet. Gjennom funksjonsvurdering gis det også treningstips. Trening: Tunet AS har eget trimrom med et stort utvalg apparater, og det legges til rette for tilrettelagt trening i arbeidstida. Vi samarbeider med Frisklivssentralen i Elverum om et treningstilbud. Prosjekt- og AMO-avdeling. Denne avdelingen har ansvar for alle nye/midlertidige kurs og prosjekter. Dette kan innebære anbudsarbeid, og utvikling av nye tilbud til NAV eller andre kunder. Videre har denne avdelingen hatt ansvar for kvalitetssikringsarbeid, spesielt i forbindelse med kvalitetssystemet Equass European quality in social services. Avdelingen er nå innlemmet i administrasjonen som består av daglig leder, nestleder og økonomiansvarlig. 7

8 Kommunikasjon og ledelse Det legges stor vekt på å ha gode kommunikasjonsrutiner. Hvert tiltak/team har egne teammøter der attføringsfaglige emner diskuteres. Bedriften følger egen rutine for kvalitetssikring av attføringsfaglig arbeid. Hvert tiltak har en avdelingsleder som sitter i bedriftens ledergruppe. Alle avdelingsledere er ansvarlig for arbeidet i sin avdeling, og rapporterer til daglig leder i bedriften. Attføringsansvarlig har, sammen med avdelingsledere, ansvar for at all veiledning skjer i henhold til avtaler og kvalitetsstandarder 8

9 INNOVATIVT ARBEID Tunet AS ønsker å være i forkant slik at vi til enhver tid kan tilby de tjenester som markedet etterspør innenfor vår bransje. Som grunnlag for innovativt arbeid bruker vi tilbakemeldinger fra NAV som kommer fram i samtaler mellom daglig leder i Tunet AS og leder for NAV lokal, utlyste anbud fra NAV Hedmark, samt retningslinjer og satsingsområder som kommer fra sentralt hold gjennom statsbudsjett og gjennom vår arbeidsgiverforening ASVL. Vi utnytter de muligheter vi ser lokalt for å utvikle våre arbeidsstasjoner, slik at vi hele tiden kan tilby våre arbeidssøkere arbeidsoppgaver som svarer til det markedet lokalt etterspør, og som er oppdatert i forhold til dagens teknologi. Vi følger aktivt og kontinuerlig med på de signaler vi får både fra NAV og andre for å kunne imøtekomme samfunnets behov. Vi har vært i dialog med NAV Hedmark og flere lokalkontorer, angående utvidelser av Pøbelprosjektet, tiltak for fremmedspråklige, samt tiltak for sosialhjelpsmottakere i tråd med signaler fra ny regjering høsten Videre har vi sendt et forslag til organisering av tiltak for uføretrygdede med arbeidspraksis i eksterne bedrifter. Så langt har henvendelsene ikke ført til at NAV har inngått nye avtaler med oss. Vi er også i dialog med flyktningetjenesten om et mulig fremtidig samarbeid om arbeidsrettede tiltak for flyktninger som ikke har rettigheter i NAV. Lærekandidatordningen Samarbeid med Elverum videregående skole setter oss i kontakt med elever med behov for tilrettelagt yrkesfaglig opplæring. Vi tilbyr arbeidspraksis som en del av skolegangen på VG1 og VG2 (OLA-avtaler). Vi ønsker også å kunne tilby læreplasser for disse elevene etter avsluttet skolegang. Ønsket er å få en ordning der lærekandidater som trenger tilrettelagt opplæring i bedrift kan få dette tilbudet i våre bedrifter, slik at de får en dokumentert kompetanse ut fra egne forutsetninger. I den forbindelse har Tunet AS, sammen med 8 andre vekst- og attføringsbedrifter gått sammen om å starte et eget opplæringskontor for denne målgruppa. I januar 2013 ble det dannet et interimsstyre. I oktober hadde vi stiftelsesmøte hvor vi valgte et styre. En registrering av HOLK AS (Hedmark opplæringskontor for lærekandidater) lå ved årsskiftet inne til registrering i Brønnøysund. Vi arbeider for å bli godkjent som opplæringskontor. Vi har hatt flere møter med Hedmark fylkeskommune. De er positive til å bruke oss til denne typen opplæring, og vi jobber med å få formaliteter og strukturer på plass. Anbud Det har i 2013 blitt lyst ut ett anbud som vi vurderte å gi tilbud på. Anbudet satte store krav til geografisk utstrekning og fleksibilitet, og ga samtidig liten forutsigbarhet i forhold til mulig inntjening. Anbudsprosesser er svært arbeidskrevende, og vi vurderte det til ikke å være forsvarlig ressursbruk ut fra vår kapasitet og hva vi kan forvente å få tilbake. Tunet AS var tidligere aktive på anbudsmarkedet. Vi ser at det er færre utlyste anbud, og at de som kommer krever mer av oss både før og etter et eventuelt tilslag. Digitalpress på kopisentralen Kopisentralen har investert i Digitalpress. Dette gir oss mulighet til å drive fargekalibrering. For våre kunder betyr det økt sikkerhet for at f.eks logoer kommer ut med riktig farge uavhengig av hvilken papirkvalitet som er valgt. 9

10 Art Glas på rammeverkstedet Rammeverkstedet tilbyr nå Art Glas Water White. Dette er en type glass som gir 70% UV-sperre, og dermed gir meget god beskyttelse mot sollys. I tillegg er glasset refleksdempet, man unngår speiling og optisk forvrenging. Glasset er blitt veldig populært, spesielt for original kunst. Skiprep på sykkelverkstedet Sykkelverkstedet tar nå også inn ski til preparering og gliding. Tilbudet tilpasses kundens behov, både når det gjelder kvalitetskrav og lommebok. Dette er et populært tilbud før skisesongen starter, og før Birkebeinerrennet i mars. 10

11 SAMARBEID OG UTADRETTET VIRKSOMHET Næringsliv lokalt og regionalt Tunet AS har i 2013 samarbeidet med 85 ulike bedrifter. Mange av disse har tatt imot flere arbeidssøkere i praksis. Elverum næringsforum inviterer bedriftsledere jevnlig til frokost. Dette er en møteplass for ledere fra mange bransjer, og gir oss mulighet til å knytte kontakter og utveksle erfaringer med resten av næringslivet i lokalsamfunnet. Tunet AS er samarbeidspartner med Elverum håndballs herrelag i eliteserien, og Kongsvinger fotball. Daglig leder, salgs- og markedsansvarlig, samt avdelingsleder for Formidlingsavdelingen deltar på sponsormøter for å knytte kontakter med næringslivet. Arbeidsgiverorganisasjonen ASVL: ASVL som organisasjon og deres medlemsbedrifter benytter Tunets kompetanse og erfaringer i sitt eget strategiarbeid. Vår daglig leder er styremedlem i ASVL Øst, og deltar aktivt både som arrangør av konferanser og i debatten om vår bransjes utvikling og fremtidsutsikter. På ASVLs landskonferanse i Trondheim holdt vår daglig leder Kersti Grindalen, attføringsansvarlig Hege Eek et foredrag om Suksesskriterier for samarbeid, sammen med leder for NAV Elverum Erik Sletmoen. Vekstbedrifter fra andre kanter av landet kommer på bedriftsbesøk for å utveksle erfaringer og ideer. I 2013 hadde vi besøk av: Atico as, Flisa Åspro AS, Ås. Jobbservice AS, Vinstra. Vi drar også på bedriftsbesøk til andre bedrifter. I 2013 besøkte vår daglig leder Alf AS i Bergen, en arbeidsmarkedsbedrift som driver hotell. Foredrag: Foredrag for NAV Hedmark brukerutvalg, om Pøbelprosjektet. Foredrag for Kiwanis, Elverum. Foredrag på Pøbelkonferanse i Arendal. Samarbeid med utdanningssektoren: Selskapet har en samarbeidsavtale med Elverum videregående skole, der vi tilbyr arbeidspraksis for elever som trenger særskilt tilrettelegging. 5 elever benyttet seg av dette tilbudet i vårsemesteret, 3 i høstsemesteret. En elev på linje for Trearbeid/design hadde 3 ukers arbeidsutprøving på rammeverkstedet. Selskapet hadde en lærling i glassfaget, et tiltak som gjennomføres i samarbeid med NAV. Opplæringen ble gitt i samarbeid med Kongsberg videregående skole og bedriftene Pilkington og Elverum Glass og Vindu. Lærlingen tok fagbrev i februar

12 Vi har gått sammen med 8 andre vekst- og attføringsbedrifter i Hedmark og dannet HOLK AS Hedmark opplæringskontor for lærekandidater. Vi er i dialog med fylkeskommunen om å få ordningen opp og stå fra høsten Elever og studenter besøker oss for å samle stoff til sine skoleoppgaver. En gruppe elever fra Elverum videregående besøkte oss i forbindelse med sin oppgave om en lokal bedrift. To studenter fra Høgskolen på Lillehammer hadde intervju med oss i forbindelse med sin oppgave om sosialt entreprenørskap. Gjennomføring av tiltak: Pøbelprosjektet AS er en viktig samarbeidspartner i vårt arbeid for ungdom. Pøbelprosjektet har levert et 6-ukers kurs for ungdom i Kongsvinger i I august arrangerte vi Pøbelfest for å informere lokalbefolkningen om vår virksomhet og skape engasjement. Kjør for livet er en bedrift som tilbyd fritidsaktiviteter for ungdom som faller utenfor. Vi har hatt et samarbeid med dem med tanke på å tilby arbeidsrettede tiltak for NAV Sør- Trøndelag. Andre samarbeidspartnere: Fra 2013 har vi opprettet et meget fruktbart samarbeid med Frisklivssentralen i Elverum kommune. Her kan arbeidssøkere blant annet få veiledning i kosthold og fysisk aktivitet. Dette er et lavterskeltiltak som arbeidssøkerne kan benytte også etter at de har sluttet i våre tiltak. Terningen Nettverk er en regional kompetanseslynge med offentlige og private virksomheter som medlemmer. Tunet AS er medlem fra 2013, og bidrar innenfor to av nettverkets hovedområder: Arbeid og folkehelse og Helhetlig oppfølging ved kriser. To representanter fra SMISO senter mot incest og seksuelle overgrep - holdt foredrag på et av våre stabsmøter. De ga oss en innføring i emnet, og ga samtidig råd om hvordan vi kan forholde oss til dette i vårt arbeid. I forbindelse med veiledning i alle våre tiltak samarbeider selskapets yrkesveiledere med det offentlige hjelpeapparatet i den utstrekning det er tjenlig for våre arbeidssøkere. All kontakt skjer i samarbeid med den arbeidssøker det gjelder. Aktuelle samarbeidspartnere er: NAV lokalt Politi Fastleger Neuropsykolog SMISO senter mot incest og seksuelle overgrep DPS Kommunal samtaletjeneste Sanderud sykehus Kriminalomsorg i frihet og fengsler. Gjeldsrådgiver Ruskonsulenttjeneste Boveiledere Oppfølgingstjeneste for videregående opplæring Fagopplæringskontor Flyktningetjeneste Voksenopplæring 12

13 Hjelpemiddelsentral Systemkoordinator for Individuell plan Boligkontoret Barnevern PPT M.m. Samfunnsbaserte aktiviteter for arbeidssøkere: Tunet AS er opptatt av at kompetanseheving og sosiale aktiviteter skal tilbys både ordinært ansatte og arbeidssøkere, som en naturlig del av arbeidslivet. Rammeverkstedet har vært på fagtur til Larson Juhl. Larson Juhl er store på innramming i Oslo, vi fikk demonstrasjoner av og informasjon om utstyr de bruker, samt nye trender som kommer i Totalt 8 personer fra rammeverkstedet deltok denne dagen. Fagtur for kafé, besøk til Moen bakeri (vår levrandør) for å se på hvordan de lager brød, kaker etc. samt at vi fikk se på hva slags utstyr de bruker. 7 personer fra kjøkkenet var med. Fagtur/trivselstur for renholdsavdelingen til Mjøsanker i Hamar; renholsavdelingen her informerte om renholdsprosedyrer v/mjøsanker, som er mye likt Tunets rutiner. Vi fikk se og oppleve en annen Vekstbedrift, hva de jobbet med og tanker videre. Mange møtte bekjente som jobbet ved Mjøsanker. Totalt 9 personer deltok. Tre arbeidsstasjoner har hatt trivelstiltak i løpet av året, bestående av en aktivitet og bespisning på restaurant eller kafé. Kafeen hadde pizza- og bowlingkveld (se bildet under). Sorenskriverklubben arbeidstakere arrangerer fest for venner og kjente en fredag hver måned i Tunet kafé. I forbindelse med Elverum Håndball Herrers kick-off høsten 2013, ble alle yrkesveiledere og arbeidssøkere invitert til å være med. Det ble en hyggelig kveld med gratis konsert med DDE. 13

14 Karin Andersen Karin Andersen, stortingspolitiker for Hedmark SV besøkte Tunet AS i forbindelse med valgkampen høsten Hun har engasjert seg sterkt i Pøbelprosjektet. Her er utdrag av avisartikkelen som sto i Glomdalen i forbindelse med besøket: Det er de unge som havner utenfor skole og arbeid, og som ikke makter å gjøre noe med livene sine på egen hånd, stortingsrepresentanten fra SV vil hanke inn igjen. Og hun mener Pøbelprosjektet, som ble satt i gang i 1997 av Eddi Eidsvåg, har vist seg å være så vellykket at hun vil bruke noen hundre millioner kroner for å få flere ungdommer med på Eidsvågs opplegg. De utgiftene sparer vi fort inn igjen på andre budsjetter. Bare i fjor sparte samfunnet mellom 1,2 og 2,1 milliarder kroner på 276 ungdommer som deltok i pøbelprosjekter, sier hun, og viser til en undersøkelse som Vista Analyse har gjort av pøbelprosjektet. Dessuten vil Karin Andersen ha en statlig garanti som sikrer at unge får et tilbud om pøbelhjelp innen det er gått tre måneder. Den gjennomsnittlige ventetiden for å få et tilbud om tiltak i NAV er to år. Det er altfor lenge. De må få et tilbud mens de er motiverte. Jeg har vært med på flere kurs, og jeg har sett hva pøbelprosjektet kan gjøre med unge mennesker som i utgangspunktet har gitt opp, sier Karin Andersen. 14

15 STATISTIKK OG RESULTATER Ved inngangen til året 2013 hadde Tunet AS 137 veiledningsplasser. Midtsommers gikk dette tallet ned til 122 da Pøbelprosjektet i Elverum ble avsluttet. 51 % av alle våre arbeidssøkere er kvinner, 60 % er under 40 år. Oversikten under viser at av de 194 som ble avsluttet, gikk 24 personer til lønnet arbeid. 60 gikk til et arbeidsmarkedstiltak, det vil si at de ble overført mellom ulike tiltak i Tunet eller fortsatte i arbeidspraksis i en bedrift uten vår oppfølging. 13 Samlet 2013 De som sluttet i TUNET AS gikk videre til: Prosent Antall Lønnet arbeid 12 % 24 Arbeidsmarkedstilt. 31 % 60 Utdanning 7 % 13 Annet 19 % 37 Flyttet 2 % 4 personer startet utdanning. Formidlingstallene (til aktivitet og/eller lønnet arbeid) er generelt under målene i samarbeidsavtalen. Dette har sammenheng med mange konverterte saker hvor målet er avklaring mot uførepensjon. I pøbelprosjektet Elverum gikk hele 80 % videre til et arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller lønnet arbeid, etter avslutning. Ingen fast aktivitet 29 % 56 Rubrikken Annet handler om behandling, soning Totalt ant. avsluttet 194 eller andre tiltak som må gjennomføres før personene kan gå ut i arbeidslivet. Våre veiledere sammen med arbeidssøkerne selv avdekker i mange tilfeller et behandlingsbehov som må gjennomføres før vi i Tunet AS kan fortsette med vår veiledning, og vi ser at mange sendes videre til nødvendig behandling. 56 personer ble ikke overført til en ny aktivitet. Noen av våre arbeidssøkere fortsetter å søke jobber etter avsluttet tiltak. Noen sluttet av eget ønske eller pga høyt fravær. Det er også mange som søkte og fikk uføretrygd. Vi erfarer at det er mange som tidligere har mottatt tidsbegrenset uføretrygd som nå trenger en avklaring av om det er arbeidsrettede tiltak eller uføretrygd som er det riktige. Vi kartlegger og gir råd til NAV i slike saker. NAV stiller kvalitets- og resultatkrav til oss gjennom målsettinger i sin samarbeidsavtale med Tunet. Vi etterstreber hele tiden å leve opp til målene i avtalen. Foruten krav til videreføring til lønnet arbeid eller annen aktivitet, rapporterer vi også på kvalitetskrav til innholdet i tjenesten. Blant kravene som stilles i samarbeidsavtalen er: Tiltakene gir grundige rapporteringer etter avsluttet tiltak. Det gjøres tiltak for å øke kontakt med og informasjon til NAV, først og fremst gjennom oppdateringer på mail undervegs i rapportperioden. Det er et resultatmål at alle skal vurderes for arbeidspraksis i ordinær bedrift, også de som har en uføretrygd. 15

16 Jobb i Bolig Partner I 2012 tok Tunet AS i bruk et nytt verktøy kalt VIP24. Verktøyet har hjulpet mange med å finne veien tilbake til arbeidslivet. En av dem er Bente Sæten. For henne ble VIP 24 starten på en god prosess mot lønnet arbeid. Her er klipp fra en reportasje i magasinet Magiske Elverum. Når du har vært så langt nede som meg, så er selvtilliten og energinivået noe av det du sliter mest med. Selv om folk hadde fortalt meg hva jeg er god på så klarte jeg ikke å se det selv. Det var først da jeg så svarene mine svart på hvitt at alt snudde. Jeg så hvem jeg er hvilke sterke og svake sider jeg har og jeg trodde på det, sier Bente. Thomas Motrøen Furulund er avdelingsleder hos BoligPartner Elverum. Han er fornøyd med den nyansatte. Bente har god erfaring, og det merker vi. Hun lærer også fort, sier Thomas. Han hadde ingen kjennskap til VIP24 fra tidligere. Vi ansatte Bente på grunnlag av hennes CV og erfaring, men det er klart at det er en bonus for oss at hun har gjennomgått en sånn test som sier hun passer godt inn i en jobb som denne. Det er en trygghet. Jobb hos AutoClean Her er klipp fra nyhetsbrev som ble sendt ut til bedrifter vi samarbeider med: Kjell Martinsen lette lenge etter en jobb som kunne passe for han. Gjennom veiledning i Tunet fikk han først arbeidspraksis på Hjelpemiddelsentralen. Etter det dukket det opp mulighet for arbeidspraksis hos Autoclean. Kjell har nå jobbet der siden februar, og arbeidsgiver er godt fornøyd. «Vi er glad ingen andre fikk Kjell, sånn at vi kunne få han. Kjell kan jobbe her så lenge han vil.» sier sjefen på Autoclean, Øyvind Braaten (til høyre). Han sier at Kjell har innfridd alle forventninger. Autoclean holder til i Vestsivegen i Elverum, og har spesialisert seg på bilpleie. I sommer fikk Kjell tilbud om lønnet arbeid, noe han har takket ja til. «Det er ikke lett å finne en 50% stilling,» sier Kjell. Nå har han fått nettopp det, i tillegg til en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø. «Her passer jeg inn, tida går fort, og jeg får drive med arbeidsoppgaver jeg trives med». 16

17 Arbeidspraksis i Gandalf Caroline Ryen Randem fikk arbeidspraksis i reklamebyrået Gandalf, nå Leidar Creative. Hun har også startet utdanning innenfor dette faget. For svært mange starter et godt ansettelsesforhold med en arbeidspraksis. Da får arbeidssøker prøvd ut både yrke og helsemessige forutsetninger, samtidig som arbeidsgiver får bli kjent og gi opplæring før en eventuell ansettelse. 17

18 MÅLOPPNÅELSE Formålsparagraf: Selskapets formål er å drive opplæring og kvalifisering av arbeidstakere og arbeidssøkere gjennom målretta og metodisk veiledning, produksjon og tjenesteyting. Videre er selskapets formål gjennom metodisk arbeid å bistå arbeidssøkere i å få seg arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Visjon: Et skritt videre Overordna mål: Å være den foretrukne leverandør av arbeids- og velferdsrettede tjenester for NAV og andre aktuelle kunder i regionen. Målsettinger: Tunet skal fortsette å utvikle seg, og leve opp til formål, visjon og hovedmål. Systematisk arbeid med kvalitetsforbedringer og måloppnåelse i 2012 danner grunnlaget for målene for MÅLSETTINGER FOR TUNET AS 2013: Hovemål 1: Tilfredsstille NAVs forventninger gjennom å oppfylle målsettinger fra samarbeidsavtalen med NAV. Dette målet er kommentert på foregående side under statistikk for attføringsfaglig arbeid. Hovedmål 2: Opprette et formalisert samarbeid med lokale og regionale aktører som sikrer gjensidig kunnskap om hverandre, en felles begrepsforståelse, samt bedre tilbud til våre arbeidssøkere. Delmål: Videre utvikle metodisk arbeid basert på forskningsbasert utviklingsarbeid i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Tilby varierte muligheter for fritidsaktiviteter for arbeidssøkere. Opprette og videreutvikle et formalisert samarbeid med Terningen nettverk. Videreutvikle og forsterke samarbeidet med institusjoner og næringsliv. Tunet AS er medlem i Terningen nettverk, og deltar i møter og nettverkssamlinger der. Samarbeid med Høgskole og frivillige lag og foreninger er i gang, men vi ser at dette er relasjoner som må bygges over tid. Vi vil bidra til å ha fokus på arbeid i et folkehelseperspektiv. I tillegg er samarbeidsavtaler viktige for bedriftens anseelse ved anbud og andre nye prosjekter. 18

19 Samarbeid med næringsliv går bra. Tunet AS hadde samarbeid med 85 bedrifter og virksomheter for ekstern arbeidspraksis i Elverum og Kongsvinger i Intersport Kremmertorget ble i juni 2013 kåret til Årets samarbeidspartner. Vi har sendt ut nyhetsbrev til bedrifter, og det arbeides med å få til et mer omfattende samarbeid med enkelte større bedrifter. Hovedmål 3: Tunet skal ha en stabil organisasjon med høy kvalitet og endringsvilje. Delmål: Sikre en god og stabil bemanning i alle avdelinger som sikrer enhet og kvalitet i arbeidet. Utviklingsleder jobber fram prosjekter som bidrar til å videreutvikle bedriften. VIP 24 benyttes både i karriereveiledning for våre arbeidssøkere, men også i rekruttering, teambygging og i sykefraværsoppfølging for ordinært ansatte. Dette er et verktøy som gir en god forståelse og bevisstgjøring av den enkeltes situasjon, og er et godt verktøy for samtaler. Det er gjennomført kompetanseheving i henhold til kompetanseplan. Mer om dette i kapitlet om kompetanse på side 31. Kvalifiseringsavdelingen har samkjørt og oppdatert sine opplæringsplaner for arbeidsstasjonene, og det arbeides med en personalhåndbok rettet spesielt mot de som har uførepensjon. AdOpus er et nytt personaldatasystem, som har erstattet vårt gamle system CAT/Visma. Her lagres opplysninger om den veiledning som blir gitt. AdOpus er et mer intuitivt system som har gitt bedre kvalitet på dokumentasjonen, og mer effektivitet. Bedriften forbereder resertifisering i kvalitetssikringssystemet Equass i februar Hovedmål 4: Tunet skal utvikle tjenester til nye brukergrupper og kunder. Delmål: Etablere et opplæringskontor for lærekandidater i Hedmark, og selge læreplasser for lærekandidater i Hedmark fylke. Etterkomme NAVs behov for tiltaksleveranse. Levere tjenester til kommunen (voksenopplæring/flyktningetjeneste). Utvikle nye tjenestetilbud til nav, institusjoner og næringsliv i regionen. Tunet AS og 8 andre vekst- og attføringsbedrifter har gått sammen om å starte et opplæringskontor for lærekandidater. Vi er i dialog med Hedmark fylkeskommune om oppstart av ordningen høsten Tilbudet skal gi lærekandidater med behov for spesialundervisning 2 års læretid som avsluttes med fagbrev eller kompetansebevis. Tunet AS er i dialog med flyktningetjenesten i Elverum kommune. Vi samtaler om hvorvidt Tunet AS kan bidra med arbeidsrettede tiltak for flyktninger som ikke har rettigheter innenfor NAV. Det er ikke levert tilbud på anbud fra NAV i Det utlyses få anbud, og de som lyses ut er ressurskrevende med tanke på geografi, fleksibilitet i tjenestetilbud, og liten forutsigbarhet. 19

20 Tunet AS hadde som mål å opprette plasser for ungdom i Glomdalsregionen dette året. Dette har vi ikke fått solgt inn, men vi har opprettholdt våre plasser i Pøbelprosjektet og utvidet den faste staben ved vårt kontor i Kongsvinger. Tunet har også tilbudt NAV tiltak for sosialhjelpsmottakere i tråd med den nye regjeringens signaler. NAV har så langt ikke kjøpt et slikt tilbud. Vi har tilbudt karriereveiledningsverktøyet VIP 24 til bedrifter og virksomheter i Elverum. Vi har ikke hatt kapasitet til å drive offensivt salg av verktøyet, men jobber med et prosjekt i forhold til dette i Hovedmål 5: Utarbeide 3 alternative salgskonsepter til Gjenbruksbutikken med tanke på reell kvalifisering til ordinært arbeid. Det er ikke utarbeidet alternative konsepter. Det er gitt signaler fra sentralt hold om økt bruk av ekstern arbeidspraksis, noe som også kan ha betydning for Tunet på lang sikt. Vi kan likevel ha behov for å opprettholde antall arbeidsstasjoner dersom det opprettes tjenester for flyktningetjeneste og lærekandidater. Hovedmål 6: Utvikle et belønningssystem og muligheter for kompetanseheving som berømmer engasjement og personlig utvikling, og som sikrer ønsket faglig utvikling for bedriften. Delmål: Verdsette ønsket kompetanse gjennom riktig belønning. Utvikle bedriftens kompetanse for å sikre at alt attføringsfaglig arbeid og praktisk arbeid på arbeidsstasjoner utføres på en faglig profesjonell måte. Det er utarbeidet nytt lønnssystem gjennom prosesser i stab og vedtak i styret. Målene for det nye systemet var: Utarbeide system for lønnsforhandlinger tilnærmet lik en tariffavtale. Økt bruk av individuell lønn. Mulighet til bedre å kunne belønne fagbrev og annen faglig utvikling for de som jobber i kvalifisering. Høsten 2013 ble det gjennomført lønnsforhandlinger i henhold til det nye lønnssystemet. Kompetanseplan som samsvarer med bedriftens overordnede strategi er utarbeidet og implementert. Kompetanseplanen tar for seg både kompetanseutviklingstiltak for ansatte, og ønsket kompetanse ved rekruttering. Hovedmål 7: Sikre bedriftens anerkjennelse og utvikling gjennom aktivt fokus på målte resultater. Delmål: Sørge for ansattes personlige utvikling gjennom måling av individuelle resultater i budsjett, nærvær og formidling. 20

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

TUNET AS ARBEIDSGLEDE. Velkommen et skritt videre med. Her kan du lese mer om :

TUNET AS ARBEIDSGLEDE. Velkommen et skritt videre med. Her kan du lese mer om : Velkommen et skritt videre med TUNET AS Her kan du lese mer om : TUNET AS Tiltaket og nybegynnerinfo Vegard - en suksesshistorie Arbeidsreglement Rettigheter & Rapportering Hva kan du bruke tiden i TUNET

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer