TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport"

Transkript

1 TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater 15 Måloppnåelse 18 Kvalitetsforbedringer 22 Ansatte, kompetanse og rekruttering 27 HMS 32 Økonomi 35 Styret og styrets arbeid 37 Mål for

3 ÅRET 2013 Året 2013 har tilsynelatende ikke vært preget av de store endringene. Det har likevel skjedd mye utviklingsarbeid i bedriften. Endringer fra 2012 har fått tid til å sette seg. Videre har vi satt i gang prosesser som videreføres i Effektivitet og kvalitetssikring har stått i høysetet. Våren 2013 fikk vi beskjed om at Pøbelprosjektet i Elverum ikke ville bli videreført etter 30.juni Dette medførte en nedbemanning i bedriften. Dette setter naturlig nok sitt preg på arbeidsmiljøet en periode. Samtidig er Tunet AS fortsatt en bedrift med blikket festet framover, som er offensiv i forhold til egen utvikling, og i forhold til å møte samfunnets behov. I 2012 etablerte vi et nytt kontor på Kongsvinger med tilhørende kurslokaler. Vi har fått et meget godt samarbeid med alle NAV-kontorene i Glomdalen etter dette, og opplever å ha fått godt fotfeste der. Kontoret leverer gode resultater. Bemanningen på kontoret er utvidet med en halv stilling i I 2013 har vi hatt fokus på målte resultater og statistikk. Hver avdeling og veileder har fulgt med på oppmøte og formidlingstall for sine arbeidssøkere. Videre har vi ført statistikk på andel arbeidssøkere som er i ekstern praksis, hvor lang tid det tar før vi har en slik praksis på plass, og mye mer. Vi har også innført rutiner for internrevisjon av attføringsfaglig dokumentasjon. Målet er at dette skal sikre mer enhetlig veiledningsarbeid og kvalitet. Kvalifiseringsavdelingen har gjennomført kurs i arbeidsledelse, og har fokus på det å være gode ledere for arbeidssøkerne i det daglige arbeidet. Arbeidsglede er et sentralt begrep i så måte. Dette året har vi også satt i gang prosesser som skal videreføres i Vi er i dialog med flyktningetjenesten om et mulig fremtidig samarbeid i arbeidsrettede tiltak for flyktninger. Videre er vi i dialog med Hedmark fylkeskommune om en tilrettelagt fagopplæring i Tunet og andre vekst- og attføringsbedrifter i Hedmark. 9 slike bedrifter har gått sammen og stiftet et nytt aksjeselskap: HOLK AS Hedmark opplæringskontor for lærekandidater. 3

4 Bedre bedriftsoppfølging har vært fokus i formidlingsavdelingen. I den forbindelse kåret vi i juni Årets samarbeidspartner. Intersport gikk av med seieren. De har gitt mennesker mulighet til å gå over i lønnet arbeid. De har vist positivitet og raushet, og de har vært en meget god samarbeidspartner for oss. I 2014 skal vi fortsette med flere tiltak innen bedriftsoppfølging, og selvfølgelig også kåre Årets samarbeidspartner. Vi har mange gode bedrifter å velge blant. Tunet AS har mange gode samarbeidspartnere lokalt og regionalt. I tillegg til NAV og bedrifts- og virksomhetsledere, samarbeider vi med både behandlere, skoler, foreninger og enkeltpersoner av mange slag. En ny samarbeidspartner for oss i 2013 er Terningen nettverk. Her vil vi bidra med å fokusere på arbeid som en viktig del av folkehelsa. Tunet AS gir veileding til mer enn 120 personer til enhver tid. Omtrent halvparten av disse har arbeidspraksis i andre bedrifter, de andre får tilbud om arbeid hos oss, i gjenbruksbutikk, rammeverksted, kafé, kopisentral m.m. 25 ansatte tilbyr veileding, driver våre arbeidsstasjoner og leder bedriften. Dette er et arbeid vi tar på stort alvor. Vi kan tydeliggjøre den enkeltes ressurser, klargjøre muligheter og bistå den enkelte i å nå sine mål. 4

5

6 VÅRE TJENESTER Tunet AS tilbyr tiltaksplasser for totalt 122 mennesker til enhver tid. Målet er å kvalifisere for arbeid og at hver enkelt finner sin plass i arbeidslivet. Kvalifiseringsavdelingen tilbyr arbeidspraksis i en av Tunets interne arbeidsstasjoner i Elverum. Her finnes ledere som har ansvar for opplæring og praktisk tilrettelegging av arbeidsdagen. I tillegg har de ansvar for å drifte arbeidsstasjonen som en ordinær bedrift. Her kan arbeidssøkere få opplæring i et yrke og komme i gang med en god rytme i hverdagen, før de søker arbeid i andre bedrifter. Kvalifiseringsavdelingen er delt inn i Kvalifisering 3 (Gamle Trysilveg 3) og Kvalifisering 4 (Gamle Trysilveg 4). Kvalifiseringsavdelingen har følgende arbeidsstasjoner: Rammeverksted med arbeidsoppgaver som; innramming, kundeveiledning og ordrebehandling. Makuleringsverksted hvor sikkerhetsmakulering av konfidensielle dokumenter blir utført profesjonelt og med sikkerhetsklarering. Kafé og catering med produksjon av enkle varme og kalde retter samt kundebehandling. Andre arbeidsstasjoner er; sømverksted, samt alle arbeidsstasjoner drevet av APS (se nedenfor). Gjenbruksbutikken med arbeidsoppgaver som kundebehandling, salg/markedsføring og klargjøring av varer. Kopisentral med oppgaver som kundebehandling, databehandling, kopiering, div. innbinding og forsendelsesarbeid. Verksted Trebearbeiding, i hovedsak reparasjoner men også noe produksjon og lakkerings- /malingsarbeid. Transport Varetransport og budtjeneste. Eksterne og interne oppdrag med lastebil (inntil 7,5 tonn) og budtjeneste med varebiler. Resepsjon/sentralbord for Tunet AS. Service ovenfor kunder, utarbeide turnuslister, kontroll av oppmøtelister og forefallende kontorarbeid.

7 Arbeidspraksis i sykkelverkstedet Leiret, reparasjon av sykler, sparker, oppussing av møbler, vedlikehold av søppelkasser i Elverum sentrum m.m. Renhold kunnskap om renholdsrutiner og renholdsprodukter, PLS-systemet og HMSarbeid. Arbeidsoppgaver består av renhold i produksjons- og butikklokaler, kontorer og kursrom. Oppstartsavdelingen tilbyr veiledning til alle som får plass hos oss, og så lenge de i hovedsak har sin arbeidspraksis i vår kvalifiseringsavdeling. De ansatte i avdelingen samarbeider tett med NAV, fastleger og andre behandlere, og bidrar til at den enkelte får lagt sin egen plan for veien videre. Avdelingen gjennomfører funksjonsvurderinger for å kartlegge fysisk helse. Videre er de spesialister på bruk av karriereveiledningsverktøyet VIP 24 som kartlegger yrkesinteresser og personlige preferanser. Oppstartsavdelingen har en koordinerende rolle Formidlingsavdelingen tilbyr arbeidspraksis i bedrifter i Sør-Østerdal og Glomdal. De oppretter samarbeid med aktuelle bedrifter etter arbeidssøkers ønsker og forutsetninger. Avdelingen samarbeider med bedrifter, og bistår på denne måten bedriftene i rekrutteringsarbeidet. I tillegg samarbeider avdelingen med fastleger, andre behandlere ut fra den enkeltes aktivitetsplan. Pøbelprosjektet Hedmark har 16 plasser i Gomdal, og har kontor i Kongsvinger. De ansatte her er en del av formidlingsavdelingen. Tiltaket er for ungdom i alderen 16-25, og tilbyr 6 ukers motivasjonskurs med påfølgende oppfølging ut mot ordinær arbeidspraksis. Pøbelprosjektet AS er underleverandør og leverer gjennomføring av 6-ukers-kursene. Kurs og annet som tilbys alle tiltaksdeltakere i institusjonelle tiltak i TUNET AS: Jobbklubb, som i hovedsak inneholder tema vedrørende jobbsøk; finne ledige stillinger, utarbeide egen CV og jobbsøknad, jobbintervju m.m. I tillegg kommer opplæring i data, kommunikasjon og samarbeid, rettigheter og plikter i arbeidslivet, HMS og førstehjelp, kosthold, ergonomi, psykisk helse, problemløsing, å sette seg mål, læringsstrategier, selvbilde og nettverk, og personlig økonomi. Deltakere fra alle tiltak kan delta på de dagene de har behov for ut fra hvilke tema som gjennomgås, ihht egen aktivitetsplan. Funksjonsvurdering er et viktig verktøy sammen med kartlegging gjennom arbeidspraksis - for å gi en grundig og systematisk kartlegging av fysisk og psykisk helse sett i forhold til fungering i arbeidslivet. Gjennom funksjonsvurdering gis det også treningstips. Trening: Tunet AS har eget trimrom med et stort utvalg apparater, og det legges til rette for tilrettelagt trening i arbeidstida. Vi samarbeider med Frisklivssentralen i Elverum om et treningstilbud. Prosjekt- og AMO-avdeling. Denne avdelingen har ansvar for alle nye/midlertidige kurs og prosjekter. Dette kan innebære anbudsarbeid, og utvikling av nye tilbud til NAV eller andre kunder. Videre har denne avdelingen hatt ansvar for kvalitetssikringsarbeid, spesielt i forbindelse med kvalitetssystemet Equass European quality in social services. Avdelingen er nå innlemmet i administrasjonen som består av daglig leder, nestleder og økonomiansvarlig. 7

8 Kommunikasjon og ledelse Det legges stor vekt på å ha gode kommunikasjonsrutiner. Hvert tiltak/team har egne teammøter der attføringsfaglige emner diskuteres. Bedriften følger egen rutine for kvalitetssikring av attføringsfaglig arbeid. Hvert tiltak har en avdelingsleder som sitter i bedriftens ledergruppe. Alle avdelingsledere er ansvarlig for arbeidet i sin avdeling, og rapporterer til daglig leder i bedriften. Attføringsansvarlig har, sammen med avdelingsledere, ansvar for at all veiledning skjer i henhold til avtaler og kvalitetsstandarder 8

9 INNOVATIVT ARBEID Tunet AS ønsker å være i forkant slik at vi til enhver tid kan tilby de tjenester som markedet etterspør innenfor vår bransje. Som grunnlag for innovativt arbeid bruker vi tilbakemeldinger fra NAV som kommer fram i samtaler mellom daglig leder i Tunet AS og leder for NAV lokal, utlyste anbud fra NAV Hedmark, samt retningslinjer og satsingsområder som kommer fra sentralt hold gjennom statsbudsjett og gjennom vår arbeidsgiverforening ASVL. Vi utnytter de muligheter vi ser lokalt for å utvikle våre arbeidsstasjoner, slik at vi hele tiden kan tilby våre arbeidssøkere arbeidsoppgaver som svarer til det markedet lokalt etterspør, og som er oppdatert i forhold til dagens teknologi. Vi følger aktivt og kontinuerlig med på de signaler vi får både fra NAV og andre for å kunne imøtekomme samfunnets behov. Vi har vært i dialog med NAV Hedmark og flere lokalkontorer, angående utvidelser av Pøbelprosjektet, tiltak for fremmedspråklige, samt tiltak for sosialhjelpsmottakere i tråd med signaler fra ny regjering høsten Videre har vi sendt et forslag til organisering av tiltak for uføretrygdede med arbeidspraksis i eksterne bedrifter. Så langt har henvendelsene ikke ført til at NAV har inngått nye avtaler med oss. Vi er også i dialog med flyktningetjenesten om et mulig fremtidig samarbeid om arbeidsrettede tiltak for flyktninger som ikke har rettigheter i NAV. Lærekandidatordningen Samarbeid med Elverum videregående skole setter oss i kontakt med elever med behov for tilrettelagt yrkesfaglig opplæring. Vi tilbyr arbeidspraksis som en del av skolegangen på VG1 og VG2 (OLA-avtaler). Vi ønsker også å kunne tilby læreplasser for disse elevene etter avsluttet skolegang. Ønsket er å få en ordning der lærekandidater som trenger tilrettelagt opplæring i bedrift kan få dette tilbudet i våre bedrifter, slik at de får en dokumentert kompetanse ut fra egne forutsetninger. I den forbindelse har Tunet AS, sammen med 8 andre vekst- og attføringsbedrifter gått sammen om å starte et eget opplæringskontor for denne målgruppa. I januar 2013 ble det dannet et interimsstyre. I oktober hadde vi stiftelsesmøte hvor vi valgte et styre. En registrering av HOLK AS (Hedmark opplæringskontor for lærekandidater) lå ved årsskiftet inne til registrering i Brønnøysund. Vi arbeider for å bli godkjent som opplæringskontor. Vi har hatt flere møter med Hedmark fylkeskommune. De er positive til å bruke oss til denne typen opplæring, og vi jobber med å få formaliteter og strukturer på plass. Anbud Det har i 2013 blitt lyst ut ett anbud som vi vurderte å gi tilbud på. Anbudet satte store krav til geografisk utstrekning og fleksibilitet, og ga samtidig liten forutsigbarhet i forhold til mulig inntjening. Anbudsprosesser er svært arbeidskrevende, og vi vurderte det til ikke å være forsvarlig ressursbruk ut fra vår kapasitet og hva vi kan forvente å få tilbake. Tunet AS var tidligere aktive på anbudsmarkedet. Vi ser at det er færre utlyste anbud, og at de som kommer krever mer av oss både før og etter et eventuelt tilslag. Digitalpress på kopisentralen Kopisentralen har investert i Digitalpress. Dette gir oss mulighet til å drive fargekalibrering. For våre kunder betyr det økt sikkerhet for at f.eks logoer kommer ut med riktig farge uavhengig av hvilken papirkvalitet som er valgt. 9

10 Art Glas på rammeverkstedet Rammeverkstedet tilbyr nå Art Glas Water White. Dette er en type glass som gir 70% UV-sperre, og dermed gir meget god beskyttelse mot sollys. I tillegg er glasset refleksdempet, man unngår speiling og optisk forvrenging. Glasset er blitt veldig populært, spesielt for original kunst. Skiprep på sykkelverkstedet Sykkelverkstedet tar nå også inn ski til preparering og gliding. Tilbudet tilpasses kundens behov, både når det gjelder kvalitetskrav og lommebok. Dette er et populært tilbud før skisesongen starter, og før Birkebeinerrennet i mars. 10

11 SAMARBEID OG UTADRETTET VIRKSOMHET Næringsliv lokalt og regionalt Tunet AS har i 2013 samarbeidet med 85 ulike bedrifter. Mange av disse har tatt imot flere arbeidssøkere i praksis. Elverum næringsforum inviterer bedriftsledere jevnlig til frokost. Dette er en møteplass for ledere fra mange bransjer, og gir oss mulighet til å knytte kontakter og utveksle erfaringer med resten av næringslivet i lokalsamfunnet. Tunet AS er samarbeidspartner med Elverum håndballs herrelag i eliteserien, og Kongsvinger fotball. Daglig leder, salgs- og markedsansvarlig, samt avdelingsleder for Formidlingsavdelingen deltar på sponsormøter for å knytte kontakter med næringslivet. Arbeidsgiverorganisasjonen ASVL: ASVL som organisasjon og deres medlemsbedrifter benytter Tunets kompetanse og erfaringer i sitt eget strategiarbeid. Vår daglig leder er styremedlem i ASVL Øst, og deltar aktivt både som arrangør av konferanser og i debatten om vår bransjes utvikling og fremtidsutsikter. På ASVLs landskonferanse i Trondheim holdt vår daglig leder Kersti Grindalen, attføringsansvarlig Hege Eek et foredrag om Suksesskriterier for samarbeid, sammen med leder for NAV Elverum Erik Sletmoen. Vekstbedrifter fra andre kanter av landet kommer på bedriftsbesøk for å utveksle erfaringer og ideer. I 2013 hadde vi besøk av: Atico as, Flisa Åspro AS, Ås. Jobbservice AS, Vinstra. Vi drar også på bedriftsbesøk til andre bedrifter. I 2013 besøkte vår daglig leder Alf AS i Bergen, en arbeidsmarkedsbedrift som driver hotell. Foredrag: Foredrag for NAV Hedmark brukerutvalg, om Pøbelprosjektet. Foredrag for Kiwanis, Elverum. Foredrag på Pøbelkonferanse i Arendal. Samarbeid med utdanningssektoren: Selskapet har en samarbeidsavtale med Elverum videregående skole, der vi tilbyr arbeidspraksis for elever som trenger særskilt tilrettelegging. 5 elever benyttet seg av dette tilbudet i vårsemesteret, 3 i høstsemesteret. En elev på linje for Trearbeid/design hadde 3 ukers arbeidsutprøving på rammeverkstedet. Selskapet hadde en lærling i glassfaget, et tiltak som gjennomføres i samarbeid med NAV. Opplæringen ble gitt i samarbeid med Kongsberg videregående skole og bedriftene Pilkington og Elverum Glass og Vindu. Lærlingen tok fagbrev i februar

12 Vi har gått sammen med 8 andre vekst- og attføringsbedrifter i Hedmark og dannet HOLK AS Hedmark opplæringskontor for lærekandidater. Vi er i dialog med fylkeskommunen om å få ordningen opp og stå fra høsten Elever og studenter besøker oss for å samle stoff til sine skoleoppgaver. En gruppe elever fra Elverum videregående besøkte oss i forbindelse med sin oppgave om en lokal bedrift. To studenter fra Høgskolen på Lillehammer hadde intervju med oss i forbindelse med sin oppgave om sosialt entreprenørskap. Gjennomføring av tiltak: Pøbelprosjektet AS er en viktig samarbeidspartner i vårt arbeid for ungdom. Pøbelprosjektet har levert et 6-ukers kurs for ungdom i Kongsvinger i I august arrangerte vi Pøbelfest for å informere lokalbefolkningen om vår virksomhet og skape engasjement. Kjør for livet er en bedrift som tilbyd fritidsaktiviteter for ungdom som faller utenfor. Vi har hatt et samarbeid med dem med tanke på å tilby arbeidsrettede tiltak for NAV Sør- Trøndelag. Andre samarbeidspartnere: Fra 2013 har vi opprettet et meget fruktbart samarbeid med Frisklivssentralen i Elverum kommune. Her kan arbeidssøkere blant annet få veiledning i kosthold og fysisk aktivitet. Dette er et lavterskeltiltak som arbeidssøkerne kan benytte også etter at de har sluttet i våre tiltak. Terningen Nettverk er en regional kompetanseslynge med offentlige og private virksomheter som medlemmer. Tunet AS er medlem fra 2013, og bidrar innenfor to av nettverkets hovedområder: Arbeid og folkehelse og Helhetlig oppfølging ved kriser. To representanter fra SMISO senter mot incest og seksuelle overgrep - holdt foredrag på et av våre stabsmøter. De ga oss en innføring i emnet, og ga samtidig råd om hvordan vi kan forholde oss til dette i vårt arbeid. I forbindelse med veiledning i alle våre tiltak samarbeider selskapets yrkesveiledere med det offentlige hjelpeapparatet i den utstrekning det er tjenlig for våre arbeidssøkere. All kontakt skjer i samarbeid med den arbeidssøker det gjelder. Aktuelle samarbeidspartnere er: NAV lokalt Politi Fastleger Neuropsykolog SMISO senter mot incest og seksuelle overgrep DPS Kommunal samtaletjeneste Sanderud sykehus Kriminalomsorg i frihet og fengsler. Gjeldsrådgiver Ruskonsulenttjeneste Boveiledere Oppfølgingstjeneste for videregående opplæring Fagopplæringskontor Flyktningetjeneste Voksenopplæring 12

13 Hjelpemiddelsentral Systemkoordinator for Individuell plan Boligkontoret Barnevern PPT M.m. Samfunnsbaserte aktiviteter for arbeidssøkere: Tunet AS er opptatt av at kompetanseheving og sosiale aktiviteter skal tilbys både ordinært ansatte og arbeidssøkere, som en naturlig del av arbeidslivet. Rammeverkstedet har vært på fagtur til Larson Juhl. Larson Juhl er store på innramming i Oslo, vi fikk demonstrasjoner av og informasjon om utstyr de bruker, samt nye trender som kommer i Totalt 8 personer fra rammeverkstedet deltok denne dagen. Fagtur for kafé, besøk til Moen bakeri (vår levrandør) for å se på hvordan de lager brød, kaker etc. samt at vi fikk se på hva slags utstyr de bruker. 7 personer fra kjøkkenet var med. Fagtur/trivselstur for renholdsavdelingen til Mjøsanker i Hamar; renholsavdelingen her informerte om renholdsprosedyrer v/mjøsanker, som er mye likt Tunets rutiner. Vi fikk se og oppleve en annen Vekstbedrift, hva de jobbet med og tanker videre. Mange møtte bekjente som jobbet ved Mjøsanker. Totalt 9 personer deltok. Tre arbeidsstasjoner har hatt trivelstiltak i løpet av året, bestående av en aktivitet og bespisning på restaurant eller kafé. Kafeen hadde pizza- og bowlingkveld (se bildet under). Sorenskriverklubben arbeidstakere arrangerer fest for venner og kjente en fredag hver måned i Tunet kafé. I forbindelse med Elverum Håndball Herrers kick-off høsten 2013, ble alle yrkesveiledere og arbeidssøkere invitert til å være med. Det ble en hyggelig kveld med gratis konsert med DDE. 13

14 Karin Andersen Karin Andersen, stortingspolitiker for Hedmark SV besøkte Tunet AS i forbindelse med valgkampen høsten Hun har engasjert seg sterkt i Pøbelprosjektet. Her er utdrag av avisartikkelen som sto i Glomdalen i forbindelse med besøket: Det er de unge som havner utenfor skole og arbeid, og som ikke makter å gjøre noe med livene sine på egen hånd, stortingsrepresentanten fra SV vil hanke inn igjen. Og hun mener Pøbelprosjektet, som ble satt i gang i 1997 av Eddi Eidsvåg, har vist seg å være så vellykket at hun vil bruke noen hundre millioner kroner for å få flere ungdommer med på Eidsvågs opplegg. De utgiftene sparer vi fort inn igjen på andre budsjetter. Bare i fjor sparte samfunnet mellom 1,2 og 2,1 milliarder kroner på 276 ungdommer som deltok i pøbelprosjekter, sier hun, og viser til en undersøkelse som Vista Analyse har gjort av pøbelprosjektet. Dessuten vil Karin Andersen ha en statlig garanti som sikrer at unge får et tilbud om pøbelhjelp innen det er gått tre måneder. Den gjennomsnittlige ventetiden for å få et tilbud om tiltak i NAV er to år. Det er altfor lenge. De må få et tilbud mens de er motiverte. Jeg har vært med på flere kurs, og jeg har sett hva pøbelprosjektet kan gjøre med unge mennesker som i utgangspunktet har gitt opp, sier Karin Andersen. 14

15 STATISTIKK OG RESULTATER Ved inngangen til året 2013 hadde Tunet AS 137 veiledningsplasser. Midtsommers gikk dette tallet ned til 122 da Pøbelprosjektet i Elverum ble avsluttet. 51 % av alle våre arbeidssøkere er kvinner, 60 % er under 40 år. Oversikten under viser at av de 194 som ble avsluttet, gikk 24 personer til lønnet arbeid. 60 gikk til et arbeidsmarkedstiltak, det vil si at de ble overført mellom ulike tiltak i Tunet eller fortsatte i arbeidspraksis i en bedrift uten vår oppfølging. 13 Samlet 2013 De som sluttet i TUNET AS gikk videre til: Prosent Antall Lønnet arbeid 12 % 24 Arbeidsmarkedstilt. 31 % 60 Utdanning 7 % 13 Annet 19 % 37 Flyttet 2 % 4 personer startet utdanning. Formidlingstallene (til aktivitet og/eller lønnet arbeid) er generelt under målene i samarbeidsavtalen. Dette har sammenheng med mange konverterte saker hvor målet er avklaring mot uførepensjon. I pøbelprosjektet Elverum gikk hele 80 % videre til et arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller lønnet arbeid, etter avslutning. Ingen fast aktivitet 29 % 56 Rubrikken Annet handler om behandling, soning Totalt ant. avsluttet 194 eller andre tiltak som må gjennomføres før personene kan gå ut i arbeidslivet. Våre veiledere sammen med arbeidssøkerne selv avdekker i mange tilfeller et behandlingsbehov som må gjennomføres før vi i Tunet AS kan fortsette med vår veiledning, og vi ser at mange sendes videre til nødvendig behandling. 56 personer ble ikke overført til en ny aktivitet. Noen av våre arbeidssøkere fortsetter å søke jobber etter avsluttet tiltak. Noen sluttet av eget ønske eller pga høyt fravær. Det er også mange som søkte og fikk uføretrygd. Vi erfarer at det er mange som tidligere har mottatt tidsbegrenset uføretrygd som nå trenger en avklaring av om det er arbeidsrettede tiltak eller uføretrygd som er det riktige. Vi kartlegger og gir råd til NAV i slike saker. NAV stiller kvalitets- og resultatkrav til oss gjennom målsettinger i sin samarbeidsavtale med Tunet. Vi etterstreber hele tiden å leve opp til målene i avtalen. Foruten krav til videreføring til lønnet arbeid eller annen aktivitet, rapporterer vi også på kvalitetskrav til innholdet i tjenesten. Blant kravene som stilles i samarbeidsavtalen er: Tiltakene gir grundige rapporteringer etter avsluttet tiltak. Det gjøres tiltak for å øke kontakt med og informasjon til NAV, først og fremst gjennom oppdateringer på mail undervegs i rapportperioden. Det er et resultatmål at alle skal vurderes for arbeidspraksis i ordinær bedrift, også de som har en uføretrygd. 15

16 Jobb i Bolig Partner I 2012 tok Tunet AS i bruk et nytt verktøy kalt VIP24. Verktøyet har hjulpet mange med å finne veien tilbake til arbeidslivet. En av dem er Bente Sæten. For henne ble VIP 24 starten på en god prosess mot lønnet arbeid. Her er klipp fra en reportasje i magasinet Magiske Elverum. Når du har vært så langt nede som meg, så er selvtilliten og energinivået noe av det du sliter mest med. Selv om folk hadde fortalt meg hva jeg er god på så klarte jeg ikke å se det selv. Det var først da jeg så svarene mine svart på hvitt at alt snudde. Jeg så hvem jeg er hvilke sterke og svake sider jeg har og jeg trodde på det, sier Bente. Thomas Motrøen Furulund er avdelingsleder hos BoligPartner Elverum. Han er fornøyd med den nyansatte. Bente har god erfaring, og det merker vi. Hun lærer også fort, sier Thomas. Han hadde ingen kjennskap til VIP24 fra tidligere. Vi ansatte Bente på grunnlag av hennes CV og erfaring, men det er klart at det er en bonus for oss at hun har gjennomgått en sånn test som sier hun passer godt inn i en jobb som denne. Det er en trygghet. Jobb hos AutoClean Her er klipp fra nyhetsbrev som ble sendt ut til bedrifter vi samarbeider med: Kjell Martinsen lette lenge etter en jobb som kunne passe for han. Gjennom veiledning i Tunet fikk han først arbeidspraksis på Hjelpemiddelsentralen. Etter det dukket det opp mulighet for arbeidspraksis hos Autoclean. Kjell har nå jobbet der siden februar, og arbeidsgiver er godt fornøyd. «Vi er glad ingen andre fikk Kjell, sånn at vi kunne få han. Kjell kan jobbe her så lenge han vil.» sier sjefen på Autoclean, Øyvind Braaten (til høyre). Han sier at Kjell har innfridd alle forventninger. Autoclean holder til i Vestsivegen i Elverum, og har spesialisert seg på bilpleie. I sommer fikk Kjell tilbud om lønnet arbeid, noe han har takket ja til. «Det er ikke lett å finne en 50% stilling,» sier Kjell. Nå har han fått nettopp det, i tillegg til en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø. «Her passer jeg inn, tida går fort, og jeg får drive med arbeidsoppgaver jeg trives med». 16

17 Arbeidspraksis i Gandalf Caroline Ryen Randem fikk arbeidspraksis i reklamebyrået Gandalf, nå Leidar Creative. Hun har også startet utdanning innenfor dette faget. For svært mange starter et godt ansettelsesforhold med en arbeidspraksis. Da får arbeidssøker prøvd ut både yrke og helsemessige forutsetninger, samtidig som arbeidsgiver får bli kjent og gi opplæring før en eventuell ansettelse. 17

18 MÅLOPPNÅELSE Formålsparagraf: Selskapets formål er å drive opplæring og kvalifisering av arbeidstakere og arbeidssøkere gjennom målretta og metodisk veiledning, produksjon og tjenesteyting. Videre er selskapets formål gjennom metodisk arbeid å bistå arbeidssøkere i å få seg arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Visjon: Et skritt videre Overordna mål: Å være den foretrukne leverandør av arbeids- og velferdsrettede tjenester for NAV og andre aktuelle kunder i regionen. Målsettinger: Tunet skal fortsette å utvikle seg, og leve opp til formål, visjon og hovedmål. Systematisk arbeid med kvalitetsforbedringer og måloppnåelse i 2012 danner grunnlaget for målene for MÅLSETTINGER FOR TUNET AS 2013: Hovemål 1: Tilfredsstille NAVs forventninger gjennom å oppfylle målsettinger fra samarbeidsavtalen med NAV. Dette målet er kommentert på foregående side under statistikk for attføringsfaglig arbeid. Hovedmål 2: Opprette et formalisert samarbeid med lokale og regionale aktører som sikrer gjensidig kunnskap om hverandre, en felles begrepsforståelse, samt bedre tilbud til våre arbeidssøkere. Delmål: Videre utvikle metodisk arbeid basert på forskningsbasert utviklingsarbeid i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Tilby varierte muligheter for fritidsaktiviteter for arbeidssøkere. Opprette og videreutvikle et formalisert samarbeid med Terningen nettverk. Videreutvikle og forsterke samarbeidet med institusjoner og næringsliv. Tunet AS er medlem i Terningen nettverk, og deltar i møter og nettverkssamlinger der. Samarbeid med Høgskole og frivillige lag og foreninger er i gang, men vi ser at dette er relasjoner som må bygges over tid. Vi vil bidra til å ha fokus på arbeid i et folkehelseperspektiv. I tillegg er samarbeidsavtaler viktige for bedriftens anseelse ved anbud og andre nye prosjekter. 18

19 Samarbeid med næringsliv går bra. Tunet AS hadde samarbeid med 85 bedrifter og virksomheter for ekstern arbeidspraksis i Elverum og Kongsvinger i Intersport Kremmertorget ble i juni 2013 kåret til Årets samarbeidspartner. Vi har sendt ut nyhetsbrev til bedrifter, og det arbeides med å få til et mer omfattende samarbeid med enkelte større bedrifter. Hovedmål 3: Tunet skal ha en stabil organisasjon med høy kvalitet og endringsvilje. Delmål: Sikre en god og stabil bemanning i alle avdelinger som sikrer enhet og kvalitet i arbeidet. Utviklingsleder jobber fram prosjekter som bidrar til å videreutvikle bedriften. VIP 24 benyttes både i karriereveiledning for våre arbeidssøkere, men også i rekruttering, teambygging og i sykefraværsoppfølging for ordinært ansatte. Dette er et verktøy som gir en god forståelse og bevisstgjøring av den enkeltes situasjon, og er et godt verktøy for samtaler. Det er gjennomført kompetanseheving i henhold til kompetanseplan. Mer om dette i kapitlet om kompetanse på side 31. Kvalifiseringsavdelingen har samkjørt og oppdatert sine opplæringsplaner for arbeidsstasjonene, og det arbeides med en personalhåndbok rettet spesielt mot de som har uførepensjon. AdOpus er et nytt personaldatasystem, som har erstattet vårt gamle system CAT/Visma. Her lagres opplysninger om den veiledning som blir gitt. AdOpus er et mer intuitivt system som har gitt bedre kvalitet på dokumentasjonen, og mer effektivitet. Bedriften forbereder resertifisering i kvalitetssikringssystemet Equass i februar Hovedmål 4: Tunet skal utvikle tjenester til nye brukergrupper og kunder. Delmål: Etablere et opplæringskontor for lærekandidater i Hedmark, og selge læreplasser for lærekandidater i Hedmark fylke. Etterkomme NAVs behov for tiltaksleveranse. Levere tjenester til kommunen (voksenopplæring/flyktningetjeneste). Utvikle nye tjenestetilbud til nav, institusjoner og næringsliv i regionen. Tunet AS og 8 andre vekst- og attføringsbedrifter har gått sammen om å starte et opplæringskontor for lærekandidater. Vi er i dialog med Hedmark fylkeskommune om oppstart av ordningen høsten Tilbudet skal gi lærekandidater med behov for spesialundervisning 2 års læretid som avsluttes med fagbrev eller kompetansebevis. Tunet AS er i dialog med flyktningetjenesten i Elverum kommune. Vi samtaler om hvorvidt Tunet AS kan bidra med arbeidsrettede tiltak for flyktninger som ikke har rettigheter innenfor NAV. Det er ikke levert tilbud på anbud fra NAV i Det utlyses få anbud, og de som lyses ut er ressurskrevende med tanke på geografi, fleksibilitet i tjenestetilbud, og liten forutsigbarhet. 19

20 Tunet AS hadde som mål å opprette plasser for ungdom i Glomdalsregionen dette året. Dette har vi ikke fått solgt inn, men vi har opprettholdt våre plasser i Pøbelprosjektet og utvidet den faste staben ved vårt kontor i Kongsvinger. Tunet har også tilbudt NAV tiltak for sosialhjelpsmottakere i tråd med den nye regjeringens signaler. NAV har så langt ikke kjøpt et slikt tilbud. Vi har tilbudt karriereveiledningsverktøyet VIP 24 til bedrifter og virksomheter i Elverum. Vi har ikke hatt kapasitet til å drive offensivt salg av verktøyet, men jobber med et prosjekt i forhold til dette i Hovedmål 5: Utarbeide 3 alternative salgskonsepter til Gjenbruksbutikken med tanke på reell kvalifisering til ordinært arbeid. Det er ikke utarbeidet alternative konsepter. Det er gitt signaler fra sentralt hold om økt bruk av ekstern arbeidspraksis, noe som også kan ha betydning for Tunet på lang sikt. Vi kan likevel ha behov for å opprettholde antall arbeidsstasjoner dersom det opprettes tjenester for flyktningetjeneste og lærekandidater. Hovedmål 6: Utvikle et belønningssystem og muligheter for kompetanseheving som berømmer engasjement og personlig utvikling, og som sikrer ønsket faglig utvikling for bedriften. Delmål: Verdsette ønsket kompetanse gjennom riktig belønning. Utvikle bedriftens kompetanse for å sikre at alt attføringsfaglig arbeid og praktisk arbeid på arbeidsstasjoner utføres på en faglig profesjonell måte. Det er utarbeidet nytt lønnssystem gjennom prosesser i stab og vedtak i styret. Målene for det nye systemet var: Utarbeide system for lønnsforhandlinger tilnærmet lik en tariffavtale. Økt bruk av individuell lønn. Mulighet til bedre å kunne belønne fagbrev og annen faglig utvikling for de som jobber i kvalifisering. Høsten 2013 ble det gjennomført lønnsforhandlinger i henhold til det nye lønnssystemet. Kompetanseplan som samsvarer med bedriftens overordnede strategi er utarbeidet og implementert. Kompetanseplanen tar for seg både kompetanseutviklingstiltak for ansatte, og ønsket kompetanse ved rekruttering. Hovedmål 7: Sikre bedriftens anerkjennelse og utvikling gjennom aktivt fokus på målte resultater. Delmål: Sørge for ansattes personlige utvikling gjennom måling av individuelle resultater i budsjett, nærvær og formidling. 20

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere.

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. Vekst Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. 22.05.2009 Vekst LePro AS Hva tilbyr Vekstbedriftene?... 2 Vi er 9500 mennesker i mer enn 220 bedrifter.... 3 Rekruttering....

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Årsrapport Gjør hverandre gode

Årsrapport Gjør hverandre gode Årsrapport 200 - Gjør hverandre gode Selbu - Trykk startet opp i 974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks 582 1522 Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f)

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Sluttrapport TRØ TE (2012-1-613)(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Prosjektleder Monika Nerheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Bakgrunn for prosjektet/målsetting... 3 3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

For virksomheter som vil lære, dele og forbedre

For virksomheter som vil lære, dele og forbedre For virksomheter som vil lære, dele og forbedre Benchmarking og benchlearning nytt satsingsområde for attføringsbransjen. v/paal Haavorsen, Fagsjef i Bransjeforeningen Attføringsbedriftene Hva måler vi

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Hedmark Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter?

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Bodil Løkken Bendiksen Adm direktør Hvem er vi? Norasonde AS etablert i 1960 Har i dag 105

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken Innvandrer på arbeidsmarkedet Tor Noraas Scandic Dyreparken 23.09.2015 Dagens emner Tall og trender fra arbeidsmarkedet Lovregulering av arbeidslivet Partene i arbeidslivet Kulturforskjeller Jobbsøking

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Klagebehandling Innhold

Klagebehandling Innhold Klagebehandling Innhold 1. Forebygging av klager...2 2. Klager eller tilbakemeldinger...2 3. Tilbakemeldinger eller klager fra medarbeider...2 3.1.Tilbakemeldinger...2 3.2. Klage...3 Hvem retter medarbeider

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT VTA Varig tilrettelagt arbeidsplass KAT Kommunalt Aktivitetstilbud Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram, equass, er vi pliktig til å legge frem

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet Holmen 21.11.2012 Grünerløkka Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet et eksempel på hvordan NAV kan samarbeide med næringslivet Introduksjonsordningen Bydel Grünerløkka var en av dem som

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III:

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: Sluttrapport: Prosjektets navn: Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: I Lyngdal Trene Mi! Prosjektets mål I Lyngdal Trene Mi! hovedmål:

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering.

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering. Hospitering Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering Cecilie Dangmann Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? HVA og HVORFOR HVORDAN JEG VIL HOSPITERE! HELHETLIG OPPLÆRING

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får

Detaljer

D I N J O B B E R V Å R J O B B!

D I N J O B B E R V Å R J O B B! VEKST og UTVIKLING for enkeltpersoner og bedrifter Individuell veiledning/oppfølging Kurs /gruppeveiledning Trening m/veiledning individuelt eller i gruppe Inspirasjonsforedrag /prosessveiledning for grupper

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Nina Berg, NAV Oppland. Rådgiverkonferanse 17. november 2010 Arbeidssituasjonen for unge, forebygging mot unge arbeidsledige

Nina Berg, NAV Oppland. Rådgiverkonferanse 17. november 2010 Arbeidssituasjonen for unge, forebygging mot unge arbeidsledige Nina Berg, NAV Oppland Rådgiverkonferanse 17. november 2010 Arbeidssituasjonen for unge, forebygging mot unge arbeidsledige Ungdom i NAV 19 år og under 20-24 år NAV, 23.11.2010 Side 2 Helt ledige per aldersgruppe

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Helhetlig oppfølging av ungdom og voksne i Hedmark Rådgiversamling 7. desember 2016 Forankring i overordnede strategier og planer i NAV og Hedmark

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle Strategi 2015-2017 ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Visjon:

Detaljer