SOTRASAMBANDET. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOTRASAMBANDET. Utarbeidd av Sotrasambandet AS"

Transkript

1 SOTRASAMBANDET Kortversjon av høyringsframlegg til kommunedelplan med konsekvensutgreiing for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

2 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen har ein viktig funksjon for utviklinga i Bergensregionen som ein felles arbeids, bustad- og serviceregion. Dei siste tiåra har det vore sterk vekst i næringsutvikling, folketal og bustadbygging i Sotra/Øygarden. Regionen har eit rikt næringsliv med verksemder av stort omfang på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, særleg innan olje- og gassindustrien. I perioden var Sotra/Øygarden den raskast veksande industriregionen i Norge i følgje NHO. Sotra/Øygarden har i dag ca innbyggjarar, tilsvarande folketal som ca. midt mellom Molde (25 ) og Ålesund by (43 ). Det er venta om lag 50 % vekst i folketalet fram mot Det er eit gjensidig behov for eit nytt, framtidsretta Sotrasamband mellom Sotra/Øygarden på den eine sida og Bergensområdet for øvrig på den andre sida. Trafikken går like mykje i begge retningar. Den sterke veksten i næringslivet på Sotra-sida har skapt eit aukande transportbehov frå Bergen mot Sotra, i form av arbeidsreiser, næringstrafikk/varetransport, handlereiser mv. Frå reisevane-undersøkinga i Bergensområdet i 2008 kjem det fram at 35% av alle som køyrer over Sotrabrua, er busette i Bergen. Tar vi også med Askøy og andre kommunar, er 45% av trafikken over Sotrabrua skapt av folk som bur på Bergenssida. Dette talet har truleg auka fram til i dag. 50 % 45 % 40 % 35 % 35 % 43 % Bustadskommune for bilførarar som køyrer Sotrabrua ÅDT Sotrabru (kørety per døger) 30 % % % 15 % 10 % 5 % 0 % 8 % 6 % 6 % 3 % Bergen Fjell Sund Øygarden Askøy Andre Sotrabrua opna i Transporten over Sotrabrua har auka dramatisk dei siste tiåra. Trafikkmengda i 2010 var om lag bilar pr. døger (ÅDT). Trafikkauken dei siste 10 åra (frå den gong den første transportutgreiinga om Sotrasambandet vart laga) har vore ca. 25%. Trafikken over Sotrabrua fordelar seg på fleire område / bydelar. Ein stor del av trafikken er nærtrafikk/korte reiser, og berre 16% av trafikken skal til Bergen sentrum (Bergenhus bydel): Åsane 4% Askøy 8% Øygarden 3% Bergenhus 16 % Arna 1% Fjell (Lille Sotra) 47% Fjell (Store Sotra) 37% Laksevåg/ Loddefjord 33% Fyllingsdalen 9% Årstad 10% Sund 13% Utenfor Bergen 5% Fana/Ytrebygda 14% Reisemønster biltrafikk Kilde: RVU 2008 Reisevaneundersøkinga frå 2008 syner at av alle personreiser over Sotrabrua, er i overkant av 18 prosent kollektive reiser. Andel kollektivreiser inn mot Bergen sentrum (Bergenhus bydel) er ca. 37%. Det er berre mellom Arna og Bergen sentrum at fleire nyttar kollektivtransport. 2

3 Kvifor er etablering av nytt Sotrasamband så viktig? Svaret kan samanfattast i 2 hovudpunkt: 1. Utviklinga i næringsliv og busetnad og det regionale samarbeidet i heile Bergensregionen har skapt eit stort transportbehov mellom Sotra/Øygarden og Bergensområdet. Dette gjeld alle typar transport og kommunikasjon (gods-/varetransport, persontransport), alle typar transportmidlar (vogntog, lastebilar, bilar, bussar/kollektivtransport og gang/sykkel) og behovet er like stort for Sotra/Øygarden som for Bergen. Denne sterke, gjensidige utviklinga i etterspurnad vil halde fram ved at regionen har eit vekstkraftig næringsliv, og det er venta sterk vekst i folketalet i Bergensregionen (ca nye innbyggjarar fram mot 2040). 2. Noverande Sotrabru/Rv.555 har verken standard eller kapasitet til å handtere den venta auken i transportbehov. Det er allereie store problem med å handtere situasjonen i dag: Brua har berre eitt køyrefelt i kvar retning og ingen tilbod til gang/sykkeltrafikk Det er store kapasitetsproblem og køar/tidstap, og dette vil bli verre med tida Kollektivtransporten har ikkje eigne felt, og står i dei same køane som biltrafikken Stor trafikk på tofelts veg med låg standard kan ofte gje alvorlege trafikkulukker Sambandet er svært sårbart, og har dårleg beredskap (ingen omkøyringsalternativ) Sotrabrua har låg teknisk standard og avgrensing av nyttelast for køyretøy på brua Med noverande transportløysing har Sotra/Øygarden som viktig industriregion og folketal som ein middels stor norsk by, berre eitt tilgjengeleg køyrefelt mot fastlandet/bergen, på ei bru frå 1971 med låg standard. I tillegg til daglege problem med framkomst og tilgjenge for næringstransport, kollektivtrafikk mv., er regionen svært sårbar i forhold til situasjonar med vegstengingar og beredskap når det gjeld utrykking (trafikkulukker, brann, katastrofeberedskap etc.). Nytt Sotrasamband vil medføre at det vert etablert eit framtidsretta og robust transportsystem mellom Sotra/Øygarden og Bergen med auka trafikktryggleik, eigen kollektivtrasé og nytt gang/sykkelsamband som ikkje eksisterer i dag. Regionen er inne i ein kritisk fase med omsyn til å få avklart planane for nytt Sotrasamband. Dersom ein ikkje lukkast med å få på plass løysingar, kan dette på sikt gje eit stort tilbakeslag, og uvisse med omsyn til vidare vekst og utvikling i regionen. Samfunnskostnadene med å måtte oppretthalde eit sårbart transportnett med låg standard vil auke vesentleg over tid. Rammer for løysingar Planarbeidet for Sotrasambandet etter plan- og bygningslova vart starta opp i 2004 med framlegg til planprogram for konsekvensutgreiinga og kommunedelplanen. Det vart vurdert ulike prinsipp og korridorar for nytt fastlandssamband. Det vart gjennomført statleg konseptvalutgreiing (KVU) og kvalitetssikring (KS1) som resulterte i eit regjeringsvedtak i 2009, som slår fast at nytt Sotrasamband skal etablerast i korridoren Kolltveit - Storavatnet basert på ei bruløysing. Regjeringa føreset at 2 aktuelle konsept skal greiast ut på kommunedelplannivå; konsept F (ny 4-felts bru i høgspenttraséen) og konsept J (utviding av eksisterande veg med 2 felt). Tunnelløysingar eller fastlandssamband i ein annan korridor enn Kolltveit Storavatnet er forkasta og inngår ikkje i kommunedelplanframlegget som nå skal handsamast. Basert på regjeringa sitt vedtak er det utarbeidd framlegg til kommuneplan for dei to aktuelle konsepta F og J, med tilhøyrande traséalternativ. Planframlegget byggjer på eit planprogram som er vedteken av Bergen og Fjell kommune. Planprogrammet omfattar heile strekninga Kolltveit- Liavatnet, men begge kommunane har lagt til grunn at planområdet kan delast i 2. Kommunedelplanen som no ligg føre gjeld strekninga Kolltveit-Storavatnet. I vurderingane av konsekvensar for trafikkavvikling og påverknad i forhold til transportsystemet i Bergen, er det føresett bompengar på Sotrasambandet fram til 2030, og dermed ei demping av trafikk mot Bergen i høve til ein situasjon med gratis passering. 3

4 Alternative konsept Gjennom handsaming av kommunedelplanen skal kommunane ta stilling til val av konsept og trasé. Hovudskilnadene mellom konsepta J og F er skildra i tabellen under. Konsept Konsept J utviding av eks.555 med 2 felt til 4 felt, der 2 av felta er til kollektiv. * Konsept F ny 4 felts veg med bru i høgspenttraséen Transportkapasitet 2 felt for all biltrafikk (som i dag) 2 felt for kollektivtrafikk 4 felt for biltrafikk (hovudveg+lokalveg) 2 felt for kollektivtrafikk Framkomst og kapasitet Overbelastning av vegnettet, omfattande køar og tidstap. 30% av biltrafikken må overførast til kollektivreiser for å sikre tilfredsstillande framkomst. God kapasitet og framkomst. Utfordringane med auka trafikkpress mot sentrale delar av Bergen er uavhengig av Sotrasambandet i tidshorisonten mot Kollektivtransport Eigne kollektivfelt, god framkomst. Betre rammeføresetnader for kollektivtransport. Eigne kollektivfelt, god framkomst. Betre rammeføresetnader for kollektivtransport. Gang/sykkel Ny gang/sykkelveg Ny gang/sykkelveg Næringstransport og nyttetrafikk Høge transportkostnader på grunn av køar, tidstap, dårleg forutsigbarheit og eit sårbart Robust og fleksibel transportløysing med god kapasitet og forutsigbarheit. Miljø vegnett utan omkøyringsalternativ Små konsekvensar for landskap sidan det allereie er inngrep i korridoren, men vesentlege nærmiljøkonsekvensar for eksisterande busetnad langs vegen. Direkte inngrep i kulturmiljø av stor verdi knytt til industristaden ved Knarrvika. Vesentlege landskapsmessege inngrep. Avlastning av nærmiljøet langs eksisterande veg. Inngrep og miljømessige verknader i området der ny veg/bru vert bygd, spesielt Søre Drotningsvik. Små konfliktar med kulturmiljlø. ROS Sårbart, høgt risikonivå, dårleg beredskap. Robust, lågt risikonivå, god beredskap. Regional utvikling Ikkje i samsvar med regionale/lokale mål om vekst og utvikling. Svært god og fleksibel for vidare for vidare utvikling Teknisk Er avhengig av eksisterande bru i lang tid. Avgrensing av nyttelast for køyretøy, ev. krav om vesentleg ombygging av brua. Eksisterande bru vert del av lokalvegnett / kollektivtrasé. Krev berre vanleg vedlikehald. El.forsyning Ingen problemstilling Omlegging av høgspentline til kabel inngår i konseptet. Ny kraftleidning Mongstad-Kollsnes må vere på plass og sett i drift før omlegging av linjenettet (og dermed bygging av brua) kan skje. Kraftlinja er planlagt å stå ferdig i Kostnader 3,3 mrd. 5,1 5,6 mrd. Samfunnsøkonomi Trafikantnytte 1,0 mrd Negativ nettonytte (-0,6) Trafikantnytte 3,8-3,9 mrd Negativ nettonytte (-0,2 0,3) * I tabellen er det for konsept J vist konsekvensar av alternativ J102, dvs. med 2 felt reservert for kollektiv. 4

5 Konsekvensoppsummeringa av konsept J er i tabellen vist med føresetnad om at 2 av køyrefelta er reservert kollektivtransport, dvs. alternativ J102. I det andre alternativet (J101) er det blanda trafikk i alle 4 felta. Dette medfører betre trafikkavvikling og framkomst, men transportsystemet manglar med dette ei kollektivløysing mellom Sotra/Øygarden og Bergen. Alternativ J101 vil, som alt. J102, ha tekniske utfordringar (med eksisterande bru), samt dårleg beredskap. Statens vegvesen tilrår konsept F Sjølv om alternativa i konsept J er billegast å byggje, har Statens vegvesen vurdert konsept J som vesentleg dårlegare enn konsept F med omsyn til trafikk- og transportsystem, bruk av dagens Sotrabru, risiko og sårbarhet, lokal og regional utvikling og måloppnåing. Statens vegvesen tilrår at berre traséalternativa i konsept F er aktuelle i vidare arbeid med reguleringsplan. Statens vegvesen meiner at konsept J ikkje gir tilfredsstillande løysing for transportbehov i regionen Sotra/Øygarden-Bergen dersom ein vil oppnå den utviklinga kommunane ønskjer. Det gjeld spesielt betra transportkapasitet, god og sikker framkomst for alle transportgrupper og eit meir robust og fleksibelt transportsystem. Statens vegvesen vil derfor sterkt frarå traséalternativ i konsept J. Alternative traséløysingar, konsept F Innanfor konsept F er det ulike traséalternativ på delstrekningane: Kolltveit Arefjord Alternativ C 101 er nytt 4 felts samband Kolltveit - Bildøy - Arefjord. Det vert ny bru over Straumsundet og tunnel sør for Straume sentrum. Eksisterande rv 555 vert hovudstamma i lokalvegnettet. Kostnad: ca. 1,3 mrd. Alternativ C 102 er nytt 4 felts samband Kolltveit - Bildøy - Straume - Arefjord. Eksisterande bru over Straumsundet vert utvida til 4 felt. Miljøtunnel forbi Straume sentrum. Det vert ny lokalveg mellom Bildøy og Straume. Endeleg traséval for denne vil bli avklart som del av kommunen sine områdeplanar. Kostnad: ca. 1,3 mrd. 5

6 Statens vegvesen si oppsummering av alternativa: Det er veldig små skilnader mellom C101 og C102 i konsept F strekninga sett under eitt. Men dei har lokale skilnader. Alt C101 med tunnel forbi Straume gir vesentlege inngrep i terreng og både eksisterande og planlagt bustadmiljø i samband med ny bru over Straumsundet, men lite inngrep i Straume sentrum. Alt C102 som samlar inngrepa langs dagens vegkorridor, gir inngrep i vestre deler av bustadmiljø i Straume sentrum og inngrep i naturmiljø ved utfylling i Stovevatnet. Det er planlagt ca 400 m lang miljøtunnel gjennom Straume sentrum som avbøtande tiltak i C102. Statens vegvesen meiner at alt. C102 er den beste løysinga for strekninga Kolltveit Arefjord. Arefjord-Storavatnet C7/C9 går i tunnel frå Arefjord og ny 4-felts bru ca. 400 m sør for eksisterande bru. Kort tunnel frå brufestet, deretter utviding av eksisterande veg/tunnelar til Storavatnet til 4 felt. Trafikken frå Drotningsvik mot Bergen vert tilkopla med austvendte ramper. Eksisterande Sotrabru vert lokalveg, og det vert kollektivfelt på ny bru. Kostnad: ca. 3,8 mrd. C7 går i same trasé som C7/C9 fram til Drotningsvik. Frå brufestet i Drotningsvik vert ny hovudveg ført i tunnel (ca 2 km lang) med 2 løp og 2 felt i kvart løp fram til krysset ved Storavatnet. Trafikken frå Drotningsvik mot Bergen vert tilkopla tunnelen med austvendte ramper. Kollektivtransporten vil gå på eks. rv.555 med eigne kollektivfelt (unntatt på brua) Kostnad: ca. 4.4 mrd. Statens vegvesen sin oppsummering av alternativa: Alternativ C7 er best med omsyn til nærmiljøet på strekninga Drotningsvik Storavatnet og trafikkavviklinga i anleggsperioden. Dette må vegast opp mot at alternativ C7 har kostnad på rundt 600 mill. kr meir enn alternativ C7/C9. Statens vegvesen meiner at både alternativ C7 og C7/C9 har gode trafikale løysingar og gode transportløysingar for alle transportgrupper. Avveiinga mellom omsyn til nærmiljø og anleggskostnad vert det viktigaste. 6

7 Alternative traséløysingar, konsept J Alternativ J101 følgjer noverande trasé for rv.555. Det vert utviding av eksisterande veg med 2 felt og ny 2-felts Sotrabru like nord for eksisterande bru. Det vert blanda trafikk i alle 4 felt, dvs. ikkje kollektivfelt eller separat lokalvegsamband. Kostnad: ca. 3,3 mrd. Alternativ J102 vil ha akkurat same trasé som J101. I dette alternativet er det føresett at 2 av køyrefelta skal vere for kollektivtransport. Kostnad: ca. 3,3 mrd. Vegen vidare Framlegg til kommunedelplan med KU skal no på høyring i ca. 6 veker. Deretter skal Fjell kommune og Bergen kommune vedta kommunedelplanen, med andre ord bli einige om konsept og traséalternativ våren Dersom handsaminga av kommunedelplanen tek lang tid og ikkje fører til eit samordna resultat, er det risiko for at Sotrasambandet ikkje kjem med i NTP for perioden Dette kan føre til store forseinkingar av byggjestart: AKTIVITET KOMMUNEDELPLAN (KDP og KU) - planprogram (vedtatt i Fjell kommune og Bergen kommune) - KDP, Kolltveit-Storavatnet (Statens vegvesen legg fram planforslag feb. 2012) - høyring og handsaming/revisjon - vedtak KDP (våren 2012 er truleg siste frist for å kome med i NTP ) NTP utkast frå transportetatane - handsaming/vedtak i Stortinget REGULERINGSPLAN BOMPENGESØKNAD / KS2/ ST.PRP. PROSJEKTERING/BYGGEPLANER MV. BYGGESTART SOTRASAMBANDET Byggetid Opning Forsinkelseri vedtak av trase for KDP Kolltveit- Storavatnet kan føre til at Sotrasambandet ikkje kjem inn i NTP , og byggjestart kan bli utsett yttarlegare. Signal om avklaring av traseløysing bør liggje føre tidlig i 2012, endeleg vedtak seinast våren2012.? Meir informasjon om Sotrasambandet: 7

8 Konsept F (Nytt hovudsamband med ny bru med fire felt) Konsept J (Utviding av eksisterande veg til fire felt og ny bru med to felt)

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Fastlandssambandet Sotra - Bergen

Fastlandssambandet Sotra - Bergen Fastlandssambandet Sotra - Bergen SISTE NYTT januar 2010 (dato 08.01.10) Resultat av regjeringas kvalitetsikring (KS1) i tidleg fase. Vidare arbeid med kommunedelplanen. Avgjerd i KS1 saka Regjeringa ved

Detaljer

Sotrasambandet Delprosjekt 1; Fastlandssambandet Sotra - Bergen Framlegg til kommunedelplan med KU. Møte

Sotrasambandet Delprosjekt 1; Fastlandssambandet Sotra - Bergen Framlegg til kommunedelplan med KU. Møte Sotrasambandet Delprosjekt 1; Fastlandssambandet Sotra - Bergen Framlegg til kommunedelplan med KU Møte 17.06.08 Mål for Sotrasambandet Sikre god og effektiv kommunikasjon mellom Sotra/Øygarden og Bergen.

Detaljer

INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008

INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008 INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008 HANDSAMING AV PLANPROGRAM PLANARBEID MED KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTGREIING. ENDRINGAR I TRASÉALTERNATIV SOM DEL AV PLANPROSESSEN DELPROSJEKT 1: FASTLANDSSAMBANDET

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

Framlegg til Reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Kolltveit Storavatnet

Framlegg til Reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Kolltveit Storavatnet 01.10.2015 Framlegg til Reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Kolltveit Storavatnet Framlegg til reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Parsell Kolltveit Bergen kommunegrense Tema Innleiing bakgrunn og

Detaljer

Sotrasambandet Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-Bergen

Sotrasambandet Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-Bergen Sotrasambandet Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-Bergen Parsell: Kolltveit-Storavatnet KOMMUNEDELPLAN MED KU Statens vegvesen Region vest HØYRINGSFRAMLEGG Dato: 16. februar 2012 Statens vegvesen Region vest

Detaljer

BILAG 2 til planprogram. Vurdering av moglege vegløysingsalternativ i Bergen vest. Grunnlag for siling

BILAG 2 til planprogram. Vurdering av moglege vegløysingsalternativ i Bergen vest. Grunnlag for siling Statens vegvesen Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU for Kolltveit - BILAG 2 til planprogram Vurdering av moglege vegløysingsalternativ i Bergen vest Grunnlag for siling Dato 14.12.2010

Detaljer

Sotrasambandet. Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte Sverre Ottesen Prosjektleder

Sotrasambandet. Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte Sverre Ottesen Prosjektleder Sotrasambandet Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte 19.01.17 Sverre Ottesen Prosjektleder 1 Hvor er vi? ASKØY BERGEN Kolltveit Storavatnet SOTRA 2 Fylkeskommune og kommuner Bergen kommune Fjell kommune

Detaljer

Notat. Innhald. Statens vegvesen

Notat. Innhald. Statens vegvesen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bergen, Fjell, Sund, Øygarden og Askøy kommune Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen i Hordaland Kystverket Vest Statens vegvesen Region vest Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen Statens vegvesen Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME Att: Willy Sørensen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Lilli Mjelde / 55516439 15/249327-22

Detaljer

SILINGSRAPPORT. Sotrasambandet Delprosjekt 1: Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU. Statens vegvesen VEDLEGG TIL PLANPROGRAM

SILINGSRAPPORT. Sotrasambandet Delprosjekt 1: Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU. Statens vegvesen VEDLEGG TIL PLANPROGRAM Statens vegvesen Sotrasambandet Delprosjekt 1: Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU Hovudkonsept 1: Kollektivprioritering Storavatn Koltveit Straume Hovudkonsept 2: Eksisterande korridor

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2009 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2009 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/2764-22125/2009 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: 03.11.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 41/09 Formannskapet 09.11.2009 95/09 Kommunestyret 26.11.2009

Detaljer

FRÅSEGN - KOMMUNEDELPLANAR FOR SOTRASAMBANDET FASTLANDSAMBANDET SOTRA - BERGEN I FJELL OG BERGEN KOMMUNE

FRÅSEGN - KOMMUNEDELPLANAR FOR SOTRASAMBANDET FASTLANDSAMBANDET SOTRA - BERGEN I FJELL OG BERGEN KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200506837-86 Arkivnr. 713 Saksh. Hans-Christian Engum. Heidi Handeland, Jostein Aksdal, Inger Lena Gåsemyr, Gunnbjørg Austrheim, Nils Egil

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2012 Sakshandsamar: C.J.Alstad/W.Sørensen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2012 Sakshandsamar: C.J.Alstad/W.Sørensen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/2764-10153/2012 Sakshandsamar: C.J.Alstad/W.Sørensen Dato: 15.05.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 49/12 Formannskapet 18.06.2012 90/12 Kommunestyret

Detaljer

E39 Bogstunnelen Gaular grense

E39 Bogstunnelen Gaular grense E39 Bogstunnelen Gaular grense Ope møte om planprogram 7. mai 2012 http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39bogstunnelengaular Spørsmål eller innspel til planprogrammet: Høyanger kommune v/rådmannen, postboks

Detaljer

Sotrasambandet Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU. Kolltveit - Liavatnet

Sotrasambandet Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU. Kolltveit - Liavatnet Statens vegvesen Sotrasambandet Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU. Kolltveit - Liavatnet Eksisterande samband HØYRINGSFRAMLEGG TIL PLANPROGRAM Dato 27.01.11 2 Forord Dette dokumentet

Detaljer

SAMBANDET SOTRA / ØYGARDEN BERGEN A.S.

SAMBANDET SOTRA / ØYGARDEN BERGEN A.S. Kommunar og næringsliv saman om betre samferdsle SAMBANDET SOTRA / ØYGARDEN BERGEN A.S. NYTT FASTLANDSSAMBAND SOTRA/ØYGARDEN - BERGEN Transportutgreiing 17. september 2004 Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen

Detaljer

KDP Fastlandssambandet Sotra Bergen, parsell Kolltveit Storavatnet

KDP Fastlandssambandet Sotra Bergen, parsell Kolltveit Storavatnet Statens vegvesen KDP Fastlandssambandet Sotra Bergen, parsell Kolltveit Storavatnet Høyring av framlegg til kommunedelplan og konsekvensutgreiing oppsummering med kommentarar frå Statens vegvesen Dato

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2012 Sakshandsamar: C.J.Alstad/W.Sørensen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2012 Sakshandsamar: C.J.Alstad/W.Sørensen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/2764-10153/2012 Sakshandsamar: C.J.Alstad/W.Sørensen Dato: 15.05.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 49/12 Formannskapet 18.06.2012 90/12 Kommunestyret

Detaljer

Rv 555 Sotra-Bergen, kommunedelplan med konsekvensutredning, strekning Fjell kommunegrense Storavatnet, planid , 2. gangs behandling.

Rv 555 Sotra-Bergen, kommunedelplan med konsekvensutredning, strekning Fjell kommunegrense Storavatnet, planid , 2. gangs behandling. Byrådssak 216/12 Rv 555 Sotra-Bergen, kommunedelplan med konsekvensutredning, strekning Fjell kommunegrense Storavatnet, planid 19920000, 2. gangs behandling. NIHO ESARK-1130-201123220-33 Hva saken gjelder:

Detaljer

Sotrasambandet Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU. Kolltveit - Liavatnet

Sotrasambandet Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU. Kolltveit - Liavatnet Statens vegvesen Sotrasambandet Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU. Kolltveit - Liavatnet Eksisterande samband PLANPROGRAM Dato 27.01.11 Revidert 12.09.11 2 Forord Dette dokumentet er

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Sotrasambandet - samandrag Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Delprosjekt 1: Fastlandssambandet Sotra Bergen Delprosjekt 2: Sotra sør, rv 555 Kolltveit Austefjorden Delprosjekt 3: Sotra nord, rv 561

Detaljer

TRAFIKKAVVIKLING RV 555 MOT ASKØY OG SOTRA

TRAFIKKAVVIKLING RV 555 MOT ASKØY OG SOTRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201208495-4 Arkivnr. 811 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.11.2012 21.11.2012-22.11.2012 TRAFIKKAVVIKLING

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2009 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2009 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/2764-21261/2009 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: 22.10.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 42/09 Formannskapet 09.11.2009 96/09 Kommunestyret 26.11.2009

Detaljer

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv:

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv: SUND KOMMUNE Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv: INFORMASJON OM TRAFIKKAVVIKLING FOR SUND KOMMUNE KNYTT TIL SYKKEL VM Innhald Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv:... 1 Informasjon

Detaljer

Hva er oppnådd med vedtaket i Bergen bystyre om utvidelse av planområdet til Liavatnet?

Hva er oppnådd med vedtaket i Bergen bystyre om utvidelse av planområdet til Liavatnet? Hva er oppnådd med vedtaket i Bergen bystyre om utvidelse av planområdet til Liavatnet? Vedtaket er tatt til følge. Planområdet er utvidet til Liavatnet. Planprogrammet beskriver 2 alternative måter å

Detaljer

E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE. Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing

E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE. Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing Region vest Leikanger Januar 2013 E39 Langeland Moskog Bakgrunn og målsetting E39 frå Kristiansand til Trondheim

Detaljer

Kommunedelplan trafikk Førde sentrum

Kommunedelplan trafikk Førde sentrum Kommunedelplan trafikk Førde sentrum Informasjonsmøte, Førdehuset 6. mai 2013 Arve Seger Prosjektleiar Kommunedelplan trafikk Førde sentrum Vedteke lagt ut til høyring/ offentleg ettersyn 4. april 2013

Detaljer

Sotrasambandet. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra Bergen. Parsell Kolltveit i Fjell kommunegrensa til Bergen.

Sotrasambandet. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra Bergen. Parsell Kolltveit i Fjell kommunegrensa til Bergen. Sotrasambandet. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra Bergen. Parsell Kolltveit i Fjell kommunegrensa til Bergen. Kommunedelplan Plan ID 20050021 Fjell kommune, teikning nr. 04, sak nr 05/2764 Dato / revisjon:

Detaljer

KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ

KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ FRÅ FISKERI TIL OLJETEKNOLOGI INNHALD 03 Frå fiskeri til oljeteknologi 04 Sotra/Øygarden-Bergen Vest 07 Utdatert og overbelasta vegnett 08 Trafikkutvikling

Detaljer

Sotrasambandet Delprosjekt 1: Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU

Sotrasambandet Delprosjekt 1: Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU Statens vegvesen Sotrasambandet Delprosjekt 1: Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU Alternative løysingar PLANPROGRAM OG SILING BILAG 2: TEKNISK OMTALE AV TRASÉALTERNATIV Oktober 2006

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

Konseptvalutgreiing (KVU) for: Sotrasambandet. Tilleggsnotat Vurdering av konsept F og konsept J

Konseptvalutgreiing (KVU) for: Sotrasambandet. Tilleggsnotat Vurdering av konsept F og konsept J Konseptvalutgreiing (KVU) for: Sotrasambandet Tilleggsnotat Vurdering av konsept F og konsept J 16.06.09 2 FORORD Dette tilleggsnotatet til KVU for Sotrasambandet er utarbeidd med grunnlag i KS 1 vurderinga

Detaljer

ØYGARDEN KOMMUNE. l 8 MÅR 2007 HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Arkivnr.. 7 O? Saksh. Eksp. U.off.

ØYGARDEN KOMMUNE. l 8 MÅR 2007 HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Arkivnr.. 7 O? Saksh. Eksp. U.off. ØYGARDEN KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland Fylkeskommune Samferdselavdelinga Postboks 7900 5020 BERGEN l 8 MÅR 2007 Arkivnr.. 7 O? Saksh. Eksp. U.off. Dykkar ref. Vår ref. 07/343-4/K2-NOO//TSA

Detaljer

PLANSKILDRING Rv 555 Sotrasambandet. Høyringsutgave OMRÅDEREGULERINGSPLAN

PLANSKILDRING Rv 555 Sotrasambandet. Høyringsutgave OMRÅDEREGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERINGSPLAN Høyringsutgave PLANSKILDRING Rv 555 Sotrasambandet Parsell Kolltveit-Bergen kommunegrense, planid 20130001 362RP Parsell Fjell kommunegrense-storavatnet, planid 1201_62990000 Fjell

Detaljer

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø,

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, FLORA KOMMUNE Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, 08.05.17 Alternativ (# i arbeidet med konsekvensvurdering er strekninga delt i to: Del 1 er Fugleskjærskaia-Samfunnshuset

Detaljer

Rv Kollektivtrafikk på vestre innfartsåre

Rv Kollektivtrafikk på vestre innfartsåre SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10861-1 Saksbehandlar: Erlend Iversen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Rv 555 - Kollektivtrafikk på

Detaljer

FASTLANDSSAMBANDET SOTRA BERGEN

FASTLANDSSAMBANDET SOTRA BERGEN FASTLANDSSAMBANDET SOTRA BERGEN KONSEPT OG TRASÉALTERNATIV NOTAT fra Statens vegvesen Region vest, datert 05.11.07 Dette notatet er en oppsummering av det videre arbeidet med konsept og traséalternativ

Detaljer

7. Tiltakshavar si tilråding og vidare arbeid

7. Tiltakshavar si tilråding og vidare arbeid 7. Tiltakshavar si tilråding og vidare arbeid 7.1 Tilråding av alternativ Ev 134 Vågsli Røldal - Grostøl Konsekvensgreiing I planprogrammet under pkt. 5, Alternativ som skal utgreiast, står det under pkt.

Detaljer

Møtebok for Gaular kommune

Møtebok for Gaular kommune Møtebok for Gaular kommune SAKSGANG Utvalssaksnr Utval Møtedato 022/13 Formannskapet 03.04.2013 Arkiv: FA-Q10 Saksmappe: 11/61 Sakshandsamar: JKB Dato: 22.03.2013 E39 Langeland - Moskog Rådmannen si tilråding

Detaljer

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune Dato: Avgrensing: Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune 23.9.2017 24.9.2017 (laurdag og søndag) Sykkel-VM 2017 vert halde i perioden 16.-24.sept, men det er berre avslutningshelga 23.-24.sept

Detaljer

Ope møte om planar i Førde E39 Langeland - Moskog Ingar Hals, Statens vegvesen

Ope møte om planar i Førde E39 Langeland - Moskog Ingar Hals, Statens vegvesen Ope møte om planar i Førde E39 Langeland - Moskog Ope møte om planar i Førde Bakgrunn for planarbeidet Standard på E39 Kapasitet på vegnettet i sentrum Utbyggingar i sentrum vanskeleg Ope møte om planar

Detaljer

Sotrasambandet - forholdet til vedtatt planprogram og trasealternativ som skal vurderes i revidert kommunedelplan

Sotrasambandet - forholdet til vedtatt planprogram og trasealternativ som skal vurderes i revidert kommunedelplan Dato: 5. januar 2010 BEBY /09 Bergen bystyre Sotrasambandet - forholdet til vedtatt planprogram og trasealternativ som skal vurderes i revidert kommunedelplan NIHO SARK-1130-200701074-100 Hva saken gjelder:

Detaljer

Sotrasambandet. Delprosjekt 1 Fastlandssambandet Sotra - Bergen Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Sotrasambandet. Delprosjekt 1 Fastlandssambandet Sotra - Bergen Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Sotrasambandet delprosjekt 1: Sotra - Bergen Kommunedelplan med KU Sotrasambandet. Delprosjekt 1 Fastlandssambandet Sotra - Bergen Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Oppdatering av luftforureiningsberekningar

Detaljer

Transportutfordringar i Bergensområdet

Transportutfordringar i Bergensområdet Transportutfordringar i Bergensområdet Magnus Natås Statens vegvesen Bergensregionen 2 Den funksjonelle Bergensregionen Pendlingsandel > 20% og reisetid < 1time til Bergen 12 kommunar 3 Dei tre viktigaste

Detaljer

For meir informasjon på nett, sjå

For meir informasjon på nett, sjå Postboks 83 5418 Fitjar STATENS VEGVESEN Askedalen 4 6863 LEIKANGER Høyring - framlegg til plan for E39 Stord-Os Vedlagt følgjer eit brev frå. sender posten digitalt. Posten blir distribuert til innbyggjaren

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2008 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2008 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/2764-11278/2008 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: 27.05.2008 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 73/08 Kommunestyret 05.06.2008 SOTRASAMBANDET - framlegg

Detaljer

Konseptvalutgreiing for transportsystemet i Ålesund

Konseptvalutgreiing for transportsystemet i Ålesund Konseptvalutgreiing for transportsystemet i Ålesund Bakgrunn Ålesund er ein by i vekst både med tanke på innbyggartal og næringslivs-etableringar. Dette medfører at mange delar av byen, befolkninga og

Detaljer

Erfaringar med statleg plan

Erfaringar med statleg plan Statens vegvesen i førarsetet: Erfaringar med statleg plan 09.11.2016 Signe Eikenes E39 Stord - Os Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen Foto: A. Jenssen, Statens vegvesen Foto: Christine R. Nilsen, Statens

Detaljer

Statleg plan samspel med fylkeskommunen og kommunane Marit Rødseth, Plansjef

Statleg plan samspel med fylkeskommunen og kommunane Marit Rødseth, Plansjef Statleg plan samspel med fylkeskommunen og kommunane Marit Rødseth, Plansjef Case Planlegging av E39 i Hordaland - disposisjon Bakgrunn Vestalandsrådet Regional planstrategi Vedtak om statleg plan Mulighetsstudie

Detaljer

Transportsystemet i Bergensregionen Utvikling av trafikken framover

Transportsystemet i Bergensregionen Utvikling av trafikken framover Samferdselskonferanse på Askøy 14. mars 2014 Transportsystemet i Bergensregionen Utvikling av trafikken framover Helge Eidsnes Regionvegsjef Alt var betre før... Arbeidet med Helleveien tok til i 1922,

Detaljer

Frokostmøte Molde Næringsforum 6. februar 2015

Frokostmøte Molde Næringsforum 6. februar 2015 E39 Ålesund - Molde E39 Digernes-Vik og Vik-Julbøen Frokostmøte Molde Næringsforum 6. februar 2015 Planprosjektleder Rolf Arne Hamre E39 Ålesund-Molde Fem viktige deler E39 Breivika-Digernesskiftet E39

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata Notat Saksnr.: 200701074-99 Saksbehandler: SVST Emnekode: SARK-1130 Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

Reguleringsplan - E39 parsell Eikefet Romarheim, plan til første gongs handsaming.

Reguleringsplan - E39 parsell Eikefet Romarheim, plan til første gongs handsaming. Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L12 2013/2594 Arnold Matre 25.11.2013 Utvalssak nr. Utval Møtedato 174/13 Plan- og miljøutvalet 04.12.2013 Levekårsutvalet 21.01.2014 Eldrerådet 21.01.2014 Råd for

Detaljer

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket.

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket. 4 Planprogram Planprogrammet legg til grunn at planarbeidet og KU vert gjennomført for alternativ IVa. Det skal like vel i planen gjerast greie for andre alternativ som er vurderte og på kva grunnlag dei

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Vurdering av framtidig ferjeleie på Varaldsøy

Vurdering av framtidig ferjeleie på Varaldsøy Vurdering av framtidig ferjeleie på Varaldsøy April 2008 Innhald side 1 Forord. 3 2 Undersøkte løysingar........ 3 3 Dagens kommunikasjonar.... 6 4 Aktuelle alternativ....... 7 4.1 Opprusting av eksisterande

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

E39 Byrkjelo - Grodås. Ope møte. Oversiktskart som viser dagens transportsystem og ny trasé for E39 mellom Byrkjelo og Grodås.

E39 Byrkjelo - Grodås. Ope møte. Oversiktskart som viser dagens transportsystem og ny trasé for E39 mellom Byrkjelo og Grodås. Ope møte Oversiktskart som viser dagens transportsystem og ny trasé for E39 mellom Byrkjelo og Grodås. Innspel til planprogrammet Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 Leikanger eller til firmapost-vest@vegvesen.no

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Astrid Eide Stavseng /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Astrid Eide Stavseng / Statens vegvesen Volda kommune Utvikling Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Astrid Eide Stavseng / 16/28947-8 05.04.2016 91748468 E39 Volda-Furene.

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

Statens vegvesen. Uttale frå Vegdirektoratet - Motsegn til kommunedelplan for E39 Heiane- Ådland/Nordre Tveita, Stord kommune

Statens vegvesen. Uttale frå Vegdirektoratet - Motsegn til kommunedelplan for E39 Heiane- Ådland/Nordre Tveita, Stord kommune Statens vegvesen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Behandlande eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Ola Omenås / 91778477 15/204205-84

Detaljer

E16 Arna - Vågsbotn, høring av planprogram og oppstart av reguleringsarbeid, planid

E16 Arna - Vågsbotn, høring av planprogram og oppstart av reguleringsarbeid, planid Byrådssak 1397 /13 E16 Arna - Vågsbotn, høring av planprogram og oppstart av reguleringsarbeid, planid 63120000 NIHO ESARK-5120-201317433-10 Hva saken gjelder: I Nasjonal transportplan (2014-2023) er E16

Detaljer

RV. 555 SOTRASAMBANDET

RV. 555 SOTRASAMBANDET RV. 555 SOTRASAMBANDET Prinsipp for delvis bompengefinansiering Bergen, 3. februar 2016 INNHALD 1 INNLEIING... 2 2 SAMANDRAG... 3 2.1 PRINSIPP FOR DELVIS FINANSIERING AV SOTRASAMBANDET... 3 2.2 FINANSIERINGSPLAN...

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND 2016-2028 Vedteke: Saks nr: Dato: 04.06.2015 Innhold 1 Innleiing... 2 2 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2.1 Krav til planlegging av tenesteområdet... 2 3 Mål

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Stord kommune - Kommunedelplan E 39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. Avgjerd av motsegner frå Statens vegvesen Region vest og Fylkesmannen i Hordaland.

Stord kommune - Kommunedelplan E 39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. Avgjerd av motsegner frå Statens vegvesen Region vest og Fylkesmannen i Hordaland. Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 2014/6322 412.3 16/3111-16 3. juli 2017 Stord kommune - Kommunedelplan E 39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. Avgjerd av

Detaljer

Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017

Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017 Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017 Byvekstavtale Bergen MÅL: Norges første byvekstavtale signert 01.09.17 Vekst i persontransport: Kollektiv, sykkel og gange (0-vekstmålet) Betre mobilitet

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 053/17 Planutvalet /17 Bystyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 053/17 Planutvalet /17 Bystyret Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 17/18412 Sakshandsamar: Seger, Arve Dato: 09.10.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 053/17 Planutvalet 19.10.2017 056/17 Bystyret 26.10.2017 Detaljregulering

Detaljer

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet. Den nordlege hovudvegen aust - vest

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet. Den nordlege hovudvegen aust - vest Riksveg 52 Hemsedalsfjellet Den nordlege hovudvegen aust - vest Ulike konsept 2016 2 01.11.2016 Riksveg 52. Hemsedalsfjellet Tilråding i KVU Statens vegvesen går inn for Hemsedal som den andre hovudvegen

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km 0-2900 Stjørdal kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 70 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Sotrasambandet - forholdet til vedtatt planprogram og trasealternativ som skal vurderes i revidert kommunedelplan

Sotrasambandet - forholdet til vedtatt planprogram og trasealternativ som skal vurderes i revidert kommunedelplan Sotrasambandet - forholdet til vedtatt planprogram og trasealternativ som skal vurderes i revidert kommunedelplan Bergen bystyre behandlet saken i møtet 220310 sak 70-10 og 71-10 og fattet følgende vedtak:

Detaljer

Problemstilling (1) Ivareta liv/helse, lov/orden, oppretthalde drift av samfunnet, inkl. samfunnsviktige funksjonar og infrastruktur.

Problemstilling (1) Ivareta liv/helse, lov/orden, oppretthalde drift av samfunnet, inkl. samfunnsviktige funksjonar og infrastruktur. Møte i FBR-H 19. & 20. januar 2016 Kritisk infrastruktur og transportberedskap Innleiing til temaet bruberedskap ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Problemstilling (1) Samfunnskonsekvensar (generelt

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg Reguleringsplan - Forslag til planprogran R A P P O R T Ressursavdelinga Region midt 9. juni - 22. juli 2011 Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 6. juni 2011

Detaljer

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10276-15 Saksbehandlar: Knut Djuve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Omklassifisering av eksisterande

Detaljer

Kommunedelplan fjordkryssing Ytre Nordfjord Vågsøy kommune og Bremanger kommune

Kommunedelplan fjordkryssing Ytre Nordfjord Vågsøy kommune og Bremanger kommune Kommunedelplan fjordkryssing Ytre Nordfjord Vågsøy kommune og Bremanger kommune Presentasjon av status oktober 2015 Tilhøvet til Kystvegen Ålesund-Bergen Rovdefjordbrua Kystvegen Ålesund - Bergen E39 Grov

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet 09.06.2015 044/15 Kommunestyret 18.06.2015 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 14/709-14 Reguleringsplan masseuttak Torvmo

Detaljer

Statens vegvesen. Sotrasambandet. Framlegg til planprogram for utarbeiding av kommunedelplan med konsekvensutgreiing Samandrag. Bergen

Statens vegvesen. Sotrasambandet. Framlegg til planprogram for utarbeiding av kommunedelplan med konsekvensutgreiing Samandrag. Bergen Statens vegvesen Sotrasambandet Framlegg til planprogram for utarbeiding av kommunedelplan med konsekvensutgreiing Samandrag Bergen 30.01.07 Innhald KVA SAKA GJELD... 4 LOKALISERING AV SOTRASAMBANDET...

Detaljer

Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå Vestnes kommune

Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå Vestnes kommune VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 202 Arkivsaksnr.: 2009/369 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 07.04.2009 Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Førebels pr 15. februar 2008

Førebels pr 15. februar 2008 Sotrasambandet. Delprosjekt 1 Fastlandssambandet Sotra - Bergen Kommunedelplan med konsekvensutgreiing DELRAPPORT REGIONAL UTVIKLING Framsidebilde, og SVV design Førebels pr 15. februar 2008 Region vest

Detaljer

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ 15 3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ Alternativ 0 (Bømlopakken) Ekornsæter Vegutbetringar spesifisert i Bømlopakken: Utbetring av dagens vegar på strekningar med dårleg standard på : - 3,0 km - Ekornsæter

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Statens vegvesen Region vest Norconsult AS 2

Statens vegvesen Region vest Norconsult AS 2 Statens vegvesen Region vest Norconsult AS 2 Ú(»± ¼ Sambandet Sotra-Bergen har ein viktig funksjon i det integrerte samspelet mellom øyane i vest og Bergensområdet, og er einaste vegtilknyting til fastlandet.

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR Saksnummer Utval Vedtaksdato 091/16 Formannskapet 30.11.2016 Saksbehandlar: Johannessen, Ingrid Sak - journalpost: 16/1624-2016017304 PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING FOR NERHEIM

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Me som skal flytta fjedl

Me som skal flytta fjedl Me som skal flytta fjedl E134: NTP, status og veien fram til målet Åge Hillestad - prosjektleiar Historie Frå uminnelig tid har det vore ferdsel over Røldalsfjellet Frå 1200-talet har det vore kløvveger

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS 09.06.2015 028/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20140101, K2 - L12 14/1369 Godkjenning

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer