Sotrasambandet Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sotrasambandet Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-Bergen"

Transkript

1 Sotrasambandet Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-Bergen Parsell: Kolltveit-Storavatnet KOMMUNEDELPLAN MED KU Statens vegvesen Region vest HØYRINGSFRAMLEGG Dato: 16. februar 2012

2 Statens vegvesen Region vest 2

3 Føreord Sambandet Sotra-Bergen har ein viktig funksjon i det integrerte samspelet mellom øyane i vest og Bergensområdet, og er einaste vegtilknyting til fastlandet. Dei siste åra har det vore sterk vekst i næringsutvikling, folketal og bustadbygging. Dette har ført til auka trafikk mellom Sotra og Bergen. Sidan Sotra/Øygarden og Bergen har felles bustad og arbeidsmarknad, er det stor transportaktivitet begge vegar mellom Bergen og kommunane i vest. Trafikkmengda i 2011 var om lag bilar pr. døger (ÅDT) på Sotrabrua. Sotrabrua vart bygd i 1971 for heilt andre trafikkmengder enn i dag. Dagens bru er på to felt, utan gang og sykkelbane. Med den utvikling som har vore på Sotra og Øygarden, er brua i dag ein flaskehals for trafikken til og frå Bergen med kø og store forseinkingar både for biltrafikk og kollektivtrafikk. Ny samband mellom Bergen og Sotra vil vere viktig for den langsiktige utviklinga på Sotra. Sambandet skal løyse det aktuelle behovet for betre framkomst for alle trafikantgrupper, gi betre tryggleik og mindre sårbarheit. Planen for sambandet gjeld både vegsystem, kollektivsystem og gang- og sykkelvegnett. Statens vegvesen Region Vest har arbeidd med planar for nytt Sotrasamband med siktemål å betre transportvilkår mellom Sotra og Bergen, og etablere eit effektivt og trafikksikkert nord - sør samband på Sotra. Sotrasambandet har vore delt i 3 planprosjekt: Delprosjekt 1: Fastlandsambandet Sotra Bergen. Kommunedelplan med KU. Delprosjekt 2: Rv555 Kolltveitskiftet Austefjorden. Kommunedelplan med KU ( Sotra sør ) Delprosjekt 3: Rv561 Kolltveitskiftet Ågotnes. Kommunedelplan med KU ( Sotra nord ) Kommunedelplan med KU for delprosjekt 2 og 3 vart vedteke i Fjell og Sund kommune hausten Parallelle planprosessar Hausten 2007 bestemte regjeringa at det skulle utførast kvalitetssikring i tidleg fase, KS1, som inkluderte ein konseptvalutgreiing (KVU) for alle store samferdselsprosjekt over 500 mill kr. Sotrasambandet var eitt av desse prosjekta. For Sotrasambandet vart det avklart med Samferdselsdepartementet ettervinteren 2008 at prosessen med KVU / KS1 og planlegging etter PBL kunne gå parallelt og at planprogrammet for konsekvensutgreiing og kommunedelplan kunne vedtakast når samfunnsmål og konsept var førebels avklart i arbeidet med konseptvalutgreiinga. I planprogrammet for fastlandssambandet Sotra Bergen vart det vedteke at alternativ innanfor tre ulike prinsippløysingar skulle utgreiast i det vidare arbeidet med konsekvensutgreiing og kommunedelplan. Det omfatta både brualternativ og tunnelalternativ. Framlegg til kommunedelplan med konsekvensutgreiing som var utarbeidd i samsvar med vedteke planprogram, vart lagt fram til offentleg høyring hausten På denne måten har det vore to parallelle prosessar i det overordna arbeidet med Sotrasambandet der fastlandssambandet Sotra-Bergen går inn som det største delprosjektet. Planprosess etter avgjer i KS1 Samferdselsdepartementet har som resultat av prosessen med konseptvalutgreiing og kvalitetssikring i tidleg fase (KS1), avgjort (brev av 17. august 2009) at det skal arbeidast vidare med konsept F (nytt 4 felts samband med ny 4 felts bru) og konsept J (utviding av dagens veg til 4 felt og ny 2 felts bru i tillegg til dagens bru) i den vidare planlegginga av prosjektet. Det vil seie at det berre er konsept med bruløysing over sundet mellom Sotra og Bergen som skulle greiast ut i vidare arbeid med kommunedelplan. Etter dette har det vore ein prosess der Statens vegvesen har vurdert aktuelle alternativ innanfor dei to konsepta, og tilhøve til tidlegare fastsett planprogram. Som et resultat av denne prosessen fatta bystyret i Bergen kommune vedtak av , sak 70/10 og 71/10, om å utvide planområdet frå Storavatnet til Liavatnet. Statens vegvesen Region vest 3

4 Bakgrunnen var ønskje om å avklare kva for konsekvensar nytt fastlandssamband Sotra - Bergen vil ha for nærmiljøet og trafikksituasjonen i Ytre Laksevåg. Dette vedtaket førte til at planprosessen måtte startast på nytt med utarbeiding av nytt planprogram for utarbeiding av kommunedelplan med konsekvensutgreiing for strekninga Kolltveit Liavatnet. Planprogrammet vart fastsett i Fjell kommunestyre , sak 94/11, og i Bergen kommune , sak Det vart vedteke å dele planområdet Kolltveit Liavatnet inn i to planar. Plan ein omfattar delparsell Kolltveit Storavatnet. Plan to omfattar delparsell Storavatnet Liavatnet. Denne planrapporten omfattar delparsell Kolltveit Storavatnet. Ut frå praktiske og formelle omsyn, er strekninga Kolltveit Storavatnet delt i to juridiske kommunedelplanar med tilhøyrande vedtekter; ein for kvar kommune. Fjell kommune har plan ID Bergen kommune har plan ID Det er utarbeid eit plankart for kvart traséalternativ. Denne planrapporten er felles for begge kommunedelplanane. Planrapporten bygger vidare på det planarbeidet som vart gjennomført i tidsrommet oktober 2007 september Merknader som kom inn i høyringsperioden hausten 2008, har vore vurdert og teke omsyn til der det har vore relevant innanfor dei traséalternativa som er utgreidd i revidert planframlegg. Mykje av utgreiingane som vart utført i 2008 har vore grunnlag for konsekvensutgreiinga for planområdet Kolltveit - Storavatnet. Konsept F i revidert plan tilsvarar Prinsipp 2 med bru over sundet Sotra-Bergen i førebels framlegg til kommunedelplan med KU. Namn og løysing for traséalternativ er i hovudsak dei same i førebels framlegg til kommunedelplan og i nytt framlegg til kommunedelplan. I nytt konsept J er fysisk løysing den same som alt A2 i prinsipp 1 mellom Straume og Storavatnet og vil ha dei same konsekvensane med omsyn til arealinngrep, verknad for dei fleste miljøtema m.m. Støy og inngrep i nærmiljø er vurdert på nytt. På strekninga Kolltveit Straume er konsekvensane av traséalternativ i konsept J ikkje vurdert tidlegare. Konsekvensvurdering av denne strekninga er teke inn i denne hovudrapporten for kommunedelplan. Arbeidet med denne reviderte rapporten er utført av Statens vegvesen Region vest med konsulenthjelp frå Norconsult AS. Ansvarleg hjå Statens vegvesen er Magnus Natås som prosjekteigar og Lilli Mjelde prosjektleiar. Rapporten og alt tilhøyrande planmateriale er offentleggjort på følgjande nettadresse: eller Statens Vegvesen Region Vest Februar 2012 Statens vegvesen Region vest 4

5 Innhald 1 SAMANDRAG... 9 BAKGRUNN... 9 MÅL ALTERNATIV TRAFIKKUTVIKLING TRAFIKK- OG TRANSPORTSYSTEM RISIKO OG SÅRBARHET KONSEKVENSANALYSE Ikkje prissette konsekvensar Prissette konsekvensar LOKALE OG REGIONALE VERKNADER KLIMAVERKNADER TILRÅDING FRÅ STATENS VEGVESEN Tilråding av konsept for heile strekninga Kolltveit - Storavatnet Tilråding av alternativ Krav til samordning av alternativval i Bergen kommune og Fjell kommune VIDARE PLANPROSESS OPPSUMMERING AV TIDLEGARE PLANPROSESS FRAM TIL VÅREN LOKALE VEDTAK VED OPPSTART AV PLANARBEIDET I OPPSUMMERING AV HOVUDPUNKT I PLANPROSESSEN KONSEPTVALUTGREIING OG KS1 FOR SOTRASAMBANDET Behov for Sotrasambandet og mål for planlegginga KS1 vurderingane og regjeringa si avgjerd PLANARBEID OG PLANPROSESS ETTER KS 1 AVGJERDA VURDERING AV TRASÉALTERNATIV FOR PARSELLEN KOLLTVEIT STORAVATNET UTTALE OG VEDTAK TIL VIDARE PLANARBEID ETTER KS1 AVGJERDA UTARBEIDING AV NYTT PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTGREIING RV 555 KOLLTVEIT LIAVATNET Kommunale vedtak om høyring av planprogram og oppstart planarbeid grunnlag for vidare planarbeid Oppsummering av høyring av planprogram revisjon av planprogrammet Fastsetting av planprogram FRAMLEGG TIL KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTGREIING (KU) Oppsummering av merknader frå tidlegare høyringar i 2007 og INFORMASJON OG MEDVERKNAD PLANAVGRENSING OG ORGANISERING PLANOMRÅDE OG INFLUENSOMRÅDE ORGANISERING TILHØVE TIL ANDRE PLANAR OG MÅL NASJONAL TRANSPORTPOLITIKK NTP NTP Klimamål for transportsektoren Retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging LOKALE PLANAR Kommunale og fylkeskommunale planar Reguleringsplanar som berører planområdet MÅL Samfunnsmål Hovudmål for fastlandssambandet Sotra-Bergen Delmål Statens vegvesen Region vest 5

6 6 DAGENS SITUASJON SOTRABRUA SÅRBART TRANSPORTSYSTEM TRAFIKKUTVIKLING MANGLANDE SAMANHENGANDE GANG- OG SYKKELVEGNETT KOLLEKTIVTRAFIKK GODSTRANSPORT OG TILHØVE TIL NY GODSHAMN Eksisterande godstransport Aktuelle alternativ for ny godshamn på Sotra NÆRINGSSTRUKTUR TRAFIKKULUKKER DAGENS REISEVANAR GRUNNGJEVING FOR PLANLAGT TILTAK OMTALE AV ALTERNATIV REFERANSESITUASJONEN OMTALE AV ALTERNATIVE TRASÉAR SOM HAR VORE UTGREIDD Innleiing Traséalternativ som er utgreidd i kommunedelplan med konsekvensutgreiing på strekninga Kolltveit - Storavatnet VURDERING AV VEGSTANDARD Vegen sin funksjon Dimensjoneringsklasse Utformingskrav normalprofil VURDERING AV ALTERNATIVA OPP MOT STANDARDKRAVA ANLEGGSKOSTNADER Metode Kostnader innanfor kvart konsept TRAFIKKUTVIKLING DAGENS TRAFIKKUTVIKLING Stor trafikkvekst Nær samanbrot i trafikken TRAFIKKPROGNOSAR Transportmodellen alternativet Konsept F - C-alternativa Konsept J - J-alternativa TRAFIKKREGULERANDE TILTAK Generelle tiltak i regionen Aktuelle tiltak i fastlandssambandet Sotra - Bergen TRAFIKKAVVIKLING I YTRE LAKSEVÅG Storavatnet Andre kryssområde i Bergen vest VERKNADER FOR TRAFIKKEN INN MOT BERGEN SENTRUM Generelt Bergen sentrum Vestre innfartsåre OPPSUMMERING OMTALE AV TRANSPORTSYSTEMET BRUER OG KONSTRUKSJONAR Ny bru over sundet mellom Bergen og Litlesotra Vurdering av status for eksisterande Sotrabru Vurderingar av mogleg etablering av g/s veg og bybane på eksisterande Sotrabru Vurdering av framtidig bruk av eksisterande Sotrabru VEGSYSTEM Fleksibilitet og robustheit i vegsystemet Fleksibilitet i høve til etappevis utbygging av nytt vegsystem Statens vegvesen Region vest 6

7 9.3 KOLLEKTIVTRANSPORT Mål for kollektivtransport i Fastlandssambandet Sotra - Bergen Føresetnader Kollektivfelt i dei ulike traséalternativa Framkomst Konkurranse kollektiv/bil Kollektivterminalar og innfartsparkering Fleksibilitet rutekonsept Fleksibilitet bybane Oppsummering kollektivtransport Omtale av transportknutepunkt og kollektivterminal ved Storavatnet GANG- OG SYKKELTRANSPORT Mål for gang- og sykkeltransport Løysing for samanhangande gang- og sykkelveg mellom Sotra og Bergen NÆRINGS- OG GODSTRANSPORT Mål for nærings og godstransport Konsekvensar av dei ulike konsepta og traséalternativa Eventuell ny godshamn på Sotra OPPSUMMERING AV TRAFIKK- OG TRANSPORTSYSTEM ANLEGGSTEKNISK GJENNOMFØRING TILHØVE TIL ANNAN VIKTIG INFRASTRUKTUR GEOLOGISKE TILHØVE Geologiske undersøkingar som er utført Konklusjonar for geologiske tilhøve OVERSKOTSMASSAR Bakgrunn Deponibehov Kvalitet på masser TILHØVE TIL ANNAN VIKTIG INFRASTRUKTUR Mogeleg omlegging av høgspentanlegg - forsyningstryggleik Tilhøve til skipstrafikk vurdering av seglingshøgde RISIKO OG SÅRBARHET METODE RISIKOVURDERINGAR SAMANLIKNING AV ALTERNATIV Kolltveit Arefjord Arefjord Storavatnet SÅRBARHETSVURDERINGAR alternativet Tunnel Bru Overgangar mellom vegelement Miljø Regularitet Samfunnstryggleik OPPSUMMERING OG KONKLUSJON KONSEKVENSANALYSE HOVUDGREPET METODE IKKJE PRISSETTE KONSEKVENSAR TILHØVE TIL KONSEKVENSUTGREIINGA FOR IKKJE PRISSETTE KONSEKVENSAR UTFØRT I IKKJE PRISSETTE KONSEKVENSAR Landskapsbilete Nærmiljø og friluftsliv Naturressursar Naturmiljø Kulturmiljø Oppsummering ikkje prissette konsekvensar PRISSETTE KONSEKVENSAR Statens vegvesen Region vest 7

8 Metode Nytte- og kostnadskomponentane Vurdering av lønsemd Oppsummering prissette konsekvensar LOKALE OG REGIONALE VERKNADER METODE OM Å VURDERE DEN REGIONALE FRAMTIDA Samhandlingsregion Samordna areal- og transportstrategi KONSEKVENSVURDERING Nesten alle alternativ fjernar flaskehalsen Arbeidsmarknad Fritids- og handlemønster Samordning av arealutvikling og transportplanlegging - kommunikasjonsknutepunkt Kapasitetsproblem Tilgjenge Arealinngrep areal som kan verte frigjeve Samla vurdering KLIMAVERKNADER BAKGRUNN FOR KLIMATILTAK I SAMFERDSELSSEKTOREN METODE FOR UTREKNING AV UTSLEPP AV CO CO2-UTSLEPP INNFOR KVART PRINSIPP SAMLA VURDERING SAMANLIKNING OG VURDERING AV ALTERNATIV MÅLOPPNÅING PÅ KONSEPTNIVÅ SAMANLIKNING OG VURDERING AV ALTERNATIV Strekning Kolltveit - Arefjord Strekning Arefjord Storavatnet SAMANFATNING OG TILRÅDING TILRÅDING FRÅ STATENS VEGVESEN Tilråding av konsept for heile strekninga Kolltveit - Storavatnet Tilråding av alternativ Krav til samordning av alternativval i Bergen kommune og Fjell kommune VIDARE PLANPROSESS OPPFØLGJANDE UNDERSØKINGAR VEDLEGGSDOKUMENT OG REFERANSAR Statens vegvesen Region vest 8

9 1 Samandrag Bakgrunn Sotra/Øygarden og Bergen har felles bustad og arbeidsmarknad, og det er det stor transportaktivitet begge vegar mellom Bergen og kommunane i vest. Trafikkmengda i 2011 var om lag bilar pr. døgn (ÅDT) på Sotrabrua. Retningsfordelinga er no nær Bergen Sotra i rushtrafikken. Sotrabrua vart bygd i 1971 for heilt andre trafikkmengder enn i dag. Dagens bru er på to felt, utan gang og sykkelbane. Med den utvikling som har vore på Sotra og Øygarden, er brua i dag ein flaskehals for trafikken til og frå Bergen med kø og store forseinkingar både for biltrafikk og kollektivtrafikk. Ny samband mellom Bergen og Sotra vil vere viktig for den langsiktige utviklinga på Sotra. Sambandet skal løyse det aktuelle behovet for betre framkomst for alle trafikantgrupper, gi betre tryggleik og mindre sårbarheit. Planen for sambandet gjeld både vegsystem, kollektivsystem og gang- og sykkelvegnett. Statens vegvesen Region Vest har arbeidd med planar for nytt Sotrasamband med siktemål å betre transportvilkår mellom Sotra og Bergen. Sotrasambandet har vore delt i 3 planprosjekt: Rv555 Fastlandsambandet Sotra Bergen. Rv555 Kolltveitskiftet Austefjorden. ( Sotra sør ) Rv561 Kolltveitskiftet Ågotnes. ( Sotra nord ) Kommunedelplan med KU for Sotra sør og Sotra nord vart vedteke i Fjell og Sund kommune hausten Etter ein omfattande planprosess som mellom anna resulterte i utviding av planområdet, sjå omtale i kap. 2 og 3, vart planprogram for Fastlandsambandet Sotra-Bergen, Kolltveit - Liavatnet fastsett i Fjell kommune , sak 94/11 og i Bergen kommune , sak Vedtaka er sett inn i pkt Figur 1.1 Inndeling av kommuneplanar Både Fjell og Bergen kommune gjorde vedtak om å dele planområdet i 2 kommunedelplanar; ein plan for strekninga Kolltveit Storavatnet og ein plan for strekninga Storavatnet Liavatnet. Rent praktisk vert strekninga Kolltveit Storavatnet delt inn i 2 plankart; eit for Fjell kommune (plan nr ) og eit for Bergen kommune (plan nr ). Planrapporten omtaler heile strekninga. Statens vegvesen Region vest 9

10 Kommunedelplanarbeidet for strekninga Storavatnet Liavatnet er kome godt i gang. Statens vegvesen har som mål å fremme høyringsframlegg til kommunedelplan for denne strekninga sumaren Mål Temaet er nærare omtalt i kapittel 5.3. Samfunnsmål Nytt Sotrasamband skal gje sikker veg og styrke Sotra/Øygarden si rolle for regionale og nasjonale næringsinteresser som ein integrert del av ein funksjonell Bergensregion Hovudmål for fastlandssambandet Sotra-Bergen Det skal utviklast eit fastlandssamband mellom Sotra/Øygarden og Bergen som sikrar gode og effektive kommunikasjonstilhøve til bysentrum, bydelar og til sentrale transportknutepunkt for hovudvegnett, jernbane, sjø- og lufttransport. Fastlandssambandet skal sikre langsiktig gode kommunikasjonstilhøve som legg eit godt grunnlag for vidare vekst og verdiskaping lokalt, og vidare utvikling av Bergensregionen som ein felles arbeids, bustad- og serviceregion. Nullvisjonen ingen drepne eller livsvarig skadde i trafikken skal danne grunnlag for sambandet. Bidra til at transportsektoren reduserer utslepp av klimagassar. Alternativ Temaet er nærare omtalt i kapittel 7. Omtale av 0-alternativ Referansesituasjonen eller 0-alternativet er dagens situasjon framskrive til analyseåret 2030 pluss anlegg som er finansiert i handlingsprogrammet knytt til Norsk transportplan (NTP) for perioden Den delen av Ringveg vest som no er ferdig bygd, og den delen som er starta opp vidare arbeid på, er teke inn som del av overordna vegsystem i 0 - alternativet. Det gjeld: 1. Første byggetrinn av Ringveg vest Dolvik Sandeide ferdig Oppgradering av Ytrebygdsvegen Birkelandskrysset Dolvik ferdig Andre byggetrinn av Ringveg vest Sandeide Liavatnet starta opp 2011, planlagt ferdig 2015 I tillegg er ny Ev 39 Os Rådal teke inn som del av overordna vegsystem i 0 alternativet. Fylkeskommunen og Staten har skrive avtale om forskotering av 100 mill. kr til bygging av kollektivfelt på strekninga Drotningsvik - Breivikskiftet. Detaljplanlegginga er i god gang og det er teke sikte på å starte opp bygging i Det er derfor konkludert med at kollektivfelt mellom Drotningsvik og Breivikskiftet er del av 0-alternativet. Ny lokalveg mellom Arefjord og Storskaret aust for Straume sentrum er og teke inn som del av 0- alternativet. Grunngjevinga er at vegen finansiert og inngår i fylkeskommunen sine utbyggingsplanar, og at reguleringsplanen er på det næraste ferdigstilt. Statens vegvesen Region vest 10

11 Omtale av alternative traséar Det vert vist til meir detaljert omtale i kapittel 7. Konsept F - Parsell Kolltveit Arefjord Konsept F har ny 4 felts hovudveg med ny 4 felts bru. Det vert parallell lokalveg på heile strekninga. Alternativ C101 tunnel forbi Straume Alternativ C102 miljøtunnel for veg gjennom Straume Vegsystem Ny 4 felts veg mellom Kolltveit og Arefjord med nytt kryss på Bildøy og tunnel under Straume sentrum. Eksisterande Rv 555 vert hovudstamma i sekundærvegnettet. Vegsystem Ny 4 felts veg mellom Kolltveit og Arefjord som vert ført i dagens vegkorridor gjennom Straume. Vegalternativet inkluderer miljøtunnel i ca. 400 m lengde forbi Straume sentrum som avbøtande tiltak i høve til miljø og byutvikling i tettstaden. Nytt kryss på Bildøy Ny sekundærveg må etablerast med bru mellom Bildøy og Straume. Konsept F - Parsell Arefjord Storavatnet Konsept F har ny 4 felts hovudveg med ny 4 felts bru. Det vert parallell lokalveg på heile strekninga. Alternativ C7/C9 dagsoner og fleire korte tunnelar på heile parsellen Alternativ C7 lang tunnel Drotningsvik Storavatnet på Bergenssida Vegsystem På Sotrasida Ny 4-felts veg frå kryss i Arefjord over Arefjordspollen og i kort tunnel til Mustadvatnet i Valen/Knarrvika området. Ny 4-felts bru m/gangog sykkelveg over sundet mellom Sotra og Bergen. Brua ligg i høgspenttraseen ca. 400 m sør for dagens Sotrabru. Løysinga føreset at høgspentlina vert kabla mellom Arefjord og Alvøyvegen. Kryss i Knarrvika med rampar retning Bergen. På Bergenssida Ny 4 felts veg frå brufestet i søre Drotningsvik inn Vegsystem På Sotrasida Same traséløysing som alt C7/C9 På Bergenssida Ny 4 felts veg i tunnel (2 km lengde) frå brufestet i søre Drotningsvik fram til krysset ved Storavatnet. Nytt kryss i Drotningsvik med ramper retning Bergen som vert ført i tunnel inn på ny hovudvegstunnel. Nytt kryss ved Storavatnet som gir best mogleg trafikkavvikling og kapasitet både for Sotratrafikken, Askøytrafikken og lokaltrafikken. Statens vegvesen Region vest 11

12 i ein kort tunnel under Janahaugen fram til kryss i Drotningsvik. Vidare vert dagens Rv 555 nytta til ny hovudveg ved å utvide vegen til 4 felt fram til Storavatnet. Det fører med seg bygging av parallelle tunnelar gjennom Kiplehaugen og Harafjellet. Nytt kryss i Drotningsvik med ramper retning Bergen. Nytt kryss ved Storavatnet som gir best mogleg trafikkavvikling og kapasitet både for Sotratrafikken, Askøytrafikken og lokaltrafikken. Etablering av ny kollektivterminal. Etablering av ny kollektivterminal. Lokalveg langs dagens Rv 555 mellom Straume og kryssområdet Breivik, vidare langs Godviksvingane fram til kryssområdet ved Storavatnet. Eigne kollektivfelt langs dagens Rv 555 frå Straume til Sotrabrua, blanda trafikk med avgrensa lokaltrafikk på brua, eigne kollektivfelt vidare til kollektivterminalen ved Storavatnet. Mellom Arefjord og Drotningsvik vert dagens Rv 555 inkl. dagens Sotrabru, lokalveg. Frå Drotningsvik vert lokalvegen Janaflaten forlenga fram til Breiviksskiftet med vidareføring langs Godviksvingane fram til kryssområdet ved Storavatnet. Dagens kryss ved Breivik vert fjerna. Eigne kollektivfelt på to av dei fire felta på ny hovudveg. Konsept J Parsell Kolltveit Arefjord - Storavatnet Konsept J er utviding av dagens veg til 4 felt med ny 2 felts bru i tillegg til dagens bru mellom Kolltveit og Storavatnet. Innanfor den fysiske løysinga, er det to moglege løysingar for transportsystemet som er prinsipielt svært ulike og gir ulike verknader for dei ulike transportgruppene. Det er ikkje parallell samanhengande lokalveg. All trafikk, inkludert saktegåande trafikk som traktor og moped, må nytte utvida Rv 555. Alternativ J101 utviding til 4 felt med blanda trafikk Alternativ J102 utviding til 4 felt der to av felta vert reservert for kollektivtransport ikkje auka vegkapasitet Vegsystem Alle 4 felt skal kunne nyttast av alle typar køyretøy. Kollektivtransporten må gå i blanda trafikk. For å få 4 felt på heile strekninga må det i tillegg til utviding av alle dagsoner, byggast ny tunnel med to køyrefelt parallelt med dagens Kolltveittunnel på Sotrasida og ny tunnel med to køyrefelt gjennom Kiplehaugen og Harafjellet på Bergensida. Det må og byggast ny 2 felts bru ved sidan av dagens bru over Bildøystraumen og Straumsundet i tillegg til ny 2 felts bru over sundet mellom Sotra og Bergen. Ny 2 felts bru med g/s felt mellom Sotra og Bergen vert bygd på Vegsystem I dette alternativet vert kollektivtransporten prioritert framfor kapasitetsauke for annan køyretrafikk ved at 2 av dei 4 felta vert reservert kollektivtransport (vist med raud strek på illustrasjonen). Dei fysiske tiltaka vert i prinsippet likeeins som i alternativet med blanda trafikk (alt J101), men detaljutforminga av kryssområda vert tilpassa kollektivprioriteringa. Vegkapasiteten vert ikkje nemneverdig auka. Alternativet inneheld trafikkregulerande tiltak som til dømes køprising for mellom anna å kunne Statens vegvesen Region vest 12

13 nordsida av dagens Sotrabru. Det vert planskilte kryss på Bildøy, Straume, Arefjord, Knarrvika, Drotningsvik, Breivik og Storavatnet. Kryssområdet ved Kolltveit kan verte utforma som ein stor rundkøyring med nordsørgåande hovudstamme i vegnettet på Sotra. Dette vert avklart i den vidare reguleringsplanprosessen. regulere personbiltrafikken i rushtidene da problema med trafikkavviklinga i dette alternativet vil vere størst. Dei to felta for biltrafikk må nyttast av alle typar køyretøy (bortsett frå kollektivtransport). Ved Storavatnet vert krysset omforma for optimalisering av trafikkavvikling, framkomst og tilgjenge både mellom hovudvegane til Askøy, Sotra og Bergen og til lokalvegnettet, og etablering av ny kollektivterminal. Trafikkutvikling Temaet er nærare omtalt i kapittel 8. Fram til ca. år 2000 var trafikken ikkje større enn at trafikkavviklinga i rushet gikk greitt. I dei seinare åra har trafikken vore så stor at han er heilt opp mot grensa til kva som avviklast på vegsystemet. Når trafikken i rushet nærmar seg grensene for kva som kan avviklast, går trafikken saktare og rushtidsperioden vert lengre. Redusert fart på vegen pga. stor trafikk, fører til at det blir avvikla mindre trafikk og køproblema vert forsterka. Kø på hovudvegen gir meir trafikk på sidevegnettet på kvar side av brua, som i sin tur gir meir trafikk i kryssa som igjen forsterkar forseinkingane på hovudvegen ytterlegare. I tillegg får vi meir trafikkbelastning og problem med trafikktryggleik på lokalvegsystemet. Kollektivtransporten står i same kø som annan transport og det er ikkje akseptabelt tilbod til gang- og sykkeltrafikken. Andre byggjetrinn for Ringveg vest vert opna i 2015 og vil auke trafikkmengda i Lyderhorntunnelen, og Loddefjord vert avlasta for ein gjennomkjøringstrafikk på ca ÅDT. Trafikkanalysen (vedlegg 5) viser at det ikkje vert auke i gjennomkøyring i Loddefjord med nytt samband til Sotra. Trafikkanalysen (vedlegg 5) viser at med bygging av nytt fastlandssamband Sotra-Bergen, som vist i konsept F, vil trafikkavviklinga i alle flaskehalsane på dagens veg, mellom anna kryssområdet ved Storavatnet, bli vesentleg forbetra i høve til 0-alternativet. Det vil, som i 0-alternativet, vere utfordringar med trafikkavviklinga til/frå Askøy, samt noe avviklingsproblem i krysset ved Liavatnet der ringveg vest vert kopla til rv.555. Kollektivtrafikken vil få vesentleg betre framkomst gjennom eigne trasear mellom Sotra og Storavatnet. Unnataket er alternativ J101 i konsept J der kollektivtrafikken går i blanda trafikk. Gang- og sykkeltrafikken får eit nytt samanhengande samband mellom Sotra og Bergen. Utfordringane med omsyn til auka trafikkpress mot sentrale deler av Bergen (sentrum, Nygårdstangkrysset) er uavhengig av nytt fastlandssamband Sotra-Bergen i tidshorisonten mot 2030 (med bompengar på Sotrasambandet). Med eventuell gratis samband til Sotra vil trafikken frå Sotra kunne kome opp i ca ÅDT etter 2030, og dette vil auke trafikkproblema på vestre innfartsåre mot Bergen. Trafikkauken frå Sotra mot Bergen sentrum vil likevel ikkje utgjere meir enn teoretisk ca ÅDT. På bakgrunn av forventa trafikkutvikling vert det tilrådd å oppretthalde ein form for trafikantbetaling på rv.555 også på lang sikt, for å unngå store problem med trafikkavvikling og framkomst. Konseptvalutgreiinga (KVU) for transportsystemet i Bergensområde (ref.37) omtaler framtidig trafikkutvikling og aktuelle tiltak og virkemiddel som kan regulere trafikkauken på vegnettet. Med å byggje nytt samband til Sotra vert det lagt godt til rette for å kunne gjennomføre nødvendige trafikkreguleringstiltak, mellom anna gjennom å etablere eigne kollektivfelt og nytt gang/sykkeltilbod mellom Sotra og Bergen. Statens vegvesen Region vest 13

14 Trafikk- og transportsystem I dette punktet er det summert opp kva for konsekvensar dei ulike alternative løysingane har for trafikksystem og dei ulike typar transport i høve til 0-alternativet. Dette er nærmare omtalt i kapittel 8 og 9. Tabell 1.1 Oppsummering av trafikk- og transportsystem. Alternativ Trafikal funksjon, vegkap., avlasting av dagens veg Bruk av dagens Sotrabru Tilhøve til vegnett i Bergen Næringsog godstransport Kolltveit- Arefjord Konsept F - altc101 Konsept F alt C102 Konsept J alt J101 Konsept J alt J102 Arefjord- Storavatnet Konsept F alt C7/C9 Konsept F alt C7 God 0 God framkomst, mogleg med eigne felt God, men krev ny lokalveg Noko betre enn 0-alt Som 0-alt, behov for trafikkregul erande tiltak Svært god Lokalveg Noko auka belastning, men lite i bompenge perioden Svært god Lokalveg / kollektivveg 0 God framkomst, mogleg med eigne felt 0 God framkomst i blanda trafikk 0 God framkomst på eigne felt Noko auka belastning, men lite i bompenge perioden God framkomst på eigne felt God framkomst på eigne felt, men blanda med lokaltrafikk på dagens Sotrabru Kollektivtransport, framkomst, eigne kollektivfelt, Fleksibilitet bybane Gang- og sykkeltransport God God Svært god God God Svært god Ikkje mogleg Svært god Svært god, men krev investering no Mogleg, men krev ny Sotrabru i dagens trasé for å få svært god løysing God God 0 God, men litt mindre god i Drotningsvik for gåande God, men litt mindre god i Drotningsvik både for gåande og syklande God Svært god Svært god Konsept J alt J101 Noko betre enn 0-alt Del av nytt hovudsamband Noko auka belastning, men lite i bompenge perioden God framkomst i blanda trafikk Ikkje mogleg God God Konsept J alt J102 Som 0-alt, behov for trafikkregul erande tiltak Del av nytt hovudsamband 0 God framkomst på eigne felt Svært god, men krev investering no God 0 Statens vegvesen Region vest 14

15 Konsept F Alternativ i Konsept F med ny 4-felts hovudveg er best i høve til viktige element i trafikk- og transportsystemet: Best og mest framtidsretta trafikal funksjon m.o.t. krav til grenser for nyttelast, vegkapasitet, sikker framkomst og trafikkavvikling for alle transportgrupper, best m.o.t. avlasting av dagens veg Best i høve til bruk av dagens Sotrabru som vert lokalveg og evt. kollektivveg (alt C7). Dette krev ingen stor oppgradering av dagens bru, berre vanleg vedlikehald. Ny 4 felts veg med god kapasitet kan føre til noko auka belastning enn 0-alternativet på hovudvegnettet i Bergen når bompengeperioden er avslutta. I bompengeperioden viser trafikkanalysen (jf. omtale i kap. 8) at det vert ingen auka belastning på vegnettet inn mot Bergen. Trafikkauke vil på sikt vere eit generelt problem, slik at trafikkregulerande tiltak vil mest sannsynleg vere naudsynt i heile Bergensregionen uavhengig av nytt fastlandssamband Sotra-Bergen eller ikkje. Kollektivtransporten får god framkomst på eigne felt og vil ha like god framkomst som biltrafikken. Konsept F er fleksibelt med omsyn på ruteplanlegging av lokalruter og ekspressruter sidan konseptet føreset både eigne kollektivfelt og vegsystem med god framkomst for evt. kollektivtransport i blanda trafikk (hovudveg med høg fart og gjennomgåande lokalveg). God fleksibilitet i høve til bybane på sikt Generelt god i høve til etablering av samanhengande g/s veg mellom Kolltveit og Storavatnet Svært god i høve til framkomst for nærings- og godtransport Konsept J Konsept J, altj101, er ikkje på nokon punkt er betre enn konsept F. Konseptet føreset bruk av dagens Sotrabru som del av hovudvegsystemet. Dette krev vesentleg ombygging og oppgradering av brua for å stette dei lastkrava som vert stilt til nye bruer. Mest sannsynleg må ein rive dagens bru og bygge ny. Alternativt vil dagens Sotrabru vere avgrensande for kva type store, tunge køyretøy som kan nytte vegen. Alt J101 føreset kollektivtransport i blanda trafikk og har ikkje fleksibilitet til å etablere kollektivfelt på eigne felt. Løysing for g/s veg vert god på heile strekninga. Oppsummert er alt J101 ikkje akseptabel med omsyn til prioritering av kollektivtransporten og har avgrensingar med omsyn til lastar og framkomst for svært tunge køyretøy på dagens Sotrabru. Konsept J, alt J102, prioriterer kollektivtransporten, men gir ingen auka vegkapasitet for annan trafikk. Alternativet har same avgrensing med omsyn til lastar på dagens Sotrabru som J101. Vegkapasiteten vert ikkje auka i høve til 0-alternativet og vil ikkje føre til auka trafikkbelastning av hovudvegnettet i Bergen utover 0-alternativet. Løysing for g/s veg vert god på heile strekninga. Alternativet opprettheld dagens framkomst og uvisse i høve til nærings- og godstransport. Oppsummert har alt J102 god prioritering av kollektivtransporten og vil gi kollektivtransporten konkurransefortrinn framfor annan trafikk. Men alternativet er ikkje akseptabelt med omsyn til næringslivets behov for god og sikker framkomst. Det er gjort ei grov vurdering av kva for konsekvensar det vil få dersom ein skal få til tilfredsstillande framkomst for nyttetransporten i J102, sjå nærare omtale i pkt underpunkt Avgrensing i vegkapasitet 0-alternativet eller alternativ J102. Det er rekna ut at ca. 600kjt/time i kvar retning eller ca. 30 % av trafikkmengda må fjernast frå vegen i rushperiodane dersom det skal vere nok vegkapasitet til at nyttetransporten får tilfredsstillande framkomst. Risiko og sårbarhet Temaet er nærare omtalt i kapittel 11. Uansett val av konsept og alternativ innanfor kvart konsept, vil ny Rv. 555 Fastlandssambandet Sotra- Bergen gi ein betre veg enn dagens veg. Hovudføremålet med ROS-analysen har vore å kunne samanlikne dei ulike alternativa med omsyn til risiko for menneskje og samfunnsviktige funksjonar. Statens vegvesen Region vest 15

16 Analysen viser ikkje nokon skilnad på C101 og C102 i konsept F på strekninga Kolltveit Arefjord med omsyn til risiko eller sårbarhet. Det vert derfor ikkje rangert mellom desse to alternativa. På strekninga Arefjord Storavatnet er alternativ med dagsone og korte tunnelar (C7/C9) vurdert til å ha risiko for to færre hendingar enn alternativ med lang tunnel (C7) slik at alt C7/C9 er rangert betre enn alt C7. Men skilnaden er liten. Alternativa J101 og J102 i konsept J har same totale risiko for uønskte hendingar. Den viktigaste skilnaden er at J102 har større risiko for personskade i samband med feltskifte i kryss (buss / bil) enn J101. Den største skilnaden er mellom konsept J og konsept F. Alternativa i konsept J har eit høgare risikonivå enn alternativa i konsept F. I tillegg vil alternativa i konsept J gi stor sårbarhet knytt til regularitet og flyt i trafikken og framkomst for beredskap i samband med hendingar i samfunnet på Sotra/Øygarden. Ved stengt hovudveg vil trafikken søke ut på lokalvegnettet som ikkje er dimensjonert for verken tungtrafikk eller trafikkauke. Dette fører til auka belastning på lokalvegnett. Det kan verte kollaps i lokalvegnettet og risikoen for ulukke aukar. Uhell på mindre lokalvegar er meir sårbare på grunn av at vegnettet ligg nær bustader. Tabell 1.2 Prioritering Oversikt over rangering av dei ulike vegalternativa samanstilling av Alternativ 1 Konsept F - C101/C102 C7/C9 2 Konsept F - C101/C102 C7 3 Konsept J - J101 4 Konsept J - J102 Konsekvensanalyse Ikkje prissette konsekvensar Temaet er detaljert omtalt i kapittel 12.4 Innanfor dei ikkje prissette tema er det ingen alternativ som gjev positivt bidrag til netto nytte. Dette er naturleg med tanke på at alle tiltak medfører meir arealinngrep enn 0 alternativet og slik sett aukar potensiale for konflikt med dei ikkje prissette tema. I konsept F, alt. C7 og C7/C9, kan det få ein positiv effekt at dagens kraftleidninganlegg mellom trafostasjonen i Breivik og trafostasjonen i Arefjord kan verte kabla. Det vil seie at dei negative visuelle barriereeffektane av dette anlegget forsvinn og bandlagt areal vert frigjort. Det er tema landskap, kulturmiljø og nærmiljø som merkjer seg ut med fleste konfliktpunkt med dei aktuelle alternativa. Dei største konfliktpunkta finn ein på Sotrasida, men det er ikkje stor skilnad mellom alternativa. På Bergenssida er det først og fremst nærmiljøtema som skil mellom alternativa. For tema landskap kjem alternativa i konsept J totalt best ut fordi ein i dette konseptet samlar nye inngrep langs dagens veg der det er gjort inngrep frå før. Konsept J der ny bru over sundet mellom Sotra og Bergen vert bygd like nord for dagens bru, gir og minst konsekvensar for opplevinga vår av dette landskapsrommet med sjø og strandsoner på kvar side. Dette føreset at ny bru vert bygd med om lag same utforming som dagens bru. I konsept F vert dagens høgspentanlegg med dominerande kraftmaster sør for dagens bru, erstatta av ein 4 felts bru. For dei som bur i området, er ny veg i konsept F totalt best når ein ser heile strekninga under eitt. Den løysinga gir størst avlasting av trafikkstøy og luftforureining langs delar av dagens Rv 555 der folk bur tett innpå vegen, og totalt sett liten belastning av nye område. På Sotrasida vert C101 og C102 totalt sett like i konsept F. På Bergenssida kjem den lange tunnelen i alt C7 i konsept F totalt sett best ut. Men begge alternativa i konsept F fører til nye inngrep og støy- og luftforureining i bustadområde i Søre Drotningsvik /Janavegen vest som til no har vore lite påverka av vegtrafikk. Statens vegvesen Region vest 16

17 I kryssområdet ved Storavatnet vert dagens busetnad sterkt påverka av det planlagde veganlegget når det gjeld inngrep i areal, støy- og luftforureining. Alle traséalternativ gir tilnærma same verknad. I dette området har Bergen kommune lagt opp til ein transformasjon av området til trafikkområde, næringsområde og bustadområde. Ein må derfor rekne med ein vesentleg omforming av dette området uansett om fastlandssambandet Sotra Bergen vert bygd eller ikkje. Konsept J gir direkte inngrep i kulturmiljø av stor verdi knytt til industristaden Knarrvika mens konsept F etter traséjustering i samband med denne kommunedelplanen, berre gir nærføring til del av gravrøysfelt i Kolltveitområdet (Alebakkane). Konsept F er derfor noko betre enn konsept J. Totalt sett er konklusjonen at konsept F er noko betre enn konsept J i høve til ikkje prissette konsekvensar. Innanfor konsept F er alt C102 litt betre enn alt C101 på strekninga Kolltveit Arefjord, og alt C7 betre enn alt C7/C9 spesielt i høve til nærmiljø, på strekninga Arefjord Storavatnet. Prissette konsekvensar Temaet er nærare omtalt i kapittel Tabellen under oppsummerer av dei prissette konsekvensane. Utrekningane er gjort med programmet EFFEKT 6.41 i tråd med Handbok 140. Trafikkgrunnlaget, samt utrekninga av trafikantnytte er gjort med RTM v DOM Bergensområdet. Det er ikkje teke omsyn til at tiltaket er føreset delfinansiert med bompengar. Tabell 1.3 Samletabell for prissette kostnader Konsept F Konsept J C101-C7 C101- C102-C7 C102- J101 J102 C7C9 C7C9 Trafikantar Trafikantnytte Kostnadar Operatørar Inntekter Overføringar SUM Investeringar Drift og vedlikehald Det Overføringar offentlege Skatte og avgiftsinntekter SUM Ulukkeskostnad Globale og regionale utslepp til luft Samfunnet elles Restverdi Skattekostnad SUM NettoNytte NNB -0,35-0,28-0,32-0,23-0,09-0,59 Alternativ i konsept F har vesentleg høgare trafikantnytte enn alternativ i konsept J. Innanfor konsept F har kombinasjonen alt C102_C7 har størst trafikantnytte. Alle alternativ får langt betre trafikktryggleik enn det er i 0-alternativet, men innsparingane i ulukkeskostnader er noko betre i konsept J enn i konsept F pga. lågare trafikktal. Alt J102 er best fordi trafikkmengda i dette alternativet er mindre enn i dei andre alternativa og betre trafikktryggleik slår mest ut. Alternativ i konsept J med utviding av dagens veg, har lågast investeringskostnad og lågast kostnad til drift og vedlikehald. Totalt for kostnader som er rekna som offentlege kostnader, er skilnaden ca. 1,4-2,3 mrd. kr lågare enn alternativ i konsept F. Innanfor konsept F er alternativ med stor andel tunnel (alt C101_C7) dyrare enn alternativ med stor andel dagsone (alt C102_C7/C9). Netto nytte er negativ for alle alternativ. Alt J101 med blanda trafikk i konsept J er einaste alternativ som har netto nytte om lag lik 0. Statens vegvesen Region vest 17

18 Ser ein berre på anleggskostnadene, er skilnadene illustrert på figuren under. Figur 1.2 Anleggskostnader i dei ulike alternativkombinasjonane Lokale og regionale verknader Temaet er nærare omtalt i kapittel 13. Vidare areal- og samfunnsutvikling På bakgrunn av gjennomgangen i kap. 13, vil konsept F vere beste for regional utvikling, deretter konsept J, alt J101 og så konsept J, alt J102. Det viktigaste grunnen til å tilrå konsept F, er at det stør opp under den vedtekne senter- og arealbrukspolitikken i regionen, samstundes som det også gjev betre vilkår for næringslivstransport og byggjer opp under det etablerte lokale og regionale samhandlingsmønsteret. I sum vil dette verke positivt med tanke på utvikling av den regionale arbeidsmarknaden, regional handel og tenesteyting, og vidare utvikling av næringslivet på Sotra og i Øygarden. Kva alternativ i konsept F som er best i høve til mål og kriterium for deltemaet, er avhengig av kva ein vel å leggje mest vekt på. Alle alternativ vil gje betre regional tilgjenge enn 0-alternativet og såleis gje grunnlag for vidare regional utvikling, men C7 aust for Arefjord saman med anten C101 eller C102 vest for Arefjord peikar seg ut som dei alternativa som ut frå ei heilskapleg vurdering vil vere dei mest fordelaktive alternativa. Alternativ C7/C9 vil gje like god tilgjenge som C7 over brusambandet, noko som i begge tilfelle vil styrke den eksisterande samhandlinga i området. Ulempa med dette alternativet, saman med alternativa i konsept J, er at det vil føre til størst arealinngrep på strekninga Drotningsvik - Storavatnet. På Sotrasida er trasé for C7 og C7/C9 samanfallande og vil gje like negative arealverknader i høve til næringsområde og nokre bustadtomter ved Mustadvatnet i Knarrvikaområdet. Konsept J gir størst arealinngrep i utbygd bustadområde langs dagens Rv 555 i Knarrvika. Konsept J, alt J102 med kollektivtransport på eigne felt, er klart best dersom ein vel å leggje til grunn Rikspolitiske retningsliner for samordna areal- og transportplanegging, samt miljøpolitiske mål, og radikalt Statens vegvesen Region vest 18

19 prioritere kollektivtransporten framfor bil. Løysinga krev ein permanent form for trafikantbetaling. Konsept J, alt. 102, vil berre i liten grad medverke til at kommunane i vest vert meir attraktive med auka etterspurnad etter utbyggingsareal og såleis ikkje medverke til vesentleg endring i arealbruken. Det kan mellom anna verte vanskelegare å få gjennomført den utviklinga som Fjell kommune ønskjer i Straume/Bildøyområdet. Konsept F med betre vegkapasitet og betre avviklingstilhøve, vil byggje opp under den areal- og transportutvikling som alt er i gang og forsterke denne. Arealinngrep Når det gjeld arealinngrep i eksisterande eller planlagde bustadområde eller næringsområde, vil begge konsept og alle alternativ føre til vesentlege arealinngrep over Bildøy, delar av Straume, Arefjord, Knarrvikaområdet og Drotningsvikområdet, men i noko ulik grad. Konkret storleik på arealinngrep i det einskilde alternativ er ikkje rekna ut fordi uvissa kring detaljløysingane på dette overordna plannivået er for stort. Det er skilnaden mellom dei som er interessant og som er viktig for val av alternativ. Konsept J Utviding av dagens Rv 555 i konsept J vil føre til vesentlege arealinngrep langs heile strekninga frå Kolltveit til Storavatnet. Spesielt i Knarrvikaområdet vert inngrep i utbygd bustadområde omfattande. Det er ingen skilnad mellom alt J101 og J102 fordi den fysiske utforminga vert om lag lik. Konsept F Konsept F med ny veg har fleire tunnelar som fører ny veg forbi både utbygde område og naturområde utan å gi nye arealinngrep. Vest for Arefjord er alternativa nokolunde likeverdige totalt sett, men aust for Arefjord gir alt C7 med lang tunnel mellom Søre Drotningsvik og Storavatnet totalt minst nytt arealinngrep. Kryssområdet Storavatnet I kryssområdet ved Storavatnet vert det store arealinngrep, om lag like i alle traséalternativ, i samband med bygging av ny kryssutforming som vil gi betre trafikkavvikling, bygging av ny og større kollektivterminal, innfartsparkering m.m. I tillegg viser kommuneplanen for Bergen mykje av området utbygd til næringsføremål. Området vert på sikt transformert frå område med spreidd bustadbygging til knutepunkt for transport og næring uansett om fastlandssambandet Sotra-Bergen vert bygd eller ikkje. Frigjeving av areal Mogleg frigjeving av areal på ca. 35 daa i Drotningsvik som i dag er bandlagt for høgspentleidningsanlegg, vil vere ein positiv tilleggsverknad i konsept F. Bandlegging av areal i kommunedelplanen Areal for bandlegging I kommunedelplanen vert store areal langs dei alternativ vegtraséane bandlagte. Denne bandleggingssona er juridisk heimla i Plan- og bygningslova 11-8, pkt. d, og varer fram til vedteke reguleringsplan ligg føre. Bandlegging i påvente av vedtak etter Plan og bygningsloven (her reguleringsplan) er tidsavgrensa til 4 år, men kan etter søknad til departementet forlengast med 4 år. Bandleggingssona er minimum 50 m på kvar side av senterlinje veg. I kryssområda er arealet enno større. Grunngjevinga er at kommunedelplanen skal sikre nok areal til kunne detaljplanlegge og bygge veganlegget på ein mest mogleg optimal måte. Sona skal og sikre nok areal til riggområder, omleggingar i anleggsperioden m.m. I samband med vidare detaljplanlegging kan det verte mindre justeringar i vegtrasé for å få god linjeføring, best mogleg tilpassing til omgjevnadane, økonomisk optimaliserte løysingar m.m. I kryssområda må det vere rom til å utforme kryssa på best mogleg måte i den vidare planlegginga. Den løysinga som er vist på illustrasjonane og plan og profilteikningane, er berre førebels og ein av fleire moglege løysingar for planskilte kryss. I kryssområdet ved Storavatnet er det sett av ein svært stort bandleggingssone som og omfattar utfylling i Storavatnet. Det er grunna i ønskje om å vurdere to alternative lokaliseringar av ny kollektivterminal (jf. omtale i pkt ) og eit mest mogleg effektivt transportsystem både for kollektivtransporten og Statens vegvesen Region vest 19

20 biltrafikken i den vidare planprosessen, og å sjå på mogleg bruk av strandsona mot Storavatnet til friluftsog rekreasjonsføremål. Verknader av bandlegginga for den einskilde grunneigar I bandleggingsperioden vert det restriksjonar på korleis ein kan nytte eigedomen sin. Innanfor bandleggingssona kan det ikkje settast i gang tiltak etter plan og bygningslova 1-6 som er i strid med eller kan hindre planlegging og utbygging av ny Rv 555 Kolltveit Storavatnet med tilhøyrande anlegg før arealbruk og utforming er endeleg avgjort gjennom vedteke reguleringsplan. Eksempel på tiltak i Pbl 1-6 er: Bygging, riving, endring av bygningar, konstruksjonar og anlegg Endring i bruk eller andre tiltak knytt til bygningar, konstruksjonar og anlegg Terrenginngrep som til dømes sprenging, boring i grunnen og liknande Utskilling / oppretting av ny eigedom eller endring av eigedom (jf. Pbl 26-1) Det er mogleg å søke om dispensasjon til kommunen. Både kommunen og Statens vegvesen må vurdere om tiltaket som ein ønskjer gjennomført, er til hinder for planlegging og utbygging av Rv 555 med tilhøyrande anlegg. Klimaverknader Temaet er nærare omtalt i kapittel 14. Tabellen under viser ein samanstilling av utslepp av CO 2 i dei ulike trasékombinasjonane for heile strekninga Kolltveit Storavatnet. Tabell 1.4. Utslepp av CO 2 samanstilling av alternativ; Kolletveit - Arefjord Storavatnet Konsept J Konsept F Alternativ 0-alt. J101 J102 C101_ C7/C9 C101_ C7 C102_ C7/C9 C102_ C7 Tonn CO Endring frå 0- alternativet + 15 % + 8 % + 8 % + 18 % + 8 % + 18 % Rangering (1= best) alternativet kjem best ut i høve til CO 2 utslepp. Alle utbyggingsalternativ fører med seg betring i framkomst og vegstandard, men i ulike grad og gir dermed rom for auka trafikk og auka klimagassutslepp. Alternativ med dagsone og små høgdeskilnadar i vegprofilet gir minst klimagassutslepp. Alternativ J102 i konsept J der tiltaket gjeld betring for kollektivtrafikken aleine og utan ny vegkapasitet, gir om lag same utslepp som det beste av kombinasjonane i konsept F; alt C101/C102_C7/C9. Utsleppa er berre 8 % høgare enn nullalternativet. Men totalt sett er skilnadene små. Statens vegvesen Region vest 20

21 Tilråding frå Statens vegvesen For samanlikning og vurdering av alternativ, viser vi til kapittel 15. Tilråding av konsept for heile strekninga Kolltveit - Storavatnet Statens vegvesen har vurdert konsept F og konsept J i høve til dei viktigaste utgreiingstema. I tabellen under er det sett inn ein samanlikning av konsepta. Tabell 1.5 Vurdering av konsept J og konsept F Konsept J Konsept F Tema Trafikk- og transportsystem Samla rangering Bruk av dagens Sotrabru Samla rangering ROS Samla rangering Ikkje prissette konsekvensar (landskap, nærmiljø og friluftsliv, natur og kulturmiljø, naturresursar, ) Samla rangering Prissette konsekvensar, anleggskostnad i mrd. Samla rangering Netto nytte Rangering Lokal og regional utvikling Alternativ: J101 / J102 Alt J101 har god framkomst for all transport, men ingen prioritering av kollektivtransport. Ikkje mogleg med framtidig bybane Alt J102 har ingen auke i vegkapasitet som gir avgrensa framkomst for biltrafikk og dårleg løysing for all for nyttetransport. Men gir god framkomst for kollektiv på eigne felt og mogleg med framtidig bybane på ny bru til Sotra. Begge har god g/s løysing på heile strekninga. 2 Del av ny hovudveg. Avgrensing av nyttelast for køyretøy på brua eller krav om vesentleg ombygging av brua 2 Sårbart, høgt risikonivå, dårleg m.o.t. beredskap. J102 noko høgare risikonivå enn J101 2 Alt J101 er dårlegast i høve til nærmiljø. Alt J102 noko betre i høve til nærmiljø pga. mindre trafikk. Vesentleg inngrep i kulturmiljøet i Knarrvikaområdet. Best i høve til landskap 2 3, 27 mrd. kr (begge alt om lag like) 1 Stor skilnad mellom alternativa Alt J101 Om lag som 0-alternativet Alt J102 Størst negativ netto nytte pga. svært låg trafikantnytte Best eller dåregast Alt J101 er god for vidare utvikling i mange år, men er meir uviss i lengre tidsperspektiv m.o.t. vegkapasitet. Alt J102 Har dårleg kapasitet og er ikkje i Alternative kombinasjonar: C101 / C7/C9, C101 / C7, C102 / C7/C9, C102 / C7 Alle alternativ har svært god framkomst for all transport. Det er mogleg med kollektivtransport på eigne felt og mogleg med framtidig bybane til Sotra. Alle har god g/s løysing, men alt C7/C9 og C7 har litt mindre god i Søre Drotningsvik for gåande og syklande (C7). 1 Del av lokalvegnett / kollektivtrasé. Krev berre vanleg vedlikehald 1 Robust, lågt risikonivå, god m.o.t. beredskap. 1 Noko betre enn konsept J. Størst skilnad mellom alternativ med lange dagsoner og alternativ med lange tunnelar. Alt C101 / C7 best, alt C102 / C7/C9 dårlegast. Alle alternativ gir vesentleg inngrep i nærmiljø rundt brufestet lokalt i Søre Drotningsvik. Større landskapsinngrep enn konsept J. 1 Mellom 5,06 mrd. kr (C102 / C7/C9) og 5,63 mrd. kr (C101 / C7) 2 Alle alternativ negativ netto nytte. Kombinasjonen C102 / C7/C9 minst negativ Kombinasjonen C101 / C7 størst negativ Middels Alle alternativ svært god og fleksibel for vidare for vidare utvikling Statens vegvesen Region vest 21

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Fastlandssambandet Sotra - Bergen

Fastlandssambandet Sotra - Bergen Fastlandssambandet Sotra - Bergen SISTE NYTT januar 2010 (dato 08.01.10) Resultat av regjeringas kvalitetsikring (KS1) i tidleg fase. Vidare arbeid med kommunedelplanen. Avgjerd i KS1 saka Regjeringa ved

Detaljer

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen Statens vegvesen Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME Att: Willy Sørensen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Lilli Mjelde / 55516439 15/249327-22

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

Sotrasambandet Delprosjekt 1; Fastlandssambandet Sotra - Bergen Framlegg til kommunedelplan med KU. Møte

Sotrasambandet Delprosjekt 1; Fastlandssambandet Sotra - Bergen Framlegg til kommunedelplan med KU. Møte Sotrasambandet Delprosjekt 1; Fastlandssambandet Sotra - Bergen Framlegg til kommunedelplan med KU Møte 17.06.08 Mål for Sotrasambandet Sikre god og effektiv kommunikasjon mellom Sotra/Øygarden og Bergen.

Detaljer

INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008

INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008 INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008 HANDSAMING AV PLANPROGRAM PLANARBEID MED KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTGREIING. ENDRINGAR I TRASÉALTERNATIV SOM DEL AV PLANPROSESSEN DELPROSJEKT 1: FASTLANDSSAMBANDET

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Transportsystemet i Bergensregionen Utvikling av trafikken framover

Transportsystemet i Bergensregionen Utvikling av trafikken framover Samferdselskonferanse på Askøy 14. mars 2014 Transportsystemet i Bergensregionen Utvikling av trafikken framover Helge Eidsnes Regionvegsjef Alt var betre før... Arbeidet med Helleveien tok til i 1922,

Detaljer

FASTLANDSSAMBANDET SOTRA BERGEN

FASTLANDSSAMBANDET SOTRA BERGEN FASTLANDSSAMBANDET SOTRA BERGEN KONSEPT OG TRASÉALTERNATIV NOTAT fra Statens vegvesen Region vest, datert 05.11.07 Dette notatet er en oppsummering av det videre arbeidet med konsept og traséalternativ

Detaljer

PLANSKILDRING Rv 555 Sotrasambandet. Høyringsutgave OMRÅDEREGULERINGSPLAN

PLANSKILDRING Rv 555 Sotrasambandet. Høyringsutgave OMRÅDEREGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERINGSPLAN Høyringsutgave PLANSKILDRING Rv 555 Sotrasambandet Parsell Kolltveit-Bergen kommunegrense, planid 20130001 362RP Parsell Fjell kommunegrense-storavatnet, planid 1201_62990000 Fjell

Detaljer

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø,

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, FLORA KOMMUNE Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, 08.05.17 Alternativ (# i arbeidet med konsekvensvurdering er strekninga delt i to: Del 1 er Fugleskjærskaia-Samfunnshuset

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

Sotrasambandet. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra Bergen. Parsell Kolltveit i Fjell kommunegrensa til Bergen.

Sotrasambandet. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra Bergen. Parsell Kolltveit i Fjell kommunegrensa til Bergen. Sotrasambandet. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra Bergen. Parsell Kolltveit i Fjell kommunegrensa til Bergen. Kommunedelplan Plan ID 20050021 Fjell kommune, teikning nr. 04, sak nr 05/2764 Dato / revisjon:

Detaljer

E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE. Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing

E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE. Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing Region vest Leikanger Januar 2013 E39 Langeland Moskog Bakgrunn og målsetting E39 frå Kristiansand til Trondheim

Detaljer

Framlegg til Reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Kolltveit Storavatnet

Framlegg til Reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Kolltveit Storavatnet 01.10.2015 Framlegg til Reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Kolltveit Storavatnet Framlegg til reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Parsell Kolltveit Bergen kommunegrense Tema Innleiing bakgrunn og

Detaljer

E39 Bogstunnelen Gaular grense

E39 Bogstunnelen Gaular grense E39 Bogstunnelen Gaular grense Ope møte om planprogram 7. mai 2012 http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39bogstunnelengaular Spørsmål eller innspel til planprogrammet: Høyanger kommune v/rådmannen, postboks

Detaljer

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 Til Sogn og Fjordane fylkeskommune V/ samferdsleavdelinga. Att.: Dina Lefdal Frå Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane Dato: 18.5.2016 v/ Audun Heggestad Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Kortversjon av høyringsframlegg til kommunedelplan med konsekvensutgreiing for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 21.02.2012

Detaljer

E39 Langeland-Moskog. Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Revidert i samsvar med vedtak GAULAR KOMMUNE

E39 Langeland-Moskog. Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Revidert i samsvar med vedtak GAULAR KOMMUNE E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Revidert i samsvar med vedtak Region vest Leikanger Juni 2013 Forord Det er utarbeidd kommunedelplan med konsekvensutgreiing (KU)

Detaljer

KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ

KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ FRÅ FISKERI TIL OLJETEKNOLOGI INNHALD 03 Frå fiskeri til oljeteknologi 04 Sotra/Øygarden-Bergen Vest 07 Utdatert og overbelasta vegnett 08 Trafikkutvikling

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2009 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2009 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/2764-22125/2009 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: 03.11.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 41/09 Formannskapet 09.11.2009 95/09 Kommunestyret 26.11.2009

Detaljer

BILAG 2 til planprogram. Vurdering av moglege vegløysingsalternativ i Bergen vest. Grunnlag for siling

BILAG 2 til planprogram. Vurdering av moglege vegløysingsalternativ i Bergen vest. Grunnlag for siling Statens vegvesen Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU for Kolltveit - BILAG 2 til planprogram Vurdering av moglege vegløysingsalternativ i Bergen vest Grunnlag for siling Dato 14.12.2010

Detaljer

TRAFIKKAVVIKLING RV 555 MOT ASKØY OG SOTRA

TRAFIKKAVVIKLING RV 555 MOT ASKØY OG SOTRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201208495-4 Arkivnr. 811 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.11.2012 21.11.2012-22.11.2012 TRAFIKKAVVIKLING

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

RV. 555 SOTRASAMBANDET

RV. 555 SOTRASAMBANDET RV. 555 SOTRASAMBANDET Prinsipp for delvis bompengefinansiering Bergen, 3. februar 2016 INNHALD 1 INNLEIING... 2 2 SAMANDRAG... 3 2.1 PRINSIPP FOR DELVIS FINANSIERING AV SOTRASAMBANDET... 3 2.2 FINANSIERINGSPLAN...

Detaljer

Hva er oppnådd med vedtaket i Bergen bystyre om utvidelse av planområdet til Liavatnet?

Hva er oppnådd med vedtaket i Bergen bystyre om utvidelse av planområdet til Liavatnet? Hva er oppnådd med vedtaket i Bergen bystyre om utvidelse av planområdet til Liavatnet? Vedtaket er tatt til følge. Planområdet er utvidet til Liavatnet. Planprogrammet beskriver 2 alternative måter å

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

, t fl DES. 2009 I Arkivnr. /// Saksh. I Eksp. i U-off. statens vegvesen. E39 Nordre innfartsåre i Bergen - forsøk med sambruksfelt - høyring

, t fl DES. 2009 I Arkivnr. /// Saksh. I Eksp. i U-off. statens vegvesen. E39 Nordre innfartsåre i Bergen - forsøk med sambruksfelt - høyring HORDALAND FYLKESKOMMUNEI Sjå adresseliste statens vegvesen Saknr./^^/;//^Dok.nr. /, t fl DES. 2009 I Arkivnr. /// Saksh. I Eksp. i U-off. Behandlande eining: Region vest Sakshandsamar/innvalsnr: Erling

Detaljer

Rv.7 Hardangervidda. Vegtrasé Storlia-Haugastøl. Trafikkanalyse

Rv.7 Hardangervidda. Vegtrasé Storlia-Haugastøl. Trafikkanalyse Vegtrasé Storlia-Haugastøl Trafikkanalyse Mai 2010 INNHALD 1 INNLEIING... 3 2 PROBLEMSTILLINGAR... 4 3 VEGTRASÉ... 5 3.1 TRASÈ... 5 3.2 AVSTANDAR OG REISETIDER... 5 4 KONSEKVENSAR... 6 4.1 KØYREAVSTANDAR

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer for alternativ C7

Bestemmelser og retningslinjer for alternativ C7 Sotrasambandet. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra Bergen. Parsell Kommunegrensen mot Fjell - Storavatnet i Bergen. Kommunedelplan Plan Id 19920000 Bergen kommune, tegning nr02. Dato/revisjon: 16.02.2012

Detaljer

Sotrasambandet. Delprosjekt 1 Fastlandssambandet Sotra - Bergen Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Sotrasambandet. Delprosjekt 1 Fastlandssambandet Sotra - Bergen Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Sotrasambandet delprosjekt 1: Sotra - Bergen Kommunedelplan med KU Sotrasambandet. Delprosjekt 1 Fastlandssambandet Sotra - Bergen Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Oppdatering av luftforureiningsberekningar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Notat. Innhald. Statens vegvesen

Notat. Innhald. Statens vegvesen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bergen, Fjell, Sund, Øygarden og Askøy kommune Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen i Hordaland Kystverket Vest Statens vegvesen Region vest Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Sotrasambandet. Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte Sverre Ottesen Prosjektleder

Sotrasambandet. Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte Sverre Ottesen Prosjektleder Sotrasambandet Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte 19.01.17 Sverre Ottesen Prosjektleder 1 Hvor er vi? ASKØY BERGEN Kolltveit Storavatnet SOTRA 2 Fylkeskommune og kommuner Bergen kommune Fjell kommune

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Sotrasambandet - forholdet til vedtatt planprogram og trasealternativ som skal vurderes i revidert kommunedelplan

Sotrasambandet - forholdet til vedtatt planprogram og trasealternativ som skal vurderes i revidert kommunedelplan Dato: 5. januar 2010 BEBY /09 Bergen bystyre Sotrasambandet - forholdet til vedtatt planprogram og trasealternativ som skal vurderes i revidert kommunedelplan NIHO SARK-1130-200701074-100 Hva saken gjelder:

Detaljer

NOTAT KDP trafikk Førde. Prissatte konsekvensar Førde sentrum. 1 Innleiing

NOTAT KDP trafikk Førde. Prissatte konsekvensar Førde sentrum. 1 Innleiing NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Namn Firma Fork. Merknad Kopi til: Frå: Knut Aalde Sweco Norge AS Prissatte konsekvensar Førde sentrum 1 Innleiing Dette notatet inngår i grunnlagsmaterialet for kommunedelplanen

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet Nord Huglo -Skorpo

Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet Nord Huglo -Skorpo Huglosambandet. Fv. 56 Nord Huglo - Skorpo Plan ID ###### - Stord kommune Plan ID 2010-06 - Tysnes kommune Dato / revisjon: xx.xx.2012 Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet

Detaljer

Me som skal flytta fjedl

Me som skal flytta fjedl Me som skal flytta fjedl E134: NTP, status og veien fram til målet Åge Hillestad - prosjektleiar Historie Frå uminnelig tid har det vore ferdsel over Røldalsfjellet Frå 1200-talet har det vore kløvveger

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2009 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2009 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/2764-21261/2009 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: 22.10.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 42/09 Formannskapet 09.11.2009 96/09 Kommunestyret 26.11.2009

Detaljer

Kommunedelplan for Rv 13 Jøsendal Odda sør - høyring

Kommunedelplan for Rv 13 Jøsendal Odda sør - høyring REGIONALAVDELINGA Arkivsak: 144 Arkivnr: 2015/6831-7 Saksbehandlar: Liv Sundheim, Jostein Aksdal, Kjetil Sigvaldsen, Jomar Ragnhildstveit Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Erfaringar med statleg plan

Erfaringar med statleg plan Statens vegvesen i førarsetet: Erfaringar med statleg plan 09.11.2016 Signe Eikenes E39 Stord - Os Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen Foto: A. Jenssen, Statens vegvesen Foto: Christine R. Nilsen, Statens

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Kommunedelplan fjordkryssing Ytre Nordfjord Vågsøy kommune og Bremanger kommune

Kommunedelplan fjordkryssing Ytre Nordfjord Vågsøy kommune og Bremanger kommune Kommunedelplan fjordkryssing Ytre Nordfjord Vågsøy kommune og Bremanger kommune Presentasjon av status oktober 2015 Tilhøvet til Kystvegen Ålesund-Bergen Rovdefjordbrua Kystvegen Ålesund - Bergen E39 Grov

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Forslag arealformål. Fiskeri/bruk og vern av sjø og vassdrag LNF (natur)

Forslag arealformål. Fiskeri/bruk og vern av sjø og vassdrag LNF (natur) Innspillsnummer Gjeldande KPA Interesser 1 2 Akvakultur Fiskeri 7 Idrettsområde 8 9 Off/privat 11 Akvakultur 12 Akvakultur 13 Akvakultur 14 Akvakultur Sotra hestesport senter Gamleskulen på Knappskog Forslag

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 11.juni 2011 Fjell kommune Plan og utbyggingssjefen v/ Samfunnsplan Marit Selberg Sigurdson 1. Innleiing 1.1 Kvifor utarbeidar vi eit planprogram?

Detaljer

Anbefaling E39 Volda-Furene. Siv K. Sundgot 10. oktober 2011

Anbefaling E39 Volda-Furene. Siv K. Sundgot 10. oktober 2011 Anbefaling E39 Volda-Furene Siv K. Sundgot 10. oktober 2011 Utgreidde alternativ 0: Dagens veg utan endringar eller tiltak. 0+: Utbedringsalternativet. Dagens veg vert utbetra på delar av strekninga der

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda Hareid Ålesund Langevåg Sulasund 61 Volda og Ørsta kommuner Fosnavåg Ulsteinvik 61 Saksbehandling etter

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/01161-021663/00 Saksbeh.: Astrid Fjose Arkivkode: L12 Saksnr.: Utval Møtedato 0210/00 Formannskap/ plan og økonomi 14.12.00 0002/01 Kommunestyret 15.02.01 REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

Statens vegvesen. Bergen kommune - Etat for plan og geodata Postboks 7700 5020 BERGEN. Att: Svein Steine

Statens vegvesen. Bergen kommune - Etat for plan og geodata Postboks 7700 5020 BERGEN. Att: Svein Steine Statens vegvesen Bergen kommune - Etat for plan og geodata Postboks 7700 5020 BERGEN Att: Svein Steine Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Lilli

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR E134 STORDALEN PLAN R-121 1 Føremål Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken med færre ulukker og nestenulukker, betre støytilhøva i nærmiljøet, og betre omsynet

Detaljer

Rv 555 Sotra-Bergen, kommunedelplan med konsekvensutredning, strekning Fjell kommunegrense Storavatnet, planid , 2. gangs behandling.

Rv 555 Sotra-Bergen, kommunedelplan med konsekvensutredning, strekning Fjell kommunegrense Storavatnet, planid , 2. gangs behandling. Byrådssak 216/12 Rv 555 Sotra-Bergen, kommunedelplan med konsekvensutredning, strekning Fjell kommunegrense Storavatnet, planid 19920000, 2. gangs behandling. NIHO ESARK-1130-201123220-33 Hva saken gjelder:

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Arkiv: K2 - H11, K3 - &13 Vår ref: 15/1496-3 Journalpostid: 15/20633 Saksbeh.: Tord Anton Haaland HØYRINGSUTTALE - SJUKEHUSUTBYGGING Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Framlegg

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer