SAMBANDET SOTRA / ØYGARDEN BERGEN A.S.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMBANDET SOTRA / ØYGARDEN BERGEN A.S."

Transkript

1 Kommunar og næringsliv saman om betre samferdsle SAMBANDET SOTRA / ØYGARDEN BERGEN A.S. NYTT FASTLANDSSAMBAND SOTRA/ØYGARDEN - BERGEN Transportutgreiing 17. september 2004

2 Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 2

3 FORORD Sambandet Sotra/Øygarden Bergen AS (Sambandet) legg med dette fram utgreiing av problemstillingar, transportbehov og løysingar for framtidig kommunikasjon mellom Sotra/Øygarden og Bergen. Utgreiinga skal leggje grunnlaget for å starte opp ein formell planprosess for nytt fastlandssamband til Sotra/Øygarden. Rapporten inneheld analysar av trafikkmønster, og dokumenterer behovet for nytt fastlandssamband. Det er vurdert alternative løysingar i form av undersjøisk tunnel, ny Sotrabru, og kollektivløysingar. Neste steg i planprosessen er konsekvensutgreiing, med Statens vegvesen som tiltakshavar. I følgje krava og retningslinjene i lovverket vil konsekvensutgreiinga måtte omfatte eit breitt spekter av alternative løysingar. Formelt vedtak om løysing må gjerast i ein kommunedelplanprosess, som vil gå parallelt med konsekvensutgreiinga. I denne rapporten er det lagt fram ei tilråding om kva alternativ som bør vere med vidare, og kva alternativ som ein på dette stadium bør liggje tilsides. Sambandet tilrår ei politisk handsaming av transportutgreiinga i kommunane og i Hordaland fylkeskommune, som grunnlag for igangsetjing av den formelle planprosessen. Samstundes vert det høve til å gje innspel vedrørande dei alternativ som er lagt fram. Rapporten er utarbeidd av administrasjonen i Sambandet, med Ole Johan Sagen som prosjektleiar. Sivilingeniør Helge Hopen er leigd inn som prosjektsekretær. Det er etablert ei arbeidsgruppe med representantar frå Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og kommunane Sund, Fjell, Øygarden og Bergen, som har medverka med råd og innspel til utreiingsarbeidet. Fjell, 17. september 2004 Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 3

4 Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 4

5 INNHALD 1 BAKGRUNN ORGANISERING FRAMDRIFT PROBLEMANALYSE SITUASJONEN I DAG FRAMTIDIG UTVIKLING KONKLUSJON MÅLSETTING HOVUDMÅL DELMÅL ALTERNATIVE LØYSINGAR KORTSIKTIGE TILTAK VEGPRISING/TRAFIKKTILTAK NY SOTRABRU UNDERSJØISK TUNNEL ANDRE TILTAK SAMLA KOSTNADSOVERSIKT KONSEKVENSVURDERINGAR TRAFIKK KOLLEKTIVTRAFIKK MILJØ TILGJENGE / REISETIDER REGIONAL UTVIKLING / SENTERSTRUKTUR FLEKSIBILITET OG SÅRBARHEIT KØYREKOMFORT OG ATTRAKTIVITET FINANSIERINGSANALYSE ALTERNATIVE FINANSIERINGSLØYSINGAR KOSTNADER TRAFIKKGRUNNLAG RESULTAT SAMLA VURDERING BEHOV FOR NYTT FASTLANDSSAMBAND SAMANSTILLING AV ALTERNATIV KONKLUSJON Vedlegg 1. Vurdering av kortsiktige tiltak Vedlegg 2. Tunnelalternativ Vedlegg 3. Aktuell trasé for nytt vegsamband nord sør på Sotra/Øygarden Vedlegg 4. Trafikkprognose for alternative samband Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 5

6 SAMANDRAG Problemstillingar og behov Sotra/Øygarden har snart over innbyggjarar. Veksten er stor, og næringslivet ekspanderer sterkt. Olje- og gassindustrien har nasjonal verdi. Transportsystemet er sårbart, Sotrabrua er einaste kommunikasjon til fastlandet. Sotra/Øygarden og Bergen har felles bustad- og arbeidsmarknad. Trafikken over Sotrabrua er i dag bilar i døgeret (ÅDT). Om lag % av trafikken er til/frå nærområda på begge sider av brua. Rushtrafikken er høg i begge retningar, så vel morgon som ettermiddag. Trafikken vil auke til over ÅDT om 10 år, kanskje tidligare, om den høge vekstraten held frem. I eit lengre perspektiv vil etterspurnaden auke ytterlegare. Kapasiteten i vegsystemet mellom Straume og Storavatn er fullt utnytta i dag. Med noverande transportstandard vil veksten bli undertrykt. Køane vil vekse dramatisk. Brua har låg vegstandard og det er ikkje gang og sykkelveg i dag av tilfredsstillande kvalitet. Kollektivandelen til sentrum er på 35%, som er rimelig høgt. Bussane står i same kø som bilane, det er ikkje etablert eigne kollektivfelt. På grunn av den sterke veksten og det tette samspelet mellom Sotra/Øygarden og Bergen, er det avgjerande å få på plass eit framtidsretta transportsystem med tilfredstillande standard, kapasitet og tryggleik. Kortsiktige tiltak for å betre transporttilhøva kan medverke til ei mellombels stabilisering av trafikktilhøva, og betre konkurransevilkåra for dei miljøvennlege transporttilboda. Tiltaka representerer likevel ikkje ei akseptabel langsiktig løysing. Sambandet har ikkje god nok transportstandard i forhold til kva som er naudsynt i eit langsiktig perspektiv, sjølv om ein gjennomfører viktige strakstiltak. Det må difor arbeidast parallelt med iversetjing av kortsiktige tiltak og planlegging av nytt permanent fastlandssamband. I vidare planprosess vil det også bli greidd ut alternative strategiar (trafikktiltak/vegprising), i samsvar med rikspolitiske retningsliner for areal - og transportplanlegging. Målsettinga for eit nytt fastlandssamband er å sikre langsiktig gode kommunikasjonstilhøve mellom Sotra/Øygarden og Bergen, og med dette leggje eit godt grunnlag for vidare vekst og regional utvikling. Det skal vere eit tenleg tilførselsvegnett til fastlandssambandet, både på Bergens- og Sotrasida. Kollektivtransporten skal sikrast minst like god framkomst som biltrafikken. Det skal vere eit attraktivt gang/sykkeltilbod mellom Sotra/Øygarden og Bergen. Transportutgreiinga har synt at både bru og tunnelløysingar lar seg gjennomføre. Kostnadene for ei samla pakke med nytt fastlandssamband, tilførselsvegar på kvar side, samt miljø- og trafikksikringstiltak, ligg i området mellom 1,7 til 2,7 mrd. kr., avhengig av alternativ. Kostnadstala er svært usikre på dette stadiet. Finansieringsanalysen syner at det er eit godt grunnlag for å finansiere fastlandssambandet med bompengar. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 6

7 Alternative løysingar Alternativ Viktige konsekvensar Finansiering (*) Ny Sotrabru Vidareutvikling av noverande transportkorridor mot vestre innfartsåre til Bergen. Attraktivt vegsamband med høg køyrekomfort (lys, stigning, utsikt). Fangar opp heile trafikkgrunnlaget. Vil gje fullgod transportstandard for alle transportmidlane. Med 4-felts bru kan noverande bru nyttast til kollektivtrafikk. Vil krevje areal i områda ved noverande bru. Tilførselsvegar baserte på tunnel kan avlaste eksisterande vegnett. Stort trafikkpress frå Sotra og Askøy mot vestre innfartsåre. Ny 2-felts bru + tilførselsvegnett vil krevje ein bompengetakst på om lag 20 kr. kvar veg for å oppnå fullfinansiering. Med ny 4 felts bru vil tilsvarande takst liggje på om lag 25 kr. kvar veg. Undersjøisk tunnel i dagens vegkorridor (langs Rv. 555 aksen) Vidareutvikling av noverande transportkorridor mot vestre innfartsåre til Bergen. Fangar opp mellom 30 og 50% av trafikkgrunnlaget. Resten av trafikken vil nytte noverande Sotrabru. På lang sikt kan dette gje tilsvarande trafikkmengde på Sotrabrua som i dag. Vil gje fullgod transportstandard, men eigne kollektivfelt føreset at eksisterande Sotrabru vert stengd for biltrafikk. Tunnelen vi gå om lag 120 meter under havoverflata, og kan få relativt sterk stigning på kvar side. Stort trafikkpress frå Sotra og Askøy mot vestre innfartsåre. Kan fullfinansierast med bompengetakstar på mellom 20 og 30 kr. kvar veg, avhengig av alternativ. Føreset at alle trafikantane betalar bompengar (både dei som køyrer i tunnelen, og dei som nyttar eksisterande Sotrabru). Undersjøisk tunnel sør på Sotra mot Fana/Ytrebygda Inneber etablering av ein ny transportkorridor mellom Sotra/Øygarden og Bergen. Vil gje fullgod transportstandard, men eigne kollektivfelt føreset at eksisterande Sotrabru vert stengd for biltrafikk. Vil gje noko redusert sårbarheit, og kan gje ei forsterka positiv utvikling sør på Sotra. Fangar opp 15-20% av trafikkgrunnlaget som går over Sotrabrua i dag. Resttrafikken over Sotrabrua i 2015 vert om lag som i dag ( ÅDT) Liten reduksjon i trafikkpresset frå Sotra og Askøy mot vestre innfartsåre. Dei to søre alternativa er dei mest kostbare. Vil krevje ein bompengetakst på kr. kvar veg for å oppnå fullfinansiering. Føreset at alle trafikantane betalar bompengar (både dei som køyrer i tunnelen, og dei som nyttar eksisterande Sotrabru). (*) Med tilgang på offentlige vegmidlar vil utrekna bompengetakst bli lågare enn det som kjem fram i tabellen. Takstane er rekna som netto inntekt pr. bil. Det understrekast at vurderingane av takstnivå er førebels og usikre. Tal for både kostnader og trafikk er svært uvisse på dette stadiet. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 7

8 Førebels vurdering av alternativa Alternativa i sør kan skape utvikling i aksen Søre Sotra Fana/Ytrebygda, men representerer ikkje ei god langsiktig løysing for sambandet. Allereie i 2015 vil resttrafikken på Sotrabrua overstige trafikktala i dag. Alle trafikantane som framleis vil køyre over Sotrabrua, må betale bompengar kvar veg for å finansiere sambandet i sør, samstundes som trafikkproblema i noverande vegkorridor ikkje vert løyst på permanent basis. Dette er ikkje i samsvar med nytteprinsippet ved bompengefinansiering. Den same vurderinga gjeld for alternativet i nord, via Askøy. Alternativa som går i noverande vegkorridor (Rv. 555) er mest realistiske i høve til finansiering, og har klart størst måloppnåing. Brualternativet har mange føremon i høve til tunnel: Brualternativet (4-felts bru) er det hovudalternativet som enklast kan sikre eigne kollektivfelt på det nye fastlandssambandet. Med tunnelalternativet kan det bli tyngre å få aksept for at noverande Sotrabru vert reservert til kollektivtrafikk, når alternativet for mange då vil vere ei lengre omkøyring via tunnelen. Presset for å halde brua open for almen ferdsel kan bli stort. Brualternativet gjev best grunnlag for å etablere eit attraktivt gang/sykkelsamband mellom Sotra/Øygarden og Bergen. Alle trafikantane får nytte av tiltaket, og nytteprinsippet med bompengefinansiering vert ivaretatt. Brusamband vil vere ein attraktiv køyreveg for trafikantane, og vil gje betre transportøkonomi enn med tunnel som har ugunstig veggeometri m/ sterk stigning. Med brualternativet kan ein nyttiggjere seg de kortsiktige tiltaka på eksisterande vegnett. Det viktigaste argumentet for tunnel er at ein vil oppnå mindre sårbarheit ved at det vert 2 uavhengige samband (noverande bru og ny tunnel). Når det gjeld miljømessige verknader, er det på dette stadiet ikkje klart kva alternativ som kjem best ut. Tunnelalternativa kan ha miljømessige føremon, ved at eksisterande vegnett vert avlasta. Omfanget av dette vil vere avhenging av alternativ. Brualternativet med tilførselsvegar i dagen vil medføre fysiske inngrep som kan ha store miljøverknader, men ved å leggje tilførselsvegnettet i tunnel kan ein oppnå miljøgevinstar på delar av strekninga. Kostnadsmessig er brualternativet (4-felts bru) omtrent på nivå med dei kortaste tunnelalternativa (1,7 2,0 mrd. kr.), men på dette stadiet er kostnadstala førebels og uvisse. Vidare arbeid med konsekvensutgreiing og kommunedelplanar vil legge grunnlaget for endeleg val av alternativ. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 8

9 1 BAKGRUNN 1.1 Organisering Kort om Sambandet Sotra/Øygarden Bergen AS: Selskapet er eigd av kommunane Bergen, Fjell, Sund, Øygarden og Askøy kommune, samt Coast Center Base AS og Lisa AS. Etableringa av selskapet ble gjort 21. februar 2003 etter debatt i kommunestyra, med påfølgjande vedtak om å stifte selskapet. Aksjekapital: NOK Arbeidskapital: Lån på 7 mill.kr frå Fjell kommune. Mandat: Arbeide for å realisere tilfredsstillande transportkapasitet mellom Sotra / Øygarden og Bergen, inkl. nødvendige utbetringar av sambandet mellom kommunane Fjell, Sund og Øygarden, samt aktuelle trafikknutepunkt i Bergen med relevans for hovudsambandet. Kollektivtiltak skal ha spesiell merksemd. Selskapet har engasjert dagleg leiar og prosjektsekretær til å organisere arbeidet med ei transportutgreiing, som grunnlag for igangsetjing av formell planprosess. Det er etablert ei arbeidsgruppe som har medverka med råd og innspel til utreiingsarbeidet. Arbeidsgruppa har følgjande medlemer: Sigmund Riis Magnus Natås Sindre Lillebø Nils Egil Grude Rune Herdlevær Ingolf Solsvik Willy Sørensen Sigurd Toft Ole Johan Sagen Helge Hopen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Hordaland Fylkeskommune Bergen kommune Øygarden kommune Fjell kommune Sund kommune Sambandet Sambandet/prosjektsekretær I tillegg har det vore etablert ei trafikkfagleg arbeidsgruppe med representantar frå Statens vegvesen, Bergen kommune og ulike konsulentmiljø. Den 11. februar 2004 vart det arrangert ein idédugnad, der representantar frå offentlege etatar, kommunar, vegstyresmaktar og næringsliv deltok. Her vart det lagt fram skisser og idear til alternative løysingar, samt kortsiktige tiltak. Fleire fagmiljø har medvirka med temautgreiingar. Det ligg føre følgjande delrapportar som underlag for transportutgreiinga: Mulighetsstudie undersjøisk tunnel. Kompas AS juni 2004 Rv.555 Sotraveien. Vurdering av Sotrabrua. Statens vegvesen juni 2004 Mulighetsstudie av tilførselsvegnett til ny Sotrabru. Kompas AS august 2004 Trafikkberegninger nytt Sotrasamband. Norconsult august 2004 Vegforbindelse mellom Eide i Sund kommune og Ågotnes i Fjell kommune. Kostnadsvurdering. Kompas AS august 2004 Diverse arbeidsnotat og kart innan seismikk og geologi. Forprosjekt for ny veg til Sotra og Øygarden, Norconsult 2000 Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 9

10 1.2 Framdrift Framdriftsplan for realisering av nytt fastlandssamband til Sotra/Øygarden: AKTIVITET Transportutgreiing - sluttrapport - politisk handsaming Konsekvensutgreiing (KU) - melding - konsekvensutgreiing - handsaming/godkjenning Kommunedelplan(ar) - oppmelding - planframlegg - handsaming/godkjenning Reguleringsplan(ar) - planframlegg - handsaming/godkjenning Kvalitetssikring (kostnader) Stortinget Byggjeplanar Byggjestart Kortsiktige tiltak - planlegging - gjennomføring Figur 1. Framdriftsplan Viktige føresetnader for å halde denne framdrifta og få til byggjestart i 2010: Arbeidet med konsekvensutgreiing (KU) og kommunedelplanar (KDP) må starte opp i tidleg i KU og KDP må leggje grunnlaget for å samle seg om ei alternativ løysing i løpet av 2006, slik at reguleringsplan for vedtatt løysing kan starte opp tidleg i Reguleringsplanar må vere godkjent i løpet av 2008, og vil saman med kvalitetskontroll på kostnadstala leggje grunnlaget for handsaming av saka i Stortinget i løpet av Parallelt med denne planprosessen er det nødvendig å planleggje og setje i verk mellombels tiltak for å unngå at transportsystemet bryt saman, og for å styrkje alternative transporttilbod til bil (kollektivtrafikk og gang/sykkel). Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 10

11 2 PROBLEMANALYSE 2.1 Situasjonen i dag Oversiktskart Øygarden Nordhordland Askøy Åsane Sotra Litlesotra Sotrabrua Sentrum Fyllingsdalen Fjell Arna Flesland Fana Sund Os Figur 2. Oversiktskart. Sotra/Øygarden har 3 kommunar: Øygarden, Fjell og Sund. Desse tre kommunane har i dag eit samla folketal på om lag innbyggjarar, og har eit variert næringsliv med mellom anna olje- og gassverksemder av nasjonal verdi. Sotrabrua er einaste vegsamband mellom Sotra/Øygarden og Bergen/fastlandet. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 11

12 2.1.2 Hovudproblemstilling Hovudproblemstillingane som vert nærare analyserte og vurderte i denne utgreiinga, kan kort oppsummerast som følgjer: Sotra/Øygarden har snart over innbyggjarar. Veksten er stor. Næringslivet ekspanderer sterkt. Olje- og gassindustrien har nasjonal verdi, ved anlegga på Kollsnes og Sture. Ågotnes er del av Bergen Nasjonalhamn. Sotra/Øygarden og Bergen har felles bustad- og arbeidsmarknad. Om lag menneske pendlar dagleg mellom Sotra/Øygarden og Bergen (begge vegar). Trafikkmengda på Rv. 555 mellom Sotra/Øygarden og Bergen har auka dramatisk dei siste 10-åra. Trafikkmengda i 2004 er om lag bilar pr. døger (ÅDT)*. Trafikken på Sotrabrua og tilførselsvegnettet til brua overstig det som vegsystemet har kapasitet til å handtere. Det er periodevis store køar på sambandet over Sotrabrua, mellom Straume i vest og Storavatn i aust. Transportstandarden på Sotrabrua er dårleg. Over sjølve brua er det smal vegbane, berre 2 køyrefelt og ikkje tilbod til gåande/syklande. Transportsystemet er sårbart ved ulukker, motorhavari etc. Når det oppstår slike situasjonar, er det særs vanskeleg med forbipassering. Det oppstår som regel full stans i trafikken, med lange køar som følgje. Ei eventuell større ulukke/hending som vil medføre at brua vert stengt over ein lengre periode, vil ha dramatiske konsekvensar for Sotra/Øygarden. Situasjonen er vurdert som kritisk i den forstand at transportsystemet er svært sårbart, transportstandarden er ikkje tilfredsstillande, og vegkapasiteten er fullt utnytta allereie i dag. Samstundes er det venta sterk auke i folketal og trafikkmengde i åra som kjem. Planlegging og bygging av nytt fastlandssamband vil ta minst 10 år. * ÅDT = gjennomsnittleg tal på køyrety pr. døger. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 12

13 2.1.3 Trafikkutvikling Trafikkteljingar på Sotrabrua ei veke mars 2004 viser følgjande tal: Figur 3. Teljedata frå Sotrabrua mars Utrekna gjennomsnitt for døgertrafikken pr er: kt./døger (ÅDT) Trafikkutviklinga mellom Sotra/Øygarden og Bergen har vore ekspansiv: ÅDT Sotrabru Gratis bru i Sotrabrua opna i Figur 4. ÅDT mellom Sotra/Øygarden og Bergen frå 1965 til Trafikken auka sterkt før passering vart gratis, og har halde fram i åra etter. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 13

14 Trafikknivået på Sotrabrua er svært høgt samanlikna med eit utval andre bru- og tunnelsamband: Sotrabrua Øresundsambandet Nordhordlandsbrua Askøybrua Tromsøysund (4 felt) Oslofjordtunnelen Byfjordtunnelen (Stavanger) Bømlafjordtunnelen Osterøybrua Folgefonntunnelen Hardangerbru (planlagt) Jondalstunnel (planlagt) ÅDT 2003 (køyrety/døger) Figur 5. ÅDT på Sotrabrua (2004) samanlikna med ÅDT på andre vegsamband Trafikkmønster Undersøking av reisemønsteret mellom Sotra/Øygarden og Bergen viser at det er eit stort innslag av korte bilturar mot reisemål nær brua (Litlesotra / Loddefjord), elles er det relativt stor spreiing av trafikken på kvar side av brua: Åsane 8% Øygarden 3% Askøy 6% Laksevåg 5% Bergenhus 18 % Fjell (Lille Sotra) 47% Fjell (Store Sotra) 37% Loddefjord/ Mathopen 26% Fyllingsdalen 11% Årstad 11% Sund 13% Sør og øst 4% Fana/Ytrebygda 11% Reisemønster biltrafikk Kilde: RVU 2000 Figur 6. Utrekna %-vis geografisk fordeling av bilreisene over Sotrabrua. Kjelde: Reisevaneundersøkinga for Bergensområdet 2000 (RVU 2000). Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 14

15 Figuren viser mellom anna at: Nesten 50% av bilturane over Sotrabrua er til/frå Litlesotra Om lag ein firedel av bilturane går til/frå Loddefjord/Mathopen på Bergenssida Berre 18% av bilturane går til Bergen sentrum (Bergenhus bydel), men til saman 30-40% av bilturane går gjennom delar av det sentrale byområdet (turar til Årstad og Åsane går via Nygårdstangen/Danmarksplass). Undersøking av kva reiseføremål bilistane har viser at det er eit stort innslag av reiser i samband med arbeid/næring. Omlag 30% av bilturane over Sotrabrua er reiser til arbeid/skole eller tenestereise. Gjennomsnittet for heile Bergensområdet er 20%. (basert på RVU data der hjemreise er eit svaralternativ) Reisevaneundersøkinga frå 2000 viser tydeleg eit integrert reisemønster mellom Sotra/Øygarden og Bergen. Mellom anna viser analysen at omlag 50% - 60% av bilførarane som køyrer på Sotrabrua er busette i Bergen. Kjøretøyer pr. time Maks timetrafikk på Sotrabrua (2001) mot Sotra mot Bergen morgenrush ettermiddagsrush Figur 7. Retningsfordeling av trafikken over Sotrabrua i rushperiodane. Reisevaneundersøkinga viser at det er relativt jamn retningsbalanse mellom Sotra/Øygarden og Bergen, særleg i ettermiddagsrushet når trafikken er høgast. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 15

16 2.1.5 Kollektivtrafikk Kollektivandelen for personreisene mellom Sotra/Øygarden og Bergen er høg: % av alle personreiser 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % Hele Bergensområdet Reiser via Sotrabroen 5 % 0 % Alle reiser Reiser til sentrum Figur 8. Prosent av alle personreiser som går kollektivt. Kjelde: RVU Kollektivandelen varierer mykje i høve til kva bydel reisene går til: Kollektivandel for reiser fra Sotra til bydeler i Bergen 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Sentrum (innefor bomringen) Indre Laksevåg Fyllingsdalen Åsane og nord for Bergen Årstad As køy Ytre Laksevåg Fana og Ytrebygda Arna og sør og øst for Bergen Figur 9. Kollektivandel for reiser mellom Sotra og bydeler i Bergen. Kjelde : RVU Kollektivtilbodet mellom Sotra og Bergen er bra, med relativt hyppige frekvensar både mot sentrum og andre bydelssenter. Hovudproblemet med kollektivtilbodet er at bussane må stå i den same køen som bilane. Reisetida med buss i rushperiodane vert derfor svært høg, og kollektivtrafikken har ikkje konkurranseføremon framfor bilen når det gjeld framkomst. Det er òg avgrensa tilbod til parkering ved kollektivterminalane. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 16

17 2.1.6 Gang/sykkel Det er eit smalt fortau på kvar side av Sotrabrua (ca. 0,5 meter). Fortauet er ikkje egna til normal bruk for fotgjengarar og syklistar. Det er stor risiko og ubehag med å ta seg fram til fots eller med sykkel over Sotrabrua. I praksis er det ikkje eit akseptabelt tilbod for gang/sykkeltrafikk mellom Sotra og Bergen. 2.2 Framtidig utvikling Folketal og pendling Utviklinga i folketalet i Sotra/Øygarden ser ut til å vekse frå nivået i dag på nærare innbyggjarar til over busette i 2020, dersom noverande vekst held fram. Folketalet i Fjell kommune har tredobla seg på 30 år, og er ein av dei raskast veksande kommunane i Noreg. Veksten er framleis stor, med bustadbygging på eit særs høgt nivå. I Bergen kommune er det venta over nye innbyggjarar fram mot år Sotra/Øygarden og Bergen er integrerte i ein felles bustad- og arbeidsmarknad, med ein stor grad av pendling: Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 17

18 Figur 10. Pendling mellom Sotra/Øygarden og Bergen m/ omland. Antall arbeidstakarar. Avrunda. Kilde: SSB Næringsutvikling Næringslivet er avhengig av tilgang på kvalifisert arbeidskraft, kapital, tilrettelagt infrastruktur og gode transportløysingar for å utvikle konkurransedyktige verksemder. Samstundes er lokalisering av arbeidsstaden og godt tilrettelagde fritids- og tenestetilbod avgjerande for val av stad å bu. I eit høgkostland som Noreg vert det ei særleg utfordring å innfri at prisen på varer og tenester skal vera låg, men samstundes liggje på eit høgt kvalitetsnivå. Det fordrar at vi finn fram til og utviklar næringsverksemd som har komparative føremoner, samanlikna med dei vi konkurrerer med. Hordaland har fleire slike næringar. Særleg gjeld dette olje- og gassindustrien, maritime miljø, marin mat og reiseliv. Desse vil spele ei sentral rolle i arbeidet med å få Hordaland opp til ein av dei mest verdiskapande regionane i Europa. Desse næringane legg i neste omgang grunnlaget for vekst innan tenesteytande næringar, handel og service. Sotra/Øygarden husar tunge næringsverksemder innafor viktige vekstnæringar. Det er avgjerande for vidare utvikling at eksisterande og nye verksemder får gode rammevilkår, slik at grunnlaget for auka verdiskaping vert utnytta. Det har vore stor vekst i næringslivet på Sotra og Øygarden. Veksten i sysselsetting har vore sterkare enn veksten i folketalet. I perioden var veksten i sysselsetting 42 %. Veksten er knytt til offshorerelaterte aktivitetar, handel, industri og offentlig og privat tenesteyting. Med gjeldane planar og utviklingsperspektiv mellom anna innan olje og gass, vil det framleis bli stor vekst i talet på arbeidsplassar. Kollsnes gassanlegg er berre halvvegs utbygd, og det kan ventast etablering av eit stort mangfald verksemder direkte og indirekte knytte til oljeindustrien i regionen. Utviklinga innan privat og offentlig tenesteyting vil halde fram i takt med veksten i folketal og næringsliv. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 18

19 Olje- og gassverksemda er av vital interesse for nasjonen. Drifta av anlegga er avhengige av leveransar av utstyr og komponentar som må fraktast over land. Avgrensingar i framkomst kan skape store problem for desse anlegga. Bergen hamn er intermodal knutepunktshavn, og er i Nasjonal Transportplan valt ut som ein av 10 nasjonalhamner. Det er eit formalisert samarbeid mellom Bergen hamn og CCB på Ågotnes, som er ein berebjelke i Bergen Nasjonalhamn. Figur 11. CCB-basen på Ågotnes. Slik tilhøva ser ut til å utvikle seg, er det den transportmessige infrastrukturen som er mest kritisk for den langsiktige utviklinga i næringslivet i Sotra/Øygarden. Det er eit klart behov for ei langsiktig god løysing for transportsystemet mellom Sotra/Øygarden og Bergen, både for å ivareta eksisterande næringsverksemder, men også for å leggje til rette for å utnytte det store vekstpotensialet i regionen Regional utvikling I arbeidet med Fylkesplanen for Hordaland ligg det føre målsetjingar om transport og infrastruktur: Hordaland skal ha eit heilskapleg og samanhengande transportnett som grunnlag for å auke verdiskapinga og styrke robuste arbeids- og bustadmarknader Ein skal utvikla infrastruktur, tilby støttefunksjonar og gjera arealdisposisjonar som gjer Hordaland til ein attraktivt region å etablere seg i. Behov for ny vegkapasitet i Bergensområdet. Leggje til rette for realisering av auka og meir trafikksikker vegkapasitet mellom Bergen og omlandskommunane. I Nasjonal Transportplan , Storbyomtale Bergen, er det gjort ei drøfting av regionale utviklingstrekk når det gjeld samspelet mellom Bergen og kommunane rundt Bergen. Aktuelle avsnitt i rapporten: Trafikk og miljøproblemene som opptrer nærmere byens sentrum medfører restriksjonstiltak, deriblant økonomiske. Det kan medføre styrket grunnlag for næring og annen serviceoppbygging i de eksterne knutepunktene, som Knarvik, Straume, Osøyro, samt i bydelssentra. Bergen sentrum vil som kjerne i en region få fortsatt vekst, veksttakten vil bli økende i omegnskommunene. En befolkningsøkning på og en boligbygging på i Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 19

20 Bergensområdet vil i 30-årsperspektivet styrke de ytre by- og omegnssentra. Tilførsel av nye arbeidsplasser vil, selv om sentrale Bergen fortsatt har et arbeidsplassoverskudd, medføre spredning også av næringsvirksomhet. Det vil bli et økende behov for kommunikasjon, både til arbeid og fritid, mellom bydeler og omegnssentra og befolkningskonsentrasjoner. Byområdets radiale trafikkårer vil få økende belastning fra trafikk med andre mål enn bykjernen. Rapporten underbyggar med dette prognosane for vidare vekst og behovet for gode kommunikasjonar mellom Sotra/Øygarden og Bergen i eit langsiktig perspektiv Trafikkprognose Det er etablert trafikkmodell for Bergensområdet, som har utrekna tal for trafikk pr. døger (ÅDT) langs vegnettet. Meir om føresetnadene i modellen i kapittel om trafikale konsekvensar. Transportmodellen viser følgjande trafikkprognose for Sotrabrua: Figur 12. Prognose for ÅDT I følgje prognosane frå trafikkmodellen til Statens vegvesen, vil trafikknivået over Sotrabrua vil liggje på om lag ÅDT i Dette tilsvarar ein årleg trafikkvekst frå i dag til 2015 på om lag 2 % pr. år. Dersom denne veksten held fram til år 2030 vil trafikknivået auke til om lag på ÅDT. Dersom veksten som har vore dei 10 siste åra held fram (4,7% pr. år), vil trafikken bli om lag ÅDT, allereie i år Dersom denne høge veksten held fram til 2030 vil trafikken bli opp mot ÅDT i Dette er tal som er langt i overkant av kva eksisterande Sotrabru kan handtere. Kapasiteten er fullt utnytta allereie i dagens situasjon med ÅDT. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 20

21 2.3 Konklusjon Problemanalysen kan så langt oppsummerast i fem hovudpunkt: 1. Stort transportbehov Sotra/Øygarden har snart over innbyggjarar. Veksten er stor. Næringslivet ekspanderer sterkt, og olje- og gassindustrien har nasjonal verdi. Det er tett hamnesamarbeid mellom Sotra og Bergen. Transportbehovet i næringslivet er stort og veksande (gods og persontrafikk). Sotra/Øygarden og Bergen har felles bustad- og arbeidsmarknad, og det er stor pendlartrafikk over brua. Trafikken over Sotrabrua er i dag om lag bilar i døgeret. Trafikkprognosane tilseier ÅDT om ca. 10. år, men kan òg bli høgare dersom noverande vekst held fram. 2. Låg transportstandard Kollektivtrafikken står i same kø som bilane, det er ikkje etablert eigne kollektivfelt. Eksisterande bru tilfredsstiller ikkje standardkrava i vegnormalane. Dette gjeld både køyrebanebredde, gang/sykkeltilbod og rekkverk. Kapasiteten i vegsystemet er fullt utnytta. Fleire kryss er overbelasta allereie i dag. Med den venta trafikkveksten kan ein rekne med omfattande køar i rushperiodane. Det er ikkje tilbod til gang- og sykkeltrafikken mellom Sotra og Bergen. Ulukkesfrekvensen på eksisterande samband er høgare enn normalt. 3. Sårbart transportsystem Sotrabrua er det einaste vegsambandet mellom Sotra/Øygarden og Bergen. Regionen er svært sårbar om noko skulle skje med Sotrabrua. Transportsystemet er utsett når det skjer ulukker eller nokon får motorstans e.l. Det oppstår i slike tilfelle lange køar, og transportsystemet bryt saman. Dersom det skulle skje større ulukker eller tekniske problem som inneber at brua må stengjast over ein lengre periode, vert konsekvensane dramatiske. 4. Behov for ei langsiktig transportløysing På grunn av den sterke veksten og det tette samspelet mellom Sotra/Øygarden og Bergen, er det avgjerande å få på plass eit framtidsretta transportsystem med tilfredstillande standard, kapasitet og tryggleik. Transportsystemet i dag har store manglar, og utan tiltak vil dette skape store og langsiktige/strukturelle problem for både Sotra/Øygarden og Bergen. Kortsiktige tiltak kan medverke til ei mellombels stabilisering av trafikksituasjonen, men vil ikkje representere ei akseptabel langsiktig løysing i forhold til dei utfordringane ein står overfor. 5. Behov for kortsiktige tiltak Transportsituasjonen er i ferd med å bli kritisk allereie i dag. Eit nytt fastlandssamband kan tidlegast stå ferdig om ca. 10 år. Det er difor heilt nødvendig å setje i verk mellombels tiltak som kan betre trafikkavviklinga, og tilbodet til kollektivreisande og gang/sykkeltrafikken. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 21

22 3 MÅLSETTING Framlegg til målsetting for arbeidet med å realisere nytt fastlandssamband mellom Sotra/Øygarden og Bergen: 3.1 Hovudmål Det skal utviklast eit fastlandssamband mellom Sotra/Øygarden og Bergen, som sikrar langsiktig gode kommunikasjonstilhøve, og som med dette legg eit godt grunnlag for vidare vekst og regional utvikling. Det skal vere eit tenleg tilførselsvegnett til fastlandssambandet, både på Bergens- og Sotrasida. 3.2 Delmål Framlegg til målbare kriterium/delmål for nytt fastlandssamband: 1. Transportsambandet skal ha tilstrekkeleg standard, tryggleik og kapasitet til å handtere framtidig trafikketterspurnad mellom Sotra/Øygarden og Bergen. 2. Kollektivtransporten skal sikrast minst like god framkomst som biltrafikken. 3. Det skal vere eit attraktivt gang/sykkeltilbod mellom Sotra/Øygarden og Bergen. 4. Transportsambandet skal leggje til rette for miljøvenlege transportløysingar. 5. Sårbarheita med dagens transportstandard skal reduserast. 6. Det skal vere tenlege tilførselsvegsystem på kvar side av fastlandssambandet. 7. Prosjektet skal ha eit realistisk grunnlag for finansiering basert på ein kombinasjon av bompengar og statlege midlar. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 22

23 4 ALTERNATIVE LØYSINGAR 4.1 Kortsiktige tiltak Framdriftsplanen viser at eit nytt samband i beste fall kan stå ferdig om ca. 10 år. Samstundes med dette er trafikksituasjonen i ferd med å bli svært problematisk, og utviklinga i regionen tilseier at veksten vil halde fram. Transportsituasjonen i området er prega av særs lange køar i morgon- og ettermiddagsrushet. I mandatet for Sambandet heiter det at kollektivtiltak skal ha spesiell merksemd. Med utgangspunkt i dette og dei utfordringane ein står framfor før nytt samband er etablert, vil det vere naudsynt å rette fokus på kortsiktige tiltak som kan løyse flaskehalsar i trafikksystemet, og betre tilhøva for kollektivtransporten og gang/sykkeltrafikken. Problemstillingar og framlegg til tiltak er nærare vurderte i Vedlegg 1. Tabellen under gjev ei kortfatta oppsummering av aktuelle tiltak. Tiltak Ansvar Gang/sykkelveg Straume Sotrabrua (anleggsstart 2004). Kollektivfelt på heile eller delar av strekninga mellom Straume og Storavatn, fram til noverande bru. Statens vegvesen Statens vegvesen Bergen kommune Ny rundkøyring ved Knarrevik/Valen. Statens vegvesen / Fjell kommune (forskottering) Gang/sykkelbane på Sotrabrua (utanfor eksisterande rekkverk). Fleire parkeringsplassar i kollektivknutepunkt (Sartor senter, Kolltveitkrysset). Auka frekvens og generell standardheving på kollektivtilbodet. Statens vegvesen Sartor senter/ Fjell kommune HSD, Fylket, Bergen kommune Gjennomføring av desse tiltaka kan medverke til ei mellombels stabilisering av trafikktilhøva og betre konkurransevilkåra for dei miljøvennlege transporttilboda. Tiltaka representerer likevel ikkje ei langsiktig løysing for sambandet mellom Sotra/Øygarden og Bergen. Heile strekninga mellom Storavatnet og Straume, inkl. noverande bru, har ikkje god nok transportstandard i forhold til kva som er naudsynt i eit langsiktig perspektiv, sjølv om ein gjennomfører viktige strakstiltak. Det må difor arbeidast parallelt med iverksetjing av kortsiktige tiltak og planlegging av nytt, permanent fastlandssamband. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 23

24 4.2 Vegprising/trafikktiltak Det er aktuelt å vurdere i kva grad satsing på kollektivtrafikk, eventuelt kombinert med vegprising, kan vere eit alternativ til å byggje eit nytt fastlandssamband mellom Sotra/Øygarden og Bergen. Ein slik strategi kan gå ut på å vidareutvikle tilførselsvegnettet fram til noverande bru, t.d. gjennom etablering av kollektivfelt inn mot brua frå kvar side, kombinert med generelle tiltak for å styrke kollektivtilbodet og gang/sykkeltilbodet (jfr. kortsiktige tiltak). Eventuell innføring av vegprising vil kunne medverke til å dempe biltrafikken over Sotrabrua og dermed redusere rushtidsproblema. Transportutgreiinga syner at med det reisemønsteret ein har i dag, vil potensialet for å overføre trafikk frå bil til kollektiv vere avgrensa. Med å innføre vegprising er det truleg at ein kan få noko overføring til kollektivtrafikk, men det vil også skje endringar i reisemønsteret. Med den trafikkauken som har vore dei siste 10-åra, er det uvisst kor lenge ein med vegprising kan halde trafikken nede på eit akseptabelt nivå i høve til trafikkavvikling og trafikktryggleik. Det vert difor eit spørsmål om vegprising/kollektivsatsing representerer ein reell strategi for ei langsiktig løysing, eller om dette berre vert ei utsetjing av tidspunktet for bygging av nytt fastlandssamband. I tråd med rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportlegging, skal ein i den formelle planprosessen vurdere alternativ til å byggje seg ut av trafikkproblema. Vegprising/kollektivsatsing er ein slik strategi, og vil bli greidd ut i samband med konsekvensutgreiinga (KU). Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 24

25 4.3 Ny Sotrabru Status for eksisterande Sotrabru Slik Sotrabrua er i dag har ho ikkje tilfredsstillande standard. - køyrebanen er for smal i høve til vegens funksjon og trafikkmengde - det er ikkje lagt til rette for gang/sykkeltrafikk - rekkverket er svakare enn standardkrava for nye bruer - ulukkesfrekvensen er dobbelt så stor som på ein normal hovudveg med 80 km/t - brua tåler ikkje auke i trafikklast (t.d. 60 tonns vogntog) Det siste punktet medfører i praksis at enkelte spesialtransportar (t.d. mobilkran) ikkje kan gå over brua. I nokre tilfelle må brua stengjast for trafikk for å dirigere over tyngre spesialtransportar. Den dårlege standarden på brua er alvorleg med tanke på den aukande trafikkmengda. Det er mogleg å setje i verk tiltak for å betre standarden og tryggleiken, men dette vil medføre store kostnader: Tiltak Ordinært vedlikehald Gangbane (på utsida av dagens vegbane). Nytt rekkverk, inkl. naudsynt forsterking Kostnad 6,4 mill.kr. pr. år 20 mill.kr. 32 mill.kr. Dagens Sotrabru kan ikkje utvidast med fleire køyrefelt. For å auke vegkapasiteten må ein byggje ny bru. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 25

26 4.3.2 Alternative løysingar Det er vurdert to ulike prinsippløysingar for ny bru: Alternativ Ny 2-felts bru Ny 4-felts bru Skildring Ny 2-felts bru ved sida av eksisterande bru, slik at det samla vert 4 køyrefelt, 2 i kvar retning. Det må vere ny gang/sykkelveg på den nye brua. Ny 4-felts bru, inkl. gang/sykkelveg. Plassering ved sida av eksisterande bru, som har 2 køyrefelt, slik at det til saman vert 6 køyrefelt. Kostnad 670 mill.kr. 970 mill.kr. Vurdering Kapasiteten må nyttast til biltrafikken, dvs. det vert ikkje eige kollektivfelt. 2 av køyrefelta på noverande bru vil ha redusert standard (for liten køyrebanebreidde). Noverande bru vil ikkje tåle ei auke i trafikklasta, dvs. dagens ulemper med spesialtransportar vert den same. Med ny 4-felts bru for biltrafikken, kan noverande bru nyttast til kollektivtrafikk eller gang/sykkeltrafikk. Brua får fullgod standard i høve til vegnormalane (køyrebanebreidde, rekkverk etc.) Ulempe med auke i trafikklasten vert eliminert. Kostnadstala er på dette stadiet svært usikre, og må oppfattast som ein indikasjon på kva nivå kostnadene vil liggje på. Det er vurdert alternativ plassering av ei ny bru. Terrengtilhøva og konflikt med eksisterande busetnad gjer at ei anna lokalisering enn noverande er lite realistisk Tilførselsvegar til ny bru Alternativ Det er vurdert tilførselsvegnett til ny Sotrabru i fleire kombinerte alternativ: 2 og 4 felts bru Ny bru sør og nord for dagens bru Veg i dagen og tunnelløysingar på Sotrasida Veg i dagen og tunnelløysingar på Bergenssida Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 26

27 Figur 13. Illustrasjon av ny 4-felts bru nord for eksisterande bru, og utviding av dagens veg til 4 felt både på Bergens- og Sotrasida. Figur 14. Illustrasjon av ny 4-felts bru og tilførselsvegnett basert på tunnel på begge sider av brua. Kostnadsoverslag Bro Kostnader ved tilførselsveg på Sotrasida/Bergenssida (mill.kr.) veg/veg veg/tunnel tunnel/veg tunnel/tunnel 4-felt felt 370 Ikkje utrekna For tunnelalternativa på Bergenssida er det rekna med tunnelpåhogg v/ Drotningsvik. Det er også sett på tunnelpåhogg ved Stiavatnet. For brualternativa er det rekna med ny bru på nordsida av dagens bru. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 27

28 Kostnadsvurderingane indikerer ein kostnad på mellom 300 og 400 mill.kr. for eit tenleg tilførselsvegnett til ny Sotrabru for strekninga Straume Storavatn. Dette gjeld enklaste løysing, med utviding av noverande veg. Ved å legge på om lag 200 mill. kr., kan det etablerast tunnelløysingar på begge sider. Det vil gje full avlastning av eksisterande veg og vera svært heldig for miljøet. Vurdering I delrapporten om tilførselsveg til ny bru er det er vist at det er mogleg med ulike kombinasjonar av veg i dagen og tunnel. Ved nokre av tunnelløysingane er det liten overdekking og dette kan gje endringar i kostnadene. Det er likevel vurdert som mogleg å få til tunnelløysingar på kvar side av brua. Vidare vurdering av aktuelle alternativ vil vere ein del av neste planfase (konsekvensutgreiing). I den samanhengen er følgjande vurderingar sentrale: Miljøkonsekvensane av å utvide eksisterande veg (riving av bygningar, nærføring til busetnad, konsekvensar for friluftsliv og landskap etc.) Miljøgevinstane av å byggje tunnel i form av avlasting av dagens veg (t.d. kan eksisterande veg mellom Drotningsvik og Storavatnet nedgraderast til lokalveg eller delvis fjernast dersom det vert bygd tunnel til Storavatnet.) Miljøverknadene av kryssområda der det ev. skal etablerast tunnel (omfattande toplankryss med store arealinngrep). Trafikkfunksjon, lokalisering av kryss og tilkomst til bustadområde osv. Tekniske vurderingar av tunneltrasé, overdekking etc. Estetikk/utforming av ny Sotrabru og framtidig bruk av eksisterande bru. Framtidig senterutvikling i Straumeområdet i høve til vegtrasé og busetnad Oppsummering og kostnader Samla kostnader for brualternativet: Alternativ Ny 2-felts bru Ny 4-felts bru Brukostnad 670 mill.kr. 970 mill.kr. Tilførselsveg Straume Storavatn, inkl. kryss (dagløysing) 370 mill.kr 330 mill.kr. SUM mill.kr mill.kr. Med tunnelløysingar på kvar side vil kostnadene auke med om lag 200 mill.kr. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 28

29 4.4 Undersjøisk tunnel Alternative løysingar Det er gjennomført ein analyse av moglege tunneltraséar mellom Sotra og Bergen. Alternativa er skisserte som moglege veglinjer, og byggjer på grove tekniske vurderingar. På dette planstadiet er det stor uvisse om løysingar og tekniske tilhøve. Det er vurdert tunnelløysingar frå Askøy i nord til Sund i sør. Det kan tenkjast fleire aktuelle område for tunnelpåhogg på kva side, og dermed eit stort tal av kombinasjonar av trasévariantar. Ein undersjøisk tunnel mellom Sotra/Øygarden og Bergen må ha to tunneltubar med 2 køyrefelt i kvar retning, til saman 4 felt. Dette er på grunn av tunnellengde og forventa trafikkvolum. Ramnanger Vindnes Strusshamn Kolltveit Fjell Straume Storavatnet Liavatnet Mathopen Ringveg vest Tellnes Dolviken Birkelandskrysset Skogsvågen Figur 15. Illustrasjon av tunnelalternativ som er utgreia. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 29

30 I Vedlegg 2 er føresetnadene for vurderingane presentert, og det er vist eit utval av prinsipielt ulike trasévariantar, som er nærare skildra og kostnadsrekna. For å få så nøyaktige tal som mogleg i denne planfasen, har det vore gjennomført førebels seismiske undersøkingar i alle dei aktuelle fjordområda. Dette utelukkar ikkje andre kombinasjonar og variantar, dersom desse er interessante. For andre variantar vert det vist til delrapport om tunnelalternativa Oppsummering og kostnader Alt. Strekning (frå til) Lengde (km.) Største djupne (meter) Maks. stigning ( ) Kostnad (mill.kr.) 1 Vindenes-Ravnanger 11, Straume-Storavatn 6, Straume-Liavatn 7, Kolltveit-Liavatn 9, Straume-Ringveg Vest 9, Tellnes-Birkeland 10, Skogsvågen-Birkeland 13, I tillegg kjem kostnader til tilførselsveg og kryss med eksisterande vegnett. Dette kan vere kompliserte løysingar i form av 2-plans kryss, med kostnader på om lag mill.kr. (for kryss i begge endar). Det vert understreka at tunnelalternativa er vurderte på eit grovt nivå. Det er berre utført førebels seismiske målingar. Eventuelt ukjente lausmasselag eller dårleg fjellkvalitet kan føre til auka tunnellengde / stigning. I vidare detaljplanlegging vil traséalternativa bli optimaliserte i høve til fjellforhold / veg i dagen etc. Dette kan føre til endra tunnellengder og kostnader. I kostnadsvurderinga må ein i tillegg ta omsyn til naudsynte tilførselsvegar og kryss med eksisterande vegnett. I nokre alternativ kan dette vere kompliserte løysingar med høge kostnader. Krav til stigningsforhold vil vere ein avgjerande parameter for dei kortaste tunnelalternatva. Vegnormalane krev maks. 60. Det kan søkjast om å avvike frå normalane, men det vert også ei vurdering av kva stigningsforhold ein ønskjer å ha på dette sambandet, med dei trafikkmengdene ein her har å gjere med. Alternativ 1 via Askøy fangar berre opp 5% av trafikkgrunnlaget mellom Sotra/Øygarden og Bergen (sjå kapittel om trafikk). Trafikknivået i noverande korridor vert omtrent uendra. Alternativ 1 vurderast ikkje å vere eit reelt alternativ for nytt fastlandssamband mellom Sotra/Øygarden og Bergen, og inngår ikkje i vidare vurderingar i rapporten. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 30

31 4.5 Andre tiltak Tilførselsvegnett nord sør på Sotra I mandatet til Sambandet Sotra/Øygarden Bergen AS inngår vurdering av ein ny tilførselsveg nord sør på Sotra/ Øygarden. Tilførselsvegen skal sikre ein god tilkomst til det nye fastlandssambandet, uavhengig av kva alternativ ein til slutt går inn for. Det er skissert ein mogleg trase med høg standard som grunnlag for eit grovt kostnadsoverslag. Ved oppstart av formelt planarbeid vil fleire traséalternativ bli handsama, og det vil bli gjort meir omfattande tekniske, arealmessige og miljømessige vurderingar. Vurderingane er avgrensa til strekninga mellom Eide i sør og Ågotnes i nord. I kostnadsoppsettet er det føresett ein standard som avkjørselsfri hovudveg, dimensjonert for 80 km/t og med separat gang/sykkelveg. Når det gjeld strekninga mellom Kolltveit og Ågotnes, er det tatt utgangspunkt i silingsrapport frå Statens vegvesen og Fjell kommune (mai 2001). Også her er berre eitt alternativ kostnadsrekna. Eventuelt seinare val av andre traséalternativ vil kunne gje andre kostnader. Kartskisse med aktuell trasé er vist i vedlegg 3. Førebels kostnadsvurdering: Oppgradering av vegforbindelsen Eide - Ågotnes Eide - Kolltveit Kolltveit - Ågotnes Eide - Ågotnes Vegelementer 12,8 km 8,3 km 21,1 km Utbedring (lm) Ny veg (lm) Tunnel (lm) Viadukt (lm) Nye kryss (stk) Kostnad (kr) Samla kostnad er førebels kalkulert til om lag 500 mill.kr Trafikksikring mv. I samband med etablering av nytt fastlandssamband, vil det kunne oppstå behov for andre tiltak, både på Bergens- og Sotrasida. Dette kan vere mindre vegutbetringar, trafikksikringstiltak etc. På dette stadiet er omfanget av dette uvisst. I samband med etterfølgjande vurdering av finansiering legg ein til grunn eit overslag på 100 mill. kr. til andre tiltak. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 31

32 4.6 Samla kostnadsoversikt Alt. Nytt fastlandssamband (bro/tunnel) Tilførselsvegar og andre tiltak Tilknytings veg til bru, nye kryss Oppgrad. av Sotrabrua Tilførselsveg nord -sør på Sotra Trafikk -sikring etc. SUM Bru (2-felts) Bru (4-felts) Alt 2. Tunnel Straume-Storavatn Alt. 3. Tunnel Straume-Liavatn Alt.4.Tunnel Kolltveit-Liavatn Alt 5. Tunnel Straume-RV.Vest Alt. 6. Tunnel Tellnes-Birkeland Alt 7. Tunnel Skogsv.-Birkeland For alle tunnelalternativa er det stipulert kr. 150 mill. i tilknytingsvegar/kryss på begge sidene, samt 50 mill. kr til oppgradering av Sotrabrua (gangbane og forsterkning av rekkverk). 50 mill.kr. til oppgradering av eksisterande Sotrabru ligg også inne i brualternativet med 2 felt. For alt. 5 med kryss i fjell er det lagt inn 200 mill.kr. i tilførselsvegnett/kryss. Det vert presisert at kostnadstala er svært usikre på dette planstadiet Bro (2-felts), dagløysing veg Bro (4-felts), dagløysing veg Nytt fastlandssamband Tilførselsvegar og andre tiltak Alt 2. Tunnel Straume- Storavatn Alt. 3. Tunnel Straume- Liavatn Alt.4.Tunnel Kolltveit-Liavatn Alt 5. Tunnel Straume- Ringveg Vest Alt. 6. Tunnel Tellnes- Birkeland Alt 7. Tunnel Skogsvågen- Birkeland Figur 16. Samla kostnadsoversikt (mill.kr.) for alternative fastlandssamband til Sotra/Øygarden. Kostnadstala er grove og usikre. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 32

33 5 KONSEKVENSVURDERINGAR 5.1 Trafikk Trafikktala er rekna ut med transportmodellen som Statens vegvesen nyttar i sine trafikkanalysar. Modellen er basert på prognosar for folketal og arbeidsplassar mot år Folketal - og arbeidsplassprognosane tek ikkje omsyn til eventuelt langsiktige endringar i senterstruktur og regional utvikling som følgje av infrastrukturtiltak. I alle tunnelalternativa er det føresett at Sotrabrua vert open for vanleg trafikk, men med lokalvegstandard og 50 km/t som fartsgrense. I vedlegg 4 er det laga illustrasjonar av utrekna trafikk på vegnettet ved dei ulike alternativa. Ein gjer merksam på at nokre av tala er usikre, og det går føre seg arbeid med å kvalitetssikre trafikkmodellen. Mellom anna er forventa trafikk over Askøybrua i 2015 svært høg i forhold til tidlegare prognosar. Prognosane vil bli nærare analyserte i det vidare planarbeidet. Utrekna trafikk i 2015 på det nye sambandet, og resttrafikken på noverande Sotrabru: Alternativ ÅDT 2015 nytt fastlandssamband ÅDT 2015 på Sotrabrua ( resttrafikk ) Alternativ Ny Sotrabru Alt.1 Vindenes-Ravnanger Alt. 2 Straume-Storavatn Alt. 3 Straume-Liavatn Alt. 4 Kolltveit-Liavatn Alt. 5 Straume-Ringveg Vest Alt. 6 Tellnes-Birkeland Alt. 7 Skogsvågen-Birkeland Trafikktala føreset gratis bru, som i dag. Med ei eventuell bompengefinansiering vil trafikknivået i bompengeperioden verte lågare (pga. trafikkavvisning). I kva grad det forsvinn trafikk pga. bompengar skal utgreiast nærare i vidare planprosess. Årsaka til skilnadene i summen av trafikken på det nye sambandet og Sotrabrua er dels avrunding av tal, og dels ulik trafikkskaping i høve til attraktiviteten på sambandet. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 33

34 Hovudkonklusjonar frå trafikkvurderingane: Samla trafikk frå Sotra og Askøy vil over tid medverke til stort trafikkpress på vestre innfartsåre til Bergen. Trafikken kan kome opp mot ÅDT (i dag er ÅDT om lag ). Dette medfører store utfordringar når det gjeld framtidige transportløysingar og fordeling mellom biltrafikk og kollektivtransport. Vegsystemet har svært høg kapasitet, men med trafikk over vil ein nærme seg kapasitetsgrensa, og transportsystemet vert sårbart. Prognosane indikerar store utfordringar med tanke på trafikkauken frå Sotra/Øygarden og Askøy inn mot kryssområdet ved Storavatnet. Forventa trafikk på Askøybrua i 2015 (utan bompengar) er høg. Modellutrekningane syner ta som er mykje høgare enn tidligare prognosar. Det vert arbeidd med kvalitetssikring av desse trafikktala for å avklare kva nivå som er realistisk. Trafikkpresset på vestre innfartsåre vil auke, uavhengig av framtidig løysing for nytt fastlandssamband til Sotra/Øygarden. Eit nytt samband mellom søre delar av Sotra og Fana vil ikkje avlaste vestre innfartsåre med meir enn 5%. (frå til ÅDT). Ny Sotrabru vil fange opp heile trafikkgrunnlaget mellom Sotra/Øygarden og Bergen, medan tunnelløysingane vil gje ei fordeling av trafikken mellom tunnel og bru. Tunnelløysingane i noverande vegkorridor (RV. 555) vil fange opp 30% - 50 % av trafikkgrunnlaget. Resttrafikken over Sotrabrua vert opp mot ÅDT i 2015, og kan på lang sikt nærme seg nivået som ein har i dag. Tunnelløysingane mellom søre delar av Sotra og Fana vil berre fange opp % av trafikkgrunnlaget. Resttrafikken over Sotrabrua vert opp mot ÅDT allereie i Figur 17. Illustrasjon av trafikkprognose. Alternativ med undersjøisk tunnel mellom Straume og Storavatn. Trafikktal for alle alternativa er vist i Vedlegg 4. Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen 34

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Kortversjon av høyringsframlegg til kommunedelplan med konsekvensutgreiing for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 21.02.2012

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Kortversjon av høyringsframlegg til kommunedelplan med konsekvensutgreiing for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 21.02.2012

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ

KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ FRÅ FISKERI TIL OLJETEKNOLOGI INNHALD 03 Frå fiskeri til oljeteknologi 04 Sotra/Øygarden-Bergen Vest 07 Utdatert og overbelasta vegnett 08 Trafikkutvikling

Detaljer

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen Statens vegvesen Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME Att: Willy Sørensen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Lilli Mjelde / 55516439 15/249327-22

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Rv.7 Hardangervidda. Vegtrasé Storlia-Haugastøl. Trafikkanalyse

Rv.7 Hardangervidda. Vegtrasé Storlia-Haugastøl. Trafikkanalyse Vegtrasé Storlia-Haugastøl Trafikkanalyse Mai 2010 INNHALD 1 INNLEIING... 3 2 PROBLEMSTILLINGAR... 4 3 VEGTRASÉ... 5 3.1 TRASÈ... 5 3.2 AVSTANDAR OG REISETIDER... 5 4 KONSEKVENSAR... 6 4.1 KØYREAVSTANDAR

Detaljer

RV. 555 SOTRASAMBANDET

RV. 555 SOTRASAMBANDET RV. 555 SOTRASAMBANDET Prinsipp for delvis bompengefinansiering Bergen, 3. februar 2016 INNHALD 1 INNLEIING... 2 2 SAMANDRAG... 3 2.1 PRINSIPP FOR DELVIS FINANSIERING AV SOTRASAMBANDET... 3 2.2 FINANSIERINGSPLAN...

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag Vegsamband over Ytre Steinsund Oppgradert kostnadsoverslag Region vest Leikanger, R.vegktr Utgreiingsseksjonen Dato: 22.02.2012 Innhald 1. Innleiing 2 2. Tidlegare utgreiingar 3 3. Endring i føresetnader

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013 BOMPENGESØKNAD Rv 13 Jobergtunnelen 1 Innhald 2 Innleiing 3 3 Omtale av prosjektet 4 4 Kostnadsoverslag 5 5 Finansieringsopplegg 5 6 Bompengeopplegg 5 7 Utviding av Vossapakko og konsekvens for nedbetaungstida

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Masfjorden kommune presenterer Masfjordsambandet Forprosjekt - juni 2012 - eit viktig regionalt infrastrukturprosjekt Sevilingeniør Helge Hopen AS

Masfjorden kommune presenterer Masfjordsambandet Forprosjekt - juni 2012 - eit viktig regionalt infrastrukturprosjekt Sevilingeniør Helge Hopen AS Masfjorden kommune presenterer Masfjordsambandet - juni 2012 - eit viktig regionalt infrastrukturprosjekt Sevilingeniør Helge Hopen AS INNHALD 1 INNLEIING... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 PROBLEMSTILLINGAR OG

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Sotrasambandet Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-Bergen

Sotrasambandet Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-Bergen Sotrasambandet Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-Bergen Parsell: Kolltveit-Storavatnet KOMMUNEDELPLAN MED KU Statens vegvesen Region vest HØYRINGSFRAMLEGG Dato: 16. februar 2012 Statens vegvesen Region vest

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år

Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år Prosjektomtale Etter initiativ frå Stord kommune er det utarbeida ein søknad i samarbeid mellom Stord og Fitjar kommunar og

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/3194-15525/06 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 99/06 Formannskap/ plan og økonomi 17.08.2006 70/06 Kommunestyret

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund Kunnskap og like muligheter Kvaliteten på tilbodet til kvar einskild elev i kommunen må alltid

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013.

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen MELDING Til: Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Dato: 17. oktober 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201307938-1/BJORMI Arkivnr.: 815 Trafikkstatistikk for bomringen

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Fjell Venstre. Program 2011-2015

Fjell Venstre. Program 2011-2015 Fjell Venstre «Det eg brenn mest for, er å få eit nytt fastlandsamband lengre sør på Sotra. For at det skal kunne realiserast, trengs det eit fleirtalsvedtak i Fjell kommunestyre. Det kan du som veljar

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Fast utval for plansaker 13.12.2012 055/12 Per Langnes Avgjerd av: Fast utval for plansaker Arkiv: L12 Arkivsaknr 12/806 Fv. 659 - Nordøyvegen - Delområde

Detaljer

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE.

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. Målsetting for analysen Målsettinga for analysen er og vise kor mange personar som

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Framlegg til Reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Kolltveit Storavatnet

Framlegg til Reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Kolltveit Storavatnet 01.10.2015 Framlegg til Reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Kolltveit Storavatnet Framlegg til reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Parsell Kolltveit Bergen kommunegrense Tema Innleiing bakgrunn og

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015 Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Visjon og mål for planarbeidet... 3 3.1 Samarbeid

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

Hardangertunnelen, ein moglegeheit for både Kvam og Statnett. Ved Jon Nedkvitne

Hardangertunnelen, ein moglegeheit for både Kvam og Statnett. Ved Jon Nedkvitne Hardangertunnelen, ein moglegeheit for både Kvam og Statnett Ved Jon Nedkvitne Hardanger Verdas best bevarte naturbaserte reisemål (National Geographic) 2 2 Kvam 8.300 innb. Senralt i Kvam 6.000 innb.

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Astrid Eide Stavseng /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Astrid Eide Stavseng / Statens vegvesen Volda kommune Utvikling Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Astrid Eide Stavseng / 16/28947-8 05.04.2016 91748468 E39 Volda-Furene.

Detaljer

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse: Vår

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane (FT-sak 1/12): Endeleg vedtak i Fylkestinget likt

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Klipp hekkar og busker

Klipp hekkar og busker Klipp hekkar og busker Informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg Tenk trafikktryggleik! Har du tenkt på at gjerdet, hekken og buskene dine kan vere ei dødsfelle for andre? Om bilistar

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Transportutgreiingar Analyse av framtidige behov

Transportutgreiingar Analyse av framtidige behov Transportutgreiingar Analyse av framtidige behov Plankonferansen 29.10.2014 Innhald Om transporttemaet i planen Framtidig infrastruktur for vegtransport o KVU for Bergensområdet o Fylkesvegnettet o Spesielle

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer