KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ"

Transkript

1 KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ

2 FRÅ FISKERI TIL OLJETEKNOLOGI INNHALD 03 Frå fiskeri til oljeteknologi 04 Sotra/Øygarden-Bergen Vest 07 Utdatert og overbelasta vegnett 08 Trafikkutvikling og folketalsvekst 10 Høge ulukkestal 11 Berekraftig regional byutvikling 14 Nytt Sotrasamband 17 Samordna areal- og transportplanlegging 18 Mykje meir enn eit vegprosjekt 22 Samband for verdiskaping 22 Samband for lokal og regional utvikling 24 Nytt Sotrasamband på NTP Boska Reklame AS Grafisk design: Gaute Hatlem Illustrasjon forside: MIR Opplag II. Då Sotrabrua opna i desember 1971 vart Sotra/Øygarden landfast med bergensregionen. Dette skjedde berre to år etter dei første oljefunna i Nordsjøen. Sotrabrua og oljeeventyret fekk store, positive ringverknader for øysamfunnet i vest. I løpet av 40 år er eit fiskarsamfunn forvandla til eit moderne teknologi-og industrisamfunn med over 800 verksemder og meir enn arbeidsplassar. Frå 1972 til 2012 er folketalet nesten 3-dobla. Sotrabrua vart bygd med ei levetid på 40 år og med intensjonar om vekst og velstand. I dag er Sotra/Øygarden blitt ein av Noregs viktigaste verdiskapingsregionar. 3

3 4 SOTRA/ØYGARDEN - BERGEN VEST ER EIN AV DEI RASKAST VEKSANDE REGIONANE I LANDET FV 561 RV 555 Bergen Vest og Sotra/Øygarden er ein verdiskapande og velfungerande region i sterk vekst. Berre i Sotra/Øygarden auka talet på arbeidsplassar med meir enn 40% frå 2000 til I regionen under eitt auka innbyggjartalet til meir enn Dette gjer regionen til ein av dei raskast veksande i Noreg. Regionen har fleire store næringsområde av nasjonal og global betydning: Coast Center Base (CCB), Kollsnes Næringspark og Stureterminalen. Dei siste åra har Sotra/Øygarden-Bergen Vest styrka sin posisjon som nasjonalt og globalt senter/verdiskapingsregion for olje, gass og undervass-teknologi (subsea). Sotrabrua og tilhøyrande riksvegar knyter området saman og er avgjerande for regionen sin vekst.

4 7 UTDATERT OG OVERBELASTA VEGNETT Hinder for vidare vekst. Trugsel mot tryggleik og miljø. 40 år med kraftig vekst og eit utdatert samband frå 1971 er ein hemsko for regionen. Sotrabrua var dimensjonert for bilar, men har på einskilde dagar registrert trafikk på over bilar. Liten vegbreidde gjer det ikkje mogeleg å prioritere kollektivtrafikk. Særs smal vegskulder gjer det særs vanskeleg å gå eller sykle over. Den gamle Sotrabrua er i realiteten einaste ferdslealternativet mellom Bergen og Sotra/ Øygarden. Med berre ein hovudveg og ingen alternative vegar/omkøyringar ved ulukker og i krisesituasjonar er sambandet særs sårbart. Ei smal, to-felts bru som einaste samband til fastlandet er ein trugsel mot tryggleik og miljø.

5 8 Døgntrafikkfordeling over Sotrabrua 2011 Trafikkutvikling Sotrabrua (ÅDT) Trafikktal samanlikna med andre bruer (ÅDT) TRAFIKKUTVIKLING OG FOLKETALSAUKE Fra Bergen Fra Sotra Trafikkauken i området Sotra/Øygarden-Bergen er resultatet av sterk vekst og positiv utvikling i regionen. Trafikkveksten i regionen syner ikkje teikn til å stagnere. I 2011 fekk vi ein auke i trafikken på 2,7%. Hausten 2012 er ÅDT nær og målt til meir enn på einskilde dagar. Dette gjer Sotrabrua til den mest trafikkerte to-felts hengebrua i Norden? Samband for vekstregion Etter at Sotrabrua opna har vi opplevd ei nesten 3-dobling i samla folketal for kommunane Fjell, Sund og Øygarden. Sambandet har skapt ein samla bu- og arbeidsregion. Trafikken har ei balansert retningsfordeling med tilnærma like stor trafikk i begge retningar mellom Sotra/Øygarden og Bergen Folgefonntunnelen Osterøybrua Bømlafjordtunnelen Oslofjordtunnelen Svinesundbrua Nordhordlandsbrua Askøybrua Øresundbrua Sotrabrua

6 10 HØGE ULUKKESTAL Trugsel mot tryggleik og miljø. (Tal frå Fjell ). Dagens Sotrasamband er eit sårbart og sterkt ulukkesbelasta vegnett. Dei fleste og mest alvorlege ulukkene skjer på RV 555 mellom Sotrabrua og Kolltveittunnelen i Fjell kommune. Nye løp i Kolltveittunnelen er prioritert i etatane sitt framlegg til NTP grunna trafikkfaren. År Ulukker 320 Drepne/skadde 503 Drepne 15 Hardt skadde 30 Lettare skadde 458 BEREKRAFTIG REGIONAL BYUTVIKLING Nytt Sotrasamband vil knyte Sotra/Øygarden tettare opp mot Bergen og bidra til å gjere heile området til ein berekraftig vekstregion for framtida.

7 Godkjend trasé. Lengde: 8,5 km 13

8 Foto/Illustrasjon: Tor Sponga Panorama-illustrasjon av ny 4-felts Sotrabru og eksisterande bru sett frå Fjell mot Bergen. Den nye brua er planlagt omlag 400 m sør for eksisterande bru. NYTT SOTRASAMBAND Sambandet opnar for sterk prioritering av kollektivtrafikken, framhald i verdiskapinga, auka tryggleik og betre miljø. Kommunedelplan for nytt Sotrasamband er vedteken i Fjell kommunestyre og Bergen bystyre i Den planlagde traséen inkluderer nytt 4-felts vegnett med ny 4-felts Sotrabru. Nytt Sotrasamband vert tilrettelagd for aktiv kollektivsatsing: To av fire felt er reservert for kollektivtrafikk. Bybaneløysing vert utgreidd. Det blir gang- og sykkelvegar på heile strekninga. Når det nye sambandet er på plass vil dagens bru bli nytta til lokaltrafikk. Vedteken kommunedelplan reknar samla kostnadar til mrd. kr. 14

9 Framtidspanorama av Straume regionsenter/sotra Kystby; samordna areal- og transportplanlegging med prioritering av framtidsretta kollektivløysingar. Illustrasjon: MIR 17 SAMORDNA AREAL-OG TRANSPORTPLANLEGGING Sotrasambandet inngår i samordna areal- og transportplanlegging som gjer det mogeleg å tilrettelegge for moderne bumiljø, fortetting/ arealbruk og rasjonelle trafikkløysingar. Fjell kommune planlegg å utvikle nye og moderne sentrumsområde for fleire tusen nye innbyggjarar i moderne og kompakte bu-og næringsmiljø. I tråd med offentlege miljøkrav står aktiv tilrettelegging og utbygging av nye og betre kollektivløysingar sentralt i planane. Planane bak nytt Sotrasamband er ei aktiv og målretta oppfølging av nasjonale retningsliner om samordna areal- og transportplanlegging. Løysinga for sambandet er koordinert med planlegginga av Sotra Kystby på Nordre Bildøy til ein samanhengande bystruktur. Sartor senter, Noregs 8. største kjøpesenter, vert endra frå eit kjøpesenter til eit nytt, urbant miljø med variert næringsliv, butilbod og kulturtilbod med all parkering under jorda. Nye RV 555 er her lagt under eit 600 m langt miljølokk, som ei effektiv demping av dei negative sidene ved ei så omfattande vegbygging. Miljølokket vil knyte saman viktige helseinstutisjonar, andre offentlege tenester og private verksemder på begge sider av riksvegen, og opne for aktiv utvikling og betring av miljøet.

10 Illustrasjon: MIR Illustrasjon av planane for det nye urbane sentrumsområdet i Straume/Sotra Kystby MYKJE MEIR ENN EIT VEGPROSJEKT Investering i viktige meirverdiar. For region Sotra/Øygarden-Bergen representerer nytt Sotrasamband noko langt meir enn eit vegsamband. Det er ein føresetnad for vidareutvikling av regionen og ei investering i viktige meirverdiar. Nytt Sotrasamband prioriterer kollektivtrafikk og miljø. Nytt Sotrasamband vil opne for vidareutvikling av ein viktig verdiskapingsregion. Nytt Sotrasamband vil verkeleggjere ei framtidsretta areal- og transportplanlegging. Nytt Sotrasamband vil bidra til betre storbyplanlegging og berekraft for heile bergensregionen. 18

11 Panorama over kystbasen CCB på Ågotnes i Fjell; 650 mål stort industriområde i sterk vekst Foto: Pål Bentdal SAMBAND FOR VERDISKAPING Sambandet opnar for framhald i vekst og verdiskaping og trygging av arbeidsplassar og kompetanse. Coast Center Base (CCB) blei etablert i 1973 som ei direkte følgje av oljefunna i Nordsjøen og opninga av Sotrabrua i I dag huser basen over 300 små og store verksemder m.a. store, internasjonale aktørar som Statoil, FMC, Aker Solutions m.fl. CCB er eit globalt senter for olje- og gassverksemd. Med Norwegian Center of Expertice er leiande internasjonal kompetanse og ekspertise innan undervassteknologi (subsea) samla på Ågotnes i Fjell kommune. I dag er det 4000 arbeidsplassar på CCB. Interntrafikken representerer ein ÅDT på 5600 bilar og tungtransportar. Basen har planar om å tilsette ytterlegare dei komande 5 åra. Nytt Sotrasamband er avgjerande for vidare verdiskaping i regionen. 21

12 Illustrasjon: Link Signatur / MIR Framtidsbilete av Sotra Kystby etter at nytt Sotrasamband er på plass. SAMBAND FOR LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING Nytt Sotrasamband er ein viktig premiss for moderniseringa og utviklinga av regionsenteret Straume og Sotra Kystby. 22 Gode kollektivløysingar frå vest vil avlaste presset inn mot Bergen sentrum, og vere eit viktig bidrag til kontrollert folketalsvekst, mindre luftforureining og betre miljø i storbyen.

13 NYTT SOTRASAMBAND PÅ NTP Framtidsretta prosjekt med vekt på kollektivtransport, verdiskaping, tryggleik og miljø. Nytt Sotrasamband er omtalt i gjeldande NTP ( ) med 400 mill. Aktivt omtalt og konkretisert i fagetatane sitt framlegg til neste NTP ( ). Realisering i første del av planperioden føreset endra prioritering eller auke i rammene. Kommunedelplan vedteke i Fjell og Bergen kommune. Reguleringsarbeidet igang haust 2012 med sikte på anleggstart i 2016/2017 og opning i 2020/2021.

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

Å bygge ein kystby på Sotra er eit kvantesprang inn i framtida, både for Fjell kommune og for heile Region vest.

Å bygge ein kystby på Sotra er eit kvantesprang inn i framtida, både for Fjell kommune og for heile Region vest. Sotra Kystby Visjonen er å gjere Sotra Kystby til eit av Nordens mest attraktive regionsentrum bygd på trivsel, aktivitet, estetikk og bærekraftige løysingar. Nå er kystbyen i ferd med å reise seg på Straume

Detaljer

TRANSPORTPLAN 2007-2019

TRANSPORTPLAN 2007-2019 TRANSPORTPLAN 2007-2019 FORORD Transportplan for Vestlandet trekkjer opp Vestlandsrådet sine mål og strategiar for ei framtidsretta transportutvikling. Planen omhandlar følgjande område: Vegsektoren,

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD Eit kraftig lyft framover Vedteken av Kommunestyre i K-sak 01/05 Gol kommune Oppsummering Gol kommune ynskjer eit kraftig lyft framover for Gol tettstad. I ei tid med stor

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4 DATO: 30.11.2012 INNHALD 1 Samandrag...3 2 Nøkkelopplysningar...4 3 Innleiing...5 3.1 Bakgrunnog føremål...5 3.2 Samanhengenmellomkommunedelplanog områderegulering...9 3.3 Lokaliseringog avgrensingav

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA

Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA arealanalyse Knappskog 1 Forord Denne analysen omhandlar søredelen av Litlesotra som eit nautruleg utviklingsområde for bustadbygging. Området

Detaljer

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi Høyringsdokument Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi INNHALD 1 INNLEIING...3 1.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL...3 1.2 ORGANISERING...6 1.3 MANDAT

Detaljer

i utvikling Handlekraftig og funksjonell s.6 Transportplan for Vestlandet s.7 Hva er Kisoll s. 38 Kraftpriser i et ikke-fungerende marked s.

i utvikling Handlekraftig og funksjonell s.6 Transportplan for Vestlandet s.7 Hva er Kisoll s. 38 Kraftpriser i et ikke-fungerende marked s. i utvikling Nr. 3 2006, 11. årgang Handlekraftig og funksjonell s.6 Transportplan for Vestlandet s.7 Hva er Kisoll s. 38 Kraftpriser i et ikke-fungerende marked s. 66 Rogaland fylkeskommune nr. 3-06 NNHOLD

Detaljer

Bergen hamn. Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN

Bergen hamn. Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN Bergen hamn Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN Utgitt av: Hordaland fylkeskommune Samferdselsavdelinga Postboks 7900 5020 BERGEN Formgjeving: Kristin

Detaljer

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019 St.meld. nr. 16 (2008 2009) St.meld. nr. 16 (2008 2009) 1 Innhold 1 Innleiing og samandrag... 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Samandrag... 8 1.2.1 Ein framtidsretta og offensiv transportpolitikk... 8 1.2.2 Eit

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 12.11.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 NYE VOSSEBANEN MODERNISERING OG REVITALISERING AV VOSSEBANEN FRAM MOT 2019 INNHALD VISJON 2019 Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 INNLEIING Vossebanen - del av eit framtidsretta transportsystem 4 Kvifor

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar.

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar. PROGRAM FYLKESTINGSVALET 2015 Føreståande fylkestingsval står om viktige val for alle oss som bur i Hordaland fylke. Programmet du har begynt å lese, presenterer dei saksfelta som fylkeskommunen har ansvar

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl.

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl. Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl. 12:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

Stord kommune. kommunedelplan

Stord kommune. kommunedelplan Stord kommune kommunedelplan Trafikksikringsplan 2004-2007 FORORD Fylkestinget vedtok 17.02.98 Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland 1998-2007. I tiltaksdelen for 1998-2001, pkt. 10.3,

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2009 UTK A ST TI L PO LITISK B E HAN D LI NG JAN/FE B - 20 09 Eit nyskapande Hordaland Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for regional

Detaljer