FAUSKE KOMMUNE. 12/4427 I I Arkiv JouralpostID: saldd.: 12/1123 I Saksbehandler: Gunar Sveen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. 12/4427 I I Arkiv JouralpostID: saldd.: 12/1123 I Saksbehandler: Gunar Sveen"

Transkript

1 I------~' ~ ~ i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/4427 I I Arkiv JouralpostID: saldd.: 12/1123 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 114/12 I FORMANNSKAP I Dato: ØKONOMIMELDING 1~2012 Vedlegg: Vedlegg 1-Budsjetteguleringer økonomimelding i 2012 Vedlegg 2-Status investeringer pr 1.ertia konomimelding viser økonomisk status på kjente regnskapstall pr Den økonomiske statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer. I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med forskrift og finansreglement. 1.0 RESULTATVUERIG Driften av resultatenbetene sanilet Framskrevet resultat for resultatenhetene samlet gir et prognostisert mindreforbru på Ca. 2 mill. kr. Korrigert for større tidsforskyvninger på inntekter og utgifter, er driften i tråd med budsjett pr 1. april-før fordeling av generelt innsparingskrav på 9 mill. kr. i For åfå et riktig bilde av i!ituasjonen må vi ta med budsjettert driftsreduksjon i hht. kommunestyrets budsjettvedtak, I det ligger en bemaningsreduksjons tilsvarende 9 mill. kr som - ikke er fordelt ut på enhetene, og som må dekkes inn resten av året for å ungå et merforbru. Det betyr at pr. 1. tertial er en underdekning på driften på ca. 7 mil. kr. Rådmanen vil understreke at det budsjettet for 2012 er meget stramt og at det er utfordringer og en usikkerhet knytet til vikarbru innenfor pleie/omsorg og finansiering av samhandlingsreformen, samt årets lønnsoppgjør. Når det gjelder vikarbru innenfor pleie/omsorg viser regnskapstallene for første tertial at forbruet etter fratrekk for sykepengerefusjoner er for høyt. Det jobbes med flere tiltak for å redusere merforbru og det forventes at det vil begynne å gi effekt allerede inneværende år. Samandlingsreformen er et usikkerhetsmoment i forhold til kommunens økonomi. Hvis utviklingen fortsetter med same tendens som første tertial, kan dette medføre et forventet merforbru i forhold til budsjett på 6,6 mill. kr.

2 I budsjettet er det lagt inn en forventet lønnsvekst på 3,04 %. En økning utover dette er det ikke dekning for i budsjettet. Resultatet av lønnsoppgjøret er ikke klart og konsekvensene for budsjettet følges opp i neste økonomimelding Tabell 1 på neste side viser samlet oversikt over avvik i forhold til periodisert budsjett pr 1. tertial Tabell 1- Forbrukpr l. tertial20l2 (mil kr) Bl.d$jett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik 2012 hittil hittil % Budsjett hittil i kr Fast lønn 286,46 103,42 36% 103,52-0,10 Overtid 1,79 i.l 62% 0,60 0,51 Vikarutgifter inkl eksterne 20,12 9,15 45% 6,71 2,44 Annen lønn 24,67 6,91 28% 8,22-1,32 Sosiale utgifter 66,17 22,32 34% n06 0,26 KjØpsom inngâr i kommunal tjenesteprod 93,73 31,75 34% 31,24 0,51 KJøP som erstatter kommunal tjenesteprod 64,74 20,10 31% 26,S7-6,47 Overføringer 33,77 14,90 44% 11,26 3,64 Syke penge r/fødse i spe nge r -12,64-6,06 48% -4,21-1,84 Sum utgifter 578,81 203,60 35% 205,96-2,37 Netto rehter, finans transaksjoner -7,69-2,88 37% -2,56-0,32 Brukerbetalinger. Salgs- og leieinntekter -44;79-13,41 30% -14,93 1,S2 Overføringsinntekter ekskl. syke og fødse i spe nge r "38,08-7,44 20% -7,00-0,44 Tilskudd stat, kommuner og private -13,18-4,87 37% -4,39-0,48 Sum in Ilte kte r -103,73-28,60 124% -28,88 0,28 Netto 497,34 1~,~ 37% 178,81-2, RAPORTERIG RESULTATENlETER Tabell 2 nedenfor viser at enhetenes utgifter pr 1. april ligger 2,4 mill. kr. lavere enn periodisert budsjett. I hovedsak skyldes dette at overføringer fra barehageenhet vedr. styrket barehagetilbud i private barehager ennå ikke er utbetalt, samt at det ligger en forskyving i tidspunt for overføring av kommunalt driftstiskudd til disse barehagene. Justert for dette er det ingen større avvik pr 1. tertial. Tabell 2 - Utgifer pr l. tertialfordelt på enhetene (mil kr)

3 - 2.1 POLITlSKVIRKOMHET Det forventes ingen avvik i forholdtilrane 2.2 RÅMANNENS STAB Noe høytforbri til nå, skyldesi hovedsak at lisenser og kontingenter som gjelder hele året er forskuddsbetaltibegynelsen av året. ltileggerutgifter og inntekter vedrørendesamhandlingsreformen budsj.ettertpåeteget ansvar underbrukerkontoretsorn igj:en er plassert under rådmanneng stab.. Tabell 3 ~ Forbruk hittil og prognosèutgifer samord1fingsrejormen2012 BudsJett I Utskrh/ingsklaresomatiske pasienter L_3,Q Sum9 O M.. edisinskmedfinansiering _ 6,0 Økning.sykehjemmet._, o-o _, o-o _ ,0 Til de It.. ramme(werføri ng Avvi k frarammeoverføri ng Avvik fravedtattbudsjeu Detble i budsjettet 2012 budsjettert med 9rnillkrsom skulle dekke kostnadene til sanìandlingsreformen. Avviket på2,8miii krfia det sorn var tildelt varden forutsatte

4 effektiviseringen en skulle oppnå i Fauske kommune. I forhold til budsjettet er prognosene et avvik på 6,6 mil kr når en tar hensyn til vedtatt bemaningsøkning på sykehjemmet. De direkte utgiftene til utskrivningsklare pasienter er lavere en budsjettert og betydelige lavere' enn i Det forventes at kostnaden vil ende på 0,9 mill. kr. Til samenligning vile tilsvarende kostnader vært på 4,5 mill. kr i Det er vedtatt å øke bemaningen på sykehjemmet for å imøtekomme utfordringene med samandlingsreformen. Tar en hensyn til dette vil kostnadene knytet til utskrivningsklare pasienter bli omtrent 4 mill. kr dersom alle ressursene ble benytet til dette. Dette resultat er egentlig ikke vesentlig bedre enn i Når det gjelder medisinsk medfinansiering viser tallene for mars og april at beregnet kostnad vil stige, da ikke alle DRO tallene/poengene er registret fra Helseforetaket. Differansen som framommer mellom beregningsgrulaget i rammeoverføringen og grunnlaget for å beregne årets kostnad viser at rammeoverføring ikke dekker utgiftene til medisinsk medfinansiering i Om det foreligger feil i beregningsgrunnlaget til medisinsk medfinansiering eller om det er en reell økning i forhold til beregningsgrnnlaget er noe uklart. Konsekvensen er at refotten innen medisinsk medfinansiering for Fauske kommune er underfinansiert. Dersom en hadde håidtert utskrivningsklare pasienter uten å tilføre ekstraressurser til sykehjemmet, vile det totale avviket blitt vesentlig mindre. En må også på sikt kunne forvente at tiførselen av flere årsverk til sykehjemmet også vil redusere kostnaden til medisinsk medfinansiering ved å etablere systemer for øyeblikkelig hjelp internt i kommunen. 2.3 SKOLER Enheten forventer balanse ved årets slutt. På gru aven teknisk feil i budsjettet for 2012 var utgifter tilknytet Gjesteelever fra Røika falt ut av budsjettet. Dette blir nå regulert inn med totalt 1,8 mill. kr. 2.4 BAREHAGER Enheten forventer balanse ved årets slutt. Det ligger en usikkerhet i måten premieavvik skal behandles på i tilskuddsberegningen til ikke~kommunale barehager. Fauske kqtnune har justert tilskudd med fueregnetpremieavvik for Dette er i tråd med tidligere uttalelser fra fylkesmanen. Begrelsen er at når staten benytter pensjonskostnad inkludert prenieavvik som grulag ved beregning av kommunenes inntektsrame i statsbudsjettene, er det naturlig at kommunene benyter saine prinsipp ved beregning av tilskudd til private barehager. Det vises til egen sak. 2.5 KULTuR Det er ikke rapportert forventet avvik i forhold til ramme 2.6 SYKEHJEM Enheten har store utfordringer knytet til vikarbruk. Bedre kontròll med bruk av vikarer og overtid på Enhet sykehjem er en viktig forutsetning for at kommunen skal få driftsutgiftene under kontroll. Med fuakgru i dette jobbes det nå med et bemaningsprosjekt. Hensikten med dette arbeidet er å bidra til forbedret bemaningskontroll. 'c'

5 \. I-~---~----- I i i Samandlingsreformen og de struturelle endringer som kreves skaper press på enheten i forhold til kapasitet og flere oppgaver. Med bakgr i dette vedtok kommunestyret i sak 088/12 følgende: ((Sykehjemsenheten tilføres 6 årsverk ut over dagens budsjettramme. Rådmannen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drif og regulerer dette inn i økonomimelding 1.11 Med bakgru i dette er budsjettet til enhet Sykehjem økt med 3,0 mill. kr. 2.7 HJEMMETJENESTER Også for hjemmetjenester rapporteres det om store utfordringer i forhold ti å holde budsjettrammen for vikarutgifter. Pr. første tertial er forbruet ikke større enn periodisert budsjett. Også hjemmetjenester er en del av pågående bemaningsprosjekt som nevnt under sykehjem. 2.8 MILJØ/HABILITERING Enheten melder om stort sykefravær og vansker med å skaffe vikarer. Dekning av utgifter vedrørende 3 brukere på SIS O-vekst dekkes innenfor gj.eldende ramme. Enheten forventer å holde tildelt rame. 2.9 BAR OG FAl\lLIEENHET Enheten rapporterer om utfordringer i barnevern forhold til økte antall fosterhjemsplasseringer. Det meldes for øvig ikke om forventet avvik i forhold ti tildelt rame 2.10 PLAN/UTVIKLING Det er ikke rapportert forventet avvik i forhold til rame 2.11 BYGG/EIENDOM/IDRETT Enheten har rapportert et forventet merforbru på til samen 0,9 mil kr i forhold til budsjett. Dette beløpet knyter seg til forventet merforbru på energi, noe som er vanskelig å kalkulere da en må ta hensyn ti både temperatur og strømpriser for resten av året. Rådmanen vil følge utviklingen, og vudere situasjonen fram til neste økonomimelding NAV Enheten har innapportert et forventet mindreforbru på 1,2 mill. ved årets slutt. Dette er begruet med at utgifter knytet ti Kvalifiseringsprogramet (KVP) er for høyt budsjettert i forhold til aktivitet i Enhetens budsjett reguleres derfor ned tilsvarende INTEGRERINGSENHET Integreringsenheten har ikke rapportert avvik i forhold ti vedtatt budsjett. Det forventes derfor at enheten vil 3.0 FELLESOMRER ligge innenfor budsjettamen ved årets slutt. Skatt og rammetilskudd For beregning av skatt og rammetilskudd benytes prognose modellen til KS. Denne prognosemodellen er alltid blitt benytet for å budsjettere skatt og rammetilskudd, da den har vist seg å være pålitelig. Det foreligger nå en ny prognose pr 18/ som inkuderer revidert nasjonalbudsjett. I forhold ti den prognosen som ble benytet i budsjettprosessen viser den nye inntektsprognosen at Fauske kommune som en konsekvens av nedgang i innbyggertallet får

6 redusert rammeoverføringen, men en forventet økning i skatteinngangen gir økte overføringer ti kommunen. Prognosen totalt for de frie inntektene tilsier en økning på 1,8 mil kr i de frie inntektene i forhold til budsjett Rådmanen velger likevel å avvente endringer i budsjettet, for å se utviklingen i høst. Erfaringer fra 2011 var at prognosen fra våren ble endret iløpet av høsten. En kommer derfor tilbake til eventuell budsjettregulering i høstens økonomimelding. Eiendomsskatt Det forventes en merinntekt på eiendomsskatt på kr. Renteutgifter I budsjett 2012 er det lagt inn en forventet gjennomsnittsrente på 3,5 %. Ut fra utviklingen i NIBOR-rente hittil i år forventes det at budsjettet vil holde. Utbytte Mottatt utbyte fra SKS for 2012 blir vesentlig lavere enn budsjettert. Inntektsført utbyte SKS i 2011 utgjorde 13,9 mil. For 2012 er det budsjettert med til sammen 14,7 mill. i utbyte fra SKS og Fauske Lysverk. Utbyte fra Fauske Lysverk er når dette skrves enda ikke kjent. Redusert utbyte fra SKS utgjør 4,28 mill. og er tatt med i budsjettreguleringen.

7 4.0 BunSJETTREGULERIGER Ibudsjettregulering l/2012jf. tabell 4 foreslåsjusterìnger i forhold til nye opplysninger om aksjeutbyte, oppretting av feil i opprinnelig budsjett samt tilførsel av 6 nye stilinger på pleie/omsorg.- F orå dekke inn disse _utgiftsøkningene/inntektstapene foreslår rådmannen å redusere budsjettert avsetning til disposisjonsfond og overføring til investeringsregnskap med til samen 5 mill. kr. Detaljert oversikt over budsjettreguleringene vises i vedlegg l. Tabell 4 ~-Oversikt salderingetter L tertial (mil kr) -- - '. '-.c.. _. "' _..c _.- _. -- -~ ~. --'_.'''-~'---'.i4!j.~, -~.Sa'l!fJ';~é_,.. c.. _...:. C_C.. o -_ _ L tilegg til ovenstående reguleres inn en reduksjonienhetenes driftsrarer på til sammen 4 mill kr..avtì-samen 9-mill. -i vedtatt Gf.. tabell nedenfor). reduksjon i hht. Kormunestyretsbudsjettvedtak2012. Den totale innsparingen liggerinne i budsj ettet som en uspesifisert innsparìngpå fellesområde. Dette betyr at det etter dette fremdeles gjenstår 5 mil. i reduksjon som ikke er fordeltut i budsjettet på de enkelte enhetene.

8 I Tabell 5 nedenfor viser fordelingen av bemaningsreduksjonfordelt på enhetene~ For Politisk virksonietogkultur, er kuttene ikke direkterelatert til stilhiger. Rådmannen foreslår at kommunens godtgìørelsesreglement gìennomgås og.at det.gjørestilpasniriger.slik.at også den politiske delen redusererutgiftsnivåetnoei tråd med deupågaende driftstilpasningeu; Tabell 5-, Spesifsering og fordeling budsjettreduksjoner enheter 2012 Ei Ne 2O M: Fcâr eirgigcørse reeret cge1ia' er _~!tisk\ñ~_ix~ ~~ ~_~ :95frkj~~ ~tnstb AI 100 %k~eg \ñkarilteie 7O~30%st~nt. R:..._. ~3 ~~'_~~J~~~ lj~... ~ m mm.._.. Fåuse 1:.$Iikat de.~til. a... H:clei.S%st IEdg i _~tu ~ --~---_ -o~ kût~a.irr re~kûtlril~ m_ Vei/ga~~ "~ ~. -DAlrifp- ~istlli~!.~_~.~ ~ ~_~. EV~~lCblýiclat --:~~crstllrg iæn~ dift til~112 ~.. P1aWl.klirg.~_.._~_~~_~ m_~~ F~~~~ ~ ~ "_~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ Skole ~~==~=~========--=o~~~ gd.fflt_iri~e. ;g;-~jø:ir Pr~lt Faufl~ ~~--~-~~----- Iie ;n~ ;-~==-._=-~------~di~-uy;-;:~m~tiì~~: ~-~ H2~ ~ -0.6 ~lstil~rtjt Lø.. _ IVljø ~J1blli!ê~!L_~ -25- ~13 stiuirg p;.5s%radeledg. ~jon\ñkafu ~ NAV FaUS -0.1 nddà ledg, salt ikk~~ej~\æ ~Ii~ -o.sh;ceèl5(a~~stillllledg lii~rg Su Oppsummering ddft Stattispt.J. tertialvisetat det erstoreutford:tngerpå drí'ftssiden. lbudsjettvedtaketfor 2012 ble tådianensom nevnt pålagt å kutte drìften iform av årsverkbetydelig. Dette kommer påtoppen av et alleredestramtbudsjett; I denne økonomimeldingen ecdriften justert ned med 4 mil. kr. Det betyr at det lønnsbudsjettet må. kuttes med búdsjettvedtak. Usikkerhettudtfinansieringav samhandlingsreformen bidrar yterligere 5 niill for å (mil kr ) oppfylle kommunestyrets 'yerligere til å skape utfordringet i forhold tilåtetsbudsjett... Rådniannenjobber videre med tiltak for å redusere driftsnivået i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak Status pr. l. niai2012: Det vises ti vedlagt oversikt over investeringsporteføljenfor 2012 ~ vedlegg 2. Hovedtyngdeii av investeringe. r har sin bakgru i kommuoestyretsbudsjettvedtak for En del prosjekter er vedtatt tidligere årsbudsjetter. Oversikten gir en kortfattetstatusbeskrive1semht. framdrift. Rå.dmannen har ingertyterligere kommentarer mht. dette. Det er heller ikke meldt avvik i hhtøkonomiske forutsetningermed untak av følgende prosjekter:

9 1. Boliger Blåskjellveien: Det gjenstår ennå noen utenomhusarbeider. Regnskapsstatus indikerer en mulig overskridelse på prosjektet med ca. 0,1 mill. kr. Rådmanen vil komme tibake til inndekning når alle arbeidene er sluttført og det endelige regnskapet foreligger. 2. Sulitjelma skole: Forberedende arbeider med veganlegg, samt anlegg av tilknytningsanlegg for vann, avløp og elektrisitet bød på betydelige utfordringer og ble vesentlig mere omfattende og køstnadskrevende enn antatt. Merkostnadene er.dekket inn gjennom bruk av reservepostene for anlegget. Disse er nå i hovedsak disponert og dette tilsier at økonomistyringen av prosjektet framover må være svært streng. I finansieringsplanen for investeringene er det forutsatt salg av eiendom med 7,0 mill. kr. Pr i dag er det gjennomført salg for nær 3,7 mill. kr. Rådmannen legger til grunn at inntektsmålet kan nåes. Som følge av foreslått reduksjon av overføring fra drift til investering på 2,6 mil. kr., vil det mangle tilsvarende beløp på finansieringssiden i investeringsbudsjettet. R.ådmanen foreslår derfor at investeringsbudsjettet salderes med bruk av ubundet investeringsfond med 2,6 mill. kr. som følger: Overførìng ftadriftsregnskaipet Bru av ubundet investeringsfond Netto: 2,6 mil. kr (reduksjon.) -2,6 mill. kr. (økning) 0,0 niill. kr. 6.0 FINANSFORVALTNING 6.1 KORTsIKtIG LI:(vinITET Samlèt iooskudd i bank utgjorde pr , ca. 95 mill. kr. Av disse er 32 mill. kr. midler som skriver seg fra ekstraordinært utbytte/aksjesalg SKS Disse er plassert i Nordlandsbanen, med en rente på 3,45 %. Videre er ca. 17 mill. kr. ti en hver tid bundet opp ti skattetrekk Resten et i hovedsak driftslikvider og varierer fra måted ti måned ì forhold til lønnsutbetalinger, mottak av rametilskudd og skatteinngang. Disse kontiene er hovedsak knyttet til 3 måneders NIBOR-rente med fradrag fra 0..0,5 %. Når dette skrives er NIBOR-renten 2,70 %. Figu 1 nedenfor viser utviklingen på foliokonto 1. tertial og viser at likviditeten i erielte tidsrom har vært negativ, noe som betyr at en har måttet truet på kassakreditt.

10 Figur L - Kortsiktig likviditet hittil Kortsiktig likviditet januar-april M A a e a p n b r r s i Fauske kommunes vilkår for trekk på kassakreditt er for tiden fastsatt til 3 måneders p.t NIBOR med et påslag på 0,85 prosentpoeng. Tabell 6 - Rente kassekreditt pr mai 2012 NIBOR Påslag Effektiv rente 2,70% 0,85% 3,55% 6.2 LANGSIKTIG LIKVIDITET Den langsiktige likviditeten består av Hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og Sparebank 1. Utviklingen årets fire første måneder framgår av tabell 7 og fig. 2 og 3.: Tabell 7 - Oversikt kapital plasseringer Plassering Januar Februar Mars April HjemfalIsfond Plassering Pareto HjemfalIsfond Plassering SBl Forvaltning Utvikling samlet portefølje Figur 2 - Utvikling plassering Pareto HjemfalIsfond Plassering Pareto ~ Januar Februar Mars April

11 Figur 3 - Utvikling plassering SBl forvaltning HjemfalIsfond Plassering SBl Forvaltning ~~ ~ Januar Februar Mars April Pr. 30. april er verdien på plasseringene økt med 2,6 mil. kr. sammenlignet med Utviklingen i porteføljene har vært positive første tertial, samtidig har det vært og er fortsatt mye uro i finansmarkedene som følge av finanskrisen i EU. Dette betyr usikkerhet spesielt i forhold til utenlandske plasseringer. Kommunens plasseringer er basert på en forsiktig risikoprofi i tråd med vedtatt finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god avkastning. 6.3 GJELDSPORTEFØLJE Kommunens langsiktige gjeld består nå av 3 lån i Kommunalbanken og 1 lån i KLP Kommunekreditt I tilegg har kommunen diverse lån til videre utlån i Husbanken. Tabell 8 - Fordeling gjelden pr 30 april 2012 Låneopptak Restgjeld Rente pr. Andel Rentevilkår lån april 2012 Nedbetalt KOMMUNALBANKEN ,70% 43,85 % Reguleres mot 3 mnd. NIBOR hver kval 2031 KOMMUNALBANKEN ,82% 16,64 % Fastrente 5 år fra juni KOMMUNALBANKEN ,58% 24,06 % Fastrente 5 år fra des KlP Kommunekreditt ,36% 15,45 % Fastrente 3 år fra des Totalt/vektet rente ,20% 100,00% Figur 4 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR (inkl. fastsatt margin). Som det framgår har den flytende renten beveget seg noe oppover siden fra 2009 til utgangen av I kvartal 2012 ble imidlertid renten satt ned med 0,7 prosentpoeng, slik at vi når dette skrives har en flytende rente på2,7 %. Figur 4 - Utvikling 3 måneders NIBOR

12 Utvikling 3-måneders Nibor-rente, "" 3,75 3,5 -- 3,25 3 2,5 -- "".. 2,5 2,25 2 1,75 1,5-1,25 1-0,75 0,5 0,25 ~~~~~~~~~~yyyyyyy ~~y~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~. ~. \). ~. ~. ~. ~. ~. \). ~. ~. ~. ~. ~. \). ~. ~... ~ - -- I I I I I I I I I I I I I I I I I v v v v v v v\)\) \) \) \) \) \) \) \) \) INNSTILLING: 0konomimelding 1/2012 tas til etterretning. Even Ediassen Rådmann

13 ,-- Vedlegg 1 - Budsjettreguleringer økonomimelding Utgifter Inntekter Enheter Nedtrekk Annet Korrigeringer Vedtak Sum Korrigeri ng Sum Netto endring Politisk virksomhet SOOOO O Rådmannens stab S O Kultur O Vei/gatelys O Bygg/eiendom/idrett O Plan/utvikling O O O O Fauske storkjøkken O O O O Skole O O Barnehage O O Fauske Helsetun O O Hjemmetjenesten O Helse O Miljø og habillitering "51000 c NAV Fauske i:00 ( arhe/familieenheten ool) Integrering O O O O Netto endring O Fellesområder O O O Fondsforvaltning O Forebyggende beredskap, brann, feiing O O O Tilskudd kirker O O O Moms komp ansvar 8800 O O O Generelle inntekter/utgifter Interne fi nansi e ri ngstra nsaksjone r N;:ringsfonaet O O O 5elvkostVAR O O O Fellesområde O Netto endring O O TOTALT Justering feil Qpprinneligbudjsett Balanse O

14 , i i I Vedlegg 2 - Status investeringer pr 1. tertial 2012 PROSJEKT BEVILGNING ØKONOMISK FORUTSETNINGER STATUS ØKONOMISK 2012 RAMME c FRAMDRIFT STATUS Skolemateriell pr år torn 2013 pågående program - IT-utstyr 1200 Arlig 800fom 2013 Pågående program 512 IKT-folkevalgte 300 Lesebrett folkevalgte Iverksatt 240 FUNKE Helsenett Aksjon skoleveg 200 Trafikksikkerhetsplan Under utarbeidelse Erikstad kirkegård S0 Arbeid pågår i regi àv Kirkel fellesråd 1814 servicebygg Erikstad kirkegård 4100 Grunnarb utført 53 Avventer stabilisering Bvggestart tidligst 2013 Omsorgsboliger Fauske sentrum 300 Samarbeid med eksterne aktører Ny intensic;isavtale m/isbbl utredes Sak kommst _.-,-. --._ _. --~._- -_.._- Omsorgsboliger Strømsnes Strømsnesgården, ev nvbvee Lov om off ansk Eiaveien - Demensboliger Utkast reg plan ferdig Grunnundersøkelser gjennomført Eeen sak senere i 2012 Tilrettelegging samhandlingsreformen Torggt Anbudsbefaring 27.4 Anbudsfrist medio mai 2012 Sulitjelma skole I hht godkjent skisseprosjekt Kontrakter inngått 1781 Grunnarbeider påbegynt Alle reserve- Overtakelse nvbvge: 1, bevilgninger -- Ferdig ombygg.arb: disponert Heie prosi ferdig: U\f;irdringer tilførselsanlegg VVA Vestmyraskole Alternativ sentralskola Sentralskola ikke alternativ 802 Skolemuktur avklares Skolestruktur Valnesfjord skole RenOVering/nybygg Prio etter Sulitjelma og sentr.skole Sammenheng flerbrukshall Alternative fiiìansförmer skal vurderes Barnehage Erikstad 800 Leieavtale utgår Arb med ny/forlengelse av leieavt Sammen he ne skolestruktur sentrum Barnehage sulitelma 1100 Vurderes sammen me.d skoleutbygging Boliger Blåskjellvn SOSO Bygg overtatt Mulig overskr Midlertidie brukstillatelse eitt 100 BoligerTareveien 830 Rehabiltering Ev samarbeid VGS!Hi sbank Oppgradering eksisternde boligmasse Paviljongene prioritert Planlagt arbeid ute på anbud OmPrio ventiasj sagatun Laste!:il 2300 Ih!'kjøPsPrCÍsess påiw 2300 Oppgradering màskinpark 8000 Arlig sum uspesifisert Forberedes motbudsj 13/ø-plan priariteringsliste må utarbeides Oppgradering gatelys 500,Ârligsüm- SOQ-Uspesifisert priöriteringsliste godkj PLUT. Anbudsprosess pågår Kulturhus 500 Avklare innholg og omfang ÒppneVhtkulturhuSkomite i gang Rådhuset prio lokalisering Sekretariat: enhet kultur Etablere egen kulturhuskomite Sulitjelma samfunnshus Avklare konsekv av fortsatt forsvarl drift Sak F Ove rført driftregnskapet veg Hauan - Finneid 5000 SOOO Ferdigstilling Planarbeid. Òppstart medio mai 109 I!'_fr~~truktur Sulitjelmafjellet ---,.._-- _.._-.._._~ _._._----- Parkeringspl Ski hytta _._ Samarb m/vegvesen og 5KS efablert -~~._- Parkerinesol Kielvannskryss Bvl!l!estart iuni 2012 Parkeringspl Daja Cturistiøypa) Anbudsprosess oåeår Samarb Fvlkeskomm, SKS, Statsskog og fr Prioritering nødvendig -- Øvrige veinett 3000 Prioriterineslis.te godkj PLUT An~ugSprosess pågår Fotballhall Kl arei øri ne tomt.i2012 Grunnundersøkelse gjennomføres inv tilskudd i 2013 Plantilsk FS- sak F S Fullfinansiering må avklares med Fauske Avklaring ansvarsfordeling pågår 5amarbe i dsavtale/ansvarsavkl ari ng Avventer fullfi nansieiì ng l(iungset Skianlegg 300 Sak F S/3-Z012 Overfdriftsregnskap 300 Utbetalt Kunstdekke Valnesfj grusbane 1100 Inkl flombelysning spillem søknad sendt/godkjent Fullfinansiering må avklares med Valnest' Avkl mai/juni 12 Klarg tomtiirvalnesfjord 2000 Fra tomtefond Avkl grunneier pågår (Furnesfeltet) Prio Furnesfeltog Haeaneshaueen Haganeshaugen sak F Salg kommunal eiendom Alle typer eiendom Prmai

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 0konomimeldingen viser økonomisk status basert på kj ente regnskapstall pr. 31.03.2010.

FAUSKE KOMMUNE. 0konomimeldingen viser økonomisk status basert på kj ente regnskapstall pr. 31.03.2010. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/3113 I I Arkiv J oumalpostid: sakld.: 10/807 I Saksbehandler: Jonny Riise de vedtaksinnstans: Konnunestyre Sak nr.: 034/10 FORMANNSKA Dato: 26.04.2010 031/10 KOMMUSTYRE

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015. Fauske kommune. Ver 22.11.11

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015. Fauske kommune. Ver 22.11.11 !~~._----~_._._~-~.._-~~._~-~~---- Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 Fauske kommune Ver 22.11.11 1 (' Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk... 4 3.0

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007-2010 2 Side FORORD 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK 6 2. UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 2.1 Kommuneplanens forutsetninger 7 2.2 Befolkningsprognoser 7 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015. Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015. Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015 RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015 Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015 1 Innledende Tertialrapport nr. 1 2015 legges fram for vedtak i formannskap og kommunestyre. I

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

2. tertialrapport 2010

2. tertialrapport 2010 2. tertialrapport 2010 Rådmannen i Drammen 19. oktober 2010 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 2.TERTIALRAPPORT 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2010... 5 1.1 STRAMMERE STYRING GIR LAVERE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Stokke kommune Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyret 16.12.2013 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer