FAUSKE KOMMUNE. 12/4427 I I Arkiv JouralpostID: saldd.: 12/1123 I Saksbehandler: Gunar Sveen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. 12/4427 I I Arkiv JouralpostID: saldd.: 12/1123 I Saksbehandler: Gunar Sveen"

Transkript

1 I------~' ~ ~ i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/4427 I I Arkiv JouralpostID: saldd.: 12/1123 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 114/12 I FORMANNSKAP I Dato: ØKONOMIMELDING 1~2012 Vedlegg: Vedlegg 1-Budsjetteguleringer økonomimelding i 2012 Vedlegg 2-Status investeringer pr 1.ertia konomimelding viser økonomisk status på kjente regnskapstall pr Den økonomiske statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer. I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med forskrift og finansreglement. 1.0 RESULTATVUERIG Driften av resultatenbetene sanilet Framskrevet resultat for resultatenhetene samlet gir et prognostisert mindreforbru på Ca. 2 mill. kr. Korrigert for større tidsforskyvninger på inntekter og utgifter, er driften i tråd med budsjett pr 1. april-før fordeling av generelt innsparingskrav på 9 mill. kr. i For åfå et riktig bilde av i!ituasjonen må vi ta med budsjettert driftsreduksjon i hht. kommunestyrets budsjettvedtak, I det ligger en bemaningsreduksjons tilsvarende 9 mill. kr som - ikke er fordelt ut på enhetene, og som må dekkes inn resten av året for å ungå et merforbru. Det betyr at pr. 1. tertial er en underdekning på driften på ca. 7 mil. kr. Rådmanen vil understreke at det budsjettet for 2012 er meget stramt og at det er utfordringer og en usikkerhet knytet til vikarbru innenfor pleie/omsorg og finansiering av samhandlingsreformen, samt årets lønnsoppgjør. Når det gjelder vikarbru innenfor pleie/omsorg viser regnskapstallene for første tertial at forbruet etter fratrekk for sykepengerefusjoner er for høyt. Det jobbes med flere tiltak for å redusere merforbru og det forventes at det vil begynne å gi effekt allerede inneværende år. Samandlingsreformen er et usikkerhetsmoment i forhold til kommunens økonomi. Hvis utviklingen fortsetter med same tendens som første tertial, kan dette medføre et forventet merforbru i forhold til budsjett på 6,6 mill. kr.

2 I budsjettet er det lagt inn en forventet lønnsvekst på 3,04 %. En økning utover dette er det ikke dekning for i budsjettet. Resultatet av lønnsoppgjøret er ikke klart og konsekvensene for budsjettet følges opp i neste økonomimelding Tabell 1 på neste side viser samlet oversikt over avvik i forhold til periodisert budsjett pr 1. tertial Tabell 1- Forbrukpr l. tertial20l2 (mil kr) Bl.d$jett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik 2012 hittil hittil % Budsjett hittil i kr Fast lønn 286,46 103,42 36% 103,52-0,10 Overtid 1,79 i.l 62% 0,60 0,51 Vikarutgifter inkl eksterne 20,12 9,15 45% 6,71 2,44 Annen lønn 24,67 6,91 28% 8,22-1,32 Sosiale utgifter 66,17 22,32 34% n06 0,26 KjØpsom inngâr i kommunal tjenesteprod 93,73 31,75 34% 31,24 0,51 KJøP som erstatter kommunal tjenesteprod 64,74 20,10 31% 26,S7-6,47 Overføringer 33,77 14,90 44% 11,26 3,64 Syke penge r/fødse i spe nge r -12,64-6,06 48% -4,21-1,84 Sum utgifter 578,81 203,60 35% 205,96-2,37 Netto rehter, finans transaksjoner -7,69-2,88 37% -2,56-0,32 Brukerbetalinger. Salgs- og leieinntekter -44;79-13,41 30% -14,93 1,S2 Overføringsinntekter ekskl. syke og fødse i spe nge r "38,08-7,44 20% -7,00-0,44 Tilskudd stat, kommuner og private -13,18-4,87 37% -4,39-0,48 Sum in Ilte kte r -103,73-28,60 124% -28,88 0,28 Netto 497,34 1~,~ 37% 178,81-2, RAPORTERIG RESULTATENlETER Tabell 2 nedenfor viser at enhetenes utgifter pr 1. april ligger 2,4 mill. kr. lavere enn periodisert budsjett. I hovedsak skyldes dette at overføringer fra barehageenhet vedr. styrket barehagetilbud i private barehager ennå ikke er utbetalt, samt at det ligger en forskyving i tidspunt for overføring av kommunalt driftstiskudd til disse barehagene. Justert for dette er det ingen større avvik pr 1. tertial. Tabell 2 - Utgifer pr l. tertialfordelt på enhetene (mil kr)

3 - 2.1 POLITlSKVIRKOMHET Det forventes ingen avvik i forholdtilrane 2.2 RÅMANNENS STAB Noe høytforbri til nå, skyldesi hovedsak at lisenser og kontingenter som gjelder hele året er forskuddsbetaltibegynelsen av året. ltileggerutgifter og inntekter vedrørendesamhandlingsreformen budsj.ettertpåeteget ansvar underbrukerkontoretsorn igj:en er plassert under rådmanneng stab.. Tabell 3 ~ Forbruk hittil og prognosèutgifer samord1fingsrejormen2012 BudsJett I Utskrh/ingsklaresomatiske pasienter L_3,Q Sum9 O M.. edisinskmedfinansiering _ 6,0 Økning.sykehjemmet._, o-o _, o-o _ ,0 Til de It.. ramme(werføri ng Avvi k frarammeoverføri ng Avvik fravedtattbudsjeu Detble i budsjettet 2012 budsjettert med 9rnillkrsom skulle dekke kostnadene til sanìandlingsreformen. Avviket på2,8miii krfia det sorn var tildelt varden forutsatte

4 effektiviseringen en skulle oppnå i Fauske kommune. I forhold til budsjettet er prognosene et avvik på 6,6 mil kr når en tar hensyn til vedtatt bemaningsøkning på sykehjemmet. De direkte utgiftene til utskrivningsklare pasienter er lavere en budsjettert og betydelige lavere' enn i Det forventes at kostnaden vil ende på 0,9 mill. kr. Til samenligning vile tilsvarende kostnader vært på 4,5 mill. kr i Det er vedtatt å øke bemaningen på sykehjemmet for å imøtekomme utfordringene med samandlingsreformen. Tar en hensyn til dette vil kostnadene knytet til utskrivningsklare pasienter bli omtrent 4 mill. kr dersom alle ressursene ble benytet til dette. Dette resultat er egentlig ikke vesentlig bedre enn i Når det gjelder medisinsk medfinansiering viser tallene for mars og april at beregnet kostnad vil stige, da ikke alle DRO tallene/poengene er registret fra Helseforetaket. Differansen som framommer mellom beregningsgrulaget i rammeoverføringen og grunnlaget for å beregne årets kostnad viser at rammeoverføring ikke dekker utgiftene til medisinsk medfinansiering i Om det foreligger feil i beregningsgrunnlaget til medisinsk medfinansiering eller om det er en reell økning i forhold til beregningsgrnnlaget er noe uklart. Konsekvensen er at refotten innen medisinsk medfinansiering for Fauske kommune er underfinansiert. Dersom en hadde håidtert utskrivningsklare pasienter uten å tilføre ekstraressurser til sykehjemmet, vile det totale avviket blitt vesentlig mindre. En må også på sikt kunne forvente at tiførselen av flere årsverk til sykehjemmet også vil redusere kostnaden til medisinsk medfinansiering ved å etablere systemer for øyeblikkelig hjelp internt i kommunen. 2.3 SKOLER Enheten forventer balanse ved årets slutt. På gru aven teknisk feil i budsjettet for 2012 var utgifter tilknytet Gjesteelever fra Røika falt ut av budsjettet. Dette blir nå regulert inn med totalt 1,8 mill. kr. 2.4 BAREHAGER Enheten forventer balanse ved årets slutt. Det ligger en usikkerhet i måten premieavvik skal behandles på i tilskuddsberegningen til ikke~kommunale barehager. Fauske kqtnune har justert tilskudd med fueregnetpremieavvik for Dette er i tråd med tidligere uttalelser fra fylkesmanen. Begrelsen er at når staten benytter pensjonskostnad inkludert prenieavvik som grulag ved beregning av kommunenes inntektsrame i statsbudsjettene, er det naturlig at kommunene benyter saine prinsipp ved beregning av tilskudd til private barehager. Det vises til egen sak. 2.5 KULTuR Det er ikke rapportert forventet avvik i forhold til ramme 2.6 SYKEHJEM Enheten har store utfordringer knytet til vikarbruk. Bedre kontròll med bruk av vikarer og overtid på Enhet sykehjem er en viktig forutsetning for at kommunen skal få driftsutgiftene under kontroll. Med fuakgru i dette jobbes det nå med et bemaningsprosjekt. Hensikten med dette arbeidet er å bidra til forbedret bemaningskontroll. 'c'

5 \. I-~---~----- I i i Samandlingsreformen og de struturelle endringer som kreves skaper press på enheten i forhold til kapasitet og flere oppgaver. Med bakgr i dette vedtok kommunestyret i sak 088/12 følgende: ((Sykehjemsenheten tilføres 6 årsverk ut over dagens budsjettramme. Rådmannen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drif og regulerer dette inn i økonomimelding 1.11 Med bakgru i dette er budsjettet til enhet Sykehjem økt med 3,0 mill. kr. 2.7 HJEMMETJENESTER Også for hjemmetjenester rapporteres det om store utfordringer i forhold ti å holde budsjettrammen for vikarutgifter. Pr. første tertial er forbruet ikke større enn periodisert budsjett. Også hjemmetjenester er en del av pågående bemaningsprosjekt som nevnt under sykehjem. 2.8 MILJØ/HABILITERING Enheten melder om stort sykefravær og vansker med å skaffe vikarer. Dekning av utgifter vedrørende 3 brukere på SIS O-vekst dekkes innenfor gj.eldende ramme. Enheten forventer å holde tildelt rame. 2.9 BAR OG FAl\lLIEENHET Enheten rapporterer om utfordringer i barnevern forhold til økte antall fosterhjemsplasseringer. Det meldes for øvig ikke om forventet avvik i forhold ti tildelt rame 2.10 PLAN/UTVIKLING Det er ikke rapportert forventet avvik i forhold til rame 2.11 BYGG/EIENDOM/IDRETT Enheten har rapportert et forventet merforbru på til samen 0,9 mil kr i forhold til budsjett. Dette beløpet knyter seg til forventet merforbru på energi, noe som er vanskelig å kalkulere da en må ta hensyn ti både temperatur og strømpriser for resten av året. Rådmanen vil følge utviklingen, og vudere situasjonen fram til neste økonomimelding NAV Enheten har innapportert et forventet mindreforbru på 1,2 mill. ved årets slutt. Dette er begruet med at utgifter knytet ti Kvalifiseringsprogramet (KVP) er for høyt budsjettert i forhold til aktivitet i Enhetens budsjett reguleres derfor ned tilsvarende INTEGRERINGSENHET Integreringsenheten har ikke rapportert avvik i forhold ti vedtatt budsjett. Det forventes derfor at enheten vil 3.0 FELLESOMRER ligge innenfor budsjettamen ved årets slutt. Skatt og rammetilskudd For beregning av skatt og rammetilskudd benytes prognose modellen til KS. Denne prognosemodellen er alltid blitt benytet for å budsjettere skatt og rammetilskudd, da den har vist seg å være pålitelig. Det foreligger nå en ny prognose pr 18/ som inkuderer revidert nasjonalbudsjett. I forhold ti den prognosen som ble benytet i budsjettprosessen viser den nye inntektsprognosen at Fauske kommune som en konsekvens av nedgang i innbyggertallet får

6 redusert rammeoverføringen, men en forventet økning i skatteinngangen gir økte overføringer ti kommunen. Prognosen totalt for de frie inntektene tilsier en økning på 1,8 mil kr i de frie inntektene i forhold til budsjett Rådmanen velger likevel å avvente endringer i budsjettet, for å se utviklingen i høst. Erfaringer fra 2011 var at prognosen fra våren ble endret iløpet av høsten. En kommer derfor tilbake til eventuell budsjettregulering i høstens økonomimelding. Eiendomsskatt Det forventes en merinntekt på eiendomsskatt på kr. Renteutgifter I budsjett 2012 er det lagt inn en forventet gjennomsnittsrente på 3,5 %. Ut fra utviklingen i NIBOR-rente hittil i år forventes det at budsjettet vil holde. Utbytte Mottatt utbyte fra SKS for 2012 blir vesentlig lavere enn budsjettert. Inntektsført utbyte SKS i 2011 utgjorde 13,9 mil. For 2012 er det budsjettert med til sammen 14,7 mill. i utbyte fra SKS og Fauske Lysverk. Utbyte fra Fauske Lysverk er når dette skrves enda ikke kjent. Redusert utbyte fra SKS utgjør 4,28 mill. og er tatt med i budsjettreguleringen.

7 4.0 BunSJETTREGULERIGER Ibudsjettregulering l/2012jf. tabell 4 foreslåsjusterìnger i forhold til nye opplysninger om aksjeutbyte, oppretting av feil i opprinnelig budsjett samt tilførsel av 6 nye stilinger på pleie/omsorg.- F orå dekke inn disse _utgiftsøkningene/inntektstapene foreslår rådmannen å redusere budsjettert avsetning til disposisjonsfond og overføring til investeringsregnskap med til samen 5 mill. kr. Detaljert oversikt over budsjettreguleringene vises i vedlegg l. Tabell 4 ~-Oversikt salderingetter L tertial (mil kr) -- - '. '-.c.. _. "' _..c _.- _. -- -~ ~. --'_.'''-~'---'.i4!j.~, -~.Sa'l!fJ';~é_,.. c.. _...:. C_C.. o -_ _ L tilegg til ovenstående reguleres inn en reduksjonienhetenes driftsrarer på til sammen 4 mill kr..avtì-samen 9-mill. -i vedtatt Gf.. tabell nedenfor). reduksjon i hht. Kormunestyretsbudsjettvedtak2012. Den totale innsparingen liggerinne i budsj ettet som en uspesifisert innsparìngpå fellesområde. Dette betyr at det etter dette fremdeles gjenstår 5 mil. i reduksjon som ikke er fordeltut i budsjettet på de enkelte enhetene.

8 I Tabell 5 nedenfor viser fordelingen av bemaningsreduksjonfordelt på enhetene~ For Politisk virksonietogkultur, er kuttene ikke direkterelatert til stilhiger. Rådmannen foreslår at kommunens godtgìørelsesreglement gìennomgås og.at det.gjørestilpasniriger.slik.at også den politiske delen redusererutgiftsnivåetnoei tråd med deupågaende driftstilpasningeu; Tabell 5-, Spesifsering og fordeling budsjettreduksjoner enheter 2012 Ei Ne 2O M: Fcâr eirgigcørse reeret cge1ia' er _~!tisk\ñ~_ix~ ~~ ~_~ :95frkj~~ ~tnstb AI 100 %k~eg \ñkarilteie 7O~30%st~nt. R:..._. ~3 ~~'_~~J~~~ lj~... ~ m mm.._.. Fåuse 1:.$Iikat de.~til. a... H:clei.S%st IEdg i _~tu ~ --~---_ -o~ kût~a.irr re~kûtlril~ m_ Vei/ga~~ "~ ~. -DAlrifp- ~istlli~!.~_~.~ ~ ~_~. EV~~lCblýiclat --:~~crstllrg iæn~ dift til~112 ~.. P1aWl.klirg.~_.._~_~~_~ m_~~ F~~~~ ~ ~ "_~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ Skole ~~==~=~========--=o~~~ gd.fflt_iri~e. ;g;-~jø:ir Pr~lt Faufl~ ~~--~-~~----- Iie ;n~ ;-~==-._=-~------~di~-uy;-;:~m~tiì~~: ~-~ H2~ ~ -0.6 ~lstil~rtjt Lø.. _ IVljø ~J1blli!ê~!L_~ -25- ~13 stiuirg p;.5s%radeledg. ~jon\ñkafu ~ NAV FaUS -0.1 nddà ledg, salt ikk~~ej~\æ ~Ii~ -o.sh;ceèl5(a~~stillllledg lii~rg Su Oppsummering ddft Stattispt.J. tertialvisetat det erstoreutford:tngerpå drí'ftssiden. lbudsjettvedtaketfor 2012 ble tådianensom nevnt pålagt å kutte drìften iform av årsverkbetydelig. Dette kommer påtoppen av et alleredestramtbudsjett; I denne økonomimeldingen ecdriften justert ned med 4 mil. kr. Det betyr at det lønnsbudsjettet må. kuttes med búdsjettvedtak. Usikkerhettudtfinansieringav samhandlingsreformen bidrar yterligere 5 niill for å (mil kr ) oppfylle kommunestyrets 'yerligere til å skape utfordringet i forhold tilåtetsbudsjett... Rådniannenjobber videre med tiltak for å redusere driftsnivået i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak Status pr. l. niai2012: Det vises ti vedlagt oversikt over investeringsporteføljenfor 2012 ~ vedlegg 2. Hovedtyngdeii av investeringe. r har sin bakgru i kommuoestyretsbudsjettvedtak for En del prosjekter er vedtatt tidligere årsbudsjetter. Oversikten gir en kortfattetstatusbeskrive1semht. framdrift. Rå.dmannen har ingertyterligere kommentarer mht. dette. Det er heller ikke meldt avvik i hhtøkonomiske forutsetningermed untak av følgende prosjekter:

9 1. Boliger Blåskjellveien: Det gjenstår ennå noen utenomhusarbeider. Regnskapsstatus indikerer en mulig overskridelse på prosjektet med ca. 0,1 mill. kr. Rådmanen vil komme tibake til inndekning når alle arbeidene er sluttført og det endelige regnskapet foreligger. 2. Sulitjelma skole: Forberedende arbeider med veganlegg, samt anlegg av tilknytningsanlegg for vann, avløp og elektrisitet bød på betydelige utfordringer og ble vesentlig mere omfattende og køstnadskrevende enn antatt. Merkostnadene er.dekket inn gjennom bruk av reservepostene for anlegget. Disse er nå i hovedsak disponert og dette tilsier at økonomistyringen av prosjektet framover må være svært streng. I finansieringsplanen for investeringene er det forutsatt salg av eiendom med 7,0 mill. kr. Pr i dag er det gjennomført salg for nær 3,7 mill. kr. Rådmannen legger til grunn at inntektsmålet kan nåes. Som følge av foreslått reduksjon av overføring fra drift til investering på 2,6 mil. kr., vil det mangle tilsvarende beløp på finansieringssiden i investeringsbudsjettet. R.ådmanen foreslår derfor at investeringsbudsjettet salderes med bruk av ubundet investeringsfond med 2,6 mill. kr. som følger: Overførìng ftadriftsregnskaipet Bru av ubundet investeringsfond Netto: 2,6 mil. kr (reduksjon.) -2,6 mill. kr. (økning) 0,0 niill. kr. 6.0 FINANSFORVALTNING 6.1 KORTsIKtIG LI:(vinITET Samlèt iooskudd i bank utgjorde pr , ca. 95 mill. kr. Av disse er 32 mill. kr. midler som skriver seg fra ekstraordinært utbytte/aksjesalg SKS Disse er plassert i Nordlandsbanen, med en rente på 3,45 %. Videre er ca. 17 mill. kr. ti en hver tid bundet opp ti skattetrekk Resten et i hovedsak driftslikvider og varierer fra måted ti måned ì forhold til lønnsutbetalinger, mottak av rametilskudd og skatteinngang. Disse kontiene er hovedsak knyttet til 3 måneders NIBOR-rente med fradrag fra 0..0,5 %. Når dette skrives er NIBOR-renten 2,70 %. Figu 1 nedenfor viser utviklingen på foliokonto 1. tertial og viser at likviditeten i erielte tidsrom har vært negativ, noe som betyr at en har måttet truet på kassakreditt.

10 Figur L - Kortsiktig likviditet hittil Kortsiktig likviditet januar-april M A a e a p n b r r s i Fauske kommunes vilkår for trekk på kassakreditt er for tiden fastsatt til 3 måneders p.t NIBOR med et påslag på 0,85 prosentpoeng. Tabell 6 - Rente kassekreditt pr mai 2012 NIBOR Påslag Effektiv rente 2,70% 0,85% 3,55% 6.2 LANGSIKTIG LIKVIDITET Den langsiktige likviditeten består av Hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og Sparebank 1. Utviklingen årets fire første måneder framgår av tabell 7 og fig. 2 og 3.: Tabell 7 - Oversikt kapital plasseringer Plassering Januar Februar Mars April HjemfalIsfond Plassering Pareto HjemfalIsfond Plassering SBl Forvaltning Utvikling samlet portefølje Figur 2 - Utvikling plassering Pareto HjemfalIsfond Plassering Pareto ~ Januar Februar Mars April

11 Figur 3 - Utvikling plassering SBl forvaltning HjemfalIsfond Plassering SBl Forvaltning ~~ ~ Januar Februar Mars April Pr. 30. april er verdien på plasseringene økt med 2,6 mil. kr. sammenlignet med Utviklingen i porteføljene har vært positive første tertial, samtidig har det vært og er fortsatt mye uro i finansmarkedene som følge av finanskrisen i EU. Dette betyr usikkerhet spesielt i forhold til utenlandske plasseringer. Kommunens plasseringer er basert på en forsiktig risikoprofi i tråd med vedtatt finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god avkastning. 6.3 GJELDSPORTEFØLJE Kommunens langsiktige gjeld består nå av 3 lån i Kommunalbanken og 1 lån i KLP Kommunekreditt I tilegg har kommunen diverse lån til videre utlån i Husbanken. Tabell 8 - Fordeling gjelden pr 30 april 2012 Låneopptak Restgjeld Rente pr. Andel Rentevilkår lån april 2012 Nedbetalt KOMMUNALBANKEN ,70% 43,85 % Reguleres mot 3 mnd. NIBOR hver kval 2031 KOMMUNALBANKEN ,82% 16,64 % Fastrente 5 år fra juni KOMMUNALBANKEN ,58% 24,06 % Fastrente 5 år fra des KlP Kommunekreditt ,36% 15,45 % Fastrente 3 år fra des Totalt/vektet rente ,20% 100,00% Figur 4 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR (inkl. fastsatt margin). Som det framgår har den flytende renten beveget seg noe oppover siden fra 2009 til utgangen av I kvartal 2012 ble imidlertid renten satt ned med 0,7 prosentpoeng, slik at vi når dette skrives har en flytende rente på2,7 %. Figur 4 - Utvikling 3 måneders NIBOR

12 Utvikling 3-måneders Nibor-rente, "" 3,75 3,5 -- 3,25 3 2,5 -- "".. 2,5 2,25 2 1,75 1,5-1,25 1-0,75 0,5 0,25 ~~~~~~~~~~yyyyyyy ~~y~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~. ~. \). ~. ~. ~. ~. ~. \). ~. ~. ~. ~. ~. \). ~. ~... ~ - -- I I I I I I I I I I I I I I I I I v v v v v v v\)\) \) \) \) \) \) \) \) \) INNSTILLING: 0konomimelding 1/2012 tas til etterretning. Even Ediassen Rådmann

13 ,-- Vedlegg 1 - Budsjettreguleringer økonomimelding Utgifter Inntekter Enheter Nedtrekk Annet Korrigeringer Vedtak Sum Korrigeri ng Sum Netto endring Politisk virksomhet SOOOO O Rådmannens stab S O Kultur O Vei/gatelys O Bygg/eiendom/idrett O Plan/utvikling O O O O Fauske storkjøkken O O O O Skole O O Barnehage O O Fauske Helsetun O O Hjemmetjenesten O Helse O Miljø og habillitering "51000 c NAV Fauske i:00 ( arhe/familieenheten ool) Integrering O O O O Netto endring O Fellesområder O O O Fondsforvaltning O Forebyggende beredskap, brann, feiing O O O Tilskudd kirker O O O Moms komp ansvar 8800 O O O Generelle inntekter/utgifter Interne fi nansi e ri ngstra nsaksjone r N;:ringsfonaet O O O 5elvkostVAR O O O Fellesområde O Netto endring O O TOTALT Justering feil Qpprinneligbudjsett Balanse O

14 , i i I Vedlegg 2 - Status investeringer pr 1. tertial 2012 PROSJEKT BEVILGNING ØKONOMISK FORUTSETNINGER STATUS ØKONOMISK 2012 RAMME c FRAMDRIFT STATUS Skolemateriell pr år torn 2013 pågående program - IT-utstyr 1200 Arlig 800fom 2013 Pågående program 512 IKT-folkevalgte 300 Lesebrett folkevalgte Iverksatt 240 FUNKE Helsenett Aksjon skoleveg 200 Trafikksikkerhetsplan Under utarbeidelse Erikstad kirkegård S0 Arbeid pågår i regi àv Kirkel fellesråd 1814 servicebygg Erikstad kirkegård 4100 Grunnarb utført 53 Avventer stabilisering Bvggestart tidligst 2013 Omsorgsboliger Fauske sentrum 300 Samarbeid med eksterne aktører Ny intensic;isavtale m/isbbl utredes Sak kommst _.-,-. --._ _. --~._- -_.._- Omsorgsboliger Strømsnes Strømsnesgården, ev nvbvee Lov om off ansk Eiaveien - Demensboliger Utkast reg plan ferdig Grunnundersøkelser gjennomført Eeen sak senere i 2012 Tilrettelegging samhandlingsreformen Torggt Anbudsbefaring 27.4 Anbudsfrist medio mai 2012 Sulitjelma skole I hht godkjent skisseprosjekt Kontrakter inngått 1781 Grunnarbeider påbegynt Alle reserve- Overtakelse nvbvge: 1, bevilgninger -- Ferdig ombygg.arb: disponert Heie prosi ferdig: U\f;irdringer tilførselsanlegg VVA Vestmyraskole Alternativ sentralskola Sentralskola ikke alternativ 802 Skolemuktur avklares Skolestruktur Valnesfjord skole RenOVering/nybygg Prio etter Sulitjelma og sentr.skole Sammenheng flerbrukshall Alternative fiiìansförmer skal vurderes Barnehage Erikstad 800 Leieavtale utgår Arb med ny/forlengelse av leieavt Sammen he ne skolestruktur sentrum Barnehage sulitelma 1100 Vurderes sammen me.d skoleutbygging Boliger Blåskjellvn SOSO Bygg overtatt Mulig overskr Midlertidie brukstillatelse eitt 100 BoligerTareveien 830 Rehabiltering Ev samarbeid VGS!Hi sbank Oppgradering eksisternde boligmasse Paviljongene prioritert Planlagt arbeid ute på anbud OmPrio ventiasj sagatun Laste!:il 2300 Ih!'kjøPsPrCÍsess påiw 2300 Oppgradering màskinpark 8000 Arlig sum uspesifisert Forberedes motbudsj 13/ø-plan priariteringsliste må utarbeides Oppgradering gatelys 500,Ârligsüm- SOQ-Uspesifisert priöriteringsliste godkj PLUT. Anbudsprosess pågår Kulturhus 500 Avklare innholg og omfang ÒppneVhtkulturhuSkomite i gang Rådhuset prio lokalisering Sekretariat: enhet kultur Etablere egen kulturhuskomite Sulitjelma samfunnshus Avklare konsekv av fortsatt forsvarl drift Sak F Ove rført driftregnskapet veg Hauan - Finneid 5000 SOOO Ferdigstilling Planarbeid. Òppstart medio mai 109 I!'_fr~~truktur Sulitjelmafjellet ---,.._-- _.._-.._._~ _._._----- Parkeringspl Ski hytta _._ Samarb m/vegvesen og 5KS efablert -~~._- Parkerinesol Kielvannskryss Bvl!l!estart iuni 2012 Parkeringspl Daja Cturistiøypa) Anbudsprosess oåeår Samarb Fvlkeskomm, SKS, Statsskog og fr Prioritering nødvendig -- Øvrige veinett 3000 Prioriterineslis.te godkj PLUT An~ugSprosess pågår Fotballhall Kl arei øri ne tomt.i2012 Grunnundersøkelse gjennomføres inv tilskudd i 2013 Plantilsk FS- sak F S Fullfinansiering må avklares med Fauske Avklaring ansvarsfordeling pågår 5amarbe i dsavtale/ansvarsavkl ari ng Avventer fullfi nansieiì ng l(iungset Skianlegg 300 Sak F S/3-Z012 Overfdriftsregnskap 300 Utbetalt Kunstdekke Valnesfj grusbane 1100 Inkl flombelysning spillem søknad sendt/godkjent Fullfinansiering må avklares med Valnest' Avkl mai/juni 12 Klarg tomtiirvalnesfjord 2000 Fra tomtefond Avkl grunneier pågår (Furnesfeltet) Prio Furnesfeltog Haeaneshaueen Haganeshaugen sak F Salg kommunal eiendom Alle typer eiendom Prmai

FAUSKE KOMMUNE 1.0 RESULTATVUERIG ØKONOMIMELDING 1-2012. Driften av resultatenhetene samlet SAKSPAPIR.

FAUSKE KOMMUNE 1.0 RESULTATVUERIG ØKONOMIMELDING 1-2012. Driften av resultatenhetene samlet SAKSPAPIR. í'! i SAKSPAPIR. FAUSKE KOMMUNE 12/4427 I I Arkiv JouralpostID: sakld.: 12/U23 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr. 114/12 FORMANNSKAP Dato: 06.06.2012 122/12

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 0konomimeldingen viser økonomisk status basert på kj ente regnskapstall pr. 31.03.2010.

FAUSKE KOMMUNE. 0konomimeldingen viser økonomisk status basert på kj ente regnskapstall pr. 31.03.2010. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/3113 I I Arkiv J oumalpostid: sakld.: 10/807 I Saksbehandler: Jonny Riise de vedtaksinnstans: Konnunestyre Sak nr.: 034/10 FORMANNSKA Dato: 26.04.2010 031/10 KOMMUSTYRE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012 SAKSpApIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.:. 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 158/12 FORMANNSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10989 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 11/2522 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Kommunestyre Sak nr.: 013/12 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 041/12 KOMMUNESTYRE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/7883 I

FAUSKE KOMMUNE 12/7883 I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/7883 I I Arkiv JouralpostID: saki.: 12/1865 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 130/12 FORMNNSKAP Dato: 24.09.2012 146/12 KOMMUESTYRE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 1.0 RESULTATVURDERING ØKONOMIMELDING 2/2012 SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE 1.0 RESULTATVURDERING ØKONOMIMELDING 2/2012 SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/7883 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 12/1865 I Saksbehandler: Gunar Sveen Slutibehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr. 130/12 FORMANSKAP Dato: 24.09.2012 KOMMUESTYR

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert Awik i kr Forbruk i % -29764003-23305384 -22323002-982382 78%

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert Awik i kr Forbruk i % -29764003-23305384 -22323002-982382 78% SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostD: 11/9981 Arkiv saldd.: 11/2331 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Saksbehandler: Jonny Riise Dato: 31.10.2011 ØKONOMMELDNG 2/2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 113/13 FORMANNSKAP Dato: 25.11.2013 031/13 ELDRERÅDET

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med forskrift og finansreglement.

FAUSKE KOMMUNE. I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med forskrift og finansreglement. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 11/4581 I Arkiv sakid.: 11/1155 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre FORMANNSKAP IlSakm.: 037/11 I I I Saksbehandler: Gunnar Sveen I Dato: 30.05.2011 ØKONOMIMELDING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

ØKONOMIMELDING NR

ØKONOMIMELDING NR ØKONOMIMELDING NR 1 2013 1 HOVEDPUNKTER - DRIFT 5,0 mill. kr i inntektssvikt - fellesinntekter 2,7 mill. kr lavere utbytte fra SKS 2,3 mill. kr lavere prognose på skatt/ramme 14,9 mill. kr i forventet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: rådman. II Sak nr.: 050/13 I FORMANNSKAP SAKSPAPIR ØKONOMIMELDING 112013

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: rådman. II Sak nr.: 050/13 I FORMANNSKAP SAKSPAPIR ØKONOMIMELDING 112013 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 13/4516 I Arkiv sakid.: 13/1091 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestve II Sak nr.: 050/13 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Jonnv Riise I Dato: 03.06.2013 ØKONOMIMELDING

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 02.06.2014 Fra kl. 11:50 Til behandling: Sakene 058/14-067/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 15:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/9934-5 Saksbehandler: Saksframlegg Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 10.12.2008 Fosnes kommunestyre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 10:10 Til behandling: Sakene 039/15-050/15 Møte nr: 5/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2 2013 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer, jfr tertialrapporten.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er ~ i SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/10988 Arkiv JoumalpostD: sakd.: 11/2521 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 043112 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 ÅRSBUDSJETT 2012

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Fauske kommune Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Interkommunal PP-tjeneste Interkommunal regnskapskontroll SIRK Fauna KF (næringsutvikling) Rådmann Even Ediassen Rådmannens stab

Detaljer

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.12.2012 2011/517-4459/2012 / 151 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Bjørn Alling 76 91 91 06 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret BUDSJETT 2012 - REGULERING

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 21.06.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 115/12-142/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 18:55 Møtested: Sulitjelma skole TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt For

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.5.2015 2015/532 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Hanne Romarheim 77023326 Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet 16.6.2015 36/15 Kommunestyret 19.6.2015 Tertialrapport

Detaljer

Regnskap og årsberetning

Regnskap og årsberetning og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer