FSC årsrapport for AT Skog AT Skog, lisenskode FSC-C Overvåkning og kontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FSC årsrapport for AT Skog 2013. AT Skog, lisenskode FSC-C103854 Overvåkning og kontroll"

Transkript

1 FSC årsrapport for AT Skog AT Skog, lisenskode FSC-C Overvåkning og kontroll Gjennom denne årsrapport offentliggjør AT Skog en oppsummering relatert til overvåking og kontroll. Følgende punkter beskrives: a) Avkastning av alle høstede skogprodukter b) Skogens tilvekst, foryngelse og generelle tilstand c) Sammensetning og observerte endringer i flora og fauna d) Miljømessige og sosiale påvirkninger av høstingen og annen virksomhet e) Kostnadene, produktiviteten og effektiviteten i skogforvaltningsvirksomheten f) Gjennomførte revisjoner g) Supplerende opplysninger om FSC sertifisering i AT Skog h) Oppsummering overvåkning og kontroll

2 a) Avkastning av alle høstede skogprodukter Gjennom AT Skog sin FSC sertifisering holdes oversikt over avkastning fra høstede skogprodukter fra FSC sertifiserte eiendommer. Med skogprodukter menes i denne sammenheng avvirkning for salg eller uttak av virke til eget bruk. Oversikt på høstede skogprodukter gjøres ved: - Innmålingsdata fra tømmer omsatt gjennom AT Skog - Årlig innrapportering til AT Skog der tømmer er omsatt gjennom andre eller der virke er til eget bruk. På den enkelte eiendom foreligger et årlig budsjett der avkastning fremkommer i regnskapsrapporter. I 2012 ble det fra FSC sertifiserte gruppemedlemmer gjennomført følgende avvirkning. År Salg gjennom AT Skog Salg gjennom andre enn Uttak til eget bruk m3 Sum avvirkning m3 Avsatt skogfond kr m3 AT Skog m Avkastning på tømmer for salg avhenger av treslag, sortiment og tømmerpris det enkelte år. I 2013 var gjennomsnittlig tømmerpris til FSC sertifisert skogeier ca.350 kr pr m3. FSC sertifisert tømmer oppnår på enkelte sortimenter et pristillegg.

3 b) Skogens tilvekst, foryngelse og generelle tilstand På FSC sertifiserte eiendommer overvåkes tilvekst, foryngelse og generelle tilstand. Dette gjøres av skogeier gjennom kjøp av skogtakster, befaringer og ved overvåkning av skog med høy bevaringsverdi. Videre har kommunale skogbruksmyndigheter en kontrollfunksjon mht foryngelsesplikt av skog og tiltak utført med bruk av statstilskudd. Utførte skogbrukstiltak dokumenteres i forvaltningsplan og tilhørende dokument som et ledd i overvåkningen av skogens utvikling. Tilvekst Fra utarbeidet skogtakst foreligger følgende data. Arealfordeling og tilvekst Arealtype Daa Prod skog Myr 787 Skrapskog 1051 Impediment 716 Veger og kraftgater 361 Vann 178 Annet 94 Totalt areal Miljøareal 2615 HCVF 1947 Årlig tilvekst i m Sertifiserte eiendommer har følgende hogstklassefordeling i % Eiendom H.kl 1 H.kl 2 H.kl 3 H.kl 4 H.kl Sertifiserte eiendommer har følgende bonitetsfordeling i % Eiendom Høy bonitet Middels bonitet Lav bonitet Treslagsfordeling i % på sertifiserte eiendommer Eiendom Gran Furu Lauv Utvikling av tilvekst vil være avhengig av faste kriterier som bonitet og variable kriterier som hogstklassefordeling, treslag, og foryngelse. Utvikling av skogens tilvekst synliggjøres når nye skogtakster foreligger. Disse utarbeides normalt med tidsintervall hvert år.

4 Foryngelse På sertifiserte eiendommer er flatehogst og frøtrestillingshogst dominerende hogstform.. Plukkhogst / småflatehogst utføres i høyereliggende skog eller i områder hvor det ønskes en mer selektiv hogstform. Det anslås at ca % av foryngelse gjøres naturlig med stedegne frøtrær. Resterende areal forynges ved planting av gran. Den høye andel med naturlig foryngelse indikerer gode naturgitte forhold og riktig valg av hogstform. Foryngelse kontrolleres av skogeier gjennom drift av eiendom, interne / eksterne revisjoner og ved offentlig kontroll. I 2013 ble det gjennomført eksterne revisjoner på sertifiserte eiendommer. Det ble her ikke registrert avvik relatert til mangelfull foryngelse. Skogskader Med skogskader menes i denne sammenheng uønskede hendelser relatert til brann, insektskader, skogsykdommer og større stormfellinger. På sertifisert areal overvåkes dette av skogeier ved befaringer den enkelte år. Der større skader avdekkes søkes bistand hos AT Skog eller offentlig skogbruksmyndighet. I Norge gjennomføres det videre en overvåkning av skogskader i offentlig regi. I dette arbeidet har Skog og Landskap i samarbeid med skogbrukssjefer og fylkesmannens landbruksavdeling en sentral rolle. Følgende overvåkningsprogram gjennomføres i offentlig regi: - Skogskadeovervåkning OPS (overvåkningsprogram for skogskader) - Skogsykdommer - Barkebilleovervåkning

5 - Fjernmåling av skogskader - Vegetasjonsøkologiske undersøkelser - Forurensning og næringsinnhold Følgende overvåkningsprogram gjennomføres i offentlig regi: - Skogskadeovervåkning OPS (overvåkningsprogram for skogskader) - Skogsykdommer - Barkebilleovervåkning - Fjernmåling av skogskader - Vegetasjonsøkologiske undersøkelser - Forurensning og næringsinnhold Det har for 2013 ikke vært skogbrann eller påvist mer enn normale skader grunnet insekt, skogsykdom eller stormfellinger på sertifisert areal. Skogens generelle tilstand Sertifisert areal er vurdert å ha en god generell tilstand. Dette begrunnes med at resultat fra overvåkning viser at: - registrert hogstklassefordeling gir grunnlag for en stabil skogproduksjon, - areal forvaltes planmessig - foryngelse etableres tilfredsstillende - ingen større skogskader er påvist - Biologiske kvaliteter er ivaretatt. c) Sammensetning og observerte endringer i flora og fauna Ved forvaltning av den enkelte eiendom skal miljøkvaliteter ivaretas etter retningslinjer gitt gjennom FSC og AT Skog. Hensyn til miljø skal ivaretas ved: - Generelle miljøhensyn - Kartfesting og forvaltning av miljøareal - Kartfesting og forvaltning av skog med høy bevaringsverdi.(hcvf) Endringer i flora og fauna vil i skog være knyttet til suksesjonsutvikling. På arealer der generelle miljøhensyn ivaretas vil merkbare endringer hovedsakelig være knyttet til flate og frøtrestillingshogst. Kjente forhold som periodevis endring av flora og fauna vil her forekomme. Videre vil endring av elgbestand kunne påvirke treslagsfordeling og foryngelse. I områder med høy elgbestand vil dette kunne føre til at rogn, osp, selje og furu ikke etableres i tilfredsstillende grad. Utvikling elgbestand kontrolleres og overvåkes gjennom godkjente avskytningsavtaler. For 2013 er det ikke registrert unormale endringer i flora og fauna relatert til skogsdrift eller beiteskader fra elg.

6 På arealer der det er kartfestet miljøareal eller skog med høy bevaringsverdi søkes det gjennom skjøtsel å opprettholde eller videreutvikle biologiske kvaliteter. På disse arealene blir det gjennomført overvåkning etter fastsatte intervaller av det offentlige, AT Skog og skogeier. Arealer med HCVF overvåkes årlig av skogeier. Dette for å vurdere om biologiske kvaliteter og avgrensning synes inntakt. Overvåkning er tilpasset omfanget og sårbarheten til verneverdiene. Ved kontroll av arealer med HCVF kontrollerer skogeier følgende parametre HCVF forvaltning urørt: - Areal ikke påvirket av ulovlig hogst - Registrerte biologiske kvaliteter synes inntakt HCVF forvaltning skjøtsel: - Areal påvirket av ulovlig hogst - Registrerte biologiske kvaliteter synes inntakt - Skjøtsel gjennomført - Skjøtsel påkrevd. Kontroll dokumenteres i forvaltningsplan og i årsrapport til AT Skog det enkelte år. Kontroll utføres videre gjennom interne og eksterne revisjoner. For 2013 er det ikke avdekket skader på areal med HCVF under interne kontroller eller ved ekstern revisjon

7 d) Miljømessige og sosiale påvirkninger (av høstingen og annen virksomhet) AT Skog har som gruppeleder gjort er vurdering av miljøaspekter relatert til sin skogbruksaktivitet. Gjennom dette arbeidet er påvirkning på det ytre miljø ved forvaltning av skog kartlagt. Ved utforming av rutiner er således miljøaspekter implementert også blant FSC gruppemedlemmer. I forvaltningsplan er miljøaspekter synliggjort ved kartlegging, målsetning og tiltaksplaner i forbindelse med: - treslagsfordeling - gammelskogandel - hogstformer / foryngelse og visuelt utsatte områder - Identifisering og kartfesting av arealer som inneholder truede arter - Identifisering og kartfesting av arealer som pga biologiske kvaliteter unnlates fra hogst. - Identifisering og kartfesting av areal som pga biologiske kvaliteter gis særskilt skjøtsel - arter med store arealkrav (storfugl / hønsehauk) - samhandel med andre brukergrupper med tilknytning til sertifisert skogareal - kulturminner. Det er videre fastlagt rutiner for innhenting og ajourhold av miljøinformasjon. I dette arbeidet benyttes både interne og eksterne kilder. Følgende kilder / baser benyttes ved identifiseringen: - Nøkkelbiotopregistreringer - Naturbase - Artsdata - Lokalitetsbase for skogområder (Biofokus) - Naturbase for utvalgte naturtyper - Naturbase for prioriterte arter - Viltkart - Kulturminnesøk / Askeladden - Skogeier / lokale representanter med kunnskap om sjeldne / truede arter Årlig søk i nevnte kilder / baser gjøres slik at eventuell ny informasjon fanges opp og implementeres i forvaltning. Ved kontrahering av tømmer gjør AT Skog en gjennomgang av nevnte baser for å verifisere at eventuelle nye opplysninger fanges opp og hensyn tas. AT Skog har ekstern biolog knyttet til sin virksomhet. Areal avsatt til bevaring av biologisk mangfold er nøye beskrevet i forvaltningsplan, kart og tilhørende dokumentasjon. I FSC forvaltningsplan er det beskrevet retningslinjer for ajourhold av miljøoversikt. FSC forvaltningsplan revideres der funn av truede arter gjør dette påkrevd eller når ny skogtakst er utarbeidet. I 2013 er det ikke fremkommet forhold som har ført til endring av miljøareal eller HCVF.

8 AT Skog har som gruppeleder rutiner for at fastsatte retningslinjer skal ivaretas. Kontroll på etterlevelse gjøres ved internrevisjon, eksternrevisjon og ved rapportering fra gruppemedlem til AT Skog Der avvirkning planlegges følgens fastsatte retningslinjer: - Forvaltningsplan, skogbruksplan og kart brukes under planlegging og gjennomføring av oppdrag - Driftsområde befares for vurdering av miljøelementer som skal ivaretas, hogstform, hogstuttak og foryngelse. - Der bruk av merkebånd er påkrevd merkes utkjøringsveg, driftsområde og påviste miljøelementer - Ved behov for vegbygging følges fastsatte retningslinjer slik at tiltak som er søknadspliktig godkjennes av AT Skog / kommune før arbeid igangsettes - Ved alle drifter brukes miljørapport for dokumentasjon av miljøelementer som skal ivaretas - Ved tømmerinnmelding sjekkes driftsområde av AT Skog for eventuell ny ekstern miljøinfo før tømmerkontrakt godkjennes. Digitalt kart lages over aktuelt driftsområde - Der planlagt hogst er inntil / i HCVF, tiurleik eller rovfuglreir skal AT Skog bistå med oppmerking og planlegging før hogst igangsettes - Der drift administreres av skogeier brukes FSC driftsavtale. - Maskiner brukt under arbeid skal ha best tilgjengelig teknologi. AT Skog har gjennom sitt entreprenørregister oversikt over tilknytede entreprenører. - Etter avsluttet drift ajourføres miljørapport for dokumentasjon av hensyn som er tatt under drift. - Sporskader skal utbedres så snart det er mulig og senest etter 9 mnd. Ved sluttavvirkning skal valgte hogstform være tilpasset vegetasjonstype og klimaforhold slik at foryngelse sikres. Krav om etablering av ny skog er nedfelt i forskrift om bærekraftig skogbruk og FSC prinsipp 5. Det har for 2013 ikke har vært gjennomført avvirkning som har indikert negativ miljøpåvirkning grunnet skogsdrift eller mangelfull etterlevelse av HMS krav.

9 Krav relatert til avfallshåndtering, oppbevaring og bruk av olje - og drivstoff gjøres ved å etterleve fastsatte krav / forskrifter. Bruk av kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler er søknadspliktig til gruppeleder. Der bruk av biologiske og kjemiske midler forekommer skal dette loggføres. I 2013 har det ikke blitt benyttet kjemiske / biologiske bekjempelsesmidler på sertifisert areal Bruk av utenlandske treslag minimeres i henhold til krav i FSC standard. Videre etterleves Forskrift om utsetting av utenlandske treslag. Utsetting av utenlandske treslag er søknadspliktig til fylkesmannen. Kostnader som måtte oppstå i forbindelse med frambringelse av opplysninger og undersøkelser påligger søker så langt det ikke er urimelig. 8 i forskrift beskriver skogeierens krav til aktsomhet, kontroll med spredning, og varsling på følgende måte: Den som er ansvarlig for utsetting av utenlandske treslag, skal opptre aktsomt, og så langt som mulig søke å hindre at utsettingen får uheldige følger for det biologiske mangfold. Den som er ansvarlig for skogbehandlingen, vanligvis skogeieren, skal i rimelig utstrekning treffe tiltak for å hindre spredning av utenlandske treslag. Det skal ikke settes igjen trær (livsløpstrær) av utenlandske treslag ved hogst. Ved skade eller fare for alvorlig skade på biologisk mangfold som følge av utsetting av utenlandske treslag, skal den ansvarlige umiddelbart varsle ansvarlig myndighet og treffe tiltak i samsvar med naturmangfoldloven 69 og 70, med mindre slik melde- og tiltaksplikt følger av annen lov. På FSC sertifisert areal i AT Skog er kun et lite areal tresatt med mellomaldrene contorta furu. Implementering av ny kunnskap og bidrag til FoU ansees som viktig. Bidrag til FoU gjøres ved at det avsettes 1 kr pr m3 til dette formålet. Avgift belastes gruppemedlem ved trekk i tømmeroppgjør. Innen FoU deltar AT Skog i prosjekt relatert til: - Bioenergi - Transportadministrasjonsverktøy. - Apteringsprosjektet. - Kompetanseutvikling - Digital kartløsning - Portalløsning for brukere av AT Skog FSC sertifisert areal i AT Skog er privateid og ligger i Notodden og Skien kommune. Areal brukes til skogproduksjon, jakt / jaktutleie og vannkraftproduksjon. Areal brukes videre av allmennheten i forbindelse med tur / bærplukking, bading, bruk av skiløyper og skytebane. Det gjennomføres konsultasjoner / dialoger med relevante brukergrupper. Sosiale og miljømessige aspekter blir med dette vurdert i skogforvaltningen.

10 I 2013 har gruppemedlemmer gjennomført konsultasjon / dialog med relevante brukergrupper. e) Kostnadene, produktiviteten og effektiviteten i skogforvaltningsvirksomheten. I 2013 ble det på FSC sertifiserte eiendommer avvirket 1274 m3. Samlet tilvekt på sertifiserte eiendommer er 4770 m3 pr år. Årlig tilvekst sammen med registrert hogstklassefordeling indikerer høy skogproduksjon over tid. Det er videre rom for økt utnytelse av tømmerressursene. Gjennomsnittlig driftspris på drifter administrert av AT Skog var i kr pr. m3. Avvirkning i 2013 er administrert av AT Skog eller utført av skogeier. Gjennomførte revisjoner Det er for 2013 gjennomført 1 internrevisjon samt ekstern revisjon i perioden august. Ekstern FSC revisjon ble gjennomført av Orbicon A/S. For mer informasjon om Orbicon A/S, se Ekstern revisjonsrapporter for AT Skog offentlig tilgjengelig på Supplerende opplysninger om FSC sertifisering i AT Skog. Det er i tillegg til FSC årsrapport utarbeidet et offentlig tilgjengelig sammendrag som beskriver: - Vesentlig innhold i FSC forvaltningsplaner - Gruppemedlemmenes overvåkning Videre gis opplysninger om miljøinformasjon etter retningslinjer fastsatt i miljøinformasjonsloven. Loven har følgende formål: - Denne loven har til formål å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og derved gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, å verne seg selv mot helse- og miljøskade og å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål. Loven skal også fremme allmennhetens mulighet til å delta i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet. Med miljøinformasjon menes faktiske opplysninger og vurderinger om a) miljøet, b) faktorer som påvirker eller kan påvirke miljøet, herunder - planlagte og iverksatte tiltak eller aktiviteter i miljøet, - produkters egenskaper eller innhold, - forhold ved drift av virksomhet, og - administrative avgjørelser og tiltak, herunder enkeltavgjørelser, avtaler, regelverk, planer, strategier og programmer, samt tilhørende analyser, beregninger og forutsetninger, c) menneskers helse, sikkerhet og levevilkår i den grad de påvirkes eller kan bli påvirket av tilstanden i miljøet eller faktorer som nevnt i bokstav b.

11 (2) Med miljøet forstås det ytre miljø inkludert kulturminner og kulturmiljø. h)oppsummering overvåkning og kontroll 2013 Relevante tema Ja Nei Kommentar a) Avkastning på høstede produkter oppført b) Skogens tilvekst, foryngelse og generelle tilstand Ny skogtakst utarbeidet Ny skog forynges tilfresstillende Skogskader påvist c) Sammensetning og observerte endringer i flora og fauna Negative endringer i flora og fauna grunnet skogsdrift og beiteskader Skade på HCVF areal avdekket d) Miljømessige og sosiale påvirkninger Er gjennomført nye biologiske undersøkelser Konsultasjon / dialog med andre brukergrupper er gjennomført Konflikt med nabo eller andre brukergrupper Biologiske / kjemiske midler er brukt Brudd på lovverk / skadelig aktivitet oppdaget Oppstart av storskala anleggsaktiviteter e) Kostnader, produktivitet og effektivitet i skogforvaltning er kartlagt og vurdert

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Innhold 4 Levende Skog Kravpunkter: 9 1. Arbeidskraft og kompetanse 10 2. Avfallshåndtering 11 3. Bekyttelse av skogarealet 11 4. Biologisk viktige områder 18

Detaljer

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013 Chain

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Landskapsplan for Goplerud gård Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Innhold 1. Generell beskrivelse av eiendommen. 3 2. Skogbruk 4 3. Miljøverdier. 7 Skogarealer med spesielle verneverdier (HCRV). 9 4.

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Sertifisering av skog

Sertifisering av skog Skogeiere som vil selge tømmer forplikter seg til å følge Norsk PEFC skogstandard. Alle de større kjøperne av tømmer i Norge krever i dag sertifisering. Ringerike, Buskerud. Foto: John Y. Larsson, Det

Detaljer

PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar

PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar 1 PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar Høringsperiode 3.oktober 3.november Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Org. som har kommet med høringssvar... 3 Generelle innspill til sertifiseringssystemet...

Detaljer

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98 SKOGBRUKSPLANLEGGING Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover NIJOS-rapport 13/98 Forord Landbruksdepartementet oppnevnte 10.5.96 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere utviklingen

Detaljer

MILJØRAPPORT 2014. Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS

MILJØRAPPORT 2014. Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS MILJØRAPPORT 2014 Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS Omfang og virksomhet. Stangeskovene AS ble første gang gruppesertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering 12.oktober 2000 i henhold til ISO 1400.

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Forside med logo og referanse Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Invitasjon Deres firma inviteres til å gi tilbud på skogbruksplanlegging i. (område)... Kommune imøteser deres tilbud innen tilbudsfristen.

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014

Årsberetning og regnskap 2014 Årsberetning og regnskap 2014 Toten Almenning lodd nr. 5 ÅRSMØTE I TOTEN ALMENNING LODD NR. 5 Onsdag 8. april 2014 kl. 18.00 på Hoff Gjestgiveri SAKLISTE 1. Godkjenning av innkallingen. Årsmøtet er bekjentgjort

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Håndbok i miljøstyring

Håndbok i miljøstyring Styringssystem Dokumentansvarlig: DAHL, GRY Side: 1 av 24 Håndbok i miljøstyring Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Hensikt... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Definisjon miljø... 4 1.4 Avgrensninger... 5

Detaljer

Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft?

Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? 2012 Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? Glommen skog BA Rapport forprosjekt 19.06.2012 Innhold Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? Forprosjekt....

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak RAPPORT M26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier 1 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M26-2013 Forord Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

St.prp. nr. 75 (2007 2008)

St.prp. nr. 75 (2007 2008) St.prp. nr. 75 (2007 2008) Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 125 av 28. september 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter

Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vår dato: Vår ref: 2010-06-25 B10121/10-131 Deres dato: Deres ref: Til Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vi viser

Detaljer