Enebakk kommuneskoger. Mål og retningslinjer for forvaltning og drift.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enebakk kommuneskoger. Mål og retningslinjer for forvaltning og drift."

Transkript

1 Enebakk kommuneskoger Mål og retningslinjer for forvaltning og drift. 1

2 1.2 Forord Denne planen er et foreløpig dokument som skal legges frem for politikerne i Enebakk. Planen er tenkt å være et grunnlag for videre arbeid. Enebakk kommune har som visjon at skogen skal være i bedre miljøstand enn da vi selv overtok den. Målet må være at skogen skal være lett tilgjengelig for de gode opplevelsene, turer og rekreasjon for alle innbyggerne i Enebakk. På bakgrunn av vedtatte mål og retningslinjer for Enebakk kommuneskoger utarbeides det en flerbruksplan gjeldende for 10 år. I denne planen konkretiseres virksomheten og vil danne grunnlaget for økonomiplan, årsbudsjett og årsplan. Enebakk Harald Brekken Tømmerhogst på nært hold 2

3 Innholdsfortegnelse 1.Mål og historikk for forvaltning og drift av Enebakk skogen 1.1 Forside Forord Innholdsfortegnelse Historikk Mål og retningslinjer Målsetting 4 2. Retningslinjer for forvaltning og drift Forvaltningsnivåer Felles retningslinjer for drift og skjøtsel av skogen Foryngelse av skog 6 3. Særskilte retningslinjer for drift og skjøtsel av skogen Ungskogpleie 3.2 Tynning 4. Særskilte retningslinjer for forvaltning og drift av skogen avsatt til skogsproduksjon Hogst Flatehogst 7 5. Retningslinjer for andre forhold knyttet til kommuneskogen Friluftsliv Biologisk mangfold Fiskestell Kulturminner Samarbeid med frivillige organisasjoner 9 Foto: Forsiden: Harald Brekken Øvrige foto: Helge Oskarsen 3

4 1.4 Historikk Enebakks to kommunale skogeiendommer består av skogseiendommene fra fire gårder i Ytre Enebakk: Rustad, Ubberud, Vik og Vestby Ubberud ble solgt til Enebakk kommune i 1881, Rustad i 1912 og Vik og Vestby i Nøkkeltall: Totalareal: 12000dekar, stående kubikkmasse (2005) m3, årlig tilvekst ca.3000m3 1.5 Mål og retningslinjer Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Enebakk kommuneskoger har vært tilpasset skogbrukslovgivningen. For øvrig reguleres driften av kommuneskogen bl.a. av: Plan og bygningsloven, Friluftsloven, Naturmangfoldloven, Markaloven, Forurensningsloven, Vannressursloven, Kulturminneloven, Viltloven, Hundeloven, Innlandsfiskeloven og Politivedtekter for Enebakk. Enebakk kommune vedtok i 1997 en flerbruksplan for kommuneskogen med tanke på å ivareta skogsdrift, friluftsliv, dyreliv og eventuelt andre interesser knyttet til arealene. Etter flerbruksprinsippet er det den samlede samfunnsmessige nytteverdien av skogområdene som teller. Denne planen har dannet grunnlaget for driften av kommuneskogen fram til i dag. 1.6 Målsetting Skogarealene, naturens produktivitet, variasjon og mangfold skal bevares. Det skal legges til rette for en langsiktig og bærekraftig forvaltning av skogressursene hvor hensynet til naturmiljø og andre brukerinteresser skal sidestilles med bedriftsøkonomiske hensyn. Ved forvaltningen og driften skal en: Bevare skogarealenes særpreg. Legge til rette for et allsidig friluftsliv og varierte naturopplevelser. Bevare og utvikle det samlede biologiske mangfoldet i skogen. Bevare kulturminner knyttet til arealene. Utvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner om planer og tiltak. Gjennom denne kunnskapsbaserte forvaltningen ønsker kommuneskogen å være et forbilde i flerbruk. 4

5 2. Retningslinjer for forvaltning og drift. Skogarealenes særpreg: Naturmangfold Ressursene i skogen skal forvaltes i samsvar med økologiske prinsipper. Det årlige hogstkvantum for planperioden fastsettes i flerbruksplanen i samsvar med mål og retningslinjer. Sertifisering: Enebakk kommuneskog er skal FSC sertifiseres med hensyn til drift av skogen. Dette for å ha en god kvalitativ skogbehandling og bedre rammebetingelsene for eiendommen. 2.1 Forvaltningsnivåer Enebakk kommuneskoger velger å dele forvaltningen i tre ulike forvaltningsnivåer. På alle forvaltningsnivåer vil det bli tatt hensyn til naturmiljø, friluftsliv, kulturminner og andre interesser. Forvaltningsnivå 1 Større eller mindre områder samt enkelttrær som fredes etter Naturmangfoldloven eller administrativt fredes av Enebakk kommune. ( Merket rødt i temakart) Forvaltningsnivå 2 Områder hvor en tar spesielle hensyn til områdets særpreg. Skjøtselen vil variere fra urørt til moderat skogskjøtsel (Merket med gult i temakart) Forvaltningsnivå 3 Områder avsatt til skogproduksjon. 5

6 2.2 Felles retningslinjer for drift og skjøtsel av skogen i Forvaltningsnivå 2 og Foryngelse av skog Skogens naturlige variasjon og skognaturens mangfold skal sikres på lang sikt. Der forholdene ligger til rette for naturlig foryngelse av skog skal dette benyttes ved småflatehogst, gruppehogst, skjermstilling eller frøtrestilling. Dette for å bevare skogens eget genmateriell. Det utarbeides egne instrukser som beskriver den enkelte hogstform. Hule trær og andre majestetiske lauvtrær spares. Det skal ikke utføres nygrøfting eller gjødsling. 3. Særskilte retningslinjer for drift og skjøtsel i områder med Forvaltningsnivå Hogstform Hogstform tilpasses forholdene på stedet. Der forholdne ligger til rette for det benyttes lukkede hogster i foryngelse av gran. 3.2 Småflatehogst Småflatehogst kan også benyttes når dette gir tilfredsstillende foryngelse. 3.3 Markberedning Det skal ikke utføres markberedning i områder med forvaltningsnivå Ungskogpleie. Etter ungskogpleien skal det tilstrebes en innblanding av naturlig forekommende lauvtrær på minimum 15 % av treantallet. Det skal ikke utføres ungskogpleie i tidsrommet 1. april- 1.juli.(yngletiden) 3.2Tynning. Produksjonsskogen skal pleies ved frie tynninger tilpasset forholdene på stedet. Det skal bygges opp en variert fremtidsskog. Tilstrebe innblanding av lauv på minimum 15 % av stående volum. Det skal ikke utføres tynning i tidsrommet 1. april- 1. juli. 6

7 4. Særskilte retningslinjer for forvaltning og drift av skogen i områder avsatt til skogproduksjon. Forvaltningsnivå Hogst Ved hogst og skjøtsel skal det tas lovpålagte hensyn etter gjeldende skogbrukslov m/forskrifter. Videre skal det tas hensyn til vilt, natur, friluftsliv, idrett gjennom gjeldende standarder. Ved inngrep av betydning skal det foretas registreringer av biologisk karakter. 4.2 Flatehogst Ved flatehogst og frøtrestillingshogst skal samlet flatestørrelse ikke overstige 25 dekar. Arealene skal tilplantes innen 2 år. Tømmerhogst på vinterstid. 7

8 5. Retningslinjer for andre forhold knyttet til kommuneskogen. 5.1 Friluftsliv Enebakk kommuneskoger skal fremstå som en arena hvor tradisjonelt friluftsliv og idrett kan utøves. Nye idretter og aktiviteter må tilpasses utfra hva naturen tåler. Det tradisjonelle friluftslivet i nær kontakt med naturen skal søkes tilgodesett i de meste av nærområdene. For å bevare plante - og dyrelivet samt andre naturkvaliteter, kan frilufts - og idrettsaktiviteter forbys eller begrenses i spesielle områder eller til bestemte tider. (o-løp i yngletiden) Områder med stor verdi for friluftslivet kan vernes administrativt. Ferdsel med hest er kun tillatt på grusede ferdselsårer i barmarksesongen og på brøytede ferdselsårer i vintersesongen. 5.2 Biologisk mangfold Som et ledd i den neste skogregistreringen skal det foretas en registrering av naturtyper og biologisk mangfold. Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.jfr. Viltloven. Viktige områder for viltet, reirplasser, hekketrær, trekkveier, hi, spillplasser, dagområder m.v. skal registreres og tegnes inn på kart. Kartene skal kun brukes i forvaltning og drift av kommuneskogen og i kommunens forvaltning av biologisk mangfold. Alt dyreliv i Enebakk kommuneskoger er i henhold il viltloven fredet. Elgjakt utlyses på anbud til innenbygdsboende. 3-årige avtaler. Rådyr- og småviltjakt utøves i samarbeid lokal jeger-og fiskeforening. All jakt kal forvaltes og gjennomføres på en bærekraftig måte. Områder med sjeldne plantearter skal kartfestes og bevares. Det er ikke tillatt å sette ut fremmede arter i kommuneskogen 8

9 5.3 Fiskestell Dagens sammensetning av arter må prioriteres. I skogbehandlingen skal det tas hensyn til fiskeartenes biotopkrav. Det er ikke tillatt å sette ut fremmede fiskearter i kommuneskogen. 5.4 Kulturminner Alle kulturminner skal registreres og bevares som en viktig del av miljøet og for forståelsen av den historiske utviklingen. Restaurering og vedlikehold skal skje i samsvar med retningslinjer utarbeidet av kulturmyndighetene. Områdene rundt kulturminnene skal sikres. Det utarbeides et temakart hvor kulturminnene avmerkes. 5.5 Samarbeid med frivillige organisasjoner De frivillige organisasjonene innenfor naturvern, friluftsliv, idrett, jakt-fiske, historie er naturlige og viktige samarbeidspartnere for kommuneskogen. Organisasjonenes innflytelse vil stimulere til økt bruk av marka til friluftsliv og rekreasjon. Det legges opp til et nært samarbeid med disse organisasjonene. (jfr. flerbruksplanen ) 9