Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging"

Transkript

1 Samarbeidsforum internkontroll virksomheter 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Dag 1, 12. mars Direktoratet for økonomistyring Side 1

2 Velkommen og introduksjon v/seksjonsleder Harald Saxegaard Direktoratet for økonomistyring Side 2

3 Samarbeidsforum hjelp til selvhjelp! Bidra til å videreutvikle statlige virksomheters og departementers internkontroll Mer effektiv internkontroll gir bedre styring i staten Bidra til samarbeid, læring og deling på tvers gjennom diskusjoner og erfaringsutveksling Bidra til at veiledningsmateriellet i internkontroll blir tatt i bruk og få erfaringer med utfordringer i statlige virksomheters arbeid med internkontroll Side 3

4 Visjon: Effektiv ressursbruk i staten Fortolkning ØR, 3 Fortolke Utvikle Konsernsystem Statsregnskap, 17 Betalingsform, 19 Budsjett og regnskap, 12 og 13 Tilskudd, 8 MRS Etatsstyring, 4 Virksomhetsstyring, 4 Risikostyring, 4 Internkontroll, 14 Aktivitet- og ressursstyring Resultatoppfølging og evaluering, 9 Resultatmåling og oppfølging Nøkkeltall Gevinstrealisering Effektmåling og Evaluering Samfunnsøkonomisk analyse, 6 Hovedmål: 1. Hensiktsmessige fellesløsninger 2. God styring i statlige virksomheter Virksomhetssty ring Virksomhetsstyring Risikostyring og internkontroll Direktoratet for økonomistyring Side 4

5 Ledere tenker ofte på internkontroll som 1. Noe som gjelder HMS eller økonomiområdet, reiseregninger 2. En oppgave for administrasjonsavdelingen 3. Krav på et bestemt fagområde sikkerhet og beredskap, tilskuddsforvaltning, lønn og regnskap 4. En samling av selvfølgeligheter. Keiserens nye klær. Dette har vi da alltid holdt på med! Direktoratet for økonomistyring Side 5

6 Internkontroll et vanskelig begrep https://www.youtube.com/watch?v=woifccsqogs Direktoratet for økonomistyring Side 6

7 Hva er internkontroll? Et krav i Økonomiregelverket 14 Intern kontroll (reglementet) «Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll for å sikre at.» Bestemmelsene 2.4 «Alle virksomheter skal etablere intern kontroll. Virksomhetens ledelse har ansvar for å påse at den interne kontrollen er tilpasset risiko og vesentlighet, at den fungerer på en tilfredsstillende måte og at den kan dokumenteres. Intern kontroll skal primært være innebygd i virksomhetens interne styring»

8 Veilederens tilnærming bygger på COSO Internkontroll er en prosess, gjennomført av foretakets styre, ledelse og ansatte som er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende områder: Målrettet og effektiv drift Pålitelig rapportering Overholdelse av lover og regler Side 8

9 God internkontroll gir merverdi Effektiv internkontroll bidrar til: kvalitet, effektivitet og forutsigbarhet å redusere sannsynligheten for feil å frigjøre ledelseskapasitet til strategisk styring kontinuerlig forbedring god kvalitet i ledelsens beslutningsgrunnlag økt evne til å ta risiko for å nå mål Effektiv internkontroll bidrar til at virksomheten når sine mål gjennom en målrettet og effektiv drift, overholdelse av lover og regler, samt pålitelig rapportering

10 Bli- kjent- runde v/seksjonsleder Harald Saxegaard Direktoratet for økonomistyring Side 10

11 Samarbeidsforum 2015 en fin gjeng! SSB Fredskorpset Norad Direktoratet for nødkommunikasjon Politiets utlendingsenhet Høyskolen i Hedmark Finanstilsynet Helsedirektoratet Bufdir Høyskolen i Telemark NTNU Høgskulen i Volda Samisk høyskole Arkitekt og designhøyskolen Høyskolen i Lillehammer Arbeidstilsynet Universitetet i Oslo Direktoratet for økonomistyring Side 11

12 Tre sett påstander reis deg opp ved påstander som passer Jeg har selv tatt initiativ til påmelding og deltagelse i samarbeidsforum Jeg er «pålagt» av min leder (eller andre) til å delta «Teoretikeren»: jeg beskriver meg selv som «internkontroll-nerd» og leser internkontrolllitteratur på senga «Praktikeren»: jeg er flink til å lage gode løsninger og implementere praksis og bryr meg mindre om teoretiske rammeverke og begrepsdiskusjoner Jeg kommer fra en virksomhet som har en fagansvarlig internkontroll el. lignende? Jeg kommer fra en virksomhet hvor topp- ledelsen har et særlig engasjement for internkontroll

13 Uoffisiell kåring: forumets mest modne virksomhet på internkontroll Se over listen over påmeldte virksomheter og tenk i maks 2 minutter Alle (enkeltpersoner) skriver ned på post it lapp hvilken virksomhet de tror er den mest modne på internkontroll (kan stemme på egen virksomhet) Lappene samles inn og resultatet blir presentert i morgen Direktoratet for økonomistyring Side 13

14 PAUSE Direktoratet for økonomistyring Side 14

15 Kort informasjon om opplegg og mål samling Direktoratet for økonomistyring Side 15

16 Plan for gjennomføring QB Innspill til opplegget generelt/gjennomføring Innspill til innholdet i hver samling/tema Innhold DFØs metode og veileder utgangspunkt Behov/innspill fra QB avgjør hva fra DFØs metode/veileder som blir dekket Mål Mål for hver samling/steg i metoden Direktoratet for økonomistyring Side 16

17 Plan for gjennomføring forts. Teori Metode Litteratur DFØs veileder/ COSO/ISO DFØs verktøy/ andre verktøy Praktiske verktøy (maler, sjekklister, veiledninger ol.) Erfaringsutveksling Problem- løsning Eksempler/ presentasjoner fra virksomhetene Diskusjon rundt utfordringer i virksomhetene Direktoratet for økonomistyring Side 17

18 «Kjøreregler» og andre oppfordringer Verktøy, dokumenter, presentasjoner ol. som ønskes å deles sendes til Ola eller Christine Legges ut på samarbeidsforumsidene Distribueres kun til deltakerne. Ønske/tilbud/forslag om presentasjoner gi beskjed til Ola eller Christine Vær positive, konstruktive og løsningsorienterte! Mange ulike typer virksomheter med ulikt behov for internkontroll Ulik modenhet og ambisjonsnivå Gi tilbakemelding på hva som fungerer bra/mindre bra Kontinuerlig forbedring fra samling til samling Direktoratet for økonomistyring Side 18

19 Resultat fra QB Ca. 50/50 teori og praksis Foretrukket arbeidsform: Eksterne presentasjoner (87,5%) Plenumsdiskusjoner/erfaringsutveksling knyttet til DFØs metode/verktøy (81,3%) Presentasjoner fra virksomhetene (68,8%) Forventninger til utbytte: Faglig påfyll teori og metode Praktisk bruk, gode eksempler og «ledende praksis» Arena for nettverk og erfaringsutveksling, «lufte problemstillinger» Drahjelp Direktoratet for økonomistyring Side 19

20 Resultat fra QB forts. Fundamentet Hvordan få til god lederforankring? Hvordan drive innsalg, presentere og skape motivasjon/engasjement? Hvordan organisere IK-arbeidet? Hvordan dokumentere etablert internkontroll/internkontrollsystemet? Planlegging Hvordan definere risikotoleranse og ambisjonsnivå? Hvem bør involveres i planleggingen? Hvordan kople planlegging med risiko? Hvordan få org. til å sette av ressurser til IK? Direktoratet for økonomistyring Side 20

21 Mål for 1. dag 1. samling Fundamentet for god internkontroll Mål 1: Deltagerne forstår hva som ligger i fundamentet for god internkontroll Deltagerne blir bevisste på hvordan det ser ut i egen virksomhet og hva som bør forbedres Mål 2: Deltagerne får kjennskap til sjekklistene og hvordan disse kan brukes i egen virksomhet Styrings- og kontrollmiljø Informasjon og kommunikasjon Direktoratet for økonomistyring Side 21

22 Fundamentet for god internkontroll Direktoratet for økonomistyring Side 22

23 Fundamentet for god internkontroll Dyrk frem et styrings- og kontrollmiljø som reflekterer ønsket holdning og kultur! Dokumenter internkontrollen/ etabler styrende dokumenter Tydeliggjør myndighet, roller og ansvar Tydeliggjør hvordan vesentlige og risikoutsatte oppgaver skal gjennomføres Invester i en sunn kultur! Etabler god informasjons- og kommunikasjonsflyt! Tilpasset styrings- og kontrollbehovet

24 Styrings- og kontrollmiljø Formelt styrings- og kontrollmiljø Strukturer Strategier Systemer Styrende dokumenter Organisering Internkontrollen er etablert og dokumentert Uformelt styrings- og kontrollmiljø Forpliktelse Evne og vilje Motivasjon Engasjement Verdier og normer Interesser Tenkemåter Følelser Internkontrollen blir løpende gjennomført, dokumentert og fulgt opp iht. styrende dokumenter Direktoratet for økonomistyring Side 24

25 IK tiltak Styrende dokumenter Side 25

26 Et forankret og dokumentert fundament for styring og kontroll? Etterlevd Sterk intern kultur «God styring og kontroll» «Lite styring og kontroll» Liten effekt Formelle krav og tiltak, dokumentert og etterprøvbart

27 Organisering med en fagansvarlig internkontroll Eksempler på oppgaver som kan legges til en funksjon/rolle med fagansvar for internkontroll er å: sørge for struktur og helhet i internkontrollarbeidet, bistå ledelsen i gjennomføring, kvalitetssikring og oppfølging av arbeidet med etablering og forbedring av internkontrollsystemet bistå ledelsen i gjennomføringen av risikovurderinger være en støttespiller i arbeidet med operasjonalisering av internkontrollen, sørge for opplæring av ledere og ansatte bidra til å bygge opp under en kultur for internkontroll «slik gjør vi det hos oss» bistå ledelsen i oppfølgingen av at etablert internkontroll etterleves og gir ønsket effekt, eksempelvis gjennom stikkprøvekontroller, evalueringer mv. Ledelsen har fortsatt det overordnede ansvaret for internkontrollen og internkontrollen skal utføres i linjen! Side 27

28 Informasjon og kommunikasjon God informasjon og kommunikasjon er en forutsetning for effektiv internkontroll! Kvalitet i styringsinformasjonen Informasjonen må være relevant, pålitelig, rettidig og tilstrekkelig Informasjon til rett tid og til rett nivå Informasjon må identifiseres, fanges opp og formidles for å bli en kilde til bedre styring, læring og forbedring Informasjon og kommunikasjon vedr. internkontroll må integreres i øvrig styring Eksterne informasjons- og kommunikasjonskanaler Innspill og informasjonsutveksling fra brukere, samarbeidspartnere, myndigheter mv. Helhetlig informasjon og kommunikasjon Informasjonen må gjennomsyre virksomheten i vid forstand dvs. ned, på tvers og opp i organisasjonen. Side 28

29 Sjekklister: Styrings- og kontrollmiljø Informasjon og kommunikasjon Direktoratet for økonomistyring Side 29

30 Formål med bruk av Sjekkliste for styrings- og kontrollmiljø Få opp status for virksomhetens styrings- og kontrollmiljø som supplement til status fra andre kilder Organisering Kultur Verdier Ansvar og myndighet Kompetanse Tonen på toppen Dokumentasjon av internkontrollen (prosesser) Grunnlag for forbedringer Egne tiltak på disse områdene (inn i plan?) Tiltak her sett i sammenheng med andre tiltak (utforming) Dokumentasjon Bevisstgjøring Direktoratet for økonomistyring Side 30

31 Sjekklistene kjente utfordringer Hvem har ansvar for disse områdene? Hvem bør fylle ut sjekklistene? Hva må vi vite for å kunne svare? Hvem kan være nøkkelinformanter i egen virksomhet? Direktoratet for økonomistyring Side 31

32 Bli- kjent-lunsj Direktoratet for økonomistyring Side 32

33 Bli kjent-runde i lunsjen Forsyn deg med mat og sett deg med noen du ikke kjenner fra før Målet er å snakke med flest mulig i løpet av lunsjen Tema for samtalen: Hva mener du er det mest vellykkede tiltaket som er gjort i egen virksomhet for å bidra til god internkontroll? Direktoratet for økonomistyring Side 33

34 Gruppeoppgave sjekkliste styringsog kontrollmiljø Diskuter med deltagere fra samme virksomhet og fyll (grovt) ut sjekklisten for din virksomhet Ta stilling til hvilken kvadrant virksomheten ligger Sterk intern kultur i per i dag Diskuter i gruppen og kom opp med tre suksesskriterier for å ende opp i kvadranten oppe til høyre «God styring og kontroll» Om din virksomhet er i kvadranten «God styring og kontroll» allerede, kom opp med tre suksesskriterier for å bli enda bedre «Lite styring og kontroll» «God styring og kontroll» Liten effekt Direktoratet for økonomistyring Side 34

35 Gruppeinndeling Gruppe 1 Høyskolen i Telemark Høyskolen i Lillehammer Høyskolen i Hedmark Gruppe 2 Universitetet i Oslo NTNU Gruppe 3 PU Norad Fredskorpset Gruppe 4 Bufdir Hdir DNK Direktoratet for økonomistyring Side 35

36 Gruppeinndeling forts. Gruppe 5 Finanstilsynet Arbeidstilsynet SSB Gruppe 6 Arkitekt og designhøyskolen Samisk høyskole Høyskolen i Volda Direktoratet for økonomistyring Side 36

37 Dokumentasjon av etablert internkontroll Dokumenthierarki Direktoratet for økonomistyring Side 37

38 Forslag til diskusjonspunkter Hva og Hvor Hva er kravene til dokumentasjon? Hva betyr «dokumentasjon av etablert internkontroll»? Hvor/hvilke områder i virksomheten bør dokumenteres? Suksesskriterier for etterlevelse av styrende dokumenter Viktige prinsipper Innhold i de styrende dokumentene mal Direktoratet for økonomistyring Side 38

39 Krav til å dokumentere internkontrollen Krav i Økonomiregelverket til både å dokumentere; Etablert internkontroll Reglementet og Bestemmelsene Gjennomført internkontroll og oppbevaring av dokumentasjon Bestemmelsene Hva sier Instruks?, TB?, Anmerkninger fra Riksrevisjonen? Andre tilsyn? Lover og regler utover ØR? Direktoratet for økonomistyring Side 39

40 Økonomireglementet 3 Reglementet 3, Bestemmelsene 1.2: Underliggende virksomheter skal fastsette instrukser for egne aktiviteter innenfor rammen av instrukser fra overordnet departement. Bestemmelsene: Pkt. 2.2 Pkt. 2.5 Pkt. 4.3 Pkt. 5.2 Pkt. 5.3 Pkt. 5.4 Pkt Pkt Side 40

41 Hva mener vi med «dokumentasjon av etablert internkontroll» Internkontrollsystem: Den enkelte virksomhets internkontroll satt i system. Policyer Prosedyrer Gjennomført IK Beskrivelse av internkontrollsystemet kan eksempelvis omfatte et; fundament som igjen omfatter: styrings- og kontrollmiljø informasjon og kommunikasjon En strukturert metode for arbeidet med etablering, oppfølging og forbedring av internkontrollen. Side 41

42 Dokumentasjon av internkontrollsystemet Policy/Retningslinjer/Instruks for; styring og kontroll? Risikostyring og internkontroll? Internkontroll? Overordnende prinsipper/føringer som gjelder for hele virksomheten, alle ansatte Beskriver overordnede føringer og prinsipper for arbeidet med internkontrollen hos oss Hvem har ansvar for hva knyttet til internkontroll, hvordan har vi organisert oss i forhold til arbeidet med IK, mv Direktoratet for økonomistyring Side 42

43 Dokumentasjon av etablert og gjennomført internkontroll - dokumenthierarki I de styrende dokumentene er virksomhetens internkontrollsystem dokumentert og beskrevet, eksempelvis i policyer og prosedyrer Hvem og hva Hvordan Overordnede føringer og krav Policyer Prosedyrer Gjennomført IK Eksempelvis Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring, tildelingsbrev, samt lover og regler mv. virksomheten må forholde seg til Regulerer overordnede føringer og prinsipper samt tydeliggjør roller og ansvar gjennom å definere hvem som har ansvaret for hva innenfor det området policyen gjelder for Beskrive hvordan aktiviteter, kontroller, oppfølging og rapportering skal gjennomføres for å håndtere risiko og fastsette krav på en målrettet og effektiv måte Dokumentasjon av gjennomførte kontroller og oppfølgingsaktiviteter omtalt i prosedyrene, som stikkprøver, nøkkelkontroller

44 Eksempel - DFØs dokumenter Statiske Dynamiske Eksterne / lovverk ramme reglementer betingelser instruks til DFØs direktør felles-statlige forordninger og føringer Interne DFØs mål og strategi organisasjon delstrategier og satsningsområder økonomiinstruks rammeverk, modeller og retningslinjer (ORIGO) ledelsesprinsipper rollebeskrivelser Prop.1s tildelingsbrev ev. supplerende tildelingsbrev disponeringsskriv inkl budsjett avdelingenes virksomhetsplaner og avdelingsdirektørens virksomhetsavtale (VA) fire-årig investeringsplan aktivitetslister Direktoratet for økonomistyring Side 44

45 Eksempel DFØs kvalitetssystem ORIGO - Prosessverktøy Direktoratet for økonomistyring Side 45

46 Eksempel Lånekassens kommode Direktoratet for økonomistyring Side 46

47 Hvor/på hvilke områder bør vi ha styrende dokumenter? Kjerneprosesser Mål og krav Risikovurdering på virksomhetsnivå Identifisering av vesentlige prosesser behov for policyer? Kartlegging og Strategi risikovurdering av R4 Fastsette mål, planlegging, rapportering, analyse og revurdering R5 Rådgivning Støtteprosesser Styringsprosesser Opplysningsarbeid Søknadsbehandling tilskudd Rapportering tilskudd Økonomi IKT HR Anskaffelser R1 R3 R2 R5 R3 R3 R1 vesentlige prosesser behov for prosedyrer? Side 47

48 Hvor bør vi ha styrende dokumenter? Eksempel: Områder for policyer Hva sier risikovurderingene våre? Virksomhet Risikoens alvorlighetsgrad Saksbehandling Plan og budsjett Regnskap Policy - Status Utformet Utformet Utformet Implementert Implementert Implementert Utformet Mangler Utformet Mangler Risiko 1 L x Risiko 2 H x x Risiko 3 M x Risiko 4 M x Risiko 5 M x Risiko 6 H x x x x Risiko 7 M x Risiko 8 M x Risiko 9 M x x Risiko 10 H x x Risiko 11 H x x Anskaffelser Risiko 12 H x? IT drift Økonomi HR Rådgivning Juridisk Kolonne2 Kolonne1 Direktoratet for økonomistyring Side 48

49 Suksesskriterier for etterlevelse - diskusjon Enhetlighet Like ting bør om mulig gjøres likt benytt maler! Sikrer kvalitet, effektivitet og forutsigbarhet i utforming av nye Bidrar til gjennkjennelighet og øker sannsynligheten for etterlevelse Tilgjengelighet Enkelt å finne frem siste versjoner for ansatte Prosess Bidrar til at de blir levende og etterlevd Forståelse for Hva og Hvorfor Top-down og bottum-up Bidrar til forståelse, aksept, forankring Prosess (forståelse og involvering) Organisasjon og mennesker (sterk kultur) System (enkelt og tilgjengelig) Direktoratet for økonomistyring Side 49

50 «Fortell meg og jeg glemmer, vis meg og jeg husker, involver meg og jeg forstår.» Kinesisk ordspråk Direktoratet for økonomistyring Side 50

51 Kjennetegn på gode policyer 1. De er relativt korte, overordnede og prinsippbaserte. 2. De er utformet etter en fast mal (ref. forslag ovenfor) og inngår i en nummerserie. De har en felles heading hvor det minst fremgår hvem som er eier av policyen, hvem som har godkjent policyen, versjonsnummer, sist oppdatert og hvilken dato policyen trådde i kraft. 3. De er formelt godkjent av virksomhetsledelsen (helst virksomhetens øverste leder), og dette fremgår av selve dokumentet. 4. De adresserer mål, krav og de viktigste risikoene innenfor det området de gjelder for. 5. De angir tydelig myndighet, roller og ansvar og beskriver hva som skal være på plass og hvem som har ansvaret for hver enkelt hva, samt ansvarsforholdet mellom virksomhetslederen og øvrig ledelse, eventuelt styre. 6. De definerer tydelig eierskap og ansvar for utforming og implementering av policyen 7. De er gjort kjent og er lett tilgjengelige for brukerne (intranett, møter, mv.) 8. De er gjenstand for versjonshåndtering og er lagret på et ikke-redigerbart format, f.eks. pdf. Direktoratet for økonomistyring Side 51

52 Kjennetegn på gode prosedyrer 1. De er utformet etter en fast mal (ref. forslag ovenfor) og inngår i en nummerserie. De har en felles heading hvor det minst fremgår hvem som er eier av prosedyren, hvem som har godkjent prosedyren, versjonsnummer, sist oppdatert og hvilken dato prosedyren trådde i kraft. 2. De har koplinger til eventuelle tilhørende styrende dokumenter. Eksempelvis vil en prosedyre for inngående fakturahåndtering ha en nummerserie som peker tilbake til policy for økonomiforvaltning. 3. De er formelt godkjent av leder for området prosedyren omfatter eller av prosesseier ol., og dette fremgår av dokumentet. 4. De adresserer mål, krav og de viktigste risikoene og kontrollene innenfor den aktuelle prosessen. 5. De angir tydelig hvordan aktiviteter skal gjennomføres (herunder kontroller) og gjerne beskrivelse av bakgrunn/forklaring av hvorfor aktiviteten skal gjennomføres. 6. Eierskap og ansvar for utforming og implementering av prosedyren er tydelig definert. 7. De er gjort kjent og er lett tilgjengelige for brukerne (intranett, møter, mv.) 8. De er gjenstand for versjonshåndtering og er lagret på et ikke-redigerbart format, f.eks. pdf. Direktoratet for økonomistyring Side 52

53 Innhold i policyer og prosedyrer Policy 1. Formål 2. Gyldig for 3. Definisjoner 4. Overordnede føringer og prinsipper 5. Roller og ansvar. 6. Eierskap og implementering av policy Prosedyre 1. Formål 2. Gyldig for 3. Definisjoner 4. Kopling til overordnede føringer og prinsipper 5. Gjennomføring av prosedyren (prosesskart med prosess-steg) 6. Eierskap og implementering av policy Direktoratet for økonomistyring Side 53

54 Verktøy Veiledning dokumentasjon av etablert internkontroll Veiledning, maler og eksempler: dokumentasjon av etablert internkontroll -> dokumenthierarki Hva, Hvorfor, Hvor og Hvordan policy for internkontroll Hva, Hvorfor, og Hvordan Side 54

55 Styrings- og kontrollmiljø i TAD v/internrevisjonssjef i Toll- og avgiftsdirektoratet Nils Hjelle 30 min Direktoratet for økonomistyring Side 56

56 Steg 1 Planlegging Direktoratet for økonomistyring Side 57

57 Mål for steget Planlegging Mål 1: Deltagerne forstår hvordan man kan Vurdere status for internkontroll Definere ambisjon for arbeidet med internkontroll Mål 2: Deltagerne forstår hvordan rammer og ressurser for internkontroll-arbeidet kan fastsettes Dokumentere og integrere i virksomhetsplanen el. Utarbeide årshjul for internkontroll (eks. fastsatt tidspunkt for planlegging/risikovurderinger, oppfølging og rapportering) Direktoratet for økonomistyring Side 58

58 Internkontrollprosessen En kontinuerlig prosess i seks steg for etablering, forbedring og oppfølging av internkontroll. Et kontinuerlig forbedringsperspektiv! Systematisk gjennomføring av stegene bidrar til å oppfylle de tre internkontrollmålsettingene og kontinuerlig forbedring av virksomheten.

59 Planlegging Overordnet status og ambisjon Presentasjon kjennetegn god internkontroll Demonstrasjon av verktøy Diskusjon Rammer og ressurser for internkontrollarbeidet Plan og forankring Årshjul internkontrollprosessen Ressurser og organisering Side 60

60 Tette gapet mellom ambisjon og status Ambisjonsnivå Status GAP Plan/tiltak for internkontrollarbeidet 61

61 Status på internkontrollen Hva er overordnet status? (Hvor er vi?) Benytt ulike kilder for å få opp et bilde av statusen Kjenn din virksomhet! (styrker og svakheter) Egenevaluering/modenhetsvurderinger Tidligere års risikovurderinger Gjennomførte evalueringer Merknader fra tilsyn og fra Riksrevisjonen Informasjon fra avvikssystem ol. Side 62

62 Ambisjonsnivå for internkontrollen Hva er ambisjonen? (Hvor skal vi?) Ledelsen må definere ambisjonsnivå for internkontrollen Tilpasset risiko, vesentlighet og egenart Dette innebærer å ta stilling til Risikotoleranse hva kan vi tåle av feil og uønskede hendelser? Kvalitet hva er standarden? Målet er ikke å være feilfri! Balanse mellom ressurser benyttet på verdiskapning og kontroll Side 63

63 Effektiv internkontrollen skal bidra til måloppnåelse Verdiskapning og måloppnåelse Effektiv internkontroll Styrer risiko for å skape verdier og nå målene. Underkontrollerer Overkontrollerer Stor risikovilje Bremsene av ute av kontroll Risikoaversjon Bremsene på kommer ingen vei Internkontroll

64 Hva er behovet for forbedringer? Rammer og ressurser Planlegging Avklare behovet for forbedringer (Hva må vi gjøre for å fylle gapet?) Hvor mye ressurser skal benyttes på ulike områder eller tiltak? Plan for internkontrollarbeidet Hvem har ansvar for hva når? Side 67

65 Plan for internkontroll bør integreres i øvrige planer Plan; Inn i virksomhetsplanen? Inn i seksjon- og avdelingsplaner? Egen handlingsplan som følges opp i etablerte fora (tavlemøter, seksjonsmøter, avdelingsmøter etc.) Ressurser; Hvor mye og hvilke ressurser har vi? Organisering av arbeidet? Roller, ansvar og myndighet Prosjekt eller linje Prosess Når skal ulike aktiviteter skje Direktoratet for økonomistyring Side 68

66 Årshjul for kontinuerlig forbedring - litt bedre år for år Årshjulet kan bla. inneholde informasjon om tidspunkt for følgende aktiviteter: Planlegging Risikovurderinger Oppfølging Kvalitetskontroller Oppfølging av effekt og kontroll av etterlevelse / nøkkelkontroller Oppfølging av planer (handlingsplaner, tiltaksplaner, virksomhetsplaner mv.) Lederrapportering på internkontroll (egenevaluering) Syklus for oppdatering av styrende dokumenter Årshjul

67 Eksempel - Illustrasjon av årshjul i DFØ Desember: Disponeringsskriv, vedtak om budsjett og virksomhetsavtale Vedtak om eventuell endring i avdelingenes mål November-desember: Tildelingsbrev Januar-februar: Rapport og analyse av årets som gikk Bekreftelse av internkontroll Arbeidsplan for internkontroll Status internkontroll Mars- juni Strategiske aktiviteter og utvikling vurderes November: Innspill om store satsninger til budsjettet to år frem Oktober november: Budsjettdialog og styringsmøter August oktober: Plan- og budsjettarbeid i avdelingene Forslag til virksomhetsavtale mellom avd. direktør og direktør mm. Avdelingsvise risikovurderinger Status internkontroll Mars- april Oppdatering av avdelingsvise risikovurderinger Overordnet risikovurdering (strategisk og operasjonell risiko) April Ledelsen prioriterer ideer for videre utredning Juni Ledelsen beslutter strategiske aktiviteter for påfølgende år og større utviklingsprosjekter (bruk av utviklingspott og senere års tildelingsbrev) Side 70

68 Eksempel SPK - Årshjul for risikostyring er integrert med øvrig virksomhetsstyring 20/11: Risikoforum: Evaluering av risikokartlegging 2. tertial + langtidsagenda 2015 Etatsstyringsmøte (2T) 25/11 DFØ: Rapportering 11/12-13 DFØ: Risikovurdering Risikokartlegging 3. tert. (oppdatering) Tildelingsbrev /1: Risikoforum: Sammenstille risikobildet 3. tertial Mål- og resultatstoppfølging i TLG (presentere resultat) November Desember Januar Ca. 17/1: Mål- og resultatstoppfølging i TLG (presentere resultat) Årsrapport Årlig vurdering styringsdokumenter Etatsstyringsmøte (år) TLG Budsjettkonferanse Oktober Februar 13/2: Risikoforum: Slagplan for «stor» risikokartlegging 1.tertial 4/3 DFØ: Utforme og implementere tiltak 2. Tertialrapport September Mars 28/8: Risikoforum: Sammenstille risikobildet 2. tertial Ca. 17/3: Mål- og resultatstoppfølging i TLG (presentere resultat) Risikokartlegging 2. tertial (oppdatering) August April Intern mål- og resultatstyring Intern mål- og resultatstyring med resultater fra risikokartlegging Juli Juni Mai Strategikonferanse (revidert strategidokument) 15/5 Risikoforum: Evaluering av risikokartlegging 1. tertial+ planlegge risikokartlegging 2. tertial Aktiviteter TLG Resultatoppfølging med ASD Etatsstyringsmøte (1T) Ca. 20/5: Mål- og resultatstoppfølging i TLG (presentere resultat) 1. Tertialrapport Risikokartlegginger Møter risikoforum 3/6 DFØ: Utforme og implementere tiltak DFØ-samlinger 71

69 Oppsummering DAG Direktoratet for økonomistyring Side 72

70 Ordet fritt Spørsmål? Innspill? Kommentarer? Hva bør vi justere til i morgen dersom mulig? Hva har fungert godt og mindre godt? Side 73

71 Takk for innsatsen så langt! Vel hjem, vi sees i morgen kl ! Direktoratet for økonomistyring Side 74

72 Samarbeidsforum internkontroll virksomheter 1. samling: Planlegging forts. Dag 2, 13. mars Direktoratet for økonomistyring Side 75

73 Mål for steget Planlegging Mål 1: Deltagerne forstår hvordan man kan Vurdere status for internkontroll Definere ambisjon for arbeidet med internkontroll Mål 2: Deltagerne forstår hvordan rammer og ressurser for internkontroll-arbeidet kan fastsettes Dokumentere og integrere i virksomhetsplanen el. Utarbeide årshjul for internkontroll (eks. fastsatt tidspunkt for planlegging/risikovurderinger, oppfølging og rapportering) Direktoratet for økonomistyring Side 76

74 Risikotoleranse i etatsstyringen v/espen Nord Eidene Finansdepartementet Direktoratet for økonomistyring Side 77

75 PAUSE Direktoratet for økonomistyring Side 78

76 Egenevaluering av internkontrollen Et verktøy for å få opp et bilde av status og ambisjon Direktoratet for økonomistyring Side 79

77 Formål med egenevaluering Bevisstgjøring Hva er god internkontroll Hva er status hos oss? Felles diskusjon og oppfatning viktig! Informasjons- og kommunikasjonsgrunnlag Felles «plattform/mål» for videre arbeid Grunnlag for prioritering Hva bør prioriteres først? Dokumentasjon av vurderinger og tilstand Vurdere effekt av tiltak og utvikling over tid Blir vi bedre? Får arbeid med internkontrollen noen effekt? Direktoratet for økonomistyring Side 80

78 Eksempler Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Modenhetsnivå på internkontroll Uformelle og tilfeldige kontroller gjennomføres ad-hoc og usystematisk Det er etablert og dokumentert kontrollaktiviteter og kontrollrutiner - spredt Det er etablert et internkontrollsystem som er basert på risikovurderinger Det er etablert og dokumentert rutiner for ansvar, gjennomføring, og dokumentering av gjennomført internkontroll Internkontrollsystemet er gjenstand for løpende vurdering og oppfølging for å sikre kontinuerlig forbedring Det er etablert og dokumentert tydelige rutiner og ansvar for gjennomføring, oppfølging, vedlikehold og forbedring av internkontrollen Internkontrollsystemet er integrert i virksomhetsstyringen, herunder risikostyring / mål- og resultatstyring Behov for forbedring Behov for forbedring Akseptabelt nivå Videregående nivå Ledende/beste praksis Ledende Tilfredsstillende Bør forbedres Må forbedres Etablerte styrings- og kontrollsystemer vurderes som ledende/ i samsvar med "beste praksis (COSO)". God oppfølging og etterlevelse. Etablert styrings- og kontrollsystemer vurderes som tilfredsstillende, både i forhold til rammeverk, etterlevelse og oppfølging Etablerte styrings- og kontrollsystemer bør forbedres på enkelte områder. Enkelte svakheter knyttet til etablert rammeverk, ledelsesoppfølging, og/eller etterlevelse Styrings- og kontrollsystemer må forbedres på vesentlige områder. Ikke tilfredsstillende Det er ikke etablert tilfredsstillende styrings- og kontrollsystemer. Vesentlige svakheter i etablering og/eller gjennomføringen av styrings- og kontrollsystemene Ikke vurdert Ikke etablert styrings- og kontrollsystemer. Tema er ikke vurdert 13. mars 2015 Side 81

79 Eksempler fortsetter Direktoratet for økonomistyring Side 82

80 Demonstrasjon av verktøy Egenevaluering av internkontrollen 83

81 Egenevaluering i praksis v/eva Halvordsen Direktoratet for økonomistyring Side 85

82 PAUSE Direktoratet for økonomistyring Side 86

83 Oppgave (40 min) Hver virksomhet tenker gjennom: hvor er vi i modenhets-trappa? Hvor bør vi være? (25 min) Bruk evt. ett eller flere av de presenterte verktøyene som hjelpemiddel, evt. verktøy fra egen virksomhet Bli enige om hvor i modenhetstrappen en er (hele virksomheten eller for det område man representerer) Bli enige om hvor i modenhetstrappen en bør være Plasser orange post it for staus med navn på virksomhet på modenhetstrappen. Rosa post it for ambisjon Oppsummering i plenum (15 min) Resultatet fra den uoffisielle kåringen dagen før presenteres (spenningen er til å ta og føle på ) Direktoratet for økonomistyring Side 87

84 Verktøy for planlegging eksempel Modenhetstrappen (CMM)

85 Oppsummering 1. samling og veien videre til 2. samling i mai Direktoratet for økonomistyring Side 89

86 Arbeid frem til neste samling Hvordan ser fundamentet for god internkontroll ut i min virksomhet? Det formelle styrings- og kontrollmiljøet Det uformelle styrings- og kontrollmiljøet Informasjon og kommunikasjon Hvordan ser rammene og ressursene for internkontrollarbeidet ut i min virksomhet? (dokumentert og integrert i virksomhetsplanen el.).? Hva er status på IK? Hva er ambisjonsnivået for IK? Er det fastsatt årshjul el. for internkontroll (eks. fastsatt tidspunkt for planlegging/risikovurderinger, oppfølging og rapportering)? Direktoratet for økonomistyring Side 90

87 Plan/skisse for deltagelse i samarbeidsforum 2015 DFØ får kopi av planer/skisse til neste samling To virksomheter presenterer sin plan/skisse på neste samling Hva er status, svakheter, utfordringer? Bruk event. egenevaluering eller andre verktøy Realistisk ambisjon for året forankret i ledelsen Rammer og ressurser Hva er scope hele virksomheten eller et område? Hva planlegger man å ha gjort frem til siste samling i november? F.eks: Arbeid med dokumenthierarki, organisering av IK Arbeid med kultur Lage eller oppdatere årshjul Aktuelle verktøy å ta i bruk (se neste foil) Risikovurderinger Hvem skal bidra til realisering av denne ambisjonen og hvordan skal dette forankres Direktoratet hos for økonomistyring ledelsen? Side 91

88 Internkontrollsystemet praktiske verktøy for å komme i gang 92

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Plan for gjennomføring QB Innspill/behov til opplegget generelt/gjennomføring

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Hvordan ha orden på internkontrollen?

Hvordan ha orden på internkontrollen? Hvordan ha orden på internkontrollen? Ola Otterdal Kundeforum 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 1. Kort om DFØs veiledningsmateriell og kompetansetilbud 2. Hva er internkontroll og hva

Detaljer

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai 2013 Side 1 Program Tid Tema Hvem 08:45-09:00 Registrering og kaffe 09:00 09:05 Velkommen Roger Bjerke, avdelingsdirektør Forvaltnings-

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll

Samarbeidsforum internkontroll Samarbeidsforum internkontroll 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Samarbeidsforum hjelp til selvhjelp! Bidra til å videreutvikle statlige virksomheters og departementers

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 2015

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 2015 Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 2015 10. februar 2015 Direktoratet for økonomistyring DFØ vurderer ny runde med samarbeidsforum! Hva er samarbeidsforum? Møteserie over ca. ett år Faste

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Internkontroll. SUHS-konferansen 2016

Internkontroll. SUHS-konferansen 2016 SUHS-konferansen 2016 Vi starter med en liten video https://www.youtube.com/watch?v=usf-vgxmeuq Hva legger vi i begrepet internkontroll? Stikkord: Kontroll av interne rutiner, rammer skal ikke overskrides,

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter Samarbeidsforum internkontroll virksomheter 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Dag 1, 19. april 2016 Introduksjon og velkommen v/ Seksjonsleder Harald Saxegaard DFØs samfunnsoppdrag

Detaljer

Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll

Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll NIRFs nettverk for statlig sektor seminar 22. august 2013 Ola Otterdal Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 1.

Detaljer

Egenevaluering av internkontrollen

Egenevaluering av internkontrollen Egenevaluering av internkontrollen Veiledning - egenevalueringsverktøy internkontroll Bakgrunn God praksis for internkontroll er beskrevet i flere rammeverk. COSO (Committee of Sponsoring Organizations

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

Velkommen til tredje og siste samling samarbeidsforum. 19. og 20. oktober 2016

Velkommen til tredje og siste samling samarbeidsforum. 19. og 20. oktober 2016 Velkommen til tredje og siste samling samarbeidsforum 19. og 20. oktober 2016 Mål for 3. samling oppfølging 1. dag Ha et dokumentert og kvalifisert grunnlag for å vurdere internkontrollen i virksomheten,

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

DFØ 19. april 2016 Samarbeidsforum internkontroll Fundament og planlegging

DFØ 19. april 2016 Samarbeidsforum internkontroll Fundament og planlegging DFØ 19. april 2016 Samarbeidsforum internkontroll Fundament og planlegging Hvordan implementere og forankre internkontroll ved hjelp av involvering, gode eksempler og begeistring? Trygt fram sammen Statens

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll

Revisjon av styring og kontroll Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon

Detaljer

Velkommen til 2. samling Samarbeidsforum!

Velkommen til 2. samling Samarbeidsforum! Velkommen til 2. samling Samarbeidsforum! Direktoratet for økonomistyring 27.05.2015 Side 1 Samling 2 Etablere grunnlag for risikovurderinger og gjennomføre risikovurderinger 26. mai 2015 27.05.2015 Direktoratet

Detaljer

Kurs i internkontroll. 29. September 2016

Kurs i internkontroll. 29. September 2016 Kurs i internkontroll 29. September 2016 Program for dagen en 3-deling 1. Hva er internkontroll i en statlig kontekst? 2. Hvorfor skal vi bruke tid og ressurser på internkontroll? 3. Hvordan etablere og

Detaljer

Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten

Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten Utgangspunktet for etatsstyringen Økonomiregelverket slår fast at departementet har et overordnet ansvar for styring og kontroll av underliggende virksomhet

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Direktør Marianne Andreassen

Direktør Marianne Andreassen Risikostyring i staten hvordan håndtere risikostyring i mål- og resultatstyringen PWC 6. juni 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten

Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten V/ Helge Moe Spildrejorde DFØ Utgangspunktet for etatsstyringen Økonomiregelverket slår fast at departementet

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

God styring i staten. FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen Direktoratet for økonomistyring

God styring i staten. FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen Direktoratet for økonomistyring God styring i staten FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 28.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under Finansdepartementet

Detaljer

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige)

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Sjøfartsdirektoratet Haugesund 26. mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat Instruks Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat januar 2015 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 VIRKSOMHETENS MYNDIGHET OG ANSVAR... 3 2.1 Virksomhetens formål, forvaltningsområder

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Styrets egenerklæring om styring og kontroll

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Styrets egenerklæring om styring og kontroll Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 24.09.2014 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Styrets egenerklæring om styring og kontroll Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål, mål og definisjoner Utgave: 2.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 27.03.2017 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 1.1 Formålet med styrings-

Detaljer

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål og definisjoner Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 24.09.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 Formålet med styrings- og kvalitetssystemet:

Detaljer

Vurdering av internrevisjon i DFØ. Topplederseminar 8. mars Direktør Øystein Børmer

Vurdering av internrevisjon i DFØ. Topplederseminar 8. mars Direktør Øystein Børmer Vurdering av internrevisjon i DFØ Topplederseminar 8. mars Direktør Øystein Børmer DFØs hovedprosesser Forvalte økonomiregelverket, utredningsinstruks og samfunnsøkonomisk analyse Utvikle regelverkene

Detaljer

God virksomhets- og økonomistyring

God virksomhets- og økonomistyring God virksomhets- og økonomistyring Norsk folkehelseinstitutt 28. mars 2012 Direktør Marianne Andreassen 29.03.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under

Detaljer

Nye krav til internrevisjon i staten. Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring

Nye krav til internrevisjon i staten. Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring Nye krav til internrevisjon i staten Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring Agenda 1. Bakgrunn 2. Nye krav til vurdering og innretning 3. Veiledning for vurdering

Detaljer

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene?

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Finansråd Svein Gjedrem 24. september 2014 Etatsstyring Begrepet etatsstyring brukes om aktiviteter av faglig og administrativ karakter for

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Et revisjonsblikk på internkontroll

Et revisjonsblikk på internkontroll Et revisjonsblikk på internkontroll Ekspedisjonssjef Jens Gunvaldsen Riksrevisjonen PSC INTOSAI Professional Standards Committee Utgangspunkt I: Early history of internal control Internal controls have

Detaljer

DFØs kompetansetilbud vedrørende internrevisjon Nettverksmøte NIRF statlig sektor/dfø 26. januar 2016

DFØs kompetansetilbud vedrørende internrevisjon Nettverksmøte NIRF statlig sektor/dfø 26. januar 2016 DFØs kompetansetilbud vedrørende internrevisjon Nettverksmøte NIRF statlig sektor/dfø 26. januar 2016 Ola Otterdal, Direktoratet for økonomistyring Agenda 1. Krav til vurdering og innretning av internrevisjon

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Juristenes fagdager Sandefjord 15. oktober 2009 Direktør Marianne Andreassen 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig

Detaljer

Kundeforum Marianne Andreassen, direktør DFØ

Kundeforum Marianne Andreassen, direktør DFØ Kundeforum 2012 Marianne Andreassen, direktør DFØ Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ, med utgangspunkt i regelverket for økonomistyring, legge til rette for god styring i staten. DFØs unike

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Kort om Stortingets administrasjon Virksomhetsleder: Direktør Ida Børresen Budsjett

Detaljer

DFØs kompetansetilbud vedrørende internrevisjon. Ola Otterdal, Direktoratet for økonomistyring

DFØs kompetansetilbud vedrørende internrevisjon. Ola Otterdal, Direktoratet for økonomistyring DFØs kompetansetilbud vedrørende internrevisjon Ola Otterdal, Direktoratet for økonomistyring Agenda 1. Nye krav til vurdering og innretning av internrevisjon 2. Veiledning om vurdering og innretning av

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring

Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring Forsvaret 27. mars 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Utfordringer og utviklingstrekk

Detaljer

Norsox. Dokumentets to deler

Norsox. Dokumentets to deler Norsox Et dokument om God IT Styring og Kontroll Dokumentets to deler Del 1: En metodikk for innføring av God IT Styring og Kontroll. Forankret i Styrets ansvar og gjennomarbeidet på alle nivå i virksomheten.

Detaljer

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Høgskolen i Bodø, Senter for offentlig innovasjon, 3. juni 2010 Direktør

Detaljer

Revisjon av virksomhetsstyring. Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Revisjon av virksomhetsstyring. Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen Revisjon av virksomhetsstyring Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen Virksomhetsstyring Ledelsens viktigste redskap for å sikre god måloppnåelse. Omfatter krav

Detaljer

Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis

Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis Helsedirektoratet 25. april 2012 Direktør Marianne Andreassen 26.04.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring

Detaljer

Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen

Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen Stein A. Ytterdahl Rådmann Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda Hvilke overordnede tanker styres kommunen etter, herunder kort om organisering, omfang og

Detaljer

4. Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 6.3.

4. Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 6.3. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/2276 16.10.2014 HØRINGSSVAR FRA KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET PÅ BRUK AV INTERNREVISJON I STATEN Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Hovedprosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene, herunder økt bruk av egenkontroll i de statlige tilsynene. Målet for prosjektet: Få til et godt

Detaljer

Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv. Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv. Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet Internkontrollhistorie i NAV Stort trykk på produksjon etter opprettelsen

Detaljer

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 Strategisk bruk av evaluering i styringen Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 12.09.2011 Side 1 Effektiv ressursbruk Effektiv styring

Detaljer

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 10.1.2018 1. Innledning Formål med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Styring og kontroll ved NTNU og behov for internrevisjon

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Styring og kontroll ved NTNU og behov for internrevisjon NTNU O-sak 31/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.12.2015 TWB Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Trude W. Bersvendsen, Marianne Dyresen, Aud M. Gabrielsen N O T A T Til: Styret

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Innovasjon Norge Direktør Marianne Andreassen 26.8.2011 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under

Detaljer

Nordisk statsregnskapssjefmøte Island Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene Senter for statlig økonomistyring

Nordisk statsregnskapssjefmøte Island Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene Senter for statlig økonomistyring Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 SSØ kårer det tiltaket som best har bidratt til

Detaljer

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Difi har utarbeidet veileder og verktøy implementering av internkontroll Bakgrunn:

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Utforming av strategi og tydelige mål i offentlig sektor

Utforming av strategi og tydelige mål i offentlig sektor Utforming av strategi og tydelige mål i offentlig sektor ECONA nettverk for virksomhetsstyring i offentlig sektor Seksjonssjef Ingrid B. Brænden 13.11.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Samfunnsoppdrag

Detaljer

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv ressursbruk i staten Tromsø Vadsø Verdier: Serviceinnstilling, troverdighet,

Detaljer

Mål- og resultatstyring i staten

Mål- og resultatstyring i staten Mål- og resultatstyring i staten NTL-konferanse 5. februar 2013 Direktør Øystein Børmer 06.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Praktisk mål- og resultatstyring (MRS) Visjon: NTL skal bli de

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Evalueringskapasitet i staten

Evalueringskapasitet i staten Evalueringskapasitet i staten EVA-seminar 4. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) SSØ er statens ekspertorgan for

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør- Trøndelag Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge

Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge Versjon 1.0 Godkjent i ledergruppen Helse Midt-Norge 29.03.16 Innhold Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge... 3 Innledning... 3 DEL 1 RAMMEVERK

Detaljer

Rådmannens internkontroll - hva kan kontrollutvalgene forvente?

Rådmannens internkontroll - hva kan kontrollutvalgene forvente? Rådmannens internkontroll - hva kan kontrollutvalgene forvente? NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014 6.feb 2014 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS RÅDMANNENS INTERNKONTROLL- ORDEN I EGET HUS Bakgrunn Hva

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Målstyring av Innovasjon Norge det umuliges kunst?

Målstyring av Innovasjon Norge det umuliges kunst? Målstyring av Innovasjon Norge det umuliges kunst? Innovasjon Norge 16. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 24.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Avslutning på konferansen "Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring", 24. september 2014

Avslutning på konferansen Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring, 24. september 2014 Avslutning på konferansen "Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring", 24. september 2014 v/statssekretær Paal Bjørnestad Takk for invitasjonen. Jeg er spesielt glad for å bli invitert til

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5515-6.1.2017 Tildelingsbrev for 2017 Helse- og omsorgsdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Stortingets behandling av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Intern kontroll i Toll- og avgiftsetaten - Kontinuerlig forbedring av det uformelle styringsog kontrollmiljøet

Intern kontroll i Toll- og avgiftsetaten - Kontinuerlig forbedring av det uformelle styringsog kontrollmiljøet Intern kontroll i Toll- og avgiftsetaten - Kontinuerlig forbedring av det uformelle styringsog kontrollmiljøet DFØ Samarbeidsforum intern kontroll 12. mars 2015 Etatens mål og prosesser Hovedmål Motvirke

Detaljer

FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning

FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Litt om SSØ Senter

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven. Rune Andersen IMDi Indre Øst

Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven. Rune Andersen IMDi Indre Øst Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven Rune Andersen IMDi Indre Øst 1 Delseminarets opplegg 14.45 15.10 Innledning som beskriver rammen for kommunal internkontroll med introduksjonsordningen

Detaljer

Veiledningsmateriellet Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet. For toppleder Oppdatert:

Veiledningsmateriellet Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet. For toppleder Oppdatert: Veiledningsmateriellet Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet Oppdatert: 7.6.2017 Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet Som toppleder er du ansvarlig for at din virksomhet har velfungerende

Detaljer

Angående overlapp mellom styrets rolle og adm. dir. sin rolle

Angående overlapp mellom styrets rolle og adm. dir. sin rolle Angående overlapp mellom styrets rolle og adm. dir. sin rolle Styret Administrerende direktør Kommentar Formålet med styrets arbeid Styret er ansvarlig for ledelsen av selskapets virksomhet. Selskapets

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

Lanseringsseminar 21. september Sjekkliste for tilskuddsforvaltning

Lanseringsseminar 21. september Sjekkliste for tilskuddsforvaltning Lanseringsseminar 21. september 2010 Sjekkliste for tilskuddsforvaltning Lanseringsseminar 21. september Velkommen Innledning v/ssøs direktør Marianne Andreassen Presentasjon av sjekklisten v/ssø v/maria

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Internkontroll i Bergen kommune Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap TILSYNSFUNKSJON KONTROLLFUNKSJON Bystyrets tilsyn og kontroll Byrådets rapportering og informasjon til bystyrets organer,

Detaljer