Revisjon av virksomhetsstyring. Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av virksomhetsstyring. Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen"

Transkript

1 Revisjon av virksomhetsstyring Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen

2 Virksomhetsstyring Ledelsens viktigste redskap for å sikre god måloppnåelse. Omfatter krav til myndighets- og ansvarsstrukturer gode styringsprosesser tilpasset virksomhetens risiko og egenart velfungerende internkontroll 2

3 Revisjon av virksomhetsstyring status Få revisjoner hvor saksforholdet i hovedsak er virksomhetsstyring. Elementer i virksomhetsstyringen inngår i mange revisjoner. Mangler i virksomhetsstyringen brukes ofte som forklaring på dårlige resultater og andre svakheter. 3

4 Risikovurdering av virksomhetsstyring Hva skal vi se etter? Mange og skiftende mål Svak måloppnåelse over tid Svak konsistens mellom mål og rapportering Vesentlig informasjon mangler Liten opplevd nytte av styringsinformasjonen Manglende risikostyring Svak internkontroll Observerte svakheter over tid 4

5 Risikovurdering av virksomhetsstyring Hvor skal vi lete? Virksomhetsinterne dokumenter Evalueringer og ekstern statistikk Intervju (interne og brukere) Erfaringer fra tidligere revisjoner 5

6 Risikoanalyse Forvaltningsområde Problembeskrivelse Mål og krav Virkemidler og tiltak Vurdering av problem Konklusjon 6

7 Revisjonskriterier for virksomhetsstyring: Bevilgnings- og økonomireglementet, Forvaltningsloven Revurdering og endring Mål og resultatkrav Analyse og evaluering Planlegging og risikovurdering Måling og rapportering 7

8 Mål og problemstillinger Målet med revisjonen er å undersøke i hvilken grad Helsedirektoratet drives på en effektiv og målrettet måte, og å identifisere ledelses- og styringsmessige forhold som påvirker resultatoppnåelse. 1. I hvilken grad ivaretar Helsedirektoratet sitt ansvar for sentrale arbeidsoppgaver? 2. I hvilken grad har Helsedirektoratet etablert styringssystemer, rutiner og prosesser som sikrer effektiv drift og resultatoppnåelse? 8

9 Hdirs roller og våre utvalgte oppgaver Helsedirektoratets roller: Fagorgan/nasjonalt normerende rolle Utvalgte oppgaver: Utvikling og iverksetting av veiledere Ansvar for løpende iverksetting av politikk Ivaretakelse av forvaltningsoppgaver Ansvaret for nasjonale planer Tilskuddsforvaltning Lovfortolkning (saksbehandling av henvendelser) 9

10 Hdirs roller og våre utvalgte oppgaver 10

11 Metodisk opplegg Lovfortolkning Om direktoratets arbeid med henvendelser om lovfortolkning Dokumentanalyse (styrings- og plandokumenter) Intervjuer (ledelse, linjeledelse, jurister, ansatte ved arkivet) Spørreundersøkelse til ansatte og ledere som arbeider med lovfortolkning Spørreundersøkelse til fylkesmannsembetene Registerdata (opplysninger fra arkiv) Retningslinjer/veiledere Generelt om arbeidet med feltet, spesifikt om retningslinjer og veiledere offentliggjort i perioden januar 2009 mai 2012) Dokumentanalyse (styring, interne retningslinjer). Intervjuer (ledelse, linjeledelse, fagansatte og ansatte i støttefunksjoner) Spørreundersøkelse til ansatte og ledere som arbeider med retningslinjer/veiledere Spørreundersøkelse om spesifikke retningslinjer/veiledere Overordnet styring Dokumentanalyse (styring, evaluering) Intervjuer (ledelse og linjeledelse) Spørreundersøkelse til ansatte og ledere Tilskuddsforvaltning Generelt om forvaltningen, spesifikt om arbeidet med tilskuddsordninger rettet mot kommunene Dokumentanalyse (styring, evaluering, interne retningslinjer). Intervjuer (ledelse, linjeledelse, fagansatte og ansatte i støttefunksjoner) Spørreundersøkelse til ansatte som arbeider med tilskudd Spørreundersøkelse til fylkesmannsembetene Registerdata (beslutningsnotat om tildeling over den enkelte tilskuddsordning). Nasjonale planer Tre utvalgte planer (Rus, omsorg, kreft) Spørreundersøkelse til ansatte som arbeider med nasjonale planer Spørreundersøkelse til fylkesmannsembetene Dokumentanalyse Intervju Fokusgrupper (KoRus, fylkesmann, kompetansesentre) 11

12 Oppsummering av revisjonen System for virksomhetsstyring foreligger. Systemet er i stor grad rettet mot mål og oppdrag i tildelingsbrevet. Mange ledere ser ikke nytten av systemet i styringen av egen enhet. Gjennomførte evalueringer retter liten oppmerksomhet mot forbedringer i interne arbeidsprosesser. Krav og tiltak for å sikre effektivitet og kvalitet vedtas, men følges ikke opp. 12

13 Departementets styring (NVivo) Altså: =

14 Kjennetegn ved god virksomhetsstyring At det er etablert et system for å styre på kort og lang sikt At virksomheten kan begrunne hvorfor den har valgt det styringssystemet den har At det er informasjon på plass for å belyse resultater og effekter At styringssystemet blir brukt til å forbedre arbeidsprosesser og måloppnåelse 14

15 Helsedirektoratet har ikke systematisk kjennskap til aktørenes nytte av utgivelsene og har ikke evaluert aktørenes bruk av veiledere og retningslinjer som er relevante for arbeidet med innføring av elektronisk meldingsutveksling. De regionale helseforetakene bør sørge for at utviklede tekniske løsninger blir innført og tatt i bruk ved alle underliggende helseforetak, slik at andre aktører som ønsker å etablere elektronisk meldingsutveksling, ikke må vente på helseforetakene. Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Dokument 3:6 ( ) 15

16 Riksrevisjonen mener at metodikken må praktiseres etter intensjonene før man kan vurdere om metodikken er hensiktsmessig for å få flere i arbeid. For å sikre god utvikling av kvaliteten i oppfølgingen av personer med nedsatt arbeidsevne, anbefaler Riksrevisjonen en styrking av veilederkompetansen styrking av kunnskapen om arbeidsmarkedet styrking av ledelseskompetansen ved NAVkontorene større vektlegging av kvalitetsutvikling ved NAVkontorene Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 ( ) 16

17 Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Kvalitetsreformen vil omfatte forbedringer i styring og ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og prestasjoner. NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justisog beredskapsdepartementet 8. november 2012 Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 19. juni

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter Riksrevisjonens administrative rapport nr. 1 2015 Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Kompetanse i statlig styring Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Rapport 2/2013 Sammendrag Om rapporten Direktoratet for økonomistyring har, på oppdrag fra Finansdepartementet, gjennomført en studie

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon Retningslinjer for forvaltningsrevisjon 2 Forord Retningslinjene for forvaltningsrevisjon er basert på Standarder for revisjon i Riksrevisjonen og skal legges til grunn for Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0 Design: RMgrafika 08296_PODinstruks_ny.indd 16 20.09.10 14.16 VIRKSOMHETSSTYRING Revidert instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet

Detaljer

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon 24. oktober 2006 VEILEDNING Forvaltningsrevisjon Resultatorientert revisjon Innholdsfortegnelse Innledning 2 Stortingets mål 3 Datainnsamling og dataanalyse 6 Økonomi og produktivitet 9 Måloppnåelse og

Detaljer

Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll

Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll NIRFs nettverk for statlig sektor seminar 22. august 2013 Ola Otterdal Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 1.

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Plan for gjennomføring QB Innspill/behov til opplegget generelt/gjennomføring

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner

Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner Dokument 3:9 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Eksempler på god mål- og resultatstyring og risikostyring i utvalgte forebyggende tiltak. Senter for statlig økonomistyring, 31.

Eksempler på god mål- og resultatstyring og risikostyring i utvalgte forebyggende tiltak. Senter for statlig økonomistyring, 31. Eksempler på god mål- og resultatstyring og risikostyring i utvalgte forebyggende tiltak Senter for statlig økonomistyring, 31. august 2009 RAPPORT 9/2009 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KJENNETEGN

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer