Norsox. Dokumentets to deler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsox. Dokumentets to deler"

Transkript

1 Norsox Et dokument om God IT Styring og Kontroll Dokumentets to deler Del 1: En metodikk for innføring av God IT Styring og Kontroll. Forankret i Styrets ansvar og gjennomarbeidet på alle nivå i virksomheten. Del 2: Et sett med praktiske verktøy for å forstå og innføre God IT Styring og Kontroll i virksomheten 1

2 Skjematisk Internkontroll Del 1 Metodikk En knytning mot allerede eksisterende dokumentasjon om Corporate Governance Lett å forstå, Prinsipp: sunn fornuft satt i system Forankret i krav stillet til styrene om å ha kontroll med selskapenes virksomhet, regnskapsføring og formuesforvaltning 2

3 Innhold Del 1 Ledelsessammendrag 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Public Interest Entities 1.3 Omfang 2 God og helhetlig virksomhetsstyring 2.1 Corporate Governance 2.2 IT Governance 2.3 Ansvar og roller 2.4 Forretningsmessige krav 2.5 Operasjonell risiko i forhold til økonomisk risiko 2.6 IT prosesser 2.7 Modenhetsnivå 2.8 Kontrollmiljø 2.9 Kontrollaktiviteter 3 Praktisk bruk av dette dokumentet 3.1 CobiTs forretningsorienterte tilnærming ledelsens ansvar 3.2 CobiTs prosessorienterte gjennomføring linjens ansvar 3.3 Tilleggene i Del 2 4 Oppgaver og ansvar for styret og daglig ledelse 4.1 Styrets oppgaver og ansvar 4.2 Daglig ledelse oppgaver og ansvar 4.3 Implementering av God IT Styring og Kontroll 5 Oversikter normative referanser, kilder og hjelpemateriell Innhold Del 1 Ledelsessammendrag 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Public Interest Entities 1.3 Omfang 2 God og helhetlig virksomhetsstyring 2.1 Corporate Governance 2.2 IT Governance 2.3 Ansvar og roller 2.4 Forretningsmessige krav 2.5 Operasjonell risiko i forhold til økonomisk risiko 2.6 IT prosesser 2.7 Modenhetsnivå 2.8 Kontrollmiljø 2.9 Kontrollaktiviteter 3 Praktisk bruk av dette dokumentet 3.1 CobiTs forretningsorienterte tilnærming ledelsens ansvar 3.2 CobiTs prosessorienterte gjennomføring linjens ansvar 3.3 Tilleggene i Del 2 4 Oppgaver og ansvar for styret og daglig ledelse 4.1 Styrets oppgaver og ansvar 4.2 Daglig ledelse oppgaver og ansvar 4.3 Implementering av God IT Styring og Kontroll 5 Oversikter normative referanser, kilder og hjelpemateriell 3

4 Bakgrunn Utgangspunktet for prosjektet er at Norge, som EØS-medlem, skal innføre tre EU-direktiver i norsk lovverk, 4., 7. og 8. selskapsdirektiv. Disse direktivene påvirker nasjonal lovgivning med hensyn til følgende lover: Regnskapsloven, bokføringsloven, aksjeloven, allmennaksjeloven m.m., gjeldende fra medio i Kravet som ligger i Aksjelovens 6.12, tredje ledd, om at Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter, samt påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, står fast. I forbindelse med Aksjelovens 6.12 har man til nå fokusert på de to siste elementene om regnskap og formuesforvaltning hvor den eksterne revisor gir sin revisjonsberetning. Prosjekt NorSox vil rette fokuset mot de nye krav som stilles til styret i bla Regnskapsloven 3-3b. Redegjørelse om foretaksstyring. Denne skal innholde opplysninger om: Angivelse av de anbefalinger og regelverk om foretaksstyring som foretaket er omfattet av eller som selskapet for øvrig velger å følge. Samt beskrivelse av hovedelementene i foretakets systemer for internkontroll og risikostyring knyttet til regnskapsprosessen. 4

5 Teknisk nivå Styrenivå Ledelsesnivå 12/8/2009 Rammeverk - skjematisk Standarder ISO COSO COBIT ITIL ISO 2700x 2000x ISO 900x Retningslinjer Standarder Org og ledelse Kontrollmiljø Applikasjoner Utvikling System 5

6 Styrets årshjul Evaluate Monitor Direct Bakgrunn STYRET Sørge for -ansvar Styrets ansvar Ihht. Aksjeloven 6.12 INTERNREVISJON Påse -ansvar -Reviderer Egenkontroll -Initierer Internkontroll avrapporteringprosessen Virksomhetens Ansvar 6.14 m fl. ADM. DIR Utføre -ansvar -Egenkontroll -Internkontroll 6

7 NS-ISO COSO ERM CobiT, ITIL, ISO Puplic Interest entities I den forklarende teksten som medfølger direktivene står det at begrepet skal omfatte selskaper notert på børs, men også kan omfatte andre foretak som på grunn av størrelse, virksomhet eller andre årsaker er av interesse for allmennheten. 7

8 IT Governance - Er ikke IT Management, men inkluderer IT management og fokuserer på Styrt og kontrollert bruk av IT i selskapet. Ser mye på ansvar og roller i forhold til dialog mellom dem som sørger for, utfører og påser at oppgavene i IT prosesseneblir utført. Virksomhetens fundament - IT Governance Strategic alignment Strategisk tilpassing sikrer at foretningssidens behov ivaretas, at Konsernledelsens og myndighetenes ønsker om styring møtes. Føringer legges ved strategiske IT-planer Value delivery Leveransekvalitet sikrer leveranser av de IKT tjenestene som Virksomheten trenger. Hele leveranseprosessen skal være optimal med hensyn på verdiøkende tjenester og kostnadseffektivitet. Tjenestene/leveransene deles inn i IT Drift, Applikasjonsdrift, Nettverksdrift og Utvikling/Prosjekt Performance measurement Ytelsesog kapasitetsmåling måler leverte tjenester opp mot krav stilt i SLA innen IT Drift, Applikasjonsdrift, Nettverksdrift og implementerings-prosjekter IT Governance Resource Management Risk management Risikostyring krever forståelse hos Virksomhetens ledelse med hensyn på å etablere et Akseptabelt Risikonivå. Videre må behovet for Egenkontroll, Compliance, Beredskap og Risikostyring imøtekommes. Resource management Ressursstyring ivaretar forståelse for ressursbruk i virksomheten av Hardware, IT personell, Applikasjoner og Informasjon kombinert med kunnskap som følger opp hvert av IT Governance områdene. 8

9 IT prosesser og modenhet CobiT Control Objectives for Information and related Technology blir brukt som utgangspunkt for å forklare hvordan god IT Styring og Kontroll kan utføres beskrevet i 34 IT prosesser. Modenhet i en organisasjon som viser hvor godt man har innført, forstått og etterlever prosessene er mulig å måle i form av Modenhet På en skala fra 0 til 5, må man ha passert nivå 2 for at internkontroll kan bidra til bedre styring i virksomheten, IT Governance fordeling av prosesser (Primære og sekundære fokusområder) Strategic alignment dekker: PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7, PO8, PO9, PO10 AI1, AI2, AI4, AI7 DS1, DS3, DS4, DS7 ME1, ME3, ME4 Value delivery dekker: PO2, PO3, PO5, PO8, PO10 AI1, AI2, AI4, AI5, AI6, AI7 DS1, DS2, DS3, DS4, DS6, DS7, DS8, DS9, DS10, DS11 ME1, ME2, ME4 Performance measurement dekker PO5, PO7, PO10 AI7 DS1, DS2, DS3, DS4, DS6, DS8, DS10 ME1, ME4 IT Governance Resource Management Risk management dekker: PO1, PO2, PO3, PO4, PO6, PO7, PO8, PO9, PO10 AI1, AI2, AI4, AI7 DS2, DS3, DS4, DS5, DS7, DS9, DS10, DS11, DS12 ME1, ME2, ME3, ME4. Resource management dekker: PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO7, PO10 AI1, AI3, AI4, AI5, AI6, AI7 DS1, DS2, DS3, DS4, DS6, DS7, DS9, DS11, DS12, DS13 ME1, ME4 9

10 Å være i Kontroll Egenkontrollaktiviteter; som utføres av den enkelte medarbeider for å sikre at den enkelte prosessaktiviteten er gjennomført i henhold til krav til utførelse og kvalitet. Nøkkelkontrollaktiviteter; som sikrer at prosesskjeden ikke går videre til neste steg uten at fastsatte krav til utførelse og kvalitet er innfridd.[1] For nøkkelkontroller er det viktig at en medarbeider ikke kontrollerer seg selv, men at den blir utført av en annen (uavhengig) person. Det legges derfor vekt på at de medarbeidere som utfører IT prosessene, utøver egenkontroll-aktiviteter for å være sikre på at den enkelte oppgaven er riktig gjennomført i henhold til krav om utførelse og kvalitet. Ledelsen skal fokusere på enkelte nøkkelkontroller for å kontrollere samlet risiko og kvalitet på viktige punkter i IT-prosessen før neste steg i prosessen utføres. [1] Et eksempel kan være flypiloten som vi ser gjennomgår en sjekk av flyet for å sikre seg om at det er trygt å fly (egenkontrollaktiviteter), men som først får lov av tårnet til å ta av når en utfylt sjekkliste er signert og overlevert til bakkemannskapet (nøkkelkontroll). IT Modenhetsmodell 10

11 CobiT som hjelpemiddel Vi trenger noe som både ivaretar både forretningssiden og fagpersonell. CobiTs forretningsorienterte tilnærming ledelsens ansvar For at IT-virksomheten skal kunne levere tjenester som understøtter forretningsstrategien, må det være et klart definert eierskap til de kravene som styret og daglig ledelse setter til styring og kontroll av virksomheten. Samtidig må det finnes en klar forståelse av de kvalitetsmessige kravene og forventningene til IT CobiT som hjelpemiddel Vi trenger noe som både ivaretar både forretningssiden og fagpersonell. CobiTs prosessorienterte gjennomføring linjens ansvar Her legges det til grunn et prosessorientert rammeverk med en tilhørende prosessmodell. Prosessmodellen vil være en referanse som gir et felles språk for alle i foretaket som håndterer IT-aktiviteter. I følge internasjonal ISO-standarder kan gjennomføringen av IT-prosessene deles inn i fire hovedelementer: Plan, Do, Check, Act (PDCA), på norsk: Planlegge, Utføre, Evaluere og Handle. 11

12 Monitorere og Evaluere 12/8/2009 Planlegge og Organisere CobiTs prosesser dekket av ITIL v3 Driftsleveranse og Support Anskaffe og Implementere Del 2 Verktøy En samling verktøy og beskrivelse av hvordan disse kan brukes på forskjellige nivåer i en virksomhet Starter med Styret. Deretter etablering av Intern Kontroll i selve virksomheten Basert på prosjektdeltakernes erfaringer av hva som virker 12

13 Innhold Del 2 Tillegg A: Prosesser for innføring av et rammeverk for helhetlig og god ITstyring og kontroll A1: Planlegging og Organisering A2: Anskaffelse og Implementering A3: Driftsleveranser og Support A4: Monitorering og Evaluering Tillegg B: Sjekklister B1: Sjekkliste for Styret uansett størrelse av foretak B2: Sjekklister med referanse til COSO Tillegg C: Relevante paragrafer fra lovtekster Tillegg D: Tabell over Operasjonell risiko Innhold Del 2 Tillegg A: Prosesser for innføring av et rammeverk for helhetlig og god ITstyring og kontroll A1: Planlegging og Organisering A2: Anskaffelse og Implementering A3: Driftsleveranser og Support A4: Monitorering og Evaluering Tillegg B: Sjekklister B1: Sjekkliste for Styret uansett størrelse av foretak B2: Sjekklister med referanse til COSO Tillegg C: Relevante paragrafer fra lovtekster Tillegg D: Tabell over Operasjonell risiko 13

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Innhold Innledning... IT Governance... Kjennetegn ved et godt rammeverk for IT Governance... Forretningsorientert... Prosessorientert...

Detaljer

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper Handelshøgskolen Styrets ansvar i norske aksjeselskaper En analyse av styremedlemmers kjennskap til styrets ansvar ifølge aksjeloven Andreas Øien Johannessen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Plan for gjennomføring QB Innspill/behov til opplegget generelt/gjennomføring

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

ISACA Temahefte. Temahefte 1

ISACA Temahefte. Temahefte 1 ISACA Temahefte Temahefte 1 PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER Hva er ISACAs temahefter? ISACAs Temahefter er en serie av hefter som inneholder praktiske tilnærminger til kontroll, styring og revisjon

Detaljer

September 2012. Økonomistyring i staten

September 2012. Økonomistyring i staten September 2012 Økonomistyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Økonomisjefene i statlig sektor er i for liten grad til stede der strategiske beslutninger tas 4 Årlig budsjett er fortsatt det viktigste

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon Retningslinjer for forvaltningsrevisjon 2 Forord Retningslinjene for forvaltningsrevisjon er basert på Standarder for revisjon i Riksrevisjonen og skal legges til grunn for Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 OPPGAVE 1 Det forventes at alle kandidatene kan svare bra på denne oppgaven, og at gode kandidater kan få vist at de behersker den basiskunnskapen

Detaljer

KPMGs åpenhetsrapport 2013. kpmg.no

KPMGs åpenhetsrapport 2013. kpmg.no KPMGs åpenhetsrapport 2013 kpmg.no INNHOLD Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Retningslinjer for å sikre uavhengighet Erklæring fra

Detaljer