Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS"

Transkript

1 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Inest AS KVARTAL RAPPORT PR. 31. DESEMBER 11

2 INNHOLD 1. Hoedpunkter 4. kartal Foralters kommentar 4 3. Akastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 5. Finansiering 7 6. Markedssyn 9 7. Definisjoner 12

3 1. HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 11 D en beregnede kursen i Nordisk Areal Inest AS endte på NOK 81,5 ed utgangen a fjerde kartal 11, uendret fra forrige kartal E iendomserdiene er urdert opp a de eksterne erdiurdererne i kartalet og har bidratt positit på kursen. Redusert arbeidskapital som følge a inesteringer, og en nedgang i de lange rentene (økt oerkurs på rentebindingsataler) har bidratt negatit. Totalt sett er kursen uendret i kartalet. D et er inngått flere nye leikontrakter i kartalet, og gjenærende leietid på porteføljens kontrakter har økt fra 3,4 til 4,0 år ed utløpet a fjerde kartal 11 D en største kontrakten i Økerneien løp ut i kartalet, noe som har medført at den økonomiske ledigheten i porteføljen økte til 19,5 prosent B åde i det senske og norske markedet forentes det en fortsatt la ledighet framoer. Leieniåene forentes imidlertid å stabilisere seg etter en periode med oppgang D et er fortsatt usikkerhet knyttet til de makroøkonomiske utsiktene i Skandinaia og erden for ørig, men det antas at leiemarkedet i Norge og Serige ikke il påirkes neneerdig i nærmeste framtid 3

4 2. FORVALTERS KOMMENTAR Asle Løstad adm. dir. First Newsec Asset Management AS Løstad er utdannet ed Handelsakademiet i Oslo, og har lang erfaring fra eiendomsbransjen, både innenfor transaksjoner og foraltning. Fra 05 og frem til mars 07 ar han økonomidirektør i Oslo Areal ASA/Newsec Asset Management AS. I perioden ar han økonomidirektør for Vital Eiendom AS. Foralter First Newsec Asset Management rapporterer om et fjerde kartal med en god underliggende drift. Utleiemarkedet har tatt seg betydelig opp gjennom 11, men foralter oppleer at markedet fortsatt er kreende i Oslo Øst og Oslo Nord. Den økonomiske ledigheten i porteføljen har økt til 19,5 prosent i kartalet som følge a at kontrakten med Braida i Økerneien har løpt ut. Det jobbes med å etablere nye leiekontrakter som erstatter for Braidas. Ledigheten i porteføljen ansees likeel som håndterbar og foralter jobber aktit for å holde den på et akseptabelt niå. Gjenærende leietid for de eksisterende kontraktene har økt fra 3,4 til 4,0 år som følge a kontraktsforlengelse. Mariboes gate 13 er fullt utleid, da foralter i løpet a kartalet lyktes med å forlenge atalen med American Express i ytterligere seks år. Som nent har Braida nå flyttet ut fra Økerneien, noe som har medført at ledigheten i porteføljen har økt. Foralter jobber eldig akti med å få på plass ny leietakter og er i dialog med flere interessenter. I Karihaugeien 89 er det inngått flere mindre leiekontrakter i kartalet, hor det er atalt at de nye leietakerne skal flytte inn i lokalene uten at arealene oppgraderes. Foralter er også i pågående leieforhandlinger med flere andre selskaper. Det er fortsatt god kjøpsinteresse for flere a de senske eiendommene i porteføljen, og man er i dialog med flere interessenter. Det ble solgt to senske eiendommer i januar AVKASTNING OG KAPITALFORHOLD Nordisk Areal har som langsiktig målsetting å oppnå en konkurransedyktig akastning på egenkapitalen (IRR). Dette er nærmere definert som en akastning på 9-12 prosent pr. år etter foraltningshonorarer og skatt. Akastning i eiendomsfondet måles ut fra to parameter; direkteakastning og erdiendring i porteføljen. SEK i kartalet førte dette til en positi erdiendring på NOK 30 millioner. Den samlede erdien a eiendommene er urdert til NOK millioner. Dette betyr en økning i kartalet på ca NOK 28 millioner, noe som skyldes økt erdi a de senske eiendommene samt endringer i aluta. 4 Verdiendring eiendom Det er foretatt eksterne erdiurderinger a alle eiendommene i Norge pr. utgangen a desember 11, utført a Akershus Eiendom og DTZ Realkapital. Verdiurderingene gjenspeiler at erdiene har holdt seg tilnærmet uendret fra tredje til fjerde kartal. Den bokførte erdien a de norske eiendommene er skreet ned med NOK 12,8 millioner i kartalet. DTZ har gjennomført en full erdiurdering a porteføljen i Serige. Porteføljen er skreet opp med SEK 19,1 millioner, og sammen med styrkningen a Direkteakastning Ledigheten i fondet har økt i kartalet, men erdifallet som følge a dette er blant annet motirket a en fallende yield i Serige. Totalt sett har endringen i eiendomserdiene i kartalet hatt en positi effekt på fondets akastning. Verdien på selskapets rentebindingsataler har utiklet seg negatit med NOK 4,0 millioner i kartalet som følge a en reduksjon i de lange rentene. Dette tilsarer NOK 0,7 per aksje i negati erdi. Verdiendringene på rentebindingsatalene skal

5 derimot ses på som midlertidig da hensikten er å la atalene løpe til forfall. Den langsiktige gjelden er uendret i fjerde kartal. Det er betalt adrag i kartalet på ca NOK 9 millioner, men styrkning a SEK mot NOK medførte at den bokførte erdien er uendret i kartalet. Kurs På basis a de gjennomførte erdiurderingene og oppnådde resultater i fjerde kartal 11, er tegningskursen i Nordisk Areal Inest AS beregnet til NOK 81,5 pr. aksje. Dette er uendret fra tredje kartal. Kursutikling Nordisk Areal Inest AS (NOK/ aksje) , Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 Tegningskurs VEK (For definisjoner, se side 12) Siste tol måneder har fondet gitt en akastning på 5,3 prosent. Fra første innbetaling a egenkapital den 27. april 07 til utløp a fjerde kartal 11 har det ært en negati akastning på 18,5 prosent. Dette tilsarer en annualisert negati akastning på 4,3 prosent. Kapitalforhold Nordisk Areal Inest AS gjennomførte i løpet a 07 tre emisjoner på totalt NOK 562,3 millioner. Det er ikke planlagt nye emisjoner i Nordisk Areal Inest AS. Aksjer i selskapet er imidlertid tilgjengelig gjennom annenhåndsomsetning. For mer informasjon, ennligst kontakt Deres rådgier. aksjonærenes finansielle rådgiere. Handel med Nordisk Areal Inest AS har nå også blitt tilgjengelig på First Securities sin netthandelsløsning, se www. first.no/netthandel. Omsetning a aksjer forutsetter imidlertid at det eksisterer en kjøper a tilgjengelige aksjer, og at det oppnås enighet om kurs på aksjene mellom kjøper og selger. Anbefalt omsetningskurs er siste offisielle beregnede tegningskurs. Ved tegning a nye aksjer og/eller ed kjøp/salg a aksjer i annenhåndsmarkedet, anbefales det at prospekt og annet tilgjengelig salgsmateriale for Nordisk Areal Inest AS gjennomgås. Siste omsatte kurs ar NOK 73,0 pr aksje. Annenhåndsomsetning First Securities AS har et system for håndtering a annenhåndsomsetning a aksjer i Nordisk Areal Inest AS. Tidligere har dette kun ært organisert ia 5

6 4. EIENDOMSPORTEFØLJEN OG SELSKAPSSTRUKTUR Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktit foraltet nordisk eiendomsportefølje. Fondet foraltes a First Newsec Asset Management AS. Selskapet er eiet a Nordisk Areal Inest AS. Inestorer Nordisk Areal Inest AS Nordisk Areal I AS SPV SPV SPV SPV SPV Nordisk Areal Fastigheter I AB SPV Philip Pedersens ei 1 Økerneien 94 Marieboesgate 13 Karihaugeien 89 Nordisk Areal I AS eide pr. 31. desember 11 fem eiendommer i Norge, samt en handelsportefølje på 87 mindre eiendommer i Serige. Samlet eiendomserdi på porteføljen utgjør pr. fjerde kartal 11 ca. NOK 2 milliarder, og all innhentet kapital er inestert. Den norske porteføljen ble i hoedsak ereret åren 07 og består per fjerde kartal 11 a tre kontorei- Eiendoms portefølje Serige endommer i Oslo, et kontor- og lagerbygg på Lørenskog og en kontoreiendom på Lysaker. Den senske porteføljen ble oertatt i mars 08 og består per fjerde kartal a 87 handelseiendommer spredt oer store deler a Serige. Etter kartalsslutt har fondet solgt to eiendommer i Serige med oertakelse 2. januar 12. Eiendom Beliggenhet Segment Philip Pedersens ei 1 Oslo Kontor ,9 Mariboes gate 13 Oslo Kontor ,5 Økerneien 94 Oslo Kontor ,5 Karihaugeien 89 Oslo Kontor ,1 Robsrudskogen 15 Lørenskog Kontor/lager ,7 Sensk handelsportefølje Serige Handel/kontor , ,0 Totalt 6 Robsrudskogen 15 Areal (km) Gjenærende leietid

7 Utløpsprofil, leiekontrakter Nordisk Areal I AS (NOKm) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0,0 15,0 10,0 5, FINANSIERING Nordisk Areal I AS il søke å oppnå en fremmedkapitalgrad på mellom 70 og 80 prosent a total eiendomserdi i porteføljen. Eiendomsselskapet il til enher tid optimalisere finansieringsstrukturen i selskapet. Fist Newsec Asset Management AS il kontinuering oeråke risiko knyttet til renteendringer og likiditet, og det il løpende bli urdert hor stor andel a fremmedkapitalfinansieringen som skal ligge i det faste og flytende rentemarkedet. Fremmedkapital Fremmedkapitalfinansieringen a selskapets irksomhet i Norge er inngått med et banksyndikat sammensatt a SpareBank 1 Midt-Norge, Swedbank, Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 SR-Bank, mens fremmedkapitalfinansieringen a selskapets irksomhet i Serige er inngått med Swedbank. Ved utløpet a fjerde kartal ar den totale langsiktige rentebærende gjelden NOK millioner, tilsarende total belåningsgrad på 70,9 prosent med gjenærende løpetid på 3,4 år. Fondets gjennomsnittlige rentekostnad pr. utgangen a fjerde kartal er på 4,6 prosent. Gjennomsnittlig yield, benyttet a eksterne erdiurderere, på eiendomsporteføljen er 7,3 prosent. Dette gir et positit yield gap på 2,7 prosent, hilket medfører en positi gearingeffekt på egenkapitalen som er inestert i eiendomsselskapet. Yield gap (prosent) 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 Yield gap Yield Nordisk Areal Rentekostnad 7

8 Rente og alutasikring negatit påirket med NOK 4,0 millioner. Det understrekes at dette ikke påirker den underliggende driften og at erdiendringen må sees som midlertidig da hensikten er å la atalene løpe til forfall. De langsiktige rentene internasjonalt er sært lae, selsagt mye påirket a rekordlae kortsiktige renter og løfter fra bl.a. Federal Resere om å holde korte renter lae lenge. De lange rentene er likeel langt laere enn åre modeller kan forklare og det er en risiko for at lange renter il trekke opp. Selskapet har inngått rentesikringsataler for å sikre forutsigbarhet i kostnader og likiditet. Ved utgangen a fjerde kartal ar 66,2 prosent a lånene rentesikret. Rentesikringsataler har til enher tid en markedserdi og denne blir reflektert i regnskapet kartalsis. I fjerde kartal har de lange rentene falt noe. Dette medfører en reduksjon i markedserdien på rentesikringsatalene, og selskapets regnskap ble derfor Historisk renteutikling 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% 2,5% 1,5% 1. k k k k k k k mnd NIBOR 1. k k. 10 Rentemarked norsk forwardkure: I Serige forenter Riksbanken at renten il holde seg stabil gjennom 12 før den øker forsiktig i 13. For selskapets finansiering i Serige er lae flytende renter fremoer positit, da rentene på lånet til Nordisk Areal ligger flytende fram til 13. Rentemarked sensk forwardkure: 4,0% 4,0% 3,5% 3,0% 3,0% 2,0% 2,5% 1,0% 2,0% 3m NIBOR Jun-12 Dec-12 Jun k år SWAP Også i Norge og Serige er fastrentene er på historisk lae niåer. Korte pengemarkedsrenter er også lae, men har økt noe i løpet a 11. Grafene under iser sentralbankenes og Swedbank First Securities sine renteprognoser fremoer. I Norge tror i pengemarkedsrentene il falle til midten a 12 før de stiger igjen k. 11 Dec-13 0,0% feb.11 sep.11 apr.12 okt.12 mai13 no.13 juni14 des.14 Norges Bank FRA forecast Riksbank's reporatepath First Sec Swedbank repoforecast

9 Når det gjelder alutasikring i forbindelse med kjøpet a den senske eiendomsporteføljen, har selskapet algt å sikre 50 prosent a totalt innbetalt egenkapital i prosjektet. Den resterende innbetalte egenkapitalen sikres ed at man følger en glideskala som er knyttet til den underliggende alutakursutiklingen. 6. MARKEDSSYN Verdensøkonomien Veksten i erdensøkonomien ble klart dempet gjennom 11. Amatingen startet i mange fremoksende økonomier (EM), delis også i USA. Høy prisekst bl.a. som følge a stigende råarepriser, dempet eksten i etterspørselen oeralt og innstramminger i penge- og kredittpolitikken i EM bidro negatit til global ekst. Nå er råareprisene stabilisert og global inflasjon faller. Vi ser klare tegn på at forbrukseksten kikner til, og bilsalget steg raskt i 2. halår og ar trolig rekordhøyt i januar i år. Etter at angsten for statsgjelden i Europa blusset opp på nytt i fjor sommer, fikk aktiiteten i europeisk økonomi en knekk i 3. kartal. I resten a erden har imidlertid eksten tiltatt noe gjennom 2. halår og ed inngangen til 12 er faktisk signalene fra Europa ikke like sake som for kun få måneder siden. Den europeiske sentralbanken, ECB, har tilført bankene i eurosonen sært mye likiditet og il tilby mer i februar. Rentene på statsgjelden i Italia og Spania har falt uanlig kraftig, særlig i kortenden a kuren. Begge land edtar nye innstramminger og strukturelle reformer i håp om at markedene il tro på deres langsiktige muligheter til å klare seg. EMU-landene har blitt enige om en ny langsiktig plan for statsfinansene. I USA blir innstrammingene langt mindre enn i Europa og bankene fungerer bedre. Boligbyggingen begynner endelig å komme seg og i har ingen indikasjoner på at bedriftene il kutte inesteringene. Oppryddingen etter lånefesten er likeel ikke oer, og i enter ikke høy ekst i år. Federal Resere il holde renten nær null i flere år til og tar i bruk andre tiltak for også å holde lange renter nede. Det er stor uro for at boligpriser og -inesteringer i Kina kan falle mye, og dra eksten i økonomien ned, med betydelige konsekenser for erdensøkonomien. Uroen er ikke ubegrunnet; boligprisene har falt siden i år, det er problemer i det grå pengemarkedet og boliginesteringene faller. Veksten har kommet ned og korttidsindikatorene tilsier ekst godt under trend. Myndighetene har imidlertid begynt å reersere innstrammingene i penge- og kredittpolitikken. Samlet enter i en moderat start på 12 i global økonomi, men noe tiltakende ekst gjennom året og raskere ekst i 13. Norge Veksten i Norge ble også klart laere enn entet i 11 og anslagene for 12 er nedjustert, om lag på linje med nedjusteringen for erdensøkonomien. Nedjusteringen er mindre enn for EMU, men mer enn for USA. Heldigis startet anslaget for eksten i Fastlands-BNP på et høyere niå enn for de fleste andre rike land og konsensus er fortsatt klart oer 2 prosent ekst i år. Mens finanspolitikken strammes inn de fleste europeiske land, er den nøytral i Norge. Oljeinesteringene il ganske sikkert stige kraftig og utsiktene for de neste årene er gode. Om nødendig kan renten kuttes mer enn i andre land og staten har alle muligheter for å støtte bankene med finansiering, dersom de skulle miste tilgang til finansiering i markedene. Bedriftene på Fastlandet har gjennomgående ikke økt inesteringene etter finanskrisen og nedsiden er derfor begrenset. Veksten i sysselsettingen blir dempet og neppe like høy som eksten i arbeidstilbudet. Dermed kan arbeidsledigheten stige litt. Ledigheten il likeel ære la og lønnseksten blir nok oppunder 4 prosent. Priseksten blir la også i 12, om ikke strømprisen fyker i æret igjen. Veksten i reallønningen blir derfor god. Data for husholdningenes sparing spriker, men i et at deres gjeld er sært høy i forhold til inntektene. 9

10 Akastning på norsk eiendom Boligmarkedet har så langt ært sprekt, men det er grunn til å ente at Finanstilsynets retningslinjer for forsarlig utlånspraksis il føre til at husholdningenes tilgang til kreditt blir strammet inn. Gjeldseksten blir trolig dempet og med den også presset i boligmarkedet. Norge er blant de få land hor boligprisene ikke har kommet ned etter den kraftige oppgangen fram til 07/ 08. Transaksjonsolumet i Norge ser ut til å ende på i oerkant a NOK 30 milliarder i 11. Dette er noe laere enn olumet på NOK 38 milliarder i 10. Prisøkningen man obsererte i første halår 11 som følge a fallende yielder og økte leiepriser har oppled utflating og korreksjon i andre halår1. DnB Næringsmegling forenter en økning i yielden i 12 som følge a økte fundingskostnader til bank og inestorenes økte kra til egenkapitalakastning. Imidlertid forentes det at søken etter trygge inesteringer il medføre at de aller beste byggene il holde seg godt i pris, men at definisjonen for ha som betegnes som prime eiendom il bli snerere. Bankene har allerede strammet inn kredittpraksis oerfor bedriftene, også for eiendomsinesteringer. Påslaget oer NIBOR på bankenes utlån har steget markert, som kraet til egenkapital, også ed inesteringer i eiendom. Bankenes fundingskostnader har steget og også banker i Norge må øke egenkapitalen. Dermed blir det mindre fokus på utlånsekst i bankene, og i stedet mer på inntjening. Aktiiteten i leiemarkedet er fortsatt høy og kontorsysselsettingen holder seg bra, men det er flere risikofaktorer. Flere bedrifter il trolig dempe inesteringene fremoer og innføre ansettelsesstopp. Samtidig oppleer oljebransjen eldig gode tider og il sannsynligis øke kontorsysselsettingen. Dette sammen med høy aktiitet i offentlig sektor il kunne dempe fallet i etterspørselen. Norges Bank har senket styringsrenten 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent, mest for å hindre at utlånsrentene skulle bli satt ytterligere opp som følge a bankenes økte finansieringskostnader. Renten il trolig forbli uendret gjennom 12. De langsiktige swaprentene er sært lae, men ikke laere enn i kan forklare med renteniået ute. Risikoen er likeel på oppsiden, men stiger swaprenten il trolig det bli delis kompensert med laere kredittpåslag (spread oer NIBOR). 1 DnBNOR markedsnytt januar 12 Leierpriser pr. 4. kartal Kilde: Eiendomserdi Næring AS, gjennomsnitt leiepris per sone (nom.kr/ km) Oslo ytre est Bryn-Helsfyr Nydalen Lysaker Skøyen Indre by sentrum Vika-Aker Brygge

11 Ledigheten i kontormarkedet har ært fallende en periode og ar 7,5 prosent høsten 11. En arealtilgang på km i 12 og redusert arealbruk per ansatt betyr at arealledigheten generelt il øke utoer året 2, men fortsatt holde seg på lae niåer. Leieniåene i Oslo har utiklet seg blandet i kartalet etter en periode med ekst, se grafen på forrige side. Det er nå større sprik i leiene mellom bygg med god/ dårlig beliggenhet samt nye/ oppgraderte s. eldre bygg. I de mest attraktie kontorområdene som Vika/ Aker Brygge, Lysaker og Skøyen har leieniåene økt i kartalet, mens leieniåene har falt i de andre områdene. Både Jones Lang LaSalle 3 og DnB Næringsmegling 4 forenter en relatit flat leieprisutikling framoer. Serige Forentet BNP-ekst i Serige i år har falt langt mer enn for Norge og det entes nå en ekst på rundt 1 prosent. Oppbremsingen i Europa påirker sensk økonomi mer enn norsk økonomi. Flere norske bedrifter som eksporterer til Europa, selger i realiteten på et erdensmarked, mens senske bedrifter i større grad selger tilpassede produkter til europeiske kunder. Veksten i priat forbruk er dempet, som eksten i inesteringene. Krediteksten dempes, som ellers i Europa. Husholdningene får ikke lånt like lett som før, bl.a. fordi myndighetene har strammet inn på kriteriene for lån til bolig, som i Norge. Men husholdningene i Serige sparer mye og statsfinansene er i god stand. Finanspolitikken kan bidra til å stimulere eksten om nødendig. Riksbanken har kuttet renten og kan kutte mer om det trengs. I dag mener Banken at det ikke er nødendig. Det entes høyere ekst i 13 i Serige, som i Europa og i erden for ørig. Akastning på sensk eiendom Transaksjonsolumet i det senske eiendomsmarkedet endte på SEK 104 milliarder i 11, rett under niået for Nedgangen fra i fjor skyldes i hoedsak et eldig sakt 4. kartal 11 med et olum på SEK 28 milliarder mot SEK 40 milliarder i fjerde kartal 10. Bakgrunnen for den sake aslutning på 11 forklarer DTZ med de usikre økonomiske utsiktene. Bankene har blitt mer restriktie på utlån, med fokus på eksisterende kunder og høykalitetsobjekter. I løpet a året har de unoterte eiendomsselskapene dominert på både kjøps- og salgssiden. De institusjonelle inestorene har også ært aktie i å restrukturere sine porteføljer og har blant annet gått tungt inn i boligsegmentet. Inestorene søker eiendom innenfor alle segmenter også utenfor de tre største byene 6. Imidlertid er etterspørselen konsentrert rundt objekter med la risiko, og kjøpes a aktører med la belåningsgrad 7. I løpet a 11 dominerte de senske aktørene kraftig og stod for nesten 90 prosent a inestert kapital og 67 prosent a salgsolumene. Ledigheten for CBD kontorer i Stockholm har det siste året falt fra 7 til 6 prosent og DTZ 8 forenter fortsatt lat ledighetsniå fremoer. Jones Lang LaSalle 9 og DTZ 10 indikerer at leieprisene i det senske markedet fortsatt er økende, og den lae ledigheten som er entet fremoer støtter opp om en idere økning i leieniåene. Innenfor handelseiendom har yielden har falt i 11 og i både Stockholm, Gøteborg og Malmø forenter man idere yieldkompresjon gjennom DnBNOR markedsnytt januar 12 3 Jones Lang LaSalle Property Clock 4Q 11 4 DnBNOR markedsnytt januar 12 5 Fasttighetsserige.se. 6 Newsec Property Outlook, autumn Jones Lang LaSalle Marknadsutblick 3Q11. 8 DTZ Property Times Stockholm, 4Q11. 9 Jones Lang LaSalle European Office Property Clock 4Q DTZ Property Times Stockholm, Newsec Property Outlook, autumn

12 7. DEFINISJONER: BNP CBD Direkteakastning Eiendomsfond/-selskap EM EMU Inesteringsselskap IPD IRR Netto leieinntekter NIBOR PIGS SPV Tegningskurs/ anbefalt omsetningskurs VEK Yield/akastningskra Bruttonasjonalprodukt. Den samlede erdiskapningen i et land Central Business District. Det mest sentrale området for forretningsbygg. Netto leieinntekter for perioden diidert på eiendommenes markedserdi. Nordisk Areal I AS. Emerging Markets. Fellesbetegnelse for land med fremoksende økonomier. European Monetary Union, euro-området Nordisk Areal Inest AS. Inestment Property Databank Ltd. Uahengig bransjeorgan som utarbeider eiendomsindekser for blant annet den nordiske eiendomssektoren. Prosentis årlig akastning på inestert kapital oer inesteringsperioden. Brutto leieinntekter fratrukket gårdeiers direkte kostnader. Norwegian Interbank Offered Rate er den rente norske banker er illige til å låne herandre penger for i en spesifisert periode. Forkortelse for Portugal, Irland, Hellas og Spania Single Purpose Vehicle Et selskap etablert med eneste formål å eie en eiendom. Tegningskursen i inesteringsselskapenes emisjoner tilsarer VEK pr. aksje tillagt kostnader knyttet til eiendomskjøp samt etablerings- og tilretteleggingshonorarer. Verdijustert egenkapital. Beregnes ed å ta utgangspunkt i eiendommenes markedserdi, fratrukket gjeld, tillagt/fratrukket oer-/underkurs for fondets gjeld, beregnet latent skatt og asetning for suksesshonorar til foralter. Alternati rente som blir benyttet i erdiuderinger, og som gir uttrykk for summen a risikofri realrente og risikopremie. 12

13

14 Design og trykk: Nordisk Areal Inest AS c/o Swedbank First Securities Filipstad Brygge 1 PB 1441 Vika, 0115 Oslo Telefon: First Newsec Asset Management AS Filipstad Brygge 1 PB 1441 Vika, 0115 Oslo Telefon:

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Inest AS 10 4. KVARTAL RAPPORT PR. 31. DESEMBER 10 1. SAMMENDRAG AV KVARTALET Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utiklet seg positit gjennom 4. kl 10. Eiendomserdiene

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2011 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2010 1. KVARTAL Rapport pr. 31. mars 2010 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Selskapet

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 1. KVARTAL RAPPORT PR. 31. MARS 2011 1. SAMMENDRAG AV KVARTALET Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 1. kvartal 2011.

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2011 INNHOLD 1. Høydepunkter i 2. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

2015 3. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 3. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 3. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 30. september 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 30.september 2015 Innhold 1. Hovedpunkter tredje kvartal

Detaljer

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest 2. KVARTAL 2010 Rapport pr. 30. juni 2010 1. Sammendrag av kvartalet Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 2. kvartal 2010. Ledigheten

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2013 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30.JUNI 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i andre kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 1. KVARTAL RAPPORT PR. 31. MARS 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter 1. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2010 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010 1. SAMMENDRAG AV KVARTALET Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 3. kvartal

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i fjerde kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30.JUNI 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 2. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2014 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2014 INNHOLD 1. Hovedpunkter i andre kvartal 2014 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 31. desember 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 31. desember 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. desember 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i tredje kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4.

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2012 RAPPORT PR. 31.DESEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 4. kvartal 2012 3 2. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 3. Finansiering 8 4. Markedssyn

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. SEPTEMBER 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Eiendomsfondet eies av

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 09 1. KVARTAL Rapport pr. 31. MARS 2009 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 4. KVARTAL RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2009

Nordisk Areal I AS. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 4. KVARTAL RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2009 4. KVARTAL Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2009 1. INNLEDNING Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 09 3. KVARTAL Rapport pr. 30. SEPTEMBER 2009 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 09 2. KVARTAL Rapport pr. 30. juni 2009 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

2015 4. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 4. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 4. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31.12.2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.desember 2015 Innhold 1. Hovedpunkter fjerde kvartal 2015... 3

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro NFF, Oslo, 2. juni 2010 Harald Magnus Andreassen Etter de syv fete år Vi har levd over evne, særlig Europa Statsgjelden for stor, noen vil gå konkurs Statene

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Attraktiv investeringsmulighet i næringseiendom Bestillingsperiode 10. mars 2008 9. mai 2008 Ansvarserklæring Dette dokumentet er utarbeidet utelukkende i informasjonsøyemed

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Skipsholding 2 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer