REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE"

Transkript

1 REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 3 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet side 4 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet side 9 Regnskapsskjema 2B investeringsregnskapet side 10 Økonomisk oversikt drift side 22 Økonomisk oversikt investering side 23 Økonomisk oversikt balanse side 24 Detaljert balanse (m/underskrift) side 25 Noter: 1 Endring i arbeidskapital side 32 2 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler side 33 3 Kommunens organisering og bemanning og Ytelser til ledende personer og revisor side 33 4 Deltakelse og organisering utenfor kommunen side 35 5 Bruk av kraft til kommunenes bygg og anlegg side 36 6 Vesentlige poster side 36 7 Pensjon side 37 8 Kapitalkonto side 38 9 Gjeldsforpliktelser og minste tillatte avdrag side Aksjer og andeler i varig eie side Selvkost VAR side Endring i regnskapsprinsipp avvikling av likviditetsreserven side Garantiforpliktelser side Fordringer og gjeld til KF og IK samarbeid side Avsetning og bruk av fond side Aktiverte investeringer side Oversikt over legater side 52 2

3 Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue , ,49 Ordinært rammetilskudd , ,00 Skatt på eiendom , ,04 Andre direkte eller indirekte skatter 0, ,00 Andre generelle statstilskudd , ,00 Sum frie disponible inntekter , ,53 Renteinntekter og utbytte , ,44 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , ,95 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinnt./utg , ,51 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0, ,31 Til ubundne avsetninger , ,62 Til bundne avsetninger , ,03 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,62 Bruk av ubundne avsetninger , ,31 Bruk av bundne avsetninger 0, ,00 Netto avsetninger , ,03 Overført til investeringsregnskapet 0, ,05 Til fordeling drift , ,99 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,52 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,42 3

4 Regnskapsskjema 1B - driftsregnskapet Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap SENTRALADMINISTRASJON Sum utgifter , ,80 Sum inntekter , ,49 Sum: 1 SENTRALADMINISTRASJON , , RÅDMANN Sum utgifter , ,63 Sum inntekter , ,81 Sum : 100 RÅDMANN , , POLITISKE ORGAN OG TILTAK Sum utgifter , ,38 Sum inntekter , ,20 Sum : 110 POLITISKE ORGAN OG TILTAK , , SEKSJON ØKONOMI Sum utgifter , ,98 Sum inntekter , ,71 Sum : 120 SEKSJON ØKONOMI , , SEKSJON SEKRETARIAT, INFORMASJON OG ARKIV Sum utgifter , ,23 Sum inntekter , ,95 Sum : 130 SEKSJ.SEKRETARIAT, INFO.OG ARKIV , , SEKSJON LØNN OG PERSONAL Sum utgifter , ,58 Sum inntekter , ,82 Sum : 170 SEKSJON LØNN OG PERSONAL , ,76 4

5 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap SEKTOR OPPVEKST Sum utgifter , , , ,97 Sum inntekter , , , ,29 Sum : 2 SEKTOR OPPVEKST , , , ,68 20 OPPVEKSTSJEF Sum utgifter , ,27 Sum inntekter , ,94 Sum : 20 OPPVEKSTSJEF , ,33 21 GRUNNSKOLE Sum utgifter , , , ,19 Sum inntekter , , , ,59 Sum : 21 GRUNNSKOLE , , , ,60 24 BIBLIOTEK Sum utgifter , ,28 Sum inntekter , ,07 Sum : 24 BIBLIOTEK , ,21 27 BARNEHAGER Sum utgifter , , , ,93 Sum inntekter , , , ,35 Sum : 27 BARNEHAGER , , , ,58 28 FELLESTJENESTER Sum utgifter , ,87 Sum inntekter , ,44 Sum : 28 FELLESTJENESTER , ,43 29 MUSIKK- OG KULTURSKOLEN Sum utgifter , ,43 Sum inntekter , ,90 Sum : 29 MUSIKK- OG KULTURSKOLEN , ,53 5

6 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap HELSE OG SOSIAL Sum utgifter , , , ,95 Sum inntekter , , , ,88 Sum : 3 HELSE OG SOSIAL , , , ,07 30 STAB HELSE OG SOSIAL Sum utgifter , , , ,91 Sum inntekter , , , ,52 Sum : 30 STAB HELSE OG SOSIAL , , , ,39 31 HELSEAVDELING Sum utgifter , , , ,51 Sum inntekter , , , ,04 Sum : 31 HELSEAVDELING , , , ,47 32 SOSIALAVDELING Sum utgifter , , , ,76 Sum inntekter , , , ,33 Sum : 32 SOSIALAVDELING , , , ,43 33 HJEMMEBASERT OMSORG Sum utgifter , , , ,78 Sum inntekter , , , ,28 Sum : 33 HJEMMEBASERT OMSORG , , , ,50 34 BOLIGER H/S-OMRÅDET Sum utgifter , , , ,56 Sum inntekter , , , ,68 Sum : 34 BOLIGER H/S-OMRÅDET , , , ,88 35 SELBU SYKEHJEM Sum utgifter , , , ,43 Sum inntekter , , , ,03 Sum : 35 SELBU SYKEHJEM , , , ,40 6

7 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap BYGDAUTVIKLING Sum utgifter , , , ,80 Sum inntekter , , , ,52 Sum : 4 BYGDAUTVIKLING , , , ,28 40 ADMINISTRASJON Sum utgifter , ,25 Sum inntekter , ,13 Sum : 40 ADMINISTRASJON , ,12 41 NÆRINGÆRINGSAVDELING Sum utgifter , ,03 Sum inntekter , ,90 Sum : 41 NÆRINGSAVDELING , ,87 42 LANDBRUKSAVDELING Sum utgifter , , , ,91 Sum inntekter , , , ,28 Sum : 42 LANDBRUKSAVDELING , , , ,63 43 KULTUR Sum utgifter , ,51 Sum inntekter , ,28 Sum : 43 KULTUR , ,23 44 DRIFTSAVDELING Sum utgifter , , , ,86 Sum inntekter , , , ,00 Sum : 44 DRIFTSAVDELING , , , ,86 45 BRANN -OG FEIERVESEN Sum utgifter , ,27 Sum inntekter , ,86 Sum : 45 BRANN -OG FEIERVESEN , ,41 46 SEKSJON VANN Sum utgifter , ,01 Sum inntekter , ,27 Sum : 46 SEKSJON VANN , ,26 47 SEKSJON AVLØP Sum utgifter , ,96 Sum inntekter , ,80 Sum : 47 SEKSJON AVLØP , ,84 7

8 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap SENTRAL ØKONOMISFORVALTNING Sum utgifter , , , ,89 Sum inntekter , , , ,71 Sum : 8 SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING , , , ,82 81 AVSKRIVNINGER Sum utgifter , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum : 81 AVSKRIVNINGER 0, ,00 82 SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING Sum utgifter , ,09 Sum inntekter , ,00 Sum : 82 SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING , ,09 83 MOMSKOMP. FRA INV.REGNSKAPET Sum utgifter 0, ,00 Sum inntekter , ,71 Sum : 83 MOMSKOMP. FRA INV.REGNSKAPET , ,71 84 FELLESOMRÅDE Sum utgifter 0, ,98 Sum inntekter 0, ,00 Sum : 84 FELLESOMRÅDE 0, ,98 T O T A L T , ,52 8

9 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler , ,83 Utlån og forskutteringer , ,00 Avdrag på lån , ,00 Avsetninger , ,00 Årets finansieringsbehov , ,83 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , ,83 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 Tilskudd til investeringer 0, ,50 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , ,56 Andre inntekter 2 000, ,00 Sum ekstern finansiering , ,89 Overført fra driftsregnskapet 0, ,05 Bruk av avsetninger , ,00 Sum finansiering , ,94 Udekket/udisponert , ,89 9

10 Regnskapsskjema 2B - investering Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 1003 IT-INVESTERINGER 3200 INVENTAR OG UTSTYR , , DATAMASKINER OG IKT-UTSTYR 16607, MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 89908, ,95 Sum utgifter , , REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER AVG. FRITT , BRUK AV LÅNEMIDLER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND , Sum inntekter , , IT-INVESTERINGER Objekt: 1006 VIDEREGÅENDE SKOLE 3548 AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum utgifter SALG AV FAST EIENDOM Sum inntekter VIDEREGÅENDE SKOLE Objekt: 1007 JORD-OG SKOGEIENDOMMER 3670 SALG AV FAST EIENDOM , Sum inntekter , JORD-OG SKOGEIENDOMMER , Objekt: 1009 GRUNNERSTATNING F.VEGER 3671 SALG AV TOMTER , Sum inntekter , GRUNNERSTATNING F.VEGER , Objekt: 1010 KJØP/SALG AKSJER 3529 KJØP AV AKSJER/ANDELER , Sum utgifter , SALG AV AKSJER OG ANDELER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum inntekter KJØP/SALG AKSJER -2938, Objekt: 1012 MERFORBRUK INV.REGNSKAPET 3530 DEKN. AV TIDL. ÅRS REGNSK.MESSIGE MERFORBRUK , Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER , Sum inntekter , MERFORBRUK INV.REGNSKAPET Objekt: 1016 EGENKAPITALINNSKUDD 3523 EGENKAPITALINNSKUDD KJØP AV AKSJER/ANDELER Sum utgifter EGENKAPITALINNSKUDD Objekt: 1017 UTBEDR. BRANNSYNSRAPP. RÅDHUSET 3116 BEVERTNING ANDRE AVGIFTER,LISENSER,GEBYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 69891, Sum utgifter , , BRUK AV LÅNEMIDLER , ,4 Sum inntekter , , UTBEDR. BRANNSYNSRAPP. RÅDHUSET

11 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 1019 AVVIKLING AV LIKVIDITETSRESERVE INVESTERING 3548 AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND , Sum utgifter , BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE , Sum inntekter , AVVIKLING AV LIKVIDITETSRESERVE INVESTERING Objekt: 1500 STARTLÅN 3510 AVDRAG STARTLÅN AVDRAG STARTLÅN, EKSTRAORDINÆRE UTLÅN AV STARTLÅN AVSETNING TIL BUNDNE INVESTERINGSFOND Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER BRUK AV STARTLÅN MOTTATTE AVDRAG STARTLÅN , , MOTTATTE E.O. AVDRAG STARTLÅN , , BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND , Sum inntekter , , STARTLÅN , ,19 Objekt: 1501 ANSVARLIG LÅN 3548 AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum utgifter AVDRAG ANSVARLIG LÅN Sum inntekter ANSVARLIG LÅN Objekt: 2001 NYE BELL SKOLE 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , KJØPTE KONSULENTTJENESTER JURIDISK BISTAND KJØP AV TJEN. FRA PRIVATE MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 3697, ,62 Sum utgifter 18488, , REFUSJON FRA ANDRE BRUK AV LÅNEMIDLER ,07 Sum inntekter , NYE BELL SKOLE 18488, Objekt: 2002 SELBU UNGDOMSSKOLE - UTBEDRING 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 56724, Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER , Sum inntekter , SELBU UNGDOMSSKOLE - UTBEDRING Objekt: 2007 IKT- INFRASTRUKTUR UNGDOMSSKOLEN 3200 INVENTAR OG UTSTYR Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter IKT- INFRASTRUKTUR UNGDOMSSKOLEN

12 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 2008 ØVERBYGDA SKOLE - VENTILASJONSANLEGG 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,2 Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter ØVERBYGDA SKOLE - VENTILASJONSANLEGG Objekt: 2010 SKØYTELØKKE ØVERBYGDA SKOLE 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,5 Sum utgifter , OVFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET ,5 Sum inntekter , SKØYTELØKKE ØVERBYGDA SKOLE Objekt: 2102 SELBUSTR.SKOLE ASFALT.SKOLEPL./VEG 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,8 Sum utgifter SELBUSTR.SKOLE ASFALT.SKOLEPL./VEG Objekt: 2108 ØVERBYGDA SKOLE - BALLBINGE 3811 STATSTILSKUDD ,5 Sum inntekter , ØVERBYGDA SKOLE - BALLBINGE ,5 Objekt: 2109 SELBUSTR. SKOLE - BALLBINGE 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER , MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,18 Sum utgifter , TILSKUDD FRA ANDRE OVFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter SELBUSTR. SKOLE - BALLBINGE ,88 Objekt: 2120 NY MEBOND BARNEHAGE 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER KJØPTE KONSULENTTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter NY MEBOND BARNEHAGE Objekt: 2121 PAVILJONG SELBUSTRAND SKOLE 3195 BYGGESAKSGEBYR INVENTAR OG UTSTYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER 34621, INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER , Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter PAVILJONG SELBUSTRAND SKOLE ,

13 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 3005 MED. REHAB. - NY GARDEROBE 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER KJØPTE KONSULENTTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 3113, Sum utgifter 31568, BRUK AV LÅNEMIDLER , Sum inntekter , MED. REHAB. - NY GARDEROBE Objekt: 3007 OMBYGGING SYKEHJEMMET 3070 LØNN NYBYGG/NYANLEGG , INVENTAR OG UTSTYR , BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , , KJØPTE KONSULENTTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 73949, ,7 Sum utgifter , , BRUK AV LÅNEMIDLER , ,02 Sum inntekter , , OMBYGGING SYKEHJEMMET Objekt: 3008 BRANNTEKN. UTBEDR. SYKEHJ BYGGESAKSGEBYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,65 Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER ,25 Sum inntekter , BRANNTEKN. UTBEDR. SYKEHJ Objekt: 3010 HEIS I TERAPIBASSENG 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER Sum utgifter HEIS I TERAPIBASSENG Objekt: BYGGETR. OMSORGSBOLIGER 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER KJØPTE KONSULENTTJENESTER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter BYGGETR. OMSORGSBOLIGER Objekt: 3012 NYTT KJØLEANLEGG SYKEHJEMMET 3116 BEVERTNING 75, DATAMASKINER OG IKT-UTSTYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER 26426, KJØPTE KONSULENTTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER , ,9 Sum utgifter , , BRUK AV LÅNEMIDLER , ,5 Sum inntekter , , NYTT KJØLEANLEGG SYKEHJEMMET

14 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 3013 NY AMBULANSEINNGANG HELSESENTERET 3197 ANDRE AVGIFTER,LISENSER,GEBYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER 8489, , INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 2122, ,93 Sum utgifter 10612, , BRUK AV LÅNEMIDLER , ,67 Sum inntekter , , NY AMBULANSEINNGANG HELSESENTERET Objekt: 3014 BRANNALARMANLEGG SYKEHJEMMET 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER , Sum utgifter , BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND , Sum inntekter , BRANNALARMANLEGG SYKEHJEMMET Objekt: 3015 ALARMANLEGG SYKEHJEMMET 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER , Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter ALARMANLEGG SYKEHJEMMET Objekt: 3016 UTEOMRÅDE VED NESTANSRINGEN 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER Sum utgifter BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum inntekter UTEOMRÅDE VED NESTANSRINGEN Objekt: 3017 REHABILITERING OMSORGS- OG TRYGDEBOLIGER 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter REHABILITERING OMSORGS- OG TRYGDEBOLIGER Objekt: 4001 GRUNNVANNSANLEGG FLORA 3280 KJØP AV GRUNN INKL. OMKOSTNINGER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter GRUNNVANNSANLEGG FLORA

15 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 4015 NY BRU OVER NEA (GJELBAKKEN) 3180 BYGGESTRØM 530, BYGGESAKSGEBYR DATAMASKINER OG IKT-UTSTYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER 46950, MATERIALER TIL TEKNISKE ANLEGG , KJØPTE KONSULENTTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER , ,5 Sum utgifter , , BRUK AV LÅNEMIDLER , ,5 Sum inntekter , , NY BRU OVER NEA (GJELBAKKEN) Objekt: 4034 UTSKIFTING GATELYS 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , KJØPTE KONSULENTTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,89 Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter UTSKIFTING GATELYS ,45 Objekt: 4041 HØYDEBASSENG SELBUSTRAND 3195 BYGGESAKSGEBYR 8924, BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER 1977, Sum utgifter 27210, BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter HØYDEBASSENG SELBUSTRAND 27210, Objekt: 4042 KJØP AV BOLIG 3285 KJØP AV BYGG/ANLEGG INKL. OMKOSTNINGER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter KJØP AV BOLIG Objekt: 4044 ENØK-TILTAK I STØRRE BYGG 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 3100, Sum utgifter 15502, ENØK-TILTAK I STØRRE BYGG 15502, Objekt: 4045 VANNRENSEANL. NEKÅBJØRGA 3196 LISENSER OG DATAPROGRAMMER ANDRE AVGIFTER,LISENSER,GEBYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter VANNRENSEANL. NEKÅBJØRGA

16 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 4048 VIKAENGENE AVFALLSPLASS 3270 KJØPTE KONSULENTTJENESTER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter VIKAENGENE AVFALLSPLASS Objekt: 4050 DIV. BOLIGFELT 3231 TEKNISKE FAGTJENESTER ,2 Sum utgifter , REF. VEG, VANN, KLOAKK, FELLESKOSTN ANLEGGSBIDRAG Sum inntekter DIV. BOLIGFELT ,8 Objekt: 4052 GRUNNKJØP BELLOMRÅDET 3280 KJØP AV GRUNN INKL. OMKOSTNINGER Sum utgifter GRUNNKJØP BELLOMRÅDET Objekt: 4053 INFRASTRUKTUR BELLOMRÅDET 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER , KJØPTE KONSULENTTJENESTER , JURIDISK BISTAND INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 42956, ,41 Sum utgifter , STATSTILSKUDD BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter INFRASTRUKTUR BELLOMRÅDET ,45 Objekt: 4054 NY ADKOMSTVEG M/BRU MOSLET BOL.FELT 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER KJØP AV TJEN. FRA ANDRE KOMMUNER AVG. FRITT MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter NY ADKOMSTVEG M/BRU MOSLET BOL.FELT Objekt: 4055 OFF. PARK.PLASSER V/HELSESENTER/COOP 3140 ANNONSER , BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER KJØPTE KONSULENTTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,95 Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER ,75 Sum inntekter , OFF. PARK.PLASSER V/HELSESENTER/COOP Objekt: 4056 SELBUHALLEN - NYTT GULV 3811 STATSTILSKUDD Sum inntekter SELBUHALLEN - NYTT GULV

17 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 4059 UTSKIFTING ETERNITTRØR MEBOND 3140 ANNONSER BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER KJØPTE KONSULENTTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter UTSKIFTING ETERNITTRØR MEBOND ,12 Objekt: 4060 SANERING KLOAKK BELLOMRÅDET 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER KJØPTE KONSULENTTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER ,04 Sum inntekter , SANERING KLOAKK BELLOMRÅDET Objekt: 4063 UTSKIFTING PCB-HOLDIG ARMATUR 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , KJØPTE KONSULENTTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,7 Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER ,5 Sum inntekter , UTSKIFTING PCB-HOLDIG ARMATUR Objekt: 4067 VANNLEDN. GARBERGGRENDA 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER KJØPTE KONSULENTTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER ULEMPESERSTATNINGER Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter VANNLEDN. GARBERGGRENDA ,4 Objekt: 4068 VANN-OG AVLØPSLEDN. MYRSTAD 3196 LISENSER OG DATAPROGRAMMER BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , KJØPTE KONSULENTTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER ULEMPESERSTATNINGER Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter VANN-OG AVLØPSLEDN. MYRSTAD ,65 Objekt: 4070 FORLENGELSE VEG V/SELBU-TRYKK 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,2 Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter FORLENGELSE VEG V/SELBU-TRYKK

18 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 4071 VEG HÅRSTADTUNET 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,2 Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER ,5 Sum inntekter , VEG HÅRSTADTUNET Objekt: 4072 VANN/AVLØP TIL HÅRSTADTUNET 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER ,8 Sum inntekter , VANN/AVLØP TIL HÅRSTADTUNET Objekt: 4073 NÆRMILJØANLEGG BELLOMRÅDET 3195 BYGGESAKSGEBYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , , MATERIALER TIL TEKNISKE ANLEGG 4331, KJØPTE KONSULENTTJENESTER , MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER , ,71 Sum utgifter , , ØREMERKEDE STATSTILSKUDD BRUK AV LÅNEMIDLER , ,51 Sum inntekter , , NÆRMILJØANLEGG BELLOMRÅDET Objekt: 4074 UTSKIFT. BRANNALARMANL. NESTVED ANDRE AVGIFTER,LISENSER,GEBYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,75 Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter UTSKIFT. BRANNALARMANL. NESTVED ,75 Objekt: 4075 BIBLIOTEKET - NYTT INNGANGSPARTI 3197 ANDRE AVGIFTER,LISENSER,GEBYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,21 Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter BIBLIOTEKET - NYTT INNGANGSPARTI ,05 18

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 ÅRSREGNSKAP 2007 - INNHOLD: Side Regnskap: 3 Driftsregnskap 4 Balanse 5 Regnskapsskjema 1A Drift 6 Regnskapsskjema 1B Drift 7 Endring i arbeidskapital 8 Anskaffelse

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak NAMSOS KOMMUNE Kommunestyrets vedtak ÅRSREGNSKAP 2013- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

Årsmelding 2008. Selbu kommune

Årsmelding 2008. Selbu kommune Årsmelding 2008 Selbu kommune Årsmelding 2008 Side1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 10 Økonomisk vurdering... 17

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer