REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE"

Transkript

1 REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 3 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet side 4 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet side 9 Regnskapsskjema 2B investeringsregnskapet side 10 Økonomisk oversikt drift side 22 Økonomisk oversikt investering side 23 Økonomisk oversikt balanse side 24 Detaljert balanse (m/underskrift) side 25 Noter: 1 Endring i arbeidskapital side 32 2 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler side 33 3 Kommunens organisering og bemanning og Ytelser til ledende personer og revisor side 33 4 Deltakelse og organisering utenfor kommunen side 35 5 Bruk av kraft til kommunenes bygg og anlegg side 36 6 Vesentlige poster side 36 7 Pensjon side 37 8 Kapitalkonto side 38 9 Gjeldsforpliktelser og minste tillatte avdrag side Aksjer og andeler i varig eie side Selvkost VAR side Endring i regnskapsprinsipp avvikling av likviditetsreserven side Garantiforpliktelser side Fordringer og gjeld til KF og IK samarbeid side Avsetning og bruk av fond side Aktiverte investeringer side Oversikt over legater side 52 2

3 Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue , ,49 Ordinært rammetilskudd , ,00 Skatt på eiendom , ,04 Andre direkte eller indirekte skatter 0, ,00 Andre generelle statstilskudd , ,00 Sum frie disponible inntekter , ,53 Renteinntekter og utbytte , ,44 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , ,95 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinnt./utg , ,51 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0, ,31 Til ubundne avsetninger , ,62 Til bundne avsetninger , ,03 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,62 Bruk av ubundne avsetninger , ,31 Bruk av bundne avsetninger 0, ,00 Netto avsetninger , ,03 Overført til investeringsregnskapet 0, ,05 Til fordeling drift , ,99 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,52 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,42 3

4 Regnskapsskjema 1B - driftsregnskapet Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap SENTRALADMINISTRASJON Sum utgifter , ,80 Sum inntekter , ,49 Sum: 1 SENTRALADMINISTRASJON , , RÅDMANN Sum utgifter , ,63 Sum inntekter , ,81 Sum : 100 RÅDMANN , , POLITISKE ORGAN OG TILTAK Sum utgifter , ,38 Sum inntekter , ,20 Sum : 110 POLITISKE ORGAN OG TILTAK , , SEKSJON ØKONOMI Sum utgifter , ,98 Sum inntekter , ,71 Sum : 120 SEKSJON ØKONOMI , , SEKSJON SEKRETARIAT, INFORMASJON OG ARKIV Sum utgifter , ,23 Sum inntekter , ,95 Sum : 130 SEKSJ.SEKRETARIAT, INFO.OG ARKIV , , SEKSJON LØNN OG PERSONAL Sum utgifter , ,58 Sum inntekter , ,82 Sum : 170 SEKSJON LØNN OG PERSONAL , ,76 4

5 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap SEKTOR OPPVEKST Sum utgifter , , , ,97 Sum inntekter , , , ,29 Sum : 2 SEKTOR OPPVEKST , , , ,68 20 OPPVEKSTSJEF Sum utgifter , ,27 Sum inntekter , ,94 Sum : 20 OPPVEKSTSJEF , ,33 21 GRUNNSKOLE Sum utgifter , , , ,19 Sum inntekter , , , ,59 Sum : 21 GRUNNSKOLE , , , ,60 24 BIBLIOTEK Sum utgifter , ,28 Sum inntekter , ,07 Sum : 24 BIBLIOTEK , ,21 27 BARNEHAGER Sum utgifter , , , ,93 Sum inntekter , , , ,35 Sum : 27 BARNEHAGER , , , ,58 28 FELLESTJENESTER Sum utgifter , ,87 Sum inntekter , ,44 Sum : 28 FELLESTJENESTER , ,43 29 MUSIKK- OG KULTURSKOLEN Sum utgifter , ,43 Sum inntekter , ,90 Sum : 29 MUSIKK- OG KULTURSKOLEN , ,53 5

6 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap HELSE OG SOSIAL Sum utgifter , , , ,95 Sum inntekter , , , ,88 Sum : 3 HELSE OG SOSIAL , , , ,07 30 STAB HELSE OG SOSIAL Sum utgifter , , , ,91 Sum inntekter , , , ,52 Sum : 30 STAB HELSE OG SOSIAL , , , ,39 31 HELSEAVDELING Sum utgifter , , , ,51 Sum inntekter , , , ,04 Sum : 31 HELSEAVDELING , , , ,47 32 SOSIALAVDELING Sum utgifter , , , ,76 Sum inntekter , , , ,33 Sum : 32 SOSIALAVDELING , , , ,43 33 HJEMMEBASERT OMSORG Sum utgifter , , , ,78 Sum inntekter , , , ,28 Sum : 33 HJEMMEBASERT OMSORG , , , ,50 34 BOLIGER H/S-OMRÅDET Sum utgifter , , , ,56 Sum inntekter , , , ,68 Sum : 34 BOLIGER H/S-OMRÅDET , , , ,88 35 SELBU SYKEHJEM Sum utgifter , , , ,43 Sum inntekter , , , ,03 Sum : 35 SELBU SYKEHJEM , , , ,40 6

7 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap BYGDAUTVIKLING Sum utgifter , , , ,80 Sum inntekter , , , ,52 Sum : 4 BYGDAUTVIKLING , , , ,28 40 ADMINISTRASJON Sum utgifter , ,25 Sum inntekter , ,13 Sum : 40 ADMINISTRASJON , ,12 41 NÆRINGÆRINGSAVDELING Sum utgifter , ,03 Sum inntekter , ,90 Sum : 41 NÆRINGSAVDELING , ,87 42 LANDBRUKSAVDELING Sum utgifter , , , ,91 Sum inntekter , , , ,28 Sum : 42 LANDBRUKSAVDELING , , , ,63 43 KULTUR Sum utgifter , ,51 Sum inntekter , ,28 Sum : 43 KULTUR , ,23 44 DRIFTSAVDELING Sum utgifter , , , ,86 Sum inntekter , , , ,00 Sum : 44 DRIFTSAVDELING , , , ,86 45 BRANN -OG FEIERVESEN Sum utgifter , ,27 Sum inntekter , ,86 Sum : 45 BRANN -OG FEIERVESEN , ,41 46 SEKSJON VANN Sum utgifter , ,01 Sum inntekter , ,27 Sum : 46 SEKSJON VANN , ,26 47 SEKSJON AVLØP Sum utgifter , ,96 Sum inntekter , ,80 Sum : 47 SEKSJON AVLØP , ,84 7

8 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap SENTRAL ØKONOMISFORVALTNING Sum utgifter , , , ,89 Sum inntekter , , , ,71 Sum : 8 SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING , , , ,82 81 AVSKRIVNINGER Sum utgifter , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum : 81 AVSKRIVNINGER 0, ,00 82 SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING Sum utgifter , ,09 Sum inntekter , ,00 Sum : 82 SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING , ,09 83 MOMSKOMP. FRA INV.REGNSKAPET Sum utgifter 0, ,00 Sum inntekter , ,71 Sum : 83 MOMSKOMP. FRA INV.REGNSKAPET , ,71 84 FELLESOMRÅDE Sum utgifter 0, ,98 Sum inntekter 0, ,00 Sum : 84 FELLESOMRÅDE 0, ,98 T O T A L T , ,52 8

9 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler , ,83 Utlån og forskutteringer , ,00 Avdrag på lån , ,00 Avsetninger , ,00 Årets finansieringsbehov , ,83 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , ,83 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 Tilskudd til investeringer 0, ,50 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , ,56 Andre inntekter 2 000, ,00 Sum ekstern finansiering , ,89 Overført fra driftsregnskapet 0, ,05 Bruk av avsetninger , ,00 Sum finansiering , ,94 Udekket/udisponert , ,89 9

10 Regnskapsskjema 2B - investering Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 1003 IT-INVESTERINGER 3200 INVENTAR OG UTSTYR , , DATAMASKINER OG IKT-UTSTYR 16607, MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 89908, ,95 Sum utgifter , , REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER AVG. FRITT , BRUK AV LÅNEMIDLER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND , Sum inntekter , , IT-INVESTERINGER Objekt: 1006 VIDEREGÅENDE SKOLE 3548 AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum utgifter SALG AV FAST EIENDOM Sum inntekter VIDEREGÅENDE SKOLE Objekt: 1007 JORD-OG SKOGEIENDOMMER 3670 SALG AV FAST EIENDOM , Sum inntekter , JORD-OG SKOGEIENDOMMER , Objekt: 1009 GRUNNERSTATNING F.VEGER 3671 SALG AV TOMTER , Sum inntekter , GRUNNERSTATNING F.VEGER , Objekt: 1010 KJØP/SALG AKSJER 3529 KJØP AV AKSJER/ANDELER , Sum utgifter , SALG AV AKSJER OG ANDELER BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum inntekter KJØP/SALG AKSJER -2938, Objekt: 1012 MERFORBRUK INV.REGNSKAPET 3530 DEKN. AV TIDL. ÅRS REGNSK.MESSIGE MERFORBRUK , Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER , Sum inntekter , MERFORBRUK INV.REGNSKAPET Objekt: 1016 EGENKAPITALINNSKUDD 3523 EGENKAPITALINNSKUDD KJØP AV AKSJER/ANDELER Sum utgifter EGENKAPITALINNSKUDD Objekt: 1017 UTBEDR. BRANNSYNSRAPP. RÅDHUSET 3116 BEVERTNING ANDRE AVGIFTER,LISENSER,GEBYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 69891, Sum utgifter , , BRUK AV LÅNEMIDLER , ,4 Sum inntekter , , UTBEDR. BRANNSYNSRAPP. RÅDHUSET

11 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 1019 AVVIKLING AV LIKVIDITETSRESERVE INVESTERING 3548 AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND , Sum utgifter , BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE , Sum inntekter , AVVIKLING AV LIKVIDITETSRESERVE INVESTERING Objekt: 1500 STARTLÅN 3510 AVDRAG STARTLÅN AVDRAG STARTLÅN, EKSTRAORDINÆRE UTLÅN AV STARTLÅN AVSETNING TIL BUNDNE INVESTERINGSFOND Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER BRUK AV STARTLÅN MOTTATTE AVDRAG STARTLÅN , , MOTTATTE E.O. AVDRAG STARTLÅN , , BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND , Sum inntekter , , STARTLÅN , ,19 Objekt: 1501 ANSVARLIG LÅN 3548 AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum utgifter AVDRAG ANSVARLIG LÅN Sum inntekter ANSVARLIG LÅN Objekt: 2001 NYE BELL SKOLE 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , KJØPTE KONSULENTTJENESTER JURIDISK BISTAND KJØP AV TJEN. FRA PRIVATE MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 3697, ,62 Sum utgifter 18488, , REFUSJON FRA ANDRE BRUK AV LÅNEMIDLER ,07 Sum inntekter , NYE BELL SKOLE 18488, Objekt: 2002 SELBU UNGDOMSSKOLE - UTBEDRING 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 56724, Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER , Sum inntekter , SELBU UNGDOMSSKOLE - UTBEDRING Objekt: 2007 IKT- INFRASTRUKTUR UNGDOMSSKOLEN 3200 INVENTAR OG UTSTYR Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter IKT- INFRASTRUKTUR UNGDOMSSKOLEN

12 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 2008 ØVERBYGDA SKOLE - VENTILASJONSANLEGG 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,2 Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter ØVERBYGDA SKOLE - VENTILASJONSANLEGG Objekt: 2010 SKØYTELØKKE ØVERBYGDA SKOLE 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,5 Sum utgifter , OVFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET ,5 Sum inntekter , SKØYTELØKKE ØVERBYGDA SKOLE Objekt: 2102 SELBUSTR.SKOLE ASFALT.SKOLEPL./VEG 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,8 Sum utgifter SELBUSTR.SKOLE ASFALT.SKOLEPL./VEG Objekt: 2108 ØVERBYGDA SKOLE - BALLBINGE 3811 STATSTILSKUDD ,5 Sum inntekter , ØVERBYGDA SKOLE - BALLBINGE ,5 Objekt: 2109 SELBUSTR. SKOLE - BALLBINGE 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER , MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,18 Sum utgifter , TILSKUDD FRA ANDRE OVFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter SELBUSTR. SKOLE - BALLBINGE ,88 Objekt: 2120 NY MEBOND BARNEHAGE 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER KJØPTE KONSULENTTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter NY MEBOND BARNEHAGE Objekt: 2121 PAVILJONG SELBUSTRAND SKOLE 3195 BYGGESAKSGEBYR INVENTAR OG UTSTYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER 34621, INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER , Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter PAVILJONG SELBUSTRAND SKOLE ,

13 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 3005 MED. REHAB. - NY GARDEROBE 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER KJØPTE KONSULENTTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 3113, Sum utgifter 31568, BRUK AV LÅNEMIDLER , Sum inntekter , MED. REHAB. - NY GARDEROBE Objekt: 3007 OMBYGGING SYKEHJEMMET 3070 LØNN NYBYGG/NYANLEGG , INVENTAR OG UTSTYR , BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , , KJØPTE KONSULENTTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 73949, ,7 Sum utgifter , , BRUK AV LÅNEMIDLER , ,02 Sum inntekter , , OMBYGGING SYKEHJEMMET Objekt: 3008 BRANNTEKN. UTBEDR. SYKEHJ BYGGESAKSGEBYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,65 Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER ,25 Sum inntekter , BRANNTEKN. UTBEDR. SYKEHJ Objekt: 3010 HEIS I TERAPIBASSENG 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER Sum utgifter HEIS I TERAPIBASSENG Objekt: BYGGETR. OMSORGSBOLIGER 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER KJØPTE KONSULENTTJENESTER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter BYGGETR. OMSORGSBOLIGER Objekt: 3012 NYTT KJØLEANLEGG SYKEHJEMMET 3116 BEVERTNING 75, DATAMASKINER OG IKT-UTSTYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER 26426, KJØPTE KONSULENTTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER , ,9 Sum utgifter , , BRUK AV LÅNEMIDLER , ,5 Sum inntekter , , NYTT KJØLEANLEGG SYKEHJEMMET

14 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 3013 NY AMBULANSEINNGANG HELSESENTERET 3197 ANDRE AVGIFTER,LISENSER,GEBYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER 8489, , INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 2122, ,93 Sum utgifter 10612, , BRUK AV LÅNEMIDLER , ,67 Sum inntekter , , NY AMBULANSEINNGANG HELSESENTERET Objekt: 3014 BRANNALARMANLEGG SYKEHJEMMET 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER , Sum utgifter , BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND , Sum inntekter , BRANNALARMANLEGG SYKEHJEMMET Objekt: 3015 ALARMANLEGG SYKEHJEMMET 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER , Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter ALARMANLEGG SYKEHJEMMET Objekt: 3016 UTEOMRÅDE VED NESTANSRINGEN 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER Sum utgifter BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum inntekter UTEOMRÅDE VED NESTANSRINGEN Objekt: 3017 REHABILITERING OMSORGS- OG TRYGDEBOLIGER 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter REHABILITERING OMSORGS- OG TRYGDEBOLIGER Objekt: 4001 GRUNNVANNSANLEGG FLORA 3280 KJØP AV GRUNN INKL. OMKOSTNINGER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter GRUNNVANNSANLEGG FLORA

15 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 4015 NY BRU OVER NEA (GJELBAKKEN) 3180 BYGGESTRØM 530, BYGGESAKSGEBYR DATAMASKINER OG IKT-UTSTYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER 46950, MATERIALER TIL TEKNISKE ANLEGG , KJØPTE KONSULENTTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER , ,5 Sum utgifter , , BRUK AV LÅNEMIDLER , ,5 Sum inntekter , , NY BRU OVER NEA (GJELBAKKEN) Objekt: 4034 UTSKIFTING GATELYS 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , KJØPTE KONSULENTTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,89 Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter UTSKIFTING GATELYS ,45 Objekt: 4041 HØYDEBASSENG SELBUSTRAND 3195 BYGGESAKSGEBYR 8924, BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER 1977, Sum utgifter 27210, BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter HØYDEBASSENG SELBUSTRAND 27210, Objekt: 4042 KJØP AV BOLIG 3285 KJØP AV BYGG/ANLEGG INKL. OMKOSTNINGER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter KJØP AV BOLIG Objekt: 4044 ENØK-TILTAK I STØRRE BYGG 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 3100, Sum utgifter 15502, ENØK-TILTAK I STØRRE BYGG 15502, Objekt: 4045 VANNRENSEANL. NEKÅBJØRGA 3196 LISENSER OG DATAPROGRAMMER ANDRE AVGIFTER,LISENSER,GEBYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter VANNRENSEANL. NEKÅBJØRGA

16 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 4048 VIKAENGENE AVFALLSPLASS 3270 KJØPTE KONSULENTTJENESTER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter VIKAENGENE AVFALLSPLASS Objekt: 4050 DIV. BOLIGFELT 3231 TEKNISKE FAGTJENESTER ,2 Sum utgifter , REF. VEG, VANN, KLOAKK, FELLESKOSTN ANLEGGSBIDRAG Sum inntekter DIV. BOLIGFELT ,8 Objekt: 4052 GRUNNKJØP BELLOMRÅDET 3280 KJØP AV GRUNN INKL. OMKOSTNINGER Sum utgifter GRUNNKJØP BELLOMRÅDET Objekt: 4053 INFRASTRUKTUR BELLOMRÅDET 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER , KJØPTE KONSULENTTJENESTER , JURIDISK BISTAND INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 42956, ,41 Sum utgifter , STATSTILSKUDD BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter INFRASTRUKTUR BELLOMRÅDET ,45 Objekt: 4054 NY ADKOMSTVEG M/BRU MOSLET BOL.FELT 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER KJØP AV TJEN. FRA ANDRE KOMMUNER AVG. FRITT MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter NY ADKOMSTVEG M/BRU MOSLET BOL.FELT Objekt: 4055 OFF. PARK.PLASSER V/HELSESENTER/COOP 3140 ANNONSER , BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER KJØPTE KONSULENTTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,95 Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER ,75 Sum inntekter , OFF. PARK.PLASSER V/HELSESENTER/COOP Objekt: 4056 SELBUHALLEN - NYTT GULV 3811 STATSTILSKUDD Sum inntekter SELBUHALLEN - NYTT GULV

17 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 4059 UTSKIFTING ETERNITTRØR MEBOND 3140 ANNONSER BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER KJØPTE KONSULENTTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter UTSKIFTING ETERNITTRØR MEBOND ,12 Objekt: 4060 SANERING KLOAKK BELLOMRÅDET 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER KJØPTE KONSULENTTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER ,04 Sum inntekter , SANERING KLOAKK BELLOMRÅDET Objekt: 4063 UTSKIFTING PCB-HOLDIG ARMATUR 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , KJØPTE KONSULENTTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,7 Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER ,5 Sum inntekter , UTSKIFTING PCB-HOLDIG ARMATUR Objekt: 4067 VANNLEDN. GARBERGGRENDA 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER KJØPTE KONSULENTTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER ULEMPESERSTATNINGER Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter VANNLEDN. GARBERGGRENDA ,4 Objekt: 4068 VANN-OG AVLØPSLEDN. MYRSTAD 3196 LISENSER OG DATAPROGRAMMER BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , KJØPTE KONSULENTTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER ULEMPESERSTATNINGER Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter VANN-OG AVLØPSLEDN. MYRSTAD ,65 Objekt: 4070 FORLENGELSE VEG V/SELBU-TRYKK 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,2 Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter FORLENGELSE VEG V/SELBU-TRYKK

18 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 4071 VEG HÅRSTADTUNET 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,2 Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER ,5 Sum inntekter , VEG HÅRSTADTUNET Objekt: 4072 VANN/AVLØP TIL HÅRSTADTUNET 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER ,8 Sum inntekter , VANN/AVLØP TIL HÅRSTADTUNET Objekt: 4073 NÆRMILJØANLEGG BELLOMRÅDET 3195 BYGGESAKSGEBYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , , MATERIALER TIL TEKNISKE ANLEGG 4331, KJØPTE KONSULENTTJENESTER , MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER , ,71 Sum utgifter , , ØREMERKEDE STATSTILSKUDD BRUK AV LÅNEMIDLER , ,51 Sum inntekter , , NÆRMILJØANLEGG BELLOMRÅDET Objekt: 4074 UTSKIFT. BRANNALARMANL. NESTVED ANDRE AVGIFTER,LISENSER,GEBYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,75 Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter UTSKIFT. BRANNALARMANL. NESTVED ,75 Objekt: 4075 BIBLIOTEKET - NYTT INNGANGSPARTI 3197 ANDRE AVGIFTER,LISENSER,GEBYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,21 Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter BIBLIOTEKET - NYTT INNGANGSPARTI ,05 18

19 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 4076 NY TØMRA BARNEHAGE 3116 BEVERTNING 209, , BYGGESAKSGEBYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , KJØPTE KONSULENTTJENESTER JURIDISK BISTAND INTERNE KONSULENTTJENESTER KJØP AV GRUNN INKL. OMKOSTNINGER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER , Sum utgifter , , DEPOSITUM BETALT BRUK AV LÅNEMIDLER , ,74 Sum inntekter , , NY TØMRA BARNEHAGE Objekt: 4077 HØYDEBASSENG ESPET-MOGRENDA 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND Sum inntekter HØYDEBASSENG ESPET-MOGRENDA Objekt: 4078 REHAB. AVLØP NESTA-HÅRSTADBAKKENE 3202 DATAMASKINER OG IKT-UTSTYR , INTERNE KONSULENTTJENESTER Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER ,08 Sum inntekter , REHAB. AVLØP NESTA-HÅRSTADBAKKENE Objekt: 4079 KLOAKK ÅRSØYA 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER 8975, ULEMPESERSTATNINGER Sum utgifter 8975, KLOAKK ÅRSØYA 8975, Objekt: 4081 NYTT FYRINGSANLEGG AUSA IV 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER 2332, Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter NYTT FYRINGSANLEGG AUSA IV Objekt: 4082 OPPGRADERING UTLEIEBYGG ARK BOKHANDEL 3070 LØNN NYBYGG/NYANLEGG , BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER , INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,01 Sum utgifter , OVFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET ,55 Sum inntekter , OPPGRADERING UTLEIEBYGG ARK BOKHANDEL

20 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Objekt: 4083 OPPRUSTING BOLIG NESTANSRINGEN 3197 ANDRE AVGIFTER,LISENSER,GEBYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER ,25 Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER OVFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter OPPRUSTING BOLIG NESTANSRINGEN ,25 Objekt: 4084 OPPRUSTING KULSET BRU 3202 DATAMASKINER OG IKT-UTSTYR BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER KJØPTE KONSULENTTJENESTER 62220, INTERNE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER , Sum utgifter , BRUK AV LÅNEMIDLER , Sum inntekter , OPPRUSTING KULSET BRU Objekt: 4085 NY FLYFOTOGRAFERING 3301 KJØP AV ANDRE TJEN. STATEN KJØP AV TJEN. FRA PRIVATE MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER Sum utgifter OVFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter NY FLYFOTOGRAFERING Objekt: 4086 SELBU FRIIDRETTSANLEGG 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER , MATERIALER TIL NYBYGG OG PÅKOSTNINGER 10911, KJØPTE KONSULENTTJENESTER MVA-KOMPENSASJON INVESTERINGER , ,5 Sum utgifter , , STATSTILSKUDD MOTTATTE GAVEMIDLER BRUK AV LÅNEMIDLER , , BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter , , SELBU FRIIDRETTSANLEGG Objekt: 4087 TØMMEPLASS BOBILER M.M BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER Sum utgifter BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum inntekter TØMMEPLASS BOBILER M.M Objekt: 4088 INVESTERING KIRKEBYGG 3230 BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER DIVERSE TILSKUDD Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter INVESTERING KIRKEBYGG

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2006

Måsøy kommune. Årsregnskap 2006 Måsøy kommune Årsregnskap 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE...3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET...3 Netto driftsresultat...3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...3 LÅNEGJELD OG FOND...3

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer