Vedlegg til Kredittilsynets årsmelding 1 992

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til Kredittilsynets årsmelding 1 992"

Transkript

1 Vedlegg til Kredittilsynets årsmelding 1 992

2 FORORD Kredittilsynets årsmelding for 1992 omhandler hovedpunkter i etatens arbeid' i løpet av året. Arsmeidingen er utgitt som egen rapport og kan fås ved henvendelse til Kredittilsynet. I dette vedlegget til årsmeldingen er det gitt en nærmere omtale av utviklingen i de enkelte tilsynsomriidene og en mer grundig oversikt over Kredittilsynets arbeid i Oslo, 13. april 1993

3 BANKER 1.1 Struktur og utbiklingstrekk 1.2 Tilsynsvirksomheten, FORSIKRINGSSELSKAPER I, 2.1 Struktur og utviklingstrekk Tilsynsvirksomheten 11 PENSJONSKASSER OG -FOND 3.1 Struktur og utviklingstrekk 3.2 Tilsynsvirksom heten FINANSIERINGSSELSKAPER OG KREDITTFORETAK 4.1 Struktur og utviklingstrekk 4.2 Tilsynsvirksomheten LÅNE- OG GARANTIFORMIDLERE 5.1 Struktur og utviklingstrekk 5.2 Tilsynsvirksomheten REGNSKAPSTILSYNET 6.1 Struktur og utviklingstrekk 6.2 Tilsynsvirksomheten REVISORTILSYNET 7.1 Struktur og utviklingstrekk 7.2 Tilsynsvirksomheten

4 VERDIPAPIRHANDELEN 8.1 Struktur og utviklingstrekk 8.2 Tilsynsvirksomheten EIENDOMSMEGLING 9.1 Struktur og utviklingstrekk Tilsynsvirksomheten 28 INKASSOVIRKSOMHET 10.1 Struktur og utviklingstrekk Tilsynsvirksomheten 31 NY 'LOVGIVNING 11.1 Lovendringer på bank-, finans- og forsikringsområdene Lovendringer på verdipapirområdet 38 1 ENDRINGER I FORSKRIFTER OG REGELVERK 12.1 Forskrifter og regelverk pil bank-, finans- og forsikringsområdene Forskrifter på verdipapirområdet, Forskrifter på regnskap og revisjon 43

5 Banker STRUKTUR OG UTVIKLINGSTREKK Bankenes drift Oversikten over bankenes drift er basert på forelqige innrapporterte tall fra bankene. Samlet gikk banksektoren med underskudd på ca. 4,2 millikder kroner i Forretningsbanken viste et underskudd med ca. 5,O milliarder kroner, mens sparebanksektoren samlet viste et overskudd på 0,8 milliarder kroner. Resultatene for begge sektorene viser framgang fra Det er de største bankene som viser de svakeste resultatene, mens de mellomstore og små bankene jevnt over viser bedre resultater, dog med visse unntak. Driftsresultat I prosent av gjennomsnittlig fo~dtningskapital Forretningsbanker Sparebanker Nettorente Driftresultat før tap 110 0,l c 210 l12, Tap på utlån Resultat av ordinær drift -1, , -0,6 Samlet har banksektoren bokfmt ca. 12,5 milliarder som tap i De bokfrarte tapene er hovedårsaken til at resultatene for banksektoren samlet var meget svakt i Det høye nivået på misligholdte lån indikerer at tapene også i 1993 vil være høye. Sammenlignet med 1991 viser stort sett de øvrige resultatelementene forbedring. En viktig årsak til endringen i nettorenten er kapitaltilfrarsel fra Statens Banksikringsfond og grunninnskudd fra Norges Bank. Store valutakursgevinster for enkelte banker har bidratt til at andre driftsinntekter er forbedret. Bemanningsreduksjoner, reduksjon av nedskrivninger og tap ved avgang av anleggsmidler og andre kostnadsbesparende tiltak er medvirkende årsaker til nedgangen i andre kostnader.

6 Balanseutvikling ved utgangen av året (milliarder kroner) Forretningsbanker, Sparebanker ' utlån Innskudd fra kunder Utlånene viser nedgang i forretningsbanksektoren, mens de viser en akning i sparebanksektciren, Innskudd fra kunder aker i bade forretnihgs- og sparebanksektoren. Tallene viser at det har skjedd en endring i fundingstrukturen som indikerer en mindre avhengighet av pengemarkedet og akt bruk av kundeinnskudd som fu*dinglcilde. Det ble i 1992 gitt konsesjon til opprettelse av en forretningsbank, Kredittbanken, som skal ha sitt hovedkontor i 'Møre og Romsdal. TILSYNSVIRKSOMHETEN Forvaltnings- og utredningsopp~aver Arbeidet med bankene har vært preget av målsettingen om at den ansvarlige kapitalen skal utgjøre minst åtte prosent av et nærmere angitt beregningsgrymlag. Særlig for de store bankene, med en vesentlig del av fundingen fra utenlandske kilder, har dette vært sett på som en overordnet oppgave. For mindre banker uten utenlandsk funding har en kunnet, gi midlertidige dispensasjoner fra kapitaldekningskravet under forutsetning av at bankene har hatt tilfredsstillende planer! for hvordan kravet skal kunne oppfylles på sikt. Med.statte fra Statens Banksikringsfond og Statens Bankinvesteringsfond, oppfyller de største forretningsbankene kapitaldekningskravene ved utgangen av I arbeidet med oppkapitaliseringen av bankene har ~redittils~net særlig hatt oppgaver med å vurdere forskjellige kapitalinstrumenter i forhold til kravene som stilles til ansvarlig kapital. En del banker har ogg gjennomført betydelige balansereduksjoner for å bedre kapitaldekningsgraden. Dokumentbasert tilsyn Det er i løpet av året foretatt en del endringer i rapportene som bankene sender inn, blant annet i forbindelse med nye tapsavsetninger og utsatt skatt. I samarbeid med Norges Bank og Statistisk sentralbyrå er det foretatt en gjennomgang av rapporteringen. Oppdaterte kodelister og forskrifter ble sendt bankene i desember 1992.

7 Endringer i kode- og rapportinnhold og overgang til kvartalsrapportering, har medført mange endringer i kontroll- og analyseprogrammene. Dette gjelder i fooindelse med tidligvarslingssystemet og' for rapporter som bygger på kunngjøringsformula~t og nøkkeltallskjemaet. Rutinene er nå langt på vei omarbeidet og tilpasset 1993-kravene. Følgende rapporter leveres i maskinlesbar form: 1 Rapport 2'1 Rapport 50 Endelig balanse årlig Det foretas 1&de maskinell overvaking av lovkrav. Overtredelser har blitt påtalt i brev til institusjonene. Rapporter levert i i&-maskinlesbar form omfatter: 1. i Resultat og nakkeltall (også for konsern og morbank) Trykt regnskap med videre Kapitaldekningsoppgave (morbank) Kapitaldekningsoppgave(konsern) kvartalsvis kvartalsvis 2. og 4.kvartal 1 - De innrapporterte tallene er brukt til analyser og prognoser både av enkeltinstitusjoner og på makronivå. Stedlig tilsyn og møter med enkeltinstitusjoner Gjennom hele 1992 har banktilsynet hatt hray prioritet. Hensikten med prioriteringen Har vært hurtigst mulig.å framskaffe relevant og korrekt. informasjon om utviklingen i bankkrisen. b en ne vektleggingen har imidlertid fortsatt måttet %skje på bekostning av det 'mer langsiktige utviklingsarbeidet. Det ble gjennomført 54 inspeksjoner i spare- og forretningsbanker (mot 56 i 1991 og 43 i 1990). Hovedtyngden av inspeksjonene ble gjennomført i de største bankene med de alvorligste kriseproblemene. Disse bankene er også fulgt opp gjennom månedlige møter i Utidittilsynet og når forholdene ellers, har tilsagt det. I enkelte ekstreme situasjoner er krisebankene i tillegg gitt pålegg om daglig eller ukentlige rapporteringer av sentrale nøkkeltall, for eksempel når det gjelder likviditets- og fundingutvikling.

8 r Avsendte inspeksjonsrapporter vedrørende banker A I samtlige krisebanker har -det kontinuerlig vært fohsertlpå forbedring av risikoklassifiseringen og rapporteringen av *tapsutsatte engasjementer. Underprising av utlån for å avverge eller tilslme tapssituasjoner er fortsatt blitt viet oppmerksomhet. I tilsynsarbeidet er man avhengig av at den tallrapportering som blir gitt, er fullstendig og basert på et korrekt skjønn. Dette er fremdeles et stort problem. Tapsvurderinger vil alltid være underlagt usikkerhet. Det har derfor vært en løpende prosess å fme en dialog med tilsynsobjektene om hva som er en realistisk virkelighetsoppfatning etter hvert som kriseutvikling og verdifall på sikkerheter for lån er blitt avdekket. Det kan også være et betydelig problem å avkle tilsynsobjektene ansketenkning om framtidsutsiktene. Ved bestrebelser på å avklare fakta om reell situasjon har dessuten uvillig hukommelse og mangelfull dokumentasjon vært et trekk has sentrale aktører i,enkelte inspeksjonsobjekter. De' norsketbankers utenlandsetableringer er under nedbygging og såvel antall kontorer som forretningsvolum er redusert. I 1992 har en likevel i forbindelse med oppfalgingen av forsikringsselskapenes utenlpdsetablennger inspisert bankers oversjnriske kontorer i Storbritannia, Singapore og Luxembourg. Den tiltagende uro i valutamarkedet, samt nedgraderingen av de norske bankers internasjonale kredittverdighet, har fortsatt vanskeliggjort en hensiktsniessig opplåning i valuta. En' har derfor også i 1992 lagt stor vekt på å følge utviklingeli i bankenes fundingsituasjon.

9 Forsikringsselskaper STRUKTUR OG UTVIKLINGSTREKK Morselskapet i landets starste forsikringskonsern, UNI Storebrand Als, ble satt under offentlig administrasjon den 25. august 1992 etter at selskapets styre hadde meldt fra til Kredittilsynet om at selskapet 'ikke ville være i stand til å dekke sine forpliktelserietter hvert -som de forfalt. Konsernets struktur ble endret ved at det ble opprettet et nytt 'holdingselskap meliom morselskapet som var satt under administrasjon, og de operafive fors~gsselskapene. Ved dette ville fortsatt drift i de operative forsikringsselskapene sikres. Det arbeides videre for å få til en løsning som kan :avløse administrasjonen av UNI Storebrand Als. Konsentrasjonstendensene i forsikringsmarkedene fortsatte i 1992 ved at Gjensidige Forsikring A/S den 30. juni 1992 fimr konsesjon til å eie inntil 100 prosent av aksjene i Forenede-Gruppen Als. En endring i finansieringsvirksomhetsloven i desember 1991 førte til at det ble tillatt å danne såkalte. blandede konserner. Tre slike søknader ble sendt til myndigheten i I en av disse søknadene ble det lagt til grunn at et forsikringsselskap skulle være morselskap i konsernet. Gjensidige søkte om å få overta-intemordisk Bank. Søknaden ble ikke ferdigbehandlet hos myndighetene i David Forsilaing A/S søkte om å få opprette David Bank som et søsterselskap til forsikringsselskapene i konsernet. Denne søknaden ble ferdigbehandlet i Kredittilsynet med positiv tilrådning overfor Finansdepartementet. Finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser.om finanskonserner inneholder et forbud mot at forsikringsselskaper i et finanskonsern yter lån eller stiller garantier overfor andre!selskaper i konsernet. Kredittilsynet har i 1992 behandlet en rekke slike saker med formål å awikle slike låneforhold. LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Resultatu tvikling Foreløpige tall for driftsresultat i livselskapene tilsier en svak forbedring i 1992 for selskapene under ett. Driftsresultatet viser et overskudd på 4,4 milliarder kroner for livselskapene i Overskuddet for 1991 var på 3,s milliarder kroner.

10 Resultat~oster Belq :i millioner kroner. Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. l 1992 Forfalte premier Netto Zinansinnt. Forsikringsytelser Pliktige avsetn. Driftskostnader Tap på utlån Driftsresultat Belap Prosent 8,6% 6,7% 6,1% 5,1% 1,6% O,O% 2,4% 1991 Belap Prosent ,8% 6,5% 5,3% 5,8% 1,6% 0,1% 2,0% Den.største enkeltårsaken.til.resultatforbedringen i 1992 var en ahing på 1,3 milliard kroner ;i netto finansinntekter. Forfalte premier akte marginalt i Forsikr;ingsytelsene ~ kmed e ca. 2 milliarder honei-. Pliktige avsetninger hadde i likhet med driftskostnader en.liten nedgang. Livsdskapenes tap på utlån i 1992 var minimale sammenlignet med tilsvarende,tall i banker, ~finmsieringsselskaper -og kredittforetak. Dette gjelder både i nomineue tall og som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Balanseutvikling Livsforsikringsselskapenes forvaltningskapital vokste i Forvaltningskapitalen akte med ca. 5 prosent til 188 milliarder kroner ved utgangen av Endringene i balansesammensetningen var relativt små. Utlån og obligasjoner som andel av forvaltningskapitalen akte noe i perioden, mens andelen aksjer gikk ned. Ved utgangen av 1992 tilsvarte stmrelsen på aksjebeholdningen 8 prosent av forvaltningskapitalen, obligasjoner utgjorde 37 prosent og utlån 39 prosent. Samlet eiendomsportefalje utgjorde 5 prosent av forvaltningskapitalen på dette tidspunkt. Balanse~os ter Beløp i millioner kroner. Prosent av forvaltningskapital Belap Prosent Belap Prosent % % Obligasjoner % % Brutto utlån % % Fast eiendom % % Kursreserven i aksjer var tilnærmet null for livselskapene ved utgangen av Selskapene hadde en liten mindreverdi i obligasjoner på dette tidspunkt. Begge disse forhold har etter all sannsynlighet endret seg i positiv retning etter

11 årsskiftet på grunn av positiv utvikling i aksje- og obligasjonsmarkedet. Ingen selskaper rapporterte for høye bokfmte verdier på eiendomsporteføljen i forhold til oppgitt markedsverdi ved utgangen av Kaoitaidekning Samtlige livselskaper hadde en kapitaldekningsprosent som var over minstekravet på 4,25 prosent ved utgangen av Halvparten av selskapene hadde imidlertid lavere kapitaidekningsprosent pr. 31. desember 1992 enn ett år tidligere. SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER esu ult at utvikling Skadeforsikringsselskapene hadde gjennomgående dårligere resultater i 1992 enn Spesielt hadde de utenlandske forretninger svake resultater. Dette skyldes at reassuranseforretningene ble belastet med betydelige avsetninger til skader som oppsto etter orkanen Andrew. Videre har både sjøforsilaing og olje- og energiforsikring gitt svake resultater. Økningen i skadeprosenten for norsk forretning skyldes betydelige erstatninger etter orkanen i januar. Også i 1992 er det foretatt økte erstatningsavsetninger til dekning av personskader i motorvogn- og ulykkesforsikring. Videre er det i yrkesskadeforsikring lagt opp til avsetninger som minst tilsvarer en skadeprosent på> 90. Brannforsikring, spesielt innen industri, har bra resultater i Selskapene har ikke klart å bedre finansinntektene fra Nedenfor er en oversikt over forellpig regnskapstail for 1992 for de seks største skadekonsemene, sammenlignet med tilsvarende tall for Skadeforsikringskonsemenes premieinntekter tilsvarer ca. 80. prosent av det norske markedet, samtidig som det omfatter de største selskapene som,driver med utenlandsk reassuranse. Skadeforsikring;skonsem Resuitat~oster Beløp i millioner kroner. Prosent av opptjent premie for egen regning Belap Prosent 1991 Belap Prosent 0pptj.premie for egen regning åla ap ne skader for egen regning Driftskostnader Finansinntekter Driftsresultat Forvaltningskapital

12 I følge forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk fastsatt av Finansdepartementet 10. mai 1991 og utfyllende forskrift fastsatt av Kredittilsynet 18. november 1992 må slcideforsikrings~elskapene oppfylle minstekrav til forsikringstekniske avsetninger ved å benytte risikoteoretiske metoder. Dette har medført at de fleste selskapene har akt samlede forsikringstekniske avsetninger fra 1991 til Forsikringsselskapenes opptrappingsplan for kapitaldekning medfører et minstekrav til ansvarlig kapital på 4,25 prosent pr. 31. desember Selskapene skal ikke ha mindre ansvarlig kapital enn 17,5 millioner kroner. Det er 12 skadeforsikringsselskaper som ikke oppfyller minstekravene til ansvarlig kapital: Disse arbeider for å -få tilført kapital og har eventuelt sendt dispensasjonssøhad fra minstekrav til sikkerhetsavsetninger eller ansvarlig kapital. Det er en økning i små og mellomstore forsikringsselskaper som har vanskeligheter med å oppfylle minstekrav atil ansvarl~ig lcapitali Dette skyldes,til dels stagnasjon i markedet med dårligere inntjening samtidig som kravene skjerpes. KREDITTFORSIKRINGSSELSKAPER Resultatutvikling Det er åtte kredittforsikringsselskaper i Norge etter at Samvirke Kredittforsikring innstilte sin virksomhet 1. juli Når kredittforsikringsselskapene ses under ett, ble premieinntektene redusert med ca. 40 prosent fra 1991 til 1992, mens driftsresultatet viste en svak bedring i forhold til Driftsresultat 1 var fremdeles negativt med -22 millioner kroner. Pr desember 1992 hadde selskapene et samlet garantiansvar for egen regning på millioner kroner, mens det var millioner kroner i TILSYNSVIRKSOMHETEN Forvaltnings- og utredningsoppgaver Arbeidet med iverksettelsen av utfyllende regler til forskrift om forsikringstekniske avsetninger er gjennomfmt. Det er avholdt en rekke møter med selskapene i denne forbindelse. Dokumentbasert tilsyn Kredittilsynet har tilsyn med forsikringsmeglere som driver megling til utlandet av skadeforsikring i tilknytning til 3næringsvirksomhet. De registrerte meglernes årsregnskaper er innhentet og gjennomgått. Videre er det innhentet årsrapporter fra sjøtrygdelag og utenlandske skadeforsikringsselskap som driver virksomhet i Norge via generalagenter.

13 Rapporter mottatt fra liv-, skade- og kredittforsikringsselskaper i 1992 omfatter: Regnskapsskjema med diverse spesifikasjoner Trykt årsregn6kap med videre Garantiordningen (skade og kreditt) Nakkeltall fra resultat og balanse med budsjett for periode (også skadekonsern) Kapitaldekningsoppgave årlig år l ig årlig kvartalsvis (liv) tertialvis (skade) kvartalsvis Kredittilsynet og Norges -Forsikringsforbund 'har inngått et samarbeid om opprettelse av databaser for liv-, skade- ogf kredittforsikring. Arbeidet er organisert slik at Kredittilsynets krav til regnskapsdata følges. Statistikkbasen vil også ta hensyn til de spesielle behov Kredittilsynet har, blant annet når det gjelder solvenskontroll i skadeforsikring. Det forventes at systemet tas i bruk i Systemet vil representere en betydelig forbedring i forhold til dagens database for forsikring. Dette vil kunne bedre etatens analyser og oppfølging av lovkrav. Stedlig tilsyn og merter med enkeltinstitusjoner Det ble i 1992 i samsvar med Kredittilsynets virksomhetsplan foretatt en betydelig opp- og omprioritering av ressursbruken for stedlig tilsyn i retning av forsikringsområdet. Antallet inspeksjoner i forsikringsselskaper ble således fordoblet i forhold til foregående år (26 i 1992 mot 13 i 1991). I tillegg ble det holdt en rekke oppfølgingsmøter i Kredittilsynet med ulike forsikringsselskaper. Foruten budsjett- og regnskapsgjennomgang ble det i disse møtene og ved - inspeksjonene særlig fokusert på inntjening, tap, selskapenes plasseringer og risikoprofil. Dessuten har man vurdert styrings- og kontrollsystemer, samt reassuranseavdekning. Det er lagt vekt på å understreke at styrene og kontrollkomiteene viser nødvendig engasjement i forståelse av aktiviteten på disse områder. Slike forhold er også framhevet overfor ekstern revisor. I Avsendte inspeksjonsrapporter vedrørende I I forsikringsselskaper I

14 Inspeksjonene som ble innledet i begynnelsen av 1992, var starten på en kontinuerlig oppfalgingsprosess. Særlig gjaldt dette UNI Storebrand-konsernets virksomhet i innland såvel som utland. Spesialteam som dekket produktsegmentene liv, skade og reassuranse gjennomfm inspeksjoner i alle delkonserner med unntak av finans (som ble fulgt opp gjennom dokumentbasert tilsyn). Det ble også foretatt inspeksjon av UNI Storebrands kontorer i London og Singapore. Sammenbruddet i UNI Storebrand IVS medførte betydelig arbeid for inspeksjonsteamene, først i håndteringen av selve laisen, deretter i form av mer "revisjonspreget" gjennomgang av virksomheten som ledd i blant annet bistand til administrasjonsstyret, samt ved utarbeidelse av rapport til Finansdepartementet og Sandene-utvalget. Pensjonskasser og -fond- - STRUKTUR OG UTVIKLINGSTREKK Seks nye pensjonskasser ble godkjent opprettet i Fire pensjonskasser ble likvidert i løpet av året. 7 Kredittilsynet fortsatte i 1992 med intensiveringen av arbeidet med likvidasjon av pensjonsfond, delvis med overføring av midler og forpliktelser til livselskaper og delvis gjennom engangsutbetalinger til de pensjonsberettige. 35 pensjonsfond ble awiklet i løpet av året. Ytterligere 15 fond var under awikling ved årets utløp.

15 TILSYNSVIRKSOMHETEN Forvaltnin~s- og utrednin~so~pgaver, Arbeidet med standardvedtekter for pensjonskasser fortsatte i 1992, men arbeidet kan først fullføres når forskriften- for pensjonskasser foreligger. For de seks nyopprettede pensjonskassene som ble godkjent i 1992 har Kredittilsynet godkjent kassens vedtekter, dens aktuar og det beregningsgrunnlag som skal anvendes. Etaten har deltatt i arbeidet med revisjon av skattereglene som gjelder for kollektiv tjenestepensjon i pensjonskasser. Ett siktemål med dette revisjonsarbeidet er å utarbeide et mer presist regelverk for dermed å få redusert pågangen av henvendelser og søknader om godkjennelse og dispensasjoner som rettes mot Kredittilsynet. Et annet siktemål er få gjennomført en politisk beslutning som begrenser ytelsene som kan sikres i tjenestepensjonsordninger etter skatteloven. Tilsynet med at skattereglene som regulerer tjenestepensjonsordninger følges, er lagt til Kredittilsynet fordi arbeidet krever aktuariell kompetanse. Kredittilsynet er pålagt direkte tilsynsansvar for at regelverket følges ved sikring av pensjonsordning i pensjonskasser. Det er behandlet 18 saker knyttet til skattereglene. Sakene gjelder spnrrsmål i forhold til gjeldende regelverk ved fusjoner, fisjoner, komsemforhold, søknader om dispensasjoner og godkjennelser. Det er behandlet 13 saker om kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger. Sakene dreier seg blant annet om kommunale vedtak vedrmende pensjonsordninger som skal godkjennes i henhold til kommunelovgivningen. Kredittilsynet trådte i styrets sted for et pensjonsfond i Grunnen var at pensjonsfondet ikke ville anvende fondets midler i samsvar med bestemmelsene som gjelder for slike pensjonsfond. Det var i alt 34 medlemmer som hadde rettigheter i pensjonsfondet. Midlene ble overført til et livsforsikringsselskap for sikring av pensjonsrettigheter, fastsatt i henhold til gjeldende bestemmelser. Dokumentbasert tilsyn Det ble i løpet av året kontrollert 70 pensjonskasseregnskaper for Dessuten ble det ferdigbehandlet 75 regnskaper for Dette kontrollarbeidet har medført at Kredittilsynet har tilskrevet 65 pensjonskasser vedrørende plassering av pensjonskassens midler, mangelfullt utfylt regnskapsskjemaer etc. Noe av regnskapskontrollen går ut på å beregne gjennomsnittsrenten for kassen. Er gjennomsnittsrenten for lav, blir kassen pålagt å omplassere midlene.

16 Det ble kontrollert 20 fondsregnskaper for 1990, samt alle regnskaper for 1991, til sammen 240 fond. Arbeidet med A likvidere pensjonsfond fortsatte, delvis med overføring av midler og forpliktelser til livsforsikringsselskaper og delvis gjennom fordeling av midlene i henhold til reglene. I 1992 ble det avviklet 35 fond, og det var 15 fond under awikling ved årsskiftet. Antall fond antas A ligge pil ca. 160 ved neste årsskifte. kontrolla arbeidet har medført at det er sendt 150 brev med pålegg om A fnrlge reglene om riktig utbetaling av pensjoner samt plassering av fondenes midler. Stedlig tilsyn OP mtater med enkeltinstitusioner Det ble ikke gjennomført inspeksjoner i private pensjonskasser i løpet av Området er av ressursmessige hensyn hovedsaklig fulgt opp gjennom innhenting og analyse av regnskaper. Det er imidlertid indikasjoner pa et nrkende behov for stedlig tilsyn i dette segment. l rinansiering sselsltaper og kredittforetak STRUKTUR OG UTVIKLINGSTREKK FINANSIERINGSSELSKAPER Antall finansieringsselskaper med konsesjon for finansieringsvirksomhet gikk fra 31. desember 1991 til 31. desember 1992 ned fra 63 til 55 selskaper. Reduksjonen slqldes dels sammenslutninger og dels direkte avvikling. Noen av selskapene var ved utgangen av 1992 under awikling og forvalter bare en restportefølje.

17 Resultatposter I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital *) foreløpige tall Finansieringsselskapenes resultat av ordinær drift viser at ni selskaper hadde underskudd i Samlet for alle finansieringsselskaper bortsett fra 11 mindre selskaper som enten er under awikling eller har liten aktivitet, var resultat av ordinær drift 0,41 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det er en liten forbedring fra året fm da tilsvarende tall var 0,36 prosent. Forbedringen skyldes lavere tap på utlån. Driftsresultat fm tap er litt lavere enn året før på grunn av økte kostnader. Konsernselskapene har også bedret resultat av ordinær drift på grunn av lavere tap på utlån.

18 Balanseposter ved ut~angen av året Millioner kroner 1992*) *) 1991 Forvaltningskapital Brutto utlån og leasing A *) foreløpige tall Det var en nedgang i utlåns- og leasingporteføljen med millioner kroner (10,8 prosent) i 1992.,Nedgangen i var 1,8 prosent. Det er forventet en nedgang i utlånsvolumet også i De fleste finansieringselskaper med normal virksomhet er eiet av banker eller forsikringsselskaper. Problemer med soliditetet og likviditetet i finansieringsselskapene er derfor i stor grad blitt løst ved intervensjon fra morselskapet der problemene har vært akutte. KREDITTFORETAK Flere av kredittforetakene fikk i løpet av 1992 problemer med fundingen. Noen søkte dette avhjulpet med å søke om bankkonsesjon. Omdanning til bank ville medfme anledning til å motta innskudd fra publikum og låneadgang i Norges Bank. Fire slike søknader ble behandlet i To selskaper, Bolig- og Næringskreditt og Norgeskreditt, fikk bankkonsesjon. Myndighetene mottok i 1992 søknad fra to banker om konsesjon til å overta aktivamassen i Den Norske Hypotekforening som er under avikling. I forbindelse med Oslobankens søknad ga Kredittilsynet negativ tilrådning overfor Finansdepartementet. Søknaden fra Sparebanken NOR ble ikke ferdigbehandlet i De private kredittforetakene bedret driftsresultatet i 1992 i forhold til Nettorenten økte fra 0,90 til 1,12. 0vrige inntekter hadde en liten fremgang. Øvrige kostnader en liten økning i million kroner (reduksjon i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital). Effekten ble at driftsresultat før tap bedret seg i forhold til 1991 med 159 millioner kroner (0,19 prosentpoeng). Tap på utlån var 235 millioner kroner lavere enn året fm. Da tapene fortsatt er høye (1 184 millioner kroner) ble resultat av ordinær drift svært dårlig også for Nullstilte lån er høyere ved utgangen av 1992 enn ved utgangen av 1991 slik at tapene sannsynligvis fortsatt vil være høye.

19 Resuitat~oster gjennomsnittlig Nettorente Øvrige inntekter Øvrige kostnader Driftresultat far tap Tap på utlån Resultat av ordinær drift ; 22-0,45 *) Tallene er inklusive Norgeskreditt og eksklusive Bolig- og Næringskreditt. Fem foretak hadde negativt resultat av ordinær drift i 1992, Også i 1992 ble utlånene redusert. Brutto utlån ble redusert med 16 prosent fra 31. desember 1991 til 31. desember Bdanse~oster ved uteanaen av 'året Millioner kroner Gjennomsnittlig forvaltningskapital III Brutto utlån 1nnlån Nullstilte lån Tap i prosent av utlån *) Tallene er inklusive Norgeskreditt og eksklusive Bolig- og Næringskreditt.

20 TILSYNSVIRKSOMHETEN Forvaltnings- og utredningso~v~aver Kredittilsynet behandlet i 1992 flere søknader om dispensasjon fra forbudet mot gjensidig representasjon etter finansinstitusjonsloven og om reglene om konseminteme transaksjoner etter lovens 5 2a-8. Kredittilsynet behandlet og godkjente ti sølaiader om aksjekapitalutvidelser og opptak av ansvarlig lånekapital i finansieringsselskaper. Det har vært behandlet en rekke søknader om godkjennelse av samarbeidsavtaler mellom finansinstitusjoner etter finansinstitusjonsloven 5 2-7, om sikkerhet ved lån til ledende ansatte etter lovens 2-15, om godkjennelse av juridisk kyndig medlem av kontrollkomiteen etter , og om fritak fra kravet om representanskap etter Videre har Kredittilsynet behandlet k en rekke saknader vedrørende strukturforhold som fusjoner,'etablering av nye finansieringsselskaper, innfusjoneringer, endring av konsesjonsområde, nedbygging og avvikling, aksjeerverv, samt godkjennelse av konsemforhold hvor finansieringselskaper inngår. Flere av finansieringsselskapene har i 1992 hatt likviditeisproblemer. Dette medfmte en mer omfattende saksbehandling på området enn forutsatt. Kredittilsynet har registrert en viss interesse for opprettelse av spesialselskaper hvis fremste virksomhet er finansiering av salg fra egen og tilknyttet virksomhet. Arbeidet med å godkjenne endringer og påtegninger på finansieringsselskapenes vedtekter fortsatte i Imidlertid legges det ikke opp til noen forenkling nå idet en avventer Banklovkommisjonens behandling av et foreslått forenklet system hvor formalgodkjennelsen av vedtektene ikke lenger skal påhvile Kredittilsynet. Til tross for at behandlingen av klager på institusjoner under tilsyn er avviklet, har pågangen av henvendelser ikke avtatt og påfører Kredittilsynet en del arbeid. I forbindelse med den inngåtte E0S-avtalen har Kredittilsynet avgitt flere uttalelser og vurderinger om behov for endringer i norsk finanslovgivningen. Dokumentbasert tilsyn I 1992 ble foreløpige resultat/nøkkeltall innhentet for samtlige finansieringsselskaper og kredittforetak. Det innhentede tallmaterialet ble bearbeidet, og rapporter om institusjonenes økonomiske stilling ble utarbeidet hvert kvartal. Måneds- og årsrapporter ble gjennomgått, lovkravene ble fortløpende overvåket og overskridelser av lovkrav ble påtait. Stedlig tilsyn og møter med enkeltinstitusioner Det ble i 1992 gjennomfmt tre inspeksjoner og holdt fem møter med kredittforetak. Dette er om lag en halvering av innsatsen i forhold til 1991, og må vurderes som en konsekvens av opptrappingen av forsikringstilsynet og begrensede tilgjengelige ressurser.

21 Stedlig tilsyn med finansieringselskaper har ikke vært prioritert i I den utstrekning disse inngår i bank- eller forsikringskonsern er de imidlertid blitt gjennomgått ved inspeksjoner eller møter med morselskapet. Det mrige tilsyn har vært dobmentbasert. Låne- og garantiformidlere STRUKTUR OG UTVIKLINGSTREKK Bransjen preges fortsatt av en nedgang i aktivitetsnivået. Reduksjonen i portefraljen av formidlede lån har vært på anslagsvis 10 til 15 prosent i Nedgangen er særlig knyttet til markedet for garanterte gjeldsbrev ettersom svært få selskaper gir nye garantier. Dette har fmt til nedleggelse av to rene låneformidlingsforetak, samtidig som et foretak har utvidet virksomheten og fått status som fondsmeglerforetak. Utviklingen synes å være at en får langt færre rene låneformidlingsselskap. Formidlingsaktiviteten i det korte pengemarkedet opprettholdes i stor grad av fondsmeglerforetak som driver låneformidlingsvirksomhet. Formidlingen av lån til privatkundemarkedet synes å være en virksomhet under sterk nedbygging ettersom det i liten grad stilles nye garantier. Det har trolig vært en belastning for enkelte foretak i forhold til sine klienter at plasseringer av betydelig starrrelse har vært rammet av betalingsinnstillingen i Investa. TILSYNSVIRKSOMHETEN Det innhentes kvartalsvise oppgaver for de registrerte foretakene. I 1992 har det vært utført to rene låneformidlingstilsyn. Andre stedlige tilsyn med Iåneformidlerne har skjedd som et ledd i tilsynet med fondsmeglerforetak.

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.10 et overskudd på 11,801 mill. kroner mot 5,603 mill.

Detaljer

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET 1 2 FINANSTILSYNEt Finanstilsynets rolle og oppgaver Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget,

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.10 et overskudd på 4,785 mill. kroner mot et underskudd

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. Pr. 3. kvartal 2015

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. Pr. 3. kvartal 2015 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER Pr. 3. kvartal 2015 Sammendrag Bankenes resultater er samlet sett lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt endte på 24,4 milliarder kroner, noe

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2016

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2016 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER 1. kvartal 2016 1 Nøkkeltall 1. kvartal i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Alle banker Sparebanker Øvrige banker 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Netto renteinntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN Kvartalsregnskap Pr. 30.0.06.07.07 Sparebanken BIEN Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008

Rapport for 3. kvartal 2008 Rapport for 3. kvartal 2008 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 3. kvartal 2008 mottatt 18 100 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling

Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling Rundskriv Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling RUNDSKRIV: 13/2010 DATO: 21.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.10 et overskudd på 19,850 mill. kroner mot 13,282 mill.

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal BALANSEN Pr. 31.3.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.857 mill. som gir en økning på kr. 91 mill. (5,2%) på de siste 12 måneder.

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2009

Rapport for 1. kvartal 2009 Rapport for 1. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2009 mottatt 29 000 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank - en bank i vekst * Rekordresultat på 180 mill. kroner som følge av : - Verdiøkning i produktselskapene - 17,6% vekst i utlån - 13,5% vekst i innskudd

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer