Fosn s es e k om o mune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosn s es e k om o mune"

Transkript

1 Fosnes kommune

2

3 Innhold INNLEDNING/FORORD... 4 HOVEDMÅL... 5 VISJON... 5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING... 5 ANLEGG... 5 SAMARBEIDSPARTER... 6 INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 6 NOE AV DET SOM SKJEDDE I ØKONOMISK ANALYSE HOVEDTALL FRA DRIFTSREGNSKAPET SAMT BUDSJETT UTVIKLINGEN AV INNTEKTER OG UTGIFTER I FOSNES KOMMUNE UTGIFTER PR. AVDELING (ANDELER) UTGIFTER PR. TJENESTEOMRÅDE UTGIFTER PR. INNBYGGER (KRONER) UTVALGTE NØKKELTALL KOSTRA UTDRAG NØKKELTALL UTGIFTER OG INNTEKTER PR. INNBYGGER SAMMENLIGNET MED ANDRE KOMMUNER 1) INVESTERINGSREGNSKAPET BALANSEN NOEN FINANSIELLE NØKKELTALL OPPSUMMERING AVDELINGENE ÅRSREGNSKAPET DRIFT FORDELT ETTER OMRÅDER (BUDSJETTSKJEMA 1B) POLITISKE OG FELLES ADMINISTRATIVE TJENESTER KORT OM VIRKSOMHETSOMRÅDE IT-TJENESTER (DRIFT) OPPVEKST OG KULTURAVDELINGEN HELSE OG SOSIALAVDELINGEN PLAN OG UTVIKLINGSAVDELINGEN UNIVERSELL UTFORMING SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP ARBEIDSMILJØ; HELSE, MILJØ OG SIKKERHET SYKEFRAVÆR ANSATTE/ÅRSVERK LIKESTILLING STATISTIKK KJØNNSFORDELING ANSATTE... 35

4 Innledning/forord Årsmeldinga er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Kommunelovens regnskapsforskrift viser til årsmeldinga som et av kommunens viktigste dokumenter og denne må derfor gi en forholdsvis grundig innføring i drift og økonomi samtidig som en må unngå å bli for detaljert og omfattende slik at den blir for tung for den jevne innbygger og politiker. Vi har derfor de siste årene bestrebet oss på en forenkling uten at vi ennå føler at vi har kommet i mål! Dessverre er vi også i år sent ute med regnskap og årsmelding på grunn av sykefravær og manglende bemanning i administrasjonen og dette tydeliggjør bare enda en gang hvor sårbare vi er. Revisjon og kontrollutvalg har derfor heller ikke behandlet regnskap eller årsrapport når rådmannen utformer dette forordet til rapporten, slik at det må tas forbehold om at denne behandling kan medføre endringer. Også i 2008 fikk vi et regnskapsmessig overskudd, men det er et overskudd som i stor grad kommer av at vi har brukt mye av de siste års oppsparte/avsatte midler og skjuler dermed at vi i realiteten har for høy aktivitet i forhold til stadig synkende inntekter ikke minst som følge av fortsatt stor befolkningsreduksjon! Samtidig er det viktig at regnskapstall ikke må få all oppmerksomhet ved behandling av årsrapporten, selv om det er nødvendig med utdypende kommentarer til tallene. Det er imidlertid også viktig å rette oppmerksomheten mot den aktiviteten som skjer i kommunen og det gode tjenestetilbud som ytes! Rådmannen vil også gi honnør til ansatte og medarbeidere som har stått på og tatt store løft gjennom å arbeide aktivt med å optimalisere arbeidet på den enkelte arbeidsplass og dermed også bidratt til et positivt regnskapsresultat! Regnskap og årsbudsjett er som vanlig i to dokumenter. Det detaljerte regnskap er trykket i et eget dokument. I det trykte regnskapet er det også tatt med mer detaljer i form av noter for den som er interessert i mer utdypende informasjon. Jøa 28. mai 2009 Rådmann Foto: Knut O. Dypvik Side 4 av 36 Årsmelding 2008

5 HOVEDMÅL Kommunen vil legge til rette for gode levekår i alle livets faser gjennom et godt og variert botilbud, gode oppvekstvilkår, sikre arbeidsplasser, gode og tilgjengelige helsetjenester, brukertilpasset offentlige tjenester og et godt og variert fritidstilbud til alle. VISJON Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting og næringsutvikling. FOSNES KOMMUNES ORGANISERING Kommunestyre Formannskap Ordfører Rådmann Fellesfunksjoner Oppvekst og kulturavdelingen Helse og sosialavdelingen Plan og utviklingsavdelingen Kommentar: Som en prøveordning er rådmannen per i dag også ansvarlig for oppvekst- og kulturavdelingen (60% av stillingen som oppvekst- og kultursjef har vært holdt vakant, men vi har lyst ut stilling som pedagogisk konsulent i 60% fra ). ANLEGG Kommunen har følgende anlegg: Barne- og ungdomsskole Samfunnshus og svømmehall Barnehage Oppvekstsenter Bygdemuseum Omsorgsboliger Aldersboliger Kommunale utleieleiligheter Helse og omsorgssenter Brannstasjoner Administrasjonsbygg Side 5 av 36 Årsmelding 2008

6 SAMARBEIDSPARTER Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Fylkeskommune Helseforetaket i Nord-Trøndelag NAV INTERKOMMUNALT SAMARBEID Samarbeidsordninger i Midtre Namdal Region (MNR): Avtalebasert samarbeid etter KL 27 mellom Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla kommuner. Regionrådet Skatteoppkreveren. (Regionrådet er styre). Kommuneoverlegen. (Regionrådet er styre). Legevaktsamarbeid. (Regionrådet er styre). Utviklingskontoret. (MNR unntatt Flatanger. Regionrådet er styre). Barnevern. (Eget oppnevnt styre) Miljø- og landbruksforvaltning. (Eget oppnevnt styre). Overhalla er vertskommune. Evalueringen av MNR ordningene ble gjennomført i 2008 og er en forutsetning for vurdering og beslutning av MNR-ordningenes fremtid, jf søknad om samkommune og etablering av Midtre Namdal Regionstyre. Det vises til egen sak i Midtre Namdal Regionråd årsmelding 2008 for nærmere informasjon om ordningene og hva som har skjedd i meldingsåret. Kombinert avtale- og uformelt baserte samarbeidsordninger i MNR - Felles IKT. Felles serverpark i Namsos. Felles programvare. - Felles økonomisystem. - Felles pleie- og omsorgssystem. - Felles saks- og arkivsystem. - Jordmortjeneste. Avtalebasert kjøp fra Helseforetaket i NT. - MNR Oppvekst. Etter- og videreutdanning innenfor grunnskolen - Pedagogisk treffsted Namdalen (nettsider) - PP-Tjenesten. Organisert under rådmannen i Namsos. Salg av tjenester til MNR-kommunene - MNR Helse. Nettverk innen helse Samarbeidsordninger mellom enkeltkommuner i MNR: - Gjeldsrådgivning. (MNR unntatt Overhalla). Namdalseid vertskommune. - Midtre Namdal Kirkelige fellesråd. (MNR unntatt Namdalseid). - Kulturskolesamarbeidet. (Namsos, Fosnes og Overhalla). Sambruk av personell. Side 6 av 36 Årsmelding 2008

7 Samarbeidsordninger der MNR-kommunene samarbeider med kommuner utenfor MNR: - KomRev IKS. Revisjon. MNR og 11 kommuner i Trøndelag. - Legevaktordningen i Namdalen (LINA). MNR og 9 kommuner i Trøndelag. - Namdal rehabilitering IKS Eiendom. MNR og 10 kommuner i Trøndelag og Nordland. - Namdal rehabilitering IKS Drift. MNR og 10 kommuner i Trøndelag og Nordland. - Retura Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. MNR og 8 andre kommuner i Trøndelag og Nordland. - Innkjøpssamarbeidet i Nord-Trøndelag. Avtalebasert. MNR og flere kommuner i samarbeid med Nord Trøndelag fylkeskommune - Næringsmiddelkontrollen IKS. MNR og 9 kommuner i Namdalen. - Skjenkekontrollen. Avtalebasert kjøp fra PreBio. MNR og 9 kommuner i Namdalen alarmsentral i Nord- Trøndelag IKS. Kommunene i N-Tr.lag og Osen, Roan og Bindal. - Namdalstinget. Uformell samarbeidsarena på strategisk politisk nivå. Uten myndighet.14 kommuner i Namdalen. - SUNDT. Medlemsbasert samarbeid for viltforvaltning. Kommunene i N-Trøndelag. - Foreningen Kystriksvegen BA. Reiseliv. Kommuner og bedrifter langs Rv Foreningen Namdalskysten. Stiftet i 2005 og består av 6 kommuner; Leka, Nærøy, Vikna, Fosnes, Namsos og Flatanger, samt ca 25 reiselivsbedrifter per d.d. Tall for noen av samarbeidsordningene: Igangsatt Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Felles skatteoppkrever Felles kommuneoverlege Felles legevakt inkl. Lina Felles miljø- og landbrukskontor inkl. skog Felles utviklingskontor Felles barnevernstjeneste KomRev og KomSek Felles skjenkekontroll Tidl. år Felles PPT Tidl. år Oppdrettskonsulent Tidl. år Kommentarer: Noen ordninger, for eksempel PPT, har blitt billigere som følge av færre innbyggere ettersom en andel fordeles i forhold til innbyggertall. Økningen i 2008 skyldes kjøp av logoped i 10 % stilling. Kostnader til legevakt var høye i 2007 pga mye fravær hos fastlege, noe som naturlig nok førte til økt bruk av legevakta. Noe nedgang i 2008, men forventer ytterligere nedgang i 2009 nå som en har en stabil fastlegeotdning på plass. Kostnadene kan ellers variere noe fra år til år bl.a. som følge av vakanser m.v. Side 7 av 36 Årsmelding 2008

8 NOE AV DET SOM SKJEDDE I 2008 Tilflytterprosjektet 1. juni 2005 startet vi opp med et rekrutteringsprosjekt med tanke på å få rekruttert flere innbyggere til Fosnes, og da særlig barnefamilier. Kjøp av tjenester fra Placement ble formelt avsluttet 1. juni Pr i dag har totalt 14 innbyggere med tilknytning til Nederland flyttet til Fosnes. Ikke alle disse har kommet direkte gjennom prosjektet. Tilflyttingsgarantien på 20 nye innbyggere er dermed fortsatt ikke er oppfylt og firmaet må iflg inngått avtale fortsatt følge opp med markedsføring av kommunen. Prosjektet ble i 2008 videreført med etableringen av en tilflytterpakke. Denne er opprettet som en prøveordning for 2008 og 2009, og skal deretter evalueres. Ordningen retter seg mot alle nye innflyttere, med spesielle tilbud til nybyggere og ungdom under 35 år ved første gangs etablering. I 2008 har kommunen fått 4 søknader om tilflytterpakke, hvorav 3 ble innvilget. Brusaken Kommunestyret vedtok den 27. november 2007 å sette av kr til arbeid med brusaken. Å få realisert Jøabrua så raskt som mulig har vært en prioritert oppgave i Fosnes kommune også i 2008 og Johan J. Jakobsen har fortsatt vært engasjert som lobbyist og konsulent i dette arbeidet. Fra bruåpninga på Ølhammeren den 31. august. Foto: Knut O. Dypvik Arbeidet har vært organisert i et forprosjekt, hvor målene er å få fremskaffet oppdatert dokumentasjon på kostnadsbildet på prosjektet å få veimyndighetene til å anbefale og støtte prosjektet å få på plass finansieringspakke for prosjektet, i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune Ei arbeidsgruppe bestående av prosjektleder, ordfører, Sonja Høkholm fra administrasjonen og leder i Jøa veg- og brulag står for den daglig oppfølgingen mens Kjell Ivar Tranås, fra Midtre Namdal utvikling er innleid som prosjektleder. Prosjektgruppa består av de som er i arbeidsgruppa, samt Joar Nortug fra fylkeskommunen, og Arild Norheim fra Statens vegvesen. Side 8 av 36 Årsmelding 2008

9 Prosjektet har jobbet med å få fram finansielle og tekniske løsninger. Gruppen har også, i samarbeid med et konsulentfirma, arbeidet med målrettet kommunikasjon for å bedre formidle budskap og bli hørt, forstått og akseptert av beslutningstakerne. Formannskapet i Fosnes og fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen, er styringsgruppe for prosjektet. Renovering Fosnes sykeheim Kommunestyret vedtok ytterligere utvidet finansiering av renovering og oppussing av dagligstua på Fosnes sykeheim og arbeidet har pågått i 2008 og skal etter planen være sluttført før sommeren Resultatet ser ut til å bli bra! Rakkavika fiskeplass og tursti Dette kjempeflotte anlegget som er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede ble fullført i 2008 og ble åpnet med brask og bram den 13. september. Snorklipper var Mathias Mausner (se bildet) og dugnadsgjengen med kong Rakkavika, Tore Tranås, i spissen fikk velfortjent ros. Kommunen har kun bidratt med et beskjedent tilskudd, men sammen med Extramidler, spillemidler og rause gaver fra bl.a. Jonas Strøm har dugnadsgjengen klart å få til utrolig mye for pengene noe som er blitt lagt merke til! Det er nå Fosnes Sanitetsforening som har ansvaret for anlegget videre og vi håper mange vil benytte seg av området i årene framover! Foto: Knut O. Dypvik Diverse - Utbygginga av Seierstad gjestehavn ble fullført og anlegget formelt åpnet. Seierstad gjestehavn Foto: Brynjar Skjærvik Side 9 av 36 Årsmelding 2008

10 - Flyttingen av Olav Duuns barndomsheim ble gjennomført og restaurering påbegynt. Kommunen har innvilget tilskudd til prosjektet som nå er fullfinansiert med andre eksterne aktører (bl.a. NTE og Fylkeskommunen). - Midtre Namdal Region (MNR) sendte i desember søknad til KRD om å få etablere samkommune for 4 kommuner (Flatanger ønsket ikke å bli med videre). Vi har foreløpig ikke fått svar på søknaden, men har fått innvilget forlengelse av dagens forsøksordninger inntil svaret foreligger. Mest sannsynlig vil vi få ja og kan komme i gang høsten Foto: Bjørg Tingstad oktober åpnet vi NAV-kontoret i Fosnes. ØKONOMISK ANALYSE Årsregnskapet for 2008 er avlagt med netto driftsresultat på kr og et positivt årsresultat/ regnskapsmessig overskudd på kr ,54 etter at pliktige og vedtatte avsetninger er foretatt. HOVEDTALL DRIFT Driftsutgifter (mill.kr) 46,6 48,9 51,7 51,2 51,5 56,8 Driftsinntekter (mill.kr) 48,8 49,9 53,2 54,2 53,0 54,9 Regnskapsmessig overskudd ,7 826,9 (1.000 kr.) Netto driftsresultat (1.000 kr) ,6 178, Bruken av fond gjenspeiles i differansen mellom netto driftsresultat og regnskapsmessig overskudd. Selv om det regnskapsmessige overskuddet er på ca kr 827 så viser det negative netto driftsresultatet at vi fortsatt har et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene våre og vi har dessverre også i 2008 tært betydelig på oppsparte/avsatte fondsmidler. Mens vi i 2007 brukte ca 3,37 mill av avsetningene våre, har vi i 2008 brukt 5,5 mill. Da må det imidlertid nevnes at ca 1,85 mill av dette skyldes oppgjør/avviklingen av ordningen med likviditetsreserve (er nå avsatt til fond). Samtidig har vi også satt av andre penger til fond slik at disse er styrket med ca 3 mill (bl.a. fjorårets overskudd, noe vi bør gjøre også i år). Netto bruk av fond er dermed på 2,5 mill i Det er i tillegg budsjettert med 584 i bruk av fond i FONDSBEHOLDNING Type fond Per Per Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Side 10 av 36 Årsmelding 2008

11 Skatt og rammetilskudd ble til sammen på ca 38,25 mill kr i 2008 noe som er svært tett opp til revidert budsjett (38,07), men dette inkluderer 1,15 millioner i krisemidler/ekstraordinært skjønn fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som hjelp i ei tid med stor befolkningsnedgang og dermed stor inntektssvikt. Uten disse pengene ville vi dermed hatt et regnskapsmessig underskudd i 2008! Samtidig har vi noe større driftsinntekter enn budsjettert. Mens det kun er snakk om mindre beløp i forhold til brukerbetaling og salgs/leieinntekter, har vi faktisk fått inn 613 mer i andre statlige overføringer/tilskudd. Kombinert med gjennomgående god økonomistyring og nøkternt forbruk hos alle avdelinger så bidrar dette til det regnskapsmessige overskuddet. Det er kun Politiske og felles administrative tjenester som går med et lite overforbruk, men dette skyldes i all hovedsak økte fellesutgifter som ikke er fordelt mellom avdelingene. Her kan nevnes økte kostnader til møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste for politikere samt godtgjøring/lønn. Totalt utgjør bare dette ca 200 i overforbruk. I tillegg ble det såkalte beregnede premieavviket ca 376 mindre enn budsjettert. Hovedtall fra driftsregnskapet samt budsjett 2008 (tall i hele 1000) Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett revidert Skatteinntekter Rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Driftsinntekter i avdelingene Sum driftsinntekter Driftsutgifter i avdelingene Avskrivninger Sum driftsutgifter inkludert avskrivninger Brutto driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Finansresultat Motpost avskrivninger ) Netto driftsresultat Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger Årsresultat ) Her har det skjedd en budsjetteringsfeil. Beløpet skulle vært like stort som avskrivningsbeløpet ovennfor. Side 11 av 36 Årsmelding 2008

12 Generelle økonomiske tall for kommunesektoren De foreløpige KOSTRA-tallene fra SSB, viser at kommunenes netto driftsresultat er redusert fra 2,3 prosent i 2007 til -0,1 prosent i Det er første gang regnskapet for kommunene samlet inklusive Oslo, viser et negativt netto driftsresultat. Aktiviteten og satsingen på kjerneoppgaver i kommunene og fylkeskommunene - som pleie- og omsorg, barnehager og skole - har vært høy i Men økonomitallene er historisk svake. Halvparten av kommunene, har negative netto driftsresultater! Det betyr at de har et utgiftsnivå som er høyere enn inntektene forsvarer, og at utgiftene må kuttes de nærmeste årene. Det er på landsbasis en vekst på barn i barnehage fra 2007 til 2008 mens det for grunnskole er en viss reduksjon i elevtallet. Samtidig er årsverksinnsatsen pr. elev økt noe (færre elever per lærer). Innenfor pleie- og omsorg fikk over flere personer hjemmebaserte tjenester. Utviklingen fortsetter i retning av at en stadig større andel av brukerne av hjemmetjenester er under 67 år. Andelen av personer over 80 år som mottar pleie og omsorgstjenester er likevel økt fra 49,0 prosent i 2007 til 49,1 prosent i Kommunesektoren fikk i 2008 en skattevekst som forventet i revidert statsbudsjett. Økningen ser ut til å bli på 5,8 % sammenlignet med Skatt pr. innbygger er på landsbasis beregnet til kr ,-. For Fosnes kommune har denne utviklingen imidlertid vært svært negativ de siste årene, med en redusert skatteinngang i forhold til 2007 på ytterligere 1,9 % i forhold til reduksjonene de siste årene. Dette utgjør en skatteinngang pr. innbygger i Fosnes på kr ,-. I forhold til 2006 er reduksjonen på hele 9,3 %. Deler av denne skattesvikten blir kompensert i form av økt rammetilskudd (inntektsutjevning) fra staten. Men denne kompenserer ikke for mer enn ca 90 % av skattesvikten. Når i tillegg skatteveksten for kommunesektoren samlet sett blir svak, slår det ekstra negativt ut. Tall for Fosnes Sammenlignet med 2007 fikk kommunen overført ca kr 1,6 mill i økt rammetilskudd fra staten i 2008 inklusive ekstraordinære skjønnsmidler. Ekstraordinært skjønn (krisemidler) er bl.a. gitt på bakgrunn av befolkningsnedgangen og utgjør 1,15 mill. Til tross for dette ligger rammeoverføringene fortsatt lavere enn i Det ble imidlertid tatt hensyn til denne utviklingen i forbindelse med budsjettsalderingene. Rammeoverføringen ble derfor kr 0,3 mill. høyere enn saldert budsjett. Korrigert for ekstraordinært skjønn utgjør rammeoverføringen 28,3 mill. Dvs. en økning på 0,5 mill. i forhold til tilsvarende korrigering for Hovedårsaken til dette skyldes en positiv befolkningsutvikling i løpet av året. Ser man imidlertid på befolkningsutviklingen over flere år og innvirkningen på rammeoverføringene er utviklingen fortsatt bekymringsfull. Avdelingenes driftsinntekter og driftsutgifter viser en økning i forhold til budsjettert. Driftsinntekter ble ca 2,1 mill. høyere enn budsjettert mens driftsutgiftene ble 1,5 mill. høyere. Økningen i driftsinntektene kan bl.a. tilskrives økt sykelønnsrefusjon og en økning i andre refusjoner og tilskudd. Økningen i driftsutgiftene skyldes økte lønns- og sosiale utgifter, økt kjøp av eksterne tjenester og økte overføringsutgifter. Det ble også budsjettert med en generell innparing på drift på kr Denne er ikke gjennomført. Finansresultatet ble omtrent som budsjettert. Finansutgiftene ble ca høyere enn budsjettert. Noe av dette veies imidlertid opp av en liten økning i finansinntektene. Kommunens investeringstakt de siste årene har påført kommunen en økning i finansutgiftene selv om vi i samme periode har betalt ned noen lån. Ca kr av avsetningene for 2008 gjelder avsetning av årsoverskuddet for Ca 1,85 mill. skyldes avvikling av likviditetsreserven. Gjenstående midler på konto for likviditetsreserve drift etter Side 12 av 36 Årsmelding 2008

13 opprettelse av nye konti for endring av regnskapsprinsipp og overføring av andel av likviditetsreserven er blitt avsatt til ubundne fond (disposisjonsfond). Utviklingen av inntekter og utgifter i Fosnes kommune Utg./innt. (i 1000 kr) Lønn og sos.utg.1) Andre driftsutg.2) Finansutg./fin.trans. Salgsinnt. Refusjoner Rammetilskudd Skatteinntekter Andre overføringsinnt. Finansinnt./fin.trans. 1) Inkluderer både lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift. 2) Inkluderer kjøp av tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon, kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon og rene overføringsutgifter. Diagrammet viser at lønnsutgiftene er den desidert største utgiftsposten i kommunen, mens overføringsinntektene (i hovedsak skatt, rammetilskudd og andre statstilskudd) er den største inntektsposten. De rene lønnsutgiftene (ekskl. sosiale utgifter) har nominelt økt med mer enn 10 % de siste 5 årene. Økningen fra var alene på over 8,6 %. Fra økte lønnsutgiftene med 2,9 %. Med andre ord en relativt kraftig økning i forhold til årene før Dette skyldes først og fremst virkningen av de svært gode lønnsoppgjørene i 2006 og De øvrige driftsutgiftene har også hatt en svært høy økning i 2008 sammenlignet med tidligere år. Økningen fra 2007 til 2008 var på over 22,6 % (!) korrigert for mva kompensasjon og interne overføringer. Den største økningen ser vi imidlertid på økte kostnader til interkommunale tjenester og økt kjøp av eksterne tjenester. Av de eksterne tjenestene utgjør økte kostnader knyttet til legetjenesten 4,3 %. Av øvrige eksterne tjenester utgjør prosjektbaserte tjenester som bruprosjektet og ombyggingsprosjektet ved sykeheimen en ikke uvesentlig andel. Det har også vært en økning i andre overføringsutgifter (bl.a. tilskudd). Det gjøres oppmerksom på at økningen i de driftsutgiftene er kommentert uten at de er sett i forhold til eventuell finansiering. Side 13 av 36 Årsmelding 2008

14 Utgifter pr. avdeling (andeler) Plan og utvikling 23 % Kirke 2 % Fellesadm/pol. 12 % Helse og sosial 34 % Oppvekst og kultur 29 % Helse- og sosialavdelingen har den desidert mest kostnadsintensive tjenesteproduksjon i kommunen. 34 % av kommunens drift går til denne avdelingen. Skoler og barnehager som er en del av oppvekst og kultur kommer på en god 2 plass. Samlet sett er over 63 % av kommunens virksomhet og tjenesteproduksjon innenfor disse avdelingene. Her er det likevel verd å merke seg en liten omfordelingsvirkning mellom helse- og sosial og plan- og utvikling sammenlignet med Dette må likevel sees i sammenheng med og i forhold til enkeltprosjekter som er igangsatt og som ikke er en del av kommunens løpende drift. Innenfor plan og utvikling inngår også de kommunale VAR tjenestene (selvkostområdet). Dvs. det kommunale avgifts- og gebyrområdet (vann, avløp og renovasjon). Utgifter pr. tjenesteområde Adm. og pol. styring 14 % Grunnsk.oppl. 22 % Kultur Andre 2) 12 % Kirke 2 % 5 % Fysisk planl. mv. 1 % VAR 1) 3 % Barnevernstjenest e 1 % Sosialtjeneste 1 % Pleie og omsorg 28 % Barnehager 5 % Kommunehelse 6 % 1) Selvkostområdet, vann, avløp og renovasjon 2) Samferdsel, bolig, tilrettelegging/bistand for næringslivet, naturforvaltning og friluftsliv, brann og ulykkesvern, div. fellesutgifter. Side 14 av 36 Årsmelding 2008

15 Figuren viser hvor stor del den enkelte tjeneste utgjør av de totale driftsutgiftene i kommunen. Som det også gikk fram av figuren foran brukes det mest ressurser på pleie- og omsorgstjenestene og grunnskoleopplæringen. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at denne fordelingen er svært vanlig i de fleste kommuner. Utgifter pr. innbygger (kroner) Den nedenstående tabell viser kommunens driftsutgifter pr. tjenesteområde i 2006, 2007 og 2008 fordelt pr. innbygger i kommunen. Tallene er justert for særskilt refusjon til sykelønn og merverdiavgift, da dette er utgifter som refunderes av staten Adm. og pol. styring Grunnsk.oppl Barnehager Kommunehelse Pleie og omsorg Sosialtjeneste Barnevernstjeneste VAR 1) Fysisk planl. mv Kultur Kirke Samferdsel Bolig Tilrettelegging/bistad for næringslivet Brann og ulykkesvern Totalt Tallene er ikke justert for lønns- og prisvekst i perioden. Tallene for 2006 er i nominell kroneverdi og tallene for 2007 er i 2007-kroneverdi. Følgende innbyggertall pr. 1/1 i året er lagt til grunn 2006: 714 innbyggere 2007: 712 innbyggere 2008: 687 innbyggere NB! Rammetilskuddet blir fra og med 2009 beregnet ut fra innbyggertall per året før! Side 15 av 36 Årsmelding 2008

16 Utvalgte nøkkeltall KOSTRA Fosnes Fosnes Gj.sn NT Gj.sn. Komm. gr. 06 Gj.snitt Norge Finansielle nøkkeltall Brutto driftsres i prosent av brutto driftsinntekter 2,9-3,4 2,7 0,9 0,4 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2-3,6 0,1 1,7-0,1 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 183,4 186, ,7 165,5 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innb år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetj Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtj Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 109, ,6 88,6 87,1 Andel elever i grunnskolen som får spesialunderv., prosent 5,3 3,2 7,1 10,7 7 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 6,2 6,3 9,4 16,4 9,2 Fysioterapiårsverk per innb., kommunehelsetj. 10,2 10,3 8,5 10,8 8,7 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner , ,1 Andel innbyggere 80 år og over som er beb. på institusjon 32,7 24,4 12, ,1 Andelen sos.hj.mottakere i alderen år, av innb år 2,7 1,8 3,5 4,5 3,5 Andel barn med barneverntiltak ift. innb år 2,8 2,9 4,4 5,3 4 Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger 37,8 38,2 15,2 28,3 8 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Produktivitet/enhetskostnader Korr. brutto driftsutg. i kroner per barn i komm. barnehage Korr. brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 7,1 7,7 12,6 8,6 13,3 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 9,4 7,9 14,4 9,6 14,8 Korr. brutto driftsutg pr. mottaker av kjernetj. til hjemmeb.(i kr) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Gjennomsn. saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) Gjennomsn. saksbeh.tid, vedtatte reg.planer (kalenderdager) Gjennomsn. Saksbeh.tid, kartforretning (kalenderdager) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Tall som er uthevet viser områder der Fosnes utmerker seg særlig både i negativ og positiv retning! Side 16 av 36 Årsmelding 2008

17 Utdrag nøkkeltall utgifter og inntekter pr. innbygger sammenlignet med andre kommuner 1) Fosnes kommune KOSTRA- gruppe 6 1) Nord- Trøndelag Landet eks. Oslo Brutto driftsutgifter 2007 (korrigert) 3) Brutto driftsutgifter 2008 (korrigert) 3) Netto driftsutgifter 2007 Netto driftsutgifter 2008 Frie inntekter ) Frie inntekter ) Netto lånegjeld Netto lånegjeld ) Datagrunnlaget er hentet fra SSB s Kostra skjema A: Finansielle nøkkeltall. Kostra-gruppe 6 består av sammenlignbare kommuner i h.h. til SSB s utvelgelseskriterium. 2) Frie inntekter er inkl. skatt og rammetilskudd. Tallgrunnlaget er i nominelle 2007 og 2008 kroner og er ikke blitt justert for lønns- og prisvekst fra )Korrigert for føringer som skyldes interne fordelinger / internkjøp mv. Figuren viser blant annet at Fosnes kommune ligger godt under brutto driftsutgifter pr. innbygger i forhold til gjennomsnittet i de sammenlignbare kommunene i Kostra-gruppe 6. Vi ser også at det har vært en markant økning i kommunens brutto driftsutgifter fra 2007 til Kommunen ligger imidlertid langt over i forhold til gjennomsnittet for Nord-Trøndelag og landet for øvrig eks. Oslo. Dette er imidlertid hva man må forvente når man legger kommunens innbyggertall til grunn. Kommuner med lavt innbyggerantall vil i de fleste tilfeller ha høyere kostnader (og inntekter) pr. innbygger enn folkerike kommuner. I motsetning til brutto driftsutgifter har kommunen lavere netto driftsutgifter pr. innbygger enn i de sammenlignbare kommunene i gruppe 6. Dette betyr at kommunen har en høyere andel av finanskostnader (netto renter og avdrag). Vi ser naturlig nok den samme forskjellen til gjennomsnittet i Nord-Trøndelag og resten av landet som for brutto driftsutgifter. Ser vi imidlertid på de frie inntektene ser vi at kommunen har en høyere andel enn for både gruppe 6 og resten av landet. Dette er en klar indikasjon på at Fosnes kommune er helt avhengig av rammeoverføringene fra staten og blir derfor svært sårbar for svingninger og endringer i disse. Utviklingen av de frie inntektene har igjen økt fra 2007 til 2008, men ikke så mye som gjennomsnittet i Kostra-gruppe 6. Det gjøres oppmerksom på at tallgrunnlaget er i nominelle 2007 og 2008 kroner. Dette betyr at utviklingen i de frie inntektene ikke er fullt så positiv som det kan se ut for her når vi i tar hensyn til lønns- og prisstigningen fra Netto lånegjeld ligger litt under i forhold til gruppe 6, men ligger høyere enn gjennomsnittet for Nord-Trøndelag og relativt mye høyere enn resten av landet. Her er imidlertid ikke forskjellen med de øvrige kommunene i Nord-Trøndelag vesentlig stor. Side 17 av 36 Årsmelding 2008

18 Investeringsregnskapet Regnskap Regnskap Regnskap Revidert (tall i hele 1000) budsj Investering i anleggsmidler Utlån, forskutteringer og kjøp av aksjer Avdrag på lån (formidlingslån) Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler generelt Bruk av lånemidler- formidlingslån Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd og refusjoner m.v Mottatte avdrag på utlån (formidlingslån) Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Fosnes kommune har gjennomført investeringstiltak for nesten 17 mill. de siste 4 årene. Investeringstakten var særlig høy i årene Samlede budsjetterte investeringer i samme periode utgjør i overkant av 21 mill. Hovedårsaken til den relativt store differansen mellom budsjett og regnskap kan tilskrives budsjettert investering i utbygging av Seierstad havn i Dette investeringstiltaket er midlertidig skjøvet ut i tid og tatt ut av budsjettet. Med unntak av Seierstad havn er de øvrige planlagte og budsjetterte investeringstiltakene enten sluttført eller i alle fall påbegynt i løpet av Kommunens investeringsbudsjett har vært forholdsvis ambisiøst de siste årene. Gjennomføringen og ferdigstillelsen av enkelte vedtatte investeringsprosjekter er derfor blitt forsinket. Forsinkelsene skyldes delvis kapasitetsproblemer samt presset i byggebransjen. De største investeringsprosjektene de siste 4 årene har vært: - Utbygging Salsnes oppvekstsenter - Opprustning / utbedring / rehabilitering av skolebygg (den såkalte skolepakken ) - Utbygging av utleieboliger i Geilin boligfelt, Salsnes - Utbygging av gjestehavn på Seierstad - Rehabilitering / utvidelser av vannforsyning Salsnes - IT-investeringsprosjekter. (Sak/arkivsystem, Pleie- og omsorgssystem, Kart- og oppmålingssystem mv.) - Trafikksikkerhetstiltak v/jøa skole og Bragstadhammaren - Rehabilitering / utbedring av helsehuset v/jøa skole - Tilpasninger for bevegelseshemmede v/jøa skole/samfunnshus inkl. heis v/jøa barneskole. - Utskifting av brannvarslingsanlegg v/jøa sykeheim - Redningsutstyr brann/ulykkesvern Investeringstiltakene er i hovedsak finansiert ved låneopptak og bruk av tidligere avsetninger. Side 18 av 36 Årsmelding 2008

19 Balansen Regnskap Regnskap Regnskap (tall i hele 1000) Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Balanseoppstillingen viser kommunens eiendeler, gjeld (sum av kortsiktig og langsiktig gjeld) og egenkapital ved utgangen av det enkelte regnskapsår. Omløpsmidlene utgjør likvide beholdninger, kortsiktige plasseringer og kortsiktige fordringer. Omløpsmidlene har gått ned de siste årene som følge av økt bruk av tidligere avsetninger og ubrukte lånemidler. Anleggsmidlene består av kommunens pensjonsmidler og eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Varige eiendeler blir aktivert i balansen og gir grunnlag for avskrivninger. Gjelden består av langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld og kommunens pensjonsforpliktelser. Langsiktig gjeld omfatter bl.a. de lån kommunen har tatt opp. Disse utgjør omtrent 33 mill. ved utgangen av Omtrent det samme nivået som i Dette betyr at sum nye lån og betalte avdrag har vært omtrent like stort. Kommunens egenkapital gikk noe ned igjen i løpet av 2008 fra å ha økt de siste årene. Tidligere års økning skyldes bl.a. siste års regnskapsmessige overskudd og økte avsetninger til fond. I 2008 var bruken av fond (tidligere års avsetninger) betydelig høyere enn avsetningen noe som medfører at kommunen har tæret forholdsvis mye på egenkapitalen. Gjeld Egenkapital Omløpsmidler Anleggsmidler Side 19 av 36 Årsmelding 2008

20 Noen finansielle nøkkeltall Netto resultatgrad Netto resultatgrad viser netto driftsresultat i 0,06 prosent av driftsinntektene. Indikatoren angir 0,05 hvor stor del av de løpende inntektene 0,04 kommunen sitter igjen med når alle løpende 0,03 utgifter er betalt. Netto driftsresultat skal dekke 0,02 0,01 nødvendige avsetninger til senere år og 0 eventuell egenfinansiering av investeringer. For -0, å oppnå en sunn økonomistyring på sikt anses -0,02 det som nødvendig å oppnå en netto resultatgrad -0,03 på min. 3%. Netto resultatgrad for Fosnes er på -0,04 3,6% i 2008 fra + 2% i 2007 og +4,7% i År En dramatisk reduksjon. Dette er naturligvis en netto resultatgrad som viser at kommunen ikke kan opprettholde en sunn økonomi på sikt.. Det er svært bekymringsfullt med så store variasjoner i netto resultatgrad som de kommunen har hatt de siste årene. % Netto rente og avdragsbelastning i prosent av driftsinntektene Indikatoren viser hvor stor del av 0,07 driftsinntektene som er bundet opp til å dekke 0,06 renter og avdrag. Denne gir dermed et bilde på 0,05 hvordan kommunens økonomiske handlefrihet utvikler seg. Til tross for en betydelig økning i 0,04 låneopptak de siste årene, har ikke rente og 0,03 avdragsbelastningen økt vesentlig. Dette 0,02 skyldes primært det lave rentenivået de siste 0,01 årene. Samt at kommunen har bundet deler av 0 låneporteføljen i en periode med gunstige vilkår Det er derfor viktig å være obs på en økning i År rentenivå vil binde opp en langt større andel av driftsinntektene i renter og avdrag og bidrar således til å svekke kommunens handlefrihet. 4,7 % av driftsinntektene ble i 2008 brukt til å finansiere netto renter og avdrag. Kostra-data fra SSB viser at landsgjennomsnittet i 2007 var på 3,3 %. Tilsvarende tall for Nord-Trøndelag var på 6,6 % og 5,7 % for kommunegruppen. Fosnes ligger med andre ord noe lavere enn både gjennomsnittet for Nord-Trøndelag og gruppen, men er betydelig over landsgjennomsnittet. % Side 20 av 36 Årsmelding 2008

Fosnes kommune. Tegning: Knut Høyhjelle

Fosnes kommune. Tegning: Knut Høyhjelle Fosnes kommune Tegning: Knut Høyhjelle Side 2 av 24 Årsmelding 2007 Innhold INNHOLD...3 INNLEDNING/FORORD...4 HOVEDMÅL...5 VISJON...5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING...5 ANLEGG...5 SAMARBEIDSPARTER...6 INTERKOMMUNALT

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

2009/1520-1 27.02.2009

2009/1520-1 27.02.2009 Fosnes kommune Oppvekst og kultur Notat Til: Fra: Knut O. Dypvik Knut O. Dypvik Referanse 2009/1520-1 27.02.2009 Dato Årsmelding oppvekst og kultur 2008 1: BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN - ENDRINGER 1.1.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015 Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Bruk av avsetninger Med utgangspunkt i prognosetall fra KS og revidert

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 Saknr: Tittel: 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT

Detaljer

2009/1520-7 16.03.2009

2009/1520-7 16.03.2009 Fosnes kommune Plan og utvikling Notat Til: Fra: Knut O. Dypvik Stig Bjøru Referanse 2009/1520-7 16.03.2009 Dato Årsmelding 2008. Plan- og utvikling Kap. 1, beskrivelse av virksomheten endringer Plan-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer