RINGERIKE KOMMUNE Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGERIKE KOMMUNE Årsrapport 2008 1"

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE Årsrapport

2 Innhold FORORD... 3 BEFOLKNINGEN I RINGERIKE... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER OPPVEKST OG KULTUR HELSE OG OMSORG TEKNISKE OMRÅDER ARBEIDSMILJØ OG ORGANISASJON MILJØRAPPORT

3 FORORD 2008 var på mange måter et spesielt år i Ringerike kommunes historie. Fylkesmannen besluttet våren 2008 å registrere kommunen i ROBEK (register for betinget kontroll). I oktober sluttet rådmann Svein Aannestad i Ringerike kommune og vi gikk inn i en periode med midlertidig ledelse. For andre år på rad avla kommunen regnskap med underskudd. Fylkesmannens beslutning om å registrere kommunen i ROBEK var en konsekvens av manglende balanse og realisme i kommunens budsjett. Dette synliggjør den vanskelige situasjonen kommunen er i. Det gir også sterke føringer for hvilke utfordringer Ringerike kommune må ha hovedfokus på de nærmeste årene. Regnskapet Det regnskapsmessige underskuddet økte i 2008 til 85,5 millioner kroner. Sammen med underskuddet fra 2007 har kommunen et akkumulert underskudd på mer enn 100 millioner kroner som må dekkes inn i de nærmeste årene. Ved utgangen av 2008 var kommunens samlede lånegjeld 944 millioner kroner. Netto lånegjeld pr innbygger var på kroner, noe som er lavere enn landsgjennomsnittet og litt høyere enn snittet for sammenlignbare kommuner. Slik sett ser det ikke dramatisk ut, men vurdert opp mot kommunens økonomiske evne til å betjene gjelden er den selvsagt altfor høy. Omstilling Denne situasjonen gjorde det nødvendig å starte et omfattende omstillingsarbeid i hele kommunen. Dette arbeidet startet tidlig på høsten. Spesielt innen helse- og omsorgsområdet er det gjennomført et omfattende arbeid med sikte på å få kontroll med tildeling av tjenester og dermed utviklingen i kostnadene. Kommunestyrets budsjettvedtak 18. desember ga stramme rammer og føringer for det videre omstillingsarbeidet. Effektene av omstillingen vil komme gradvis gjennom 2009 og Ringerike kommunes hovedutfordring er nå å få balanse i driftsregnskapet. Dette innebærer både å få bedre kontroll med kostnadene og å utnytte inntektspotensialet i større grad. Det igangsatte arbeidet med omstilling og nedbemanning er helt nødvendig for å få kontroll på utgiftssiden. Dataløsning for e-skatt Et viktig tiltak på inntektssiden er utvidelse av eiendomsskatten til å omfatte hele kommunen. I arbeidet med eiendomsskatten har kommunens egne ansatte i flere enheter bidratt med omfattende arbeidsinnsats. Det er bl.a. utviklet en egen dataløsning for administrasjon av e-skatt. Løsningen er banebrytende og gir en optimal behandling av takstgrunnlag, beregninger og kommunikasjon med innbyggere. Vedlikehold Av andre utfordringer er det naturlig å nevne vedlikehold. Kommunen eier m² bygninger og 250 km kommunale veier. Dagens budsjetter gir ikke rom for et tilfredsstillende vedlikehold. Dette er et tema som er grundig belyst av arbeidsgruppen som har vurdert kommunens eiendomsforvaltning. Utfordringen videre blir å finne fram til en måte å sikre nødvendig vedlikehold. 3

4 Utvikling av Ringerikssamfunnet Til tross for de økonomiske utfordringene er det også nødvendig med et fokus på utvikling framover. Kommunen har en viktig rolle i å legge til rette for samfunnsutvikling og næringsutvikling. Særlig nå i tider med økonomisk stagnasjon internasjonalt, bør vi som kommune arbeide planmessig og langsiktig for å bidra til framtidig verdiskapning og vekst i Ringerikssamfunnet. Kommuneplanen er et viktig dokument som gir grunnlag og rammer for utvikling. Formannskapet er kommuneplanutvalg og har besluttet en ny arbeidsform i den kommende planrevisjonen. Det er nedsatt grupper som skal arbeide med ulike tema i den videre planleggingen. Forbedrede leseferdigheter Det er svært gledelig at leseferdighetene, spesielt i 2. trinn er blitt forbedret. Dette skyldes bl a en målrettet innsats i første trinn og i barnehagene. Utviklingen i barnehageplasser har ført til at flere kommuner opplever mangel på førskolelærere. For å bøte på dette har Ringerike kommune i samarbeid med Høyskolen i Telemark fra 2007 gitt tilbud om førskolelærerutdanning til assistenter i barnehagene. Dette vil bidra til å dekke behovet. Utvikling innen helse og omsorg Første byggetrinn i Krokenveien 17. ble ferdigstilt i 2008 med 18 omsorgsboliger med bemanning. Andre byggetrinn som blir gjennomført i 2009 vil gi oss ytterligere 44 omsorgsboliger m/bemanning. Husbanken har i tillegg gitt nødvendige tilsagn i forhold til utbygging/ombygging både på Nes, Sokna og Austjord. I 2008 ble helse og omsorgstjenesten gjenstand for en grundig gjennomgang, både i forhold til datagrunnlag og produksjon. Dette for å forberede ny organisering og innføring av et system for innsatsstyrt finansiering. Kommunen har derfor nå gode styringsdata av høy kvalitet, som vil være uvurderlige når tiltak skal realiseres i Gjennom et nært og godt samarbeid med Ringerike sykehus HF, etablering av egen ressursenhet og forsterket hjemmetilbud, har Ringerike kommune etablert en bedre kvalitetssikret sykepleietjeneste i hele kommunen, og kan tilby pasientene en tryggere og mer kvalifisert, kompetent hjemmetjeneste Nye nettsider Kommunens nye internettportal ble lansert i slutten av januar. Den forbedrer kommunikasjonen med kommunens innbyggere og er en viktig informasjonskanal utad. Nettsiden er i tillegg et digitalt servicetorg med informasjon om tjenester og selvbetjeningsmuligheter for innbyggerne. Kommunens kartside på internett er nå forbedret ytterligere. Dette bidrar til mer effektiv saksbehandling og døgnåpen service. Ringerike kommune har vært pilotkommune for innføring av den nye matrikkelen som erstatter GAB og digital eiendomsbase. Kommunens ansatte har deltatt i utviklingen av dataprogrammet som benyttes, og vår kommune er blant de første som har tatt i bruk matrikkelen. Ros til ansatte Som sagt innledningsvis var 2008 et spesielt år for Ringerike kommune. Det er all grunn til å rose kommunens ansatte som i dette vanskelige året har bidratt med en arbeidsinnsats som det står respekt av. 4

5 Antall personer BEFOLKNINGEN I RINGERIKE Befolkningsvekst Ringerike Tall pr. 1. januar Endelig folketall i Ringerike pr. 1. januar 2009 var og økningen var på 122 personer i forhold til året før. Ringerike har de tre siste årene opplevd en positiv økning i folketallet. Økningen i folketallet de siste 5 årene er på totalt 585 personer. Det gir en gjennomsnittlig årlig folketilvekst på 0,4%. Befolkningsendringen i Ringerike på 122 personer består av et fødselsunderskudd på 18 og innflyttingsoverskudd på 139. Både innflyttingsoverskuddet og fødselsunderskuddet er lavere i 2008 enn de senere årene. Endringer i folkemengden fra Etter 1995 har en positiv netto innflytting til kommunen bidratt til en befolkningstilvekst til tross for negativt fødselsoverskudd. Befolkningens alderssammensetning Minst like interessant som de rene befolkningstallene er det å studere alderssammensetningen sammenlignet med andre kommuner, og utviklingen over tid. Etterfølgende tabell viser alderssammensetningen i Ringerike kommune sammenlignet med fylket og landet: 5

6 Indeksering av alderssammensetningen i Ringerike i forhold til landsgjennomsnittet. Ringerike Indeksert Buskerud Landet 0-5 år 6,2 % 83,3 % 7,2 % 7,4 % 6-15 år 11,9 % 92,1 % 12,6 % 12,9 % år 66,7 % 99,8 % 66,8 % 66,8 % år 9,6 % 115,9 % 8,6 % 8,3 % 80 år og over 5,6 % 123,1 % 4,7 % 4,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tabellen viser at Ringerike har en høyere andel eldre over 67 år, mens andelen 0-5 år ligger betydelig under lands- og fylkesgjennomsnittet. Befolkningsendring i 2008 aldersgruppert Endring Endring i % Personer Personer 0-5 år ,6 % 6-12 år ,7 % år ,2 % år ,5 % år ,6 % år ,4 % år ,8 % 80 år og over ,3 % ,1 % Det har i løpet av 2008 vært en reduksjon i antall barn 6-15 år og i antall eldre over 67 år. Disse aldersgruppene har forholdsvis stor betydning i forhold til kommunens utgiftsbehov og tilmåling av rammetilskudd til kommunene. 6

7 ØKONOMISK ANALYSE Kommentar til den økonomiske situasjonen Driftsregnskapet for 2008 viser et netto driftsresultat på 81,2 millioner kroner i underskudd. Resultatet utgjør 6% av driftsinntektene, foreløpige regnskapstall viser at gjennomsnittet for landets kommuner var på 0,7%. Mål i forhold til bærekraftig økonomi er et driftsresultat på 3% av driftsinntektene. Etter pliktige avsetninger er regnskapsmessig underskudd på 85,5 millioner kroner for 2008, og 101,1 millioner kroner akkumulert for årene 2007 og Kommunestyret må i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2008 fatte vedtak om inndekning av underskuddet. Normalt skal et driftsunderskudd dekkes inn samme år som årsregnskapet legges fram og/eller det påfølgende år. Regnskapsresultatet fremlagt viste et underskudd på 98,1 millioner kroner. Resultatet er i dialog med revisjonen forbedret med 12,6 millioner kroner. Hovedårsaken er gjennomgang av tilskudd til ressurskrevende brukere i forhold til de faktiske kostnader i Det er i 2008 endring i regler for regnskapsføring av tilskudd til ressurskrevende brukere, hvor det nå skal inntektsføres i forhold til det år kostnadene har fremkommet. En gjennomgang av vedtak og ressursbruk i etterkant av regnskapsavslutningen, viser at det er en vesentlig økning i antall brukere som kommer inn under ordningen i forhold til innrapporterte tall for Ringerike Byggservice KF er avviklet med virkning fra og det økonomiske oppgjøret er overført og bokført i kommunens regnskap for Det er overført 1,7 millioner kroner fra drifts- til investeringsregnskapet til finansiering av investeringer. Dette gjelder renteinntekter på bundne investeringsfond som i hht forskriftene skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Kommunen har over flere år hatt betydelige utfordringer knyttet til å tilpasse aktivitetsnivå og kostnader til tilgjengelige inntekter. Kommunens budsjettvedtak for 2008 ble opphevet av fylkesmannen i mars 2008 og kommunen ble registrert i ROBEK (betinget kontroll). Begrunnelsen fra fylkesmannen for å oppheve budsjettvedtaket var urealistisk inntektsbudsjettering, herunder at vedtak om utvidelse av eiendomsskatt til å gjelde hele kommunen ikke var gjennomførbart i Kommunestyret fattet nytt vedtak i budsjettsaken Vedtaket innebar nedjustering av sentrale inntekter og å budsjettere med ubalanse på 37,9 millioner kroner i Kommunestyret vedtok mål og prinsipper i forhold til å redusere driftsnivået innen utgangen av 2010, herunder inndekning av budsjettert underskudd. I kommunestyrets budsjettvedtak for 2009 og økonomiplan , av , er det lagt til grunn en prognose akkumulert driftsunderskudd for 2007 og 2008 på 89,9 millioner kroner. Underskuddet ble vedtatt inndekket etter følgende plan: Akkumulert underskudd Prognose 89,9 mill kr Resultat 101,1 mill kr Sum inndekket Udekket 26,1 39,8 12,0 12,0 89,9 0 26,1 39,8 12,0 12,0 89,9 11,2 7

8 Kommunestyret må i forbindelse med behandling av regnskapet for 2008 ta stilling til inndekning av underskuddet. Økonomirapportene gjennom hele 2008 varslet om et betydelig og økende merforbruk for Helseområdet. Budsjettvedtaket forutsatte store innstramminger i hjemmetjenestene. Utover året ble det klart at de forutsatte reduksjoner ikke ble realisert. Forsinkelser i vedtatt ombygging av Krokenveien og Nes sykehjem ga også utslag i form av økning i hjemmetjenestene. Dyrere lønnsoppgjør enn forutsatt bidro også til å øke budsjettavviket. Rapportering av ressurskrevende brukere viser at kommunen har hatt en betydelig økning i antall brukere som kommer inn under ordningen enn det som var rapportert for Tekniske områder har også et betydelig merforbruk utover vedtatt budsjettramme. Underbudsjettering av vedlikeholdsmidler både i forhold til kommunal infrastruktur og eiendommer, økte husleiekostnader og tilbakeføring av midler på negativt avløpsfond er årsaker til avviket. På den positive siden har kommunen mottatt mer i rammetilskudd og merverdiavgiftskompensasjon enn budsjettert. Kommunen har ikke hatt den forventede økning i skatteinntektene i 2008 som legges til grunn i statsbudsjettet. Kommunen kompenseres for forskjellen mellom egne skatteinntekter og landsgjennomsnittet. Men, denne størrelsen er ikke kjent før faktisk skatteinngang for landet som helhet er kjent. Økte inntekter merverdiavgiftskompensasjon drift knyttes i stor grad til høyere vedlikeholdskostnader og bruk av konsulenttjenester enn budsjettert. Investeringsregnskapet for 2008 har et netto udisponert overskudd på 34,5 millioner kroner. Årsaken til dette er salg av aksjer og tidsforskyving av prosjekter som skal finansieres med salgsinntekter. 8

9 Driftsregnskapet Kommunens tjenesteyting styres først og fremst ved rammene for kommunens inntekter som fastsettes av Stortinget. Kommunestyret må i budsjettvedtaket sette av midler til å betjene gjeld og ev egenfinansiering av investeringer, dvs. fastsette ramme til fordeling drift. Ramme til fordeling drift (mill kr. - inntekt/mindre forbruk, + utgift/merforbruk). 1 Regulert Avvik Opprinnelig Regnskap budsjett ift budsjett Regnskap budsjett Skatt på formue og inntekt -529,5-538,7 9,2-538,7-527,8 Eiendomsskatt -32,1-32,0-0,1-32,0-32,6 Sum skatteinntekter -561,6-570,7 9,1-570,7-560,4 Ordinært rammetilskudd -310,4-286,2-24,2-286,2-270,9 Merverdiavgiftskompensasjon drift -35,1-29,8-5,3-29,8-41,9 Merverdiavgiftskompensasjon kirken -0,6 0,0-0,6 0,0 0,0 Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -15,3-12,5-2,8-12,5-14,3 Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -361,4-328,5-32,9-328,5-327,1 Vertskommunetilskudd -11,0-11,0 0,0-11,0-10,5 Kompensasjon reform 97-1,4-2,4 1,0-2,4-1,4 Kompensasjon skolebygg -3,9-3,0-0,9-3,0-2,9 Salg av konsesjonskraft -2,9-2,0-0,9-2,0-1,8 Sum generelle tilskudd -19,2-18,4-0,8-18,4-16,6 = Sum frie disponible inntekter -942,2-917,6-24,6-917,6-904,1 Renteinntekter og utbytte -13,3-7,0-6,3-7,0-10,6 Utbytte fra Ringerikskraft AS -15,4-15,0-0,4-15,0-27,3 Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 0,0-0,1 0,0-0,2 Startlån - mottatte renter -2,5-3,3 0,8-3,3-1,7 Sum finansinntekter -31,3-25,3-6,0-25,3-39,8 Renteutgifter, provisjon og lån 55,9 55,0 0,9 55,0 41,1 Startlån - renteutgifter 3,2 3,3-0,1 3,3 2,0 Avdrag på lån 50,9 45,0 5,9 45,0 44,6 Sum finansutgifter 110,0 103,3 6,7 103,3 87,7 Netto finansutgifter 78,7 78,0 0,7 78,0 47,9 Bruk av tidligere års overskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning bunde driftsfond (netto) -0,9 0,0-0,9 0,0 0,0 Overført fra drift til investeringsregnskapet 1,7 0,0 1,7 0,0 0,8 Sum til fordeling drift -862,7-839,6-22,2-839,6-855,4 Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 948,2 877,5 70,7 876,9 870,9 Regnskapsmessig merforbruk 85,5 37,9 48,5 37,3 15,5 Tabellen viser at kommunestyrets vedtatte budsjettramme til fordeling drift i 2008 var på 877,5 millioner kroner og innebærer å fordele ut 37,9 millioner kroner mer til enhetene/ rammeområdene enn de tilgjengelige fri inntekter fratrukket midler til gjeldsbetjening tilsa. Totalt regnskapsmessig merforbruk i 2008 var på 85,5 millioner kroner, det er 48,5 millioner kroner mer enn det budsjetterte underskuddet på 37,9 millioner kroner. 1 Regulert budsjett 2008 er budsjett inkludert budsjettjusteringer foretatt pr Opprinnelig budsjett er kommunestyrets vedtak , Ny behandling av budsjett 2008 og økonomplan Kommunestyrets vedtak ble opphevet av fylkesmannen i forbindelse med lovlighetskontroll. 9

10 Totalt avvik mellom regnskap og budsjett for de tjenesteytende enhetene/rammeområdene er på 70,7 millioner kroner, til fradrag kommer merinntekter i form av høyere rammetilskudd og merverdikompensasjon enn budsjettert på 22,3 millioner kroner. Ringerike kommune har hatt en økning i frie inntekter fra staten (skatt på inntekt og formue samt rammetilskudd) på 6%. Kommunal deflator (vektet lønns- og prisvekst) var 5,6%, dvs. en realøkning på 0,4%. Regjeringen la i statsbudsjettet for 2008 til grunn en realvekst for kommunene på 2,4%. Skatteinntektene for Ringerike kommune ble på 529,5 millioner kroner, en økning på 0,4% i forhold til På landsbasis har det vært en økning på 5,8% i gjennomsnitt for kommunene. I forhold til vedtatt budsjett er det en svikt i skatteinntektene på 9,2 millioner kroner. Ringerike har lavere skatteinntekter pr innbygger enn landsgjennomsnittet og kompenseres delvis for dette gjennom rammetilskuddet. Rammetilskuddet ble 24,2 millioner kroner høyere enn budsjettert, herav 2 millioner kroner i ekstraordinære skjønnsmidler fra fylkesmannen. I 2007 og 2008 er det inntektsført hhv 14 og 15,3 millioner kroner i merverdiavgiftskompensasjon investeringer. Dette er inntekter som etter en nedtrappingsplan fra 2010 til 2014 skal overføres til investeringsregnskapet, og vil isolert sett bidra til å redusere driftsinntektene/driftsresultatet tilsvarende. Innkrevet eiendomsskatt i 2008 på 32,1 millioner kroner er i tråd med budsjett. Renteinntektene på bankinnskudd og kortsiktige plasseringer ble 6,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Kommunen har, som i 2007, betalt for lite i avdrag på lån i forhold til minimumsavdrag, og har måttet utgiftsføre ekstra avdrag med 5,6 millioner kroner. Totalt avvik netto finansutgifter er på 0,6 millioner kroner. 10

11 Økonomisk resultat rammeområder I den administrative lederstruktur er det etablert en struktur med virksomheter. I forbindelse med budsjettbehandlingen og økonomirapporteringen til politisk nivå er virksomhetene imidlertid sortert i rammeområder, bestående av virksomheter som naturlig hører sammen i forhold til type tjenester og målgruppe. Rammene gis som netto utgiftsramme dvs. utgifter til et formål etter fradrag for de inntekter og innbetalinger som er direkte henførbar til formålet. Netto utgiftsramme angir hvor stor andel kommunens øvrige inntekter som fordeles til området (prioritering). Resultat rammeområder (regnskapsmessig resultat) (Mill. kr, avvik: - mindre forbruk/ + merforbruk i forhold til budsjett) Regulert Avvik Avvik Opprinnelig Regnskap budsjett ift ift budsjett budsjett Regnskap budsjett prosent Rammer tjenesteproduksjon m.m -862,7-839,6-23,1 2,8 % -839,6-855,4 1.0 Folkevalgte og revisjon 6,7 5,8 0,9 15,6 % 5,6 6,4 1.1 Rådmann, strategiske tiltak 33,3 26,2 7,1 26,9 % 25,2 18,5 1.2 Fellestjenester, fellesutgifter m.v. 59,0 57,6 1,4 2,4 % 53,8 57,9 1.3 Oppvekst og kultur 250,8 250,6 0,2 0,1 % 239,5 237,5 1.4 Helse 532,0 489,3 42,7 8,7 % 448,9 481,4 1.5 Tekniske områder 93,6 73,4 20,2 27,5 % 66,4 84,8 1.7 Avsetninger, overføringer særbedrifter m.v -27,1-25,4-1,7-6,8 % 37,5-15,6 Sum tjenesteproduksjon 948,2 877,5 70,7 8,1 % 876,9 870,9 Mer/mindreforbruk 85,5 37,9 47,6 37,3 15,5 I forhold til kommunestyrets vedtatte budsjettramme på 877,5 millioner kroner, er det et totalt avvik for alle rammeområdene på 70,7 millioner kroner, eller 8,1 %. I forhold til regnskap 2007 er det en økning netto utgift tjenesteproduksjon på 9%, fratrukket forventet pris- og lønnsvekst på 5,6% gir dette en realøkning på 3,4%. Folkevalgte og kontrollorganer Omfatter godtgjøring og andre kostnader vedrørende politisk virksomhet og kontrollorganer. Området har hatt stabile kostnader de senere årene. Avviket på 0,9 millioner kroner skyldes høyere møtevirksomhet og ekstern bistand i 2008 enn forutsatt. Det er også noe avvik knyttet til kontrollvirksomhet. Rådmann, strategiske tiltak Rådmann og stab er kommunens administrative, strategiske ledelse. Oppgavene er knyttet til koordinering og samordning av administrativ og politisk virksomhet samt utviklingsrettede oppgaver mot Ringerikssamfunnet og organisasjonen. 11

12 Under Rådmann og stab er det også knyttet midler til strategiske tiltak på tvers av organisasjonen og Ringerikssamfunnet. Merforbruk på vel 2,8 millioner kroner knyttes i hovedsak til økte utgifter til Seniorpolitiske tiltak, herunder Avtalefestet pensjon i Øvrig avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak merkostnader knyttet til utvidelse av eiendomsskatt til å gjelde hele kommunen. Det var avsatt 7 millioner kroner i budsjettet. Totalt er det regnskapsført 10 millioner kroner i kjøp av konsulenttjenester. Kommunen får refundert vel 2 millioner kroner gjennom merverdiavgiftskompensasjonsordningen som føres som sentral inntekt. Fellestjenester, støtteenheter og fellesutgifter Fire støtte- og samordningsenheter arbeider på oppdrag fra rådmannen og leverer tjenester til de tjenesteytende virksomheter. I tillegg utføres flere lovpålagte publikumsrettede oppgaver som skatteoppkreverfunksjon, overformynderi, valgavvikling m.v. Merforbruk på 1,4 millioner kroner samlet for dette rammeområdet skyldes bl.a. økte portokostnader knyttet til bl.a. vedr utvidelse av eiendomsskatt og dyrere lønnsoppgjør enn forutsatt i budsjettvedtaket. Oppvekst og kultur Regnskapet for 2008 viser at rammeområdet også i 2008 har klart å balansere regnskap mot vedtatt budsjett, med et avvik på kun 0,1%. Det er et merforbruk innen lønn på 6 millioner kroner, som i sin helhet motsvares av høyere sykelønnsrefusjoner enn budsjettert. Oppvekstområdet har som forutsatt dekket merkostnader knyttet til lønnsoppgjøret innenfor budsjettrammen. Helse Helseområdet har et avvik i forhold til budsjett på 42,7 millioner kroner. Vedtatte nedtrekk i hjemmetjenester er ikke gjennomført i tråd med vedtak. Forsinkelser i bygningsmessige tilpasninger på Nes sykehjem og i Krokenveien har heller ikke gitt forventet effekt i forhold til kostnadsreduksjoner og også forsterket utfordring i forhold til hjemmetjenestetimer. Høyere lønnsvekst enn forutsatt utgjør vel 6 millioner kroner. I positiv retning kommer høyere tilskudd ressurskrevende brukere enn budsjettert og forventet. Etter regnskapsavslutning er det i forbindelse med innrapportering for 2008 fremkommet en betydelig høyere refusjon enn antatt. Det er totalt regnskapsført 38 millioner kroner vedrørende ressurskrevende brukere i 2008, mot 21 millioner kroner budsjettert. Innen Helseområdet er det hjemmebaserte tjenester som har størst avvik i forhold til tildelt budsjettramme. Dette kan i stor grad tilskrives manglende nedtrekk i vedtakstimer i forhold til budsjettvedtaket. Kostnadsanalyser i forbindelse med ISF-prosjektet (Innsatsstyrt finansiering) viser imidlertid variasjoner i kostnader i forhold til vedtakstimer mellom de ulike sonene. Fra november 2008 har kommunen hatt en ny gjennomgang av ISF-prisene med sikte på full integrering i økonomisystemet fra Målsettingen har vært å sikre rettferdig fordeling av ressursene og å sikre kostnadseffektiv drift av tjenestene. Når det gjelder de mindre bemannede bofellesskap er det kun mindre avvik og også flere av institusjonene har kun små avvik i forhold til budsjettrammen. Familie- og velferd viser et regnskapsresultat som i stor grad samsvarer med budsjettrammen. Kostnader knyttet til sosialhjelp og barnevern viser et merforbruk på nær 4 millioner kroner. 12

13 Tekniske områder Vann- og avløp Driften av vannforsyning viser en mindreinntekt i forhold til budsjett på 1,5 millioner kroner. Det var en målsetting å vedlikeholde for ca 2,0 millioner kroner mer enn budsjett, som ledd i å redusere avsatt selvkostfond på vann, altså nær målsettingen for driften i Avløpsdelen viser et overforbruk i driften på ca 4,8 millioner kroner. Halvparten stammer fra utbedringer av pålegg fra tilsynsorganer på Monserud renseanlegg, de resterende kostnadsøkninger på innsatsfaktorer. Normalt ville denne kostnaden føres som krav på abonnentene som negativt selvkostfond. Nye regler gir ikke mulighet for negative selvkostfond. Resultatmessig konsekvens av dette blir at i stedet for en forbedring av resultatet med 3,4 millioner kroner, belastes driftsresultatet med tidligere avsatt negativt fond på 5,1 millioner kroner med tillegg av renter, til en total forverring av driftsresultatet med 8,5 millioner kroner. Miljø og arealforvaltning Enheten har et overforbruk på 1,75 millioner kroner pga dyrere lønnsoppgjør og kjøp av tjenester knyttet til areal-/reguleringsplaner og prosjekter utover budsjett. Brann- og redningstjenesten Merforbruket på 1,2 millioner kroner skyldes lønns- og utstyrskostnader i forbindelse med antall og omfang av utrykninger, samt lavere feieinntekter pga utsatt fakturering av arbeider for Krødsherad. Eiendomstjenesten Enheten har et overforbruk på 8,6 millioner kroner. Dette skyldes økt husleie til Boligstiftelsen på 3,0 millioner kroner i tillegg til nødvendig vedlikehold av bygninger for å fungere i tjenesteytende virksomhet på ca 7,1 millioner kroner. Merinntekt kompensasjonstilskudd omsorgsboliger har bidratt i positiv retning. Veier, park og idrett Enheten har et overforbruk på nær 2,4 millioner kroner pga økte innsatsmidler i veivedlikehold (strømidler, salt og slitasje på utstyr). Byggtjenester Byggtjenester har et mindreforbruk på ca 0,75 millioner kroner. Enheten har i hovedsak alle sine oppdrag og inntekter fra Eiendomstjenesten og andre interne enheter. Avsetninger, overføringer Under dette området budsjetteres bla. overføring til Ringerike kirkelige fellesråd. I tillegg foretas sentrale budsjettmessige avsetninger som skal fordeles i løpet av regnskapsåret under dette området. Reguleringspremie KLP var budsjettert til 58 millioner kroner, men ble på 72 millioner kroner. Utbytte fra KLP på 16 millioner kroner kommer til fradrag. Avviket mellom pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad (etter forskrifter) føres som en korreksjon i regnskapet. Samlet og amortisert premieavvik tidligere år er på 31 millioner kroner. Kommunen regnskapsfører her store inntekter i driften som i realiteten består av lånte midler. Premieavviket skal føres tilbake over 15 år etter

14 Driftsinntekter De totale driftsinntektene i 2008 var på 1,455 mrd kroner, en økning på 8% i forhold til Veksten skal i tillegg til å dekke forventet lønns- og prisvekst (deflator) på 5,6% også dekke demografikostnader og oppgaveendringer. Statsbudsjettet for 2008 forutsatte at kommunene kompenseres for kostnader knyttet til full barnehagedekning herunder nominell videreføring av foreldrebetaling barnehager, utvidet timetall på barnetrinnet med fem uketimer, opptrappingsplan for psykisk helse, styrket toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere og ny ordning kvalifiseringsprogram. På inntektssiden har det vært en forholdsvis sterk økning i rammetilskuddet de fire siste årene. Økningen i overføringer med krav til motytelse gjelder i hovedsak regjeringens opptrappingsplan innen psykiatri, tilskudd ressurskrevende brukere og plan for full barnehagedekning. Det gjenspeiles også i andre statlige overføringer hvor kommunen mottar statstilskudd for private barnehager og utbetaler de videre til de private barnehagene. Skatteinntektene og eiendomsskatteinntektene har vært stabile de senere årene. 14

15 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Fordelte utgifter kr Driftskostnader De totale driftskostnadene ble på 1,508 mrd kroner, en økning på 10% i forhold til Driftskostnader Det har vært en økning i lønnsutgiftene på 15% fra 2007 til 2008, mens rammen for lønnsoppgjøret var på 6,3%. Av dette utgjør overføring av 86,77 årsverk fra Ringerike Byggservice KF til Ringerike kommune 5% av lønnsutgiftene i Økning i kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon har bl.a. sammenheng med økt husleie til boligstiftelsen, økt bruk av konsulenttjenester bl.a. vedr utvidelse av eiendomsskatt og eksterne gjennomganger både i 2007 og Økte overføring til andre henger bl.a. sammen med overføring av statstilskudd barnehager til private barnehager og merverdiavgift. 15

16 Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet består av investerings- og finansieringsutgifter: Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet (mill kr) Brutto investeringsutgifter 161,3 70,7 102,8 108,5 Utlån og forskutteringer 66, ,6 18,8 Avdrag startlån 19,8 3,8 4,8 2,7 Avsetninger fond 7,8 31,4 13,3 24,9 Sum finansieringsbehov 255,8 123,9 160,5 154,8 Lån 149,8 32,9 3,3 90,9 Tilskudd og refusjoner 0,3 0,1 0 0,5 Salg av driftsmidler, fast eiendom, aksjer 42 54,7 147,9 55,7 Andre inntekter 0, ,1 Mottatte avdrag utlån 33,5 15,9 12,1 10,9 Bruk av avsetninger 20,7 5,8 4,7 28,4 Overført fra driftsregnskapet 3,1 14,5 0,9 1,7 Sum finansiering 249,7 123,9 168,9 189,3 Udekket (+) / udisponert (-) 6,1 0-8,4-34,5 Det totale finansieringsbehovet for 2008 i forhold til investeringer og utlån var på 154,8 millioner kroner. Av dette utgjør brutto investeringsutgifter 108,5 millioner kroner, utlån og forskutteringer 18,8 millioner kroner, avdrag på startlån 2,7 millioner kroner og avsetninger til fond 24,9 millioner kroner. På inntektssiden er det regnskapsført 55,7 millioner kroner i salgsinntekter. Av dette utgjør 33 millioner kroner salg av aksjer og andeler. I tillegg kommer 22,7 millioner kroner i inntekter ved salg av driftsmidler og fast eiendom. Det er overført 1,7 millioner kroner fra driftsregnskapet til finansiering av investeringer. Overføringen gjelder renter på tre spesifikke prosjekter. Investeringsregnskapet for 2008 har også et udisponert overskudd på 34,5 millioner kroner. Årsaken til dette er salg av aksjer og tidsforskyving av prosjekter som skal finansieres med salgsinntekter. Investeringsregnskapet for 2008 er avsluttet med merforbruk på seks prosjekter på til sammen 6,6 millioner kroner. Kommunestyret må vedta inndekning av beløpet ved behandling av årsregnskapet. Etter fradrag for prosjekter med merforbruk er investeringsregnskapet totalt avlagt med 34,5 millioner kroner i overskudd/udisponert. 16

17 Investeringer større investeringstiltak i Mill kr. Prosjekt Budsjett 2008 Regnskap 2008 Hallingby skole 11,7 1,2 Oppgradering skoler 9,4 7,3 Ny gressmatte stadion 15,9 16,6 Utskifting PCB-armaturer 7,5 4,3 Omsorgsboliger Slettåkerv 12 11,9 9,6 Hønefoss barnehage 35,0 18,8 Ringeriksbadet 4,0 - Hovedplan vann 13,4 5,7 Hovedplan avløp 8,0 10,0 Vannverk Nes i Ådal 4,9 - Basseng 2 Sokna 4,9 2,3 Kragstadmarka 3,5 - Fotballbane Haug 11,3 8,8 Opprustning friidrettsbane Hfs 10,0 5,3 Renseanlegg Monserud 4,3 1,5 PC elever i ungdomsskolen 2,7 2,7 De fleste byggeprosjektene er årsuavhengige, dvs. at de går over flere år. Totalkostnadene for de enkelte prosjekter vil være høyere enn det som fremkommer av regnskapet for Oppgradering skoler Kommunen har gjennomført følgende tiltak: Haugsbygd ungdomskole: Musikkbrakken ble fjernet. Utskiftning av akustikkhimling i klasserom. Hov ungdomskole: Oppgradering av toalettanlegg i tilfluktsrom og renovering av dusjer og garderober. Tiltaket gav et topp moderne dusjanlegg som ivaretar krav til luftutskiftning og legionellaforskriften. Kostnadene ble delt mellom vedlikeholdsbudsjettet og oppgraderingsbudsjettet. Ullerål skole: Fullrenovering av tidligere festsal og tilfluktsrom til undervisningsrom. Arbeidene pågår fortsatt. Endelige sluttkostnader foreligger ikke. Videre er det gjennomført mindre tiltak bl.a. i forbindelse med tilpasninger for å i møtekomme krav til universell utforming samt tilpasninger/tilrettelegging for trådløst nettverk ved en rekke skoler. Oppgradering barnehager Kommunen har oppgradert utområdene med lekeutstyr ved forskjellige barnehager og utført mindre bygningsmessige tilpasninger. Hallingby barnehage: Tilpasninger for å forlenge godkjenning i innebase til Hallingby naturbarnehage. Ny Hønefoss barnehage: Bygging av ny barnehage i Hønefoss sentrum Solrosen er igangsatt og framdrift er i henhold til plan. Barnehagen vil gi plass til 155 barn. 17

18 Idrett Hønefoss idrettspark Etter avtale med Hønefoss ballklubb har kommunen igangsatt bygging av ny kunstgressbane med undervarme i Hønefoss idrettspark. Kommunen har også ansvaret for lysanlegg, høytaleranlegg og billettsystem. Arbeidet startet opp i 2. kvartal 2008 og sluttføres i 1. kvartal ,5 millioner kroner er belastet regnskapet for Rehabilitering av friidrettsbanen i Hønefoss idrettspark ble igangsatt i 3. kvartal Det utføres masseutskifting, isolering og legging av nytt kunststoffdekke. Arbeidet vil bli avsluttet i 2. kvartal Arbeidet utføres i samarbeid med Ringerike friidrettsklubb. 5,3 millioner kroner er belastet regnskapet for Ved å bruke overskuddsmasser fra disse anleggene, er også arbeidet med ny naturgressbane bak Schjongshallen igangsatt og vil være ferdig i Haugsbygd I samarbeid med Haugsbygd IF er det gjennomført anleggsarbeider for å bygge ny kunstgressbane ved Haugsbygd ungdomsskole. På grunn av grunnforhold har arbeidene blitt mer omfattende enn planlagt og banen vil bli ferdigstilt i ,8 millioner kroner er belastet regnskapet for Salg av kommunale eiendommer I 2008 har kommunen solgt eiendommer for nær 22,2 millioner kroner. Næringstomter Hensmoen industrifelt kr 0,3 mill Veienmarka industrifelt kr 1,1 mill Andre eiendommer Hallingby nord, Bymarka Sokna sykehjem Tippen Div mindre arealer kr 0,6 mill kr 20,0 mill kr 0,1 mill kr 0,1 mill Investeringer innen vei, vann og avløp 2008 I 2008 var rammen for oppgradering (vedlikehold ut over ordinær drift) av kommunale veier på 1,0 millioner kroner. Av dette ble det meste brukt til reasfaltering, samt noe utskifting av stikkrenner. Til gatelys var rammen 0,5 millioner kroner. Det ble skiftet ut gamle lyspunkter langs Eikliveien samt etablert noen nye lyspunkter. Byaksjonen har opprustet gatene langs Hønefoss fjernvarme AS sin trasé til en høyere standard trafikk- og utseendemessig. På vannsiden har den viktigste oppgaven i 2008 vært å sikre Ringerike vannverk mot manganfelling i grunnvannet. Det er rehabilitert/skiftet ca 1 km av ledningsnettet og satt ned 26 kummer, herav 19 skiftet og 7 nye. Under Hovedplan avløp er fellesledninger på Fegri fullført, og private stikkledninger for påkopling av nye hus pågår. Barlindveien renseanlegg er fullført som siste fellesanlegg i KUR-prosjektet i Ringerike. Avløpsledninger er bygget fram til industrifeltet på Eggemoen. 18

19 Utskiftning av styresystemer (PLS) av renseprosesser på Monserud renseanlegg er gjennomført i Renseanlegget har nå styrket sikkerheten og effektiviteten gjennom denne investeringen. IKT-investeringer 2008 Tiltak ( kr) Regnskap Kommunikasjon 803 It-sikkerhet Servere 460 Programvare FDV 160 Utstyr til adm og omsorg 860 Programvare Helse/Omsorg 350 Lisenser (leie/kjøp) 500 Utvikling Internettportal 280 Oppvekst (minus u-skole elever) 1562 E-skatt 659 Bærbare pc-er i u-skolen Sum Datakommunikasjon Datakommunikasjon omfatter datanettverk til både skoler og omsorgssentrene. It-sikkerhet og servere m.v. Det er i 2008 foretatt større investeringer i form av infrastruktur til sentralt datarom for drift av alle kommunens servere. Lokalene er nå dimensjonert for å kunne romme en stadig økende serverpark for drift av alle kommunens datasystemer, både på skole, omsorg og administrasjon. IKT- barne- og ungdomsskole Bærbare pc-er til alle ungdomsskoleelever har nå kommet så langt at både 8. og 9. trinn på samtlige skoler nå har egen bærbar pc. Tiltaket medfører en årlig investering på 2,7 millioner. Prosjektet har vært svært vellykket og gir et løft innen IKT-satsingen i skolene. Det er også foretatt noen investeringer på barnetrinnet (1-7 trinn) for å tilfredsstille kravet til en forsvarlig løsning. E-skatt Nytt for 2008 er utvikling av dataløsning for administrasjon av e-skatt. Løsningen er banebrytende på området, og gjennomført av egne ansatte. Løsningen gir en optimal behandling både av takstgrunnlag, beregning og kommunikasjon med innbyggere. 19

20 Finansforvaltningen Finansforvaltningen består av plasseringer av kortsiktig og langsiktig kapital samt forvaltning av låneporteføljen. Kommunestyret har gitt rammer og retningslinjer for finansforvaltningen gjennom eget finansreglement vedtatt av kommunestyret. Målsettingen er å forvalte finansporteføljen som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Målsettingen for avkastningen og kommunens netto finansutgifter fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Mill kr Regnskap 2007 Regnskap 2008 Regulert budsjett 2008 Finansinntekter -39,9-31,3-25,3 Finansutgifter 87,7 110,0 103,3 Netto finansutgifter 47,9 78,7 78,0 Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra selskaper og mottatte avdrag på utlån. Finansutgifter består av renteutgifter og avdrag på lån. Høyere finansutgifter enn budsjettert skyldes at regnskapet er korrigert for krav til minimumsavdrag med 5,6 millioner kroner og høyere rentenivå enn forutsatt. Totalt avvik i forhold til budsjett ble på 6,7 millioner kroner og kompenseres med 6 millioner kroner gjennom høyere finansinntekter. Totalt avvik i forhold til budsjett blir på 0,7 millioner kroner. Ringerike kommune har som følge av høy lånegjeld og høyt rentenivå en økning i utgifter til gjeldsbetjening på 22,5 mill kr i forhold til Utbytte fra Ringerikskraft AS er videre nær 12 millioner kroner lavere i 2008 enn Kommunens likviditet endres betraktelig i 2009 på grunn av akkumulert underskudd for 2007 og 2008, og at det vil ta tid å få effekt av de vedtatte kostnadsreduksjoner. Det kan derfor ikke påregnes tilsvarende finansinntekter i årene fremover. Netto finansutgifter utgjør 6% av brutto driftsinntektene og bør som hovedregel ikke utgjøre mer enn 6%, dvs at kommunen er på smertegrensen vedr gjeldsbelastning. Lånegjelden var pr på 988 mill kr og utgjør 72 % av driftsinntektene. Som hovedregel bør ikke lånegjelden overstige 80% av driftsinntektene. 20

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Ringerike kommune legger med dette fram årsrapporten for 2007. I dette forordet trekker rådmannen fram noen elementer fra rapporten.

Ringerike kommune legger med dette fram årsrapporten for 2007. I dette forordet trekker rådmannen fram noen elementer fra rapporten. R i n g e r i k e k o m m u n e ÅRSRAPPORT 2007 Innhold Forord.................................................. 02 Kommuneplan og byutvikling................. 04 Befolkningen i Ringerike.......................

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

RINGERIKE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 RINGERIKE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Hovedtrekk ved ringerike kommune i 2009... 3 Befolkningen... 5 Økonomisk analyse... 6 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 25 OPPVEKST OG KULTUR... 26 HELSE OG

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet Ringerike kommune Årsrapport 2013 Finansområdet Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 3 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Handlingsprogram 2016 2019. Vi bygger

Handlingsprogram 2016 2019. Vi bygger Handlingsprogram 2016 2019 Vi bygger Økonomisk status 2015 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2014, på 25,7 millioner kroner, er benyttet til å dekke tidligere års underskudd Årsprognosen viser et merforbruk

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer