Kvennaneset barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvennaneset barnehage"

Transkript

1 ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf:

2 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og åpnet 16. august Barnehagen ligger på Liaaen tomta i ytre bydel, og har lett tilkomst og gode parkeringsforhold. Barnehagen er godkjent for barn i alderen 0 6 år og har 57 plasser. Barna er fordelt på to baser som har felles garderobe og noen felles rom. Dette setter krav til et nært og tett samarbeid mellom basene, noe som gjør at vi får utnyttet både de arealmessige og menneskelige resursene, leker og utstyr på en best mulig måte. Barnehagen gir i år tilbud til barn i alderen (0) 1-6 år. Barna er fordelt på to baser og har fra 60 % plass til 100%. Dette utgjør totalt 57 plasser. (Barn under 3 år teller for to) Basene er: Kråkebollen har plasser for barn i alderen (0) 1 3 år Sjøstjerna har plasser for barn i alderen (2) 3 6 år 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet og på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneske rettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål)

3 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 12) 1.3 Kommuneplanen Alle barn i førskolealder skal sikres et trygt og stimulerende miljø i våre barnehager, som bidrar til barnas vekst og utvikling. Det skal være tilbud til alle som ønsker det, i kommunal eller private barnehager. (Kommuneplan for Ålesund, s. 36) 1.4 Kvennaneset barnehage sitt verdigrunnlag og pedagogiske grunnsyn Alle barn skal oppleve å bli sett, hørt og kjenne seg verdifull i et inkluderende, stimulerende og lærende miljø. Verdigrunnlaget til barnehagen bygger på et helhetssyn på barn sin utvikling og læring. Trygghet, trivsel og læring er faktorer som henger nøye sammen, og som må sees i sammenheng. Læring og utvikling får gode vilkår om trivsel og trygghet ligger i bunn.

4 Derfor er: De voksne bevisst den rollen de har som tydelige og omsorgsfulle rollemodeller. De voksnes samhandlingen med barna er preget av likeverd og respekt. De voksne benytter tiden til lek, ulike aktiviteter og samspill med barna. De voksne blir kjent med hvert enkelt barn gjennom samhandling og aktiv deltaking. De voksne har kunnskap og erfaring, slik at de kan se barnas behov og gi barna utfordringer og stimulering ut i fra alder, utvikling og behov. De voksne legger vekt på at aktiviteter, lek og samspill skal være preget av gode relasjoner, utfordringer og mestring ut i fra barnas alder og utvikling. De voksne organiserer dagsrytmen, rutiner, miljø og aktiviteter/ prosjekt slik at barna får dekt sine primære behov, samt at de får utfordringer som er tilpasset det enkelte barnet sine behov ut i fra alder og utvikling. De voksne deler barna inn i mindre grupper, for å tilpasse opplegg og aktiviteter. De voksne legger vekt på et godt og nært samarbeid med barnas forelder. 2. Omsorg og lek, læring og danning. 2.1 Barnehageloven om omsorg, danning, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold)

5 2.2 Danning gjennom omsorg, lek og læring Danning «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene». (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd) Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning skjer i samspill med omgivelsene og andre, og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Vi jobber for at barna skal få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og støtter de for å handle omsorgsfullt og gjøre gode valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Danning er en del av utviklingen til medborgerskap. Vi som voksne skal hjelpe de til å tilegne seg gode verdier og holdninger, lære å ta hensyn til andre, ikke forstyrre, plage eller skade andre og gi de mulighet til å sette grenser for seg selv. Omsorg Barn har rett til omsorg og skal møtes på en omsorgsfull måte. Dette krever et personale som er ansvarsbevisst, nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel, behov og utvikling. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse, evne og vilje til samspill. Gjennom de daglige aktivitetene skal personalet veilede barna i deres veksling mellom samfunnets normer og sosiale krav, og barnets egne behov. Det ligger mye omsorg i å gi barn varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter. Vi legger vekt på at omsorg er og skal være en rød tråd i alle situasjoner i barnehagen sin hverdag. Den skal blant annet komme til uttrykk i måltid, stell, av og på kledning, så vell som tilrettelagte aktiviteter og temaarbeid.

6 Lek Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Bhg.loven 2) I barnehagen vår har leken en fremtredende plass. Leken har sin egen verdi og er en viktig del av kulturen til barn. Den er en grunnleggende livs - og læringsform som barn uttrykker seg gjennom. I et lekefellesskap legger barn grunnlag for vennskap, læring og sosiale kompetanse. Barnehagen ser det som viktig å inspirere barna sin fantasi og skaperglede gjennom temaarbeid og ulike aktiviteter. Personalet ved barnehagen er tilgjengelige for barna ved å støtte, oppmuntre, inspirere og går inn i leken på barnas premisser. Dette danner grunnlag for å sikre at alle barn får gode erfaringer, og en opplevelse av å mestre lekens koder og sosiale samspill. Læring Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Bhg.loven 2) Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Med dette som utgangspunkt er barnehagen bevisst at de uformelle her og nå situasjonene er like viktige læringsarenaer som tema arbeid og tilrettelagte aktiviteter. Barna sine egne interesser og spørsmål danner grunnlag for en del av læringsprosesser og temaer i barnehagen (barns medvirkning). Personalet legg vekt på en anerkjennende væremåte i møte med barna sine ytringer, innspill og erfaringer. De 7 fagområdene kommer inn her og vil være en del av både formelle og uformelle.

7 3. Innhold i barnehagen 3.1 Barnehageloven om innhold i barnehagen Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forbyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) 3.2 Kvennaneset barnehage sitt innhold og satsingsområde Kvennaneset barnehage er fokusbarnehage for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). NAFO skal: bistå barnehagens ledelse med veiledning i flerspråklig og flerkulturelt pedagogisk arbeid i barnehagen Barnehagen skal: arbeide planmessig med utvikling av flerkulturelt og flerspråklig pedagogisk arbeid Gjennom dette samarbeidet vil vi heve personalets kompetanse i forhold til flerkulturelt og flerspråklig pedagogisk arbeid.

8 Dette barnehage året har vi valgt å jobbe med: - Kommunikasjon, språk og tekst, og Kunst, kultur og kreativitet på følgende måter: Kommunikasjon, språk og tekst Språk tekst og kommunikasjon er barnehagen sitt satsingsområde. Dette står som vårt viktigste redskap i å nå målene i barnehagen sitt verdigrunnlag. Barna skal få gode vilkår til å utvikle et rikt og allsidig språk og uttrykksform både verbalt og nonverbalt som er et viktig grunnlag for lek, læring og sosialt samspill i et miljø preget av nærhet og omsorg. Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Barnehagen må derfor legge til rette for at barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel. Språk er redskap for tenkning og uttrykk for tanker og følelser. Felles opplevelser og aktiviteter gir gode muligheter for kommunikasjon både barn i mellom, og mellom barn og voksne. Språk er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Et godt utviklet språk er grunnleggende både for skriftspråk og leseforståelse. Det er også en sammenheng mellom barns språklige evne og deres evne til kontakt og samspill med andre. De sosiale relasjonene øker og forbedres samtidig med språkutviklingen. Gode sosiale relasjoner utvikler barnas sosiale kompetanse. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Kompetansen uttrykkes og tilegnes i samspill med andre, og gjenspeiles i barnas evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Alle barn har behov for å bli akseptert og komme overens med jevnaldrende. Å ha venner og få være med er noe av det viktigste for barna i oppveksten. Vi ønsker at barna i barnehagen har venner og fungerer i samspill med andre. Kunst, kultur og kreativitet Dette fagområdet omhandler billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. På Kvennaneset barnehage skal vi gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og få uttrykke seg estetisk. Vi skal leke og eksperimenter med materialer og uttrykksmåter. Barna skal styrke sin kulturelle identitet, og sine personlige uttrykk. De får ta i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom erfaring med kunst og kultur får barnet et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Vi vil i år bruke Torbjørn Egners fortellinger og viser som gjennomgangstema. Vi vil lese og lytte til bøker og

9 viser, dramatisere, synge og danse, se på likheter og ulikheter i fortellingene og sangene og vårt eget lokalmiljø. Se på bilder og lage egne bilder med utgangspunkt i bilder fra bøkene. Bli kjent med kultur og miljø i litteraturen å sammenligne den med vår lokale kultur og barnas egne kulturer. Vi vil bli kjent med ulike kunst og kulturuttrykk fra de forskjellige nasjoner som er representert i barnehagen. Barna skal få utvikle sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom møter med kunst, kultur og estetikk, og reflektere over dette. Vi vil motivere barna til å uttrykke seg og finne sine egne uttrykksformer. Barna skal få oppleve både lokal og internasjonal kunst og kultur. De skal bli kjent med tradisjoner og kulturminner i lokalmiljøet. TORBJØRN EGNER Barnehageåret skal Torbjørn Egner være gjennomgangstema sammen med de andre temaene. Torbjørn Egner( ) er en norsk barneforfatter, og en del av den norske kulturen. Han er kjent for sine fortellinger og sanger. Mest kjent er «Karius og Baktus», «Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen» og «Folk og røvere i Kardemomme by», men han skrev også «Ole Jakob på bytur», da «Per var ei ku» og «Doktor dyregod» mfl. I tekstene hans, går festlig underholdning og innlæring av normer for klok atferd, hånd i hånd. Vi vil bruke de ulike bøkene i tilknytning til de ulike temaene igjennom året. Vi bruker da bøkene i samlingsstunder, høytlesning, rollespill, som inspirasjon til skaperglede, en positiv forståelse og respekt for folk og dyr og videreføring av kultur. Vi bruker testene og sangene til de ulike bøkene og tilpasser det barnets alder og forutsetning. 3.3 Fagområdene Rammeplanen gir oss 7 ulike fagområder som vi skal arbeide etter. Hvert fagområde dekker et stort læringsfelt og vil sjelden opptre som et isolert læringsfelt. I barnehagen arbeider vi tverrfaglig, der flere av de ulike fagområdene inngår i ulike aktiviteter, både i formelle og uformelle læringssituasjoner. De 7 fagområda er: - Natur, miljø og teknikk Vi vil at barna skal bli kjent med, og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Barna skal få oppleve naturen og lære seg å iaktta, undre seg, eksperimentere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Vi vil også at barna skal oppleve glede ved å ferdes ute i naturen.

10 - Etikk, religion og filosofi Kvennaneset barnehage er en flerkulturell barnehage. Vi vil respektere det mangfoldet vi har, samtidig skal barnehagen ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Respekt for menneskeverd og natur, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier vi fremmer. - Kunst, kultur og kreativitet Se satningsområde - Kommunikasjon språk og tekst Se satningsområde - Kropp bevegelse og helse På Kvennaneset barnehage skal vi hjelpe barna til å tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse ved å gå turer i ulendt terreng og lage hinderløyper. Barna skal få kunnskap om menneskekroppen og forståelse av gode vaner og sunt kosthold. Vi legger vekt på å gi barna et allsidig kosthold og varierer med kjøtt, fisk, frukt og grønnsaker. - Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltagelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barns ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. - Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling. Barnehagen skal legge til rette for aktiviteter som stimulerer og utvikler sin matematiske kompetanse gjennom lek og hverdagsaktiviteter. De skal oppleve glede over å utforske og leke med tall og former.

11 3.4.1 Markering av lokale kulturbegivenheter Bybrannen er et eget tema. Vi vil at barna skal kjenne byens historie, og vi vil tilpasse temaet til barnas alder. Kirkebesøk i forbindelse med julen. Barna på Sjøstjerna deltar i barnehagegudstjenesten i Ålesund kirke. Luciafeiring i barnehagen er med foreldre. Vi går i tog gjennom barnehagen, før vi spiser frokost sammen både barn og foreldre. Etterpå går de eldste barna i Lucia tog på omsorgssenteret Tradisjoner Bursdagsfeiring. Luciafeiring med foreldre, fredag 12. desember. Nissefest, onsdag 17. desember. Fastelavn og karneval, torsdag 12. februar. Påskefrokost med foreldre, torsdag 26. mars. Onsdag 13. mai går vi i prøve tog i nærmiljøet. 17 mai, vi oppfordrer vi alle om å delta i bytoget. Sommerfest blir arrangert av foreldrerådet. 4. Planlegging - dokumentasjon vurdering Det pedagogiske arbeidet i barnehagen skal planlegges, dokumenteres og vurderes, men planer og gjennomføring må være så fleksible og romslige at det er rom for å være spontan og ta hensyn til barns medvirkning. - Planlegging God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagen sine menneskelige og arealmessige ressurser, samt nærmiljø og naturområde. Vi bruker avdelingsmøte, pedagogisk leder møte, personalmøte og de 5 planleggingsdagene til planlegging og faglig utvikling. Til planlegging

12 av aktiviteter bruker de ansatte også en didaktisk planleggingsmodell som viser hvordan aktiviteter blir planlagt og gjennomført. Dette er til god hjelp i arbeidet med å planlegge og vurdere aktiviteter. - Dokumentasjon: Gjennom dokumentasjon får foreldre kunnskap om barna sin virksomhet i barnehagen og personalet sitt arbeid. Det er et middel for å få frem barna sin lek, læring og samspill i barnehagen. Ved dokumentasjon synliggjøres det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og gir personalet rom for refleksjon over egen praksis.ved Kvennaneset barnehage legger vi vekt på jevn dokumentasjon av prosjektarbeid, turer, samt her og nå situasjoner. Dette vil bli gjort gjennom månedsbrev til alle foreldre, og vi henger opp bilder og små tekster i barnehagen. Gjennom dokumentasjon får foreldre kunnskap om barnas virksomhet i barnehagen og personalet sitt arbeid. Vi bruker tavlen i gangen der vi skriver litt om hvordan dagen har vært, som en mulighet for en samtale med barna hjemme. Månedsplaner blir brukt både til å informere om hva som skal skje, og hva som skjedde forrige måned. - Vurdering: Kvaliteten på det daglige samspillet mellom menneskene i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barnas utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barn sin trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Barnehagen sitt arbeid skal vurderes, det skal beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelt lokale retningslinjer. Oppmerksomheten skal da rettes mot samspillet mellom barna og mellom barn og personalet, og mellom de ansatte i barnehagen. Vurderingene danner også grunnlag for utvikling og bevisstgjøring av personalet.

13 5. Barns rett til medvirkning 5.1 Barnehageloven Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Barns rett til medvirkning er tatt frå FNs barnekonvensjon. Den legg vekt på at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barna sin mening skal vektlegges. Rammelplanen sier at barna skal få uttrykke seg og ha innvirning på alle sider ved sitt liv i barnehagen. I barnehagen må og skal vi støtte barna i å undre seg og stille spørsmål. De skal oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker, meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Barns rett til medvirning krever både tid og rom til å lytte og samtale med barna. Barns medvirkning betyr ikke at barna skal bestemme alt, men det betyr at vi skal ta barna på alvor, lytte til, undre oss og forklare. Vi legg derfor vekt på kommunikasjon der alle parter får være både sender og mottaker. 6. Faktaopplysninger 6.1 Plan for overgang barnehage skole Barnehage og skole er begge institusjoner for lek, læring og omsorg. Departementet har vært opptatt av å se sammenhengen mellom rammeplanen og skolens læreplan. De syv fagområdene som blir fokusert på i Rammeplanen er en del av de samme områdene som barna senere møter igjen i skolen. Gode erfaringer, læring og opplevelse av mestring innenfor disse områdene i barnehagen, vil være god ballast for videre læring og søking etter kunnskap. Ved Kvennaneset barnehage har vi 5 års klubb, som er en egen gruppe for de som går sitt siste år i barnehagen før skolestart. Her arbeider de med skoleforberedende aktiviteter samt konsentrasjon og selvstendighetstrening. Det blir også lagt opp til aktiviteter som går på sosiale opplegg for dem som gruppe og språklige aktiviteter som går på begreper i forhold til mengde, form,

14 farge, lyder, lek med ord og tall. Det er 5 års klubb en dag i uken klokken , og foregår både i barnehagen og på turer i nærmiljøet. 6.2 Samarbeidsorgan Barnehagen eies og drives av Ålesund kommune. Bystyret og Komité for oppvekst er politisk myndighet. Andre samarbeidspartnere er Pedagogisk Psykologisk tjeneste, fysioterapeut, helsestasjon, barnevernskontor/sosialkontor. 6.3 Samarbeidspartnere og foreldremedvirkning Foreldrene er barnehagen sin viktigste samarbeidspartner. Det er de som sitter inne med den største kunnskapen om sitt barn og deres behov. Vi legg derfor vekt på å skape et så godt og tett samarbeid som mulig mellom hjemmene og barnehagen. Dette gjøres i den daglige kontakten i hente- og bringe situasjonene, foreldersamtaler, foreldermøte, årsplan, månedsbrev og månedsplaner. Vaktene til personalet er organisert slik at dere som foreldre kan treffe pedagogisk leder enten når dere leverer barnet deres, eller ved henting. Barnehagen har et foreldersamarbeidsutvalg (SU). Dette består av 2 representanter valgt av og blant foreldrene, 2 representanter valgt av og blant personalet og styrer som er eiers sin representant. Foreldrerådet består alle foreldrene til barna i barnehagen. 6.4 Praktiske opplysninger Åpningstid: kl Oppholdstiden pr. dag, pr. barn er maks 9 timer. Rutiner ved henting og bringing Ved henting og bringing skal det alltid taes kontakt med personalet før en går fra barnet, og det skal alltid taes kontakt med en voksen når en henter barnet. Dette grunnet sikkerheten og trygghet til barn og personalet. Kjernetida til barnehagen er Det er da de fleste aktiviteter og opplegg foregår på avdelingene. Når en leverer barnet kler en av det ev. uteklær og blir med barnet inn på basen. Om det er andre enn foreldrene som skal hente barnet så skal det gis beskjed til personalet.

15 Om barnet kommer senere enn kl 09.30, så ring og gi beskjed. Dette i tilfelle vi skal på tur, eller har annet opplegg. Om barnet ikke kommer i barnehagen, så er det fint om dere ringer og gir beskjed. Måltid Måltidene er en viktig del av dagen og en fin anledning til å fremme fellesskapet og sosial tilhørighet til barnehagen. I tillegg er dette en stund hvor vi senker tempoet og henter påfyll til videre aktiviteter. Vi ved Kvennaneset barnehage legger vekt på at måltidene skal være preget av fellesskap, trivsel og glede. Vi legger vekt på at både barn og voksne er samlet rundt bordet under måltidene. Vi serverer lunsj og frukt til barna hver dag. Vi dekker da bordet med brød og pålegg, og barna får være med å smøre sin egen mat. Dette gjør at barna må lære seg å vente på tur, sende til hverandre og trene på å smøre selv, en dag i uka har vi et varmt måltid. Frokost tar den enkelte med selv, dersom de ikke har spist dette hjemme. Vi ønsker å fremme gode og sunne kostvaner hos barna, noe som er et viktig grunnlag for videre vekst og utvikling. Vi ber derfor dere som foreldre om å samarbeide med barnehagen om gode kostvaner, og ikke sende med barna kaker og annen usunn mat i nisteboksen. Fødselsdagsfeiring: Vi feirer fødselsdagene til barna i barnehagen. Barna får bursdagskrone, vi lager bursdagstegninger, har bursdagssamling og barna får velge mat. Barna får da velge fra vår bursdagsmeny. Vi kjøper inn råvarene og tilbereder det sammen med de barna som ønsker det. Sykdom: Er barna syke må de holdes hjemme. Dette først og fremst på grunn av smittefaren, men også fordi det er slitsomt å være i barnehagen, når du ikke er i form. Blir barnet sykt i løpet av dagen, kontakter vi foreldrene. Dersom barna har magesyke skal de være hjemme minimum 24 timer etter siste gang de kastet opp eller har hatt diaré. De må også ha spist og beholdt maten. Dersom barnet har vært syk med feber, skal de være feberfri i et døgn før de kommer tilbake i barnehagen. 6.5 Personale, barn og dagsrytme Barnehagen gir i år tilbud til 40 barn i alderen (0)1-6 år. Barna er fordelt på to baser og har fra 60% plass til 100%. Dette utgjør totalt 57 plasser. (Barn under 3 år teller for to).

16 Kråkebollen : For barn i alderen 1-2 år Pedagogisk leder: Kristin Engesæt 100 % stilling Sjøstjerna : For barn i alderen 3-6 år Pedagogisk leder: Solfrid Farstad 100 % stilling Pedagogisk leder: Ingrid Klausen 100 % stilling Styrer: Eldrid Olsvik Howden 100 % Dagsrytmen Barnehagen åpner Felles lek sammen på Sjøstjerna Frokost inne på basene Lek inne/ute, tilrettelagte aktiviteter. Vi deler oss i grupper 11.15/11.30 Lunsj Sovetid/ lek ute Fruktmåltid Lek inne/ute Barnehagen stenger Årskalender: August: Bli kjent med: hverandre, barnehagen, meg selv, familien min, ulike nasjonaliteter og flagg September: Brannvern, Opplegg med Eldar og Vanja, Brannøvelse i barnehagen med besøka av brannbil eller besøk på brannstasjon. Oktober: Årstiden Høst, turer, hvordan bruke kroppen i naturen, helse og aktiviteter, internasjonal uke og FN dagen 24. oktober med markering med foreldre. November: Juleforberedelser, Vi begynner med forberedelser til jul og advent. Desember: Adventstid med julebakst og kalendertrekking. Januar: Bybrann, Vi går turer til byen og ser på hvor det brant og hvordan byen ble bygd opp igjen. Februar: Karneval, øve på sanger, og danser, lage instrument. Mars: Våraktiviteter, nytt liv, Barnehagedagen April: Vår og påske forberedelser. Påske Mai: 17. mai, øve på sanger, lære litt om nasjonaldagen, øve på å gå i tog. Kristi himmelfarts dag 14. mai Juni: Sommeraktiviteter. 2. pinse dag er mandag 25. mai. Juli: Ferieavvikling.

17 Barnehageruten Planleggingsdag 1: Fredag 15. august (Kommunalt kurs for hele personalet) Planleggingsdag 2: I løpet av skolen sin høstferie Planleggingsdag 3: Fredag 2. februar Planleggingsdag 4: Fredag 15. mai Planleggingsdag 5: Dato for planleggingsdag 5 er ikke fastsatt, men det blir i løpet av våren. Barnehagen er stengt når det er planleggingsdag. Juleferie: Stengt julaften, nyttårsaften og alle helligdager. Påskeferie: Onsdag 1. april åpent til kl Alle helligdager holder barnehagen stengt. Telefonnummer Styrer: Eldrid Olsvik Howden tlf Kråkebollen: Pedagogisk leder Kristin Engesæt Sjøstjerna: Pedagogisk leder Solfrid Farstad og Ingrid Klausen E-post til barnehagen:

18

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Avdeling Malangseidet

Avdeling Malangseidet Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2016-2017 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 40 28 32 Solgløtt: 78 40 28 33 Sjøsprøyt: 78 40 28

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer