Kvennaneset barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvennaneset barnehage"

Transkript

1 ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf:

2 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og åpnet 16. august Barnehagen ligger på Liaaen tomta i ytre bydel, og har lett tilkomst og gode parkeringsforhold. Barnehagen er godkjent for barn i alderen 0 6 år og har 57 plasser. Barna er fordelt på to baser som har felles garderobe og noen felles rom. Dette setter krav til et nært og tett samarbeid mellom basene, noe som gjør at vi får utnyttet både de arealmessige og menneskelige resursene, leker og utstyr på en best mulig måte. Barnehagen gir i år tilbud til barn i alderen (0) 1-6 år. Barna er fordelt på to baser og har fra 60 % plass til 100%. Dette utgjør totalt 57 plasser. (Barn under 3 år teller for to) Basene er: Kråkebollen har plasser for barn i alderen (0) 1 3 år Sjøstjerna har plasser for barn i alderen (2) 3 6 år 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet og på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneske rettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål)

3 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 12) 1.3 Kommuneplanen Alle barn i førskolealder skal sikres et trygt og stimulerende miljø i våre barnehager, som bidrar til barnas vekst og utvikling. Det skal være tilbud til alle som ønsker det, i kommunal eller private barnehager. (Kommuneplan for Ålesund, s. 36) 1.4 Kvennaneset barnehage sitt verdigrunnlag og pedagogiske grunnsyn Alle barn skal oppleve å bli sett, hørt og kjenne seg verdifull i et inkluderende, stimulerende og lærende miljø. Verdigrunnlaget til barnehagen bygger på et helhetssyn på barn sin utvikling og læring. Trygghet, trivsel og læring er faktorer som henger nøye sammen, og som må sees i sammenheng. Læring og utvikling får gode vilkår om trivsel og trygghet ligger i bunn.

4 Derfor er: De voksne bevisst den rollen de har som tydelige og omsorgsfulle rollemodeller. De voksnes samhandlingen med barna er preget av likeverd og respekt. De voksne benytter tiden til lek, ulike aktiviteter og samspill med barna. De voksne blir kjent med hvert enkelt barn gjennom samhandling og aktiv deltaking. De voksne har kunnskap og erfaring, slik at de kan se barnas behov og gi barna utfordringer og stimulering ut i fra alder, utvikling og behov. De voksne legger vekt på at aktiviteter, lek og samspill skal være preget av gode relasjoner, utfordringer og mestring ut i fra barnas alder og utvikling. De voksne organiserer dagsrytmen, rutiner, miljø og aktiviteter/ prosjekt slik at barna får dekt sine primære behov, samt at de får utfordringer som er tilpasset det enkelte barnet sine behov ut i fra alder og utvikling. De voksne deler barna inn i mindre grupper, for å tilpasse opplegg og aktiviteter. De voksne legger vekt på et godt og nært samarbeid med barnas forelder. 2. Omsorg og lek, læring og danning. 2.1 Barnehageloven om omsorg, danning, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold)

5 2.2 Danning gjennom omsorg, lek og læring Danning «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene». (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd) Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning skjer i samspill med omgivelsene og andre, og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Vi jobber for at barna skal få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og støtter de for å handle omsorgsfullt og gjøre gode valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Danning er en del av utviklingen til medborgerskap. Vi som voksne skal hjelpe de til å tilegne seg gode verdier og holdninger, lære å ta hensyn til andre, ikke forstyrre, plage eller skade andre og gi de mulighet til å sette grenser for seg selv. Omsorg Barn har rett til omsorg og skal møtes på en omsorgsfull måte. Dette krever et personale som er ansvarsbevisst, nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel, behov og utvikling. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse, evne og vilje til samspill. Gjennom de daglige aktivitetene skal personalet veilede barna i deres veksling mellom samfunnets normer og sosiale krav, og barnets egne behov. Det ligger mye omsorg i å gi barn varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter. Vi legger vekt på at omsorg er og skal være en rød tråd i alle situasjoner i barnehagen sin hverdag. Den skal blant annet komme til uttrykk i måltid, stell, av og på kledning, så vell som tilrettelagte aktiviteter og temaarbeid.

6 Lek Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Bhg.loven 2) I barnehagen vår har leken en fremtredende plass. Leken har sin egen verdi og er en viktig del av kulturen til barn. Den er en grunnleggende livs - og læringsform som barn uttrykker seg gjennom. I et lekefellesskap legger barn grunnlag for vennskap, læring og sosiale kompetanse. Barnehagen ser det som viktig å inspirere barna sin fantasi og skaperglede gjennom temaarbeid og ulike aktiviteter. Personalet ved barnehagen er tilgjengelige for barna ved å støtte, oppmuntre, inspirere og går inn i leken på barnas premisser. Dette danner grunnlag for å sikre at alle barn får gode erfaringer, og en opplevelse av å mestre lekens koder og sosiale samspill. Læring Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Bhg.loven 2) Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Med dette som utgangspunkt er barnehagen bevisst at de uformelle her og nå situasjonene er like viktige læringsarenaer som tema arbeid og tilrettelagte aktiviteter. Barna sine egne interesser og spørsmål danner grunnlag for en del av læringsprosesser og temaer i barnehagen (barns medvirkning). Personalet legg vekt på en anerkjennende væremåte i møte med barna sine ytringer, innspill og erfaringer. De 7 fagområdene kommer inn her og vil være en del av både formelle og uformelle.

7 3. Innhold i barnehagen 3.1 Barnehageloven om innhold i barnehagen Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forbyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) 3.2 Kvennaneset barnehage sitt innhold og satsingsområde Kvennaneset barnehage er fokusbarnehage for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). NAFO skal: bistå barnehagens ledelse med veiledning i flerspråklig og flerkulturelt pedagogisk arbeid i barnehagen Barnehagen skal: arbeide planmessig med utvikling av flerkulturelt og flerspråklig pedagogisk arbeid Gjennom dette samarbeidet vil vi heve personalets kompetanse i forhold til flerkulturelt og flerspråklig pedagogisk arbeid.

8 Dette barnehage året har vi valgt å jobbe med: - Kommunikasjon, språk og tekst, og Kunst, kultur og kreativitet på følgende måter: Kommunikasjon, språk og tekst Språk tekst og kommunikasjon er barnehagen sitt satsingsområde. Dette står som vårt viktigste redskap i å nå målene i barnehagen sitt verdigrunnlag. Barna skal få gode vilkår til å utvikle et rikt og allsidig språk og uttrykksform både verbalt og nonverbalt som er et viktig grunnlag for lek, læring og sosialt samspill i et miljø preget av nærhet og omsorg. Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Barnehagen må derfor legge til rette for at barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel. Språk er redskap for tenkning og uttrykk for tanker og følelser. Felles opplevelser og aktiviteter gir gode muligheter for kommunikasjon både barn i mellom, og mellom barn og voksne. Språk er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Et godt utviklet språk er grunnleggende både for skriftspråk og leseforståelse. Det er også en sammenheng mellom barns språklige evne og deres evne til kontakt og samspill med andre. De sosiale relasjonene øker og forbedres samtidig med språkutviklingen. Gode sosiale relasjoner utvikler barnas sosiale kompetanse. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Kompetansen uttrykkes og tilegnes i samspill med andre, og gjenspeiles i barnas evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Alle barn har behov for å bli akseptert og komme overens med jevnaldrende. Å ha venner og få være med er noe av det viktigste for barna i oppveksten. Vi ønsker at barna i barnehagen har venner og fungerer i samspill med andre. Kunst, kultur og kreativitet Dette fagområdet omhandler billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. På Kvennaneset barnehage skal vi gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og få uttrykke seg estetisk. Vi skal leke og eksperimenter med materialer og uttrykksmåter. Barna skal styrke sin kulturelle identitet, og sine personlige uttrykk. De får ta i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom erfaring med kunst og kultur får barnet et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Vi vil i år bruke Torbjørn Egners fortellinger og viser som gjennomgangstema. Vi vil lese og lytte til bøker og

9 viser, dramatisere, synge og danse, se på likheter og ulikheter i fortellingene og sangene og vårt eget lokalmiljø. Se på bilder og lage egne bilder med utgangspunkt i bilder fra bøkene. Bli kjent med kultur og miljø i litteraturen å sammenligne den med vår lokale kultur og barnas egne kulturer. Vi vil bli kjent med ulike kunst og kulturuttrykk fra de forskjellige nasjoner som er representert i barnehagen. Barna skal få utvikle sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom møter med kunst, kultur og estetikk, og reflektere over dette. Vi vil motivere barna til å uttrykke seg og finne sine egne uttrykksformer. Barna skal få oppleve både lokal og internasjonal kunst og kultur. De skal bli kjent med tradisjoner og kulturminner i lokalmiljøet. TORBJØRN EGNER Barnehageåret skal Torbjørn Egner være gjennomgangstema sammen med de andre temaene. Torbjørn Egner( ) er en norsk barneforfatter, og en del av den norske kulturen. Han er kjent for sine fortellinger og sanger. Mest kjent er «Karius og Baktus», «Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen» og «Folk og røvere i Kardemomme by», men han skrev også «Ole Jakob på bytur», da «Per var ei ku» og «Doktor dyregod» mfl. I tekstene hans, går festlig underholdning og innlæring av normer for klok atferd, hånd i hånd. Vi vil bruke de ulike bøkene i tilknytning til de ulike temaene igjennom året. Vi bruker da bøkene i samlingsstunder, høytlesning, rollespill, som inspirasjon til skaperglede, en positiv forståelse og respekt for folk og dyr og videreføring av kultur. Vi bruker testene og sangene til de ulike bøkene og tilpasser det barnets alder og forutsetning. 3.3 Fagområdene Rammeplanen gir oss 7 ulike fagområder som vi skal arbeide etter. Hvert fagområde dekker et stort læringsfelt og vil sjelden opptre som et isolert læringsfelt. I barnehagen arbeider vi tverrfaglig, der flere av de ulike fagområdene inngår i ulike aktiviteter, både i formelle og uformelle læringssituasjoner. De 7 fagområda er: - Natur, miljø og teknikk Vi vil at barna skal bli kjent med, og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Barna skal få oppleve naturen og lære seg å iaktta, undre seg, eksperimentere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Vi vil også at barna skal oppleve glede ved å ferdes ute i naturen.

10 - Etikk, religion og filosofi Kvennaneset barnehage er en flerkulturell barnehage. Vi vil respektere det mangfoldet vi har, samtidig skal barnehagen ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Respekt for menneskeverd og natur, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier vi fremmer. - Kunst, kultur og kreativitet Se satningsområde - Kommunikasjon språk og tekst Se satningsområde - Kropp bevegelse og helse På Kvennaneset barnehage skal vi hjelpe barna til å tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse ved å gå turer i ulendt terreng og lage hinderløyper. Barna skal få kunnskap om menneskekroppen og forståelse av gode vaner og sunt kosthold. Vi legger vekt på å gi barna et allsidig kosthold og varierer med kjøtt, fisk, frukt og grønnsaker. - Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltagelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barns ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. - Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling. Barnehagen skal legge til rette for aktiviteter som stimulerer og utvikler sin matematiske kompetanse gjennom lek og hverdagsaktiviteter. De skal oppleve glede over å utforske og leke med tall og former.

11 3.4.1 Markering av lokale kulturbegivenheter Bybrannen er et eget tema. Vi vil at barna skal kjenne byens historie, og vi vil tilpasse temaet til barnas alder. Kirkebesøk i forbindelse med julen. Barna på Sjøstjerna deltar i barnehagegudstjenesten i Ålesund kirke. Luciafeiring i barnehagen er med foreldre. Vi går i tog gjennom barnehagen, før vi spiser frokost sammen både barn og foreldre. Etterpå går de eldste barna i Lucia tog på omsorgssenteret Tradisjoner Bursdagsfeiring. Luciafeiring med foreldre, fredag 12. desember. Nissefest, onsdag 17. desember. Fastelavn og karneval, torsdag 12. februar. Påskefrokost med foreldre, torsdag 26. mars. Onsdag 13. mai går vi i prøve tog i nærmiljøet. 17 mai, vi oppfordrer vi alle om å delta i bytoget. Sommerfest blir arrangert av foreldrerådet. 4. Planlegging - dokumentasjon vurdering Det pedagogiske arbeidet i barnehagen skal planlegges, dokumenteres og vurderes, men planer og gjennomføring må være så fleksible og romslige at det er rom for å være spontan og ta hensyn til barns medvirkning. - Planlegging God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagen sine menneskelige og arealmessige ressurser, samt nærmiljø og naturområde. Vi bruker avdelingsmøte, pedagogisk leder møte, personalmøte og de 5 planleggingsdagene til planlegging og faglig utvikling. Til planlegging

12 av aktiviteter bruker de ansatte også en didaktisk planleggingsmodell som viser hvordan aktiviteter blir planlagt og gjennomført. Dette er til god hjelp i arbeidet med å planlegge og vurdere aktiviteter. - Dokumentasjon: Gjennom dokumentasjon får foreldre kunnskap om barna sin virksomhet i barnehagen og personalet sitt arbeid. Det er et middel for å få frem barna sin lek, læring og samspill i barnehagen. Ved dokumentasjon synliggjøres det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og gir personalet rom for refleksjon over egen praksis.ved Kvennaneset barnehage legger vi vekt på jevn dokumentasjon av prosjektarbeid, turer, samt her og nå situasjoner. Dette vil bli gjort gjennom månedsbrev til alle foreldre, og vi henger opp bilder og små tekster i barnehagen. Gjennom dokumentasjon får foreldre kunnskap om barnas virksomhet i barnehagen og personalet sitt arbeid. Vi bruker tavlen i gangen der vi skriver litt om hvordan dagen har vært, som en mulighet for en samtale med barna hjemme. Månedsplaner blir brukt både til å informere om hva som skal skje, og hva som skjedde forrige måned. - Vurdering: Kvaliteten på det daglige samspillet mellom menneskene i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barnas utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barn sin trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Barnehagen sitt arbeid skal vurderes, det skal beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelt lokale retningslinjer. Oppmerksomheten skal da rettes mot samspillet mellom barna og mellom barn og personalet, og mellom de ansatte i barnehagen. Vurderingene danner også grunnlag for utvikling og bevisstgjøring av personalet.

13 5. Barns rett til medvirkning 5.1 Barnehageloven Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Barns rett til medvirkning er tatt frå FNs barnekonvensjon. Den legg vekt på at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barna sin mening skal vektlegges. Rammelplanen sier at barna skal få uttrykke seg og ha innvirning på alle sider ved sitt liv i barnehagen. I barnehagen må og skal vi støtte barna i å undre seg og stille spørsmål. De skal oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker, meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Barns rett til medvirning krever både tid og rom til å lytte og samtale med barna. Barns medvirkning betyr ikke at barna skal bestemme alt, men det betyr at vi skal ta barna på alvor, lytte til, undre oss og forklare. Vi legg derfor vekt på kommunikasjon der alle parter får være både sender og mottaker. 6. Faktaopplysninger 6.1 Plan for overgang barnehage skole Barnehage og skole er begge institusjoner for lek, læring og omsorg. Departementet har vært opptatt av å se sammenhengen mellom rammeplanen og skolens læreplan. De syv fagområdene som blir fokusert på i Rammeplanen er en del av de samme områdene som barna senere møter igjen i skolen. Gode erfaringer, læring og opplevelse av mestring innenfor disse områdene i barnehagen, vil være god ballast for videre læring og søking etter kunnskap. Ved Kvennaneset barnehage har vi 5 års klubb, som er en egen gruppe for de som går sitt siste år i barnehagen før skolestart. Her arbeider de med skoleforberedende aktiviteter samt konsentrasjon og selvstendighetstrening. Det blir også lagt opp til aktiviteter som går på sosiale opplegg for dem som gruppe og språklige aktiviteter som går på begreper i forhold til mengde, form,

14 farge, lyder, lek med ord og tall. Det er 5 års klubb en dag i uken klokken , og foregår både i barnehagen og på turer i nærmiljøet. 6.2 Samarbeidsorgan Barnehagen eies og drives av Ålesund kommune. Bystyret og Komité for oppvekst er politisk myndighet. Andre samarbeidspartnere er Pedagogisk Psykologisk tjeneste, fysioterapeut, helsestasjon, barnevernskontor/sosialkontor. 6.3 Samarbeidspartnere og foreldremedvirkning Foreldrene er barnehagen sin viktigste samarbeidspartner. Det er de som sitter inne med den største kunnskapen om sitt barn og deres behov. Vi legg derfor vekt på å skape et så godt og tett samarbeid som mulig mellom hjemmene og barnehagen. Dette gjøres i den daglige kontakten i hente- og bringe situasjonene, foreldersamtaler, foreldermøte, årsplan, månedsbrev og månedsplaner. Vaktene til personalet er organisert slik at dere som foreldre kan treffe pedagogisk leder enten når dere leverer barnet deres, eller ved henting. Barnehagen har et foreldersamarbeidsutvalg (SU). Dette består av 2 representanter valgt av og blant foreldrene, 2 representanter valgt av og blant personalet og styrer som er eiers sin representant. Foreldrerådet består alle foreldrene til barna i barnehagen. 6.4 Praktiske opplysninger Åpningstid: kl Oppholdstiden pr. dag, pr. barn er maks 9 timer. Rutiner ved henting og bringing Ved henting og bringing skal det alltid taes kontakt med personalet før en går fra barnet, og det skal alltid taes kontakt med en voksen når en henter barnet. Dette grunnet sikkerheten og trygghet til barn og personalet. Kjernetida til barnehagen er Det er da de fleste aktiviteter og opplegg foregår på avdelingene. Når en leverer barnet kler en av det ev. uteklær og blir med barnet inn på basen. Om det er andre enn foreldrene som skal hente barnet så skal det gis beskjed til personalet.

15 Om barnet kommer senere enn kl 09.30, så ring og gi beskjed. Dette i tilfelle vi skal på tur, eller har annet opplegg. Om barnet ikke kommer i barnehagen, så er det fint om dere ringer og gir beskjed. Måltid Måltidene er en viktig del av dagen og en fin anledning til å fremme fellesskapet og sosial tilhørighet til barnehagen. I tillegg er dette en stund hvor vi senker tempoet og henter påfyll til videre aktiviteter. Vi ved Kvennaneset barnehage legger vekt på at måltidene skal være preget av fellesskap, trivsel og glede. Vi legger vekt på at både barn og voksne er samlet rundt bordet under måltidene. Vi serverer lunsj og frukt til barna hver dag. Vi dekker da bordet med brød og pålegg, og barna får være med å smøre sin egen mat. Dette gjør at barna må lære seg å vente på tur, sende til hverandre og trene på å smøre selv, en dag i uka har vi et varmt måltid. Frokost tar den enkelte med selv, dersom de ikke har spist dette hjemme. Vi ønsker å fremme gode og sunne kostvaner hos barna, noe som er et viktig grunnlag for videre vekst og utvikling. Vi ber derfor dere som foreldre om å samarbeide med barnehagen om gode kostvaner, og ikke sende med barna kaker og annen usunn mat i nisteboksen. Fødselsdagsfeiring: Vi feirer fødselsdagene til barna i barnehagen. Barna får bursdagskrone, vi lager bursdagstegninger, har bursdagssamling og barna får velge mat. Barna får da velge fra vår bursdagsmeny. Vi kjøper inn råvarene og tilbereder det sammen med de barna som ønsker det. Sykdom: Er barna syke må de holdes hjemme. Dette først og fremst på grunn av smittefaren, men også fordi det er slitsomt å være i barnehagen, når du ikke er i form. Blir barnet sykt i løpet av dagen, kontakter vi foreldrene. Dersom barna har magesyke skal de være hjemme minimum 24 timer etter siste gang de kastet opp eller har hatt diaré. De må også ha spist og beholdt maten. Dersom barnet har vært syk med feber, skal de være feberfri i et døgn før de kommer tilbake i barnehagen. 6.5 Personale, barn og dagsrytme Barnehagen gir i år tilbud til 40 barn i alderen (0)1-6 år. Barna er fordelt på to baser og har fra 60% plass til 100%. Dette utgjør totalt 57 plasser. (Barn under 3 år teller for to).

16 Kråkebollen : For barn i alderen 1-2 år Pedagogisk leder: Kristin Engesæt 100 % stilling Sjøstjerna : For barn i alderen 3-6 år Pedagogisk leder: Solfrid Farstad 100 % stilling Pedagogisk leder: Ingrid Klausen 100 % stilling Styrer: Eldrid Olsvik Howden 100 % Dagsrytmen Barnehagen åpner Felles lek sammen på Sjøstjerna Frokost inne på basene Lek inne/ute, tilrettelagte aktiviteter. Vi deler oss i grupper 11.15/11.30 Lunsj Sovetid/ lek ute Fruktmåltid Lek inne/ute Barnehagen stenger Årskalender: August: Bli kjent med: hverandre, barnehagen, meg selv, familien min, ulike nasjonaliteter og flagg September: Brannvern, Opplegg med Eldar og Vanja, Brannøvelse i barnehagen med besøka av brannbil eller besøk på brannstasjon. Oktober: Årstiden Høst, turer, hvordan bruke kroppen i naturen, helse og aktiviteter, internasjonal uke og FN dagen 24. oktober med markering med foreldre. November: Juleforberedelser, Vi begynner med forberedelser til jul og advent. Desember: Adventstid med julebakst og kalendertrekking. Januar: Bybrann, Vi går turer til byen og ser på hvor det brant og hvordan byen ble bygd opp igjen. Februar: Karneval, øve på sanger, og danser, lage instrument. Mars: Våraktiviteter, nytt liv, Barnehagedagen April: Vår og påske forberedelser. Påske Mai: 17. mai, øve på sanger, lære litt om nasjonaldagen, øve på å gå i tog. Kristi himmelfarts dag 14. mai Juni: Sommeraktiviteter. 2. pinse dag er mandag 25. mai. Juli: Ferieavvikling.

17 Barnehageruten Planleggingsdag 1: Fredag 15. august (Kommunalt kurs for hele personalet) Planleggingsdag 2: I løpet av skolen sin høstferie Planleggingsdag 3: Fredag 2. februar Planleggingsdag 4: Fredag 15. mai Planleggingsdag 5: Dato for planleggingsdag 5 er ikke fastsatt, men det blir i løpet av våren. Barnehagen er stengt når det er planleggingsdag. Juleferie: Stengt julaften, nyttårsaften og alle helligdager. Påskeferie: Onsdag 1. april åpent til kl Alle helligdager holder barnehagen stengt. Telefonnummer Styrer: Eldrid Olsvik Howden tlf Kråkebollen: Pedagogisk leder Kristin Engesæt Sjøstjerna: Pedagogisk leder Solfrid Farstad og Ingrid Klausen E-post til barnehagen:

18

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer