1. tertial 2015 Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. tertial 2015 Kommunestyret 17.06.2015"

Transkript

1 1. tertial Kommunestyret

2 1. tertial 2

3 1. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Fellesdel... 6 Befolkningsutvikling... 7 Organisasjon og tjenesteutvikling... 8 del Enhetsdel Rådmannskontoret Organisasjonsenheten enheten Øyeren IKT Eiendomsenheten Blystadlia skole og barnehage Fjerdingby skole Løvenstad skole Nordby skole Rud skole Marikollen ungdomsskole Sandbekken ungdomsskole Smestad skole Mårbakken barnehage Sannum barnehage Elgen barnehage Løvlia barnehage Barnehageenheten Lilleborg og Torva Løvenstad barnehage Heimen barnehage Kultur og fritidsenheten Enhet familie og helse NAV Hjemmebaserte tjenester Institusjonstjenester Tjenestekontoret for helse og omsorg Kommunalteknikk Utbyggingsservice Prosjektdel Vedlegg: Finansrapport 1. tertial 3

4 1. tertial 4

5 1. tertial Innledning Tertialrapporten tar utgangspunkt i det ettårige perspektivet i gjeldende handlingsprogram, og gir en oppsummering av perioden sett i forhold til mål og rammer gitt i handlingsprogrammet. I henhold til forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 10 skal kommunen gjennom budsjettåret legge frem rapporter for kommunestyret som viser utvikling i inntekter og utgifter i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak. Tertialrapporten har følgende inndeling: Fellesdel del Enhetsdel Prosjektdel Fellesdel «Befolkningsutvikling» beskriver i korte trekk kommunens befolkningsutvikling i perioden. «Organisasjon og tjenesteutvikling» har i tertialrapporten et begrenset innhold knyttet til interne rapporteringsbehov. del Kapittelet følger opp vedtatt årsbudsjett fra gjeldende handlingsprogram med justeringer. Kapittelet inneholder en redegjørelse for kommunens økonomiske stilling og vesentlige budsjettavvik, med hovedfokus på økonomiske prognoser. Enhetsdel Enhetsdelen viser hvordan enhetene har hatt utvikling på kommunens utviklingsområder i perioden. Sidene beskriver viktige hendelser i perioden, enhetens kjerneoppgaver og status på økonomi og sykefravær. Prosjektdel Prosjektdelen viser de aktive investeringsprosjektene. Sidene inneholder en bakgrunnsbeskrivelse, status på tiltak i perioden og en økonomisk status. De økonomiske tabellene inneholder et ettårig og et akkumulert perspektiv, da mange investeringsprosjekter strekker seg over flere år. Vedlegg Vedlegg til tertialrapporten er finansrapport. 5

6 1. tertial Fellesdel Skulpturfestvalen "White Fascination" i Marikollen 7. februar 6

7 1. tertial Befolkningsutvikling Pr består Rælingens befolkning av innbyggere. Veksten de første tre måneder har vært på ca 0,7 %, dvs. 123 innbyggere. Veksten i samme periode i og 2013 var på 0,5 %. Diagram 1a Befolkningsvekst bevegelser i antall innbyggere Forutsatt lik vekst gjennom hele året vil veksten på årsbasis bli 2,9 %. Erfaringsmessig er veksten noe høyere 1. halvår enn 2. halvår. Sammenlignet med i fjor er fødselsoverskuddet i første kvartal vesentlig lavere i år, mens nettoinnflyttingen er vesentlig høyere. Diagram 1b Befolkningsvekst siste 10 år i prosent 7

8 1. tertial Organisasjon og tjenesteutvikling Sykefravær Sykefraværet totalt i kommunen for 1. kvartal var på 10,6 %, hvorav 3,8 % var korttidsfravær (kortere enn 16 dager). Dette er en økning på 1,2 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal, og 2,3 prosentpoeng i forhold til Både korttids- og langtidsfraværet har økt. Pleie og omsorg har 12,3 %, hvorav 4,1 % er korttidsfravær. Dette er en økning på 0,5 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal i fjor, og en økning på hele 2,5 prosentpoeng i forhold til Korttidssykefraværet har økt mest. Institusjonstjenesten har hatt en markant økning fra 8,6 til 16 % på Fjerdingby, og fra 9,9 til 14,1 % på Løvenstadtunet. Den positive utviklingen vi har sett i sykefraværet på sykehjemmene de senere år er dermed brutt. ETT og hjemmebaserte tjenester har i perioden en god nedgang etter at de i fjor hadde en markant økning. ETT med 10,5 % som er mer normalt for enheten, og EHT med 11,9 % som fortsatt er høyt i forhold til tidligere år. Tjenestekontoret ligger lavt med 2,7 % mot 8,8 % i fjor. Diagram 2a Sykefravær 1. kvartal pr. sektor i prosent Diagram 2b Sykefravær siste 10 år i prosent (hele året) Barnehagene har slitt med høyt fravær de siste årene, og trenden fortsetter. For 1. kvartal har barnehagene hele 15,8 % sykefravær (5,2 % er korttidsfravær), mens det var 12,4 % i fjor. Dette er en markant økning på hele 3,4 prosentpoeng fra 1. kvartal i fjor, 4,9 prosentpoeng i forhold til 2013, og 6,2 prosentpoeng høyere enn i Høyt sykefravær er en hovedutfordring for de fleste av barnehagene. Hygieneprosjektet startet opp i barnehagene 1. april i med mål om å redusere korttidsfraværet, men som tallene viser har ikke dette hatt ønsket effekt så langt. 15,8 % sykefravær tilsvarer ca. 40 dager i snitt pr. ansatt pr. år. Positivt er det dog at Blystadlia barnehage har 0,7 % sykefravær, i underkant av 2 dager pr. ansatt, - det er meget bra! Og Torva er nede i 6,7 % som er det beste 1. kvartal på mange år. Torva har dessuten hatt mange gode tiltak i Hygieneprosjektet. Skole og SFO hadde 10,6 % i 1. kvartal, - 10,1 % i skolene og 13,6 % på SFO. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal i og 2012, og 2,0 prosentpoeng høyere enn Det er store variasjoner fra skole til skole. Smestad og Fjerdingby har svært høyt sykefravær med over 15 % for perioden, mens Nordby og Blystadlia ligger på 5-tallet. Høyt sykefravær gir store utfordringer i hverdagen. Man regner 2-4 % som et normalt sykefravær. Det er helt nødvendig å iverksette tiltak i enheter med svært høyt sykefravær. Det utarbeides i disse dager nytt attføringsreglement, samt nye rutiner for sykefraværsoppfølging. Fra høsten vil det også bli iverksatt IAverksteder for enhetene i kommunen fire ganger pr år. I tillegg iverksetter enhetene andre tiltak selv. 8

9 1. tertial Sammen om en bedre kommune Rælingen kommune deltar i det statlige utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune». Med et lokalt prosjekt under navnet «Kompetanse og heltid i fokus». Under prosjektet er det etablert to arbeidsgrupper med to separate mandater utarbeidet av prosjektgruppen og styringsgruppen; én gruppe som jobber med heltidskultur og én gruppe som jobber med kompetanse. Kompetanse Hovedleveransen fra arbeidsgruppen skal være en overordnet kompetansestrategi for kommunen som helhet. Den skal gi et godt vurderingsgrunnlag for satsing på kompetanseutvikling fremover. Strategien skal bygge på vurderinger av forholdet mellom dagens kompetanse og fremtidige kompetansebehov. Kompetansebeholdningen i dag og behovet fremover ble kartlagt høsten og oppsummert og analysert i første tertial. Arbeidet med å utarbeide kompetansestrategien skal sluttføres høsten. Det er etablert et samarbeid med Strømmen videregående skole om opprettelse av to klasser med teori for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Ufaglærte ansatte innenfor disse to fagområdene får mulighet til å delta på dette kurset med 20 plasser i hvert fag. Dette er et tiltak for å øke den generelle kompetansen innen pleie og omsorg og arbeidet med barn og unge i kommunen. Per mars har Rælingen kommune over 200 ufaglærte ansatte i fast ansettelsesforhold innenfor disse to sektorene. Heltidskultur Arbeidsgruppen heltidskultur skal prøve ut tiltak som reduserer uønsket deltid og øker andel heltidsansatte i kommunen. Det skal vurderes alternative måter å organisere bemanning på tvers av avdelinger, enheter og sektorer, både faste og vikarer. Dette innenfor et uendret totalt kostnadsbilde hvor hovedleveransen er en skriftlig rapport med en vurdering av de ulike tiltakene i tråd med punktene under beskrivelse i mandatet. Sluttrapporten skal inneholde anbefalinger for videre drift hvor fokus er kvalitet i tjenestene. Arbeidsgruppen skal videre gi en anbefaling vedrørende bemanning av det nye demenssenteret i kommunen. I arbeidet med både vurdering av pilotprosjekter og bemanningen ved demenssenteret benyttes verktøyet fra Agenda- Kaupang til å se på kostnadsdelen av de forskjellige tiltakene. Svarene fra spørreundersøkelsen om ufrivillig deltid som ble gjennomført sommeren har blitt gjennomgått og analysert. 5 ansatte kan sies å ha ufrivillig deltid, og disse blir undersøkt videre. To av disse har for eksempel fått direkte forespørsel om de ønsker å delta på teorikurs for å kunne ta fagbrev da disse er ufaglærte. 9

10 1. tertial del Drift Hovedoversikt Hovedoversikt drift består av sentrale poster og enhetsrammer. Sentrale poster er generelle budsjettposter som ikke kan henføres direkte til enhetene. Enhetsrammene budsjetteres i netto og skal finansiere enhetenes løpende drift og utvikling, med rammestyring som prinsipp. Tabell 1a viser regnskapet pr. 1. tertial målt mot periodisert budsjett i samme periode. De største avvikene hittil i år finner vi på skatt, enhetsrammer og finans. Oversikten viser at regnskapet er 13 mill svakere enn budsjettert ved 1. tertial. Avvikene på alle poster i perioden er negative. Tabell 1b viser prognosen for målt mot justert årsbudsjett. Vi forventer negative avvik på skatt og enhetsrammer, mens lønnsområdet sentralt og finans gir positive bidrag til prognosene. Den samlede prognosen er beregnet til et merforbruk på ca 6 mill knyttet til årets drift. I tillegg trenger vi å dekke inn 6,8 mill for strykning ved regnskapsavslutningen med bruk av disposisjonsfond i, samt disponere 0,4 mill til overføring av overskudd fra enhetene. Det anslås at den positive usikkerheten i prognosene er større enn den negative, og med et usikkerhetsanslag anslås resultatet å bli mellom 0 og 6 mill i merforbruk i. Tabell 1a Hovedoversikt drift Regn 1. tert 15 Bud 1. tert 15 Avvik Skatt og rammetilskudd Rentekompensasjon Sentrale inntekter Enhetsrammer Sentral lønn og pensjon Sentrale driftskostnader Finans Sentrale kostnader Merforbruk Tabell 1b Hovedoversikt drift, prognose Prog Bud Avvik Skatt og rammetilskudd Rentekompensasjon Sentrale inntekter Enhetsrammer Sentral lønn og pensjon Sentrale driftskostnader Finans Overføring til investeringer Sentrale kostnader Merforbruk

11 1. tertial Skatt og rammetilskudd Historisk har Rælingen hatt en skattevekst på samme nivå som for landet, men har ligget både noe over og under de siste årene. For forventet Rælingen en høyere vekst enn landet, men fikk reelt en lavere vekst. Forventet høyere skattevekst enn landet var basert på forventet høyere befolkningsvekst og skattenivå (skatt pr. innbygger). Befolkningsveksten i Rælingen ble høyere enn landet, men skattenivået ble lavere. Skattenivået i Rælingen har også fulgt samme nivå som for landet de siste 10 årene, og har også variert mellom å ligge noe over og noe under landsgjennomsnittet. Også for har Rælingen lagt til grunn en forventning om en noe høyere vekst enn i landet. Det ble opprinnelig budsjettert med en vekst på 5,5 % for Rælingen og 4,7 % for landet. I revidert nasjonalbudsjett ble de nasjonale prognosene nedjustert til 4,6 %. Skatteinngangen til Rælingen så langt i år, samt endelig skatteinngang i, tilsier at vi bør nedjustere forventet vekst i til samme nivå som landets anslag. Dette gir en budsjettmessig negativ prognose på skatteinngangen isolert på ca 6 mill. Tabell 2a Skatt og rammetilskudd Regn 1. tert 15 Bud 1. tert 15 Avvik Skatt Rammetilskudd Skatt og rammetilskudd Tabell 2b Skatt og rammetilskudd, prognose Prog Bud Avvik Skatt Rammetilskudd Skatt og rammetilskudd Tabell 2c Skatt pr mnd Regn Bud Avvik Januar Februar Mars April Sum Diagram 2a Skattevekst siste 10 år I revidert nasjonalbudsjett ble det også lagt inn en økning i rammetilskuddet til kommunene som kompensasjon for skattesvikten, som hele kommunenorge opplever i år. Dette utgjør nesten 3 mill for Rælingen, og demper utfordringene våre med skattesvikt betydelig. Netto negativ prognose for skatt og rammetilskudd samlet er nå 3 mill. Rentekompensasjon Kompenserte kapitalkostnader forventes å bli 4,5 mill. Dette er 0,1 mill lavere enn opprinnelig budsjett. Grunnen er at det forventes noe lavere rente enn det som ble lagt til grunn i budsjettet. Diagram 2b Skattenivå (skatt pr. innbygger) siste 10 år 11

12 1. tertial Enhetsrammer Enhetsrammene skal finansiere enhetenes løpende drift og utvikling, med rammestyring som prinsipp. Enhetsrammene er budsjettmessig delt inn i enheter slik de er presentert i organisasjonskartet, og i tillegg er det opprettet tre fellesområder som inngår i tjenesteområdene, for skoler, barnehager og helse og sosial. Fellesområdene inneholder budsjettmidler som er felles for et tjenesteområde, for eksempel tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kompetansemidler og samhandlingsreformen. Tabell 3a viser status på enhetsrammene ved 1. tertial, og tabell 3b viser hvordan avvikene er fordelt på enheter og fellesområder. Tabell 3c og 3d viser prognoser ved 1. tertial. Støtteenhetene forventer et negativt avvik. Dette gjelder et betydelig negativt avvik på eiendomsenheten. Skolesektoren forventer et negativt avvik. Avviket er fordelt på flere av skolene. 3 skoler forventer negative avvik utover 1 %. Det kan oppveies av positiv usikkerhet på fellesområdet. Barnehagesektoren forventer et lite negativt avvik. Dette er fordelt på flere av de kommunale barnehagene, men i hovedsak Sannum barnehage. På fellesområdet til barnehagene er det knyttet usikkerhet til barn i andre kommuner, samt innføringen av ny kompensasjonsordning, foreldrebetaling fra 1. mai og gratis kjernetid for familier med inntekt under en grense fastsatt av Stortinget. Foreløpig prognose på fellesområdet er balanse. Kultur forventer å gå i balanse. Helse og sosial forventer et samlet negativt avvik på omtrent 9,5 mill. Dette skyldes ulike forhold, som blant annet økt avlastningsbehov, etablering av barnebolig og generelt behov for flere ressurskrevende tjenester. Med bakgrunn i flere ressurskrevende brukere, forventer vi også en økning i tilskudd for ressurskrevende tjenester som man mottar fra staten. Netto forventet avvik på helse og sosial blir da 5,8 mill. Tabell 3a Enhetsrammer Regn 1. tert 15 Bud 1. tert 15 Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Tabell 3b Enhetsrammer, avvik fordelt på enheter og felles Enheter Felles Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Tabell 3c Enhetsrammer, prognose Prog Bud Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Tabell 3d Enhetsrammer, prognose fordelt på enheter og felles Enheter Felles Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Teknisk sektor forventer å gå i balanse. For en nærmere beskrivelse av hver enkelt enhet henvises det til enhetssidene i dette dokumentet. 12

13 1. tertial Lønn og pensjon Løpende lønnskostnader inngår i enhetenes rammer. I tillegg settes det av midler til ulike felles lønnsposter sentralt. Det er forventet et positivt avvik på omtrent 3,4 mill knyttet til dette området i tillegg til at det er positiv usikkerhet knyttet til lønnsavsetningen for årets lønnsoppgjør. Det ble samlet avsatt 12 mill til lønnsoppgjøret for og til overheng fra som ikke ble innarbeidet i HP. Beregnet overheng for ble 0,7 mill lavere enn forventet. I tillegg er det knyttet positiv usikkerhet til årets lønnsoppgjør. Med unntak av kap. 4 er ikke alle lønnsoppgjør ferdig forhandlet og faktiske kostnader for kommunen er ennå ikke beregnet. Dette vil være avklart ved 2. tertial. Kommunens pensjonskostnad for ser ut til å bli lavere enn forventet. Dette skyldes at faktisk pensjonsgrunnlag er noe lavere per 1.1. enn hva som lå til grunn ved aktuarberegningen i september. I tillegg til at det avsettes noe mer ute på enhetene enn forventet. Andre driftskostnader Generelle driftskostnader som ikke henføres direkte til en enhet budsjetteres og bokføres sentralt. Tilskudd til Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn som budsjettert. Internfakturering mot Øyeren IKT som følge av investering i infrastruktur føres også sentralt som en motpost til renter og avdrag. Forventet rente på låneporteføljen er lagt til grunn. Gebyrinntekter består av fakturagebyr, purregebyr og morarenter, og er noe høyere enn lagt til grunn i budsjettet. Betalingsgebyrer er bankgebyrer og omkostninger vi betaler til banken for ulike banktjenester. Øvrige kostnader er tilfeldige engangsposter som ikke føres på enhetene. Tabell 4a Lønn og pensjon Regn Bud 1. tert tert 15 Avvik Lønnsavsetning Seniorordning Lønnsperiodisering Personforsikringer og OU Pensjonsavsetning Sentral lønn og pensjon Tabell 4b Lønn og pensjon, prognose Prog Bud Avvik Lønnsavsetning Seniorordning Lønnsperiodisering Personforsikringer og OU Pensjonsavsetning Sentral lønn og pensjon Tabell 5a Andre driftskostnader Regn 1. tert 15 Tabell 5b Andre driftskostnader, prognose Bud 1. tert 15 Avvik Tilskudd Kirkelig fellesråd Tilskudd andre trossamfunn Internfakturering Gebyrinntekter Betalingsgebyrer Øvrige kostnader Avskrivninger Motpost avskrivninger Sentrale driftskostnader Prog Bud Avvik Tilskudd Kirkelig fellesråd Tilskudd andre trossamfunn Internfakturering Gebyrinntekter Betalingsgebyrer Øvrige kostnader Tapsføring sykepenger Avskrivninger Motpost avskrivninger Sentrale driftskostnader

14 1. tertial Finans Renteinntektene forventes å bli 7,8 mill som er 0,9 mill lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere Nibor-rente enn forventet. Renteutgiftene forventes å bli 30,5 mill som er 4,6 mill lavere enn opprinnelig budsjett. Dette skyldes betydelig lavere Nibor-rente enn forventet. For kommentarer ift renteutviklingen henvises det til vedlagte finansrapport. Avdragene forventes å bli på 38,8 mill som er 0,1 mill høyere enn budsjettert. Bruk av disposisjonsfond I er det behov for å dekke inn en strykning som ble foretatt i forbindelse med regnskapsavslutningen for på 6,8 mill, samt 0,4 mill i overført overskudd på enhetene i. I tillegg foreslås det i tertialrapporteringen å disponere ytterligere 3,5 mill for å kompensere enhetene for påløpte merkostnader knyttet til årets drift. Saldo på disposisjonsfondet etter disse justeringene er 36 mill. Tabell 6a Finans Regn Bud 1. tert tert 15 Avvik Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Finans Tabell 6b Finans, prognose Prog Bud Avvik Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Finans

15 1. tertial Investering Hovedoversikt Hovedoversikt investering viser anskaffelse av varige eiendeler og påkostning på eksisterende og varige driftsmidler og finansieringen av disse, samt kommunens utlånsvirksomhet. Hovedoversikten er en oppstilling basert på regnskapsskjema 2A. Tabell 9a viser regnskapsførte tall pr. 1. tertial sammenlignet med vedtatt årsbudsjett for. Låneopptak til investeringer følger en annen rytme enn påløpte kostnader gjennom året, derfor er det et naturlig avvik mellom finansieringsbehovet og finansieringen i løpet av året. Budsjettet for investeringer blir ikke periodisert på samme måte som for driftsbudsjettet. Tabell 9b og 9c viser fordelingen på utlån og investeringsprosjekter. Tabell 9a Hovedoversikt investering Regn 1. tert 15 Bud Disp Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Finansieringsbehov Bruk av lånemidler prosjekter Bruk av lånemidler utlån Salgsinntekter anleggsmidler Tilskudd til investeringer Momskompensasjon Mottatte avdrag på utlån Refusjoner Andre inntekter prosjekter Andre inntekter utlån Overført fra drift felles Overført fra drift prosjekter Bruk av avsetninger Finansiering Udisponert Tabell 9b Utlån Regn Bud Disp 1. tert 15 Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger og andre inntekter Bruk av lånemidler utlån Mottatte avdrag på utlån Utlån Tabell 9c Investeringsprosjekter Regn Bud Disp 1. tert 15 Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer og andeler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Momskompensasjon Andre inntekter Refusjoner Overført fra drift Investeringsprosjekter Bruk av lånemidler posjekter Invest.prosj. inkl. fellesfinansiering

16 1. tertial Investeringsprosjekter I prosjektoppfølgingen knytter vi tilskudd og andre inntekter som gjelder enkeltprosjekter direkte opp mot påløpte kostnader. Låneopptak, bruk av generelle investeringsfond og samlet overføring fra drift knyttes ikke til enkeltprosjekter, men fremgår som en fellesfinansiering. Det overføres også midler fra drift til finansiering av enkeltprosjekter, typisk kostnader som føres som investeringskostnader i henhold til regnskapsreglene, men som skal finansieres med driftsmidler. Det største prosjektet i 1. tertial er boligsosial virksomhet, som består av kjøp og salg av kommunale boliger, kjøp og salg av boliger til nye flyktninger, samt avvikling av framleie av leiligheter. Et akkumulert bilde av de samme prosjektene viser reelle restbevilgninger og merforbruk samlet i prosjektets levetid ved utgangen av 1. tertial. Låneopptakene følger bevilgningene, så positive avvik bidrar til å generere ubrukte lånemidler i balansen. Det største aktive prosjektet i et akkumulert perspektiv er rehabiliteringen av Blystadlia skole og barnehage, med påløpte kostnader på 89,4 mill. For en nærmere beskrivelse av hvert enkelt prosjekt henvises det til prosjektsidene i dette dokumentet. Tabell 9d Investeringsprosjekter 1. tertial Regn 1. tert 15 Bud Disp Rehabilitering kommunale bygg Løvenstad skole drenering Funksjonsendring kommunale bygg Boligsosial virksomhet Energieffektivisering Rehabilitering Fjerdingby omsorgssenter Løvenstadtunet nybygg Rehabilitering Blystadlia skole og ny barnehage Rehabilitering Marikollen bad Rehabilitering leiligheter Garasjeanlegg IKT-systemer Øyeren IKT Velferdsteknologi Smestad skole og elevutvikling Løvenstad skole påbygg Idrett og friluftsliv Marikollen utvikling Rusbolig Løvenstadvegen boliger trinn Hauger boliger Trivselssenteret Alarm ETT Vann og avløp Veg Trafikksikkerhet Investeringstilskudd kirkelig fellesråd Avsluttede prosjekter Sum Tabell 9e Investeringsprosjekter akkumulert Akk regn Akk bud Akk avvik Rehabilitering kommunale bygg Løvenstad skole drenering Funksjonsendring kommunale bygg Trivselssenteret - parkeringsplass Boligsosial virksomhet Energieffektivisering Rehabilitering Fjerdingby omsorgssenter Løvenstadtunet nybygg Rehabilitering Blystadlia skole og 89 ny 417 barnehage Rehabilitering Marikollen bad Rehabilitering leiligheter Garasjeanlegg IKT-systemer Øyeren IKT Velferdsteknologi Smestad skole og elevutvikling Løvenstad skole påbygg Idrett og friluftsliv Nærmiljøanlegg Marikollen utvikling Rusbolig Løvenstadvegen boliger trinn Hauger boliger Trivselssenteret Alarm ETT Vann og avløp Veg Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhet Investeringstilskudd kirkelig fellesråd Egenkapitalinnskudd Sum

17 1. tertial Utlån Rælingen kommunes utlånsvirksomhet omfatter i hovedsak to typer utlån: Formidlingslån og sosiale lån. Formidlingslån, tidligere kalt etableringslån, er en behovsprøvet låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi skal kunne skaffe seg eller beholde egen bolig. Kommunene forvalter ordningen gjennom Husbanken, og videreformidler lånene på vegne av staten. Startlån er fremhevet som et viktig virkemiddel i «Boligsosial handlingsplan » vedtatt i kommunestyret , som et tiltak for en offensiv tilnærming for å få flere inn i egeneide boliger. Ved 1. tertial har kommunen 96,1 mill i utestående fordringer og en lånegjeld på 116,3 mill. Ubrukte lånemidler på 16,4 mill fremgår i balansen. Risikoprofilen er 25 %, dvs. et maksimalt tap på ca 24 mill. Kommunen har også et tapsfond på ca 1,2 mill. I kommunestyret i sak om endring av reglene for startlån ble det vedtatt at søkere må være folkeregistrert i Rælingen kommune og at startlån kan brukes til fullfinansiering av bolig. Tabell 14a Utlån samlet Tabell 14b Formidlingslån fordringer Tabell 14c Formidlingslån gjeld Tabell 14d Sosiale lån fordringer 2013 Formidlingslån Sosiale lån Sum utlån Nye utlån Mottatte ordinære avdrag Mottatte e.o. avdrag Avskrevet Saldo fordring formidlingslån Nye låneopptak Betalte avdrag Betalte e.o. avdrag 0 0 Saldo gjeld lån til formidling Nye utlån Mottatte avdrag Avskrevet Saldo sosiallån Boligmarkedet er markant endret til det verre for vanskeligstilte den siste tiden, både i forhold til leie og eie. Alternativet til startlån er økte utgifter til supplerende sosialstønad til boutgifter. Sosiale lån er en annen type lån kommunen kan gi som alternativ til økonomisk sosialhjelp. Det kan gis i tilfeller der låntaker har økonomiske muligheter og forventes å kunne starte nedbetaling innen rimelig tid. Disse utlånene finansierer kommunen med egne midler (ikke låneopptak) med 100 % risiko. Ved 1. tertial har vi totalt utestående fordringer på sosiale lån på 0,7 mill. Det er de siste årene ryddet og avskrevet foreldede lån knyttet til sosiale lån. Sosiale lån vil ikke være et prioritert virkemiddel framover. 17

18 1. tertial Enhetsdel Cupåpning Marikollen 22. april Rælingen FK- Lillestrøm SK 18

19 1. tertial 0010 Rådmannskontoret Rådmann Eivind Glemmestad Viktige hendelser Hovedopptak til barnehager til august er gjennomført. Klart språk i Rælingen er etablert. Prosjekt IKT-innovasjon og utvikling er opprettet for å sette trykk på utvikling av kultur for innovasjon og nyskapning. Status utviklingsområder Forslag til kommunedelplan for klima og energi er ferdig utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn. Tilstandsrapport for natur og miljø er under utarbeidelse og vil bli lagt frem for politisk behandling i august. Utforming av Strategi for skoleeier er i sluttfasen. Saken legges fram for politisk behandling i juni. Revisjon av helse- og omsorgsplan er i sluttfasen og vil legges fram for politisk behandling i august. Anskaffet ny versjon av sak-/arkivsystemet for å imøtekomme kravene til digital kommunikasjon mot innbyggerne. Ferdigstilt prosjektveileder. Ferdigstilt strategi for velferdsteknologi til politisk behandling. Utarbeiding av en folkehelseoversikt er i sluttfasen, og legges fram for behandling i august. Arbeidet med helhetlig ROS-analyse er i gang. Kjerneoppgaver Rådmannskontorets hovedoppgave er å bidra til riktig beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse. Rådmannskontoret skal også bistå ledelsen i å ivareta sitt eieransvar for de kommunale virksomhetene og å bistå enheter i utvikling og tilpasning av tjenestene. I tillegg ivaretas politisk sekretariat med ansvar for valgavvikling, strategisk kommunikasjonsvirksomhet, beredskapsledelse, natur- og miljørådgivning, helse- og omsorgsrådgivning, administrativ og strategisk utvikling av IKT, overordnet planlegging, juridisk rådgivning, prosjektansvar for store bygge-prosjekt og forvaltning for skole- og barnehageområdet. Samhandlingskontoret er organisatorisk tillagt enheten. 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % 3,6 % 5,2 % 0,0 % Kostnader til organisasjonsevalueringen tas av ledige lønnsmidler. Sykefravær 0,5 4,3 4,8 1,3 1,3 0 0,3 2 2, Korttid Langtid Total Økning i langtidssykefravær skyldes sammenhengende langtidssykemelding 1. kvartal som ikke er arbeidsrelatert. 19

20 1. tertial 0030 Organisasjonsenheten Organisasjonssjef Bjørn Ivar Rindal Viktige hendelser Personalkonsulent er ansatt fast etter intern omdisponering av stilling i enheten. Servicetorget har tatt i bruk chattefunksjon, der innbyggere kan få komme i direkte dialog om enklere saker via en nettløsning. Nyutviklet rekrutteringskurs gjennomført første gang i mars for avdelingsledere. Hygieneprosjektet i barnehagene er besluttet forlenget frem til 1. kvartal Status utviklingsområder Nytt attføringsreglement er utarbeidet, og behandles i AMU 19. mai. Fullelektronisk personalarkiv er opprettet for alle nyansatte etter , og eldre dokumenter digitaliseres fortløpende. «Sammen om en bedre kommune» er i rute, og beskrives særskilt i egen rapport. Kjerneoppgaver Enheten er kommunens sentrale lønns- og personalfunksjon, og arbeider med overordnede personal- og arbeidsgiverpolitiske spørsmål. Enheten er rådgiver og veileder til ledere i vanskelige personalsaker, og administrerer frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger. Enheten har systemansvar for kommunens arkiv-, HMS-, kvalitets- og lønnssystemer. Øvrige kjerneoppgaver er dokumentbehandling og arkivtjenester med kommunens post- og kopieringstjeneste og servicetorg. Videre har enheten ansvar for ajour- og vedlikehold av saksbehandlingssystemet, og støtter rådmannskontoret ved gjennomføring av kommune- og stortingsvalg. 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % 1,2 % 0,4 % -0,7 % Sykefravær 8 6,4 4,9 4,6 3,1 1,8 3,8 0 3, Korttid Langtid Total Sykefraværet er 0,9% høyere enn målsettingen. Korttidsfravær knyttet til influensa og planlagt operasjon. Målsettingen om 2,9% står fast. 20

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

2. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret 12. november 2014

2. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret 12. november 2014 2. tertial Vedtatt i kommunestyret 12. november 2. tertial 2 2. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Samfunns- og tjenesteutvikling... 6 Organisasjon... 8... 10 Enhetssider... 18 0010 Rådmannskontoret...

Detaljer

1. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014

1. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 1. tertial Vedtatt i kommunestyret 18.06. 1. tertial 2 1. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Samfunns- og tjenesteutvikling... 6 Organisasjon... 7... 9 Enhetssider... 17 0010 Rådmannskontoret...

Detaljer

1. tertial 2016 Kommunestyret

1. tertial 2016 Kommunestyret 1. tertial Kommunestyret 15.06. 1. tertial 2 1. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Om tertialrapporten... 6 Fellesdel... 7 Befolkningsutvikling... 8 Organisasjon og tjenesteutvikling... 9 del...

Detaljer

1. tertial 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.06.2013

1. tertial 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.06.2013 Vedtatt i kommunestyret 19.06.2013 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Tilbakeblikk... 5 Samfunn... 8 Organisasjon... 10... 11 Enhetssider... 18 0010 - Rådmannskontoret... 19 0030 - Organisasjonsenheten...

Detaljer

2. tertial 2016 Kommunestyret

2. tertial 2016 Kommunestyret 2. tertial Kommunestyret 16.11. 2. tertial 2 2. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Om tertialrapporten... 6 Fellesdel... 7 Befolkningsutvikling... 8 Organisasjon og tjenesteutvikling... 9 del...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Psykisk helsearbeid for barn og unge i Rælingen, planarbeid og. Fylkesmannens Helsekonferanse 2013

Psykisk helsearbeid for barn og unge i Rælingen, planarbeid og. Fylkesmannens Helsekonferanse 2013 Psykisk helsearbeid for barn og unge i Rælingen, planarbeid og praksis Fylkesmannens Helsekonferanse 2013 Organisering Rådmannen Blystadlia skole Mårbakken barnehage Kultur- og fritidsenheten Enhet familie

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

2. tertial 2013 Til behandling i kommunestyret

2. tertial 2013 Til behandling i kommunestyret Til behandling i kommunestyret 13.11.2013 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Tilbakeblikk... 6 Samfunn... 8 Organisasjon... 10... 11 Enhetssider... 19 0010 Rådmannskontoret... 20 0030 Organisasjonsenheten...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2017-2018 Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 03.05.2017 i sak 17/39 2 Innholdsfortegnelse 3 Kompetansestrategier Kompetansetiltakene

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 18.06. i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Innhold Kompetansestrategier...

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Enhets- og prosjektsider Vedlegg til HP

Enhets- og prosjektsider Vedlegg til HP Enhets- og prosjektsider Vedlegg til HP 2017-2025 2 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Enhetsdel... 4 Rådmannskontoret... 5 Organisasjonsenheten... 6 Økonomienheten... 7 Øyeren IKT... 8 Eiendomsenheten...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommune deltar i pulje 7 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen

Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen 1 MÅL OG HENSIKT Aktivitetsskolen skal gi alle elever et kvalitativt godt og likeverdig tilbud som støtter

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2017 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater INNHOLD 1. OM VEDLEGG TIL TILSTANDSRAPPORT 2016 1 2. NØKKELTALL 1 ELEVTALL RESSURSLÆRERE

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Enhets- og prosjektsider

Enhets- og prosjektsider Enhets- og prosjektsider Vedlegg til HP 2017-2020 2 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Enhetsdel... 4 Rådmannskontoret... 5 Organisasjonsenheten... 6 Økonomienheten... 8 Øyeren IKT... 9 Eiendomsenheten...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016 Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og

Detaljer