1. tertial 2015 Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. tertial 2015 Kommunestyret 17.06.2015"

Transkript

1 1. tertial Kommunestyret

2 1. tertial 2

3 1. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Fellesdel... 6 Befolkningsutvikling... 7 Organisasjon og tjenesteutvikling... 8 del Enhetsdel Rådmannskontoret Organisasjonsenheten enheten Øyeren IKT Eiendomsenheten Blystadlia skole og barnehage Fjerdingby skole Løvenstad skole Nordby skole Rud skole Marikollen ungdomsskole Sandbekken ungdomsskole Smestad skole Mårbakken barnehage Sannum barnehage Elgen barnehage Løvlia barnehage Barnehageenheten Lilleborg og Torva Løvenstad barnehage Heimen barnehage Kultur og fritidsenheten Enhet familie og helse NAV Hjemmebaserte tjenester Institusjonstjenester Tjenestekontoret for helse og omsorg Kommunalteknikk Utbyggingsservice Prosjektdel Vedlegg: Finansrapport 1. tertial 3

4 1. tertial 4

5 1. tertial Innledning Tertialrapporten tar utgangspunkt i det ettårige perspektivet i gjeldende handlingsprogram, og gir en oppsummering av perioden sett i forhold til mål og rammer gitt i handlingsprogrammet. I henhold til forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 10 skal kommunen gjennom budsjettåret legge frem rapporter for kommunestyret som viser utvikling i inntekter og utgifter i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak. Tertialrapporten har følgende inndeling: Fellesdel del Enhetsdel Prosjektdel Fellesdel «Befolkningsutvikling» beskriver i korte trekk kommunens befolkningsutvikling i perioden. «Organisasjon og tjenesteutvikling» har i tertialrapporten et begrenset innhold knyttet til interne rapporteringsbehov. del Kapittelet følger opp vedtatt årsbudsjett fra gjeldende handlingsprogram med justeringer. Kapittelet inneholder en redegjørelse for kommunens økonomiske stilling og vesentlige budsjettavvik, med hovedfokus på økonomiske prognoser. Enhetsdel Enhetsdelen viser hvordan enhetene har hatt utvikling på kommunens utviklingsområder i perioden. Sidene beskriver viktige hendelser i perioden, enhetens kjerneoppgaver og status på økonomi og sykefravær. Prosjektdel Prosjektdelen viser de aktive investeringsprosjektene. Sidene inneholder en bakgrunnsbeskrivelse, status på tiltak i perioden og en økonomisk status. De økonomiske tabellene inneholder et ettårig og et akkumulert perspektiv, da mange investeringsprosjekter strekker seg over flere år. Vedlegg Vedlegg til tertialrapporten er finansrapport. 5

6 1. tertial Fellesdel Skulpturfestvalen "White Fascination" i Marikollen 7. februar 6

7 1. tertial Befolkningsutvikling Pr består Rælingens befolkning av innbyggere. Veksten de første tre måneder har vært på ca 0,7 %, dvs. 123 innbyggere. Veksten i samme periode i og 2013 var på 0,5 %. Diagram 1a Befolkningsvekst bevegelser i antall innbyggere Forutsatt lik vekst gjennom hele året vil veksten på årsbasis bli 2,9 %. Erfaringsmessig er veksten noe høyere 1. halvår enn 2. halvår. Sammenlignet med i fjor er fødselsoverskuddet i første kvartal vesentlig lavere i år, mens nettoinnflyttingen er vesentlig høyere. Diagram 1b Befolkningsvekst siste 10 år i prosent 7

8 1. tertial Organisasjon og tjenesteutvikling Sykefravær Sykefraværet totalt i kommunen for 1. kvartal var på 10,6 %, hvorav 3,8 % var korttidsfravær (kortere enn 16 dager). Dette er en økning på 1,2 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal, og 2,3 prosentpoeng i forhold til Både korttids- og langtidsfraværet har økt. Pleie og omsorg har 12,3 %, hvorav 4,1 % er korttidsfravær. Dette er en økning på 0,5 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal i fjor, og en økning på hele 2,5 prosentpoeng i forhold til Korttidssykefraværet har økt mest. Institusjonstjenesten har hatt en markant økning fra 8,6 til 16 % på Fjerdingby, og fra 9,9 til 14,1 % på Løvenstadtunet. Den positive utviklingen vi har sett i sykefraværet på sykehjemmene de senere år er dermed brutt. ETT og hjemmebaserte tjenester har i perioden en god nedgang etter at de i fjor hadde en markant økning. ETT med 10,5 % som er mer normalt for enheten, og EHT med 11,9 % som fortsatt er høyt i forhold til tidligere år. Tjenestekontoret ligger lavt med 2,7 % mot 8,8 % i fjor. Diagram 2a Sykefravær 1. kvartal pr. sektor i prosent Diagram 2b Sykefravær siste 10 år i prosent (hele året) Barnehagene har slitt med høyt fravær de siste årene, og trenden fortsetter. For 1. kvartal har barnehagene hele 15,8 % sykefravær (5,2 % er korttidsfravær), mens det var 12,4 % i fjor. Dette er en markant økning på hele 3,4 prosentpoeng fra 1. kvartal i fjor, 4,9 prosentpoeng i forhold til 2013, og 6,2 prosentpoeng høyere enn i Høyt sykefravær er en hovedutfordring for de fleste av barnehagene. Hygieneprosjektet startet opp i barnehagene 1. april i med mål om å redusere korttidsfraværet, men som tallene viser har ikke dette hatt ønsket effekt så langt. 15,8 % sykefravær tilsvarer ca. 40 dager i snitt pr. ansatt pr. år. Positivt er det dog at Blystadlia barnehage har 0,7 % sykefravær, i underkant av 2 dager pr. ansatt, - det er meget bra! Og Torva er nede i 6,7 % som er det beste 1. kvartal på mange år. Torva har dessuten hatt mange gode tiltak i Hygieneprosjektet. Skole og SFO hadde 10,6 % i 1. kvartal, - 10,1 % i skolene og 13,6 % på SFO. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal i og 2012, og 2,0 prosentpoeng høyere enn Det er store variasjoner fra skole til skole. Smestad og Fjerdingby har svært høyt sykefravær med over 15 % for perioden, mens Nordby og Blystadlia ligger på 5-tallet. Høyt sykefravær gir store utfordringer i hverdagen. Man regner 2-4 % som et normalt sykefravær. Det er helt nødvendig å iverksette tiltak i enheter med svært høyt sykefravær. Det utarbeides i disse dager nytt attføringsreglement, samt nye rutiner for sykefraværsoppfølging. Fra høsten vil det også bli iverksatt IAverksteder for enhetene i kommunen fire ganger pr år. I tillegg iverksetter enhetene andre tiltak selv. 8

9 1. tertial Sammen om en bedre kommune Rælingen kommune deltar i det statlige utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune». Med et lokalt prosjekt under navnet «Kompetanse og heltid i fokus». Under prosjektet er det etablert to arbeidsgrupper med to separate mandater utarbeidet av prosjektgruppen og styringsgruppen; én gruppe som jobber med heltidskultur og én gruppe som jobber med kompetanse. Kompetanse Hovedleveransen fra arbeidsgruppen skal være en overordnet kompetansestrategi for kommunen som helhet. Den skal gi et godt vurderingsgrunnlag for satsing på kompetanseutvikling fremover. Strategien skal bygge på vurderinger av forholdet mellom dagens kompetanse og fremtidige kompetansebehov. Kompetansebeholdningen i dag og behovet fremover ble kartlagt høsten og oppsummert og analysert i første tertial. Arbeidet med å utarbeide kompetansestrategien skal sluttføres høsten. Det er etablert et samarbeid med Strømmen videregående skole om opprettelse av to klasser med teori for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Ufaglærte ansatte innenfor disse to fagområdene får mulighet til å delta på dette kurset med 20 plasser i hvert fag. Dette er et tiltak for å øke den generelle kompetansen innen pleie og omsorg og arbeidet med barn og unge i kommunen. Per mars har Rælingen kommune over 200 ufaglærte ansatte i fast ansettelsesforhold innenfor disse to sektorene. Heltidskultur Arbeidsgruppen heltidskultur skal prøve ut tiltak som reduserer uønsket deltid og øker andel heltidsansatte i kommunen. Det skal vurderes alternative måter å organisere bemanning på tvers av avdelinger, enheter og sektorer, både faste og vikarer. Dette innenfor et uendret totalt kostnadsbilde hvor hovedleveransen er en skriftlig rapport med en vurdering av de ulike tiltakene i tråd med punktene under beskrivelse i mandatet. Sluttrapporten skal inneholde anbefalinger for videre drift hvor fokus er kvalitet i tjenestene. Arbeidsgruppen skal videre gi en anbefaling vedrørende bemanning av det nye demenssenteret i kommunen. I arbeidet med både vurdering av pilotprosjekter og bemanningen ved demenssenteret benyttes verktøyet fra Agenda- Kaupang til å se på kostnadsdelen av de forskjellige tiltakene. Svarene fra spørreundersøkelsen om ufrivillig deltid som ble gjennomført sommeren har blitt gjennomgått og analysert. 5 ansatte kan sies å ha ufrivillig deltid, og disse blir undersøkt videre. To av disse har for eksempel fått direkte forespørsel om de ønsker å delta på teorikurs for å kunne ta fagbrev da disse er ufaglærte. 9

10 1. tertial del Drift Hovedoversikt Hovedoversikt drift består av sentrale poster og enhetsrammer. Sentrale poster er generelle budsjettposter som ikke kan henføres direkte til enhetene. Enhetsrammene budsjetteres i netto og skal finansiere enhetenes løpende drift og utvikling, med rammestyring som prinsipp. Tabell 1a viser regnskapet pr. 1. tertial målt mot periodisert budsjett i samme periode. De største avvikene hittil i år finner vi på skatt, enhetsrammer og finans. Oversikten viser at regnskapet er 13 mill svakere enn budsjettert ved 1. tertial. Avvikene på alle poster i perioden er negative. Tabell 1b viser prognosen for målt mot justert årsbudsjett. Vi forventer negative avvik på skatt og enhetsrammer, mens lønnsområdet sentralt og finans gir positive bidrag til prognosene. Den samlede prognosen er beregnet til et merforbruk på ca 6 mill knyttet til årets drift. I tillegg trenger vi å dekke inn 6,8 mill for strykning ved regnskapsavslutningen med bruk av disposisjonsfond i, samt disponere 0,4 mill til overføring av overskudd fra enhetene. Det anslås at den positive usikkerheten i prognosene er større enn den negative, og med et usikkerhetsanslag anslås resultatet å bli mellom 0 og 6 mill i merforbruk i. Tabell 1a Hovedoversikt drift Regn 1. tert 15 Bud 1. tert 15 Avvik Skatt og rammetilskudd Rentekompensasjon Sentrale inntekter Enhetsrammer Sentral lønn og pensjon Sentrale driftskostnader Finans Sentrale kostnader Merforbruk Tabell 1b Hovedoversikt drift, prognose Prog Bud Avvik Skatt og rammetilskudd Rentekompensasjon Sentrale inntekter Enhetsrammer Sentral lønn og pensjon Sentrale driftskostnader Finans Overføring til investeringer Sentrale kostnader Merforbruk

11 1. tertial Skatt og rammetilskudd Historisk har Rælingen hatt en skattevekst på samme nivå som for landet, men har ligget både noe over og under de siste årene. For forventet Rælingen en høyere vekst enn landet, men fikk reelt en lavere vekst. Forventet høyere skattevekst enn landet var basert på forventet høyere befolkningsvekst og skattenivå (skatt pr. innbygger). Befolkningsveksten i Rælingen ble høyere enn landet, men skattenivået ble lavere. Skattenivået i Rælingen har også fulgt samme nivå som for landet de siste 10 årene, og har også variert mellom å ligge noe over og noe under landsgjennomsnittet. Også for har Rælingen lagt til grunn en forventning om en noe høyere vekst enn i landet. Det ble opprinnelig budsjettert med en vekst på 5,5 % for Rælingen og 4,7 % for landet. I revidert nasjonalbudsjett ble de nasjonale prognosene nedjustert til 4,6 %. Skatteinngangen til Rælingen så langt i år, samt endelig skatteinngang i, tilsier at vi bør nedjustere forventet vekst i til samme nivå som landets anslag. Dette gir en budsjettmessig negativ prognose på skatteinngangen isolert på ca 6 mill. Tabell 2a Skatt og rammetilskudd Regn 1. tert 15 Bud 1. tert 15 Avvik Skatt Rammetilskudd Skatt og rammetilskudd Tabell 2b Skatt og rammetilskudd, prognose Prog Bud Avvik Skatt Rammetilskudd Skatt og rammetilskudd Tabell 2c Skatt pr mnd Regn Bud Avvik Januar Februar Mars April Sum Diagram 2a Skattevekst siste 10 år I revidert nasjonalbudsjett ble det også lagt inn en økning i rammetilskuddet til kommunene som kompensasjon for skattesvikten, som hele kommunenorge opplever i år. Dette utgjør nesten 3 mill for Rælingen, og demper utfordringene våre med skattesvikt betydelig. Netto negativ prognose for skatt og rammetilskudd samlet er nå 3 mill. Rentekompensasjon Kompenserte kapitalkostnader forventes å bli 4,5 mill. Dette er 0,1 mill lavere enn opprinnelig budsjett. Grunnen er at det forventes noe lavere rente enn det som ble lagt til grunn i budsjettet. Diagram 2b Skattenivå (skatt pr. innbygger) siste 10 år 11

12 1. tertial Enhetsrammer Enhetsrammene skal finansiere enhetenes løpende drift og utvikling, med rammestyring som prinsipp. Enhetsrammene er budsjettmessig delt inn i enheter slik de er presentert i organisasjonskartet, og i tillegg er det opprettet tre fellesområder som inngår i tjenesteområdene, for skoler, barnehager og helse og sosial. Fellesområdene inneholder budsjettmidler som er felles for et tjenesteområde, for eksempel tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kompetansemidler og samhandlingsreformen. Tabell 3a viser status på enhetsrammene ved 1. tertial, og tabell 3b viser hvordan avvikene er fordelt på enheter og fellesområder. Tabell 3c og 3d viser prognoser ved 1. tertial. Støtteenhetene forventer et negativt avvik. Dette gjelder et betydelig negativt avvik på eiendomsenheten. Skolesektoren forventer et negativt avvik. Avviket er fordelt på flere av skolene. 3 skoler forventer negative avvik utover 1 %. Det kan oppveies av positiv usikkerhet på fellesområdet. Barnehagesektoren forventer et lite negativt avvik. Dette er fordelt på flere av de kommunale barnehagene, men i hovedsak Sannum barnehage. På fellesområdet til barnehagene er det knyttet usikkerhet til barn i andre kommuner, samt innføringen av ny kompensasjonsordning, foreldrebetaling fra 1. mai og gratis kjernetid for familier med inntekt under en grense fastsatt av Stortinget. Foreløpig prognose på fellesområdet er balanse. Kultur forventer å gå i balanse. Helse og sosial forventer et samlet negativt avvik på omtrent 9,5 mill. Dette skyldes ulike forhold, som blant annet økt avlastningsbehov, etablering av barnebolig og generelt behov for flere ressurskrevende tjenester. Med bakgrunn i flere ressurskrevende brukere, forventer vi også en økning i tilskudd for ressurskrevende tjenester som man mottar fra staten. Netto forventet avvik på helse og sosial blir da 5,8 mill. Tabell 3a Enhetsrammer Regn 1. tert 15 Bud 1. tert 15 Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Tabell 3b Enhetsrammer, avvik fordelt på enheter og felles Enheter Felles Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Tabell 3c Enhetsrammer, prognose Prog Bud Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Tabell 3d Enhetsrammer, prognose fordelt på enheter og felles Enheter Felles Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Teknisk sektor forventer å gå i balanse. For en nærmere beskrivelse av hver enkelt enhet henvises det til enhetssidene i dette dokumentet. 12

13 1. tertial Lønn og pensjon Løpende lønnskostnader inngår i enhetenes rammer. I tillegg settes det av midler til ulike felles lønnsposter sentralt. Det er forventet et positivt avvik på omtrent 3,4 mill knyttet til dette området i tillegg til at det er positiv usikkerhet knyttet til lønnsavsetningen for årets lønnsoppgjør. Det ble samlet avsatt 12 mill til lønnsoppgjøret for og til overheng fra som ikke ble innarbeidet i HP. Beregnet overheng for ble 0,7 mill lavere enn forventet. I tillegg er det knyttet positiv usikkerhet til årets lønnsoppgjør. Med unntak av kap. 4 er ikke alle lønnsoppgjør ferdig forhandlet og faktiske kostnader for kommunen er ennå ikke beregnet. Dette vil være avklart ved 2. tertial. Kommunens pensjonskostnad for ser ut til å bli lavere enn forventet. Dette skyldes at faktisk pensjonsgrunnlag er noe lavere per 1.1. enn hva som lå til grunn ved aktuarberegningen i september. I tillegg til at det avsettes noe mer ute på enhetene enn forventet. Andre driftskostnader Generelle driftskostnader som ikke henføres direkte til en enhet budsjetteres og bokføres sentralt. Tilskudd til Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn som budsjettert. Internfakturering mot Øyeren IKT som følge av investering i infrastruktur føres også sentralt som en motpost til renter og avdrag. Forventet rente på låneporteføljen er lagt til grunn. Gebyrinntekter består av fakturagebyr, purregebyr og morarenter, og er noe høyere enn lagt til grunn i budsjettet. Betalingsgebyrer er bankgebyrer og omkostninger vi betaler til banken for ulike banktjenester. Øvrige kostnader er tilfeldige engangsposter som ikke føres på enhetene. Tabell 4a Lønn og pensjon Regn Bud 1. tert tert 15 Avvik Lønnsavsetning Seniorordning Lønnsperiodisering Personforsikringer og OU Pensjonsavsetning Sentral lønn og pensjon Tabell 4b Lønn og pensjon, prognose Prog Bud Avvik Lønnsavsetning Seniorordning Lønnsperiodisering Personforsikringer og OU Pensjonsavsetning Sentral lønn og pensjon Tabell 5a Andre driftskostnader Regn 1. tert 15 Tabell 5b Andre driftskostnader, prognose Bud 1. tert 15 Avvik Tilskudd Kirkelig fellesråd Tilskudd andre trossamfunn Internfakturering Gebyrinntekter Betalingsgebyrer Øvrige kostnader Avskrivninger Motpost avskrivninger Sentrale driftskostnader Prog Bud Avvik Tilskudd Kirkelig fellesråd Tilskudd andre trossamfunn Internfakturering Gebyrinntekter Betalingsgebyrer Øvrige kostnader Tapsføring sykepenger Avskrivninger Motpost avskrivninger Sentrale driftskostnader

14 1. tertial Finans Renteinntektene forventes å bli 7,8 mill som er 0,9 mill lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere Nibor-rente enn forventet. Renteutgiftene forventes å bli 30,5 mill som er 4,6 mill lavere enn opprinnelig budsjett. Dette skyldes betydelig lavere Nibor-rente enn forventet. For kommentarer ift renteutviklingen henvises det til vedlagte finansrapport. Avdragene forventes å bli på 38,8 mill som er 0,1 mill høyere enn budsjettert. Bruk av disposisjonsfond I er det behov for å dekke inn en strykning som ble foretatt i forbindelse med regnskapsavslutningen for på 6,8 mill, samt 0,4 mill i overført overskudd på enhetene i. I tillegg foreslås det i tertialrapporteringen å disponere ytterligere 3,5 mill for å kompensere enhetene for påløpte merkostnader knyttet til årets drift. Saldo på disposisjonsfondet etter disse justeringene er 36 mill. Tabell 6a Finans Regn Bud 1. tert tert 15 Avvik Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Finans Tabell 6b Finans, prognose Prog Bud Avvik Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Finans

15 1. tertial Investering Hovedoversikt Hovedoversikt investering viser anskaffelse av varige eiendeler og påkostning på eksisterende og varige driftsmidler og finansieringen av disse, samt kommunens utlånsvirksomhet. Hovedoversikten er en oppstilling basert på regnskapsskjema 2A. Tabell 9a viser regnskapsførte tall pr. 1. tertial sammenlignet med vedtatt årsbudsjett for. Låneopptak til investeringer følger en annen rytme enn påløpte kostnader gjennom året, derfor er det et naturlig avvik mellom finansieringsbehovet og finansieringen i løpet av året. Budsjettet for investeringer blir ikke periodisert på samme måte som for driftsbudsjettet. Tabell 9b og 9c viser fordelingen på utlån og investeringsprosjekter. Tabell 9a Hovedoversikt investering Regn 1. tert 15 Bud Disp Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Finansieringsbehov Bruk av lånemidler prosjekter Bruk av lånemidler utlån Salgsinntekter anleggsmidler Tilskudd til investeringer Momskompensasjon Mottatte avdrag på utlån Refusjoner Andre inntekter prosjekter Andre inntekter utlån Overført fra drift felles Overført fra drift prosjekter Bruk av avsetninger Finansiering Udisponert Tabell 9b Utlån Regn Bud Disp 1. tert 15 Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger og andre inntekter Bruk av lånemidler utlån Mottatte avdrag på utlån Utlån Tabell 9c Investeringsprosjekter Regn Bud Disp 1. tert 15 Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer og andeler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Momskompensasjon Andre inntekter Refusjoner Overført fra drift Investeringsprosjekter Bruk av lånemidler posjekter Invest.prosj. inkl. fellesfinansiering

16 1. tertial Investeringsprosjekter I prosjektoppfølgingen knytter vi tilskudd og andre inntekter som gjelder enkeltprosjekter direkte opp mot påløpte kostnader. Låneopptak, bruk av generelle investeringsfond og samlet overføring fra drift knyttes ikke til enkeltprosjekter, men fremgår som en fellesfinansiering. Det overføres også midler fra drift til finansiering av enkeltprosjekter, typisk kostnader som føres som investeringskostnader i henhold til regnskapsreglene, men som skal finansieres med driftsmidler. Det største prosjektet i 1. tertial er boligsosial virksomhet, som består av kjøp og salg av kommunale boliger, kjøp og salg av boliger til nye flyktninger, samt avvikling av framleie av leiligheter. Et akkumulert bilde av de samme prosjektene viser reelle restbevilgninger og merforbruk samlet i prosjektets levetid ved utgangen av 1. tertial. Låneopptakene følger bevilgningene, så positive avvik bidrar til å generere ubrukte lånemidler i balansen. Det største aktive prosjektet i et akkumulert perspektiv er rehabiliteringen av Blystadlia skole og barnehage, med påløpte kostnader på 89,4 mill. For en nærmere beskrivelse av hvert enkelt prosjekt henvises det til prosjektsidene i dette dokumentet. Tabell 9d Investeringsprosjekter 1. tertial Regn 1. tert 15 Bud Disp Rehabilitering kommunale bygg Løvenstad skole drenering Funksjonsendring kommunale bygg Boligsosial virksomhet Energieffektivisering Rehabilitering Fjerdingby omsorgssenter Løvenstadtunet nybygg Rehabilitering Blystadlia skole og ny barnehage Rehabilitering Marikollen bad Rehabilitering leiligheter Garasjeanlegg IKT-systemer Øyeren IKT Velferdsteknologi Smestad skole og elevutvikling Løvenstad skole påbygg Idrett og friluftsliv Marikollen utvikling Rusbolig Løvenstadvegen boliger trinn Hauger boliger Trivselssenteret Alarm ETT Vann og avløp Veg Trafikksikkerhet Investeringstilskudd kirkelig fellesråd Avsluttede prosjekter Sum Tabell 9e Investeringsprosjekter akkumulert Akk regn Akk bud Akk avvik Rehabilitering kommunale bygg Løvenstad skole drenering Funksjonsendring kommunale bygg Trivselssenteret - parkeringsplass Boligsosial virksomhet Energieffektivisering Rehabilitering Fjerdingby omsorgssenter Løvenstadtunet nybygg Rehabilitering Blystadlia skole og 89 ny 417 barnehage Rehabilitering Marikollen bad Rehabilitering leiligheter Garasjeanlegg IKT-systemer Øyeren IKT Velferdsteknologi Smestad skole og elevutvikling Løvenstad skole påbygg Idrett og friluftsliv Nærmiljøanlegg Marikollen utvikling Rusbolig Løvenstadvegen boliger trinn Hauger boliger Trivselssenteret Alarm ETT Vann og avløp Veg Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhet Investeringstilskudd kirkelig fellesråd Egenkapitalinnskudd Sum

17 1. tertial Utlån Rælingen kommunes utlånsvirksomhet omfatter i hovedsak to typer utlån: Formidlingslån og sosiale lån. Formidlingslån, tidligere kalt etableringslån, er en behovsprøvet låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi skal kunne skaffe seg eller beholde egen bolig. Kommunene forvalter ordningen gjennom Husbanken, og videreformidler lånene på vegne av staten. Startlån er fremhevet som et viktig virkemiddel i «Boligsosial handlingsplan » vedtatt i kommunestyret , som et tiltak for en offensiv tilnærming for å få flere inn i egeneide boliger. Ved 1. tertial har kommunen 96,1 mill i utestående fordringer og en lånegjeld på 116,3 mill. Ubrukte lånemidler på 16,4 mill fremgår i balansen. Risikoprofilen er 25 %, dvs. et maksimalt tap på ca 24 mill. Kommunen har også et tapsfond på ca 1,2 mill. I kommunestyret i sak om endring av reglene for startlån ble det vedtatt at søkere må være folkeregistrert i Rælingen kommune og at startlån kan brukes til fullfinansiering av bolig. Tabell 14a Utlån samlet Tabell 14b Formidlingslån fordringer Tabell 14c Formidlingslån gjeld Tabell 14d Sosiale lån fordringer 2013 Formidlingslån Sosiale lån Sum utlån Nye utlån Mottatte ordinære avdrag Mottatte e.o. avdrag Avskrevet Saldo fordring formidlingslån Nye låneopptak Betalte avdrag Betalte e.o. avdrag 0 0 Saldo gjeld lån til formidling Nye utlån Mottatte avdrag Avskrevet Saldo sosiallån Boligmarkedet er markant endret til det verre for vanskeligstilte den siste tiden, både i forhold til leie og eie. Alternativet til startlån er økte utgifter til supplerende sosialstønad til boutgifter. Sosiale lån er en annen type lån kommunen kan gi som alternativ til økonomisk sosialhjelp. Det kan gis i tilfeller der låntaker har økonomiske muligheter og forventes å kunne starte nedbetaling innen rimelig tid. Disse utlånene finansierer kommunen med egne midler (ikke låneopptak) med 100 % risiko. Ved 1. tertial har vi totalt utestående fordringer på sosiale lån på 0,7 mill. Det er de siste årene ryddet og avskrevet foreldede lån knyttet til sosiale lån. Sosiale lån vil ikke være et prioritert virkemiddel framover. 17

18 1. tertial Enhetsdel Cupåpning Marikollen 22. april Rælingen FK- Lillestrøm SK 18

19 1. tertial 0010 Rådmannskontoret Rådmann Eivind Glemmestad Viktige hendelser Hovedopptak til barnehager til august er gjennomført. Klart språk i Rælingen er etablert. Prosjekt IKT-innovasjon og utvikling er opprettet for å sette trykk på utvikling av kultur for innovasjon og nyskapning. Status utviklingsområder Forslag til kommunedelplan for klima og energi er ferdig utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn. Tilstandsrapport for natur og miljø er under utarbeidelse og vil bli lagt frem for politisk behandling i august. Utforming av Strategi for skoleeier er i sluttfasen. Saken legges fram for politisk behandling i juni. Revisjon av helse- og omsorgsplan er i sluttfasen og vil legges fram for politisk behandling i august. Anskaffet ny versjon av sak-/arkivsystemet for å imøtekomme kravene til digital kommunikasjon mot innbyggerne. Ferdigstilt prosjektveileder. Ferdigstilt strategi for velferdsteknologi til politisk behandling. Utarbeiding av en folkehelseoversikt er i sluttfasen, og legges fram for behandling i august. Arbeidet med helhetlig ROS-analyse er i gang. Kjerneoppgaver Rådmannskontorets hovedoppgave er å bidra til riktig beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse. Rådmannskontoret skal også bistå ledelsen i å ivareta sitt eieransvar for de kommunale virksomhetene og å bistå enheter i utvikling og tilpasning av tjenestene. I tillegg ivaretas politisk sekretariat med ansvar for valgavvikling, strategisk kommunikasjonsvirksomhet, beredskapsledelse, natur- og miljørådgivning, helse- og omsorgsrådgivning, administrativ og strategisk utvikling av IKT, overordnet planlegging, juridisk rådgivning, prosjektansvar for store bygge-prosjekt og forvaltning for skole- og barnehageområdet. Samhandlingskontoret er organisatorisk tillagt enheten. 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % 3,6 % 5,2 % 0,0 % Kostnader til organisasjonsevalueringen tas av ledige lønnsmidler. Sykefravær 0,5 4,3 4,8 1,3 1,3 0 0,3 2 2, Korttid Langtid Total Økning i langtidssykefravær skyldes sammenhengende langtidssykemelding 1. kvartal som ikke er arbeidsrelatert. 19

20 1. tertial 0030 Organisasjonsenheten Organisasjonssjef Bjørn Ivar Rindal Viktige hendelser Personalkonsulent er ansatt fast etter intern omdisponering av stilling i enheten. Servicetorget har tatt i bruk chattefunksjon, der innbyggere kan få komme i direkte dialog om enklere saker via en nettløsning. Nyutviklet rekrutteringskurs gjennomført første gang i mars for avdelingsledere. Hygieneprosjektet i barnehagene er besluttet forlenget frem til 1. kvartal Status utviklingsområder Nytt attføringsreglement er utarbeidet, og behandles i AMU 19. mai. Fullelektronisk personalarkiv er opprettet for alle nyansatte etter , og eldre dokumenter digitaliseres fortløpende. «Sammen om en bedre kommune» er i rute, og beskrives særskilt i egen rapport. Kjerneoppgaver Enheten er kommunens sentrale lønns- og personalfunksjon, og arbeider med overordnede personal- og arbeidsgiverpolitiske spørsmål. Enheten er rådgiver og veileder til ledere i vanskelige personalsaker, og administrerer frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger. Enheten har systemansvar for kommunens arkiv-, HMS-, kvalitets- og lønnssystemer. Øvrige kjerneoppgaver er dokumentbehandling og arkivtjenester med kommunens post- og kopieringstjeneste og servicetorg. Videre har enheten ansvar for ajour- og vedlikehold av saksbehandlingssystemet, og støtter rådmannskontoret ved gjennomføring av kommune- og stortingsvalg. 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % 1,2 % 0,4 % -0,7 % Sykefravær 8 6,4 4,9 4,6 3,1 1,8 3,8 0 3, Korttid Langtid Total Sykefraværet er 0,9% høyere enn målsettingen. Korttidsfravær knyttet til influensa og planlagt operasjon. Målsettingen om 2,9% står fast. 20

2. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret 12. november 2014

2. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret 12. november 2014 2. tertial Vedtatt i kommunestyret 12. november 2. tertial 2 2. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Samfunns- og tjenesteutvikling... 6 Organisasjon... 8... 10 Enhetssider... 18 0010 Rådmannskontoret...

Detaljer

1. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014

1. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 1. tertial Vedtatt i kommunestyret 18.06. 1. tertial 2 1. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Samfunns- og tjenesteutvikling... 6 Organisasjon... 7... 9 Enhetssider... 17 0010 Rådmannskontoret...

Detaljer

1. tertial 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.06.2013

1. tertial 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.06.2013 Vedtatt i kommunestyret 19.06.2013 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Tilbakeblikk... 5 Samfunn... 8 Organisasjon... 10... 11 Enhetssider... 18 0010 - Rådmannskontoret... 19 0030 - Organisasjonsenheten...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Psykisk helsearbeid for barn og unge i Rælingen, planarbeid og. Fylkesmannens Helsekonferanse 2013

Psykisk helsearbeid for barn og unge i Rælingen, planarbeid og. Fylkesmannens Helsekonferanse 2013 Psykisk helsearbeid for barn og unge i Rælingen, planarbeid og praksis Fylkesmannens Helsekonferanse 2013 Organisering Rådmannen Blystadlia skole Mårbakken barnehage Kultur- og fritidsenheten Enhet familie

Detaljer

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 18.06. i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Innhold Kompetansestrategier...

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommune deltar i pulje 7 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/266 15/3576 Tone Larsen 23.11.2015 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015 Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Bruk av avsetninger Med utgangspunkt i prognosetall fra KS og revidert

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer