1. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014"

Transkript

1 1. tertial Vedtatt i kommunestyret

2 1. tertial 2

3 1. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Samfunns- og tjenesteutvikling... 6 Organisasjon Enhetssider Rådmannskontoret Organisasjonsenheten enheten Øyeren IKT Eiendomsenheten Blystadlia skole og barnehage Fjerdingby skole Løvenstad skole Nordby skole Rud skole Marikollen ungdomsskole Sandbekken ungdomsskole Smestad skole Mårbakken barnehage Sannum barnehage Elgen barnehage Løvlia barnehage Barnehageenheten Lilleborg og Torva Løvenstad barnehage Heimen barnehage Kultur og fritidsenheten Enhet familie og helse NAV Hjemmebaserte tjenester Institusjonstjenester Tilrettelagte tjenester Tjenestekontoret for helse og omsorg Kommunalteknikk Utbyggingsservice Prosjektsider Rehabilitering kommunale bygg Løvenstad skole drenering Funksjonsendring kommunale bygg Trivselssenteret parkeringsplass Boligsosial virksomhet Kjøp av utleieboliger til bosetting av nye flyktninger Energieffektivisering Rehabilitering Fjerdingby omsorgssenter Demenssenter Rehabilitering Blystadlia skole og ny barnehage Rehabilitering Marikollen bad IKT systemer Øyeren IKT infrastruktur Øyeren IKT Smestad skole og elevtallsutvikling Løvenstad skole påbygg Idrett og friluftsliv Nærmiljøanlegg Marikollen idrettspark Rusbolig Vann og avløp Veg Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhet Parkeringsregulering Planer og strategidokumenter Vedlegg: Finansrapport 3

4 1. tertial 4

5 1. tertial Innledning Tertialrapporten har følgende inndeling: Samfunns- og tjenesteutvikling Organisasjon Enhetssider Prosjektsider Tertialrapporten tar utgangspunkt i det ettårige perspektivet i gjeldende handlingsprogram, og er en oppsummering av perioden sett i forhold til mål og rammer gitt i handlingsprogrammet. Samfunns- og tjenesteutvikling Kort oppsummering av befolkningsutvikling. Fremdrift på satsingsområdene i handlingsprogrammet blir presentert i årsberetning. Organisasjon En kort presentasjon av sykefravær i første kvartal. kapittelet følger opp den økonomiske delen av vedtatt handlingsprogram. I henhold til forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 10 skal kommunen gjennom budsjettåret legge frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak. Enhetssider Enhetssidene inneholder informasjon om enhetenes viktige hendelser, status utviklingsområder, kjerneoppgaver, økonomi og sykefravær. Prosjektsider Prosjektsidene inneholder en beskrivelse med investeringsbegrunnelse med vedtak og bevilgninger, status på tiltak i rapporteringsperioden og økonomisk oversikt. Vedlegg Vedlegg til tertialrapporten er finansrapport. 5

6 1. tertial Samfunns- og tjenesteutvikling Befolkningsutvikling Pr 1.4. består Rælingens befolkning av innbyggere. Veksten i årets tre første måneder har vært på om lag 0,5 %, dvs 82 innbyggere. På årsbasis vil en fremskriving til total vekst bli på 2 % i (forutsatt lik vekst gjennom året). Sammenlignet med 1. kvartal er fødselsoverskuddet vesentlig høyere i år enn i fjor, og nettoinnflyttingen er noe lavere i år enn i fjor. Diagram 1a Befolkningsvekst 1. kvartal, antall innbyggere Samlet er vekstnivået hittil i år omtrent som på tilsvarende tidspunkt i fjor, noe høyere. Fødselsoverskuddet utgjør over halvparten av total vekst hittil i år, noe som er særs høyt sammenlignet med andre kommuner i Akershus og med landssnittet Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Totalvekst Diagram 1b Befolkningsvekst pr år, prosent 6

7 1. tertial Organisasjon Sykefravær Sykefraværet totalt i kommunen for 1. kvartal var på 9,4 %, hvorav 3,3 % var korttidsfravær (kortere enn 16 dager). Dette er en økning på 1,1 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal, men 0,7 prosentpoeng lavere enn for 2012 og 0,1 prosentpoeng høyere Diagram 2a Sykefravær 1. kvartal, prosent Pleie og omsorg (sykehjemmene, hjemmebaserte tjenester tjenestekontoret og ETT) har 11,8 % i 1. kvartal, en økning på 2 prosentpoeng fra, men 0,7 prosentpoeng reduksjon i forhold til Institusjonstjenestene har hatt en god nedgang, mens ETT og hjemmebaserte tjenester har hatt en markant økning. Korttidsfraværet for PLO var 3,7 %. Barnehagene har slitt med høyt fravær de siste årene, og har for 1. kvartal 13,0 %, hvorav 4,8 % er korttidsfravær. Dette er en markant økning i forhold til tidligere år med 2,1 prosentpoeng fra 1. kvartal i fjor, 3,4 prosentpoeng i forhold til 2012, og 2,7 prosentpoeng høyere enn i Høyt sykefravær er en hovedutfordring for mange av barnehagene. Et hygieneprosjekt er startet opp i disse enhetene fra 2. kvartal med fokus på å redusere sykefraværet. Diagram 2b Sykefravær 1. kvartal pr. sektor, prosent Skole og SFO hadde 9,7 % i 1. kvartal, - 9,1 % i skolene og 14 % på SFO. Dette er en økning på 2,2 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal i fjor, men noe bedre enn 2012 og likt som Det er store variasjoner fra skole til skole. Nordby har et fravær på 1,9 % for perioden, mens andre skoler/sfo har over 13 % sykefravær, og da gir dette store utfordringer i hverdagen. 7

8 1. tertial Saman om ein betre kommune Rælingen kommune deltar i det statlige utviklingsprogrammet «Saman om ein betre kommune». I Rælingen er det etablert et lokalt prosjekt under navnet «Kompetanse og heltid i fokus». Under prosjektet er det etablert to arbeidsgrupper med to separate mandater utarbeidet av prosjektgruppen og styringsgruppen. Mandatet for kompetansestrategi Hovedleveransen fra prosjektgruppen skal være en overordnet kompetanseutviklingsstrategi for kommunen som helhet. Den skal gi et godt vurderingsgrunnlag for satsing på kompetanseutvikling fremover. Kompetansestrategien skal bygge på vurderinger av forholdet mellom dagens kompetanse og fremtidig kompetansebehov og hvilke satsingsområder som gir størst effekt. Mandatet for heltidskultur Sette sammen arbeidsgrupper for å prøve ut tiltak som reduserer uønsket deltid og øker andel heltidsansatte i kommunen som helhet. Vurdere alternative måter å organisere bemanning på tvers av avdelinger, enheter og sektorer, både faste og vikarer. Dette innenfor et uendret totalt kostnadsbilde hvor hovedleveransen er en skriftlig rapport med en vurdering av de ulike tiltakene i tråd med punktene under beskrivelse i mandatet. Videre skal sluttrapporten også inneholde anbefalinger for videre drift. Fokus er kvalitet i tjenestene. Kompetansestrategi Det er blitt utarbeidet et samtaleverktøy for dialog med enhetsledere i den hensikt å skaffe et helhetsbilde over kommunens kompetansebeholdning og fremtidig behov. Denne oversikten er grunnlaget for diskusjoner og videre arbeid med hvordan tilegne seg kritisk kompetanse i fremtiden. I etterkant av samtalene skal svarene oppsummeres, mulige tiltak kartlegges, risikovurderes og eventuelt igangsettes. Heltidskultur Det er utarbeidet et spørreskjema for undersøkelse av uønsket deltid i kommunen. Hensikten med undersøkelsene er å kartlegge muligheter for å øke stillingen til deltidsansatte og å kartlegge årsakene til denne deltiden. Arbeidsgruppen valgte å utarbeide nytt spørreskjema for å få eksakt nåsituasjon for deltid og for å kunne kjøre samme sammenligning etter endt utprøvning. I etterkant av disse undersøkelsene skal svarene analyseres og tiltak konkretiseres, risikovurderes og igangsettes. 8

9 1. tertial Drift Hovedoversikt Driftsbudsjettet består av sentrale poster og enhetsrammer. Sentrale poster er generelle budsjettposter som ikke kan henføres direkte til enhetene. Enhetsrammene budsjetteres i netto og skal finansiere enhetenes løpende drift og utvikling, med rammestyring som prinsipp. Tabell 1a viser regnskapet pr. 1. tertial målt mot periodisert budsjett i samme periode. De største avvikene hittil i år finner vi på skatt, enhetsrammer og finans. Oversikten viser at regnskapet er 4,9 mill bedre enn budsjettert ved 1. tertial. Tabell 1b viser prognosen for målt mot justert årsbudsjett. Vi forventer positive avvik innen tilskudd ressurskrevende tjenester og finans, mens enhetsrammene viser samlet et forventet merforbruk. Den samlede beregnede prognosen viser et merforbruk på om lag 2 mill, som usikkerheten tatt i betraktning anslås som balanse. Det er noe negativ usikkerhet knyttet til at skatteinntektene hittil i år har vært lavere enn budsjett hver måned. Det er positiv usikkerhet knyttet til forventet egenkapitalinnskudd ved bytte av pensjonsleverandør. Noe større positiv usikkerhet enn negativ, dermed anslås resultatet til balanse +/- 5 mill. Det er i tillegg en betydelig negativ usikkerhet knyttet til en pågående erstatningssak ved anbudskonkurranse for bygging av demenssenter. Størrelsen er usikker, og en eventuell budsjettjustering vil bli gjort i forbindelse med 2. tertialrapport når forhandlingene er avsluttet. Tabell 1a Hovedoversikt drift Regn 1. tert 14 Tabell 1b Hovedoversikt drift, prognose Bud 1. tert 14 Avvik Skatt og rammetilskudd Rentekompensasjon Tilskudd ress.kr. tjenester Sentrale inntekter Enhetsrammer Sentral lønn og pensjon Sentrale driftskostnader Finans Sentrale avsetninger Sentrale kostnader Merforbruk Prog Bud Avvik Skatt og rammetilskudd Rentekompensasjon Tilskudd ress.kr. tjenester Sentrale inntekter Enhetsrammer Sentral lønn og pensjon Sentrale driftskostnader Finans Sentrale avsetninger Sentrale kostnader Merforbruk

10 1. tertial Skatt og rammetilskudd Det ble budsjettert med en skatteinngang på 428,8 mill i basert på en forventet vekst på 6,5 % i og 3,3 % i. Beregningene er basert på nasjonale prognoser ved bruk av prognosemodell fra KS. Den reelle skatteveksten i ble 6,2 %. I revidert nasjonalbudsjett ble anslaget på inntekts- og formueskatt i kommunesektoren i nedjustert noe. Oppdaterte kriterier i prognosemodellen kombinert med et noe forsiktig anslag i opprinnelig budsjett tilsier at Rælingen ikke trenger å nedjustere anslaget for. Vi registrerer imidlertid en reell skatteinngang pr. måned som ligger noe under budsjett, og håndterer dette i første omgang som negativ usikkerhet. En svikt i skatteinngangen vil normalt kompenseres på slutten av året gjennom inntektsutjevningen, forutsatt at landet totalt ikke opplever en ytterligere lavere skatteinngang enn anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Rentekompensasjon Kompenserte kapitalkostnader forventes å bli 4,9 mill. Dette er 0,2 mill høyere enn i opprinnelig budsjett. Grunnen er at det forventes noe høyere rente enn det som ble lagt til grunn i budsjettet som følge av at marginpåslaget på Husbanklån ble økt med 0,5 % fra 1. mars. Tabell 2a Skatt og rammetilskudd Regn 1. tert 14 Tabell 2b Skatt og rammetilskudd, prognose Bud 1. tert 14 Avvik Skatt Rammetilskudd Skatt og rammetilskudd Prog Bud Avvik Skatt Rammetilskudd Skatt og rammetilskudd Tabell 2c - Skatteinngang pr måned Regn Bud Avvik Januar Februar Mars April Sum Tilskudd ressurskrevende tjenester Tilskudd ressurskrevende tjenester for ser ut til å bli høyere enn budsjettert. Forventet positivt avvik på omtrent 3 mill. Bakgrunnen er økt ressursbruk og flere brukere enn forventet. 10

11 1. tertial Enhetsrammer Enhetsrammene er budsjettmessig delt inn i enheter slik de er presentert i organisasjonskartet, og i tillegg er det opprettet tre fellesområder som inngår i de samlede enhetsrammene, for skoler, barnehager og helse og sosial. Fellesområdene inneholder budsjettmidler som er felles for en sektor, for eksempel tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kompetansemidler og samhandlingsreformen. Tabell 3a viser status på enhetsrammene ved 1. tertial, og tabell 3b viser hvordan avvikene er fordelt på enheter og fellesområder. Tabell 3c og 3d viser prognoser ved 1. tertial. Støtteenhetene forventer å gå i balanse. Skolesektoren forventer et lite negativt avvik da negative avvik på enkeltskolene på ca 1,6 mill kun delvis dekkes inn av forventet mindreforbruk på fellesområdet. Barnehagesektoren forventer et samlet negativt avvik. Hvor de kommunale barnehagene omtrent går i balanse, mens fellesområdet for barnehagene forventer et negativt avvik på omtrent 1,5 mill. Avviket på fellesområdet skyldes i hovedsak en økning i det kommunale tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene utover hva som er budsjettert. Bakgrunnen for det er flere barn enn forventet og en økning av tilskuddssatsen til drift. Positiv usikkerhet knyttet til refusjon for barn i andre kommuner. Kultur forventes å gå i balanse. Helse og sosial forventer et samlet negativt avvik. Det ble i budsjettet avsatt midler på fellesområdet til helse og sosial, til dekning av uforutsigbare kostnader. Deler av dette beløpet foreslås omdisponert til andre enheter innen helse og sosial. Bakgrunnen er et midlertidig behov i mange av enhetene, for styrket bemanning. Utover dette forventes det negativt avvik i barneverntjenesten og hos NAV, som følge av økt behov for sosialhjelp. Det er også negativ usikkerhet knyttet til institusjonstjenesten. Øvrige enheter, etter omdisponering, forventer et positivt avvik eller balanse. Tabell 3a Enhetsrammer Regn 1. tert 14 Bud 1. tert 14 Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Tabell 3b Enhetsrammer fordelt Enheter Felles Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Tabell 3c Enhetsrammer, prognose Prog Bud Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Tabell 3d Enhetsrammer fordelt, prognose Enheter Felles Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Teknisk sektor forventer å gå med et underskudd pga økt tilskudd til NRBR. For en nærmere beskrivelse av hver enkelt enhet henvises det til enhetssidene i dette dokumentet. 11

12 1. tertial Sentral lønn og pensjon I revidert nasjonalbudsjett ble lønnsvekstanslaget samlet sett for norsk økonomi nedjustert fra 3,5 % til 3,3 %. Siden lønnsoppgjøret i kommunen ikke er avsluttet for, blir dette nærmere vurdert ved 2. tertial. Vi har i byttet pensjonsleverandør for ordinær tjenestepensjon. Ny leverandør er KLP. Flytteoppgjøret er ennå ikke klart, så det er fortsatt usikkerheter knyttet til regnskapskostnadene for. Sentrale driftskostnader Driftstilskuddet til Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn bokføres sentralt. Ingen endringer fra budsjett. Internfakturering mot Øyeren IKT som følge av investering i infrastruktur føres også sentralt som en motpost til renter og avdrag. Gebyrinntekter består av fakturagebyr, purregebyr og morarenter. Betalingsgebyrer er bankgebyrer og omkostninger vi betaler til banken for ulike banktjenester. Øvrige kostnader er tilfeldige engangsposter som ikke skal belastes enhetene. Finans Renteinntektene forventes å bli som budsjettert. Renteutgiftene forventes å bli 32,1 mill som er 2,6 mill lavere enn opprinnelig budsjett. Dette skyldes lavere Nibor-rente enn forventet og at utført rentebinding ble inngått til en lavere rente enn forutsatt. For kommentarer ift renteutviklingen henvises det til vedlagte finansrapport. Avdragene forventes å bli på 35,8 mill som er 0,9 mill høyere enn budsjettert. Grunnen til dette er at gjennomsnittlig levetid på anleggsmidlene er noe lavere enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Tabell 4a Sentral lønn og pensjon Tabell 4b Sentral lønn og pensjon, prognose Tabell 5a Sentrale driftskostnader Tabell 5b Sentrale driftskostnader, prognose Tabell 6a Finans Regn 1. tert 14 Bud 1. tert 14 Avvik Lønnsavsetning Lønnsperiodisering Pensjonsavsetning Sentral lønn og pensjon Prog Bud Avvik Lønnsavsetning Lønnsperiodisering Pensjonsavsetning Sentral lønn og pensjon Regn 1. tert 14 Bud 1. tert 14 Avvik Tilskudd Kirkelig fellesråd Tilskudd andre trossamfunn Internfakturering Gebyrinntekter Betalingsgebyrer Øvrige kostnader Sentrale driftskostnader Prog Bud Avvik Tilskudd Kirkelig fellesråd Tilskudd andre trossamfunn Internfakturering Gebyrinntekter Betalingsgebyrer Øvrige kostnader Sentrale driftskostnader Regn 1. tert 14 Bud 1. tert 14 Avvik Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Finans Tabell 6b Finans, prognose Prog Bud Avvik Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Finans

13 1. tertial Sentrale avsetninger Avsetninger til disposisjonsfondet kan gjøres både sentralt og fra enhetene. Avsetninger budsjetteres gjennom året, for eksempel ved tertialrapporteringer, mens regnskapsføringen finner sted på slutten av året i forbindelse med regnskapsavslutninger. Avsetninger til disposisjonsfond kan i regnskapet avvike fra budsjettert på grunn av strykningsreglene. Tabell 7 Sentrale avsetninger, prognose Prog Bud Avvik Avsetninger Bruk av avsetninger Overføring til investering Sentrale avsetninger I opprinnelig budsjett er det ikke planlagt sentrale avsetninger til disposisjonsfondet. Det er imidlertid budsjettert med å disponere deler av kompetansefondet til delfinansiering av prosjektstilling og fagutviklingssykepleier ihht HP, samt en planlagt disponering fra det generelle disposisjonsfondet til delfinansiering av egentkapitaltilskudd til KLP. Som overføring til investeringsregnskapet er det budsjettert med en innbetaling på 14 mill i egenkapitaltilskudd til KLP i forbindelse med bytte av pensjonsleverandør for ordinær pensjonsordning fra DnB Liv til KLP. Flytteprosessen er ikke avsluttet, men antas å ferdigstilles i løpet av juni/juli. Størrelsen på innbetalingen er foreløpig ikke kjent, men anslaget på 14 mill antas å inneholde noe positiv usikkerhet i henhold til foreløpige signaler fra KLP. 13

14 1. tertial Investering Hovedoversikt Investeringsbudsjettet viser anskaffelse av varige eiendeler og påkostning på eksisterende varige driftsmidler og finansieringen av disse, samt kommunens utlånsvirksomhet. Hovedoversikten er en oppstilling basert på regnskapsskjema 2A investering. Tabell 8a viser hovedoversikt investeringer ved 1. tertial. Låneopptak til investeringer følger en annen rytme enn påløpte kostnader gjennom året, derfor er det naturlig med avvik mellom finansieringsbehov og finansiering gjennom året. Budsjettet for investeringer blir dessuten ikke periodisert på samme måte som i drift, derfor blir det også avvik mellom årsbudsjettet og påløpte kostnader ved 1. tertial. Tabell 8b og 8c viser fordelingen på hhv utlån og investeringsprosjekter. Tabell 8a Hovedoversikt investering Regn 1. tert 14 Bud Disp Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Finansieringsbehov Bruk av lånemidler prosjekter Bruk av lånemidler utlån Salgsinntekter anleggsmidler Tilskudd til investeringer Momskompensasjon Mottatte avdrag på utlån Refusjoner Andre inntekter Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Finansiering Udekket Tabell 8b Utlån Regn 1. tert 14 Tabell 8c Investeringsprosjekter Regn 1. tert 14 Bud Disp Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger og andre inntekter Bruk av lånemidler utlån Mottatte avdrag på utlån Utlån Bud Disp Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer og andeler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Momskompensasjon Refusjoner Overført fra driftsregnskapet Investeringsprosjekter Bruk av lånemidler prosjekter Invest.prosj. inkl. fellesfinansiering

15 1. tertial Investeringsprosjekter Tabell 8d viser påløpte kostnader og inntekter som henføres direkte til investeringsprosjektene i. Lånefinansieringen er felles for alle prosjektene og er ikke en del av prosjektoppfølgingen. Det er påløpt netto kostnader (inkl. inntekter) på 50,5 mill i 1. tertial. De største bevilgningene i er demenssenter og rehabilitering av Blystadlia skole, sammen med vann og avløp. Tabell 8e viser akkumulert status på de samme prosjektene, inkludert historiske bevilgninger og påløpt regnskap tidligere år. Demenssenter og rehabilitering av Blystadlia skole er også de største investeringsprosjektene i et akkumulert perspektiv, sammen med vann og avløp. Kolonnen «akkumulert avvik» representerer restbevilgning som ikke er disponert enda, altså kostnader vi forventer vil påløpe i løpet av året. For en nærmere beskrivelse av hvert enkelt prosjekt henvises det til prosjektsidene i dette dokumentet. Tabell 8d Investeringsprosjekter fordelt Regn 1. tert 14 Bud Disp Rehabilitering kommunale bygg Løvenstad skole drenering Funksjonsendring kommunale bygg Trivselssenteret - parkeringsplass Boligsosial virksomhet Kjøp av utleieboliger til bosetting av 13 nye 800 flyktninger Energieffektivisering Rehabilitering Fjerdingby omsorgssenter Demenssenter Rehabilitering Blystadlia skole og 16 ny 708 barnehage Rehab. Marikollen bad IKT-systemer Øyeren IKT Smestad skole og elevutvikling Løvenstad skole påbygg Idrett og friluftsliv Nærmiljøanlegg Marikollen utvikling Rusbolig Vann og avløp Veg Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhet Øvrige prosjekter Sum Tabell 8e - Investeringsprosjekter akkumulert Akk Akk regn bud Akk avvik Rehabilitering kommunale bygg Løvenstad skole drenering Funksjonsendring kommunale bygg Trivselssenteret - parkeringsplass Boligsosial virksomhet Kjøp av utleieboliger til bosetting av 13 nye 800 flyktninger Energieffektivisering Rehabilitering Fjerdingby omsorgssenter Demenssenter Rehabilitering Blystadlia skole og 81 ny 980 barnehage Rehab. Marikollen bad IKT-systemer Øyeren IKT Smestad skole og elevutvikling Løvenstad skole påbygg Idrett og friluftsliv Nærmiljøanlegg Marikollen utvikling Rusbolig Vann og avløp Veg Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhet Øvrige prosjekter Sum

16 1. tertial Utlån Rælingen kommunes utlånsvirksomhet omfatter i hovedsak to typer utlån: Startlån og sosiale lån. Startlån Startlån, tidligere kalt etableringslån, er en behovsprøvet låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi skal kunne skaffe seg eller beholde egen bolig. Kommunene forvalter ordningen gjennom Husbanken, og videreformidler lånene på vegne av staten. Startlån er fremhevet som et viktig virkemiddel i Boligsosial handlingsplan vedtatt i kommunestyret , som et tiltak for en offensiv tilnærming for å få flere inn i egeneide boliger. Tabell 9b og c viser hhv fordringene og gjelden kommunen har knyttet til startlånsordningen. Ved utgangen av 1. tertial har kommunen 95,1 mill i utestående fordringer og en lånegjeld på 101,2 mill. Ubrukte lånemidler på 13,3 mill fremgår i balansen. Risikoprofilen er 25 %, dvs. et maksimalt tap på ca 23,8 mill. Kommunen har også et tapsfond på ca 1,2 mill. Tabell 9a Utlån samlet 2012 Startlån Sosiale lån Sum utlån Tabell 9b Startlån fordringer 2012 Nye utlån Mottatte ordinære avdrag Mottatte e.o. avdrag Avskrevet Saldo startlånsfordring Tabell 9c Startlån gjeld 2012 Nye låneopptak Betalte avdrag Betalte e.o. avdrag Saldo startlånsgjeld Tabell 9d Sosiale lån fordringer 2012 Nye utlån Mottatte avdrag Avskrevet Saldo sosiallån I kommunestyret i sak om endring av reglene for startlån ble det vedtatt at søkere må være folkeregistrert i Rælingen kommune og at startlån kan brukes til fullfinansiering av bolig. Boligmarkedet er markant endret til det verre for vanskeligstilte den siste tiden, både i forhold til leie og eie. Alternativet til startlån er økte utgifter til supplerende sosialstønad til boutgifter. Sosiale lån Sosiale lån er en annen type lån kommunen kan gi som alternativ til økonomisk sosialhjelp. Det kan gis i tilfeller der låntaker har økonomiske muligheter og forventes å kunne starte nedbetaling innen rimelig tid. Disse utlånene finansierer kommunen med egne midler (ikke låneopptak) med 100 % risiko. Tabell 9d viser status på sosiale lån. Ved utgangen av 1. tertial har vi totalt utestående fordringer på sosiale lån på 0,7 mill. Det er de siste årene ryddet og avskrevet foreldede lån knyttet til sosiale lån. Sosiale lån vil ikke være et prioritert virkemiddel framover. 16

17 1. tertial Enhetssider 17

18 1. tertial 0010 Rådmannskontoret Rådmann Eivind Glemmestad Viktige hendelser Ny organisering av rådmannskontoret innført fra 1.1. Kommuneplanens samfunnsdel -25 foreligger opptrykket og i «ny drakt». Samfunnsdelen er også utarbeidet som brosjyre (kortversjon). Hovedopptaket til barnehageåret /15 er gjennomført. Alle med rett til plass samt en del uten rett er gitt tilbud. «Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket» jf. 12 i barnehageloven. Brukers behov og tilbud samsvarer ikke. Smestad/Fjerdingby er sprengt mens ledighet Blystadlia/Løvenstad. Det ble gjennomført dialogmøte med komite for oppvekst, rektorene og skoleeier i arbeidet med Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen i januar. Status utviklingsområder Arbeidet med å utvikle måleindikatorer for våre styringsmål pågår. Et avgrenset utvalg indikatorer skal være klare til å kunne integreres i HP Arbeidet med å utvikle et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid er i startfasen. Arbeidet skal ivareta krav om å ha oversikt over faktorer som kan påvirke folkehelsen. Arbeidet skal integreres inn mot vår plan- og styringssyklus. Det er gjennomført tiltak for å gjøre rådhuset mer miljøvennlig. Politisk sak fremmes i 2. tertial. Arbeidet med å revidere kommunedelplan klima og energi pågår. Planen forventes vedtatt våren Innført Feide i Rælingsskolen slik at elever og lærere får en effektiv innlogging til pedagogiske programmer. Kjerneoppgaver Rådmannskontorets hovedoppgave er å bidra til riktig beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse. Rådmannskontoret skal også bistå ledelsen i å ivareta sitt eieransvar for de kommunale virksomhetene og å bistå enheter i utvikling og tilpasning av tjenestene. I tillegg ivaretas politisk sekretariat med ansvar for valgavvikling, strategisk kommunikasjonsvirksomhet, beredskapsledelse, miljøvernrådgivning, administrativ og strategisk utvikling av IKT, overordnet planlegging, juridisk rådgivning, prosjektansvar for store byggeprosjekt og forvaltning for skole- og barnehageområdet. Samhandlingskontoret er organisatorisk tillagt enheten. (inkl. politisk og samh.kont.) 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % -2,0 % 6,5 % 0,0 % Forventet underskudd på 0100 dekkes opp ved overskudd 0010 som følge av ledig rådgiverstilling. Sykefravær 1,4 6,3 4, ,5 4,3 4,8 1,2 1,2 0 Korttid Langtid Total Positiv nedgang i sykefravær. Skiftet ut interaktive tavler i alle undervisningsrom i Rælingsskolen, samt gjennomført omfattende opplæring av alle lærere. Arbeidet med nye nettsider for Rælingen kommune er i rute og ventes lansert i 2. tertial. Anskaffelse av ekstern leverandør av voksenopplæring ligger ute på Doffin. Skoleeier arrangerte workshop for skolenes ledelse for å jobbe med system for internkontroll i april. Arbeid med helhetlig ROS-analyse ikke igangsatt, men forventes utarbeidet innen utgangen av året. 18

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

2. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret 12. november 2014

2. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret 12. november 2014 2. tertial Vedtatt i kommunestyret 12. november 2. tertial 2 2. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Samfunns- og tjenesteutvikling... 6 Organisasjon... 8... 10 Enhetssider... 18 0010 Rådmannskontoret...

Detaljer

1. tertial 2015 Kommunestyret 17.06.2015

1. tertial 2015 Kommunestyret 17.06.2015 1. tertial Kommunestyret 17.06. 1. tertial 2 1. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Fellesdel... 6 Befolkningsutvikling... 7 Organisasjon og tjenesteutvikling... 8 del... 10 Enhetsdel... 18 0010

Detaljer

1. tertial 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.06.2013

1. tertial 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.06.2013 Vedtatt i kommunestyret 19.06.2013 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Tilbakeblikk... 5 Samfunn... 8 Organisasjon... 10... 11 Enhetssider... 18 0010 - Rådmannskontoret... 19 0030 - Organisasjonsenheten...

Detaljer

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2017-2018 Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 03.05.2017 i sak 17/39 2 Innholdsfortegnelse 3 Kompetansestrategier Kompetansetiltakene

Detaljer

2. tertial 2013 Til behandling i kommunestyret

2. tertial 2013 Til behandling i kommunestyret Til behandling i kommunestyret 13.11.2013 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Tilbakeblikk... 6 Samfunn... 8 Organisasjon... 10... 11 Enhetssider... 19 0010 Rådmannskontoret... 20 0030 Organisasjonsenheten...

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

1. tertial 2016 Kommunestyret

1. tertial 2016 Kommunestyret 1. tertial Kommunestyret 15.06. 1. tertial 2 1. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Om tertialrapporten... 6 Fellesdel... 7 Befolkningsutvikling... 8 Organisasjon og tjenesteutvikling... 9 del...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Psykisk helsearbeid for barn og unge i Rælingen, planarbeid og. Fylkesmannens Helsekonferanse 2013

Psykisk helsearbeid for barn og unge i Rælingen, planarbeid og. Fylkesmannens Helsekonferanse 2013 Psykisk helsearbeid for barn og unge i Rælingen, planarbeid og praksis Fylkesmannens Helsekonferanse 2013 Organisering Rådmannen Blystadlia skole Mårbakken barnehage Kultur- og fritidsenheten Enhet familie

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

2. tertial 2016 Kommunestyret

2. tertial 2016 Kommunestyret 2. tertial Kommunestyret 16.11. 2. tertial 2 2. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Om tertialrapporten... 6 Fellesdel... 7 Befolkningsutvikling... 8 Organisasjon og tjenesteutvikling... 9 del...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2016-2018

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2016-2018 kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2016 Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedlegg til kompetanseplan for rælingsskolen 2016 Vedlegg til kompetanseplan 2016 2 Vedlegg til kompetanseplan

Detaljer

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 18.06. i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Innhold Kompetansestrategier...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommune deltar i pulje 7 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016 Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Handlingsplan for Varden skole

Handlingsplan for Varden skole Handlingsplan for Varden skole Visjon Kompetanse for alle i mulighetenes skole Handlingsplan for Varden skole 2010-2011 Rektor Magne Blom - 25.11 10 Styringsdokument Opplæringsloven Kunnskapsløft for bergensskolen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer