1. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014"

Transkript

1 1. tertial Vedtatt i kommunestyret

2 1. tertial 2

3 1. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Samfunns- og tjenesteutvikling... 6 Organisasjon Enhetssider Rådmannskontoret Organisasjonsenheten enheten Øyeren IKT Eiendomsenheten Blystadlia skole og barnehage Fjerdingby skole Løvenstad skole Nordby skole Rud skole Marikollen ungdomsskole Sandbekken ungdomsskole Smestad skole Mårbakken barnehage Sannum barnehage Elgen barnehage Løvlia barnehage Barnehageenheten Lilleborg og Torva Løvenstad barnehage Heimen barnehage Kultur og fritidsenheten Enhet familie og helse NAV Hjemmebaserte tjenester Institusjonstjenester Tilrettelagte tjenester Tjenestekontoret for helse og omsorg Kommunalteknikk Utbyggingsservice Prosjektsider Rehabilitering kommunale bygg Løvenstad skole drenering Funksjonsendring kommunale bygg Trivselssenteret parkeringsplass Boligsosial virksomhet Kjøp av utleieboliger til bosetting av nye flyktninger Energieffektivisering Rehabilitering Fjerdingby omsorgssenter Demenssenter Rehabilitering Blystadlia skole og ny barnehage Rehabilitering Marikollen bad IKT systemer Øyeren IKT infrastruktur Øyeren IKT Smestad skole og elevtallsutvikling Løvenstad skole påbygg Idrett og friluftsliv Nærmiljøanlegg Marikollen idrettspark Rusbolig Vann og avløp Veg Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhet Parkeringsregulering Planer og strategidokumenter Vedlegg: Finansrapport 3

4 1. tertial 4

5 1. tertial Innledning Tertialrapporten har følgende inndeling: Samfunns- og tjenesteutvikling Organisasjon Enhetssider Prosjektsider Tertialrapporten tar utgangspunkt i det ettårige perspektivet i gjeldende handlingsprogram, og er en oppsummering av perioden sett i forhold til mål og rammer gitt i handlingsprogrammet. Samfunns- og tjenesteutvikling Kort oppsummering av befolkningsutvikling. Fremdrift på satsingsområdene i handlingsprogrammet blir presentert i årsberetning. Organisasjon En kort presentasjon av sykefravær i første kvartal. kapittelet følger opp den økonomiske delen av vedtatt handlingsprogram. I henhold til forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 10 skal kommunen gjennom budsjettåret legge frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak. Enhetssider Enhetssidene inneholder informasjon om enhetenes viktige hendelser, status utviklingsområder, kjerneoppgaver, økonomi og sykefravær. Prosjektsider Prosjektsidene inneholder en beskrivelse med investeringsbegrunnelse med vedtak og bevilgninger, status på tiltak i rapporteringsperioden og økonomisk oversikt. Vedlegg Vedlegg til tertialrapporten er finansrapport. 5

6 1. tertial Samfunns- og tjenesteutvikling Befolkningsutvikling Pr 1.4. består Rælingens befolkning av innbyggere. Veksten i årets tre første måneder har vært på om lag 0,5 %, dvs 82 innbyggere. På årsbasis vil en fremskriving til total vekst bli på 2 % i (forutsatt lik vekst gjennom året). Sammenlignet med 1. kvartal er fødselsoverskuddet vesentlig høyere i år enn i fjor, og nettoinnflyttingen er noe lavere i år enn i fjor. Diagram 1a Befolkningsvekst 1. kvartal, antall innbyggere Samlet er vekstnivået hittil i år omtrent som på tilsvarende tidspunkt i fjor, noe høyere. Fødselsoverskuddet utgjør over halvparten av total vekst hittil i år, noe som er særs høyt sammenlignet med andre kommuner i Akershus og med landssnittet Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Totalvekst Diagram 1b Befolkningsvekst pr år, prosent 6

7 1. tertial Organisasjon Sykefravær Sykefraværet totalt i kommunen for 1. kvartal var på 9,4 %, hvorav 3,3 % var korttidsfravær (kortere enn 16 dager). Dette er en økning på 1,1 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal, men 0,7 prosentpoeng lavere enn for 2012 og 0,1 prosentpoeng høyere Diagram 2a Sykefravær 1. kvartal, prosent Pleie og omsorg (sykehjemmene, hjemmebaserte tjenester tjenestekontoret og ETT) har 11,8 % i 1. kvartal, en økning på 2 prosentpoeng fra, men 0,7 prosentpoeng reduksjon i forhold til Institusjonstjenestene har hatt en god nedgang, mens ETT og hjemmebaserte tjenester har hatt en markant økning. Korttidsfraværet for PLO var 3,7 %. Barnehagene har slitt med høyt fravær de siste årene, og har for 1. kvartal 13,0 %, hvorav 4,8 % er korttidsfravær. Dette er en markant økning i forhold til tidligere år med 2,1 prosentpoeng fra 1. kvartal i fjor, 3,4 prosentpoeng i forhold til 2012, og 2,7 prosentpoeng høyere enn i Høyt sykefravær er en hovedutfordring for mange av barnehagene. Et hygieneprosjekt er startet opp i disse enhetene fra 2. kvartal med fokus på å redusere sykefraværet. Diagram 2b Sykefravær 1. kvartal pr. sektor, prosent Skole og SFO hadde 9,7 % i 1. kvartal, - 9,1 % i skolene og 14 % på SFO. Dette er en økning på 2,2 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal i fjor, men noe bedre enn 2012 og likt som Det er store variasjoner fra skole til skole. Nordby har et fravær på 1,9 % for perioden, mens andre skoler/sfo har over 13 % sykefravær, og da gir dette store utfordringer i hverdagen. 7

8 1. tertial Saman om ein betre kommune Rælingen kommune deltar i det statlige utviklingsprogrammet «Saman om ein betre kommune». I Rælingen er det etablert et lokalt prosjekt under navnet «Kompetanse og heltid i fokus». Under prosjektet er det etablert to arbeidsgrupper med to separate mandater utarbeidet av prosjektgruppen og styringsgruppen. Mandatet for kompetansestrategi Hovedleveransen fra prosjektgruppen skal være en overordnet kompetanseutviklingsstrategi for kommunen som helhet. Den skal gi et godt vurderingsgrunnlag for satsing på kompetanseutvikling fremover. Kompetansestrategien skal bygge på vurderinger av forholdet mellom dagens kompetanse og fremtidig kompetansebehov og hvilke satsingsområder som gir størst effekt. Mandatet for heltidskultur Sette sammen arbeidsgrupper for å prøve ut tiltak som reduserer uønsket deltid og øker andel heltidsansatte i kommunen som helhet. Vurdere alternative måter å organisere bemanning på tvers av avdelinger, enheter og sektorer, både faste og vikarer. Dette innenfor et uendret totalt kostnadsbilde hvor hovedleveransen er en skriftlig rapport med en vurdering av de ulike tiltakene i tråd med punktene under beskrivelse i mandatet. Videre skal sluttrapporten også inneholde anbefalinger for videre drift. Fokus er kvalitet i tjenestene. Kompetansestrategi Det er blitt utarbeidet et samtaleverktøy for dialog med enhetsledere i den hensikt å skaffe et helhetsbilde over kommunens kompetansebeholdning og fremtidig behov. Denne oversikten er grunnlaget for diskusjoner og videre arbeid med hvordan tilegne seg kritisk kompetanse i fremtiden. I etterkant av samtalene skal svarene oppsummeres, mulige tiltak kartlegges, risikovurderes og eventuelt igangsettes. Heltidskultur Det er utarbeidet et spørreskjema for undersøkelse av uønsket deltid i kommunen. Hensikten med undersøkelsene er å kartlegge muligheter for å øke stillingen til deltidsansatte og å kartlegge årsakene til denne deltiden. Arbeidsgruppen valgte å utarbeide nytt spørreskjema for å få eksakt nåsituasjon for deltid og for å kunne kjøre samme sammenligning etter endt utprøvning. I etterkant av disse undersøkelsene skal svarene analyseres og tiltak konkretiseres, risikovurderes og igangsettes. 8

9 1. tertial Drift Hovedoversikt Driftsbudsjettet består av sentrale poster og enhetsrammer. Sentrale poster er generelle budsjettposter som ikke kan henføres direkte til enhetene. Enhetsrammene budsjetteres i netto og skal finansiere enhetenes løpende drift og utvikling, med rammestyring som prinsipp. Tabell 1a viser regnskapet pr. 1. tertial målt mot periodisert budsjett i samme periode. De største avvikene hittil i år finner vi på skatt, enhetsrammer og finans. Oversikten viser at regnskapet er 4,9 mill bedre enn budsjettert ved 1. tertial. Tabell 1b viser prognosen for målt mot justert årsbudsjett. Vi forventer positive avvik innen tilskudd ressurskrevende tjenester og finans, mens enhetsrammene viser samlet et forventet merforbruk. Den samlede beregnede prognosen viser et merforbruk på om lag 2 mill, som usikkerheten tatt i betraktning anslås som balanse. Det er noe negativ usikkerhet knyttet til at skatteinntektene hittil i år har vært lavere enn budsjett hver måned. Det er positiv usikkerhet knyttet til forventet egenkapitalinnskudd ved bytte av pensjonsleverandør. Noe større positiv usikkerhet enn negativ, dermed anslås resultatet til balanse +/- 5 mill. Det er i tillegg en betydelig negativ usikkerhet knyttet til en pågående erstatningssak ved anbudskonkurranse for bygging av demenssenter. Størrelsen er usikker, og en eventuell budsjettjustering vil bli gjort i forbindelse med 2. tertialrapport når forhandlingene er avsluttet. Tabell 1a Hovedoversikt drift Regn 1. tert 14 Tabell 1b Hovedoversikt drift, prognose Bud 1. tert 14 Avvik Skatt og rammetilskudd Rentekompensasjon Tilskudd ress.kr. tjenester Sentrale inntekter Enhetsrammer Sentral lønn og pensjon Sentrale driftskostnader Finans Sentrale avsetninger Sentrale kostnader Merforbruk Prog Bud Avvik Skatt og rammetilskudd Rentekompensasjon Tilskudd ress.kr. tjenester Sentrale inntekter Enhetsrammer Sentral lønn og pensjon Sentrale driftskostnader Finans Sentrale avsetninger Sentrale kostnader Merforbruk

10 1. tertial Skatt og rammetilskudd Det ble budsjettert med en skatteinngang på 428,8 mill i basert på en forventet vekst på 6,5 % i og 3,3 % i. Beregningene er basert på nasjonale prognoser ved bruk av prognosemodell fra KS. Den reelle skatteveksten i ble 6,2 %. I revidert nasjonalbudsjett ble anslaget på inntekts- og formueskatt i kommunesektoren i nedjustert noe. Oppdaterte kriterier i prognosemodellen kombinert med et noe forsiktig anslag i opprinnelig budsjett tilsier at Rælingen ikke trenger å nedjustere anslaget for. Vi registrerer imidlertid en reell skatteinngang pr. måned som ligger noe under budsjett, og håndterer dette i første omgang som negativ usikkerhet. En svikt i skatteinngangen vil normalt kompenseres på slutten av året gjennom inntektsutjevningen, forutsatt at landet totalt ikke opplever en ytterligere lavere skatteinngang enn anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Rentekompensasjon Kompenserte kapitalkostnader forventes å bli 4,9 mill. Dette er 0,2 mill høyere enn i opprinnelig budsjett. Grunnen er at det forventes noe høyere rente enn det som ble lagt til grunn i budsjettet som følge av at marginpåslaget på Husbanklån ble økt med 0,5 % fra 1. mars. Tabell 2a Skatt og rammetilskudd Regn 1. tert 14 Tabell 2b Skatt og rammetilskudd, prognose Bud 1. tert 14 Avvik Skatt Rammetilskudd Skatt og rammetilskudd Prog Bud Avvik Skatt Rammetilskudd Skatt og rammetilskudd Tabell 2c - Skatteinngang pr måned Regn Bud Avvik Januar Februar Mars April Sum Tilskudd ressurskrevende tjenester Tilskudd ressurskrevende tjenester for ser ut til å bli høyere enn budsjettert. Forventet positivt avvik på omtrent 3 mill. Bakgrunnen er økt ressursbruk og flere brukere enn forventet. 10

11 1. tertial Enhetsrammer Enhetsrammene er budsjettmessig delt inn i enheter slik de er presentert i organisasjonskartet, og i tillegg er det opprettet tre fellesområder som inngår i de samlede enhetsrammene, for skoler, barnehager og helse og sosial. Fellesområdene inneholder budsjettmidler som er felles for en sektor, for eksempel tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kompetansemidler og samhandlingsreformen. Tabell 3a viser status på enhetsrammene ved 1. tertial, og tabell 3b viser hvordan avvikene er fordelt på enheter og fellesområder. Tabell 3c og 3d viser prognoser ved 1. tertial. Støtteenhetene forventer å gå i balanse. Skolesektoren forventer et lite negativt avvik da negative avvik på enkeltskolene på ca 1,6 mill kun delvis dekkes inn av forventet mindreforbruk på fellesområdet. Barnehagesektoren forventer et samlet negativt avvik. Hvor de kommunale barnehagene omtrent går i balanse, mens fellesområdet for barnehagene forventer et negativt avvik på omtrent 1,5 mill. Avviket på fellesområdet skyldes i hovedsak en økning i det kommunale tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene utover hva som er budsjettert. Bakgrunnen for det er flere barn enn forventet og en økning av tilskuddssatsen til drift. Positiv usikkerhet knyttet til refusjon for barn i andre kommuner. Kultur forventes å gå i balanse. Helse og sosial forventer et samlet negativt avvik. Det ble i budsjettet avsatt midler på fellesområdet til helse og sosial, til dekning av uforutsigbare kostnader. Deler av dette beløpet foreslås omdisponert til andre enheter innen helse og sosial. Bakgrunnen er et midlertidig behov i mange av enhetene, for styrket bemanning. Utover dette forventes det negativt avvik i barneverntjenesten og hos NAV, som følge av økt behov for sosialhjelp. Det er også negativ usikkerhet knyttet til institusjonstjenesten. Øvrige enheter, etter omdisponering, forventer et positivt avvik eller balanse. Tabell 3a Enhetsrammer Regn 1. tert 14 Bud 1. tert 14 Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Tabell 3b Enhetsrammer fordelt Enheter Felles Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Tabell 3c Enhetsrammer, prognose Prog Bud Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Tabell 3d Enhetsrammer fordelt, prognose Enheter Felles Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Teknisk sektor forventer å gå med et underskudd pga økt tilskudd til NRBR. For en nærmere beskrivelse av hver enkelt enhet henvises det til enhetssidene i dette dokumentet. 11

12 1. tertial Sentral lønn og pensjon I revidert nasjonalbudsjett ble lønnsvekstanslaget samlet sett for norsk økonomi nedjustert fra 3,5 % til 3,3 %. Siden lønnsoppgjøret i kommunen ikke er avsluttet for, blir dette nærmere vurdert ved 2. tertial. Vi har i byttet pensjonsleverandør for ordinær tjenestepensjon. Ny leverandør er KLP. Flytteoppgjøret er ennå ikke klart, så det er fortsatt usikkerheter knyttet til regnskapskostnadene for. Sentrale driftskostnader Driftstilskuddet til Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn bokføres sentralt. Ingen endringer fra budsjett. Internfakturering mot Øyeren IKT som følge av investering i infrastruktur føres også sentralt som en motpost til renter og avdrag. Gebyrinntekter består av fakturagebyr, purregebyr og morarenter. Betalingsgebyrer er bankgebyrer og omkostninger vi betaler til banken for ulike banktjenester. Øvrige kostnader er tilfeldige engangsposter som ikke skal belastes enhetene. Finans Renteinntektene forventes å bli som budsjettert. Renteutgiftene forventes å bli 32,1 mill som er 2,6 mill lavere enn opprinnelig budsjett. Dette skyldes lavere Nibor-rente enn forventet og at utført rentebinding ble inngått til en lavere rente enn forutsatt. For kommentarer ift renteutviklingen henvises det til vedlagte finansrapport. Avdragene forventes å bli på 35,8 mill som er 0,9 mill høyere enn budsjettert. Grunnen til dette er at gjennomsnittlig levetid på anleggsmidlene er noe lavere enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Tabell 4a Sentral lønn og pensjon Tabell 4b Sentral lønn og pensjon, prognose Tabell 5a Sentrale driftskostnader Tabell 5b Sentrale driftskostnader, prognose Tabell 6a Finans Regn 1. tert 14 Bud 1. tert 14 Avvik Lønnsavsetning Lønnsperiodisering Pensjonsavsetning Sentral lønn og pensjon Prog Bud Avvik Lønnsavsetning Lønnsperiodisering Pensjonsavsetning Sentral lønn og pensjon Regn 1. tert 14 Bud 1. tert 14 Avvik Tilskudd Kirkelig fellesråd Tilskudd andre trossamfunn Internfakturering Gebyrinntekter Betalingsgebyrer Øvrige kostnader Sentrale driftskostnader Prog Bud Avvik Tilskudd Kirkelig fellesråd Tilskudd andre trossamfunn Internfakturering Gebyrinntekter Betalingsgebyrer Øvrige kostnader Sentrale driftskostnader Regn 1. tert 14 Bud 1. tert 14 Avvik Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Finans Tabell 6b Finans, prognose Prog Bud Avvik Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Finans

13 1. tertial Sentrale avsetninger Avsetninger til disposisjonsfondet kan gjøres både sentralt og fra enhetene. Avsetninger budsjetteres gjennom året, for eksempel ved tertialrapporteringer, mens regnskapsføringen finner sted på slutten av året i forbindelse med regnskapsavslutninger. Avsetninger til disposisjonsfond kan i regnskapet avvike fra budsjettert på grunn av strykningsreglene. Tabell 7 Sentrale avsetninger, prognose Prog Bud Avvik Avsetninger Bruk av avsetninger Overføring til investering Sentrale avsetninger I opprinnelig budsjett er det ikke planlagt sentrale avsetninger til disposisjonsfondet. Det er imidlertid budsjettert med å disponere deler av kompetansefondet til delfinansiering av prosjektstilling og fagutviklingssykepleier ihht HP, samt en planlagt disponering fra det generelle disposisjonsfondet til delfinansiering av egentkapitaltilskudd til KLP. Som overføring til investeringsregnskapet er det budsjettert med en innbetaling på 14 mill i egenkapitaltilskudd til KLP i forbindelse med bytte av pensjonsleverandør for ordinær pensjonsordning fra DnB Liv til KLP. Flytteprosessen er ikke avsluttet, men antas å ferdigstilles i løpet av juni/juli. Størrelsen på innbetalingen er foreløpig ikke kjent, men anslaget på 14 mill antas å inneholde noe positiv usikkerhet i henhold til foreløpige signaler fra KLP. 13

14 1. tertial Investering Hovedoversikt Investeringsbudsjettet viser anskaffelse av varige eiendeler og påkostning på eksisterende varige driftsmidler og finansieringen av disse, samt kommunens utlånsvirksomhet. Hovedoversikten er en oppstilling basert på regnskapsskjema 2A investering. Tabell 8a viser hovedoversikt investeringer ved 1. tertial. Låneopptak til investeringer følger en annen rytme enn påløpte kostnader gjennom året, derfor er det naturlig med avvik mellom finansieringsbehov og finansiering gjennom året. Budsjettet for investeringer blir dessuten ikke periodisert på samme måte som i drift, derfor blir det også avvik mellom årsbudsjettet og påløpte kostnader ved 1. tertial. Tabell 8b og 8c viser fordelingen på hhv utlån og investeringsprosjekter. Tabell 8a Hovedoversikt investering Regn 1. tert 14 Bud Disp Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Finansieringsbehov Bruk av lånemidler prosjekter Bruk av lånemidler utlån Salgsinntekter anleggsmidler Tilskudd til investeringer Momskompensasjon Mottatte avdrag på utlån Refusjoner Andre inntekter Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Finansiering Udekket Tabell 8b Utlån Regn 1. tert 14 Tabell 8c Investeringsprosjekter Regn 1. tert 14 Bud Disp Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger og andre inntekter Bruk av lånemidler utlån Mottatte avdrag på utlån Utlån Bud Disp Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer og andeler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Momskompensasjon Refusjoner Overført fra driftsregnskapet Investeringsprosjekter Bruk av lånemidler prosjekter Invest.prosj. inkl. fellesfinansiering

15 1. tertial Investeringsprosjekter Tabell 8d viser påløpte kostnader og inntekter som henføres direkte til investeringsprosjektene i. Lånefinansieringen er felles for alle prosjektene og er ikke en del av prosjektoppfølgingen. Det er påløpt netto kostnader (inkl. inntekter) på 50,5 mill i 1. tertial. De største bevilgningene i er demenssenter og rehabilitering av Blystadlia skole, sammen med vann og avløp. Tabell 8e viser akkumulert status på de samme prosjektene, inkludert historiske bevilgninger og påløpt regnskap tidligere år. Demenssenter og rehabilitering av Blystadlia skole er også de største investeringsprosjektene i et akkumulert perspektiv, sammen med vann og avløp. Kolonnen «akkumulert avvik» representerer restbevilgning som ikke er disponert enda, altså kostnader vi forventer vil påløpe i løpet av året. For en nærmere beskrivelse av hvert enkelt prosjekt henvises det til prosjektsidene i dette dokumentet. Tabell 8d Investeringsprosjekter fordelt Regn 1. tert 14 Bud Disp Rehabilitering kommunale bygg Løvenstad skole drenering Funksjonsendring kommunale bygg Trivselssenteret - parkeringsplass Boligsosial virksomhet Kjøp av utleieboliger til bosetting av 13 nye 800 flyktninger Energieffektivisering Rehabilitering Fjerdingby omsorgssenter Demenssenter Rehabilitering Blystadlia skole og 16 ny 708 barnehage Rehab. Marikollen bad IKT-systemer Øyeren IKT Smestad skole og elevutvikling Løvenstad skole påbygg Idrett og friluftsliv Nærmiljøanlegg Marikollen utvikling Rusbolig Vann og avløp Veg Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhet Øvrige prosjekter Sum Tabell 8e - Investeringsprosjekter akkumulert Akk Akk regn bud Akk avvik Rehabilitering kommunale bygg Løvenstad skole drenering Funksjonsendring kommunale bygg Trivselssenteret - parkeringsplass Boligsosial virksomhet Kjøp av utleieboliger til bosetting av 13 nye 800 flyktninger Energieffektivisering Rehabilitering Fjerdingby omsorgssenter Demenssenter Rehabilitering Blystadlia skole og 81 ny 980 barnehage Rehab. Marikollen bad IKT-systemer Øyeren IKT Smestad skole og elevutvikling Løvenstad skole påbygg Idrett og friluftsliv Nærmiljøanlegg Marikollen utvikling Rusbolig Vann og avløp Veg Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhet Øvrige prosjekter Sum

16 1. tertial Utlån Rælingen kommunes utlånsvirksomhet omfatter i hovedsak to typer utlån: Startlån og sosiale lån. Startlån Startlån, tidligere kalt etableringslån, er en behovsprøvet låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi skal kunne skaffe seg eller beholde egen bolig. Kommunene forvalter ordningen gjennom Husbanken, og videreformidler lånene på vegne av staten. Startlån er fremhevet som et viktig virkemiddel i Boligsosial handlingsplan vedtatt i kommunestyret , som et tiltak for en offensiv tilnærming for å få flere inn i egeneide boliger. Tabell 9b og c viser hhv fordringene og gjelden kommunen har knyttet til startlånsordningen. Ved utgangen av 1. tertial har kommunen 95,1 mill i utestående fordringer og en lånegjeld på 101,2 mill. Ubrukte lånemidler på 13,3 mill fremgår i balansen. Risikoprofilen er 25 %, dvs. et maksimalt tap på ca 23,8 mill. Kommunen har også et tapsfond på ca 1,2 mill. Tabell 9a Utlån samlet 2012 Startlån Sosiale lån Sum utlån Tabell 9b Startlån fordringer 2012 Nye utlån Mottatte ordinære avdrag Mottatte e.o. avdrag Avskrevet Saldo startlånsfordring Tabell 9c Startlån gjeld 2012 Nye låneopptak Betalte avdrag Betalte e.o. avdrag Saldo startlånsgjeld Tabell 9d Sosiale lån fordringer 2012 Nye utlån Mottatte avdrag Avskrevet Saldo sosiallån I kommunestyret i sak om endring av reglene for startlån ble det vedtatt at søkere må være folkeregistrert i Rælingen kommune og at startlån kan brukes til fullfinansiering av bolig. Boligmarkedet er markant endret til det verre for vanskeligstilte den siste tiden, både i forhold til leie og eie. Alternativet til startlån er økte utgifter til supplerende sosialstønad til boutgifter. Sosiale lån Sosiale lån er en annen type lån kommunen kan gi som alternativ til økonomisk sosialhjelp. Det kan gis i tilfeller der låntaker har økonomiske muligheter og forventes å kunne starte nedbetaling innen rimelig tid. Disse utlånene finansierer kommunen med egne midler (ikke låneopptak) med 100 % risiko. Tabell 9d viser status på sosiale lån. Ved utgangen av 1. tertial har vi totalt utestående fordringer på sosiale lån på 0,7 mill. Det er de siste årene ryddet og avskrevet foreldede lån knyttet til sosiale lån. Sosiale lån vil ikke være et prioritert virkemiddel framover. 16

17 1. tertial Enhetssider 17

18 1. tertial 0010 Rådmannskontoret Rådmann Eivind Glemmestad Viktige hendelser Ny organisering av rådmannskontoret innført fra 1.1. Kommuneplanens samfunnsdel -25 foreligger opptrykket og i «ny drakt». Samfunnsdelen er også utarbeidet som brosjyre (kortversjon). Hovedopptaket til barnehageåret /15 er gjennomført. Alle med rett til plass samt en del uten rett er gitt tilbud. «Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket» jf. 12 i barnehageloven. Brukers behov og tilbud samsvarer ikke. Smestad/Fjerdingby er sprengt mens ledighet Blystadlia/Løvenstad. Det ble gjennomført dialogmøte med komite for oppvekst, rektorene og skoleeier i arbeidet med Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen i januar. Status utviklingsområder Arbeidet med å utvikle måleindikatorer for våre styringsmål pågår. Et avgrenset utvalg indikatorer skal være klare til å kunne integreres i HP Arbeidet med å utvikle et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid er i startfasen. Arbeidet skal ivareta krav om å ha oversikt over faktorer som kan påvirke folkehelsen. Arbeidet skal integreres inn mot vår plan- og styringssyklus. Det er gjennomført tiltak for å gjøre rådhuset mer miljøvennlig. Politisk sak fremmes i 2. tertial. Arbeidet med å revidere kommunedelplan klima og energi pågår. Planen forventes vedtatt våren Innført Feide i Rælingsskolen slik at elever og lærere får en effektiv innlogging til pedagogiske programmer. Kjerneoppgaver Rådmannskontorets hovedoppgave er å bidra til riktig beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse. Rådmannskontoret skal også bistå ledelsen i å ivareta sitt eieransvar for de kommunale virksomhetene og å bistå enheter i utvikling og tilpasning av tjenestene. I tillegg ivaretas politisk sekretariat med ansvar for valgavvikling, strategisk kommunikasjonsvirksomhet, beredskapsledelse, miljøvernrådgivning, administrativ og strategisk utvikling av IKT, overordnet planlegging, juridisk rådgivning, prosjektansvar for store byggeprosjekt og forvaltning for skole- og barnehageområdet. Samhandlingskontoret er organisatorisk tillagt enheten. (inkl. politisk og samh.kont.) 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % -2,0 % 6,5 % 0,0 % Forventet underskudd på 0100 dekkes opp ved overskudd 0010 som følge av ledig rådgiverstilling. Sykefravær 1,4 6,3 4, ,5 4,3 4,8 1,2 1,2 0 Korttid Langtid Total Positiv nedgang i sykefravær. Skiftet ut interaktive tavler i alle undervisningsrom i Rælingsskolen, samt gjennomført omfattende opplæring av alle lærere. Arbeidet med nye nettsider for Rælingen kommune er i rute og ventes lansert i 2. tertial. Anskaffelse av ekstern leverandør av voksenopplæring ligger ute på Doffin. Skoleeier arrangerte workshop for skolenes ledelse for å jobbe med system for internkontroll i april. Arbeid med helhetlig ROS-analyse ikke igangsatt, men forventes utarbeidet innen utgangen av året. 18

1. tertial 2015 Kommunestyret 17.06.2015

1. tertial 2015 Kommunestyret 17.06.2015 1. tertial Kommunestyret 17.06. 1. tertial 2 1. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Fellesdel... 6 Befolkningsutvikling... 7 Organisasjon og tjenesteutvikling... 8 del... 10 Enhetsdel... 18 0010

Detaljer

Årsberetning 2013 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014

Årsberetning 2013 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Samfunn... 8 Tjenester og brukere... 13 Organisasjon... 18... 25 Kommunedelplaner... 41 Interkommunale samarbeid... 46 Enhetssider...

Detaljer

Årsberetning 2014 Kommunestyret 17.06.2015

Årsberetning 2014 Kommunestyret 17.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Om Rælingen... 6 Fellesdel... 7 Befolkningsutvikling... 8 Visjon, verdier og overordnede hensyn... 9 Hovedområder og satsingsområder... 10

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017

Handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i kommunestyret 11. desember 2013 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Samfunns- og tjenesteutvikling... 5 Befolkningsutvikling... 5 Visjon... 8 Satsingsområder... 9 Organisasjonskart...

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2014

RAPPORT 1. TERTIAL 2014 RAPPORT 1. TERTIAL 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017...4 3. ØKONOMI SAMLET...5 3.1 Innledning... 5 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015... 5 3.3 Driftsregnskapet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 24901/ Arkivnr.: 150/&14 Saksnr.: 2008/1898 Utvalgssak 2. tertialrapport august Nedre Eiker kommune Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06 Verdal kommune Økonomirapportering 2.tertial 2013 Verdal 09.10.13 11.01.06 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2 SITUASJONEN PÅ KOMMUNEDELPLANOMRÅDENE... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd....

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE Tilstandsrapport 1. tertial 2014 Innhold Økonomisk resultat... 3 Frie inntekter og finansielle poster... 3 Økonomisk resultat per kommuneområde... 4 Medarbeiderresultater... 5 Måltavle... 5 Omstilling

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10.

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10. Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding med årsberetning BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 1. JUNI 215 154* 154* Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING ORDFØRERS KOMMENTAR...

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

15 Tertialrapport nr. 1 1

15 Tertialrapport nr. 1 1 15 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning...3 2 Rådmannens kommentarer...3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 8 3 Samfunn...9 3.1 Styringsindikatorer...

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 Respekt, ansvar, utvikling, service Aurskog-Høland kommune Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold 1. Innledning... 3 2. Kommunens sentrale plansystem og styringssystem... 4 Kommunal planstrategi...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Formannskapets innstilling

Handlingsprogram 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Formannskapets innstilling Årsbudsjett 2015 Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Samfunns- og tjenesteutvikling... 4 Trivsel, livskvalitet og folkehelse... 16 Utbygging, transport og klima... 21 Organisasjon

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010

ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 Verdal kommune ØKONOMIPLAN - BUDSJETT VISJON: LIVSKVALITET OG VEKST Verdal, 5. november 2009 Innhold DEL I 1. PLANSYSTEM... 3 1.1 PLANSTRUKTUR... 3 2. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - MÅL... 5 2.1 VISJON,

Detaljer