LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG FOR HAUKÅS SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG FOR HAUKÅS SKOLE"

Transkript

1 LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG FOR HAUKÅS SKOLE

2 FORORD TIL PLANEN FORSKERSPIREN I Kunnskapsløftet står det under forskerspiren at: «Naturvitenskapen fremstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag og som en prosess som dreier seg om naturvitenskapelige metoder for å bygge kunnskap. Prosessene omfatter hypotesedanning, eksperimentering, systematiske observasjoner, åpenhet, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon og begrunnelser for konklusjoner og formidling. Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen.» På Haukås skole ønsker vi at elevene skal gjennomføre et prosjekt ut fra Nysgjerrgpers arbeidsmetode hvert år. Denne metoden er en svært forenklet variant av den hypotetisk-deduktive metode. Elevene setter opp mulige forklaringer om årsaken til et problem (hypoteser), og samler opplysninger som de stiller opp mot hypotesene. Når opplysningene er grundig diskutert og vurdert, skal elevene trekke konklusjoner om hva som kan være årsaken til fenomenet de har observert. Hver lærer skal ha et eksemplar av heftet «Nysgjerrigpers arbeidsmetode Vitenskapelig prosjektarbeid i grunnskolen. Veiledning for lærere.» Her står det mer utførlig om de ulike delene av metoden. På nysgjerrigper.no kan både lærer og elever lese mer om metoden, om prosjekter som er gjennomført og få ulike tips til gjennomføring. Her kan elevene også skrive rapport og levere den for å være med i årets nysgjerrigperkonkurranse. Fristen for å delta er 1.mai hvert år. I vår plan legger vi opp til at hele metoden tas i bruk hvert år, men vi vektlegger ulike deler av metoden på hvert årstrinn: 1. trinn: Elevene skal undre seg og stille spørsmål til det de ser rundt seg. 2. trinn: Elevene skal bruke sansene til å utforske verden rundt seg og beskrive egne observasjoner. 3. trinn: Elevene skal være så selvstendige som mulig i innhenting og systematisering av informasjon. 4. trinn: Elevene skal presentere resultatene utenfor klassen. 5. trinn: Elevene skal lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese. 6. trinn: Elevene skal bruke digitale hjelpemidler for å finne informasjon og publisere resultater. 7. trinn: Elevene skal kunne forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser.

3 TEKNOLOGI OG DESIGN Emnet teknologi og design er et flerfaglig emne, der naturfag, matematikk og kunst og håndverk samarbeider. Det dreier seg om å planlegge, utvikle og fremstille produkter til nytte i hverdagen. Samspillet mellom naturvitenskap og teknologi står sentralt i dette hovedområdet. Naturfaglige prinsipper vil være et grunnlag for å forstå teknologisk virksomhet. Design skal utvikle estetisk sans og bidra til forståelse for formens verdi. Planen vår legger opp til at elevene skal løse praktiske oppgaver som skal ha en teoretisk naturvitenskapelig forankring. Organisering av faget: Vi knytter faget opp mot kunst og håndverk der det er naturlig. I planen er det også henvist til oppgaver fra boken Kule eksperimenter som står i trinnkassetten. Fordeling av oppgaver på trinnene: 1. trinn: Lage båt, lage "helikopter" 2. trinn: Lage drage eller papirfly, lage uro 3. trinn: Bygge bro, balanser en stav 4. trinn: Lage byggverk 5. trinn: Bygge en legorobot etter bruksanvisning, lage en mekanisk leke 6. trinn: Lage en konstruksjon som utnytter energioverføring, lage en modell av rommet sitt i målestokk 1:10 7. trinn: Designe og bygge en robot som skal være funksjonell når den skal utføre bestemte oppdrag

4 MANGFOLD I NATUREN Sentralt innenfor dette hovedområdet er utvikling av kunnskap om og respekt for naturens mangfold. Fra 1. til 7. trinn skal elevene lære seg navn på arter og forstå samspillet i et økosystem, blant annet gjennom uteskolen. Videre skal elevene lære om forutsetninger for bærekraftig utvikling og menneskets plass i naturen. Haukås skoles nærområde byr på en stor variasjon i naturtyper med tilhørende rik flora og fauna. I vår plan legger vi opp til at vi i stor grad benytter oss av disse uteområdene i mangfold i naturen. Utstyr til uteskole finnes i uteskoleboden utenfor klasserom 13. I kjelleren på nybygget. I skap 4 på praksisrommet finnes det artssamlinger av enkelte planter og dyr. Spør Asbjørn dersom du trenger tips om gode steder å gå til. Fordeling av emner på de ulike trinnene: 1. trinn: Trær og årstider. Biotop: Skogen og bekken 2. trinn: Dyr. Biotop: Skogen 3. trinn: Blomster, kildesortering. Biotop: Skogen og myra 4. trinn: Fugler, dinosaurer, naturvern. Biotop: Skogen og myra 5. trinn: Små dyr. Biotop: Dammen 6. trinn: Planter og spiring. Biotop: Barskogen, myra og bekken 7. trinn: Næringskjeder. Biotop: Fjæra og havet, Fjellet og vidda KROPP OG HELSE I hovedemnet kropp og helse skal elevene lære om hvordan kroppen vår er bygd opp, og hvordan den påvirkes og endres over tid. Elevene skal bevisstgjøres i forhold til å ta ansvar for egen helse. Sentralt er også respekt og omsorg for andre. Den lokale helsestasjonen er nært knyttet til skolen og vi samarbeider om flere emner innenfor kropp og helse. Utstyr til dette emnet er i det tredje skapet på praksisrommet. Haukås skole har fokus på mat og helse blant annet på et ukentlig måltid for elevene på 4-7. trinn. Elever er med på å lage til maten. Fordeling av emner på de ulike trinnene: 1. trinn: Kroppens ytre organer 2. trinn: Kroppens indre organer, sansene 3. trinn: Sykdom 4. trinn: Livssyklusen til mennesket 5. trinn: Hjertet, lungene, nyrene, puberteten og kjønnsidentitet 6. trinn: Skjelettet, musklene, øret 7. trinn: Rusmidler, hjernen, øynene, sansene, fordøyelsen

5 FENOMENER OG STOFFER Hovedområdet omfatter sentrale områder fra fysikk og kjemi. Det dreier seg om fenomener som lyd, lys, elektrisitet, magnetisme, energi og energikilder og hvordan mennesket har lært seg å utnytte disse. Her behandles også hvordan stoffer er oppbygd og reagerer med hverandre. I skap 1 og 2 på praksisrommet finnes utstyr til eksperimenter som egner deg til dette emnet. Hvert trinn skal ha boken Kule eksperimenter fra VILVITE. Her finner man gode forsøk som passer til de fleste emnene innenfor fenomener og stoffer. En del av disse eksperimentene er lagt inn som tips til de enkelte emnene på de enkelte trinnene i planen. I skap tre finner du også to eksemplarer av boka "Nært - sært - spektakulært" av Andreas Wahl. Her finner du 63 naturfaglige triks og eksperiment som du kan imponere og fascinere elevene dine med. Fordeling av emner på de ulike trinnene: 1. trinn: Vann 2. trinn: Lys, sortere stoffer etter fast, flytende og gassform 3. trinn: Været, luft og lyd 4. trinn: Vann, jern, kildesortering, naturvern 5. trinn: Steiner, magneten, kjemiske reaksjoner 6. trinn: Energi, brann, atomer og molekyler 7. trinn: Lyd, vær, elektrisitet VERDENSROMMET Hovedemnet dreier seg om vårt eget solsystem, jordens plass og det ytre verdensrom. På Haukås skole er vi opptatt av at elevene skal bevare sin naturlige evne til å undre seg og være nysgjerrig i forhold til omgivelsene sine. Emnet egner seg til å trekke inn eksistensielle spørsmål og fremtidsperspektiver. Modeller av solsystemet som er fine å henge opp i kasserommet finnes i skap 2 på praksisrommet. Oppå skapene står også to modeller av jordens gang rundt solen og månens gang rundt jorden (tellurium) På S-området er det to flotte powerpointer til emnet. Fordeling av emner på de ulike trinnene: 1. trinn: Årstidene, lys og varme 2. trinn: Universet, årets gang, halvmåne og fullmåne 3. trinn: Stjernehimmelen 4. trinn: Planetene 5. trinn: Vulkaner, mineraler og bergarter 6. trinn: Jorda og verdensrommet 7. trinn: Jorda, sola, månen, vær og klima

6 LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG, HAUKÅS SKOLE Hovedområde FORSKER- SPIREN MANGFOLD I NATUREN KROPP OG HELSE VERDENS- ROMMET FENOMENER OG STOFFER TEKNOLOGI OG DESIGN 1. TRINN Kompetansemål Innhold / Metoder Tips og utstyr Stille spørsmål/samtale/filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen Bruke sansene til å utforske verden Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem Beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire årstidene ved å observere naturen Delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert. Sette navn på, og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen Beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst ved aktiviteter ute og inne Beskrive hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre. Observere og beskrive årstidene, døgn og ulike månefaser og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året Sortere ulike stoffer etter lett observerbare kjennetegn og fortelle om kjennetegnene Gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene Lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft og fortelle om det de har laget Lage gjenstander som bruker refleksjon av lys og fortelle om det de har laget Nysgjerrigperprosjekt - gjennomføre et enkelt prosjekt ut fra nysgjerrigpermetoden, der en har vekt på at elevene skal undre seg og stille spørsmål til det de ser rundt seg Trær -observere et tre gjennom et år og forklare livssyklusen til treet Årstider - kjenne til typiske trekk ved de ulike årstidene - observere naturens gang gjennom året Uteskole - delta på aktiviteter (både lærerstyrt lek og frilek) på ukentlige uteskoledager høst og vår Kroppens ytre organer - vite navnet på de ulike ytre kroppsdelene og bli bevisst hvordan vi beveger dem Årstidene - kunne navnet på årstidene og beskrive dem i forhold til lys og varme Vann - beskrive vann i ulike former, og lære om noen av vannets egenskaper gjennom enkle forsøk Lage båt - lage en båt som kan bevege seg ved hjelp av luft eller vann. Lage helikopter - lage "lønnefrøhelikopter" av papir Forslag til prosjekter. "Hva flyter og hva synker?", "Hva er levende og hva er dødt?" Prosjekt: "Treet vårt" (Se siste side) Biotop: Skog Bruke nærområdene og biotopen minst èn gang per årstid. Lære kjennetegn ved løvtrær og bartrær. Samle blader og barnåler fra trær. Sortere. Lære at dyrene lager spor når de spiser og beveger seg. Viktige begreper: Ledd, kne, fot, albue, hode. Modell av solen, månen og jorden står oppå naturfagskapene på praksisrommet. Tips: forsøkene "Et eksperiment med egg", "Flyter, flyter ikke" og "dansende rosiner" på side 33, 35 og 39 i Kule eksperimenter. Lage isskulpturer med vannfarge og vann. Bygge båt på sløyden eller i skogen av naturmaterialer eller på Vilvite på undervisningsopplegget "Seilbåtverkstedet" Tur til bekken. Oppskrift på helikopter på side 6 i Kule eksperimenter.

7 2. TRINN Hovedområde Kompetansemål Innhold / metoder Tips og utstyr FORSKER- SPIREN MANGFOLD I NATUREN KROPP OG HELSE VERDENS- ROMMET FENOMENER OG STOFFER TEKNOLOGI OG DESIGN Stille spørsmål/samtale/filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen Bruke sansene til å utforske verden Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem Beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire årstidene ved å observere naturen Delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert Sette navn på, og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen Beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst ved aktiviteter ute og inne Beskrive hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre Observere og beskrive årstidene, døgn og ulike månefaser og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året Sortere ulike stoffer etter lett observerbare kjennetegn og fortelle om kjennetegnene Gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene Lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft og fortelle om det de har laget Lage gjenstander som bruker refleksjon av lys og fortelle om det de har laget Nysgjerrigperprosjekt - gjennomføre et prosjekt med utgangspunkt i nysgjerrigpermetoden, med vekt på at de skal bruke sansene til å utforske verden rundt seg og beskrive egne observasjoner Dyr - lære om noen dyrs livssyklus og diskutere dyrevern - lære om sommerfuglen og dens livssyklus Uteskole - observere og utforske naturen på uteskoledager - Biotoper: Skog Kroppens indre organer - kunne navnet på noen av de indre organene våre (for eksempel hjertet og lungene) og vite de viktigste funksjonene til disse organene Sansene - bli bevisst sansene sine; hørsel, syn, luktesans, smakssans og berøring Universet - beskrive hvordan jorden, månen og solen beveger seg i forhold til hverandre Årets gang - gjøre rede for begrepene; dag, natt, døgn, uke måned, årstider og år - beskrive halvmåne og fullmåne - fortelle om samisk inndeling av året. Stoffer og egenskaper - sortere stoffer etter kriteriene fast form, flytende form og gassform. Lys - forsøk med lys; lage skygge (solur) og observere hvordan skyggen beveger seg i løpet av dagen Lage drage eller papirfly - designe og konstruere en drage eller et papirfly og prøve å få de til å fly Lage uro - lage en uro som reflekterer lys med f.eks cd-er, sølvpapir og glassperler Tips: Prosjektet kan dokumenteres i klassens- / elevens loggbok gjennom tegning, og/eller skriving. Prosjektet: Et dyreliv (Se siste side) Benytte seg av en stamplass i skogen. Bak nybygget er det en myr som passer godt til utforskning. Konkretisering: torso i skap tre på praksisrommet. Tips:Gå etter tau med bind for øynene. Lydopptak. Bruke smakssansene for å skille ulike stoffer og samtale om resultatene. Tips: Bruke modell (tellurium) for å se hvordan jorden og månen beveger seg i forhold til solen. Modellen står oppå naturfagskapene på praksisrommet. Tips: Problemstillingen "Er et såpestykke i fast, flytende eller gassform?" Vilvite:Undervisningsopplegget "Stoffers kjennetegn" Tips: Lag skyggebilder og skyggeteater med overhead. Tips til konstruksjon av drage se side 17 i Kule eksperimenter. Vilvite: Undervisnigsopplegget "Luftlek" Tips: elevene kan evt. lage et periskop ut fra oppskriften på side 35 i Cumulus. Eller en solovn på side 36 i Cumulus.

8 3. TRINN Hovedområde Kompetansemål Innhold / metode Tips og utstyr Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på FORSKER- egne måter Nysgjerrigperprosjekt nysgjerrigper.no SPIREN Innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale - gjennomføre et prosjekt med vekt på at de skal være så selvstendig som nysgjerrigpermetoden.no hjelpemidler mulig i innhenting og systematisering av informasjon Bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter Blomster Biotop: Skog og myr Observere og notere hva som skjer med et tre eller en annen flerårig plante - kjenne igjen og kunne navnet på de vanligste vårblomstene Tips: Presse/ tegne blomster og lage et MANGFOLD over tid Kretsløpet i naturen herbarium. I NATUREN Samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og - samtale om at noen stoffer kan brytes ned og andre ikke og hvordan ikkenedbrytbare stoffer kan påvirke miljøet Vilvite: Undervisningsopplegget Prosjekt: "Avfall og miljøvern" (Se siste side) dyregrupper og hvordan de levde Fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er "Kildesortering" Argumentere for forsvarlig framferd i naturen Samtale om utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen Beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp, og funksjonen Livssyklusen til mennesket Tips: Lage helfigur av seg selv og tegne inn KROPP OG til noen indre organer - delta i samtale om utviklingen fra befruktning til voksent menneske skjelettet og noen av organene HELSE Beskrive noen vanlige barnesykdommer og hva vaksinering er - beskrive i hovedtrekk kroppens oppbygning og funksjonen til noen av Konkretisering: Torso i skap 3 på Observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner kroppens indre organer praksisrommet. Samtale om ulike følelsesmessige opplevelser og reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse VERDENS- ROMMET FENOMENER OG STOFFER TEKNOLOGI OG DESIGN Finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem Gjenkjenne noen stjernebilder og beskrive fenomener som kan observeres på himmelen Gjengi myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i norsk og samisk tradisjon Beskrive hvordan og drøfte hvorfor vi kildesorterer Gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning Gjennomføre forsøk som viser at stoffer kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger Gjøre forsøk med luft og lyd og beskrive observasjonene Beskrive egne observasjoner av vær og skyer og måle temperatur og nedbør Planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggekonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt Beskrive konstruksjoner og samtale om hvorfor noen er mer stabile og tåler større belastning enn andre Gjenkjenne og sammenligne bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet Stjernehimmelen - gjenkjenne noen stjernebilder og fortelle hva som er historien bak navnet på stjernebildene i både norsk og samisk tradisjon - beskrive fenomener på himmelen som nordlys og stjerneskudd - lære om stjernebilder og vite hvordan man finner dem på stjernehimmelen - høre myter og sagn fra Norrøn mytologi som knyttes til stjernehimmelen Kildesortering - samtale om hvorfor og hvordan vi kildesorterer Luft og lyd - erfare sammenhengen mellom luft og lyd i Været - observere været og gjøre forsøk der man lager skyer Bygge bro - konstruere en bro med et gitt spenn og delta i samtale om hvorfor blant annet trekanten er en sterk konstruksjon. Ta bilder. Balansepunkt - balansere en stav og en blyant og erfare hva det er lettest å balansere Tips: Lage "stjernekikkert" av en dorull og et stjernebilde som er stukket ut på sort kartong og festet i den ene enden av dorullen Ekskursjon til Terrariet på Nordnes. Ansvar for komposten på skolen. Utstyr: Den røde lydkofferten i skap 2. Forsøk som "ballonglyd", "lag en brummer" eller "tungepromper" på side 55, 56 og 73 i Kule eksperimenter. Tips: kok opp vann, ha et lokk over og se at vanndråpene går sammen og faller ned. Tips: Lage en bro med et spenn på ca.48 cm av spaghetti og lim fra limpistol eller av papir som er rullet sammen og festet med splittbinders i endene. Mål effektiviteten til broen: hvor mye den tåler, delt på vekten til broen. Digitalt kamera.

9 4. TRINN Hovedområde Kompetansemål Innhold / Metode Tips og utstyr Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner FORSKER- på egne måter nysgjerrigper.no Nysgjerrigperprosjekt SPIREN Innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale nysgjerrigpermetoden.no - gjennomføre et prosjekt med vekt på at de skal presentere resultatene for andre hjelpemidler Bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter Fugler - kjenne igjen og kunne navnet på noen av våre vanligste stamfugler Biotop: Skog og myr Prosjekt Fugleforing (Se siste side) Observere og notere hva som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid - vite forskjellen på stam- og trekkfugler Grave opp tingene som ble gravd ned MANGFOLD I Samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og Næringskjeder og miljøvern på NATUREN dyregrupper og hvordan de levde - diskutere hvordan vi best kan ta vare på naturen 3. trinn i prosjektet Avfall og miljøvern Fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er Dinosaurer Tips: I skap 3 på praksisrommet er det Argumentere for forsvarlig framferd i naturen - lære navn på noen dinosaurer, beskrive hvordan de så ut og beskrive hvilke 10 eksemplarer av Donaldbladet forhold de levde under Forsøplende tider" KROPP OG HELSE VERDENS- ROMMET FENOMENER OG STOFFER TEKNOLOGI OG DESIGN Samtale om utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen Beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp, og funksjonen til noen indre organer Beskrive noen vanlige barnesykdommer og hva vaksinering er Observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner Samtale om ulike følelsesmessige opplevelser og reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse Finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem Gjenkjenne noen stjernebilder og beskrive fenomener som kan observeres på himmelen Gjengi myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i norsk og samisk tradisjon Beskrive hvordan og drøfte hvorfor vi kildesorterer Gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning Gjennomføre forsøk som viser at stoffer kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger Gjøre forsøk med luft og lyd og beskrive observasjonene Beskrive egne observasjoner av vær og skyer og måle temperatur og nedbør Planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggekonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt Beskrive konstruksjoner og samtale om hvorfor noen er mer stabile og tåler større belastning enn andre Gjenkjenne og sammenligne bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet Sykdom - beskrive og kjenne igjen noen av symptomene på noen barnesykdommer, for eksempel røde hunder, kusma, vannkopper og meslinger - observere og erfare kroppens reaksjoner i ulike sammenhenger (f.eks holde en hånd opp og en hånd ned til den ene blir hvit, få frem gåsehud...) - samtale om hvordan det føles å være sint, redd, glad, engstelig, og samtale om sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse Planetene - lære navnene på planetene i vårt solsystem - kunne fortelle om noen av planetene i solsystemet vårt - kunne fortelle om mennesket i rommet frem til nå Stoffer - vise vannets egenskaper gjennom forsøk (fast, flytende- og gassform samt vannets oppløsende virkning på andre stoffer) - lære om jernets kjennetegn og bruksområder Byggverk - lag en modell av en bygning og begrunne valget av byggeteknikk - sammenlign konstruksjonen i et hus, en låve og en gapahauk - delta på tur der bærende strukturer i ulike bygg blir sammenliknet Tips:Skrive bok om en gang de var syke Samtale med helsesøster om hvordan en vaksine virker på kroppen og forebygger sykdom Dramatisere følelser Vilvite: Undervisningsopplegget "Kroppen din" Tips: Lage en modell av solsystemet av ballonger og pappmasje Vilvite: Undervisningsopplegget "Kjemiens år" Tips: Bygg et hus med sukkerbiter. Besøke "ruinene" og steinbroen. Bygge gapahuk. På Barnas hus i Bergen har de et undervisningsopplegg som passer godt til dette. Vilvite:"Konstruksjon"

10 Hovedområde FORSKER- SPIREN MANGFOLD I NATUREN KROPP OG HELSE VERDENS- ROMMET Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre Undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene Undersøke og beskrive faktorer som påvirker frøspiring og vekst hos planter Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk Fortelle om hvordan noen plante-, sopp- og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske 5. TRINN Kompetansemål Innhold / Metode Tips og utstyr Formulere spørsmål om noe de lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet Nysgjerrigperprosjekt Forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske - gjennomføre et prosjekt med utgangspunkt i observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater nysgjerrigpermetoden, med vekt på å lage en plan for å Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og undersøke en selvformulert hypotese (for eksempel feltarbeid spørreundersøkelse, intervju, observasjon eller forsøk) Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy Biotop: Dammen - undersøke og beskrive noen små dyr som lever i dammer og innsjøer - beskrive noen amfibier, fisker, rovfugler, andefugler og vadefugler som holfer til i dammer og ferskvann Beskrive de viktigste organene i menneskekroppen og deres funksjoner Beskrive skjelettet og muskler og gjøre greie for hvordan kroppen kan bevege seg Forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering Samle informasjon om og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler Beskrive solsystemet vårt og naturvitenskaplige teorier for hvordan jorda har blitt til Beskrive en modell for solsystemet og hvordan denne kan forklare observerte fenomener, inkludert dag og natt, månefaser og solas bevegelse over himmelen Små dyr med viktige oppgaver - lære om meitemarken sin viktige oppgave som nedbryter - beskrive ulike edderkopper - bruke en bestemmelsesnøkkel for å bestemme smådyr Kroppen din - lære om lungene, hjertet og nyrene - få kjennskap til sammenhengen mellom organene og maten vi spiser Puberteten - få kjennskap til hva som skjer/kan skje med jenter og gutter i puberteten både psykisk og fysisk - vite om forandringer i kroppen under puberteten og kjenne til kjønnsidentitet, bl.a. hetero- og homofili Vulkaner - vite hvordan stein og fjell blir til - ha kjennskap til vulkaner og fossiler nysgjerrigper.no nysgjerrigpermetoden.no Spør Birthe om det er noe du lurer på før, underveis eller etter prosjektet. Vilvite: Undervisningsopplegget "Vannbehandling" Planlegge og gjennomføre feltarbeid i skolens nærliggende biotoper.. I naturfagskap nr. 3 finner du torso og andre konkretiseringer. Vilvite: Undervisningsopplegget "Inn i kroppen 3D"" I naturfagskap nr. 3 ligger det en perm om pubertet og befruktning på andre hylle med blant annet fargetransparenter. Jentene har samtale med helsesøster. Tips: det er morsomt å lete etter vulkanske fjell på google earth.

11 FENOMENER OG STOFFER TEKNOLOGI OG DESIGN Undersøke og beskrive sentrale egenskaper ved noen mineraler og bergarter og hvordan de har blitt dannet Gjennomføre forsøk med lyd, hørsel og støy, beskrive og forklare resultatene og hvordan vi kan skjerme oss mot uønsket lyd Gjennomføre forsøk med magnetisme og elektrisitet, beskrive og forklare resultatene Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt Foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler Beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen Forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler Gjennomføre forsøk med kjemiske reaksjoner og forklare hva som kjennetegner disse reaksjonene Planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer Planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten og beskrive prosessen fra idé til ferdig framstilt produkt Gjør greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann En verden av stein - undersøke, beskrive og fortelle om noen mineraler og bergarter - arbeide med noen vanlige mineraler og bergarter, og gjøre seg kjent med hvordan disse ble utviklet Magneter - arbeide med magnetisme og materialer som magnetisme virker på - lage og bruke kompass og gjøre seg kjent med jorda som magnet Kjemiske reaksjoner - vite hva en kjemisk reaksjon er og hvordan vi kan kjenne igjen kjemiske reaksjoner - fortelle om sure og basiske løsninger - gjennomføre forsøk med stoffer og stoffblandinger Lag en mekanisk leke - planlegge, bygge og teste en mekanisk leke som bruker prinsipper for mekanisk overføring - bygge en NXT-robot etter oppskriften i kassen og programmere den til å gjøre enkle bevegelser Tips: La elevene ta med steiner på skolen. Elevene kan jobbe i grupper og bli eksperter på steinene og ha en utstilling for andre trinn på skolen. Tips: Naturhistorisk museum arrangerer hvert år en steindag i november. Elevene kan tipses om dette på ukeplanen slik at de som ønsker det kan få det med seg. Evt. ekskursjon i forkant. Utstyr: Eske med bergarter i skap 4 på praksisrommet. Utstyr: Rød koffert med utstyr og beskrivelser av forsøk knyttet til magnetisme. Tips: "Svevende gjenstander" på side 63 i Kule eksperimenter. Tips: "Bombe" på side 81 i Kule eksperimenter og gode forsøk i kapittelet "Kjemi er ikke trylleri" i Yggdrasil. Lag luftrakett eller mekanisk kort (side 16 og 102 i Kule eksperimenter) Oppskrift til Musefellebil og flaskeraketten i Yggdrasil. Vilvite: Undervisningsopplegget "Vannrakett med fallskjerm" og "ballongbilløp" Få roboten til å gå rett fremover og svinge. (Oppgaver på

12 6. TRINN Hovedområde Kompetansemål Innhold / metode Tips og utstyr Formulere spørsmål om noe de lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet nysgjerrigper.no Forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske Nysgjerrigperprosjekt. nysgjerrigpermetoden.no FORSKER- observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater - gjennomføre et prosjekt med utgangspunkt i nysgjerrigpermetoden, med vekt på Forslag til problemstillinger: "Hva SPIREN Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt å bruke digitale hjelpemidler for å finne informasjon og publisere resultater. trenger et frø for å spire?", arbeid og feltarbeid Elevene skal presentere resultatene i powerpoint. "Hvilken værmelding melder mest Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i nøyaktig for vårt område?" ulike medier Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy MANGFOLD I NATUREN Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre Undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene Undersøke og beskrive faktorer som påvirker frøspiring og vekst hos planter Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk Fortelle om hvordan noen plante-, sopp- og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske Planter - lære fotosyntesen og kjenne til ulike plantearters oppbygning og funksjon; roten, stengelen, bladene og blomstene Spiring: - lære om hvordan plantene sprer frøene sine - gjøre forsøk med spiring og gjennom det erfare hva som skal til for å få et frø til å spire Systematikk - samle, undersøke noen plantearter/familier, bruke enkle nøkler til identifisering Biotop: Barskogen - lære navn på planter og dyr som bor i barskogen - lære navn, kjennetegn og egenskaper til noen mosearter - lære om hva sopp er og hvordan ulike sopper lever. Lære navn og kjennetegn på noen spiselige og giftige sopper. - lære om den samiske tradisjonens bruk av plante- sopp- og dyrearter Biotop: Bekken - beskrive kjennetegn og levevis til noen fisker og små dyr som lever ved bekken - finne kjennetegn på miljøfarer som truer mange bekker og elver Ha spiringsforsøk i drivhuset. Biotop: Barskog og myr Gå på sopptur. Vi har blant annet mye traktkantarell og en del piggsopp rundt skolen. Av mosearter finner blant annet bjørnemose, etasjemose og torvmose her. På S-området ligger det powerpointer som er god å bruke før elevene skal ut på soppjakt eller mosejakt. Biotop: Bekken - undersøke hvordan det står til med "Haukåsvassdraget" som Haukås skole er fadder for. KROPP OG HELSE Beskrive de viktigste organene i menneskekroppen og deres funksjoner Beskrive skjelettet og muskler og gjøre greie for hvordan kroppen kan bevege seg Forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering Samle informasjon om og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler Skjelett og muskler - beskrive hvordan skjelettet er bygd opp Øret - bli kjent med øret, oppbygging, skader som kan oppstå ved lydstøy og drøfte hva en kan gjøre for å redusere skade Konkretisering: Modell av øret i skap 3 på praksisrommet.

13 VERDENS- ROMMET FENOMENER OG STOFFER Beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapen teorier for hvordan jorda har blitt til Beskrive en modell for solsystemet og hvordan denne kan forklare observerte fenomener, inkludert dag og natt, månefaser og solas bevegelse over himmelen Undersøke og beskrive sentrale egenskaper ved noen mineraler og bergarter og hvordan de har blitt dannet Gjennomføre forsøk med lyd, hørsel og støy, beskrive og forklare resultatene og hvordan vi kan skjerme oss mot uønsket lyd Gjennomføre forsøk med magnetisme og elektrisitet, beskrive og forklare resultatene Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt Foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler Beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen Forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler Gjennomføre forsøk med kjemiske reaksjoner og forklare hva som kjennetegner disse reaksjonene Jorda og verdensrommet: - lære om verdensrommet, solsystemet og hvordan jorden ble til - beskrive hvordan det blir dag, natt og forskjellige årstider på jorda - beskrive de forskjellige månefasene Været - lese og forstå et værkart med værsymboler - utføre målinger av nedbørsmengde, temperatur og vindstyrke over en viss periode og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler - beskrive hvordan vind og nedbør oppstår Lyd - forklare hva lyd og støy er - gjøre forsøk med lyd hørsel og støy - forklare hva ultralyd er, og hvordan mennesker og dyr bruker ultralyd Prosjekt: "Verdensrommet" Utstyr: Modell av jorden, solen og månen på praksisrommet. I skap 2 er det to modeller av solsystemet som er fine å henge opp i klasserommene. På S-området ligger to powerpointer om emnet. Vilvite: Undervisningsopplegget "Solsystemet" Resultatet kan legges inn på Excel og legges fram for klassen. Måleresultater kan også publiseres på Elevene kan ha værmelding på omgang i klassen ut i fra de målingene de har gjort og ut i fra det været som er meldt Utstyr: Dataloggere, Digital værstasjon og Excel Tips: forsøkene "luftlim", "sprutemaling", "fontene", "ballongen som blåser seg opp av seg selv", "luftkanon", "virvelstrøm", "snurrende slange" og "luftballong" på side 7, 8, 9, 14, 15, 98 og 108 i Kule eksperimenter I skap 2 på praksisrommet ligger det en rød "lydkoffert" med utstyr og beskrivelse av ulike lydforsøk Tips: forsøkene "bokstelefon", "lyd i hodet", "slangetelefon", "trommehinne av plast" på side 43, 49, 53 og 71 i Kule eksperimenter TEKNOLOGI OG DESIGN Planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer Planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten og beskrive prosessen fra idé til ferdig framstilt produkt Gjør greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann Energioverføring - lære om overføring av energi - lage en konstruksjon som utnytter energi fra vann/vind Rotasjon og bevegelse - gjennomføre oppgaver med Dactalego der tannhjul og reimer inngår i oppgavene. Tips til drage, seilbåt og vindmølle i Yggdrasil. Se også Jetrakett, Jetdrift, "Luftdrevet bil", "Kjempesprett", "Hjulbåt", "Boks ladet med bevegelsesenergi" og "Lag en luftballong" på side 5,11,19, 90, 92, 106 og 108 i Kule eksperimenter. Dactalego hefte D, 7 og 8.

14 7. TRINN Hovedområde Kompetansemål Innhold / metode Tips og utstyr Formulere spørsmål om noe de lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet Nysgjerrigperprosjekt. nysgjerrigper.no Forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved Elevene skal gjennomføre et prosjekt nysgjerrigpermetoden.no systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å FORSKER- med utgangspunkt i nysgjerrigpermetoden, med vekt på å kunne forklare hvorfor sammenligne resultater SPIREN det er viktig å lage og teste hypoteser MANGFOLD I NATUREN KROPP OG HELSE Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre Undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene Undersøke og beskrive faktorer som påvirker frøspiring og vekst hos planter Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk Fortelle om hvordan noen plante-, sopp- og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske Beskrive de viktigste organene i menneskekroppen og deres funksjoner Beskrive skjelettet og muskler og gjøre greie for hvordan kroppen kan bevege seg Forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering Samle informasjon om og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler Gruppene skal jobbe selvstendig og benytte seg av digitale verktøy både under selve arbeidet og til presentasjonen Biotop: Fjæra og havet - Arbeid med næringskjeder i saltvann - Arbeide med noen pattedyr og fiskearter i fersk-/saltvann - Disseksjon og beskrivelse av fisk og andre sjødyr. Biotop: I fjellet og på vidda - lære navn og kjennetegn på noen lav- og fjellplanter - beskrive hvordan planter og dyr som lever på fjellet er tilpasset et værhardt klima - lære spor og sportegn til noen dyr - vite hvordan virveldyr er oppbygd og vite om dyregrupper med dette kjennetegnet Fordøyelsesystemet - lære navnet på og oppgavene til de ulike næringsstoffene - forklare hvordan maten passerer gjennom fordøyelsesystemet - fortelle om fordøyelsesystemet til noen dyr Hjernen og øynene - fortelle om noen av oppgavene til hjernen - beskrive hva som skjer fra et sanseorgan registrerer noe, til vi forstår hva vi ser, lukter eller kjenner - beskrive hvordan øyet er bygd opp, og fortelle hvordan vi kan se Rusmidler - få kjennskap til virkninger og helseskader som kan oppstå ved bruk av alkohol, tobakk og narkotika. - diskutere problemstillinger i forhold til emnet (for eksempel "ville alkohol blitt forbudt dersom det ble introdusert i dag?") - reflektere rundt ansvar for egne valg Smartboardprogramvaren, Notebook. Husk mentometerknappene! Planlegge og gjennomføre feltarbeid i skolens nærliggende biotoper; Bjørnestrand og Breisteinfjellet. Evt. tur til Ulrikken. Guttene har samtale med guttene om pubertet. Konkretiseringer: Modell av øyet og hjernen i skap 3 på praksisrommet Samarbeid med helsesøster.

15 VERDENS- ROMMET Beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapen teorier for hvordan jorda har blitt til Beskrive en modell for solsystemet og hvordan denne kan forklare observerte fenomener, inkludert dag og natt, månefaser og solas bevegelse over himmelen Drivhuseffekten - forklare hvordan drivhuseffekten oppstår og hvilken effekt den har for livet på jorda FENOMENER OG STOFFER TEKNOLOGI OG DESIGN Undersøke og beskrive sentrale egenskaper ved noen mineraler og bergarter og hvordan de har blitt dannet Gjennomføre forsøk med lyd, hørsel og støy, beskrive og forklare resultatene og hvordan vi kan skjerme oss mot uønsket lyd Gjennomføre forsøk med magnetisme og elektrisitet, beskrive og forklare resultatene Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt Foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler Beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen Forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler Gjennomføre forsøk med kjemiske reaksjoner og forklare hva som kjennetegner disse reaksjonene Planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer Planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten og beskrive prosessen fra idé til ferdig framstilt produkt Gjør greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann Energi - lære om hvordan ulike stoffer og materialer som vann, vind, tre, torv, kumøkk, fossilt brennstoff, steinkull, naturgass og olje kan omdannes til energi - forklare hva som skjer når energien i vann blir omdannet til elektrisk energi - forklare hvordan kull, olje og gass dannes - undersøke energikildene i forhold til miljøet Elektrisk energi - lære om elektronenes bevegelse, strøm og strømkretser og elektrisitet og magnetisme Universets byggeklosser - lære om atomer, molekyler, kjemiske reaksjoner og nanoteknologi - forklare forskjellen på gasser og væsker og fast form Lage en robot - designe og bygge en Mindstorm Legorobot - programmere motoren som er festet på roboten ved hjelp av tilkobling til datamaskin - få figuren til å bevege seg i sekvenser ved hjelp av den programmerte motoren - få roboten til å utføre bestemte oppdrag på et challangebrett Tips: knytt emnet "energi og miljøproblemer" til norskfaget og lag veggavis, opprop eller lignende. Ressursperm, Regnmakerne: Forsøk og Bygging av enkle modeller. Utstyr: Den elektriske kofferten (skap 2) Spenningsmåleren i dataloggerkassen. Beskrivelse av forsøk på Spark. Tips: "Fra regndråpe til lyspære" - en cd-rom om vannkraft i skap 3 på praksisromet.. Vilvite: Undervisningsopplegget "Energikamp på Vilvite", "elektrisitet og magnetisme", "elektroverkstedet" og utstillingen "energi". Prosjekt: "Strømsparing"(Se siste side) Andre oppgaver som passer til emnet er "Skattejakt", "Lysende alarm", "Et lysende halloweenspøkelse","en bærbar lykt", "Er du stø på hånden?" på side 62, 64, 67, 68 og 107 i Kule eksperimenter. Utstyr: Partikkelmodellen midt i skap 3 på praksisrommet. Vilvite: Undervisningsopplegget "Slim - atomer og molekyler". Oppgaver og informasjon på Delta på Firt Lego League eller arranger en lokal turnering på trinnet. Utstyr på boklageret i kjelleren på nybygget. Vilvite: Undervisningsopplegget "Marsroboter" Vilvite: Undervisningsopplegget "Motorbåtverkstedet"

16 Etterord Vurdering Løpende, uformell vurdering Vi vet at den løpende vurderingen og tilbakemeldingen er viktig for elevenes motivasjon og læring. Det er viktig at den løpende vurderingen også har fokus på elevenes tankeprosesser, og stimulerer dem til å finne ulike løsninger på problemer. Formell vurdering: Muntlige presentasjoner etter kjente, gitte vurderingskriterier. Skriftlige prøver gjennomføres, individuelt eller i gruppe. Loggboken på småtrinnet og forskerboken på mellomtrinnet brukes som dokumentasjonsredskap med blant annet fokus på rapportskriving. Digitale verktøy i naturfag Dataloggerne I Kunnskapsløftet legges det vekt på å bruke digitale verktøy til måling. Både værstasjonen og dataloggerene er gode verktøy i denne sammenhengen. Dataloggerkassen skal være på 6. trinn, og den skal brukes der. (De andre trinnene kan selvsagt låne utstyret.) På Spark ligger det flere forslag til forsøk. Blant annet "Hvorfor salter vi veiene om vinteren?", "Hva skjer når vi hever en bolledeig?", "Oppdrag;temperaturmålinger"og "Lyd i klasserommet". Dataloggeren skal også brukes til innhenting av data i forbindelse med "værsjekken". Målingene kan registreres på www. miljølære.no NXT-roboten Elevene skal jobbe med Mindstorm robotene på 5. og 7. trinn. På 5. trinn får elevene grunnleggende opplæring i bygging og programmering og på 7. trinn får elevene spesifikke oppdrag de skal få roboten til å løse. Elevene kan delta på First Lego League, lage en lokal turnering på skolen med de challenge brettet vi har her eller være med på Vilvite sitt undervisningsopplegg "Marsroboter". Digitale mikroskop Alle trinn på skolen har digitale mikroskop. I skap 3 på praksisrommet finnes objektglass og dekkglass. Der finner du også to sett med mikropreparater; "menneske" og "botanikk". Digitalt kamera Hvert trinn har sitt digitale kamera. Det digitale kameraet tar vi i bruk fra 1. trinn.

17 Naturfagsprosjekter Forslag til prosjekter som egner seg godt til presentasjoner, dokumentasjon og publisering. 1. TRINN: Treet vårt Vi finner et rognetre i en av skolens biotoper som vi følger gjennom alle de 4 årstidene. Elevene skal gjennom dette prosjektet observere og dokumentere treets forandringer gjennom et år. Eksempel på dokumentasjon kan være tegning, fotografering, muntlig fortelling, konkreter (blad) og skrift i loggboken. Registrer gjerne treet og dets ulike faser på miljølære.no 2. TRINN: Et dyreliv Elevene får skrive en oppgave om et selvvalgt dyr og presentere arbeidet for klassen. 3. TRINN: Avfall og miljø Vi graver ned ulike materialer på et merket område. Elevene skal observere nedbrytingsprosessen over tid. Dette følger vi opp ut 7. trinn. Dokumentasjon av prosessen gjennom alle årene. Hva graver vi ned: - tyggis, plastpose, papirpose, bananskall, brød og andre elevvalgte gjenstander/avfall. Vi lager jord 3. trinn har ansvar for komposten på skolen. 4.TRINN: Fugleforing Vi lager fuglebrett og meiseboller som vi setter ut i skolens biotoper. Knytter dette opp mot observasjon og fotografering av stamfuglene våre. 5.TRINN: Nedbrytere Vi studerer meitemarken og hvordan den bryter ned blader som faller av trær. Hvilke blader liker meitemarken best? Vi knyter en tråd til bladet og binder det fast i trestammen. Da kan vi følge med på om bladet er dradd ned i jorden av meitemarken, og bruke tråden til å trekke det opp igjen. På denne måten lærer elevene hvordan blader kan brytes ned. Ved å bruke et terrarium (Uteskolerommet ved rom 13 i nybygget) kan elevene observere hvordan meitemarkene blander jorden og de kan forske på hva de liker best å spise (ulike grønnsaker, frukt, blande osv.) 6.TRINN: Verdensrommet Vi bruker galileoskop og observerer månefaser. Elevene skal i løpet av en måned følge med på månens ulike faser og dokumentere dette i et skjema/kalender for hver dag i måneden. "Planetene" Elevene jobber i grupper og lager en powerpiont om en av planetene i solsystemet vårt. Informasjonen skal dokumenteres og presenteres muntlig for alle på trinnet. 7. TRINN: Strømsparing Vi bruker Regnmakernes opplegg med strømsparing, og kartlegger skolens strømforbruk og jobber for å få ned strømforbruket. Dette er godt beskrevet i Regnmakerneperm.

LOKAL FAGPLAN NATURFAG

LOKAL FAGPLAN NATURFAG LOKAL FAGPLAN NATURFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Dagrun Wolden Rørnes, Elisabeth Lillelien, Terje Ferdinand Løken NATURFAG -1.TRINN Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen Stille spørsmål,

Detaljer

Naturfag barnetrinn 1-2

Naturfag barnetrinn 1-2 Naturfag barnetrinn 1-2 1 Naturfag barnetrinn 1-2 Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag.

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Oppdatert 24.08.10 Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for lærere som ønsker å bruke demonstrasjonene

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn

Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 6. TRINN Årstimetallet i faget: 57 Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Songdalen for livskvalitet Forskerspiren I naturfagundervisningen

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Naturfag Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i naturfag - å kunne uttrykke seg skriftlig i naturfag - å kunne lese i naturfag - å

Detaljer

Årsplan i naturfag for 5. og 6. trinn 2017/18

Årsplan i naturfag for 5. og 6. trinn 2017/18 c RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 5. og 6. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Ca. 2 Mangfold i naturen

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 3. OG 4. TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 3. OG 4. TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 3. OG 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: CUMULUS 4 av Stig Bjørshol, Sigmund

Detaljer

planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene

planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene A-plan Uker Tema Kompetansemål Kriterier 8 Nysgjerrig per-prosjekt 5 (vår) Undersøkelse av naturområde blomster Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NATURFAG 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NATURFAG 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter LOKAL FAGPLAN NATURFAG 1.-10. TRINN Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen. I naturfag

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål

Læreplan i naturfag - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 3. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 38 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

FAGPLAN NATURFAG Varden skole Forskerspiren

FAGPLAN NATURFAG Varden skole Forskerspiren FAGPLAN NATURFAG Varden skole Forskerspiren Naturvitenskapen framstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag og som en prosess som dreier seg om naturvitenskapelige

Detaljer

Uke Kompetansemål Periodemål/ukemål Lærebøker Læringsstrategier, metode 34-38

Uke Kompetansemål Periodemål/ukemål Lærebøker Læringsstrategier, metode 34-38 Uke Kompetansemål Periodemål/ukemål Lærebøker Læringsstrategier, metode 34-38 Vakre vekster Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre Undersøke og beskrive blomsterplanter

Detaljer

Kompetansemålene i «Forskerspiren» vil ligge til grunn for arbeidet med de resterende målene.

Kompetansemålene i «Forskerspiren» vil ligge til grunn for arbeidet med de resterende målene. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 7. trinn 2017/18 Kompetansemålene i «Forskerspiren» vil ligge til grunn for arbeidet med de resterende målene. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2016-2017 Faglærer: Asbjørn Tronstad og Jon Erik Liebermann Fagbøker/lærestoff: Gaia 5 Naturfag, 1,5 klokketimer dvs. 2 skoletimer (45 min) pr. uke Læringstrategier/Gr

Detaljer

Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode:

Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Naturfag 6.trinn Faglærere: Anne Kristin Helland og Benedicte Meyer Uke 34-36 Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre Undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn

Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 5. TRINN Læreplan i naturfag - kompetansemål etter 7. årstrinn Songdalen for livskvalitet Forskerspiren I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et

Detaljer

Trekke ut faglig informasjon fra tekst. -Planlegge og gjennomføre en undersøkelse i naturen. -Beskrive noen

Trekke ut faglig informasjon fra tekst. -Planlegge og gjennomføre en undersøkelse i naturen. -Beskrive noen Fag: Naturfag Skoleåret: 2017-18 Klassetrinn: 5. Lærer: Aleksander Wahlø Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Fra Gjøre Nysgjerrigper observasjoner til forskerspire Stille -formulere

Detaljer

Naturfag 6. trinn 2015-16

Naturfag 6. trinn 2015-16 Naturfag 6. trinn 2015-16 Gjennomgående mål til alle emne: Forskarspiren Disse målene vil være gjennomgående til alle tema vi arbeider med dette skoleåret. Noen mål er skrevet inn i planen på enkelte tema,

Detaljer

Årsplan «Naturfag» 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere:

Årsplan «Naturfag» 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Årsplan «Naturfag» 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Ida Myrvang og Elisabet Langeland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål

Læreplan i naturfag - kompetansemål Læreplan i naturfag - kompetansemål etter 2. årstrinn Forskerspiren I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag, og som prosesser som dreier

Detaljer

Store viktige oppdagelser s. 6-18

Store viktige oppdagelser s. 6-18 LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Naturfag TRINN: 6. trinn Timefordeling på trinnet: 2 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 34 36

Detaljer

Lokal læreplan «Naturfag»

Lokal læreplan «Naturfag» Lokal læreplan «Naturfag» Årstrinn: 4. trinn 2016/2017 Lærere: Cordula Kilfitt Norheim og Åshild Ruud Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Forslag Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan i Naturfag. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode:

Årsplan i Naturfag. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Årsplan i Naturfag Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Fra nyskjerrigper til forskerspire Uke 35 formulere naturfaglige spørsmål om noe

Detaljer

Karakterane 3 og 4 Nokså god eller god kompetanse i faget. Kommuniserer

Karakterane 3 og 4 Nokså god eller god kompetanse i faget. Kommuniserer Fag: Naturfag Skoleår: 2008/ 2009 Klasse: 7 og 8 Lærer: Miriam Vikan Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Ingen læreverk Vurdering: Karakterane 5 og 6 Svært god kompetanse

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: Lise-Lotte Austevik Læreverk: Yggdrasil 5 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Hele boka. 35 36 37 38 39 Bli kjent i boka.

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 7. TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 7. TRINN Oktober - November August - September ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 7. TRINN 2013 / 2014 Læreverk: Yggdrasil Lærer: Asbjørn Tuft-Olsen MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING "Beskrive de viktigste Kroppens

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN Årstimetallet i faget: 19 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innet i planen Periode

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Globus Naturfag 5 benyttes for 5. og 6. klasse. Globus Naturfag 7 benyttes for 7. klasse av Johansen, Steineger

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /2017 i Naturfag

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /2017 i Naturfag ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /2017 i Naturfag Faglærer: Cato Olastuen Fagbøker/lærestoff: Gaia 7 Uke 33-38 39-41 Læreplanmål (kunnskapsløftet) - beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2016-2017 Faglærer: Jon Erik Liebermann Fagbøker/lærestoff: Gaia 6 Naturfag, www.naturfag.no. 1,5 klokketimer dvs. 2 skoletimer (45 min) pr. uke Læringstrategier/Gr

Detaljer

Naturfag 6. trinn

Naturfag 6. trinn Naturfag 6. trinn 2016-17 Gjennomgående mål til alle emne: Forskarspiren Disse målene vil være gjennomgående til alle tema vi arbeider med dette skoleåret. Noen mål er skrevet inn i planen på enkelte tema,

Detaljer

Fra nysgjerrigper til forskerspire

Fra nysgjerrigper til forskerspire LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Naturfag TRINN: 5. trinn Timefordeling på trinnet: 2 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-34

Detaljer

Naturfag- Uteskole. 1.klassekurs 3. og 4. juni 2009. Janneke Tangen 3. og 4. juni 09

Naturfag- Uteskole. 1.klassekurs 3. og 4. juni 2009. Janneke Tangen 3. og 4. juni 09 Naturfag- Uteskole 1.klassekurs 3. og 4. juni 2009. 1 Standard i naturfag i Bergensskolen 2 Naturfagopplæringen drives etter en helhetlig og systematisk plan som inneholder: Mål som skal være nådd etter

Detaljer

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Naturfag. Klasse: 6.trinn. Uke Kompetansemål Tema/ Innhold Arbeidsmåte Vurdering. Kap. 3: I bekkedalen

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Naturfag. Klasse: 6.trinn. Uke Kompetansemål Tema/ Innhold Arbeidsmåte Vurdering. Kap. 3: I bekkedalen HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN Fag: Naturfag Klasse: 6.trinn Uke Kompetansemål Tema/ Innhold Arbeidsmåte Vurdering 34-36 - Planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst et naturområde, registrere, observere og systematisere

Detaljer

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014 Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014 Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34-41 Undersøke og beskrive blomsterplanter. Undersøke og diskuter noen faktorer som kan påvirke vekst hos planter.

Detaljer

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2017/2018

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2017/2018 Årsplan i naturfag for 7.trinn 2017/2018 Lærebok: Yggdrasil 7 Utarbeidd av Jostein Dale, Sæbø skule Bokmål Uke 34-41 Emne: Høye fjell og vide vidder Kompetansemål: Undersøke og beskrive blomsterplanter.

Detaljer

Helhetlig plan i naturfag Page 1

Helhetlig plan i naturfag Page 1 "Målsetning for realfagsarbeidet er at barn og unge i Bergen skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i realfag som gjør dem kompetente, og interesserte i å videreutvikle sin kompetanse innefor

Detaljer

Årsplan i Naturfag 2.trinn. - Jeg vet hva husdyr er. - Jeg kan navnet på noen husdyr. - Jeg kan navnet på noen husdyrrom på en gård

Årsplan i Naturfag 2.trinn. - Jeg vet hva husdyr er. - Jeg kan navnet på noen husdyr. - Jeg kan navnet på noen husdyrrom på en gård Årsplan i Naturfag 2.trinn Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K- 06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Husdyr: - Jeg vet hva husdyr er Cumulus s. 4-9. 35 36 - gjenkjenne og beskrive

Detaljer

Læremål. Grunnleggende Ferdigheter

Læremål. Grunnleggende Ferdigheter Fag: Naturfag Skoleåret: 2016-17 Klassetrinn: 6.klasse Lærer: Brita L. Sørensen Uke 34-36 Emne Store viktige oppdagel ser Kompetansemål Forskerspiren - Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer

Detaljer

Årsplan i Naturfag 2017/2018

Årsplan i Naturfag 2017/2018 Årsplan i Naturfag 2017/2018 Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Innhold i timene: 34-37 Det spirer 38-40 Energi i mange former Kompetansemål: Læringsmål: Grunnleggende ferdigheter: blomsterplanter og Forklare

Detaljer

Årsplan i naturfag 2017/2018

Årsplan i naturfag 2017/2018 Årsplan i naturfag 2017/2018 Antall timer pr. uke: 3 Lærer: Øystein Grønnevik Læreverk: Yggdrasil og utvalgte oppgaver i Forskerspiren Nettsted: http://lokus123.lokus.no/index.jsp?sitenodeid=3385964&didlogin=true

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN SKOLEÅRET 2017/2018

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN SKOLEÅRET 2017/2018 ÅSPLAN I NATUFAG F 4. TINN SKLÅT 2017/2018 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ VUDINGSKITI A Myldrende liv hva en livssyklus er Høy Middels Lav måloppnåelse U å sammenlikne livssykluser måloppnåelse måloppnåelse

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN SKOLEÅRET 2016/2017

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN SKOLEÅRET 2016/2017 ÅSPLAN I NATUFAG F 4. TINN SKLÅT 2016/2017 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ VUDINGSKITI A Myldrende liv hva en livssyklus er Høy Middels Lav måloppnåelse U å sammenlikne livssykluser måloppnåelse måloppnåelse

Detaljer

Skogen, små dyr med store oppgaver.

Skogen, små dyr med store oppgaver. Uke Tema Side Lærerveiledning Mål i kunnskapsløftet 34 35 Barskog Løvskog Skogen, små dyr med store oppgaver. Da skogen tok over Trær 36 Sopp overalt Småkryp i skogen 37 Plantene er mat for mange dyr Nedbrytere

Detaljer

Årsplan i naturfag - 4. klasse

Årsplan i naturfag - 4. klasse Årsplan i naturfag - 4. klasse 2017-2018 Antall timer pr uke: 1 time Lærer: Marte Fjelddalen Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 6. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 6. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 6. TRINN Årstimetallet i faget: 57 Songdalen for livskvalitet Genell del av læreplanen, grunnleggende fdighet og prinsipp for opplæringen innarbeidet i planen Piode

Detaljer

Årsplan Naturfag Lærer: Tonje E. Skarelven 5.Trinn

Årsplan Naturfag Lærer: Tonje E. Skarelven 5.Trinn Årsplan Naturfag Lærer: Tonje E. Skarelven 5.Trinn Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Forskerspiren Formulere naturfaglige spørsmål om noe han eller hun lurer på,

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG/SAMFUNNSFAG FOR 3. TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG/SAMFUNNSFAG FOR 3. TRINN ÅRSPLAN I NATURFAG/SAMFUNNSFAG FOR 3. TRINN 2015/2016 Læreverk og bøker: Cumulus, mylder og skrivebok Uke Mål elevene skal kunne Tema Arbeidsform Vurdering 34,35,36 Cumulus side 6-9 Utforskeren i naturfag:

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i naturfag for 6. og 7. trinn 2013/14. Læreverk Gaia 6, naturfag for barnetrinnet.

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i naturfag for 6. og 7. trinn 2013/14. Læreverk Gaia 6, naturfag for barnetrinnet. Obj105 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 6. og 7. trinn 2013/14 Læreverk Gaia 6, naturfag for barnetrinnet. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDS- METODER Det spirer undersøke og beskrive

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i naturfag for 3.og 4.trinn 2017/2018. Læreverk: Gaia 4, Gyldendal

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i naturfag for 3.og 4.trinn 2017/2018. Læreverk: Gaia 4, Gyldendal RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 3.og 4.trinn 2017/2018 Læreverk: Gaia 4, Gyldendal Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Forskerspiren: Elevene skal kunne beskrive og presentere

Detaljer

LOKALE MÅL I NATURFAG

LOKALE MÅL I NATURFAG LOKALE MÅL I NATURFAG FORMÅLET MED NATURFAG Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer og vår

Detaljer

Årsplan naturfag 5.trinn

Årsplan naturfag 5.trinn Årsplan naturfag 5.trinn 2017-2018 T D MN DLMÅL LÆRNGSKJNNTGN/ Frå nysgjerrigper til forskerspire Gaia 6-14 MÅL FRA LK -06: Lage hypoteser og teste ut gjennom forsøk Trekke naturfaglig informasjon ut fra

Detaljer

Årsplan Naturfag 5B, skoleåret 2016/2017

Årsplan Naturfag 5B, skoleåret 2016/2017 Årsplan Naturfag 5B, skoleåret 2016/2017 Gaia 5 naturfag Uke Tema Arbeidsmetoder og aktiviteter Kompetansemål Læringsmål 35-36 Hvordan vet vi egentlig det? Forsøk: skifter hvite roser farge hvis vi tar

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR 1.TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer:

Detaljer

Årsplan i Naturfag 1. og 2. klasse Breivikbotn Skole 2011/2012

Årsplan i Naturfag 1. og 2. klasse Breivikbotn Skole 2011/2012 Årsplan i Naturfag 1. og 2. klasse Breivikbotn Skole 2011/2012 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

BARNETRINNET (Ny timefordeling fra skoleåret som følge av økt timetall i naturfag på barnetrinnet)

BARNETRINNET (Ny timefordeling fra skoleåret som følge av økt timetall i naturfag på barnetrinnet) Timetall Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter: BARNETRINNET (Ny timefordeling fra skoleåret 2016-2017 som følge av økt timetall i naturfag på barnetrinnet) 1.-4. årstrinn: 187 timer 5.-7. årstrinn:

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I NATURFAG TRINN BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Globus Naturfag 6 benyttes for 5. og 6. klasse. Globus Naturfag 7 benyttes for 7. klasse av Johansen, Steineger

Detaljer

Årsplan i naturfag - 4. klasse 2015-2016

Årsplan i naturfag - 4. klasse 2015-2016 Årsplan i naturfag - 4. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 1 time Lærer: Evelyn Haugen Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Naturfag 6.trinn. Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode:

Naturfag 6.trinn. Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Naturfag 6.trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34-38 Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre Undersøke og beskrive blomsterplanter

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Cumulus Faglærer: Kaia Bøen Jæger MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING MANGFOLD I

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Cumulus Faglærer: Kaia Bøen Jæger MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING MANGFOLD I SEP OKT OKT NOV ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Cumulus Faglærer: Kaia Bøen Jæger MANGFOLD I Fugler NATUREN Kjenne igjen og Samtale om kunne navnet på livssyklusen til noen av våre

Detaljer

Årsplan «Naturfag»

Årsplan «Naturfag» Årsplan «Naturfag» 2016-2017 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: David Dudek, Kirsten Varkøy Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Forskerspiren Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater

naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater VÅGSBYGD SKOLE Varme Vekst Vennskap Årsplan i naturfag 5.klasse Uke Fag Kompetansemål L06 34 35 Forskerspiren Samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske

Detaljer

Årsplan i Naturfag 5.trinn 2016/2017

Årsplan i Naturfag 5.trinn 2016/2017 Årsplan i Naturfag 5.trinn 2016/2017 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Fra nysgjerrigper til forskerspire Uke 34-35 formulere naturfaglige

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE Læreverk: 2.trinn Sist revidert: 16.06.2015 av Hanne Andersen Cumulus 1, 2 og 3 + arbeidsbøker Mylder 2 + arbeidsbok Spire grønn arbeidsbok Nettressurser: naturfag.no,

Detaljer

Årsplan «Naturfag» Vurdering. Kompetansemål. Arbeidsmåter Forslag. Forskerspiren

Årsplan «Naturfag» Vurdering. Kompetansemål. Arbeidsmåter Forslag. Forskerspiren Årsplan «Naturfag» Årstrinn: 3. trinn Lærere: Ingvil Sivertsen, Monika Szabo, Rovena Vasquez og Elisabet Langeland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Forskerspiren Tidspunkt Tema Lærestoff

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg.

Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg. Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg. Samfunnsfag: 1.2.3.4.: Historie: kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke Geografi:

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN BRYNE SKULE ÅR 2017/2018

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN BRYNE SKULE ÅR 2017/2018 ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN BRYNE SKULE ÅR 2017/2018 Veke Tema Mål (K06) Læringsmål Innhald (Lærebøker ) Arbeidsform (Læringsstrategiar) Anna 33-40 Tre Observere og notere hva som skjer med et tre

Detaljer

Årsplan i naturfag for 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Inger Cecilie Neset

Årsplan i naturfag for 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Inger Cecilie Neset Årsplan i naturfag for 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Inger Cecilie Neset Timer pr. uke: 2 Vurderingskriterier: Innsats og ferdighet, fagsamtaler og faktasamtaler og måltester. Uke Mål i kunnskapsløftet

Detaljer

ÅRSPLAN. sprer frøene sine. Samtale. Samtale. Jeg kan fortelle om etc. frøbanken. værhardt klima

ÅRSPLAN. sprer frøene sine. Samtale. Samtale. Jeg kan fortelle om etc. frøbanken. værhardt klima Skoleåret: 16/17 Trinn: 6. Fag: Naturfag ÅRSPLAN Periode med tema Tema Kompetansemål Læringsmål Metode; TPO, læringsstrategier 33-34 Det spirer NA46, NA47, NA48. Jeg vet hva som er vitsen med frø og frukter.

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Naturfag Trinn: 7 Lærer: Sigmund Tveiten Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..) Arbeidsmåter

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 ÅRSPLAN I Natur og Samfunnsfag FOR 4. TRINN 2015/2016. Utarbeidet av: Espen Larsen Læreverk: Udir UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 Næringskjede Miljøvern fortelle

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Naturfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 7.trinn Lærer: Per Magne Kjøde Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Uke 34-36

Detaljer

Lokal læreplan i naturfag for 1. trinn

Lokal læreplan i naturfag for 1. trinn Lokal læreplan i naturfag for 1. trinn Tema: ÅRSTIDENE Bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året. Gjennomføre aktiviteter i nærområdet

Detaljer

Årsplan i 7. klasse 2015-2016

Årsplan i 7. klasse 2015-2016 Årsplan i 7. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 Lærer: Martha Rogdaberg Aakervik Læreverk: Nettstedet: www.gyldendal.no/gaia Grunnleggende ferdigheter: De grunnleggende ferdigheter i naturfag er integrert

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 3. og 4. trinn 2013/2014. Faglærer: Hege Skogly Læreverk: Cumulus 4 (Grunnbok, arbeidsbok og nettsted)

ÅRSPLAN I NATURFAG 3. og 4. trinn 2013/2014. Faglærer: Hege Skogly Læreverk: Cumulus 4 (Grunnbok, arbeidsbok og nettsted) ÅRSPLAN I NATURFAG 3. og 4. trinn 2013/2014 Faglærer: Hege Skogly Læreverk: Cumulus 4 (Grunnbok, arbeidsbok og nettsted) Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden:

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Naturfag År: 2012/2013 Trinn og gruppe: 2ab Lærer: Lena Rygg og Bente Stokke Uke Årshjul Hoved Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurderingsmåter

Detaljer

Årsplan «Naturfag»

Årsplan «Naturfag» Årsplan «Naturfag» 2016-2017 Årstrinn: 1.trinn Lærere: Trude Thun, Ingebjørg Hillestad og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema Lærestoff Forslag Arbeidsmåter

Detaljer

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

Veke/emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåtar Vurdering Frå nysgjerrigper til forskarspire

Veke/emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåtar Vurdering Frå nysgjerrigper til forskarspire Årsplan i engelsk 6. klasse 2015/2016 Læreverk: Yggdrasil 5 K. Munden og R. Nordbakke, 2008. Veke/emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåtar Vurdering 34-36 Frå nysgjerrigper til forskarspire s. 6-16 37-40

Detaljer

Mathopen skole. Fagplan: Naturfag. Grunnleggende ferdigheter i faget

Mathopen skole. Fagplan: Naturfag. Grunnleggende ferdigheter i faget Mathopen skole Fagplan: Naturfag Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I naturfag forstås

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Hanne Andersen

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Hanne Andersen ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE 1.trinn Sist revidert: 16.06.2015 av Hanne Andersen Læreverk: Cumulus 1 + arbeidsbok Mylder 1 arbeidsbok + Mylder 2 Spire grønn arbeidsbok Nettressurser: naturfag.no,

Detaljer

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Fra og med skoleåret 2013 2014 skal det tas i bruk en revidert læreplan i naturfag. De vesentligste

Detaljer

Haukeland skole, en skole for trivsel, samarbeid og læring.

Haukeland skole, en skole for trivsel, samarbeid og læring. Haukeland skole, en skole for trivsel, samarbeid og læring. Plan for naturfag ved Haukeland skole Vår læreplan skal være en kvalitetssikring i naturfagopplæringen. En bruksplan, et redskap i undervisningshverdagen.

Detaljer

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

Fag: Naturfag Trinn: 5.trinn

Fag: Naturfag Trinn: 5.trinn Fag: Naturfag Trinn: 5.trinn Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 35 Fra nysgjerrigper til forskerspire -Skal kunne gjøre observasjoner og formulere spørsmål om noe du lurer

Detaljer

LÆREPLAN I NATURFAG. Formål med faget

LÆREPLAN I NATURFAG. Formål med faget LÆREPLAN I NATURFAG Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer og vår plass

Detaljer

Forelesninger Klassesamtaler

Forelesninger Klassesamtaler Forskerspiren formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser 5. Lage en hypotese og teste den ut ved forsøk Lage en forskerrapport.

Detaljer

Årsplan «Naturfag» Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Erlend Andresen, Trude Thun, Åshild Ruud, Karina Møgster Verpe. Kompetansemål Forslag

Årsplan «Naturfag» Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Erlend Andresen, Trude Thun, Åshild Ruud, Karina Møgster Verpe. Kompetansemål Forslag Årsplan «Naturfag» Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Erlend Andresen, Trude Thun, Åshild Ruud, Karina Møgster Verpe Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema Lærestoff Forslag Arbeidsmåter

Detaljer

Obj107. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Livet i fjæra

Obj107. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Livet i fjæra Obj107 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 6. og 7. trinn 2013-14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Livet i fjæra

Detaljer

-Samtale -elevråd -Arbeidsoppgaver -Lese fagtekst Nøkkelord. -Målene presenteres -Observasjon

-Samtale -elevråd -Arbeidsoppgaver -Lese fagtekst Nøkkelord. -Målene presenteres -Observasjon Veiledende Årsplan NSM(endringer kan forekomme) NATURFAG SAMFUNNSFAG - MAT OG HELSE 3. Klasse skoleåret 2015-2016 Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering 34-35 Samfunnsfag: Samfunnskunnskap Elevene

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014

ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Globus Naturfag 6 benyttes for 5. og 6. klasse. Globus Naturfag 7 benyttes for 7. klasse av Johansen, Steineger

Detaljer

Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Kari Kvil Læreverk: Cumulus 2 (Grunnbok flergangsbok, arbeidshefte engangsbok, lærerens idébok med tips og ideer og

Detaljer

bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen

bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen KOMP ETANSEPLAN I NATURFAG ÅRSTRINN: Trinn 1 Hovedområder Forskerspiren Kompetansemål: Eleven skal kunne. stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke

Detaljer

Lokal læreplan for trinn ved Froland skole

Lokal læreplan for trinn ved Froland skole Lokal læreplan for 5. 7. trinn ved Froland skole Utdanningsdirektoratets veiledninger til de ulike læreplanene for fag danner grunnlaget for arbeidet med lokale læreplaner på Froland skole Fag: Naturfag

Detaljer

Lokal plan. Elevene skal:

Lokal plan. Elevene skal: 1. TRINN Timer (totalt 38 t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: 10 Forskerspiren bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet 10 Mangfold i naturen beskrive noen viktige

Detaljer

Midtun skoles Læreplan i Naturfag

Midtun skoles Læreplan i Naturfag Midtun skoles Læreplan i Naturfag Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer

Detaljer

Læringsmål for trinnet Hovedområde/Tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff. Vurdering og kartlegging. Måloppnåelse 33-34

Læringsmål for trinnet Hovedområde/Tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff. Vurdering og kartlegging. Måloppnåelse 33-34 LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Naturfag TRINN: 7. klasse Timefordeling på trinnet: 2 timer i uka Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter.

Detaljer

Veke Emne Kompetansemål Elevforsøk, aktivitetar Evaluering (tips til neste gang)

Veke Emne Kompetansemål Elevforsøk, aktivitetar Evaluering (tips til neste gang) Veke Emne Kompetansemål Elevforsøk, aktivitetar Evaluering (tips til neste gang) 34-36 (3 veker) Trigger 8 kap 1: Alt henger saman med alt. formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser

Detaljer