STYREMØTE torsdag 20. mars kl.09:00 på Styrerommet, HiN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE torsdag 20. mars 2014. kl.09:00 på Styrerommet, HiN"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE torsdag 20. mars 2014 kl.09:00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mats Erik Vikholt Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant, vara for Merethe Kumle Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Erlandsen Arlene Hall Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Anna Hultgren Olsen Bjørn Dinesen Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant, vara for Diana Jensen Studentrepresentant Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn Meldt forfall: Merethe Kumle, Ekstern representant

2 ORIENTERINGSSAKER: 1. Orientering fra rektor 2. Møte med UiT og UiN orientering v/arne Erik Holdø 3. Samarbeidsavtale HiH og HiN orientering v/arne Erik Holdø 4. Satsingen i Bodø og Mo i Rana v/bjørn Solvang 5. NOKUT-prosessen 6. Orientering om brukt FoU-tid; Publikasjoner og prosjektoversikt 7. Rapport fra granskingsutvalget for HNTC v/wenche Olsen (u.off. jfr. Offl. 23) 8. Referat IDF 9. NORUT (u.off. jfr. Offl. 23) 10. Status styrevedtak SAKSLISTE Sak 9/14: Godkjenning av møteinnkalling og Møtebok 1 fra samt Møtebok 2 fra telefonstyremøtet den Sak 10/14: Rapport og planer Sak 11/14: Revisjon av «Forskrift om studier ved Høgskolen i Narvik» Sak 12/14: Forlengelse av engasjement som professor II for Finn Drangsholt Sak 13/14: Oppnevning av kommisjon - Opprykk til professor for Wei Deng Solvang Sak 14/14: Opprykk til professor - Lena Wiklund Gustin. Sak 15/14: Valg til styret i Student i Nord Sak 16/14: Eventuelt

3 3

4 SAMARBEIDSAVTALE HØGSKOLEN I HARSTAD Høgskolen i Narvik Høgskoleni Harstad (HiH) og Høgskoleni Narvik (HiN) Bakgrunn. Høgskolen i Harstad (HiH), Høgskolen 1Narvik (HiN), ønsker å videreutvikle og forsterke samarbeidet mellom institusjonene. HiN og HiHhar gjennom mange år hatt et godt samarbeid - både hva angår forskningsprosjekt og utdanningstilbud. Midtre Hålogaland er i positiv endring med mange nye næringslivsetableringer spesielt relatert til olje og gassindustrien, så vel som bergverksdrift. Det er også et stort potensial for fortsatt vekst i fiskeri- og havbruksnæringene, reiseliv og andre næringer. For å få til en bærekraftig næringsutvikling, setter dette krav til både infrastruktur og kompetanseoppbygging i nord. Det er også avgjørende å sikre god offentlig tjenesteyting og gode velferdstilbud, slik at regionen fortsatt skal være attraktiv. Hålogalandsregionen er preget av noen store utfordringer knyttet til innovasjonskraft, næringsutvikling og kompetansenivå. De to institusjonene er omforent om at en felles tilnærming til disse utfordringene kan bidra til en mye større slagkraft og en mer offensiv tenkning om hvordan disse kan løses. Arbeidet skal bygge på den enkelte institusjons egenart, og spesielt ivareta institusjonenes sterke faglige sider. Ønsket om styrket samarbeid, som institusjonene nå gir uttrykk for, må først og fremst tolkes som et ønske om et mer offensivt og strategisk samarbeid. Et mer offensivt og strategisk samarbeid kan både bidra til å styrke den enkelte institusjon, slik at konkurranseevnen generelt sett styrkes, og at behovet for kompetanseutvikling i regionen blir bedre ivaretatt. En overordnet samarbeidsavtale er en avtale som beskriver partenes hensikter og som i utgangspunktet ikke er ment å være juridisk bindende, men som inngås som grunnlag for senere bindende kontrakter. 1 4

5 Hensikt Formål. Hensikten med denne samarbeidsavtalen er å bidra til en bedre og sterkere utvikling av forskning og høyere utdanning i regionen, som imøtekommer endret og økt kompetansebehov i næringsliv og offentlig tjenesteyting. Dette skal primært skje gjennom et mer offensivt og strategisk samarbeid mellom institusjonene, som grunnlag for å styrke den enkelte institusjons konkurranseevne og rolle - både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidsområder. Følgende områder skal ha prioritet når det gjelder utviklingen av konkrete tiltak og samarbeidsavtaler: Forskerutdanning og forskningsprosjekter. Målet er å utvikle samarbeid om forskerutdanning og forskningsprosjekter som er basert på fagkompetansen ved institusjonene. Den enkelte institusjon skal legge til rette for hverandres "nav-funksjon" (faglige "spisser"), herunder informasjon om - og distribusjon av forskningsresultater. Utdanningstilbud. Målet er å samarbeide om å utvikle og tilby utdanninger som er basert på fagkompetansen ved institusjonene, med fokus på følgende: Utvikle og tilby nye studier som er basert på samarbeid mellom avtalepartene. Sørge for størst mulig innpassing av hverandres emner i den enkelte institusjons studieprogram. Utvikling av nettstøttede studietilbud. Vertskapsfunksjon for hverandres desentraliserte studier. Koordinering og videreutvikling av studietilbud. Studiekvalitet, utdanningsledelse og UH-pedagogisk kompetanse. Målet er iverksetting av felles tiltak for å utvikle god utdanningsledelse, studiekvalitet og UH-pedagogisk kompetanse. Her vil videre utvikling av kvalitetssikringssystem -og rutiner samt tilbud om UH-pedagogisk opplæring og veiledning stå sentralt. Infrastruktur. Det skal arbeides for i fellesskap å videreutvikle metoder og tekniske løsninger som kan bidra til bedre forutsetninger for desentraliserte og nettbaserte studietilbud. 2 5

6 Administrative rutiner og prosesser. Målet er at det skal utvikles tiltak som bidrar til effektivisering og forbedring av administrative rutiner og prosesser ved institusjonene - herunder muligheter for utvikling av felles driftsløsninger på enkelte områder samt bedre og mer rasjonelle IKT-løsninger. Rammebetingelser. Målet er at institusjonene i fellesskap skal utvikle tiltak rettet mot å påvirke felles rammebetingelser gitt av overordnet myndighet. Dette gjelder både politiske, organisatoriske, økonomiske samt øvrige ressursmessige betingelser. Informasjon Konfidensialitet. I utgangspunktet er informasjon om alle initiativ og avtaler/tiltak innenfor rammen av denne samarbeidsavtalen å betrakte som ikke konfidensiell med mindre noe annet er avtalt i den konkrete sak/tiltak. Samarbeid med andre aktører. Andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt øvrige Foll-miljø, kan inviteres med i ulike samarbeid dersom avtalepartene er enige om dette. Den enkelte institusjon i samarbeidet kan initiere og utvikle samarbeid også overfor andre institusjoner, innenfor de områdene som denne samarbeidsavtalen omfatter, forutsatt at slikt samarbeid ikke går ut over samarbeidsavtalen. Dette forutsetter umiddelbar og fullstendig informasjon til avtalepartner. Organisering og ressursinnsats. Arbeidet ledes av rektor ved HiN og rektor ved HiH.Styringsgruppen består av rektor HiH,rektor HiN,direktør HiN og direktør HiH. Øvrige representanter ved ovennevnte enheter kan koordinere og planlegge konkrete prosjekter innen forskning og utvikling, under forutsetning at dette ligger innenfor avtalens omfang. Det avholdes minimum et møte i året i styringsgruppen. HiHog HiN organiserer møtene annen hver gang. HiHkaller inn til første møte. Partene er inneforstått med at konkrete prosjekter, oppgaver og støtte, som måtte bli, eller allerede er initiert, som følge av denne samarbeidsavtalen, må finansieres særskilt og det skal etableres egne avtaler som regulerer ansvar og økonomi i forhold til disse. 3 6

7 Avtalens varighet Denne samarbeidsavtalen gjelder inntil minst en av partene i samarbeidet krever revisjon eller opphør av avtalen. Styrene i de respektive institusjonene holdes løpende orientert om utviklingen av samarbeidet mellom avtalepartene. Harstad/Narvik 04.mars 2014, / Bodil Olsvik rektor Høgskolen i Harstad t,l1/f Arne Erik Holdø rektor Høgskolen i Narvik 4 7

8 8

9 Prelimenary list of 2013 scientific publications, based on the Ministry s authorized publication channels 1. Aas, Eyvind; Højerslev, Niels Kristian; Høkedal, Jo; Sørensen, Kai. Optical water types of the Nordic Seas and adjacent areas. Oceanologia 2013 ;Volum 55.(2) s NIVA UiO 2. Abramovich, S; Persson, Lars Erik. Some new scales of refined Hardy type inequalities via functions related to superquadracity. Mathematical Inequalities & Applications 2013 ;Volum 16.(3) s Allaire, G; Dufreche, JF; Mikelic, A; Piatnitski, Andrey. Asymptotic analysis of the Poisson-Boltzmann equation describing electrokinetics in porous media. Nonlinearity 2013 ;Volum 26.(3) s Allaire, Grégoire; Brizzi, Robert; Dufrêche, Jean-François; Mikelic, Andro; Piatnitski, Andrey. Ion transport in porous media: derivation of the macroscopic equations using upscaling and properties of the effective coefficients. Computational Geosciences 2013 ;Volum 17.(3) s Alsabagh, Abdel S.Y.; Tiu, William; Xu, Yigeng; Virk, Muhammad Shakeel. A Review of the Effects of Ice Accretion on the Structural Behavior of Wind Turbines. Wind Engineering : The International Journal of Wind Power 2013 ;Volum 37.(1) s Amaziane, Brahim; Pankratov, Leonid; Piatnitski, Andrey. The existence of weak solutions to immiscible compressible two-phase flow in porous media: The case of fields with different rock-types. Discrete and continuous dynamical systems. Series B 2013 ;Volum 18.(5) s Andersson, Gunnar; Hauge, Bjørn Gitle; Bremdal, Bernt Arild; Dursun, Kamil; Nourbakhsh, G.. Establishing Sustainable and Reliable Smart Grids. I: 2013 IEEE International Workshop on Applied Measurements for Power Systems (AMPS 2013) Proceedings. IEEE conference proceedings 2013 ISBN s HIOF 8. Aresti, Lazaros; Chen, Y.K.; Tutar, Mustafa; Calay, Rajnish K. Computational Study of a Small Scale Vertical Axis Wind Turbine (VAWT) : Comparative Performance of Various Turbulence Models. Wind and Structures 2013 ;Volum 17.(6) s Baryshev, Gleb; Khawaja, Hassan Abbas; Moatamedi, Mojtaba. Optimization of Particle Search Algorithm for CFD-DEM Simulations. Journal of Computational Multiphase Flows 2013 ;Volum 5.(3) s Barza, S.; Marcoci, Anca-Nicoleta; Marcoci, Liviu-Gabriel; Persson, Lars Erik. OPTIMAL ESTIMATES IN LORENTZ SPACES OF SEQUENCES WITH AN INCREASING WEIGHT. Proceedings of the Romanian Academy. Series A Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science 2013 ;Volum 14.(1) s

10 11. Bhattu, Shravan K; Mughal, Umair Najeeb; Virk, Muhammad Shakeel. Experimental study of relative permittivity of atmospheric ice. The International Journal of Energy and Environment 2013 ;Volum 4.(3) s Braides, Andrea; Piatnitski, Andrey. Homogenization of surface and length energies for spin systems. Journal of Functional Analysis 2013 ;Volum 264.(6) s Bratlie, Jostein. Local refinement of GERBS surfaces with applications to interactive geometric modeling. I: 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS AMEE13. American Institute of Physics (AIP) 2013 ISBN s Bremdal, Bernt Arild; Korsvold, Torbjørn. Knowledge Markets and Collective Learning: Designing Hybrid Arenas for Learning Oriented Collaboration. I: Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development. IGI Global 2013 ISBN s SINTEF 15. Calay, Rajnish K; Pisac, C. Experimental investigation of emissions from Biodiesel. Advanced Materials Research 2013 ;Volum s Calay, Rajnish Kaur; Mustafa, Mohamad. Hydrogen & Fuel Cell Technology Opportunities & Challenges in Transport Sector. I: Proceedings International Congress of Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management (COMADEM 2013). COMADEM International 2013 ISBN s Calay, Rajnish Kaur; Mustafa, Mohamad; Mustafa, Mahmoud F.. Challenges Facing the Fuel Cell Technology to Replace Combustion Engines. Advanced Materials Research 2013 ;Volum s Calay, Rajnish Kaur; Wang, Wen Chung. A hybrid energy efficient building ventilation systrem. Applied Thermal Engineering 2013 ;Volum 57. s Dalmo, Rune. Local refinement of ERBS curves. I: 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS AMEE13. American Institute of Physics (AIP) 2013 ISBN s Dechevski, Lubomir T.; Zanaty, Peter Balint. Beta-function B-spline Smoothing on Triangulations. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering 2013 ;Volum s Dechevski, Lubomir T.; Zanaty, Peter Balint. Smooth GERBS, orthogonal systems and energy minimization. I: 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS AMEE13. American Institute of Physics (AIP) 2013 ISBN s

11 22. Djupå, Margrete; Schlanbusch, Rune. The Optimal Quaternion Equilibrium Point - Using an Energy Function to Choose the Optimal Quaternion Equilibrium Point. I: SIMULTECH Proceedings of the 3rd International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications. SciTePress 2013 ISBN s Fredriksen, Helge. Utprøving av nettforelesninger i matematikkundervisningen for ingeniørstudenter - Et innovasjonstiltak i riktig retning?. I: Innovasjon i utdanningen. Fra barnehage til høyere utdanning. Akademika forlag 2013 ISBN s Ghani, Rizvan; Virk, Muhammad Shakeel. Experimental Study of Atmospheric Ice Detection on Wind Turbine Blade Using Thermal Infrared Technique. Wind Engineering : The International Journal of Wind Power 2013 ;Volum 37.(1) s Gogatishvili, A; Kufner, Alois; Persson, Lars Erik. The weighted Stieltjes inequality and applications. Mathematische Nachrichten 2013 ;Volum 286.(7) s Grevholm, Barbro; Juter, Kristina. Limits and infinity - a study of university students performance revisited. I: Nordic research in didactics of mathematics: Past, present and future. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN s UIA 27. Grøtli, Esten Ingar; Schlanbusch, Rune. In the large hybrid observer design for rigid body with quaternion measurements. I: 21st Mediterranean Conference on Control and Automation. IEEE conference proceedings 2013 ISBN s NTNU 28. Hakam, Moulay Hicham; Solvang, Wei Deng. Container Ports Sustainability - A Literature Review. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Hansen, E; Gerland, Sebastian; Granskog, M. A.; Pavlova, O; Renner, AHH; Haapala, Jari; Løyning, Terje Brinck; Tschudi, M. Thinning of Arctic Sea Ice observed in Fram Strait: Journal of Geophysical Research - Oceans 2013 ;Volum 118. s Haugen, Fredrik J; Hansen, Martin Hunnes; Schlanbusch, Rune; Kristiansen, Raymond. Cognitive control of quadrocopter using supervisor. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Hoff, Bjarte; Sulkowski, Waldemar. Low Power Laboratory Setup for Education in Power Electronic Based Microgrids. I: th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE). IEEE Press 2013 ISBN s. - 11

12 32. Hoff, Bjarte; Sulkowski, Waldemar; Sharma, Pawan. Cascaded Model Predictive Control of Voltage Source Inverter with Active Damped LCL Filter. I: 2013 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE). Curran Associates, Inc ISBN s Istad, Maren Kristine; Solvang, Eivind; Nordgård, Dag Eirik; Bremdal, Bernt Arild; Foosnæs, Jan Andor. Scenarios describing smart grid technologies applied to electricity distribution systems. I: CIRED 2013 Electricity Distribution Systems for a Sustainable Future. CIRED - Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution 2013 ISBN ENERGISINT 34. Jenssen, Gunn-Mari; Tingvoll, Wivi-Ann; Lorem, Geir F. Smertebehandling til personer med langtkommen demens. Geriatrisk sykepleie. Tidsskrift for sykepleie i geriatri og demens 2013 ;Volum 5.(3) s UiT 35. Khokhar, R.B.; Chen, Y.K.; Calay, Rajnish Kaur; Xu, Y. Numerical Simulation of Combined Mixing and Separating Flow of Newtonian fluid in a channel. Applied Mechanics and Materials 2013 ;Volum s Khokhar, R.B.; Chen, Y.K.; Xu, Y; Calay, Rajnish Kaur. Numerical Simulation of Combined Mixing and Separating Flow in Cannel filled with Porous Media. Advanced Materials Research 2013 ;Volum s Khoshnoud, Farbod; Chen, Y.K.; Calay, Rajnish K. On power and control systems of the multibody advanced airship for transport. International journal of Modeling, identification and control 2013 ;Volum 18.(4) s Kokvin, Dmitry; Sziebig, Gábor; Solvang, Wei Deng. Design of a robotic arm for automatic cleaning of cargo containers. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Krushinitskiy, Pavel; Sziebig, Gábor. Review of open source computing devices for ispace in production workshops. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Lakså, Arne. ERBS-surface construction on irregular grids. I: 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS AMEE13. American Institute of Physics (AIP) 2013 ISBN s Lassenius, Oona; Arman, Maria; Söderlund, Anne; Åkerlind, Ingemar; Wiklund Gustin, Lena. Mowing toward reclaiming life: Lived experiences of being physically active among persons with psychiatric disabilities. Issues in Mental Health Nursing 2013 ;Volum 34. s Lillevik, Ole Greger; Øien, Lisa. Prevention of aggressive behaviour and violence in childcare institutions. Social Work & Social Sciences Review

13 43. Lukkassen, Dag; Persson, Lars Erik; Samko, Stefan; Wall, Peter. Weighted Hardy-Type Inequalities in Variable Exponent Morrey-Type Spaces. Journal of Function Spaces and Applications 2013 ;Volum s. - NORUTNA 44. Malesevic, Nikola; Sziebig, Gábor; Solvang, Bjørn; Latinovic, Tihomir. Simulation of Robotic Tasks with VALIP System - Practical Application. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara 2013 ;Volum 11.(4) s Marcoci, Liviu-Gabriel; Persson, Lars Erik. On a new space of infinite matrices. Proceedings of the Romanian Academy. Series A Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science 2013 ;Volum 14.(1) s McClusky, Leon. The caspase-dependent apoptosis gradient in the testis of the blue shark, Prionace glauca. Reproduction 2013 ;Volum 145.(3) s Moatamedi, Mojtaba; Al-Bahkali, Essam; Erchiqui, Fouad; Souli, M. Deployment of a Neo-Hookean membrane: experimental and numerical analysis. The International Journal of Multiphysics 2013 ;Volum 7.(1) s Mughal, Umair Najeeb. Cognitive Dampers for Structures. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Mughal, Umair Najeeb; Rashid, Taimur; Nyman, Per-Ole; Virk, Muhammad Shakeel. E-driven Technology for Cold regions. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Mughal, Umair Najeeb; Virk, Muhammad Shakeel. Atmospheric Icing Sensors - An Insight. I: SENSORCOMM 2013: The Seventh International Conference on Sensor Technologies ans Applications. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2013 ISBN s Mughal, Umair Najeeb; Virk, Muhammad Shakeel. Atmospheric Icing Sensors - Capacitive Techniques. Sensors & Transducers Journal 2013 ;Volum 18. Suppl. January s Mughal, Umair Najeeb; Virk, Muhammad Shakeel; Mustafa, Mohamad. Dielectric Based Sensing of Atmospheric Ice. I: 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS AMEE13. American Institute of Physics (AIP) 2013 ISBN s Mughal, Uzair; Mughal, Umair Najeeb; Mughal, Muhammad Babar. Application of Advance CAE Tools to Design & Manufacture a Racecar. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s

14 54. Mustafa, Mohamad; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein. Animal Sensor Networks: Animal Welfare under Arctic Conditions. I: SENSORCOMM 2013: The Seventh International Conference on Sensor Technologies ans Applications. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2013 ISBN s BIOFORSK 55. Mustafa, Mohamad; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Pettersen, Egil; Kronen, Amund. Animal sensor networks for reindeer calf identification. I: Proceedings International Congress of Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management (COMADEM 2013). COMADEM International 2013 ISBN s. - BIOFORSK 56. Mustafa, Mohamad; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Pettersen, Egil; Kronen, Amund. Matching Mother and Calf Reindeer Using Wireless Sensor Networks. I: th International Conference on Computer Science and Information Technology (CSIT 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s BIOFORSK 57. Mustafa, Mohamad; Roman, Elisabeth; Sargalski, W. ANALYSIS OF THE ENERGY OUTPUT OF A SOLID WASTE TREATMENT PLANT IN NORWAY WITH THE OBJECTIVE OF OPTIMIZATION. I: Proceedings International Congress of Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management (COMADEM 2013). COMADEM International 2013 ISBN s Oland, Espen; Andersen, Tom Stian; Kristiansen, Raymond. Underactuated Control of Quadrotors with Collision Avoidance. Elsevier IFAC Publications / IFAC Proceedings series 2013 s Oland, Espen; Kristiansen, Raymond. Quaternion-based Backstepping Control of a Fixed-wing Unmanned Aerial Vehicle. I: Proceedings of the 2013 IEEE Aerospace Conference. IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Oland, Espen; Kristiansen, Raymond. Collision and Terrain Avoidance for UAVs using the Potential Field Method. I: Proceedings of the 2013 IEEE Aerospace Conference. IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Oland, Espen; Kristiansen, Raymond. Real-Time Particle Tracking using a Formation of UAVs. Elsevier IFAC Publications / IFAC Proceedings series 2013 s Oland, Espen; Schlanbusch, Rune; Kristiansen, Raymond. Underactuated Waypoint Tracking of a Fixed-Wing UAV. Elsevier IFAC Publications / IFAC Proceedings series 2013 s Oland, Espen; Schlanbusch, Rune; Kristiansen, Raymond. Underactuated Translational Control of a Rigid Spacecraft. I: Proceedings of the 2013 IEEE Aerospace Conference. IEEE conference proceedings 2013 ISBN

15 s Pettersson, Annelie I.; Segerstedt, Anders. Measuring supply chain cost. International Journal of Production Economics 2013 ;Volum 143.(2) s Piat, VC; Pankratova, Iryna; Piatnitski, Andrey. LOCALIZATION EFFECT FOR A SPECTRAL PROBLEM IN A PERFORATED DOMAIN WITH FOURIER BOUNDARY CONDITIONS. SIAM Journal on Mathematical Analysis 2013 ;Volum 45.(3) s Polanco, Geanette; Virk, Muhammad Shakeel. Role of Advanced CAE Tools in the Optimization of Wind Resource Assessment of Complex Terrains. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Polanco, Geanette; Xu, Yizhong; Mustafa, Mohamad. Conceptual approach applied to experiments design for noise mitigation in porous panels used on oil and gas platforms. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Randahl, Mira. Identifying the Important Issues in Research about Mathematics Textbooks at the Tertiary Level. I: Nordic research in didactics of mathematics: Past, present and future. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN s NTNU 69. Rashid, Taimur; Mughal, Umair Najeeb; Virk, Muhammad Shakeel. Atmospheric Icing Sensors for UAV's. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Rensaa, Ragnhild. The Design of a Professional Development Programme for Engineers to Become Mathematics Teachers. I: Nordic research in didactics of mathematics: Past, present and future. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN s Riise, Raymond. Integration of multiple in-house heat stations into one energy flexible heat system. Part 2.. Advanced Materials Research 2013 ;Volum s Riise, Raymond; Sørensen, Bjørn Reidar. Integration of multiple in-house heat stations into one energy flexible heat system. Applied Mechanics and Materials 2013 ;Volum s Riise, Raymond; Sørensen, Bjørn Reidar. The influence of oversized boilers on power efficiency, energy consumption and cost in energy flexible heat stations. Part 1. Applied Mechanics and Materials 2013 ;Volum s

16 74. Riise, Raymond; Sørensen, Bjørn Reidar. The influence of oversized boilers on power efficiency, energy consumption and cost in energy flexible heat stations. Part 2. Applied Mechanics and Materials 2013 ;Volum s Samko, Natasha. Maximal, potential and singular operators in vanishing generalized Morrey spaces. Journal of Global Optimization 2013 s Schlanbusch, Rune; Grøtli, Esten Ingar. In the Large Certainty Equivalence Control with Quaternion Measurements. I: 21st Mediterranean Conference on Control and Automation. IEEE conference proceedings 2013 ISBN s NTNU 77. Schlanbusch, Rune; Kristiansen, Raymond. Control of Spacecraft Formation with Disturbance Rejection and Exponential Gains. Modeling, Identification and Control 2013 ;Volum 34.(1) s Schlanbusch, Rune; Oland, Espen. Spacecraft Formation Reconfiguration with Dynamic Collision Avoidance. I: Proceedings of the 2013 IEEE Aerospace Conference. IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Scott, Paul E.; Calay, Rajnish Kaur. Experimental Investigation of a Novel Design of PEMFC Stack. Heat Transfer Engineering 2013 ;Volum 34.(11-12) s Sharma, Pawan; Sulkowski, Waldemar; Hoff, Bjarte. Dynamic Stability study of an isolated Wind-diesel hybrid Power system With Wind Power generation using IG, PMIG and PMSG: A comparison. International Journal of Electrical Power & Energy Systems 2013 ;Volum 53. s Solvang, Wei Deng; Roman, Elisabeth; Yu, Hao; Mustafa, Mohamad. A Decision Support System for Establishing a Waste Treatment Plant for Recycling Organic Waste into Bio-energy in Northern Norway. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Souli, Mhmed; Aquelet, Nicolas; Al-Bahkali, Essam; Moatamedi, Mojtaba. A mapping method for shock waves using ALE formulation. CMES - Computer Modeling in Engineering & Sciences 2013 ;Volum 91.(2) s Sørensen, Bjørn Reidar. Heat transfer coefficients and dynamical thermal models for variable flow rates in pipes and ducts. Applied Mechanics and Materials 2013 s Sørensen, Bjørn Reidar; Nguyen, Hung Than. Analytical model of capillary suction velocity of a pipe with multiple sizes. Advanced Materials Research 2013 ;Volum s Tingvoll, Wivi-Ann; McClusky, Leon. 16

17 Current status of rehabilitation activity and the new health care reform in Norway. Scandinavian Journal of Disability Research 2013 s Twanabasu, Satya Ram; Bremdal, Bernt Arild. Load forecasting in a smart grid oriented building. I: CIRED 2013 Electricity Distribution Systems for a Sustainable Future. CIRED - Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution 2013 ISBN s. - HIOF 87. Virk, Muhammad Shakeel. Application of Passive Thermal Infrared Imaging to Study Ice and Snow Accretion on Automobiles in Cold Regions. Advanced Materials Research 2013 ;Volum 739. s Virk, Muhammad Shakeel. Numerical Study of Atmospheric Icing on Non Rotating Circular Cylinders in Tandem Arrangement. Journal of Computational Multiphase Flows 2013 ;Volum 5.(1) s Virk, Muhammad Shakeel. Numerical Study of Super Cooled Water Droplet Splashing and Distribution Spectrum on Atmospheric Ice Accretion of Wind Turbine Blade. I: 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS AMEE13. American Institute of Physics (AIP) 2013 ISBN s Virk, Muhammad Shakeel; Mughal, Umair Najeeb; Mustafa, Mohamad. Intelligent Ice Protection System for Offshore Structures in High North. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Virk, Muhammad Shakeel; Mustafa, Mohamad Y; Mughal, Umair Najeeb; Al- Hamdan, Qusai. Field Measurements of Atmospheric Icing from an Ice Monitoring Station Installed at fagernesfjellet in Northern Norway. I: Proceedings International Congress of Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management (COMADEM 2013). COMADEM International 2013 ISBN s Virk, Muhammad Shakeel; Rashid, Taimur; Mughal, Umair Najeeb; Mustafa, Mohamad Y. Ice Detection on Road Surface Using Passive Thermal Infrared Technique. I: Proceedings International Congress of Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management (COMADEM 2013). COMADEM International 2013 ISBN s Virk, Muhammad Shakeel; Rashid, Taimur; Mughal, Umair Najeeb; Zaman, Kamran; Mustafa, Mohamad. Multi Sensor Atmospheric Icing Station Performance in Cold Climate - A Case Study. I: SENSORCOMM 2013: The Seventh International Conference on Sensor Technologies ans Applications. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2013 ISBN s Virk, Muhammad Shakeel; Rashid, Taimur; Mustafa, Mohamad Y. 17

18 Atmospheric ice monitoring system operation at Remote locations in cold region. The International Journal of Energy and Environment 2013 ;Volum 4.(5) s von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Byström, Johan; Lystad, Lars Petter. Fibonaccirekken i økonomifaget. Samfunnsøkonomen 2013 ;Volum 127.(2) s NUPI 96. Wangberg, Silje C. Personalized Technology for Supporting Health Behaviours. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s UNN 97. Xu, Yizhong; Mustafa, Mohamad; Knight, Jason; Virk, Muhammad Shakeel; Haritos, George. 3D CDF Modeling of Air Flow Trough a Porous Fence. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Xu, Yizhong; Virk, Muhammad Shakeel; Knight, Jason; Mustafa, Mohamad Y; Haritos, George. Factors Influencing the Performance of Porous Wind Shields. Applied Mechanics and Materials 2013 ;Volum s Yu, Hao; Solvang, Wei Deng. A reverse logistics network design model for sustainable treatment of multi-sourced Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE). I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Zaman, Kamran; Mughal, Umair Najeeb; Virk, Muhammad Shakeel. Design of an Intelligent De-Icing System for Offshore Structures. Applied Mechanics and Materials 2013 ;Volum s Zanaty, Peter Balint. Finite element methods based on generalized expo-rational B-splines with harmonic polynomial coefficients. International Journal of Applied Mathematics 2013 ;Volum 26.(3) s Zanaty, Peter Balint. Numerical quadratures for approximate computation of ERBS. I: 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS AMEE13. American Institute of Physics (AIP) 2013 ISBN s Zanaty, Peter Balint; Dechevski, Lubomir T.. On the numerical performance of FEM based on piecewise rational smooth resolutions of unity on triangulations. I: 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS AMEE13. American Institute of Physics (AIP) 2013 ISBN s

19 19

20 Disputaser ved Høgskolen i Narvik fra 2011 til i dag: 2011: Randi Nymo og Mattew Homola 2012: Gabriele Kitzmüller og Rune Schlanbusch 2013: Raymond Riise og Gabor Sziebig

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Sirevåg, Sirevåg konferansesenter Dato: 03.05.2012, kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv.

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 26.04.2012 27.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det innkalles til styreseminar og møte torsdag 26. april og fredag 27.

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer