STYREMØTE torsdag 20. mars kl.09:00 på Styrerommet, HiN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE torsdag 20. mars 2014. kl.09:00 på Styrerommet, HiN"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE torsdag 20. mars 2014 kl.09:00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mats Erik Vikholt Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant, vara for Merethe Kumle Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Erlandsen Arlene Hall Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Anna Hultgren Olsen Bjørn Dinesen Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant, vara for Diana Jensen Studentrepresentant Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn Meldt forfall: Merethe Kumle, Ekstern representant

2 ORIENTERINGSSAKER: 1. Orientering fra rektor 2. Møte med UiT og UiN orientering v/arne Erik Holdø 3. Samarbeidsavtale HiH og HiN orientering v/arne Erik Holdø 4. Satsingen i Bodø og Mo i Rana v/bjørn Solvang 5. NOKUT-prosessen 6. Orientering om brukt FoU-tid; Publikasjoner og prosjektoversikt 7. Rapport fra granskingsutvalget for HNTC v/wenche Olsen (u.off. jfr. Offl. 23) 8. Referat IDF 9. NORUT (u.off. jfr. Offl. 23) 10. Status styrevedtak SAKSLISTE Sak 9/14: Godkjenning av møteinnkalling og Møtebok 1 fra samt Møtebok 2 fra telefonstyremøtet den Sak 10/14: Rapport og planer Sak 11/14: Revisjon av «Forskrift om studier ved Høgskolen i Narvik» Sak 12/14: Forlengelse av engasjement som professor II for Finn Drangsholt Sak 13/14: Oppnevning av kommisjon - Opprykk til professor for Wei Deng Solvang Sak 14/14: Opprykk til professor - Lena Wiklund Gustin. Sak 15/14: Valg til styret i Student i Nord Sak 16/14: Eventuelt

3 3

4 SAMARBEIDSAVTALE HØGSKOLEN I HARSTAD Høgskolen i Narvik Høgskoleni Harstad (HiH) og Høgskoleni Narvik (HiN) Bakgrunn. Høgskolen i Harstad (HiH), Høgskolen 1Narvik (HiN), ønsker å videreutvikle og forsterke samarbeidet mellom institusjonene. HiN og HiHhar gjennom mange år hatt et godt samarbeid - både hva angår forskningsprosjekt og utdanningstilbud. Midtre Hålogaland er i positiv endring med mange nye næringslivsetableringer spesielt relatert til olje og gassindustrien, så vel som bergverksdrift. Det er også et stort potensial for fortsatt vekst i fiskeri- og havbruksnæringene, reiseliv og andre næringer. For å få til en bærekraftig næringsutvikling, setter dette krav til både infrastruktur og kompetanseoppbygging i nord. Det er også avgjørende å sikre god offentlig tjenesteyting og gode velferdstilbud, slik at regionen fortsatt skal være attraktiv. Hålogalandsregionen er preget av noen store utfordringer knyttet til innovasjonskraft, næringsutvikling og kompetansenivå. De to institusjonene er omforent om at en felles tilnærming til disse utfordringene kan bidra til en mye større slagkraft og en mer offensiv tenkning om hvordan disse kan løses. Arbeidet skal bygge på den enkelte institusjons egenart, og spesielt ivareta institusjonenes sterke faglige sider. Ønsket om styrket samarbeid, som institusjonene nå gir uttrykk for, må først og fremst tolkes som et ønske om et mer offensivt og strategisk samarbeid. Et mer offensivt og strategisk samarbeid kan både bidra til å styrke den enkelte institusjon, slik at konkurranseevnen generelt sett styrkes, og at behovet for kompetanseutvikling i regionen blir bedre ivaretatt. En overordnet samarbeidsavtale er en avtale som beskriver partenes hensikter og som i utgangspunktet ikke er ment å være juridisk bindende, men som inngås som grunnlag for senere bindende kontrakter. 1 4

5 Hensikt Formål. Hensikten med denne samarbeidsavtalen er å bidra til en bedre og sterkere utvikling av forskning og høyere utdanning i regionen, som imøtekommer endret og økt kompetansebehov i næringsliv og offentlig tjenesteyting. Dette skal primært skje gjennom et mer offensivt og strategisk samarbeid mellom institusjonene, som grunnlag for å styrke den enkelte institusjons konkurranseevne og rolle - både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidsområder. Følgende områder skal ha prioritet når det gjelder utviklingen av konkrete tiltak og samarbeidsavtaler: Forskerutdanning og forskningsprosjekter. Målet er å utvikle samarbeid om forskerutdanning og forskningsprosjekter som er basert på fagkompetansen ved institusjonene. Den enkelte institusjon skal legge til rette for hverandres "nav-funksjon" (faglige "spisser"), herunder informasjon om - og distribusjon av forskningsresultater. Utdanningstilbud. Målet er å samarbeide om å utvikle og tilby utdanninger som er basert på fagkompetansen ved institusjonene, med fokus på følgende: Utvikle og tilby nye studier som er basert på samarbeid mellom avtalepartene. Sørge for størst mulig innpassing av hverandres emner i den enkelte institusjons studieprogram. Utvikling av nettstøttede studietilbud. Vertskapsfunksjon for hverandres desentraliserte studier. Koordinering og videreutvikling av studietilbud. Studiekvalitet, utdanningsledelse og UH-pedagogisk kompetanse. Målet er iverksetting av felles tiltak for å utvikle god utdanningsledelse, studiekvalitet og UH-pedagogisk kompetanse. Her vil videre utvikling av kvalitetssikringssystem -og rutiner samt tilbud om UH-pedagogisk opplæring og veiledning stå sentralt. Infrastruktur. Det skal arbeides for i fellesskap å videreutvikle metoder og tekniske løsninger som kan bidra til bedre forutsetninger for desentraliserte og nettbaserte studietilbud. 2 5

6 Administrative rutiner og prosesser. Målet er at det skal utvikles tiltak som bidrar til effektivisering og forbedring av administrative rutiner og prosesser ved institusjonene - herunder muligheter for utvikling av felles driftsløsninger på enkelte områder samt bedre og mer rasjonelle IKT-løsninger. Rammebetingelser. Målet er at institusjonene i fellesskap skal utvikle tiltak rettet mot å påvirke felles rammebetingelser gitt av overordnet myndighet. Dette gjelder både politiske, organisatoriske, økonomiske samt øvrige ressursmessige betingelser. Informasjon Konfidensialitet. I utgangspunktet er informasjon om alle initiativ og avtaler/tiltak innenfor rammen av denne samarbeidsavtalen å betrakte som ikke konfidensiell med mindre noe annet er avtalt i den konkrete sak/tiltak. Samarbeid med andre aktører. Andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt øvrige Foll-miljø, kan inviteres med i ulike samarbeid dersom avtalepartene er enige om dette. Den enkelte institusjon i samarbeidet kan initiere og utvikle samarbeid også overfor andre institusjoner, innenfor de områdene som denne samarbeidsavtalen omfatter, forutsatt at slikt samarbeid ikke går ut over samarbeidsavtalen. Dette forutsetter umiddelbar og fullstendig informasjon til avtalepartner. Organisering og ressursinnsats. Arbeidet ledes av rektor ved HiN og rektor ved HiH.Styringsgruppen består av rektor HiH,rektor HiN,direktør HiN og direktør HiH. Øvrige representanter ved ovennevnte enheter kan koordinere og planlegge konkrete prosjekter innen forskning og utvikling, under forutsetning at dette ligger innenfor avtalens omfang. Det avholdes minimum et møte i året i styringsgruppen. HiHog HiN organiserer møtene annen hver gang. HiHkaller inn til første møte. Partene er inneforstått med at konkrete prosjekter, oppgaver og støtte, som måtte bli, eller allerede er initiert, som følge av denne samarbeidsavtalen, må finansieres særskilt og det skal etableres egne avtaler som regulerer ansvar og økonomi i forhold til disse. 3 6

7 Avtalens varighet Denne samarbeidsavtalen gjelder inntil minst en av partene i samarbeidet krever revisjon eller opphør av avtalen. Styrene i de respektive institusjonene holdes løpende orientert om utviklingen av samarbeidet mellom avtalepartene. Harstad/Narvik 04.mars 2014, / Bodil Olsvik rektor Høgskolen i Harstad t,l1/f Arne Erik Holdø rektor Høgskolen i Narvik 4 7

8 8

9 Prelimenary list of 2013 scientific publications, based on the Ministry s authorized publication channels 1. Aas, Eyvind; Højerslev, Niels Kristian; Høkedal, Jo; Sørensen, Kai. Optical water types of the Nordic Seas and adjacent areas. Oceanologia 2013 ;Volum 55.(2) s NIVA UiO 2. Abramovich, S; Persson, Lars Erik. Some new scales of refined Hardy type inequalities via functions related to superquadracity. Mathematical Inequalities & Applications 2013 ;Volum 16.(3) s Allaire, G; Dufreche, JF; Mikelic, A; Piatnitski, Andrey. Asymptotic analysis of the Poisson-Boltzmann equation describing electrokinetics in porous media. Nonlinearity 2013 ;Volum 26.(3) s Allaire, Grégoire; Brizzi, Robert; Dufrêche, Jean-François; Mikelic, Andro; Piatnitski, Andrey. Ion transport in porous media: derivation of the macroscopic equations using upscaling and properties of the effective coefficients. Computational Geosciences 2013 ;Volum 17.(3) s Alsabagh, Abdel S.Y.; Tiu, William; Xu, Yigeng; Virk, Muhammad Shakeel. A Review of the Effects of Ice Accretion on the Structural Behavior of Wind Turbines. Wind Engineering : The International Journal of Wind Power 2013 ;Volum 37.(1) s Amaziane, Brahim; Pankratov, Leonid; Piatnitski, Andrey. The existence of weak solutions to immiscible compressible two-phase flow in porous media: The case of fields with different rock-types. Discrete and continuous dynamical systems. Series B 2013 ;Volum 18.(5) s Andersson, Gunnar; Hauge, Bjørn Gitle; Bremdal, Bernt Arild; Dursun, Kamil; Nourbakhsh, G.. Establishing Sustainable and Reliable Smart Grids. I: 2013 IEEE International Workshop on Applied Measurements for Power Systems (AMPS 2013) Proceedings. IEEE conference proceedings 2013 ISBN s HIOF 8. Aresti, Lazaros; Chen, Y.K.; Tutar, Mustafa; Calay, Rajnish K. Computational Study of a Small Scale Vertical Axis Wind Turbine (VAWT) : Comparative Performance of Various Turbulence Models. Wind and Structures 2013 ;Volum 17.(6) s Baryshev, Gleb; Khawaja, Hassan Abbas; Moatamedi, Mojtaba. Optimization of Particle Search Algorithm for CFD-DEM Simulations. Journal of Computational Multiphase Flows 2013 ;Volum 5.(3) s Barza, S.; Marcoci, Anca-Nicoleta; Marcoci, Liviu-Gabriel; Persson, Lars Erik. OPTIMAL ESTIMATES IN LORENTZ SPACES OF SEQUENCES WITH AN INCREASING WEIGHT. Proceedings of the Romanian Academy. Series A Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science 2013 ;Volum 14.(1) s

10 11. Bhattu, Shravan K; Mughal, Umair Najeeb; Virk, Muhammad Shakeel. Experimental study of relative permittivity of atmospheric ice. The International Journal of Energy and Environment 2013 ;Volum 4.(3) s Braides, Andrea; Piatnitski, Andrey. Homogenization of surface and length energies for spin systems. Journal of Functional Analysis 2013 ;Volum 264.(6) s Bratlie, Jostein. Local refinement of GERBS surfaces with applications to interactive geometric modeling. I: 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS AMEE13. American Institute of Physics (AIP) 2013 ISBN s Bremdal, Bernt Arild; Korsvold, Torbjørn. Knowledge Markets and Collective Learning: Designing Hybrid Arenas for Learning Oriented Collaboration. I: Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development. IGI Global 2013 ISBN s SINTEF 15. Calay, Rajnish K; Pisac, C. Experimental investigation of emissions from Biodiesel. Advanced Materials Research 2013 ;Volum s Calay, Rajnish Kaur; Mustafa, Mohamad. Hydrogen & Fuel Cell Technology Opportunities & Challenges in Transport Sector. I: Proceedings International Congress of Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management (COMADEM 2013). COMADEM International 2013 ISBN s Calay, Rajnish Kaur; Mustafa, Mohamad; Mustafa, Mahmoud F.. Challenges Facing the Fuel Cell Technology to Replace Combustion Engines. Advanced Materials Research 2013 ;Volum s Calay, Rajnish Kaur; Wang, Wen Chung. A hybrid energy efficient building ventilation systrem. Applied Thermal Engineering 2013 ;Volum 57. s Dalmo, Rune. Local refinement of ERBS curves. I: 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS AMEE13. American Institute of Physics (AIP) 2013 ISBN s Dechevski, Lubomir T.; Zanaty, Peter Balint. Beta-function B-spline Smoothing on Triangulations. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering 2013 ;Volum s Dechevski, Lubomir T.; Zanaty, Peter Balint. Smooth GERBS, orthogonal systems and energy minimization. I: 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS AMEE13. American Institute of Physics (AIP) 2013 ISBN s

11 22. Djupå, Margrete; Schlanbusch, Rune. The Optimal Quaternion Equilibrium Point - Using an Energy Function to Choose the Optimal Quaternion Equilibrium Point. I: SIMULTECH Proceedings of the 3rd International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications. SciTePress 2013 ISBN s Fredriksen, Helge. Utprøving av nettforelesninger i matematikkundervisningen for ingeniørstudenter - Et innovasjonstiltak i riktig retning?. I: Innovasjon i utdanningen. Fra barnehage til høyere utdanning. Akademika forlag 2013 ISBN s Ghani, Rizvan; Virk, Muhammad Shakeel. Experimental Study of Atmospheric Ice Detection on Wind Turbine Blade Using Thermal Infrared Technique. Wind Engineering : The International Journal of Wind Power 2013 ;Volum 37.(1) s Gogatishvili, A; Kufner, Alois; Persson, Lars Erik. The weighted Stieltjes inequality and applications. Mathematische Nachrichten 2013 ;Volum 286.(7) s Grevholm, Barbro; Juter, Kristina. Limits and infinity - a study of university students performance revisited. I: Nordic research in didactics of mathematics: Past, present and future. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN s UIA 27. Grøtli, Esten Ingar; Schlanbusch, Rune. In the large hybrid observer design for rigid body with quaternion measurements. I: 21st Mediterranean Conference on Control and Automation. IEEE conference proceedings 2013 ISBN s NTNU 28. Hakam, Moulay Hicham; Solvang, Wei Deng. Container Ports Sustainability - A Literature Review. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Hansen, E; Gerland, Sebastian; Granskog, M. A.; Pavlova, O; Renner, AHH; Haapala, Jari; Løyning, Terje Brinck; Tschudi, M. Thinning of Arctic Sea Ice observed in Fram Strait: Journal of Geophysical Research - Oceans 2013 ;Volum 118. s Haugen, Fredrik J; Hansen, Martin Hunnes; Schlanbusch, Rune; Kristiansen, Raymond. Cognitive control of quadrocopter using supervisor. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Hoff, Bjarte; Sulkowski, Waldemar. Low Power Laboratory Setup for Education in Power Electronic Based Microgrids. I: th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE). IEEE Press 2013 ISBN s. - 11

12 32. Hoff, Bjarte; Sulkowski, Waldemar; Sharma, Pawan. Cascaded Model Predictive Control of Voltage Source Inverter with Active Damped LCL Filter. I: 2013 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE). Curran Associates, Inc ISBN s Istad, Maren Kristine; Solvang, Eivind; Nordgård, Dag Eirik; Bremdal, Bernt Arild; Foosnæs, Jan Andor. Scenarios describing smart grid technologies applied to electricity distribution systems. I: CIRED 2013 Electricity Distribution Systems for a Sustainable Future. CIRED - Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution 2013 ISBN ENERGISINT 34. Jenssen, Gunn-Mari; Tingvoll, Wivi-Ann; Lorem, Geir F. Smertebehandling til personer med langtkommen demens. Geriatrisk sykepleie. Tidsskrift for sykepleie i geriatri og demens 2013 ;Volum 5.(3) s UiT 35. Khokhar, R.B.; Chen, Y.K.; Calay, Rajnish Kaur; Xu, Y. Numerical Simulation of Combined Mixing and Separating Flow of Newtonian fluid in a channel. Applied Mechanics and Materials 2013 ;Volum s Khokhar, R.B.; Chen, Y.K.; Xu, Y; Calay, Rajnish Kaur. Numerical Simulation of Combined Mixing and Separating Flow in Cannel filled with Porous Media. Advanced Materials Research 2013 ;Volum s Khoshnoud, Farbod; Chen, Y.K.; Calay, Rajnish K. On power and control systems of the multibody advanced airship for transport. International journal of Modeling, identification and control 2013 ;Volum 18.(4) s Kokvin, Dmitry; Sziebig, Gábor; Solvang, Wei Deng. Design of a robotic arm for automatic cleaning of cargo containers. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Krushinitskiy, Pavel; Sziebig, Gábor. Review of open source computing devices for ispace in production workshops. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Lakså, Arne. ERBS-surface construction on irregular grids. I: 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS AMEE13. American Institute of Physics (AIP) 2013 ISBN s Lassenius, Oona; Arman, Maria; Söderlund, Anne; Åkerlind, Ingemar; Wiklund Gustin, Lena. Mowing toward reclaiming life: Lived experiences of being physically active among persons with psychiatric disabilities. Issues in Mental Health Nursing 2013 ;Volum 34. s Lillevik, Ole Greger; Øien, Lisa. Prevention of aggressive behaviour and violence in childcare institutions. Social Work & Social Sciences Review

13 43. Lukkassen, Dag; Persson, Lars Erik; Samko, Stefan; Wall, Peter. Weighted Hardy-Type Inequalities in Variable Exponent Morrey-Type Spaces. Journal of Function Spaces and Applications 2013 ;Volum s. - NORUTNA 44. Malesevic, Nikola; Sziebig, Gábor; Solvang, Bjørn; Latinovic, Tihomir. Simulation of Robotic Tasks with VALIP System - Practical Application. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara 2013 ;Volum 11.(4) s Marcoci, Liviu-Gabriel; Persson, Lars Erik. On a new space of infinite matrices. Proceedings of the Romanian Academy. Series A Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science 2013 ;Volum 14.(1) s McClusky, Leon. The caspase-dependent apoptosis gradient in the testis of the blue shark, Prionace glauca. Reproduction 2013 ;Volum 145.(3) s Moatamedi, Mojtaba; Al-Bahkali, Essam; Erchiqui, Fouad; Souli, M. Deployment of a Neo-Hookean membrane: experimental and numerical analysis. The International Journal of Multiphysics 2013 ;Volum 7.(1) s Mughal, Umair Najeeb. Cognitive Dampers for Structures. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Mughal, Umair Najeeb; Rashid, Taimur; Nyman, Per-Ole; Virk, Muhammad Shakeel. E-driven Technology for Cold regions. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Mughal, Umair Najeeb; Virk, Muhammad Shakeel. Atmospheric Icing Sensors - An Insight. I: SENSORCOMM 2013: The Seventh International Conference on Sensor Technologies ans Applications. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2013 ISBN s Mughal, Umair Najeeb; Virk, Muhammad Shakeel. Atmospheric Icing Sensors - Capacitive Techniques. Sensors & Transducers Journal 2013 ;Volum 18. Suppl. January s Mughal, Umair Najeeb; Virk, Muhammad Shakeel; Mustafa, Mohamad. Dielectric Based Sensing of Atmospheric Ice. I: 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS AMEE13. American Institute of Physics (AIP) 2013 ISBN s Mughal, Uzair; Mughal, Umair Najeeb; Mughal, Muhammad Babar. Application of Advance CAE Tools to Design & Manufacture a Racecar. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s

14 54. Mustafa, Mohamad; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein. Animal Sensor Networks: Animal Welfare under Arctic Conditions. I: SENSORCOMM 2013: The Seventh International Conference on Sensor Technologies ans Applications. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2013 ISBN s BIOFORSK 55. Mustafa, Mohamad; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Pettersen, Egil; Kronen, Amund. Animal sensor networks for reindeer calf identification. I: Proceedings International Congress of Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management (COMADEM 2013). COMADEM International 2013 ISBN s. - BIOFORSK 56. Mustafa, Mohamad; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Pettersen, Egil; Kronen, Amund. Matching Mother and Calf Reindeer Using Wireless Sensor Networks. I: th International Conference on Computer Science and Information Technology (CSIT 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s BIOFORSK 57. Mustafa, Mohamad; Roman, Elisabeth; Sargalski, W. ANALYSIS OF THE ENERGY OUTPUT OF A SOLID WASTE TREATMENT PLANT IN NORWAY WITH THE OBJECTIVE OF OPTIMIZATION. I: Proceedings International Congress of Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management (COMADEM 2013). COMADEM International 2013 ISBN s Oland, Espen; Andersen, Tom Stian; Kristiansen, Raymond. Underactuated Control of Quadrotors with Collision Avoidance. Elsevier IFAC Publications / IFAC Proceedings series 2013 s Oland, Espen; Kristiansen, Raymond. Quaternion-based Backstepping Control of a Fixed-wing Unmanned Aerial Vehicle. I: Proceedings of the 2013 IEEE Aerospace Conference. IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Oland, Espen; Kristiansen, Raymond. Collision and Terrain Avoidance for UAVs using the Potential Field Method. I: Proceedings of the 2013 IEEE Aerospace Conference. IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Oland, Espen; Kristiansen, Raymond. Real-Time Particle Tracking using a Formation of UAVs. Elsevier IFAC Publications / IFAC Proceedings series 2013 s Oland, Espen; Schlanbusch, Rune; Kristiansen, Raymond. Underactuated Waypoint Tracking of a Fixed-Wing UAV. Elsevier IFAC Publications / IFAC Proceedings series 2013 s Oland, Espen; Schlanbusch, Rune; Kristiansen, Raymond. Underactuated Translational Control of a Rigid Spacecraft. I: Proceedings of the 2013 IEEE Aerospace Conference. IEEE conference proceedings 2013 ISBN

15 s Pettersson, Annelie I.; Segerstedt, Anders. Measuring supply chain cost. International Journal of Production Economics 2013 ;Volum 143.(2) s Piat, VC; Pankratova, Iryna; Piatnitski, Andrey. LOCALIZATION EFFECT FOR A SPECTRAL PROBLEM IN A PERFORATED DOMAIN WITH FOURIER BOUNDARY CONDITIONS. SIAM Journal on Mathematical Analysis 2013 ;Volum 45.(3) s Polanco, Geanette; Virk, Muhammad Shakeel. Role of Advanced CAE Tools in the Optimization of Wind Resource Assessment of Complex Terrains. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Polanco, Geanette; Xu, Yizhong; Mustafa, Mohamad. Conceptual approach applied to experiments design for noise mitigation in porous panels used on oil and gas platforms. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Randahl, Mira. Identifying the Important Issues in Research about Mathematics Textbooks at the Tertiary Level. I: Nordic research in didactics of mathematics: Past, present and future. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN s NTNU 69. Rashid, Taimur; Mughal, Umair Najeeb; Virk, Muhammad Shakeel. Atmospheric Icing Sensors for UAV's. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Rensaa, Ragnhild. The Design of a Professional Development Programme for Engineers to Become Mathematics Teachers. I: Nordic research in didactics of mathematics: Past, present and future. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN s Riise, Raymond. Integration of multiple in-house heat stations into one energy flexible heat system. Part 2.. Advanced Materials Research 2013 ;Volum s Riise, Raymond; Sørensen, Bjørn Reidar. Integration of multiple in-house heat stations into one energy flexible heat system. Applied Mechanics and Materials 2013 ;Volum s Riise, Raymond; Sørensen, Bjørn Reidar. The influence of oversized boilers on power efficiency, energy consumption and cost in energy flexible heat stations. Part 1. Applied Mechanics and Materials 2013 ;Volum s

16 74. Riise, Raymond; Sørensen, Bjørn Reidar. The influence of oversized boilers on power efficiency, energy consumption and cost in energy flexible heat stations. Part 2. Applied Mechanics and Materials 2013 ;Volum s Samko, Natasha. Maximal, potential and singular operators in vanishing generalized Morrey spaces. Journal of Global Optimization 2013 s Schlanbusch, Rune; Grøtli, Esten Ingar. In the Large Certainty Equivalence Control with Quaternion Measurements. I: 21st Mediterranean Conference on Control and Automation. IEEE conference proceedings 2013 ISBN s NTNU 77. Schlanbusch, Rune; Kristiansen, Raymond. Control of Spacecraft Formation with Disturbance Rejection and Exponential Gains. Modeling, Identification and Control 2013 ;Volum 34.(1) s Schlanbusch, Rune; Oland, Espen. Spacecraft Formation Reconfiguration with Dynamic Collision Avoidance. I: Proceedings of the 2013 IEEE Aerospace Conference. IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Scott, Paul E.; Calay, Rajnish Kaur. Experimental Investigation of a Novel Design of PEMFC Stack. Heat Transfer Engineering 2013 ;Volum 34.(11-12) s Sharma, Pawan; Sulkowski, Waldemar; Hoff, Bjarte. Dynamic Stability study of an isolated Wind-diesel hybrid Power system With Wind Power generation using IG, PMIG and PMSG: A comparison. International Journal of Electrical Power & Energy Systems 2013 ;Volum 53. s Solvang, Wei Deng; Roman, Elisabeth; Yu, Hao; Mustafa, Mohamad. A Decision Support System for Establishing a Waste Treatment Plant for Recycling Organic Waste into Bio-energy in Northern Norway. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Souli, Mhmed; Aquelet, Nicolas; Al-Bahkali, Essam; Moatamedi, Mojtaba. A mapping method for shock waves using ALE formulation. CMES - Computer Modeling in Engineering & Sciences 2013 ;Volum 91.(2) s Sørensen, Bjørn Reidar. Heat transfer coefficients and dynamical thermal models for variable flow rates in pipes and ducts. Applied Mechanics and Materials 2013 s Sørensen, Bjørn Reidar; Nguyen, Hung Than. Analytical model of capillary suction velocity of a pipe with multiple sizes. Advanced Materials Research 2013 ;Volum s Tingvoll, Wivi-Ann; McClusky, Leon. 16

17 Current status of rehabilitation activity and the new health care reform in Norway. Scandinavian Journal of Disability Research 2013 s Twanabasu, Satya Ram; Bremdal, Bernt Arild. Load forecasting in a smart grid oriented building. I: CIRED 2013 Electricity Distribution Systems for a Sustainable Future. CIRED - Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution 2013 ISBN s. - HIOF 87. Virk, Muhammad Shakeel. Application of Passive Thermal Infrared Imaging to Study Ice and Snow Accretion on Automobiles in Cold Regions. Advanced Materials Research 2013 ;Volum 739. s Virk, Muhammad Shakeel. Numerical Study of Atmospheric Icing on Non Rotating Circular Cylinders in Tandem Arrangement. Journal of Computational Multiphase Flows 2013 ;Volum 5.(1) s Virk, Muhammad Shakeel. Numerical Study of Super Cooled Water Droplet Splashing and Distribution Spectrum on Atmospheric Ice Accretion of Wind Turbine Blade. I: 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS AMEE13. American Institute of Physics (AIP) 2013 ISBN s Virk, Muhammad Shakeel; Mughal, Umair Najeeb; Mustafa, Mohamad. Intelligent Ice Protection System for Offshore Structures in High North. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Virk, Muhammad Shakeel; Mustafa, Mohamad Y; Mughal, Umair Najeeb; Al- Hamdan, Qusai. Field Measurements of Atmospheric Icing from an Ice Monitoring Station Installed at fagernesfjellet in Northern Norway. I: Proceedings International Congress of Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management (COMADEM 2013). COMADEM International 2013 ISBN s Virk, Muhammad Shakeel; Rashid, Taimur; Mughal, Umair Najeeb; Mustafa, Mohamad Y. Ice Detection on Road Surface Using Passive Thermal Infrared Technique. I: Proceedings International Congress of Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management (COMADEM 2013). COMADEM International 2013 ISBN s Virk, Muhammad Shakeel; Rashid, Taimur; Mughal, Umair Najeeb; Zaman, Kamran; Mustafa, Mohamad. Multi Sensor Atmospheric Icing Station Performance in Cold Climate - A Case Study. I: SENSORCOMM 2013: The Seventh International Conference on Sensor Technologies ans Applications. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2013 ISBN s Virk, Muhammad Shakeel; Rashid, Taimur; Mustafa, Mohamad Y. 17

18 Atmospheric ice monitoring system operation at Remote locations in cold region. The International Journal of Energy and Environment 2013 ;Volum 4.(5) s von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Byström, Johan; Lystad, Lars Petter. Fibonaccirekken i økonomifaget. Samfunnsøkonomen 2013 ;Volum 127.(2) s NUPI 96. Wangberg, Silje C. Personalized Technology for Supporting Health Behaviours. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s UNN 97. Xu, Yizhong; Mustafa, Mohamad; Knight, Jason; Virk, Muhammad Shakeel; Haritos, George. 3D CDF Modeling of Air Flow Trough a Porous Fence. I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Xu, Yizhong; Virk, Muhammad Shakeel; Knight, Jason; Mustafa, Mohamad Y; Haritos, George. Factors Influencing the Performance of Porous Wind Shields. Applied Mechanics and Materials 2013 ;Volum s Yu, Hao; Solvang, Wei Deng. A reverse logistics network design model for sustainable treatment of multi-sourced Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE). I: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013). IEEE conference proceedings 2013 ISBN s Zaman, Kamran; Mughal, Umair Najeeb; Virk, Muhammad Shakeel. Design of an Intelligent De-Icing System for Offshore Structures. Applied Mechanics and Materials 2013 ;Volum s Zanaty, Peter Balint. Finite element methods based on generalized expo-rational B-splines with harmonic polynomial coefficients. International Journal of Applied Mathematics 2013 ;Volum 26.(3) s Zanaty, Peter Balint. Numerical quadratures for approximate computation of ERBS. I: 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS AMEE13. American Institute of Physics (AIP) 2013 ISBN s Zanaty, Peter Balint; Dechevski, Lubomir T.. On the numerical performance of FEM based on piecewise rational smooth resolutions of unity on triangulations. I: 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS AMEE13. American Institute of Physics (AIP) 2013 ISBN s

19 19

20 Disputaser ved Høgskolen i Narvik fra 2011 til i dag: 2011: Randi Nymo og Mattew Homola 2012: Gabriele Kitzmüller og Rune Schlanbusch 2013: Raymond Riise og Gabor Sziebig

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30 på Styrerommet, HiN Deltakere: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30 på Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Møtebok 10 STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til:

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til: Det innkalles til: STYREMØTE Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Eksterne deltakere ringer inn Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Høgskolen i Narvik November 2012. Nord - Norges Teknologiske Høgskole

Høgskolen i Narvik November 2012. Nord - Norges Teknologiske Høgskole Høgskolen i Narvik November 2012 Nord - Norges Teknologiske Høgskole Høgskolen i Narvik 1500 studenter 200 ansatte Beliggenhet kun få minutters gangavstand fra Narvik sentrum 1. November 2012, NOKUT akkreditering

Detaljer

TELEFONSTYREMØTE 8. mai 2013 kl. 09.00 på Styrerommet, HiN

TELEFONSTYREMØTE 8. mai 2013 kl. 09.00 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: TELEFONSTYREMØTE 8. mai 2013 kl. 09.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Randi Erlandsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede:

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Møtebok 9/12: Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2 Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. oktober 2005 Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Hilde Bjørkum

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Hilde Bjørkum Møteprotokoll Styret Oslo, 19.12.2013 Møtedato 12.12.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger,

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Vedlegg 3: Navn studieprogram/retning: Engineering Design. Søkertall perioden

Vedlegg 3: Navn studieprogram/retning: Engineering Design. Søkertall perioden Vedlegg 3: Navn studieprogram/retning: Engineering Design Vurderingskriterier Kommentar Søkertall perioden 2011-2016 Søkertallene øker stadig fra år til år og ligger i dag på omtrent den maksimale kapasiteten

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012 1 Marin Prosjektering IMT linjevalg 2012 2 Marin prosjektering er å; Skape morgendagens marine systemer, og Forbedre dagens marine systemer. 3 Sentrale ferdigheter Analysere 4 Prosjektere marine systemer

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Søkertall perioden : 79

Søkertall perioden : 79 Vedlegg 1: Navn studieprogram/retning: Integrert Bygningsteknologi Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 79 Kommentar Søkertallene varierer en del fra år til år basert på hvordan konjunkturene

Detaljer

UHT-MNT Rådsmøte ved UiO oktober Roger Midtstraum Leder i UHR-MNT

UHT-MNT Rådsmøte ved UiO oktober Roger Midtstraum Leder i UHR-MNT UHT-MNT Rådsmøte ved UiO 26. 27. oktober 2017 Roger Midtstraum Leder i UHR-MNT Dagsorden, del I 10:15 Møtestart, innkalling og saksliste Velkommen til UiO v/ Solveig Kristensen 10:30 Kultur for kvalitet

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg. Nils Klippenberg Siemens AS

SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg. Nils Klippenberg Siemens AS SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg Nils Klippenberg Siemens AS Viktige Globale utviklingstrekk Megatrender Urbanisering Demografiske endringer Globalisering Klimaendringer Kapasitetsproblemer er

Detaljer

7. 2011/805-6 Oversikt over saker til Tilsettingsutvalget ved NT-fak behandlet på sirkulasjon i perioden 7. september 19.

7. 2011/805-6 Oversikt over saker til Tilsettingsutvalget ved NT-fak behandlet på sirkulasjon i perioden 7. september 19. 1. 2011/290-12 Referat fra siste fakultetsstyremøte 290911 2. 20114/687 Referat fra møte i styret for Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet 270911 3. 2011/31445 Referat fra møte i styret for Institutt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Tilsagn nr RDA 351/2007 "Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i Salten" - Bekreftelse på mottak av tilskudd

Tilsagn nr RDA 351/2007 Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i Salten - Bekreftelse på mottak av tilskudd Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.5.2007-3.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 04.06.2007 Tilsagn nr RDA 351/2007 "Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i alten" -

Detaljer

Kaldt klima og infrastruktur for energiforsyning. Hva kan et anvendt forskningsinstitutt som Norut bidra med?

Kaldt klima og infrastruktur for energiforsyning. Hva kan et anvendt forskningsinstitutt som Norut bidra med? Kaldt klima og infrastruktur for energiforsyning Hva kan et anvendt forskningsinstitutt som Norut bidra med? Bård Arntsen, Adm Dir, Norut Narvik TINN, Narvik, 13. mars 2015 Forskning og kunnskap om Arktis

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Blått Hav Hvite Strender Miljørettet industriell avfallshåndtering i kalde omgivelser. Morten Hald og Stian Røberg

Blått Hav Hvite Strender Miljørettet industriell avfallshåndtering i kalde omgivelser. Morten Hald og Stian Røberg Blått Hav Hvite Strender Miljørettet industriell avfallshåndtering i kalde omgivelser Morten Hald og Stian Røberg Innhold 1. Økt menneskelig aktivitet i nordlige havområder: hva har vi i vente? 2. Hva

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS PETROMAKS & Integrerte Operasjoner Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS Agenda for presentasjonen Porteføljen IO i PETROMAKS Prosjekter Aktører Penger Utfordringer Tematiske satsingsområder TTA1: Fremtidens

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS)

UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS) SAMARBEIDSAVTALE mellom UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS) v/senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS) og UNIVERSITET I TROMSØ (UIT) v/institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) 1 og Senter

Detaljer

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.03.2015 kl. 10:30 15:00 Sted: D-210 Høgskolen i Nesna, Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15 Møtereferat Møtetype: HSAM Høgskolesamarbeidet Møtedato: 19.03.15 Møtested: MHL 11.202 MH- bygget UiT Neste

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 25.08.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00-16:15. Til stede fra Universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Kari Amble, Kjersti

Detaljer

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3 MØTEINNKALLING Fakultetsstyre Profesjonshøgskolen Dato: 03.06.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/02668 Arkivkode: Møterom 3428.16 (Grønne møterommet i administrasjonen) Mulige forfall meldes snarest til

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall:

Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall: Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall: Strategisk utvikling av studietilbudsporteføljen ved NTNU Geir Øien 14.05.14 Bakgrunn (1) Regjeringens

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Compact and efficient technology for particle separation Trondheim, 5. mai 2017 Jo Terje Lestum Project controller

Compact and efficient technology for particle separation Trondheim, 5. mai 2017 Jo Terje Lestum Project controller Compact and efficient technology for particle separation Trondheim, 5. mai 2017 Jo Terje Lestum Project controller Compact and effective Primary Separation of Wastewater 25 years of experience 43 employees

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Oversikt over prosjekter som er innvilget støtte 2 utlysningsrunde, våren 2014 1 Biotech North / Norinnova Technology Transfer, Tromsø (tilskudd 2,25 mill)

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00. Pr telefon, Styrerommet, HiN

Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00. Pr telefon, Styrerommet, HiN Det innkalles til: Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00 Pr telefon, Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

To fusjoner og to til!

To fusjoner og to til! To fusjoner og to til! Britt Elin Steinveg assisterende universitetsdirektør Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Foto: Geir Gotaas To frivillige fusjoner 1.1.2009: Fusjon mellom UiT og HiTø

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Starter med lunsj i kantina kl. 11.00 og møtestart kl. 11.30 Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle

Detaljer

Velkommen Rektor Geirmund Oltedal

Velkommen Rektor Geirmund Oltedal FoU-seminar Ålesund 20-21 november 2008 Velkommen Rektor Geirmund Oltedal Høgskolens campus Høgskolen sitt oppdrag Utdanning for industri, næringsliv og helsevesen Anvendt forskning- og utvikling Spissa

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjent uendret /IV av Styret P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjent uendret /IV av Styret P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjent uendret 23.02.2010/IV av Styret 18.03. 2010 P R O T O K O L L fra møte i Styret 23.02.2010, kl. 10.00 14.30 Møtested: Styrerommet, rom 224,

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte:

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:30-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen

Detaljer

Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015

Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015 Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015 Tone Ibenholt, FME-koordinator ti@rcn.no Forskningssentre for miljøvennlig energi åtte sentre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Tor Espen Aspaas, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger Hegstad

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Bachelor Skipsteknisk Drift Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund jobber med påbygging på maskinistutdanningen i fagskolen. Påbyggingen

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi EU Energi, SET-plan Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi Drivere innen energiområdet Klare mål 3*20 i 2020 : 20 % fornybarandel i energimiksen 20 % energieffektivisering 20 % lavere klimagassutslipp

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Kristine

Detaljer

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Høgskolen i Harstad En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Fakta om Høgskolen H i Harstad Etablert i 1983 Helse- og sosialfag og Økonomi- og samfunnsfag

Detaljer

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET Arkivref.: 2012/168-3 AJT000/MØTEBOK/VEDTAKSPROTOKOLL Møtedato: 17.1.2012 Møteleder/referent: Anna Aabø/Morten Hald Til stede: Fakultetsstyret:

Detaljer