STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mats Erik Vikholt Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Punsvik Randi Erlandsen Arlene Hall Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Anna Hultgren Olsen Bjørn Dinesen Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt, vara for Bjørn Christian Nilsen (forfall) Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant, vara for Diana Jensen Studentrepresentant, vara for Mats Erik Vikholt Administrativt ansatte Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn

2 ORIENTERINGSSAKER: 1. Referat IDF-møte Momenter til diskusjon i styret vedrørende fremtidig struktur innenfor høyere utdanning i Nord-Norge 3. Invitasjon til styreseminar 19. november for styret og styrets sekretær 4. Oversikt og analyse av de siste årenes oppnådde studiepoeng ved HIN (presenteres i møtet) 5. Implementering av kvalitetssystem v/jon Are Lunde og Anne Gjerløw (presenteres i møtet) 6. Opptakstall v/studiesjef Jon Are Lunde SAKSLISTE Sak 21/13: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste. Sak 22/13: Regnskap pr. 30. juni 2013 Sak 23/13: Godkjenning av utlysningstekst for stilling som dekan ved avdeling for teknologi Sak 24/13: Eventuelt

3 M ø t e r e f e r a t Møte: IDF-møte Møtetidspunkt: Fredag kl Møtested: E1700 Møtedeltakere: LO: Sidsel Kruuse-Meyer (NTL) UNIO: Charlotte Nyhus (NSF), Arlene Hall (UDF) Akademikerne: Jan-Arne Pettersen (TEKNA), Bente Nymoen (TEKNA), Johnny Tokle (NITO) Bjørnar Storeng, Anne Gjerløw, Lise Bang Ericsson, Arne Erik Holdø, Eirin Fjeld Melund. Observatør: Bjørn Solvang, Wenche Falch Forfall: Steen Mejrup Fra/Referent: Anne Gjerløw Rektor beklager sen innkalling til dette møtet. Dekanene skal innkalles og delta på møtene framover. Dersom det er saker de skal svare på så må de være innmeldt på forhånd. Sak 32/13 Styremøte ORIENTERINGSSAKER: Orienteringssak 2: Momenter til diskusjon i styret vedrørende fremtidig struktur innenfor høyere utdanning i Nord-Norge Kommentarer fra organisasjonene Dersom styret skal mene noe om denne saken bør det først være en intern prosess i høgskolen. NSF savner vurdering i notatet knyttet til konsekvenser for helsefagutdanningene ved eventuelle strukturelle endringer. Organisasjonene savner oversikt over hvilken prosess som er tenkt videre, knyttet til vurdering av framtidig struktur innenfor høyere utdanning i Nord- Norge. Økonomi er ikke nevnt i dokumentet. Kontroll på økonomi, reakkreditering av kvalitetssikringssystem, samt økning i gjennomføringsgrad er viktige faktorer med tanke på fortsatt selvstendighet. SAKSLISTE Sak 22/13: Regnskap pr. 30. juni 2013 Kommentarer fra organisasjonene: Organisasjonene stiller spørsmål ved overforbruk på lønn.

4 «Voksesmerter» har effekt på utdanningskvaliteten. Vi strammer inn og har knapt om lærekrefter. Vi har store kull som kommer og vi må være godt forberedt for å kunne ta i mot disse på en skikkelig måte. Har vi den riktige kompetansen? Her kan vi bli nødt til å prioritere stramt ved høstens budsjettarbeid. Sak 33/13 Orienteringssaker Informasjon om arbeidet knyttet til reakkredtering av kvalitetssikringssystemet (NOKUT) Sekretær orienterte om prosessen med oppfølging av anbefalingene fra NOKUT. Fokus var på utforming av maler til rapportering på ulike nivå (emnerapporter, rapport fra studiekoordinator, områdeleder, seksjonsledere og dekaner) som basis for utforming av kvalitetsrapport som skal til styret før jul. Powerpointfil sendes ut som vedlegg til referatet. 2

5 Orienteringssak 2 Momenter til diskusjon i styret vedr. fremtidig struktur innenfor høyere utdanning i Nord-Norge. I sitt møte 28. mai 2013 ble det besluttet å avholde et ekstra styremøte den 3. september hvor hovedsaken blir en diskusjon rundt fremtidig struktur innenfor høyere utdanning i Nord-Norge. Styret ba i den forbindelse at administrasjonen stiller sammen argumentene for og imot mulige alternativer for tettere samarbeid/fusjoner med andre institusjoner. Nedenfor følger en kortfattet oppstilling av mulige alternativer med argumenter for og imot. Det foreligger to utredninger av nyere dato som berører strukturen i høyere utdanning: Den ene er NOU 2008:3 «Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning», også kalt Stjernøutvalget, etter navnet på lederen av utvalget. Utvalget ble oppnevnt 24. mai 2006 etter initiativ fra daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal. Utvalget avla sin innstilling 22. januar Det mest markante forslaget fra utvalget var å slå sammen samtlige statlige høyere utdanningsinstitusjoner til mellom åtte og ti landsdelsuniversiteter. Den andre utredningen er «Nordlandsutredningen» som ble gjennomført på initiativ fra Nordland fylkeskommune. Denne ble lagt frem 27. januar 2010 i Bodø. Utvalgets flertall anbefalte at høgskolene i Nordland fusjoneres. Høgskolen i Narvik behandlet denne utredningen i styresak 14/10 og konkluderte med at Høgskolen i Narvik fortsatt ønsker å være en selvstendig institusjon. Den politiske ledelse i Kunnskapsdepartementet har i lengre tid hatt som utgangspunkt at man ønsker sammenslåing/færre høgskoler, men at dette skal baseres på frivillighet og at det er styrene ved de enkelte institusjoner som har det avgjørende ordet. Årsaken til at dette temaet på nytt «dukker opp», er at flere partier i den pågående valgkamp har tatt til orde for, eller sterkt antydet, at de ønsker å se nærmere på strukturen i den høyere utdanning i Norge. Uttrykket «å se nærmere på» er her omtrent ensbetydende med sammenslåing/fusjon. Videre fremkom det under årets etatsstyringsmøte sterke signaler fra embetsverket i KD om at HiN oppfordres til å se nærmere på mulighetene for nærmere institusjonelt samarbeid i UH-landskapet i Nordland. Hvordan ser landskapet ut i dag? I tiden som er gått siden Nordlandsutredningen har følgende skjedd: Universitetet i Nordland har sett dagens lys. Universitetet i Tromsø har fusjonert med Høgskolen i Finnmark og blitt til UiT, Norges Arktiske Universitet. Det er inngått samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Harstad, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Narvik på nærmere definerte områder. Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik har innledet et nært og godt samarbeid langs flere

6 akser. HiN har som eneste institusjon i Nord-Norge fått egen PhD-akkreditering innenfor teknologi. HiN har økt antallet studenter med nærmere 50 % siden 2010 og har i samme periode økt antall prosjektsøknader med nærmere 100 %. Fra høgskolens ledelse opplever vi at trykket fra Nordland fylkeskommune om fusjon med Universitetet i Nordland er relativt sterkt og vedvarende, selv om NFK også er en meget god støttespiller for oss mht. bevilgninger til prosjekter og utviklingsaktiviteter. Hvilke alternativer foreligger i dag? Grovt sett kan dette inndeles på denne måten: 1. Fortsatt selvstendighet. 2. Fusjon med Universitetet i Nordland 3. Fusjon med Universitet i Tromsø/Norges Arktiske Universitet. 4. Fusjon med Høgskolen i Harstad. 5. Utvidet samarbeid med en eller flere institusjoner som et alternativ til fusjoner. Litt nærmere om hvert av alternativene: 1. Fortsatt selvstendighet. Fortsatt selvstendighet innebærer at det er vårt eget styre som tar de avgjørende beslutninger om strategiske veivalg, herunder fordeling av de midlene vi får fra Kunnskapsdepartementet. Forutsetningen for fortsatt selvstendighet er ikke minst at vi fortsetter å vokse, og at vi leverer kvalitet i undervisning og forskning, noe vi tør påstå at vi har vist oss i stand til å levere. Fortsatt selvstendighet har vært det klart foretrukne alternativ fra styrets og ledelsens side. 2. Fusjon med Universitetet i Nordland. Nordlandsutredningen anbefalte sterkt en fusjon mellom alle høgskolene i Nordland. Nordland fylkeskommune, som initierte Nordlandsutredningen, er meget klar i sin oppfatning av at en fusjon i Nordland hvor begge høgskolene inngår i Universitetet i Nordland, er den klart beste løsningen. Dett er et synspunkt som ledelsen ved HiN ofte blir minnet på av representanter fra fylkeskommunen. En fusjon med Universitetet i Nordland vil sannsynligvis innebære at Høgskolen i Narvik vil få status som et teknologisk fakultet innenfor det nye universitetet. Hva som vil skje med de øvrige studietilbudene vi har i dag, er det vanskelig å ha noen klar oppfatning av. UiN har få tilbud innenfor teknologi, men har et godt tilbud innenfor sykepleie og økonomi. Det er nok en viss fare for at våre tilbud innen sykepleie og økonomi vil bli «samordnet» med de tilbud UiN har i dag. Det skal ikke underslås at det selvsagt vil være mange positive side ved å bli en del av et universitet, men hovedårsaken til at høgskolens styre og ledelse tidligere har avvist fusjonsforslagene, er at strategiske vedtak som berører vår virksomhet vil bli tatt i styrerom hvor HiN vil være i et klart mindretall.

7 3. Fusjon med Universitetet i Tromsø. En fusjon med Universitetet i Tromsø var ett av alternativene da styret i 2010 besluttet å gå inn for fortsatt selvstendighet. UiT har som nevnt nå fusjonert med Høgskolen i Finnmark. Tidligere Høgskolen i Finnmark har nå status som fakultet kalt «Finnmarksfakultetet» på studiested Alta. Det vil være av stor interesse for HiN å følge med på hva som rent faktisk skjer på studiested Alta, etter fusjonen. Dersom HiN fusjonerer med UiT er det nok tvilsomt om Hin vil få status som eget fakultet, ettersom UiT allerede har bygget opp, og fortsatt bygger opp, undervisningstilbud innen teknologi. På samme måte som ved en fusjon med UiN vil de overordnede beslutninger bli tatt i styrerom hvor HiN vil være i et klart mindretall. Hva angår våre studietilbud innen sykepleie og økonomi, er det grunn til å anta at det vil skje en type «samordning» også her, som nok vil svekke våre tilbud. Det faktum at HiN og UiT begge har praksisplassene ved UNN sine sykehus, kan tenkes å bidra positivt ved en evt. fusjon. 4. Fusjon med Høgskolen i Harstad. Dette alternativet har aldri vært utredet, men har kommet frem som et resultat av et tett og godt samarbeid mellom Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad. Vi samarbeider om et studietilbud innen Internasjonal Beredskap, vi har en egen avtale om RSA (råd for samarbeid med arbeidslivet), vi har sammen fått til forkurs for ingeniørstudenter i Harstad, og har mye formell og uformell kontakt på ledernivå. Det er et faktum at begge høgskolene befinner seg i den mest folkerike region i Nord-Norge. Et sterkt samarbeid mellom høgskolene anses som svært viktig i den fremtidige utvikling i regionen. Det har fra noen hold vært tatt til orde for at HiN og HiH bør fusjonere, både pga. forholdene nevnt ovenfor, og som en motvekt mot at høgskolene hver for seg blir fusjonert inn i hvert sitt universitet, noe som vil gjøre hegemoniet til Tromsø og Bodø enda sterkere. Ledelsen ved HiN har ikke utredet en fusjon med HiH nærmere, men ønsker å styrke det faglige og strategiske samarbeidet med HiH. Vi er imidlertid klare på at begge høgskolene ved en evt. fremtidig fusjon med et universitet bør inngå i samme institusjon. 5. Utvidet samarbeid med en eller flere institusjoner som et alternativ til fusjoner. Høgskolen i Narvik samarbeider i dag over bredt spekter med alle de høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge. Dette er gjort med den begrunnelse at utstrakt samarbeid er det som på sikt vil tjene institusjonen og landsdelen best. Ved at HiN fortsatt er selvstendig, med et forpliktende samarbeid både med UiN, UiT og HiH, vil man bl.a. kunne bidra til å hindre at de «to store» får totalt hegemoni i landsdelen, noe som antas å være svært uheldig for utviklingen i vår region. Utfordringen er at dette er krevende ressursmessig, både mht. personell og økonomi. Den observante leser vil nok mene at sammenstillingen ovenfor er ikke helt «nøytral». Hensikten har imidlertid vært å få frem de ulike alternativer som har utkrystallisert seg til nå, samt knytte noen

8 korte kommentarer til dem. Jeg antar at styrets diskusjon på dette møtet vil være av initiell karakter, og at en videre behandling i styret vil kreve en mere dyptgripende utredning. Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør

9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ---fflonefflor- Statlige universiteter og høgskoler Universitets-og høgskolerådet Norsk studentorganisasjon Nasjonaltorgan for kvaliteti utdanningen (NOKUT) Senter for internasjonaliseringav utdanning (SIU) Unio,Akademikerne, LO-Stat,YS-Stat Nettverk for private høyskoler (NPH) Riksrevisjonen Deres ref Vår ref Dato 06/ Invitasjon til styreseminar Kunnskapsdepartementet har gleden av å invitere til seminar for styret og styrets sekretær ved de statlige universiteter og høyskoler. I tillegg inviteres sentrale virksomheter og organisasjoner i sektoren til å delta med to representanter hver. Hensikten med seminaret er å gi inspirasjonog informasjontil nytte for styrearbeidet, med dialog om styrenes ansvar og forventningertil styrenes arbeid. Seminaret finner sted tirsdag 19. november 2013 kl med påfølgende servering i Georg Sverdrups hus (hovedbibliotekbygget) på Blindern, Universitetet i Oslo. Programmet er ikke endelig fastsatt, men departementet ønsker med dette å varsle om seminaret i god tid. Vi ber om at institusjonene og øvrige inviterte raskt informerer aktuelle deltakere for reservering av dagen. Vivil komme nærmere tilbake til endelig program, påmeldingsfrister og lignende. Med hilsen et--. Toril Johansson (e.f.) ekspedisjonssjef, ( v k1.4"-c-ri KarinaA.Vistven seniorrådgiver Postadresse Kontoradresse Telefon Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Irkeg * høyskoleavdelingen Karina A. Vistven 0032 Oslo Org no

10 Møtebok 5/13 - vedtaksprotokoll Styremøte 28. mai 2013 kl.08: , Styrerommet HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Anna Hultgren Olsen Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt vara for Bjørn Christian Nilsen (permisjon) Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant, vara for Diana Jensen Administrativt ansatte Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Børre Bang Anne Gjerløw Eirin Fjeld Melund Helge Lagaard Frode Næsje Rektor, HiN Direktør, HiN Prodekan, AT Kontorsjef, AHS Seniorrådgiver, økonomi Rådgiver, økonomi Høgskolelektor, AT Forfall: Diana Jensen Mykyta Konovalov Referent: Bjørnar Storeng

11 Orienteringssaker: 1. Tiltak for å bedre studentgjennomstrømningen. Orientering v/rektor. 2. Søkertall Orientering v/studiesjef. 3. Orientering om nettstøttet undervisning ved Høgskolen I Narvik, v/frode Næsje. 4. Referat IDF: 25. april, 7. mai og 22. mai. Saksliste: Sak 17/13: Sak 18/13: Sak 19/13: Sak 20/13: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste. Regnskap 1. tertial Forlengelse engasjement Professor II, Torstein Aslaksen Eventuelt Orienteringssaker Innledningsvis orienterte rektor og styreleder om etatsstyringsmøtet dagen før. Departementet ga positiv tilbakemelding på mange av de områdene som er prioritert i høgskolens strategi. Imidlertid har oppnådde studiepoeng gått ned de siste årene, og det er et klart krav om at dette må snus. Videre savner departementet en styrevurdering av strukturelle endringer av høyere utdanning i landsdelen, og HINs plass i endringsbevegelsene. Styret ba om en oversikt og analyse av de siste årenes oppnådde studiepoeng ved HIN fremlagt på neste møte. Videre at administrasjonen stiller sammen argumentene for og imot mulige alternativer for tettere samarbeid / fusjoner med andre institusjoner. Styret vil ha en begynnende drøfting av dette på neste styremøte. Videre orienterte rektor om de tiltak som er/vil bli iverksatt for å bedre studentgjennomstrømningen ved HiN. Avdelingene har fått i oppdrag å fremme en plan for bedre studiepoengproduksjon. Det vil bl.a. bli sett på kapasiteten pr. studieretning på hhv. master og bachelor, ulike undervisningsmetoder og hvilken rolle nettstøttet undervisning kan spille i forbedringsarbeidet.

12 Studiesjef Jon- Are Lunde ga en orientering om årets søkertall. Vi har fortsatt en meget god søkning til de fleste studieretninger, og har den 5. største økning i landet. Høgskolelektor og prosjektleder for nettstøttet undervisning ved Hin, Frode Næsje, orienterte om vår satsing på dette området. Alle retninger innenfor bachelor ingeniør tilbys i dag som nettstøttet undervisning, samt noen retninger på master. Vi har svært goder erfaringer så langt. Referatene fra IDF-møtene ble gjennomgått og tatt til orientering. Saksliste. Sak 17/13: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste. Vedtak: Møteinnkalling, referat og saksliste godkjennes. Sak 18/13: Regnskap 1. tertial Vedtak: Regnskapet pr. 1. tertial 2013 godkjennes. Sak 19/13: Forlengelse engasjement Professor II, Torstein Aslaksen Vedtak: Torstein Aslaksen engasjeres som professor II fra til Sak 20/13: Eventuelt Styreleder tok opp spørsmålet om et ekstra møte i september i tillegg til den oppsatte møteplan. Styret ga sin tilslutning til dette. Nytt styremøte blir 3. september 2013 kl på Høgskolen i Narvik.

13 SAK 22/13 REGNSKAP PER Forslag til vedtak: 1. Fremlagt regnskap per godkjennes. Narvik 27. august 2013 Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Regnskapet per er avsluttet på ordinær måte med periodiseringer og timeføring på eksterne prosjekter. Regnskapsrapporten som følger vedlagt er for hele HiN s virksomhet inklusiv bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA), og ble utarbeidet i begynnelsen av juli. Det vises til vedlagte regnskapsoppsett, prosjektoversikt og kommentarer til begge. På grunn av ferieavvikling har det ikke vært mulig å avslutte regnskapet per juli før styremøtet. Pr skal det utarbeides et fullstendig årsoppgjør til KD, så vi må nå legge alle ressurser i utarbeidelse av et korrekt tertialoppgjør. Resultatet per er dessverre ikke så oppløftende i forhold til å klare et årsresultat i balanse. Erfaringer tilsier imidlertid at juli og august er måneder hvor driftsutgiftene er lavere, så sannsynligheten for at resultatet pr 2. tertial viser en forbedring, er tilstede. I tillegg har følgende endringer skjedd etter at regnskapet ble utarbeidet: Avdeling for teknologi har brutt ned sitt budsjett på områdenivå, noe som gjør det enklere å finne forklaring på avvikene der. Når det gjelder den kraftige økningen på strømforbruket har nettselskapet nå funnet ut at en av våre strømmålere har målt for høyt forbruk. Målerne er nå skiftet ut og nettselskapet, vår megler og Statsbygg er i dialog for å utarbeide grunnlag for å korrigere dette. Vi regner derfor med at her vil vi få en ganske stor reduksjon i utgiften. Resultatet per 2. tertial blir veldig viktig for å vurdere om de tiltak som er satt i gang er mulig å gjennomføre med det økonomiske resultat som forventet. Hvis ikke, må ytterligere gjennomganger gjøres for å få ned kostnadsnivået.

14 Høgskolen i Narvik Regnskaps- og budsjettrapport Avvik Regnskap i Regnskap Budsjett Regnskap - Revidert prosent av Regnskap Budsjett Budsjett årsbudsjett Navn per juni 2013 per juni 2013 per juni 2013 Hele året per juni 2012 Inntekter Salgs- og leieinntekt ,6 % Ekstern inntekt prosjekt (BOA) ,8 % Inntekt fra KD-bevilgninger ,1 % Sum inntekter ,7 % 0 Kostnader Lønn og godtgjørelser ,9 % Driftskostnad ,9 % Utsatt inntektsføring investering/avskrivning* ,3 % Driftskostnad ,5 % 0 Timer og indirekte kostnader godskrevet avdeling ,2 % Egenfinansiering belastet avdeling ,7 % Timer og indirekte kostnader belastet prosjekt ,2 % Egenfinansiering godskrevet prosjekt ,7 % Sum kostnader ,1 % 0 Resultat *Utsatt inntektsføring på investering og avskrivning er en teknisk løsning vi er pålagt å ha som nettobudsjettert virksomhet i staten. I forhold til budsjett må dette beløpet ses i forhold til driftskostnaden, mens i det offisielle regnskapet klassifiseres dette som økt eller redusert inntekt.

15 Prosjektrapportering per juni 2013 Sum bidragsprosjekter ,2 % ,0 % ,7 % Alle tall i hele tusen kroner Prosjekt Kostnader per juni 2013 Kostnader i prosent av årsbudsjett Eksterne inntekter per juni Kostnadsbudsjett hele året Inntektsbudsjett hele året Inntekter i prosent av årsbudsjett Egenandel per juni 2013 Egenandeler budsjettert hele året Egenandeler i prosent av årsbudsjett Professorat internasjonal beredskap ,4 % ,4 % ,8 % Home Care Solution (GW) ,8 % ,4 % ,0 % Forkurs Svalbard (OS) ,0 % ,0 % 125 0,0 % Energi i grisgrendte strøk(pon) ,1 % ,1 % 0 CT-Felles Faktura (Coldtech) ,3 % ,6 % ,3 % Stip Knut Foshaug ,8 % ,8 % ,0 % KolArctic BCBU (ELRO) ,9 % ,2 % ,1 % BIB pilot (GF) ,0 % ,0 % 0 Y-vei Petro (KBH) ,2 % ,3 % ,3 % Ing.Utd. Bodø ,9 % ,7 % ,7 % Forkurs Bodø (GF) ,6 % ,5 % ,0 % Nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning, fase ,3 % ,3 % PhD-B1-Petromaks (Moji) ,4 % ,4 % PhD-B1-Artic EO ,1 % ,9 % ,3 % PhD-B1-Funcom J-Bratlie (Dreamworld) ,2 % ,7 % ,0 % Waste EWMA (ELRO) ,5 % ,5 % 0 BANOROB EU (BS) ,2 % ,2 % SMaE ,9 % ,8 % ,2 % Homogeniseringstekn. (AM) ,1 % ,1 % Forkurs Harstad ,7 % ,7 % Modulbasert matematikk for ingeniørutdanningen ,2 % ,1 % ,0 % Sustainable buildings in the high north (BRS) ,7 % ,7 % ,4 % Use of heat pump promotion in the Barents region ,2 % ,2 % ,2 % Hydrogen Transport Economy for the North-Sea Region ,8 % ,0 % ,7 % Samarbeid Zhejiang (WDS) ,7 % ,1 % ,3 % Diverse andre mindre prosjekter ,4 % ,8 % ,0 % Oppdragsprosjekter som ligger inne i "Salgs- og leieinntekter" Animal sensors networks ,5 % ,5 % % Vanndammen % Statkraft III og V ,0 % ,0 % % Sum oppdragsprosjekter ,1 % ,8 % 0 0 Totalt inkl oppdragsprosjekter ,5 % ,5 % ,7 %

16 Styresak 22/13 Kommentar til regnskapsrapporten per 30. juni 2013 Regnskapet per juni viser et underskudd på 2,8 mill.kr mot periodisert budsjett som har et overskudd på 2,6 mill.kr. I forhold til 1. tertial hvor avviket lå totalt på lønnsutgiftene, så er avviket nå fordelt mellom lønn og drift, med forverring på begge områder. En stor del av grunnen er at faktura for innkjøpte tjenester for vårsemesteret nå er regnskapsført, dette går som driftskostnad. Dessverre får vi ikke oversikt over inngåtte avtaler slik at vi kan periodisere disse utgiftene løpende. Eksterne inntekter ligger 0,4 mill.kr under periodisert budsjett. Det vises til kommentar til prosjektporteføljen nedenfor. Det er i budsjettet lagt inn inntekt på ca 0,4 mill.kr per juni på et professorat finansiert av Nordkraft, og dekning av 50 % lønnskostnad på en førsteamanuens stilling fra Store Norske på Svalbard. Økonomiseksjonen har ikke mottatt undertegnet avtale på noen av disse to forholdene så vi har ikke periodisert inn denne inntekten. Hadde det vært gjort ville inntektssiden gått i balanse i forhold til budsjett. Det er umulig å gi noen god forklaring til avvikene før vi får detaljbudsjett fra Avdeling for teknologi, og det er utarbeidet detaljbudsjett på prosjektene. Derfor er det vanskelig blant annet å si noe sikkert om kostnadsreduksjonene som er besluttet begynner å få effekt, og om hvordan budsjettsituasjonen for AT utvikler seg. AT har jobbet med å finne kriterier for å bryte ned budsjettene på områdene, men dette har vært krevende på grunn av små rammer. Innen rapporteringen per 2. tertial skal områdene ha detaljbudsjett på kontonivå lagt inn i regnskapssystemet. Det samme gjelder detaljerte prosjektbudsjetter. Fyringsutgiftene som var en av kostnadsreduksjonene ser vi ingen effekt av foreløpig. Strømforbruket har en kraftig økning fra i fjor i juni, og grunnen sies å være et stort strømforbruk på vindtunnellen. Per juni er 60% av årsbudsjettet til fyringsutgifter brukt. Utfordringene for høsten 2013 for å gå i balanse økonomisk er blitt forverret per juni, så ytterligere tiltak synes per i dag å være nødvendig. Likviditeten er heller ikke forbedret. Likvidbeholdningen per 30.6 er 49,7 mill.kr. Men tas det hensyn til lønn, skatt, arbeidsgiveravgift og husleie som skal dekkes inntil neste utbetaling fra KD i slutten av september, så er vi avhengig av at det kommer innbetaling fra prosjektene. Det blir derfor veldig viktig å få fokus på utfakturering og innkreving av prosjektmidler. Per i dag finansieres en veldig stor andel av forbruket knyttet til de eksterne prosjektene med KD-midlene. Kommentarer til regnskapsrapport for HiNs prosjektportefølje per 30. juni 2013 Samlet sett viser regnskapet per 30. juni kostnader for eksterne prosjekter på ca 15,2 millioner kroner, tilsvarende 56,5 % av årets budsjetterte kostnader. Inntektene utgjør i samme periode 12 millioner, tilsvarende 53,5 % av årsbudsjettet. På grunn av bemanningssituasjonen ved økonomiavdelingen, har kapasiteten i stor grad måttet brukes mot budsjetteringsprosessen, slik at vi i for liten grad har fått fakturert ut for prosjektene. Inntektene er derfor fortsatt i stor grad periodiserte beløp, og ikke mottatte eller fakturerte beløp.

17 Det er per i dag ikke avdekket noen prosjekter som bør gi vesentlig tapsrisiko i forhold til budsjettet, og vi forventer derfor at budsjettert bidrag fra BOA vil holde. Det er så langt imidlertid lite som tyder på at vi kommer i gang med større prosjekter i 2013 som vil kunne gi vesentlige bidrag utover det som er lagt i budsjettet. Når det gjelder budsjettstyringen av prosjektporteføljen, er det per i dag kun budsjettert samlet for hele porteføljen i økonomisystemet. Som nevnt i rapporten for tertial 1, satser vi fortsatt på at vi ved rapporteringen for tertial 2 skal ha rukket å legge inn budsjett for hvert enkelt prosjekt. Det er her viktig å merke seg at det ved oppsett av budsjettet ble fokusert på å få med korrekte netto bidrag fra prosjektene, og i mindre grad de korrekte brutto-tallene. Dette er hovedforklaringen på avvikene som framkommer når en sammenligner kostnader per juni med brutto årsbudsjett. Disse tallene skal stemme bedre overens ved tertialrapport for 2. tertial.

18 Sak 23/13. GODKJENNING AV UTLYSNINGSTEKST FOR STILLING SOM DEKAN VED AVDELING FOR TEKNOLOGI. Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslaget til utlysningstekst for stilling som dekan ved Avdeling for teknologi. Narvik 27. august Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Åremålsstillingen som dekan ved Avdeling for teknologi utløper 31. desember Bjørn Solvang er i dag konstituert i stillingen ut åremålsperioden. For at dekan i ny åremålsstilling skal være på plass fra , må stillingen lyses ut nå i høst. I henhold til høgskolens reglement, er det styret som godkjenner utlysningsteksten på denne type stillinger. Saken fremmes derfor til styrets møte 3. september. Forslag til utlysningstekst ettersendes.

19 Høgskolen i Narvik - Nord-Norges teknologiske høgskole. Høgskolen har et bredt utdanningstilbud innen teknologi på bachelor og masternivå og har eget dr. gradsstudium innen teknologi. Utover disse tilbyr høgskolen utdanninger innen sykepleie, økonomi og en rekke videreutdanninger. Høgskolen i Narvik har et internasjonalt fagmiljø med ca. 200 ansatte og ca studenter Dekan ved Avdeling for teknologi Ved Høgskolen i Narvik er det ledig stilling som Dekan for Avdeling for teknologi. Høgskolen er faglig organisert i to avdelinger, disse er avdeling for teknologi og Avdeling for helse og samfunn. Den aktuelle stillingen er en åremålsstilling for fire år og knyttet til Avdeling for teknologi. Det er mulighet for å søke et nytt åremål for fire år. Avdelingen har ca 170 ansatte og er organisert i 5 programområder og 2 studieområder. Dekan har det samlede faglige, økonomiske og administrative ansvaret for avdelingen. Dekanen rapporterer til rektor og inngår i høgskolens lederteam. Vi søker en person som har - kunnskap om og erfaring med å lede faglig virksomhet på universitets- og høgskolenivå - vitenskapelig kompetanse (minimum førstestilling) innenfor et av avdelingens fagområder - gode kommunikative evner og evne til å skape tillit og nettverk internt og eksternt - god innsikt i kunnskapsorganisasjoner - en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog - innsikt i økonomi- og personalledelse Dekans viktigste oppgaver vil være å - lede og utvikle virksomheten ved avdelingen med fokus på kjerneoppgaver og resultatoppnåelse - delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at avdelingen har oppdaterte strategier - påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning - skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø - lede medvirkningsbaserte prosesser - sørge for effektiv drift av virksomheten - representere og posisjonere avdelingen og fremme internt og eksternt samarbeid Høgskolen må i stadig større grad arbeide med prosjekter og/eller FoU som gir eksterne inntekter. Den som tilsettes må bidra til å motivere og lede dette arbeidet. Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk.

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene Det innkalles til STYREMØTE Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00 ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Gunnhill Andreassen

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer