STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mats Erik Vikholt Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Punsvik Randi Erlandsen Arlene Hall Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Anna Hultgren Olsen Bjørn Dinesen Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt, vara for Bjørn Christian Nilsen (forfall) Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant, vara for Diana Jensen Studentrepresentant, vara for Mats Erik Vikholt Administrativt ansatte Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn

2 ORIENTERINGSSAKER: 1. Referat IDF-møte Momenter til diskusjon i styret vedrørende fremtidig struktur innenfor høyere utdanning i Nord-Norge 3. Invitasjon til styreseminar 19. november for styret og styrets sekretær 4. Oversikt og analyse av de siste årenes oppnådde studiepoeng ved HIN (presenteres i møtet) 5. Implementering av kvalitetssystem v/jon Are Lunde og Anne Gjerløw (presenteres i møtet) 6. Opptakstall v/studiesjef Jon Are Lunde SAKSLISTE Sak 21/13: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste. Sak 22/13: Regnskap pr. 30. juni 2013 Sak 23/13: Godkjenning av utlysningstekst for stilling som dekan ved avdeling for teknologi Sak 24/13: Eventuelt

3 M ø t e r e f e r a t Møte: IDF-møte Møtetidspunkt: Fredag kl Møtested: E1700 Møtedeltakere: LO: Sidsel Kruuse-Meyer (NTL) UNIO: Charlotte Nyhus (NSF), Arlene Hall (UDF) Akademikerne: Jan-Arne Pettersen (TEKNA), Bente Nymoen (TEKNA), Johnny Tokle (NITO) Bjørnar Storeng, Anne Gjerløw, Lise Bang Ericsson, Arne Erik Holdø, Eirin Fjeld Melund. Observatør: Bjørn Solvang, Wenche Falch Forfall: Steen Mejrup Fra/Referent: Anne Gjerløw Rektor beklager sen innkalling til dette møtet. Dekanene skal innkalles og delta på møtene framover. Dersom det er saker de skal svare på så må de være innmeldt på forhånd. Sak 32/13 Styremøte ORIENTERINGSSAKER: Orienteringssak 2: Momenter til diskusjon i styret vedrørende fremtidig struktur innenfor høyere utdanning i Nord-Norge Kommentarer fra organisasjonene Dersom styret skal mene noe om denne saken bør det først være en intern prosess i høgskolen. NSF savner vurdering i notatet knyttet til konsekvenser for helsefagutdanningene ved eventuelle strukturelle endringer. Organisasjonene savner oversikt over hvilken prosess som er tenkt videre, knyttet til vurdering av framtidig struktur innenfor høyere utdanning i Nord- Norge. Økonomi er ikke nevnt i dokumentet. Kontroll på økonomi, reakkreditering av kvalitetssikringssystem, samt økning i gjennomføringsgrad er viktige faktorer med tanke på fortsatt selvstendighet. SAKSLISTE Sak 22/13: Regnskap pr. 30. juni 2013 Kommentarer fra organisasjonene: Organisasjonene stiller spørsmål ved overforbruk på lønn.

4 «Voksesmerter» har effekt på utdanningskvaliteten. Vi strammer inn og har knapt om lærekrefter. Vi har store kull som kommer og vi må være godt forberedt for å kunne ta i mot disse på en skikkelig måte. Har vi den riktige kompetansen? Her kan vi bli nødt til å prioritere stramt ved høstens budsjettarbeid. Sak 33/13 Orienteringssaker Informasjon om arbeidet knyttet til reakkredtering av kvalitetssikringssystemet (NOKUT) Sekretær orienterte om prosessen med oppfølging av anbefalingene fra NOKUT. Fokus var på utforming av maler til rapportering på ulike nivå (emnerapporter, rapport fra studiekoordinator, områdeleder, seksjonsledere og dekaner) som basis for utforming av kvalitetsrapport som skal til styret før jul. Powerpointfil sendes ut som vedlegg til referatet. 2

5 Orienteringssak 2 Momenter til diskusjon i styret vedr. fremtidig struktur innenfor høyere utdanning i Nord-Norge. I sitt møte 28. mai 2013 ble det besluttet å avholde et ekstra styremøte den 3. september hvor hovedsaken blir en diskusjon rundt fremtidig struktur innenfor høyere utdanning i Nord-Norge. Styret ba i den forbindelse at administrasjonen stiller sammen argumentene for og imot mulige alternativer for tettere samarbeid/fusjoner med andre institusjoner. Nedenfor følger en kortfattet oppstilling av mulige alternativer med argumenter for og imot. Det foreligger to utredninger av nyere dato som berører strukturen i høyere utdanning: Den ene er NOU 2008:3 «Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning», også kalt Stjernøutvalget, etter navnet på lederen av utvalget. Utvalget ble oppnevnt 24. mai 2006 etter initiativ fra daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal. Utvalget avla sin innstilling 22. januar Det mest markante forslaget fra utvalget var å slå sammen samtlige statlige høyere utdanningsinstitusjoner til mellom åtte og ti landsdelsuniversiteter. Den andre utredningen er «Nordlandsutredningen» som ble gjennomført på initiativ fra Nordland fylkeskommune. Denne ble lagt frem 27. januar 2010 i Bodø. Utvalgets flertall anbefalte at høgskolene i Nordland fusjoneres. Høgskolen i Narvik behandlet denne utredningen i styresak 14/10 og konkluderte med at Høgskolen i Narvik fortsatt ønsker å være en selvstendig institusjon. Den politiske ledelse i Kunnskapsdepartementet har i lengre tid hatt som utgangspunkt at man ønsker sammenslåing/færre høgskoler, men at dette skal baseres på frivillighet og at det er styrene ved de enkelte institusjoner som har det avgjørende ordet. Årsaken til at dette temaet på nytt «dukker opp», er at flere partier i den pågående valgkamp har tatt til orde for, eller sterkt antydet, at de ønsker å se nærmere på strukturen i den høyere utdanning i Norge. Uttrykket «å se nærmere på» er her omtrent ensbetydende med sammenslåing/fusjon. Videre fremkom det under årets etatsstyringsmøte sterke signaler fra embetsverket i KD om at HiN oppfordres til å se nærmere på mulighetene for nærmere institusjonelt samarbeid i UH-landskapet i Nordland. Hvordan ser landskapet ut i dag? I tiden som er gått siden Nordlandsutredningen har følgende skjedd: Universitetet i Nordland har sett dagens lys. Universitetet i Tromsø har fusjonert med Høgskolen i Finnmark og blitt til UiT, Norges Arktiske Universitet. Det er inngått samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Harstad, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Narvik på nærmere definerte områder. Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik har innledet et nært og godt samarbeid langs flere

6 akser. HiN har som eneste institusjon i Nord-Norge fått egen PhD-akkreditering innenfor teknologi. HiN har økt antallet studenter med nærmere 50 % siden 2010 og har i samme periode økt antall prosjektsøknader med nærmere 100 %. Fra høgskolens ledelse opplever vi at trykket fra Nordland fylkeskommune om fusjon med Universitetet i Nordland er relativt sterkt og vedvarende, selv om NFK også er en meget god støttespiller for oss mht. bevilgninger til prosjekter og utviklingsaktiviteter. Hvilke alternativer foreligger i dag? Grovt sett kan dette inndeles på denne måten: 1. Fortsatt selvstendighet. 2. Fusjon med Universitetet i Nordland 3. Fusjon med Universitet i Tromsø/Norges Arktiske Universitet. 4. Fusjon med Høgskolen i Harstad. 5. Utvidet samarbeid med en eller flere institusjoner som et alternativ til fusjoner. Litt nærmere om hvert av alternativene: 1. Fortsatt selvstendighet. Fortsatt selvstendighet innebærer at det er vårt eget styre som tar de avgjørende beslutninger om strategiske veivalg, herunder fordeling av de midlene vi får fra Kunnskapsdepartementet. Forutsetningen for fortsatt selvstendighet er ikke minst at vi fortsetter å vokse, og at vi leverer kvalitet i undervisning og forskning, noe vi tør påstå at vi har vist oss i stand til å levere. Fortsatt selvstendighet har vært det klart foretrukne alternativ fra styrets og ledelsens side. 2. Fusjon med Universitetet i Nordland. Nordlandsutredningen anbefalte sterkt en fusjon mellom alle høgskolene i Nordland. Nordland fylkeskommune, som initierte Nordlandsutredningen, er meget klar i sin oppfatning av at en fusjon i Nordland hvor begge høgskolene inngår i Universitetet i Nordland, er den klart beste løsningen. Dett er et synspunkt som ledelsen ved HiN ofte blir minnet på av representanter fra fylkeskommunen. En fusjon med Universitetet i Nordland vil sannsynligvis innebære at Høgskolen i Narvik vil få status som et teknologisk fakultet innenfor det nye universitetet. Hva som vil skje med de øvrige studietilbudene vi har i dag, er det vanskelig å ha noen klar oppfatning av. UiN har få tilbud innenfor teknologi, men har et godt tilbud innenfor sykepleie og økonomi. Det er nok en viss fare for at våre tilbud innen sykepleie og økonomi vil bli «samordnet» med de tilbud UiN har i dag. Det skal ikke underslås at det selvsagt vil være mange positive side ved å bli en del av et universitet, men hovedårsaken til at høgskolens styre og ledelse tidligere har avvist fusjonsforslagene, er at strategiske vedtak som berører vår virksomhet vil bli tatt i styrerom hvor HiN vil være i et klart mindretall.

7 3. Fusjon med Universitetet i Tromsø. En fusjon med Universitetet i Tromsø var ett av alternativene da styret i 2010 besluttet å gå inn for fortsatt selvstendighet. UiT har som nevnt nå fusjonert med Høgskolen i Finnmark. Tidligere Høgskolen i Finnmark har nå status som fakultet kalt «Finnmarksfakultetet» på studiested Alta. Det vil være av stor interesse for HiN å følge med på hva som rent faktisk skjer på studiested Alta, etter fusjonen. Dersom HiN fusjonerer med UiT er det nok tvilsomt om Hin vil få status som eget fakultet, ettersom UiT allerede har bygget opp, og fortsatt bygger opp, undervisningstilbud innen teknologi. På samme måte som ved en fusjon med UiN vil de overordnede beslutninger bli tatt i styrerom hvor HiN vil være i et klart mindretall. Hva angår våre studietilbud innen sykepleie og økonomi, er det grunn til å anta at det vil skje en type «samordning» også her, som nok vil svekke våre tilbud. Det faktum at HiN og UiT begge har praksisplassene ved UNN sine sykehus, kan tenkes å bidra positivt ved en evt. fusjon. 4. Fusjon med Høgskolen i Harstad. Dette alternativet har aldri vært utredet, men har kommet frem som et resultat av et tett og godt samarbeid mellom Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad. Vi samarbeider om et studietilbud innen Internasjonal Beredskap, vi har en egen avtale om RSA (råd for samarbeid med arbeidslivet), vi har sammen fått til forkurs for ingeniørstudenter i Harstad, og har mye formell og uformell kontakt på ledernivå. Det er et faktum at begge høgskolene befinner seg i den mest folkerike region i Nord-Norge. Et sterkt samarbeid mellom høgskolene anses som svært viktig i den fremtidige utvikling i regionen. Det har fra noen hold vært tatt til orde for at HiN og HiH bør fusjonere, både pga. forholdene nevnt ovenfor, og som en motvekt mot at høgskolene hver for seg blir fusjonert inn i hvert sitt universitet, noe som vil gjøre hegemoniet til Tromsø og Bodø enda sterkere. Ledelsen ved HiN har ikke utredet en fusjon med HiH nærmere, men ønsker å styrke det faglige og strategiske samarbeidet med HiH. Vi er imidlertid klare på at begge høgskolene ved en evt. fremtidig fusjon med et universitet bør inngå i samme institusjon. 5. Utvidet samarbeid med en eller flere institusjoner som et alternativ til fusjoner. Høgskolen i Narvik samarbeider i dag over bredt spekter med alle de høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge. Dette er gjort med den begrunnelse at utstrakt samarbeid er det som på sikt vil tjene institusjonen og landsdelen best. Ved at HiN fortsatt er selvstendig, med et forpliktende samarbeid både med UiN, UiT og HiH, vil man bl.a. kunne bidra til å hindre at de «to store» får totalt hegemoni i landsdelen, noe som antas å være svært uheldig for utviklingen i vår region. Utfordringen er at dette er krevende ressursmessig, både mht. personell og økonomi. Den observante leser vil nok mene at sammenstillingen ovenfor er ikke helt «nøytral». Hensikten har imidlertid vært å få frem de ulike alternativer som har utkrystallisert seg til nå, samt knytte noen

8 korte kommentarer til dem. Jeg antar at styrets diskusjon på dette møtet vil være av initiell karakter, og at en videre behandling i styret vil kreve en mere dyptgripende utredning. Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør

9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ---fflonefflor- Statlige universiteter og høgskoler Universitets-og høgskolerådet Norsk studentorganisasjon Nasjonaltorgan for kvaliteti utdanningen (NOKUT) Senter for internasjonaliseringav utdanning (SIU) Unio,Akademikerne, LO-Stat,YS-Stat Nettverk for private høyskoler (NPH) Riksrevisjonen Deres ref Vår ref Dato 06/ Invitasjon til styreseminar Kunnskapsdepartementet har gleden av å invitere til seminar for styret og styrets sekretær ved de statlige universiteter og høyskoler. I tillegg inviteres sentrale virksomheter og organisasjoner i sektoren til å delta med to representanter hver. Hensikten med seminaret er å gi inspirasjonog informasjontil nytte for styrearbeidet, med dialog om styrenes ansvar og forventningertil styrenes arbeid. Seminaret finner sted tirsdag 19. november 2013 kl med påfølgende servering i Georg Sverdrups hus (hovedbibliotekbygget) på Blindern, Universitetet i Oslo. Programmet er ikke endelig fastsatt, men departementet ønsker med dette å varsle om seminaret i god tid. Vi ber om at institusjonene og øvrige inviterte raskt informerer aktuelle deltakere for reservering av dagen. Vivil komme nærmere tilbake til endelig program, påmeldingsfrister og lignende. Med hilsen et--. Toril Johansson (e.f.) ekspedisjonssjef, ( v k1.4"-c-ri KarinaA.Vistven seniorrådgiver Postadresse Kontoradresse Telefon Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Irkeg * høyskoleavdelingen Karina A. Vistven 0032 Oslo Org no

10 Møtebok 5/13 - vedtaksprotokoll Styremøte 28. mai 2013 kl.08: , Styrerommet HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Anna Hultgren Olsen Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt vara for Bjørn Christian Nilsen (permisjon) Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant, vara for Diana Jensen Administrativt ansatte Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Børre Bang Anne Gjerløw Eirin Fjeld Melund Helge Lagaard Frode Næsje Rektor, HiN Direktør, HiN Prodekan, AT Kontorsjef, AHS Seniorrådgiver, økonomi Rådgiver, økonomi Høgskolelektor, AT Forfall: Diana Jensen Mykyta Konovalov Referent: Bjørnar Storeng

11 Orienteringssaker: 1. Tiltak for å bedre studentgjennomstrømningen. Orientering v/rektor. 2. Søkertall Orientering v/studiesjef. 3. Orientering om nettstøttet undervisning ved Høgskolen I Narvik, v/frode Næsje. 4. Referat IDF: 25. april, 7. mai og 22. mai. Saksliste: Sak 17/13: Sak 18/13: Sak 19/13: Sak 20/13: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste. Regnskap 1. tertial Forlengelse engasjement Professor II, Torstein Aslaksen Eventuelt Orienteringssaker Innledningsvis orienterte rektor og styreleder om etatsstyringsmøtet dagen før. Departementet ga positiv tilbakemelding på mange av de områdene som er prioritert i høgskolens strategi. Imidlertid har oppnådde studiepoeng gått ned de siste årene, og det er et klart krav om at dette må snus. Videre savner departementet en styrevurdering av strukturelle endringer av høyere utdanning i landsdelen, og HINs plass i endringsbevegelsene. Styret ba om en oversikt og analyse av de siste årenes oppnådde studiepoeng ved HIN fremlagt på neste møte. Videre at administrasjonen stiller sammen argumentene for og imot mulige alternativer for tettere samarbeid / fusjoner med andre institusjoner. Styret vil ha en begynnende drøfting av dette på neste styremøte. Videre orienterte rektor om de tiltak som er/vil bli iverksatt for å bedre studentgjennomstrømningen ved HiN. Avdelingene har fått i oppdrag å fremme en plan for bedre studiepoengproduksjon. Det vil bl.a. bli sett på kapasiteten pr. studieretning på hhv. master og bachelor, ulike undervisningsmetoder og hvilken rolle nettstøttet undervisning kan spille i forbedringsarbeidet.

12 Studiesjef Jon- Are Lunde ga en orientering om årets søkertall. Vi har fortsatt en meget god søkning til de fleste studieretninger, og har den 5. største økning i landet. Høgskolelektor og prosjektleder for nettstøttet undervisning ved Hin, Frode Næsje, orienterte om vår satsing på dette området. Alle retninger innenfor bachelor ingeniør tilbys i dag som nettstøttet undervisning, samt noen retninger på master. Vi har svært goder erfaringer så langt. Referatene fra IDF-møtene ble gjennomgått og tatt til orientering. Saksliste. Sak 17/13: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste. Vedtak: Møteinnkalling, referat og saksliste godkjennes. Sak 18/13: Regnskap 1. tertial Vedtak: Regnskapet pr. 1. tertial 2013 godkjennes. Sak 19/13: Forlengelse engasjement Professor II, Torstein Aslaksen Vedtak: Torstein Aslaksen engasjeres som professor II fra til Sak 20/13: Eventuelt Styreleder tok opp spørsmålet om et ekstra møte i september i tillegg til den oppsatte møteplan. Styret ga sin tilslutning til dette. Nytt styremøte blir 3. september 2013 kl på Høgskolen i Narvik.

13 SAK 22/13 REGNSKAP PER Forslag til vedtak: 1. Fremlagt regnskap per godkjennes. Narvik 27. august 2013 Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Regnskapet per er avsluttet på ordinær måte med periodiseringer og timeføring på eksterne prosjekter. Regnskapsrapporten som følger vedlagt er for hele HiN s virksomhet inklusiv bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA), og ble utarbeidet i begynnelsen av juli. Det vises til vedlagte regnskapsoppsett, prosjektoversikt og kommentarer til begge. På grunn av ferieavvikling har det ikke vært mulig å avslutte regnskapet per juli før styremøtet. Pr skal det utarbeides et fullstendig årsoppgjør til KD, så vi må nå legge alle ressurser i utarbeidelse av et korrekt tertialoppgjør. Resultatet per er dessverre ikke så oppløftende i forhold til å klare et årsresultat i balanse. Erfaringer tilsier imidlertid at juli og august er måneder hvor driftsutgiftene er lavere, så sannsynligheten for at resultatet pr 2. tertial viser en forbedring, er tilstede. I tillegg har følgende endringer skjedd etter at regnskapet ble utarbeidet: Avdeling for teknologi har brutt ned sitt budsjett på områdenivå, noe som gjør det enklere å finne forklaring på avvikene der. Når det gjelder den kraftige økningen på strømforbruket har nettselskapet nå funnet ut at en av våre strømmålere har målt for høyt forbruk. Målerne er nå skiftet ut og nettselskapet, vår megler og Statsbygg er i dialog for å utarbeide grunnlag for å korrigere dette. Vi regner derfor med at her vil vi få en ganske stor reduksjon i utgiften. Resultatet per 2. tertial blir veldig viktig for å vurdere om de tiltak som er satt i gang er mulig å gjennomføre med det økonomiske resultat som forventet. Hvis ikke, må ytterligere gjennomganger gjøres for å få ned kostnadsnivået.

14 Høgskolen i Narvik Regnskaps- og budsjettrapport Avvik Regnskap i Regnskap Budsjett Regnskap - Revidert prosent av Regnskap Budsjett Budsjett årsbudsjett Navn per juni 2013 per juni 2013 per juni 2013 Hele året per juni 2012 Inntekter Salgs- og leieinntekt ,6 % Ekstern inntekt prosjekt (BOA) ,8 % Inntekt fra KD-bevilgninger ,1 % Sum inntekter ,7 % 0 Kostnader Lønn og godtgjørelser ,9 % Driftskostnad ,9 % Utsatt inntektsføring investering/avskrivning* ,3 % Driftskostnad ,5 % 0 Timer og indirekte kostnader godskrevet avdeling ,2 % Egenfinansiering belastet avdeling ,7 % Timer og indirekte kostnader belastet prosjekt ,2 % Egenfinansiering godskrevet prosjekt ,7 % Sum kostnader ,1 % 0 Resultat *Utsatt inntektsføring på investering og avskrivning er en teknisk løsning vi er pålagt å ha som nettobudsjettert virksomhet i staten. I forhold til budsjett må dette beløpet ses i forhold til driftskostnaden, mens i det offisielle regnskapet klassifiseres dette som økt eller redusert inntekt.

15 Prosjektrapportering per juni 2013 Sum bidragsprosjekter ,2 % ,0 % ,7 % Alle tall i hele tusen kroner Prosjekt Kostnader per juni 2013 Kostnader i prosent av årsbudsjett Eksterne inntekter per juni Kostnadsbudsjett hele året Inntektsbudsjett hele året Inntekter i prosent av årsbudsjett Egenandel per juni 2013 Egenandeler budsjettert hele året Egenandeler i prosent av årsbudsjett Professorat internasjonal beredskap ,4 % ,4 % ,8 % Home Care Solution (GW) ,8 % ,4 % ,0 % Forkurs Svalbard (OS) ,0 % ,0 % 125 0,0 % Energi i grisgrendte strøk(pon) ,1 % ,1 % 0 CT-Felles Faktura (Coldtech) ,3 % ,6 % ,3 % Stip Knut Foshaug ,8 % ,8 % ,0 % KolArctic BCBU (ELRO) ,9 % ,2 % ,1 % BIB pilot (GF) ,0 % ,0 % 0 Y-vei Petro (KBH) ,2 % ,3 % ,3 % Ing.Utd. Bodø ,9 % ,7 % ,7 % Forkurs Bodø (GF) ,6 % ,5 % ,0 % Nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning, fase ,3 % ,3 % PhD-B1-Petromaks (Moji) ,4 % ,4 % PhD-B1-Artic EO ,1 % ,9 % ,3 % PhD-B1-Funcom J-Bratlie (Dreamworld) ,2 % ,7 % ,0 % Waste EWMA (ELRO) ,5 % ,5 % 0 BANOROB EU (BS) ,2 % ,2 % SMaE ,9 % ,8 % ,2 % Homogeniseringstekn. (AM) ,1 % ,1 % Forkurs Harstad ,7 % ,7 % Modulbasert matematikk for ingeniørutdanningen ,2 % ,1 % ,0 % Sustainable buildings in the high north (BRS) ,7 % ,7 % ,4 % Use of heat pump promotion in the Barents region ,2 % ,2 % ,2 % Hydrogen Transport Economy for the North-Sea Region ,8 % ,0 % ,7 % Samarbeid Zhejiang (WDS) ,7 % ,1 % ,3 % Diverse andre mindre prosjekter ,4 % ,8 % ,0 % Oppdragsprosjekter som ligger inne i "Salgs- og leieinntekter" Animal sensors networks ,5 % ,5 % % Vanndammen % Statkraft III og V ,0 % ,0 % % Sum oppdragsprosjekter ,1 % ,8 % 0 0 Totalt inkl oppdragsprosjekter ,5 % ,5 % ,7 %

16 Styresak 22/13 Kommentar til regnskapsrapporten per 30. juni 2013 Regnskapet per juni viser et underskudd på 2,8 mill.kr mot periodisert budsjett som har et overskudd på 2,6 mill.kr. I forhold til 1. tertial hvor avviket lå totalt på lønnsutgiftene, så er avviket nå fordelt mellom lønn og drift, med forverring på begge områder. En stor del av grunnen er at faktura for innkjøpte tjenester for vårsemesteret nå er regnskapsført, dette går som driftskostnad. Dessverre får vi ikke oversikt over inngåtte avtaler slik at vi kan periodisere disse utgiftene løpende. Eksterne inntekter ligger 0,4 mill.kr under periodisert budsjett. Det vises til kommentar til prosjektporteføljen nedenfor. Det er i budsjettet lagt inn inntekt på ca 0,4 mill.kr per juni på et professorat finansiert av Nordkraft, og dekning av 50 % lønnskostnad på en førsteamanuens stilling fra Store Norske på Svalbard. Økonomiseksjonen har ikke mottatt undertegnet avtale på noen av disse to forholdene så vi har ikke periodisert inn denne inntekten. Hadde det vært gjort ville inntektssiden gått i balanse i forhold til budsjett. Det er umulig å gi noen god forklaring til avvikene før vi får detaljbudsjett fra Avdeling for teknologi, og det er utarbeidet detaljbudsjett på prosjektene. Derfor er det vanskelig blant annet å si noe sikkert om kostnadsreduksjonene som er besluttet begynner å få effekt, og om hvordan budsjettsituasjonen for AT utvikler seg. AT har jobbet med å finne kriterier for å bryte ned budsjettene på områdene, men dette har vært krevende på grunn av små rammer. Innen rapporteringen per 2. tertial skal områdene ha detaljbudsjett på kontonivå lagt inn i regnskapssystemet. Det samme gjelder detaljerte prosjektbudsjetter. Fyringsutgiftene som var en av kostnadsreduksjonene ser vi ingen effekt av foreløpig. Strømforbruket har en kraftig økning fra i fjor i juni, og grunnen sies å være et stort strømforbruk på vindtunnellen. Per juni er 60% av årsbudsjettet til fyringsutgifter brukt. Utfordringene for høsten 2013 for å gå i balanse økonomisk er blitt forverret per juni, så ytterligere tiltak synes per i dag å være nødvendig. Likviditeten er heller ikke forbedret. Likvidbeholdningen per 30.6 er 49,7 mill.kr. Men tas det hensyn til lønn, skatt, arbeidsgiveravgift og husleie som skal dekkes inntil neste utbetaling fra KD i slutten av september, så er vi avhengig av at det kommer innbetaling fra prosjektene. Det blir derfor veldig viktig å få fokus på utfakturering og innkreving av prosjektmidler. Per i dag finansieres en veldig stor andel av forbruket knyttet til de eksterne prosjektene med KD-midlene. Kommentarer til regnskapsrapport for HiNs prosjektportefølje per 30. juni 2013 Samlet sett viser regnskapet per 30. juni kostnader for eksterne prosjekter på ca 15,2 millioner kroner, tilsvarende 56,5 % av årets budsjetterte kostnader. Inntektene utgjør i samme periode 12 millioner, tilsvarende 53,5 % av årsbudsjettet. På grunn av bemanningssituasjonen ved økonomiavdelingen, har kapasiteten i stor grad måttet brukes mot budsjetteringsprosessen, slik at vi i for liten grad har fått fakturert ut for prosjektene. Inntektene er derfor fortsatt i stor grad periodiserte beløp, og ikke mottatte eller fakturerte beløp.

17 Det er per i dag ikke avdekket noen prosjekter som bør gi vesentlig tapsrisiko i forhold til budsjettet, og vi forventer derfor at budsjettert bidrag fra BOA vil holde. Det er så langt imidlertid lite som tyder på at vi kommer i gang med større prosjekter i 2013 som vil kunne gi vesentlige bidrag utover det som er lagt i budsjettet. Når det gjelder budsjettstyringen av prosjektporteføljen, er det per i dag kun budsjettert samlet for hele porteføljen i økonomisystemet. Som nevnt i rapporten for tertial 1, satser vi fortsatt på at vi ved rapporteringen for tertial 2 skal ha rukket å legge inn budsjett for hvert enkelt prosjekt. Det er her viktig å merke seg at det ved oppsett av budsjettet ble fokusert på å få med korrekte netto bidrag fra prosjektene, og i mindre grad de korrekte brutto-tallene. Dette er hovedforklaringen på avvikene som framkommer når en sammenligner kostnader per juni med brutto årsbudsjett. Disse tallene skal stemme bedre overens ved tertialrapport for 2. tertial.

18 Sak 23/13. GODKJENNING AV UTLYSNINGSTEKST FOR STILLING SOM DEKAN VED AVDELING FOR TEKNOLOGI. Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslaget til utlysningstekst for stilling som dekan ved Avdeling for teknologi. Narvik 27. august Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Åremålsstillingen som dekan ved Avdeling for teknologi utløper 31. desember Bjørn Solvang er i dag konstituert i stillingen ut åremålsperioden. For at dekan i ny åremålsstilling skal være på plass fra , må stillingen lyses ut nå i høst. I henhold til høgskolens reglement, er det styret som godkjenner utlysningsteksten på denne type stillinger. Saken fremmes derfor til styrets møte 3. september. Forslag til utlysningstekst ettersendes.

19 Høgskolen i Narvik - Nord-Norges teknologiske høgskole. Høgskolen har et bredt utdanningstilbud innen teknologi på bachelor og masternivå og har eget dr. gradsstudium innen teknologi. Utover disse tilbyr høgskolen utdanninger innen sykepleie, økonomi og en rekke videreutdanninger. Høgskolen i Narvik har et internasjonalt fagmiljø med ca. 200 ansatte og ca studenter Dekan ved Avdeling for teknologi Ved Høgskolen i Narvik er det ledig stilling som Dekan for Avdeling for teknologi. Høgskolen er faglig organisert i to avdelinger, disse er avdeling for teknologi og Avdeling for helse og samfunn. Den aktuelle stillingen er en åremålsstilling for fire år og knyttet til Avdeling for teknologi. Det er mulighet for å søke et nytt åremål for fire år. Avdelingen har ca 170 ansatte og er organisert i 5 programområder og 2 studieområder. Dekan har det samlede faglige, økonomiske og administrative ansvaret for avdelingen. Dekanen rapporterer til rektor og inngår i høgskolens lederteam. Vi søker en person som har - kunnskap om og erfaring med å lede faglig virksomhet på universitets- og høgskolenivå - vitenskapelig kompetanse (minimum førstestilling) innenfor et av avdelingens fagområder - gode kommunikative evner og evne til å skape tillit og nettverk internt og eksternt - god innsikt i kunnskapsorganisasjoner - en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog - innsikt i økonomi- og personalledelse Dekans viktigste oppgaver vil være å - lede og utvikle virksomheten ved avdelingen med fokus på kjerneoppgaver og resultatoppnåelse - delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at avdelingen har oppdaterte strategier - påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning - skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø - lede medvirkningsbaserte prosesser - sørge for effektiv drift av virksomheten - representere og posisjonere avdelingen og fremme internt og eksternt samarbeid Høgskolen må i stadig større grad arbeide med prosjekter og/eller FoU som gir eksterne inntekter. Den som tilsettes må bidra til å motivere og lede dette arbeidet. Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk.

20 Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan , kode 1474 dekan, lønnstrinn Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til rektor Arne-Erik Holdø på telefon , mobil Den som tilsettes må rette seg etter de lover og avtaler som gjelder for stillingen. Høgskolen praktiserer likestilling i samsvar med regelverket. Ved vurdering av søkerne vil det blitt tatt hensyn til hvordan søkeren kan komplettere øvrig stab. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søknaden skal inneholde opplysninger om utdanning, eksamener og tidligere praksis. Eventuelle referanser må oppgis. Kopier av vitnemål og attester sendes til Høgskolen i Narvik, postboks 385, 8505 Narvik. Søknad med CV må sendes elektronisk via link på denne siden. (Søk på jobben) Søknadsfrist:. 15.oktober 2013

TELEFONSTYREMØTE 8. mai 2013 kl. 09.00 på Styrerommet, HiN

TELEFONSTYREMØTE 8. mai 2013 kl. 09.00 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: TELEFONSTYREMØTE 8. mai 2013 kl. 09.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Randi Erlandsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30 på Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30 på Styrerommet, HiN Deltakere: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til:

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til: Det innkalles til: STYREMØTE Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Eksterne deltakere ringer inn Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Møtebok 10 STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede:

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Møtebok 9/12: Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S.

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.06.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. Larsen NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekan, Fakultet

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Telefonstyremøte 13. februar 2013 kl.09:00. Interne medlemmer møter på Styrerommet, HiN

Telefonstyremøte 13. februar 2013 kl.09:00. Interne medlemmer møter på Styrerommet, HiN Det innkalles til: Innkallingen går til: Telefonstyremøte 13. februar 2013 kl.09:00. Interne medlemmer møter på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00. Pr telefon, Styrerommet, HiN

Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00. Pr telefon, Styrerommet, HiN Det innkalles til: Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00 Pr telefon, Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

TELEFONSTYREMØTE 27. september 2013 kl.09:00

TELEFONSTYREMØTE 27. september 2013 kl.09:00 Det innkalles til: TELEFONSTYREMØTE 27. september 2013 kl.09:00 De som er her møter på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-26.08.2015 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Delårsrapportering 2. tertial universiteter og høyskoler

Delårsrapportering 2. tertial universiteter og høyskoler Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/3549-30.08.2016 Delårsrapportering 2. tertial 2016 - universiteter og høyskoler Vi viser til departementets brev av 18. desember 2015 om årsregnskap for 2015 og delårsrapportering

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken 1200 1600 i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, forsker Fafo Wencke Muhleisen, uavhengig forsker ved Senter for tverrfaglig

Detaljer

Delårsregnskap for 2. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Delårsregnskap for 2. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2203 Dato 23. august 2017 Delårsregnskap for 2. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Detaljer

HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole

HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole I hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200902348-/aag 10.12.2009 HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om årsregnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om årsregnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/4155-29.04.13 Delårsrapportering 1. tertial 2013 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om årsregnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013. Delårsrapportering

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 17 Møtenr.: 4/2017 Møtedato: 20. juni 2017 Notatdato: 30. mai 2017

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Starter med lunsj i kantina kl. 11.00 og møtestart kl. 11.30 Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Universitetsbiblioteket Arkivref: 2013/1372 MFO000 Dato: 04.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Bibliotekstyret Møteleder/referent: Eirik Mikkelsen/Marianne Foss Møtedato: 27.9.2013 Til stede:

Detaljer

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé, Elizabeth de

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.15

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.15 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-36/15 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

STYREMØTE 25. september 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 25. september 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 25. september 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE UTKAST 28. april 2014 kl.10.00 14.00 Kunsthøgskolen i Oslo Alva Brosten (AB) Ida Børresen (IB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Hans Henriksen (HH)

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/7225-11.10.2016 Søknad om unntak fra Bestemmelsene pkt. 3.7.1 - opprettelse av valutakonto for Norges Handelshøyskole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/2203-26.04.2017 Delårsregnskap for 1. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Institusjonene

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 82/17 24.08.2017 Dato: 08.08.2017 08.08.2017 Arkivsaksnr: 2016/121262016/12126 Universitetsstyret 1.8.2017-31.7.2021 - konstituering

Detaljer

Siv F. Almendingen og vara Svein-Halvard Jørgensen. 31/15 15/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2

Siv F. Almendingen og vara Svein-Halvard Jørgensen. 31/15 15/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Nesna Dato: 07.10.2015 kl. 10:00 14.00 Sted: Campus Helgeland Mo i Rana Rom C-113 Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Protokollfører: Aslaug

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE GODKJENT 18. juni 2013 kl.12.00 15.30 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Svenn Gjerde (SG) Hans Henriksen

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Sak: Fakultetsstyret Sirkulasjonssak Frist dato: Så snart som mulig og senest fredag 25. november 2016 Forslag til kunngjøring av stilling

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret. PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG kl

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret. PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG kl HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG 04.12.08 kl. 09.00-12.00 Sted: møterom i 4. etasje, Ranheimsveien 10 Til stede fra

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

NTNU S-sak 36/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 36/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 36/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.07.12 Arkiv: Til: Styret Fra: Styreleder Om: Tilsetting av rektor ved NTNU N O T A T Tilråding: 1. Stillingen som rektor utlyses i tråd

Detaljer

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder Møtereferat Vår ref. :2014/196 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 11.6.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 11. juni 2014 kl 11.00-15.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Saksliste styremøte 13. juni 2016

Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 [Sted] Gardermoen Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 73/16 Styrets godtgjørelse - innspill til Kunnskapsdepartementet Saksnr: 16/03127-3 Saksansvarlig: Sonja Meyer, Underdirektør Møtedag:

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 11.10.2013 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1. 7etg. Deltakere: Ingeborg O.Kamsvåg (prodekan) Rolf Windspoll

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 20. april 2012 TID: 12.00 14.15 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrete E. Mestad, Christoffer

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15 Møtereferat Møtetype: HSAM Høgskolesamarbeidet Møtedato: 19.03.15 Møtested: MHL 11.202 MH- bygget UiT Neste

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/ /1325 C EAa/MaC Utgått

Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/ /1325 C EAa/MaC Utgått Rundskriv Til Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/2005 05/1325 C EAa/MaC 31.3.2005 Innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201005960-/INW 03.03.2011 Regler for avlonning av rektorer Det er for tiden stor oppmerksomhet

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer