Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21"

Transkript

1 Vedtatt i kommunestyret 12. desember

2 Innholdsfortegnelse Saksfremlegg 3 Vedtak..6 Saksprotokoll kommunestyret 8 Saksprotokoll byrådet..18 Hovedoversikt tjenesterammer 21 Økonomisk oversikt driftsbudsjett Økonomisk oversikt investeringsbudsjett Budsjettskjema 1A/1B...25 Budsjettskjema 2A Budsjettskjema 2B

3 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/8096 /56133/ Thomas Johansen Telefon: Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDET FIN-NER BYUT HEL-OMS UT-KUL-I KST ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Innstilling til vedtak: 1. Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2013 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg B 5. Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 6. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 3

4 7. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. Kommunestyret delegerer til byrådet å iverksette de ikke spesifiserte effektiviseringstiltakene/nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene. Byrådet kan innenfor gitte økonomiske rammer videredelegere denne myndighet til de respektive byråder. Dersom slik videredelegasjon innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal tiltak endelig godkjennes av byrådet. Kommunestyret skal gjennom økonomirapport 1 og økonomirapport II nærmere orienteres om iverksatte tiltak og effekt av disse. 9. De kommunale foretakene Tromsø Parkering og Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 prosent til 7,9 prosent. 10. Aurora Kino IKS sin husleie for 2013 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 131,3 mill.kr i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 214 mill.kr, 368 mill.kr og 403 mill.kr. 13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2013 på til sammen 494,9 mill.kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 131,3 mill.kr - Lån til VA-sektoren: 148,0 mill.kr - Lån boligformål: 5,6 mill.kr - Startlån, Husbanken: 210,0 mill.kr 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2013 settes til 150 mill.kr i Sparebank1 Nord-Norge. 15. Byrådet bes utarbeide en helhetlig strategi for pedagogisk bruk av IKT i skolen innen første halvår 2013, slik at denne er klar før skolestart høsten Byrådet bes utrede muligheten for å gjennomføre kartlegging av alle kommunens førsteklassinger innenfor området lesning, skriving og tallforståelse i løpet av de første fire ukene etter at de har begynt på skolen. Dette for å se hvilket ståsted elevene har når de begynner på skolen for å kunne tilrettelegge opplæringen på best mulig måte, med tanke på tidlig innsats. 17. Byrådet bes evaluere kvalitetsplanen for tromsøskolen med særskilt fokus på vurdering av læring. 4

5 Øyvind Hilmarsen byrådsleder Line Fusdahl byråd Saksutredning: Det vises til eget dokument Årsbudsjett 2013, økonomiplan , samt vedlegg A-C. I tillegg er det utarbeidet et dokument som viser revidert detaljbudsjett per resultatenhet for

6 Vedtak: 1. Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2013 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg B 5. Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 6. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. Kommunestyret delegerer til byrådet å iverksette de ikke spesifiserte effektiviseringstiltakene/nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene. Byrådet kan innenfor gitte økonomiske rammer videredelegere denne myndighet til de respektive byråder. Dersom slike videredelegasjon innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal tiltak endelig godkjennes av byrådet. Kommunestyret skal gjennom Økonomirapport 1 og Økonomirapport 2 nærmere orienteres om iverksatte tiltak og effekt av disse. 9. De kommunale foretakene Tromsø Parkering og Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 prosent til 7,9 prosent. 10. Aurora Kino IKS sin husleie for 2013 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 131,3 mill.kr i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 214 mill.kr, 368 mill.kr og 403 mill.kr. 13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2013 på til sammen 494,9 mill.kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 131,3 mill.kr - Lån til VA-sektoren: 148,0 mill.kr - Lån boligformål: 5,6 mill.kr - Startlån, Husbanken: 210,0 mill.kr 6

7 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2013 settes til 150 mill.kr i Sparebank1 Nord-Norge. 15. Byrådet bes utarbeide en helhetlig strategi for pedagogisk bruk av IKT i skolen innen første halvår 2013, slik at denne er klar før skolestart høsten Byrådet bes utrede muligheten for å gjennomføre kartlegging av alle kommunens førsteklassinger innenfor området lesning, skriving og tallforståelse i løpet av de første fire ukene etter at de har begynt på skolen. Dette for å se hvilket ståsted elevene har når de begynner på skolen for å kunne tilrettelegge opplæringen på best mulig måte, med tanke på tidlig innsats. 17. Byrådet bes evaluere kvalitetsplanen for tromsøskolen med særskilt fokus på vurdering av læring. 18. Beløpet satt av til Utskrivningsklare pasienter, i tabell side 73, skal i størst mulig grad brukes til finansiering av flest mulig nye korttidsplasser. 7

8 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 223/12 Resultat: Innstilling vedtatt m/tillegg Arkivsak: 12/8096 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Behandling: Magnar Nilssen møtte = 43. Kristin Røymo, AP, foreslo: «Tjenesterammer Politisk styring Politiske rådgivere Nedstyring (1,5%) Redusert konsulentbruk i byrådet Administrativ styring og støtte Nedstyring (1,5%) Grunnsk/VO/SFO Økning driftsramme skole (tidlig innsats og 2 faste vikarstillinger) Barnevern, aktivitetspenger Barnevern, saksbehandling Skoleskyss fritt skolevalg Pleie og omsorgstjenester Kostnader ø-hjelp Reduksjon medfinansiering til sykehusene og tilskudd til opprettelse av plassene

9 5002 Sosiale tjenester/forebygging/rus Røde Kors, adm besøkstjeneste, nettverk, leksehjelp Kafe x Kultur og idrett Lavere egenbetaling for barn i kulturskolen Treffpunkt - ungdomsklubben i Kroken Rådstua Kulta Kirker og religiøse formål Kirkelig fellesråd (vedlikehold kirker og gravlunder) Fysisk planlegging og tilrettelegging Saksbehandling Bydelsløftet, Kroken og Stakkevollan Økte kapitalkost følge av investering Kjøp av mellomveien bo og rehabilitering Bruk av disposisjonsfond Red. overføring investering Balanse Investeringsbudsjett 4001 Pleie og omsorg kjøp av mellomveien bo og rehabliteringsssenter Finansiering- kjøp av mellomveien bo og rehabliteringsssenter 9

10 Statlig tilskudd, per sengeplass Bruk av disponeringsfond Ekstra låneopptak Som følge av reduksjon og omdisponering i overføring til investering, så økes lånerammen på investeringsbudsjettet tilsvarende: 2014: : : » Verbalforslag: Nytt pkt 8 Kommunestyret skal behandle ikke-spesifiserte nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene, når det innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse. Økonomirapport 1 og 2 skal orientere om effekten av tiltakene Nytt pkt 16 Investeringsbudsjett for IKT fordeles til hver enkelt skole. En helhetlig plan for bruk av IKT i skolen utarbeides i tett samarbeid med lærerorganisasjonene og rektorene Nytt pkt 17 Tromsø kommune setter som betingelse for utbetaling av lønnskompensasjon til de private barnehagene, at de har tariffavtaler med sine ansatte Nytt pkt 18 OPS tas ikke i bruk i Tromsø kommune, fordi det vil øke driftskostnadene i kommunen. En uheldig effekt er i tillegg at det vil skjule de reelle bindingene som ligger i budsjettet. Nytt pkt 19 Ved bruk av private tjenesteleverandører skal byrådet synliggjøre økte kostnader til renter, profitt for den private aktøren, samt også synliggjøre de økte kostnadene ved administrasjon av de private løsningene. Nytt pkt 20 Kjøp av Mellomveien bo- og rehabliteringssenter Tromsø kommune kjøper mellomveien bo- og sevicesenter fra UNN. Dette huset kan møte flere av behovene i pleie og omsorgssektorene. Vi mener huset i første omgang skal løse de midlertidige problemene som Tromsø Kommune står ovenfor både ved å møte samhandlingsreformens krav, de utfordringene som er skissert i samhandlingsreformen og ved å skaffe midlertidige boliger til beboerne på Otium. For å sikre økonomien i prosjektet må det prioriteres opprettelse av ø-hjelpssenger (behov 04 i økonomiplanen.) Disse sengene vil være fullfinansiert fra dag en ved at vi får redusert antall sykehusinnleggelser og gjennom gode statlige tilskuddsordninger som står ubenyttet.. Det kan enten gjøres ved å frigjøre kapasitet på en annen institusjon som flyttes inn på mellomveien eller ved å opprette disse sengepostene på mellomveien. Vi forventer at dette vil trekke totalkostnaden på prosjektet ned og et av de forslagene som må prioriteres Tjenesteramme 4001 er tilført midler til å møte økte demografikostnader. Midlene settes av til dette prosjektet frem til byrådet får klarhet i reelle forventete investeringskostnader, samlede statlige tilskudd og de faktiske kostnadene ved drift. Byrådet søker tilskuddsordninger som kan dekke kostnader. Når konkrete beløp er på plass kommer byrådet tilbake med en sak til kommunestyret.» 10

11 Jens Ingvald Olsen, Rødt, foreslo: Tjenesterammer Grunnskole Egenandel full PC-dekning (tilbakeføring) Voksenopplæring Tilbakeføring driftsramme Midler til skolebøker Sosiale tjenester Røde Kors, tilskudd for frivillig arbeid Selvhjelpstiftelsen, tilskudd Rammekutt tilbakeføres Barnevernstjenesten Økonomisk støtte og livsopphold Pleie og omsorg Egenandel IT-satsing (tilbakeføres) Kultur og idrett Treffpunkt Ungdomsklubb videreføring Fysisk planlegging og tilrettelegging Bydelsløft Kroken og Stakkevollan Kommuneplanlegger byutvikling Nye tiltak Inndekning Byrådsavdelingene Disponert til avsetning Bruk av disposisjonsfond Budsjettskjema 2B Investering Fysisk planlegging og tilrettelegging Tur og trimstier Trafikksikring/aksjon skoleveg Sykkelbyen Tromsø Barnehager Nye kommunale barnehager Inndekning Kjøp av tomtearealer Verbalforslag:

12 1. IKT investering på 11,7 mill kr for kjøp av bærbar PC i 2013 til undervisning, fordeles til nye gruppesett til alle klassetrinn i ungdomsskolen. 2. Infrastruktur i folkehelsearbeidet er av avgjørende betydning. Tromsø kommune vil derfor prioritere investeringer i turstier, sykkel- og gangveger samt trafikksikring. 3. Tromsø kommune vil ikke legge prinsippene i OPS (offentlig/privat samarbeid) til grunn i forbindelse med kommunale investeringer. 4. Tromsø kommune skal 1.halvår 2013 arrangere en åpen konferanse om det offentliges rolle i boligbygginga. Det skal særlig rettes fokus på hvordan det offentlige kan bidra til økt boligbygging i Tromsø.» Gunhild Johansen, SV, foreslo: Pkt. 2: Satsen for eiendomsskatten endres til henholdsvis 3,8 promille og 5,9 promille. Pkt. 5: Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt - drift med endringer som framgår av følgende tabell: 1001 Politisk styring MSM, Samefolkets dag, Internasjonal uke, solidaritetsprosjekt 3002 Barneverntjenesten Ekstra styrking barnevernet Kommunale/private barnehager Fjerne innsparingskravet til barnehagene Ekstra kostnader ved å innføre R-skr. F /211 bemanningsnorm 3004 Grunnskolen/voksenopplæringen/SFO Skoleskyss fritt skolevalg fjernes Kutt i generell undervisningsressurs tilbakeføres Rammereduksjon tilbakeføres Færre elever pr kontaktlærer tilbakeføres PPT - kutt tilbakeføres Tilskudd Vitensenteret Tilbakeføre rammereduksjon voksenopplæring Styrking Universitetsskoleprosjektet Pleie og omsorg Rammekutt tilbakeføres Kommunehelsetjenester Livskrisehjelpa Legevakten Reduksjon forebyggende helse tilbakeføres Sosiale tjenester/forebygging/rus Røde Kors, tilskudd organisering av det frivillige arbeidet Tilskudd selvhjelpsstiftelsen

13 Way back Tromsø Rammekutt tilbakeføres Kultur og idrett Ungdomsklubben Treffpunkt i Kroken videreføres Tromsø Musikkråd Kirker og religiøse formål Lønns- og prisvekst (deflator) 3.3% Tilbakeføre prisvekst Redusert tilskudd pga. avdragsfrihet Tilbakeført effektiviseringskrav Fysisk planlegging og tilrettelegging Prosjekt Kroken og Stakkevollan Totalt Budsjettskjema 2B Investeringer Flerbrukshall Storelva skole* * Merknad: Flerbrukshallen kan delfinansieres med tippemidler 10 mill. Inndekning: Bruk av disposisjonsfond: Økning eiendomsskatten: Nytt punkt: Økt lærertetthet Byrådet bes utarbeide en opptrappingsplan for økt lærertetthet i Tromsøskolen, basert på data om gruppestørrelse pr lærer i undervisningssituasjonen. 2.Nytt punkt: Barnehageplass til alle ett-åringer Byrådet anslår at ca. 100 søknader om barnehageplass ikke vil kunne innfris i Byrådet bes utarbeide en plan for hvordan kommunen skal kunne gi tilbud til alle ett-åringer fra høsten Nytt punkt: Ungdomsklubben Treffpunkt Ungdomsklubben Treffpunkt har vært drevet av Kroken Menighet i 23 år gjennom en avtale med Tromsø kommune. Tromsø kommunestyre ber byrådet videreføre tilskuddet slik at ungdomsklubben ikke må legges ned. 4.Nytt punkt: Tromsø Røde Kors Røde Kors gjør en uvurderlig innsats for Tromsø kommune uten kommunal støtte. Kommunestyret ber byrådet inngå avtale med Tromsø Røde Kors for å gi trygge rammer rundt det frivillige arbeid som utføres i Tromsø med beredskap, besøkstjenester, leksehjelp mm. 5.Nytt punkt: Kroken og Stakkevollan 13

14 Byrådet bes utarbeide snarlige oppgraderingsplaner basert på levekårsundersøkelsen for bydelene Kroken og Stakkevollan til erstatning for bydelsløftet som ble lagt ned før det kom i stand. Planene skal inneholde både fysiske, sosiale, næringsmessige og kulturelle tiltak. 6.Nytt punkt: Nordområdesatsing Kommunestyret ber byrådet legge fram en strategi for økt næringsvirksomhet på ulike områder innen regjeringas nordområdestrategi, herunder satsing på ny teknologi/ fornybar energi og marin sektor. 7.Nytt punkt: Sosialhjelp Kommunestyret ber byrådet sørge for at Tromsø kommune ikke skal regne barnetrygd og engangsstønad ved fødsel som inntekt når sosialhjelp utmåles. 8.Nytt punkt: Etisk utvalg Kommunestyret oppretter et eget etisk utvalg som skal arbeide mot korrupsjon og sosial dumping. Et slikt tiltak er aktualisert av vedtaket om å konkurranseutsette innen alle deler av den kommunale tjenesteproduksjon. 9.Nytt punkt: Utvikling av distrikts-tromsø Kommunestyret ber byrådet legge til rette for at fondsmidler i større grad skal brukes til næringsutvikling/arbeidsplasser i distrikts-tromsø. Etter at byrådet la ned Ullsfjord i utvikling er det ingen pågående utviklingsprosjekt i distriktet. 10.Nytt punkt: Avvikle parlamentarismen Fra 1. januar 2013 avvikles parlamentarismen som styringsform i Tromsø kommune. Besparelsen skal gå til å styrke rammene for skole, omsorg og rus/psykiatri. 11.Nytt punkt: Miljøtiltak Byrådet bes komme med forslag til hvordan bedre luftkvaliteten i Tromsø, herunder tiltak til å få ned biltrafikken og redusere svevestøvkonsentrasjonen. 12.Nytt punkt: Flere kommunale utleieboliger Byrådet bes, i samarbeid med Boligstiftelsen kommunale boliger og med finansiering fra Husbanken, utarbeide reguleringsplan for minst 200 nye utleieboliger for ungdom og vanskeligstilte i kommunen, jfr. enstemmig vedtak i Finans- og næringskomiteen » Helga MarieBjerke, Krf., foreslo: «Beløpet satt til Utskrivningsklare pasienter, i tabell side 73, skal i størst mulig grad brukes til finansiering av flest mulig nye korttidsplasser.» Ann-Sissel Enoksen, SP, foreslo: «1. Tromsø kommune setter av 1 stk 40% driftstilskuddsstilling (tilsvarer kr ) når plan for fysio- og ergoterapi vedtas. 2.Støtten til utviklingslagene opprettholdes på 2012 nivå. 3.Tromsø kommune tildeler Røde Kors driftsstøtte etter søknad fra Røde Kors.» Barbara Vögele, MDG, foreslo: «5005 Gi forutsigbar tilskudd på per år til Røde Kors. 14

15 6001 Ungdomsklubben «Treffpunkt i Kroken støttes med per år slik at videre drift kan garanteres Redusere bruk av penger til datautstyr å satse heller på større lærertetthet Innsparinger ved avdragsfritak skal komme Kirkelig fellesråd til gode i sin helhet. Innsparing og effektiviseringstiltak må gjenspeile seg i forbedret økonomi og strykes fra budsjett. Kirkelig fellesråd må få anledning til å øke gebyrsatsene for å styrke egen økonomi. Rammetilskudd økes med for 2013 og skal ikke reduseres årene etter. Forslagene bortsett fra punkt 3004 finansieres ved økning av eiendomsskatt, dersom Byrådet ikke finner alternativer.» Ragni Løkholm Ramberg permittert = 42. Aud Overå Fyhn møtte = 43. Martin Ellingsen permittert = 42. Odd Nilsen møtte = 43. Barbara Vöegele permittert = 42. Brynmor Evans møtte = 43. Votering: Innstillingen mot Røymos forslag: Røymos forslag fikk 10 stemmer og falt. Innstillingen mot Johansens forslag: Fikk 6 stemmer og falt. Innstillingen mot Olsens forslag: Olsens forslag fikk 7 stemmer og falt. Innstillingen mot Vöegeles forslag: Vöegeles forslag fikk 6 stemmer og falt. Enoksens forslag: Ikke stemt over grunnet manglende inndekning. Innstillingen: Vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Verbalforslag: Røymos forslag pkt. 8: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymos forslag pkt. 16: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymos forslag pkt. 17: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymos forslag pkt. 18: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymos forslag pkt. 19: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymos forslag pkt. 20: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Johansens forslag pkt. 1: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Johansens forslag pkt. 2: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Johansens forslag pkt. 3: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Johansens forslag pkt. 4: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Johansens forslag pkt. 5: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Johansens forslag pkt. 6: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Johansens forslag pkt. 7: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Johansens forslag pkt. 8: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Johansens forslag pkt. 9: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Johansens forslag pkt. 10: Forslaget ble avvist ikke stemt over. Johansens forslag pkt. 11: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Johansens forslag pkt. 13: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Olsens forslag pkt. 1: Fikk 5 mot 38 stemmer og falt. Olsens forslag pkt. 2: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Olsens forslag pkt. 3: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. 15

16 Olsens forslag pkt. 4: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Bjerkes forslag: Vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Hele budsjettvedtaket: Vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Vedtak: 1. Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2013 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg B 5. Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 6. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. Kommunestyret delegerer til byrådet å iverksette de ikke spesifiserte effektiviseringstiltakene/nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene. Byrådet kan innenfor gitte økonomiske rammer videredelegere denne myndighet til de respektive byråder. Dersom slik videredelegasjon innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal tiltak endelig godkjennes av byrådet. Kommunestyret skal gjennom økonomirapport 1 og økonomirapport II nærmere orienteres om iverksatte tiltak og effekt av disse. 16

17 9. De kommunale foretakene Tromsø Parkering og Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 prosent til 7,9 prosent. 10. Aurora Kino IKS sin husleie for 2013 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 131,3 mill.kr i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 214 mill.kr, 368 mill.kr og 403 mill.kr. 13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2013 på til sammen 494,9 mill.kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 131,3 mill.kr - Lån til VA-sektoren: 148,0 mill.kr - Lån boligformål: 5,6 mill.kr - Startlån, Husbanken: 210,0 mill.kr 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2013 settes til 150 mill.kr i Sparebank1 Nord-Norge. 15. Byrådet bes utarbeide en helhetlig strategi for pedagogisk bruk av IKT i skolen innen første halvår 2013, slik at denne er klar før skolestart høsten Byrådet bes utrede muligheten for å gjennomføre kartlegging av alle kommunens førsteklassinger innenfor området lesning, skriving og tallforståelse i løpet av de første fire ukene etter at de har begynt på skolen. Dette for å se hvilket ståsted elevene har når de begynner på skolen for å kunne tilrettelegge opplæringen på best mulig måte, med tanke på tidlig innsats. 17. Byrådet bes evaluere kvalitetsplanen for tromsøskolen med særskilt fokus på vurdering av læring. 18. Beløpet satt av til Utskrivningsklare pasienter, i tabell side 73, skal i størst mulig grad brukes til finansiering av flest mulig nye korttidsplasser. 17

18 Saksprotokoll Utvalg: Byrådet Møtedato: Sak: 375/12 Resultat: Arkivsak: 12/8096 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Behandling: Line Fusdahl H, foreslo: «8) Kommunestyret delegerer til byrådet å iverksette de ikke spesifiserte effektiviseringstiltakene/nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene. Byrådet kan innenfor gitte økonomiske rammer videredelegere denne myndighet til de respektive byråder. Dersom slik videredelegasjon innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal tiltak endelig godkjennes av byrådet. Kommunestyret skal gjennom økonomirapport 1 og økonomirapport II nærmere orienteres om iverksatte tiltak og effekt av disse.» Votering: Fusdahls forslag til nytt pkt. 8 enstemmig vedtatt. Pkt. 1 tom nytt pkt.14 enstemmig vedtatt. Nytt pkt. 15 enstemmig vedtatt Nytt pkt. 16 enstemmig vedtatt Nytt pkt. 17 enstemmig vedtatt Vedtak: Innstilling til vedtak: 1. Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2013 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller 18

19 tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg B 5. Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 6. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. Kommunestyret delegerer til byrådet å iverksette de ikke spesifiserte effektiviseringstiltakene/nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene. Byrådet kan innenfor gitte økonomiske rammer videredelegere denne myndighet til de respektive byråder. Dersom slik videredelegasjon innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal tiltak endelig godkjennes av byrådet. Kommunestyret skal gjennom økonomirapport 1 og økonomirapport II nærmere orienteres om iverksatte tiltak og effekt av disse. 9. De kommunale foretakene Tromsø Parkering og Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 prosent til 7,9 prosent. 10. Aurora Kino IKS sin husleie for 2013 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 131,3 mill.kr i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 214 mill.kr, 368 mill.kr og 403 mill.kr. 13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2013 på til sammen 494,9 mill.kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 131,3 mill.kr - Lån til VA-sektoren: 148,0 mill.kr - Lån boligformål: 5,6 mill.kr - Startlån, Husbanken: 210,0 mill.kr 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2013 settes til 150 mill.kr i Sparebank1 Nord-Norge. 15. Byrådet bes utarbeide en helhetlig strategi for pedagogisk bruk av IKT i skolen innen første halvår 2013, slik at denne er klar før skolestart høsten

20 16. Byrådet bes utrede muligheten for å gjennomføre kartlegging av alle kommunens førsteklassinger innenfor området lesning, skriving og tallforståelse i løpet av de første fire ukene etter at de har begynt på skolen. Dette for å se hvilket ståsted elevene har når de begynner på skolen for å kunne tilrettelegge opplæringen på best mulig måte, med tanke på tidlig innsats. 17. Byrådet bes evaluere kvalitetsplanen for tromsøskolen med særskilt fokus på vurdering av læring. 20

21 21

22 22

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR ET RETTFERDIG OG SOLIDARISK TROMSØ 1 INNHOLD BUDSJETT 2015... 1 INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 ENDRINGER...

Detaljer

Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12

Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12 Behandling Dato Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12 Innholdsfortegnelse Byrådets budsjetterklæring... 3 Byrådsavdeling for finans... 5 Byrådsavdeling for næring,

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Tilstede: Torhild Bransdal (Kr F), Daniel Bakken (Kr F), Bjørn Egil

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015 14/1142 28 145 Handlingsplan for perioden 20152018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 86/14 i møte 09.12.2014 Innhold I INNLEDNING... 5 Mål og resultatstyringsprosessen i Hemne kommune...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14 til Budsjett 2015 for Tinn kommune K-sak 112/14 Vedtatt i Tinn kommunestyret 18. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. 4 2. Hovedoversikter kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015 7 3. Rådmannens

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF

Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer