Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2014 og økonomiplan med tilhørende saksprotokoll og vedlegg. Tromsø havn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 med tilhørende saksprotokoll og vedlegg. Tromsø havn"

Transkript

1 Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2014 og økonomiplan med tilhørende saksprotokoll og vedlegg 1 Tromsø havn

2 Innhold Saksfremlegg... 3 Vedtak... 6 Saksprotokoll kommunestyret... 8 Saksprotokoll finans- og næringskomite Saksprotokoll byrådet Hovedoversikt tjenesterammer Oversikt driftsbudsjett Oversikt investeringsbudsjett Budsjettskjema 1A/1B...30 Budsjettskjema 2A...31 Budsjettskjema 2B

3 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/6646 /56930/ Thomas Johansen Telefon: Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDET BYUT HEL-OMS UT-KUL-I FIN-NER KST ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE SLETT LINJA Innstilling til vedtak: 1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2014 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til appendix Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 3

4 6. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. Kommunestyret delegerer til byrådet å iverksette effektiviseringstiltakene/nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene. Byrådet kan innenfor gitte økonomiske rammer videredelegere denne myndighet til de respektive byråder. Dersom slike videredelegasjon innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal tiltak endelig godkjennes av byrådet. Kommunestyret skal gjennom Økonomirapport 1 og Økonomirapport 2 nærmere orienteres om iverksatte tiltak og effekt av disse. 9. De kommunale foretakene Tromsø Parkering og Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 prosent til 7,9 prosent. 10. Aurora Kino IKS sin husleie for 2014 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 195,39 mill. kr. i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 411,21 mill. kr., 417,6 mill. kr. og 184,0 mill. kr. 13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2014 på til sammen 414,99 mill. kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 195,39 mill. kr. - Lån til VA-sektoren: 149,6 mill. kr. - Startlån, Husbanken: 70 mill. kr. 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2014 settes til 150 mill. kr i Sparebank1 Nord-Norge. 15. Det igangsettes en utredning om muligheter for etablering av et kommunalt foretak eller aksjeselskap som skal eie kommunens boenheter. Hensikten er å få en mer helhetlig forvaltning av denne eiendomsmassen. Kommunen skal sikres tildelingsrett. 16. Det utarbeides en helhetlig skolebehovsplan for Tromsø kommune. Denne skal synliggjøre hvilke behov Tromsø kommune har med tanke på undervisningsbygg i perioden frem mot Skolestrukturen i Tromsø kommune gjennomgås, med sikte på å skape en bærekraftig og fremtidsrettet skolestruktur i kommunen. ::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE SLETT LINJA Øyvind Hilmarsen Byrådsleder Line Fusdahl Byråd for finans... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE SLETT LINJA Saksutredning: 4

5 Det vises til eget dokument, byrådets forslag til bdsjett 2014 og økonomiplan I tillegg er det utarbeidet et vedlegg som viser revidert detaljbudsjett per resultatenhet for Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE SLETT LINJA 5

6 Vedtak: 1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2014 skrives ut med skattesats 3,2 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Inndekning tas fra tjenesteramme fellesutgifter. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til appendix Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 6. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. Kommunestyret delegerer til byrådet å iverksette effektiviseringstiltakene/nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene. Byrådet kan innenfor gitte økonomiske rammer videredelegere denne myndighet til de respektive byråder. Dersom slike videredelegasjon innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal tiltak endelig godkjennes av byrådet. Kommunestyret skal gjennom Økonomirapport 1 og Økonomirapport 2 nærmere orienteres om iverksatte tiltak og effekt av disse. 9. Det kommunale foretaket Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 til 7,9 prosent. 10. Aurora Kino IKS sin husleie for 2014 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 195,39 mill. kr. i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 411,21 mill. kr., 417,6 mill. kr. og 184,0 mill. kr. 6

7 13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2014 på til sammen 414,99 mill. kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 195,39 mill. kr. - Lån til VA-sektoren: 149,6 mill. kr. - Startlån, Husbanken: 70 mill. kr. 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2014 settes til 150 mill. kr i Sparebank1 Nord-Norge. 15. Det igangsettes en utredning om muligheter for etablering av et kommunalt foretak eller aksjeselskap som skal eie kommunens boenheter. Hensikten er å få en mer helhetlig forvaltning av denne eiendomsmassen. Kommunen skal sikres tildelingsrett. 16. Det utarbeides en helhetlig skolebehovsplan for Tromsø kommune. Denne skal synliggjøre hvilke behov Tromsø kommune har med tanke på undervisningsbygg i perioden frem mot Skolestrukturen i Tromsø kommune gjennomgås, med sikte på å skape en bærekraftig og fremtidsrettet skolestruktur i kommunen. 18. Fra og med 2015 skal kompensasjon for lønnsoppgjør gis for hele lønnsmassen, ikke bare for faste stillinger. 19. Det innføres en ny Frivillighetsmillion ved at tjenesteramme 6001 Kultur og idrett styrkes med 1 mill kr i Ordningen gjøres søkbar for frivillige og ideelle organisasjoner, med fokus på tilbud til barn og unge. Inndekning tas fra disposisjonsfondet. 20. Tromsø kommune etablerer et samarbeid med Gamlebyen Skansen, med sikte på å få fremtidig økt aktivitet i dette området. 7

8 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 170/13 Resultat: Innstilling m tillegg vedtatt Arkivsak: 13/6646 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Behandling: Elisabeth Steen møtte = 43. Kristin Røymo, foreslo på vegne av AP, SV, SP, MDG og Rødt: «TALLBUDSJETT - DRIFT Politisk styring Samefolkets dag, Internasjonal uke, E Politiske rådgivere, E Administrativ styring og støtte Redusert konsulentbruk Næringsliv - veiledning, støtte Utviklingslagene og bydelsråd, R Kommunale/private barnehager Kutt fra byrådet tilbakeføres, E barnehageopptak i året fra høsten 2014, R Grunnskolen/ voksenopplæringen/sfo Styrking skolerammen, flere lærere, R Skolefrukt videreføres, E Leksehjelp videreføres, E Omprioritering prosjektmidler til flere lærere Prosjektmidler flere lærere LGA, R Fritt skolevalg, R Anonym retting, utredning Pleie og omsorg 8

9 Redusert bruk av private vikarbyråer Ikke konkurranseutsetting av sentralkjøkken og hjemmetjenesten Kommunehelsetjenester Inn på tunet/4h Holt, E Miljørettet helsevern, E Sosiale tjenester/forebygging/rus Familieteam, E Økning sosialsatser, E Frivillig sektor Røde Kors, E Stiftelsen Kirkens bymisjon, E Huset, Kirkens sosialtjeneste, E SMISO, Støttesenteret mot incest, E MIFF, Musikk i fengsel og frihet, Troms musikkråd, E Kafe X, E Fontenehuset i Tromsø, E Kultur og idrett Kulturhuset - reversering kutt, E Vennskapsbyprosjektet med Gaza Kulturformål, barn og unge, bydeler og distrikt, E Driftskostnader av investeringer inkl. låneopptak, totalt Driftsinntekter utleie nye tiltak, boliger Økt rammetilskudd, St.prop Bruk/avsetning disposisjonsfond SUM Sum Innsparinger/inntekter/kutt SUM Nye tiltak/styrkinger TALLBUDSJETT - INVESTERING Bygg- og eiendomsdrift, boligtjenesten 4418 Strakstiltak bygg utleieboliger Kommunale/private barnehager Oppgradering barnehager Pleie- og omsorgstjenester 9

10 Bymyra avlastningsboliger, erstatning nansenveien Kultur og idrett 5051 Rådstua, nødvendig oppgradering* Ny internveg langnes Fysisk planlegging og tilrettelegging Gang- og sykkelvei rundt nordspissen Sum Investering Låneopptak Bruk av ubundne investeringsfond TALLBUDSJETT - DRIFT Politisk styring Samefolkets dag, Internasjonal uke, E Politiske rådgivere, E Administrativ styring og støtte Redusert konsulentbruk Næringsliv - veiledning, støtte Utviklingslagene og bydelsråd, R Kommunale/private barnehager Kutt fra byrådet tilbakeføres, E barnehageopptak i året fra høsten 2014, R Grunnskolen/ voksenopplæringen/sfo Styrking skolerammen, flere lærere, R Skolefrukt videreføres, E Leksehjelp videreføres, E Omprioritering prosjektmidler til flere lærere Prosjektmidler flere lærere LGA, R Fritt skolevalg, R Anonym retting, utredning Pleie og omsorg Redusert bruk av private vikarbyråer Ikke konkurranseutsetting av sentralkjøkken og hjemmetjenesten Kommunehelsetjenester 10

11 Inn på tunet/4h Holt, E Miljørettet helsevern, E Sosiale tjenester/forebygging/rus Familieteam, E Økning sosialsatser, E Frivillig sektor Røde Kors, E Stiftelsen Kirkens bymisjon, E Huset, Kirkens sosialtjeneste, E SMISO, Støttesenteret mot incest, E MIFF, Musikk i fengsel og frihet, Troms musikkråd, E Kafe X, E Fontenehuset i Tromsø, E Kultur og idrett Kulturhuset - reversering kutt, E Vennskapsbyprosjektet med Gaza Kulturformål, barn og unge, bydeler og distrikt, E Driftskostnader av investeringer inkl. låneopptak, totalt Driftsinntekter utleie nye tiltak, boliger Økt rammetilskudd, St.prop Bruk/avsetning disposisjonsfond SUM Sum Innsparinger/inntekter/kutt SUM Nye tiltak/styrkinger TALLBUDSJETT - INVESTERING Bygg- og eiendomsdrift, boligtjenesten 4418 Strakstiltak bygg utleieboliger Kommunale/private barnehager Oppgradering barnehager Pleie- og omsorgstjenester Bymyra avlastningsboliger, erstatning nansenveien Kultur og idrett 5051 Rådstua, nødvendig

12 oppgradering* Ny internveg langnes Fysisk planlegging og tilrettelegging Gang- og sykkelvei rundt nordspissen Sum Investering Låneopptak Bruk av ubundne investeringsfond VERBALFORSLAG Nytt pkt. 8 Dersom ikke-spesifiserte nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal saken til behandling i kommunestyret. Økonomirapport 1 og 2 skal orientere om effekten av tiltakene Pkt. 9 endres til: Det kommunale foretaket Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 til 7,9 prosent. Pkt. 11 endres til: Investeringene økes med kr , utover byrådets forslag til investeringer. Hovedoversikt investeringer endres ihht forslag. Pkt. 12 endres til: Lånerammen for ordinære investeringer settes til 270,89 mill. kr. for Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 468,71 mill kr., 532,6 mill.kr. og 244 mill kr. Nytt pkt. 15 Som strategi for å løse boligsituasjonen for vanskeligstilte i Tromsø, vil kommunen gjeninnføre en sosial boligpolitikk. Ett av tiltakene vil være å bygge 200 nye utleieboliger i et samarbeid med Husbanken. Kommunen skal ikke organisere de kommunale boligene med formål om å oppnå større inntekter for kommunen på bekostning av de mest sårbare innbyggerne i byen. Pkt. 17. Tillegg: Tromsø kommunes foreldreutvalg skal involveres i denne prosessen. Nytt pkt. 18 Tromsø er en internasjonal solidaritetsby der innbyggerne viser stort personlig engasjement for menneskerettigheter og menneskeverd. Gjennom Tvibit har ungdom i Tromsø initiert et kultursamarbeid med ungdom i Gaza. Kommunen verdsetter at ungdom engasjerer seg på denne måten og vil videreføre ungdommenes vennskapbyprosjekt med ungdom i Gaza i et samarbeid med Troms Fylkeskommune og Utenriksdepartementet. 12

13 Nytt pkt. 19 Tromsø kommune setter som betingelse for å inngå avtale med private barnehager at de har tariffavtale med sine ansatte. Å bedrive sosial dumping skal ikke være en inntektskilde for bedrifter som får sin virksomhet betalt av det offentlige. Nytt pkt. 20 Ved bruk av private tjenesteleverandører innen helse, omsorg og skole skal byrådet lage oversikt over de økte kostnadene dette medfører sammenlignet med bruk av egne ansatte. Oversikten skal også synliggjøre transaksjonskostnader ved anbud, profitt til eierne og lønnskostnader. Nytt pkt. 21 Næringsfondsmidler skal i større grad brukes til næringsutvikling i distrikts-tromsø. Utviklingslagene skal ha forslagsrett til fordeling av midlene. Nytt pkt. 22 Tromsø kommune vil ikke legge prinsippene i OPS (offentlig privat samarbeid) til grunn i forbindelse med kommunale investeringer. Nytt pkt. 23 Byrådet bes utarbeide forslag til hvordan luftkvaliteten i Tromsø kan bedres, herunder hvordan få ned konsentrasjonen av svevestøv. Nytt pkt. 24 Tromsø kommune vil gi alle ett-åringer rett til barnehageplass. Nødvendig planlegging av hvordan dette kan gjennomføres og hva det vil koste, settes i gang i Utredningen skal være ferdig innen Nytt pkt. 25 Tromsø kommune vil bekjempe fattigdom, og da spesielt ta grep om situasjonen til barn som lever i fattige familier. Som ledd i arbeidet med å bekjempe fattigdom, vil Tromsø kommune heve sosialhjelpssatsene til SIFO-nivå. Kommunestyret ber byrådet sørge for at Tromsø kommune ikke skal regne barnetrygd og engangsstønad ved fødsel som inntekt når sosialhjelp utmåles. Nytt pkt. 26 Infrastruktur er viktig for folkehelsearbeidet. Det må lages et sammenhengende nettverk av gang- og sykkelveier for å øke sikkerheten for myke trafikkanter. Sykling er sunt året rundt. Som ledd i dette prosjektet vil Tromsø kommune bygge gang- og sykkelvei med gatebelysning på den mye brukte strekningen mellom Skattøra og Hamna. Nytt pkt. 27 Tromsø kommune vil ta kontakt med regjeringen med sikte på å få i stand en gjeldssletteordning for det akkumulerte premieavviket på pensjon. Nytt pkt. 28 Bygging av nye boliger til erstatning for barneboligene i Nansenveien med oppstart

14 Nytt pkt. 29 Kommunen skal legge frem plan for økt bruk og tilrettelegging for bruk av el-bil. Nytt pkt. 30 Kommunestyret ber om at byrådet utreder ny drift av Kulturhuset i egen sak våren Nytt pkt 31 Samarbeidsavtalen med polarmuseet opprettholdes og arbeides inn i budsjett for 2015 Nytt pkt 32 Tromsø kommune skal utarbeide en plan for renovering/nybygg av distriktsbarnehagene i kommunen. Planen legges frem for behandling i kommunestyret ila vårsesjonen Nødvendige investeringer innarbeides i budsjett for Nytt pkt 33 Tromsø kommune etablerer et samarbeid med Gamlebyen Skansen, med sikte på å fremtidig økt aktivitet i dette området. Nytt pkt 34 Alt arbeid med konkurranseutsetting stoppes. Fag- og ressurspersoner knyttet til dette arbeidet frigjøres og tilbys andre stillinger ved vakanser el.l.» Helga Marie Bjerke, Krf., foreslo: «Endringsforslag: 1.Innstillingen pkt. 2, 3. avsnitt endres til: skattesatsen 3,4 promille for boligeiendommer» Tilleggsforslag: I innstillingens pkt. 5 legges til etter drift: bortsett fra 15 millioner som tas fra tjenesteramme fellesutgifter og overføres til tjenesteramme 3004 Grunnskole/SFO/Vokselnopplæring. I innstillingens pkt. 17 første setning legges til: Tromsø kommunes foreldreutvalg skal involveres i denne prosessen. Verbalforslag: Det innføres en ny Frivillighetsmillion ved at tjenesteramme 6001 Kultur og idrett styrkes med 1 mill kr. I Ordningen gjøres søkbar for frivillige og ideelle organisasjoner, med fokus på tilbud til barn og unge. Inndekning tas fra disposisjonsfondet.» Geir Are Winther permittert = 42. Tor Egil Sandnes møtte = 43. Frid Fossbakk permittert = 42. Irene Segelvik tiltrådte = 43. Tone Marie Myklevoll permittert = 42. Ragni Ramberg Løkholm møtte = 43. Pål Julius Skogholt permittert = 42. Ingrid Marie Kielland møtte = 43. Irene Segelvik permittert = 42. Frid Fossbakk tiltrådte = 43. Lars Olav Sparboe permittert = 42. Tone Marie Myklevoll tiltrådte = 43. Votering: Innstillingen mot Røymo m.fl.fellesforslag: Innstillingen vedtatt med 25 mot 18 stemmer. 14

15 Bjerkes forslag (3,4 promille): Fikk 17 mot 26 stemmer og falt. Bjerkes forslag (tillegg pkt. 5): Fikk 2 mot 41 stemmer og falt. Verbalforslag: Bjerkes forslag: Enstemmig vedtatt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 8: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 9: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 11: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 12: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 15: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 17: Fikk 19 mot 24 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 18: Fikk 17 mot 26 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 19: Fikk 17 mot 26 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 20: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 21: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 22: Fikk 17 mot 26 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 23: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 24: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 25: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 26: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 27: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 28: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 29: Fikk 17 mot 26 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 30: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 31: Fikk 21 mot 22 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 32: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 34: Fikk 17 mot 26 stemmer og falt. Tom Willeng Strøm inhabil og fratrådte ved votering av nytt pkt. 33. Røymo m.fl. fellesforslag nytt pkt. 33: Vedtatt med 22 mot 20 stemmer. Votering over hele budsjettvedtaket: Vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Vedtak: 1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2014 skrives ut med skattesats 3,2 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Inndekning tas fra tjenesteramme fellesutgifter. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller 15

16 tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til appendix Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 6. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. Kommunestyret delegerer til byrådet å iverksette effektiviseringstiltakene/nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene. Byrådet kan innenfor gitte økonomiske rammer videredelegere denne myndighet til de respektive byråder. Dersom slike videredelegasjon innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal tiltak endelig godkjennes av byrådet. Kommunestyret skal gjennom Økonomirapport 1 og Økonomirapport 2 nærmere orienteres om iverksatte tiltak og effekt av disse. 9. Det kommunale foretaket Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 til 7,9 prosent. 10. Aurora Kino IKS sin husleie for 2014 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 195,39 mill. kr. i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 411,21 mill. kr., 417,6 mill. kr. og 184,0 mill. kr. 13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2014 på til sammen 414,99 mill. kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 195,39 mill. kr. - Lån til VA-sektoren: 149,6 mill. kr. - Startlån, Husbanken: 70 mill. kr. 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2014 settes til 150 mill. kr i Sparebank1 Nord-Norge. 15. Det igangsettes en utredning om muligheter for etablering av et kommunalt foretak eller aksjeselskap som skal eie kommunens boenheter. Hensikten er å få en mer helhetlig forvaltning av denne eiendomsmassen. Kommunen skal sikres tildelingsrett. 16. Det utarbeides en helhetlig skolebehovsplan for Tromsø kommune. Denne skal synliggjøre hvilke behov Tromsø kommune har med tanke på undervisningsbygg i perioden frem mot

17 17. Skolestrukturen i Tromsø kommune gjennomgås, med sikte på å skape en bærekraftig og fremtidsrettet skolestruktur i kommunen. 18. Fra og med 2015 skal kompensasjon for lønnsoppgjør gis for hele lønnsmassen, ikke bare for faste stillinger. 19. Det innføres en ny Frivillighetsmillion ved at tjenesteramme 6001 Kultur og idrett styrkes med 1 mill kr i Ordningen gjøres søkbar for frivillige og ideelle organisasjoner, med fokus på tilbud til barn og unge. Inndekning tas fra disposisjonsfondet. 20. Tromsø kommune etablerer et samarbeid med Gamlebyen Skansen, med sikte på å få fremtidig økt aktivitet i dette området. 17

18 Saksprotokoll Utvalg: Finans- og næringskomité Møtedato: Sak: 58/13 Resultat: Innstilling m tillegg vedtatt Arkivsak: 13/6646 Tittel: SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Behandling: Jan Blomseth, Frp foreslo: Endring pkt. 2 «Eiendomsskatten for 2014 skrives ut med skattesats 3,2 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Inndekning tas fra tjenesteramme fellesutgifter.» Tilleggsforslag: «Templarheimen organiseres som et kommunalt AS. Det forutsettes at bygningsmassen inngår.» «Fra og med 2015 skal kompensasjon for lønnsoppgjør gis for hele lønnsmassen, ikke bare for faste stillinger.» Kristin Røymo, AP og Pål Julius Skogholt, SV foreslo: Foreslår samarbeids partienes alternative forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan VERBALFORSLAG Nytt pkt. 8 Dersom ikke-spesifiserte nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal saken til behandling i kommunestyret. Økonomirapport 1 og 2 skal orientere om effekten av tiltakene Pkt. 9 endres til: Det kommunale foretaket Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 til 7,9 prosent. Nytt pkt. 15 Som strategi for å løse boligsituasjonen for vanskeligstilte i Tromsø, vil kommunen gjeninnføre en sosial boligpolitikk. Ett av tiltakene vil være å bygge 200 nye utleieboliger i et samarbeid med Husbanken. Kommunen skal ikke organisere de kommunale boligene med formål om å oppnå større inntekter for kommunen på bekostning av de mest sårbare innbyggerne i byen. 18

19 Pkt. 17. Tillegg: Tromsø kommunes foreldreutvalg skal involveres i denne prosessen. Nytt pkt. 18 Tromsø er en internasjonal solidaritetsby der innbyggerne viser stort personlig engasjement for menneskerettigheter og menneskeverd. Gjennom Tvibit har ungdom i Tromsø initiert et kultursamarbeid med ungdom i Gaza. Kommunen verdsetter at ungdom engasjerer seg på denne måten og vil videreføre ungdommenes vennskapbyprosjekt med ungdom i Gaza i et samarbeid med Troms Fylkeskommune og Utenriksdepartementet. Nytt pkt. 19 Tromsø kommune setter som betingelse for å inngå avtale med private barnehager at de har tariffavtale med sine ansatte. Å bedrive sosial dumping skal ikke være en inntektskilde for bedrifter som får sin virksomhet betalt av det offentlige. Nytt pkt. 20 Ved bruk av private tjenesteleverandører innen helse, omsorg og skole skal byrådet lage oversikt over de økte kostnadene dette medfører sammenlignet med bruk av egne ansatte. Oversikten skal også synliggjøre transaksjonskostnader ved anbud, profitt til eierne og lønnskostnader. Nytt pkt. 21 Næringsfondsmidler skal i større grad brukes til næringsutvikling i distrikts-tromsø. Utviklingslagene skal ha forslagsrett til fordeling av midlene. Nytt pkt. 22 Tromsø kommune vil ikke legge prinsippene i OPS (offentlig privat samarbeid) til grunn i forbindelse med kommunale investeringer. Nytt pkt. 23 Byrådet bes utarbeide forslag til hvordan luftkvaliteten i Tromsø kan bedres, herunder hvordan få ned konsentrasjonen av svevestøv. Nytt pkt. 24 Tromsø kommune vil gi alle ett-åringer rett til barnehageplass. Nødvendig planlegging av hvordan dette kan gjennomføres og hva det vil koste, settes i gang i Utredningen skal være ferdig innen Nytt pkt. 25 Tromsø kommune vil bekjempe fattigdom, og da spesielt ta grep om situasjonen til barn som lever i fattige familier. Som ledd i arbeidet med å bekjempe fattigdom, vil Tromsø kommune heve sosialhjelpssatsene til SIFO-nivå. Kommunestyret ber byrådet sørge for at Tromsø kommune ikke skal regne barnetrygd og engangsstønad ved fødsel som inntekt når sosialhjelp utmåles. 19

20 Nytt pkt. 26 Infrastruktur er viktig for folkehelsearbeidet. Det må lages et sammenhengende nettverk av gang- og sykkelveier for å øke sikkerheten for myke trafikkanter. Sykling er sunt året rundt. Som ledd i dette prosjektet vil Tromsø kommune bygge gang- og sykkelvei med gatebelysning på den mye brukte strekningen mellom Skattøra og Hamna. Nytt pkt. 27 Tromsø kommune vil ta kontakt med regjeringen med sikte på å få i stand en gjeldssletteordning for det akkumulerte premieavviket på pensjon. Nytt pkt. 28 Bygging av nye boliger til erstatning for barneboligene i Nansenveien med oppstart Nytt pkt. 29 Kommunen skal legge frem plan for økt bruk og tilrettelegging for bruk av el-bil. Nytt pkt. 30 Kommunestyret ber om at byrådet utreder ny drift av Kulturhuset i egen sak våren

21 Votering: Innstillingens forslag mot Røymo,AP/Skogholt/SV forslag: Innstillingen vedtatt med 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Simonsen, Yttergård, Læreid,H, Blomseth, Frp) mot 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) stemmer. Innstillingens pkt.1. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.2 mot Blomseths forlag pkt. 2. Blomseths forslag vedtatt med med 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Simonsen, Yttergård, Læreid,H, Blomseth, Frp) mot 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) stemmer. Innstillingens pkt.3. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.4. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.5. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.6. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.7. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.8 mot Røymo,AP/Skogholt/SV forslag pkt. 8. : Innstillingen vedtatt med 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Simonsen, Yttergård, Læreid,H, Blomseth, Frp) mot 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) stemmer. Innstillingens pkt.9 mot Røymo,AP/Skogholt/SV forslag pkt.9 Røymo,AP/Skogholt/SV forslag til pkt 9. enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.10. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.11. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.12. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.13. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.14. Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt.15 mot Røymo,AP/Skogholt/SV forslag pkt. 15. Innstillingen vedtatt med 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Simonsen, Yttergård, Læreid,H, Blomseth, Frp) mot 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) stemmer. Innstillingens pkt.16. Enstemmig vedtatt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 17 fikk 4 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP, Simonsen,H) mot 5 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid,H, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 18 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 19 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 20 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 21 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 22 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. 21

22 Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 23 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP,) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 24 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 25 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 26 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 27 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 28 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,H, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 29 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Røymo,AP/Skogholt/SV tilleggs forslag til pkt. 30 fikk 3 (Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) mot 6 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Blomseth, Frp) stemmer og falt. Blomseths tilleggsforslag: «Templarheimen organiseres som et kommunalt AS. Det forutsettes at bygningsmassen inngår.» Fikk 1 (Blomseth,Frp) mot 8 (Lind, Ridderseth Larsen, Yttergård, Læreid, Simonsen,H,, Skogholt,SV, Røymo, Nilssen, AP) stemmer ogfalt. Blomseths tilleggsforslag: «Fra og med 2015 skal kompensasjon for lønnsoppgjør gis for hele lønnsmassen, ikke bare for faste stillinger.» Enstemmig vedtatt. Felles budsjettforslag fra samarbeidspartiene 2014 legges som vedlegg til Møteprotokollen. Vedtak: 1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2014 skrives ut med skattesats 3,2 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Inndekning tas fra tjenesteramme fellesutgifter. 22

23 Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til appendix Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 6. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. Kommunestyret delegerer til byrådet å iverksette effektiviseringstiltakene/nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene. Byrådet kan innenfor gitte økonomiske rammer videredelegere denne myndighet til de respektive byråder. Dersom slike videredelegasjon innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal tiltak endelig godkjennes av byrådet. Kommunestyret skal gjennom Økonomirapport 1 og Økonomirapport 2 nærmere orienteres om iverksatte tiltak og effekt av disse. 9. Det kommunale foretaket Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 til 7,9 prosent. 10. Aurora Kino IKS sin husleie for 2014 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 195,39 mill. kr. i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 411,21 mill. kr., 417,6 mill. kr. og 184,0 mill. kr. 13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2014 på til sammen 414,99 mill. kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 195,39 mill. kr. - Lån til VA-sektoren: 149,6 mill. kr. - Startlån, Husbanken: 70 mill. kr. 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2014 settes til 150 mill. kr i Sparebank1 Nord-Norge. 15. Det igangsettes en utredning om muligheter for etablering av et kommunalt foretak eller aksjeselskap som skal eie kommunens boenheter. Hensikten er å få en mer helhetlig forvaltning av denne eiendomsmassen. Kommunen skal sikres tildelingsrett. 23

24 16. Det utarbeides en helhetlig skolebehovsplan for Tromsø kommune. Denne skal synliggjøre hvilke behov Tromsø kommune har med tanke på undervisningsbygg i perioden frem mot Skolestrukturen i Tromsø kommune gjennomgås, med sikte på å skape en bærekraftig og fremtidsrettet skolestruktur i kommunen. Fra og med 2015 skal kompensasjon for lønnsoppgjør gis for hele lønnsmassen, ikke bare for faste stillinger. 24

25 Saksprotokoll Utvalg: Byrådet Møtedato: Sak: 345/13 Resultat: Innstilling m tillegg vedtatt Arkivsak: 13/6646 Tittel: SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Behandling: Anna Amdal Fyhn Foreslo: «Forslag til tekst i dokumentet s. 56. Ny Giv-prosjektet: 1. setning endres til: Overgangsprosjektet tilbyr de svakeste presterende elevene til jul i 10. trinn å bli med på en avtale om ekstra innsats det siste halve året av ungdomsskolen, med videre oppfølging på videregående skole.» Votering: Innstillingens pkt enstemmig vedtatt. Amdal Fyhns forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2014 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og

26 3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til appendix Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 6. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådsleder gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. Kommunestyret delegerer til byrådet å iverksette effektiviseringstiltakene/nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene. Byrådet kan innenfor gitte økonomiske rammer videredelegere denne myndighet til de respektive byråder. Dersom slike videredelegasjon innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal tiltak endelig godkjennes av byrådet. Kommunestyret skal gjennom Økonomirapport 1 og Økonomirapport 2 nærmere orienteres om iverksatte tiltak og effekt av disse. 9. De kommunale foretakene Tromsø Parkering og Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 prosent til 7,9 prosent. 10. Aurora Kino IKS sin husleie for 2014 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 195,39 mill. kr. i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 411,21 mill. kr., 417,6 mill. kr. og 184,0 mill. kr. 13. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2014 på til sammen 414,99 mill. kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 195,39 mill. kr. - Lån til VA-sektoren: 149,6 mill. kr. - Startlån, Husbanken: 70 mill. kr. 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2014 settes til 150 mill. kr i Sparebank1 Nord-Norge. 15. Det igangsettes en utredning om muligheter for etablering av et kommunalt foretak eller aksjeselskap som skal eie kommunens boenheter. Hensikten er å få en mer helhetlig forvaltning av denne eiendomsmassen. Kommunen skal sikres tildelingsrett. 16. Det utarbeides en helhetlig skolebehovsplan for Tromsø kommune. Denne skal synliggjøre hvilke behov Tromsø kommune har med tanke på undervisningsbygg i perioden frem mot Skolestrukturen i Tromsø kommune gjennomgås, med sikte på å skape en bærekraftig og fremtidsrettet skolestruktur i kommunen. 26

27 Hovedoversikt tjenesterammer Tjenesteramme Revidert budsjett Politisk styring Adminstrativ styring, støtte Fellesutgifter Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste Næringsliv - veiledning, støtte Barneverntjenesten Kommunale/private barnehager Grunnskole/ voksenopplæring/sfo Pleie og omsorgstjenester Kommunehelsetjenester Sosiale tjenester/forebygging/rus Kultur og idrett Kirker og religiøse formål Forebygging/beredskap brann og ulykker Fysisk planlegging og tilrettelegging Samferdsel, m.v Netto renter og avdrag Disponert til avsetning m.v Frie inntekter Motpost avskrivninger, renter og avdrag SUM RAMMER

28 Oversikt driftsbudsjett Økonomisk oversikt driftsregnskapet (tall i hele tusen kroner) Budsjett 2014 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 Mottatte avdrag på utlån -240 Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet 0 Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 NB! Oversikten er et estimat før enhetene har detaljbudsjettert 28

29 Oversikt investeringsbudsjett (tall i hele tusen kroner) Budsjett 2014 Salg av driftsmidler og fast eiendom Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Andre overføringer 0 Renteinntekter og utbytte 0 Sum inntekter Lønn og sosiale utgifter 0 Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon Varer og tjenester som erstatter egenproduksjon 0 Overføringer 0 Renteutgifter og omkostninger 0 Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler 0 Dekning av tidligere års udekket 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 Avsatt til bundne investeringsfond 0 Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler 0 Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 Bruk av bundne fond 0 Sum finansiering Udekket (-) / udisponert (+) 0 29

30 (tall i hele tusen kroner) Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Budsjettskjema 1A (til fordeling på tjenesterammer) Budsjett 2014 Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl. års regnskapsmessige underskudd Avsetning til ubundne driftsfond Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling på tjenesterammene Sum fordelt på tjenesterammene (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Budsjettskjema 1B (fordelt på tjenesterammer) Budsjett 2014 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Politisk styring Administrativ styring, støtte Fellesutgifter Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste Næringsliv - veiledning, støtte Barneverntjenesten Kommunale/private barnehager Grunnskole/voksenopplæring/SFO Pleie og omsorgstjenester Kommunehelsetjenester Sosiale tjenester/forebygging/rus Kultur og idrett Kirker og religiøse formål Forebygging/beredskap brann og ulykker Fysisk planlegging og tilrettelegging Samferdsel, m.v Motpost avskrivninger, renter og avdrag Sum fordelt på tjenesterammer

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2012 1 Innholdsfortegnelse Saksfremlegg 3 Vedtak..6 Saksprotokoll kommunestyret 8 Saksprotokoll byrådet..18 Hovedoversikt tjenesterammer 21 Økonomisk oversikt driftsbudsjett......

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR ET RETTFERDIG OG SOLIDARISK TROMSØ 1 INNHOLD BUDSJETT 2015... 1 INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 ENDRINGER...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2009 2012 Budsjettrammer for 2009 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 61/2008 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 61/2008 Økonomiplan 2009-2012, Budsjettrammer 2009

Detaljer

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 ÅRSBUDSJETT Evje og Hornnes kommune 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg Side 3 44 Budsjettskjemaer, drift og investering Side 35 49 Enhetenes rammer, uten

Detaljer

Utvalg/komité: Finans og byggutvalget 02.11 Formannskap 16.11 Off. ettersyn 17.11-09.12 Arbeidsmiljøutvalget 24.11 Kommunestyre 09.

Utvalg/komité: Finans og byggutvalget 02.11 Formannskap 16.11 Off. ettersyn 17.11-09.12 Arbeidsmiljøutvalget 24.11 Kommunestyre 09. Tromsø kommune ÅRSBUDSJETT 2010/ ØKONOMIPLAN 2010 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Dato Finans og byggutvalget 02.11 Formannskap 16.11 Off. ettersyn 17.11-09.12 Arbeidsmiljøutvalget 24.11 Kommunestyre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Baksiden: Foto: Mark Ledingham

Baksiden: Foto: Mark Ledingham Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Byrådets forord... 3 Byrådets forslag til vedtak av årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 2018... 5 Om budsjett og økonomiplan... 7 Netto driftsbudsjett fordelt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Tilstede: Torhild Bransdal (Kr F), Daniel Bakken (Kr F), Bjørn Egil

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg ~ kommune Fylkesmannen i Troms BUDSJETT 2013 Vår ref. 12/580-30/RES Arkiv kode 151 Deres ref. Dato 15.01.2013

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Anne Dina Bjerke,

Detaljer

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015 14/1142 28 145 Handlingsplan for perioden 20152018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 86/14 i møte 09.12.2014 Innhold I INNLEDNING... 5 Mål og resultatstyringsprosessen i Hemne kommune...

Detaljer

Versjon 25. november 2013

Versjon 25. november 2013 Versjon 25. november 2013 Tromsø havn KF Innholdsfortegnelse Byrådsleders innledning... 3 Byrådsleders kontor... 5 Byrådsavdeling for finans... 7 Byrådsavdeling for utdanning... 10 Byrådsavdeling for helse

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsaksnr.: 12/4353-15 Arkiv: 145 ÅRSBUDSJETT 2013 - HANDLINGSPROGERAM 2013-2016 OFFENTLIG HØRING

Saksprotokoll. Arkivsaksnr.: 12/4353-15 Arkiv: 145 ÅRSBUDSJETT 2013 - HANDLINGSPROGERAM 2013-2016 OFFENTLIG HØRING Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 12/4353-15 Arkiv: 145 Sak: 232/12 ÅRSBUDSJETT 2013 - HANDLINGSPROGERAM 2013-2016 OFFENTLIG HØRING Vedtak i Formannskapet: Formannskapet sender vedlagte grunnlagsdokument og

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009-2012 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009-2012 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2009-2012 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 16.-17. desember 2008 som ft-sak 70/08. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 51114 BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innstilling: Legges frem uten innstilling Behandling: Formannskapets behandling i møte 19.11.14: Det ble stemt punktvis og samtlige punkter ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12

Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12 Behandling Dato Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12 Innholdsfortegnelse Byrådets budsjetterklæring... 3 Byrådsavdeling for finans... 5 Byrådsavdeling for næring,

Detaljer

Kapittel 1 Vedtak 6. (1) Budsjett 2014, Økonomiplan 2015-2018.. 6. (5) Driftsstøtte til private barnehager..7

Kapittel 1 Vedtak 6. (1) Budsjett 2014, Økonomiplan 2015-2018.. 6. (5) Driftsstøtte til private barnehager..7 Innhold Kapittel 1 Vedtak 6 (1) Budsjett 2014, Økonomiplan 2015-2018.. 6 (2) Lån til selvfinansierende tiltak (3) Delegert myndighet og fullmakt (4) Betalingssatser for kommunale barnehager (5) Driftsstøtte

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer