BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017"

Transkript

1 SIRDAL KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN VEDTATT KOMMUNESTYRET Arne Eiken

2 1

3 Sirdal kommune Budsjett 2014 og økonomiplan LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 14624/ /286 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 13/58 Administrasjonsutvalget /119 Formannskapet /20 Arbeidsmiljøutvalget /33 Eldrerådet /141 Utvalg for teknikk, landbruk og miljø /79 Utvalg for oppvekst og levekår /125 Formannskapet /90 Kommunestyret Bakgrunn Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan foreligger i egne dokumenter. Forslag til vedtak 1. Skatt Det kommunale skattøret for personlige skatteytere og dødsbo settes for 2014 til de maksimalsatser som blir fastsatt av stortinget. For kraftverk:1,1 øre pr.kwh Skatt på formue: 0,7 % For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf.eigedomsskattelova (eskl) 3 første ledd bokstav c. Skattesatsen for verk og bruk settes til 0,7%. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf.eskl 25 første ledd. 2

4 2. Driftsbudsjettet for 2014 godkjennes med netto driftsutgifter (eks. internfinansiering) på kr Budsjettet vedtas på rammenivå, og kostnadene fordeler seg slik: Enhet B POLITISK STYRING SENTRAL STØTTEENHET SIRDALSGODER SINNES SKOLE TONSTAD SKOLE BARNEHAGENE HELSEENHET NAV PLEIE OG OMSORG ENHET FOR KULTUR VEDLIKEHOLDSPLANEN BYGG OG BRANN AREALFORVALTNING VEG & PARK Kraftfond VANN OG AVLØP HOVEDPLAN VEG FINANSPOSTER TILTAK Totalt: Investeringsbudsjettet for 2014 godkjennes med et finansieringsbehov på 43,71 mill kroner.. Momskompensasjon går i sin helhet til å finansiere investeringene. 4. Konsesjonsavgiften på kr 18,2mill med tillegg for beregna renter av kraftfondet disponeres i sin helhet i budsjettåret. 5. Kommunale avgifter og betalingssatser. Kommunale avgifter og betalingssatser og gebyrer økes generelt med 3 %. Rådmannen fremmer sak med priser på tjenester ved helsestasjon og legekontor som det ikke tidligere er krevd betaling for 6. Konsesjonskraft 2014 selges til fastboende for 15 øre /kwh(inntil kwh pr husstand) og til næringsdrivende for 20 øre/kwh og øvrig kraftmengde selges i markedet. 7. Sirdal ASVO bevilges kr i 2014 og Sirdal Kirkelige Fellesråd bevilges i 2014 kr Brannsikring Lunde Kirke Under forutsetning av at brannsikring av Lunde Kirke kommer inn under Husbankens rentekompensasjonsordningen bevilges Sirdal Kirkelige fellesråd et investeringstilskudd på inntil 1,1 million kr. 3

5 9. Forslag til økonomiplan godkjennes som retningsgivende. 10. Kapitalplassering For budsjettåret 2014 gis rådmannen fullmakt til å plassere kommunenes fondsmidler i henhold til gjeldende finansreglement. Fullmakten gjelder det som iht årsregnskap 2012 er definert som midler for langsiktig forvaltning. 11. Startlån Låneramme settes til inntil 2 millioner kr 12. Låneopptak: Rådmannen får fullmakt til å ta opp følgende lån: 2 mill formidlings lån Husbanken 1,1 mill rentekompensasjonslån Husbanken 17,53 mill øvrige lån til investeringer Samla innlån i 2014 blir 20,63 mill kr 13. Forskuttering GP krysset- Sirdal kommune forskutterer inntil kr 5,5 mill i forbindelse med fylkeskommunens oppgradering av GP- krysset. Beløpet tas fra kraftfondet, og tilbakebetales i Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget PS 13/58 Behandling Forslag fra Ivar Hognestad Frp: Saken tas til orientering. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt. Administrasjonsutvalgets tilråding Saken tas til orientering. Saksprotokoll i Formannskapet PS 13/119 Behandling Felles tilleggsforslag til rådmannens innstilling fra H, V, AP, BU, KRF: Budsjettets tekstdel side 17: Tillegg under avsnittet Enhet for kultur og fritid: Vesentlige strategiske tiltak forutsettes politisk behandlet. Kulepunkt : Det opprettes et innovasjonsfond på kr Enhetene kan søke midler til tiltak som vil - gi et bedre og fremtidsrettet tjenestetilbud - gi en økonomisk gevinst - øke trivselen for ansatte og tjenestemottakerne 4

6 De to første krav må være oppfylt. Kulepunkt: Vann og avløp synliggjøres i egen oversikt. Tilleggsforslag til rådmannens innstilling fra Lars Audun Fodstad SP: Rammen til kultur reduseres ikke nå, men det fremmes egen sak om bruken av midler til kultur i løpet av våren 2014 slik at en kan få vurdert en eventuell reduksjon på et solid grunnlag. Ordningen med inntil kwh strøm til private til 15 øre/kwh medfører av ulike grunner kostnader og begrensninger slik at en del av ytelsen faller bort på veien samtidig som ordningen ikke er målrettet og mangler sosial profil. Den er også i utakt med sentrale myndigheters ønske om energiøkonomisering. På denne bakgrunn fjernes ordningen. 0,5 mill. kroner av de frigjorte midlene på ca. 1,5 mill. kroner brukes til å dekke inn den forutsatte besparelsen på kultur i Resten forutsettes disponert til målrettede og bolystfremmende tiltak som ikke medfører ekstra administrasjonsomkostninger og andre tapselementer f.eks. reduserte takster for barnehage, SFO og tilskudd til lag og foreninger. Votering Rådmannens innstilling med felles tilleggsforslag fra H, V, AP, BU, KRF ble tilrådt med 4 mot 1 (SP) stemme. Formannskapets tilråding 1. Skatt Det kommunale skattøret for personlige skatteytere og dødsbo settes for 2014 til de maksimalsatser som blir fastsatt av stortinget. For kraftverk:1,1 øre pr. KWh Skatt på formue: 0,7 % For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. Eigedomsskattelova (eskl) 3 første ledd bokstav c. Skattesatsen for verk og bruk settes til 0,7%. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. eskl 25 første ledd. 2. Driftsbudsjettet for 2014 godkjennes med netto driftsutgifter (eks. internfinansiering) på kr Budsjettet vedtas på rammenivå, og kostnadene fordeler seg slik: Enhet B POLITISK STYRING SENTRAL STØTTEENHET 5

7 903 SIRDALSGODER SINNES SKOLE TONSTAD SKOLE BARNEHAGENE HELSEENHET NAV PLEIE OG OMSORG ENHET FOR KULTUR VEDLIKEHOLDSPLANEN 961 BYGG OG BRANN AREALFORVALTNING 963 VEG & PARK Kraftfond VANN OG AVLØP HOVEDPLAN VEG FINANSPOSTER TILTAK Totalt: Investeringsbudsjettet for 2014 godkjennes med et finansieringsbehov på 43,71 mill kroner.. Momskompensasjon går i sin helhet til å finansiere investeringene. 4. Konsesjonsavgiften på kr 18,2mill med tillegg for beregna renter av kraftfondet disponeres i sin helhet i budsjettåret. 5. Kommunale avgifter og betalingssatser. Kommunale avgifter og betalingssatser og gebyrer økes generelt med 3 %. Rådmannen fremmer sak med priser på tjenester ved helsestasjon og legekontor som det ikke tidligere er krevd betaling for 6. Konsesjonskraft 2014 selges til fastboende for 15 øre /kwh(inntil kwh pr husstand) og til næringsdrivende for 20 øre/kwh og øvrig kraftmengde selges i markedet. 7. Sirdal ASVO bevilges kr i 2014 og Sirdal Kirkelige Fellesråd bevilges i 2014 kr Brannsikring Lunde Kirke Under forutsetning av at brannsikring av Lunde Kirke kommer inn under Husbankens rentekompensasjonsordningen bevilges Sirdal Kirkelige fellesråd et investeringstilskudd på inntil 1,1 million kr. 9. Forslag til økonomiplan godkjennes som retningsgivende. 10. Kapitalplassering 6

8 For budsjettåret 2014 gis rådmannen fullmakt til å plassere kommunenes fondsmidler i henhold til gjeldende finansreglement. Fullmakten gjelder det som iht årsregnskap 2012 er definert som midler for langsiktig forvaltning. 11. Startlån Låneramme settes til inntil 2 millioner kr 12. Låneopptak: Rådmannen får fullmakt til å ta opp følgende lån: 2 mill formidlings lån Husbanken 1,1 mill rentekompensasjonslån Husbanken 17,53 mill øvrige lån til investeringer Samla innlån i 2014 blir 20,63 mill kr 13. Forskuttering GP krysset- Sirdal kommune forskutterer inntil kr 5,5 mill i forbindelse med fylkeskommunens oppgradering av GP- krysset. Beløpet tas fra kraftfondet, og tilbakebetales i Budsjettets tekstdel side 17: Tillegg under avsnittet Enhet for kultur og fritid: Vesentlige strategiske tiltak forutsettes politisk behandlet. Kulepunkt : Det opprettes et innovasjonsfond på kr Enhetene kan søke midler til tiltak som vil - gi et bedre og fremtidsrettet tjenestetilbud - gi en økonomisk gevinst - øke trivselen for ansatte og tjenestemottakerne De to første krav må være oppfylt. Kulepunkt: Vann og avløp synliggjøres i egen oversikt. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget PS 13/33 Vedtak Budsjett 2014 og økonomiplan tas til orientering, men AMU ønsker å signaliserer at prosesser fremover knyttet til budsjett og omstilling må basere på medvirkning og forankring. Saksprotokoll i Eldrerådet PS 13/33 Behandling Saken tas til orientering. Vedtak Saken tas til orientering. 7

9 Saksprotokoll i Utvalg for teknikk, landbruk og miljø PS sak 13/141. Behandling Fellesforslag fra utvalg teknikk, landbruk og miljø Saken tas til orientering. Votering Fellesforslag fra utvalg teknikk, landbruk og miljø ble enstemmig tilrådt. Tilråding fra utvalg teknikk, landbruk og miljø. Saken tas til orientering. Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og levekår PS 13/79 Behandling Fellesforslag fra utvalg for oppvekst og levekår: Saken tas til orientering. Votering Fellesforslag fra utvalg for oppvekst og levekår ble enstemmig tilrådt. Tilråding fra Utvalg for oppvekst og levekår Saken tas til orientering. Saksprotokoll i Formannskapet PS 13/124 Behandling Tilleggsforslag v/ Thor Jørgen Tjørhom SP: Rammen til kultur reduseres ikke nå, men det fremmes egen sak om bruken av midler til kultur i løpet av våren 2014 slik at en kan få vurdert en eventuell reduksjon på et solid grunnlag. Ordningen med inntil kwh strøm til private til 15 øre/kwh medfører av ulike grunner kostnader og begrensninger slik at en del av ytelsen faller bort på veien samtidig som ordningen ikke er målrettet og mangler sosial profil. Den er også i utakt med sentrale myndigheters ønske om energiøkonomisering. På denne bakgrunn fjernes ordningen. 0,5 mill. kroner av de frigjorte midlene på ca. 1,5 mill. kroner brukes til å dekke inn den forutsatte besparelsen på kultur i Resten forutsettes disponert til målrettede og bolystfremmende tiltak som ikke medfører ekstra administrasjonsomkostninger og andre tapselementer f.eks. reduserte takster for barnehage, SFO og tilskudd til lag og foreninger. Tilleggsforslag til tidligere fellesforslag fremmet av Isak A Liland BU: Det settes av kr til regulering av GP-området. Inndekning: Kr til mulighetsstudie Sinnesområdet endres til regulering GPområdet. Driftstilskudd ASVO Sirdal AS økes med kr Inndekning: Kr dekkes av formannskapets disposisjonsfond med oppfølging i 1. tertial. 8

10 Forslag fra Jonny Liland AP: Det settes av kr i budsjettet til rekruttering av ny rådmann i Sirdal. Votering Formannskapets innstilling ble tilrådt med 4 mot 1 (SP) stemme. Felles tilleggsforslag fremmet av Isak A. Liland BU ble enstemmig tilrådt. Forslag fra Jonny Liland AP ble enstemmig tilrådt. Formannskapets tilråding 1. Skatt Det kommunale skattøret for personlige skatteytere og dødsbo settes for 2014 til de maksimalsatser som blir fastsatt av stortinget. For kraftverk:1,1 øre pr.kwh Skatt på formue: 0,7 % For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf.eigedomsskattelova (eskl) 3 første ledd bokstav c. Skattesatsen for verk og bruk settes til 0,7%. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf.eskl 25 første ledd. 2. Driftsbudsjettet for 2014 godkjennes med netto driftsutgifter (eks. internfinansiering) på kr Budsjettet vedtas på rammenivå, og kostnadene fordeler seg slik: Enhet B POLITISK STYRING SENTRAL STØTTEENHET 903 SIRDALSGODER SINNES SKOLE TONSTAD SKOLE BARNEHAGENE HELSEENHET NAV PLEIE OG OMSORG ENHET FOR KULTUR VEDLIKEHOLDSPLANEN 961 BYGG OG BRANN AREALFORVALTNING VEG & PARK Kraftfond VANN OG AVLØP HOVEDPLAN VEG FINANSPOSTER TILTAK Totalt:

11 3. Investeringsbudsjettet for 2014 godkjennes med et finansieringsbehov på 43,71 mill kroner.. Momskompensasjon går i sin helhet til å finansiere investeringene. 4. Konsesjonsavgiften på kr 18,2mill med tillegg for beregna renter av kraftfondet disponeres i sin helhet i budsjettåret. 5. Kommunale avgifter og betalingssatser. Kommunale avgifter og betalingssatser og gebyrer økes generelt med 3 %. Rådmannen fremmer sak med priser på tjenester ved helsestasjon og legekontor som det ikke tidligere er krevd betaling for 6. Konsesjonskraft 2014 selges til fastboende for 15 øre /kwh(inntil kwh pr husstand) og til næringsdrivende for 20 øre/kwh og øvrig kraftmengde selges i markedet. 7. Sirdal ASVO bevilges kr i 2014 og Sirdal Kirkelige Fellesråd bevilges i 2014 kr Brannsikring Lunde Kirke Under forutsetning av at brannsikring av Lunde Kirke kommer inn under Husbankens rentekompensasjonsordningen bevilges Sirdal Kirkelige fellesråd et investeringstilskudd på inntil 1,1 million kr. 9. Forslag til økonomiplan godkjennes som retningsgivende. 10. Kapitalplassering For budsjettåret 2014 gis rådmannen fullmakt til å plassere kommunenes fondsmidler i henhold til gjeldende finansreglement. Fullmakten gjelder det som iht årsregnskap 2012 er definert som midler for langsiktig forvaltning. 11. Startlån Låneramme settes til inntil 2 millioner kr 12. Låneopptak: Rådmannen får fullmakt til å ta opp følgende lån: 2 mill formidlings lån Husbanken 1,1 mill rentekompensasjonslån Husbanken 17,53 mill øvrige lån til investeringer Samla innlån i 2014 blir 20,63 mill kr 13. Forskuttering GP krysset- Sirdal kommune forskutterer inntil kr 5,5 mill i forbindelse med fylkeskommunens oppgradering av GP- krysset. Beløpet tas fra kraftfondet, og tilbakebetales i Budsjettets tekstdel side 17: Tillegg under avsnittet Enhet for kultur og fritid: Vesentlige strategiske tiltak forutsettes politisk behandlet. Kulepunkt : Det opprettes et innovasjonsfond på kr Enhetene kan søke midler til tiltak som vil - gi et bedre og fremtidsrettet tjenestetilbud - gi en økonomisk gevinst - øke trivselen for ansatte og tjenestemottakerne De to første krav må være oppfylt. 10

12 Kulepunkt: Vann og avløp synliggjøres i egen oversikt. --- Det settes av kr til regulering av GP-området. Inndekning: Kr til mulighetsstudie Sinnesområdet endres til regulering GPområdet. Driftstilskudd ASVO Sirdal AS økes med kr Inndekning: Kr dekkes av formannskapets disposisjonsfond med oppfølging i 1. tertial. Det settes av kr i budsjettet til rekruttering av ny rådmann i Sirdal. Saksprotokoll i Kommunestyret PS 13/90 Behandling Tilleggsforslag v/ Lars Audun Fodstad SP: Rammen til kultur reduseres ikke nå, men det fremmes egen sak om bruken av midler til kultur i løpet av våren 2014 slik at en kan få vurdert en eventuell reduksjon på et solid grunnlag. Ordningen med inntil kwh strøm til private til 15 øre/kwh medfører av ulike grunner kostnader og begrensninger slik at en del av ytelsen faller bort på veien samtidig som ordningen ikke er målrettet og mangler sosial profil. Den er også i utakt med sentrale myndigheters ønske om energiøkonomisering. På denne bakgrunn fjernes ordningen. 0,5 mill. kroner av de frigjorte midlene på ca. 1,5 mill. kroner brukes til å dekke inn den forutsatte besparelsen på kultur i Resten forutsettes disponert til målrettede og bolystfremmende tiltak som ikke medfører ekstra administrasjonsomkostninger og andre tapselementer f.eks. reduserte takster for barnehage, SFO og tilskudd til lag og foreninger. Votering Formannskapets innstilling ble vedtatt med 16 mot 3 (SP) stemmer. Vedtak 1. Skatt Det kommunale skattøret for personlige skatteytere og dødsbo settes for 2014 til de maksimalsatser som blir fastsatt av stortinget. For kraftverk:1,1 øre pr.kwh Skatt på formue: 0,7 % For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf.eigedomsskattelova (eskl) 3 første ledd bokstav c. Skattesatsen for verk og bruk settes til 0,7%. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf.eskl 25 første ledd. 11

13 2. Driftsbudsjettet for 2014 godkjennes med netto driftsutgifter (eks. internfinansiering) på kr Budsjettet vedtas på rammenivå, og kostnadene fordeler seg slik: Enhet B POLITISK STYRING SENTRAL STØTTEENHET 903 SIRDALSGODER SINNES SKOLE TONSTAD SKOLE BARNEHAGENE HELSEENHET NAV PLEIE OG OMSORG ENHET FOR KULTUR VEDLIKEHOLDSPLANEN 961 BYGG OG BRANN AREALFORVALTNING VEG & PARK Kraftfond VANN OG AVLØP HOVEDPLAN VEG FINANSPOSTER TILTAK Totalt: Investeringsbudsjettet for 2014 godkjennes med et finansieringsbehov på 43,71 mill kroner.. Momskompensasjon går i sin helhet til å finansiere investeringene. 4. Konsesjonsavgiften på kr 18,2mill med tillegg for beregna renter av kraftfondet disponeres i sin helhet i budsjettåret. 5. Kommunale avgifter og betalingssatser. Kommunale avgifter og betalingssatser og gebyrer økes generelt med 3 %. Rådmannen fremmer sak med priser på tjenester ved helsestasjon og legekontor som det ikke tidligere er krevd betaling for 6. Konsesjonskraft 2014 selges til fastboende for 15 øre /kwh(inntil kwh pr husstand) og til næringsdrivende for 20 øre/kwh og øvrig kraftmengde selges i markedet. 7. Sirdal ASVO bevilges kr i 2014 og Sirdal Kirkelige Fellesråd bevilges i 2014 kr Brannsikring Lunde Kirke Under forutsetning av at brannsikring av Lunde Kirke kommer inn under Husbankens rentekompensasjonsordningen bevilges Sirdal Kirkelige fellesråd et investeringstilskudd på inntil 1,1 million kr. 9. Forslag til økonomiplan godkjennes som retningsgivende. 10. Kapitalplassering 12

14 For budsjettåret 2014 gis rådmannen fullmakt til å plassere kommunenes fondsmidler i henhold til gjeldende finansreglement. Fullmakten gjelder det som iht årsregnskap 2012 er definert som midler for langsiktig forvaltning. 11. Startlån Låneramme settes til inntil 2 millioner kr 12. Låneopptak: Rådmannen får fullmakt til å ta opp følgende lån: 2 mill formidlings lån Husbanken 1,1 mill rentekompensasjonslån Husbanken 17,53 mill øvrige lån til investeringer Samla innlån i 2014 blir 20,63 mill kr 13. Forskuttering GP krysset- Sirdal kommune forskutterer inntil kr 5,5 mill i forbindelse med fylkeskommunens oppgradering av GP- krysset. Beløpet tas fra kraftfondet, og tilbakebetales i Budsjettets tekstdel side 17: Tillegg under avsnittet Enhet for kultur og fritid: Vesentlige strategiske tiltak forutsettes politisk behandlet. Kulepunkt : Det opprettes et innovasjonsfond på kr Enhetene kan søke midler til tiltak som vil - gi et bedre og fremtidsrettet tjenestetilbud - gi en økonomisk gevinst - øke trivselen for ansatte og tjenestemottakerne De to første krav må være oppfylt. Kulepunkt: Vann og avløp synliggjøres i egen oversikt Det settes av kr til regulering av GP-området. Inndekning: Kr til mulighetsstudie Sinnesområdet endres til regulering GPområdet. Driftstilskudd ASVO Sirdal AS økes med kr Inndekning: Kr dekkes av formannskapets disposisjonsfond med oppfølging i 1. tertial. Det settes av kr i budsjettet til rekruttering av ny rådmann i Sirdal. Christina Ødegård Rådmann Arne Eiken Økonomisjef 13

15 Obligatoriske oversikter: Rådmannens forslag til budsjett er justert for politisk vedtak: Følgende endringer er gjort i detaljbudsjettet: Endring Beløp Finansiering Ansvar Tjeneste Art Inovasjonsfond ,00 Redusert driftsresultat Regulering GP Området Mulighetsstudie Sinnesområdet ,00 Endre tekst på Ansvar 1717 Driftstilskudd ASVO Formnannskapets tillegsbevilgning ,00 ( ) Rekruttering ny rådmann ,00 Redusert driftsresultat Redusert avsetning ,00 Reduksjon i driftsresultat

16 Drift Økonomiske oversikter 1 A og 1B Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Avvik: Enhet B2014 B2013 R POLITISK STYRING SENTRAL STØTTEENHET SIRDALSGODER SINNES SKOLE TONSTAD SKOLE BARNEHAGENE HELSEENHET NAV PLEIE OG OMSORG ENHET FOR KULTUR VEDLIKEHOLDSPLANEN TEKNISK STAB BYGG OG BRANN AREALFORVALTNING VEG & PARK Kraftfond VANN OG AVLØP HOVEDPLAN VEG FINANSPOSTER TILTAK Sum:

17 Økonomiplan Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Avvik: Enhet POLITISK STYRING SENTRAL STØTTEENHET SIRDALSGODER SINNES SKOLE TONSTAD SKOLE BARNEHAGENE HELSEENHET NAV PLEIE OG OMSORG ENHET FOR KULTUR VEDLIKEHOLDSPLANEN BYGG OG BRANN AREALFORVALTNING VEG & PARK Kraftfond VANN OG AVLØP HOVEDPLAN VEG FINANSPOSTER TILTAK Sum:

18 Hovedoversikt drift: HOVEDOVERSIKT DRIFT Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Budsjett 2014 Budsjett 2013 Endring kr Endring % Regnskap 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger ,1 % Andre salgs- og leieinntekter ,1 % Overføringer med krav til motytelse ,4 % Rammetilskudd ,3 % Andre statlige overføringer ,5 % Andre overføringer ,4 % Skatt på inntekt og formue ,9 % Eiendomsskatt ,1 % Andre direkte og indirekte skatter ,4 % Sum driftsinntekter ,6 % Driftsutgifter Lønnsutgifter ,2 % Sosiale utgifter ,5 % Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon ,7 % Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon ,2 % Overføringer ,4 % Fordelte utgifter ,0 % -409 Sum driftsutgifter ,6 % Brutto driftsresultat Driftsresultat: 3,73 % 1,91 % 27,67 % 2,49 % Finansinntekter Renteinntekter og utbytte ,3 % Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån ,0 % 557 Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger % Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån % Utlån % 655 Sum eksterne finansutgifter % Resultat eksterne finanstransaksjoner Netto driftsresultat Netto driftsresultat 3,94 % 1,96 % 3,53 % Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

19 Investering: 2A Økonomiske oversikter Budsjett Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert B ØP Økonomiplan Radetiketter Summer av B2014 Summer av ØP 2015 Summer av ØP 2016 Summer av ØP2017 Finansieringsbehov TILSKUDD KIRKEN STARTLÅN EGENKAP. INNSKUDD KLP Dagsenter psyk.helse BILER TEKNISK MASKINER TEKNISK UNDERGANG MYRALEITET FORSKUTTERING GP KRYSSET INVESTERING V-A PLAN KULTURHUSOMRÅDET GANG OG SYKKELSTI MONAN BOLIGFELT KLATTANE NÆRINGSOMRÅDE TJOMLI KULTURHUSET KULTURHUSOMRÅDE- KUP KVÆVENOMRÅDE -KUP GPS AREAL XX KOMMUNALT LAGERBYGG XX G/s SVARTEVATN TJØRHOM XX GANG OG SYKKELSTI REKEVIK FINTALANDSMONAN II Totalsum

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 15228/ /368 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 15228/ /368 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 15228/2015-2015/368 Arne Eiken 11.11.2015 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 15/29 Arbeidsmiljøutvalget 17.11.2015 15/42

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 16307/ /329 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 16307/ /329 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 16307/2016-2016/329 Arne Eiken 09.11.2016 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 16/40 Arbeidsmiljøutvalget 15.11.2016 16/38

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE VEDTATT ØKONOMIPLAN 2012 2015 DETALJBUDSJETT 2012

SIRDAL KOMMUNE VEDTATT ØKONOMIPLAN 2012 2015 DETALJBUDSJETT 2012 SIRDAL KOMMUNE VEDTATT ØKONOMIPLAN 2012 2015 DETALJBUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2011(PS 11/41) Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 1 Hovedvedtak i kommunestyret

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

ØKONOMISKE OVERSIKTER RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SIRDAL KOMMUNE

ØKONOMISKE OVERSIKTER RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SIRDAL KOMMUNE ØKONOMISKE OVERSIKTER RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017-20120 SIRDAL KOMMUNE Regnskap 2015 2016 2017 Endring B17- B16 Endring % Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 756 8 042 8 719 677 8,4%

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer

Detaljer

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad. Thor Jørgen Tjørhom. Egil Netland Medlem KRF Bjørg Anny Klungland Tjørhom.

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad. Thor Jørgen Tjørhom. Egil Netland Medlem KRF Bjørg Anny Klungland Tjørhom. Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 26.11.2015 TIDSPUNKT: 12:00 13:45 MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom Leder SP Egil Netland Medlem KRF Bjørg Anny Klungland

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Anne Dina Bjerke,

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer