Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2016 og økonomiplan med tilhørende saksprotokoll og vedlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 med tilhørende saksprotokoll og vedlegg"

Transkript

1 Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2016 og økonomiplan med tilhørende saksprotokoll og vedlegg 1

2 Innholdsfortegnelse Vedtak...3 Saksprotokoll kommunestyret...6 Saksprotokoll finans- og næringskomitè...22 Saksprotokoll byrådet...31 Hovedoversikt drift Økonomisk oversikt - drift...46 Økonomisk oversikt - investering...47 Budsjettskjema 1A...48 Budsjettskjema 1B...48 Budsjettskjema 2A...49 Budsjettskjema 2B

3 Vedtak Vedtak: 1. Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune. Gjeldende takstgrunnlag etter alminnelig taksering og senere takstfastsettinger vedtas økt med 7%. Eiendomsskatten for 2016 skrives ut med skattesats 5,0 promille for boligeiendommer og 7,0 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt forfaller til betaling i månedlige terminer. 3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til appendix 2 og 3. Appendix 2 vedtas med følgende endringer: Samtlige betalingssatser i punkt 1 (skolefritidsordning) punkt 3 (kulturskolen) og punkt 4 (middagspriser i omsorgstjenesten) opprettholdes på 2015 nivå. 5. Ansvarsrammene vedtas i henhold til tabell 1 Hovedoversikt drift i byrådets tilleggsforslag og med følgende endringer: 1001 Byrådsadministrasjon Reduksjon ramme for byrådet Adm. tjenester Overføring av Kemnerfunksjonen Frie inntekter Økning av frie inntekter Renter og avdrag Økte kapitalkostnader Kroken Alpinanlegg Interne finanstransaksjoner Avsetning disposisjonsfond: Tromsømarka Skole Prisfrys og søskenmoderasjon i SFO Pleie og omsorg Økt nedstyringskrav Pleie og omsorg Prisfrys på utkjørt mat Kultur Prisfrys på kulturskolen Idrettstilbud Økte inntekter Kroken alpinanlegg Næring Økning i ramme utviklingslag og bydelsråd Bydrift Økning i ramme for vintervedlikehold av gang

4 og sykkelveier 6. Byrådet gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådet gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift, samt reguleringer av teknisk art. 8. Tromsø Havn kommunale foretak får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 prosent til 7,9 prosent. 9. Aurora Kino IKS sin husleie for 2016 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til tabell 2 Hovedoversikt investering, med følgende endring: * Oppgradering av Kroken alpinanlegg innarbeides i tabell 2 Hovedoversikt- investering, med en ramme på 2,5 millioner kroner i 2016 og 2,5 millioner kroner i Investeringen finansieres ved låneopptak. 11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 673,8 millioner kroner i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 635,4 millioner kroner, 430,0 millioner kroner og 202,9 millioner kroner 12. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2016 på til sammen 1 072,3 millioner kroner. Lån fordeler seg slik: Lån til ordinære investeringer 673,8 mill kr Lån til VA-sektoren 131,0 mill kr. Lån med rentestøtte 20,0 mill kr. Startlån Husbanken 200,0 mill kr Lån boliger 48,0 mill kr. 13. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2016 settes til 150 millioner kroner i Sparebank1 Nord-Norge. 14. Tromsø kommune skal gjennomføre en omstillingsprosess, med mål å ta ned driftskostnadene med minimum 150 millioner i løpet av de neste 3 årene. Det skal fokuseres på å sikre god kvalitet i tjenestene, reduserte kostnader og bærekraftig drift for fremtiden. Omorganiseringen skal forankres i hele organisasjonen, og ledere og ansatte skal samarbeide om utforming og gjennomføring. 15. Kommunestyret skal behandle investeringen for Tromsø-badet etter at samspillsfasen mellom Tromsø kommune og entreprenørene er avsluttet. Endelig kontrakt signeres etter at kommunestyret har fattet endelig investeringsbeslutning. Saken skal redegjøre for hva som er gjort i prosjektet med hensyn til optimalisering, rasjonalisering og ytterligere prisreduksjon. 16. Ytterligere innsparinger på politisk styring skal fremlegges i Økonomirapport

5 17. Det skal gjøres en helhetlig gjennomgang av organiseringen av PPT, med fokus på samordning og samarbeid med skolene og barnehagene. 18. Det skal legges frem en faglig utredning på hvordan 40 nye lærere i skolen best kan komme til nytte i Tromsø-skolen. I utarbeidelsen legges det til grunn et mål om å styrke lese, skrive, regneopplæringen. 19. Prinsipper for søskenmoderasjon i SFO skal utarbeides og legges frem for kommunestyret i løpet av første halvår Det skal i 2016 behandles en sak om tidstyver i skolen, hvor man blant annet ser på digital effektivisering og hvorvidt det er oppgaver i skolen som kan og bør løses av andre. Tester som ikke er pålagt av Utdanningsdirektoratet skal gjøres valgfri for hver enkelt skole. 21. I 2016 skal bruk av innovative offentlige anskaffelser som en strategisk og permanent ordning i Tromsø kommunes innkjøpspraksis innføres. 22. Dagens leksehjelpordning skal evalueres i 2016 og kommunestyret skal få fremlagt en sak om skolelekser der skoler som ønsker det skal kunne delta i ei forsøksordning med sikte på oppstart høsten Kommunestyret skal i 2016 få forelagt en plan for å styrke de praktisk-estetiske fagene i Tromsøskolen og legge vekt på kompetanseheving og videreutdanning også i disse fagene. 24. Tromsømarka-prosjektet videreføres gjennom en permanent etabliering i Tromsø kommune, og utvides til de bynære områdene på Kvaløya og fastlandet. Planer for oppgradering av turstier og rekreasjonsområder, samt drift og vedlikehold skal inkluderes. Det skal arbeides med ekstern og intern finansiering, som søkes innarbeidet i første budsjettrevidering. 25. Som en del av arbeidet med å forberede ny formannskapsmodell fra 1. juli 2016 skal også prinsipper for politikerlønn gjennomgås. 26. Byrådet legger fram et forslag til kommunestyret om hvordan «miljøvennlige» hus kan få reduserte saksbehandlingsgebyrer i Tromsø kommune. 5

6 Saksprotokoll kommunestyret Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 220/15 Resultat: Arkivsak: 15/7871 Tittel: SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Behandling: Marta Hofsøy, AP foreslo: «Stryk siste setningen i pkt 17 (Setninger lyder: «Ressursene som tildeles ramma, skal ikke effektueres for gjennomgangen er gjort, og løsningen for å lukke det varslede avviket er spesifisert.» Skogholdt/Kielland,SV/Heitmann,AP/Høiseth,Rødt, foreslo: «Tilleggsforslag punkt 4: Appendix 2 vedtas med følgende endringer: Samtlige betalingssatser i punkt 1 (skolefritidsordning) punkt 3 (kulturskolen) og punkt 4 (middagspriser i omsorgstjenesten) opprettholdes på 2015 nivå.» Jonas Stein,V/Sandra Borch,SP/Helga Marie Bjerk,Krf foreslo: 2. Gjeldende takstgrunnlag etter alminnelig taksering og senere takstfastsettinger vedtas økt med 10%. Eiendomsskatten for 2016 skrives ut med skattesats 3,0 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller to ganger i året. 5. Endringene i ansvarsrammene vedtas i henhold til tabell 1 Hovedoversikt drift i byrådets tilleggsforslag med følgende endringer Internasjonal rådgiver Rekruttering til fellespost Fakturatjenester Økrapp Konkurranse av renhold

7 1102 Konkurranse næringsavfall HMS-budsjett Styrking digitalisering Styrket vedlikehold bygg Eiendomsskatt på 2015-nivå Kontorjustering takstgrunnlag 2% Bunnfradrag økt kr Utbytte kommunale aksjeselskap Avsetninger disp.fond Tilskudd Vitensenteret nye lærere Øk.rapp Etter og videreutdanning IKT-løft i skolen Kutt i SFO-pris for 1201 lavinntektsfamilier Styrking PsykHjelpa Styrking barnevern Styrking av Gatejuristen Styrking av krisesenteret Støtte og aktivitetsguide for fattige 1302 familier Sjøtun sanitetssenter ATA-tid økes til 50% Tilpasse tjenesteprofilen til virkelig 1303 behov Redusert sykefravær og turnover Hverdagsrehabilitering Reduserte kantinesubsidier Internpris trykking Styrking Dyrebeskyttelsen Dobling frivilligmillion Kulturskolepriser på 2015-nivå INTRO-talent Fritidskort for barn og ungdom Strategisk næringsplan

8 1501 Planarbeid høyhus Reduserte gebyr miljøhus Effektivisering Bydrift Styrking av vintervedlikehold Driftsmidler Tromsømarka Reversering nye tiltak Brann Dersom kontraktene for Tromsøbadet holder seg innenfor rammene satt av kommunestyret i august 2015 kan kontraktene signeres av byrådet i tråd med ordinær saksbehandling. 16. Sak om politisk styring behandles etter at arbeidet med ny formannskapsmodell er gjennomført. 18. Tromsø kommune følger de nasjonale føringene som er gjort i statsbudsjettet ved å styrke lærerinnsatsen på 1-4.klasse. 19. Prinsipper for SFO-priser med henhold til søskenmoderasjon og lavere SFO-priser for lavinntektsfamilier legges fram for kommunestyret i løpet av første halvår I Tromsø i dag lever 733 barn under fattigdomsgrensen. Det betyr at familien ikke har økonomi til at de kan delta i fritidsaktiviteter på lik linje med sine venner. Vi legger derfor inn 2,1 mill til prosjektet Aktivitetsguide som er et samarbeids mellom Nav og Tromsø Idrettsråd. Målet er å inkludere flere barn fra fattige familier i idrettslagene i Tromsø, gjennom å kunne gi støtte til treningsavgift og utstyr. 25. Hverdagsrehabilitering er blitt en viktig del av pleie og omsorgssektoren. Det har vært en viktig satsing for at flere eldre skal kunne klare seg lengre uten hjelp, eller med mindre hjelp fra det offentlige. Dette gir økt selvbestemmelse og mestringsopplevelse. Vi fortsetter denne satsingen ved å øke med to stillinger og legger inn en økning på 1,8 mill. 26. Tromsø kommune skal gå i dialog med Tromsø skiklub, Tromsø skiklujb- hopp og Tromsø skiskytterlag for å synliggjøre hvordan Tromsø kommune kan bidra til å få realisert Grønnåsen skianlegg i henhold til vedtatt kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Bjørn Gunnar Jørgensen, Frp foreslo: 8

9 J 9

10 10

11 11

12 Erlend Svardal Bøe, H foreslo: 12

13 13

14 Barbara Vögele, MDG foreslo: Sak: 220/15 Årsbudsjett og økonomiplan «Tiltaket Styrket ramme med 10 nye lærere fra høsten 2016 under 1201 skole omgjøres slik at de foreslåtte anvendes til to andre formål som vil styrke elevenes psykososiale læringsmiljøer, samtidig som det øker grunnlaget for hurtig gjennomføring av det grønne skiftet og grønt gründerskap. Forslag til vedtak: 1. Tromsø kommune blir igjen Grønn Barneby og igangsetter Grønt Flagg-sertifisering av barnehager og skoler. Det opprettes en prosjektlederstilling og bevilges til formålet. 2. Det opprettes 8 nye stillinger til styrking av elevenes forutsetninger for god læring, blant annet gjennom å styrke samarbeidet skole-hjem og elevenes psykososiale læringsmiljø. Det bevilges til formålet" Finanskomiteens innstilling til vedtak: Årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune. 14

15 Gjeldende takstgrunnlag etter alminnelig taksering og senere takstfastsettinger vedtas økt med 7%. Eiendomsskatten for 2016 skrives ut med skattesats 5,0 promille for boligeiendommer og 7,0 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt forfaller til betaling i månedlige terminer. 3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til appendix 2 og 3 5. Ansvarsrammene vedtas i henhold til tabell 1 Hovedoversikt drift i byrådets tilleggsforslag og med følgende endringer: 1001 Byrådsadministrasjon Reduksjon ramme for byrådet Adm. tjenester Overføring av Kemnerfunksjonen Frie inntekter Økning av frie inntekter Renter og avdrag Økte kapitalkostnader Kroken Alpinanlegg Interne finanstransaksjoner Avsetning disposisjonsfond: Tromsømarka Skole Prisfrys og søskenmoderasjon i SFO Pleie og omsorg Økt nedstyringskrav Pleie og omsorg Prisfrys på utkjørt mat Kultur Prisfrys på kulturskolen Idrettstilbud Økte inntekter Kroken alpinanlegg Næring Økning i ramme utviklingslag og bydelsråd Bydrift Økning i ramme for vintervedlikehold av gangog sykkelveier Byrådet gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådet gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift, samt reguleringer av teknisk art. 8. Tromsø Havn kommunale foretak får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 prosent til 7,9 prosent. 9. Aurora Kino IKS sin husleie for 2016 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til tabell 2 Hovedoversikt investering, med følgende endring: * Oppgradering av Kroken alpinanlegg innarbeides i tabell 2 Hovedoversikt- investering, 15

16 med en ramme på 2,5 millioner kroner i 2016 og 2,5 millioner kroner i Investeringen finansieres ved låneopptak. 11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 673,8 millioner kroner i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 635,4 millioner kroner, 430,0 millioner kroner og 202,9 millioner kroner 12. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2016 på til sammen 1 072,3 millioner kroner. Lån fordeler seg slik: Lån til ordinære investeringer 673,8 mill kr Lån til VA-sektoren 131,0 mill kr. Lån med rentestøtte 20,0 mill kr. Startlån Husbanken 200,0 mill kr Lån boliger 48,0 mill kr. 13. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2016 settes til 150 millioner kroner i Sparebank1 Nord-Norge. 14. Tromsø kommune skal gjennomføre en omstillingsprosess, med mål å ta ned driftskostnadene med minimum 150 millioner i løpet av de neste 3 årene. Det skal fokuseres på å sikre god kvalitet i tjenestene, reduserte kostnader og bærekraftig drift for fremtiden. Omorganiseringen skal forankres i hele organisasjonen, og ledere og ansatte skal samarbeide om utforming og gjennomføring. 15. Kommunestyret skal behandle investeringen for Tromsø-badet etter at samspillsfasen mellom Tromsø kommune og entreprenørene er avsluttet. Endelig kontrakt signeres etter at kommunestyret har fattet endelig investeringsbeslutning. Saken skal redegjøre for hva som er gjort i prosjektet med hensyn til optimalisering, rasjonalisering og ytterligere prisreduksjon. 16. Ytterligere innsparinger på politisk styring skal fremlegges i Økonomirapport Det skal gjøres en helhetlig gjennomgang av organiseringen av PPT, med fokus på samordning og samarbeid med skolene og barnehagene. Ressursene som tildeles ramma, skal ikke effektueres før gjennomgangen er gjort, og løsning for å lukke det varslede avviket spesifisert. 18. Det skal legges frem en faglig utredning på hvordan 40 nye lærere i skolen best kan komme til nytte i Tromsø-skolen. I utarbeidelsen legges det til grunn et mål om å styrke lese, skrive, regneopplæringen. 19. Prinsipper for søskenmoderasjon i SFO skal utarbeides og legges frem for kommunestyret i løpet av første halvår Det skal i 2016 behandles en sak om tidstyver i skolen, hvor man blant annet ser på digital effektivisering og hvorvidt det er oppgaver i skolen som kan og bør løses av andre. Tester som ikke er pålagt av Utdanningsdirektoratet skal gjøres valgfri for hver enkelt skole. 21. I 2016 skal bruk av innovative offentlige anskaffelser som en strategisk og permanent ordning i Tromsø kommunes innkjøpspraksis innføres. 16

17 22. Dagens leksehjelpordning skal evalueres i 2016 og kommunestyret skal få fremlagt en sak om skolelekser der skoler som ønsker det skal kunne delta i ei forsøksordning med sikte på oppstart høsten Kommunestyret skal i 2016 få forelagt en plan for å styrke de praktisk-estetiske fagene i Tromsøskolen og legge vekt på kompetanseheving og videreutdanning også i disse fagene. 24. Tromsømarka-prosjektet videreføres gjennom en permanent etabliering i Tromsø kommune, og utvides til de bynære områdene på Kvaløya og fastlandet. Planer for oppgradering av turstier og rekreasjonsområder, samt drift og vedlikehold skal inkluderes. Det skal arbeides med ekstern og intern finansiering, som søkes innarbeidet i første budsjettrevidering. 25. Som en del av arbeidet med å forberede ny formannskapsmodell fra 1. juli 2016 skal også prinsipper for politikerlønn gjennomgås. 26. Byrådet legger fram et forslag til kommunestyret om hvordan «miljøvennlige» hus kan få reduserte saksbehandlingsgebyrer i Tromsø kommune. Votering: Stein/Borch/Bjerkes,V/SP/Krf tabellforslag mot innstillingen. Innstillingen vedtatt med 39 mot 4 stemmer. Stein/Borch/Bjerkes forslag til pkt 15. fikk 13 mot 30 stemmer og falt. Stein/Borch/Bjerkes forslag til pkt 16. fikk 13 mot 30 stemmer og falt. Stein/Borch/Bjerkes forslag til pkt 18. fikk 20 mot 23 stemmer og falt. Stein/Borch/Bjerkes forslag til pkt 15. fikk 13 mot 30 stemmer og falt. Stein/Borch/Bjerkes forslag til pkt 19. fikk 14 mot 29 stemmer og falt. Stein/Borch/Bjerkes forslag til pkt 24. fikk 4 mot 39 stemmer og falt. Stein/Borch/Bjerkes forslag til pkt 25. fikk 20 mot 23 stemmer og falt. Stein/Borch/Bjerkes forslag til pkt 26. fikk 13 mot 20 stemmer og falt. Vögele,MDG forslag mot innstilingen. Innstillingen vedtatt med 41 mot 2 stemmer. Jørgensens/Frp tabellforslag mot innstillingen. Innstillingen vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Jørgensens verbalforslag til pkt 1. fikk 5 mot 38 stemmer og falt. Jørgensens verbalforslag til pkt 2. fikk 5 mot 38 stemmer og falt. Jørgensens verbalforslag til pkt 3. fikk 5 mot 38 stemmer og falt. Jørgensens verbalforslag til pkt 4. fikk 5 mot 38 stemmer og falt. Jørgensens verbalforslag til pkt 5. fikk 14 mot 29 stemmer og falt. Jørgensens verbal forslag til pkt 6. fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Jørgensens verbalforslag til pkt 7. fikk 5 mot 38 stemmer og falt. Jørgensens verbalforslag til pkt 8. fikk 5 mot 38 stemmer og falt. Jørgensens verbalforslag til pkt 9. fikk 5 mot 38 stemmer og falt. Jørgensens verbalforslag til pkt 10. fikk 5 mot 38 stemmer og falt. Jørgensens verbalforslag til pkt 11. fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Jørgensens verbalforslag til pkt 12. fikk 11 mot 32 stemmer og falt. Jørgensens verbalforslag til pkt 13. fikk 5 mot 38 stemmer og falt. Jørgensens verbalforslag til pkt 14. fikk 5 mot 38 stemmer og falt. Jørgensens verbalforslag til pkt 15. fikk 20 mot 23 stemmer og falt. 17

18 Jørgensens verbalforslag til pkt 16. fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Jørgensens verbalforslag til pkt 17. fikk 10 mot 33 stemmer og falt. Bøes/H tabellforslag mot innstillingen. Innstillingen vedtatt med 34 mot 9 stemmer. Bøes/H verbalforslag til pkt 1. fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Bøes/H verbalforslag til pkt 2. fikk 15 mot 28 stemmer og falt. Bøes/H verbalforslag til pkt 3. fikk 17 mot 26 stemmer og falt. Bøes/H verbalforslag til pkt 4. fikk 13 mot 30 stemmer og falt. Bøes/H verbalforslag til pkt 5. fikk 15 mot 28 stemmer og falt. Bøes/H verbalforslag til pkt 6. fikk 20 mot 23 stemmer og falt. Bøes/H verbalforslag til pkt 7. fikk 20 mot 23 stemmer og falt. Finanskomiteens innstilling Finanskomiteens Innstillingens pkt 1. Vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 2. Vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 3. Vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 4. Vedtatt med 29 mot 14 stemmer. Heitmann,AP/Kielland,SV/Høiseth,Rødt tilleggsforslag pkt 4. Vedtatt med 27 mot 16 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 5. Vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 6. Vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 7. Vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 8. Vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 9. Vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 10. Vedtatt med 37 mot 6 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 11. Vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 12. Vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 13. Vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 14. Enstemmig vedtatt. Finanskomiteens Innstillingens pkt 15. Vedtatt med 26 mot 17 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 16. Vedtatt med 31 mot 12 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 17. Enstemmig vedtatt. Heitmann,AP/Kielland,SV/Høiseth,Rødt tilleggsforslag pkt 17. Vedtatt med 23 mot 20 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 18. Vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 19. Vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 20. Vedtatt med 23 mot 20 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 21. Vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 22. Vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 23. Vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 24. Vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Finanskomiteens Innstillingens pkt 25. Enstemmig vedtatt. Finanskomiteens Innstillingens pkt 26. Vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Innstillingens helhet vedtatt med 29 mot 14 stemmer. 18

19 Vedtak: 1. Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune. Gjeldende takstgrunnlag etter alminnelig taksering og senere takstfastsettinger vedtas økt med 7%. Eiendomsskatten for 2016 skrives ut med skattesats 5,0 promille for boligeiendommer og 7,0 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt forfaller til betaling i månedlige terminer. 3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til appendix 2 og 3. Appendix 2 vedtas med følgende endringer: Samtlige betalingssatser i punkt 1 (skolefritidsordning) punkt 3 (kulturskolen) og punkt 4 (middagspriser i omsorgstjenesten) opprettholdes på 2015 nivå. 5. Ansvarsrammene vedtas i henhold til tabell 1 Hovedoversikt drift i byrådets tilleggsforslag og med følgende endringer: 1001 Byrådsadministrasjon Reduksjon ramme for byrådet Adm. tjenester Overføring av Kemnerfunksjonen Frie inntekter Økning av frie inntekter Renter og avdrag Økte kapitalkostnader Kroken Alpinanlegg Interne finanstransaksjoner Avsetning disposisjonsfond: Tromsømarka Skole Prisfrys og søskenmoderasjon i SFO Pleie og omsorg Økt nedstyringskrav Pleie og omsorg Prisfrys på utkjørt mat Kultur Prisfrys på kulturskolen Idrettstilbud Økte inntekter Kroken alpinanlegg Næring Økning i ramme utviklingslag og bydelsråd Bydrift Økning i ramme for vintervedlikehold av gangog sykkelveier

20 6. Byrådet gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådet gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift, samt reguleringer av teknisk art. 8. Tromsø Havn kommunale foretak får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 prosent til 7,9 prosent. 9. Aurora Kino IKS sin husleie for 2016 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til tabell 2 Hovedoversikt investering, med følgende endring: * Oppgradering av Kroken alpinanlegg innarbeides i tabell 2 Hovedoversikt- investering, med en ramme på 2,5 millioner kroner i 2016 og 2,5 millioner kroner i Investeringen finansieres ved låneopptak. 11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 673,8 millioner kroner i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 635,4 millioner kroner, 430,0 millioner kroner og 202,9 millioner kroner 12. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2016 på til sammen 1 072,3 millioner kroner. Lån fordeler seg slik: Lån til ordinære investeringer 673,8 mill kr Lån til VA-sektoren 131,0 mill kr. Lån med rentestøtte 20,0 mill kr. Startlån Husbanken 200,0 mill kr Lån boliger 48,0 mill kr. 13. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2016 settes til 150 millioner kroner i Sparebank1 Nord-Norge. 14. Tromsø kommune skal gjennomføre en omstillingsprosess, med mål å ta ned driftskostnadene med minimum 150 millioner i løpet av de neste 3 årene. Det skal fokuseres på å sikre god kvalitet i tjenestene, reduserte kostnader og bærekraftig drift for fremtiden. Omorganiseringen skal forankres i hele organisasjonen, og ledere og ansatte skal samarbeide om utforming og gjennomføring. 15. Kommunestyret skal behandle investeringen for Tromsø-badet etter at samspillsfasen mellom Tromsø kommune og entreprenørene er avsluttet. Endelig kontrakt signeres etter at kommunestyret har fattet endelig investeringsbeslutning. Saken skal redegjøre for hva som er gjort i prosjektet med hensyn til optimalisering, rasjonalisering og ytterligere prisreduksjon. 16. Ytterligere innsparinger på politisk styring skal fremlegges i Økonomirapport Det skal gjøres en helhetlig gjennomgang av organiseringen av PPT, med fokus på samordning og samarbeid med skolene og barnehagene. 20

21 18. Det skal legges frem en faglig utredning på hvordan 40 nye lærere i skolen best kan komme til nytte i Tromsø-skolen. I utarbeidelsen legges det til grunn et mål om å styrke lese, skrive, regneopplæringen. 19. Prinsipper for søskenmoderasjon i SFO skal utarbeides og legges frem for kommunestyret i løpet av første halvår Det skal i 2016 behandles en sak om tidstyver i skolen, hvor man blant annet ser på digital effektivisering og hvorvidt det er oppgaver i skolen som kan og bør løses av andre. Tester som ikke er pålagt av Utdanningsdirektoratet skal gjøres valgfri for hver enkelt skole. 21. I 2016 skal bruk av innovative offentlige anskaffelser som en strategisk og permanent ordning i Tromsø kommunes innkjøpspraksis innføres. 22. Dagens leksehjelpordning skal evalueres i 2016 og kommunestyret skal få fremlagt en sak om skolelekser der skoler som ønsker det skal kunne delta i ei forsøksordning med sikte på oppstart høsten Kommunestyret skal i 2016 få forelagt en plan for å styrke de praktisk-estetiske fagene i Tromsøskolen og legge vekt på kompetanseheving og videreutdanning også i disse fagene. 24. Tromsømarka-prosjektet videreføres gjennom en permanent etabliering i Tromsø kommune, og utvides til de bynære områdene på Kvaløya og fastlandet. Planer for oppgradering av turstier og rekreasjonsområder, samt drift og vedlikehold skal inkluderes. Det skal arbeides med ekstern og intern finansiering, som søkes innarbeidet i første budsjettrevidering. 25. Som en del av arbeidet med å forberede ny formannskapsmodell fra 1. juli 2016 skal også prinsipper for politikerlønn gjennomgås. 26. Byrådet legger fram et forslag til kommunestyret om hvordan «miljøvennlige» hus kan få reduserte saksbehandlingsgebyrer i Tromsø kommune.. 21

22 Saksprotokoll finans- og næringskomitè Utvalg: Finans- og næringskomité Møtedato: Sak: 57/15 Resultat: Innstilling m tillegg vedtatt Arkivsak: 15/7871 Tittel: SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Behandling: Heitmann,Ap/Lernes Høiseth,Rødt/ Skogholt,SV, foreslo: FORSLAG FRA SAMARBEIDSPARTIENE AP, RØDT, SV: SAK 57 / 15: Årsbudsjett 2016 og økonomiplan Nytt punkt 5: Ansvarsrammene vedtas i henhold til tabell 1 Hovedoversikt drift i byrådets tilleggsforslag og med følgende endringer: 1001 Byrådsadministrasjon Reduksjon ramme for byrådet Adm. tjenester Overføring av Kemnerfunksjonen Frie inntekter Økning av frie inntekter Renter og avdrag Økte kapitalkostnader Kroken Alpinanlegg Interne finanstransaksjoner Avsetning disposisjonsfond: Tromsømarka Skole Prisfrys og søskenmoderasjon i SFO Pleie og omsorg Økt nedstyringskrav Pleie og omsorg Prisfrys på utkjørt mat Kultur Prisfrys på kulturskolen Idrettstilbud Økte inntekter Kroken alpinanlegg Næring Økning i ramme utviklingslag og bydelsråd Bydrift Økning i ramme for vintervedlikehold av gangog sykkelveier Nytt punkt 10: Investeringer vedtas i henhold til tabell 2 Hovedoversikt investering, med følgende endring: * Oppgradering av Kroken alpinanlegg innarbeides i tabell 2 Hovedoversikt- investering, med en ramme på 2,5 millioner kroner i 2016 og 2,5 millioner kroner i Investeringen finansieres ved låneopptak. 22

23 Nytt punkt 11: Lånerammen for ordinære investeringer settes til 673,8 millioner kroner i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 635,4 millioner kroner, 430,0 millioner kroner og 202,9 millioner kroner. Nytt punkt 12: Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2016 på til sammen 1 072,3 millioner kroner. Lån fordeler seg slik: Lån til ordinære investeringer 673,8 mill kr Lån til VA-sektoren 131,0 mill kr. Lån med rentestøtte 20,0 mill kr. Startlån Husbanken 200,0 mill kr Lån boliger 48,0 mill kr. Tilleggsforslag: 20. Det skal i 2016 behandles en sak om tidstyver i skolen, hvor man blant annet ser på digital effektivisering og hvorvidt det er oppgaver i skolen som kan og bør løses av andre. Tester som ikke er pålagt av Utdanningsdirektoratet skal gjøres valgfri for hver enkelt skole. 21. Det skal i 2016 gjøres en utredning av innlemmelse av innovative offentlige anskaffelser som en strategisk og permanent ordning i Tromsø kommunes innkjøpspraksis. 22. Dagens leksehjelpordning skal evalueres i 2016 og kommunestyret skal få fremlagt en sak om skolelekser der skoler som ønsker det skal kunne delta i ei forsøksordning med sikte på oppstart høsten Kommunestyret skal i 2016 få forelagt en plan for å styrke de praktisk-estetiske fagene i Tromsøskolen og legge vekt på kompetanseheving og videreutdanning også i disse fagene. 24. Tromsømarka-prosjektet videreføres gjennom en permanent etabliering i Tromsø kommune, og utvides til de bynære områdene på Kvaløya og fastlandet. Planer for oppgradering av turstier og rekreasjonsområder, samt drift og vedlikehold skal inkluderes. Det skal arbeides med ekstern og intern finansiering, som søkes innarbeidet i første budsjettrevidering. 25. Som en del av arbeidet med å forberede ny formannskapsmodell fra 1. juli 2016 skal også prinsipper for politikerlønn gjennomgås. Goldfain,AP/Skogholdt, SV foreslo: «Verbalforslag: p.b. i 2016 skal bruk av innovative offenlige anskaffelser som strategisk w og permanent ordning i Tromsø kommune innkjøppraksis innføres.» Stein,Venstre foreslo: 23

24 2. Gjeldende takstgrunnlag etter alminnelig taksering og senere takstfastsettinger vedtas økt med 10%. Eiendomsskatten for 2016 skrives ut med skattesats 3,0 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller to ganger i året. 5. Endringene i ansvarsrammene vedtas i henhold til tabell 1 Hovedoversikt drift i byrådets tilleggsforslag med følgende endringer Internasjonal rådgiver Rekruttering til fellespost Fakturatjenester Økrapp Konkurranse av renhold Konkurranse næringsavfall HMS-budsjett Styrking digitalisering Styrket vedlikehold bygg Eiendomsskatt på 2015-nivå Kontorjustering takstgrunnlag 2% Bunnfradrag økt kr Utbytte kommunale aksjeselskap Avsetninger disp.fond Tilskudd Vitensenteret nye lærere Øk.rapp Etter og videreutdanning IKT-løft i skolen Kutt i SFO-pris for 1201 lavinntektsfamilier Styrking PsykHjelpa Styrking barnevern Styrking av Gatejuristen Styrking av krisesenteret Støtte og aktivitetsguide for fattige 1302 familier

25 1303 Sjøtun sanitetssenter ATA-tid økes til 50% Tilpasse tjenesteprofilen til virkelig 1303 behov Redusert sykefravær og turnover Hverdagsrehabilitering Reduserte kantinesubsidier Internpris trykking Styrking Dyrebeskyttelsen Dobling frivilligmillion Kulturskolepriser på 2015-nivå INTRO-talent Fritidskort for barn og ungdom Strategisk næringsplan Planarbeid høyhus Reduserte gebyr miljøhus Effektivisering Bydrift Styrking av vintervedlikehold Driftsmidler Tromsømarka Reversering nye tiltak Brann Dersom kontraktene for Tromsøbadet holder seg innenfor rammene satt av kommunestyret i august 2015 kan kontraktene signeres av byrådet i tråd med ordinær sakasbehandling. 16. Sak om politisk styring behandles etter at arbeidet med ny formannskapsmodell er gjennomført. 18. Tromsø kommune følger de nasjonale føringene som er gjort i statsbudsjettet ved å styrke lærerinnsatsen på 1-4.klasse. 19. Prinsipper for SFO-priser med henhold til søskenmoderasjon og lavere SFO-priser for lavinntektsfamilier legges fram for kommunestyret i løpet av første halvår I Tromsø i dag lever 733 barn under fattigdomsgrensen. Det betyr at familien ikke har økonomi til at de kan delta i fritidsaktiviteter på lik linje med sine venner. Vi legger derfor inn 2,1 mill til prosjektet Aktivitetsguide som er et samarbeids mellom Nav og Tromsø Idrettsråd. Målet er å inkludere flere barn fra fattige familier i idrettslagene i Tromsø, gjennom å kunne gi støtte til treningsavgift og utstyr. 21. Hverdagsrehabilitering er blitt en viktig del av pleie og omsorgssektoren. Det har vært en viktig satsing for at flere eldre skal kunne klare seg lengre uten hjelp, eller med mindre hjelp fra det offentlige. Dette gir økt selvbestemmelse og mestringsopplevelse. Vi fortsetter denne satsingen ved å øke med to stillinger og legger inn en økning på 1,8 mill. 25

26 22. Tromsø kommune skal gå i dialog med Tromsø skiklub, Tromsø skiklujb- hopp og Tromsø skiskytterlag for å synliggjøre hvordan Tromsø kommune kan bidra til å få realisert Grønnåsen skianlegg i henhold til vedtatt kommunedelplan for idrett og friluftsliv. 23. Byrådet legger fram et forslag til kommunestyret om hvordan «miljøvennlige» hus kan få reduserte saksbehandlingsgebyrer i Tromsø kommune Votering: Innstillingens pkt 1 enstemmig vedtatt. Innstillingen pkt 2 a. Det utskives eiendomsskatt for Enstemmig vedtatt. Innstillingen pkt 2 b mot Steins forslag pkt 2 b.gjeldende takstgrunnlag etter..innstillingen vedtatt med 9 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV, Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp) mot 2 (Traavik,MDG,Stein,V) stemmer. Innstillingen pkt 2 c mot Steins forslag pkt 2 c. Eiendomsskatten skrives ut med skattesats 5,0 promille Innstillingen vedtatt med 7 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV, Traavik,MDG) mot 4 (Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp, Stein, V) stemmer. Innstillingen pkt 2 d mot Steins forslag pkt 2 d. Bunnfradrag for godkjente boenheter.. Innstillingen vedtatt med 6 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV,) mot 5 (Traavik,MDG Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp, Stein, V) stemmer. Innstillingen pkt 2 e Enstemmig vedtatt. Innstillingen pkt 2 f mot Steins forslag pkt 2 f. Eiendomsskatt forfaller til månelige Innstillingen vedtatt med 7 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV, Traavik,MDG) mot 4 (Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp, Stein, V) stemmer. Innstillingens pkt 3 enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 4 enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 5 mot Steins forslag til pkt 5. Innstillingen vedtatt med 7 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV, Traavik,MDG) mot 4 (Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp, Stein, V) stemmer. Innstillingens pkt 6 enstemmig vedtatt Innstillingens pkt 7 enstemmig vedtatt Innstillingens pkt 8 enstemmig vedtatt Innstillingens pkt 9 enstemmig vedtatt Innstillingens pkt 10 mot Heitmann/Høiseth/Skogholdts forslag til pkt 10. Heitmann/Høiseth/Skogholdts forslag enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 11 mot Heitmann/Høiseth/Skogholdts forslag til pkt 11. Heitmann/Høiseth/Skogholdts forslag enstemmig vedtatt. 26

27 Innstillingens pkt 12 mot Heitmann/Høiseth/Skogholdts forslag til pkt 12. Heitmann/Høiseth/Skogholdts forslag enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 13 enstemmig vedtatt Innstillingens pkt 14 enstemmig vedtatt Innstillingens pkt 15 mot Steins forslag til pkt 15. Innstillingen vedtatt med 7 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV, Traavik,MDG) mot 4 (Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp, Stein, V) stemmer. Innstillingens pkt 16 mot Steins forslag til pkt 16. Innstillingen vedtatt med 7 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV, Traavik,MDG) mot 4 (Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp, Stein, V) stemmer. Innstillingens pkt 17 enstemmig vedtatt Innstillingens pkt 18 mot Steins forslag til pkt 18. Innstillingen vedtatt med 7 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV, Traavik,MDG) mot 4 (Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp, Stein, V) stemmer. Innstillingens pkt 19 mot Steins forslag til pkt 1. Innstillingen vedtatt med 7 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV, Traavik,MDG) mot 4 (Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp, Stein, V) stemmer. Steins forslag til nytt pkt 20 fikk 5 (Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp, Stein, Traavik,MDG) mot 6 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV) stemmer og falt. Steins forslag til nytt pkt 21 fikk 5 (Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp, Stein, Traavik,MDG) mot 6 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV) stemmer og falt. Steins forslag til nytt pkt 22 fikk 4 (Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp, Stein,) mot 7 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV, Traavik,MDG) stemmer og falt. Steins forslag til nytt pkt 23 vedtatt med 10 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV, Traavik,MDG, Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Stein,) mot 1 (Jørgensen, Frp,) stemmer. Heitmann/Høiseth/Skogholdts forslag til nytt pkt 20A. Enstemmig vedtatt. Heitmann/Høiseth/Skogholdts forslag til nytt pkt 20 B vedtatt med 7 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV, Traavik,MDG) mot 4 (Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp, Stein, V) stemmer. 27

28 Heitmann/Høiseth/Skogholdts forslag til nytt pkt 21. Vedtatt med 7 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV, Traavik,MDG) mot 4 (Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp, Stein, V) stemmer. Heitmann/Høiseth/Skogholdts forslag til nytt pkt 22. Vedtatt med 7 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV, Traavik,MDG) mot 4 (Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp, Stein, V) stemmer. Heitmann/Høiseth/Skogholdts forslag til nytt pkt 23. Vedtatt med 7 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV, Traavik,MDG) mot 4 (Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp, Stein, V) stemmer. Heitmann/Høiseth/Skogholdts forslag til nytt pkt 24. Vedtatt med 7 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV, Traavik,MDG) mot 4 (Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Jørgensen, Frp, Stein, V) stemmer. Heitmann/Høiseth/Skogholdts forslag til nytt pkt 25. Enstemmig vedtatt. Goldfain,AP/Skogholdt, SV verbalforslag vedtatt med 10 (Heitmann, Steen,Goldfainn,AP,Lernes Høiseth, Woie,Rødt,Skogholdt,SV, Traavik,MDG, Terentieff, Ridderseth Larsen, H, Stein,) mot 1 (Jørgensen, Frp,) stemmer. Vedtak: 1. Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune. Gjeldende takstgrunnlag etter alminnelig taksering og senere takstfastsettinger vedtas økt med 7%. Eiendomsskatten for 2016 skrives ut med skattesats 5,0 promille for boligeiendommer og 7,0 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr ,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt forfaller til betaling i månedlige terminer. 3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for

29 4. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til appendix 2 og 3. Appendix 2 vedtas med følgende endringer: Samtlige betalingssatser i punkt 1 (skolefritidsordning) punkt 3 (kulturskolen) og punkt 4 (middagspriser i omsorgstjenesten) opprettholdes på 2014 nivå. 5. Ansvarsrammene vedtas i henhold til tabell 1 Hovedoversikt drift i byrådets tilleggsforslag og med følgende endringer: 1001 Byrådsadministrasjon Reduksjon ramme for byrådet Adm. tjenester Overføring av Kemnerfunksjonen Frie inntekter Økning av frie inntekter Renter og avdrag Økte kapitalkostnader Kroken Alpinanlegg Interne finanstransaksjoner Avsetning disposisjonsfond: Tromsømarka Skole Prisfrys og søskenmoderasjon i SFO Pleie og omsorg Økt nedstyringskrav Pleie og omsorg Prisfrys på utkjørt mat Kultur Prisfrys på kulturskolen Idrettstilbud Økte inntekter Kroken alpinanlegg Næring Økning i ramme utviklingslag og bydelsråd Bydrift Økning i ramme for vintervedlikehold av gangog sykkelveier Byrådet gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Byrådet gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift, samt reguleringer av teknisk art. 8. Tromsø Havn kommunale foretak får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 prosent til 7,9 prosent. 9. Aurora Kino IKS sin husleie for 2016 settes til kr , Investeringer vedtas i henhold til tabell 2 Hovedoversikt investering, med følgende endring: * Oppgradering av Kroken alpinanlegg innarbeides i tabell 2 Hovedoversikt- investering, med en ramme på 2,5 millioner kroner i 2016 og 2,5 millioner kroner i Investeringen finansieres ved låneopptak. 11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 673,8 millioner kroner i Låneopptak for ordinære investeringer for perioden settes til henholdsvis 635,4 millioner kroner, 430,0 millioner kroner og 202,9 millioner kroner 12. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2016 på til sammen 1 072,3 millioner kroner. Lån fordeler seg slik: Lån til ordinære investeringer 673,8 mill kr Lån til VA-sektoren 131,0 mill kr. Lån med rentestøtte 20,0 mill kr. Startlån Husbanken 200,0 mill kr 29

30 Lån boliger 48,0 mill kr. 13. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2016 settes til 150 millioner kroner i Sparebank1 Nord-Norge. 14. Tromsø kommune skal gjennomføre en omstillingsprosess, med mål å ta ned driftskostnadene med minimum 150 millioner i løpet av de neste 3 årene. Det skal fokuseres på å sikre god kvalitet i tjenestene, reduserte kostnader og bærekraftig drift for fremtiden. Omorganiseringen skal forankres i hele organisasjonen, og ledere og ansatte skal samarbeide om utforming og gjennomføring. 15. Kommunestyret skal behandle investeringen for Tromsø-badet etter at samspillsfasen mellom Tromsø kommune og entreprenørene er avsluttet. Endelig kontrakt signeres etter at kommunestyret har fattet endelig investeringsbeslutning. Saken skal redegjøre for hva som er gjort i prosjektet med hensyn til optimalisering, rasjonalisering og ytterligere prisreduksjon. 16. Ytterligere innsparinger på politisk styring skal fremlegges i Økonomirapport Det skal gjøres en helhetlig gjennomgang av organiseringen av PPT, med fokus på samordning og samarbeid med skolene og barnehagene. 18. Det skal legges frem en faglig utredning på hvordan 40 nye lærere i skolen best kan komme til nytte i Tromsø-skolen. I utarbeidelsen legges det til grunn et mål om å styrke lese, skrive, regneopplæringen. 19. Prinsipper for søskenmoderasjon i SFO skal utarbeides og legges frem for kommunestyret i løpet av første halvår Det skal i 2016 behandles en sak om tidstyver i skolen, hvor man blant annet ser på digital effektivisering og hvorvidt det er oppgaver i skolen som kan og bør løses av andre. Tester som ikke er pålagt av Utdanningsdirektoratet skal gjøres valgfri for hver enkelt skole. 21. I 2016 skal bruk av innovative offentlige anskaffelser som en strategisk og permanent ordning i Tromsø kommunes innkjøpspraksis innføres. 22. Dagens leksehjelpordning skal evalueres i 2016 og kommunestyret skal få fremlagt en sak om skolelekser der skoler som ønsker det skal kunne delta i ei forsøksordning med sikte på oppstart høsten Kommunestyret skal i 2016 få forelagt en plan for å styrke de praktisk-estetiske fagene i Tromsøskolen og legge vekt på kompetanseheving og videreutdanning også i disse fagene. 24. Tromsømarka-prosjektet videreføres gjennom en permanent etabliering i Tromsø kommune, og utvides til de bynære områdene på Kvaløya og fastlandet. Planer for oppgradering av turstier og rekreasjonsområder, samt drift og vedlikehold skal inkluderes. Det skal arbeides med ekstern og intern finansiering, som søkes innarbeidet i første budsjettrevidering. 25. Som en del av arbeidet med å forberede ny formannskapsmodell fra 1. juli 2016 skal også prinsipper for politikerlønn gjennomgås. 26. Byrådet legger fram et forslag til kommunestyret om hvordan «miljøvennlige» hus kan få reduserte saksbehandlingsgebyrer i Tromsø kommune. 30

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Notat - tilleggsinnstilling til budsjett 2015 og økonomiplan

Notat - tilleggsinnstilling til budsjett 2015 og økonomiplan Notat - tilleggsinnstilling til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Fredag 21. november ble det inngått et budsjettforlik mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti. Forliket

Detaljer

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 med tilhørende saksprotokoll og vedlegg. Tromsø havn

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 med tilhørende saksprotokoll og vedlegg. Tromsø havn Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 med tilhørende saksprotokoll og vedlegg 1 Tromsø havn Innhold Saksfremlegg... 3 Vedtak... 6 Saksprotokoll kommunestyret... 8 Saksprotokoll

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Sak: 133/15 Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Behandling: I møtet

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: 0830-1430 Informasjon om kommunereformen ved Fylkesmann Sigbjørn Johnsen Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007 Økonomileder til oppfølging 14.12.2007 Hansnes, Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Økonomi og intern Vår dato Vår referanse 07.01.2016 2015/978-271/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Veronica Davo Larsen, tlf 77 72 21 01 Rådmannens

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30-12.

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30-12. Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30-12.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 FLESBERG KOMMUNE Lampeland 14.11.2013 Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2017 Sak: 151/17 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 17/11829 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Behandlingen

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 03.12.2015 Sak: 117/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/996 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 Behandling: Per Kristensen

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG...3 Saksprotokoll...5 Hovedoversikt driftsbudsjett...27 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet...28 Økonomisk oversikt

SAKSFRAMLEGG...3 Saksprotokoll...5 Hovedoversikt driftsbudsjett...27 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet...28 Økonomisk oversikt Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2010 2013 Vedttatttt ii kommunesttyrrett 16..12..2009 SAKSFRAMLEGG...3 Saksprotokoll...5 Hovedoversikt driftsbudsjett...27 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet...28 Økonomisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

(Sp), Oddveig Marie Ørjansen Brenno (H), Torill Thømt (Ap)

(Sp), Oddveig Marie Ørjansen Brenno (H), Torill Thømt (Ap) MØTEPROTOKOLL - Helse- og sosialutvalget Dato: 04.11.2015 kl. 12:00-18.00 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Møtende Audun Aasheim (Nes bygdeliste), Rolf Strand (KrF), Kristin

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE.

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2016 Sak: 104/16 Resultat: Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017. ØKONOMIPLAN 2017-2020. ALSTAHAUG KOMMUNE.

Detaljer

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016 Behandling i Kommunestyret - 20.12.2012 Johan Arnt Elverum (SP) fremmet følgende forslag på vegne av flertallspartiene (SP, H, FRP, KRF og V): Rådmannen bes se på ordningen med utleie av kunstgressbanen

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø John Maaland

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø John Maaland Randaberg kommune Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 30.11.2009 kl. 10.00 11.45 Møtested: Rygg PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø John Maaland

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 207, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 207 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 2/6 den 5.2.206. Behandling: Ole Kristian Klåpbakken, Sp, satte fram

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2012 1 Innholdsfortegnelse Saksfremlegg 3 Vedtak..6 Saksprotokoll kommunestyret 8 Saksprotokoll byrådet..18 Hovedoversikt tjenesterammer 21 Økonomisk oversikt driftsbudsjett......

Detaljer

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017. Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Kommunehuset Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.12.2014 Sak: 141/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1490-12 Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Behandling: Repr. Willy Pedersen,

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

SAKSFREMLEGG...3 SAKSPROTOKOLL...5 Hovedoversikt driftsbudsjett...26 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet...27 Økonomisk oversikt

SAKSFREMLEGG...3 SAKSPROTOKOLL...5 Hovedoversikt driftsbudsjett...26 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet...27 Økonomisk oversikt Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Vedttatttt ii kommunesttyrrett 24..11..2010 ((Ksak 136//10)) SAKSFREMLEGG...3 SAKSPROTOKOLL...5 Hovedoversikt driftsbudsjett...26 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet...27

Detaljer

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2013 Sak: 81/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1042 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtak: 1.Forslag til

Detaljer

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Behandling i Kommunestyret : H, FrP, Sp og Krf v/oddvar Skogli fremmer slikt forslag: Talldelen:

Behandling i Kommunestyret : H, FrP, Sp og Krf v/oddvar Skogli fremmer slikt forslag: Talldelen: Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013: H, FrP, Sp og Krf v/oddvar Skogli fremmer slikt forslag: Talldelen: Ikke innarbeidet tiltak nr. 37, Stedsutviklingsprosjekt Nordkjosbotn, tas inn i budsjettet for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer - Julegudstjeneste. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

Saksprotokoll. Borgelig gruppe v/representanten Jan Tore Svendsgård (H) framla slikt forslag:

Saksprotokoll. Borgelig gruppe v/representanten Jan Tore Svendsgård (H) framla slikt forslag: Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 103/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1741 Journalpost: 21967/13 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIPLAN 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016

Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016 Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 18.12.2012. (Det presiseres at en må ta hensyn til endinger til vedtakets første del: innledning/pkt.1/pkt.4 og økonomiplanvedtak)

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 08.12.2014 2014/466-12241/2014 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Steffen Kvien, tlf 77722045 Økonomirådgiver

Detaljer

Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Aage Hegge Hansen Lillian Margareth Jørstad H Nestleder Lena Renee Hammer AP Medlem

Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Aage Hegge Hansen Lillian Margareth Jørstad H Nestleder Lena Renee Hammer AP Medlem Styre, råd, utvalg m.v. Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtested Rådhuset - bystyresalen Møtedato: 18.11.2008 Fra kl. kl.10.00 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. Budsjett 2017/Økonomiplan Kommunestyret vedtar: Formannskapets innstilling til kommunestyret:

SORTLAND KOMMUNE. Budsjett 2017/Økonomiplan Kommunestyret vedtar: Formannskapets innstilling til kommunestyret: SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 16/2047 Dok.nr: 16/21168 Arkiv: Saksbehandler: Herløy Schultz Holm Dato: 15.11.2016 Budsjett 2017/Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 01.12.2016 Sak: 165/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/1221 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017 2020 Behandling: Rådmannen

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.11.2015 og 10.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 og 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 08:30-13:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Vidar Bjørkli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 22.12.2016 2016/325-17080/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722035 Økonomirådgiver

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Formannskapssalen 08.12.2015 10:30

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Formannskapssalen 08.12.2015 10:30 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Formannskapssalen 08.12.2015 10:30 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Stabburet, 3. etg., Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tidspunkt: 09:00 FRA SAKSNR: 13/13 TIL SAKSNR: 16/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 4

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 25.11.2016 2016/325-15567/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722035 Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav

Detaljer

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV: Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019 SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 132/15 den 10.12.2015. Behandling: Delt ut: - Underskrifter

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11. Side 1 av 11 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.2011 Møtetidspunkt: 19 21.50. Følgende representanter

Detaljer

Ola Bjørkøy Olaug Muan Stein Elshaug

Ola Bjørkøy Olaug Muan Stein Elshaug MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 25.11.2014,kl. 09:00 13.30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 21.11.2014. Møte med sakliste ble kunngjort på kommunens

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 30.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 002/16-004/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2009 Tid: 08.00 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Varamedlemmer: Mette Seljenes,

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer