utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1]"

Transkript

1 Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1]

2 Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold Besøksadresse: Statens hus Vogtsgate 17, Moss Telefon: Org.nr: Design omslag og grafisk profil: Aina Griffin. Layout og grafisk produksjon: 07-Gruppen AS. Informasjonsrådgivning og språkbearbeiding: Vibeke Weibell Eliassen. Bilder: Forsidebilde: En vakker del av Kråkstadelva ved Grønstvet. Foto: Helga Gunnarsdóttir Side 3: Vår ved Rødsund. Foto: Vibeke Weibell Eliassen Side 4: Vårstemning på Vestre Kjærnes. Foto: Vibeke Weibell Eliassen Side 11: Buffersone langs Lødengfjorden. Foto: Vibeke Weibell Eliassen [2] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

3 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Formål Partnere i vannområdeutvalget Styrets sammenstetning Observatører Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling Ytre miljø Økonomi Bevilgning fra Klima- og forurensnings direktoratet (KLIF) i Garminfondet Avløpstiltak Jordbrukstiltak Jordbruksprosjekt rundt vestre Vansjø Vannområdeutvalget Morsa Resultatregnskap Vannområdeutvalget Morsa Balanse Regnskap for bevilgninger fra KLIF Vedlegg 1 Revisjonsrapport Vannområdeutvalget Morsa Vedlegg 2 Revisjonsrapport KLIF midler Vedlegg 3 Rapportering Årsplan Vedlegg 4 Temaark Vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [3]

4 Årsmelding for 2010 Formål Vannområdeutvalget Morsa skal være et aktivt samarbeidsorgan for lokale og regionale myndigheter og andre interessenter i vassdraget for å forbedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget. I henhold til EUs Rammedirektiv for vann skal Morsa bidra til helhetlig vannforvaltning. Dette krever aktiv samordning av tiltak og virkemidler mellom alle berørte sektorer og myndigheter. Morsa er utpekt som pilotprosjekt for praktisk gjennomføring av EUs rammedirektiv for vann. Høsten 2010 er vannområdeutvalgets funksjonstid er forlenget til Fra er vannområdeutvalgets mandat utvidet til også å gjelde Hølenvassdraget med kystområdene. Partnere i vannområdeutvalget Kommunene; Ski, Enebakk, Hobøl, Spydeberg, Våler, Rygge, Råde og Moss, samt Oslo (med observatørstatus), fylkesmennene i Østfold og Oslo/Akershus, fylkeskommunene i Akershus og Østfold, Mattilsynet Ytre Østfold og NVE Region øst. Følgende brukerinteresser er representert som observatører: Østfold og Akershus bondelag, Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold, Vansjø grunneierlag, Peterson/Moss Brukseierforening og MOVAR. Styrets sammenstetning Kjell Løkke leder (Råde kommune), Georg Stub nestleder (Ski kommune), Håvard Hornnæs (Fylkesmannen i Østfold), Trond Løfsgaard (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Dag Bjerke (Enebakk kommune), Kjerstin Wøyen Funderud (Våler kommune), Britt Gulbrandsen (Spydeberg kommune), Paul Erik Krogsvold (Moss kommune), Inger-Lise Skartlien (Rygge kommune), Håvard Jensen (Hobøl kommune), Lars Salvesen (Akershus fylkeskommune), Per Inge Bjerknes (Østfold fylkeskommune), Bjarne Jevne (NVE), Trond-Reidar Bukholm (Mattilsynet Ytre Østfold). Observatører Jan Olav Nybo (Oslo kommune), Jens Anstensrud (Østfold og Akershus bondelag), Øivind Paulshus (Vansjø grunneierlag), Erling Berg (MOVAR), Lars Flatebø (Moss Brukseierforening/Peterson Linerboard)/ikke møtt, Mariana Oberti og Ole Håkon Heier (Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold). Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling Utvalget har én ansatt, daglig leder Helga Gunnarsdóttir. Hun har kontorplass hos Fylkesmannen i Østfold. Ved årets slutt besto styret av 14 personer; 11 menn og 3 kvinner, og hadde fem observatører som alle er menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende og det har ikke vært skader eller ulykker i Ytre miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Økonomi Økonomien til Vannområdeutvalget Morsa er tilfredsstillende. Inntekter fra stat, kommuner og fylkeskommuner er i henhold til budsjettet. Utgiftene er kr lavere enn budsjettert. Administrasjonskostnadene er i all hovedsak i henhold til budsjettet. Under andre kostnader er det følgende forklaringer til mindre forbruk: På posten «Info-tiltak» har en brukt [4] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

5 kr fra øremerkede midler fra SFT (KLIF) som framkommer i balansen. Dessuten er info-tiltak til huseiere med egne avløpsanlegg dekket av KLIFmidler. På posten «Prosjekter i kommunene» har det kommet inn inntekter fra henholdsvis Ski kommune (62 350) som er tilbakebetaling av tilskuddsmidler og Fylkesmannen i Østfold (19 350) som er bidrag til overvåkning. Det har dessuten vært to prosjekt som det ikke har vært etterspørsel etter midler til. Egenkapitalen til Vannområdeutvalget Morsa er god og styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn for avleggelse av årsregnskapet for Funksjonstiden er forlenget til I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Vannområdeutvalget Morsa sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet føres av daglig leder Karen Hagen i Enebakk Produkter. Revisor er Inger Løken Takla hos SMB Revisjon AS. Bevilgning fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) i 2010 I 2010 ble Vannområdeutvalget Morsa, etter søknad, bevilget 4 millioner kroner fra KLIF. Bruken av midlene i 2010 fordeler seg slik: Biologisk overvåkning inkludert marin kartlegging kr Helhetlig avløpskartlegging kr Overvåkning Vansjø-Hobølvassdraget Prosjektstyring, administrasjon og info kr Utredning manøvrering og flom kr Totalt kr Regnskap for midlene finnes på side 7 i årsmeldingen og revisjonsberetningen er vedlagt. Garminfondet Vannområdeutvalget Morsa inngikk i 2008 en kontrakt med bedriften Belanor AS i Rygge. Belanor gir totalt kr over tre år til Garminfondet. Fondet skal støtte tiltak som bedrer vannkvaliteten. I 2010 ble det gitt følgende tilskudd fra fondet: Morsa Grasprodukter BA kr og tilskudd til to fangdammer i Våler på til sammen kr , to fangdammer i Hobøl på til sammen kr , en fangdam i Moss på kr , samt tilskudd til erosjonssikring i Hobølelva og Svinna på til sammen kr Resten av fondets midler kr overføres til utdeling i Avløpstiltak 2010 I 2010 er det gjennomført avløpstiltak i kommunene langs Vansjø-Hobølvassdraget for 30 millioner. Inkludert i beløpet er 40 boliger som har fått oppgradert sitt avløpsanlegg. I kystområdet er det gjennomført avløpstiltak for 70 millioner, ca. halvparten av beløpet er nytt renseanlegg på Hestvold. Av de boligene som hadde separate avløpsanlegg i 1999 er det nå 1915 boliger som tilfredsstiller kravene/har oppgradert sine avløpsanlegg. Det gjenstår tiltak på 297 boliger, av disse er det 83 som har fått utsettelse, 100 som skal knyttes til kommunalt avløp og 114 boliger som skal etterkomme pålegg. I underkant av 20 av disse boligene ligger i Vansjø-kommunene. For øvrig vises det til rapportering årsplan Jordbrukstiltak 2010 Fylkesmennene reviderte i 2009 forskrift for jordarbeiding. Andel stubb har hatt en liten nedgang siden Den ligger på 72 % og representerer et gjennomsnitt for hele vassdraget. I 2010 ble om lag 4 % av arealene høstharvet, sammenlignet med 2 % i Det er 216 km buffersoner og grasdekte vannveier langs vassdraget, og grasareal på flom og erosjonsutsatt jord dekker 4600 daa. Det ble gitt 9,4 millioner i miljøtilskudd via Regionalt Miljøprogram (RMP) fra fylkesmennene. Det er anlagt 5 større fangdammer til en kostnad av 1,5 millioner. For øvrig vises det til rapportering årsplan Jordbruksprosjekt rundt vestre Vansjø Høsten 2007 bevilget Landbruks- og matdepartementet 3,5 millioner til et eget informasjons- og utviklingsprosjekt i jordbruket rundt vestre Vansjø. En million per år ( ) går til ekstra miljøtilskudd til bønder som undertegner miljøkontrakt med Fylkesmannen i Østfold. I 2010 ble det inngått kontakter med 29 av 40 bønder som driver 73 % av jordbruksarealene rundt vestre Vansjø. I 2008 ble det også bevilget 0,5 millioner som ekstra tilskudd til fangdammer i området og totalt 16 fangdammer er nå anlagt. Det er søkt om tilskudd til ytterligere to fangdammer. Fylkesmannen viderefører prosjektet over RMP. For effekt på vannkvalitet vises det til temaark som er vedlagt årsmeldingen. Råde 11. mars 2011 Kjell Løkke Georg Stub Styreleder Nestleder Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [5]

6 Vannområdeutvalget Morsa Resultatregnskap 2010 Vannområdeutvalget Morsa Regnskap 2009 Budsjett 2010 Regnskap 2010 Inntekter Staten: Statlige innskudd via FM/SFT Fylkeskommunene: Østfold Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Kommunene: Enebakk kommune Hobøl kommune Våler kommune Rygge kommune Råde kommune Moss kommune Ski kommune Spydeberg kommune Oslo kommune Annen inntekt Renteinntekter Totale inntekter Bruk av/tilført driftsfond Sum inntekter og bruk av driftsfond Utgifter Administrasjonskostnader Lønn inkl. sos. utgifter, forsikring, etc Bil/møte/telefongodtgjørelse Regnskap og revisjon Overhead (kontorleie, telefon, porto) Seminarer, møter, ekskursjoner Utstyr PC, etc Bøker, rapporter, kontormateriell Totale administrasjonsutgifter Andre kostnader Info-tiltak Delfinansiering prosjekter i kommunene Honorarer innleid hjelp Barn og unge Totalt andre kostnader Totale utgifter Garminfondet Beholdning fra Mottatt til utdeling i Utdelt i Overført til utdeling i [6] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

7 Vannområdeutvalget Morsa Balanse Eiendeler Omløpsmidler Fordringer, til gode mva Fordringer, til gode kontingent Bank Bank skattetrekk Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital (driftsfond) Overført fra tidligere år Tilført fra årets drift Brukt av driftsfond Garminfondet Øremerka midler SFT Sum egenkapital (driftsfond) Kortsiktig gjeld Offentlig gjeld Skyldig lønn Arbeidsgiveravgift av skyldig lønn 705 Øremerkede midler Hølenvassdraget Påløpte kostnader Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital, øremerkede midler og gjeld Regnskap for bevilgninger fra KLIF I 2010 bevilget KLIF fire millioner etter søknad fra Vannområdeutvalget Morsa. Nedenfor følger et regnskap for bruk av midlene. Prosjekt, delprosjekt Forbruk Bevilget 1 Helhetlig overvåkning + sedimentrapport Kartlegging av økologisk tilstand i kystvann Sammenstille fiskeovervåkning i v Vansjø Klassifisering av økologisk tilstand i Morsa Erfaringsoverføring avløp Helhetlig utredning av manøvrering og flom Fullføring infomateriell anleggseiere Administrasjon, prosjektstyring Totalt søknad Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [7]

8 Vedlegg 1 [8] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

9 Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [9]

10 Vedlegg 2 [10] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

11 Vedlegg 3 Rapportering Årsplan 2010 Hovedmål 1. Helhetlig forvaltning av vassdraget og kystområdene i tråd med Vannforskriften Overvåkningsprogrammet er videreført i 2010 etter søknad til Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF). Overvåkning av overflatevann og økologiske parametere i kystområdene er samkjørt med Fagrådet for Ytre Oslofjord. Rapport om økologisk tilstandsklassifisering av elver, bekker og innsjøer er fullført. Daglig leder og flere representanter for kommunene har deltatt på møter i Vannregionutvalget. Daglig leder har deltatt på møter i prosjektlederforum, med vannregionmyndigheten og holdt foredrag på flere statlige samlinger. 2. Rullere handlingsplan for Morsa Ny tiltaksanalyse for jordbrukstiltak er ferdigstilt. På oppdrag fra fylkesmennenes landbruksavdelinger og Statens Landbruksforvaltning (SLF) har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Bioforsk utarbeidet ny kostnadsvurdering av jordbrukstiltak. Miljøgifter i sedimenter i Mossesundet er kartlagt videre i 2010 og kartlegging av økologisk tilstand i kystområder er igangsatt. Handlingsplan for 2011 er fullført og oversendt til vannregionmyndigheten. Det arbeides med Handlingsplan , utkast vil foreligge våren Følge opp tiltaksgjennomføring i Handlingsplan for vestre Vansjø Landbruks- og matdepartementet (LMD) har bevilget midler til et treårig utviklingsprosjekt i jordbruket rundt vestre Vansjø. Dette pågikk ut 2010 under ledelse av Fylkesmannen i Østfold. Fylkesmannen og landbruksforvaltningen i kommunene, samt daglig leder har deltatt aktivt. Bioforsk har fått i oppgave av LMD å delta i prosjektet og utføre forsøk sammen med Forsøksringen, samt sørge for rapportering. Av bøndene har 29 av 40 tegnet kontrakter for 73 % av arealene. Disse ligger i stubb. Areal med buffersone og gras har økt siden Fosforgjødslingen rundt vestre Vansjø er redusert med ca 75 % siden Det er anlagt 16 fangdammer rundt vestre Vansjø, og ytterligere to er omsøkt. Det er avholdt et oppsummeringsmøte med bøndene. Fylkesmannen i Østfold vil videreføre miljøkontraktene via Regionalt Miljøprogram (RMP). Opprydding av separate avløp er fullført. Våler kommune har startet et større arbeid med avløpsledninger på Dammyr og Moss kommune arbeider videre med separering i nedbørfeltet til Mosseelva. Moss kommune har bidratt til planlegging av overvannsrensing ved Tykkemyr. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [11]

12 Sektorovergripende tiltak Delmål Delta i samarbeid med Aksjon Jærvassdrag og Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF). > Status To samarbeidsmøter er avholdt. Søke KLIF om finansiering av nødvendige utredninger og overvåkning i vassdraget. > Status Søknad ble oversendt i februar 2010 og KLIF bevilget fire millioner til følgende: Helhetlig overvåkning av elver, bekker og innsjøer. Kartlegging av økologisk tilstand i kystvann. Sammenstilling av fiskeovervåkning i vestre Vansjø. Klassifisering av økologisk tilstand i Morsa. Erfaringsoverføring mindre avløpsanlegg til Driftsassistansen i Østfold. Helhetlig utredning av manøvrering og flom. Administrasjon og info. Delta aktivt som pilotprosjekt for praktisk gjennomføring av EUs vanndirektiv. > Status Deltatt på møter i Prosjektlederforum som nå er formalisert av Vannregionmyndigheten. Daglig leder og andre har holdt foredrag, tatt imot besøk og svart på henvendelser. Heldagsbesøk med flere foredrag og gårdsbesøk: Ullensaker kommune, Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning (NILF), Svenske Bondelaget, Aquarius (fem land rundt Nordsjøen) Samarbeide videre med Vansjø grunneierlag om forvaltning av fiske - bestandene i Vansjø. > Status Prøvefiske og ekkoloddundersøkelser i vestre Vansjø er gjennomført på oppdrag fra Vansjø grunneierlag. Rapport som oppsummerer overvåkning og dokumenterer endring av fiskebestandene er under utarbeidelse og finansieres av KLIF. Rapporten ferdigstilles våren Mange årsklasser av gjørs er fanget i Vestre Vansjø. Foto: Åge Brabrand Delta i samarbeid om miljøgifter i Mossesundet. > Status Kartlegging av miljøgifter og vurdering av forurensningens miljørisiko er fullført og områder med behov for tiltak er ytterligere avgrenset. Undersøkelsene av fisk og skalldyr i Mossesundet, er fullført og viste at miljøgiftkonsentrasjonene var lave. Foreløpig kildesporing av miljøgifter fra land er ferdigstilt. Overvåkning Delmål Etablere en overvåkningsgruppe med fagfolk fra kommunene og begge fylkesmennene. > Status Overvåkningsgruppen er etablert og består av miljøvernrådgivere eller tilsvarende i kommunene og fylkesmennenes miljøvernavdelinger. Gruppen har hatt to møter/seminarer og er plassert på organisasjonskartet. [12] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

13 Gjennomføre en helhetlig overvåkning av vassdraget. > Status Helhetlig overvåkning av vassdraget er videreført med støtte fra KLIF. Klorofyll-a Fullføre rapport om økologisk klassifisering. > Status Rapport om klassifisering av økologisk tilstand i Morsa er fullført med støtte fra KLIF. Gjennomføre kartlegging av økologisk tilstand i kystvann. > Status Kartlegging av økologisk tilstand i kystvann er igangsatt med støtte fra KLIF. Rapportering ferdigstilles våren Sætertjernet Bindingsvann Langen Vågsvannet Mjær Sæbyvannet Storefjorden Vanemfjorden Grepperødfjorden Sammenstille fiskeovervåkning i vestre Vansjø. > Status Sammenstilling av fiskeovervåkning i vestre Vansjø er igangsatt med støtte fra KLIF. Rapport ferdigstilles våren Vansjø grunneierlag har bekostet prøvefisket i Økologisk tilstandsklassifisering av klorofyll-a (mål for algevekst) i innsjøer i Sort linje viser miljømålet på 0,6. Figur: NIVA Gjøre overvåknings- og tilstandsdata kjent via faktaark, rapporter og foredrag. > Status Overvåkningsrapport og tilhørende faktaark er oversendt kommunene med kommentarer knyttet til den aktuelle kommunen. Daglig leder og flere forskere har holdt foredrag om tema. Flom og erosjon Delmål Samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og kommunene om gjennomføring av pilotprosjekt mot erosjon i Hobølelva og planlegging av prosjekt i Svinna og Kråkstadelva. > Status NVE har gjennomført to pilotprosjekter i Hobøl. NVE har planlagt et pilotprosjekt langs Svinna. Våler kommune og Garminfondet har satt av midler til tiltaket. På grunn av høringsprosess og manglende midler kan NVE ikke gjennomføre tiltaket i Det er enighet med NVE om at før tiltak kan planlegges langs Kråkstadelva må det gjennomføres en skånsom men målrettet skjøtsel av kantvegetasjon. Samarbeide med NVE og Vansjøkommunene om utarbeidelse av flomsonekart. > Status NVE har ferdigstilt et flomsonekart for Moss og deler av Rygge. Det mangler fortsatt godt nok kartgrunnlag for Råde og Våler. Når laserdata med detaljert høyde (eller en meter koter) foreligger for alle kommunene, kan NVE lage terrengmodell og flomsonene for 200-årsflom som en fil. Denne digitale fila overleveres alle kommuner og andre til bruk i deres kartverktøy. NVE vil da bidra med den digitale flomsonen for 200-årsflom for Vansjø. Erosjonssikring ved Hobølelva. Foto: Ahmed Reza Naserzadeh Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [13]

14 Oppsummere forsøk med manøvrering av Vansjø som et grunnlag for en eventuell søknad til NVE om endring av manøvreringsreglementet. > Status KLIF har bevilget kr til helhetlig utreding av manøvrering og flom. Utredningen er lyst ut og arbeidet startet opp i november med planlagt ferdigstillelse i april Moss kommune har søkt om forlengelse av midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet. Bidra til utredning av løsning på flomproblematikken i Vansjø. > Status Se over. Landbruk Delmål Jordbruk Avholde 1-2 dialogmøter med fylkes- og lokalbondelag. > status Er ikke gjennomført men det har vært uformell kontakt over telefon og i andre møter. I tillegg har fylkesmennene hatt møter med bondelagene. Vannområdeutvalget har vedtatt at bondelagene inviteres til en egen referansegruppe til temagruppe landbruk % stubb Ski og Ås Rygge, Råde Våler Hobøl og Enebakk og Moss Spydeberg Andel kornareal i 2010 som ikke jordarbeides om høsten (stubb). Rød linje viser målsettingen. Figur: Fylkesmann i Østfold Buffersoner og vannvei i km Ski og Ås Rygge, Råde Våler Hobøl og Enebakk og Moss Spydeberg Buffersoner og vannveier i 2010 målt i kilometer. Figur: Fylkesmann i Østfold Øve aktivt påtrykk for å sikre tilstrekkelig økonomiske midler til fosforreduserende tiltak. > status Ingen ekstraordinær aktivitet. Forsterket innsats i tiltaksarbeidet innen jordbruket; redusert jordarbeiding, fangdammer, buffersoner, hydrotekniske tiltak. > status Fylkesmennene reviderte i 2009 forskrift for jordarbeiding. Andel stubb har hatt en liten nedgang på tre prosent siden i fjor og ligger på 72 % som et gjennomsnitt for hele vassdraget. Om lag fire prosent av arealene høstharves mot to prosent i fjor. Det er 216 km med buffersoner og grasdekte vannveier langs vassdraget og grasareal på flom og erosjonsutsatt jord dekker 4600 daa. Det gis 9,4 millioner i miljø tilskudd via Regionalt Miljøprogram (RMP) fra fylkesmennene. Det er anlagt fem større fangdammer til en kostnad av 1,5 millioner. Bidra til erfaringsutveksling mellom kommunene og bøndene angående buffersoner. > status Er tatt opp i temagruppe landbruk og må arbeides med videre. Økt fokus og forståelse for betydningen av velfungerende/nye hydrotekniske anlegg. > status To fordrøyningsdammer er anlagt i Våler. Seks hydrotekniske anlegg er anlagt i Ski og Våler til total kostnad på 0,4 millioner. [14] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

15 Bidra til helhetlig fangdamplanlegging i Hobøl i tråd med erfaringer fra Kråkstad og vestre Vansjø. > Status Fangdamplanlegging i Hobøl er i gangsatt og i løpet av året er to dammer/erosjons prosjekt planlagt. Flere dammer er under planlegging. Arbeide for alternative/ekstensive driftsformer. Støtte og samarbeide med Morsa-grasprodukter BA. > Status Morsa-grasprodukter BA har mottatt kr i driftsstøtte fra Morsa, og et tilsvarende beløp fra Garminfondet og Våler kommune (SMILmidler). Daglig leder og landbrukskontorene har deltatt på møter. Utfordringene med grasproduksjon på flomutsatte arealer er tatt opp i Vannområdeutvalget og oversendt til fylkesmennene. Sende ut infoskriv om redusert P-gjødsling med resultater fra vestre Vansjøprosjektet. > Status Det er avholdt stort fagmøte om tema våren Da det ikke var faglig enighet om saken ble den satt på vent. Fylkesmannen i Østfold har imidlertid satt fokus på viktigheten av redusert P-gjødsling på forsiden og inne i infohefte til RMP Antall da gras på flom- og erosjonsutsatt areal Ski og Ås Rygge, Råde Våler Hobøl og Enebakk og Moss Spydeberg Antall da gras på flom- og erosjonsutsatt areal i Figur: Fylkesmann i Østfold Bidra til målretting av virkemidler i områder med høyt fosforinnhold i jorda, spesielt husdyrbruk og grønnsaksarealer. > Status Rapport og kart om fosforstatus i jord er ferdigstilt og oversendt landbrukskontorene og fylkesmennene som et arbeidsverktøy for mer målrettet forvaltning. Saken er belyst i flere fora blant annet fagmøte om redusert P-gjødsling og nasjonal fagsamling for landbruksavdelingene. Prøve ut P-indekskalkulator. > Status Bioforsk har gjort kalkulatoren tilgjengelig over nettet til bruk for bøndene og forvaltningen. Avgi høringsuttalelse til revisjon av Gjødselvareforskriften. > Status Landbruk- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) startet i november 2009 en prosss om revisjon av gjødselvareforskriften. Morsa har i samarbeid med landbrukskontorene sendt innspill til Mattilsynet i forkant av prosessen. Det samme har fylkesmennene gjort. Høringen er ikke gjennomført. Delta i jordbruksprosjekt rundt vestre Vansjø. Bidra til evaluering og videreføring. > Status Se hovedmål 3. Fylkesmannen i Østfold viderefører miljøkontraktene og Bioforsk arbeider med evaluering. Avholde infomøter om miljøtiltaket innen jordbruket langs kystbekkene. > Status Er utsatt til våren Landbrukskontoret i Moss Rygge og Råde har i samarbeid med bondelagene hatt fokus på redusert jordarbeiding i pressen. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [15]

16 Klima Synliggjøre synergieffekter mellom tiltak for bedre vannkvalitet og mindre utslipp av klimagasser. > Status Er synliggjort i RMP. Arbeide for å tilpasse jordbruksdrifta til klimaendringer. > Status Vestre Vansjø inngår i interregprosjektet Aquarius med fokus på klimaendinger og jordbruksdrift. Fylkesmannen og kommunene har deltatt aktivt. Synliggjøre sammenfallende interesser mellom bioenergi (halm, skogavfall, gras, grønsaksavfall, kantsoner, siv) og vannmiljø. > Status Kommunene har utarbeidet klima- og energiplaner. Fylkesmannen og kommunene deltar i prosjektet Biogass Østfold Fylkesmannen i Østfold har fått midler fra SLF til å utarbeide klimanyttemodell for avfall og gjødsel. Skog og friluftsliv Få til beplantninger (vegetasjonssoner) langs vassdraget i andre kommuner enn Våler. > Status Nedleggelse av Prestebakke planteskole og stor arbeidsbyrde på landbrukskontorene gjør at arbeidet er vanskelig å prioritere. Bidra til skjøtselstiltak av eksisterende vegetasjonssoner langs vassdraget. > Status Det har vært prosess høsten 2010 for å få til pilotprosjekt langs Kråkstadelva. Fortsatt fokus på tiltak i skogbruket som virker positivt på vannkvaliteten. > Status Se under. Kommunene gir tilskudd til vannmiljøtiltak i skogbruket. Illustrasjon fra foredrag om skogbruk og vann. Under: Velutviklet kantsone mellom Bjersrud og Østby viktig for livet i Kråkstadelva. Foto: Vibeke Weibell Eliassen Lage mal for foredrag om skogbruk og vann. > Status Skogbrukssjefen i Våler holdt foredrag på Vannmiljøkonferansen og foredragsmal er ferdig. Få til samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt. > Status Har ikke vært prioritert. [16] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

17 Avløp Delmål Spredte avløp på boliger og hytter Fullføre opprydding av separate avløp med unntak av dispensasjoner på grunn av sosiale forhold og tilknytning til større kommunale prosjekt. > Status Det er gjennomført private avløpstiltak langs Vansjø- Hobølvassdraget for 10 millioner kroner i Inkludert i beløpet er ca. 40 boliger som har fått oppgradert sitt avløpsanlegg. Av de boligene som hadde separate avløpsanlegg i 1999 er det nå 1915 boliger som tilfredsstiller kravene eller har oppgradert sine avløpsanlegg. Det gjenstår tiltak på 297 boliger, av disse er det 83 som har fått utsettelse, 100 som skal knyttes til kommunalt avløp og 114 boliger som skal etterkomme pålegg. I underkant av 20 av disse boligene ligger i Vansjø-kommunene. I kystområdet er det gjennomført private avløpstiltak for 10 millioner. Igangsette pålegg til spredt bebyggelse i kystområdene. > Status Arbeid pågår i Moss og Rygge, ikke igangsatt i Råde. Utarbeide kort infobrosjyre til teknisk administrativ veileder til forskriften. > Status Er ikke gjennomført. Samarbeide med Driftsassistansen i Østfold og kommunene om tilsyn og kontroll av separate avløpsanlegg. > Status Driftsassistansen i Østfold har foretatt tilsyn av 63 anlegg i Enebakk og 242 anlegg Hobøl. Resultatene danner grunnlag for videre håndtering av avvik og annen oppfølging. Arbeidet fortsetter i Søke KLIF om midler til kunnskapsoverføring vedrørende prøvetaking/kontroll av separate avløpsanlegg og evaluering av resultatene. > Status KLIF bevilget kr til tiltaket som gjennomføres av Eikum Miljøteknologi. Evaluering av de første resultatene pågår våren Rapport om prøvetaking av anleggene er ferdigstilt. Inspeksjon av renseanlegg. Foto: Helga Gunnarsdóttir Kartlegging/kontroll av vann og avløp på hytter. > Status Det er ulik status på arbeidet i kommunene noe som vanskeliggjør eksakt rapportering. Gi pålegg om opprydding i utslipp fra hytter. > Status Våler arbeider videre med pålegg. I de øvrige kommunene varierer situasjonen. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [17]

18 Kommunalt avløp Gjennomføre felles rapportering om tap fra kommunalt avløpsnett i > Status Ikke gjennomført da rapportering for 2008 fortsatt mangler i noen av kommunene. Følge opp rapport og anbefalinger om kartlegging av feilkoblinger. > Status Følges til en viss grad opp av kommunene. Bidra til gjennomføring av ytterligere tiltak innen kommunalt avløp. > Status Kommunale avløpstiltak for 16 millioner er gjennomført i Vansjø-Hobølvassdraget. I kystområdene er det gjennomført avløpstiltak for 65 millioner, hvorav 35 millioner er tiltak på Hestvold renseanlegg i Råde. Andre tiltak Følge opp rapportering og resultatkontroll i henhold til vedtatte planer. > status Er gjennomført. Øke interessen for klimatilpasninger innen avløpssektoren. > status Rapport fra klimatilpasningsutvalget er sendt ut og tema er tatt opp i temagruppe avløp. Følge opp planer om overvannsrensing rundt vestre Vansjø. > status Moss kommunale brannvesen har utarbeidet plan for rensebasseng ved Tykkemyr i Nesparken. Rensedammen er anlagt våren Til venstre: Rensedam for overvann fra Tykkemyr avfallsfylling. Under: Klart vann i utløpskum etter skjellsandfilter. Foto: Øyvind Femtegjeld [18] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

19 utgitt av vannområdeutvalget morsa Husbank Avholde møte mellom husbank- og avløpsansvarlige i kommunene. > status Det har ikke vært behov for et slik møte da det fortsatt ikke er søknader om midler. Informasjon Holde foredrag. > Status Kjerstin W. Funderud holdt foredrag på direktoratenes samling for fylkesmenn og fylkeskommuner 27. januar. Peder Unum, Sven O. Martinsen, Tyra Risnes og Øivind Paulshus holdt foredrag på Nasjonal Vannmiljøkonferanse mars. Daglig leder har holdt følgende eksterne foredrag: Hos Fylkesmannen i Østfold under besøk fra vannregioner i Bulgaria, seksjonsmøte hos Bioforsk, Nasjonal vannmiljøkonferanse, årsmøte i Morsa Grasprodukter BA, Vannregionutvalgsmøte , SLFs vannforskriftssamling for landbruksavdelingene på Selbu og på samling for miljøvernavdelingene på Værnes. Nyttige huskeregler Vær obs på hva du heller i vasken og toalettet! Bruk bare fosfatfrie vaskemidler til oppvaskmaskinen se etter Svanemerket og fosfatfritt Bruk rist over sluk i oppvaskkummen Ikke hell matrester eller kaffegrut i vasken Nyttige huskeregler for deg med eget renseanlegg Vær obs på hva du heller i vasken og toalettet! Bruk bare fosfatfrie vaskemidler til oppvaskmaskinen se etter Svanemerket og fosfatfritt på pakken Bruk rist over sluk i oppvaskkummen Ikke hell matrester eller kaffegrut i vasken Ikke bruk kjemiske avløpsåpnere som for eksempel «Plumbo» når avløpet er tett bruk heller kokende vann eller mekanisk rengjøring (staking) Ikke hell olje, løsemidler eller flytende fett i avløpet Ikke bruk antibakterielle såpeprodukter eller blekemidler som for eksempel Klorin det dreper bakteriene i renseanlegget Ikke bruke kjemiske avløpsåpnere som for eksempel «Plumbo» når avløpet er tett bruk heller kokende vann eller mekanisk rengjøring Utarbeide infomateriale til eiere av avløpsanlegg. > Status Infomateriale er utarbeidet og vil foreligge i trykket versjon på nyåret. KLIF har støttet utgivelsen. Ikke hell olje, løsemidler eller flytende fett i avløpet Ikke bruk antibakterielle såpeprodukter eller blekemidler som for eksempel Klorin det dreper bakteriene i renseanlegget Arrangere seminar/workshop om: Små avløpsanlegg forvaltning og teknologi. > Status Seminar og workshop med henholdsvis 60 og 30 deltakere fra Norge og Norden ble arrangert mars med støtte fra KLIF. Ikke kast hår, bleier, bind, vårsevietter eller Q-tips i toalettet det kan føre til tilstopping og problemer i anlegget Spar på vannet, spar penger, spar miljøet! Reparer kraner og toalettsisterner som lekker Bruk vannbesparende dusjhoder og toaletter det reduserer både bruk av kjemikalier og strømforbruket Arrangere infomøter for eiere av avløpsanlegg. > Status Vil bli tatt opp med kommunene på nyåret når infomateriellet er ferdigstilt. Spre klesvasken over flere dager da unngår du overbelastning av renseanlegget Ikke tøm hele badekaret på en gang for mye og for varmt vann forstyrrer rensingen Vannområdeutvalget Morsa er en videreføring av Morsa-prosjektet som startet i Det er et samarbeid mellom kommuner, regionale myndigheter og bruker interesser for å bedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobøl vassdraget. Fra 2011 inkluderer samarbeidet også Hølenvassdraget med kystområder. Morsa er utpekt av Miljøverndepartementet som et pilotprosjekt for praktisk gjennomføring av EUs Rammedirektiv for vann. Partnere i Vannområdeutvalget Morsa er: Enebakk, Ski, Spydeberg, Hobøl, Våler, Moss, Rygge, Råde, Vestby, Ås og Frogn kommuner. Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Oslo/ Akershus, Østfold fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, NVE og Mattilsynet. Observatører: Oslo kommune, Østfold og Akershus Bondelag, Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), MOVAR, Vansjø grunneierlag og Moss Brukseier forening. Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset, 1592 Våler i Østfold Kontoradresse: Statens Hus, Vogtsgate 17, Moss Telefon: Ikke kast hår, bleier, bind, våtservietter eller Q-tips i toalettet det kan føre til tilstopping og problemer i renseanlegget Spar på vannet, spar penger, spar miljøet! Reparer kraner og toalettsisterner som lekker Bruk vannbesparende dusjhoder og toaletter det reduserer både bruk av kjemikalier og strømforbruket Spre klesvasken over flere dager da unngår du overbelastning av renseanlegget Ikke tøm hele badekaret på en gang for mye og for varmt vann forstyrrer renseprosessen Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger med små avløpsrenseanlegg Utgi brosjyre til lokal avløpsforskrift. > Status Har ikke vært prioritert. Sende infohefte om skogbruk og vann til videregående skoler (naturbruk) og andre interesserte. > Status Er ikke sendt til skolene. Det har vært en del etterspørsel etter rapporten og den er delt ut på Vannmiljøkonferansen. Utarbeide faktaark. > Status Faktaark om vannkvaliteten er utarbeidet og oversendt til kommunene samt innarbeidet i årsmelding som er oversendt kommunestyrene. Forsiden til infohefte om små avløpsanlegg og «Nyttige huskeregler for deg med eget avløpsanlegg». Oppdatere inkludert rapporter. > Status Er gjennomført. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [19]

20 FAKTA 2011 VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA Hobølelva øverst, foto: Eva Skarbøvik/Bioforsk. Vågvannet nederst, foto: Sigrid Haande/NIVA f Figuren viser økologisk tilstandsklasse for klorofyll-a (gir et mål på algevekst), total fosfor og total nitrogen i innsjøer i Morsa, her vist med kakediagram. Klassifiseringssystemet iht. Vannforskriften har fem tilstandsklasser: Svært god (blå), god (grønn), moderat (gul), dårlig (oransje) og svært dårlig (rød; ikke representert blant innsjøene). Tilstanden i Vansjø-Hobølvassdraget 2010 En viktig del av arbeidet til Vannområdeutvalget Morsa er å overvåke innsjøer og elver i Vansjø-Hobølvassdraget. Her får du resultatene av denne overvåkningen i kortversjon. Forbedringen av vannkvaliteten i vestre Vansjø fortsatte i Både fosfornivået og mengden alger er redusert, og de siste ni årene har fosforinnholdet i vestre Vansjø vist en nedadgående trend. Fosfortallene har ikke vært lavere siden Denne forbedringen kan knyttes til at fosfortilførslene fra bekkene rundt det vestre bassenget også er redusert de siste årene. Tiltakene som er igangsatt ser derfor ut til å gi en positiv utvikling i innsjøen. I østre del av innsjøen er det Hobølelva som har de største tilførslene av fosfor, og denne elva reagerer relativt kraftig på variasjoner i værforholdene: Økt vannføring i elva gir økt erosjon blant annet i elvebredden, noe som fører til at fosforrike partikler transporteres ned til Storefjorden. I 2010 ble dette forverret av flere anleggsarbeider i og langs vassdraget. Vi ser derfor at tilførslene av fosfor i denne delen av vassdraget ikke gikk ned. Vannkvaliteten i innsjøene i nedbørfeltet varierer, med god tilstand i Sætertjernet og Vågvannet, moderat tilstand i Bindingsvannet, Langen, Mjær, Storefjorden og Vanemfjorden, og dårlig tilstand i Sæbyvannet og Grepperødfjorden. Overvåkingen av vassdraget utføres av Bioforsk (elver, bekker) og NIVA (innsjøer) i oppdrag for Vannområdeutvalget Morsa. Undersøkelsene er finansiert av Klima og forurensingsdirektoratet (Klif). Resultatene er i sin helhet rapportert i Skarbøvik, E., Bechmann, M., Rohrlack, T. & Haande, S Bioforsk Rapport Vol. 6. Nr. 31. [20] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1]

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold

Detaljer

Systematisk arbeid med oppgradering av separate avløpsanlegg eksempel fra Morsa Helga Gunnarsdóttir daglig leder Vannområdeutvalget Morsa

Systematisk arbeid med oppgradering av separate avløpsanlegg eksempel fra Morsa Helga Gunnarsdóttir daglig leder Vannområdeutvalget Morsa Systematisk arbeid med oppgradering av separate avløpsanlegg eksempel fra Morsa Helga Gunnarsdóttir daglig leder Vannområdeutvalget Morsa 2500 2 300 2000 1500 1000 700 500 0 270 P 2001 P nå P når alle

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa 21 05 2012 Flom i Hobølelva i september 2011. Foto: Landbrukskontoret i Hobøl 1 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringer i vannområde Morsa

Detaljer

Erfaringer med overvåking og forvaltning av cyanobakterier i Vansjø

Erfaringer med overvåking og forvaltning av cyanobakterier i Vansjø Erfaringer med overvåking og forvaltning av cyanobakterier i Vansjø Av Knut Bjørndalen (Moss kommune) med bidrag fra Johnny Sundby (MOVAR) og Torhild Wessel-Holst (miljørettet helsevern, Moss kommune)

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA

REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA Tid: Mandag 8. juni 2015 kl 09.00, båttur og lunsj etter møtet Sted: Viken hotell Vansjø Innkalt: Med stemmerett: Reidar Kaabbel Våler (leder), Anne Kristine

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

Kommunene: Myndighet og medspiller i vannforvaltningen

Kommunene: Myndighet og medspiller i vannforvaltningen Kommunene: Myndighet og medspiller i vannforvaltningen Erfaringer fra Morsa-samarbeidet Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp) Hva jeg skal snakke om: Samarbeid er viktig Kommunen som medspiller

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Et kritisk blikk på overvåkingsprogram for kjemiske støtteparametre i elver og bekker: Gir de den informasjon vi trenger?

Et kritisk blikk på overvåkingsprogram for kjemiske støtteparametre i elver og bekker: Gir de den informasjon vi trenger? Et kritisk blikk på overvåkingsprogram for kjemiske støtteparametre i elver og bekker: Gir de den informasjon vi trenger? Vannforeningen 25 oktober 2010 Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø Foto: E. Skarbøvik

Detaljer

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Erik Johannessen, Tor Gunnar Jantsch Hur säkerställer vi drift och skötsel

Detaljer

Vannmiljø og Matproduksjon

Vannmiljø og Matproduksjon Vannmiljø og Matproduksjon 29. oktober 2014 Bjørn Gimming, styremedlem i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! 02.11.2014 1 Målrettet jobbing med vann i jordbruket 1970-tallet: Mjøsaksjonen miljø kom

Detaljer

Jordbrukets sektor. Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram. 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver. Vi får Norge til å gro!

Jordbrukets sektor. Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram. 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver. Vi får Norge til å gro! Jordbrukets sektor Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver Vi får Norge til å gro! 14.10.2014 1 Historisk Perspektiv Jordbruk i Norge startet for 6000

Detaljer

Ti års erfaring med kunnskapsbasert og kollektiv handling for renere Vansjø

Ti års erfaring med kunnskapsbasert og kollektiv handling for renere Vansjø Ti års erfaring med kunnskapsbasert og kollektiv handling for renere Vansjø Foredrag på workshop Eutropia 27.02. 2009 Helga Gunnarsdóttir, Vannområdeutvalget Morsa Vannområde Morsa 2500 2 300 2000 1500

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i

Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i Temagruppe landbruk Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i jord Det er stor variasjon, tilfeldige

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2010

VA-dagene Innlandet 2010 VA-dagene Innlandet 2010 Vannområde Hunnselva i lys av EU s Rammedirektiv Status Oppfølging Einar Kulsvehagen Virksomhetsleder Teknisk drift Gjøvik kommune Vanndirektivet Rammedirektivet for vann EU s

Detaljer

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Spredt avløp Oppgradering av mindre avløpsanlegg Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Prosjekt: Kontroll og opprydding Tidligere hovedplan avløp 1998-2001 Arbeidsmål: Storsjøen med tilhørende

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/227 Sakstittel: HØRINGSUTTALELSE - UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA/INDRE OSLOFJORD K-kode: K54 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling:

Detaljer

Overvåking Vansjø/Morsa 2012-2013

Overvåking Vansjø/Morsa 2012-2013 Bioforsk Rapport Vol. 9 Nr. 35 2014 Overvåking Vansjø/Morsa 2012-2013 Resultater fra overvåking av innsjøer, elver og bekker i perioden oktober 2012 - oktober 2013 Eva Skarbøvik, Sigrid Haande, Marianne

Detaljer

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG v/simon Haraldsen, Fylkesmannens miljøvernavd. i Oslo og Akershus 12. oktober 2009 NY VANNFORVALTNING I NORGE FRA 2007 VANNDIREKTIVET

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Hva vet vi om Vansjø i dag og hva trengs det mer kunnskap om?

Hva vet vi om Vansjø i dag og hva trengs det mer kunnskap om? Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 188 2013 Hva vet vi om Vansjø i dag og hva trengs det mer kunnskap om? Rapport fra workshop om Vansjø, oktober 2013 Eva Skarbøvik (Red.) Forsidefoto: Knut Bjøndalen Hovedkontor/Head

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MORSA 2002 2005. En sammenstilling av kommunenes og landbrukets planer

HANDLINGSPLAN FOR MORSA 2002 2005. En sammenstilling av kommunenes og landbrukets planer HANDLINGSPLAN FOR MORSA 2002 2005 En sammenstilling av kommunenes og landbrukets planer Vedtatt i Hovedstyret for Morsa-prosjektet 28. februar 2003 Handlingsplan for Morsa 2002-2005 2 Forord Handlingsplan

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6166-2011. Klassifisering av økologisk tilstand i elver og innsjøer i Vannområde Morsa iht. Vanndirektivet

RAPPORT L.NR. 6166-2011. Klassifisering av økologisk tilstand i elver og innsjøer i Vannområde Morsa iht. Vanndirektivet RAPPORT L.NR. 6166-2011 Klassifisering av økologisk tilstand i elver og innsjøer i Vannområde Morsa iht. Vanndirektivet Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Forvaltningsarbeidet. Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde

Forvaltningsarbeidet. Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde Forvaltningsarbeidet Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde Haldenvassdraget vannområde 4 kommuner 15 mil langt Aurskog-Høland 190 000 dekar dyra mark 4000 boliger uten godkjente renseløsninger (2008)

Detaljer

Hvordan jobber vi i PURA?

Hvordan jobber vi i PURA? PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Hvordan jobber vi i PURA? Innlegg for Faggruppe Vannkvalitet og vassdragsbruk, vannområde Glomma Sør, 19.11.2015 Anita Borge prosjektleder

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER i forbindelse med utslippskontroll av avløpsanlegg i spredt bebyggelse utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

Hvilke verktøy har vi i jordbruket?

Hvilke verktøy har vi i jordbruket? Hvilke verktøy har vi i jordbruket? Norges Bondelag 13.10.2014 Johan Kollerud, Landbruksdirektoratet Kort om status mht påvirkning fra jordbruk (Vann-Nett mm) Utfordringer mht avrenning landbruk(bl.a.

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten Buskerud fylkeskommune Vannregionmyndigheten for vannregionen Vest-Viken Hilde Reine Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 14/3097-3

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Anita Borge, prosjektleder PURA Liv Kjersti Hjerpeton, Frogn kommune LKH Stig Bell, Oppegård kommune SB Knut Bjørnskau,

Detaljer

NOTAT. Overvåking av Haldenvassdraget 2013. Hemnessjøen, Foto: NIVA

NOTAT. Overvåking av Haldenvassdraget 2013. Hemnessjøen, Foto: NIVA NOTAT Overvåking av Haldenvassdraget 2013 Hemnessjøen, Foto: NIVA Forord Haldenvassdraget vannområde har som mål å bedre vannkvaliteten i vassdraget. Fra og med 2005 er innsjøovervåkingen samordnet for

Detaljer

Modeller som brukes i Norge på overordnet nivå (vassdragsnivå)

Modeller som brukes i Norge på overordnet nivå (vassdragsnivå) Modeller som brukes i Norge på overordnet nivå (vassdragsnivå) TEOTIL, INCA muligheter og begrensninger Øyvind Kaste og John-Rune Selvik, NIVA 1 To eksempler på modeller i operativ bruk Overordnet karakterisering

Detaljer

Samlet saksfremstilling: Videre drift av PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget: Organisering, finansiering og varighet

Samlet saksfremstilling: Videre drift av PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget: Organisering, finansiering og varighet Samlet saksfremstilling: Videre drift av PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget: Organisering, finansiering og varighet Forslag til vedtak: 1) kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Anita Borge, PURA Knut Bjørnskau, Ski kommune KB Hanne S. Tomter, Oslo kommune HST Stig Bell, Oppegård kommune SB Gunnar

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT : VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Møtegruppe: Norconsult og statusmøte i forbindelse med evaluering og revidering av "Tiltaksanalyse for 2009" Til stede: Fra Norconsult:

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Knut Bjørnskau, Ski kommune KB Stig Bell, Oppegård kommune SB Reidun

Detaljer

Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde Haldenvassdraget

Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde Haldenvassdraget Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde 4 Kommuner 2 fylker Lavlandsvassdrag 15 mil langt 6 mil med grunne innsjøer 9 mil elver Gjennomregulert 1850-1870 Turisttrafikk i slusene i dag 5 vannkraftanlegg

Detaljer

Utkast til Forskrift om rammer for vannforvaltningen gjennomføring av

Utkast til Forskrift om rammer for vannforvaltningen gjennomføring av MORSA tillili PROSJEKTET Utkast til Forskrift om rammer for vannforvaltningen gjennomføring av rammedirektivet for vann i Norge. Horingssvar fra Morsa - Vannområdeutvalgfor Vansje-Hobolvassdraget i Innledning

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Forskrift om rammer for vannforvaltningen

Forskrift om rammer for vannforvaltningen Forskrift om rammer for vannforvaltningen Hvordan organiserer og koordinerer vi innsatsen? Innlegg på Juletreff, Bergen, 14. desember 2006 Av Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland, basert på foredrag

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Vedlegg 1 koordinering og rapportering av overvåkningen.

Vedlegg 1 koordinering og rapportering av overvåkningen. Vedlegg 1 koordinering og rapportering av overvåkningen. Tjenesten koordinering og rapportering av overvåkningen, består av flere deltjenester. Beskrivelse av tjenestene med kravspesifikasjoner følger

Detaljer

Jordarbetning og skyddszoner Hur påverkar det fosforförlusterna?

Jordarbetning og skyddszoner Hur påverkar det fosforförlusterna? Jordarbetning og skyddszoner Hur påverkar det fosforförlusterna? Vestre Vansjø - prosjektet, Norge Marianne Bechmann Bioforsk jord og miljø Fosfor i fokus Uppsala 20. november 2012 1 Oversikt over presentasjonen

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Knut Bjørnskau, Ski kommune KB Anne-Marie Holtet, Ski

Detaljer

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune Liervassdraget Lier kommune Jan Moen Planlegger Lier kommune Lier kommune 301 km 2 43 000 da dyrket mark 192 000 da skog Grenser til Drammen i vest Fire mil til Oslo 23 000 innbyggere 12 000 arbeidsplasser

Detaljer

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2 Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Elin Valand Sandnes, 21.08.2015 Deres ref: Vår ref: 13/01475-50 Saksbehandler: Monica Nedrebø Nesse Arkivkode: --- Søknad om miljøtiltaksmidler

Detaljer

Handlingsprogram 2013 og årsrapport 2012

Handlingsprogram 2013 og årsrapport 2012 Handlingsprogram 2013 og årsrapport 2012 Forvaltningsplan Glomma/ Indre Oslofjord www.vannportalen.no/glomma Vannregion Glomma dekker store deler av Østlandet, 101 r og 9 fylker. Vannregion Glomma strekker

Detaljer

Kostnadseffektivitet av tiltak i landbruket oppfølgning av Vanndirektivet

Kostnadseffektivitet av tiltak i landbruket oppfølgning av Vanndirektivet Landbrukets oppfølging av EUs Vanndirektiv - Følger de nye regionale miljøprogrammene i landbruket opp tiltaksanalysene for de utsatte vannområdene? 08.06.2009, UMB, Ås. Kostnadseffektivitet av tiltak

Detaljer

OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA

OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA 2014 Overvåking av vannkvalitet er et virkemiddel for å oppnå bedre vann til glede for alle. Hva betyr dette for deg som bruker? folkehelse e rekreasjonsområder En frisk

Detaljer

Tap av jord som følge av flom og ras: Hva vet vi og hva kan gjøres?

Tap av jord som følge av flom og ras: Hva vet vi og hva kan gjøres? VOL. 1 NR. 11 DESEMBER 2015 Tap av jord som følge av flom og ras: Hva vet vi og hva kan gjøres? Eva Skarbøvik (NIBIO), Marit Ness Kjeve (Vannområde Morsa), Johan Kollerud (Landbruksdirektoratet), Ole Petter

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Referat Administrativ prosjektgruppe

Referat Administrativ prosjektgruppe Referat Administrativ prosjektgruppe Møte nr. 2-2013 Dato: 18.06.2013 Tid: 10 14 Sted: Sandstangen, Trøgstad Møte innkalt av: Kristian Moseby Møtedeltakere: Anja C. Winger (Akershus Fylkeskommune), Stein

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ

Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ Foreløpig erfaring med tilsyn på små avløpsanlegg i Morsa Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ Morsas avløpsstrategier Fase

Detaljer

Jo Halvard Halleraker

Jo Halvard Halleraker Vannmiljøet i Norge og de viktigste påvirkningsfaktorene Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25.-26. oktober 2007 EUs Vanndirektiv og systematisk

Detaljer

Overvåking Vansjø/Morsa 2008

Overvåking Vansjø/Morsa 2008 Bioforsk Rapport Vol. 4 Nr. 13 2009 Overvåking Vansjø/Morsa 2008 Resultater fra overvåkingen av innsjøer, elver og bekker i perioden oktober 2007 - oktober 2008 Eva Skarbøvik, Marianne Bechmann (Bioforsk),

Detaljer

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav Oslofjordkonferansen Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav 22. oktober 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Hva er kostholdsråd?

Detaljer

SPREDT AVLØP I JORDBRUKSLANDSKAPET

SPREDT AVLØP I JORDBRUKSLANDSKAPET SPREDT AVLØP I JORDBRUKSLANDSKAPET KILDESPORING, KARTLEGGING OG TILTAK Anne-Grete Buseth Blankenberg (agbb@nibio.no) Seniorforsker NIBIO Adam Paruch, Marianne Bechmann, Lisa Paruch, alle NIBIO BAKGRUNN

Detaljer

Status i arbeidet med vann

Status i arbeidet med vann Status i arbeidet med vann Kompetansesamling 15. februar 2011 Hilde Marianne Lien Fylkesmannen landbruksavdelingen Vannområder i Vestfold - Del av vannregion Vest-Viken Fasene i vannarbeidet FASE 1 2008-2010

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Høringsuttalelse -regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021

Høringsuttalelse -regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Side 1 av 7 Re kommune JournalpostID 14/13775 Saksbehandler: Rune Nordeide, telefon: 33 06 15 66 Teknikk- og næringstjenester Høringsuttalelse -regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

Årsrapport PURA 2014 1

Årsrapport PURA 2014 1 Årsrapport PURA 2014 1 INNHOLD FORORD... 3 SAMMENDRAG... 7 1. TILSTANDSVURDERING FOR HVERT TILTAKSOMRÅDE... 14 1.1 Gjersjøvassdraget... 14 1.2 Årungenvassdraget... 53 1.3 Bunnefjorden... 74 2. RESULTATER

Detaljer

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021 SEL KOMMUNE Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2007/161/49/K54 Ingunn Synstnes 16.12.2014 ingunn.systnesgsencommune.no Høringsuttalelse

Detaljer

PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Seminar 10.02.2009 Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo kl 10.00-10.15 10.15-10.45 10.45-11.30 11.30-12.30 12.30-13.15 13.15-14.00 14.00-14.30 14.30-15.15

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 25.11.2014 Arkiv : K54 Saksmappe : 2013/1129 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Høringsuttalelse. Forslag til Regional plan for vannforvaltning og regionalt

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Anita Borge, PURA Gunnar Larsen, Ås kommune GL Bjørn Buller, Nordre Follo kloakkrenseanlegg BB Stein Sæter, Landbrukskontoret

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA

HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA LUNNER KOMMUNE ( MØTEBOK Arkivsaksnr 12/1445-4 Ark.: K54 &13 Sak nr Styre/rådlinvalg: Møtedato: 122/12 Formannskapet 08.11.2012 Saksbehandler. Kari-Anne Steffensen Gorset, Miljøvernkonsulent HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Thore Vestby, Frogn kommune TV (gikk ca 13.00. Johan Alnes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

Årsrapport 2011. Jæren vannområde

Årsrapport 2011. Jæren vannområde Årsrapport 2011 Jæren vannområde BAKGRUNN: Fra Aksjon Jærvassdrag til Jæren vannområde Det ble foretatt navnebytte fra Aksjon Jærvassdrag til Jæren vannområde i fjor, formelt vedtatt fra og med 1. januar

Detaljer

Tiltaksplan Forvaltningsplan - Kristiansandsfjorden: Fra pilotprosjekt til vanndirektiv

Tiltaksplan Forvaltningsplan - Kristiansandsfjorden: Fra pilotprosjekt til vanndirektiv Tiltaksplan Forvaltningsplan - Kristiansandsfjorden: Fra pilotprosjekt til vanndirektiv Seminar - Opprydding av forurenset sjøbunn Norsk vannforening 29.04.2009 Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB Stig Bell, Oppegård kommune - SB Arnt Øybekk, Ås kommune - AØ Trine Skjæveland,

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 26.01.2009 1-2009 Arkiv nr. Deres referanse Erik Garnås 32266807 Overvåking av vannkvalitet i nedre deler

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

HOVEDPLAN FOR VANNMILJØ

HOVEDPLAN FOR VANNMILJØ HOVEDPLAN FOR VANNMILJØ Kommunedelplan, Hobøl kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.2009 2010 2018 Hobølelva en grønn og frodig maimorgen. Sporene etter vårflommen er fortsatt tydelige. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Norsk Vannforening Juleseminar 12.12.2007

Norsk Vannforening Juleseminar 12.12.2007 Norsk Vannforening Juleseminar 12.12.2007 Kildesporing av miljøgifter - viktig arbeid for å forbedre avløpsslammets kvalitet. Ny håndbok i kildesporing er under utarbeidelse. Steinar Nybruket, NORVAR 1

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Høringsuttalelse - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021

Høringsuttalelse - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Hof kommune JournalpostID 11/973 Saksbehandlar: Rune Nordeide telefon: 33 05 96 10 Høringsuttalelse - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Rensesystemer i nedbørfelt

Rensesystemer i nedbørfelt Vegetasjonssoner Rensesystemer i nedbørfelt Marianne Bechmann, Anne Grethe B. Blankenberg og Atle Hauge Bioforsk Jord og miljø Vegetasjonssoner er ugjødsla kantsoner som anlegges langs terrengkoter (ofte

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Knut Bjørnskau, Ski kommune KB Anne-Marie Holtet, Ski

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Anita Borge, prosjektleder PURA (møteleder) Stig Bell, Oppegård kommune Arnt Øybekk, Ås kommune AØ Marie Fossum, Nesodden

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Hvilke er de kritiske prosessene for modellering av avrenning fra landbruket? Har vi tilstrekkelig kunnskap for tiltaksanalyser i landbruket?

Hvilke er de kritiske prosessene for modellering av avrenning fra landbruket? Har vi tilstrekkelig kunnskap for tiltaksanalyser i landbruket? Vann nr. 4/2008 komplett 19.12.08 09:50 Side 66 Hvilke er de kritiske prosessene for modellering av avrenning fra landbruket? Har vi tilstrekkelig kunnskap for tiltaksanalyser i landbruket? Av Lillian

Detaljer

Mål: God økologisk tilstand innen 2021

Mål: God økologisk tilstand innen 2021 Landbruksavdelingen Mål: God økologisk tilstand innen 2021 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon LANDBRUKSAVDELINGEN Vannforskriften og RMP Vannforskriften, -generelt & hva skjer nå? Endringer i

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer