utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1]"

Transkript

1 Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1]

2 Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold Besøksadresse: Statens hus Vogtsgate 17, Moss Telefon: Org.nr: Design omslag og grafisk profil: Aina Griffin. Layout og grafisk produksjon: 07-Gruppen AS. Informasjonsrådgivning og språkbearbeiding: Vibeke Weibell Eliassen. Bilder: Forsidebilde: En vakker del av Kråkstadelva ved Grønstvet. Foto: Helga Gunnarsdóttir Side 3: Vår ved Rødsund. Foto: Vibeke Weibell Eliassen Side 4: Vårstemning på Vestre Kjærnes. Foto: Vibeke Weibell Eliassen Side 11: Buffersone langs Lødengfjorden. Foto: Vibeke Weibell Eliassen [2] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

3 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Formål Partnere i vannområdeutvalget Styrets sammenstetning Observatører Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling Ytre miljø Økonomi Bevilgning fra Klima- og forurensnings direktoratet (KLIF) i Garminfondet Avløpstiltak Jordbrukstiltak Jordbruksprosjekt rundt vestre Vansjø Vannområdeutvalget Morsa Resultatregnskap Vannområdeutvalget Morsa Balanse Regnskap for bevilgninger fra KLIF Vedlegg 1 Revisjonsrapport Vannområdeutvalget Morsa Vedlegg 2 Revisjonsrapport KLIF midler Vedlegg 3 Rapportering Årsplan Vedlegg 4 Temaark Vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [3]

4 Årsmelding for 2010 Formål Vannområdeutvalget Morsa skal være et aktivt samarbeidsorgan for lokale og regionale myndigheter og andre interessenter i vassdraget for å forbedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget. I henhold til EUs Rammedirektiv for vann skal Morsa bidra til helhetlig vannforvaltning. Dette krever aktiv samordning av tiltak og virkemidler mellom alle berørte sektorer og myndigheter. Morsa er utpekt som pilotprosjekt for praktisk gjennomføring av EUs rammedirektiv for vann. Høsten 2010 er vannområdeutvalgets funksjonstid er forlenget til Fra er vannområdeutvalgets mandat utvidet til også å gjelde Hølenvassdraget med kystområdene. Partnere i vannområdeutvalget Kommunene; Ski, Enebakk, Hobøl, Spydeberg, Våler, Rygge, Råde og Moss, samt Oslo (med observatørstatus), fylkesmennene i Østfold og Oslo/Akershus, fylkeskommunene i Akershus og Østfold, Mattilsynet Ytre Østfold og NVE Region øst. Følgende brukerinteresser er representert som observatører: Østfold og Akershus bondelag, Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold, Vansjø grunneierlag, Peterson/Moss Brukseierforening og MOVAR. Styrets sammenstetning Kjell Løkke leder (Råde kommune), Georg Stub nestleder (Ski kommune), Håvard Hornnæs (Fylkesmannen i Østfold), Trond Løfsgaard (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Dag Bjerke (Enebakk kommune), Kjerstin Wøyen Funderud (Våler kommune), Britt Gulbrandsen (Spydeberg kommune), Paul Erik Krogsvold (Moss kommune), Inger-Lise Skartlien (Rygge kommune), Håvard Jensen (Hobøl kommune), Lars Salvesen (Akershus fylkeskommune), Per Inge Bjerknes (Østfold fylkeskommune), Bjarne Jevne (NVE), Trond-Reidar Bukholm (Mattilsynet Ytre Østfold). Observatører Jan Olav Nybo (Oslo kommune), Jens Anstensrud (Østfold og Akershus bondelag), Øivind Paulshus (Vansjø grunneierlag), Erling Berg (MOVAR), Lars Flatebø (Moss Brukseierforening/Peterson Linerboard)/ikke møtt, Mariana Oberti og Ole Håkon Heier (Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold). Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling Utvalget har én ansatt, daglig leder Helga Gunnarsdóttir. Hun har kontorplass hos Fylkesmannen i Østfold. Ved årets slutt besto styret av 14 personer; 11 menn og 3 kvinner, og hadde fem observatører som alle er menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende og det har ikke vært skader eller ulykker i Ytre miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Økonomi Økonomien til Vannområdeutvalget Morsa er tilfredsstillende. Inntekter fra stat, kommuner og fylkeskommuner er i henhold til budsjettet. Utgiftene er kr lavere enn budsjettert. Administrasjonskostnadene er i all hovedsak i henhold til budsjettet. Under andre kostnader er det følgende forklaringer til mindre forbruk: På posten «Info-tiltak» har en brukt [4] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

5 kr fra øremerkede midler fra SFT (KLIF) som framkommer i balansen. Dessuten er info-tiltak til huseiere med egne avløpsanlegg dekket av KLIFmidler. På posten «Prosjekter i kommunene» har det kommet inn inntekter fra henholdsvis Ski kommune (62 350) som er tilbakebetaling av tilskuddsmidler og Fylkesmannen i Østfold (19 350) som er bidrag til overvåkning. Det har dessuten vært to prosjekt som det ikke har vært etterspørsel etter midler til. Egenkapitalen til Vannområdeutvalget Morsa er god og styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn for avleggelse av årsregnskapet for Funksjonstiden er forlenget til I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Vannområdeutvalget Morsa sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet føres av daglig leder Karen Hagen i Enebakk Produkter. Revisor er Inger Løken Takla hos SMB Revisjon AS. Bevilgning fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) i 2010 I 2010 ble Vannområdeutvalget Morsa, etter søknad, bevilget 4 millioner kroner fra KLIF. Bruken av midlene i 2010 fordeler seg slik: Biologisk overvåkning inkludert marin kartlegging kr Helhetlig avløpskartlegging kr Overvåkning Vansjø-Hobølvassdraget Prosjektstyring, administrasjon og info kr Utredning manøvrering og flom kr Totalt kr Regnskap for midlene finnes på side 7 i årsmeldingen og revisjonsberetningen er vedlagt. Garminfondet Vannområdeutvalget Morsa inngikk i 2008 en kontrakt med bedriften Belanor AS i Rygge. Belanor gir totalt kr over tre år til Garminfondet. Fondet skal støtte tiltak som bedrer vannkvaliteten. I 2010 ble det gitt følgende tilskudd fra fondet: Morsa Grasprodukter BA kr og tilskudd til to fangdammer i Våler på til sammen kr , to fangdammer i Hobøl på til sammen kr , en fangdam i Moss på kr , samt tilskudd til erosjonssikring i Hobølelva og Svinna på til sammen kr Resten av fondets midler kr overføres til utdeling i Avløpstiltak 2010 I 2010 er det gjennomført avløpstiltak i kommunene langs Vansjø-Hobølvassdraget for 30 millioner. Inkludert i beløpet er 40 boliger som har fått oppgradert sitt avløpsanlegg. I kystområdet er det gjennomført avløpstiltak for 70 millioner, ca. halvparten av beløpet er nytt renseanlegg på Hestvold. Av de boligene som hadde separate avløpsanlegg i 1999 er det nå 1915 boliger som tilfredsstiller kravene/har oppgradert sine avløpsanlegg. Det gjenstår tiltak på 297 boliger, av disse er det 83 som har fått utsettelse, 100 som skal knyttes til kommunalt avløp og 114 boliger som skal etterkomme pålegg. I underkant av 20 av disse boligene ligger i Vansjø-kommunene. For øvrig vises det til rapportering årsplan Jordbrukstiltak 2010 Fylkesmennene reviderte i 2009 forskrift for jordarbeiding. Andel stubb har hatt en liten nedgang siden Den ligger på 72 % og representerer et gjennomsnitt for hele vassdraget. I 2010 ble om lag 4 % av arealene høstharvet, sammenlignet med 2 % i Det er 216 km buffersoner og grasdekte vannveier langs vassdraget, og grasareal på flom og erosjonsutsatt jord dekker 4600 daa. Det ble gitt 9,4 millioner i miljøtilskudd via Regionalt Miljøprogram (RMP) fra fylkesmennene. Det er anlagt 5 større fangdammer til en kostnad av 1,5 millioner. For øvrig vises det til rapportering årsplan Jordbruksprosjekt rundt vestre Vansjø Høsten 2007 bevilget Landbruks- og matdepartementet 3,5 millioner til et eget informasjons- og utviklingsprosjekt i jordbruket rundt vestre Vansjø. En million per år ( ) går til ekstra miljøtilskudd til bønder som undertegner miljøkontrakt med Fylkesmannen i Østfold. I 2010 ble det inngått kontakter med 29 av 40 bønder som driver 73 % av jordbruksarealene rundt vestre Vansjø. I 2008 ble det også bevilget 0,5 millioner som ekstra tilskudd til fangdammer i området og totalt 16 fangdammer er nå anlagt. Det er søkt om tilskudd til ytterligere to fangdammer. Fylkesmannen viderefører prosjektet over RMP. For effekt på vannkvalitet vises det til temaark som er vedlagt årsmeldingen. Råde 11. mars 2011 Kjell Løkke Georg Stub Styreleder Nestleder Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [5]

6 Vannområdeutvalget Morsa Resultatregnskap 2010 Vannområdeutvalget Morsa Regnskap 2009 Budsjett 2010 Regnskap 2010 Inntekter Staten: Statlige innskudd via FM/SFT Fylkeskommunene: Østfold Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Kommunene: Enebakk kommune Hobøl kommune Våler kommune Rygge kommune Råde kommune Moss kommune Ski kommune Spydeberg kommune Oslo kommune Annen inntekt Renteinntekter Totale inntekter Bruk av/tilført driftsfond Sum inntekter og bruk av driftsfond Utgifter Administrasjonskostnader Lønn inkl. sos. utgifter, forsikring, etc Bil/møte/telefongodtgjørelse Regnskap og revisjon Overhead (kontorleie, telefon, porto) Seminarer, møter, ekskursjoner Utstyr PC, etc Bøker, rapporter, kontormateriell Totale administrasjonsutgifter Andre kostnader Info-tiltak Delfinansiering prosjekter i kommunene Honorarer innleid hjelp Barn og unge Totalt andre kostnader Totale utgifter Garminfondet Beholdning fra Mottatt til utdeling i Utdelt i Overført til utdeling i [6] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

7 Vannområdeutvalget Morsa Balanse Eiendeler Omløpsmidler Fordringer, til gode mva Fordringer, til gode kontingent Bank Bank skattetrekk Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital (driftsfond) Overført fra tidligere år Tilført fra årets drift Brukt av driftsfond Garminfondet Øremerka midler SFT Sum egenkapital (driftsfond) Kortsiktig gjeld Offentlig gjeld Skyldig lønn Arbeidsgiveravgift av skyldig lønn 705 Øremerkede midler Hølenvassdraget Påløpte kostnader Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital, øremerkede midler og gjeld Regnskap for bevilgninger fra KLIF I 2010 bevilget KLIF fire millioner etter søknad fra Vannområdeutvalget Morsa. Nedenfor følger et regnskap for bruk av midlene. Prosjekt, delprosjekt Forbruk Bevilget 1 Helhetlig overvåkning + sedimentrapport Kartlegging av økologisk tilstand i kystvann Sammenstille fiskeovervåkning i v Vansjø Klassifisering av økologisk tilstand i Morsa Erfaringsoverføring avløp Helhetlig utredning av manøvrering og flom Fullføring infomateriell anleggseiere Administrasjon, prosjektstyring Totalt søknad Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [7]

8 Vedlegg 1 [8] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

9 Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [9]

10 Vedlegg 2 [10] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

11 Vedlegg 3 Rapportering Årsplan 2010 Hovedmål 1. Helhetlig forvaltning av vassdraget og kystområdene i tråd med Vannforskriften Overvåkningsprogrammet er videreført i 2010 etter søknad til Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF). Overvåkning av overflatevann og økologiske parametere i kystområdene er samkjørt med Fagrådet for Ytre Oslofjord. Rapport om økologisk tilstandsklassifisering av elver, bekker og innsjøer er fullført. Daglig leder og flere representanter for kommunene har deltatt på møter i Vannregionutvalget. Daglig leder har deltatt på møter i prosjektlederforum, med vannregionmyndigheten og holdt foredrag på flere statlige samlinger. 2. Rullere handlingsplan for Morsa Ny tiltaksanalyse for jordbrukstiltak er ferdigstilt. På oppdrag fra fylkesmennenes landbruksavdelinger og Statens Landbruksforvaltning (SLF) har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Bioforsk utarbeidet ny kostnadsvurdering av jordbrukstiltak. Miljøgifter i sedimenter i Mossesundet er kartlagt videre i 2010 og kartlegging av økologisk tilstand i kystområder er igangsatt. Handlingsplan for 2011 er fullført og oversendt til vannregionmyndigheten. Det arbeides med Handlingsplan , utkast vil foreligge våren Følge opp tiltaksgjennomføring i Handlingsplan for vestre Vansjø Landbruks- og matdepartementet (LMD) har bevilget midler til et treårig utviklingsprosjekt i jordbruket rundt vestre Vansjø. Dette pågikk ut 2010 under ledelse av Fylkesmannen i Østfold. Fylkesmannen og landbruksforvaltningen i kommunene, samt daglig leder har deltatt aktivt. Bioforsk har fått i oppgave av LMD å delta i prosjektet og utføre forsøk sammen med Forsøksringen, samt sørge for rapportering. Av bøndene har 29 av 40 tegnet kontrakter for 73 % av arealene. Disse ligger i stubb. Areal med buffersone og gras har økt siden Fosforgjødslingen rundt vestre Vansjø er redusert med ca 75 % siden Det er anlagt 16 fangdammer rundt vestre Vansjø, og ytterligere to er omsøkt. Det er avholdt et oppsummeringsmøte med bøndene. Fylkesmannen i Østfold vil videreføre miljøkontraktene via Regionalt Miljøprogram (RMP). Opprydding av separate avløp er fullført. Våler kommune har startet et større arbeid med avløpsledninger på Dammyr og Moss kommune arbeider videre med separering i nedbørfeltet til Mosseelva. Moss kommune har bidratt til planlegging av overvannsrensing ved Tykkemyr. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [11]

12 Sektorovergripende tiltak Delmål Delta i samarbeid med Aksjon Jærvassdrag og Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF). > Status To samarbeidsmøter er avholdt. Søke KLIF om finansiering av nødvendige utredninger og overvåkning i vassdraget. > Status Søknad ble oversendt i februar 2010 og KLIF bevilget fire millioner til følgende: Helhetlig overvåkning av elver, bekker og innsjøer. Kartlegging av økologisk tilstand i kystvann. Sammenstilling av fiskeovervåkning i vestre Vansjø. Klassifisering av økologisk tilstand i Morsa. Erfaringsoverføring mindre avløpsanlegg til Driftsassistansen i Østfold. Helhetlig utredning av manøvrering og flom. Administrasjon og info. Delta aktivt som pilotprosjekt for praktisk gjennomføring av EUs vanndirektiv. > Status Deltatt på møter i Prosjektlederforum som nå er formalisert av Vannregionmyndigheten. Daglig leder og andre har holdt foredrag, tatt imot besøk og svart på henvendelser. Heldagsbesøk med flere foredrag og gårdsbesøk: Ullensaker kommune, Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning (NILF), Svenske Bondelaget, Aquarius (fem land rundt Nordsjøen) Samarbeide videre med Vansjø grunneierlag om forvaltning av fiske - bestandene i Vansjø. > Status Prøvefiske og ekkoloddundersøkelser i vestre Vansjø er gjennomført på oppdrag fra Vansjø grunneierlag. Rapport som oppsummerer overvåkning og dokumenterer endring av fiskebestandene er under utarbeidelse og finansieres av KLIF. Rapporten ferdigstilles våren Mange årsklasser av gjørs er fanget i Vestre Vansjø. Foto: Åge Brabrand Delta i samarbeid om miljøgifter i Mossesundet. > Status Kartlegging av miljøgifter og vurdering av forurensningens miljørisiko er fullført og områder med behov for tiltak er ytterligere avgrenset. Undersøkelsene av fisk og skalldyr i Mossesundet, er fullført og viste at miljøgiftkonsentrasjonene var lave. Foreløpig kildesporing av miljøgifter fra land er ferdigstilt. Overvåkning Delmål Etablere en overvåkningsgruppe med fagfolk fra kommunene og begge fylkesmennene. > Status Overvåkningsgruppen er etablert og består av miljøvernrådgivere eller tilsvarende i kommunene og fylkesmennenes miljøvernavdelinger. Gruppen har hatt to møter/seminarer og er plassert på organisasjonskartet. [12] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

13 Gjennomføre en helhetlig overvåkning av vassdraget. > Status Helhetlig overvåkning av vassdraget er videreført med støtte fra KLIF. Klorofyll-a Fullføre rapport om økologisk klassifisering. > Status Rapport om klassifisering av økologisk tilstand i Morsa er fullført med støtte fra KLIF. Gjennomføre kartlegging av økologisk tilstand i kystvann. > Status Kartlegging av økologisk tilstand i kystvann er igangsatt med støtte fra KLIF. Rapportering ferdigstilles våren Sætertjernet Bindingsvann Langen Vågsvannet Mjær Sæbyvannet Storefjorden Vanemfjorden Grepperødfjorden Sammenstille fiskeovervåkning i vestre Vansjø. > Status Sammenstilling av fiskeovervåkning i vestre Vansjø er igangsatt med støtte fra KLIF. Rapport ferdigstilles våren Vansjø grunneierlag har bekostet prøvefisket i Økologisk tilstandsklassifisering av klorofyll-a (mål for algevekst) i innsjøer i Sort linje viser miljømålet på 0,6. Figur: NIVA Gjøre overvåknings- og tilstandsdata kjent via faktaark, rapporter og foredrag. > Status Overvåkningsrapport og tilhørende faktaark er oversendt kommunene med kommentarer knyttet til den aktuelle kommunen. Daglig leder og flere forskere har holdt foredrag om tema. Flom og erosjon Delmål Samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og kommunene om gjennomføring av pilotprosjekt mot erosjon i Hobølelva og planlegging av prosjekt i Svinna og Kråkstadelva. > Status NVE har gjennomført to pilotprosjekter i Hobøl. NVE har planlagt et pilotprosjekt langs Svinna. Våler kommune og Garminfondet har satt av midler til tiltaket. På grunn av høringsprosess og manglende midler kan NVE ikke gjennomføre tiltaket i Det er enighet med NVE om at før tiltak kan planlegges langs Kråkstadelva må det gjennomføres en skånsom men målrettet skjøtsel av kantvegetasjon. Samarbeide med NVE og Vansjøkommunene om utarbeidelse av flomsonekart. > Status NVE har ferdigstilt et flomsonekart for Moss og deler av Rygge. Det mangler fortsatt godt nok kartgrunnlag for Råde og Våler. Når laserdata med detaljert høyde (eller en meter koter) foreligger for alle kommunene, kan NVE lage terrengmodell og flomsonene for 200-årsflom som en fil. Denne digitale fila overleveres alle kommuner og andre til bruk i deres kartverktøy. NVE vil da bidra med den digitale flomsonen for 200-årsflom for Vansjø. Erosjonssikring ved Hobølelva. Foto: Ahmed Reza Naserzadeh Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [13]

14 Oppsummere forsøk med manøvrering av Vansjø som et grunnlag for en eventuell søknad til NVE om endring av manøvreringsreglementet. > Status KLIF har bevilget kr til helhetlig utreding av manøvrering og flom. Utredningen er lyst ut og arbeidet startet opp i november med planlagt ferdigstillelse i april Moss kommune har søkt om forlengelse av midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet. Bidra til utredning av løsning på flomproblematikken i Vansjø. > Status Se over. Landbruk Delmål Jordbruk Avholde 1-2 dialogmøter med fylkes- og lokalbondelag. > status Er ikke gjennomført men det har vært uformell kontakt over telefon og i andre møter. I tillegg har fylkesmennene hatt møter med bondelagene. Vannområdeutvalget har vedtatt at bondelagene inviteres til en egen referansegruppe til temagruppe landbruk % stubb Ski og Ås Rygge, Råde Våler Hobøl og Enebakk og Moss Spydeberg Andel kornareal i 2010 som ikke jordarbeides om høsten (stubb). Rød linje viser målsettingen. Figur: Fylkesmann i Østfold Buffersoner og vannvei i km Ski og Ås Rygge, Råde Våler Hobøl og Enebakk og Moss Spydeberg Buffersoner og vannveier i 2010 målt i kilometer. Figur: Fylkesmann i Østfold Øve aktivt påtrykk for å sikre tilstrekkelig økonomiske midler til fosforreduserende tiltak. > status Ingen ekstraordinær aktivitet. Forsterket innsats i tiltaksarbeidet innen jordbruket; redusert jordarbeiding, fangdammer, buffersoner, hydrotekniske tiltak. > status Fylkesmennene reviderte i 2009 forskrift for jordarbeiding. Andel stubb har hatt en liten nedgang på tre prosent siden i fjor og ligger på 72 % som et gjennomsnitt for hele vassdraget. Om lag fire prosent av arealene høstharves mot to prosent i fjor. Det er 216 km med buffersoner og grasdekte vannveier langs vassdraget og grasareal på flom og erosjonsutsatt jord dekker 4600 daa. Det gis 9,4 millioner i miljø tilskudd via Regionalt Miljøprogram (RMP) fra fylkesmennene. Det er anlagt fem større fangdammer til en kostnad av 1,5 millioner. Bidra til erfaringsutveksling mellom kommunene og bøndene angående buffersoner. > status Er tatt opp i temagruppe landbruk og må arbeides med videre. Økt fokus og forståelse for betydningen av velfungerende/nye hydrotekniske anlegg. > status To fordrøyningsdammer er anlagt i Våler. Seks hydrotekniske anlegg er anlagt i Ski og Våler til total kostnad på 0,4 millioner. [14] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

15 Bidra til helhetlig fangdamplanlegging i Hobøl i tråd med erfaringer fra Kråkstad og vestre Vansjø. > Status Fangdamplanlegging i Hobøl er i gangsatt og i løpet av året er to dammer/erosjons prosjekt planlagt. Flere dammer er under planlegging. Arbeide for alternative/ekstensive driftsformer. Støtte og samarbeide med Morsa-grasprodukter BA. > Status Morsa-grasprodukter BA har mottatt kr i driftsstøtte fra Morsa, og et tilsvarende beløp fra Garminfondet og Våler kommune (SMILmidler). Daglig leder og landbrukskontorene har deltatt på møter. Utfordringene med grasproduksjon på flomutsatte arealer er tatt opp i Vannområdeutvalget og oversendt til fylkesmennene. Sende ut infoskriv om redusert P-gjødsling med resultater fra vestre Vansjøprosjektet. > Status Det er avholdt stort fagmøte om tema våren Da det ikke var faglig enighet om saken ble den satt på vent. Fylkesmannen i Østfold har imidlertid satt fokus på viktigheten av redusert P-gjødsling på forsiden og inne i infohefte til RMP Antall da gras på flom- og erosjonsutsatt areal Ski og Ås Rygge, Råde Våler Hobøl og Enebakk og Moss Spydeberg Antall da gras på flom- og erosjonsutsatt areal i Figur: Fylkesmann i Østfold Bidra til målretting av virkemidler i områder med høyt fosforinnhold i jorda, spesielt husdyrbruk og grønnsaksarealer. > Status Rapport og kart om fosforstatus i jord er ferdigstilt og oversendt landbrukskontorene og fylkesmennene som et arbeidsverktøy for mer målrettet forvaltning. Saken er belyst i flere fora blant annet fagmøte om redusert P-gjødsling og nasjonal fagsamling for landbruksavdelingene. Prøve ut P-indekskalkulator. > Status Bioforsk har gjort kalkulatoren tilgjengelig over nettet til bruk for bøndene og forvaltningen. Avgi høringsuttalelse til revisjon av Gjødselvareforskriften. > Status Landbruk- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) startet i november 2009 en prosss om revisjon av gjødselvareforskriften. Morsa har i samarbeid med landbrukskontorene sendt innspill til Mattilsynet i forkant av prosessen. Det samme har fylkesmennene gjort. Høringen er ikke gjennomført. Delta i jordbruksprosjekt rundt vestre Vansjø. Bidra til evaluering og videreføring. > Status Se hovedmål 3. Fylkesmannen i Østfold viderefører miljøkontraktene og Bioforsk arbeider med evaluering. Avholde infomøter om miljøtiltaket innen jordbruket langs kystbekkene. > Status Er utsatt til våren Landbrukskontoret i Moss Rygge og Råde har i samarbeid med bondelagene hatt fokus på redusert jordarbeiding i pressen. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [15]

16 Klima Synliggjøre synergieffekter mellom tiltak for bedre vannkvalitet og mindre utslipp av klimagasser. > Status Er synliggjort i RMP. Arbeide for å tilpasse jordbruksdrifta til klimaendringer. > Status Vestre Vansjø inngår i interregprosjektet Aquarius med fokus på klimaendinger og jordbruksdrift. Fylkesmannen og kommunene har deltatt aktivt. Synliggjøre sammenfallende interesser mellom bioenergi (halm, skogavfall, gras, grønsaksavfall, kantsoner, siv) og vannmiljø. > Status Kommunene har utarbeidet klima- og energiplaner. Fylkesmannen og kommunene deltar i prosjektet Biogass Østfold Fylkesmannen i Østfold har fått midler fra SLF til å utarbeide klimanyttemodell for avfall og gjødsel. Skog og friluftsliv Få til beplantninger (vegetasjonssoner) langs vassdraget i andre kommuner enn Våler. > Status Nedleggelse av Prestebakke planteskole og stor arbeidsbyrde på landbrukskontorene gjør at arbeidet er vanskelig å prioritere. Bidra til skjøtselstiltak av eksisterende vegetasjonssoner langs vassdraget. > Status Det har vært prosess høsten 2010 for å få til pilotprosjekt langs Kråkstadelva. Fortsatt fokus på tiltak i skogbruket som virker positivt på vannkvaliteten. > Status Se under. Kommunene gir tilskudd til vannmiljøtiltak i skogbruket. Illustrasjon fra foredrag om skogbruk og vann. Under: Velutviklet kantsone mellom Bjersrud og Østby viktig for livet i Kråkstadelva. Foto: Vibeke Weibell Eliassen Lage mal for foredrag om skogbruk og vann. > Status Skogbrukssjefen i Våler holdt foredrag på Vannmiljøkonferansen og foredragsmal er ferdig. Få til samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt. > Status Har ikke vært prioritert. [16] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

17 Avløp Delmål Spredte avløp på boliger og hytter Fullføre opprydding av separate avløp med unntak av dispensasjoner på grunn av sosiale forhold og tilknytning til større kommunale prosjekt. > Status Det er gjennomført private avløpstiltak langs Vansjø- Hobølvassdraget for 10 millioner kroner i Inkludert i beløpet er ca. 40 boliger som har fått oppgradert sitt avløpsanlegg. Av de boligene som hadde separate avløpsanlegg i 1999 er det nå 1915 boliger som tilfredsstiller kravene eller har oppgradert sine avløpsanlegg. Det gjenstår tiltak på 297 boliger, av disse er det 83 som har fått utsettelse, 100 som skal knyttes til kommunalt avløp og 114 boliger som skal etterkomme pålegg. I underkant av 20 av disse boligene ligger i Vansjø-kommunene. I kystområdet er det gjennomført private avløpstiltak for 10 millioner. Igangsette pålegg til spredt bebyggelse i kystområdene. > Status Arbeid pågår i Moss og Rygge, ikke igangsatt i Råde. Utarbeide kort infobrosjyre til teknisk administrativ veileder til forskriften. > Status Er ikke gjennomført. Samarbeide med Driftsassistansen i Østfold og kommunene om tilsyn og kontroll av separate avløpsanlegg. > Status Driftsassistansen i Østfold har foretatt tilsyn av 63 anlegg i Enebakk og 242 anlegg Hobøl. Resultatene danner grunnlag for videre håndtering av avvik og annen oppfølging. Arbeidet fortsetter i Søke KLIF om midler til kunnskapsoverføring vedrørende prøvetaking/kontroll av separate avløpsanlegg og evaluering av resultatene. > Status KLIF bevilget kr til tiltaket som gjennomføres av Eikum Miljøteknologi. Evaluering av de første resultatene pågår våren Rapport om prøvetaking av anleggene er ferdigstilt. Inspeksjon av renseanlegg. Foto: Helga Gunnarsdóttir Kartlegging/kontroll av vann og avløp på hytter. > Status Det er ulik status på arbeidet i kommunene noe som vanskeliggjør eksakt rapportering. Gi pålegg om opprydding i utslipp fra hytter. > Status Våler arbeider videre med pålegg. I de øvrige kommunene varierer situasjonen. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [17]

18 Kommunalt avløp Gjennomføre felles rapportering om tap fra kommunalt avløpsnett i > Status Ikke gjennomført da rapportering for 2008 fortsatt mangler i noen av kommunene. Følge opp rapport og anbefalinger om kartlegging av feilkoblinger. > Status Følges til en viss grad opp av kommunene. Bidra til gjennomføring av ytterligere tiltak innen kommunalt avløp. > Status Kommunale avløpstiltak for 16 millioner er gjennomført i Vansjø-Hobølvassdraget. I kystområdene er det gjennomført avløpstiltak for 65 millioner, hvorav 35 millioner er tiltak på Hestvold renseanlegg i Råde. Andre tiltak Følge opp rapportering og resultatkontroll i henhold til vedtatte planer. > status Er gjennomført. Øke interessen for klimatilpasninger innen avløpssektoren. > status Rapport fra klimatilpasningsutvalget er sendt ut og tema er tatt opp i temagruppe avløp. Følge opp planer om overvannsrensing rundt vestre Vansjø. > status Moss kommunale brannvesen har utarbeidet plan for rensebasseng ved Tykkemyr i Nesparken. Rensedammen er anlagt våren Til venstre: Rensedam for overvann fra Tykkemyr avfallsfylling. Under: Klart vann i utløpskum etter skjellsandfilter. Foto: Øyvind Femtegjeld [18] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

19 utgitt av vannområdeutvalget morsa Husbank Avholde møte mellom husbank- og avløpsansvarlige i kommunene. > status Det har ikke vært behov for et slik møte da det fortsatt ikke er søknader om midler. Informasjon Holde foredrag. > Status Kjerstin W. Funderud holdt foredrag på direktoratenes samling for fylkesmenn og fylkeskommuner 27. januar. Peder Unum, Sven O. Martinsen, Tyra Risnes og Øivind Paulshus holdt foredrag på Nasjonal Vannmiljøkonferanse mars. Daglig leder har holdt følgende eksterne foredrag: Hos Fylkesmannen i Østfold under besøk fra vannregioner i Bulgaria, seksjonsmøte hos Bioforsk, Nasjonal vannmiljøkonferanse, årsmøte i Morsa Grasprodukter BA, Vannregionutvalgsmøte , SLFs vannforskriftssamling for landbruksavdelingene på Selbu og på samling for miljøvernavdelingene på Værnes. Nyttige huskeregler Vær obs på hva du heller i vasken og toalettet! Bruk bare fosfatfrie vaskemidler til oppvaskmaskinen se etter Svanemerket og fosfatfritt Bruk rist over sluk i oppvaskkummen Ikke hell matrester eller kaffegrut i vasken Nyttige huskeregler for deg med eget renseanlegg Vær obs på hva du heller i vasken og toalettet! Bruk bare fosfatfrie vaskemidler til oppvaskmaskinen se etter Svanemerket og fosfatfritt på pakken Bruk rist over sluk i oppvaskkummen Ikke hell matrester eller kaffegrut i vasken Ikke bruk kjemiske avløpsåpnere som for eksempel «Plumbo» når avløpet er tett bruk heller kokende vann eller mekanisk rengjøring (staking) Ikke hell olje, løsemidler eller flytende fett i avløpet Ikke bruk antibakterielle såpeprodukter eller blekemidler som for eksempel Klorin det dreper bakteriene i renseanlegget Ikke bruke kjemiske avløpsåpnere som for eksempel «Plumbo» når avløpet er tett bruk heller kokende vann eller mekanisk rengjøring Utarbeide infomateriale til eiere av avløpsanlegg. > Status Infomateriale er utarbeidet og vil foreligge i trykket versjon på nyåret. KLIF har støttet utgivelsen. Ikke hell olje, løsemidler eller flytende fett i avløpet Ikke bruk antibakterielle såpeprodukter eller blekemidler som for eksempel Klorin det dreper bakteriene i renseanlegget Arrangere seminar/workshop om: Små avløpsanlegg forvaltning og teknologi. > Status Seminar og workshop med henholdsvis 60 og 30 deltakere fra Norge og Norden ble arrangert mars med støtte fra KLIF. Ikke kast hår, bleier, bind, vårsevietter eller Q-tips i toalettet det kan føre til tilstopping og problemer i anlegget Spar på vannet, spar penger, spar miljøet! Reparer kraner og toalettsisterner som lekker Bruk vannbesparende dusjhoder og toaletter det reduserer både bruk av kjemikalier og strømforbruket Arrangere infomøter for eiere av avløpsanlegg. > Status Vil bli tatt opp med kommunene på nyåret når infomateriellet er ferdigstilt. Spre klesvasken over flere dager da unngår du overbelastning av renseanlegget Ikke tøm hele badekaret på en gang for mye og for varmt vann forstyrrer rensingen Vannområdeutvalget Morsa er en videreføring av Morsa-prosjektet som startet i Det er et samarbeid mellom kommuner, regionale myndigheter og bruker interesser for å bedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobøl vassdraget. Fra 2011 inkluderer samarbeidet også Hølenvassdraget med kystområder. Morsa er utpekt av Miljøverndepartementet som et pilotprosjekt for praktisk gjennomføring av EUs Rammedirektiv for vann. Partnere i Vannområdeutvalget Morsa er: Enebakk, Ski, Spydeberg, Hobøl, Våler, Moss, Rygge, Råde, Vestby, Ås og Frogn kommuner. Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Oslo/ Akershus, Østfold fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, NVE og Mattilsynet. Observatører: Oslo kommune, Østfold og Akershus Bondelag, Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), MOVAR, Vansjø grunneierlag og Moss Brukseier forening. Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset, 1592 Våler i Østfold Kontoradresse: Statens Hus, Vogtsgate 17, Moss Telefon: Ikke kast hår, bleier, bind, våtservietter eller Q-tips i toalettet det kan føre til tilstopping og problemer i renseanlegget Spar på vannet, spar penger, spar miljøet! Reparer kraner og toalettsisterner som lekker Bruk vannbesparende dusjhoder og toaletter det reduserer både bruk av kjemikalier og strømforbruket Spre klesvasken over flere dager da unngår du overbelastning av renseanlegget Ikke tøm hele badekaret på en gang for mye og for varmt vann forstyrrer renseprosessen Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger med små avløpsrenseanlegg Utgi brosjyre til lokal avløpsforskrift. > Status Har ikke vært prioritert. Sende infohefte om skogbruk og vann til videregående skoler (naturbruk) og andre interesserte. > Status Er ikke sendt til skolene. Det har vært en del etterspørsel etter rapporten og den er delt ut på Vannmiljøkonferansen. Utarbeide faktaark. > Status Faktaark om vannkvaliteten er utarbeidet og oversendt til kommunene samt innarbeidet i årsmelding som er oversendt kommunestyrene. Forsiden til infohefte om små avløpsanlegg og «Nyttige huskeregler for deg med eget avløpsanlegg». Oppdatere inkludert rapporter. > Status Er gjennomført. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [19]

20 FAKTA 2011 VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA Hobølelva øverst, foto: Eva Skarbøvik/Bioforsk. Vågvannet nederst, foto: Sigrid Haande/NIVA f Figuren viser økologisk tilstandsklasse for klorofyll-a (gir et mål på algevekst), total fosfor og total nitrogen i innsjøer i Morsa, her vist med kakediagram. Klassifiseringssystemet iht. Vannforskriften har fem tilstandsklasser: Svært god (blå), god (grønn), moderat (gul), dårlig (oransje) og svært dårlig (rød; ikke representert blant innsjøene). Tilstanden i Vansjø-Hobølvassdraget 2010 En viktig del av arbeidet til Vannområdeutvalget Morsa er å overvåke innsjøer og elver i Vansjø-Hobølvassdraget. Her får du resultatene av denne overvåkningen i kortversjon. Forbedringen av vannkvaliteten i vestre Vansjø fortsatte i Både fosfornivået og mengden alger er redusert, og de siste ni årene har fosforinnholdet i vestre Vansjø vist en nedadgående trend. Fosfortallene har ikke vært lavere siden Denne forbedringen kan knyttes til at fosfortilførslene fra bekkene rundt det vestre bassenget også er redusert de siste årene. Tiltakene som er igangsatt ser derfor ut til å gi en positiv utvikling i innsjøen. I østre del av innsjøen er det Hobølelva som har de største tilførslene av fosfor, og denne elva reagerer relativt kraftig på variasjoner i værforholdene: Økt vannføring i elva gir økt erosjon blant annet i elvebredden, noe som fører til at fosforrike partikler transporteres ned til Storefjorden. I 2010 ble dette forverret av flere anleggsarbeider i og langs vassdraget. Vi ser derfor at tilførslene av fosfor i denne delen av vassdraget ikke gikk ned. Vannkvaliteten i innsjøene i nedbørfeltet varierer, med god tilstand i Sætertjernet og Vågvannet, moderat tilstand i Bindingsvannet, Langen, Mjær, Storefjorden og Vanemfjorden, og dårlig tilstand i Sæbyvannet og Grepperødfjorden. Overvåkingen av vassdraget utføres av Bioforsk (elver, bekker) og NIVA (innsjøer) i oppdrag for Vannområdeutvalget Morsa. Undersøkelsene er finansiert av Klima og forurensingsdirektoratet (Klif). Resultatene er i sin helhet rapportert i Skarbøvik, E., Bechmann, M., Rohrlack, T. & Haande, S Bioforsk Rapport Vol. 6. Nr. 31. [20] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1]

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold

Detaljer

Flom og ras i Morsa-vassdraget utfordringer for vannkvaliteten og mulige tiltak. Marit Ness Kjeve, daglig leder vannområde Morsa

Flom og ras i Morsa-vassdraget utfordringer for vannkvaliteten og mulige tiltak. Marit Ness Kjeve, daglig leder vannområde Morsa Flom og ras i Morsa-vassdraget utfordringer for vannkvaliteten og mulige tiltak Marit Ness Kjeve, daglig leder vannområde Morsa Vannområde Morsa Morsa-prosjektet: Samarbeid etablert i 1999 mellom 8 kommuner,

Detaljer

Erfaringer fra Morsa-samarbeidet. Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp)

Erfaringer fra Morsa-samarbeidet. Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp) Erfaringer fra Morsa-samarbeidet Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp) Hva er Morsa? Vannområdeutvalget Morsa er en videreføring av Morsa-prosjektet som startet opp i 1999 som et samarbeid mellom

Detaljer

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1]

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold

Detaljer

Systematisk arbeid med oppgradering av separate avløpsanlegg eksempel fra Morsa Helga Gunnarsdóttir daglig leder Vannområdeutvalget Morsa

Systematisk arbeid med oppgradering av separate avløpsanlegg eksempel fra Morsa Helga Gunnarsdóttir daglig leder Vannområdeutvalget Morsa Systematisk arbeid med oppgradering av separate avløpsanlegg eksempel fra Morsa Helga Gunnarsdóttir daglig leder Vannområdeutvalget Morsa 2500 2 300 2000 1500 1000 700 500 0 270 P 2001 P nå P når alle

Detaljer

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 13/ Ås kommune Forslag til videre organisering, finansiering og varighet av samarbeidet i vannområdet Morsa: Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdraget med tilgrensende kystbekker og kystområder Saksbehandler: Lillann

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa 21 05 2012 Flom i Hobølelva i september 2011. Foto: Landbrukskontoret i Hobøl 1 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringer i vannområde Morsa

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Tyra Risnes, Fylkesmannen i Østfold Anne Falk Øgaard, Bioforsk Jord og miljø Vestre Vansjø Nedbørfeltareal: 54 km 2 Arealbruk: 20% landbruk (~10.000 daa) (89 % korn,

Detaljer

Kunnskapsbasert restaurering av vestre Vansjø?

Kunnskapsbasert restaurering av vestre Vansjø? Kunnskapsbasert restaurering av vestre Vansjø? Vansjø/Hobølvassdraget - Morsa 690 km2 16% jordbruk, 80% skog 9 kommuner og 2 fylker, ca 40.000 innbyggere og ca 400 gårdsbruk Morsa-samarbeidet startet i

Detaljer

Hovedutfordringer i vannområdet Morsa hvordan gikk/går vi fram for å møte disse

Hovedutfordringer i vannområdet Morsa hvordan gikk/går vi fram for å møte disse Hovedutfordringer i vannområdet Morsa hvordan gikk/går vi fram for å møte disse Hva er budskapet? Vassdraget og utfordringene Et av Norges mest næringsrike og sårbare vassdrag Resultater Omfattende tiltaksgjennomføring

Detaljer

Miljøkontrakter for redusert jordbruksavrenning til vestre Vansjø. Helga Gunnarsdottir, Vannområdeutvalget Morsa

Miljøkontrakter for redusert jordbruksavrenning til vestre Vansjø. Helga Gunnarsdottir, Vannområdeutvalget Morsa Miljøkontrakter for redusert jordbruksavrenning til vestre Vansjø Helga Gunnarsdottir, Vannområdeutvalget Morsa Disponering og deltakere Bakgrunn og handlingsplan (HG) Organisering og kontrakter (Torbjørn

Detaljer

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Foto: Anders Iversen Hva konkret skal du gjøre for å hindre tap av naturmangfold? Det vi

Detaljer

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2009 [1]

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2009 [1] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2009 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2009 [1] Innholdsfortegnelse Vannområdeutvalget Morsa Postboks 325 1502 Moss E-post:hgu@fmos.no

Detaljer

Erfaringer med tiltak før (fra 1999) og etter vannforskriften (2007)

Erfaringer med tiltak før (fra 1999) og etter vannforskriften (2007) Erfaringer med tiltak før (fra 1999) og etter vannforskriften (2007) Foto: Rygge flystasjon Foto: Rygge flystasjon Foto: Knut Bjørndalen Foto: Jon Lasse Bratli Viktige redskap til endring Organisering

Detaljer

Erfaringer med overvåking og forvaltning av cyanobakterier i Vansjø

Erfaringer med overvåking og forvaltning av cyanobakterier i Vansjø Erfaringer med overvåking og forvaltning av cyanobakterier i Vansjø Av Knut Bjørndalen (Moss kommune) med bidrag fra Johnny Sundby (MOVAR) og Torhild Wessel-Holst (miljørettet helsevern, Moss kommune)

Detaljer

Erfaring med helhetlig og differensiert vannforvaltning og tiltak i jordbruket. Helga Gunnarsdóttir, daglig leder Vannområdeutvalget Morsa

Erfaring med helhetlig og differensiert vannforvaltning og tiltak i jordbruket. Helga Gunnarsdóttir, daglig leder Vannområdeutvalget Morsa Erfaring med helhetlig og differensiert vannforvaltning og tiltak i jordbruket Helga Gunnarsdóttir, daglig leder Vannområdeutvalget Morsa Foredrag i tre akter Del I 11 års Morsa-erfaring Vassdraget - organisering

Detaljer

Tilstede på møtets del 1: John A. Ødbehr Vestby og Knut Espeland Spydeberg

Tilstede på møtets del 1: John A. Ødbehr Vestby og Knut Espeland Spydeberg REFERAT FRA MØTE 1/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA TID: TIRSDAG 24. FEBRUAR 2015 KL 09.00-15.00 INKLUDERT LUNSJ STED: SMAALENENE HOTELL, ASKIM Innkalt: Med stemmerett: Reidar Kaabbel Våler (leder), Tonje

Detaljer

Karakterisering og klassifisering + noko attåt

Karakterisering og klassifisering + noko attåt Karakterisering og klassifisering + noko attåt Jon Lasse Bratli, Klima- og forurensningsdirektoratet Vannressurskonferanse Norges Bondelag 9. oktober 2012 Økosystembasert - Helhetlig - Kunnskapsbasert

Detaljer

Hvordan kan tiltaksveilederen og andre verktøy være til hjelp for forvaltningen

Hvordan kan tiltaksveilederen og andre verktøy være til hjelp for forvaltningen Hvordan kan tiltaksveilederen og andre verktøy være til hjelp for forvaltningen Fagsamling om oppfølging av vannforskriften i jordbruket 27. oktober 2010 Selbusjøen Hotel Line Meinert Rød (med bidrag fra

Detaljer

Web-basert tiltaksveileder for landbruket

Web-basert tiltaksveileder for landbruket Web-basert tiltaksveileder for landbruket EUs Rammedirektiv for vann Nasjonal vannmiljøkonferanse 10. Mars 2010 Oslo Line Meinert Rød Bioforsk Veilederen Utarbeidet av Bioforsk i samarbeid med SLF og Universitetet

Detaljer

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gersjøvassdraget

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gersjøvassdraget Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gersjøvassdraget Organisering av arbeidet så langt videre utfordringer 19. November 2007 Fungerende prosjektleder Knut Bjørnskau Medlemskommuner Frogn, Nesodden,

Detaljer

Hva trenger vi av data for å bestemme risiko? Og hva er risikoen ved å bruke ufullstendige måledata?

Hva trenger vi av data for å bestemme risiko? Og hva er risikoen ved å bruke ufullstendige måledata? Hva trenger vi av data for å bestemme risiko? Og hva er risikoen ved å bruke ufullstendige måledata? SLF Seminar Selbusjøen 27-28 oktober 2010 Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø Hva menes med Risiko

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA

REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA Tid: Mandag 8. juni 2015 kl 09.00, båttur og lunsj etter møtet Sted: Viken hotell Vansjø Innkalt: Med stemmerett: Reidar Kaabbel Våler (leder), Anne Kristine

Detaljer

Hvordan få helhetlige kunnskapsbaserte beslutninger? Sammenhengen mellom fosforkilder/fraksjoner/tiltak og algevekst?

Hvordan få helhetlige kunnskapsbaserte beslutninger? Sammenhengen mellom fosforkilder/fraksjoner/tiltak og algevekst? Hvordan få helhetlige kunnskapsbaserte beslutninger? Sammenhengen mellom fosforkilder/fraksjoner/tiltak og algevekst? Uønsket algevekst i Svinna 2003 Giftige blågrønnalger i vestre Vansjø 2005 Uferdig

Detaljer

Fornuftige tanker fra Brussel

Fornuftige tanker fra Brussel Morsa-modellen -kunnskapsbasert, helhetlig forvaltning og møter på tvers Helga Gunnarsdóttir, Vannområdeutvalget Morsa Fornuftige tanker fra Brussel Helhetlig forvaltning av biologisk mangfold, forurensning

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Tyra Risnes, Fylkesmannen i Østfold Anne Falk Øgaard, Bioforsk Jord og miljø Vestre Vansjø Nedbørfeltareal: 54 km 2 Arealbruk: 20% landbruk (~10.000 daa) (89 % korn,

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Jordbrukets sektor 15. september 2015 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! 17.09.2015 1 Målrettet jobbing med vann i jordbruket 1970-tallet:

Detaljer

Et kritisk blikk på overvåkingsprogram for kjemiske støtteparametre i elver og bekker: Gir de den informasjon vi trenger?

Et kritisk blikk på overvåkingsprogram for kjemiske støtteparametre i elver og bekker: Gir de den informasjon vi trenger? Et kritisk blikk på overvåkingsprogram for kjemiske støtteparametre i elver og bekker: Gir de den informasjon vi trenger? Vannforeningen 25 oktober 2010 Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø Foto: E. Skarbøvik

Detaljer

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Erik Johannessen, Tor Gunnar Jantsch Hur säkerställer vi drift och skötsel

Detaljer

Tiltaksplan arbeidet. Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde

Tiltaksplan arbeidet. Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde Tiltaksplan arbeidet Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde Haldenvassdraget er med i første planperiode 2009-2015 1. Vesentlige vann- forvaltningsspørsmål Hvert vannområde har laget sin beskrivelse:

Detaljer

Fordeler med biologiske indikatorer på vannmiljøtilstanden

Fordeler med biologiske indikatorer på vannmiljøtilstanden Fordeler med biologiske indikatorer på vannmiljøtilstanden Verktøy Vannforvaltningens VVV Viten Vilje Vannkvalitet: Klassifisering før og nå SFT s klassifiseringssystem Basert på forskjellige påvirkningstypers

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Kommunene: Myndighet og medspiller i vannforvaltningen

Kommunene: Myndighet og medspiller i vannforvaltningen Kommunene: Myndighet og medspiller i vannforvaltningen Erfaringer fra Morsa-samarbeidet Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp) Hva jeg skal snakke om: Samarbeid er viktig Kommunen som medspiller

Detaljer

Fosfor i vestre Vansjø effekt av tiltak

Fosfor i vestre Vansjø effekt av tiltak 38 Øgaard, A.F. & Bechmann, M. / Bioforsk FOKUS 5 (1) Fosfor i vestre Vansjø effekt av tiltak Anne Falk Øgaard & Marianne Bechmann Bioforsk Jord og miljø, Ås anne.falk.ogaard@bioforsk.no Innledning I mange

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv

Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv Ås kommune Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan 2016-2021 vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 13/05915-3 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Landbrukets ansvar for godt vannmiljø

Landbrukets ansvar for godt vannmiljø Landbrukets ansvar for godt vannmiljø Fagsamling om oppfølging av vannforskriften i jordbruket Line Meinert Rød seniorrådgiver Hurdal 17. april 2012 Vi er en del av et felles europeisk løft for vannmiljøet

Detaljer

Vannmiljø og Matproduksjon

Vannmiljø og Matproduksjon Vannmiljø og Matproduksjon 29. oktober 2014 Bjørn Gimming, styremedlem i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! 02.11.2014 1 Målrettet jobbing med vann i jordbruket 1970-tallet: Mjøsaksjonen miljø kom

Detaljer

Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober

Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober Hilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen 1 Mange interesser rundt

Detaljer

PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget - Forvaltningsplaner og tiltaksanalyse. Erfaringer fra vannområde PURA. - Implementering av avløpstiltak i Oppegård kommune. Oslo SAS Scandinavia,

Detaljer

Vannforskriften. - hva betyr den for landbrukssektoren - Anders Iversen, DN

Vannforskriften. - hva betyr den for landbrukssektoren - Anders Iversen, DN Vannforskriften - hva betyr den for landbrukssektoren - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Jordbrukets sektor. Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram. 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver. Vi får Norge til å gro!

Jordbrukets sektor. Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram. 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver. Vi får Norge til å gro! Jordbrukets sektor Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver Vi får Norge til å gro! 14.10.2014 1 Historisk Perspektiv Jordbruk i Norge startet for 6000

Detaljer

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Dagsorden 1. Organisering i vannregionen 2. Fylkesmannens rolle 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Planrullering Planprogram 4. Informasjon Forvaltningsplan

Detaljer

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde 2018-2021 Bakgrunn for opprettelsen av vannområdet I 2007 vedtok Stortinget «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (vannforskriften), som

Detaljer

Fra plan til handling, erfaringer fra vannområde Morsa

Fra plan til handling, erfaringer fra vannområde Morsa Fra plan til handling, erfaringer fra vannområde Morsa Oversikt over planarbeidet fra den statlige veilederen Enighet før eller etter plan? Morsa før VRD Morsa etter VRD - 1. planfase 1 Tiltaksanalyse

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i

Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i Temagruppe landbruk Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i jord Det er stor variasjon, tilfeldige

Detaljer

RegionaltMiljøProgram for landbruket i Oslo og Akershus

RegionaltMiljøProgram for landbruket i Oslo og Akershus RegionaltMiljøProgram for landbruket i 2013-2016 Trond Løfsgaard Bærekraftig landbruk Bærekraft på flere nivåer, ikke bare miljø! Miljømessig bærekraft: Miljø- og ressursforvaltning Arealer, kulturlandskap,

Detaljer

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn 2013-2015 Bakgrunn Nedbørfeltene til Prestelva og Botn i Rissa har vært med i en prøveordning innenfor regionalt miljøprogram.

Detaljer

Faktaark Frogn/Nesodden til Bunnefjorden

Faktaark Frogn/Nesodden til Bunnefjorden Faktaark Frogn/Nesodden til Bunnefjorden Tiltaksområde nr. 18. Nasjonalt vannforekomstnummer: 5-5-R FIGUR 1. KART OVER TILTAKSOMRÅDE NR. 18 FROGN/NESODDEN TIL BUNNEFJORDEN. RØDE PUNKT VISER STEDER DET

Detaljer

Vannforskriften. Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010

Vannforskriften. Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010 Vannforskriften Fokus på kunnskapsbehov i sjøområdene Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010 Foto 1,2,4 og 5 Kari H. Bachke Andresen Kari H. Bachke Andresen og Hege

Detaljer

Morsa - en spydspiss i Regjeringens omlegging til en helhetlig vannforvaltning

Morsa - en spydspiss i Regjeringens omlegging til en helhetlig vannforvaltning Morsa - en spydspiss i Regjeringens omlegging til en helhetlig vannforvaltning Heidi Sørensen, statssekretær i Miljøverndepartementet Vansjøkonferansen, Moss, 23.09.08 Kjære alle sammen Det er en glede

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2010

VA-dagene Innlandet 2010 VA-dagene Innlandet 2010 Vannområde Hunnselva i lys av EU s Rammedirektiv Status Oppfølging Einar Kulsvehagen Virksomhetsleder Teknisk drift Gjøvik kommune Vanndirektivet Rammedirektivet for vann EU s

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Ha en aktiv rolle ved rullering av RMP (Regionalt miljøprogram), ved deltakelse fra Landbrukskontoret i arbeidsgruppe.

Ha en aktiv rolle ved rullering av RMP (Regionalt miljøprogram), ved deltakelse fra Landbrukskontoret i arbeidsgruppe. Handlingsplan for PURA 2012 - Gjersjøvassdraget med vannforekomstene Gjersjøen, Kolbotnvann, Greverudbekken, Tussebekken/Tussetjern, Dalsbekken, Midtsjøvann og Nærevann Hovedmål: Oppnå og vedlikeholde

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Ti års erfaring med kunnskapsbasert og kollektiv handling for renere Vansjø

Ti års erfaring med kunnskapsbasert og kollektiv handling for renere Vansjø Ti års erfaring med kunnskapsbasert og kollektiv handling for renere Vansjø Foredrag på workshop Eutropia 27.02. 2009 Helga Gunnarsdóttir, Vannområdeutvalget Morsa Vannområde Morsa 2500 2 300 2000 1500

Detaljer

Vannforskriften og lokale tiltaksplaner i vannområdene

Vannforskriften og lokale tiltaksplaner i vannområdene Vannforskriften og lokale tiltaksplaner i vannområdene «Drenering og tiltak i vannveier på landbrukseiendommer» Sole hotell 25.10.2016 Per Rønneberg Hauge Seniorrådgiver Planens hovedinnhold Planen gjelder

Detaljer

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Spredt avløp Oppgradering av mindre avløpsanlegg Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Prosjekt: Kontroll og opprydding Tidligere hovedplan avløp 1998-2001 Arbeidsmål: Storsjøen med tilhørende

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MORSA 2002 2005. En sammenstilling av kommunenes og landbrukets planer

HANDLINGSPLAN FOR MORSA 2002 2005. En sammenstilling av kommunenes og landbrukets planer HANDLINGSPLAN FOR MORSA 2002 2005 En sammenstilling av kommunenes og landbrukets planer Vedtatt i Hovedstyret for Morsa-prosjektet 28. februar 2003 Handlingsplan for Morsa 2002-2005 2 Forord Handlingsplan

Detaljer

Effekter av jordbrukstiltak på avrenning av næringsstoffer

Effekter av jordbrukstiltak på avrenning av næringsstoffer Effekter av jordbrukstiltak på avrenning av næringsstoffer Marianne Bechmann Bioforsk Jord og miljø Ås marianne.bechmann@bioforsk.no Innledning Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ble

Detaljer

Vannforskriften Status i arbeidet i vannområdene i Vestfold Utarbeidelse av tiltaksanalyser Kompetansesamling , FMLA Hilde Marianne Lien

Vannforskriften Status i arbeidet i vannområdene i Vestfold Utarbeidelse av tiltaksanalyser Kompetansesamling , FMLA Hilde Marianne Lien Vannforskriften Status i arbeidet i vannområdene i Vestfold Utarbeidelse av tiltaksanalyser Kompetansesamling 29.01.2013, FMLA Hilde Marianne Lien Vannområder i Vestfold - Del av vannregion Vest-Viken

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6166-2011. Klassifisering av økologisk tilstand i elver og innsjøer i Vannområde Morsa iht. Vanndirektivet

RAPPORT L.NR. 6166-2011. Klassifisering av økologisk tilstand i elver og innsjøer i Vannområde Morsa iht. Vanndirektivet RAPPORT L.NR. 6166-2011 Klassifisering av økologisk tilstand i elver og innsjøer i Vannområde Morsa iht. Vanndirektivet Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Overvåking Vansjø/Morsa 2012-2013

Overvåking Vansjø/Morsa 2012-2013 Bioforsk Rapport Vol. 9 Nr. 35 2014 Overvåking Vansjø/Morsa 2012-2013 Resultater fra overvåking av innsjøer, elver og bekker i perioden oktober 2012 - oktober 2013 Eva Skarbøvik, Sigrid Haande, Marianne

Detaljer

Vannområde Leira Nitelva arbeid og status

Vannområde Leira Nitelva arbeid og status Vannområde Leira Nitelva arbeid og status Karakteriseringsmøte Nitelva Skedsmo 25.05.11 Vannområde Leira Nitelva Tone Aasberg Foto: Tone Aasberg Kart: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vannområde Leira -

Detaljer

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG v/simon Haraldsen, Fylkesmannens miljøvernavd. i Oslo og Akershus 12. oktober 2009 NY VANNFORVALTNING I NORGE FRA 2007 VANNDIREKTIVET

Detaljer

Fem års forsøk med endret regulering av Vansjø - Kan vi trekke noen slutninger? Hva nå? Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø Vansjøkonferansen 2010

Fem års forsøk med endret regulering av Vansjø - Kan vi trekke noen slutninger? Hva nå? Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø Vansjøkonferansen 2010 Fem års forsøk med endret regulering av Vansjø - Kan vi trekke noen slutninger? Hva nå? Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø Vansjøkonferansen 2010 Basert på flere samarbeidsprosjekter fra 2005 og frem

Detaljer

Landbruket og vannforskriften

Landbruket og vannforskriften Miljøsamling Hedmark 17.10.2017 Landbruket og vannforskriften Trine Frisli Fjøsne vannområde Glomma og Grensevassdragene Odd Henning Stuen vannområde Mjøsa Lokal tiltaksanalyse 2016-2021 for Vannområde

Detaljer

Hva vet vi om Vansjø i dag og hva trengs det mer kunnskap om?

Hva vet vi om Vansjø i dag og hva trengs det mer kunnskap om? Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 188 2013 Hva vet vi om Vansjø i dag og hva trengs det mer kunnskap om? Rapport fra workshop om Vansjø, oktober 2013 Eva Skarbøvik (Red.) Forsidefoto: Knut Bjøndalen Hovedkontor/Head

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2010 Møtetid:

Detaljer

VANN, AVLØP OG VANNMILJØ I SKI Foredrag

VANN, AVLØP OG VANNMILJØ I SKI Foredrag VANN, AVLØP OG VANNMILJØ I SKI Foredrag 14.03.2012 Vannforvaltning i Ski - tiltaksretter vannovervåking Program i mange år med bruk av både kjemiske og biologiske parametre Sentralt er biotilgjengelig

Detaljer

Fylkeskommunen som prosessleder

Fylkeskommunen som prosessleder Fylkeskommunen som prosessleder Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 22. september 2009. Fylkeskommunen som prosessleder 1. Hva skal gjøres, og hvem gjør hva? 2. Regional samordning. 3.

Detaljer

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - UTTALELSE SKI KOMMUNE

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - UTTALELSE SKI KOMMUNE Østfold fylkeskommune Vannregionsmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 Sarpsborg Vår ref.: 12/2182-6 22121/12 Deres ref.: Arknr.: / Dato: 27.12.2012 127 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET

Detaljer

Bruk av eksisterende overvåkingsdata. Hva kan JOVA-overvåkingen bidra med? Marianne Bechmann og Line Meinert Rød Bioforsk Jord og miljø, Ås

Bruk av eksisterende overvåkingsdata. Hva kan JOVA-overvåkingen bidra med? Marianne Bechmann og Line Meinert Rød Bioforsk Jord og miljø, Ås Bruk av eksisterende overvåkingsdata Hva kan JOVA-overvåkingen bidra med? Marianne Bechmann og Line Meinert Rød Bioforsk Jord og miljø, Ås Hva erjova-programmet? JOVA-programmet - Nasjonalt overvåkingsprogram

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/227 Sakstittel: HØRINGSUTTALELSE - UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA/INDRE OSLOFJORD K-kode: K54 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling:

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR

Detaljer

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Oslo, 08.04.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3431 Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Hvilke verktøy har vi i jordbruket?

Hvilke verktøy har vi i jordbruket? Hvilke verktøy har vi i jordbruket? Norges Bondelag 13.10.2014 Johan Kollerud, Landbruksdirektoratet Kort om status mht påvirkning fra jordbruk (Vann-Nett mm) Utfordringer mht avrenning landbruk(bl.a.

Detaljer

Temagruppe landbruk PURA

Temagruppe landbruk PURA Temagruppe landbruk PURA Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i jord Det er stor variasjon,

Detaljer

TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene.

TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene. TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene. Temagruppe landbruk jobber med tiltak for å redusere erosjon og avrenning

Detaljer

Informasjonsmøte om miljøtilstanden i Hersjøen

Informasjonsmøte om miljøtilstanden i Hersjøen Informasjonsmøte om miljøtilstanden i Hersjøen Velkommen. Orientering om vannforskriften og bakgrunn for undersøkelsen. Resultater fra sediment-undersøkelsen i Hersjøen. Kaffepause. Oppfølging og videre

Detaljer

Hvordan jobber vi i PURA?

Hvordan jobber vi i PURA? PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Hvordan jobber vi i PURA? Innlegg for Faggruppe Vannkvalitet og vassdragsbruk, vannområde Glomma Sør, 19.11.2015 Anita Borge prosjektleder

Detaljer

Fornyet satsing på vannforvaltning vanndirektivet er hovedredskapet

Fornyet satsing på vannforvaltning vanndirektivet er hovedredskapet Fornyet satsing på vannforvaltning vanndirektivet er hovedredskapet Jon Lasse Bratli, seniorrådgiver i Miljøverndepartementet 1 Miljøverndepartementet, Sted, tid og avsender Foto: Bård Løken St. prop.

Detaljer

Fosforstatus på dyrka mark i Vannområde Morsa.

Fosforstatus på dyrka mark i Vannområde Morsa. Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 73 2010 Fosforstatus på dyrka mark i Vannområde Morsa. Basert på jordprøver i perioden 1990 2008. Sigrun H. Kværnø Bioforsk Jord og Miljø Ås Hovedkontor/Head

Detaljer

Dagens frister for bruk av husdyrgjødsel er slik:

Dagens frister for bruk av husdyrgjødsel er slik: Konsekvensanalyse - Lokal forskrift om avgrensing av spredeperiode for hysdygjødsel og annen organisk gjødsel Hensikt: Den lokale forskriften har til formål å redusere avrenning/utlekking av næringsstoffer,

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

NOTAT. Overvåking av Haldenvassdraget 2013. Hemnessjøen, Foto: NIVA

NOTAT. Overvåking av Haldenvassdraget 2013. Hemnessjøen, Foto: NIVA NOTAT Overvåking av Haldenvassdraget 2013 Hemnessjøen, Foto: NIVA Forord Haldenvassdraget vannområde har som mål å bedre vannkvaliteten i vassdraget. Fra og med 2005 er innsjøovervåkingen samordnet for

Detaljer

Opprydding i spredt avløp

Opprydding i spredt avløp Vi trives i Grenseland Opprydding i spredt avløp AREMARK MARKER Gro Gaarder Haldenvassdraget Total lengde: 137 km Nedbørfelt: 1594 km 2 Middelvannsføring ved utløpet: 23,4m 3 /s Vassdraget består av en

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Forvaltningsarbeidet. Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde

Forvaltningsarbeidet. Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde Forvaltningsarbeidet Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde Haldenvassdraget vannområde 4 kommuner 15 mil langt Aurskog-Høland 190 000 dekar dyra mark 4000 boliger uten godkjente renseløsninger (2008)

Detaljer

MILJØTILTAK I JORDBRUKET Årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter, fredag 31. mars 2017

MILJØTILTAK I JORDBRUKET Årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter, fredag 31. mars 2017 MILJØTILTAK I JORDBRUKET Årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter, fredag 31. mars 2017 Margrethe Nøkleby, org.sjef Hedmark Bondelag Thomas Smeby, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Jordbruksdrift

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT : VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Trine Christensen, leder av styringsgruppen TC Harald K. Hermansen, Frogn kommune HKH Harald

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer