utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1]"

Transkript

1 Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1]

2 Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold Besøksadresse: Statens hus Vogtsgate 17, Moss Telefon: Org.nr: Design omslag og grafisk profil: Aina Griffin. Layout og grafisk produksjon: 07-Gruppen AS. Informasjonsrådgivning og språkbearbeiding: Vibeke Weibell Eliassen. Bilder: Forsidebilde: En vakker del av Kråkstadelva ved Grønstvet. Foto: Helga Gunnarsdóttir Side 3: Vår ved Rødsund. Foto: Vibeke Weibell Eliassen Side 4: Vårstemning på Vestre Kjærnes. Foto: Vibeke Weibell Eliassen Side 11: Buffersone langs Lødengfjorden. Foto: Vibeke Weibell Eliassen [2] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

3 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Formål Partnere i vannområdeutvalget Styrets sammenstetning Observatører Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling Ytre miljø Økonomi Bevilgning fra Klima- og forurensnings direktoratet (KLIF) i Garminfondet Avløpstiltak Jordbrukstiltak Jordbruksprosjekt rundt vestre Vansjø Vannområdeutvalget Morsa Resultatregnskap Vannområdeutvalget Morsa Balanse Regnskap for bevilgninger fra KLIF Vedlegg 1 Revisjonsrapport Vannområdeutvalget Morsa Vedlegg 2 Revisjonsrapport KLIF midler Vedlegg 3 Rapportering Årsplan Vedlegg 4 Temaark Vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [3]

4 Årsmelding for 2010 Formål Vannområdeutvalget Morsa skal være et aktivt samarbeidsorgan for lokale og regionale myndigheter og andre interessenter i vassdraget for å forbedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget. I henhold til EUs Rammedirektiv for vann skal Morsa bidra til helhetlig vannforvaltning. Dette krever aktiv samordning av tiltak og virkemidler mellom alle berørte sektorer og myndigheter. Morsa er utpekt som pilotprosjekt for praktisk gjennomføring av EUs rammedirektiv for vann. Høsten 2010 er vannområdeutvalgets funksjonstid er forlenget til Fra er vannområdeutvalgets mandat utvidet til også å gjelde Hølenvassdraget med kystområdene. Partnere i vannområdeutvalget Kommunene; Ski, Enebakk, Hobøl, Spydeberg, Våler, Rygge, Råde og Moss, samt Oslo (med observatørstatus), fylkesmennene i Østfold og Oslo/Akershus, fylkeskommunene i Akershus og Østfold, Mattilsynet Ytre Østfold og NVE Region øst. Følgende brukerinteresser er representert som observatører: Østfold og Akershus bondelag, Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold, Vansjø grunneierlag, Peterson/Moss Brukseierforening og MOVAR. Styrets sammenstetning Kjell Løkke leder (Råde kommune), Georg Stub nestleder (Ski kommune), Håvard Hornnæs (Fylkesmannen i Østfold), Trond Løfsgaard (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Dag Bjerke (Enebakk kommune), Kjerstin Wøyen Funderud (Våler kommune), Britt Gulbrandsen (Spydeberg kommune), Paul Erik Krogsvold (Moss kommune), Inger-Lise Skartlien (Rygge kommune), Håvard Jensen (Hobøl kommune), Lars Salvesen (Akershus fylkeskommune), Per Inge Bjerknes (Østfold fylkeskommune), Bjarne Jevne (NVE), Trond-Reidar Bukholm (Mattilsynet Ytre Østfold). Observatører Jan Olav Nybo (Oslo kommune), Jens Anstensrud (Østfold og Akershus bondelag), Øivind Paulshus (Vansjø grunneierlag), Erling Berg (MOVAR), Lars Flatebø (Moss Brukseierforening/Peterson Linerboard)/ikke møtt, Mariana Oberti og Ole Håkon Heier (Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold). Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling Utvalget har én ansatt, daglig leder Helga Gunnarsdóttir. Hun har kontorplass hos Fylkesmannen i Østfold. Ved årets slutt besto styret av 14 personer; 11 menn og 3 kvinner, og hadde fem observatører som alle er menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende og det har ikke vært skader eller ulykker i Ytre miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Økonomi Økonomien til Vannområdeutvalget Morsa er tilfredsstillende. Inntekter fra stat, kommuner og fylkeskommuner er i henhold til budsjettet. Utgiftene er kr lavere enn budsjettert. Administrasjonskostnadene er i all hovedsak i henhold til budsjettet. Under andre kostnader er det følgende forklaringer til mindre forbruk: På posten «Info-tiltak» har en brukt [4] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

5 kr fra øremerkede midler fra SFT (KLIF) som framkommer i balansen. Dessuten er info-tiltak til huseiere med egne avløpsanlegg dekket av KLIFmidler. På posten «Prosjekter i kommunene» har det kommet inn inntekter fra henholdsvis Ski kommune (62 350) som er tilbakebetaling av tilskuddsmidler og Fylkesmannen i Østfold (19 350) som er bidrag til overvåkning. Det har dessuten vært to prosjekt som det ikke har vært etterspørsel etter midler til. Egenkapitalen til Vannområdeutvalget Morsa er god og styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn for avleggelse av årsregnskapet for Funksjonstiden er forlenget til I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Vannområdeutvalget Morsa sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet føres av daglig leder Karen Hagen i Enebakk Produkter. Revisor er Inger Løken Takla hos SMB Revisjon AS. Bevilgning fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) i 2010 I 2010 ble Vannområdeutvalget Morsa, etter søknad, bevilget 4 millioner kroner fra KLIF. Bruken av midlene i 2010 fordeler seg slik: Biologisk overvåkning inkludert marin kartlegging kr Helhetlig avløpskartlegging kr Overvåkning Vansjø-Hobølvassdraget Prosjektstyring, administrasjon og info kr Utredning manøvrering og flom kr Totalt kr Regnskap for midlene finnes på side 7 i årsmeldingen og revisjonsberetningen er vedlagt. Garminfondet Vannområdeutvalget Morsa inngikk i 2008 en kontrakt med bedriften Belanor AS i Rygge. Belanor gir totalt kr over tre år til Garminfondet. Fondet skal støtte tiltak som bedrer vannkvaliteten. I 2010 ble det gitt følgende tilskudd fra fondet: Morsa Grasprodukter BA kr og tilskudd til to fangdammer i Våler på til sammen kr , to fangdammer i Hobøl på til sammen kr , en fangdam i Moss på kr , samt tilskudd til erosjonssikring i Hobølelva og Svinna på til sammen kr Resten av fondets midler kr overføres til utdeling i Avløpstiltak 2010 I 2010 er det gjennomført avløpstiltak i kommunene langs Vansjø-Hobølvassdraget for 30 millioner. Inkludert i beløpet er 40 boliger som har fått oppgradert sitt avløpsanlegg. I kystområdet er det gjennomført avløpstiltak for 70 millioner, ca. halvparten av beløpet er nytt renseanlegg på Hestvold. Av de boligene som hadde separate avløpsanlegg i 1999 er det nå 1915 boliger som tilfredsstiller kravene/har oppgradert sine avløpsanlegg. Det gjenstår tiltak på 297 boliger, av disse er det 83 som har fått utsettelse, 100 som skal knyttes til kommunalt avløp og 114 boliger som skal etterkomme pålegg. I underkant av 20 av disse boligene ligger i Vansjø-kommunene. For øvrig vises det til rapportering årsplan Jordbrukstiltak 2010 Fylkesmennene reviderte i 2009 forskrift for jordarbeiding. Andel stubb har hatt en liten nedgang siden Den ligger på 72 % og representerer et gjennomsnitt for hele vassdraget. I 2010 ble om lag 4 % av arealene høstharvet, sammenlignet med 2 % i Det er 216 km buffersoner og grasdekte vannveier langs vassdraget, og grasareal på flom og erosjonsutsatt jord dekker 4600 daa. Det ble gitt 9,4 millioner i miljøtilskudd via Regionalt Miljøprogram (RMP) fra fylkesmennene. Det er anlagt 5 større fangdammer til en kostnad av 1,5 millioner. For øvrig vises det til rapportering årsplan Jordbruksprosjekt rundt vestre Vansjø Høsten 2007 bevilget Landbruks- og matdepartementet 3,5 millioner til et eget informasjons- og utviklingsprosjekt i jordbruket rundt vestre Vansjø. En million per år ( ) går til ekstra miljøtilskudd til bønder som undertegner miljøkontrakt med Fylkesmannen i Østfold. I 2010 ble det inngått kontakter med 29 av 40 bønder som driver 73 % av jordbruksarealene rundt vestre Vansjø. I 2008 ble det også bevilget 0,5 millioner som ekstra tilskudd til fangdammer i området og totalt 16 fangdammer er nå anlagt. Det er søkt om tilskudd til ytterligere to fangdammer. Fylkesmannen viderefører prosjektet over RMP. For effekt på vannkvalitet vises det til temaark som er vedlagt årsmeldingen. Råde 11. mars 2011 Kjell Løkke Georg Stub Styreleder Nestleder Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [5]

6 Vannområdeutvalget Morsa Resultatregnskap 2010 Vannområdeutvalget Morsa Regnskap 2009 Budsjett 2010 Regnskap 2010 Inntekter Staten: Statlige innskudd via FM/SFT Fylkeskommunene: Østfold Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Kommunene: Enebakk kommune Hobøl kommune Våler kommune Rygge kommune Råde kommune Moss kommune Ski kommune Spydeberg kommune Oslo kommune Annen inntekt Renteinntekter Totale inntekter Bruk av/tilført driftsfond Sum inntekter og bruk av driftsfond Utgifter Administrasjonskostnader Lønn inkl. sos. utgifter, forsikring, etc Bil/møte/telefongodtgjørelse Regnskap og revisjon Overhead (kontorleie, telefon, porto) Seminarer, møter, ekskursjoner Utstyr PC, etc Bøker, rapporter, kontormateriell Totale administrasjonsutgifter Andre kostnader Info-tiltak Delfinansiering prosjekter i kommunene Honorarer innleid hjelp Barn og unge Totalt andre kostnader Totale utgifter Garminfondet Beholdning fra Mottatt til utdeling i Utdelt i Overført til utdeling i [6] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

7 Vannområdeutvalget Morsa Balanse Eiendeler Omløpsmidler Fordringer, til gode mva Fordringer, til gode kontingent Bank Bank skattetrekk Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital (driftsfond) Overført fra tidligere år Tilført fra årets drift Brukt av driftsfond Garminfondet Øremerka midler SFT Sum egenkapital (driftsfond) Kortsiktig gjeld Offentlig gjeld Skyldig lønn Arbeidsgiveravgift av skyldig lønn 705 Øremerkede midler Hølenvassdraget Påløpte kostnader Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital, øremerkede midler og gjeld Regnskap for bevilgninger fra KLIF I 2010 bevilget KLIF fire millioner etter søknad fra Vannområdeutvalget Morsa. Nedenfor følger et regnskap for bruk av midlene. Prosjekt, delprosjekt Forbruk Bevilget 1 Helhetlig overvåkning + sedimentrapport Kartlegging av økologisk tilstand i kystvann Sammenstille fiskeovervåkning i v Vansjø Klassifisering av økologisk tilstand i Morsa Erfaringsoverføring avløp Helhetlig utredning av manøvrering og flom Fullføring infomateriell anleggseiere Administrasjon, prosjektstyring Totalt søknad Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [7]

8 Vedlegg 1 [8] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

9 Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [9]

10 Vedlegg 2 [10] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

11 Vedlegg 3 Rapportering Årsplan 2010 Hovedmål 1. Helhetlig forvaltning av vassdraget og kystområdene i tråd med Vannforskriften Overvåkningsprogrammet er videreført i 2010 etter søknad til Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF). Overvåkning av overflatevann og økologiske parametere i kystområdene er samkjørt med Fagrådet for Ytre Oslofjord. Rapport om økologisk tilstandsklassifisering av elver, bekker og innsjøer er fullført. Daglig leder og flere representanter for kommunene har deltatt på møter i Vannregionutvalget. Daglig leder har deltatt på møter i prosjektlederforum, med vannregionmyndigheten og holdt foredrag på flere statlige samlinger. 2. Rullere handlingsplan for Morsa Ny tiltaksanalyse for jordbrukstiltak er ferdigstilt. På oppdrag fra fylkesmennenes landbruksavdelinger og Statens Landbruksforvaltning (SLF) har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Bioforsk utarbeidet ny kostnadsvurdering av jordbrukstiltak. Miljøgifter i sedimenter i Mossesundet er kartlagt videre i 2010 og kartlegging av økologisk tilstand i kystområder er igangsatt. Handlingsplan for 2011 er fullført og oversendt til vannregionmyndigheten. Det arbeides med Handlingsplan , utkast vil foreligge våren Følge opp tiltaksgjennomføring i Handlingsplan for vestre Vansjø Landbruks- og matdepartementet (LMD) har bevilget midler til et treårig utviklingsprosjekt i jordbruket rundt vestre Vansjø. Dette pågikk ut 2010 under ledelse av Fylkesmannen i Østfold. Fylkesmannen og landbruksforvaltningen i kommunene, samt daglig leder har deltatt aktivt. Bioforsk har fått i oppgave av LMD å delta i prosjektet og utføre forsøk sammen med Forsøksringen, samt sørge for rapportering. Av bøndene har 29 av 40 tegnet kontrakter for 73 % av arealene. Disse ligger i stubb. Areal med buffersone og gras har økt siden Fosforgjødslingen rundt vestre Vansjø er redusert med ca 75 % siden Det er anlagt 16 fangdammer rundt vestre Vansjø, og ytterligere to er omsøkt. Det er avholdt et oppsummeringsmøte med bøndene. Fylkesmannen i Østfold vil videreføre miljøkontraktene via Regionalt Miljøprogram (RMP). Opprydding av separate avløp er fullført. Våler kommune har startet et større arbeid med avløpsledninger på Dammyr og Moss kommune arbeider videre med separering i nedbørfeltet til Mosseelva. Moss kommune har bidratt til planlegging av overvannsrensing ved Tykkemyr. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [11]

12 Sektorovergripende tiltak Delmål Delta i samarbeid med Aksjon Jærvassdrag og Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF). > Status To samarbeidsmøter er avholdt. Søke KLIF om finansiering av nødvendige utredninger og overvåkning i vassdraget. > Status Søknad ble oversendt i februar 2010 og KLIF bevilget fire millioner til følgende: Helhetlig overvåkning av elver, bekker og innsjøer. Kartlegging av økologisk tilstand i kystvann. Sammenstilling av fiskeovervåkning i vestre Vansjø. Klassifisering av økologisk tilstand i Morsa. Erfaringsoverføring mindre avløpsanlegg til Driftsassistansen i Østfold. Helhetlig utredning av manøvrering og flom. Administrasjon og info. Delta aktivt som pilotprosjekt for praktisk gjennomføring av EUs vanndirektiv. > Status Deltatt på møter i Prosjektlederforum som nå er formalisert av Vannregionmyndigheten. Daglig leder og andre har holdt foredrag, tatt imot besøk og svart på henvendelser. Heldagsbesøk med flere foredrag og gårdsbesøk: Ullensaker kommune, Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning (NILF), Svenske Bondelaget, Aquarius (fem land rundt Nordsjøen) Samarbeide videre med Vansjø grunneierlag om forvaltning av fiske - bestandene i Vansjø. > Status Prøvefiske og ekkoloddundersøkelser i vestre Vansjø er gjennomført på oppdrag fra Vansjø grunneierlag. Rapport som oppsummerer overvåkning og dokumenterer endring av fiskebestandene er under utarbeidelse og finansieres av KLIF. Rapporten ferdigstilles våren Mange årsklasser av gjørs er fanget i Vestre Vansjø. Foto: Åge Brabrand Delta i samarbeid om miljøgifter i Mossesundet. > Status Kartlegging av miljøgifter og vurdering av forurensningens miljørisiko er fullført og områder med behov for tiltak er ytterligere avgrenset. Undersøkelsene av fisk og skalldyr i Mossesundet, er fullført og viste at miljøgiftkonsentrasjonene var lave. Foreløpig kildesporing av miljøgifter fra land er ferdigstilt. Overvåkning Delmål Etablere en overvåkningsgruppe med fagfolk fra kommunene og begge fylkesmennene. > Status Overvåkningsgruppen er etablert og består av miljøvernrådgivere eller tilsvarende i kommunene og fylkesmennenes miljøvernavdelinger. Gruppen har hatt to møter/seminarer og er plassert på organisasjonskartet. [12] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

13 Gjennomføre en helhetlig overvåkning av vassdraget. > Status Helhetlig overvåkning av vassdraget er videreført med støtte fra KLIF. Klorofyll-a Fullføre rapport om økologisk klassifisering. > Status Rapport om klassifisering av økologisk tilstand i Morsa er fullført med støtte fra KLIF. Gjennomføre kartlegging av økologisk tilstand i kystvann. > Status Kartlegging av økologisk tilstand i kystvann er igangsatt med støtte fra KLIF. Rapportering ferdigstilles våren Sætertjernet Bindingsvann Langen Vågsvannet Mjær Sæbyvannet Storefjorden Vanemfjorden Grepperødfjorden Sammenstille fiskeovervåkning i vestre Vansjø. > Status Sammenstilling av fiskeovervåkning i vestre Vansjø er igangsatt med støtte fra KLIF. Rapport ferdigstilles våren Vansjø grunneierlag har bekostet prøvefisket i Økologisk tilstandsklassifisering av klorofyll-a (mål for algevekst) i innsjøer i Sort linje viser miljømålet på 0,6. Figur: NIVA Gjøre overvåknings- og tilstandsdata kjent via faktaark, rapporter og foredrag. > Status Overvåkningsrapport og tilhørende faktaark er oversendt kommunene med kommentarer knyttet til den aktuelle kommunen. Daglig leder og flere forskere har holdt foredrag om tema. Flom og erosjon Delmål Samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og kommunene om gjennomføring av pilotprosjekt mot erosjon i Hobølelva og planlegging av prosjekt i Svinna og Kråkstadelva. > Status NVE har gjennomført to pilotprosjekter i Hobøl. NVE har planlagt et pilotprosjekt langs Svinna. Våler kommune og Garminfondet har satt av midler til tiltaket. På grunn av høringsprosess og manglende midler kan NVE ikke gjennomføre tiltaket i Det er enighet med NVE om at før tiltak kan planlegges langs Kråkstadelva må det gjennomføres en skånsom men målrettet skjøtsel av kantvegetasjon. Samarbeide med NVE og Vansjøkommunene om utarbeidelse av flomsonekart. > Status NVE har ferdigstilt et flomsonekart for Moss og deler av Rygge. Det mangler fortsatt godt nok kartgrunnlag for Råde og Våler. Når laserdata med detaljert høyde (eller en meter koter) foreligger for alle kommunene, kan NVE lage terrengmodell og flomsonene for 200-årsflom som en fil. Denne digitale fila overleveres alle kommuner og andre til bruk i deres kartverktøy. NVE vil da bidra med den digitale flomsonen for 200-årsflom for Vansjø. Erosjonssikring ved Hobølelva. Foto: Ahmed Reza Naserzadeh Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [13]

14 Oppsummere forsøk med manøvrering av Vansjø som et grunnlag for en eventuell søknad til NVE om endring av manøvreringsreglementet. > Status KLIF har bevilget kr til helhetlig utreding av manøvrering og flom. Utredningen er lyst ut og arbeidet startet opp i november med planlagt ferdigstillelse i april Moss kommune har søkt om forlengelse av midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet. Bidra til utredning av løsning på flomproblematikken i Vansjø. > Status Se over. Landbruk Delmål Jordbruk Avholde 1-2 dialogmøter med fylkes- og lokalbondelag. > status Er ikke gjennomført men det har vært uformell kontakt over telefon og i andre møter. I tillegg har fylkesmennene hatt møter med bondelagene. Vannområdeutvalget har vedtatt at bondelagene inviteres til en egen referansegruppe til temagruppe landbruk % stubb Ski og Ås Rygge, Råde Våler Hobøl og Enebakk og Moss Spydeberg Andel kornareal i 2010 som ikke jordarbeides om høsten (stubb). Rød linje viser målsettingen. Figur: Fylkesmann i Østfold Buffersoner og vannvei i km Ski og Ås Rygge, Råde Våler Hobøl og Enebakk og Moss Spydeberg Buffersoner og vannveier i 2010 målt i kilometer. Figur: Fylkesmann i Østfold Øve aktivt påtrykk for å sikre tilstrekkelig økonomiske midler til fosforreduserende tiltak. > status Ingen ekstraordinær aktivitet. Forsterket innsats i tiltaksarbeidet innen jordbruket; redusert jordarbeiding, fangdammer, buffersoner, hydrotekniske tiltak. > status Fylkesmennene reviderte i 2009 forskrift for jordarbeiding. Andel stubb har hatt en liten nedgang på tre prosent siden i fjor og ligger på 72 % som et gjennomsnitt for hele vassdraget. Om lag fire prosent av arealene høstharves mot to prosent i fjor. Det er 216 km med buffersoner og grasdekte vannveier langs vassdraget og grasareal på flom og erosjonsutsatt jord dekker 4600 daa. Det gis 9,4 millioner i miljø tilskudd via Regionalt Miljøprogram (RMP) fra fylkesmennene. Det er anlagt fem større fangdammer til en kostnad av 1,5 millioner. Bidra til erfaringsutveksling mellom kommunene og bøndene angående buffersoner. > status Er tatt opp i temagruppe landbruk og må arbeides med videre. Økt fokus og forståelse for betydningen av velfungerende/nye hydrotekniske anlegg. > status To fordrøyningsdammer er anlagt i Våler. Seks hydrotekniske anlegg er anlagt i Ski og Våler til total kostnad på 0,4 millioner. [14] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

15 Bidra til helhetlig fangdamplanlegging i Hobøl i tråd med erfaringer fra Kråkstad og vestre Vansjø. > Status Fangdamplanlegging i Hobøl er i gangsatt og i løpet av året er to dammer/erosjons prosjekt planlagt. Flere dammer er under planlegging. Arbeide for alternative/ekstensive driftsformer. Støtte og samarbeide med Morsa-grasprodukter BA. > Status Morsa-grasprodukter BA har mottatt kr i driftsstøtte fra Morsa, og et tilsvarende beløp fra Garminfondet og Våler kommune (SMILmidler). Daglig leder og landbrukskontorene har deltatt på møter. Utfordringene med grasproduksjon på flomutsatte arealer er tatt opp i Vannområdeutvalget og oversendt til fylkesmennene. Sende ut infoskriv om redusert P-gjødsling med resultater fra vestre Vansjøprosjektet. > Status Det er avholdt stort fagmøte om tema våren Da det ikke var faglig enighet om saken ble den satt på vent. Fylkesmannen i Østfold har imidlertid satt fokus på viktigheten av redusert P-gjødsling på forsiden og inne i infohefte til RMP Antall da gras på flom- og erosjonsutsatt areal Ski og Ås Rygge, Råde Våler Hobøl og Enebakk og Moss Spydeberg Antall da gras på flom- og erosjonsutsatt areal i Figur: Fylkesmann i Østfold Bidra til målretting av virkemidler i områder med høyt fosforinnhold i jorda, spesielt husdyrbruk og grønnsaksarealer. > Status Rapport og kart om fosforstatus i jord er ferdigstilt og oversendt landbrukskontorene og fylkesmennene som et arbeidsverktøy for mer målrettet forvaltning. Saken er belyst i flere fora blant annet fagmøte om redusert P-gjødsling og nasjonal fagsamling for landbruksavdelingene. Prøve ut P-indekskalkulator. > Status Bioforsk har gjort kalkulatoren tilgjengelig over nettet til bruk for bøndene og forvaltningen. Avgi høringsuttalelse til revisjon av Gjødselvareforskriften. > Status Landbruk- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) startet i november 2009 en prosss om revisjon av gjødselvareforskriften. Morsa har i samarbeid med landbrukskontorene sendt innspill til Mattilsynet i forkant av prosessen. Det samme har fylkesmennene gjort. Høringen er ikke gjennomført. Delta i jordbruksprosjekt rundt vestre Vansjø. Bidra til evaluering og videreføring. > Status Se hovedmål 3. Fylkesmannen i Østfold viderefører miljøkontraktene og Bioforsk arbeider med evaluering. Avholde infomøter om miljøtiltaket innen jordbruket langs kystbekkene. > Status Er utsatt til våren Landbrukskontoret i Moss Rygge og Råde har i samarbeid med bondelagene hatt fokus på redusert jordarbeiding i pressen. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [15]

16 Klima Synliggjøre synergieffekter mellom tiltak for bedre vannkvalitet og mindre utslipp av klimagasser. > Status Er synliggjort i RMP. Arbeide for å tilpasse jordbruksdrifta til klimaendringer. > Status Vestre Vansjø inngår i interregprosjektet Aquarius med fokus på klimaendinger og jordbruksdrift. Fylkesmannen og kommunene har deltatt aktivt. Synliggjøre sammenfallende interesser mellom bioenergi (halm, skogavfall, gras, grønsaksavfall, kantsoner, siv) og vannmiljø. > Status Kommunene har utarbeidet klima- og energiplaner. Fylkesmannen og kommunene deltar i prosjektet Biogass Østfold Fylkesmannen i Østfold har fått midler fra SLF til å utarbeide klimanyttemodell for avfall og gjødsel. Skog og friluftsliv Få til beplantninger (vegetasjonssoner) langs vassdraget i andre kommuner enn Våler. > Status Nedleggelse av Prestebakke planteskole og stor arbeidsbyrde på landbrukskontorene gjør at arbeidet er vanskelig å prioritere. Bidra til skjøtselstiltak av eksisterende vegetasjonssoner langs vassdraget. > Status Det har vært prosess høsten 2010 for å få til pilotprosjekt langs Kråkstadelva. Fortsatt fokus på tiltak i skogbruket som virker positivt på vannkvaliteten. > Status Se under. Kommunene gir tilskudd til vannmiljøtiltak i skogbruket. Illustrasjon fra foredrag om skogbruk og vann. Under: Velutviklet kantsone mellom Bjersrud og Østby viktig for livet i Kråkstadelva. Foto: Vibeke Weibell Eliassen Lage mal for foredrag om skogbruk og vann. > Status Skogbrukssjefen i Våler holdt foredrag på Vannmiljøkonferansen og foredragsmal er ferdig. Få til samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt. > Status Har ikke vært prioritert. [16] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010

17 Avløp Delmål Spredte avløp på boliger og hytter Fullføre opprydding av separate avløp med unntak av dispensasjoner på grunn av sosiale forhold og tilknytning til større kommunale prosjekt. > Status Det er gjennomført private avløpstiltak langs Vansjø- Hobølvassdraget for 10 millioner kroner i Inkludert i beløpet er ca. 40 boliger som har fått oppgradert sitt avløpsanlegg. Av de boligene som hadde separate avløpsanlegg i 1999 er det nå 1915 boliger som tilfredsstiller kravene eller har oppgradert sine avløpsanlegg. Det gjenstår tiltak på 297 boliger, av disse er det 83 som har fått utsettelse, 100 som skal knyttes til kommunalt avløp og 114 boliger som skal etterkomme pålegg. I underkant av 20 av disse boligene ligger i Vansjø-kommunene. I kystområdet er det gjennomført private avløpstiltak for 10 millioner. Igangsette pålegg til spredt bebyggelse i kystområdene. > Status Arbeid pågår i Moss og Rygge, ikke igangsatt i Råde. Utarbeide kort infobrosjyre til teknisk administrativ veileder til forskriften. > Status Er ikke gjennomført. Samarbeide med Driftsassistansen i Østfold og kommunene om tilsyn og kontroll av separate avløpsanlegg. > Status Driftsassistansen i Østfold har foretatt tilsyn av 63 anlegg i Enebakk og 242 anlegg Hobøl. Resultatene danner grunnlag for videre håndtering av avvik og annen oppfølging. Arbeidet fortsetter i Søke KLIF om midler til kunnskapsoverføring vedrørende prøvetaking/kontroll av separate avløpsanlegg og evaluering av resultatene. > Status KLIF bevilget kr til tiltaket som gjennomføres av Eikum Miljøteknologi. Evaluering av de første resultatene pågår våren Rapport om prøvetaking av anleggene er ferdigstilt. Inspeksjon av renseanlegg. Foto: Helga Gunnarsdóttir Kartlegging/kontroll av vann og avløp på hytter. > Status Det er ulik status på arbeidet i kommunene noe som vanskeliggjør eksakt rapportering. Gi pålegg om opprydding i utslipp fra hytter. > Status Våler arbeider videre med pålegg. I de øvrige kommunene varierer situasjonen. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [17]

Årsrapport PURA 2014 1

Årsrapport PURA 2014 1 Årsrapport PURA 2014 1 INNHOLD FORORD... 3 SAMMENDRAG... 7 1. TILSTANDSVURDERING FOR HVERT TILTAKSOMRÅDE... 14 1.1 Gjersjøvassdraget... 14 1.2 Årungenvassdraget... 53 1.3 Bunnefjorden... 74 2. RESULTATER

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord Innhold forord 04 1.0 sammendrag 06 2.0 Innledning 10 2.1 Prosjektet PURA bakgrunn, organisering, kommunikasjon 12 2.2 Bakgrunn for og målsetting med tiltaksanalysen 13 2.3 Gjennomføring av tiltaksanalysen

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Årsmelding 2009. Grønt regnskap

Årsmelding 2009. Grønt regnskap Årsmelding 29 Grønt regnskap Utgiver: Ski kommune Postboks 31, 142 SKI postmottak@ski.kommune.no Telefon: 64 87 87 Redaktør: Anita Myrmæl Layout: Øivind Sørensen Trykk: Follotrykk AS Takk til alle som

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? V annregion R ogaland V annområde Jæren Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger og hytter med private avløpsrenseanlegg www.vannportalen.no/ rogaland Vannregion Rogaland

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2014

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2014 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2014 Filterbed - Bjørnerødvannet renseanlegg Monica Nedrebø Nesse Mars 2014 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

Dette er Fagrådet. Fagrådet skal: Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådets sammensetning

Dette er Fagrådet. Fagrådet skal: Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådets sammensetning Dette er Fagrådet Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord Fagrådet skal tilrettelegge for faglig samarbeid mellom kommunene ved indre Oslofjord med hovedvekt

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Årsrapport 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 21 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2012. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Colourbox

2 ÅRSRAPPORT 2012. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Colourbox Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Colourbox innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør har ordet 6 Nyhetskavalkade 2012 8 Regnskap

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Hedmarken landbrukskontor Årsrapport 2014

Hedmarken landbrukskontor Årsrapport 2014 Hedmarken landbrukskontor Årsrapport 2014 Innhold Innledning... 3 Stillingsoversikt... 3 Samarbeidsavtalen mellom Hamar, Løten og Stange... 4 Landbrukskontorets oppdrag og tjenesteproduksjon... 4 2 Spesielle

Detaljer

Årsmelding for. PURA 2011 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Årsmelding for. PURA 2011 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Årsmelding for PURA 2011 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget 002 Innhold Årsmelding for pura 2011 003 Innhold 1. PURA - Bakgrunn, formål 4 2. Prosjektorganisasjon 2011 6 3. Møtehyppighet

Detaljer

Vedtatt av kommunstyret 05.10.2009, sak 54/09

Vedtatt av kommunstyret 05.10.2009, sak 54/09 Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Strategiplan for næring og miljø 2009 2012 Vedtatt av kommunstyret 05.10.2009, sak 54/09 Aurskog-Høland kommune Nærings- og miljøplan 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende TEKNISKE TJENESTER l)ato: Vår referanse: Arkivkode: 19.12.2014 14/4840-4 026 K70 &13 Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Odd Ame Helleberg Telefon dir: 32866403 Buskerud fylkeskommune att.hilde

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

RAPPORT. Sammenstilling av lange tidsserier (1968 2013)

RAPPORT. Sammenstilling av lange tidsserier (1968 2013) RAPPORT RAPPORT L.NR. 6652-2014 (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget Sammenstilling av lange tidsserier (1968-2013) UTVIKLING AV VANNKVALITET I Paleolimnologiske

Detaljer

RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget

RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget RAPPORT L.NR. 6652-2014 RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget Sammenstilling av lange tidsserier (1968-2013) UTVIKLING AV VANNKVALITET I Paleolimnologiske

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl. 12:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

Årsmelding 2006 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2006 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 26 Vestfjorden Avløpsselskap Renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 147 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt selskap med hjemmel i kommunelovens 27.

Detaljer