utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1]"

Transkript

1 Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1]

2 Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold Org.nr: Design omslag og grafisk profil: Aina Griffin. Layout og grafisk produksjon: 07-Gruppen AS. Informasjonsrådgivning og språkbearbeiding: Vibeke Weibell Eliassen. Bilder: Forsiden: Flomstor bekk ved Pelsrød i Våler. Foto: Helge Eek Side 3: Soloppgang over Storefjorden ved Bliksøya: Foto: Helge Eek Side 4. Svanefamilien trives godt i fangdammen. Foto: Ove Bergersen Side 11. Flom i Hobølelva i september 2011: Foto: Jon Gunnar Veng Side 15. Buffersone med høyballer fra Morsa grasprodukter langs Hobølelva. Foto: Helga Gunnarsdóttir [2] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

3 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Formål Partnere i vannområdeutvalget... 4 Styrets sammenstetning Observatører Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling... 4 Ytre miljø Økonomi... 5 Bevilgning fra Klima- og forurensnings direktoratet (KLIF) i Garminfondet... 5 Avløpstiltak Jordbrukstiltak Vannområdeutvalget Morsa Resultatregnskap Vannområdeutvalget Morsa Balanse Regnskap for KLIF-midler Vedlegg 1 Revisjonsrapport Vannområdeutvalget Morsa Vedlegg 2 Revisjonsrapport KLIF midler Vedlegg 3 Rapportering Årsplan Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [3]

4 Årsmelding for 2011 Formål Vannområdeutvalget Morsa skal være et aktivt samarbeidsorgan for lokale og regionale myndigheter og andre interessenter i vassdraget for å forbedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget. I henhold til EUs Rammedirektiv for vann skal Morsa bidra til helhetlig vannforvaltning. Dette krever aktiv samordning av tiltak og virkemidler mellom alle berørte sektorer og myndigheter. Morsa er utpekt som pilotprosjekt for praktisk gjennomføring av EUs rammedirektiv for vann. Høsten 2010 er vannområdeutvalgets funksjonstid er forlenget til Fra er vannområdeutvalgets mandat utvidet til også å gjelde Hølenvassdraget med kystområdene. Partnere i vannområdeutvalget Kommunene; Ski, Enebakk, Hobøl, Spydeberg, Våler, Moss, Rygge, Råde, Vestby, Ås og Frogn, samt Oslo (med observatørstatus), fylkesmennene i Østfold og Oslo/Akershus, fylkeskommunene i Akershus og Østfold, Mattilsynet Ytre Østfold og NVE Region øst. Følgende brukerinteressene er representert som observatører: Østfold og Akershus bondelag, Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold, Vansjø grunneierlag, Peterson/Moss Brukseierforening og MOVAR. Styrets sammenstetning Kjell Løkke leder og fra René Rafshol (Råde kommune), Georg Stub nestleder og Anne Kristine Eikebråten (Ski kommune), Dag Bjerke og Tonje A. Olsen (Enebakk kommune), Kjerstin Wøyen Funderud og Reidar Kaabbel (Våler kommune), Britt Gulbrandsen og Knut Espeland (Spydeberg kommune), Paul Erik Krogsvold og Tage Pettersen (Moss kommune), Inger- Lise Skartlien (Rygge kommune), Håvard Jensen og Håvard Osflaten (Hobøl kommune), Johan Alnes (Ås kommune), Thore Vestby (Frogn kommune)/ikke møtt, John A. Ødbehr (Vestby kommune)/ikke møtt, Lars Salvesen og Katrine Behsert nestleder (Akershus fylkeskommune), Per Inge Bjerknes og May Hansen (Østfold fylkeskommune), Håvard Hornnæs (Fylkesmannen i Østfold), Trond Løfsgaard (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Bjarne Jevne (NVE), Trond-Reidar Bukholm (Mattilsynet Ytre Østfold). Observatører Jan Olav Nybo (Oslo kommune), Simen Gjølsjø (Østfold bondelag), Kristian Prestrud (Akershus bondelag), Øivind Paulshus (Vansjø grunneierlag), Erling Berg (MOVAR), Ole Håkon Heier (Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold) og Lars Flatebø (Moss Brukseierforening/Peterson Linerboard)/ikke møtt. Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling Utvalget har én ansatt, daglig leder Helga Gunnarsdóttir. Hun er ansatt i Våler kommune og har kontor plass hos Fylkesmannen i Østfold. Ved årets slutt besto styret av 18 personer; 13 menn og 5 kvinner, og hadde seks observatører som alle er menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende og det har ikke vært skader eller ulykker i Ytre miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. [4] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

5 Økonomi Økonomien til Vannområdeutvalget Morsa er tilfredsstillende. Inntekter fra stat, kommuner og fylkeskommuner er i henhold til budsjettert. Utgiftene er kr lavere enn budsjettert. Administrasjonskostnadene er i all hovedsak i henhold til budsjettet med unntak av posten lønnskostnader som er kr høyere enn budsjettert. På grunn av overgang fra lønnsutbetaling fra Fylkesmannen i Østfold til Våler kommune er det endring i rutiner for føring av feriepenger. I 2011 er derfor feriepenger opparbeidet i 2010 belastet 2011 budsjettet (etterskuddsvis) mens Våler kommune setter av feriepenger hver måned. Derfor er feriepenger for to år belastet regnskapet for Dessuten har utgiftene til Statens Pensjonskasse økt mye da arbeidsgiveransvaret ble flyttet fra stat til kommune. Under andre kostnader har det vært mindre forbruk enn budsjettert på alle poster unntatt Barn og unge. Under andre kostnader er posten Tap på krav ført opp med kr Kr av disse er fordring fra 2010 knyttet til merverdikompensasjon som er foreldet, resten er utestående fordring på kontingent som slettes. Egenkapitalen til Vannområdeutvalget Morsa er god og styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn for avleggelse av årsregnskapet for Funksjonstiden er forlenget til I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Vannområdeutvalget Morsa sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskap utføres av Våler kommune og revisjonen av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. Revisor for bevilgninger fra Klif er Inger Løken Takla hos SMB Revisjon AS. Bevilgning fra Klima- og forurensningsdirektoraktet (Klif) i 2011 I 2011 ble Vannområdeutvalget Morsa, etter søknad, bevilget 4 millioner kroner fra Klif. Bruken av midlene i 2011 fordeler seg slik: Overvåkning Vansjø-Hobølvassdraget Kartlegging av fiskebestander og sedimenter i Sæbyvannet kr FoU-prosjekt små avløpsanlegg kr Informasjonstiltak kr Prosjektstyring og administrasjon kr Totalt kr Regnskap for midlene finnes på side 6 7 i årsmeldingen. Garminfondet Vannområdeutvalget Morsa inngikk i 2008 en kontrakt med bedriften Belanor AS i Rygge. Belanor gir totalt kr over tre år til Garminfondet. Fondet skal støtte tiltak som bedrer vannkvaliteten. I 2011 ble det gitt følgende tilskudd fra fondet: Tilskudd til erosjonssikring Kråkstadelva kr Fondets midler er disponert men totalt kr er avsatt til erosjonstiltak i Svinna og Kråkstadelva men ikke utbetalt. Avløpstiltak 2011 I 2011 er det gjennomført avløpstiltak i kommunene langs Vansjø-Hobølvassdraget for 22 millioner. Inkludert i beløpet er 42 boliger som har fått oppgradert sitt avløpsanlegg i Av de boligene som hadde separate avløpsanlegg i 1999 er det nå 2038 boliger som tilfredsstiller kravene/har oppgradert sine avløpsanlegg. Det gjenstår tiltak på 272 boliger, av disse er det 75 som har fått utsettelse, 89 som skal knyttes til kommunalt avløp og 108 boliger som skal etterkomme pålegg. I underkant av 20 av disse boligene ligger i Vansjø-kommunene. I kystområdet er det gjennomført avløpstiltak for 73 millioner. Rapportering for Hølenvassdraget har ikke begynt. For øvrig vises det til rapportering årsplan og handlingsplan for Jordbrukstiltak 2011 Fylkesmennene reviderte i 2009 forskrift for jordarbeiding. Andel stubb har hatt en økning og ligger på 78 % som et gjennomsnitt for hele Vansjø/Hobølvassdraget. Det har vært en midlertidig nedgang i buffersoner, grasdekte vannveier og grasareal på flom og erosjonsutsatt jord. Det ble gitt omlag 10,5 millioner i miljøtilskudd via Regionalt Miljøprogram (RMP) fra fylkesmennene. Det er anlagt 4 større fangdammer til en kostnad av ca 1,5 millioner og gjennomført 13 hydrotekniske tiltak for 0,5 millioner. For øvrig vises det til rapportering årsplan og handlingsplan august 2012 Kjell Løkke Kathrine Behsert Styreleder Nestleder Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [5]

6 Vannområdeutvalget Morsa Resultatregnskap 2011 Vannområdeutvalget Morsa Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011 Inntekter Statlige innskudd via FM/KLIF Østfold Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Enebakk kommune Hobøl kommune Våler kommune Rygge kommune Råde kommune Moss kommune Ski kommune Spydeberg kommune Oslo kommune Vestby kommune Frogn kommune Ås kommune Renter/Annen inntekt Totale inntekter Bruk av/tilført driftsfond Sum inntekter og bruk av driftsfond Utgifter Administrasjonskostnader Lønn inkl. sos. utgifter, forsikring, etc Bil/møte/telefongodtgjørelse Regnskap/arkiv og revisjon Overhead (kontorleie, telefon, porto) Seminarer, møter, ekskursjoner Utstyr PC, etc Bøker, rapporter, kontormateriell Totale administrasjonsutgifter Andre kostnader Info-tiltak Delfinansiering prosjekter i kommunene Honorarer innleid hjelp Barn og unge Tap på krav Totalt andre kostnader Totale utgifter Garminfondet Beholdning fra Mottatt til utdeling / Omdisponert Utdelt Overført til utdeling [6] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

7 Vannområdeutvalget Morsa Balanse Eiendeler Omløpsmidler Fordringer, til gode mva Fordringer, til gode kontingent Bank Bank Bank skattetrekk Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital (driftsfond) Annen egenkapital Tilført fra årets drift Garminfondet Øremerka midler SFT 0 Sum egenkapital (driftsfond) Kortsiktig gjeld Offentlig gjeld Skyldig lønn/feriepenger Arbeidsgiveravgift av skyldig lønn Til gode mva Øremerkede midler Påløpte kostnader/forskuddsbetaling Avsatt til Garmin-prosjekt Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital, øremerkede midler og gjeld I 2011 bevilget KLIF 4 millioner etter søknad fra Vannområdeutvalget Morsa. Nedenfor følger et regnskap for bruk av midlene. Regnskap for Klif-midler 2011 Delprosjekter Forbruk Bevilget Helhetlig overvåkning av elver og innsjøer inkl. innlegging i vannmiljø Sæbyvannet, sedimenter og fisk Utredningsoppgaver avløpsanlegg Informasjonstiltak Administrasjon Morsa Totalt Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [7]

8 Vedlegg 1 [8] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

9 Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [9]

10 Vedlegg 2 [10] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

11 Vedlegg 3 Rapportering Årsplan 2011 Hovedmål 1. Helhetlig forvaltning av vassdraget og kystområdene i tråd med Vannforskriften. Se øvrig rapportering. 2. Utarbeide og rapportere årlige handlingsplaner for planperiode 1 Overvåkningsprogrammet er videreført i 2011 etter søknad til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Daglig leder og flere representanter for kommunene har deltatt på møter i vannregionutvalget. Daglig leder har deltatt på møter i prosjektlederforum, med vannregionmyndigheten og holdt foredrag på flere statlige samlinger. Årlig handlingsplan er oversendt vannregionmyndigheten og rapportering er gjennomført. 3. Følge opp tiltaksgjennomføring i Handlingsplan for vestre Vansjø. I perioden pågikk et treårig utviklingsprosjekt i jordbruket rundt vestre Vansjø under ledelse av Fylkesmannens landbruksavdeling i Østfold. I perioden ble det inngått kontrakter for 73 prosent av jordbruksarealet. Miljøkontraktene er videreført via Regionalt Miljøprogram (RMP). I 2011 ble kontraktsarealet redusert til 56 prosent av arealet. På tross av det er ikke stubbprosenten vesentlig redusert og areal med buffersone og gras er opprettholdt. Fosforgjødslingen rundt vestre Vansjø er redusert med ca. 75 prosent siden Det er anlagt 16 fangdammer rundt vestre Vansjø, og det er søkt om ytterligere to. Opprydding av separate avløp er på det nærmeste fullført. Våler kommune har startet et større arbeid med avløpsledninger på Dammyr, og Moss kommune arbeider videre med separering i nedbørfeltet til Mosseelva. Moss kommune har fullført overvannsrensing ved Tykkemyr, mens andre planlagte og mulige overvannsanlegg i kommunene ikke er gjennomført. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [11]

12 Overvåkning/karakterisering Delmål Samarbeide med fylkesmennene og kommunene om karakterisering (dele inn i vannforekomster, vurdere påvirkning og tilstand) av hele vannområdet. Begroings- Bunndyr > Status Fylkesmannen alger i Oslo og Akershus har gjennomført karakterisering av Hølenvassdraget og kystbekkene i samarbeid med kommunene og vannområdet. Fisk Gjennomføre kartlegging av økologisk tilstand i Hølenvassdraget med kystbekker. > Status Kartlegging av økologisk tilstand for begroingsalger, bunndyr og (fisk) er gjennomført. Kommunene, Fylkesmannen i Oslo/Akershus og Morsa har finansiert dette. Fullføre kartlegging av økologisk tilstand i kystvann. > Status Kartlegging er fullført med støtte fra Klif og rapport vil ferdigstilles våren Gjennomføre kartlegging av fiskebestander i Sæbyvannet. > Status Kartlegging er gjennomført med støtte fra Klif og rapport ferdigstilles våren Samarbeide videre med Vansjø grunneierlag om forvaltning av fiskebestandene i Vansjø. > Status Overvåkning av fiskebestanden i vestre Vansjø er videreført med støtte fra Klif. Gjennomføre en helhetlig overvåkning av Vansjø-Hobølvassdraget. > Status Helhetlig overvåkning av vassdraget er videreført med støtte fra Klif. Økologisk tilstand i Hølenvassdraget og kystbekker. Figuren viser økologisk tilstandsklasse for begroingsalger, bunndyr og fisk, her vist med kakediagram. Det er fem tilstandsklasser: Svært god (blå), god (grønn), moderat (gul), dårlig (oransje) og svært dårlig (rød). Begroingsalger Bunndyr Gjøre overvåknings- og tilstandsdata kjente via faktaark, rapporter og foredrag. > Status Overvåkningsrapport og tilhørende faktaark (forsiden av faktaarket er gjengitt på neste side) er oversendt kommunene med kommentarer knyttet til den aktuelle kommunen. Daglig leder og flere forskere har holdt foredrag om tema. Fisk [12] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

13 FAKTAARK 2012 VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA Figuren over viser økologisk tilstandsklasse for klorofyll-a (gir et mål på algevekst), total fosfor og total nitrogen i innsjøer i Morsa, her vist med kakediagram. Det er fem tilstandsklasser: Svært god (blå), god (grønn), moderat (gul), dårlig (oransje) og svært dårlig (rød). Figuren over viser tilførsler av totalfosfor i tonn per år fra elver og bekker til Vansjø og ut av Mosseelva. Tilstanden i Vansjø-Hobølvassdraget 2011 Overvåking av innsjøer, elver og bekker i Vansjø- Hobølvassdraget fortsatte i I dette faktaarket gis resultatene i kortform. Fosforinnholdet i Vanemfjorden lå på omtrent samme nivå som i fjor, mens tilførslene fra enkelte av de lokale bekkene økte noe. Denne økningen skyldtes hovedsakelig store vannmengder under flommen i september, men siden denne kom på slutten av algesesongen hadde den ikke betydning for algemengden i Vanemfjorden. Det har de siste årene vært betydelig lavere mengde av giftproduserende blågrønnalger i vestre Vansjø sammenlignet med perioden Innholdet av algegift har hatt en tilsvarende tilbakegang. Det var en nedgang i fosfortilførslene til Storefjorden siden i fjor, til tross for noe høyere vannføring. Fosforinnholdet i Storefjorden økte noe siden i fjor, noe som kan knyttes til store nedbørmengder i september De øvrige innsjøene i nedbørfeltet har varierende vannkvalitet, med god tilstand i Sætertjern, Bindingsvann og Vågsvannet, moderat i Langen og dårlig tilstand i Mjær, Sæbyvannet og Grepperødfjorden. Overvåkingen av vassdraget utføres av Bioforsk (elver, bekker) og NIVA (innsjøer) i oppdrag for Vannområdeutvalget Morsa. Undersøkelsene er finanisert av Klimaog forurensingsdirektoratet (Klif). Resultatene er rapportert i Skarbøvik, E. og Haande, S Bioforsk rapport Vol. 7; Nr faktaark_vestre-vansjo-2012_2.indd :24:00 Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [13]

14 Sektorovergripende tiltak Delmål Delta i samarbeid med Aksjon Jærvassdrag og Klif. > Status To samarbeidsmøter er avholdt. Mot slutten av året deltar også Haldenvassdraget. Søke Klif om finansiering av nødvendige utredninger og overvåkning i vassdraget. > Status Søknad ble oversendt i februar og Klif bevilget fire millioner til følgende: Helhetlig overvåkning av elver, bekker og innsjøer. Undersøkelse av sedimenter og fiskesamfunn i Sæbyvannet. Fem prosjekter knyttet til kontroll av små avløpsanlegg. Informasjonstiltak. Administrasjon Delta aktivt som pilotprosjekt for praktisk gjennomføring av EUs vanndirektiv. > Status Deltatt på møter i Prosjektlederforum. Daglig leder og andre har holdt foredrag, tatt imot besøk og svart på henvendelser. Delta i samarbeid om miljøgifter i Mossesundet. > Status Det er gjennomført en workshop med deltakelse fra myndigheter, bedrifter og andre brukerinteresser. Moss kommune arbeider med miljømålfastsettelse og en temagruppe Mossesundet er under etablering. Flomsonekart Delprosjekt Moss Ahmed Reza Naserzadeh Ivar Olaf Peereboom Flom og erosjon Delmål Samarbeide med NVE og kommunene om planlegging av pilotprosjekter i Svinna og Kråkstadelva. > Status NVE sendte pilotprosjekt Svinna på høring våren Pilotprosjekt Kråkstadelva er ferdig planlagt. Begge prosjektene er satt på vent på grunn av manglende administrativ kapasitet og finansiering grunnet flommene i Gudbrandsdalen. Samarbeide med NVE og Vansjøkommunene om fullføring av arbeid med flomsonekart. > Status NVE har fullført flomsonekart for vestre og nedre deler av Vansjø (Moss og deler av Rygge). Våler og Råde arbeider med å skaffe kartgrunnlag til flomsonekart for hele Vansjø. F L O M S O N E K A R T NVEs rapport angående flomsonekart for deler av Vansjø. Gjennomføre helhetlig utredning av manøvrering og flombegrensning i Vansjø som et grunnlag for søknad til NVE om endring av manøvreringsreglementet. > Status Utredningen er gjennomført inkludert en brukerkonferanse og et kveldsmøte med flomberørte grunneiere. Forslag til nytt manøvreringsreglement og flomtiltak er sendt på lokal høring med frist for innspill. [14] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

15 Landbruk Delmål Jordbruk Etablere referansegruppe til temagruppe landbruk og avholde to dialogmøter med fylkes- og lokalbondelag. > Status Referansegruppe med representanter for fylkesbondelagene, de lokale bondelagene, Vansjø grunneierlag og Morsa Grasprodukter BA er etablert. Det er avholdt ett dialogmøte. Videreføre miljøkontrakter med bøndene rundt vestre Vansjø i henhold til handlingsplan. > Status % av arealene har miljøkontrakt mot 73 % i Etablere grasdekte buffersoner og vannveier. Øke grasandel på flom- og erosjonsutsatte arealer. Støtte/samarbeide med Morsa Grasprodukter BA > Status Andel grasdekte buffersoner og øvrige grasarealer har midlertidig gått tilbake på grunn av fornying av eng. 80 % av kornarealene til Storefjorden skal overvintre i stubb innen > Status % av kornarealene til Storefjorden overvintrer i stubb. Gjennomføre tiltak for å redusere graving i forbindelse med hydrotekniske anlegg. Økt fokus og forståelse for betydningen av velfungerende/nye hydrotekniske anlegg. > Status tiltak på hydrotekniske anlegg er gjennomført til en kostnad på 0,46 millioner Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [15]

16 50 % av jordbruksarealene skal drenere via fangdammer innen Kartlegge måloppnåelse i Etablere fire fangdammer til Storefjorden og tre til vestre Vansjø. > Status Måloppnåelse er ikke kartlagt. Fire fangdammer til Storefjorden er etablert, 16 av 19 fangammer til vestre Vansjø er etablert men ingen økning i Totalt 72 fangdammer er etablert i vassdraget % stubb Redusere fosforinnhold på korn- og engarealer til Storefjorden til P-AL 7 innen Informere og motivere til redusert P-gjødsling. > Status Fylkesmennene, kommunene og Norsk landbruksrådgivning har informert. Statistikk fra Fylkesmannen i Østfold viser at bruk av fosforholdig gjødsel er redusert med ca 50 % på få år. Avgi høringsuttalelse til revisjon av Gjødselvareforskriften. > Status Revisjonen av Gjødselvareforskriften er fortsatt ikke sendt på høring Ski og Ås Rygge, Råde Våler Hobøl og Enebakk og Moss Spydeberg Andel kornareal i 2011 som ikke jordarbeides om høsten (stubb). Rød linje viser målsettingen. Figur: Fylkesmann i Østfold Avholde infomøte om miljøtiltak innen jordbruket langs kystbekkene. Bidra til økt tiltaksgjennomføring iht handlingsplan. > Status Landbrukskontoret i Moss, Rygge og Råde og Morsa har i samarbeid med bondelagene avholdt infomøte med bøndene våren 2011 Samarbeide med kommunene og bondelagene om tiltaksplanlegging og økt gjennomføring av jordbrukstiltak i Hølen-vassdraget. > Status Daglig leder og landbrukskontoret har deltatt med informasjon på årsmøte i Vestby landbrukslag. Skog og friluftsliv Få til beplantninger (vegetasjonssoner) langs vassdraget i andre kommuner enn Våler. > Status Arbeidet har vært vanskelig å prioritere på landbrukskontorene. Bidra til skånsom skjøtsel av eksisterende vegetasjonssoner langs vassdraget. > Status Det er gjennomført et skjøtselstiltak langs Kråkstadelva. Fortsatt fokus på tiltak i skogbruket som virker positivt på vannkvaliteten. > Status Kommunen gir tilskudd til vannmiljøtiltak i skogbruket. Få til samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt. > Status Har ikke vært prioritert. [16] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

17 Avløp Delmål Spredte avløp på boliger og hytter Fullføre oppgradering av små avløpsanlegg innen utgangen av 2011, med unntak av godkjente utsettelser og anleggene med tilknytning til større kommunale prosjekt. > Status Tiltak gjennomført på 42 boliger i boliger har gjennomført tiltak siden Tiltak på 272 boliger gjenstår hvorav 75 har utsettelse, 89 skal knyttes til offentlig avløp og 108 har ikke fulgt opp pålegg. Samarbeide med Driftsassistansen i Østfold og kommunene om tilsyn og kontroll av separate avløpsanlegg. > Status Førstegangstilsyn er fullført i kommunene; Enebakk, Spydeberg, Hobøl, Våler, Moss, Rygge og Råde. Gjennomføre Klif-prosjekt knyttet til kontroll og bedre drift av avløpsanlegg. > Status Fem prosjekt er igangsatt i 2011 og vil bli rapportert i Igangsette pålegg til spredt bebyggelse i kystområdene. > Status Kommunene har startet opp med påleggene. Kartlegge separate avløpsanlegg i Hølen-vassdraget. > Status Vestby kommune har kartlagt 1450 eiendommer (ca. 600 boliger og 850 hytter). Øvrige kommuner har kartlagt tidligere. Kartlegging/kontroll av vann og avløp på hytter. > Status Det er ulik status på arbeidet i kommunene. Det arbeides med å få en samlet oversikt for ferdigstillelse i Driftsassistansen i Østfold kontrollerer avløpsanlegg i Hobøl. Gi pålegg om opprydding i utslipp fra hytter. > Status Flere av kommunene har fortsatt arbeidet, se over. Kommunalt avløp Kommunale fellessystem og ledninger eldre enn 40 år skal være sanert innen Private stikkledninger skal utbedres parallelt. Kommunale renseanlegg skal tilfredsstille krav i forskrift ev vurdere overføring til annen resipient. > Status Kommunale avløpstiltak for ca.10 millioner kroner er gjennomført i Vansjø-Hobølvassdraget. I kystområdene er det gjennomført avløpstiltak for 59 millioner kroner. Et privat avløpsanlegg er nedlagt og koblet seg på kommunalt nett i Siggerud til en kostnad på ca. 5 millioner. Følge opp rapport og anbefalinger om kartlegging av feilkoblinger. > Status Følges til en viss grad opp av kommunene. Gjennomføre felles rapportering av tap fra kommunalt avløpsnett i > Status Det har vært vanskelig å få inn tall fra alle kommunene. Vil bli prioritert i 2012 og da for hele vannområdet. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [17]

18 Andre tiltak Øke fokus på overvannsrensing. Følge opp overvannsrensing rundt vestre Vansjø. > Status Rensedam ved Tykkemyr i Moss er fullført våren Følge opp rapportering og resultatkontroll i henhold til vedtatte planer. > Status Er gjennomført. Øke interessen for klimatilpasninger innen avløpssektoren. > Status Ingen spesiell aktivitet utover formidling av aktuelt stoff til temagruppa. Informasjon Holde foredrag intern og eksternt. > Status Ordfører i Våler Kjerstin W. Funderud holdt plenumsforedrag på Nasjonal vannmiljøkonferanse 17. mars. Styreleder Kjell Løkke holdt foredrag på NVEs fagmøte om Flom og skred november. Daglig leder har holdt foredrag ved følgende eksterne arrangement: Norsk Vannforening 24. januar Kommunesamlingen til Fylkesmannen i Østfold 2. februar Bioforskkonferansen 9. februar Kveldsmøte for bønder på Hadeland 24. febuar Prosjektlederforum 10. mars PlanUrban 14. mars Nasjonal vannmiljøkonferanse 16. mars Universitetet for miljø- og biovitenskap 11. april Norges Bondelag 14. april Workshop om vanndirektivet på Island sammen med Klif 27. april SABIMAs vannsamling 11. mai Miljøringen 7. juni Fylkesmannen i Oslo/Akershus (kommunesamling) 8. juni Kinesiske miljømyndigheter 2. november Foredrag i kveldsmøter i Morsa grasprodukter, lokale bondelag og foreninger Samarbeide med Moss kommune om Vansjøkonferansen. > Status Daglig leder har bistått Moss kommune, styreleder og daglig leder holdt foredrag. Morsa bidro med kr i økonomisk støtte. Sende ut infomateriale og arrangere infomøter for eiere av avløpsanlegg. > Status Samtlige kommuner i Vansjø-Hobølvassdraget har sendt ut infomaterialet. Hobøl og Ski har arrangert infomøter. Infomaterialet er stilt til rådighet for kommune i Hølenvassdraget og er gitt ut av vannområdet Jæren. Bidra til informasjon om viktigheten av jordbrukstiltak i hele vannområdet. > Status Daglig leder har deltatt i dialog og holdt foredrag på kveldsmøter i bondelag og andre lokale fora. [18] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

19 Sende infohefte om skogbruk og vann til videregående skoler (naturbruk) og andre interesserte. > Status Er ikke sendt ut til skolene men det har vært etterspørsel etter materialet fra andre. Oppdatere inkludert rapporter. > Status Er gjennomført. Utarbeide faktaark og annet informasjonsmateriale. > Status Fire faktaark er utgitt: Vannkvalitet i 2010 Manglende finansiering av flom- og erosjonstiltak Fosforreduserende tiltak status 2010 Hva har vi gjort for å redde vestre Vansjø? FAKTAARK 2011 VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA Forsiden til faktaarket: «Hva har vi gjort for å redde vestre Vansjø?» Giftige blågrønne alger farget vestre og nedre Vansjø grønn, og førte til badeforbud fra Foto: Eva Skarbøvik/Bioforsk Lykkelige badeengler i Nesparken i Moss sommeren Faksimile fra Hva har vi gjort for å redde vestre Vansjø? Vannkvalitetet i vestre og nedre Vansjø ble kraftig forverret etter flommen i Da den meget dårlige vannkvaliteten i vestre Vansjø fortsatte med kraftige og langvarige oppblomstringer av giftige blågrønnalger inviterte Morsa nordiske forskere til workshop i juni Forskerne anbefalte å fortsette gjennomføring av fosforreduserende tiltak i henhold til vedtatt Handlingsplan for Morsa (2003) og samtidig styrke kunnskapsgrunnlaget rundt årsakene til den dårlige vannkvaliteten. To årsakssammenhenger ble diskutert. Enten at lokale og regionale tilførsler av fosfor til det vestre bassenget var undervurdert, eller at sedimentene i vestre Vansjø inneholdt så store mengder fosfor at innsjøen var selvgjødslende. KUNNSKAPSBASERT RESTAURERING På bakgrunn av forskernes anbefalingene søkte Morsa Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) om ekstraordinære midler for å styrke kunnskapsgunnlaget. Høsten 2004 startet en grundig overvåkning av tilløpsbekker til vestre Vansjø og Mosseelva, og sommeren 2005 ble blant annet sedimentene i Vansjø undersøkt. Resultatene etter den første feltsesongen ga sterke indikasjoner på at de lokale tilførslene var dobbelt så store som tidligere antatt. Samtidig viste resultatene at sedimentene i Vansjø var relativt fosforfattige sammenlignet med andre næringsrike innsjøer. Undersøkelsene fortsatte i 2006 og 2007, og en grundig overvåkning av innsjøen og tilløpselver og -bekker pågår fortsatt. Figuren viser fosforinnholdet i sedimentoverflaten i Vansjø sommeren De gule og grønne fargetonene viser områder med lavere fosforinnhold. De blå fargetonene har høyere fosforinnhold. Kilde: NIVA/UiO Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [19]

20 [20] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

Flom og ras i Morsa-vassdraget utfordringer for vannkvaliteten og mulige tiltak. Marit Ness Kjeve, daglig leder vannområde Morsa

Flom og ras i Morsa-vassdraget utfordringer for vannkvaliteten og mulige tiltak. Marit Ness Kjeve, daglig leder vannområde Morsa Flom og ras i Morsa-vassdraget utfordringer for vannkvaliteten og mulige tiltak Marit Ness Kjeve, daglig leder vannområde Morsa Vannområde Morsa Morsa-prosjektet: Samarbeid etablert i 1999 mellom 8 kommuner,

Detaljer

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1]

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold

Detaljer

Erfaringer fra Morsa-samarbeidet. Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp)

Erfaringer fra Morsa-samarbeidet. Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp) Erfaringer fra Morsa-samarbeidet Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp) Hva er Morsa? Vannområdeutvalget Morsa er en videreføring av Morsa-prosjektet som startet opp i 1999 som et samarbeid mellom

Detaljer

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1]

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold

Detaljer

Tilstede på møtets del 1: John A. Ødbehr Vestby og Knut Espeland Spydeberg

Tilstede på møtets del 1: John A. Ødbehr Vestby og Knut Espeland Spydeberg REFERAT FRA MØTE 1/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA TID: TIRSDAG 24. FEBRUAR 2015 KL 09.00-15.00 INKLUDERT LUNSJ STED: SMAALENENE HOTELL, ASKIM Innkalt: Med stemmerett: Reidar Kaabbel Våler (leder), Tonje

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa 21 05 2012 Flom i Hobølelva i september 2011. Foto: Landbrukskontoret i Hobøl 1 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringer i vannområde Morsa

Detaljer

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 13/ Ås kommune Forslag til videre organisering, finansiering og varighet av samarbeidet i vannområdet Morsa: Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdraget med tilgrensende kystbekker og kystområder Saksbehandler: Lillann

Detaljer

Systematisk arbeid med oppgradering av separate avløpsanlegg eksempel fra Morsa Helga Gunnarsdóttir daglig leder Vannområdeutvalget Morsa

Systematisk arbeid med oppgradering av separate avløpsanlegg eksempel fra Morsa Helga Gunnarsdóttir daglig leder Vannområdeutvalget Morsa Systematisk arbeid med oppgradering av separate avløpsanlegg eksempel fra Morsa Helga Gunnarsdóttir daglig leder Vannområdeutvalget Morsa 2500 2 300 2000 1500 1000 700 500 0 270 P 2001 P nå P når alle

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA

REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA Tid: Mandag 8. juni 2015 kl 09.00, båttur og lunsj etter møtet Sted: Viken hotell Vansjø Innkalt: Med stemmerett: Reidar Kaabbel Våler (leder), Anne Kristine

Detaljer

Kunnskapsbasert restaurering av vestre Vansjø?

Kunnskapsbasert restaurering av vestre Vansjø? Kunnskapsbasert restaurering av vestre Vansjø? Vansjø/Hobølvassdraget - Morsa 690 km2 16% jordbruk, 80% skog 9 kommuner og 2 fylker, ca 40.000 innbyggere og ca 400 gårdsbruk Morsa-samarbeidet startet i

Detaljer

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Tyra Risnes, Fylkesmannen i Østfold Anne Falk Øgaard, Bioforsk Jord og miljø Vestre Vansjø Nedbørfeltareal: 54 km 2 Arealbruk: 20% landbruk (~10.000 daa) (89 % korn,

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Hovedutfordringer i vannområdet Morsa hvordan gikk/går vi fram for å møte disse

Hovedutfordringer i vannområdet Morsa hvordan gikk/går vi fram for å møte disse Hovedutfordringer i vannområdet Morsa hvordan gikk/går vi fram for å møte disse Hva er budskapet? Vassdraget og utfordringene Et av Norges mest næringsrike og sårbare vassdrag Resultater Omfattende tiltaksgjennomføring

Detaljer

Erfaringer med overvåking og forvaltning av cyanobakterier i Vansjø

Erfaringer med overvåking og forvaltning av cyanobakterier i Vansjø Erfaringer med overvåking og forvaltning av cyanobakterier i Vansjø Av Knut Bjørndalen (Moss kommune) med bidrag fra Johnny Sundby (MOVAR) og Torhild Wessel-Holst (miljørettet helsevern, Moss kommune)

Detaljer

Tiltaksplan arbeidet. Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde

Tiltaksplan arbeidet. Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde Tiltaksplan arbeidet Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde Haldenvassdraget er med i første planperiode 2009-2015 1. Vesentlige vann- forvaltningsspørsmål Hvert vannområde har laget sin beskrivelse:

Detaljer

Miljøkontrakter for redusert jordbruksavrenning til vestre Vansjø. Helga Gunnarsdottir, Vannområdeutvalget Morsa

Miljøkontrakter for redusert jordbruksavrenning til vestre Vansjø. Helga Gunnarsdottir, Vannområdeutvalget Morsa Miljøkontrakter for redusert jordbruksavrenning til vestre Vansjø Helga Gunnarsdottir, Vannområdeutvalget Morsa Disponering og deltakere Bakgrunn og handlingsplan (HG) Organisering og kontrakter (Torbjørn

Detaljer

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gersjøvassdraget

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gersjøvassdraget Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gersjøvassdraget Organisering av arbeidet så langt videre utfordringer 19. November 2007 Fungerende prosjektleder Knut Bjørnskau Medlemskommuner Frogn, Nesodden,

Detaljer

Erfaring med helhetlig og differensiert vannforvaltning og tiltak i jordbruket. Helga Gunnarsdóttir, daglig leder Vannområdeutvalget Morsa

Erfaring med helhetlig og differensiert vannforvaltning og tiltak i jordbruket. Helga Gunnarsdóttir, daglig leder Vannområdeutvalget Morsa Erfaring med helhetlig og differensiert vannforvaltning og tiltak i jordbruket Helga Gunnarsdóttir, daglig leder Vannområdeutvalget Morsa Foredrag i tre akter Del I 11 års Morsa-erfaring Vassdraget - organisering

Detaljer

PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget - Forvaltningsplaner og tiltaksanalyse. Erfaringer fra vannområde PURA. - Implementering av avløpstiltak i Oppegård kommune. Oslo SAS Scandinavia,

Detaljer

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Foto: Anders Iversen Hva konkret skal du gjøre for å hindre tap av naturmangfold? Det vi

Detaljer

Kommunene: Myndighet og medspiller i vannforvaltningen

Kommunene: Myndighet og medspiller i vannforvaltningen Kommunene: Myndighet og medspiller i vannforvaltningen Erfaringer fra Morsa-samarbeidet Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp) Hva jeg skal snakke om: Samarbeid er viktig Kommunen som medspiller

Detaljer

Ha en aktiv rolle ved rullering av RMP (Regionalt miljøprogram), ved deltakelse fra Landbrukskontoret i arbeidsgruppe.

Ha en aktiv rolle ved rullering av RMP (Regionalt miljøprogram), ved deltakelse fra Landbrukskontoret i arbeidsgruppe. Handlingsplan for PURA 2012 - Gjersjøvassdraget med vannforekomstene Gjersjøen, Kolbotnvann, Greverudbekken, Tussebekken/Tussetjern, Dalsbekken, Midtsjøvann og Nærevann Hovedmål: Oppnå og vedlikeholde

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Jordbrukets sektor 15. september 2015 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! 17.09.2015 1 Målrettet jobbing med vann i jordbruket 1970-tallet:

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

Fornuftige tanker fra Brussel

Fornuftige tanker fra Brussel Morsa-modellen -kunnskapsbasert, helhetlig forvaltning og møter på tvers Helga Gunnarsdóttir, Vannområdeutvalget Morsa Fornuftige tanker fra Brussel Helhetlig forvaltning av biologisk mangfold, forurensning

Detaljer

Erfaringer med tiltak før (fra 1999) og etter vannforskriften (2007)

Erfaringer med tiltak før (fra 1999) og etter vannforskriften (2007) Erfaringer med tiltak før (fra 1999) og etter vannforskriften (2007) Foto: Rygge flystasjon Foto: Rygge flystasjon Foto: Knut Bjørndalen Foto: Jon Lasse Bratli Viktige redskap til endring Organisering

Detaljer

RegionaltMiljøProgram for landbruket i Oslo og Akershus

RegionaltMiljøProgram for landbruket i Oslo og Akershus RegionaltMiljøProgram for landbruket i 2013-2016 Trond Løfsgaard Bærekraftig landbruk Bærekraft på flere nivåer, ikke bare miljø! Miljømessig bærekraft: Miljø- og ressursforvaltning Arealer, kulturlandskap,

Detaljer

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2009 [1]

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2009 [1] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2009 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2009 [1] Innholdsfortegnelse Vannområdeutvalget Morsa Postboks 325 1502 Moss E-post:hgu@fmos.no

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2010

VA-dagene Innlandet 2010 VA-dagene Innlandet 2010 Vannområde Hunnselva i lys av EU s Rammedirektiv Status Oppfølging Einar Kulsvehagen Virksomhetsleder Teknisk drift Gjøvik kommune Vanndirektivet Rammedirektivet for vann EU s

Detaljer

Karakterisering og klassifisering + noko attåt

Karakterisering og klassifisering + noko attåt Karakterisering og klassifisering + noko attåt Jon Lasse Bratli, Klima- og forurensningsdirektoratet Vannressurskonferanse Norges Bondelag 9. oktober 2012 Økosystembasert - Helhetlig - Kunnskapsbasert

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde 2018-2021 Bakgrunn for opprettelsen av vannområdet I 2007 vedtok Stortinget «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (vannforskriften), som

Detaljer

Vannforskriften og forurensningsregnskap

Vannforskriften og forurensningsregnskap Vannforskriften og forurensningsregnskap Vanndirektivet Vannforskriften Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for gjennomføringen i Norge Koordinering på etatsnivå og løpende oppfølging av vannregionene

Detaljer

Hvordan kan tiltaksveilederen og andre verktøy være til hjelp for forvaltningen

Hvordan kan tiltaksveilederen og andre verktøy være til hjelp for forvaltningen Hvordan kan tiltaksveilederen og andre verktøy være til hjelp for forvaltningen Fagsamling om oppfølging av vannforskriften i jordbruket 27. oktober 2010 Selbusjøen Hotel Line Meinert Rød (med bidrag fra

Detaljer

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Spredt avløp Oppgradering av mindre avløpsanlegg Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Prosjekt: Kontroll og opprydding Tidligere hovedplan avløp 1998-2001 Arbeidsmål: Storsjøen med tilhørende

Detaljer

Web-basert tiltaksveileder for landbruket

Web-basert tiltaksveileder for landbruket Web-basert tiltaksveileder for landbruket EUs Rammedirektiv for vann Nasjonal vannmiljøkonferanse 10. Mars 2010 Oslo Line Meinert Rød Bioforsk Veilederen Utarbeidet av Bioforsk i samarbeid med SLF og Universitetet

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Vannmiljø og Matproduksjon

Vannmiljø og Matproduksjon Vannmiljø og Matproduksjon 29. oktober 2014 Bjørn Gimming, styremedlem i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! 02.11.2014 1 Målrettet jobbing med vann i jordbruket 1970-tallet: Mjøsaksjonen miljø kom

Detaljer

Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober

Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober Hilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen 1 Mange interesser rundt

Detaljer

Landbruket og vannforskriften

Landbruket og vannforskriften Miljøsamling Hedmark 17.10.2017 Landbruket og vannforskriften Trine Frisli Fjøsne vannområde Glomma og Grensevassdragene Odd Henning Stuen vannområde Mjøsa Lokal tiltaksanalyse 2016-2021 for Vannområde

Detaljer

Hvordan jobber vi i PURA?

Hvordan jobber vi i PURA? PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Hvordan jobber vi i PURA? Innlegg for Faggruppe Vannkvalitet og vassdragsbruk, vannområde Glomma Sør, 19.11.2015 Anita Borge prosjektleder

Detaljer

Hvordan få helhetlige kunnskapsbaserte beslutninger? Sammenhengen mellom fosforkilder/fraksjoner/tiltak og algevekst?

Hvordan få helhetlige kunnskapsbaserte beslutninger? Sammenhengen mellom fosforkilder/fraksjoner/tiltak og algevekst? Hvordan få helhetlige kunnskapsbaserte beslutninger? Sammenhengen mellom fosforkilder/fraksjoner/tiltak og algevekst? Uønsket algevekst i Svinna 2003 Giftige blågrønnalger i vestre Vansjø 2005 Uferdig

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Jordbrukets sektor. Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram. 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver. Vi får Norge til å gro!

Jordbrukets sektor. Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram. 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver. Vi får Norge til å gro! Jordbrukets sektor Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver Vi får Norge til å gro! 14.10.2014 1 Historisk Perspektiv Jordbruk i Norge startet for 6000

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover!

Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover! Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover! Presentasjon Møte for Haugalandet vannområdeutvalg, 23. mars 2017 Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv

Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv Ås kommune Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan 2016-2021 vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 13/05915-3 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Hva vet vi om Vansjø i dag og hva trengs det mer kunnskap om?

Hva vet vi om Vansjø i dag og hva trengs det mer kunnskap om? Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 188 2013 Hva vet vi om Vansjø i dag og hva trengs det mer kunnskap om? Rapport fra workshop om Vansjø, oktober 2013 Eva Skarbøvik (Red.) Forsidefoto: Knut Bjøndalen Hovedkontor/Head

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Dagsorden 1. Organisering i vannregionen 2. Fylkesmannens rolle 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Planrullering Planprogram 4. Informasjon Forvaltningsplan

Detaljer

Morsa - en spydspiss i Regjeringens omlegging til en helhetlig vannforvaltning

Morsa - en spydspiss i Regjeringens omlegging til en helhetlig vannforvaltning Morsa - en spydspiss i Regjeringens omlegging til en helhetlig vannforvaltning Heidi Sørensen, statssekretær i Miljøverndepartementet Vansjøkonferansen, Moss, 23.09.08 Kjære alle sammen Det er en glede

Detaljer

TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene.

TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene. TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene. Temagruppe landbruk jobber med tiltak for å redusere erosjon og avrenning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MORSA 2002 2005. En sammenstilling av kommunenes og landbrukets planer

HANDLINGSPLAN FOR MORSA 2002 2005. En sammenstilling av kommunenes og landbrukets planer HANDLINGSPLAN FOR MORSA 2002 2005 En sammenstilling av kommunenes og landbrukets planer Vedtatt i Hovedstyret for Morsa-prosjektet 28. februar 2003 Handlingsplan for Morsa 2002-2005 2 Forord Handlingsplan

Detaljer

Strategisk plan for vassdragsforvaltning. Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland arbeiderblad

Strategisk plan for vassdragsforvaltning. Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland arbeiderblad Strategisk plan for vassdragsforvaltning Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland arbeiderblad Organisering Politisk styringsgruppe Administrativ prosjektgruppe med undergrupper Undergruppe VA industri/husholdninger

Detaljer

Nasjonale og europeiske forventninger til Norges arbeid med vannforvaltningen

Nasjonale og europeiske forventninger til Norges arbeid med vannforvaltningen Nasjonale og europeiske forventninger til Norges arbeid med vannforvaltningen Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Innhold Helhetlig vannforvaltning

Detaljer

Lokal oppfølging av vannforskriftarbeidet i Norge

Lokal oppfølging av vannforskriftarbeidet i Norge Lokal oppfølging av vannforskriftarbeidet i Norge Vattenrådens dag Västerhavet 18. mars 2016 Maria Ystrøm Bislingen Daglig leder Vannområde Glomma sør Tekst.. 11 kommuner Ca 2740 km 2 Glomma (Norges største

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Erik Johannessen, Tor Gunnar Jantsch Hur säkerställer vi drift och skötsel

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT : VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Trine Christensen, leder av styringsgruppen TC Harald K. Hermansen, Frogn kommune HKH Harald

Detaljer

Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak

Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak Fagsamling om oppfølging av vassforskrifta i jordbruket, 7-8 oktober 2014 v/elin Valand, sekretariat Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune Stikkord:

Detaljer

Forvaltning mindre avløpsanlegg

Forvaltning mindre avløpsanlegg Forvaltning mindre avløpsanlegg Eks. Haldenvassdraget Finn Grimsrud Haldenvassdraget 4 kommuner Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden 15 mil langt (hovedstrengen) 9 mil elv 6 mil innsjøer (grunne øverst)

Detaljer

Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i

Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i Temagruppe landbruk Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i jord Det er stor variasjon, tilfeldige

Detaljer

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - UTTALELSE SKI KOMMUNE

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - UTTALELSE SKI KOMMUNE Østfold fylkeskommune Vannregionsmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 Sarpsborg Vår ref.: 12/2182-6 22121/12 Deres ref.: Arknr.: / Dato: 27.12.2012 127 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET

Detaljer

Et løft for vannmiljøet

Et løft for vannmiljøet Et løft for vannmiljøet Satsing på helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

Fra plan til handling, erfaringer fra vannområde Morsa

Fra plan til handling, erfaringer fra vannområde Morsa Fra plan til handling, erfaringer fra vannområde Morsa Oversikt over planarbeidet fra den statlige veilederen Enighet før eller etter plan? Morsa før VRD Morsa etter VRD - 1. planfase 1 Tiltaksanalyse

Detaljer

Fordeler med biologiske indikatorer på vannmiljøtilstanden

Fordeler med biologiske indikatorer på vannmiljøtilstanden Fordeler med biologiske indikatorer på vannmiljøtilstanden Verktøy Vannforvaltningens VVV Viten Vilje Vannkvalitet: Klassifisering før og nå SFT s klassifiseringssystem Basert på forskjellige påvirkningstypers

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Forvaltningsarbeidet. Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde

Forvaltningsarbeidet. Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde Forvaltningsarbeidet Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde Haldenvassdraget vannområde 4 kommuner 15 mil langt Aurskog-Høland 190 000 dekar dyra mark 4000 boliger uten godkjente renseløsninger (2008)

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 12/2182-4 Arknr.: 127 Saksbehandler: Knut Bjørnskau BEHANDLING: SAKNR. DATO Utvalg for teknikk og miljø 24/12 14.11.2012 Kommunestyret 130/12 05.12.2012 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL

Detaljer

Kristiansandsfjorden Erfaringer fra Fjordgruppa. Dagsseminar Vanndirektivet Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten

Kristiansandsfjorden Erfaringer fra Fjordgruppa. Dagsseminar Vanndirektivet Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Kristiansandsfjorden Erfaringer fra Fjordgruppa Dagsseminar Vanndirektivet 30.9.2010 Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Innhold i presentasjonen Hva er en tiltaksplan for opprydding av forurenset

Detaljer

Follo landbrukskontor

Follo landbrukskontor Follo landbrukskontor TERTIALRAPPORT 2017-1 Innledning Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård. Samarbeidet er organisert

Detaljer

Samlet saksfremstilling: Videre drift av PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget: Organisering, finansiering og varighet

Samlet saksfremstilling: Videre drift av PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget: Organisering, finansiering og varighet Samlet saksfremstilling: Videre drift av PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget: Organisering, finansiering og varighet Forslag til vedtak: 1) kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

Vannforskriften. Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010

Vannforskriften. Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010 Vannforskriften Fokus på kunnskapsbehov i sjøområdene Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010 Foto 1,2,4 og 5 Kari H. Bachke Andresen Kari H. Bachke Andresen og Hege

Detaljer

Erfaringer fra pilotperioden i vannområde PURA

Erfaringer fra pilotperioden i vannområde PURA Årungenelva. Foto: PURA PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Erfaringer fra pilotperioden i vannområde PURA Vannområde Glomma og Grensevassdragene 23.11.2016 Anita Borge prosjektleder

Detaljer

Vannområde Mjøsa Fra europeisk direktiv til norske tiltak

Vannområde Mjøsa Fra europeisk direktiv til norske tiltak Vannområde Mjøsa Fra europeisk direktiv til norske tiltak Odd Henning Stuen Elverum, 18. september 2014 Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver Miljøtilstanden i Mjøsa Vann-Nett «God økologisk tilstand»

Detaljer

Opprydding i spredt avløp

Opprydding i spredt avløp Vi trives i Grenseland Opprydding i spredt avløp AREMARK MARKER Gro Gaarder Haldenvassdraget Total lengde: 137 km Nedbørfelt: 1594 km 2 Middelvannsføring ved utløpet: 23,4m 3 /s Vassdraget består av en

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Møtegruppe: Til stede: Forfall: Ikke møtt: Temagruppe Landbruk, PURA Tom Wetlesen, Ås Landbrukslag - TW Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Vannområde Leira Nitelva arbeid og status

Vannområde Leira Nitelva arbeid og status Vannområde Leira Nitelva arbeid og status Karakteriseringsmøte Nitelva Skedsmo 25.05.11 Vannområde Leira Nitelva Tone Aasberg Foto: Tone Aasberg Kart: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vannområde Leira -

Detaljer

Effekter av jordbrukstiltak på avrenning av næringsstoffer

Effekter av jordbrukstiltak på avrenning av næringsstoffer Effekter av jordbrukstiltak på avrenning av næringsstoffer Marianne Bechmann Bioforsk Jord og miljø Ås marianne.bechmann@bioforsk.no Innledning Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ble

Detaljer

Hvilke verktøy har vi i jordbruket?

Hvilke verktøy har vi i jordbruket? Hvilke verktøy har vi i jordbruket? Norges Bondelag 13.10.2014 Johan Kollerud, Landbruksdirektoratet Kort om status mht påvirkning fra jordbruk (Vann-Nett mm) Utfordringer mht avrenning landbruk(bl.a.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR

Detaljer

Vannforskriften og lokale tiltaksplaner i vannområdene

Vannforskriften og lokale tiltaksplaner i vannområdene Vannforskriften og lokale tiltaksplaner i vannområdene «Drenering og tiltak i vannveier på landbrukseiendommer» Sole hotell 25.10.2016 Per Rønneberg Hauge Seniorrådgiver Planens hovedinnhold Planen gjelder

Detaljer

Landbrukets ansvar for godt vannmiljø

Landbrukets ansvar for godt vannmiljø Landbrukets ansvar for godt vannmiljø Fagsamling om oppfølging av vannforskriften i jordbruket Line Meinert Rød seniorrådgiver Hurdal 17. april 2012 Vi er en del av et felles europeisk løft for vannmiljøet

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Thore Vestby, Frogn kommune TV (gikk ca 13.00. Johan Alnes

Detaljer

Forskrift om rammer for vannforvaltningen

Forskrift om rammer for vannforvaltningen Forskrift om rammer for vannforvaltningen Hvordan organiserer og koordinerer vi innsatsen? Innlegg på Juletreff, Bergen, 14. desember 2006 Av Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland, basert på foredrag

Detaljer

Fem års forsøk med endret regulering av Vansjø - Kan vi trekke noen slutninger? Hva nå? Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø Vansjøkonferansen 2010

Fem års forsøk med endret regulering av Vansjø - Kan vi trekke noen slutninger? Hva nå? Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø Vansjøkonferansen 2010 Fem års forsøk med endret regulering av Vansjø - Kan vi trekke noen slutninger? Hva nå? Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø Vansjøkonferansen 2010 Basert på flere samarbeidsprosjekter fra 2005 og frem

Detaljer

Vannforskriften i sedimentarbeidet

Vannforskriften i sedimentarbeidet Vannforskriften i sedimentarbeidet Miljøringen 22.11.12 Hilde B. Keilen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning,. Klif Hva innebærer vannforskriften av forhold som kan ha betydning for sedimentarbeidet?

Detaljer

Prosjekt «Spredt avløp»

Prosjekt «Spredt avløp» Prosjekt «Spredt avløp» 1 Agenda o Bakgrunn for prosjektet o Organisering av prosjektet o Resultater o Rammebetingelser/virkemidler o Opprydding og praktiske tilnærminger 2 Asker kommune Asker grenser

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Hva har vi som grunnlag for tiltaksanalysen og hva suppleres det med i 2008 Fungerende prosjektleder Knut Bjørnskau Tidligere arbeide Det foreligger

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma , med tilhørende tiltaksprogram etter vannforskriften

Regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma , med tilhørende tiltaksprogram etter vannforskriften Moss kommune Saksutredning Regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-20121, med tilhørende tiltaksprogram etter vannforskriften Saksbehandler: Knut Bjørndalen Dato: 21.11.2014 Arkivref.:

Detaljer

Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde Haldenvassdraget

Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde Haldenvassdraget Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde 4 Kommuner 2 fylker Lavlandsvassdrag 15 mil langt 6 mil med grunne innsjøer 9 mil elver Gjennomregulert 1850-1870 Turisttrafikk i slusene i dag 5 vannkraftanlegg

Detaljer

Landbrukskontoret som vannforvalter

Landbrukskontoret som vannforvalter Landbrukskontoret som vannforvalter Av Svein Skøien Svein Skøyen er seniorrådgiveri Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold. Innlegg på seminar i Norsk vannforening 14. mars 2012. Landbruksdrift

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 89/14 Utvalg for teknikk og utvikling /14 Kommunestyret

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 89/14 Utvalg for teknikk og utvikling /14 Kommunestyret ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/853 Arkivkode: K54 Saksbehandler: Anne Marie Solsvik Heidenreich Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 89/14 Utvalg for teknikk og utvikling 20.11.2014 98/14 Kommunestyret

Detaljer

Hurdal kommune Plan og utvikling

Hurdal kommune Plan og utvikling Hurdal kommune Plan og utvikling Vannregionmyndigheten for Glomma v/østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1401-3 130 Odd Sverre Buraas 16.06.2011

Detaljer