utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1]"

Transkript

1 Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1]

2 Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold Org.nr: Design omslag og grafisk profil: Aina Griffin. Layout og grafisk produksjon: 07-Gruppen AS. Informasjonsrådgivning og språkbearbeiding: Vibeke Weibell Eliassen. Bilder: Forsiden: Flomstor bekk ved Pelsrød i Våler. Foto: Helge Eek Side 3: Soloppgang over Storefjorden ved Bliksøya: Foto: Helge Eek Side 4. Svanefamilien trives godt i fangdammen. Foto: Ove Bergersen Side 11. Flom i Hobølelva i september 2011: Foto: Jon Gunnar Veng Side 15. Buffersone med høyballer fra Morsa grasprodukter langs Hobølelva. Foto: Helga Gunnarsdóttir [2] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

3 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Formål Partnere i vannområdeutvalget... 4 Styrets sammenstetning Observatører Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling... 4 Ytre miljø Økonomi... 5 Bevilgning fra Klima- og forurensnings direktoratet (KLIF) i Garminfondet... 5 Avløpstiltak Jordbrukstiltak Vannområdeutvalget Morsa Resultatregnskap Vannområdeutvalget Morsa Balanse Regnskap for KLIF-midler Vedlegg 1 Revisjonsrapport Vannområdeutvalget Morsa Vedlegg 2 Revisjonsrapport KLIF midler Vedlegg 3 Rapportering Årsplan Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [3]

4 Årsmelding for 2011 Formål Vannområdeutvalget Morsa skal være et aktivt samarbeidsorgan for lokale og regionale myndigheter og andre interessenter i vassdraget for å forbedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget. I henhold til EUs Rammedirektiv for vann skal Morsa bidra til helhetlig vannforvaltning. Dette krever aktiv samordning av tiltak og virkemidler mellom alle berørte sektorer og myndigheter. Morsa er utpekt som pilotprosjekt for praktisk gjennomføring av EUs rammedirektiv for vann. Høsten 2010 er vannområdeutvalgets funksjonstid er forlenget til Fra er vannområdeutvalgets mandat utvidet til også å gjelde Hølenvassdraget med kystområdene. Partnere i vannområdeutvalget Kommunene; Ski, Enebakk, Hobøl, Spydeberg, Våler, Moss, Rygge, Råde, Vestby, Ås og Frogn, samt Oslo (med observatørstatus), fylkesmennene i Østfold og Oslo/Akershus, fylkeskommunene i Akershus og Østfold, Mattilsynet Ytre Østfold og NVE Region øst. Følgende brukerinteressene er representert som observatører: Østfold og Akershus bondelag, Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold, Vansjø grunneierlag, Peterson/Moss Brukseierforening og MOVAR. Styrets sammenstetning Kjell Løkke leder og fra René Rafshol (Råde kommune), Georg Stub nestleder og Anne Kristine Eikebråten (Ski kommune), Dag Bjerke og Tonje A. Olsen (Enebakk kommune), Kjerstin Wøyen Funderud og Reidar Kaabbel (Våler kommune), Britt Gulbrandsen og Knut Espeland (Spydeberg kommune), Paul Erik Krogsvold og Tage Pettersen (Moss kommune), Inger- Lise Skartlien (Rygge kommune), Håvard Jensen og Håvard Osflaten (Hobøl kommune), Johan Alnes (Ås kommune), Thore Vestby (Frogn kommune)/ikke møtt, John A. Ødbehr (Vestby kommune)/ikke møtt, Lars Salvesen og Katrine Behsert nestleder (Akershus fylkeskommune), Per Inge Bjerknes og May Hansen (Østfold fylkeskommune), Håvard Hornnæs (Fylkesmannen i Østfold), Trond Løfsgaard (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Bjarne Jevne (NVE), Trond-Reidar Bukholm (Mattilsynet Ytre Østfold). Observatører Jan Olav Nybo (Oslo kommune), Simen Gjølsjø (Østfold bondelag), Kristian Prestrud (Akershus bondelag), Øivind Paulshus (Vansjø grunneierlag), Erling Berg (MOVAR), Ole Håkon Heier (Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold) og Lars Flatebø (Moss Brukseierforening/Peterson Linerboard)/ikke møtt. Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling Utvalget har én ansatt, daglig leder Helga Gunnarsdóttir. Hun er ansatt i Våler kommune og har kontor plass hos Fylkesmannen i Østfold. Ved årets slutt besto styret av 18 personer; 13 menn og 5 kvinner, og hadde seks observatører som alle er menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende og det har ikke vært skader eller ulykker i Ytre miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. [4] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

5 Økonomi Økonomien til Vannområdeutvalget Morsa er tilfredsstillende. Inntekter fra stat, kommuner og fylkeskommuner er i henhold til budsjettert. Utgiftene er kr lavere enn budsjettert. Administrasjonskostnadene er i all hovedsak i henhold til budsjettet med unntak av posten lønnskostnader som er kr høyere enn budsjettert. På grunn av overgang fra lønnsutbetaling fra Fylkesmannen i Østfold til Våler kommune er det endring i rutiner for føring av feriepenger. I 2011 er derfor feriepenger opparbeidet i 2010 belastet 2011 budsjettet (etterskuddsvis) mens Våler kommune setter av feriepenger hver måned. Derfor er feriepenger for to år belastet regnskapet for Dessuten har utgiftene til Statens Pensjonskasse økt mye da arbeidsgiveransvaret ble flyttet fra stat til kommune. Under andre kostnader har det vært mindre forbruk enn budsjettert på alle poster unntatt Barn og unge. Under andre kostnader er posten Tap på krav ført opp med kr Kr av disse er fordring fra 2010 knyttet til merverdikompensasjon som er foreldet, resten er utestående fordring på kontingent som slettes. Egenkapitalen til Vannområdeutvalget Morsa er god og styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn for avleggelse av årsregnskapet for Funksjonstiden er forlenget til I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Vannområdeutvalget Morsa sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskap utføres av Våler kommune og revisjonen av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. Revisor for bevilgninger fra Klif er Inger Løken Takla hos SMB Revisjon AS. Bevilgning fra Klima- og forurensningsdirektoraktet (Klif) i 2011 I 2011 ble Vannområdeutvalget Morsa, etter søknad, bevilget 4 millioner kroner fra Klif. Bruken av midlene i 2011 fordeler seg slik: Overvåkning Vansjø-Hobølvassdraget Kartlegging av fiskebestander og sedimenter i Sæbyvannet kr FoU-prosjekt små avløpsanlegg kr Informasjonstiltak kr Prosjektstyring og administrasjon kr Totalt kr Regnskap for midlene finnes på side 6 7 i årsmeldingen. Garminfondet Vannområdeutvalget Morsa inngikk i 2008 en kontrakt med bedriften Belanor AS i Rygge. Belanor gir totalt kr over tre år til Garminfondet. Fondet skal støtte tiltak som bedrer vannkvaliteten. I 2011 ble det gitt følgende tilskudd fra fondet: Tilskudd til erosjonssikring Kråkstadelva kr Fondets midler er disponert men totalt kr er avsatt til erosjonstiltak i Svinna og Kråkstadelva men ikke utbetalt. Avløpstiltak 2011 I 2011 er det gjennomført avløpstiltak i kommunene langs Vansjø-Hobølvassdraget for 22 millioner. Inkludert i beløpet er 42 boliger som har fått oppgradert sitt avløpsanlegg i Av de boligene som hadde separate avløpsanlegg i 1999 er det nå 2038 boliger som tilfredsstiller kravene/har oppgradert sine avløpsanlegg. Det gjenstår tiltak på 272 boliger, av disse er det 75 som har fått utsettelse, 89 som skal knyttes til kommunalt avløp og 108 boliger som skal etterkomme pålegg. I underkant av 20 av disse boligene ligger i Vansjø-kommunene. I kystområdet er det gjennomført avløpstiltak for 73 millioner. Rapportering for Hølenvassdraget har ikke begynt. For øvrig vises det til rapportering årsplan og handlingsplan for Jordbrukstiltak 2011 Fylkesmennene reviderte i 2009 forskrift for jordarbeiding. Andel stubb har hatt en økning og ligger på 78 % som et gjennomsnitt for hele Vansjø/Hobølvassdraget. Det har vært en midlertidig nedgang i buffersoner, grasdekte vannveier og grasareal på flom og erosjonsutsatt jord. Det ble gitt omlag 10,5 millioner i miljøtilskudd via Regionalt Miljøprogram (RMP) fra fylkesmennene. Det er anlagt 4 større fangdammer til en kostnad av ca 1,5 millioner og gjennomført 13 hydrotekniske tiltak for 0,5 millioner. For øvrig vises det til rapportering årsplan og handlingsplan august 2012 Kjell Løkke Kathrine Behsert Styreleder Nestleder Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [5]

6 Vannområdeutvalget Morsa Resultatregnskap 2011 Vannområdeutvalget Morsa Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011 Inntekter Statlige innskudd via FM/KLIF Østfold Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Enebakk kommune Hobøl kommune Våler kommune Rygge kommune Råde kommune Moss kommune Ski kommune Spydeberg kommune Oslo kommune Vestby kommune Frogn kommune Ås kommune Renter/Annen inntekt Totale inntekter Bruk av/tilført driftsfond Sum inntekter og bruk av driftsfond Utgifter Administrasjonskostnader Lønn inkl. sos. utgifter, forsikring, etc Bil/møte/telefongodtgjørelse Regnskap/arkiv og revisjon Overhead (kontorleie, telefon, porto) Seminarer, møter, ekskursjoner Utstyr PC, etc Bøker, rapporter, kontormateriell Totale administrasjonsutgifter Andre kostnader Info-tiltak Delfinansiering prosjekter i kommunene Honorarer innleid hjelp Barn og unge Tap på krav Totalt andre kostnader Totale utgifter Garminfondet Beholdning fra Mottatt til utdeling / Omdisponert Utdelt Overført til utdeling [6] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

7 Vannområdeutvalget Morsa Balanse Eiendeler Omløpsmidler Fordringer, til gode mva Fordringer, til gode kontingent Bank Bank Bank skattetrekk Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital (driftsfond) Annen egenkapital Tilført fra årets drift Garminfondet Øremerka midler SFT 0 Sum egenkapital (driftsfond) Kortsiktig gjeld Offentlig gjeld Skyldig lønn/feriepenger Arbeidsgiveravgift av skyldig lønn Til gode mva Øremerkede midler Påløpte kostnader/forskuddsbetaling Avsatt til Garmin-prosjekt Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital, øremerkede midler og gjeld I 2011 bevilget KLIF 4 millioner etter søknad fra Vannområdeutvalget Morsa. Nedenfor følger et regnskap for bruk av midlene. Regnskap for Klif-midler 2011 Delprosjekter Forbruk Bevilget Helhetlig overvåkning av elver og innsjøer inkl. innlegging i vannmiljø Sæbyvannet, sedimenter og fisk Utredningsoppgaver avløpsanlegg Informasjonstiltak Administrasjon Morsa Totalt Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [7]

8 Vedlegg 1 [8] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

9 Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [9]

10 Vedlegg 2 [10] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

11 Vedlegg 3 Rapportering Årsplan 2011 Hovedmål 1. Helhetlig forvaltning av vassdraget og kystområdene i tråd med Vannforskriften. Se øvrig rapportering. 2. Utarbeide og rapportere årlige handlingsplaner for planperiode 1 Overvåkningsprogrammet er videreført i 2011 etter søknad til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Daglig leder og flere representanter for kommunene har deltatt på møter i vannregionutvalget. Daglig leder har deltatt på møter i prosjektlederforum, med vannregionmyndigheten og holdt foredrag på flere statlige samlinger. Årlig handlingsplan er oversendt vannregionmyndigheten og rapportering er gjennomført. 3. Følge opp tiltaksgjennomføring i Handlingsplan for vestre Vansjø. I perioden pågikk et treårig utviklingsprosjekt i jordbruket rundt vestre Vansjø under ledelse av Fylkesmannens landbruksavdeling i Østfold. I perioden ble det inngått kontrakter for 73 prosent av jordbruksarealet. Miljøkontraktene er videreført via Regionalt Miljøprogram (RMP). I 2011 ble kontraktsarealet redusert til 56 prosent av arealet. På tross av det er ikke stubbprosenten vesentlig redusert og areal med buffersone og gras er opprettholdt. Fosforgjødslingen rundt vestre Vansjø er redusert med ca. 75 prosent siden Det er anlagt 16 fangdammer rundt vestre Vansjø, og det er søkt om ytterligere to. Opprydding av separate avløp er på det nærmeste fullført. Våler kommune har startet et større arbeid med avløpsledninger på Dammyr, og Moss kommune arbeider videre med separering i nedbørfeltet til Mosseelva. Moss kommune har fullført overvannsrensing ved Tykkemyr, mens andre planlagte og mulige overvannsanlegg i kommunene ikke er gjennomført. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [11]

12 Overvåkning/karakterisering Delmål Samarbeide med fylkesmennene og kommunene om karakterisering (dele inn i vannforekomster, vurdere påvirkning og tilstand) av hele vannområdet. Begroings- Bunndyr > Status Fylkesmannen alger i Oslo og Akershus har gjennomført karakterisering av Hølenvassdraget og kystbekkene i samarbeid med kommunene og vannområdet. Fisk Gjennomføre kartlegging av økologisk tilstand i Hølenvassdraget med kystbekker. > Status Kartlegging av økologisk tilstand for begroingsalger, bunndyr og (fisk) er gjennomført. Kommunene, Fylkesmannen i Oslo/Akershus og Morsa har finansiert dette. Fullføre kartlegging av økologisk tilstand i kystvann. > Status Kartlegging er fullført med støtte fra Klif og rapport vil ferdigstilles våren Gjennomføre kartlegging av fiskebestander i Sæbyvannet. > Status Kartlegging er gjennomført med støtte fra Klif og rapport ferdigstilles våren Samarbeide videre med Vansjø grunneierlag om forvaltning av fiskebestandene i Vansjø. > Status Overvåkning av fiskebestanden i vestre Vansjø er videreført med støtte fra Klif. Gjennomføre en helhetlig overvåkning av Vansjø-Hobølvassdraget. > Status Helhetlig overvåkning av vassdraget er videreført med støtte fra Klif. Økologisk tilstand i Hølenvassdraget og kystbekker. Figuren viser økologisk tilstandsklasse for begroingsalger, bunndyr og fisk, her vist med kakediagram. Det er fem tilstandsklasser: Svært god (blå), god (grønn), moderat (gul), dårlig (oransje) og svært dårlig (rød). Begroingsalger Bunndyr Gjøre overvåknings- og tilstandsdata kjente via faktaark, rapporter og foredrag. > Status Overvåkningsrapport og tilhørende faktaark (forsiden av faktaarket er gjengitt på neste side) er oversendt kommunene med kommentarer knyttet til den aktuelle kommunen. Daglig leder og flere forskere har holdt foredrag om tema. Fisk [12] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

13 FAKTAARK 2012 VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA Figuren over viser økologisk tilstandsklasse for klorofyll-a (gir et mål på algevekst), total fosfor og total nitrogen i innsjøer i Morsa, her vist med kakediagram. Det er fem tilstandsklasser: Svært god (blå), god (grønn), moderat (gul), dårlig (oransje) og svært dårlig (rød). Figuren over viser tilførsler av totalfosfor i tonn per år fra elver og bekker til Vansjø og ut av Mosseelva. Tilstanden i Vansjø-Hobølvassdraget 2011 Overvåking av innsjøer, elver og bekker i Vansjø- Hobølvassdraget fortsatte i I dette faktaarket gis resultatene i kortform. Fosforinnholdet i Vanemfjorden lå på omtrent samme nivå som i fjor, mens tilførslene fra enkelte av de lokale bekkene økte noe. Denne økningen skyldtes hovedsakelig store vannmengder under flommen i september, men siden denne kom på slutten av algesesongen hadde den ikke betydning for algemengden i Vanemfjorden. Det har de siste årene vært betydelig lavere mengde av giftproduserende blågrønnalger i vestre Vansjø sammenlignet med perioden Innholdet av algegift har hatt en tilsvarende tilbakegang. Det var en nedgang i fosfortilførslene til Storefjorden siden i fjor, til tross for noe høyere vannføring. Fosforinnholdet i Storefjorden økte noe siden i fjor, noe som kan knyttes til store nedbørmengder i september De øvrige innsjøene i nedbørfeltet har varierende vannkvalitet, med god tilstand i Sætertjern, Bindingsvann og Vågsvannet, moderat i Langen og dårlig tilstand i Mjær, Sæbyvannet og Grepperødfjorden. Overvåkingen av vassdraget utføres av Bioforsk (elver, bekker) og NIVA (innsjøer) i oppdrag for Vannområdeutvalget Morsa. Undersøkelsene er finanisert av Klimaog forurensingsdirektoratet (Klif). Resultatene er rapportert i Skarbøvik, E. og Haande, S Bioforsk rapport Vol. 7; Nr faktaark_vestre-vansjo-2012_2.indd :24:00 Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [13]

14 Sektorovergripende tiltak Delmål Delta i samarbeid med Aksjon Jærvassdrag og Klif. > Status To samarbeidsmøter er avholdt. Mot slutten av året deltar også Haldenvassdraget. Søke Klif om finansiering av nødvendige utredninger og overvåkning i vassdraget. > Status Søknad ble oversendt i februar og Klif bevilget fire millioner til følgende: Helhetlig overvåkning av elver, bekker og innsjøer. Undersøkelse av sedimenter og fiskesamfunn i Sæbyvannet. Fem prosjekter knyttet til kontroll av små avløpsanlegg. Informasjonstiltak. Administrasjon Delta aktivt som pilotprosjekt for praktisk gjennomføring av EUs vanndirektiv. > Status Deltatt på møter i Prosjektlederforum. Daglig leder og andre har holdt foredrag, tatt imot besøk og svart på henvendelser. Delta i samarbeid om miljøgifter i Mossesundet. > Status Det er gjennomført en workshop med deltakelse fra myndigheter, bedrifter og andre brukerinteresser. Moss kommune arbeider med miljømålfastsettelse og en temagruppe Mossesundet er under etablering. Flomsonekart Delprosjekt Moss Ahmed Reza Naserzadeh Ivar Olaf Peereboom Flom og erosjon Delmål Samarbeide med NVE og kommunene om planlegging av pilotprosjekter i Svinna og Kråkstadelva. > Status NVE sendte pilotprosjekt Svinna på høring våren Pilotprosjekt Kråkstadelva er ferdig planlagt. Begge prosjektene er satt på vent på grunn av manglende administrativ kapasitet og finansiering grunnet flommene i Gudbrandsdalen. Samarbeide med NVE og Vansjøkommunene om fullføring av arbeid med flomsonekart. > Status NVE har fullført flomsonekart for vestre og nedre deler av Vansjø (Moss og deler av Rygge). Våler og Råde arbeider med å skaffe kartgrunnlag til flomsonekart for hele Vansjø. F L O M S O N E K A R T NVEs rapport angående flomsonekart for deler av Vansjø. Gjennomføre helhetlig utredning av manøvrering og flombegrensning i Vansjø som et grunnlag for søknad til NVE om endring av manøvreringsreglementet. > Status Utredningen er gjennomført inkludert en brukerkonferanse og et kveldsmøte med flomberørte grunneiere. Forslag til nytt manøvreringsreglement og flomtiltak er sendt på lokal høring med frist for innspill. [14] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

15 Landbruk Delmål Jordbruk Etablere referansegruppe til temagruppe landbruk og avholde to dialogmøter med fylkes- og lokalbondelag. > Status Referansegruppe med representanter for fylkesbondelagene, de lokale bondelagene, Vansjø grunneierlag og Morsa Grasprodukter BA er etablert. Det er avholdt ett dialogmøte. Videreføre miljøkontrakter med bøndene rundt vestre Vansjø i henhold til handlingsplan. > Status % av arealene har miljøkontrakt mot 73 % i Etablere grasdekte buffersoner og vannveier. Øke grasandel på flom- og erosjonsutsatte arealer. Støtte/samarbeide med Morsa Grasprodukter BA > Status Andel grasdekte buffersoner og øvrige grasarealer har midlertidig gått tilbake på grunn av fornying av eng. 80 % av kornarealene til Storefjorden skal overvintre i stubb innen > Status % av kornarealene til Storefjorden overvintrer i stubb. Gjennomføre tiltak for å redusere graving i forbindelse med hydrotekniske anlegg. Økt fokus og forståelse for betydningen av velfungerende/nye hydrotekniske anlegg. > Status tiltak på hydrotekniske anlegg er gjennomført til en kostnad på 0,46 millioner Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [15]

16 50 % av jordbruksarealene skal drenere via fangdammer innen Kartlegge måloppnåelse i Etablere fire fangdammer til Storefjorden og tre til vestre Vansjø. > Status Måloppnåelse er ikke kartlagt. Fire fangdammer til Storefjorden er etablert, 16 av 19 fangammer til vestre Vansjø er etablert men ingen økning i Totalt 72 fangdammer er etablert i vassdraget % stubb Redusere fosforinnhold på korn- og engarealer til Storefjorden til P-AL 7 innen Informere og motivere til redusert P-gjødsling. > Status Fylkesmennene, kommunene og Norsk landbruksrådgivning har informert. Statistikk fra Fylkesmannen i Østfold viser at bruk av fosforholdig gjødsel er redusert med ca 50 % på få år. Avgi høringsuttalelse til revisjon av Gjødselvareforskriften. > Status Revisjonen av Gjødselvareforskriften er fortsatt ikke sendt på høring Ski og Ås Rygge, Råde Våler Hobøl og Enebakk og Moss Spydeberg Andel kornareal i 2011 som ikke jordarbeides om høsten (stubb). Rød linje viser målsettingen. Figur: Fylkesmann i Østfold Avholde infomøte om miljøtiltak innen jordbruket langs kystbekkene. Bidra til økt tiltaksgjennomføring iht handlingsplan. > Status Landbrukskontoret i Moss, Rygge og Råde og Morsa har i samarbeid med bondelagene avholdt infomøte med bøndene våren 2011 Samarbeide med kommunene og bondelagene om tiltaksplanlegging og økt gjennomføring av jordbrukstiltak i Hølen-vassdraget. > Status Daglig leder og landbrukskontoret har deltatt med informasjon på årsmøte i Vestby landbrukslag. Skog og friluftsliv Få til beplantninger (vegetasjonssoner) langs vassdraget i andre kommuner enn Våler. > Status Arbeidet har vært vanskelig å prioritere på landbrukskontorene. Bidra til skånsom skjøtsel av eksisterende vegetasjonssoner langs vassdraget. > Status Det er gjennomført et skjøtselstiltak langs Kråkstadelva. Fortsatt fokus på tiltak i skogbruket som virker positivt på vannkvaliteten. > Status Kommunen gir tilskudd til vannmiljøtiltak i skogbruket. Få til samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt. > Status Har ikke vært prioritert. [16] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

17 Avløp Delmål Spredte avløp på boliger og hytter Fullføre oppgradering av små avløpsanlegg innen utgangen av 2011, med unntak av godkjente utsettelser og anleggene med tilknytning til større kommunale prosjekt. > Status Tiltak gjennomført på 42 boliger i boliger har gjennomført tiltak siden Tiltak på 272 boliger gjenstår hvorav 75 har utsettelse, 89 skal knyttes til offentlig avløp og 108 har ikke fulgt opp pålegg. Samarbeide med Driftsassistansen i Østfold og kommunene om tilsyn og kontroll av separate avløpsanlegg. > Status Førstegangstilsyn er fullført i kommunene; Enebakk, Spydeberg, Hobøl, Våler, Moss, Rygge og Råde. Gjennomføre Klif-prosjekt knyttet til kontroll og bedre drift av avløpsanlegg. > Status Fem prosjekt er igangsatt i 2011 og vil bli rapportert i Igangsette pålegg til spredt bebyggelse i kystområdene. > Status Kommunene har startet opp med påleggene. Kartlegge separate avløpsanlegg i Hølen-vassdraget. > Status Vestby kommune har kartlagt 1450 eiendommer (ca. 600 boliger og 850 hytter). Øvrige kommuner har kartlagt tidligere. Kartlegging/kontroll av vann og avløp på hytter. > Status Det er ulik status på arbeidet i kommunene. Det arbeides med å få en samlet oversikt for ferdigstillelse i Driftsassistansen i Østfold kontrollerer avløpsanlegg i Hobøl. Gi pålegg om opprydding i utslipp fra hytter. > Status Flere av kommunene har fortsatt arbeidet, se over. Kommunalt avløp Kommunale fellessystem og ledninger eldre enn 40 år skal være sanert innen Private stikkledninger skal utbedres parallelt. Kommunale renseanlegg skal tilfredsstille krav i forskrift ev vurdere overføring til annen resipient. > Status Kommunale avløpstiltak for ca.10 millioner kroner er gjennomført i Vansjø-Hobølvassdraget. I kystområdene er det gjennomført avløpstiltak for 59 millioner kroner. Et privat avløpsanlegg er nedlagt og koblet seg på kommunalt nett i Siggerud til en kostnad på ca. 5 millioner. Følge opp rapport og anbefalinger om kartlegging av feilkoblinger. > Status Følges til en viss grad opp av kommunene. Gjennomføre felles rapportering av tap fra kommunalt avløpsnett i > Status Det har vært vanskelig å få inn tall fra alle kommunene. Vil bli prioritert i 2012 og da for hele vannområdet. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [17]

18 Andre tiltak Øke fokus på overvannsrensing. Følge opp overvannsrensing rundt vestre Vansjø. > Status Rensedam ved Tykkemyr i Moss er fullført våren Følge opp rapportering og resultatkontroll i henhold til vedtatte planer. > Status Er gjennomført. Øke interessen for klimatilpasninger innen avløpssektoren. > Status Ingen spesiell aktivitet utover formidling av aktuelt stoff til temagruppa. Informasjon Holde foredrag intern og eksternt. > Status Ordfører i Våler Kjerstin W. Funderud holdt plenumsforedrag på Nasjonal vannmiljøkonferanse 17. mars. Styreleder Kjell Løkke holdt foredrag på NVEs fagmøte om Flom og skred november. Daglig leder har holdt foredrag ved følgende eksterne arrangement: Norsk Vannforening 24. januar Kommunesamlingen til Fylkesmannen i Østfold 2. februar Bioforskkonferansen 9. februar Kveldsmøte for bønder på Hadeland 24. febuar Prosjektlederforum 10. mars PlanUrban 14. mars Nasjonal vannmiljøkonferanse 16. mars Universitetet for miljø- og biovitenskap 11. april Norges Bondelag 14. april Workshop om vanndirektivet på Island sammen med Klif 27. april SABIMAs vannsamling 11. mai Miljøringen 7. juni Fylkesmannen i Oslo/Akershus (kommunesamling) 8. juni Kinesiske miljømyndigheter 2. november Foredrag i kveldsmøter i Morsa grasprodukter, lokale bondelag og foreninger Samarbeide med Moss kommune om Vansjøkonferansen. > Status Daglig leder har bistått Moss kommune, styreleder og daglig leder holdt foredrag. Morsa bidro med kr i økonomisk støtte. Sende ut infomateriale og arrangere infomøter for eiere av avløpsanlegg. > Status Samtlige kommuner i Vansjø-Hobølvassdraget har sendt ut infomaterialet. Hobøl og Ski har arrangert infomøter. Infomaterialet er stilt til rådighet for kommune i Hølenvassdraget og er gitt ut av vannområdet Jæren. Bidra til informasjon om viktigheten av jordbrukstiltak i hele vannområdet. > Status Daglig leder har deltatt i dialog og holdt foredrag på kveldsmøter i bondelag og andre lokale fora. [18] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

19 Sende infohefte om skogbruk og vann til videregående skoler (naturbruk) og andre interesserte. > Status Er ikke sendt ut til skolene men det har vært etterspørsel etter materialet fra andre. Oppdatere inkludert rapporter. > Status Er gjennomført. Utarbeide faktaark og annet informasjonsmateriale. > Status Fire faktaark er utgitt: Vannkvalitet i 2010 Manglende finansiering av flom- og erosjonstiltak Fosforreduserende tiltak status 2010 Hva har vi gjort for å redde vestre Vansjø? FAKTAARK 2011 VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA Forsiden til faktaarket: «Hva har vi gjort for å redde vestre Vansjø?» Giftige blågrønne alger farget vestre og nedre Vansjø grønn, og førte til badeforbud fra Foto: Eva Skarbøvik/Bioforsk Lykkelige badeengler i Nesparken i Moss sommeren Faksimile fra Hva har vi gjort for å redde vestre Vansjø? Vannkvalitetet i vestre og nedre Vansjø ble kraftig forverret etter flommen i Da den meget dårlige vannkvaliteten i vestre Vansjø fortsatte med kraftige og langvarige oppblomstringer av giftige blågrønnalger inviterte Morsa nordiske forskere til workshop i juni Forskerne anbefalte å fortsette gjennomføring av fosforreduserende tiltak i henhold til vedtatt Handlingsplan for Morsa (2003) og samtidig styrke kunnskapsgrunnlaget rundt årsakene til den dårlige vannkvaliteten. To årsakssammenhenger ble diskutert. Enten at lokale og regionale tilførsler av fosfor til det vestre bassenget var undervurdert, eller at sedimentene i vestre Vansjø inneholdt så store mengder fosfor at innsjøen var selvgjødslende. KUNNSKAPSBASERT RESTAURERING På bakgrunn av forskernes anbefalingene søkte Morsa Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) om ekstraordinære midler for å styrke kunnskapsgunnlaget. Høsten 2004 startet en grundig overvåkning av tilløpsbekker til vestre Vansjø og Mosseelva, og sommeren 2005 ble blant annet sedimentene i Vansjø undersøkt. Resultatene etter den første feltsesongen ga sterke indikasjoner på at de lokale tilførslene var dobbelt så store som tidligere antatt. Samtidig viste resultatene at sedimentene i Vansjø var relativt fosforfattige sammenlignet med andre næringsrike innsjøer. Undersøkelsene fortsatte i 2006 og 2007, og en grundig overvåkning av innsjøen og tilløpselver og -bekker pågår fortsatt. Figuren viser fosforinnholdet i sedimentoverflaten i Vansjø sommeren De gule og grønne fargetonene viser områder med lavere fosforinnhold. De blå fargetonene har høyere fosforinnhold. Kilde: NIVA/UiO Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [19]

20 [20] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord Innhold forord 04 1.0 sammendrag 06 2.0 Innledning 10 2.1 Prosjektet PURA bakgrunn, organisering, kommunikasjon 12 2.2 Bakgrunn for og målsetting med tiltaksanalysen 13 2.3 Gjennomføring av tiltaksanalysen

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Årsrapport PURA 2014 1

Årsrapport PURA 2014 1 Årsrapport PURA 2014 1 INNHOLD FORORD... 3 SAMMENDRAG... 7 1. TILSTANDSVURDERING FOR HVERT TILTAKSOMRÅDE... 14 1.1 Gjersjøvassdraget... 14 1.2 Årungenvassdraget... 53 1.3 Bunnefjorden... 74 2. RESULTATER

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Årsrapport 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl. 12:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 21 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Dette er Fagrådet. Fagrådet skal: Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådets sammensetning

Dette er Fagrådet. Fagrådet skal: Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådets sammensetning Dette er Fagrådet Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord Fagrådet skal tilrettelegge for faglig samarbeid mellom kommunene ved indre Oslofjord med hovedvekt

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

Vannområdet PURA er delt inn i følgende vannforekomster med nummer (ref. kart)

Vannområdet PURA er delt inn i følgende vannforekomster med nummer (ref. kart) ÅRSMELDING 2012 1. PURA - Bakgrunn, formål: PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (se kart), ble opprettet i 2008 som en følge av innføringen av EUs Vanndirektiv Water Framework

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år

Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år ÅRsrapport2011 1 Fagernes Trondheim Bergen Hallingdal Hønefoss Nedre Eiker Oslo Gardermoen Stockholm Hokksund Notodden Kongsberg Innhold 4 Ordførerens kommentar

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD Årsrapport 2009 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp. Innhold Bakgrunn... 2 Høydepunkter... 2 Organisering... 3 Årsrapport 2009... 3

Detaljer

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende TEKNISKE TJENESTER l)ato: Vår referanse: Arkivkode: 19.12.2014 14/4840-4 026 K70 &13 Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Odd Ame Helleberg Telefon dir: 32866403 Buskerud fylkeskommune att.hilde

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN PROSJEKTRAPPORT Kallerødbekken Torpebekken Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN LANDBRUKS- OG NATURFORVALTNINGEN I FREDRIKSTAD FORORD

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer