utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1]"

Transkript

1 Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1]

2 Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold Org.nr: Design omslag og grafisk profil: Aina Griffin. Layout og grafisk produksjon: 07-Gruppen AS. Informasjonsrådgivning og språkbearbeiding: Vibeke Weibell Eliassen. Bilder: Forsiden: Flomstor bekk ved Pelsrød i Våler. Foto: Helge Eek Side 3: Soloppgang over Storefjorden ved Bliksøya: Foto: Helge Eek Side 4. Svanefamilien trives godt i fangdammen. Foto: Ove Bergersen Side 11. Flom i Hobølelva i september 2011: Foto: Jon Gunnar Veng Side 15. Buffersone med høyballer fra Morsa grasprodukter langs Hobølelva. Foto: Helga Gunnarsdóttir [2] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

3 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Formål Partnere i vannområdeutvalget... 4 Styrets sammenstetning Observatører Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling... 4 Ytre miljø Økonomi... 5 Bevilgning fra Klima- og forurensnings direktoratet (KLIF) i Garminfondet... 5 Avløpstiltak Jordbrukstiltak Vannområdeutvalget Morsa Resultatregnskap Vannområdeutvalget Morsa Balanse Regnskap for KLIF-midler Vedlegg 1 Revisjonsrapport Vannområdeutvalget Morsa Vedlegg 2 Revisjonsrapport KLIF midler Vedlegg 3 Rapportering Årsplan Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [3]

4 Årsmelding for 2011 Formål Vannområdeutvalget Morsa skal være et aktivt samarbeidsorgan for lokale og regionale myndigheter og andre interessenter i vassdraget for å forbedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget. I henhold til EUs Rammedirektiv for vann skal Morsa bidra til helhetlig vannforvaltning. Dette krever aktiv samordning av tiltak og virkemidler mellom alle berørte sektorer og myndigheter. Morsa er utpekt som pilotprosjekt for praktisk gjennomføring av EUs rammedirektiv for vann. Høsten 2010 er vannområdeutvalgets funksjonstid er forlenget til Fra er vannområdeutvalgets mandat utvidet til også å gjelde Hølenvassdraget med kystområdene. Partnere i vannområdeutvalget Kommunene; Ski, Enebakk, Hobøl, Spydeberg, Våler, Moss, Rygge, Råde, Vestby, Ås og Frogn, samt Oslo (med observatørstatus), fylkesmennene i Østfold og Oslo/Akershus, fylkeskommunene i Akershus og Østfold, Mattilsynet Ytre Østfold og NVE Region øst. Følgende brukerinteressene er representert som observatører: Østfold og Akershus bondelag, Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold, Vansjø grunneierlag, Peterson/Moss Brukseierforening og MOVAR. Styrets sammenstetning Kjell Løkke leder og fra René Rafshol (Råde kommune), Georg Stub nestleder og Anne Kristine Eikebråten (Ski kommune), Dag Bjerke og Tonje A. Olsen (Enebakk kommune), Kjerstin Wøyen Funderud og Reidar Kaabbel (Våler kommune), Britt Gulbrandsen og Knut Espeland (Spydeberg kommune), Paul Erik Krogsvold og Tage Pettersen (Moss kommune), Inger- Lise Skartlien (Rygge kommune), Håvard Jensen og Håvard Osflaten (Hobøl kommune), Johan Alnes (Ås kommune), Thore Vestby (Frogn kommune)/ikke møtt, John A. Ødbehr (Vestby kommune)/ikke møtt, Lars Salvesen og Katrine Behsert nestleder (Akershus fylkeskommune), Per Inge Bjerknes og May Hansen (Østfold fylkeskommune), Håvard Hornnæs (Fylkesmannen i Østfold), Trond Løfsgaard (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Bjarne Jevne (NVE), Trond-Reidar Bukholm (Mattilsynet Ytre Østfold). Observatører Jan Olav Nybo (Oslo kommune), Simen Gjølsjø (Østfold bondelag), Kristian Prestrud (Akershus bondelag), Øivind Paulshus (Vansjø grunneierlag), Erling Berg (MOVAR), Ole Håkon Heier (Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold) og Lars Flatebø (Moss Brukseierforening/Peterson Linerboard)/ikke møtt. Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling Utvalget har én ansatt, daglig leder Helga Gunnarsdóttir. Hun er ansatt i Våler kommune og har kontor plass hos Fylkesmannen i Østfold. Ved årets slutt besto styret av 18 personer; 13 menn og 5 kvinner, og hadde seks observatører som alle er menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende og det har ikke vært skader eller ulykker i Ytre miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. [4] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

5 Økonomi Økonomien til Vannområdeutvalget Morsa er tilfredsstillende. Inntekter fra stat, kommuner og fylkeskommuner er i henhold til budsjettert. Utgiftene er kr lavere enn budsjettert. Administrasjonskostnadene er i all hovedsak i henhold til budsjettet med unntak av posten lønnskostnader som er kr høyere enn budsjettert. På grunn av overgang fra lønnsutbetaling fra Fylkesmannen i Østfold til Våler kommune er det endring i rutiner for føring av feriepenger. I 2011 er derfor feriepenger opparbeidet i 2010 belastet 2011 budsjettet (etterskuddsvis) mens Våler kommune setter av feriepenger hver måned. Derfor er feriepenger for to år belastet regnskapet for Dessuten har utgiftene til Statens Pensjonskasse økt mye da arbeidsgiveransvaret ble flyttet fra stat til kommune. Under andre kostnader har det vært mindre forbruk enn budsjettert på alle poster unntatt Barn og unge. Under andre kostnader er posten Tap på krav ført opp med kr Kr av disse er fordring fra 2010 knyttet til merverdikompensasjon som er foreldet, resten er utestående fordring på kontingent som slettes. Egenkapitalen til Vannområdeutvalget Morsa er god og styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn for avleggelse av årsregnskapet for Funksjonstiden er forlenget til I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Vannområdeutvalget Morsa sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskap utføres av Våler kommune og revisjonen av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. Revisor for bevilgninger fra Klif er Inger Løken Takla hos SMB Revisjon AS. Bevilgning fra Klima- og forurensningsdirektoraktet (Klif) i 2011 I 2011 ble Vannområdeutvalget Morsa, etter søknad, bevilget 4 millioner kroner fra Klif. Bruken av midlene i 2011 fordeler seg slik: Overvåkning Vansjø-Hobølvassdraget Kartlegging av fiskebestander og sedimenter i Sæbyvannet kr FoU-prosjekt små avløpsanlegg kr Informasjonstiltak kr Prosjektstyring og administrasjon kr Totalt kr Regnskap for midlene finnes på side 6 7 i årsmeldingen. Garminfondet Vannområdeutvalget Morsa inngikk i 2008 en kontrakt med bedriften Belanor AS i Rygge. Belanor gir totalt kr over tre år til Garminfondet. Fondet skal støtte tiltak som bedrer vannkvaliteten. I 2011 ble det gitt følgende tilskudd fra fondet: Tilskudd til erosjonssikring Kråkstadelva kr Fondets midler er disponert men totalt kr er avsatt til erosjonstiltak i Svinna og Kråkstadelva men ikke utbetalt. Avløpstiltak 2011 I 2011 er det gjennomført avløpstiltak i kommunene langs Vansjø-Hobølvassdraget for 22 millioner. Inkludert i beløpet er 42 boliger som har fått oppgradert sitt avløpsanlegg i Av de boligene som hadde separate avløpsanlegg i 1999 er det nå 2038 boliger som tilfredsstiller kravene/har oppgradert sine avløpsanlegg. Det gjenstår tiltak på 272 boliger, av disse er det 75 som har fått utsettelse, 89 som skal knyttes til kommunalt avløp og 108 boliger som skal etterkomme pålegg. I underkant av 20 av disse boligene ligger i Vansjø-kommunene. I kystområdet er det gjennomført avløpstiltak for 73 millioner. Rapportering for Hølenvassdraget har ikke begynt. For øvrig vises det til rapportering årsplan og handlingsplan for Jordbrukstiltak 2011 Fylkesmennene reviderte i 2009 forskrift for jordarbeiding. Andel stubb har hatt en økning og ligger på 78 % som et gjennomsnitt for hele Vansjø/Hobølvassdraget. Det har vært en midlertidig nedgang i buffersoner, grasdekte vannveier og grasareal på flom og erosjonsutsatt jord. Det ble gitt omlag 10,5 millioner i miljøtilskudd via Regionalt Miljøprogram (RMP) fra fylkesmennene. Det er anlagt 4 større fangdammer til en kostnad av ca 1,5 millioner og gjennomført 13 hydrotekniske tiltak for 0,5 millioner. For øvrig vises det til rapportering årsplan og handlingsplan august 2012 Kjell Løkke Kathrine Behsert Styreleder Nestleder Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [5]

6 Vannområdeutvalget Morsa Resultatregnskap 2011 Vannområdeutvalget Morsa Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011 Inntekter Statlige innskudd via FM/KLIF Østfold Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Enebakk kommune Hobøl kommune Våler kommune Rygge kommune Råde kommune Moss kommune Ski kommune Spydeberg kommune Oslo kommune Vestby kommune Frogn kommune Ås kommune Renter/Annen inntekt Totale inntekter Bruk av/tilført driftsfond Sum inntekter og bruk av driftsfond Utgifter Administrasjonskostnader Lønn inkl. sos. utgifter, forsikring, etc Bil/møte/telefongodtgjørelse Regnskap/arkiv og revisjon Overhead (kontorleie, telefon, porto) Seminarer, møter, ekskursjoner Utstyr PC, etc Bøker, rapporter, kontormateriell Totale administrasjonsutgifter Andre kostnader Info-tiltak Delfinansiering prosjekter i kommunene Honorarer innleid hjelp Barn og unge Tap på krav Totalt andre kostnader Totale utgifter Garminfondet Beholdning fra Mottatt til utdeling / Omdisponert Utdelt Overført til utdeling [6] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

7 Vannområdeutvalget Morsa Balanse Eiendeler Omløpsmidler Fordringer, til gode mva Fordringer, til gode kontingent Bank Bank Bank skattetrekk Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital (driftsfond) Annen egenkapital Tilført fra årets drift Garminfondet Øremerka midler SFT 0 Sum egenkapital (driftsfond) Kortsiktig gjeld Offentlig gjeld Skyldig lønn/feriepenger Arbeidsgiveravgift av skyldig lønn Til gode mva Øremerkede midler Påløpte kostnader/forskuddsbetaling Avsatt til Garmin-prosjekt Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital, øremerkede midler og gjeld I 2011 bevilget KLIF 4 millioner etter søknad fra Vannområdeutvalget Morsa. Nedenfor følger et regnskap for bruk av midlene. Regnskap for Klif-midler 2011 Delprosjekter Forbruk Bevilget Helhetlig overvåkning av elver og innsjøer inkl. innlegging i vannmiljø Sæbyvannet, sedimenter og fisk Utredningsoppgaver avløpsanlegg Informasjonstiltak Administrasjon Morsa Totalt Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [7]

8 Vedlegg 1 [8] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

9 Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [9]

10 Vedlegg 2 [10] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

11 Vedlegg 3 Rapportering Årsplan 2011 Hovedmål 1. Helhetlig forvaltning av vassdraget og kystområdene i tråd med Vannforskriften. Se øvrig rapportering. 2. Utarbeide og rapportere årlige handlingsplaner for planperiode 1 Overvåkningsprogrammet er videreført i 2011 etter søknad til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Daglig leder og flere representanter for kommunene har deltatt på møter i vannregionutvalget. Daglig leder har deltatt på møter i prosjektlederforum, med vannregionmyndigheten og holdt foredrag på flere statlige samlinger. Årlig handlingsplan er oversendt vannregionmyndigheten og rapportering er gjennomført. 3. Følge opp tiltaksgjennomføring i Handlingsplan for vestre Vansjø. I perioden pågikk et treårig utviklingsprosjekt i jordbruket rundt vestre Vansjø under ledelse av Fylkesmannens landbruksavdeling i Østfold. I perioden ble det inngått kontrakter for 73 prosent av jordbruksarealet. Miljøkontraktene er videreført via Regionalt Miljøprogram (RMP). I 2011 ble kontraktsarealet redusert til 56 prosent av arealet. På tross av det er ikke stubbprosenten vesentlig redusert og areal med buffersone og gras er opprettholdt. Fosforgjødslingen rundt vestre Vansjø er redusert med ca. 75 prosent siden Det er anlagt 16 fangdammer rundt vestre Vansjø, og det er søkt om ytterligere to. Opprydding av separate avløp er på det nærmeste fullført. Våler kommune har startet et større arbeid med avløpsledninger på Dammyr, og Moss kommune arbeider videre med separering i nedbørfeltet til Mosseelva. Moss kommune har fullført overvannsrensing ved Tykkemyr, mens andre planlagte og mulige overvannsanlegg i kommunene ikke er gjennomført. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [11]

12 Overvåkning/karakterisering Delmål Samarbeide med fylkesmennene og kommunene om karakterisering (dele inn i vannforekomster, vurdere påvirkning og tilstand) av hele vannområdet. Begroings- Bunndyr > Status Fylkesmannen alger i Oslo og Akershus har gjennomført karakterisering av Hølenvassdraget og kystbekkene i samarbeid med kommunene og vannområdet. Fisk Gjennomføre kartlegging av økologisk tilstand i Hølenvassdraget med kystbekker. > Status Kartlegging av økologisk tilstand for begroingsalger, bunndyr og (fisk) er gjennomført. Kommunene, Fylkesmannen i Oslo/Akershus og Morsa har finansiert dette. Fullføre kartlegging av økologisk tilstand i kystvann. > Status Kartlegging er fullført med støtte fra Klif og rapport vil ferdigstilles våren Gjennomføre kartlegging av fiskebestander i Sæbyvannet. > Status Kartlegging er gjennomført med støtte fra Klif og rapport ferdigstilles våren Samarbeide videre med Vansjø grunneierlag om forvaltning av fiskebestandene i Vansjø. > Status Overvåkning av fiskebestanden i vestre Vansjø er videreført med støtte fra Klif. Gjennomføre en helhetlig overvåkning av Vansjø-Hobølvassdraget. > Status Helhetlig overvåkning av vassdraget er videreført med støtte fra Klif. Økologisk tilstand i Hølenvassdraget og kystbekker. Figuren viser økologisk tilstandsklasse for begroingsalger, bunndyr og fisk, her vist med kakediagram. Det er fem tilstandsklasser: Svært god (blå), god (grønn), moderat (gul), dårlig (oransje) og svært dårlig (rød). Begroingsalger Bunndyr Gjøre overvåknings- og tilstandsdata kjente via faktaark, rapporter og foredrag. > Status Overvåkningsrapport og tilhørende faktaark (forsiden av faktaarket er gjengitt på neste side) er oversendt kommunene med kommentarer knyttet til den aktuelle kommunen. Daglig leder og flere forskere har holdt foredrag om tema. Fisk [12] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

13 FAKTAARK 2012 VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA Figuren over viser økologisk tilstandsklasse for klorofyll-a (gir et mål på algevekst), total fosfor og total nitrogen i innsjøer i Morsa, her vist med kakediagram. Det er fem tilstandsklasser: Svært god (blå), god (grønn), moderat (gul), dårlig (oransje) og svært dårlig (rød). Figuren over viser tilførsler av totalfosfor i tonn per år fra elver og bekker til Vansjø og ut av Mosseelva. Tilstanden i Vansjø-Hobølvassdraget 2011 Overvåking av innsjøer, elver og bekker i Vansjø- Hobølvassdraget fortsatte i I dette faktaarket gis resultatene i kortform. Fosforinnholdet i Vanemfjorden lå på omtrent samme nivå som i fjor, mens tilførslene fra enkelte av de lokale bekkene økte noe. Denne økningen skyldtes hovedsakelig store vannmengder under flommen i september, men siden denne kom på slutten av algesesongen hadde den ikke betydning for algemengden i Vanemfjorden. Det har de siste årene vært betydelig lavere mengde av giftproduserende blågrønnalger i vestre Vansjø sammenlignet med perioden Innholdet av algegift har hatt en tilsvarende tilbakegang. Det var en nedgang i fosfortilførslene til Storefjorden siden i fjor, til tross for noe høyere vannføring. Fosforinnholdet i Storefjorden økte noe siden i fjor, noe som kan knyttes til store nedbørmengder i september De øvrige innsjøene i nedbørfeltet har varierende vannkvalitet, med god tilstand i Sætertjern, Bindingsvann og Vågsvannet, moderat i Langen og dårlig tilstand i Mjær, Sæbyvannet og Grepperødfjorden. Overvåkingen av vassdraget utføres av Bioforsk (elver, bekker) og NIVA (innsjøer) i oppdrag for Vannområdeutvalget Morsa. Undersøkelsene er finanisert av Klimaog forurensingsdirektoratet (Klif). Resultatene er rapportert i Skarbøvik, E. og Haande, S Bioforsk rapport Vol. 7; Nr faktaark_vestre-vansjo-2012_2.indd :24:00 Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [13]

14 Sektorovergripende tiltak Delmål Delta i samarbeid med Aksjon Jærvassdrag og Klif. > Status To samarbeidsmøter er avholdt. Mot slutten av året deltar også Haldenvassdraget. Søke Klif om finansiering av nødvendige utredninger og overvåkning i vassdraget. > Status Søknad ble oversendt i februar og Klif bevilget fire millioner til følgende: Helhetlig overvåkning av elver, bekker og innsjøer. Undersøkelse av sedimenter og fiskesamfunn i Sæbyvannet. Fem prosjekter knyttet til kontroll av små avløpsanlegg. Informasjonstiltak. Administrasjon Delta aktivt som pilotprosjekt for praktisk gjennomføring av EUs vanndirektiv. > Status Deltatt på møter i Prosjektlederforum. Daglig leder og andre har holdt foredrag, tatt imot besøk og svart på henvendelser. Delta i samarbeid om miljøgifter i Mossesundet. > Status Det er gjennomført en workshop med deltakelse fra myndigheter, bedrifter og andre brukerinteresser. Moss kommune arbeider med miljømålfastsettelse og en temagruppe Mossesundet er under etablering. Flomsonekart Delprosjekt Moss Ahmed Reza Naserzadeh Ivar Olaf Peereboom Flom og erosjon Delmål Samarbeide med NVE og kommunene om planlegging av pilotprosjekter i Svinna og Kråkstadelva. > Status NVE sendte pilotprosjekt Svinna på høring våren Pilotprosjekt Kråkstadelva er ferdig planlagt. Begge prosjektene er satt på vent på grunn av manglende administrativ kapasitet og finansiering grunnet flommene i Gudbrandsdalen. Samarbeide med NVE og Vansjøkommunene om fullføring av arbeid med flomsonekart. > Status NVE har fullført flomsonekart for vestre og nedre deler av Vansjø (Moss og deler av Rygge). Våler og Råde arbeider med å skaffe kartgrunnlag til flomsonekart for hele Vansjø. F L O M S O N E K A R T NVEs rapport angående flomsonekart for deler av Vansjø. Gjennomføre helhetlig utredning av manøvrering og flombegrensning i Vansjø som et grunnlag for søknad til NVE om endring av manøvreringsreglementet. > Status Utredningen er gjennomført inkludert en brukerkonferanse og et kveldsmøte med flomberørte grunneiere. Forslag til nytt manøvreringsreglement og flomtiltak er sendt på lokal høring med frist for innspill. [14] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

15 Landbruk Delmål Jordbruk Etablere referansegruppe til temagruppe landbruk og avholde to dialogmøter med fylkes- og lokalbondelag. > Status Referansegruppe med representanter for fylkesbondelagene, de lokale bondelagene, Vansjø grunneierlag og Morsa Grasprodukter BA er etablert. Det er avholdt ett dialogmøte. Videreføre miljøkontrakter med bøndene rundt vestre Vansjø i henhold til handlingsplan. > Status % av arealene har miljøkontrakt mot 73 % i Etablere grasdekte buffersoner og vannveier. Øke grasandel på flom- og erosjonsutsatte arealer. Støtte/samarbeide med Morsa Grasprodukter BA > Status Andel grasdekte buffersoner og øvrige grasarealer har midlertidig gått tilbake på grunn av fornying av eng. 80 % av kornarealene til Storefjorden skal overvintre i stubb innen > Status % av kornarealene til Storefjorden overvintrer i stubb. Gjennomføre tiltak for å redusere graving i forbindelse med hydrotekniske anlegg. Økt fokus og forståelse for betydningen av velfungerende/nye hydrotekniske anlegg. > Status tiltak på hydrotekniske anlegg er gjennomført til en kostnad på 0,46 millioner Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [15]

16 50 % av jordbruksarealene skal drenere via fangdammer innen Kartlegge måloppnåelse i Etablere fire fangdammer til Storefjorden og tre til vestre Vansjø. > Status Måloppnåelse er ikke kartlagt. Fire fangdammer til Storefjorden er etablert, 16 av 19 fangammer til vestre Vansjø er etablert men ingen økning i Totalt 72 fangdammer er etablert i vassdraget % stubb Redusere fosforinnhold på korn- og engarealer til Storefjorden til P-AL 7 innen Informere og motivere til redusert P-gjødsling. > Status Fylkesmennene, kommunene og Norsk landbruksrådgivning har informert. Statistikk fra Fylkesmannen i Østfold viser at bruk av fosforholdig gjødsel er redusert med ca 50 % på få år. Avgi høringsuttalelse til revisjon av Gjødselvareforskriften. > Status Revisjonen av Gjødselvareforskriften er fortsatt ikke sendt på høring Ski og Ås Rygge, Råde Våler Hobøl og Enebakk og Moss Spydeberg Andel kornareal i 2011 som ikke jordarbeides om høsten (stubb). Rød linje viser målsettingen. Figur: Fylkesmann i Østfold Avholde infomøte om miljøtiltak innen jordbruket langs kystbekkene. Bidra til økt tiltaksgjennomføring iht handlingsplan. > Status Landbrukskontoret i Moss, Rygge og Råde og Morsa har i samarbeid med bondelagene avholdt infomøte med bøndene våren 2011 Samarbeide med kommunene og bondelagene om tiltaksplanlegging og økt gjennomføring av jordbrukstiltak i Hølen-vassdraget. > Status Daglig leder og landbrukskontoret har deltatt med informasjon på årsmøte i Vestby landbrukslag. Skog og friluftsliv Få til beplantninger (vegetasjonssoner) langs vassdraget i andre kommuner enn Våler. > Status Arbeidet har vært vanskelig å prioritere på landbrukskontorene. Bidra til skånsom skjøtsel av eksisterende vegetasjonssoner langs vassdraget. > Status Det er gjennomført et skjøtselstiltak langs Kråkstadelva. Fortsatt fokus på tiltak i skogbruket som virker positivt på vannkvaliteten. > Status Kommunen gir tilskudd til vannmiljøtiltak i skogbruket. Få til samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt. > Status Har ikke vært prioritert. [16] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

17 Avløp Delmål Spredte avløp på boliger og hytter Fullføre oppgradering av små avløpsanlegg innen utgangen av 2011, med unntak av godkjente utsettelser og anleggene med tilknytning til større kommunale prosjekt. > Status Tiltak gjennomført på 42 boliger i boliger har gjennomført tiltak siden Tiltak på 272 boliger gjenstår hvorav 75 har utsettelse, 89 skal knyttes til offentlig avløp og 108 har ikke fulgt opp pålegg. Samarbeide med Driftsassistansen i Østfold og kommunene om tilsyn og kontroll av separate avløpsanlegg. > Status Førstegangstilsyn er fullført i kommunene; Enebakk, Spydeberg, Hobøl, Våler, Moss, Rygge og Råde. Gjennomføre Klif-prosjekt knyttet til kontroll og bedre drift av avløpsanlegg. > Status Fem prosjekt er igangsatt i 2011 og vil bli rapportert i Igangsette pålegg til spredt bebyggelse i kystområdene. > Status Kommunene har startet opp med påleggene. Kartlegge separate avløpsanlegg i Hølen-vassdraget. > Status Vestby kommune har kartlagt 1450 eiendommer (ca. 600 boliger og 850 hytter). Øvrige kommuner har kartlagt tidligere. Kartlegging/kontroll av vann og avløp på hytter. > Status Det er ulik status på arbeidet i kommunene. Det arbeides med å få en samlet oversikt for ferdigstillelse i Driftsassistansen i Østfold kontrollerer avløpsanlegg i Hobøl. Gi pålegg om opprydding i utslipp fra hytter. > Status Flere av kommunene har fortsatt arbeidet, se over. Kommunalt avløp Kommunale fellessystem og ledninger eldre enn 40 år skal være sanert innen Private stikkledninger skal utbedres parallelt. Kommunale renseanlegg skal tilfredsstille krav i forskrift ev vurdere overføring til annen resipient. > Status Kommunale avløpstiltak for ca.10 millioner kroner er gjennomført i Vansjø-Hobølvassdraget. I kystområdene er det gjennomført avløpstiltak for 59 millioner kroner. Et privat avløpsanlegg er nedlagt og koblet seg på kommunalt nett i Siggerud til en kostnad på ca. 5 millioner. Følge opp rapport og anbefalinger om kartlegging av feilkoblinger. > Status Følges til en viss grad opp av kommunene. Gjennomføre felles rapportering av tap fra kommunalt avløpsnett i > Status Det har vært vanskelig å få inn tall fra alle kommunene. Vil bli prioritert i 2012 og da for hele vannområdet. Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [17]

18 Andre tiltak Øke fokus på overvannsrensing. Følge opp overvannsrensing rundt vestre Vansjø. > Status Rensedam ved Tykkemyr i Moss er fullført våren Følge opp rapportering og resultatkontroll i henhold til vedtatte planer. > Status Er gjennomført. Øke interessen for klimatilpasninger innen avløpssektoren. > Status Ingen spesiell aktivitet utover formidling av aktuelt stoff til temagruppa. Informasjon Holde foredrag intern og eksternt. > Status Ordfører i Våler Kjerstin W. Funderud holdt plenumsforedrag på Nasjonal vannmiljøkonferanse 17. mars. Styreleder Kjell Løkke holdt foredrag på NVEs fagmøte om Flom og skred november. Daglig leder har holdt foredrag ved følgende eksterne arrangement: Norsk Vannforening 24. januar Kommunesamlingen til Fylkesmannen i Østfold 2. februar Bioforskkonferansen 9. februar Kveldsmøte for bønder på Hadeland 24. febuar Prosjektlederforum 10. mars PlanUrban 14. mars Nasjonal vannmiljøkonferanse 16. mars Universitetet for miljø- og biovitenskap 11. april Norges Bondelag 14. april Workshop om vanndirektivet på Island sammen med Klif 27. april SABIMAs vannsamling 11. mai Miljøringen 7. juni Fylkesmannen i Oslo/Akershus (kommunesamling) 8. juni Kinesiske miljømyndigheter 2. november Foredrag i kveldsmøter i Morsa grasprodukter, lokale bondelag og foreninger Samarbeide med Moss kommune om Vansjøkonferansen. > Status Daglig leder har bistått Moss kommune, styreleder og daglig leder holdt foredrag. Morsa bidro med kr i økonomisk støtte. Sende ut infomateriale og arrangere infomøter for eiere av avløpsanlegg. > Status Samtlige kommuner i Vansjø-Hobølvassdraget har sendt ut infomaterialet. Hobøl og Ski har arrangert infomøter. Infomaterialet er stilt til rådighet for kommune i Hølenvassdraget og er gitt ut av vannområdet Jæren. Bidra til informasjon om viktigheten av jordbrukstiltak i hele vannområdet. > Status Daglig leder har deltatt i dialog og holdt foredrag på kveldsmøter i bondelag og andre lokale fora. [18] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

19 Sende infohefte om skogbruk og vann til videregående skoler (naturbruk) og andre interesserte. > Status Er ikke sendt ut til skolene men det har vært etterspørsel etter materialet fra andre. Oppdatere inkludert rapporter. > Status Er gjennomført. Utarbeide faktaark og annet informasjonsmateriale. > Status Fire faktaark er utgitt: Vannkvalitet i 2010 Manglende finansiering av flom- og erosjonstiltak Fosforreduserende tiltak status 2010 Hva har vi gjort for å redde vestre Vansjø? FAKTAARK 2011 VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA Forsiden til faktaarket: «Hva har vi gjort for å redde vestre Vansjø?» Giftige blågrønne alger farget vestre og nedre Vansjø grønn, og førte til badeforbud fra Foto: Eva Skarbøvik/Bioforsk Lykkelige badeengler i Nesparken i Moss sommeren Faksimile fra Hva har vi gjort for å redde vestre Vansjø? Vannkvalitetet i vestre og nedre Vansjø ble kraftig forverret etter flommen i Da den meget dårlige vannkvaliteten i vestre Vansjø fortsatte med kraftige og langvarige oppblomstringer av giftige blågrønnalger inviterte Morsa nordiske forskere til workshop i juni Forskerne anbefalte å fortsette gjennomføring av fosforreduserende tiltak i henhold til vedtatt Handlingsplan for Morsa (2003) og samtidig styrke kunnskapsgrunnlaget rundt årsakene til den dårlige vannkvaliteten. To årsakssammenhenger ble diskutert. Enten at lokale og regionale tilførsler av fosfor til det vestre bassenget var undervurdert, eller at sedimentene i vestre Vansjø inneholdt så store mengder fosfor at innsjøen var selvgjødslende. KUNNSKAPSBASERT RESTAURERING På bakgrunn av forskernes anbefalingene søkte Morsa Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) om ekstraordinære midler for å styrke kunnskapsgunnlaget. Høsten 2004 startet en grundig overvåkning av tilløpsbekker til vestre Vansjø og Mosseelva, og sommeren 2005 ble blant annet sedimentene i Vansjø undersøkt. Resultatene etter den første feltsesongen ga sterke indikasjoner på at de lokale tilførslene var dobbelt så store som tidligere antatt. Samtidig viste resultatene at sedimentene i Vansjø var relativt fosforfattige sammenlignet med andre næringsrike innsjøer. Undersøkelsene fortsatte i 2006 og 2007, og en grundig overvåkning av innsjøen og tilløpselver og -bekker pågår fortsatt. Figuren viser fosforinnholdet i sedimentoverflaten i Vansjø sommeren De gule og grønne fargetonene viser områder med lavere fosforinnhold. De blå fargetonene har høyere fosforinnhold. Kilde: NIVA/UiO Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [19]

20 [20] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1]

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa 21 05 2012 Flom i Hobølelva i september 2011. Foto: Landbrukskontoret i Hobøl 1 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringer i vannområde Morsa

Detaljer

Systematisk arbeid med oppgradering av separate avløpsanlegg eksempel fra Morsa Helga Gunnarsdóttir daglig leder Vannområdeutvalget Morsa

Systematisk arbeid med oppgradering av separate avløpsanlegg eksempel fra Morsa Helga Gunnarsdóttir daglig leder Vannområdeutvalget Morsa Systematisk arbeid med oppgradering av separate avløpsanlegg eksempel fra Morsa Helga Gunnarsdóttir daglig leder Vannområdeutvalget Morsa 2500 2 300 2000 1500 1000 700 500 0 270 P 2001 P nå P når alle

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA

REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA Tid: Mandag 8. juni 2015 kl 09.00, båttur og lunsj etter møtet Sted: Viken hotell Vansjø Innkalt: Med stemmerett: Reidar Kaabbel Våler (leder), Anne Kristine

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Erfaringer med overvåking og forvaltning av cyanobakterier i Vansjø

Erfaringer med overvåking og forvaltning av cyanobakterier i Vansjø Erfaringer med overvåking og forvaltning av cyanobakterier i Vansjø Av Knut Bjørndalen (Moss kommune) med bidrag fra Johnny Sundby (MOVAR) og Torhild Wessel-Holst (miljørettet helsevern, Moss kommune)

Detaljer

Kommunene: Myndighet og medspiller i vannforvaltningen

Kommunene: Myndighet og medspiller i vannforvaltningen Kommunene: Myndighet og medspiller i vannforvaltningen Erfaringer fra Morsa-samarbeidet Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp) Hva jeg skal snakke om: Samarbeid er viktig Kommunen som medspiller

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2010

VA-dagene Innlandet 2010 VA-dagene Innlandet 2010 Vannområde Hunnselva i lys av EU s Rammedirektiv Status Oppfølging Einar Kulsvehagen Virksomhetsleder Teknisk drift Gjøvik kommune Vanndirektivet Rammedirektivet for vann EU s

Detaljer

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Spredt avløp Oppgradering av mindre avløpsanlegg Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Prosjekt: Kontroll og opprydding Tidligere hovedplan avløp 1998-2001 Arbeidsmål: Storsjøen med tilhørende

Detaljer

Hvordan jobber vi i PURA?

Hvordan jobber vi i PURA? PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Hvordan jobber vi i PURA? Innlegg for Faggruppe Vannkvalitet og vassdragsbruk, vannområde Glomma Sør, 19.11.2015 Anita Borge prosjektleder

Detaljer

Vannmiljø og Matproduksjon

Vannmiljø og Matproduksjon Vannmiljø og Matproduksjon 29. oktober 2014 Bjørn Gimming, styremedlem i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! 02.11.2014 1 Målrettet jobbing med vann i jordbruket 1970-tallet: Mjøsaksjonen miljø kom

Detaljer

Jordbrukets sektor. Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram. 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver. Vi får Norge til å gro!

Jordbrukets sektor. Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram. 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver. Vi får Norge til å gro! Jordbrukets sektor Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver Vi får Norge til å gro! 14.10.2014 1 Historisk Perspektiv Jordbruk i Norge startet for 6000

Detaljer

Hva vet vi om Vansjø i dag og hva trengs det mer kunnskap om?

Hva vet vi om Vansjø i dag og hva trengs det mer kunnskap om? Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 188 2013 Hva vet vi om Vansjø i dag og hva trengs det mer kunnskap om? Rapport fra workshop om Vansjø, oktober 2013 Eva Skarbøvik (Red.) Forsidefoto: Knut Bjøndalen Hovedkontor/Head

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Erik Johannessen, Tor Gunnar Jantsch Hur säkerställer vi drift och skötsel

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MORSA 2002 2005. En sammenstilling av kommunenes og landbrukets planer

HANDLINGSPLAN FOR MORSA 2002 2005. En sammenstilling av kommunenes og landbrukets planer HANDLINGSPLAN FOR MORSA 2002 2005 En sammenstilling av kommunenes og landbrukets planer Vedtatt i Hovedstyret for Morsa-prosjektet 28. februar 2003 Handlingsplan for Morsa 2002-2005 2 Forord Handlingsplan

Detaljer

Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i

Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i Temagruppe landbruk Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i jord Det er stor variasjon, tilfeldige

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Samlet saksfremstilling: Videre drift av PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget: Organisering, finansiering og varighet

Samlet saksfremstilling: Videre drift av PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget: Organisering, finansiering og varighet Samlet saksfremstilling: Videre drift av PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget: Organisering, finansiering og varighet Forslag til vedtak: 1) kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

Forvaltningsarbeidet. Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde

Forvaltningsarbeidet. Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde Forvaltningsarbeidet Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde Haldenvassdraget vannområde 4 kommuner 15 mil langt Aurskog-Høland 190 000 dekar dyra mark 4000 boliger uten godkjente renseløsninger (2008)

Detaljer

Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde Haldenvassdraget

Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde Haldenvassdraget Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde 4 Kommuner 2 fylker Lavlandsvassdrag 15 mil langt 6 mil med grunne innsjøer 9 mil elver Gjennomregulert 1850-1870 Turisttrafikk i slusene i dag 5 vannkraftanlegg

Detaljer

Forskrift om rammer for vannforvaltningen

Forskrift om rammer for vannforvaltningen Forskrift om rammer for vannforvaltningen Hvordan organiserer og koordinerer vi innsatsen? Innlegg på Juletreff, Bergen, 14. desember 2006 Av Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland, basert på foredrag

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

Ti års erfaring med kunnskapsbasert og kollektiv handling for renere Vansjø

Ti års erfaring med kunnskapsbasert og kollektiv handling for renere Vansjø Ti års erfaring med kunnskapsbasert og kollektiv handling for renere Vansjø Foredrag på workshop Eutropia 27.02. 2009 Helga Gunnarsdóttir, Vannområdeutvalget Morsa Vannområde Morsa 2500 2 300 2000 1500

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/227 Sakstittel: HØRINGSUTTALELSE - UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA/INDRE OSLOFJORD K-kode: K54 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling:

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Hvilke verktøy har vi i jordbruket?

Hvilke verktøy har vi i jordbruket? Hvilke verktøy har vi i jordbruket? Norges Bondelag 13.10.2014 Johan Kollerud, Landbruksdirektoratet Kort om status mht påvirkning fra jordbruk (Vann-Nett mm) Utfordringer mht avrenning landbruk(bl.a.

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Handlingsprogram 2013 og årsrapport 2012

Handlingsprogram 2013 og årsrapport 2012 Handlingsprogram 2013 og årsrapport 2012 Forvaltningsplan Glomma/ Indre Oslofjord www.vannportalen.no/glomma Vannregion Glomma dekker store deler av Østlandet, 101 r og 9 fylker. Vannregion Glomma strekker

Detaljer

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging!

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Foto: Svein Skøien Veileder og planlegger for å sette i gang med miljøtiltak allerede

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Thore Vestby, Frogn kommune TV (gikk ca 13.00. Johan Alnes

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Knut Bjørnskau, Ski kommune KB Stig Bell, Oppegård kommune SB Reidun

Detaljer

Høringsuttalelse - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021

Høringsuttalelse - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Hof kommune JournalpostID 11/973 Saksbehandlar: Rune Nordeide telefon: 33 05 96 10 Høringsuttalelse - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg

Detaljer

PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Seminar 10.02.2009 Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo kl 10.00-10.15 10.15-10.45 10.45-11.30 11.30-12.30 12.30-13.15 13.15-14.00 14.00-14.30 14.30-15.15

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6166-2011. Klassifisering av økologisk tilstand i elver og innsjøer i Vannområde Morsa iht. Vanndirektivet

RAPPORT L.NR. 6166-2011. Klassifisering av økologisk tilstand i elver og innsjøer i Vannområde Morsa iht. Vanndirektivet RAPPORT L.NR. 6166-2011 Klassifisering av økologisk tilstand i elver og innsjøer i Vannområde Morsa iht. Vanndirektivet Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG v/simon Haraldsen, Fylkesmannens miljøvernavd. i Oslo og Akershus 12. oktober 2009 NY VANNFORVALTNING I NORGE FRA 2007 VANNDIREKTIVET

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Anita Borge, prosjektleder PURA Liv Kjersti Hjerpeton, Frogn kommune LKH Stig Bell, Oppegård kommune SB Knut Bjørnskau,

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten Buskerud fylkeskommune Vannregionmyndigheten for vannregionen Vest-Viken Hilde Reine Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 14/3097-3

Detaljer

OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA

OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA 2014 Overvåking av vannkvalitet er et virkemiddel for å oppnå bedre vann til glede for alle. Hva betyr dette for deg som bruker? folkehelse e rekreasjonsområder En frisk

Detaljer

Utkast til Forskrift om rammer for vannforvaltningen gjennomføring av

Utkast til Forskrift om rammer for vannforvaltningen gjennomføring av MORSA tillili PROSJEKTET Utkast til Forskrift om rammer for vannforvaltningen gjennomføring av rammedirektivet for vann i Norge. Horingssvar fra Morsa - Vannområdeutvalgfor Vansje-Hobolvassdraget i Innledning

Detaljer

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021 SEL KOMMUNE Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2007/161/49/K54 Ingunn Synstnes 16.12.2014 ingunn.systnesgsencommune.no Høringsuttalelse

Detaljer

Overvåking Vansjø/Morsa 2012-2013

Overvåking Vansjø/Morsa 2012-2013 Bioforsk Rapport Vol. 9 Nr. 35 2014 Overvåking Vansjø/Morsa 2012-2013 Resultater fra overvåking av innsjøer, elver og bekker i perioden oktober 2012 - oktober 2013 Eva Skarbøvik, Sigrid Haande, Marianne

Detaljer

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav Oslofjordkonferansen Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav 22. oktober 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Hva er kostholdsråd?

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010

Møteprotokoll. Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010 1 Møteprotokoll Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010 Deltakere: Kommuner Aremark kommune Asker kommune Aurskog-Høland kommune Bærum kommune Eidsvoll

Detaljer

Tap av jord som følge av flom og ras: Hva vet vi og hva kan gjøres?

Tap av jord som følge av flom og ras: Hva vet vi og hva kan gjøres? VOL. 1 NR. 11 DESEMBER 2015 Tap av jord som følge av flom og ras: Hva vet vi og hva kan gjøres? Eva Skarbøvik (NIBIO), Marit Ness Kjeve (Vannområde Morsa), Johan Kollerud (Landbruksdirektoratet), Ole Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Knut Bjørnskau, Ski kommune KB Anne-Marie Holtet, Ski

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Anita Borge, prosjektleder - møteleder Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB Kjetil L. Jensen, Oslo kommune - KLJ

Detaljer

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2 Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Elin Valand Sandnes, 21.08.2015 Deres ref: Vår ref: 13/01475-50 Saksbehandler: Monica Nedrebø Nesse Arkivkode: --- Søknad om miljøtiltaksmidler

Detaljer

Handlingsplan 2010-2018

Handlingsplan 2010-2018 Handlingsplan 2010-2018 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Fredrikstad kommune, avdeling miljørettet helsevern Vedtatt av Bystyret 03.12.2009, sak 123/09 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Forord...

Detaljer

Årsrapport 2011. Jæren vannområde

Årsrapport 2011. Jæren vannområde Årsrapport 2011 Jæren vannområde BAKGRUNN: Fra Aksjon Jærvassdrag til Jæren vannområde Det ble foretatt navnebytte fra Aksjon Jærvassdrag til Jæren vannområde i fjor, formelt vedtatt fra og med 1. januar

Detaljer

Uttalelse til planprogram Forvaltningsplan for vannregion Glomma med indre Oslofjord 2016-2021

Uttalelse til planprogram Forvaltningsplan for vannregion Glomma med indre Oslofjord 2016-2021 Morsa,NNOKIR/;pt utvalcf MOTTATT 2 JuNI20n Vannregionmyndigheten for vannregion Glomma med indre Oslofjord Østfold fylkeskommune Postboks 220 1701 Sarpsborg Moss 17. juni 2011 Uttalelse til planprogram

Detaljer

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER i forbindelse med utslippskontroll av avløpsanlegg i spredt bebyggelse utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

Detaljer

Kostnadseffektivitet av tiltak i landbruket oppfølgning av Vanndirektivet

Kostnadseffektivitet av tiltak i landbruket oppfølgning av Vanndirektivet Landbrukets oppfølging av EUs Vanndirektiv - Følger de nye regionale miljøprogrammene i landbruket opp tiltaksanalysene for de utsatte vannområdene? 08.06.2009, UMB, Ås. Kostnadseffektivitet av tiltak

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Anita Borge, prosjektleder PURA (møteleder) Stig Bell, Oppegård kommune Arnt Øybekk, Ås kommune AØ Marie Fossum, Nesodden

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2013

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2013 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2013 Uheldig utslipp fra defekt rensenlagg Monica Nedrebø Nesse Mai 2014 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Tiltaksplan Forvaltningsplan - Kristiansandsfjorden: Fra pilotprosjekt til vanndirektiv

Tiltaksplan Forvaltningsplan - Kristiansandsfjorden: Fra pilotprosjekt til vanndirektiv Tiltaksplan Forvaltningsplan - Kristiansandsfjorden: Fra pilotprosjekt til vanndirektiv Seminar - Opprydding av forurenset sjøbunn Norsk vannforening 29.04.2009 Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013-2016. Landbrukskontoret i Follo

ØKONOMIPLAN 2013-2016. Landbrukskontoret i Follo ØKONOMIPLAN 2013-2016 Landbrukskontoret i Follo 1.0 Ansvarsområde Landbrukskontoret i Follo er et interkommunalt landbrukskontor for Vestby, Ås, Ski, Frogn, Nesodden og Oppegård med ansvar for de kommunale

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017 av Ordfører Øystein Østgård Utgangspunkt for arbeidet med vannmiljøplanen: EU`s vanndirektiv samt endringer i lovverket som omhandler forvaltning av vassdragene samt

Detaljer

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Jon Lasse Bratli Klima- og forurensningsdirektoratet Miljøringen 22. november 2012 Målstyring etter kjemisk og økologisk kvalitet økosystembasert forvaltning

Detaljer

Status i arbeidet med vann

Status i arbeidet med vann Status i arbeidet med vann Kompetansesamling 15. februar 2011 Hilde Marianne Lien Fylkesmannen landbruksavdelingen Vannområder i Vestfold - Del av vannregion Vest-Viken Fasene i vannarbeidet FASE 1 2008-2010

Detaljer

Vannforskriften i en kortversjon

Vannforskriften i en kortversjon Vannforskriften i en kortversjon Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Vann er ikke en hvilken som helst handelsvare,

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

Referat Administrativ prosjektgruppe

Referat Administrativ prosjektgruppe Referat Administrativ prosjektgruppe Møte nr. 2-2013 Dato: 18.06.2013 Tid: 10 14 Sted: Sandstangen, Trøgstad Møte innkalt av: Kristian Moseby Møtedeltakere: Anja C. Winger (Akershus Fylkeskommune), Stein

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Prosjektorganisasjon 2008: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon 31.12.2008:

Prosjektorganisasjon 2008: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon 31.12.2008: ÅRSMELDING 2008 Prosjektorganisasjon 2008: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon 31.12.2008: Styringsgruppe: navn Thore Vestby, leder av styringsgruppen Christian Hintze Holm, nestleder av styringsgruppen

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Knut Bjørnskau, Ski kommune KB Anne-Marie Holtet, Ski

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 distribusjonsøkonomi ved Universitetet i Oslo Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober 1958 Avviklingsstyret for krigsforsikringen

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Forvaltning på vannets premisser, tåleevnen for dyr- og plantesamfunn bestemmer hvor mye påvirkning

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Anita Borge, PURA Knut Bjørnskau, Ski kommune KB Hanne S. Tomter, Oslo kommune HST Stig Bell, Oppegård kommune SB Gunnar

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Anita Borge, prosjektleder PURA Hanne S. Tomter, Oslo kommune HST Bjørn Buller, Nordre Follo renseanlegg BB Stig Bell,

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Anita Borge, prosjektleder PURA Hanne S. Tomter, Oslo kommune

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Thore Vestby, Frogn kommune TV Christian Hintze Holm,

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner.

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. Forord Prosjektet Tana vannområde er et samarbeid mellom kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg

Detaljer

Koordineringen av arbeidet med forvaltningsplanen

Koordineringen av arbeidet med forvaltningsplanen Koordineringen av arbeidet med forvaltningsplanen Om vannregionutvalg og prosesser - utfordringer og anledninger som FM har stått overfor Marianne Seland, Vannregionmyndigheten i Vest-Viken Utfordringer

Detaljer

Restaurering av dammer i Hedmark

Restaurering av dammer i Hedmark Norsk Ornitologisk Forening, Avd. Hedmark Restaurering av dammer i Hedmark Trond Vidar Vedum Norsk Ornitologisk Forening Avd. Hedmark, Foto: Lars Kapelrud Foto: Lars Kapelrud Kristin Ødegård Bryhn seniorrådgiver

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune Liervassdraget Lier kommune Jan Moen Planlegger Lier kommune Lier kommune 301 km 2 43 000 da dyrket mark 192 000 da skog Grenser til Drammen i vest Fire mil til Oslo 23 000 innbyggere 12 000 arbeidsplasser

Detaljer