REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA Tid: Mandag 8. juni 2015 kl 09.00, båttur og lunsj etter møtet Sted: Viken hotell Vansjø Innkalt: Med stemmerett: Reidar Kaabbel Våler (leder), Anne Kristine Linnestad Ski, Tonje A. Olsen Enebakk, Håvard Osflaten Hobøl, Knut Espeland Spydeberg, Inger Lise Skartlien Rygge, René Rafshol Råde, John A. Ødbehr Vestby, Thore Vestby Frogn, Johan Alnes Ås, Tage Pettersen Moss, Katrine Behsert Akershus fylkeskommune, May Hansen Østfold fylkeskommune, Håvard Hornnæs Fylkesmannen i Østfold, Trond Løfsgaard Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Trond-Reidar Bukholm Mattilsynet Ytre Østfold og Bjarne Jevne NVE Region Øst. Observatører: Øivind Paulshus Vansjø grunneierlag, Johnny Sundby MOVAR, Simen Gjølsjø Østfold bondelag, Kristian Prestrud Akershus bondelag, Lars Flatebø Moss Brukseierforening, representant fra Forum for Natur og Friluftsliv Til stede: Med stemmerett: Reidar Kaabbel Våler (leder), Inger Lise Skartlien Rygge, René Rafshol Råde, John A. Ødbehr Vestby, Tage Pettersen Moss, Katrine Behsert Akershus fylkeskommune, May Hansen Østfold fylkeskommune, Håvard Hornnæs Fylkesmannen i Østfold, Trond Løfsgaard Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Observatører: Kristian Prestrud Akershus bondelag Fra Morsa: Carina Rossebø Isdahl, Marit Ness Kjeve Referent: Marit Ness Kjeve 1

2 Oversikt over saker til behandling 1 Referat fra møte Vedlegg 2 Orienteringssaker 2a Ansettelse av vikar for daglig leder 2b Anbudsprosess og kontraktsinngåelse overvåkning 2c Orientering om søknader om midler vinter/vår d Prosjekt NVE erosjonssikring langs Svinna 2e Rapportering til Vannregionmyndigheten vedlegg 2f 2. gangs høring Regional vannforvaltningsplan 3 Oppfølging av nødvendige avløpstiltak administrativ kapasitet i kommunene 4 Årsmelding med regnskap Vedlegg 5 Justert budsjett 2015 Vedlegg 6 Videre drift av vannområde Morsa - Vedlegg 7 Eventuelt 2

3 Saksliste: 1 Referat fra møte Vedlegg Referatet er vedlagt. Forslag til vedtak: Referatet er godkjent Vedtak: Referatet er godkjent 2 Orienteringssaker 2a Ansettelse av vikar for daglig leder Daglig leder går ut i foreldrepermisjon 22. juni. Arbeidsutvalget fikk i møte mandat til å ansette vikar. Det var 13 søkere til stillingen. Marit Ness Kjeve er ansatt som vikar fra 1. juni. Marit Ness Kjeve er ansatt ved landbrukskontoret i Hobøl, Spydeberg og Askim, og har vært medlem av temagruppe landbruk i Morsa i 7 år. Hun har relevant utdannelse fra UMB. Marit har altså god kjennskap til arbeidet i Morsa, har god landbruksfaglig kompetanse, har erfaring fra offentlig forvaltning og samarbeid med næringsinteresser og har kunnskap om arbeid med vannkvalitet og vannforvaltning. Vi ønsker henne hjertelig velkommen. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak: Saken tas til orientering 3

4 2b Anbudsprosess og valgte leverandører for videre overvåkning Vannområde Morsa har i vinter/vår gjennomført anbudsprosesser for den videre overvåkningen. I anbudsprosessen ble det lagt stor vekt på å oppnå størst mulig konkurranse om tjenesten. Overvåkningstjenesten ble derfor delt inn i 6 undertjenester, noe som viste seg å resultere i langt flere tilbud enn ved tidligere gjennomførte anbudskonkurranser. Tabell 1 viser en oversikt over de ulike undertjenestene med antall tilbud og valgt leverandør. Det inngås rammeavtaler for fire år med de valgte leverandørene. Tabell 1 Oversikt over tjenester, antall mottatte tilbud og valgte leverandører Tjeneste Koordinering og rapportering overvåkning, herunder: - Prøvetakning i elver/bekker - Koordinering mot laboratorier og prøvetakere i innsjøene - Koordinering mot laboratorier analyser fra bekker/elver - Faglig vurdering av analyseresultatene - Enkle underveis-rapporteringer til oppdragsgiver - Utarbeidelse av årlig rapport - Foredrag om overvåkningsresultater - Innlegging av data i vannmiljø - Faglig bistand til oppdragsgiver for utarbeidelse av årlig overvåkningsprogram Laboratorietjenester for kjemiske og fysiske parametre, samt TKB, fra vannprøver fra bekker og elver Laboratorietjenester for kjemiske og fysiske parametre fra vannprøver fra innsjøer Laboratorietjenester for biologiske parametre fra vannprøver fra innsjøer Mottatte Valgt leverandør tilbud 5 Bioforsk (NIVA og Bjørn Solberg underleverandører/ samarbeidspartnere) 6 Bioforsk (Eurofins underleverandør) 6 Eurofins 3 Bioforsk (NIVA samarbeidspartner) Prøvetakning av innsjøene Vansjø og Sæbyvannet 5 Ronald Thorvaldsen Prøvetakning av innsjøene nord i vannområdet. Aktuelle innsjøer er Mjær, Langen, Bindingsvatn, Våg og Sætertjern. 4 NIVA Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak: Saken tas til orientering. 2c Orientering om søknader om midler vinter/vår 2015 Det ble i møtet orientert om søknader om midler som var/ville bli sendt andre instanser vinter/vår Nedenfor følger en oppdatert oversikt over innsendte søknader og tildelinger der dette er klart. Ekstraordinære midler fra miljødirektoratet - overvåkning: Vannområde Morsa har som pilotvannområde tidligere fått tildelt betydelige ekstraordinære statlige ekstraordinære midler til administrasjon, overvåkning og andre prosjekter. Som vannområdeutvalget kjenner til, har det de siste åra skjedd en nedtrapping i nivået på disse ekstraordinære statlige tildelingene til pilotvannområdene er det siste året vi vil kunne motta slike ekstraordinære 4

5 tildelinger. Vannområdeutvalget Morsa har etter dialog med miljødirektoratet søkt om kr ,- i ekstraordinære statlige midler i år. Midlene vil delfinansiere årets overvåkning. Søknaden er innvilget. Søknad til miljødirektoratet om midler til avløpsprosjekter: Vannområdet Morsa har i fellesskap med vannområdene Haldenvassdraget, Øyeren og Glomma sør søkt miljødirektoratet om midler til å gjennomføre undersøkelser, kurs med mer for å forbedre renseevnen, øke driftsstabiliteten på anleggene og føre en bedre kontroll med minirenseanlegg. Søknaden er utarbeidet i samarbeid med Driftsassistansen i Østfold og COWI. Det er søkt om midler til å gjennomføre åtte mindre og uavhengige delprosjekter, med en varighet på fire år. Samlet søknadssum var på kr ,-. Prosjektene det ble søkt om midler til er basert på erfaringer i spesielt Haldenvassdraget og Morsa, som har kommet langt med arbeidet med separate avløpsanlegg. Vannområdene er i fellesskap tildelt kr ,- til å gjennomføre tre av de omsøkte prosjektene, med en varighet ut Det er ikke tatt stilling til eventuelle videre tildelinger utover Prosjektmidlene er overført til vannområde Haldenvassdraget. Prosjekter vi har fått tildelt midler til er: - Erfaringsutveksling med SINTEF (kr ,-) Mål: erfaringer/kunnskap gjennom kontroll av minirenseanlegg som skyldes dårlige prosessløsninger (eks manglende slamlagringsplass, etc.) skal «overføres» til SINTEF som har ansvar for nasjonal godkjenningsordning. SINTEF vil på dette grunnlag kunne forbedre godkjenningsordningen og evt. ta inn tilleggskrav. - Slamproduksjon og tømmefrekvens for minirenseanlegg (kr ,-) Mål: Beregne /måle slamproduksjon i ulike anlegg slik at nødvendig slamtømmingsfrekvens kan bestemmes. - Håndbok for drift og vedlikehold av minirenseanlegg (kr ,-) Mål: Økt kunnskap blant servicepersonell - bedre service på anlegg. Vannområdene står som formell søker, mens det er Driftsassistansen i Østfold og COWI som hovedsakelig vil drive prosjektene. Klima- og miljøprogrammet, Fylkesmannen i Østfold: Vannområde Morsa har søkt Fylkesmannen i Østfold om ytterligere kr ,- til å kunne tilby gratis vannmiljørådgivning i landbruket. Aktuelle kommuner for miljørådgivning er Hobøl, Spydeberg, Våler, Moss, Rygge og Råde. Søknaden er innvilget. Vannområde Morsa inngår avtale med miljørådgiver. I tillegg har vannområde Morsa søkt om yterligere kr ,- fra klima- og miljøprogrammet, for å kunne finansiere forventet kostnadsøkning for Morsas andel av kostnad ved erosjonssikringstiltak langs Svinna i Våler kommune (se sak 2d). Denne søknaden er ikke behandlet. Vannregionmyndigheten: Vannregionmyndigheten mottar årlige statlige midler fra miljødirektoratet som skal fordeles til vannområdene. Midlene skal benyttes til å sikre god organisering og kunnskapsinnhenting i 5

6 vannområdene. Tidligere har disse midlene blitt fordelt flatt ut til alle vannområdene i vannregion Glomma. Fra i år er 40 % av disse midlene gjort søknadspliktige. Vannområde Morsa har sendt inn en felles søknad med vannområdene Glomma sør, Øyeren, Haldenvassdraget på til sammen ,-. Det er søkt om midler til å gjennomføre felles seminarer og konferanser, samt utarbeide strategi for å gi informasjon til nye kommunepolitikere etter valget. Det er søkt om midler til følgende prosjekter: Hva Målgruppe Omsøkt beløp Felles seminar om arbeid etter Administrasjon i kommunene, også andre enn Kr ,- vannforskriften og arbeidet som gjennomføres i vannområdene de som sitter i temagruppene Informasjon til politikere om arbeidet i vannområdene Opplæring av nye Kommunepolitikere Kr ,- politikere, strategi Målkonflikt-konferanse Seminar om effektive tiltak for å redusere utslipp fra kommunalt avløpsnett Seminar og leirpåvirkede elver formidle konklusjoner fra leirelvprosjekt Drifte nettverket mellom de fire vannområdene Søknaden er ikke behandlet. Politisk ledelse i Miljø- og klimadep, landbruks Kr ,- og matdep + representanter fra vannområdene, vannregionen, fylkeskommuner, fylkesmann, direktoratet, næringsorganisasjoner Personer fra kommunalteknikk og planavdeling Kr ,- Kr ,- Kr ,- Akershus fylkeskommune: Akershus fylkeskommune har vedtatt å bevilge en million kroner ekstra til vannforvaltningen i 2015 fra disposisjonsfondet. Disse midlene er fordelt uten søknad, se sak 5. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak: Saken tas til orientering 2d Prosjekt NVE erosjonssikring langs Svinna Vansjø-Hobølvassdraget har store utfordringer i forhold til vannkvalitet. Det har blitt jobbet systematisk med tiltaksgjennomføring i vassdraget siden En av utfordringene i vassdraget er økende erosjon og ras i tilløpselvene til Storefjorden. På grunn av dette har NVE tidligere gjennomført en kartlegging av tiltaksbehov i vassdraget, og Svinna i Våler kommune er et av områdene der det ble fastslått at det er behov for erosjonssikring. Det ble i 2010 utarbeidet en plan av NVE for å gjennomføre et prøveprosjekt med erosjonssikring mot Svinna ved Onsaker. Prosjektet skulle finansieres gjennom et spleiselag mellom NVE, Våler kommune og Morsa. Morsa hadde på den tiden et tilgjengelig fond for å støtte denne typen tiltak (Garmin-fondet), og det ble bevilget kr ,- fra dette fondet for å dekke Morsas andel av prosjektet. Disse midlene har vært avsatt på fond i Morsa 6

7 siden Da kostnadsanslaget for prosjektet er fra 2010, er det anslått at kostnader etter dagens priser vil være 15 % høyere. Oppdaterte totalkostnader for tiltaket er beregnet til kr ,-, hvor av NVE vil bekoste om lag 50 %. Prosjektet skulle vært gjennomført etter at planen var utarbeidet, men har stadig blitt utsatt på grunn av kapasitetsproblemer hos NVE (storflommer). NVE har nå varslet at de vil prioritere gjennomføringen av prosjektet i 2015, med sannsynlig prosjektgjennomføring i august. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak: Saken tas til orientering. 2e Rapportering til Vannregionmyndigheten - Vedlegg Fylkestingene og vannregionutvalget har vedtatt at det skal utarbeides årlige rapporteringer til vannregionmyndigheten (VRM). Vannområdeutvalgene har en koordinerende rolle, og sektormyndighetene skal melde inn gjennomførte tiltak. Rapporteringen blir derfor utarbeidet i samarbeid med sektormyndighetene (blant annet kommunene, fylkesmenn, NVE). Arbeidet foregår hovedsakelig mot temagruppene og i direkte kontakt mellom daglig leder og sektormyndigheten. Vedlagt følger innsendt rapportering for 2014 i rapporteringsskjema i excelformat, samt en mer beskrivende tekstdel. Følgende kan trekkes spesielt frem for 2014: Landbruk: - Det er fortsatt en stor nedgang i jordbruksarealer med redusert jordarbeiding i 2014 i forhold til tidligere nivå. Dette skyldes endringer i regional forskrift («40/60- regelen»), endringer i tilskuddssatsene i Regionalt miljøprogram, samt værforhold. Større tiltak kommunalt avløp: - Enebakk kommune arbeider med et stort prosjekt for å overføre avløp fra Ytre Enebakk og Mjær til et annet mindre sårbart vassdrag. Prosjektet skal ferdigstilles i Påløpte kostnader innen utgangen av 2014 er 68 mill. - Hobøl kommune har i samarbeid med Statens vegvesen startet byggingen av en overføringsledning fra Elvestad til AHSA (Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamband). Dette medfører at kommunalt avløp på sikt føres ut av Vansjø- Hobølvassdraget og til et mindre sårbart vassdrag. Avløp spredt: Det gjenstår fortsatt noe opprydding i spredt avløp i Vansjø-Hobølvassdraget. I Vansjø-Hobølvassdraget har ca 2081 av boligene som ikke var tilknyttet offentlig avløpsnett i 1999 oppgraderte/godkjente renseløsninger. Tiltak på 244 boliger gjenstår, hvorav 75 har fått utsettelse, 39 skal tilknyttes offentlig avløp og 130 ikke har etterfulgt pålegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak: Saken tas til orientering 7

8 2f 2. gangs høring Regional vannforvaltningsplan Forslag til forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram for vannregion Glomma var på høring i perioden 1. juli 2014 t.o.m. 31. desember I løpet av høringsperioden kom det inn 108 innspill til planutkastene. En fullstendig oversikt over disse, samt vannregionmyndighetenes vurdering av innspillene er tilgjengelig på På grunn av endringer knyttet til miljømål legges forvaltningsplan for vannregion Glomma med tilhørende tiltaksprogram ut på 2. gangs høring i perioden 16. juni til 1. oktober Omforente miljømål er noe av det viktigste innholdet i forvaltningsplanen, og vannregionmyndigheten ser det som viktig å sikre at endringer knyttet til disse blir tilstrekkelig belyst før endelig godkjenning av planene i fylkesting og ved kongelig resolusjon. Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelig under høringen. Vannregionmyndigheten ønsker imidlertid hovedsakelig innspill i forhold til miljømål. Dette omfatter; - Synliggjøring av vannforekomster med strengere miljømål enn standard miljømål. - Synliggjøring av vannforekomster med svært god tilstand som standard miljømål. - Synliggjøring av miljømål i beskytta områder. - Synliggjøring av vannforekomster med utsatt frist for å nå miljømålet. - Endelig utpeking av sterkt modifiserte vannforekomster og konkretisering av miljømål for disse. Endringene som anses som vesentlige for vannområde Morsa, er at det er foreslått konkretisering av miljømål for Sterkt modifiserte vannforekomster (vannforekomster som er sterkt påvirket av fysiske inngrep, og som derfor ikke kan oppnå god økologisk tilstand uten at dette går vesentlig ut over samfunnsnyttige formål). Det er foreslått fire kandidater for Sterkt modifisert vannforekomster i vannområde Morsa. Dette er: - Mossesundet indre (Moss kommune) - Mosseelva utløp (Moss kommune) - Raskebekken (Frogn kommune) - Bekk som munner ut i Brevikbukta (Vestby kommune) Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak: Saken tas til orientering. 8

9 3 Oppfølging av nødvendige avløpstiltak administrativ kapasitet i kommunene Utslipp fra avløp, både fra kommunale og separate avløpsanlegg, står for en betydelig del av næringsstofftilførselen til vassdragene i Morsa. For å kunne oppnå ønsket bedring i vannkvaliteten i vassdragene våre, er det behov for å gjennomføre omfattende avløpstiltak, for både separate avløpsanlegg og for kommunalt avløp. Det største ansvaret for å følge opp dette viktige arbeidet ligger på kommunene. Temagruppe avløp i Morsa ønsker med dette å varsle om at svært mange av kommunene har for dårlig administrativ kapasitet til å følge opp dette arbeidet på en tilfredsstillende måte. Nedenfor følger en kort beskrivelse av viktige arbeidsoppgaver, som ikke kan følges opp godt nok med for liten administrativ kapasitet. Separate avløpsanlegg: Sentrale oppgaver for kommunen i forhold til separate avløpsanlegg er å sikre at alle husstander som ikke er tilkoblet offentlig avløpsnett har etablert en godkjent renseløsning for avløpsvannet, og at den etablerte løsningen fungerer etter hensikten. Sentrale oppgaver for etablering av godkjente renseløsninger: - Kartlegging av eksisterende renseløsninger - Utrede mulighetene for økt tilknytning til offentlig avløpsnett - Pålegge anleggseiere uten tilfredsstillende avløpsløsning, og som ikke kan tilknyttes offentlig avløpsnett, oppgradering av separat avløpsanlegg. - Gi god veiledning og informasjon til kommunens innbyggere. - Følge opp saksbehandling i forbindelse med søknad om nye anlegg/utslipp (gebyrbelagt) - Følge opp anleggseiere, entreprenører og anleggsleverandører i etableringsfasen for nye anlegg. Dette har vist seg som svært viktig for anleggenes funksjon i driftsfasen. - Kontinuerlig kartlegging og registrering av status for opprydding i separate avløpsanlegg. - Følge opp anleggseiere som ikke etterfølger pålegg. - Følge opp at etablerte anlegg er ferdigstilte, med etablerte serviceavtaler og er med i slamtømmeordning. Sentrale oppgaver i driftsfasen for separate avløpsanlegg: - Gi nødvendig og god informasjon til anleggseier om riktig bruk av separate avløpsanlegg. - Følge opp servicerapporter fra servicepersonell for hvert enkelt anlegg. - Gjennomføre tilsyn for å kontrollere at avløpsanlegget fungerer etter hensikten (gebyrbelagt) - Oppfølging etter gjennomført tilsyn. Gi informasjon til alle om resultater fra tilsynet. Følge opp avløpsanlegg som ved kontroll har vist seg ikke å fungere tilfredsstillende. Det kan være mange ulike årsaker til at et anlegg fungerer dårlig, for eksempel feil bruk av anlegget, feilkoblinger fra etableringsfasen, slamtømmefrekvens, mangelfull service på anlegget, overbelastning. Denne oppfølgingen kan derfor være kompleks og tidkrevende. - Oppfølging av slamtømming av avløpsanleggene (gebyrbelagt). - Ha god dialog med anleggsleverandører og servicepersonell for å sikre at relevant informasjon for forvaltning av avløpsanleggene sendes kommunen. Det varierer mellom kommunene hvor langt de har kommet i prosessen med å oppgradere separate avløpsanlegg. Alle de 11 Morsa-kommunene har separate avløpsanlegg innenfor nedslagsfeltet til Morsa som krever oppfølging, enten kommunen er i en fase der mange anlegg skal pålegges oppgradering og/eller i en fase med stor grad av oppfølging av oppgraderte 9

10 avløpsløsninger. Uansett krever dette god oppfølging fra kommunenes administrasjon. Samtlige Morsa-kommuner melder fra at de ikke har god nok administrativ kapasitet til å følge opp dette arbeidet på en tilfredsstillende måte. Kommunalt avløpsnett: Sentrale oppgaver for kommunalt avløpsnett er å utrede muligheter og behov for utvidelse av kommunalt nett, samt planlegge og gjennomføre prosjekter innen drift, fornyelse og utvidelse av eksisterende nett. Sentrale oppgaver er: - Utrede og styre avløpsprosjekter for utvidelse av kommunalt nett. - Kartlegge behov og gjennomføre prosjekter for utbedring av kommunalt nett, for eksempel lekkasjer, fremmedvannsproblematikk, overløp. - Følge opp huseier i forbindelse med behov for utbedring av stikkeledninger for tilknytning til kommunalt nett, feilkoblinger og evt frakobling av taknedløp. - Være godt involvert i kommunens arealplanlegging i forhold til overvannshåndtering, samt utbygging av nye områder. - Følge opp påslipp fra næringsområder og industri til kommunalt avløpsnett. - Utrede og planlegge for forventet befolkningsvekst og klimaendinger mht avløpsnettet. Kommunene har særdeles store verdier i form av kommunale avløpsanlegg som skal forvaltes på en god måte, både av hensyn til forurensning og langsiktige økonomiske hensyn. De fleste kommunene har et etterslep på vedlikeholdsbehovet. Dette må også ses i sammenheng med forventet befolkningsvekst og forventede klimaendringer som øker dette behovet ytterligere. Dersom det ikke tas høyde for vedlikehold og nødvendige oppgraderinger allerede nå, kan dette gi behov for enorme vedlikeholdskostnader, samt et stort og svært kostbart skadeomfang på grunn av manglende planlegging og oppfølging. Dette vil også gi en økt forurensningsbelastning på vassdragene. De fleste Morsa-kommunene melder om at de ikke har god nok administrativ kapasitet til å følge opp dette arbeidet på en god nok måte. Forslag til vedtak: Bekymringsmelding fra temagruppe avløp om utilstrekkelig administrativ kapasitet på avløpsområdet i kommunene tas til etterretning. Vedtak: Bekymringsmelding fra temagruppe avløp om utilstrekkelig administrativ kapasitet på avløpsområdet i kommunene tas til orientering. 10

11 4 Årsmelding med regnskap Vedlegg Utkast til årsmelding med regnskap for 2014 følger vedlagt. Som vedlegg til årsmeldingen er rapportering årsplan for Økonomien til Vannområdeutvalget Morsa er tilfredsstillende. Ordinære inntekter fra kommuner og fylkeskommuner er i henhold til budsjettet. Vannområde Morsa har tidligere mottatt støtte til administrasjon fra ekstraordinære tildelingene fra staten (Miljødirektoratet), da Morsa har fungert som et pilotvannområde for praktisk innføring av vannforskriften. Siden nasjonal vannforvaltning har gått inn i en ny fase, ble det ikke lengre gitt ekstraordinære tildelinger til administrasjon av pilotvannområdene fra Dette ble kompensert i revidert budsjett ved bruk av driftsfond. Det ble brukt kr ,- fra driftsfondet, noe som er kr ,- mindre enn budsjettert. Vannområde Morsa fikk flere inntekter til drift og administrasjon det ikke var budsjettert med i Vannområde Morsa fikk tildelt kr ,- fra Fylkesmannen i Østfold til drift, og kr ,- fra Østfold fylkeskommune som kompensasjon for ekstraarbeid. I 2014 ble Vannområdeutvalget Morsa, etter søknad, bevilget kr millioner kroner fra Miljødirektoratet til å gjennomføre en helhetlig overvåkning. Midlene har fullfinansiert overvåkningen i Vannområde Morsa har også fått tildelt midler fra Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Oslo og Akershus til overvåkning, som er avsatt på overvåkningsfond. Vannområdet har også mottatt midler fra Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Oslo og Akershus til å gjennomføre vannmiljørådgivning i landbruket. Midler fra fylkesmennene som ikke var benyttet til tiltenkt formål per er avsatt til øremerkede fond. En kort statusrapport for gjennomførte avløps- og landbrukstiltak i vannområdet vil også inngå som en del av årsmeldingen, i tillegg til en rapportering på vannområdeutvalgets årlige handlingsplan. Det foreslås at arbeidsutvalget får mandat til å godkjenne ferdigstilling av årsmelding med revisjonsberetning før utsending til relevante parter som pdf. Forslag til vedtak: Regnskap for vannområdeutvalget Morsa 2014 godkjennes for oversending til revisor. Arbeidsutvalget får mandat til å godkjenne endelig årsmelding med revisjonsrapport for ferdigstillelse. Årsmeldingen sendes til Miljødirektoratet, kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene og øvrige partnere i pdf-versjon. Vedtak: Regnskap for vannområdeutvalget Morsa 2014 godkjennes for oversending til revisor. Arbeidsutvalget får mandat til å godkjenne endelig årsmelding med revisjonsrapport for ferdigstillelse. Årsmeldingen sendes til Miljødirektoratet, kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene og øvrige partnere i pdf-versjon. 11

12 5 Justert budsjett vedlegg Vannområdeutvalget Morsa vedtok i januar budsjett for Etter mottak av tildelinger fra Akershus og Østfold fylkeskommuner, samt statlige midler fra miljødirektoratet som er tildelt via Vannregionmyndigheten, er det behov for å justere budsjettet. Det ble i møte budsjettert med en tildeling fra Akershus fylkeskommune på kr ,-. Hovedutvalg for plan, næring og miljø vedtok i møte å bevilge kr ,- til vannområde Morsa i Dette er kr ,- mer enn budsjettert. Bakgrunnen for at bevilgningen er økt i 2015, er at Akershus fylkeskommune har bevilget kr ,- ekstra til vannforvaltning i Akershus i 2015, hvorav kr ,- ble vedtatt benyttet til utvikling av et rapporterings- og fremstillingsverktøy for regionene, og kr ,- vedtatt fordelt mellom vannområdene med areal i Akershus etter en fordelingsnøkkel. Disse er tenkt benyttet som støtte til videre drift av vannområdene. Saksfremlegg fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø følger vedlagt. Det foreslås at den økte tildelingen fra Akershus fylkeskommune benyttes til å redusere budsjettert bruk av driftsfond. Det ble i møte budsjettert med en tildeling fra Østfold fylkeskommune på kr ,-. Fylkesutvalget vedtok i møte å tildele vannområde Morsa kr ,-. Saksfremlegg fra møtet følger vedlagt. Det foreslås at tildeling utover tidligere budsjettert beløp på kr ,- også brukes til redusert bruk av fond. Vannregionmyndigheten får tildelt statlige midler til vannforvaltningen som skal kan fordeles til vannområdene. Det er nå fastsatt at alle vannområdene i vannregion Glomma, herunder vannområde Morsa, får tildelt kr ,- fra denne potten i Tildelingen vil øke inntektene til vannområde Morsa. Det foreslås at disse midlene overføres til overvåkningsfondet til Morsa. Forslag til revidert budsjett følger i tabell 2. 12

13 Tabell 2 Forslag til revidert budsjett 2015 Vannområdeutvalget Morsa Budsjett 2014 Budsjett 2015 Forslag til revidert budsjett 2015 Inntekter Ekstraordinære statlige innskudd via Miljødirektoratet Statlig tildeling fra miljødirektoratet via vannregionmyndigeten Østfold Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Enebakk kommune Hobøl kommune Våler kommune Rygge kommune Råde kommune Moss kommune Ski kommune Spydeberg kommune Vestby kommune Frogn kommune Ås kommune Renteinntekter/Andre inntekter Totale inntekter Bruk av/tilført driftsfond Sum inntekter og bruk av driftsfond Utgifter Administrasjonskostnader Lønn inkl. sos. utgifter, forsikring, etc. Bil/møte/telefongodtgjørelse Regnskap/revisjon/tjenester/kontor Seminarer, møter, ekskursjoner Utstyr PC, etc. Bøker, rapporter, kontormateriell Utlysning vikarstilling Totale administrasjonsutgifter Andre kostnader Info-tiltak Prosjekter i kommunene Honorarer innleid hjelp Barn og unge Overføring av tildelte midler til overvåkningsfond Morsa Tap på krav Totalt andre kostnader Totale utgifter

14 Forslag til vedtak: Revidert budsjett for 2015 vedtas som foreslått. Vedtak: Revidert budsjett for 2015 vedtas som foreslått. 6 Videre drift av vannområde Morsa - vedlegg Det vises til sak 9, møte , om Videre drift av vannområde Morsa finansiering, organisering, varighet og prosess (se vedlagte referat fra møtet). Vannområde Morsa sendte mars 2015 ut et felles saksfremlegg til alle Morsa-kommunene om videre drift av vannområdet for perioden , med frist for behandling innen 18. juni Utsendt saksfremlegg med tilhørende vedlegg og følgebrev ligger vedlagt. Dersom noen har spørsmål til saken, eller ønsker å formidle signaler fra sin kommune, setter vi av tid til dette i møtet. Forslag til vedtak: Saken tas til etterretning. Vedtak: Saken tas til etterretning. 7 Eventuelt Tage Pettersen opplyste om at Vansjøkonferansen er utsatt til torsdag 20. august. Marit Ness Kjeve 8/

15 Vannområde Haldenvassdraget Vår ref.: 57385/ /13132 Deres ref.: Dato: Tildeling av søkbare tilskuddsmidler for 2015 til vannområdene Haldenvassdraget, Øyeren, Glomma sør og Morsa Viser til deres e-post datert 24. april 2015 med tilhørende fellessøknad fra vannområdene Morsa, Øyeren, Glomma Sør og Haldenvassdraget. Vannområdet Haldenvassdraget står som formell søker på vegne av de fire vannområdene. Det er søkt om midler på til sammen ,- fordelt på følgende prosjekter: Felles seminar om vannforvaltning. Målgruppe: Ansatte i kommunene, kroner ,- Informasjon til politikere om arbeidet i vannområdene. Utvikle strategi og materiell for nye politikere etter valget 2015, kroner ,- Målkonflikt-konferanse oppfølging av fellesmøte i vannområdeutvalgene feb. 2015, kroner ,- Drifte nettverket mellom de 4 vannområdene, kroner ,- Seminar om effektive tiltak for å redusere utslipp fra kommunalt avløpsnett, kroner ,- Felles vannområdeseminar om leirpåvirkede elver, kroner ,- I 2015 utgjør de søkbare midlene kroner ,-. Østfold fylkeskommune, som vannregionmyndighet for vannregion Glomma, har mottatt 7 søknader på til sammen kroner. Den politiske styringsgruppen for vannregion Glomma behandlet 12. juni søknadene for 2015, og tildeler til sammen kroner ,- til vannområdene Morsa, Øyeren, Glomma Sør og Haldenvassdraget. Midlene er fordelt på følgende prosjekter: Kroner ,- til felles seminar om vannforvaltning Kroner ,- til informasjon til politikere om arbeidet i vannområdene. Utvikle strategi og materiell for nye politikere etter valget 2015 Kroner ,- til målkonflikt-konferanse Kroner ,- felles vannområdeseminar om leirpåvirkede elver Sentraladministrasjonen Postadresse: Postboks 220 E-post: Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Internett: Telefon: Org.nr.:

16 Søknaden er vurdert ut fra de kriterier som fremgikk av brev fra Østfold fylkeskommune datert 3. februar Miljødirektoratets anbefaling om å prioritere kartlegging og klassifisering av miljøgifter, og kunnskapsgrunnlaget i leirevassdrag er også vektlagt. Tildeling skal rapporteres som beskrevet i forutsetningen nedenfor. Tilskuddet utbetales under forutsetning av at: Midlene disponeres som beskrevet i søknaden. Midlene kan ikke omdisponeres med mindre dette er godkjent etter søknad til Østfold fylkeskommune. Midlene som ikke benyttes etter forutsetningene, skal tilbakeføres til fylkeskommunen så snart som mulig. Fylkeskommunen må informeres om tilbakeføringen. Fylkeskommunen ber om at det oversendes attestert regnskap og rapport for bruk av midlene. Frist for rapportering er 15. januar året etter tildeling. I søknaden opplyses det om at man tar sikte på å gjennomføre prosjektene innen juni For de prosjekter som ikke er sluttført innen 15. januar 2016, bes det om en kortfattet redegjørelse av status. Fylkeskommunen og fylkesrevisjonen gis innsynsrett i tilskuddsmottakers regnskap mv. Vi ber om at det sendes faktura eller utbetalingsanmodning for utbetaling av midlene. Dersom det er endring i kontonummer eller merking knyttet utbetalingen i forhold til tidligere utbetalinger, må vi få beskjed om det. Det oppfordres til å sende faktura / utbetalingsanmodning innen rimelig tid. 2 Med hilsen Dokumentet er elektronisk godkjent av Tyra Marie Risnes kst. seksjonssjef Hilde Rønning Rådgiver

Tilstede på møtets del 1: John A. Ødbehr Vestby og Knut Espeland Spydeberg

Tilstede på møtets del 1: John A. Ødbehr Vestby og Knut Espeland Spydeberg REFERAT FRA MØTE 1/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA TID: TIRSDAG 24. FEBRUAR 2015 KL 09.00-15.00 INKLUDERT LUNSJ STED: SMAALENENE HOTELL, ASKIM Innkalt: Med stemmerett: Reidar Kaabbel Våler (leder), Tonje

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

Erfaringer fra Morsa-samarbeidet. Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp)

Erfaringer fra Morsa-samarbeidet. Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp) Erfaringer fra Morsa-samarbeidet Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp) Hva er Morsa? Vannområdeutvalget Morsa er en videreføring av Morsa-prosjektet som startet opp i 1999 som et samarbeid mellom

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

Lokal oppfølging av vannforskriftarbeidet i Norge

Lokal oppfølging av vannforskriftarbeidet i Norge Lokal oppfølging av vannforskriftarbeidet i Norge Vattenrådens dag Västerhavet 18. mars 2016 Maria Ystrøm Bislingen Daglig leder Vannområde Glomma sør Tekst.. 11 kommuner Ca 2740 km 2 Glomma (Norges største

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Spredt avløp Oppgradering av mindre avløpsanlegg Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Prosjekt: Kontroll og opprydding Tidligere hovedplan avløp 1998-2001 Arbeidsmål: Storsjøen med tilhørende

Detaljer

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1]

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold

Detaljer

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS Næringsetaten SAKSLISTE Utvalg: : 06.06.2013 Tid: 10:30-00:00 Møtested: Fylkeshuset Saksnr. Arkivsaksnr. Løpenr. Gradering Tittel 1/13 13/1232-9 20460/13 FORLENGELSE AV OPPNEVNELSE AV VANNREGIONUTVALGET

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

Hvordan jobber vi i PURA?

Hvordan jobber vi i PURA? PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Hvordan jobber vi i PURA? Innlegg for Faggruppe Vannkvalitet og vassdragsbruk, vannområde Glomma Sør, 19.11.2015 Anita Borge prosjektleder

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2010

VA-dagene Innlandet 2010 VA-dagene Innlandet 2010 Vannområde Hunnselva i lys av EU s Rammedirektiv Status Oppfølging Einar Kulsvehagen Virksomhetsleder Teknisk drift Gjøvik kommune Vanndirektivet Rammedirektivet for vann EU s

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010

Møteprotokoll. Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010 1 Møteprotokoll Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010 Deltakere: Kommuner Aremark kommune Asker kommune Aurskog-Høland kommune Bærum kommune Eidsvoll

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

1. Velkommen Ansvarlig Frist

1. Velkommen Ansvarlig Frist Referat Administrativ prosjektgruppe Møte nr. 2-2014. Dato: 16.09.2014 Tid: 10 14 Sted: Årnes Møte innkalt av: Kristian Moseby Møtedeltakere: Anja C. Winger (Akershus Fylkeskommune), Stein Rosten (Enebakk),

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/227 Sakstittel: HØRINGSUTTALELSE - UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA/INDRE OSLOFJORD K-kode: K54 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

Velkommen til åpent møte om vannkvalitet i PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Velkommen til åpent møte om vannkvalitet i PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Velkommen til åpent møte om vannkvalitet i PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Oppegårdstjernet, Frogn Foto: Sommerseth Design kl tema innlegg ved rolle/representerer 19.00-19.10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2013

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2013 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2013 Uheldig utslipp fra defekt rensenlagg Monica Nedrebø Nesse Mai 2014 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 20.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-5 Direkte innvalg: Løpenr. 25309/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa 21 05 2012 Flom i Hobølelva i september 2011. Foto: Landbrukskontoret i Hobøl 1 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringer i vannområde Morsa

Detaljer

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten Buskerud fylkeskommune Vannregionmyndigheten for vannregionen Vest-Viken Hilde Reine Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 14/3097-3

Detaljer

Systematisk arbeid med oppgradering av separate avløpsanlegg eksempel fra Morsa Helga Gunnarsdóttir daglig leder Vannområdeutvalget Morsa

Systematisk arbeid med oppgradering av separate avløpsanlegg eksempel fra Morsa Helga Gunnarsdóttir daglig leder Vannområdeutvalget Morsa Systematisk arbeid med oppgradering av separate avløpsanlegg eksempel fra Morsa Helga Gunnarsdóttir daglig leder Vannområdeutvalget Morsa 2500 2 300 2000 1500 1000 700 500 0 270 P 2001 P nå P når alle

Detaljer

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Deltakere: Espen Andrè Kristiansen Inger Stubsjøen Ellisiv Hovig Lise Selnes Bjørn Tore Bækken Ove

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

Opprydding i spredt avløp

Opprydding i spredt avløp Opprydding i spredt avløp Tynset kommune vil gjennom prosjektet «Opprydding i spredt avløp» føre tilsyn med avløpsanleggene i kommunen for å kunne avdekke forurensning. Prosjektet startet opp i februar

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Status siden sist. Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Status siden sist. Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Status siden sist Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Nasjonalt Fokus på evaluering av planfasen Oppstart av arbeid med revidering og utarbeidelse

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Thore Vestby, Frogn kommune TV Johan Alnes, Ås kommune JA Sylvi Graham,

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Anita Borge, prosjektleder PURA (møteleder) Stig Bell, Oppegård kommune Arnt Øybekk, Ås kommune AØ Marie Fossum, Nesodden

Detaljer

Møte i vannområdeutvalgene for vannområdene Glomma og Grensevassdragene 19.11.13 Norsk Skogmuseum, Elverum

Møte i vannområdeutvalgene for vannområdene Glomma og Grensevassdragene 19.11.13 Norsk Skogmuseum, Elverum Referat: Vannområde Glomma Møte i vannområdeutvalgene for vannområdene Glomma og Grensevassdragene 19.11.13 Norsk Skogmuseum, Elverum Deltakere: Niels-F Rolsdorph (ordfører) Johny Solvang Ivar Solberg

Detaljer

Tiltaksplan arbeidet. Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde

Tiltaksplan arbeidet. Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde Tiltaksplan arbeidet Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde Haldenvassdraget er med i første planperiode 2009-2015 1. Vesentlige vann- forvaltningsspørsmål Hvert vannområde har laget sin beskrivelse:

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Se mottakerliste 11.03.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 14/6408-1 Direkte innvalg: Løpenr. 17596/14 Arkivnr. INNKALLING TIL FELLESMØTE I JÆREN

Detaljer

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2 Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Elin Valand Sandnes, 21.08.2015 Deres ref: Vår ref: 13/01475-50 Saksbehandler: Monica Nedrebø Nesse Arkivkode: --- Søknad om miljøtiltaksmidler

Detaljer

Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde Haldenvassdraget

Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde Haldenvassdraget Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde 4 Kommuner 2 fylker Lavlandsvassdrag 15 mil langt 6 mil med grunne innsjøer 9 mil elver Gjennomregulert 1850-1870 Turisttrafikk i slusene i dag 5 vannkraftanlegg

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat NVEs arbeid med tiltaksanalyser Pernille Dorthea Bruun Tilsyns- og beredskapsavdelingen God økologisk tilstand (GØT) eller Godt økologisk potensial (GØP) Hva har vi:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/2851-7 Arknr.: J80 Saksbehandler: Knut Bjørnskau BEHANDLING: SAKNR. DATO Utvalg for teknikk og miljø 29/14 12.11.2014 Kommunestyret 101/14 03.12.2014 UTTALELSE TIL

Detaljer

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Vannregion Finnmark og norsk del av den norsk-finske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden Innledning om overvåking etter vannforskriften

Detaljer

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021 SEL KOMMUNE Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2007/161/49/K54 Ingunn Synstnes 16.12.2014 ingunn.systnesgsencommune.no Høringsuttalelse

Detaljer

PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget - Forvaltningsplaner og tiltaksanalyse. Erfaringer fra vannområde PURA. - Implementering av avløpstiltak i Oppegård kommune. Oslo SAS Scandinavia,

Detaljer

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Nordland fylkeskommune Rådgiver Lars Ekker 17.02.2011 24.02.2011 1 Innhold i presentasjonen Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Organisering

Detaljer

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Åsa Renman, vannkoordinator FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold SRN - Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 Sauherad kommune Plan- og forvaltningsenheten Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 FA-K54 16.12.2014

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

13/15 - Velkommen Ansvarlig Frist. Det var ingen merknader til referat fra møte 26.02.2015, dagsorden ble godkjent.

13/15 - Velkommen Ansvarlig Frist. Det var ingen merknader til referat fra møte 26.02.2015, dagsorden ble godkjent. Referat Administrativ prosjektgruppe Møte nr. 2-2015 Dato: 23.09.2015 Tid: 12 15 Sted: Nes rådhus, Årnes Møte innkalt av: Kristian Moseby Møtedeltakere: Stein Rosten (Enebakk kommune), Henning Colbjørnsen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Avløpsforhold - Varsel om kommende pålegg i nedslagfeltet til Figgjoelva

Avløpsforhold - Varsel om kommende pålegg i nedslagfeltet til Figgjoelva Flere mottakere, se mottakerliste Bymiljø Sandnes, 02.09.2013 Deres ref: Vår ref: 13/06986-1 Saksbehandler: Monica Nedrebø Nesse Arkivkode: Avløpsforhold - Varsel om kommende pålegg i nedslagfeltet til

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet

Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet AU-møte 4.november 2016 v/ Fagsjef Vigdis Espnes Landheim EUs vanndirektiv Vedtatt i EU: 2000 Fra fragmenterte temadirektiv til samordnet lovverk Beskytte

Detaljer

VANN, AVLØP OG VANNMILJØ I SKI Foredrag

VANN, AVLØP OG VANNMILJØ I SKI Foredrag VANN, AVLØP OG VANNMILJØ I SKI Foredrag 14.03.2012 Vannforvaltning i Ski - tiltaksretter vannovervåking Program i mange år med bruk av både kjemiske og biologiske parametre Sentralt er biotilgjengelig

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Anita Borge, prosjektleder PURA Hanne S. Tomter, Oslo kommune

Detaljer

Film. https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3

Film. https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3 Film https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3 Filmsnutt fra dokumentarserien Lille Norge og Stormaktene sendt på NRK1 i januar dette er fra en episode som handlet

Detaljer

Saksutskrift. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 - med tilhørende tiltaksprogram etter vannforskriften.

Saksutskrift. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 - med tilhørende tiltaksprogram etter vannforskriften. 11111111P Saksutskrift Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 - med tilhørende tiltaksprogram etter vannforskriften. Høring Saksbehandler: Linda Malm Schmidt Saksnr 14/03240-2

Detaljer

Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring

Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Morten Ulleberg 33 15 52 06 14/6370 FE-130, FA-K54 19.12.2014 Vannregionmyndigheten

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Knut Bjørnskau, Ski kommune KB Anne-Marie Holtet, Ski

Detaljer

Prosjektplan for Vassområde Vest

Prosjektplan for Vassområde Vest Prosjektplan for Vassområde Vest Bakgrunn Arbeidet med regionale forvaltningsplaner for vann er hjemlet i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som er en verifisering av EUs rammedirektiv

Detaljer

Hvordan finansiere og organisere kommunal vannmiljøovervåking? Presentasjon overvåkingsseminar 9. februar 2016 v/ Elin Valand, Rogaland fylkeskommune

Hvordan finansiere og organisere kommunal vannmiljøovervåking? Presentasjon overvåkingsseminar 9. februar 2016 v/ Elin Valand, Rogaland fylkeskommune Hvordan finansiere og organisere kommunal vannmiljøovervåking? Presentasjon overvåkingsseminar 9. februar 2016 v/ Elin Valand, Rogaland fylkeskommune Kommunen Ansvar hvem finansierer hva? Basisovervåking

Detaljer

Referat Administrativ prosjektgruppe

Referat Administrativ prosjektgruppe Referat Administrativ prosjektgruppe Møte nr. 2-2013 Dato: 18.06.2013 Tid: 10 14 Sted: Sandstangen, Trøgstad Møte innkalt av: Kristian Moseby Møtedeltakere: Anja C. Winger (Akershus Fylkeskommune), Stein

Detaljer

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB Stig Bell, Oppegård kommune - SB Arnt Øybekk, Ås kommune - AØ Trine Skjæveland,

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested: Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016 2021 Vedtatt av fylkestingene i vannregionen - desember 2015 1 Beskrivelse av regional plan og tiltaksprogram Regional

Detaljer

Kommunene: Myndighet og medspiller i vannforvaltningen

Kommunene: Myndighet og medspiller i vannforvaltningen Kommunene: Myndighet og medspiller i vannforvaltningen Erfaringer fra Morsa-samarbeidet Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp) Hva jeg skal snakke om: Samarbeid er viktig Kommunen som medspiller

Detaljer

Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330

Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330 Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330 Sted: Enebakk rådhus, kommunestyresalen Til stede: Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune Johan Alnes, ordfører Ås kommune

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Anita Borge, PURA Knut Bjørnskau, Ski kommune KB Hanne S. Tomter, Oslo kommune HST Stig Bell, Oppegård kommune SB Gunnar

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 158/11 Tid: Mandag 29. august 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Knut Bjørnskau, Ski kommune KB Anne-Marie Holtet, Ski

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i en kommune. v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune

Helhetlig vannforvaltning i en kommune. v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune Helhetlig vannforvaltning i en kommune v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune Sandnes kommune organisering av vannforvaltningsarbeid Tradisjon for tverrfaglig vannforvaltning Miljøvernleder koordinerer

Detaljer

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Foto: Anders Iversen Hva konkret skal du gjøre for å hindre tap av naturmangfold? Det vi

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG

SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG Saksbehandler: Øyvind Thømt Arkiv: M41 &00 Arkivsaksnr.: 11/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/11 Hovedutvalg for

Detaljer

Forvaltningsarbeidet. Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde

Forvaltningsarbeidet. Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde Forvaltningsarbeidet Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde Haldenvassdraget vannområde 4 kommuner 15 mil langt Aurskog-Høland 190 000 dekar dyra mark 4000 boliger uten godkjente renseløsninger (2008)

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Anita Borge, prosjektleder PURA Liv Kjersti Hjerpeton, Frogn kommune LKH Stig Bell, Oppegård kommune SB Knut Bjørnskau,

Detaljer

Høring om vesentlige vannforvaltningsspørsmål i vannregion Glomma

Høring om vesentlige vannforvaltningsspørsmål i vannregion Glomma SENTRALADMINISTRASJONEN Østfold fylkeskommune Pb 220 1702 SARPSBORG Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Anja Winger 19.12.2012 2011/21130-18/123497/2012 EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg MØTEPROTOKOLL Vannregionutvalg Møtested: Fylkeshuset Møtedato: 06.06.2013 Varighet: 10:30-15:00 - TIL STEDE PÅ MØTET: Navn Parti Rolle Møtt for Gunnar Davidsson Leder Vannregionmyndigheten Bjørn Eirik

Detaljer

Forfall: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Østfold fylkeskommune, Eidsberg, Enebakk, Eidsvoll, Spydeberg, Aurskog-Høland, Nord-Odal, Sør-Odal.

Forfall: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Østfold fylkeskommune, Eidsberg, Enebakk, Eidsvoll, Spydeberg, Aurskog-Høland, Nord-Odal, Sør-Odal. Referat Faggruppe Vann og Avløp Møte nr. 2-2015 Dato: 27.10.2015 Tid: 10 14 Sted: Fjellfoten RA, Årnes Møte innkalt av: Kristian Moseby Møtedeltakere:, Heidi G. Haakaas (Trøgstad kommune), Asude Sørensen

Detaljer

Det ble ønsket velkommen og dagsorden ble gjennomgått. Det var ingen merknader til referat fra styringsgruppemøte 10.10.2014.

Det ble ønsket velkommen og dagsorden ble gjennomgått. Det var ingen merknader til referat fra styringsgruppemøte 10.10.2014. Referat Møte styringsgruppa Dato 12.03.2015 Tid 10-14 Møte nr. 1-2015 Sted Nes Rådhus Møte innkalt av: Kristian Moseby (prosjektleder) Møtedeltakere: John Harry Skoglund (Fet kommune), Tonje Andersson

Detaljer

Areal/plan/miljø TTjøme kommune

Areal/plan/miljø TTjøme kommune Areal/plan/miljø TTjøme kommune Saksbehandler:Bjørn Bjerke Larsen Direkte telefon:33 06 78 05 Vår ref.:15/46 Arkiv:FE-130 Deres ref.: Dato: 05.01.2015 Vestfold Fylkeskommune Fylkesadministrasjonen, Regionalavdelingen

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner.

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. Forord Prosjektet Tana vannområde er et samarbeid mellom kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg

Detaljer