REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA Tid: Mandag 8. juni 2015 kl 09.00, båttur og lunsj etter møtet Sted: Viken hotell Vansjø Innkalt: Med stemmerett: Reidar Kaabbel Våler (leder), Anne Kristine Linnestad Ski, Tonje A. Olsen Enebakk, Håvard Osflaten Hobøl, Knut Espeland Spydeberg, Inger Lise Skartlien Rygge, René Rafshol Råde, John A. Ødbehr Vestby, Thore Vestby Frogn, Johan Alnes Ås, Tage Pettersen Moss, Katrine Behsert Akershus fylkeskommune, May Hansen Østfold fylkeskommune, Håvard Hornnæs Fylkesmannen i Østfold, Trond Løfsgaard Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Trond-Reidar Bukholm Mattilsynet Ytre Østfold og Bjarne Jevne NVE Region Øst. Observatører: Øivind Paulshus Vansjø grunneierlag, Johnny Sundby MOVAR, Simen Gjølsjø Østfold bondelag, Kristian Prestrud Akershus bondelag, Lars Flatebø Moss Brukseierforening, representant fra Forum for Natur og Friluftsliv Til stede: Med stemmerett: Reidar Kaabbel Våler (leder), Inger Lise Skartlien Rygge, René Rafshol Råde, John A. Ødbehr Vestby, Tage Pettersen Moss, Katrine Behsert Akershus fylkeskommune, May Hansen Østfold fylkeskommune, Håvard Hornnæs Fylkesmannen i Østfold, Trond Løfsgaard Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Observatører: Kristian Prestrud Akershus bondelag Fra Morsa: Carina Rossebø Isdahl, Marit Ness Kjeve Referent: Marit Ness Kjeve 1

2 Oversikt over saker til behandling 1 Referat fra møte Vedlegg 2 Orienteringssaker 2a Ansettelse av vikar for daglig leder 2b Anbudsprosess og kontraktsinngåelse overvåkning 2c Orientering om søknader om midler vinter/vår d Prosjekt NVE erosjonssikring langs Svinna 2e Rapportering til Vannregionmyndigheten vedlegg 2f 2. gangs høring Regional vannforvaltningsplan 3 Oppfølging av nødvendige avløpstiltak administrativ kapasitet i kommunene 4 Årsmelding med regnskap Vedlegg 5 Justert budsjett 2015 Vedlegg 6 Videre drift av vannområde Morsa - Vedlegg 7 Eventuelt 2

3 Saksliste: 1 Referat fra møte Vedlegg Referatet er vedlagt. Forslag til vedtak: Referatet er godkjent Vedtak: Referatet er godkjent 2 Orienteringssaker 2a Ansettelse av vikar for daglig leder Daglig leder går ut i foreldrepermisjon 22. juni. Arbeidsutvalget fikk i møte mandat til å ansette vikar. Det var 13 søkere til stillingen. Marit Ness Kjeve er ansatt som vikar fra 1. juni. Marit Ness Kjeve er ansatt ved landbrukskontoret i Hobøl, Spydeberg og Askim, og har vært medlem av temagruppe landbruk i Morsa i 7 år. Hun har relevant utdannelse fra UMB. Marit har altså god kjennskap til arbeidet i Morsa, har god landbruksfaglig kompetanse, har erfaring fra offentlig forvaltning og samarbeid med næringsinteresser og har kunnskap om arbeid med vannkvalitet og vannforvaltning. Vi ønsker henne hjertelig velkommen. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak: Saken tas til orientering 3

4 2b Anbudsprosess og valgte leverandører for videre overvåkning Vannområde Morsa har i vinter/vår gjennomført anbudsprosesser for den videre overvåkningen. I anbudsprosessen ble det lagt stor vekt på å oppnå størst mulig konkurranse om tjenesten. Overvåkningstjenesten ble derfor delt inn i 6 undertjenester, noe som viste seg å resultere i langt flere tilbud enn ved tidligere gjennomførte anbudskonkurranser. Tabell 1 viser en oversikt over de ulike undertjenestene med antall tilbud og valgt leverandør. Det inngås rammeavtaler for fire år med de valgte leverandørene. Tabell 1 Oversikt over tjenester, antall mottatte tilbud og valgte leverandører Tjeneste Koordinering og rapportering overvåkning, herunder: - Prøvetakning i elver/bekker - Koordinering mot laboratorier og prøvetakere i innsjøene - Koordinering mot laboratorier analyser fra bekker/elver - Faglig vurdering av analyseresultatene - Enkle underveis-rapporteringer til oppdragsgiver - Utarbeidelse av årlig rapport - Foredrag om overvåkningsresultater - Innlegging av data i vannmiljø - Faglig bistand til oppdragsgiver for utarbeidelse av årlig overvåkningsprogram Laboratorietjenester for kjemiske og fysiske parametre, samt TKB, fra vannprøver fra bekker og elver Laboratorietjenester for kjemiske og fysiske parametre fra vannprøver fra innsjøer Laboratorietjenester for biologiske parametre fra vannprøver fra innsjøer Mottatte Valgt leverandør tilbud 5 Bioforsk (NIVA og Bjørn Solberg underleverandører/ samarbeidspartnere) 6 Bioforsk (Eurofins underleverandør) 6 Eurofins 3 Bioforsk (NIVA samarbeidspartner) Prøvetakning av innsjøene Vansjø og Sæbyvannet 5 Ronald Thorvaldsen Prøvetakning av innsjøene nord i vannområdet. Aktuelle innsjøer er Mjær, Langen, Bindingsvatn, Våg og Sætertjern. 4 NIVA Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak: Saken tas til orientering. 2c Orientering om søknader om midler vinter/vår 2015 Det ble i møtet orientert om søknader om midler som var/ville bli sendt andre instanser vinter/vår Nedenfor følger en oppdatert oversikt over innsendte søknader og tildelinger der dette er klart. Ekstraordinære midler fra miljødirektoratet - overvåkning: Vannområde Morsa har som pilotvannområde tidligere fått tildelt betydelige ekstraordinære statlige ekstraordinære midler til administrasjon, overvåkning og andre prosjekter. Som vannområdeutvalget kjenner til, har det de siste åra skjedd en nedtrapping i nivået på disse ekstraordinære statlige tildelingene til pilotvannområdene er det siste året vi vil kunne motta slike ekstraordinære 4

5 tildelinger. Vannområdeutvalget Morsa har etter dialog med miljødirektoratet søkt om kr ,- i ekstraordinære statlige midler i år. Midlene vil delfinansiere årets overvåkning. Søknaden er innvilget. Søknad til miljødirektoratet om midler til avløpsprosjekter: Vannområdet Morsa har i fellesskap med vannområdene Haldenvassdraget, Øyeren og Glomma sør søkt miljødirektoratet om midler til å gjennomføre undersøkelser, kurs med mer for å forbedre renseevnen, øke driftsstabiliteten på anleggene og føre en bedre kontroll med minirenseanlegg. Søknaden er utarbeidet i samarbeid med Driftsassistansen i Østfold og COWI. Det er søkt om midler til å gjennomføre åtte mindre og uavhengige delprosjekter, med en varighet på fire år. Samlet søknadssum var på kr ,-. Prosjektene det ble søkt om midler til er basert på erfaringer i spesielt Haldenvassdraget og Morsa, som har kommet langt med arbeidet med separate avløpsanlegg. Vannområdene er i fellesskap tildelt kr ,- til å gjennomføre tre av de omsøkte prosjektene, med en varighet ut Det er ikke tatt stilling til eventuelle videre tildelinger utover Prosjektmidlene er overført til vannområde Haldenvassdraget. Prosjekter vi har fått tildelt midler til er: - Erfaringsutveksling med SINTEF (kr ,-) Mål: erfaringer/kunnskap gjennom kontroll av minirenseanlegg som skyldes dårlige prosessløsninger (eks manglende slamlagringsplass, etc.) skal «overføres» til SINTEF som har ansvar for nasjonal godkjenningsordning. SINTEF vil på dette grunnlag kunne forbedre godkjenningsordningen og evt. ta inn tilleggskrav. - Slamproduksjon og tømmefrekvens for minirenseanlegg (kr ,-) Mål: Beregne /måle slamproduksjon i ulike anlegg slik at nødvendig slamtømmingsfrekvens kan bestemmes. - Håndbok for drift og vedlikehold av minirenseanlegg (kr ,-) Mål: Økt kunnskap blant servicepersonell - bedre service på anlegg. Vannområdene står som formell søker, mens det er Driftsassistansen i Østfold og COWI som hovedsakelig vil drive prosjektene. Klima- og miljøprogrammet, Fylkesmannen i Østfold: Vannområde Morsa har søkt Fylkesmannen i Østfold om ytterligere kr ,- til å kunne tilby gratis vannmiljørådgivning i landbruket. Aktuelle kommuner for miljørådgivning er Hobøl, Spydeberg, Våler, Moss, Rygge og Råde. Søknaden er innvilget. Vannområde Morsa inngår avtale med miljørådgiver. I tillegg har vannområde Morsa søkt om yterligere kr ,- fra klima- og miljøprogrammet, for å kunne finansiere forventet kostnadsøkning for Morsas andel av kostnad ved erosjonssikringstiltak langs Svinna i Våler kommune (se sak 2d). Denne søknaden er ikke behandlet. Vannregionmyndigheten: Vannregionmyndigheten mottar årlige statlige midler fra miljødirektoratet som skal fordeles til vannområdene. Midlene skal benyttes til å sikre god organisering og kunnskapsinnhenting i 5

6 vannområdene. Tidligere har disse midlene blitt fordelt flatt ut til alle vannområdene i vannregion Glomma. Fra i år er 40 % av disse midlene gjort søknadspliktige. Vannområde Morsa har sendt inn en felles søknad med vannområdene Glomma sør, Øyeren, Haldenvassdraget på til sammen ,-. Det er søkt om midler til å gjennomføre felles seminarer og konferanser, samt utarbeide strategi for å gi informasjon til nye kommunepolitikere etter valget. Det er søkt om midler til følgende prosjekter: Hva Målgruppe Omsøkt beløp Felles seminar om arbeid etter Administrasjon i kommunene, også andre enn Kr ,- vannforskriften og arbeidet som gjennomføres i vannområdene de som sitter i temagruppene Informasjon til politikere om arbeidet i vannområdene Opplæring av nye Kommunepolitikere Kr ,- politikere, strategi Målkonflikt-konferanse Seminar om effektive tiltak for å redusere utslipp fra kommunalt avløpsnett Seminar og leirpåvirkede elver formidle konklusjoner fra leirelvprosjekt Drifte nettverket mellom de fire vannområdene Søknaden er ikke behandlet. Politisk ledelse i Miljø- og klimadep, landbruks Kr ,- og matdep + representanter fra vannområdene, vannregionen, fylkeskommuner, fylkesmann, direktoratet, næringsorganisasjoner Personer fra kommunalteknikk og planavdeling Kr ,- Kr ,- Kr ,- Akershus fylkeskommune: Akershus fylkeskommune har vedtatt å bevilge en million kroner ekstra til vannforvaltningen i 2015 fra disposisjonsfondet. Disse midlene er fordelt uten søknad, se sak 5. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak: Saken tas til orientering 2d Prosjekt NVE erosjonssikring langs Svinna Vansjø-Hobølvassdraget har store utfordringer i forhold til vannkvalitet. Det har blitt jobbet systematisk med tiltaksgjennomføring i vassdraget siden En av utfordringene i vassdraget er økende erosjon og ras i tilløpselvene til Storefjorden. På grunn av dette har NVE tidligere gjennomført en kartlegging av tiltaksbehov i vassdraget, og Svinna i Våler kommune er et av områdene der det ble fastslått at det er behov for erosjonssikring. Det ble i 2010 utarbeidet en plan av NVE for å gjennomføre et prøveprosjekt med erosjonssikring mot Svinna ved Onsaker. Prosjektet skulle finansieres gjennom et spleiselag mellom NVE, Våler kommune og Morsa. Morsa hadde på den tiden et tilgjengelig fond for å støtte denne typen tiltak (Garmin-fondet), og det ble bevilget kr ,- fra dette fondet for å dekke Morsas andel av prosjektet. Disse midlene har vært avsatt på fond i Morsa 6

7 siden Da kostnadsanslaget for prosjektet er fra 2010, er det anslått at kostnader etter dagens priser vil være 15 % høyere. Oppdaterte totalkostnader for tiltaket er beregnet til kr ,-, hvor av NVE vil bekoste om lag 50 %. Prosjektet skulle vært gjennomført etter at planen var utarbeidet, men har stadig blitt utsatt på grunn av kapasitetsproblemer hos NVE (storflommer). NVE har nå varslet at de vil prioritere gjennomføringen av prosjektet i 2015, med sannsynlig prosjektgjennomføring i august. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak: Saken tas til orientering. 2e Rapportering til Vannregionmyndigheten - Vedlegg Fylkestingene og vannregionutvalget har vedtatt at det skal utarbeides årlige rapporteringer til vannregionmyndigheten (VRM). Vannområdeutvalgene har en koordinerende rolle, og sektormyndighetene skal melde inn gjennomførte tiltak. Rapporteringen blir derfor utarbeidet i samarbeid med sektormyndighetene (blant annet kommunene, fylkesmenn, NVE). Arbeidet foregår hovedsakelig mot temagruppene og i direkte kontakt mellom daglig leder og sektormyndigheten. Vedlagt følger innsendt rapportering for 2014 i rapporteringsskjema i excelformat, samt en mer beskrivende tekstdel. Følgende kan trekkes spesielt frem for 2014: Landbruk: - Det er fortsatt en stor nedgang i jordbruksarealer med redusert jordarbeiding i 2014 i forhold til tidligere nivå. Dette skyldes endringer i regional forskrift («40/60- regelen»), endringer i tilskuddssatsene i Regionalt miljøprogram, samt værforhold. Større tiltak kommunalt avløp: - Enebakk kommune arbeider med et stort prosjekt for å overføre avløp fra Ytre Enebakk og Mjær til et annet mindre sårbart vassdrag. Prosjektet skal ferdigstilles i Påløpte kostnader innen utgangen av 2014 er 68 mill. - Hobøl kommune har i samarbeid med Statens vegvesen startet byggingen av en overføringsledning fra Elvestad til AHSA (Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamband). Dette medfører at kommunalt avløp på sikt føres ut av Vansjø- Hobølvassdraget og til et mindre sårbart vassdrag. Avløp spredt: Det gjenstår fortsatt noe opprydding i spredt avløp i Vansjø-Hobølvassdraget. I Vansjø-Hobølvassdraget har ca 2081 av boligene som ikke var tilknyttet offentlig avløpsnett i 1999 oppgraderte/godkjente renseløsninger. Tiltak på 244 boliger gjenstår, hvorav 75 har fått utsettelse, 39 skal tilknyttes offentlig avløp og 130 ikke har etterfulgt pålegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak: Saken tas til orientering 7

8 2f 2. gangs høring Regional vannforvaltningsplan Forslag til forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram for vannregion Glomma var på høring i perioden 1. juli 2014 t.o.m. 31. desember I løpet av høringsperioden kom det inn 108 innspill til planutkastene. En fullstendig oversikt over disse, samt vannregionmyndighetenes vurdering av innspillene er tilgjengelig på På grunn av endringer knyttet til miljømål legges forvaltningsplan for vannregion Glomma med tilhørende tiltaksprogram ut på 2. gangs høring i perioden 16. juni til 1. oktober Omforente miljømål er noe av det viktigste innholdet i forvaltningsplanen, og vannregionmyndigheten ser det som viktig å sikre at endringer knyttet til disse blir tilstrekkelig belyst før endelig godkjenning av planene i fylkesting og ved kongelig resolusjon. Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelig under høringen. Vannregionmyndigheten ønsker imidlertid hovedsakelig innspill i forhold til miljømål. Dette omfatter; - Synliggjøring av vannforekomster med strengere miljømål enn standard miljømål. - Synliggjøring av vannforekomster med svært god tilstand som standard miljømål. - Synliggjøring av miljømål i beskytta områder. - Synliggjøring av vannforekomster med utsatt frist for å nå miljømålet. - Endelig utpeking av sterkt modifiserte vannforekomster og konkretisering av miljømål for disse. Endringene som anses som vesentlige for vannområde Morsa, er at det er foreslått konkretisering av miljømål for Sterkt modifiserte vannforekomster (vannforekomster som er sterkt påvirket av fysiske inngrep, og som derfor ikke kan oppnå god økologisk tilstand uten at dette går vesentlig ut over samfunnsnyttige formål). Det er foreslått fire kandidater for Sterkt modifisert vannforekomster i vannområde Morsa. Dette er: - Mossesundet indre (Moss kommune) - Mosseelva utløp (Moss kommune) - Raskebekken (Frogn kommune) - Bekk som munner ut i Brevikbukta (Vestby kommune) Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak: Saken tas til orientering. 8

9 3 Oppfølging av nødvendige avløpstiltak administrativ kapasitet i kommunene Utslipp fra avløp, både fra kommunale og separate avløpsanlegg, står for en betydelig del av næringsstofftilførselen til vassdragene i Morsa. For å kunne oppnå ønsket bedring i vannkvaliteten i vassdragene våre, er det behov for å gjennomføre omfattende avløpstiltak, for både separate avløpsanlegg og for kommunalt avløp. Det største ansvaret for å følge opp dette viktige arbeidet ligger på kommunene. Temagruppe avløp i Morsa ønsker med dette å varsle om at svært mange av kommunene har for dårlig administrativ kapasitet til å følge opp dette arbeidet på en tilfredsstillende måte. Nedenfor følger en kort beskrivelse av viktige arbeidsoppgaver, som ikke kan følges opp godt nok med for liten administrativ kapasitet. Separate avløpsanlegg: Sentrale oppgaver for kommunen i forhold til separate avløpsanlegg er å sikre at alle husstander som ikke er tilkoblet offentlig avløpsnett har etablert en godkjent renseløsning for avløpsvannet, og at den etablerte løsningen fungerer etter hensikten. Sentrale oppgaver for etablering av godkjente renseløsninger: - Kartlegging av eksisterende renseløsninger - Utrede mulighetene for økt tilknytning til offentlig avløpsnett - Pålegge anleggseiere uten tilfredsstillende avløpsløsning, og som ikke kan tilknyttes offentlig avløpsnett, oppgradering av separat avløpsanlegg. - Gi god veiledning og informasjon til kommunens innbyggere. - Følge opp saksbehandling i forbindelse med søknad om nye anlegg/utslipp (gebyrbelagt) - Følge opp anleggseiere, entreprenører og anleggsleverandører i etableringsfasen for nye anlegg. Dette har vist seg som svært viktig for anleggenes funksjon i driftsfasen. - Kontinuerlig kartlegging og registrering av status for opprydding i separate avløpsanlegg. - Følge opp anleggseiere som ikke etterfølger pålegg. - Følge opp at etablerte anlegg er ferdigstilte, med etablerte serviceavtaler og er med i slamtømmeordning. Sentrale oppgaver i driftsfasen for separate avløpsanlegg: - Gi nødvendig og god informasjon til anleggseier om riktig bruk av separate avløpsanlegg. - Følge opp servicerapporter fra servicepersonell for hvert enkelt anlegg. - Gjennomføre tilsyn for å kontrollere at avløpsanlegget fungerer etter hensikten (gebyrbelagt) - Oppfølging etter gjennomført tilsyn. Gi informasjon til alle om resultater fra tilsynet. Følge opp avløpsanlegg som ved kontroll har vist seg ikke å fungere tilfredsstillende. Det kan være mange ulike årsaker til at et anlegg fungerer dårlig, for eksempel feil bruk av anlegget, feilkoblinger fra etableringsfasen, slamtømmefrekvens, mangelfull service på anlegget, overbelastning. Denne oppfølgingen kan derfor være kompleks og tidkrevende. - Oppfølging av slamtømming av avløpsanleggene (gebyrbelagt). - Ha god dialog med anleggsleverandører og servicepersonell for å sikre at relevant informasjon for forvaltning av avløpsanleggene sendes kommunen. Det varierer mellom kommunene hvor langt de har kommet i prosessen med å oppgradere separate avløpsanlegg. Alle de 11 Morsa-kommunene har separate avløpsanlegg innenfor nedslagsfeltet til Morsa som krever oppfølging, enten kommunen er i en fase der mange anlegg skal pålegges oppgradering og/eller i en fase med stor grad av oppfølging av oppgraderte 9

10 avløpsløsninger. Uansett krever dette god oppfølging fra kommunenes administrasjon. Samtlige Morsa-kommuner melder fra at de ikke har god nok administrativ kapasitet til å følge opp dette arbeidet på en tilfredsstillende måte. Kommunalt avløpsnett: Sentrale oppgaver for kommunalt avløpsnett er å utrede muligheter og behov for utvidelse av kommunalt nett, samt planlegge og gjennomføre prosjekter innen drift, fornyelse og utvidelse av eksisterende nett. Sentrale oppgaver er: - Utrede og styre avløpsprosjekter for utvidelse av kommunalt nett. - Kartlegge behov og gjennomføre prosjekter for utbedring av kommunalt nett, for eksempel lekkasjer, fremmedvannsproblematikk, overløp. - Følge opp huseier i forbindelse med behov for utbedring av stikkeledninger for tilknytning til kommunalt nett, feilkoblinger og evt frakobling av taknedløp. - Være godt involvert i kommunens arealplanlegging i forhold til overvannshåndtering, samt utbygging av nye områder. - Følge opp påslipp fra næringsområder og industri til kommunalt avløpsnett. - Utrede og planlegge for forventet befolkningsvekst og klimaendinger mht avløpsnettet. Kommunene har særdeles store verdier i form av kommunale avløpsanlegg som skal forvaltes på en god måte, både av hensyn til forurensning og langsiktige økonomiske hensyn. De fleste kommunene har et etterslep på vedlikeholdsbehovet. Dette må også ses i sammenheng med forventet befolkningsvekst og forventede klimaendringer som øker dette behovet ytterligere. Dersom det ikke tas høyde for vedlikehold og nødvendige oppgraderinger allerede nå, kan dette gi behov for enorme vedlikeholdskostnader, samt et stort og svært kostbart skadeomfang på grunn av manglende planlegging og oppfølging. Dette vil også gi en økt forurensningsbelastning på vassdragene. De fleste Morsa-kommunene melder om at de ikke har god nok administrativ kapasitet til å følge opp dette arbeidet på en god nok måte. Forslag til vedtak: Bekymringsmelding fra temagruppe avløp om utilstrekkelig administrativ kapasitet på avløpsområdet i kommunene tas til etterretning. Vedtak: Bekymringsmelding fra temagruppe avløp om utilstrekkelig administrativ kapasitet på avløpsområdet i kommunene tas til orientering. 10

11 4 Årsmelding med regnskap Vedlegg Utkast til årsmelding med regnskap for 2014 følger vedlagt. Som vedlegg til årsmeldingen er rapportering årsplan for Økonomien til Vannområdeutvalget Morsa er tilfredsstillende. Ordinære inntekter fra kommuner og fylkeskommuner er i henhold til budsjettet. Vannområde Morsa har tidligere mottatt støtte til administrasjon fra ekstraordinære tildelingene fra staten (Miljødirektoratet), da Morsa har fungert som et pilotvannområde for praktisk innføring av vannforskriften. Siden nasjonal vannforvaltning har gått inn i en ny fase, ble det ikke lengre gitt ekstraordinære tildelinger til administrasjon av pilotvannområdene fra Dette ble kompensert i revidert budsjett ved bruk av driftsfond. Det ble brukt kr ,- fra driftsfondet, noe som er kr ,- mindre enn budsjettert. Vannområde Morsa fikk flere inntekter til drift og administrasjon det ikke var budsjettert med i Vannområde Morsa fikk tildelt kr ,- fra Fylkesmannen i Østfold til drift, og kr ,- fra Østfold fylkeskommune som kompensasjon for ekstraarbeid. I 2014 ble Vannområdeutvalget Morsa, etter søknad, bevilget kr millioner kroner fra Miljødirektoratet til å gjennomføre en helhetlig overvåkning. Midlene har fullfinansiert overvåkningen i Vannområde Morsa har også fått tildelt midler fra Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Oslo og Akershus til overvåkning, som er avsatt på overvåkningsfond. Vannområdet har også mottatt midler fra Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Oslo og Akershus til å gjennomføre vannmiljørådgivning i landbruket. Midler fra fylkesmennene som ikke var benyttet til tiltenkt formål per er avsatt til øremerkede fond. En kort statusrapport for gjennomførte avløps- og landbrukstiltak i vannområdet vil også inngå som en del av årsmeldingen, i tillegg til en rapportering på vannområdeutvalgets årlige handlingsplan. Det foreslås at arbeidsutvalget får mandat til å godkjenne ferdigstilling av årsmelding med revisjonsberetning før utsending til relevante parter som pdf. Forslag til vedtak: Regnskap for vannområdeutvalget Morsa 2014 godkjennes for oversending til revisor. Arbeidsutvalget får mandat til å godkjenne endelig årsmelding med revisjonsrapport for ferdigstillelse. Årsmeldingen sendes til Miljødirektoratet, kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene og øvrige partnere i pdf-versjon. Vedtak: Regnskap for vannområdeutvalget Morsa 2014 godkjennes for oversending til revisor. Arbeidsutvalget får mandat til å godkjenne endelig årsmelding med revisjonsrapport for ferdigstillelse. Årsmeldingen sendes til Miljødirektoratet, kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene og øvrige partnere i pdf-versjon. 11

12 5 Justert budsjett vedlegg Vannområdeutvalget Morsa vedtok i januar budsjett for Etter mottak av tildelinger fra Akershus og Østfold fylkeskommuner, samt statlige midler fra miljødirektoratet som er tildelt via Vannregionmyndigheten, er det behov for å justere budsjettet. Det ble i møte budsjettert med en tildeling fra Akershus fylkeskommune på kr ,-. Hovedutvalg for plan, næring og miljø vedtok i møte å bevilge kr ,- til vannområde Morsa i Dette er kr ,- mer enn budsjettert. Bakgrunnen for at bevilgningen er økt i 2015, er at Akershus fylkeskommune har bevilget kr ,- ekstra til vannforvaltning i Akershus i 2015, hvorav kr ,- ble vedtatt benyttet til utvikling av et rapporterings- og fremstillingsverktøy for regionene, og kr ,- vedtatt fordelt mellom vannområdene med areal i Akershus etter en fordelingsnøkkel. Disse er tenkt benyttet som støtte til videre drift av vannområdene. Saksfremlegg fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø følger vedlagt. Det foreslås at den økte tildelingen fra Akershus fylkeskommune benyttes til å redusere budsjettert bruk av driftsfond. Det ble i møte budsjettert med en tildeling fra Østfold fylkeskommune på kr ,-. Fylkesutvalget vedtok i møte å tildele vannområde Morsa kr ,-. Saksfremlegg fra møtet følger vedlagt. Det foreslås at tildeling utover tidligere budsjettert beløp på kr ,- også brukes til redusert bruk av fond. Vannregionmyndigheten får tildelt statlige midler til vannforvaltningen som skal kan fordeles til vannområdene. Det er nå fastsatt at alle vannområdene i vannregion Glomma, herunder vannområde Morsa, får tildelt kr ,- fra denne potten i Tildelingen vil øke inntektene til vannområde Morsa. Det foreslås at disse midlene overføres til overvåkningsfondet til Morsa. Forslag til revidert budsjett følger i tabell 2. 12

13 Tabell 2 Forslag til revidert budsjett 2015 Vannområdeutvalget Morsa Budsjett 2014 Budsjett 2015 Forslag til revidert budsjett 2015 Inntekter Ekstraordinære statlige innskudd via Miljødirektoratet Statlig tildeling fra miljødirektoratet via vannregionmyndigeten Østfold Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Enebakk kommune Hobøl kommune Våler kommune Rygge kommune Råde kommune Moss kommune Ski kommune Spydeberg kommune Vestby kommune Frogn kommune Ås kommune Renteinntekter/Andre inntekter Totale inntekter Bruk av/tilført driftsfond Sum inntekter og bruk av driftsfond Utgifter Administrasjonskostnader Lønn inkl. sos. utgifter, forsikring, etc. Bil/møte/telefongodtgjørelse Regnskap/revisjon/tjenester/kontor Seminarer, møter, ekskursjoner Utstyr PC, etc. Bøker, rapporter, kontormateriell Utlysning vikarstilling Totale administrasjonsutgifter Andre kostnader Info-tiltak Prosjekter i kommunene Honorarer innleid hjelp Barn og unge Overføring av tildelte midler til overvåkningsfond Morsa Tap på krav Totalt andre kostnader Totale utgifter

14 Forslag til vedtak: Revidert budsjett for 2015 vedtas som foreslått. Vedtak: Revidert budsjett for 2015 vedtas som foreslått. 6 Videre drift av vannområde Morsa - vedlegg Det vises til sak 9, møte , om Videre drift av vannområde Morsa finansiering, organisering, varighet og prosess (se vedlagte referat fra møtet). Vannområde Morsa sendte mars 2015 ut et felles saksfremlegg til alle Morsa-kommunene om videre drift av vannområdet for perioden , med frist for behandling innen 18. juni Utsendt saksfremlegg med tilhørende vedlegg og følgebrev ligger vedlagt. Dersom noen har spørsmål til saken, eller ønsker å formidle signaler fra sin kommune, setter vi av tid til dette i møtet. Forslag til vedtak: Saken tas til etterretning. Vedtak: Saken tas til etterretning. 7 Eventuelt Tage Pettersen opplyste om at Vansjøkonferansen er utsatt til torsdag 20. august. Marit Ness Kjeve 8/

15 Vannområde Haldenvassdraget Vår ref.: 57385/ /13132 Deres ref.: Dato: Tildeling av søkbare tilskuddsmidler for 2015 til vannområdene Haldenvassdraget, Øyeren, Glomma sør og Morsa Viser til deres e-post datert 24. april 2015 med tilhørende fellessøknad fra vannområdene Morsa, Øyeren, Glomma Sør og Haldenvassdraget. Vannområdet Haldenvassdraget står som formell søker på vegne av de fire vannområdene. Det er søkt om midler på til sammen ,- fordelt på følgende prosjekter: Felles seminar om vannforvaltning. Målgruppe: Ansatte i kommunene, kroner ,- Informasjon til politikere om arbeidet i vannområdene. Utvikle strategi og materiell for nye politikere etter valget 2015, kroner ,- Målkonflikt-konferanse oppfølging av fellesmøte i vannområdeutvalgene feb. 2015, kroner ,- Drifte nettverket mellom de 4 vannområdene, kroner ,- Seminar om effektive tiltak for å redusere utslipp fra kommunalt avløpsnett, kroner ,- Felles vannområdeseminar om leirpåvirkede elver, kroner ,- I 2015 utgjør de søkbare midlene kroner ,-. Østfold fylkeskommune, som vannregionmyndighet for vannregion Glomma, har mottatt 7 søknader på til sammen kroner. Den politiske styringsgruppen for vannregion Glomma behandlet 12. juni søknadene for 2015, og tildeler til sammen kroner ,- til vannområdene Morsa, Øyeren, Glomma Sør og Haldenvassdraget. Midlene er fordelt på følgende prosjekter: Kroner ,- til felles seminar om vannforvaltning Kroner ,- til informasjon til politikere om arbeidet i vannområdene. Utvikle strategi og materiell for nye politikere etter valget 2015 Kroner ,- til målkonflikt-konferanse Kroner ,- felles vannområdeseminar om leirpåvirkede elver Sentraladministrasjonen Postadresse: Postboks 220 E-post: Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Internett: Telefon: Org.nr.:

16 Søknaden er vurdert ut fra de kriterier som fremgikk av brev fra Østfold fylkeskommune datert 3. februar Miljødirektoratets anbefaling om å prioritere kartlegging og klassifisering av miljøgifter, og kunnskapsgrunnlaget i leirevassdrag er også vektlagt. Tildeling skal rapporteres som beskrevet i forutsetningen nedenfor. Tilskuddet utbetales under forutsetning av at: Midlene disponeres som beskrevet i søknaden. Midlene kan ikke omdisponeres med mindre dette er godkjent etter søknad til Østfold fylkeskommune. Midlene som ikke benyttes etter forutsetningene, skal tilbakeføres til fylkeskommunen så snart som mulig. Fylkeskommunen må informeres om tilbakeføringen. Fylkeskommunen ber om at det oversendes attestert regnskap og rapport for bruk av midlene. Frist for rapportering er 15. januar året etter tildeling. I søknaden opplyses det om at man tar sikte på å gjennomføre prosjektene innen juni For de prosjekter som ikke er sluttført innen 15. januar 2016, bes det om en kortfattet redegjørelse av status. Fylkeskommunen og fylkesrevisjonen gis innsynsrett i tilskuddsmottakers regnskap mv. Vi ber om at det sendes faktura eller utbetalingsanmodning for utbetaling av midlene. Dersom det er endring i kontonummer eller merking knyttet utbetalingen i forhold til tidligere utbetalinger, må vi få beskjed om det. Det oppfordres til å sende faktura / utbetalingsanmodning innen rimelig tid. 2 Med hilsen Dokumentet er elektronisk godkjent av Tyra Marie Risnes kst. seksjonssjef Hilde Rønning Rådgiver

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1]

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2014

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2014 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2014 Filterbed - Bjørnerødvannet renseanlegg Monica Nedrebø Nesse Mars 2014 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 86 33 Møtested: Finstadtunet Inngang ved Delerudbakken - vareleveranse

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 21.09.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 56/06 Sak 57/06 Sak 58/06 Sak 59/06 Sak 60/06 Sak 61/06 Sak

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse. for Vannområde Enningdalsvassdraget 2015-2021. Versjon 20.02.2014. Sett inn bilde fra vannområde

Lokal tiltaksanalyse. for Vannområde Enningdalsvassdraget 2015-2021. Versjon 20.02.2014. Sett inn bilde fra vannområde Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Enningdalsvassdraget 2015-2021 Versjon 20.02.2014 Sett inn bilde fra vannområde 1 1 Forord Dette dokumentet er et innspill fra vannområde Enningdalsvassdraget til vannregionmyndigheten

Detaljer

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM 1 Dokumentet gir en oppsummering og vurdering for videre

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

St.prp. nr. 75 (2007 2008)

St.prp. nr. 75 (2007 2008) St.prp. nr. 75 (2007 2008) Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 125 av 28. september 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Kommunestyret innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 24.04.2014 kl. 19:00

Detaljer

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport B15 2011 Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A:

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp Planprogram Hovedplaner vann og avløp Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) ble etablert 1. juli 2014 og eies av Hurum, Lier og Røyken kommune. Selskapets formål er å utføre offentlige

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer